Vous êtes sur la page 1sur 8

 Ê 

c 

 ô Ê 

Ϧϣ ϢϬϨϜϤΗϭ ˬΕΎϤϠόΘϟ΍ ΰϳΰόΗϭ ΦϴγήΗ ϰϠϋ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ΓΪϋΎδϣ ΔϴγΎγϷ΍ ϢϳϮϘΘϟ΍ ϒ΋Ύχϭ ϦϴΑ Ϧϣ
ϪΗϼΧΪΗ Ϣ΋ϼϳ ϥ΃ Ϧϣ αέΪϤϠϟ ΢ϤδΗϭ ˬΔϬΟ Ϧϣ ΔϴΗΎϴοΎϳήϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ϢϠόΘϟ ΐϴϟΎγϷ΍ ϊΠϧ΃ ΩΎϤΘϋ΍
.ΔϴΟϮϏ΍ΪϴΒϟ΍
:ϢϬΗ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ΕΎϤϠόΗ ϢϳϮϘΘϟ ΔϴγΎγϷ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϥ·
.ΓΪϳΪΟ ΕΎϤϠόΗ ΔΠϟΎόϣ ϞΒϗ ΕΎΒδΘϜϤϟ΍ κϴΨθΗ -
.ΔϴΗΎϴοΎϳήϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ˯ΎϨΒϟ ΔόΒΘϤϟ΍ Ε΍έϭήϴδϟ΍ ϭ΃ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΪϳΪΤΗ -
.ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ΕΎΟΎΘϧ· ϞϴϠΤΗ -
... ˬϢϠόΘϟ΍ ϰϠϋ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ΰϴϔΤΗ ϯϮΘδϣ ϙ΍έΩ· -
ϡϮϘϳ ϥ΃ Ω΍έ΃ ΍Ϋ· ˬΔϨϴόϣ ΔϤϬϣ ίΎΠϧ· ˯ΎϨΛ ΃ ϢϠόΘϤϟ΍ ΔψΣϼϣ ϰϠϋ ήΒΠϣ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ αέΪϣ ϥ·
.ϞϤόΘδϤϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΔϠΣήϣ ήϴΑΪΗ Ϧϣϭ Ϧϴόϣ ϲΗΎϴοΎϳέ ϡϮϬϔϣ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ϭ ϑΎθϜΘγϻ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγ΍
ϭ΃ Ύϣ Δϴόοϭ ϞΣ ˯΍ί· ϢϬΗΎϓήμΗϭ ϥϮϤϠόΘϤϟ΍ ΎϬΣήτϳ ϲΘϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ Ϧϋ ϒθϜϟΎΑ Ύπϳ΃ ΐϟΎτϣ Ϫϧ·
.Ύϫ˯΍ί· ϪϧϭάΨΘϳ ϱάϟ΍ έ΍ήϘϟ΍
.΍ϮϤϠόΘϳ ϲϜϟ ϥϮϤϠόΘϤϟ΍ ϑήμΘϳ ϒϴϛ ΔϓήόϤϟ αέΪϤϠϟ ΓΪϋΎδϣ Ε΍ϭΩ΃ Ε ΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϫ ήΒΘόΗϭ

