Vous êtes sur la page 1sur 6

I

2 1

] Z'ïE
Zzg ó ów= L LX ñ Y c Š ™ œg ÃT ª ó óŠ zŠ% L L~uzŠ
^
ÆÜÑÄ © Z Ž ì { z e
aÆ ]oÆÜÑÄ © ZŽ ì { z e Zzg ó Šó zŠ% L Lgz Zn 0 ?Š aÆ ]o
²• ó óŒ L Lgz Z ó ó9L L9zŠ Åe
Ä lZx Ó ¹ ! Zzg ó ów= L LX n 0: ?Š
L
u~A ç ËÆ + ŠÃX ó• ó óŠ zŠ% L L{)z” gz Z qçñ ó®}g u Š q Z
~ Ýzg Åžg Ig
X Y Y c ¯7
Å y @Ó â ~ { ¬ X ì Š H„~ V”zŠ § { Å ã ‚ M Ãy* ·_Cc Z
‹gz Z óq
Š q Z Å] Z'
Ãg ‘ ~{ }uzŠ²ì Š H ¦Ã] c Zzg´Ð ¤ Ûi·ƒq
Xì Š Hy Ò Û Ôòs Z ï%)
( gƒÑòO Z yWŒ
] c
Zzg 9~ ¤Åy @Ó â www.tanzeem.org
" o% fôß$Ö] àôÓöøm ÜûøÖ kûøÖ^Îø äö ³þjû³øþ$‚$ uø ^ ø̀ ßûÂø äö ×# ³Ö] oø³•ô…ø èøŽøñô ^³Âø á$ ø] èøÛø³×ø³‰ø oû³eôø] àû³Âø DM
#
s§q ZX • ' Y ð 0 N • Z zŠ Ð á ZjÆ ] Z' ïE L ^IV ; } g ø
]æû„öìöEE VÙöçûÏöøm áø^Òø æø äü×$Òö áø^føÃû•ø Ýöçû’öøm áø^Òø äü ³Þ$þ ^ô Êø áø^føÃû•ø àûÚô †ø%øÒûø] ]†÷ãû•ø Ýöçû’ö³mø ìILG" Š q Z x Ó{Š™e Zzg ´Ð kZgz Z • ï Šg Z Œ Û®$ Ð ZŽ • + Š åOhIG 4$
DME
DD]çû×% Ûøiø oj# uø Ø% Ûøøm Ÿø äø×# Ö] á$ ^ô Êø áøçûÏönû_ôiö ^Úø ØôÛøÃøÖû] àøÚô à Õ Åg # Z ä VM• Y x s§~uzŠ²X • Bqçñ c ®Ãžg I
vZž Hy Ò Ð y Z äk È ¬ ]|žì e ZzgÐ h •1Z ]| L L X ì 1 ¯zq Z »]Š „] Zg kS ÌÃ] ¬$ z ] â Îg ~g ‚¹ ñƒ D ™
Zg ‚ » y @\ å WX ¸ n g: } izg ~ ¹ Ë{Š c iÐ y @ ~ Ñ Æ y @Ó â * ™ »Xì Š 1 { ^Y »gñZ y Z~ Ýzg Åžg Ig Š q Z ~ y*kZ
" Xƒ n g ®  , Z ?ÅTz™¿Ú Z L L: ¸ D™ ¹gz Z n g} izg· ]Š „ÃXì ˆÅ „0 ¶ ÌÅ] à Zy y Zgz Zì ?z ï~ ] Z' ïEL ^Ic
ó óX ƒ Y  Z ( Ð ¿) ?žJ V Œ ó@  Q7( Ð ¶Š̀Z ) \ ¬vZ— á ZjÆ ] Z'ïE L ^Igz Z y @Ó â ä ã ] Z) ´X Š1 ¯zq Z » + Š 6x *Æ
Zzg qçñgz Z ® óŒ ó 9( 1 35 ) ] Î q
# äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø Ýô^nø‘ô àûÂø ^ ø̀ ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø köÖû ^*‰ø Ùø^³Îø èøÛø³×ø³‰ø oû³eô]ø àû³Âø DN G
" ïEL 3µZà ] c Z ã ½Ð
åö …ø]* ÜûøÖæø †ø_øÊûø] ‚ûÎø ÙøçûÏöÞø oj# uø †ö_ôËûmöæø Ýø^‘ø ‚ûÎø ÙøçûÏö³øþÞ oj# uø Ýöçû³’ö³mø áø^³Òø kû³øÖ^³Ïø³Êø ¼ ~ {)z‚Ãä Y f}uzŠ ‰Ì{ z ´Æ y S X ì Hy Ò ~ g Š q Z
áø^Òø äü ×$ Òö áø^føÃû•ø Ýöçû’ömø áø^Òø X áø^føÃû•ø àûÚô ä́Úô ^nø‘ô àûÚô †øø%Òûø] ¼% Îø †õ³ãû•ø àû³Úô ^³Û÷³ñô ^³‘ø t ‚Ã] c Zzgx Óy Z ä ~ ‰ Ü zïŠK  F Ãy*kZX ì H{™ E »] c Zzg
~g Š q Z à Zz ä™y Ò Ã qçñ„ q Z ñƒ D ™s v ¾$N
Ã] Zg æO gz Z 3g
¡÷nû×ô Îø Ÿ$ ]ô áø^føÃû•ø Ýöçû’ömø
DNE

vZ wÎgÐ k È ¬ ]|ä ~žì e


~ ZzgÐ h •1Z ]| L L  Zî~gz¢)B‚B‚Æ w”ÆÑž @
ª ó c
ì Š™y Ò Ãg Š q Z ì YÐ
å Wž c
{ izg yŠ ãZ \ Û ä VrZ Â Hw ZÎ~} g !
â• Æ Vz izg ( r)Æ H {Š . ZÐ ó Cz ïÅ ã ] Z) ´‰
Š Ü z D ά6g uX n Y X ÌÐ
žn g: { izg yŠ ãZ \ å Wgz ZÇg} izg¹ ä \ å Wž ë 랸 n g sg ¬ » Xì Š H w E Z Ã] q ˜ Z ~Š ã ¼ Å g u ~ y*kZX ì
Ð ¹Æ y @à ó\ å Wä ~gz Z X 3g 7{ izg yŠ ¹ ä \ å Wž ë ë X Vƒ &~gz¢aÆMg ‡x ¬ èG4$M
{ izg· Zg ‚ » y @\ å WX ¬ Š 7n g } izg ( r) ~ ¹ Ë{Š c i gz Z ñ Y Hw JÃT ª ó ów= L Lq Z X • x lZ zŠ6gî~Š ã Å gu
4 3

