Vous êtes sur la page 1sur 12

c 


  
c 

  
  
 c  

 

à
à
à
à

à
La disciplinaMatematicispeciale
TEMA:Probabilitatea

à
à
à
à
à
ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà
àà
 à à
à ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà à
à
à  
à
à
 à à à
 à à
à
   à
u 

n      A
    p     A  

 
k à
  ! "  parametriiniţialià
 à n" !#$ "%àà
& à pà$ "à!àà à
à' "( àà)àà  èu  %à  %à* 'u%à $ (àà "à
à$ à

$ à!à%à èu àà(+!! "à!à+!$!) à
!à $ n,à' à à ,àà $ (
à $ à
à
ñ ñ
  ñ      
  A   n  !  p
"        An 
     èu à
ñ pulprlemeià -à à 
) $ " à à n$ ) èu
!$ $
à à ( %à '"$ k$ $à !à "$ " u à %à
$ ) èu +à !à +(! à !à ( à
à ‰ à
." $$ à#"$à" à/  # à0"$ " à!à
à!à$ ! "A+n#$ "+à
K=np-q=60*0,7-0,3=41,7
K= [np+p]=60*0,7+0,7=42,7 

èu %à! " à "à "à à$ ("1à
. $ ) 

ù     ù
  
 
 
À À
à
à
à
ñ         t! p
$        t    
 u à
à / % u & à ! àà2à!à à

— 
  %, 34
à


à  " ààn'k%à $ ) Pn(k!$ à "à à
$ ( ! )! àà!à( %à"(à "à"$ à &%à à
$ "
 $ )Pn(k) )"à

&
 & u 
 èu   ,à
& ‰  ‰ 
#"$%‰ à
Ù  Ù   
 

 à

u  3  ,
f f 2% 23 à
 ‰ 2 

 " "*à2 23àà 233334!ànexaàauà%àà


 2&

& è f

½ &
f
 % &
f 2, 
53 % & & 53 % &


 
—   0#%à $ " àà$%à! à
—  
àà
arcinaà uie prailitateaevenimentului A esteegală u p. Exprimaţiîndependenţă de
u 
valareak, mărimile , prailităţile èu , mărimile ‰ èu , pre umşifun ţia
 ‰
&

F è  , u pre izie de până la a patraze imalăpentrufie arenumăr de experimente n
&
spe ifi atînTaelele 1,2, 3, 4 ,pentru n = 5,36,121,625 şi p = 0,4
abelul à
nààà à à à à à à
k x èu à ‰ èu à x)à
à ,8 88à ,6à ,8 8 8 à ,98 à
à ,9 899à ,9à ,899à ,699à
à à ,6à ,888à ,à
à ,9 899à ,à ,9à ,9666à
à ,8 88à ,68à ,8 8à ,9899à
à ,86 88à , à , 8à , 68 8à
abelulà
n6à à à à à à à
k x èu à ‰ èu à x)à
0 -4,89898 1,03144E-08 , 8 8à , à
1 -4,55877 2,47546E-07 ,6à , 69 à
2 -4,21857 2,88804E-06 8,896à ,à
3 -3,87836 2,18207E-05 6, 96à ,à
4 -3,53815 0,000120014 ,68à ,69à
5 -3,19794 0,00051206 , à ,668à
6 -2,85774 0,001763762 , 88 à ,9à
7 -2,51753 0,005039321 , 8 à , 9à
8 -2,17732 0,012178358 ,969 6à , 8 69à
9 -1,83712 0,025258817 ,6à ,à
10 -1,49691 0,045465871 , 6 8 à ,8à
11 -1,1567 0,07164319 , 8 à ,6à
12 -0,8165 0,099504431 ,9899à ,à
13 -0,47629 0,122466992 ,99968à ,99à
14 -0,13608 0,134130515 ,96 8à , 9à
15 0,204124 0,131149837 ,8 6à , 9 à
16 0,544331 0,114756107 , 689à ,98à
17 0,884538 0,09000479 ,689à ,868à
à
abelulà
n à à à à à à à
k x èu ‰ èu x)à