 Ê   


Δϴόϗ΍Ϯϟ΍ i
.ϡΎόϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϭ΃ ΔϳΩΎόϟ΍ ΓΎϴΤϟΎΑ ΔτΒΗήϣ ΕΎϴόοϭ ϞΤΑ ϡϮϘϳ ϥ΃ ϢϠόΘϤϟ΍ Ϧϣ ΐϠτΘΗ -
.Ϫϟ ΔΣΎΘϤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ϭ ϢϳϮϘΘϠϟ ΔμμΨϤϟ΍ ΔϴϨϣΰϟ΍ ΓΪϤϟ΍ ϡήΘΤΗ -
ΓΰϔΤϣϭ ΓήΒόϣ i
.ϢϬΗΎΟΎΤϟ ΔΒγΎϨϣ Δϣ˯ϼϣϭ ˬϢϠόΘϟ΍ ϰϠϋ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ΰϴϔΤΘϟ ϱΪΤΘϟ΍ Ϧϣ ϻϮϘόϣ ϯϮΘδϣ ΡήΘϘΗ -
.ΔϤϫΎδϤϟ΍ϭ ΓέΩΎΒϤϟ΍ ϰϠϋ ϊΠθΗ -
.ϪΗ΍έϭήϴγϭ ϞϤόϟ΍ ΔϠλ΍Ϯϣ ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍ ϰϠϋ ϊΠθΗ -
.(...Φϟ· ˬϢϠόΘϟ΍ ΏϮϠγ΃ϭ ωΎϘϳ·) ϢϠόΘϤϟ΍ κ΋ΎμΧ ϡήΘΤΗ -
.ϪΘΑϮΟ΃ ˯ΎϨΑ ΓΩΎϋ· Δλήϓ ϢϠόΘϤϠϟ ΢ϴΘΗ -
Δϧήϣϭ ΔΒγΎϨϣ i
.ΎϬϴϟ· ϞλϮΘϤϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ϭ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΔψΣϼϤΑ ΢ϤδΗ -
.ΎϬϴϠϋ ϞμΤϤϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ϭ ϢϬΗΎϤϠόΗ ϊϣ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϞϋΎϔΗ ΐδΣ έϮτΘΗ -
.ϪΘΑϮΟ΃ ˯ΎϨΑ ϢϠόΘϤϠϟ ςδΒΗ -
ΔϘγΎϨΘϣϭ ΔϤΠδϨϣ i
Δϴγ΍έΪϟ΍ ΓΩΎϤϟΎΑ ΔτΒΗήϣ ΕΎϳΎϔϛ ˬΓΪΘϤϣ ΕΎϳΎϔϛ) ϢϠόΘϟΎΑϭ ϲγ΍έΪϟ΍ ΝΎϬϨϤϟΎΑ ΔτΒΗήϣ -
.(ΕΎϤϠόΘϟ΍ ϝΎΠϤΑϭ
.ϲγ΍έΪϟ΍ έήϘϤϟ΍ Ε΍έΎψΘϧ΍ϭ ήϴϳΎόϣ ΐδΣ ΕΎϳΎϔϜϟ΍ ϢϳϮϘΘΑ ΢ϤδΗ -
ΔϴϋϮοϮϣϭ ΔϘϴϗΩ i
.ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϥΪϟ Ϧϣ ΍ΪϴΟ ϼϤϋ νήϔΗ -
.΢ο΍ϭ ϞϜθΑ ϦϴϤϠόΘϤϠϟ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϭ Ε΍έΎψΘϧϻ΍ ϡΪϘΗ -

1
.(ϲΗ΍άϟ΍ ϢϳϮϘΘϟ΍) ΎϬϣ΍ήΘΣ΍ ϰϟ· ϢϬΑ ϊϓΪΗϭ ϦϴϤϠόΘϤϠϟ ϢϳϮϘΘϟ΍ ήϴϳΎόϣ ϡΪϘΗ -

 
 