ø ^øÞø]æø Ÿ$ ]ô oû×ô ÛøÂø ÄøÊø†ûmö Ÿ$ áûø]


DRE ܺñô ^‘ ó óXÆ yŠP ñ Zθ n g { izg·Zg ‚ »y @\ å W¸ ó n g
T g…¸ vßÐ Tžì·( Zq  g Ó â óy @L L
Z y xgŠÆy pgÓ â gz Z Z : • Câ • Û k È ¬]| D O
žVƒ @
™I ] ! t ~gz ZX • D Y ñ VZ6z Z w qZÆVÍß~ kZèÑ q ó• DOE
áö^føÃû•ø äü Úøçû’ömø áû]ø "
# äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø oÖF]ô …ôçûãö Ž% Ö] g$ uø]ø áø^Òø
ó óX Vƒ~ ª
 q Å} izg~žN Y ñ VZ6z Z~ w q kZ w qZ}÷ ó óX åI {Š c  Ã~
i ´g { izg~ y @Ð ~ V¸ƒ wÎgÆvZ L L
] c
Zzg ®~ ¤Åy @Ó â wÎgÆ vZ Ð g ± Z kZ:gz ó} izg n• Û ž: • Š Z%} izg r~ g u kZ
VÙø^³ÏøÊø [áø^³–øÚø…ø ‚øÃûeø Øö³–ø³Êûø] Ýôçû³’$ ³Ö] p% ø] "
# o% ³³fôß$³Ö] Øø³òô ³‰ö Ùø^³³Îø ‹õ³³øÞø] àû³Âø D M X åI·»y pg {Š c iÐ ƒ  Ã~ 
DSE
DDáö^føÃû•øEE ¡øÊø áø^føÃû•ø àûÚô ̺’ûÞô oøÏô eø ]ƒø]ô EE V "
# äô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø³†ø³mû†ø³aö oû³eôø] àû³Âø DP
ˆ Æ y pgž Š
Hw ZÎÐ ~
wÎgÆvZžì ~z%Ð h ÷Z ]| L L DPE
DD]çûÚö çû’öøi
ó óX y @ L L: cÛ ä\
â• å W Â?ì aZ { izg ‚yà y @ÛZ
¹ !  L L: cÛ ä~
â• wÎgÆvZž• D â • Û h {k
Ù 1Z ]| L L
C
áö^–øÚø…øæø †ö ãùô _øÛöÖû] áö^føÃû•ø ü pû†ôãû•ø áø^³føÃû³•ø †ö ³ãû•øæø äô ³×# ³Ö] †ö³ãû•ø áø^³–ø³Úø…ø †ö³ãû•øE E D N ó óX Åg: { izg Â( ñ Yg ¦
y @Ûª ) ñ Y {g
DTE DD†ö³þËôù ÓøÛöÖû] kZÃ# Ö Q K ZˆÆ y @Ûä ~ wÎgÆvZ~žg I ì ILG " u kZ
Ñ Zz ä™u 0 ) y @X ì·Z÷y @gz Z ì·»vZ y pg L L
( Ð Vƒ k :gz Z „ @ Ã ~ Vz izg n• Û Æ y pg ZŠ Iž c â• Û IÐ p g { izg a
ó óX ì Ñ Zz ä S ( ÃVƒ k
) y pg²ì X ñ Yƒ
] c
Zzg qçñ~ ¤Åy @Ó â ^mø kö×ûÎö kûøÖ^Îø äü ×$ Òö áø^føÃû•ø Ýöçû’ömø áø^Òø" # o$ fôß$Ö] á$ ]ø ^ ø̀ ßûÂø äö ×# Ö] oø³•ô…ø èøŽøñô^³Âø àû³Âø DQ
Ø$ Òö äô nûÊô göjöÓûmø äø×# Ö] á$ ]ô EE VÙø^Îø áø^føÃû•ø äü ³þÚøçû’öøi áûø] ÔønûøÖ]ô …ôçûãö Ž% Ö] g% uø*] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø
:ì ~z%Ð h ÷Z]| ( 1
DQE
DDܺñô^‘ø ^øÞø]æø oû×ô qøø] oûßô nøiô ^ûøm áûø] g% uø^*Êø èô ßøŠ$ Ö] Ôø×ûiô èõjønûÚø ‹õËûøÞ
DUE
èøß$røÖû] Øøìö‚ûmø oj# uø äô nûÊô Üôñô^’$ ×Öô †ºnû%ô Òø †ºnûìø äô nûÊô göÃ$ Žøjømø äü Þ$Ÿô* áö^føÃû•ø oøÛôù ‰ö ^ÛøÞ$]ô

