Vous êtes sur la page 1sur 5

c c$c"#

c 
c c
c c
ΕΎϴΟΎΤϟ΍ϭ (...ˬΔϴϨϘΗ ˬϲΗΎϴοΎϳέ ϡϮϬϔϣ) ϲϤϠόΘϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϢΘϳ ΔϓΪϬΘδϤϟ΍ ΔϳΎϔϜϟ΍ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍
:ΔϴϟΎΘϟ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ήΒϋ ΎϬϘϴϘΤΘϟ Δϳέϭήπϟ΍
Ξϣ΍ήΒϟ΍ έΎΒΘΧ΍ϭ ϞϴϠΤΗ :ϰϟϭϷ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ º
ˮ ΎϬΘΠϟΎόϣ Ω΍ήϤϟ΍ ϡϮϬϔϤϟ΍ κ΋ΎμΧ ϲϫ Ύϣ -
ˮ ϡϮϬϔϤϟ΍ ήσΆΗ ϲΘϟ΍ ΔϳΪόΒϟ΍ϭ ΔϴϠΒϘϟ΍ ςΑ΍ϭήϟ΍ ϲϫ Ύϣ -
ˮ ϡϮϬϔϤϟ΍ ΍άϬϟ ϢϳϮϘΗ ϱ΃ -
ΔϴϜϴΘϛΪϳΩ ΔϠΌγ΃ : ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ º
ˮ ϡϮϬϔϤϟ΍ ΍άϫ ϝΎϤόΘγ΍ Γέϭήο ΎϬϠΣ ΐϠτΘϳ ϲΘϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ϲϫ Ύϣ -
άϴϣϼΘϟ΍ ϊϴτΘδϳ ϯήΧ΃ Ϟ΋Ύδϣ Ν΍έΩ· ϡΪόΑ ϚϟΫϭ ˬΔλΎΧ ΔϴϤϫ΃ έΎϴόϤϟ΍ ΍άϫ ˯Ύτϋ΃ ΐΠϳ)
.(Ύϫ˯ΎϨΑ ϭ΃ ΎϫήϳϮτΗ ΩϮϧ ϲΘϟ΍ ϚϠΗ ήϴϏ ˬϯήΧ΃ ϢϴϫΎϔϣ ϝΎϤόΘγΎΑ ΎϬϠΣ
ˮ ϡϮϬϔϤϟ΍ ΍άϫ ϢϠόΘϟ άϴϣϼΘϟ΍ νήΘόΗ ϲΘϟ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ϲϫ Ύϣ -
ϑέΎόϣϭ ϑέΎόϤϟ΍ ιϮμΨΑ άϴϣϼΘϟ΍ ΪϨϋ ΐϘΗήϤϟ΍ Ω΍ΪόΘγϻ΍ϭ ϢϜΤΘϟ΍ ϯϮΘδϣ Ϯϫ Ύϣ -
ˮϞόϔϟ΍
c c
c c cR
ϝϮπϓ ΓέΎΛ· ϑΪϬΘδΗ ΕΎϴόοϭ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ΫΎΘγϷ΍ ΡήΘϘϳ ˬϪΗΎϤϠόΗ ˯ΎϨΑ ϰϠϋ ϢϠόΘϤϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ
ϥϷ ˬΓΪΣ΍ϭ Γήϣ ϞμΤϳ ϻ ϢϠόΘϟΎϓ .ΓΪϳΪΟ ϑέΎόϣ ˯ΎϨΑ ϰϠϋ ΓΪϋΎδϤϟ΍ Ε΍Ω΍ΪΘϣϻ΍ ΢οϮϳϭ ϢϠόΘϤϟ΍
.˯΍έϮϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϠϟ ϯήΧ΃ϭ ϡΪϘΘϠϟ ΕΎψΤϟ ϪϠϠΨΘΗ ΎΘϗϭ ΐϠτΘϳ ϲΗΎϴοΎϳέ ϡϮϬϔϣ ˯ΎϨΑ
ϞΣ΍ήϣ ϝϮΣ ΔϠμϔϤΘϣ ΔϴϜϴΘϛΪϳΩ ΕΎϴόοϭ ήϴΑΪΗ ήΒϋ ϥϮϜϳ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ ϲϓ ΕΎϤϠόΘϟ΍ ήϴΑΪΗ ϥ·
: ϲϟΎΘϟΎϛ
(Appropriation de la situation)  ccÑ c !
έΎϤΜΘγ΍ϭ ΔΌΒόΗ ϖϳήσ Ϧϋ ϞΤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ϥϮσήΨϨϳϭ ΔΣήΘϘϤϟ΍ Δϟ΄δϤϟ΍ άϴϣϼΘϟ΍ ϰϨΒΘϳ
ϲΘϟ΍ ΕΎΑϮόμϟ΍ έΎΒΘϋΎΑ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ΕΎΒδΘϜϣ ΪλήΑ ΫΎΘγϷ΍ ϡϮϘϳ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ .ΔϘΑΎδϟ΍ ϢϬϓέΎόϣ
ΔϴΗΎϴοΎϳήϟ΍ ΕΎϴϨϘΘϟ΍ϭ Ε΍έΎϬϤϟ΍ϭ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ϒϴχϮΘΑ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ΢ϤδΗϭ ˬϢϬΗΎϤϠόΗ ˯ΎϨΒϟ ϢϬοήΘόΗ
.Δ˰ϠϜθϤϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ ϞΣ ϲϓ Ύϴ΋ΰΟ Ϯϟϭ ϢϫΎδΗ ΔΤϳήλ Ε΍ϭΩ΃ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ˬάϴϣϼΘϟ΍ ϥΪϟ Ϧϣ
(Apprentissage) 
c c !
ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϻ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ΎλϮμΧ ˬΔϣΎΗ ΔϴϔϴϜΑ ΔϠϜθϤϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ ϞΤϟ ΕΎΑϮόλ άϴϣϼΘϟ΍ ϪΟ΍Ϯϳ
άϴϣϼΘϟ΍ ΩϮϘΗ ΕΎΑϮόμϟ΍ ϩάϫ .(...ΕΎϴϠϤόϟ΍ ΩΪϋ ˬ˯ΎτΧϷ΍ ˬΖϗϮϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ) ΔϔϠϜϟ΍ ΔϴϟΎϋ ΔϠϤόΘδϤϟ΍
Ε΍ϭΩ΃ ϖϠΨΗϭ ΩΎΘόϤϟ΍ ϖδϨϟ΍ ϊϣ ϢΠδϨΘϟ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϊϣ ΎϬϔϴϴϜΗ ϞΒϘΗ ˬΓΪϳΪΟ Ε΍ϭΩ΃ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϰϟ·
.ϢϬϔϟ΍ ϢϬϟ ήδϴΗϭ ˬϞΤϟ΍ ϰϠϋ ϢϫΪϋΎδΗ ϯήΧ΃