ˬϢϬϳΪϟ ΔδϓΎϨϤϟ΍ Ρϭέ ϲϤϨΗϭ ΔϛήΘθϣ ΔΠϴΘϧ Ϧϋ ΚΤΒϠϟ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ΔϛέΎθϣ ΔϴόοϮϟ΍ ΐϠτΘΗ
.ΎϬϨϋ ϦϠόϣ ϑ΍Ϊϫ΃ ϖϴϘΤΗϭ ΓΩΪΤϣ ϡΎϬϣ ίΎΠϧϹ ΔόΟΎϧ ΕΎϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ϰϠϋ Ϛϟάϛ ϊΠθΗϭ
.ϢϠόΘϠϟ ϢγΎΣ ϞϣΎϋ Ϯϫϭ ˬΔϳΩήϔϟ΍ ΕΎϳΎϔϜϟ΍ϭ ΕΎΒδΘϜϤϟ΍ ϊϳίϮΗ ϰϠϋ ΔϛέΎθϤϟ΍ ϩάϫ ϞϤόΗϭ
Ε΍ήΜόΘϟ΍ ϰϠϋ ϑϮϗϮϠϟ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϯΪϟ ΔϳΩήϔϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ϢϳϮϘΗ ϰϟ· ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΐϟΎτϣ αέΪϤϟ΍ϭ
˭ϯήΧ΃ ΔϬΟ Ϧϣ ϪϘϴϤόΗϭ ϪϤϋΪϟ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϞϴμΤΗ ϯϮΘδϣ ϰϠϋϭ ˬΔϬΟ Ϧϣ ΎϬΤϴΤμΗϭ ΎϬϠϳΪόΘϟ
.ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ΕΎϤϠόΗ ϞϗήόΗ ϲΘϟ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ έΪμϣ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫϭ
ϻ ϥϮϤϠόΘϤϟ΍ϭ ˬΎϬΑΎδΘ ϛϻ ϝϮϘόϣ Ϧϣί ϰϟ· ϊπΨϳ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϯΪϟ ΔϴΗΎϴοΎϳήϟ΍ ΕΎϳΎϔϜϟ΍ ΔϴϤϨΗ ϥ·
ϰϠϋ ϥϮϤϠόΘϤϟ΍ ήϓϮΘϳ ϻ ˬϢϳϮϘΘϟ΍ϭ ϢϠόΘϟ΍ ΕΎϴόοϭ ξόΑ ϲϓϭ .ΕΎϋΎϘϳϹ΍ βϔϨΑ ϥϭέϮτΘϳ
Ϣ΋ϼϤϟ΍ ϢϋΪϟ΍ ήϴϓϮΗ αέΪϤϟ΍ ϰϠϋϭ ˬϢϫΩήϔϤΑ ϢϬϨϣ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ϡΎϬϤϟ΍ ίΎΠϧϹ ΔϴϓΎϛ ΕΎΒδΘϜϣ
.ϚϟάΑ ϡΎϴϘϠϟ ϢϬϟ ΝέΪΘϤϟ΍ϭ
ϲϟΪϳ ϢΛ ˬϢϬϣΎϬϤΑ ϢϬϣΎϴϗ ˯ΎϨΛ΃ ϢϬΒΣΎμϳϭ ˬήϣϷ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ˬΔϠΌγϷ΍ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϰϠϋ αέΪϤϟ΍ Ρήτϳ
.ϢϬϴϟ· ϡΪϘϤϟ΍ ϢϋΪϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ϚϟΫ ϝϼΧ Ϧϣ ϒχϮϳϭ ϢϬΗΎϤϠόΗ έϮτΗ ˯΍ί· Ϫ΋΍έ΂Α


