Vous êtes sur la page 1sur 22

http://freshtamilsexstories.blogspot.

com/

என நிைறய காம கபைனக உ.


உ. அைத எ வவ ெகா வர
ேவ! எ"ப என ஆைச.
ஆைச. என கைதகைள ந" கிள&'சி ஊ)ட +யதாக,!,
+யதாக,!,
.ைமயாக,!,
.ைமயாக,!, ஒ0 நள1னேதா
நள1னேதா!
ேதா!,
!, ெகாக ேவ! என வ02ப!.
வ02ப!. உ3க
க0க எ" எ! திறைன வள2பதி ெகாள உத,!.
உத,!. நிைற ைறகைள
எ"ேனா பகி&4 ெகா53க.
ெகா53க.

My Email Id: me.screwdriver@gmail.com


Visit My Blog: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

அதிகாைல எ4த! ஓ ேபாவ ஒ0 வதியாசமான அ8பவமாக இ0!தாேன.


இ0!தாேன.
காைல எ4த! ப +ட லகாம நாயக" ேபா! அதிர காம
கள1யா)ட3கதா" இ4த கைத.
கைத.

அ!மா, பாதி மக5 ம: தி

எ"8ைடய ;ைல யாேரா தட,வ ேபால இ0க நா" வழி


வழி ெகாேட".
ெகாேட". இர,
=வ! ெவறிதனமாக ஓ ஆ)ட! ேபா) இ04ததி ககைள திறக
=யவைல.
=யவைல. மிக,! க>ட2ப) திறக ேவ இ04த.
இ04த. க திற4 பா&ேத".
பா&ேத".
?மிதா" எ" ;ைல தடவ ெகா இ04தா.
இ04தா. எ"8ைடய இட மா&ப ப
இ04தா.
இ04தா. ைகைய ம)! ந@) எ" ;ைல ப இ04தா.
இ04தா. ?மி ேபான வ0ட!தா"
வய வ4தவ.
வ4தவ. ெபைம அ3க3க எலா! இ"8! கன1யாம காயாகேவ
இ02பவ.
இ02பவ. காA எ"றாB! எலா! ப0த காAகதா".
காAகதா". அவள =ைலைய ஒ0
ைகயா பக =யா.
=யா. அவ5ைடய =ைலகைள பா&தா பள1
பள1 ெசபவ
எ"C ந!ப =யா.
=யா. .)ட3க =ைலகைள வட ஒ0 ப அதிகமாA வள&4
இ0!.
இ0!. ?மிய" ஒDெவா0 அைச,!,
அைச,!, தன1யாக அைசE!.
அைசE!. இவ
வ0வா.. நா"
எதி&காலதி பா&பவ&கைள எலா! ; ஜூH வக ைவ2பவளாக வ0வா
அவள தைலைய வ0 ெகாக
ெகாக,
க, எ"ைன நிமி&4 பா&தா.
பா&தா.

"எ"னடா ) இ"ைன சீ கிரேம எ4)ட?"


எ4)ட?"

"Lக! வரைல அ3கி"


அ3கி"

"!. அதா" எ" ;ைல .'? தடவகி) இ0கியா?"


இ0கியா?"

"ஆமா!.
ஆமா!. உ3க ;B எ"ன அ3கி காலா3காதாேலேய இ2ப ந)கி) நி?"
நி?"

"காைலயல
காைலயல எ2ப,ேம அ2பதா".
அ2பதா". அவா எ4!"
எ4!"

"ைந) அ4த ஆ)ட! ேபா)'?.


ேபா)'?. அக2.ற=மா?"
அக2.ற=மா?"

"ைந) எ4த ஆ)ட! ேபா)டாB! சr.


சr. காைலயல எ" ;B ?C?C2பா ெரயாய0!"
ெரயாய0!"

"பாதாேல வாயல வ'சிகN! ேபால இ0"


இ0"
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

நா" சிrேத".
சிrேத".

"ஆைசயா இ04தா
இ04தா வ'?ேகா.
வ'?ேகா. எ எ"கி)ேட ேக)கி) இ0ற?
இ0ற?"

ெகாடா..
நா" ெசா"ன! ?மி கீ ேழ நக&4 ெச"C எ" தைய வாய ைவ ெகாடா
தைலைய ஆ) ஊ!ப ஆர!பதா.
ஆர!பதா. என ?கமாக இ04த.
இ04த. இ2ப காைலய
எ4தேம ஏதாவ ஒ0 ெபண" வாA நம ;ைல கDவ
கDவ ெகாடா அதி
கிைட! ேபரான4தேம தன1.
தன1. நா" அ4த ஆன4ததி மித4 ெகாேட,
ெகாேட, ?மிைய
ரசிேத".
ரசிேத". ?மி ேமேல எ,! அண4 இ0கவைல.
இ0கவைல. ப0த =ைலகாAக
நி&வாணமாA ெவணறதி ெஜாலிதன.
ெஜாலிதன. என ெதாைடய தவQ4 ெகா
இ04தன.
இ04தன. இ2ப க02.
க02. நிறதி )ைட2 பாவாைட அண4 இ04தா.
இ04தா. ேநC
இர, ம)! அ4த )ைட பாவாைடய இர =ைற எ" கRசிைய வ
இ04ேத".
இ04ேத". ?மி மிக ஆ&வமாA 'ப'க'க'ச ப'க'க'ச'
ப'க'க'ச' எ"C எ" ;ைல ஊ!ப
ெகா இ0க,
இ0க, நா" அவள தைலைய ப எ" தய ைவ ேலசாக
அ=கிேன".
அ=கிேன".

நா" என வல.ற! தி0!ப பா&ேத".