(Explicitation et formulation) c!


c c !
ϲγΎγ΃ έϭΩ ΎϬϟ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΔλΎΧ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ϢϬΗΎΒδΘϜϣ ϒϴχϮΗ ϥϮϤϠόΘϤϟ΍ ϝϭΎΤϳ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ
ώϴλ ˬϝϭ΍ΪΟ) ΔϴΗΎοΎϳέ ΕΎϨ΋ΎϜϛ ΖϗΆϣ ϞϜθΑ ΎϬΘϏΎϴλ ϢΘΗ ΚϴΣ ˬϞΤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ
ΎϋϮοϮϣ ϥϮϜΗ έΎϜϓ΃ ϭ΃ Ε΍έϮμΘΑ ήϣϷ΍ ϖϠόΘϳ Ϊϗϭ ˬ Ε΍έΎϬϣϭ΃ ΕΎϴϨϘΗ ϭ΃ (... ϥΎϴΒϣ ˬΔϴΗΎϴοΎϳέ

c c
ϝΎϤόΘγϼϟ ΔϠΑΎϗ ΔΤϳήλϭ ΓΪϳΪΟ Γ΍Ω΃ ϞΜϤΗ ΓέήΒϣ ΕΎϏΎϴλ ϰϟ· ϱΩΆΗϭ νϭΎϔΘϟ΍ϭ ΔθϗΎϨϤϠϟ
.ΎϬΑ αΎϨΌΘγϻ΍ϭ
ΕΎΒΛϹ ΔϴϋΎϤΠϟ΍ ΔθϗΎϨϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ άϴϣϼΘϟ΍ ΕΎΟΎΘϧ· ϰϠϋ ϖϳΪμΘϟ΍ ϢΘϳ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ
. ΎϬΘϴΣϼλ
( Entraînement ) ϥήϤΘϟ΍ :  c%% c
. ΎϬϟΎϤόΘγ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΓΪϳΪΠϟ΍ Γ΍ΩϷ΍ ϚϠϤΘΑ άϴϤϠΘϠϟ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ΢ϤδΗ
( Institutionnalisation ) &)* cc&'( c !
Δϴϋήθϟ΍ ϊΑΎσ ˯ΎτϋϹϭ ˭Ϟλ΍ϮΘϟ΍ ΕΎϴόοϭ ˯ΎϨΛ΃ ΔϨϳΎΒΘϣ ΔϴϔϴϜΑ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϥϮϤϠόΘϤϟ΍ ϰϘϠΘϳ
ϥ΃ ΐΠϳ ˬϑέΎόϤϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϟ· ϞμΗ Ϣϟ Δϴϟϭ΃ Ε΍ϭΩ΃ Ζϟ΍ί Ύ ϣ ϲΘϟ΍ ΔλΎΧ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ξόΒϟ
ˬϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϯΪϟ ΔϴΗΎϴοΎϳήϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ ˯ΎϨΒϟ ϱέϭήο ρήθϛ ˬΔϴϘϴϘΣ ΔϴΗΎϴοΎϳέ ΕΎϨ΋Ύϛ ΢ΒμΗ