ng { izg· Zg ‚ » y @ ~ wÎgÆ vZžì e Zzg Ð k È ¬ ]| L L
ÅnZaÆá Zzp g { izg~ ¹ kZèY• ëa kZ y @Ãy @L L
y @Ð ~ V¸ƒ  \W!~ wÎgÆvZ} Z Hn²ä ~ž• 9{ zX ¸
ó óX ì @Yƒ4ZŠ~ ¼ V Œ • Sg Cƒ ¦V × > ~g ‚¹
 { zžJ
kZ ~ ¹ kZ \ ¬vZ L L: cÛ ä\
â• å W Âó• D ™I {Š c i ´g { izg ~ ¹Æ
: cÛ ä~
â• vZwÎgžì ~z%Ð k È ¬ ]| D N
} g !
Æ ]ñ~÷žì I ] ! t = gz Z • ï Š Éx *Æ Vß Zz ä%w ‚
DMLE #
äô ×Ö] †ö ãû•ø áö^–øÚø…øæø pû†ôãû•ø áö^føÃû•ø ó óX Vƒ~ª  q Å} izg~ Âñ Y Hê Z 
Xó ì
ó ·»vZy pggz Zì·Z÷y @L L Š q Z Ñ!
?z ï´g { izg~¹Æ y @žì ¸ è t Ð g {gÃè
Zzg 9~¤Å] Z'‘
e  X ì% Z
Ìô’ûßôù Ö] èø×ønûøÖ ä́Ïô ×ûìø ÄônûÛôqø oÖF]ô äö ×# Ö] Äö×ô _$ ømEE VÙø^Îø "
# oùô fôß$Ö] àôÂø Øõføqø àôeû ƒø^ÃøÚö àûÂøæø D M Zzg Œ~ ¤Åy @Ó â
e
DMME
DD àõuô^ŽøÖô æûø] Õõ†ôŽûÛöÖô Ÿ$ ]ô ä́Ïô ×ûìø ÄônûÛôrøÖô †öËô ÇûnøÊø áø^føÃû•ø àûÚô :ì e ZzgÐ h) ‚ Z]| D M
vZ L L: cÛ ä \ Wž• D ™e
â• wÎgÆvZ h †0 f ç]| L L
ZzgÐ ~ g% uø^øÊø •ô ^føÃô Öû] Ùö^ÛøÂû]ø äô nûÊô ÄöÊø†ûiö äö ßûÂø Œö^ß$Ö] ØöËöÇûiø áø^–øÚø…ø †ôãû•øæø gøqø…ø àønûeø áö^føÃû³•ø
6 5
DMQE
DDÜûâö ^ÛøÒø ‚ô ÏûvôÖû] Øøâû]ø †ö ìôùç* möæø àønûÛô uô†ûjøŠûÛöÖû] Üöuø†ûmøæø x ÓK Z \ ¬vZ : ó• Dƒzás§Å t‘x ÓK Z Ã] Zg Åy @Û \ ¬
ä™g l Z : ó• Dƒzás§ÅVzÈ L ZÃ] Zg Åy @Û \ ¬vZ L L ó óXÆgz6agz Z uæñ ZΕ ï Š jÃt ‘
 q Åy ZÕI Zgz Z • D ™3g6Vß Zz ä™Ô3ggz Z • ï Š jÃVß Zz
ª Zzg Œ~¤Å] Z'‘
e 
ó óX • ï Š hg6 :ì e ZzgÐ h ‘1 Z]| D M
:ì ~z% ÕäS]%~} g ! Æ] Zg Åy @ÛÐÄ0” Zg ( 4 oû×ô Ûûmöæø àønûßô Úô ç+ Ûö×ûÖô †öËô ÇûnøÊø ä́Ïô ×ûìø oÖF]ô äö ×# Ö] Äø×ø›$ ]ô áø^føÃû•ø àûÚô Ìô’û³ßôù ³Ö] èø×ø³nûøÖ áø^³Òø ]ƒø]ôEE
D MRE
èô ßøŠ$ Ö] Ôø×ûiô oûÊô ^ãø–øfûÎø ‚ömû†ômö ‹õËûøÞ Ø$ Òö ö̃ fôÏûmø lôçûÛøÖû] Ôô×øÚø oÖF]ô äö ×# Ö] ouôçûmö DMNE
DDåö çûÂö‚ømø oj# uø Üûâô ‚ôÏûvôeô ‚ô ÏûvôÖû] Øøâû]ø Åö‚ømøæø àømû†ôÊô ^Óø×ûÖô
Ù { zž• D ™kz s§Å]> Z o ( ~ ] Zg kZ ) \ ¬vZ L L
™HÃy Y k QC
: ó• Dƒzás§Å] ‡‘KZ \ ¬vZ Âì Cƒ ] Zg Åy @ÛZ  LL
X ó óì H{Š Zg Z » ä™H~ w ‚kZ ä àí ¬vZÃTá
g •gz Z • ï Š „eÃVz•
•Æ y ZÃVß Zzp Û »gz Z • ï Š jÃt‘x Ó
:ì ~z%Ð k È ¬]| ( 5 agz Z •{ zJ ª ) ó óX , Š™uF
Z V Œ • ï Š hgB‚Æ
ÃkZ { zžJ
àønûÊô ^íøøi kôßûÒöø]EE V Ùø^ÏøÊø ÄônûÏô føÖû^eô çøâö ]ƒø^ô Êø köqû†øíøÊø è÷×ønûøÖ "
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø lö‚û³Ïø³Êø Û 7]nÅy Z \ ¬vZÐ, ™: »
X ( Çñ â •
ø̃ Ãûeø kønûiø]ø ÔøÞ$]ø kößûßø¾ø oûÞôù]ô äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø kö×ûÎö DD äü Ööçû‰ö…øæø Ôônû×øÂø äö ×# Ö] Ìønûvômø áû]ø
] c
Zzg®~¤Å] Z'‘