பா&ேத". எ" மா&ப ஒ0 ைகைய ேபா)
ெகா கீ தா L3கி ெகா இ04தா.
இ04தா. ெவC! ஜாெக) பாவாைடேயா
இ04தா.
இ04தா. இர, அவ அண4 இ04த .டைவ க)B கீ ேழ கிட4த.
கிட4த. ஜாெக)
ப)ட"க
ப)ட"க சrயாக மா)ட2 படாம இ0க,
இ0க, ஒ0 பக =ைல ம)! ப3கி ெவள1ேய
வ4 கிட4த.
கிட4த. பாவாைட =ழ3காB ேமேல ஏறிய0க,
ஏறிய0க, அவள ெவைள நிற
ெதாைட பள1'ெச"C ெதr4த.
ெதr4த. ேநC இர, ம)! அ4த ெதாைடகள1" இகி
T"C =ைற ந@ைர பாA'சிய04ேத".
பாA'சிய04ேத". கீ தா எ" மா&. ம: இ04த ைகைய எ
த" ைய ெசாறி4 ெகாடா.
ெகாடா. கீ தா ேவC யா0! அல.
அல. ?மிய" அ!மா.
அ!மா.

எ"ன அதி&'சியாக இ0கிறதா?


இ0கிறதா? எ"னடா இவ" ஒ0 .ற! மகேளா! மC.ற!
அ!மாேவா! ஒேர க)லி ப L3கிறாேன எ"C வய2பாA இ0கிறதா?
இ0கிறதா?
வைட
வைட ெசாகிேற".
ெசாகிேற". நா" ஒ0 லகி பாH)ட&).
பாH)ட&). எதைன ேப0 இ2ப அ!மா,
அ!மா,
மக இ0வ0ட8! ஒேர க)லி L3! ேயாக! கிைட!?
கிைட!? எதைன ேப0
அ!மா ;ைல ஊ!ப ெகா!ேபாேத,
ெகா!ேபாேத, அவ5ைடய மகள1" .ைடைய ?ைவ
பா&! வாA2. கிைட!?
கிைட!? எதைன ேப0
ேப0 மகள1" .ைட ;ைல
Uைழதி0! அேத ேநரதி,
ேநரதி, அவள அ!மாவ" .ைட நாைக Uைழ!
அதி&>ட! கிைட!?
கிைட!? எதைன ேப0 மகேள ;ைல ஊ!ப,
ஊ!ப, அவ5ைடய
அ!மாவ" .ைட திணவ! அதி&>ட! கிைட!?
கிைட!? எதைன ேப0
ெவள12ப!
ெவள12ப! வ4தி பாதிைய அ!மாவ" வாA5!,
வாA5!, ம: திைய மகள1"
வாA5! பVA'சியகி"ற ?"ன1 கிைட!?
கிைட!? என இைவ எலாேம கிைட
இ0கிற.
இ0கிற. நா" லகி பாH)ட&) தாேன?
தாேன?

கீ தா ஒ0 இள! வதைவ.
வதைவ. ?மி பற4 ஓr0 வ0ட3கள1ேலேய கணவைன இழ4தவ.
இழ4தவ.
கணவ" வ)2ேபான ெசா அவைள கா2பாCகிற.
கா2பாCகிற. அவ வாடைக
வ)0! மா ேபா&ஷன1 நா" ய0கிேற".
ய0கிேற". கீ தா ஒ0 அ!சமான
நா)க)ைட.
நா)க)ைட. வ
@ பா&க வ4தேபாேத அவள அழைக பா& மய3கிேன".
மய3கிேன".
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
அவ5காகேவ அதிகமான வாடைக! ஒ ெகாேட".
ெகாேட". கணவைன
கணவைன இழ4த
கவ&'சி க)டழகி.
க)டழகி. =யசி ெசA வைலய வQதி
@ வ)டா,
வ)டா, கால! =வ!
அ8பவகலா! எ"C கண ேபா)ேட அவள மாவ)
@ ஒ0 வ0ட! =".
வ4ேத".
வ4ேத".

தன1ைம ேபாரக கீ தா மா அக வ0வா.


வ0வா. =தலி சில நா)க இ0வ0!
ெபாவான
ெபாவான வஷய3கைள ேபசிேனா!.
ேபசிேனா!. ப". ெசா4த வஷய3க.
வஷய3க. சில நா)கள1
ெசைஸ பறி ேபச ஆர!பேதா!.
ஆர!பேதா!. அ2.ற! ெசH பணெகாேட ேபச
ஆர!பேதா!.
ஆர!பேதா!. நா" வrத காம வைலய கீ தா க'சிதமாA சிகி ெகாடா.
ெகாடா.
அக ஓ ேபா) அ4த ?கைத அ8பவேதா!.
அ8பவேதா!. கணவன1" மைறவா
மைறவா
பப) இ04த தன ெசH வாQைகைய கீ தா எ"ன1ட! .2ப ெகாடா.
ெகாடா.
வைகவைகயாA இ"ப! அ8பவேதா!.
அ8பவேதா!. சலிகேவ இைல.
இைல.

நா" இ4த வ)


@ வ4 சில நா)கள1தா" ?மி வய வ4தா.
வ4தா. சிC ெப எ"ற
நிைன2பேலேய என பா&ைவ அவ ம: அதிகமாக
அதிகமாக படவைல.
படவைல. கீ தா,! என!
உற, ஏப)ட ப".! ெந நா)க,
நா)க, நா" ?மிைய தவறாக கபைன ெசAத
கிைடயா.
கிைடயா. நா)க ெசல ெசல ?மிய" =ைலக !ெம"C வ3க
@ ஆர!பதன.
ஆர!பதன.
அவைள பா&!ேபாெதலா! என ?"ன1E! !ெம"C வ3க
@ ஆர!பத.
ஆர!பத.
?மிய" )2.ைட எ2ப இ0! எ"C பா&க என ?"ன1 ஏ3கிய.
ஏ3கிய.
?மிையE! கசகி பழி4 வ! ஆைச வ4த.
வ4த. அ4த ஆைசைய கீ தாவட!
ெசா"ேன".
ெசா"ேன".