... Γέϭήϴγ ήΒϋ ΎϫέϮτΗ ϥΎϤοϭ
ˬΔϠϤόΘδϤϟ΍ ΕΎΤϠτμϤϟΎΑ υΎϔΘΣϻ΍ ϊϣ ΪϳΪΟ Ϯϫ Ύϣ ϢϳΪϘΗ ϲϓ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΫΎΘγϷ΍ έϭΩ ϞΜϤΘϳϭ
.ϲγΎγ΃ Ϯϫ Ύϣ ϰϠϋ ΰϴϛήΘϟ΍ ϊϣ Ϧϴϫ΍ήΒϟ΍ϭ ΕΎϨϫήΒϤϟ΍ϭ ϒϳέΎόΘϟ΍ ΔϠϜϴϫϭ ϢϴψϨΗ ϰϠϋ ϞϤόϳϭ
ϊΑΎτϟ΍ ϰϟ· ϲΗ΍άϟ΍ ϪόΑΎσ Ϧϣ ϪΑ ϲϗήϟ΍ϭ ϞϤόΘδϤϟ΍ ϡϮϬϔϤϟ΍ Δδγ΄ϣ Ϧϋ ϥΫ· ϝϭΆδϤϟ΍ϮϬϓ
.ϲϋϮοϮϤϟ΍
Familiarisation ± réinvestissement ) /
). c012c+,-
). c)& c !
(
ϢϬϧ΃ ΎϤϛ ˬΎϬΘδγ΄ϣ ΖϤΗ ϲΘϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ϒϴχϮΗ ϖϳήσ Ϧϋ ϞϛΎθϣ ΕΎϴόοϭ ϞΤΑ άϴϣϼΘϟ΍ ϡϮϘϳ
ϲϓ ΎϫέΎΒΘΧϻ ˬΎϬΟΎϣΩ·ϭ ΔϧϮϨϴϜϟ΍ ϑέΎόϣϭ Ϟόϔϟ΍ ϑέΎόϣϭ ϑέΎόϤϟ΍ ήϳϮτΗ ϰϠϋ ϥϮϠϤόϳ
.ΓΪϳΪΠϟ΍ ΕΎΒδΘϜϤϟ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ϯϮΘδϣ ήϳϮτΘΑ ϢϬϟ ΢ϤδΗ ΔΒϛήϣ ΕΎϴόοϭ
( Nouvelle situation problème ) 03c *&'c & c !
ΔϤϳΪϗ Δϓήόϣ ϥΎϜϣ Δγ΍έΪϟ΍ ωϮοϮϣ ΎϬϴϓ άΨΘϳ ΔΒϛήϣ ΔϠϜθϣ Δϴόοϭ άϴϣϼΘϟ΍ ϰϠϋ ΫΎΘγϷ΍ ΡήΘϘϳ
.ΪϳΪΟ ϚϠγ ϲϓ
.ϞϣΎϛ ϲϤϠόΗ ϚϠγ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ ϚϠγ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϊτϗ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜϳ ϥΎϴΣϷ΍ ξόΑ ϲϓ -
ϭ΃ ΕΎϨ΋Ύϛ ϰϟ· ϝϮΤΘΗ ϥ΃ ϞΒϗ Ε΍ϮϨγ ήψΘϨΗ ΔϳΩΎϴΘϋϻ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ϭ Ε΍ϭΩϷ΍ ξόΑ -
.Δϴϓήόϣ ϊϴο΍Ϯϣ
ΏΎΘϜϟ΍ ϭ΃ ΫΎΘγϷ΍ ϥΪϟ Ϧϣ ήηΎΒϣ νήϋ ωϮοϮϣ ϥϮϜΗ Ϊϗ ΔϴΗΎϴοΎϳήϟ΍ ΕΎϨ΋ΎϜϟ΍ ξόΑ -
.ϲγέΪϤϟ΍