ϞϤόϟ΍ ϰϟ· ΔϤϬϤϟ΍ ήϴθΗϭ ˬΔϴϤϳϮϘΗ ϭ΃ ΔϴϤϠόΗ Δϴόοϭ ϞΤϟ Δϳέϭήπϟ΍ ϡΎϬϤϟ΍ αέΪϤϟ΍ έϮϠΒϳ
.Ύϣ ϢϠόΗ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϭ΃ ΔϨϴόϣ ΔϳΎϔϛ ΔϴϤϨΗ Ϊμϗ Ϧϴόϣ ρΎθϧ ίΎΠϧϹ ϪΑ ϡΎϴϘϟ΍ ΐΟ΍Ϯϟ΍
.ΎϬϴϠϋ ΔϗΩΎμϤϟ΍ ϢΘΗ ϢϳϮϘΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϭ΃ ϢϠόΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϝϼΧ ϦϤϓ ˬΎϴσΎΒΘϋ΍ ϥϮϜϳ ϻ ΔϤϬϤϟ΍ έΎϴΘΧΎϓ
ήδϴΘϟ ΔΤο΍ϭϭ (ΔτϴδΑ) ΔϠϬγ ϱ΃ ˬϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϯϮΘδϤϟ ΔϤ΋ϼϣ ϡΎϬϤϟ΍ ΪϴϘόΗ ΔΟέΩ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ
ήϴϐΘϳ ΪϴϘόΘϟ΍ ϯϮΘδϤϓ .ΓΪϳΪΟ ϢϴϫΎϔϣ ϢϠόΗϭ ΏέΎΠΘϟΎΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϮΤϧ ΕΎΒδΘϜϤϟ΍ Ϧϣ ϕϼτϧϻ΍ ϢϬϟ
.ΎϫίΎΠϧ· ΐΟ΍Ϯϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ΩΪϋ Ϛϟάϛϭ ΔΣήΘϘϤϟ΍ ΔϤϬϤϟ΍ ΎϬϠϤΘΤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϫ΍ήϛϹ΍ ΐδΣ
ϥΪϟ Ϧϣ) ΕΎϤϠόΘϟ΍ ςΒο ϰϠϋ ΰϜΗήΗ ϱ΃ ˬϲϧϮϜΗ ϖτϨϣ ϲϓ ϊϗϮϤΘΗ ΍Ϋ· ΕΎϤϠόΘϟ΍ ϢϳϮϘΗ ΔϴϠϤόϓ
(ϦδΣ΃ ϢϬϓ) ϞΜϣ΃ ϙ΍έΩϹ ϼΜϣ ϢδϘϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΔϋϮϤΠϣ ΕΎΒδΘϜϣ Ϧϣ ϖϘΤΘϠϟ αέΪϤϟ΍ ϭ΃ ϢϠόΘϤϟ΍
.(ιΎΧ ϞϜθΑ Ύϣ ϢϠόΘϣ ϯΪϟ ϢϠόΘϟ΍ ΕΎΑϮόμϟ
:ϥ΃ αέΪϤϟ΍ ϰϠϋ ΐΠϳ ˬΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ
.ΔϗΪΑ ΔϤϬϣ Ϟϛ ϒμϳ **
.ΔϓϮλϮϤϟ΍ ϡΎϬϤϟ΍ ίΎΠϧ· ΕΎΒϠτΘϣ ΢οϮϳ **
.ϡΎϬϤϟ΍ ϚϠΗ άϴϔϨΘϟ Δϳέϭήπϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ Ϊόϳ **
ΔΒϗ΍ήϣ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϟ΍ ϰϠϋ ιήΤϟ΍ ϊϣ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ΔϴϟϼϘΘγ΍ ϡήΘΤΗ ΔΤο΍ϭ ΕΎϤϴϠόΗ έήΤϳ **
.ϡΎϬϤϟ΍ ίΎΠϧ· ϰϟ· ΔϳΩΆϤϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ϞδϠδΗ
.ΓΪϋΎδϣ ΔϴϤϴϠόΗ Ϟ΋Ύγϭ ϝΎϤόΘγ΍ ϰϠϋ ήϬδϳ **
.ίΎΠϧϺϟ κμΨϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϰϠϋ ιήΤϳ **
ΔϳΎϔϜϟ΍ ΕΎϳϮΘδϣ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ κμΨΘϟ΍ ϝϭ΍ΪΟ ήϓϮΗ ˬΕΎϴοΎϳήϟ΍ αϭέΩ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ
.Ύϴόϗ΍ϭ ΎϳΪΤΗ ΡήτΗ ϲΘϟ΍ ϡΎϬϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϰϠϋ αέΪϤϟ΍ ΪϋΎδΗ Ε΍ήηΆϤΑ ΔτΒΗήϣ

2
 Ê     
ϭ΃ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΔϴϟΎόϔΑ Ε΍ήηΆϤϟ΍ ϩάϫ ϖϠόΘΗϭ .ϢϳϮϘΘϟ΍ Ε΍ήηΆϣ ΪϳΪΤΗ ΐΠϳ ˬϡΎϬϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϢΗ ΎϤϠϛ
.ΝΎΘϧϹ΍ ΓΩϮΟϭ ϞϤόΘδϤϟ΍ ρΎθϨϟ΍ Γέϭήϴγ Δϴϔϴϛ
ˬΝΎϬϨϤϟ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϳΎϔϜϟΎΑ ςΒΗήϣ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ ΓΩΎϤΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΕΎϳΎϔϜϟ΍ ϢϳϮϘΗ Ε΍ήηΆϣ έΎϴΘΧΎϓ
ΞϣΎϧήΒϟ΍) Δϴγ΍έΪϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϞΣ΍ήϤΑϭ ΔϠϜθϤϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ κ΋ΎμΧ ϊϣ ΔϔϴϜϣ Ε΍ήηΆϤϟ΍ ϩάϫ ϥϮϜΗϭ
ΓΩΎϤϠϟ ϲγ΍έΪϟ΍ ϯϮΘΤϤϟΎΑ Ϛϟάϛϭ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ΕΎΒδΘϜϤΑϭ (ϞΣ΍ήϣ ϰϟ· ϢδϘϣ ΕΎϴοΎϳήϠϟ ϱϮϨδϟ΍
.ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϯΪϟ ΎϬϘϴϘΤΗ ϡίϼϟ΍ ϡΎϬϤϟ΍ ΩΪΤϳ ϱάϟ΍ϭ