கீ தா அதி&'சியானா.
அதி&'சியானா. =யேவ =யா எ"C ள1னா.
ள1னா. சி"ன2ெப எ"C
ெகRசினா.
ெகRசினா. ?மிைய ஓக அ8மதிகவைல
அ8மதிகவைல எ"றா,
எ"றா, உ"ைனE! ஓக =யா
எ"C நா" மிRசிேன".
மிRசிேன". கீ தா எ"ன1ட! நல வBவான ; ?கைத அ8பவ
வ4தவ.
வ4தவ. தின=! எ"ன1ட! ஓ வா3காம Lக! வரா எ"ற நிைலைமய
இ04தா.
இ04தா. நா" ஓக =யா எ"ற! தமாறி ேபானா.
ேபானா. .ைட அr2ப
அr2ப எ"ன
ெசAய ேபாகிேறா! எ"C ழ!பனா.
ழ!பனா. எ"8ைடய ;ைல பrய அவ5 மன!
வரவைல.
வரவைல. இCதிய த" மகைள என தாைர வா&க =, ெசAதா.
ெசAதா.

ஒ0 நல நாள1 நா" ?மிய" சீ ைல உைடேத".


உைடேத". கீ தா எ3கைள தன1 வ)
@
வ)வ) ெவள1ேய ெச"C வ)டா
வ)டா. கீ தாவ" அ8மதி கிைடதாB! ?மிய"
அ8மதி வா3க சிரம2பட ேவ இ04த.
இ04த. என! அவள அ!மா,! இ0!
ெதாட&. ?மி ="+)ேய ெதrE!.
ெதrE!. நா" அவைள ெந03கியேபா மிக
தய3கினா.
தய3கினா. அ!மாைவ பNவைத ேபால உ"ைனE! பணவா?
பணவா? எ"C
ேக)டேபா பய4தா.
பய4தா. ேமேல ைகைவதேபா ந3கினா.
ந3கினா. நா" ெமல ெமல
அவ5ைடய பயைத ேபாகி அவைள ெச)YH ெசA ஓக ேவ இ04த.
இ04த.
க"ன1திைர கிழி4தேபா கதறினா.
கதறினா. =தமைழ ெபாழி4!,
ெபாழி4!, =ைலகைள ச2பE!
சமாதான2 பத ேவ இ04த.
இ04த. கைடசிய =த ஓ அவ5 தி02தியாA
அைம4த.
அைம4த.

அத"பற ேநர! கிைட!ேபாெதலா! தன1தன1யாக அ!மாைவE! மகைளE!


ஓ வ4ேத".
வ4ேத". கீ தா ேமேல என Zமி வ பா& ெகா இ0!ேபா,
இ0!ேபா, நா"
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
கீ ேழ அவ மகள1" .ைடைய கீ றி2 பா& ெகா இ02ேப".
இ02ேப". ஒ0 Zமி ?மி
பாட! ப ெகா இ0!ேபா,
இ0!ேபா, அத Zமி நா" எ"8ைடய ;லா
அவ5ைடய அ!மாவ" வாைய இ ெகா இ02ேப".
இ02ேப". ஒ0 நா அ!மாவ"
.ைட அலறினா,
அலறினா, மCநா மகள1" .ைட கதC!.
கதC!. ஆன4தமாக வாQைக
நக&4த.
நக&4த.

இ04தாB! என ஒேர க)லி அ!மாைவE! மகைளE! ேபா) ஓ! ஆைச


வடவைல.
வடவைல. ஒ0நா அ4த ஆைசைய அவ&கள1ட! நா" ெசாலிவ)ேட".
ெசாலிவ)ேட". அத
ஏபா! ெசAேத".
ெசAேத". இ0வ0! மிக,! தய3கினா&க.
தய3கினா&க. அவ&க எ"ன1ட!
தன1தன1யாக ெவறிதனமாக ஓ வா3கி இ04தாB!,
இ04தாB!, ஒேர ேநரதி ஓ வா3!
ேபா
ேபா ெரா!ப +'ச2 ப)டா&க.
ப)டா&க. நா"தா" அவ&கைள உசாக2 பதி ஓக ேவ
இ04த.
இ04த. ெகாRச நாள1 அவ&க5 அ ப ேபான.
ேபான. அ!மா,! மக5!
ஒேரேநரதி எ"ன1ட! ஓ வா3வதி இ04த Zர காம?கைத அவ&க .r4
ெகாடா&க.
ெகாடா&க. என ;B இ0வ0!
இ0வ0! = அைம ஆகி2 ேபானா&க.
ேபானா&க.

அத" பற இமாதிrதா".


இமாதிrதா". என அ4த வ)
@ = ?த4திர!.
?த4திர!. நிைனத ேநரதி
வ)
@ .4,
.4, அ!மாேவா,
அ!மாேவா, மகேளா யாராவ ஒ0திைய இ2 ேபா)
ஓ2ேப".
ஓ2ேப". என மனதி இ0! ெகாய காம எண3கைள அவ&கள1ட! ேசாதைன
ெசA பா&ேத".
பா&ேத". அவ&க5! என காம ேச)ைடக மிக2 ப இ04த.
இ04த.
என சrயான ஒைழ2. த0வா&க.
த0வா&க. அ!மா,! சr,
சr, மக5! சr நா" ஓக
+2ப) இவைர வரமா)ேட" எ"C ெசா"னேதா,
ெசா"னேதா, =கைத ?ள1தேதா இைல.
இைல.
T"C ேப0! காம ெசா&கைத =ைமயாக
=ைமயாக அ4த வ)
@ அ8பவ
வ0கிேறா!.
வ0கிேறா!. சr.
சr. நிகQகால வ0ேவா!.
வ0ேவா!.