,
c c45c#
c6 ± 2.2
ˬΓήϴΧϷ΍ ϩάϫ ϑήόΗ ϲϐΒϨϳ Ϛϟάϟ ˬΔϤϳΪϘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ Ύϫ΅ΎϨΑ ϢΘϳ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϥ·
.ΔϴϨϘΘϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ έϮτΗ ϦϤπΗ ΔϴϋϮϧ Ε΍˯΍ήΟ· Ρ΍ήΘϗ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬΎϬϴϓ ϢϜΤΘϟ΍ ϯϮΘδϣ ϢϳϮϘΗϭ

57
& c c8/ c9':
c;c<: c=# ± 2.3
Ϟθϔϟ΍ ΕϻΎΣ ΔΠϴΘϧ ˬΔϴΗΎϴοΎϳήϟ΍ ϑέΎόϤϟ΍ ϊϣ ΓΪϘόϣϭ ΔΒόλ ΕΎϗϼϋ άϴϣϼΘϟ΍ ϢϴϘϳ Ύϣ ΎΒϟΎϏ
ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ξϳϮόΗ ϢΘϳ Ύϣ ΪϨϋ ήϴϐΘΗ ΕΎϗϼόϟ΍ ϩάϫ ˬϲγ΍έΪϟ΍ ϢϫέΎδϣ ϝϼΧ ΓέήϜΘϤϟ΍
.ϞΤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ΔϴμΨη ΕΎϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ ˯ΎϨΑ ϰϟ· ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϮϋΪΗ ΔΣϮΘϔϣ ϞϛΎθϣ ΕΎϴόοϮΑ

c c
 >c c?<c, 2.4
ΎϬϴϓ ϢϜΤΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϓϭήόϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ ϥϮϜΗ ΚϴΤΑ ΎϫΩ΍Ϊϋ· ϲϐΒϨϳ ϢϠόΘϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ ΕΎϴόοϭ ϥ·
ΕΎΑϮόμϟ΍ ϥϷ ˬΔϴο ˶ ˸ήϣ˵ ϭ ΔϠϣΎϛ ΔϴϔϴϜΑ ΔΣήΘϘϤϟ΍ Δϟ ΄δϤϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ ϞΣ Ϧϣ ϢϬϨϜϤΗ ϻ ϥϮϤϠόΘϤϟ΍
ϱ΃ ϥ·ϭ ˬΔϴΗΎϴοΎϳήϟ΍ ϢϬϓέΎόϣ ήϳϮτΗϭ ˯ΎϨΒϟ ϖϠτϨϤϟ΍ ϲϫ ϞΤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ϢϬϬΟ΍ϮΗ ϲΘϟ΍
ϯΪϟ ΎϫΎϨόϣ ΪϘϔΗ ΔϓΪϬΘδϤϟ΍ ϑέΎόϤϟ΍ ϞόΠϳ ϞΑ ˬϢϠόΘϟ΍ ϞϬδϳ ϻ ΕΎΑϮόμϟ΍ ϩάϬϟ ΐϨΠΗ ϭ΃ ˯Ύμϗ·
.ϦϴϤϠόΘϤϟ΍

