Vous êtes sur la page 1sur 20

-page1

.....................................................................................................................................................
Cuprins
.............................................................................................................................................................

Intervale de revizie 2
.........................................................................................................................................................

Vehiculele 3
.........................................................................................................................................................

Tipurile de întreþinere 5
.........................................................................................................................................................

Justificativ de întreþinere 6
.........................................................................................................................................................

Operaþiile pentru reviziile de service 13


.........................................................................................................................................................

Operaþiile comune pentru reviziile de întreþinere ºi generale 14


.........................................................................................................................................................

Operaþiile suplimentare reviziilor de service, de întreþinere ºi/sau generale 15


.........................................................................................................................................................

Ulei motor 16-17


.........................................................................................................................................................

Airbag-uri 18
.........................................................................................................................................................

Justificative de înlocuire lichide ºi curele 19


.........................................................................................................................................................

-page2
Intervale de revizie
.............................................................................................................................................................

Inginerii ºi tehnicienii DACIA au aplicat toate cunoºtinþele lor pentru a realiza un vehicul de
calitate: þinutã de drum, confort de conducere, finisare ºi prezentare.
Prin punctele ei de Service, Reþeaua DACIA, formatã în permanenþã pe noile tehnologii, va
putea sã vã facã recomandãri ºi sã vã ajute în toate circumstanþele.
În acest carnet, vã prezentãm Programul de întreþinere care vã va permite sã obþineþi
o satisfacþie totalã de la vehiculul dumneavoastrã.
Drum bun!
ATENÞIE
Carnetele de Garanþie-service ºi de Întreþinere fac parte din documentele de bord ale
vehiculului dumneavoastrã.
Pentru a fi valabil, acest Carnet trebuie sã indice - consultaþi pagina urmãtoare:
- data livrãrii sau prima punere în circulaþie a vehiculului,
- toate informaþiile referitoare la el,
- ºtampila Societãþii vânzãtoare sau care livreazã.
Atunci când luaþi în primire vehiculul, dumneavoastrã vã revine sã vã asiguraþi cã aceastã
paginã este corespunzãtor completatã.
Aplicarea Garanþiei este subordonatã prezentãrii Carnetului de Întreþinere care justificã cã
operaþiile de întreþinere recomandate de Constructor au fost efectuate.
Intervalele de revizii
Kilometraj sau Revizie Revizie de Revizie
timp (ani) service întreþinere generalã

15 000 km sau 1 an ×
30 000 km sau 2 ani ×
45 000 km sau 3 ani ×
60 000 km sau 4 ani ×
75 000 km sau 5 ani ×
90 000 km sau 6 ani ×
105 000 km sau 7 ani ×
120 000 km sau 8 ani ×
etc.

-page3
ªTAMPILÃ SOCIETATE VÂNZÃTOARE ªTAMPILÃ SOCIETATE CARE LIVREAZÃ

ACEST CUPON NU TREBUIE DETAªAT DIN CARNET


TIP Service .......................................................................................................................................................
VIN .....................................................................................................................................................................
NR. DE FABRICAÞIE .....................................................................................................................................
AN DE FABRICAÞIE MODEL .......................................................................................................................
LIVRAT LA: .......................................................................................................................................................
NR. CHEIE UªI ªI PORNIRE .......................................................................................................................
NR. TELECOMANDÃ .....................................................................................................................................
NR. CHEIE (suplimentar) ..............................................................................................................................
ÎNMATRICULARE ............................................................................................................................................
COD RADIO AUTO ........................................................................................................................................

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

|
|
|
|
Certificat de livrare
|
de detaºat înainte de livrare
|
| Nume ....................................................................... Telefon ....................................................................
| Adresã .....................................................................
|
|
Livrat la ................................................................... Înmatriculare ..........................................................
| TIP Service .............................................................
| VIN ...........................................................................
|
|
|
| ªtampila Societãþii care a efectuat livrarea
|
|
|
|
|
|
|
|
|

-page4
1ul PROPRIETAR al 2-lea PROPRIETAR

DATÃ

NUME

ADRESÃ

TELEFON DOMICILIU: DOMICILIU:

BIROU: BIROU:

__________________________________________________

-page5
Tipurile de întreþinere
.............................................................................................................................................................