?மி 'ப'க'க'ச ப'க'க'ச'


ப'க'க'ச' எ"C எ" ?"ன1ைய ஊ!.! சத! ேக) கீ தா க
வழி ெகாடா.
ெகாடா. எ4 ஒ0 ெகா)டாவ வ)வ),
வ)வ), ;ைல ஊ!ப ெகா
இ0! மகைள2 பா&தா.
பா&தா. அவள தைலய )னா.
)னா.

"கால3காதாேல பB +ட வளகாம ;ைல ஊ!பகி) இ0கியா?"


இ0கியா?"

?மி எ" ;லி இ04 வாைய எகாமேலேய த" தாைய ஏறி) பா&தா.
பா&தா.
பா&ைவயாேலேய ேலசாக =ைறதா.
=ைறதா. ப". ம: ! பா&ைவைய தாQதி ெகா
எ" ;ைல ஊ!ப ஆர!பதா.
ஆர!பதா.

"=ைறகிரைத பா0.
பா0. ைந)தான .ைட கிழிய கிழிய அ4த ஓB வா3ன?
வா3ன?
காைலயல எ4த!,
எ4த!, .ைட அrக ஆர!ப'?0'சா?"
ஆர!ப'?0'சா?"

"ஏ அவைள தி)ற?


தி)ற? பாவ! .ைள.
.ைள. ;ைல2 பாத! ச2பN!8 ஆைச
வ40'?.
வ40'?. நா"தா" ச2."8 ெசா"ேன"
ெசா"ேன". வ.
வ. ச2ப) ேபாறா.
ேபாறா. ந@ இ2ப வா"
வா"

நா" ெசாலிவ) கீ தாைவ இ அைண ெகாேட".


ெகாேட". ெவள1ேய வ4
ப3கி ெகா இ04த அவள ெகாத =ைலைய ப பைசய ஆர!பேத".
ஆர!பேத".
அ4த =ைலைய ஒ0 ைகயா ெக)யாக2 ப ெகா வாைய ைவ
ச2பேன"
ச2பேன".
ேன". நா" கீ தாவ" =ைலகா!ைப ?றி எ" நாகா வ)ட! ேபா)டேபா,
ேபா)டேபா,
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
கீ ேழ அவள மக என ?"ன1 ெமா)ைட ?றி நாகா வ)ட! ேபா) ெகா
இ04தா.
இ04தா. ?மிய" நா அைச4 என ?"ன1 ?க! தர,
தர, என நா அவள
அ!மாவ" =ைல இ"ப! த4 ெகா இ04த.
இ04த. ?மி சC ேவக! +) என
;ைல ஊ!ப ஆர!பதா.
ஆர!பதா. காம இ"பதி மித4த நா" அ4த காம ெவறிைய அவள
அ!மாவ" =ைலயட! கா)ேன".
கா)ேன". நCெக"C பக பதிய கீ தாவ" =ைலைய
கேத".
கேத". 'ஆஆஆஆ'
ஆஆஆஆ' எ"C அலறியவாேற கீ தா த" =ைலைய எ" வாய இ04
இ04
ப3கி ெகாடா.
ெகாடா.

"ஆ ! ேதவயா பயேல !! இ2பயா ககிற?


ககிற? வ)டா க'? தி"80வா" ேபால?
ேபால?
அ2பா !! எ" =ைல எ2ப ெசவ4 ேபா'??
ேபா'?? ரத! வ&ற மாதிr இ0?"
இ0?"

"சாrடா ெசல!.
ெசல!. உ" மக \2பரா ; ச2.றாளா?
ச2.றாளா? ெகாRச! எேமாஷனா ஆய)ேட""
ஆய)ேட""

"=தல
=தல அ4த ேதவயாைவ உைதகN!.
உைதகN!. கால3காதாேல எ2ப ?"ன1ைய
ஊ!பகி) ெகடகா பா0"
பா0"

"ெரா!ப வலிதா?
வலிதா? .
. தடவ வேற""
வேற"" ெசாலிெகாேட நா" கீ தாவ"
=ைலைய பேத".
பேத".

"ஒN! ேவணா!.
ேவணா!. வ"
வ" எ"றவாC த" =ைலைய எ"ன1ட! இ04 வா3கி
ெகாடா
ெகாடா. எ4 ெகாடா.
ெகாடா.

"எ"ன எ4)ட?
எ4)ட? எ" ேமல ேகாவமா?"
ேகாவமா?"

"இைலடா.
இைலடா. ேகாவ!லா! இைல.
இைல. நா" ேபாA பர> பண) வ&ேற".
வ&ேற". காப
ேபாடவா?"
ேபாடவா?"

"!. ேபா"
ேபா"

"அவைள சீ கிர! ='? அ82..


அ82.. H+B ெகள!பN!"
ெகள!பN!"

?மி எ" ;லி இ04 வாைய எவ) சிrதா


சிrதா.
rதா.

"ஹா ஹா.
ஹா. ஐேயா ம!மி.
ம!மி. இ"ைன சேட.
சேட. H+ lD"
lD"

"ஓேஹா.
ஓேஹா. அதா" இ2ப ஹாயா \ைத கா)கி),
கா)கி), ;ைல ச2பகி) ெகடகியா?
ெகடகியா?
சீ கிர! ஊ!ப =.
=. வ)டா இ"ைன ;ரா ;ைல \2பகி) ெகட2பா"
ெகட2பா"

ெசாலிவ) கீ தா தி0!ப பாZ= .4 ெகாடா.