à
0 -4,89898 1,03144E-08 , 8 8à , à
1 -4,55877 2,47546E-07 ,6à , 69 à
2 -4,21857 2,88804E-06 8,896à ,à
3 -3,87836 2,18207E-05 6, 96à ,à
4 -3,53815 0,000120014 ,68à ,69à
5 -3,19794 0,00051206 , à ,668à
6 -2,85774 0,001763762 , 88 à ,9à
7 -2,51753 0,005039321 , 8 à , 9à
8 -2,17732 0,012178358 ,969 6à , 8 69à
9 -1,83712 0,025258817 ,6à ,à
10 -1,49691 0,045465871 , 6 8 à ,8à
11 -1,1567 0,07164319 , 8 à ,6à
12 -0,8165 0,099504431 ,9899à ,à
13 -0,47629 0,122466992 ,99968à ,99à
14 -0,13608 0,134130515 ,96 8à , 9à
15 0,204124 0,131149837 ,8 6à , 9 à
16 0,544331 0,114756107 , 689à ,98à
17 0,884538 0,09000479 ,689à ,868à
18 1,224745 0,063336704 , 86 8à ,99à
19 1,564952 0,040002129 , 8 6à ,98à
20 1,905159 0,022667873 ,666966à ,696à
21 2,245366 0,01151384 ,86à ,9à
22 2,585573 0,005233564 , 8à ,969à
23 2,925779 0,002123765 ,669à ,9 à
24 3,265986 0,000766915 ,6 à , à
25 3,606193 0,000245413 , 6à ,99à
26 3,9464 6,9219E-05 ,6 à 8, 6 à
27 4,286607 1,70911E-05 ,à ,9à
28 4,626814 3,66238E-06 ,6à 6,8à
29 4,967021 6,73541E-07 ,9986à ,à
30 5,307228 1,04773E-07 ,969à ,6 6 à
31 5,647435 1,35191E-08 ,998à ,8 9à
32 5,987642 1,40824E-09 , 99à 6,à
33 6,327849 1,13797E-10 ,9 à 8,899à
34 6,668055 6,69395E-12 ,966 à ,à
35 7,008262 2,55008E-13 ,96 à ,66à
36 7,348469 4,72237E-15 ,889 à ,968à
à à
n6à
k x èu ‰ èu x)à
 à
à à
0 -20,4124 2,2107E-139 ,6 8à , à
1 -20,3308 9,2113E-137 , 8 à , à
2 -20,2491 1,9159E-134 ,6 à , à
3 -20,1675 2,6525E-132 ,8 à ,9 à
4 -20,0858 2,7498E-130 ,68 9à , à
5 -20,0042 2,2768E-128 ,88 à , à
6 -19,9225 1,5685E-126 ,9 à , à
7 -19,8409 9,2465E-125 , à ,9 à
8 -19,7592 4,762E-123 ,8 à , à
9 -19,6776 2,1764E-121 ,66 à ,8 à
10 -19,5959 8,9377E-120 ,96 8à , à
11 -19,5143 3,3313E-118 ,8 à ,66 à
12 -19,4326 1,1364E-116 ,9 à 6, à
13 -19,351 3,5722E-115 , à 6,66 à
14 -19,2693 1,0411E-113 , à , à
15 -19,1877 2,827E-112 ,6 à ,8 à
16 -19,106 7,1854E-111 8,8 à 8, à
17 -19,0244 1,716E-109 ,  8à 9, à
18 -18,9427 3,8643E-108 , à 9à
19 -18,8611 8,2302E-107 ,8 à ,99à
20 -18,7794 1,6625E-105 ,6 à , 89à
21 -18,6978 3,1931E-104 ,9 à ,89à
22 -18,6161 5,8443E-103 , à ,99à
23 -18,5345 1,0215E-101 , à ,9à
24 -18,4528 1,7081E-100 ,999à ,69à
25 -18,3712 2,7376E-99 ,898à ,9à
26 -18,2895 4,21164E-98 , 8 99à ,99à
27 -18,2079 6,22907E-97 ,6996à ,89à
28 -18,1262 8,86901E-96 ,869à ,69à
29 -18,0446 1,2172E-94 ,99à ,9à
30 -17,9629 1,61211E-93 ,99à ,669à
31 -17,8813 2,0628E-92 ,6 9 à ,889à
32 -17,7996 2,55272E-91 , 69à , 9à
33 -17,718 3,05811E-90 ,89à ,99à
34 -17,6363 3,5498E-89 ,688à ,689à
35 -17,5547 3,99606E-88 ,89 68à ,999à
36 -17,473 4,36607E-87 ,86à ,9à
37 -17,3914 4,63354E-86 ,69 8à ,9à
38 -17,3097 4,77986E-85 ,8 8à , 9à
39 -17,2281 4,7962E-84 ,8 8à ,9à
40 -17,1464 4,68429E-83 ,68à 69à
41 -17,0648 4,45579E-82 , 8 à 6, 9à
42 -16,9831 4,13045E-81 ,88à ,69à
43 -16,9015 3,73341E-80 ,89à ,669à
44 -16,8198 3,29219E-79 ,98à 8, 9à
45 -16,7382 2,83372E-78 ,9à 9, 9à
46 -16,6565 2,38197E-77 ,9 6à 9,89à
47 -16,5749 1,95626E-76 ,99 à ,68à
48 -16,4932 1,57044E-75 ,99à , 8à
49 -16,4116 1,23285E-74 ,99à ,8à
50 -16,3299 9,46827E-74 , 96à ,8à
51 -16,2483 7,11668E-73 8, 6 à ,8à
52 -16,1666 5,23714E-72 6, 6 à ,98à
53 -16,085 3,7747E-71 ,6à ,8à
à à
à
rezenareage ericàaà!uncţieiy =ij (x)şiàaàuncel ràk, èu ),à
u 
"i!icaerin e "a"ecri aij ,ààa"icunceleà ),à  ),àun"e èu şi
 ‰
 èu  ‰ èu ,àà, ,,«,n àà