Conþinutul acestor revizii a fost definit de DACIA în preocuparea de a asigura un control optim al
vehiculului la cel mai mic cost pentru clienþii sãi.

Revizia de service
............................................................................
Acestea sunt vizite care permit reþelei DACIA
sã efectueze un schimb de ulei, controale
ºi aduceri la nivel (operaþii descrise
la pagina 13) pentru ca vehiculul
dumneavoastrã sã vã dea satisfacþie
deplinã.

Revizia de întreþinere
............................................................................
La aceastã revizie sunt prevãzute operaþiile
ºi înlocuirea pieselor în funcþie de
kilometrajul vehiculului dumneavoastrã.
Revizia de întreþinere se bazeazã pe o listã
de operaþii incluzând schimbul de ulei,
înlocuirea filtrului de ulei, controalele
ºi aducerile la nivel (detalii la pagina 14).

Revizia generalã
............................................................................
Ea reia aceleaºi principii ca la revizia de
întreþinere; conþinutul listei diferã deoarece
implicã mai multe controale ºi operaþii.
Include schimbul de ulei, un test funcþional
al vehiculului cât ºi controalele ºi aducerile
la nivel specifice (detalii la pagina 14).

• La conþinutul acestor revizii, este necesar sã adãugaþi operaþiile suplimentare în funcþie de


intervalele descrise la pagina 15.
• Reviziile sunt obligatorii pe durata perioadei de garanþie a vehiculului.

-page6
Justificativ de întreþinere
.............................................................................................................................................................

Cum trebuie completate Dacã da, ºtampilaþi cuponul.


justificativele Dacã nu, notificaþi deteriorãrile constatate.
.......................................................................... Dacã reparaþia nu este efectuatã în acelaºi
Indicaþi kilometrajul ºi data. timp cu revizia, atelierul nu ºtampileazã
Semnalaþi cu o cruciuliþã piesele principale cuponul. Acesta va fi ºtampilat ºi datat de
înlocuite. atelierul DACIA care va efectua reparaþia.
ªtampilaþi cuponul.
Documentarea cuponului “control
Control anticoroziune (caroserie ºi parte anticoroziune” condiþioneazã validitatea
inferioarã caroserie) garanþiei anticoroziune.
Indicaþi cu o cruciuliþã dacã vehiculul este
în stare bunã.

REVIZIE DE SERVICE

Km real: ......................
14 565 km Datã: ......................
20-11-04 Operaþii complementare

plu
Operaþiile sunt descrise la pagina 13
...........................................................................
...........................................................................

exem REVIZIE DE ÎNTREÞINERE


Control anticoroziune
Km real: ........................
29 565 km Datã: ........................
26-12-04
Vehicul în stare bunã?
✔ Bujie
❏ ✔ Nu
❏ Da ❏
✔ Filtru de aer

D A CIA DAC
IA
Continuare garanþie sub rezerva de a repara
✔ Filtru de carburant
❏ ...............................................................................
zgârieturã aripã faþã dreapta
......................................................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. Datã reparaþie: ..................................................
20-12-04

-page7
Justificativ de întreþinere
.............................................................................................................................................................

REVIZIE DE SERVICE*

Km real: ......................... Datã: ......................... Operaþii complementare


..................................................................................
Operaþiile sunt descrise la pagina 13. ..................................................................................

REVIZIE DE ÎNTREÞINERE
Control anticoroziune
Km real: .......................... Datã: .......................... Vehicul în stare bunã?
❏ Bujie ❏ Da ❏ Nu
❏ Filtru de aer Continuare garanþie sub rezerva de a repara
......................................................................................
❏ Filtru de carburant
Datã reparaþie: ......................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. ......................................................................................

REVIZIE DE SERVICE*

Km real: ......................... Datã: ......................... Operaþii complementare


..................................................................................
Operaþiile sunt descrise la pagina 13. ..................................................................................