  
.άϴϤϠΘϟ΍ ΝΎΘϧ· Ϧϣ ήψΘϨϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΕΎϔλ ϲϫ
ΔϳΎϔϜϟ΍ ΔϏΎϴλ ΪϨϋ ΎϫΪϳΪΤΗ ϢΘϳ
:ΎϬϧϮϜΑ ϒμΘΗϭ
ΓΩήΠϣ *
ΔϣΎϋ *
.ΝϮΘϨϤϟ΍ ΓΪΟ ˬΪϴΠϟ΍ ϢϳΪϘΘϟ΍ ˬΝϮΘϨϤϟ΍ ϡΎΠδϧ΍ ˬίΎΠϧϹ΍ Δϣ˯ϼϣ :ϝΎΜϣ
ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϴόοϮϟ΍ Ϧϣ ΔΌϓ ϢϳϮϘΘϟ ήϴϳΎόϤϟ΍ βϔϧ ϞϤόΘδΗϭ .ήϴϳΎόϣ ΎϬϟ ΩΪΤϧ Ύϣ ΔϳΎϔϛ ϢϳϮϘΘϟ ϭ
ΔΟέΪΑ έ΍ήϗϹΎΑ ΢Ϥδϳ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΔϳΎϔϜϟ΍ ϪϓΪϬΘδΗ Ύϣ ήϴϳΎόϤϟ΍ ϩάϫ βϜόΗ ϥ΃ ΐΠϳ ΎϤϛ .ΔϨϴόϣ ΔϳΎϔϜΑ
.άϴϤϠΘϟ΍ ϥΪϟ Ϧϣ ΔϳΎϔϜϟ΍ ϩάϫ ΏΎδΘϛ΍

 
.αΎϴϘϟ΍ϭ ΔψΣϼϤϠϟ ϞΑΎϗ ˬαϮδΤϣ ήμϨϋ ήηΆϤϟ΍ i
.έΎϴόϤϟ΍ ϖ˷ϘΤΗ ΔΟέΩ Ϧϋ ΕΎϧΎϴΑ ΢˷ΤμϤϠϟ ή˷ϓϮϳ ήηΆϤϟ΍ i
΢˷ΤμϤϟ΍ ϯήϳ (ϦϴϨΛ· ϭ΃ ΪΣ΍ϭ) έΎϴόϣ Ϟ
˷ Ϝϟ Ε΍ήηΆϤϟ΍ Ϧϣ ΩϭΪΤϣ ΩΪόΑ ˯ΎϔΘϛ ϻ΍ ϦδΣϷ΍ Ϧϣ i
.Ύ˱ ΒδΘϜϣ έΎϴόϤϟ΍ έΎΒΘϋϻ ΔϴϓΎϛ ΎϬϧ΃
.ιήϔϟ΍ϭ ΔϴόοϮϟ΍ ϑϼΘΧΎΑ ϒϠΘΨΗ ϲϬϓ :ιήϔϟΎΑϭ ήϴϳΎόϤϟΎΑ ΔτΒΗήϣ Ε΍ήηΆϤϟ΍
:ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎσΎτΨϟ΍ ϲϓ ΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ

3
αΎϴϘϟ΍ϭ ΔψΣϼϤϠϟ ϞΑΎϗ ρΎθϧ
Activité observable et mesurable

ϢϠόΘϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΰΠϨΗ ΔϤϬϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ


A réaliser par l¶apprenant Définir la tâche

ΔϴϤϠόΗ ϑ΍Ϊϫ΃ ύϮϠΑ Ϊμϗ


En vue d¶atteindre des objectifs d¶apprentissage

ϩίΎΠϧ· ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ Ϧϣ ΏϮϠτϤϟ΍ Ϯϫ Ύϣ :ϝ΍Άδϟ΍ Ϧϋ ΔΑΎΟϹΎΑ ΎϬϨϋ ήΒόϳϭ