^nøÞû‚% Ö] ðô ^ÛøŠ$ Ö] oøÖ]ô áø^føÃû•ø àûÚô Ìô’ûßôù Ö] èø×ønûøÖ Ùöˆôßûmø Ø$ qøæø $̂ Âø äø×# Ö] á$ ]ô EE VÙø^ÏøÊø Ôøñô^³ŠøÞô
:ì e ZzgÐ h m° Z ! Z0y ¢]| ( 1
DMSE
DDgõ×ûÒø ÜôßøÆø †ôÃû•ø •ô ‚øÂø àûÚô †ø%øÒûŸôø †ö Ëô ÇûnøÊø
àûÚô Øûâø [äüøÖ †øËô Æû^*Êø †õËô ÇûøjŠûÚö àûÚô Øûâø •õ^ßøÚö p•F^øÞ áø^føÃû•ø àûÚô Ìô’ûßôù Ö] èø×ønûøÖ áø^³Òø ]ƒø]ôEE
Âh( aÆ ä™lˆÃ ó\ å W ) ~X c
0 ZÃ~
Ë] Zgq wÎgÆvZ ä ~ L L DMOE º û *
G$ DDÕ†ôŽÚö æû] ^ãøqô†ûËøeô èºnøÞô ]‡ø Ÿ$ ]ô oø_ôÂû]. Ÿ$ ]ô ^ò÷nû•ø ‚ºuøø] Ùöø^Šûøm¡øÊø [äö nø_ôÂû^*Êø Øõñô ^‰ø
kZ N H !È ¬} Z L L: c Û ä å\ W:X ¸ ŠŽ ñ~ ( y *G »Ü æ ) üG3©Eó\
â• å W
„ ðÃìžì @ Z Âì Cƒ ] Zg Å y @Û Z
Î g å Ñ Zz ä Î g å q  LL
¹äñÈ ¬ ]| Âó ó?Ð , ™ ° »Z * Z »] !
Ð •wÎg » kZgz ZvZž å60
Æ ~ç ~uzŠ ËK Z \ Wž åt y á Z÷! ~ wÎgÆvZ} Z Hn²ä ~ž ?Vz™ «ÃkZ ~ž ÑZz ä™w ZÎ ðÃì ?VzŠ jÃkZ ~žÑZz ä™Ô
wz 4 6*Š È • WÃ] Zg Åy @Û\ ¬vZ L L: c Û ä\
â• å W:X Ð Vƒ‰ k0 k Q ñ ZÎì C Y ~Š } Š q { z ÃkZ 1~ } g !Æ q Ë @ ™w ZÎ ðÃ7:
ó óX ì @ Û ]nÅ ( Vƒ k
â• ) {Š c
i ÌÐ Vß !ÆV- –Å'´gz Zì @ Û
â• XóÆ
ó uægz Zì C™ * iB‚Æ{ ÇxÑK ZŽÆ]gú
ä́Ïô ×ûìø oÖF]ô Ø$ qøæø $̂ Âø äö ×# Ö] Äö×ô _$ øm V Ùø^Îø "
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ø] †øÛøÂö àôeû äô ³×# ³Ö] ‚ô ³fûÂø àû³Âø ( 6 :ì ~z%Ð kÈ ¬]| ( 2
DMTE
‹õËûÞø Øôiô ^Îø æø àõuô^ŽøÚö àônûßø$û] Ÿ$ ]ô ǻ•ô ^føÃô Öô †öËô Çûnø³þÊø áø^føÃû•ø àûÚô Ìô’ûßôù Ö] èø×ønû³øþÖ ÜôßøÆø †ôÃû •ø •ô ‚øÂø àûÚô †ø%øÒûø] hôçûÞö„% Ö] àøÚô äö ×# Ö] †öËô Çûøm áø^føÃû•ø àûÚô Ìô’ûßôù Ö] èø×ønûøÖ áø^³Òø ]ƒø]ôEE
Û \ ¬vZ L L: cÛ ä~
â• wÎgÆvZžì eZzgÐ i /0vZ†]| L L
DMPE
DDgõ×ûÒø
]nÅVzÈ L Z \ ¬vZ : X • Dƒzás§Å t‘K Z Ã] Zg Åy @ ÃVƒ k iÐ V- –Å\ ó ó' L L\
{Š c þ ¬vZ Âì Cƒ] Zg Åy @ÛZ  LL
ó óXÆá Zz ä™Oh* Û
gañ ZΕ D â •
Ãy Y Ëgz Zá Zzp ó óX • D ™s ç
Ìô’ûßôù Ö] èø×ønûøÖ oûßô Ãûmø[Øönû³þ×$ Ö] åô „ôâF ^Úø àømû…ô‚ûiø ØûâøEE V Ùø^Îø "
# oùô fôß$Ö] àô³Âø èøŽøñô^³Âø àû³Âø ( 7 :ì ~z%Ð k È ¬]| ( 3
•õçûÖöçûÚø Ø% Òö gøjøÓûmö áû]ø ^ãønûÊô EE VÙø^ÏøÊø [" # äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^øm ^ãønûÊô ^Úø kûøÖ^Îø DDáø^føÃû•ø àûÚô àømû†ôËô ÇûjøŠûÛö×ûÖô †öËô Çûnø³þÊø áø^føÃû•ø àûÚô Ìô’ûßôù Ö] èô ×ønûøÖ oûÊô ǻ•ô ^føÂô o³×F³Âø Äö³×ô ³_$ ³mø äø³×# ³Ö] á$ ]ôEE
8 7