REVIZIE GENERALÃ
Control anticoroziune
Km real: .......................... Datã: .......................... Vehicul în stare bunã?
❏ Bujie ❏ Da ❏ Nu
❏ Filtru de aer Continuare garanþie sub rezerva de a repara
......................................................................................
❏ Filtru de carburant
Datã reparaþie: ......................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. ......................................................................................

* Consultaþi pagina 2

-page8
Justificativ de întreþinere
.............................................................................................................................................................

REVIZIE DE SERVICE*

Km real: ......................... Datã: ......................... Operaþii complementare


..................................................................................
Operaþiile sunt descrise la pagina 13. ..................................................................................

REVIZIE DE ÎNTREÞINERE
Control anticoroziune
Km real: .......................... Datã: .......................... Vehicul în stare bunã?
❏ Bujie ❏ Da ❏ Nu
❏ Filtru de aer Continuare garanþie sub rezerva de a repara
......................................................................................
❏ Filtru de carburant
Datã reparaþie: ......................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. ......................................................................................

REVIZIE DE SERVICE*

Km real: ......................... Datã: ......................... Operaþii complementare


..................................................................................
Operaþiile sunt descrise la pagina 13. ..................................................................................

REVIZIE GENERALÃ
Control anticoroziune
Km real: .......................... Datã: .......................... Vehicul în stare bunã?
❏ Bujie ❏ Da ❏ Nu
❏ Filtru de aer Continuare garanþie sub rezerva de a repara
......................................................................................
❏ Filtru de carburant
Datã reparaþie: ......................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. ......................................................................................

* Consultaþi pagina 2

-page9
Justificativ de întreþinere
.............................................................................................................................................................

REVIZIE DE SERVICE*

Km real: ......................... Datã: ......................... Operaþii complementare


..................................................................................
Operaþiile sunt descrise la pagina 13. ..................................................................................

REVIZIE DE ÎNTREÞINERE
Control anticoroziune
Km real: .......................... Datã: .......................... Vehicul în stare bunã?
❏ Bujie ❏ Da ❏ Nu
❏ Filtru de aer Continuare garanþie sub rezerva de a repara
......................................................................................
❏ Filtru de carburant
Datã reparaþie: ......................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. ......................................................................................

REVIZIE DE SERVICE*

Km real: ......................... Datã: ......................... Operaþii complementare


..................................................................................
Operaþiile sunt descrise la pagina 13. ..................................................................................

REVIZIE GENERALÃ
Control anticoroziune
Km real: .......................... Datã: .......................... Vehicul în stare bunã?
❏ Bujie ❏ Da ❏ Nu
❏ Filtru de aer Continuare garanþie sub rezerva de a repara
......................................................................................
❏ Filtru de carburant
Datã reparaþie: ......................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. ......................................................................................

* Consultaþi pagina 2

-page10
Justificativ de întreþinere
.............................................................................................................................................................

REVIZIE DE SERVICE*

Km real: ......................... Datã: ......................... Operaþii complementare


..................................................................................
Operaþiile sunt descrise la pagina 13. ..................................................................................

REVIZIE DE ÎNTREÞINERE
Control anticoroziune
Km real: .......................... Datã: .......................... Vehicul în stare bunã?
❏ Bujie ❏ Da ❏ Nu
❏ Filtru de aer Continuare garanþie sub rezerva de a repara
......................................................................................
❏ Filtru de carburant
Datã reparaþie: ......................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. ......................................................................................

REVIZIE DE SERVICE*

Km real: ......................... Datã: ......................... Operaþii complementare


..................................................................................
Operaþiile sunt descrise la pagina 13. ..................................................................................

REVIZIE GENERALÃ
Control anticoroziune
Km real: .......................... Datã: .......................... Vehicul în stare bunã?
❏ Bujie ❏ Da ❏ Nu
❏ Filtru de aer Continuare garanþie sub rezerva de a repara
......................................................................................
❏ Filtru de carburant
Datã reparaþie: ......................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. ......................................................................................

* Consultaþi pagina 2

10

-page11
Justificativ de întreþinere
.............................................................................................................................................................

REVIZIE DE SERVICE*

Km real: ......................... Datã: ......................... Operaþii complementare


..................................................................................
Operaþiile sunt descrise la pagina 13. ..................................................................................