 c @
 c8 ± 2.5
Ε΍ήϴϐΘϣ ΔϟϭΎϨϣ ϝϼΧ Ϧϣ ϢΘϳ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϯΪϟ ϑέΎόϤϟ΍ ήϳϮτΗ ϰϟ· ΩϮϘΗ ϲΘϟ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ΩϮΟϭ ϥ·
ϲϓήόϤϟ΍ ϥί΍ϮΗϼϟ΍) ϢϠόΘϠϟ Δϳέϭήο ϥϮϜΗ ΕϻϼΘΧ΍ ϢϬϳΪϟ ΙΪΤΗ ϖ΋΍Ϯϋ ΎϫέϭΪΑ ϲϫϭ ˬΔϴϜϴΘϛΪϳΩ
ΩϭΪΣϭ ˬϪϳΩΆΗ ϱάϟ΍ έϭΪϟ΍ ΪϳΪΤΗϭ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ϩάϫ ϒλϭ Ύϳέϭήο ΢Βμϳ Ϛϟάϟϭ ˬ ( ϲΟΎϴΑ ΪϨϋ
.Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ΕΎϴόοϮϟ΍ ξόΑ ϞΣ ϲϓ ΎϬΘϋΎΠϧ
: ήϛάϧ ϚϟΫ ϰϠϋ ΔϠΜϣϷ΍ Ϧϣϭ
:ϯϮΘΤϤϟΎΑ ΔτΒΗήϣ Ε΍ήϴϐΘϣ !
ˬΔϴόϴΒσ) ΎϬΘόϴΒσϭ ( Ύϫήϐλ ϭ΃ ΎϫήΒϛ ΚϴΣ Ϧϣ ) Ω΍ΪϋϷ΍ ϢΠΣ ϥ· :Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ Ω΍ΪϋϷ΍ ϢΠΣ -
Ϧϣ Δϟ΄δϤϟ΍ ϞΣ ϲϓ ΎΑΎΠϳ· ϭ΃ ΎΒϠγ ήΛΆϳ ΔϠϜθϤϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ (Δϳήδϛϭ΃ ˬΔϳήθϋ
.ΔϟϮϬδϟ΍ ϭ΃ ΔΑϮόμϟ΍ϭ ΔϔϠϜϟ΍ ΚϴΣ
ˬϱΩϮϤϋ ˬϲϘϓ΃) ΔΤϔμϟ΍ ζϣ΍ϮϬϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϪόϗϮϣϭ ϲγΪϨϬϟ΍ ϞϜθϟ΍ ΔόϴΒσ ϭ΃ ΓέϮλ -
(...Ϟ΋Ύϣ
:ΔϴόοϮϟ΍ ήϴΑΪΘΑ ΔτΒΗήϣ Ε΍ήϴϐΘϣ !
ΓΪϤΘόϤϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϭ΃ ΔΠϴΘϨϠϟ ΔϴΑΎΘϛ ΔϏΎϴμΑ ϡΎϴϘϟ΍ Γέϭήο -
ΔΑέΎϘΘϣ ϭ΃ ΓΪϋΎΒΘϣ ΕΎΟΎΘϧ· ϰϟ· ϱΩΆϳ ˬϲϋΎϤΟ ϭ΃ ϱΩήϓ :ΏϮϠτϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϞϜη -
A%%1n c# -2.6
c 
!
ϞΒϘΗ ϻ ΔΤο΍ϭ ΔϴϔϴϜΑ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔϤϬϤϟ΍ ϑήόΗ Ϧϣ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϦϜϤΗ ΚϴΤΑ ΔΤο΍ϭ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ
ϕήτϟ΍ Ϧϋ Ε΍ήηΆϣ ϞϤΤΗ ϭ΃ ϪΑ ϲΣϮΗ ϭ΃ ϞΤϟ΍ ϰϟ· άϴϣϼΘϟ΍ ϪΟϮΗ ϥ΃ ΐΠϳ ϻ ΎϬϧ΃ ήϴϏ ˬϞϳϭ΄Θϟ΍
.ΎϬϟΎϤόΘγ΍ ϲϐΒϨϳ ϲΘϟ΍
:ƒ%%
) c/ !
ϞΤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ΍ϮσήΨϧ΍ Ϊϗ άϴϣϼΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ Ϧϣ ϖϘΤΘϳ -
ϪϟΎϤϋ΃ ΔΠϴΘϧ νήόΑ ϡΎϗ Ϊϗ άϴϤϠΗ Ϟϛ ϥ΃ Ϧϣ ϖϘΤΘϳ -
ΕΎϋϮϤΠϤϟΎΑ ϞϤόϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ϞϤόϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϣ Ω΍ήϓ΃ ϦϴΑ έ΍ϮΤϟ΍ ήδϴϳ -
ΕΎϋϮϤΠϣ ϞΧ΍Ω Ε΍έ΍ϮΤϟ΍ ϯϮΘΤϣ ϲϓ ϞΧΪΘϳ ϻϭ ˬεΎϘϨϟ΍ ςϴθϨΗϭ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ νήϋ ήδϴϳ -
ΎϬοήϋ ϞΟ΃ Ϧϣ Ξ΋ΎΘϧ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϥϮϘϔΘϳ Ύϣ Ϟϛ ΔϏΎϴλ ϢϬϨϣ ΐϠτϳ ϥ΃ ϪϨϜϤϳ ϦϜϟϭ ˬϞϤόϟ΍
.(mise en commun ) ϲϋΎϤΠϟ΍ νήόϟ΍ ΔϠΣήϣ ϝϼΧ
ΕΎϴΣϼμϟ΍ϭ Ε΍ήϳήΒΘϟ΍ ΓέϮϠΑ ϦδΣϭ ˯ΎϨΑ ϰϠ ϋ ΚΤϳ -
ϪΑ υΎϔΘΣϼϟ ϲγΎγ΃ Ϯϫ Ύϣ ΩΪΤϳϭ Ύϫ΅ΎϨΑ ϢΗ ϲΘϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ϑέΎόϣϭ ΓΪϳΪΠϟ΍ ϑέΎόϤϟ΍ ϑήόϳ -
.ϪΑ ϦϴόΘδϴϟ ϱϮϧΎΛϭ ΪϋΎδϣ Ϯϫ Ύϣϭ
:= cA%%BC !