] c
Zzg qçñ~¤Å] Z'‘
 åô „ôâF oûÊô Ýø•ø• oûßô eø àûÚô ÔõÖô^âø Ø% Òö gøjøÓûmö áû]ø ^³ãønûÊô æø èô ßø³Š$ Ö] åô „ô³âF oû³Êô Ýø•ø• oû³ßô ³eø àû³Úô
:ì ~z%Ð h Z]| ( 1 ‚õuø]ø àûÚô ^Úø äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^øm kûøÖ^ÏøÊø Üûãö Îö]‡ø…û]* Ùö ø̂ ßûiö ^ãønûÊô æø Üûãö Öö^ÛøÂû]* ÄöÊø†ûiö ^³ãønûÊô æø èô ßø³Š$ Ö]
Ùöˆôßûmø äø×# Ö] á$ ^ô Êø ^ãøÚøçûmø ]çûÚö çû‘öæø ^ãøjø×ønû³øþÖ ]çûÚö çûÏöÊø áø^føÃû•ø àûÚô Ìô’ûßôù Ö] èö×ø³nû³³³þ ³øþÖ áø^³Òø ]ƒø]ô èô Ûøuû†øeô Ÿ$ ]ô èøß$røÖû] Øöìö‚ûmø ‚õuøø] àûÚô ^ÚøEE V Ùø^ÏøÊø [oÖF^Ãøøi äô ×# Ö] èô Ûøuû†øeô Ÿ$ ]ô èøß$røÖû] Øöìö‚ûmø
VÙø^ÏøÊø ä́jô Ú$ ^âø o×FÂø åü‚ømø Äø•øçøÊø [ äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^øm køÞû]* Ÿøæø kö×ûÎö X^$÷¡øø$ DDo³ÖF^³Ãø³øi äô ³×# ³Ö]
àûÚô Ÿø]* [äü ³øþÖ †øËô Æû^*Êø †õËô ÇûjøŠûÚö àûÚô Ÿøø] ÙöçûÏönøÊø ^nøÞû‚% Ö] ðô ^Ûø‰ø oÖF]ô •ôÛûŽ$ Ö] hôæû†öÇö³eô ^³ãønûÊô
DMUE
lõ]†$ Úø 'ø¡ø$ø ^ãøÖöçûÏöøm DDä́jô Ûøuû†øeô äö ×# Ö] oøÞô‚øÛ$ Çøjøm$ áû]ø Ÿ$ ]ô ^øÞ]* ŸøæøEE
oj# uø []„øÒøæø ]„øÒø Ÿø]* [äü nø_ôÂû^.Êø Øõñô^‰ø Ÿø]* [äö nøÊô ^Âø^.Êø o³×÷³øjfûÚö Ÿø*] [äü ³Îø‡ö …û^*³Êø Ñõ‡ô†û³jøŠûÚö
: cÛ ä\
â• å M ž • C™ ÜÐ ~ x™ Z Ñ { z ì ó ~z%Ð k È ¬ ]| L L
DNME
†örûËøÖû] Äø×ô _$ mø ]| ó óX ] Zg Åy @Û ª ?ì ] Zg ÏyÃt ì „Y Â H ( !È ¬} Z ) L L
\ ¬vZ —" X Åg { izgÃyŠgz Z z™x ªÃ] Zg kZ ƒ ] Zg Åy @ÛZ  LL kZ L L: cÛ ä\
â• å M Â?ì @ƒ H~ ] Zg kZ ! ~ wÎgÆvZ} Z : Y7 äñÈ ¬
tJò » ƒ\ ¬vZX ì @ â•Û wz4 Ü zÆ [ ë M ƒz¾~ ] Zg kZ
6*Š È • W‰ ] Zg kZ X ì @ Ù á Zz ä%gz Z á Zz äƒ Za w ‚ kZ ] Zg
» xŠ M 0ZC
Y –x *
t ig ðÃì ?VzŠ jÃkZ~žÑZz ä™Ô„ðÃìž• T g D Îi ZzW ]|:X ó óì @ t ig » VÍß~ ] Zg kZgz Z • D YK— w qZ~
Y Hwi *
™gz ™ öâ i WÅ kZ ~žÑZz öâ i W ðÃì ?VzŠ tigÃkZ~žÑZz ä™Ô ƒ: 4ZŠ ~ ¼  %Æ Øg ÅvZ Ìðà H ! ~ wÎgÆvZ} Z : ¹äÈ ñ ¬
ó ó?ì 7ðà (Z (Z H ?Vz™ «ÃkZ~žÑZzä™w ZÎðÃì ?VzŠ ä\ å M ó óX ǃ 74ZŠ%Æ Øg ÅvZ ~ ¼  Ìðà L L: cÛ ä\
â• å M Â?Ç
:ì ~z%Ð h ) ‚ Z1 Z]| ( 2 å M ?Ì\ M H ! ~
\ wÎgÆvZ } Z : ¹äÈ ñ ¬ ]| Âðâ • Û û%&] ! t
áø^føÃû•ø àûÚô Ìô’ûßôù Ö] èö×ønûøÖæø gøqø…ø àûÚô èõ×ønûøÖ Ùöæ$ ]* V éºçøÂû•ø à$ ãônûÊô •% †øiö Ÿø Ùõ^³nø³³øþÖ ‹ö³Ûû³ìø Øg ÅvZ=žÆ kZ ñ ZÎ óÌ~ V ; L L: c Û ñƒ n
â• g6u L ZB; C Z ä
DNNE
†ôvûß$Ö] èö×ønûøÖæø †ô_ûËô Öû] èö×ønûøÖæø èô ÃøÛöröÖû] èö×ønûøÖæø ó óX ¾ ] Ütû%&ä \ å M ó óX á ,
J e
Û ó] Zg «Å¹Æ Z  g : Cƒ 7œg ¬Š ðÃ~ y Zž • +Z 'Zg õ 0 LL Ìô’ûßôù Ö] èö×ønû³³þ øþÖ ǻ„ôâF Ùø^ÏøÊø Øönûñô†øfûqô oûÞô^iø*]EE V Ùø^Îø "
# äô ×# ³Ö] Ùøçû³‰ö…ø á$ ø] èøŽøñô ^³Âø àûÂø ( 8
ó óX ] Zg Å ³ÑZÏgz Z ] Zg Å[ZÏ ó] Zg Å- ó] Zg Åy @ ^ãønûÊô äö ×# Ö] †ö¿ößûøm Ÿøæø gõ×ûÒø oßô eø ÜôøßÆø …ôçûÃö •ö •ô ‚øÃøeô …ô^ß$Ö] àøÚô ðö ^ÏøjøÂö ^ãønûÊô äô ×# Öôæø áø^føÃû•ø àûÚô
èøøñ^Úô äô nûøÖ]ô äö ×# Ö] Øø‰ø…ûø] èõÃøÒû…ø èøñø^Úô èô ×ønû×$Ö] åô „ôâF oûÊô o×# ‘ø àûÚø V "
# äô ³×# ³Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø ( 3 Ñõù^Âø oÖF]ô Ÿøæø ØõfôŠûÚö oÖF]ô Ÿøæø Üõuô…ø Äô³›ô^³Îø o³ÖF]ô Ÿøæø àõ³uô^³•ø o³ÖF]ô Ÿøæø Õõ†ô³ŽûÚö o³ÖF]ô
áøçûÃö Êø‚ûmø áøçû$ö¡øø$æø …ô^ß$Ö] hô]„øÂø àûÂø äü øÞçûßöÚô ç+ mø áøçû$ö¡øø$æø èô ß$røÖû^eô äü øÞæû†ö Žôùfømö áøçû$ö¡øø$ Ôõ×øÚø DNLE DD†Ûûìø àÚô ‚ûÚö oÖF]ô Ÿøæø äô mû‚øÖô]çøÖô
õ ô
DNOE ø $
áô^_nûŽÖ] ‚øñô ^ÓøÚø äö ßûÂø áøçûÃö Êø‚ûmø 麆øŽûÂøæø ^nøÞû‚% Ö] lô^Êø• äö ßûÂø ðLƒ ]| k0 }÷ L L: c Û ä~
â• v Z wÎgž • C â • Û k È ¬ ]| L L
Åk Q \¬vZ Ç} ™ ZŠ Z ] ÎgÎ] Zg kZ Ì¿Ž L L: c
â• Û ä~wÎgÆvZ L L Æ V- –Å '´ ] Zg kZ \ ¬vZ gz Z ì ] Zg Å y @Ûtž ¹gz Z ñ M
Æ v WÃkZ MóÐ , Š ~Ÿp ż  ÃkZ º • Û Mó ÇÇÃV ¤• Û Îs§ gz6agz Z uæ] Zg kZ \ ¬vZp óì @
™Š Z i M Ð v M ÃVÍß {Š c
iÐ Vß !
y -Ð kZ kŠgz ZÐ , ™gz ™Ã] ÃWÅ *ŠÐ kZ MÐ ó , Š ðZÐ [ Z± Ð V '• C Z „:gz Z s§Åá Zz ä ™·g s„:gz Z @ Û 7x™Ãs§Å
â•
ó óXÐ , ™gzŠÃVß e Å Ùâ[ ZÑå „: gz Z s§Åy â • Û *
Æ + - Zz „: gz Z s§Åá Zz ä \ n
çøâö ØûÎö èõÃøÒû…ø Øùô Òö oûÊô ].†øÏûmø è÷ÃøÒû…ø éø†øŽûÂø oûjøßû$ô áø^føÃû•ø àûÚô Ìô’ûßôù Ö] èø×ø³nûøÖ o³×# ³‘ø àû³Úø ( 4 ó óX s§Åá Zz ä™
10 9