à
à
à
àenrucaîngra!icuncele,à èu )àenruval rilenexa inaeànuàc inci"àcuà
axaabciel r,àv alegecri"i!erieeaxeleà"eàc r" nae àà
à xa inarea,àînl cà"eàabcielekşi r" naele èu , ‹axeiabciel r èu u 
 ‰
şi r" nael r  èu èu reeciv,ààînea nà
 ‰ 

à elaarea riginiic r" nael rînunculànp,à),àiuaînar iereaabciei,àcareà


c reun"e r" naei axi e èu ¢à
 à reşereauniţiicriieaxaabciel rà"eà ‰
ri,e ni!icc ri areagra!iculuieaxaabciel rà"eà ‰ ri¢à
 à #icş rareauniţiicriieaxa r" nael rà"eà ‰ ri,à
e ni!icexin"ereagra!iculuieaxa r" nael rà"eà ‰ ri¢à
enrua bţineà ài"ee aiclarînce uràeà aeuilizaà! r ulaàai icà )à
enru"i!erieval rià!inieàaleàluin,àa"icàaàînl cuilegeabin ialenruàaà
calcular babiliţilerin!uncţiay = ij (x),àv recuaur rulexe lu à
à
& èu

arcinaà u  èu  &
 '   
   

& ‰
    èu  à

0 "à "àà àà$ $   ! àà%à+! { à
'
 à "$%à "! àààà'à$%à$ à èu  àà#"$%à! à
$ 3%ààà5%à%à2%à&& à "$  èu  %à+! àà&%à%à&%à35 à
6( $ (+à à
à
 
Ð   à
Ù 
 
      à

  

 
 
à
 
  

    à

  
 
à
   

    
à
  
 
à
 
  

  

    


  

 

 
à
à
à
      

(& ((& %))*# %))*# (##(&


(& ((& %))*# %))*# (##(&
 #&( **&% ** ())
) #)&& #)&& 
((& #*)* #*& 

à
à
 àà à
 ààà
licarea e re eiInegrale# ivrealace à e re aluiernullià
I
$àenruae!ecualucrareaà"eàlab ra rànr ààà) )à!à àà
 "7 'àà "
àà $ à
aeàiniţiale u 

n      A
    pñ A  

 k 
     ((&   à
à
arcinaà ñ  n  A 
    p,   ñ
     A 
 k $
     k   û    à
   
—   —  ø
   
" #$

 Ù#$%  
  Ð !  ààààààààààààààààààààà& 2
 "#$
ø
  
Ù#$%
à
Inàc n"iiaarciniià àà! "à$ àà !àà"$)à!àà'àà"à
"à!àà à/ààà%à$àà &%u (u( )à à$ 
 ààà
+ | u | 
&  & u 2  &
8 | | 
  &  4 ‰  &  4
&2& u &&& u 
 8 | |  8 2 5 | |  à
35 4 ‰ 35 4 ‰
  2 5   2 4
arcinaà u  n, p, Į$       
  A     p ,Į
‰ %
 
à —   &— &'  &' ø&9&' à à& à
  
/ànàà%ààà%%à%àà%%àà
u 
8  à   8  &F 23  à
   3
arcinaà u  -.    
  