S¶exprime en répondant à la question : que doivent réaliser les apprenants

ϲϤϴϠόΘϟ΍ ΝϮΘϨϤϟ΍ κ΋ΎμΧ


Caractéristiques de la production attendue
ήϴϳΎόϤϟ΍ ςΒο
Déterminer les critères
ξόΒϟ΍ ΎϬπόΑ Ϧϋ ΔϠϘΘδϣ
Indépendance les uns des autres

ήϴϳΎόϤϟ΍ ω΍Ϯϧ΃
Types de critères

ΔϴϟϮϤθϟ΍ ϡΎΠδϧϻ΍ ΔϴΑ΍Ϯμϟ΍ Δϣ˯ϼϤϟ΍


globalité cohérence correction pertinence

4
ΝΎΘϧ· Ϟϛ ϲϓ ΎϬΘψΣϼϣ ϡίϼϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ΪϳΪΤΗ
préciser les éléments à observer dans chaque
production de l¶apprenant
ϢϳϮϘΘϟ΍ Ε΍ήηΆϣ ΪϳΪΤΗ
Déterminer les indicateurs d¶évaluation
έΎϴόϤϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ΔΟέΪΑ ΆΒϨΘϟΎΑ ΢ϤδΗ
Permet d¶estimer le degré de maîtrise

ΔδϧΎΠΘϤϟ΍ Ϣϟϼδϟ΍
Echelles uniformes
ήϳΪϘΘϟ΍ Ϣϟϼγ
Echelles d¶estimation
ΔϴϔλϮϟ΍ Ϣϟϼγ
Echelles descriptives

ΔδϧΎΠΘϤϟ΍ Ϣϟϼδϟ΍
Echelles uniformes

ϲϓήΤϟ΍ ϢϠδϟ΍ ϲψϔϠϟ΍ ϢϠδϟ΍


Echelle littrée Echelle verbale

ϲϧΎϴΒϟ΍ ϢϠδϟ΍ ϢϗήϤϟ΍ ϢϠδϟ΍


Echelle graphique Echelle chiffré

ϲ΋ΎϨΜϟ΍ ύήϔΘϟ΍ ϭΫ ϢϠδϟ΍


Echelle dichotomique

Ϟϛ ΏΎδΘϛ΍ ϡΪϋ ϭ΃ ΏΎδΘϛ΍ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍


ϲγ΍έΪϟ΍ έήϘϤϟ΍ ήλΎϨϋ Ϧϣ ήμϨϋ
Vérifier l¶acquisition (ou non)
de chaque élément du contenu ςΒπϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ
Liste de vérification
ΔϬΟ΍ϮϤϟ Ω΍ΪόΘγ΍ ϰϠϋ ϢϠόΘϤϟ΍ ϞόΟ
ΔϤϬϣ Ϟϛ ϲϓ ϢϳϮϘΘϟ΍
Rendre l¶apprenant prêt à
affronter l¶évaluation

5
Ε΍ΪΣϭ ϰϟ· ϲγ΍έΪϟ΍ έήϘϤϟ΍ ϢϴδϘΗ
Diviser le contenu en unités

ΔϤϬϤΑ ΓΪΣϭ Ϟϛ ϕΎϓέ· ςΒπϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ Ω΍Ϊϋ·


Proposer une tâche à la fin de Elaboration d¶une liste
chaque unité de vérification

ςΒο ΔϤ΋ΎϘΑ ΔϤϬϣ Ϟϛ ϕΎΤϟ·


Elaborer une liste de
vérification pour chaque tâche

ΔϴΒϠδϟ΍ϭ ΔϴΑΎΠϳϹ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ί΍ήΑ· ϖϴϟΎόΘϟ΍


Mettre l¶accent sur les points forts et commentaires
les points faibles

  
ϭ΃ ϢϋΪϟ Ε΍έ΍ήϗ άΧ΄ϳ ϥ΃ ϪϨϜϤϳ ˬΕΎϤϠόΘϠϟ ΔϴΑΎΠϳϹ΍ϭ ΔϴΒϠδϟ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ϰϠϋ αέΪϤϟ΍ ϑήόΗ ΪόΑ
:ϲϠϳ Ύϣ ϖϓϭ άϴϣϼΘϟ΍ ΕΎϤϠόΗ ϖϴϤόΗ ϭ΃ ˯ΎϨϏ·