ெகாடா. ?மி ஆ&வமாA எ"
;ைல ச2.வைத,
ச2.வைத, வ)ட இடதி இ04 ெதாடர ஆர!பதா.
ஆர!பதா. நா" கவனமாக
அவள வாைய எ" ;லா இக ஆர!பேத".
ஆர!பேத". என ஆ'சrயமாக இ04த.
இ04த.
எDவள, சீ கிரமாக இவ எலா! கC ெகாகிறா?
ெகாகிறா? =த" =தலி எ" ;ைல
இவள
இவள வாA Uைழத ேபா எ2ப தய3கினா?
தய3கினா? =கைத ?ள12பா?
?ள12பா? இ2ேபா
பா&தா,
பா&தா, ெமஷி8 அக2ப)ட க0!. ேபால,
ேபால, என ?"ன1 இவள வாA
அக2ப) கிற.
கிற. அ4த அள, ; ச2.வதி ைக ேத&4தவ ஆகிவ)டா.
ஆகிவ)டா. சில
ேநர3கள1 அ!மாைவேய மிRசி வவாேளா எ"C ேதா"C!.
ேதா"C!.
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

இ04ேத"..
நா" ?மிய" ேபான1ெடயைல என இட ைகயா ெக)யாக2 ப இ04ேத"
அப2ேய வBவாக ப என ;ைல ேநாகி அவள தைலைய அதி ெகா
இ04ேத".
இ04ேத". இ2ைப எகி எகி என ;ைல அவள வாA திண ெகா
இ04ேத"
இ04ேத".
ேத". ?மி என ேவகைத சமாள1 அ0ைமயாA என ;ைல ஊ!ப
ெகா இ04தா.
இ04தா. அDவ2ேபா என ெகா)ைடகைள கசகி வ),
வ), எ"ைன க
ைவதா.
ைவதா. அவள வாய இ04 ஒகிய எ'சி என ?"ன1 =வைதE!
நைன,
நைன, ப". எ" ெகா)ைடகைளE! நைன ெகா
ெகா இ04த.
இ04த.

சிறி ேநரதி கீ தா காப க2ேபா அைற Uைழ4தா.


Uைழ4தா. எ"ன1ட! ந@)ட,
ட, நா"
கா2பைய வா3கி ெகாேட".
ெகாேட". ஒ0 ைகயா என ;ைல ச2ப ெகா இ0!
?மிய" தைலைய வ0 ெகா ெகாேட,
ெகாேட, கா2பைய உறிRச ஆர!பேத".
ஆர!பேத".
கீ தா,! என அ0கி க)லி அம&4 ெகாடா.
ெகாடா. இ"8! ஜாெக),
ஜாெக),
பாவாைடEடேன இ04தா.
இ04தா. ெவள1ேய ப3கி கிட4த =ைலைய ம)! அள1
உேள ெச0கிய04தா.
ெச0கிய04தா. ?மி எ" ?"ன1ய இ04 வாைய எவ) ேக)டா.
ேக)டா.

"என காப?"
காப?"

"பர> பணாம ; ச2.ற ேதவயா,ெகலா!


ேதவயா,ெகலா! காப ெகடயா"
ெகடயா"

"ஓேஹா.
ஓேஹா. ந@ ம)! இ2ப எ வ40க?
வ40க? இ4த ;ைல ச2.றதான?”
ச2.றதான?”

"ஆமா!.
ஆமா!. நா" பர> பண) ச2ப வ40ேக".
வ40ேக". உ"ைன மாதிrயா வாைய +ட
கவாம?"
கவாம?"

"ஐயேயா,
ஐயேயா, எ"ன இ ெர ேப0! சி"ன .ைள மாதிr சைட ேபா)கி)
ேபா)கி)?"

"பா03க அ3கி இ4த ம!மிைய.


ம!மிைய. காப ேக)ட எ"ென"ன ேப?றா"8"
ேப?றா"8"

"காப ேபா) வ'சி0ேக".


வ'சி0ேக". ேபாA பர> பண) எ "
"

"நா" இ"8! ெகாRச ேநர! ச2ப) ேபாேற""


ேபாேற""

ெசாலிவ) ?மி ம: ! எ" தைய கDவ ெகாடா.


ெகாடா. தைலைய ஆ)
ஆேவசமாA ஊ!ப ஆர!பதா.
ஆர!பதா. கீ தா த" மகள1" காைத தி0கி,
தி0கி, எ" ;B
.ைத4 இ04த அவள தைலைய உய&தினா.
உய&தினா.

"ஊ!.ன ேபா! எ4திr.


எ4திr. ேபா.
ேபா. ேபாA பர> பண) காப எ .
. காப
ஆறி!"
ஆறி!"

"உன இ2ப ;B ச2பN!.


ச2பN!. அ ஏ" காப ஆறி!,
ஆறி!, அ இ"8 கைதைய
ற?
ற? இ4தா ந@ேய ஊ!."
ஊ!."

ெசாலிவ) ?மி எ4 ெகாடா.


ெகாடா. க)லி இ04 கீ ழிற3கி பாZைம ேநாகி
நடக ஆர!பதா.
ஆர!பதா. கீ தா த" மகள1" ப0த .)டதி ஒ0 அைற வ),
வ), 'ேபா
'ேபா
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
) ேதவயா'
ேதவயா' எ"றா.
எ"றா. த" அ!மாைவ =ைறத ?மி வாசB அ0கி
ெச"ற!,
ெச"ற!, தி0!ப 'ேபா ெபrய ேதவயா'
ேதவயா' எ"C கதிவ) ஓனா.
ஓனா.

"ஆமா!.
ஆமா!. ெர ேப0! ேதவயா"8தா" ெதrEேம?
ெதrEேம? அைத ஏ" தி0!ப தி0!ப
ெசாலி) இ0கீ 3க?"
க?" எ"ேற" நா".
நா".

கீ தா எ" மா&ப ெசலமாக கிள1னா.


கிள1னா. நா" 'ஆD'
ஆD' எ"C ள1ேன".
ள1ேன".