Ûq
ÅŠ• Zá Zzpg mÐgƒ Ñžì _ƒ ù • á ¸t ~ Vñ* izg ò ¸X ì q M DNPE
èô ß$røÖû] àøÚô åü‚øÃøÏûÚø p†Fmø oj$uø kûÛöøm ÜûøÖ é÷†$ Úø àønû$ô¡ø$ø ‚ºuø]ø äö ×# Ö]
ƒÄ Zg™VÐzzÅäñv WÆVp î ŠŽ ñ~'y Z0
Z®X Š á
{ Zg7 ~ ~Š • ó ó ‚ºuø]ø äö ×# Ö] çøaö Øû³ÎöL L~ «gCÙ gz Z XZŠ Z ] Îg {g !
Ã] Zg Åy @Ûä T L L
X ì q Ngz Zì ÷ã -q ó µZñ}uzŠ c
Z 6 ƒ6] Z'‘
 ì e ~i ! >M kŠ y ZÆ ygz Z ÇáN Š x £ C Z ~ ¼  ¬ Ð ä% L Z { z ÂS7û%M
{ Ö »] Z'‘
 ó óX ƒ_ƒZ  Zzv WaÆXÇ} ™® ÛZ
 Ë ÅŠ Z•
è÷ßø‰ø àønûjôù ‰ôæø è÷nø•ô^Úø è÷ßø‰ø àønûjôù ‰ô Ýô^nø’ôÒø áø^Òø ^Û÷³ñô ^³‘ø Ýôçû³nøÖû] ÔøÖôƒF oû³Êô xø³fø‘û]* àû³Úø ( 5