c c
ήϳϮτΗϭ ςϴθϨΗ ϲϓ ΔϠϋΎϔϟ΍ϭ ΔϤϬϤϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ ϞϤόϟ΍ ϝΎϜη΃ ϦϴΑ ϞϣΎϜΘϟ΍ϭ ΏϭΎϨΘϟ΍ ήΒΘόϳ
νϭΎϔΘϟ΍ϭ εΎϘϨϟ΍ ϰϠϋ ΚΤϳϭ ϪόΠθϳϭ έ΍ϮΤϟΎΑ ΢Ϥδϳ ΕΎϋϮϤΠϤϟΎΑ ϞϤόϟ΍ ϥ΃ ϚϟΫ .ΕΎϴόοϮϟ΍
ίϭΎΠΗϭ ϥϭΎόΘϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤϳ ΎϤϛ ˬΓΪϋΎΒΘϣ ΕΎΟΎΘϧ· ϰϟ· ΩϮϘϳ ϭ Ε΍έϮμΘϟ΍ ϒϠΘΨϣϭ ΕΎΑϮόμϟ΍ ίήΒϳϭ
.ΔϳήϜϔϟ΍ ΕΎϬΟ΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϓϼΨϟ΍
ϥΪϟ Ϧϣ ΎϬϴϟ· ϞλϮΘϤϟ΍ ΕΎΟΎΘϧϹ΍ ˯Ϯο ϰϠϋ ϲϗέΎϓ ϢϋΩ ϢϳΪϘΘΑ ΫΎΘγϸϟ ΢ϤδΗ Δλήϓ ΎϬϧ·
ϝΎϤόΘγ΍ Ϧϣ ϢϠόΘϣ Ϟϛ ϦϜϤϳ ΏϮϠγ΃ Ϫ˰ϧϷ ˬϪΘϴϤϫ΃ Ϧϣ ϞϴϠϘΘϟ΍ ΐΠϳ ϼϓ ϱΩήϔϟ΍ ϞϤόϟ΍ Ύϣ΃ ˭ϦϴϤϠόΘϤϟ΍
.ΎϫέΎΒΘΧ΍ϭ ΔϴΗ΍άϟ΍ ϪΗΎϣϮϠόϣ ΔΌΒόΗϭ

c c
c 5 DD
 

c c  c c

c c
 c
 c cccc c c
  
c c! c"c# c
$
 c
! -
% c&ccc c c
 '(c
 (c
)
 c c  c #  c c! c
cc*+,c c-
 c
 . c c ! c c c
 c c! c
'(c-
 c&ccc*+,c c-
c
 + 
c  c/c
 cc
 ! c-0 cc0 1c c
c
+ c 2c&ccc*+,c c3
c4c
5 c  ! c 
c c2 c2 cc -
 c
cc(3(,((3cc675c
4 8 c 
 c"cc ! c c! c9"c# c c
  c
(c+
cccc*+,c c3
c4c
: c"c# 
 c c5c&c,! c&c
c c# c
cc, 
- -

 -c;;-;;-;;-;;5c
< 
 c 
! c c
 c
= -
 c, 
c
; . c
 c c#
 c/c  c
,! c9
-c
c&c c&c c c
 .c
! cc c/c! c #  c
 c cc'8.>83-c+ 
c
+?? c c+ 

c
 = -3

c?c
3
c c c c@c -
 cAcBc
3
-
 Ccc 5c67cCc 
c << c
 

 c c c #
 c c
 c
+
c$

c
.

c c c c# (8 
c.c(3 
cD

(c
 
c c c! c;;-;;5c-c*+,c cD

(c

c c