"ெகாRச ேநர! ;ைல ச2.றடா.


ச2.றடா. அவ ஊ!.றைத பாத! என! வாA ஊற
ஆர!ப'?'?"
ஆர!ப'?'?"

ெசா"ன கீ தா ன14 த" மகள1" எ'சிலா நைன4 இ04த என ;ைல வாA
வ) ெகாடா.
ெகாடா. ஆ&வமாA என ;ைல \2ப ஆர!பதா.
ஆர!பதா. நா" கா2பைய
உறிRசி
உறிRசி ெகாேட கீ தாவ" ஊ!ப ?கைத அ8பவேத".
அ8பவேத". அ!மாவ"
ஊ!பB!,
ஊ!பB!, மகள1" ஊ!பB!தா" எDவள, வதியாச!?
வதியாச!? மக ஆைசயாA
ரசி ரசி ச2பனா,
ச2பனா, அ!மா ஆேவசமாA 0சி 0சி \2.கிறா.
\2.கிறா. நா" என
ைகைய கீ ேழ நக&தி கீ தாவ" பாவாைடைய உய&திேன"
உய&திேன".
&திேன". நா" உய&த உய&த
கீ தாவ" பளபள ெகாRச! ெகாRசமாக ெவள1ேய வ4த.
வ4த. ெவைள
ெவேளெர"C இ04த கீ தாவ" ய ைக ைவ தடவேன".
தடவேன". கீ தா நா" 
தட,வத வசதியாA தன .)டைத ேலசாக பள4 ெகாடா.
ெகாடா.

கீ தாவ" பள4த க2.க5


க2.க5 நா" என ஒ0 வரைல ெச0கிேன".
ெச0கிேன".
ஆ2பேய ேதA ெகாேத".
ெகாேத". நா" ேதAக ேதAக கீ தாவ" \ ஓ)ைட
\டானைத எ"னா உணர =4த.
=4த. வரைல இ"8! உேள நக&திேன".
நக&திேன". என
ஆர!பத
வர இ2ேபா ெகாRச! ெகாRசமாக கீ தாவ" .ைட இற3க ஆர!ப த.
த.
கீ தா ேலசாக சிலி& ெகாடா.
ெகாடா. ஊ!.வைத நிCதவைல.
நிCதவைல. உதகளா இCக
கDவ ெகா தைலைய ஆ) இய3கி ெகா இ04தா.
இ04தா. நா" கீ தாவ"
.ைடைய ேநா ெகாேட கா2பைய =ேத".
=ேத". கீ தா \ைத
அகலமாA வr ெகா எ" ?"ன1ைய \2ப ெகா கிட4தா.
கிட4தா. Yr"
வ0வ ேபால இ04த.
இ04த. எ4 ெகாேட".
ெகாேட".

"எ"னடா ஆ'??"
ஆ'??"

"Yr" வ0.
வ0. ேபாய) வ&ேற""
வ&ேற""

"இ"8! ெகாRச ேநர! ெவய) பேண".


பேண". உறிRசி ; ஜூH எ&ேற".
எ&ேற". ஜூH
கN! ேபால இ0"
இ0"

"இ2ேபா உறிR?னா ஜூH வரா


வரா.
ரா. Yr"தா" வ0!"
வ0!"

"ெகாRச ேநரடா"
ேநரடா"

"ேபாய) வ4 ஜூH த&ர.


த&ர. இ2ப எ" ;ைல வ"
வ"
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
ெசாலிவ) நா" கீ தாவட! இ04 எ" ;ைல வா3கி ெகாேட".
ெகாேட". ேவடா
ெவC2பாA என ;ைல வ)டா கீ தா.
தா. அவ எ2ேபா! இ2பதா".
இ2பதா". ;ைல ஊ!ப
ஆர!பவ)டா
ஆர!பவ)டா வ4 அ04தாம வட மா)டா.
மா)டா. வ4 ேம அDவள, ேமாக!
அவ5.
அவ5. நா" பாZ= நடக,
நடக, கீ தா எ4 கி'ச8 ெச"றா.
ெச"றா. பாZ!
கதைவ தள1வ) உேள Uைழ4ேத".
Uைழ4ேத". ?மி ைப2ப இ04 வழி4த ந@r எைதேயா
கவ ெகா இ04தா.
இ04தா. நா" என ;ைல
;ைல ைகயா உய&தி ப,
ப, நி"றவாேற
ஒNகக ஆர!பேத".
ஆர!பேத".

"எ"ன கவ) இ0க?"


இ0க?"

"ேரச& அ3கி.
அ3கி. .ைடைய ேஷD பNேன""
பNேன""

"ைல)டாதான = =ைள'? இ04'?.


இ04'?. அேள ேஷD பண)ட?"
பண)ட?"

"என எ2ப,! .ைட ?தமா இ04தாதா" .


. அ3கி.
அ3கி. அதா" வார!
ெர தடைவ பண&ேர""
பண&ேர""

"!. ந@ .ைடைய இDவள, ?தமா ெமய"ெடய" பNற.


பNற. உ3க!மா .ைட
ெகாச ெகாச"8 ஒேர ம?0.
ம?0. ெகாRச! அவைளE! .ைடைய ெசைரக ெசால
+டாதா?"
+டாதா?"

"நா" ெசாலி)ேட" அ3கி.


அ3கி. ேகக மா)ேட"றா.
மா)ேட"றா. ஆனா ம?ேராட
ம?ேராட இ04தாB!,
இ04தாB!, அ!மா
.ைட ஒ0 அழகாதா" இ0.
இ0. இைல?"
இைல?"

"அ எ"னேவா உைமதா".


உைமதா". எ3க உ" .ைடைய கா).
கா). எ2ப இ0"8
பா2ேபா!"
பா2ேபா!"