c å~‰ Ü z ÌË óyŠ ÌË~½w ‚X ì% Z b Iq Z * 3gz Z *
å{ Ö DNQE ÷ ø û
è×fôÏÚö
} g øtž * ™g » { ÖB‚Æ } okZ ~ ] Z'‘  pì ó Y Y c 3gz Z
g { izg » ww ‚J‚gz Z » èâ w ‚J‚Ð Z 3g { izg yŠ kZ ä T L L
»p
] { èE!Mq Z ó• ¦ß : Zz ÃVz yL Z yŠ kZ b Zzg Z Å y Zgz Zì ÏÅVzŠ ç'N
ó óX ǃ[ Z N
Ú ZaÆ w 8 ZÆ ¿kZ X M 7]oðÃÐ <  z y WŒ Û » Tì ¿z {o
p óð W] Z'  iŠ 23â ½~ Ï0
‘ wÎg} g øžì ° » „ b ŠÈ
i Å ~ Å] Z'‘
] ¬$ 
? ð Zߊ Bà ŠVzŠ ç'N™ Z+ wz e c
~g7 { Ö ÌiŠ q
Z ~ Ï0 i ä \ W H s f `gŠ Ð á ZjÆ ] Z'
C Y ð 0] ¬$ ‘ ~ }Ñ ç } g ø
å ZÖiŠ q Z ~½w ‚ Ìzy X ì ð WÐ V ƒ zy V ; } g ø ÌÌgt ÝZgŠ X ì 7?Š ðÃ~ =z ÜÅX•
žt x¯d ÜX • D îÃVÅ6L Z { Öt ëž• ëgz Z• D îÃV ƒÃ™
} om{q Z~ yŠ mºq Zp ì ó 7s  DðÃ~ ä 3gz Z ä ¯ { Ö
*
hg/ î gz Z * 
™V ¸ Zl
Ìg: Zzy q Í ó{ ÖÐ +
™g » {)z wz e c
Z * :  Å[ Z NÁ ‰ ZÃVzŠ ç'N•Æ ž ì t |X ì 7~ ´ ˜òs Z vŠ Æ y Î 0 ñ ZÎÌg ~' t
X M7Щ‹§Å ~ vZ wÎg]oðà »Tì ÜÅ à Z- Š Ìg Å V ƒ zy ~i !
> M X ì B~ V  Zgz Ð V ƒ zy Ìgt …
wÎgÆvZX ì ¹ xÌÐ V±X„
»~  6>W~ kZ , i Z { z ´X ì
]g c
i Åy *G
:ì Š •á gZ
å WX c
\ Û Ì¬» kZ ä ~
â• vZ wÎggz Zì q zæ * ™]g c i Åy *G DNRE
DD ÜûãößûÚô çøãö Êø ÝõçûÏøeô äøf$Žøiø àûÚøEE
:ì g uÅ
gz ZÐí » kZ ª )ì Ð ~ 4 Z { z Åg (Z ¹ xÅx ¸Ëä T L L
DDé†øìôŸ] †öÒô „i ^ãøÞ^ô Ê ^âøæû…ö æû ö̂ Êø ý…ôçûföÏöÖû] éô …ø^mø‡ô àûÂø ÜûÓö³þjönûãøøÞ kößûÒöEE
D NS E ø ? û ù ø ö $ ø
ó óX ( ì 7mðÃÐ xs Z + Š
i Åy Z ?[ Z :' å H IÐ ]g c
]g c i ÅVzG»¬ ä ~ L L gz Z s Zu Z ~ kZ ZuzŠ ì ¹ xÅ V±Xgz Z V ƒ zy ~ Ìg kZ Âq Z
X ó óì C ÑŠŠ c
Å]y i ÅVzGèY óz™ H
W]g c
¾Æ}Ñ çà ¶g ÏZèÑ q ó• D Yƒg 2
gz ZY ! Åv W9 zg VÅÑX ì k q
a Æ y *G ñƒ D ™V ¸ Zl™ ¯ ^Å kžÃ] Zg Å y @ {gG p :ì \ ¬~g !Šè •
á g ZX ì Y Y c Î~Š‹z b #ÅW )
7" UtÐg u 9ÌËÅ ~ vZ wÎgX ì ßÇ ! '<  Ð Zgz Z Â

DNSVð]†‰Ÿ]E —½ àônû_ô³þnFŽ$ Ö] áø]çøìû]ô ]çûÞö^Òø àømû…ô„ùô ³føþ ÛöÖû] á$ ]ô™
Š q ZŽ ˜ ÀaÆkZX Vƒ†aÆ y *GÃ] Zg Åy @{gG \
g å Wžì ó óX •ð ¸Æv â ay
w‰—" L L
{gG îSp óì <  Â * Zzg ®{ z • CY Å y Ò
Y y *G Z®X • ] c ó CW~Ú Š yŠ ñ WŽ s
»V â Y ã ̈Z { z ì  D~ (Ð ƒ >W
 Å ~i !
12 11

ÙZj  *
X ì 7< YÃ] Zg Åy @
!á^fÕ Ýç‘ h^eXÝç’Ö] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DME ] ZŠ „mºÅ] Z'‘