REVIZIE DE ÎNTREÞINERE
Control anticoroziune
Km real: .......................... Datã: .......................... Vehicul în stare bunã?
❏ Bujie ❏ Da ❏ Nu
❏ Filtru de aer Continuare garanþie sub rezerva de a repara
......................................................................................
❏ Filtru de carburant
Datã reparaþie: ......................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. ......................................................................................

REVIZIE DE SERVICE*

Km real: ......................... Datã: ......................... Operaþii complementare


..................................................................................
Operaþiile sunt descrise la pagina 13. ..................................................................................

REVIZIE GENERALÃ
Control anticoroziune
Km real: .......................... Datã: .......................... Vehicul în stare bunã?
❏ Bujie ❏ Da ❏ Nu
❏ Filtru de aer Continuare garanþie sub rezerva de a repara
......................................................................................
❏ Filtru de carburant
Datã reparaþie: ......................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. ......................................................................................

* Consultaþi pagina 2

11

-page12
Justificativ de întreþinere
.............................................................................................................................................................

REVIZIE DE SERVICE*

Km real: ......................... Datã: ......................... Operaþii complementare


..................................................................................
Operaþiile sunt descrise la pagina 13 ..................................................................................

REVIZIE DE ÎNTREÞINERE
Control anticoroziune
Km real: .......................... Datã: .......................... Vehicul în stare bunã?
❏ Bujie ❏ Da ❏ Nu
❏ Filtru de aer Continuare garanþie sub rezerva de a repara
......................................................................................
❏ Filtru de carburant
Datã reparaþie: ......................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. ......................................................................................

REVIZIE DE SERVICE*

Km real: ......................... Datã: ......................... Operaþii complementare


..................................................................................
Operaþiile sunt descrise la pagina 13 ..................................................................................

REVIZIE GENERALÃ
Control anticoroziune
Km real: .......................... Datã: .......................... Vehicul în stare bunã?
❏ Bujie ❏ Da ❏ Nu
❏ Filtru de aer Continuare garanþie sub rezerva de a repara
......................................................................................
❏ Filtru de carburant
Datã reparaþie: ......................................................
Operaþiile sunt descrise la paginile 14 ºi 15. ......................................................................................

* Consultaþi pagina 2

12

-page13
Operaþiile pentru reviziile de service
.............................................................................................................................................................

Operaþii efectuate în momentul primei revizii de service la 15 000 km sau 1 an (la primul
din cei doi termeni atinºi)
Golire/Umplere ulei motor
Înlocuire filtru de ulei
Aducere la nivel lichid spãlãtor (mai mic de 2 l)
Control nivel lichid de rãcire
Control nivel lichid de frânã
Control nivel ulei direcþie asistatã
Control stare parbriz
Control stare retrovizoare
Control lamele ºtergãtor geam
Control lumini de semnalizare
Control stare ºi presiune pneuri
Diagnosticare calculatoare
Control vizual amortizoare
Control reglaj pedalã de ambreiaj

Operaþii efectuate în momentul altor revizii de service


Golire/Umplere ulei motor
Înlocuire filtru de ulei
Aducere la nivel lichid spãlãtor geam (mai mic de 2 l)
Control nivel lichid de rãcire
Control nivel lichid de frânã
Control nivel ulei direcþie asistatã
Control stare parbriz
Control stare retrovizoare
Control lamele ºtergãtor geam
Control lumini de semnalizare
Control stare ºi presiune pneuri
Control plãcuþe de frânã
Control vizual amortizoare
Control reglaj pedalã de ambreiaj
NOTÃ: În completare la aceste revizii, poate fi necesar pentru anumite vehicule sã schimbaþi
piese de întreþinere.
Consultaþi grila operaþiilor suplimentare (pagina 15) sau cereþi o recomandare de la reprezen-
tantul nostru DACIA.