      .
       /     
 - 
"à!à!)à

—   &  à
:!+! à& %à$ " +! " " !àà
à
&à9à& '  à

/à$ ,%à;%%à<%4%àà
u 
8 ,  f &  4
 &

   2&4
 &
   2

à
   2
 52

  & &
 22
& &  22
 3&4 &&
 
à
n9 à
à
arcinaà u  .$  !    
     /     

  ! -  —   &  à

0 "à#"$à à—   &&à9à& ' < àà!"- àà


/à2%à$ %à<%33%à—   & %33 à
#$ "+!$ +
àà
 )+( "
à!à $à$ à
2
&à9 V à%à)"  V  23 àà #à à! " " à# %à%à; àà
  &
u u
!;=%,%à!  à , (   , 
 2
u  2
 , 
 u ((à
2
u   2
 , 
 u( **
2
à
8 ,& &| |, à
à
arcinaà 
  0    
    
 u  $    
    à
/à0àà,%àà%àuàà&%à àà%3 à> )1 à?)à
( "
 $à& %àà
 
à —   &— &'  &' =&9&' à à& à
  
"à
& 
8 à V p 45
 1

&F V p 45 à
 1 
&
1

F V p ,
 1 
à
!!à!àà!à #à à%à)" à#%à$ à à9# & à@! 9#à

&
 1 1 5
&
 1  & 1 
V1 , &
" !  )" p & Vp à
 1  1 ,
 1 
 & 1 ,
Vp
 1 
 $" ½  (à
& & &

A %àà ½ 

& &
  &2
 &
 
 p 45 
 

&
 &2
&
2 
3  45 à% &2(& 45(B&à$"! "
 à

à
2  
3 &2(& 45(& àààààà B&& à
A 45,,32C 253 à
A& 45B,,32C 24& ,à
$  3
 1  53 à
2445 3à
2445 3BC3à
à&&4 &3à
D&2à
à
ààààà& 9 |
| ' p 6à

à
à
à
 àà à
 ààà
iribuţia/reariţiaà i nàcaar xi areàaà"iribuţieibin ialeà
I
$àenruae!ecualucrareaà"eàlab ra rànr ààà) )à!à àà $ )à
à'àà)à!à! )C $ )u(x).à
aeàiniţiale u 

n      A
    pñ A  

 k 
     (   à
à   ! parametrilriniţiali à
 $ ($ "à à "( àà ( à
 
)! ! ) à
 ")à
 à $ )
Dateleiniţialesunt:nàà" à!à#$ "%àpàà$ à!ààà à
#$ "à" Aà àà (( à#à!àk %à à-à" à!à$ )àà
" A
& à )! $ )C! )Eà
Dateleiniţialesunt:nàà" à!à#$ "%àpàà$ à!ààà à
#$ "à" Aà àà (( à#à!àk %à à-à" à!à$ )àà
" A à

$ à!à%àà$àà!ànexaà à' "( àà)à


 à $ )à
& à )à!à $ )à/#%à'
 à
à
arcinaà ñ  n 
      
     t ! p3
a)       
    
     
   4   
    5
b)      t  k  à
uieànàà ,ààà,,ààà à
ñluţieà
a) Fàà$àà%àààà %à" "$ à!à)à à
! $(+ à à!à"$t%à$àà! ! à,à'à2 à ) à
 $
àà
à
à
/!à "ààà+ "àà abeleleà"inànexaà%à)"à
. # E 55,à
à
à
b)$ " à!à)ȟ%à à! $(+ à à!à"$%àààà"à
" à!à 
 àà
 {
8 |  u  
u 

u u 
à u à

u  
 
{

8 |   
u à
{
  
 $" p   2& à
u &

à!à à$ % 2& 334&à


à
% 8 | ,99à
à
arcinaà  
     A 
   p6  n      k
( à
à /àG" à!à$ ! àà"à à ") )à!à! )àà
 G+$# %%&%H à
à uieààà,,ànàà,àaunciȜàà,à(ààà6 '+!+à "à, à
'!! à "àà
/#— Ð ( — %à
!
k<x! " àà +
$   ààk%à à
+""x%à") " $ )à" à+à5 à
à
à5à
à )à uuncţia"e"iribuţieà à )à uuncţia"e"iribuţieà
à %,,à à 5à %&à %3,2à
à %&44à %,,à 4à %,2à %33à
à %&44à %25à à %3à %333à
à %2à %5454à 3à %&à %333à
à %3&à %4à à à %3333à
à %,5à %32,4à à à à
à
à