!îÖ]ýá^–Ú… †nÆ oÊ " # oßfÖ] Ý^n‘ h^eXÝ^n’Ö] h^jÒXÜ×ŠÚ xnv‘ DNE
!á^fÕ Ýç‘ oÊ h^eX Ýç’Ö] h^jÒX•æü]• oe] à߉ DOE
Å ] Zg kZgz Z ì " UÐg Š q Z 9¤ Å ] Zg Å y @ Û
Ýç’Ö] ènâ]†Ò oÊ ð^q ^Ú h^e X" # ä×Ö] Ù牅 à Ýç’Ö] h]çe]Xp„Ú†³jÖ] ijÚ^³q DPE z™f ~Š ZÐZgz Z ]z ˆ ó…Z â †] ZŠ „òÀ] Zg kZ ñƒ D ™g ± Z » ¤
!á^fÕ àÚ oÞ^%Ö] Ì’ßÖ] oÊ Òg {g ! }]Š „mºðÃÅ ] Zg kZ p óì Y Y Hx È Z » {)z g » f Z
!oÞ^fÖ] äÚ¡Â !RMU V gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] xnv‘ DQE
U
" Ðe Zzg Œc 9ÌË -7ó ó äö ³×# Ö] çø³âö Øû³ÎöL i Ù gz Z -7
L Š M~ «gC
!oÞ^fÖ] äÚ¡Â XOSMM V†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] xnv‘ DRE
!è΂’Ö] Ø–Ê oÊ ð^q ^Ú h^e Xé^ÒˆÖ] h]çe]Xp„Ú†jÖ] ÄÚ^q DSE { z • ~z% ] c Zzg ÎÐ á ZjÆ ] ZŠ „ mºÅ ] Zg kZ É óì 7
!oÞ^fÖ] äÚ¡Â XOPMMV†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] ÌnÕ DTE *™y Ò » ] c 6z Z {™E
Zzg qçñgz Zì [ g ¦ »X• ÅZgŠÆ ] ¬çñ
!oÞ^fÖ] äÚ¡Â XNLRMV†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] ÌnÕ DUE X ñ Y H¿6y Z<Yp ì ó x ZwÌ
!oÞ^fÖ] äÚ¡Â XOPLNV†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] ÌnÕ DMLE
!oÞ^fÖ] äÚ¡ÂXNSRS Vgnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] xnv‘ DMME { izg »y @{gG
!oÞ^fÖ] äÚ¡ÂXSSMV†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] xnv‘ DMNE KZ ä \ å Wp óì " U Ð~ wÎgÆvZ ´g { izg ~ ¹Æ y @
!oÞ^fÖ] äÚ¡Â XRQOV†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] ÌnÕ DMOE
!oÞ^fÖ] äÚ¡ÂXRQPV†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] ÌnÕ DMPE :~ Vz izgÆ y pgž @ óc Šâ• Û IÐp g { izgˆÆ y @{gG Ã# Ö Q
!oÞ^fÖ] äÚ¡ÂXMSOUV†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] ÌnÕ DMQE g { izg~ ÞÄ c
à Z zp •Æ ¤¦ÀÅ¹Æ y @a kZXƒ: Za
Z c
!oÞ^fÖ] äÚ¡ÂXPLMUV†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] ÌnÕ DMRE 0 {Š y]|X ì Y Y 3g { izg yŠ kZ ñƒ D ™w Ñ+ Z Ð g Š q Z 9
Û h y éCÑ$
!á^fÕ àÚ Ì’ßÖ] è×nÖ oÊ ð^q ^Ú h^e XÝç’Ö] h]çe]Xp„Ú†jÖ] ÄÚ^q DMSE
Õ…^fÚ àÛFu†Ö]‚f äÚ¡Â Xp„Ú†jÖ] ÄÚ^q |†• pƒçuŸ] èËviæ !‚Û³u] ‚³ß³ŠÚ DMTE :•D â •
!á^fÕ àÚ Ì’ßÖ] è×nÖ oÊ ð^q ^Ú h^e XÝç’Ö] h^jÒ Xp…çµ Äøeø…û]øæø éø†øŽûÂø 'ø¡ø$ø ø̃ nûfôÖû] Ýøçû’öøÞ áû]ø ^øÞ†ö³Úö ^û³mø "
# äô ³×# ³Ö] Ùöçû³‰ö…ø áø^³Òø
!&Ö^$ Ø’Ê Xá^–Ú… †`• Ý^nÎ h^e Xé¡’Ö] h^jÒ Xxne^’ÛÖ] éçFÓŽÚ DMUE DNTE
éø†øŽûÂø ‹
ø Ûûìøæø éø†øŽûÂø
!oÞ^fÖ] äÚ¡ÂXRNL Vgnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ÌnÕ DNLE
àÚ Ì’ßÖ] è×nÖ oÊ ð^q ^Ú h^e X^ãnÊ èߊÖ]æ é¡’Ö] èÚ^Î] h^jÒ Xäq^Ú àe] à³ß³‰ DNME {gG gz Z {Ša ó{¾Å¹C
{ izgà õg @ Ù ªÞÄ c
Z …~ wÎgÆvZ L L
!oÞ^fÖ] äÚ¡ÂXRQNV†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] ÌnÕæ !á^fÕ ó óX ¸ ï Š ¬»p
g
!oÞ^fÖ] äÚ¡Â XNTQNV†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] ÌnÕ DNNE Ðe Zzg 9Ë ¤ àS ðÃÐ {e Å } izg Æ y @ {gG p
Z Z® ó• qçñ{ z • ] c kZX ì 7ó"
!á^fÕ àÚ Ì’ßÖ] è×n×Ö] é¡‘ h^e Xé¡’Ö] h^jÒ Xp‡çq àe] äÚ¡Â Xl^Âç•çÛÖ] DNOE
ÞÄ cZ ¿ðä ZzgŽ ~} g ! U
!é¡’Ö] h^jÒ Xo›çn‰ äÚ¡Â XèÂçß’ÛÖ] oÖ¥Ö] DNPE
h^jÒ Xp…çµ Õ…^fÚ àÛFu†Ö]‚f äÚ¡Â Xp„Ú†jÖ] ÄÚ^q |†³• Xpƒç³uŸ] è˳v³i DNQE a Æ kZ Âá Äg { izg » y @ {gG { zgz Z ì ‚
̄ ! Ù } izg Æ
g { â C
!á^fÕ àÚ Ì’ßÖ] è×nÖ oÊ ð^q ^Ú h^e XÝç’Ö] X ǃ[ Z Nz̀Z
!‚Ûu] ‚ßŠÚ æ !é†ãŽÖ] ‹fÖ oÊ h^e XŒ^f×Ö] h^jÒX•æü]• oe] à߉ DNRE
!…çfÏÖ] é…^m‡ oÊ è’ì†Ö] oÊ ð^q ^Ú h^e X"
# ä×Ö] Ù牅 à ˆñ^ßrÖ] h]çe] Xp„Ú†jÖ] à߉ DNSE
!†ã• ØÒ àÚ '¡%Ö] Ýç‘ oÊ h^e XÝç’Ö] h^jÒX•æü]• oe] à߉ DNTE