13

-page14
Operaþiile comune pentru reviziile
de întreþinere ºi generale
.............................................................................................................................................................

revizie* de revizie*
operaþii întreþinere generalã
Caroserie
- Examinare parte inferioarã caroserie, pasaje de roþi, deschideri mobile…(1)
Motor
• •
• •
-.........................................................................................................................................................
Golire ºi umplere
• •
-.........................................................................................................................................................
Înlocuire filtru de ulei
- Control vizual al liniei de eºapament
Frâne
• •
• •
-.........................................................................................................................................................
Examinare vizualã plãcuþe

-.........................................................................................................................................................
Etanºeitate circuit
• •
-.........................................................................................................................................................
Control nivel lichid de frânã
- Verificare garnituri ºi desprãfuire (inclusiv demontare / remontare tamburi)
Control niveluri ºi etanºeitate circuite

• •
-.........................................................................................................................................................
Direcþie asistatã
• •
-.........................................................................................................................................................
Spãlãtor geam
- Circuit de rãcire
Direcþie / tren faþã ºi spate
• •
- Control joc rotule / stare burdufuri cauciuc
Pneuri

• •
-.....................................................................................................................................................
Control stare ºi presiune pneuri (inclusiv roatã de rezervã)
- Control vizual ºi etanºeitate amortizoare FA ºi SP
Echipamente
• •
• •
-.....................................................................................................................................................
Control becuri (lumini, semnalizatoare, stop)
• •
-.........................................................................................................................................................
Control stare de încãrcare baterie vehicul
• •
-.........................................................................................................................................................
Stare parbriz ºi retrovizoare
- Stare lamele ºtergãtor geam
Livrare
• •
• •
-.........................................................................................................................................................
Control poziþionare bunã etichete de securitate ºi de întreþinere
- Test funcþional •
(1) Consultaþi control anticoroziune la pagina 6.

NOTÃ: În completare la aceste revizii, poate fi necesar pentru anumite vehicule sã schimbaþi piese
de întreþinere.
Consultaþi grila operaþiilor suplimentare (pagina 15) sau cereþi o recomandare de la reprezentantul
nostru DACIA.

14

-page15
Operaþiile suplimentare reviziilor de service,
de întreþinere ºi/sau generale
.............................................................................................................................................................

Piese (de înlocuit la fiecare...)


Bujie 30 000 km
.........................................................................................................................................................
Filtru de aer 30 000 km sau 2 ani (1)
.........................................................................................................................................................
Curea de distribuþie 60 000 km sau 4 ani (1)
.........................................................................................................................................................
Curea accesorii 60 000 km sau 4 ani (1)
.........................................................................................................................................................
Curea accesorii CA/DA 60 000 km sau 4 ani (1)
.........................................................................................................................................................
Filtru de carburant exterior* 60 000 km
.........................................................................................................................................................
Lichid de frânã DOT 4 exclusiv 90 000 km sau 4 ani (1)
.........................................................................................................................................................
Baterii telecomandã de deschidere uºi* 2 ani
.........................................................................................................................................................
Circuit de climatizare;
control ºi aducere la nivel cantitate 4 ani
fluid de rãcire
.........................................................................................................................................................
Lichid de rãcire 90 000 km sau 4 ani (1)

* dacã este echipat


(1) la primul din cei doi termeni atinºi
Kilometrajele sau duratele indicate mai sus pentru înlocuirea curelelor, filtrelor de aer motor, constituie
maxime care nu trebuie depãºite. În condiþii de utilizare a vehiculului dumneavoastrã de tip:
• din aproape în aproape permanent,
• utilizare în majoritate urbanã,
• mici trasee repetate, motor rece la temperaturã joasã,
• ambianþã prãfoasã sau drumuri neasfaltate,
• etc.
Vã solicitãm sã cereþi o recomandare de la reprezentatul dumneavoastrã DACIA pentru o eventualã înlo-
cuire anticipatã a acestor elemente, în momentul reviziilor de service sau de întreþinere.

15

-page16
Ulei motor
.............................................................................................................................................................