Ε΍έ΍ήϘϟ΍
Décisions

ΔΒδΘϜϣ ΔϳΎϔϛ
Compétence acquise

ϢϋΩ ϰϟ· ΔΟΎΤΑ ΔϳΎϔϛ


Compétence à renforcer

ΏΎδΘϛϻ΍ έϮσ ϲϓ ΔϳΎϔϛ


Compétence en cours
d¶acquisition

ΔΒδΘϜϣ ήϴϏ ΔϳΎϔϛ


Compétence non acquise

6
 Ê  

ϝϮΣ ϢϜΣ έ΍ΪλϹ ˬϢϠόΘϣ Ϟϛ Ϧϋ Δϳέϭήπϟ΍ ΕΎϴτόϤϟ΍ ϊϤΟ Ϧϣ ΫΎΘγϷ΍ ϢϳϮϘΘϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ϦϜϤΗ
ˬϡΎϋ ϞϜθΑ ϢϜΤϟ΍ ΓΩϮΟ ΪϤΘόΗϭ .ΕΎϴοΎϳήϟ΍ ϲϓ ϑέΎόϤϟ΍ ϪΑΎδΘϛ΍ ϯϮΘδϣ Ϛϟάϛϭ ˬϪΗΎϳΎϔϛ έϮτΗ
ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ Ϧϣ ϢϠόΘϤϟ΍ ϲϟΎΘϟΎΑ ϦϜϤΗϭ ˬϢϳϮϘΘϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ϝϼϐΘγ΍ϭ ΓέϮϠΑ ΔϋΎΠϧ ϰϠϋ
.ΔϴϤϠόΘϟ΍-ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ΔϴϠϤόϟ΍ ϲϓ ϪϣΪϘΗ Δϴϔϴϛϭ ϪοήΘόΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΑϮόμϟ΍ϭ ϪΗΎϤϠόΗ ϝϮΣ ΓΪϴϔϣ
:ϲϠϳ ΎϤϛ Ε΍ϭΩϷ΍ ξόΑ ϡΪϘϧ ϲϟΎΘϟΎΑϭ

Questions à réponses élaboréesήϳήΤΗ ΔϠΌγ΃


ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ Ε΍έΎΒΘΧϻ΍
Tests traditionnels :
Questions à réponses désignées ϦϴϴόΗ ΔϠΌγ΃

ΔϠϳϮτϟ΍
ήϳήΤΘϟ΍ ΔϠΌγ΃
Questions à réponses élaborées :
ΓήϴμϘϟ΍

ΩΪόΘϣ ϦϣέΎϴΘΧ΍
Choix multiple

ΔΑϭΎϨϣ ϦϴϴόΘϟ΍ ΔϠΌγ΃


Choix simple Questions à réponses désignées :
ΐϴΗήΘϟ΍ ΓΩΎϋ·
Réarangement

ê c c  ΔϤϬϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ

ê c 
c 
ήϴϳΎόϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ

 c 
c 
Ε΍ήηΆϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ ΢ϴΤμΘϟ΍ ΔϜΒη :
c  c 
c   
ήϳΪϘΘϟ΍ Ϣϟϼγ Ω΍Ϊϋ·

ê 

Ε΍έ΍ήϘϟ΍

7
  

‘. Abernot (Yvan) : Les méthodes d¶évaluation scolaire, Esf ed,Paris,‘ 
2. Figari) Gerard): évaluer, quel référentiel ? De Boeck Université Paris-
Bruxelles ,‘ .
3. Minder (Michel) : didactique fonctionnelle objectifs, stratégies,
evaluation .H .Dessain ‘ .
4. X.Rogers (23). L¶évaluation des compétences des élèves : enjeux et
démarches. Agence Intergouvernementale de la Francophonie :
séminaire de juillet 23 à Yaoundé.

ϥΎϨΒϟ ˬϦϴϳϼϤϠϟ ϢϠόϟ΍ έ΍Ω ˬϪδγ΃ϭ ϪΗΎϘϴΒτΗ ˬϢϴϠόΘϟ΍ ϢϴϴϘΗ ˬ ‘ .ˬϥ΍Ϊϳί ΪϤΤϣ -