நா" ஒN அ = இ04ேத".


இ04ேத". நா" .ைடைய பா&க ேவ!
எ"C ெசா"ன!,
ெசா"ன!, ?மி த" Hக&)ைட ேமேல
ேமேல Lகினா.
Lகினா. ?மிய" இ2. கீ ேழ
பள1'ெச"C மி"ன அத ேபால ஒ0 ெவள1'ச!.
ெவள1'ச!. அவள இள!.ைட
தகதகெவ"C த3கக) ேபா ெஜாலித.
ெஜாலித. =க இலாம ப?தமாA பள @&
எ"C இ04த.
இ04த. .ைட த3க =லா! ;சிய ேபால மி"ன1ய.
மி"ன1ய. நா" அவள
.ைடய ைகைவ தடவ2 பா&ேத".
பா&ேத".

"!. நலா வவ"8 இ0 ?மி.


?மி. \2பரா ேஷD பண0க.
பண0க. அ2பேய =4திr
ேக மாதிr இ0 உ" .ைட"
.ைட"

"ஹா ஹா!
ஹா! எ" .ைட =4திr ேககா?
ேககா? ேக சா2பட8!8 ஆைசயா இ0கா
அ3கி?"
அ3கி?"

"!. நலா !="8 .ட'?கி)


.ட'?கி) இ0.
இ0. ஈரமா ேவற இ0.
இ0. சா2பட8!8 ஆைச
இ0காதா?"
இ0காதா?"

"அ2ப சா2ப3க"
சா2ப3க"
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
நா" ?மிய" ="னா மய) அம&4ேத".
அம&4ேத". அவ5ைடய ப) +தி இ2ேபா
என =க ="னா இ04த.
இ04த. நா" அவள +திைய ேலசாக வலகி
பா&ேத".
பா&ேத". சிவ2பான
சிவ2பான உ).ற .ைட ?வ&கைள கா) வr4 ெகாட ?மிய"
+தி.
+தி. நா" இர வரகைள கதி ேபால +&ைமயாA அவள ஓ)ைட
ெசBதிேன".
ெசBதிேன". அவள ஈரமான +திைய கிழி ெகா உள1ற3கிய என
வரக.
வரக. நா" அ2பேய என வரைல அைச அவள .ைடைய ைட4ேத"
ைட4ேத".
4ேத".
?மி பாவாைடைய உய&தி பதவாC நா" அவ5ைடய .ைடைய ைடவைத
ேவைக பா&தா.
பா&தா.

நா" ?மிய" .ைடைய ேநாட ேநாட அவள வார இ04 ந@& கசிய
ஆர!பத.
ஆர!பத. என வரைல நைன நசநச2பாகிய.
நசநச2பாகிய. +திைய நக இ நல ேநர!
எ"C ேதா"ற
ேதா"ற,
"ற, என வரகைள அவள ஓ)ைட இ04 ெவள1ேய எ
ெகாேட".
ெகாேட". அவள .)டைத ப இ,
இ, அவள .ைட என =க
ெந0கமாக இ0மாC ைவ ெகாேட".
ெகாேட". அவள .ைடய இ04
கிள!பய நCமணைத ஒ0 ெநா ரசி வ) நாைக ெவள1ேய
ெவள1ேய ந@) அவள
.ைடைய நக ஆர!பேத".
ஆர!பேத".

?மி ஒ0 ைகயா பாவாைடைய ப ெகா மC ைகைய என தைல


ெகாதா.
ெகாதா. ேலசாக என தைலைய அதி தன .ைடய ைவ ேதA
ெகாடா.
ெகாடா. உத)ைட க ெகா,
ெகா, '!!
'!! !! !! !!'
!!' எ"C =க ஆர!பதா
ஆர!பதா.
!பதா.
ம3க சிைரக2ப)ட ?மிய" .ைட ?ைவயாக இ04த.
இ04த. பாேகாவாைவ நகி
சா2ப)ேட".. நக நக
சா2பவ ேபால நா" ?மிய" ெவ5த .ைடைய நகி சா2ப)ேட"
கைரயாத பாேகாவாவாக இ04த ?மிய" மண! .ைட.
.ைட. அவள
வார இ04 ஓ வ4த ந@& ேதைன ேபால 0சியாக இ0க,
இ0க, நா" ஷியாக
நகிேன".
நகிேன". +திந@ைர ள1 ள1யாA என ெதாைட வா3கி ெகாேட".
ெகாேட".

"அ3கி..
அ3கி.. எ"னால க)ேரா பண =யைல அ3கி.
அ3கி. உ3க ;ைல உள
வற@3களா?"
களா?"

"அrக ஆர!ப'?0'சா?
ஆர!ப'?0'சா? சr வா.
வா. க)B ேபாயறலா!"
ேபாயறலா!"

"ஐயேயா க)B ேவணா! அ3கி.


அ3கி. அ!மா பாதா தி)வா"
தி)வா"

"ஏ" இ"ைன சேடதான?"


சேடதான?"

"அத வார! எஸா! வ0.


வ0. எஸா! =யற வைர உ3க +ட ஓ ேபாடாம
ஒ3கா பகN!8 ெசாலி இ0கா.
இ0கா. இ2ேபா நா" ெவள1ய ேபான! பக
ெசாBவா"
ெசாBவா"

"அ2ப எ"ன பற?"


பற?"

"இ3கேய ஒ0 ஷா) அ'?),


அ'?), ஒN! நடகாத மாதிr ெவள1ய ேபாயறலா!"
ேபாயறலா!"

என! அ சrெயன ப)ட.