Verificare nivel ulei


..........................................................................
Motoarele gamei DACIA sunt concepute cu
tehnologiile cele mai moderne; este normal ca
acestea sã consume puþin ulei pentru
funcþionarea lor.
Din acest motiv ºi pentru a evita orice spar-
gere motor este absolut necesar sã
controlaþi regulat, ºi în special înainte de un
voiaj lung nivelul de ulei al motorului dumnea-
voastrã.
Poate fi necesar sã faceþi una sau mai multe
completãri între douã schimburi de ulei ºi mai
ales în perioada de rodaj; faceþi completa-
rea atunci când nivelul de ulei atinge
reperul minim pe jojã.
Controlul nivelului trebuie sã se realizeze cu
vehiculul pe o suprafaþã orizontalã, motorul
oprit ºi rece (exemplu: înainte de prima por-
nire a zilei).
În momentul completãrii, respectaþi un timp de
scurgere a uleiului (aproximativ 2 minute)
înainte de a verifica nivelul pe jojã. Condiþii particulare
Este foarte important sã nu depãºiþi reperul Întreþinerea a fost conceputã pentru o utili-
superior pe jojã (în acest caz, consumul de zare curentã a vehiculului dumneavoastrã.
ulei este mai important; se poate produce în În caz de utilizare în anumite condiþii deose-
egalã mãsurã o deteriorare a motorului).
bit de dificile:
Vehiculul dumneavoastrã este echipat cu un • din aproape în aproape permanent,
dispozitiv pentru a controla nivelul de ulei al
motorului dumneavoastrã (informaþie pe • utilizare în majoritate urbanã,
tabloul de bord ºi/sau jojã mecanicã la • mici trasee repetate, motor rece la tem-
motor). Veþi gãsi toate informaþiile necesare peraturã joasã etc.
pentru a efectua acest control în manualul de DACIA recomandã sã realizaþi un schimb
utilizare al vehiculului dumneavoastrã la capi-
tolul 4. de ulei motor la fiecare 7 500 km.

Veþi gãsi în reþeaua DACIA tehnicieni pentru a


vã ajuta sã efectuaþi aceastã manipulare.

16

-page17
Ulei motor
.............................................................................................................................................................

Numai uleiurile de normã ACEA sau API SJ sunt utilizabile pentru a rãspunde la un interval
schimb de ulei de 15 000 km sau 1 an.
Tabelele urmãtoare indicã calitãþile uleiurilor pe care trebuie absolut sã le respectaþi în funcþie de
condiþiile climatice ale þãrii de comercializare pentru o funcþionare corectã a motorului.

MOTOR PE BENZINÃ NORMÃ ACEA A3/A5*


temperaturã medie exterioarã
– 30°C – 25°C – 20°C – 10°C 0°C + 10°C + 20°C + 30°C

10W30 - 10W40 - 10W50

5W30 - 5W40 - 5W50

0W30 - 0W40

* Ulei pentru economie de carburant

Uleiul ACEA A5 (benzinã) permite o reducere a consumului de carburant, gama DACIA benefi-
ciazã de aceastã prestaþie.
Pentru vehiculele cu un interval de revizie la fiecare 15 000 km uleiul utilizat poate fi în egalã
mãsurã de normã A2.

17

-page18
Airbag-uri
.............................................................................................................................................................

Înlocuirea lor trebuie efectuatã în orice caz


dupã funcþionare, ºi trebuie realizatã exclusiv
de un Reprezentant DACIA.

Datã intervenþie: .........................................................................................................................................................

ªtampila service-ului
care a efectuat înlocuirea

18

-page19
Justificative de înlocuire lichide ºi curele
.............................................................................................................................................................

În momentul înlocuirii lichidului de frânã, a lichidului de rãcire, a curelelor sau fluidului


refrigerent, atelierul DACIA care a efectuat operaþia documenteazã ºi ºtampileazã vignetele
corespunzãtoare.

Lichid de frânã
Datã: ................................... Datã: ................................... Datã: ...................................

Km: ....................................... Km: ....................................... Km: .......................................

Lichid de rãcire
Datã: ................................... Datã: ................................... Datã: ...................................

Km: ....................................... Km: ....................................... Km: .......................................

Curele de distribuþie ºi accesorii


Datã: ................................... Datã: ................................... Datã: ...................................

Km: ....................................... Km: ....................................... Km: .......................................

Circuit de climatizare
Datã: ................................... Datã: ................................... Datã: ...................................

Km: ....................................... Km: ....................................... Km: .......................................

19

- page 20