ப)ட. அ0கி இ04த ெவHட&" டாAல)ைட T ேபா)
Tேன".
Tேன". ?மிைய அதி உ)கார ைவேத".
ைவேத". அவள பாவாைடைய ேமேல உய&தி
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
ெதாைடகைள அகலமாக வr ைவேத".
ைவேத". அவள ப)2 .ைட இ2ேபா பதமாA
பள4 ெகாட.
ெகாட. நா" மய) அம&4 என ;B!,
;B!, ?மிய"
.ைடமான உயரைத சr ெசA ெகாேட".
ெகாேட". ஒ0 ைகைய அவள இ2.
ெகா வைள ப ெகா,
ெகா, மCைகயா என ;ைல ப ெமல
ெமல அவள .ைட
.ைட Uைழேத".
Uைழேத".

ெகாட.. நா"
?மிய" ந@& கசி4த உைற என Cவா க'சிதமாA சிகி ெகாட
இர ைகயா5! ?மிய" இ2ைப ப ெகா இய3க ஆர!பேத".
ஆர!பேத".
இறகிேன"..
எதேம படா& படாெரன வBவான அகளாA அவள .ைடய இறகிேன"
?மி .ைட
.ைட வலி இ0!.
இ0!. கதினா அ!மா வ4 காrயைத ெக
வவா எ"C எண,
எண, பகைள க வலிைய தா3கி ெகாடா.
ெகாடா. ?மி இ"8!
ெவC மா&ேபாதா" இ04தா.
இ04தா. என அதிரய அவள =ைலக B3கி
ஆன.
ஆன. ?மி இர வரகளா தன .ைடைய வr
வr ப இ04தா.
இ04தா.
அதனா என த அவள வார சC எள1தாக ெச"C வ4த.
வ4த.

"நலா இ0 அ3கி.


அ3கி. .ைடல கர) ஷா த மாதிr இ0"
இ0"

"இ"8! ெகாRச! HபVடா அகவா?


அகவா? தா3வயா ?மி"
?மி"

"அ3க அ3கி.
அ3கி. உ3களால எDவள, HபVடா த =Eேமா 3க"
3க"

"உன .ைட வலிகைலயா?"


வலிகைலயா?"

"வலி அ3கி.
அ3கி. ஆனா நலா இ0"
இ0"

நா" சிrவ) ?மிய" )2 .ைடைய கிழிெதக ஆர!பேத".


ஆர!பேத". இ2ைப
சரசரெவன ஆ) பேவகமாA இேத".
இேத". ?மியா வலிைய க)2 பத
=யவைல
=யவைல.
ைல. அலற ஆர!பதா.
ஆர!பதா. நா" அவள அலறைல ெபா0)பதாம,
ெபா0)பதாம,
T&கதனமாA அவள .ைடைய தாகி ெகா இ04ேத".
இ04ேத". உலைக மற4
நா3க ஓ ெகா இ0க,
இ0க, கதைவ திற4 ெகா கீ தா Uைழ4தா.
Uைழ4தா.

"அதாேன பா&ேத".
பா&ேத". எ"னடா சதைதேய காேணா!8.
காேணா!8. இ3க வ4 ஓகி)
இ0கீ 3களா?
களா? ஏ உ"கி)ட எ"ன ெசா"ேன".
ெசா"ேன". எஸா! பகN!8
ெசா"ேன" இைல?"
இைல?"

"?மிைய தி)டாத.
தி)டாத. நா"தா" அவ .ைடைய நகிவ) Tைட ெகள2ப
வ))ேட""
வ))ேட""

"ஓேஹா,
ஓேஹா, ஒN இ0க ேபாேற"8),
ேபாேற"8), இவ .ைடைய தி"ன வ4தியா!
வ4தியா!?"

"ஒN இ0றதா" வ4ேத.


வ4ேத. இவ .ைடைய ேஷD பணய04தா.
பணய04தா.
பாேத".
பாேத". நகN!8 ஆைச வ40'?.
வ40'?. நேன".
நேன". அவ5 T வ40'?.
வ40'?. ஒேர
ஒ0 ஷா) ம)4தா".
ம)4தா". அ2.ற! ?மி எஸா! பக ேபாய0வா?
ேபாய0வா? எ"ன ?மி?"
?மி?"

"ஆமா! ம!மி
ம!மி.
மி. ஒேர ஒ0 ஷா) ம!மி"
ம!மி"
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
"எ2பேயா ேபா.
ேபா. நா" ெசாறைத ெசாலி)ேட".
ெசாலி)ேட". .ைட வா3றல
இ0ற கவன!,
கவன!, பகிறைலE! இ0கN!"
இ0கN!"

ெசாலிவ) கீ தா பாட2ைப ந@ரா நிைறக ஆர!பதா.


ஆர!பதா. த" உைடகைள
ஒDெவா"றாA கழ)ட ஆர!பதா.
ஆர!பதா. ள1க ேபாகிறா எ"C நிைன ெகா
நா" அவ5ைடய மகள1" +திைய ம: ! இக ஆர!பேத".
ஆர!பேத". இ4த =ைற என
?"ன1ய" ேவக! பல மட3காகிய04த.
மட3காகிய04த. அ!மாவட! அ8மதி வா3கிவ)ட
ஆர!பதா.. 'ஆ ஆ ஆ ஆ'
தி02திய ?மி இ2ேபா நி!மதியாக வாAவ) அலற ஆர!பதா ஆ'
என ெபrதாக கதினா
கதினா.
தினா. கீ தா = நி&வாணமானா.
நி&வாணமானா. ந@& நிைற4 இ04த
பாட2. ெச"C ந@&யாைன ேபால ப ெகாடா.
ெகாடா. ந@ைர அள1 த"
=ைலக ேம ெதள1 ேதAெகாேட,
ேதAெகாேட, நா" அவள மகைள கசகி பழிவைத
பா& ரசிதா.
ரசிதா.

"காட! ேபாடைலயா?
ேபாடைலயா? ஓற ="னால
="னால காட! ேபாடN!8 எதைன
தடைவ உன ெசாற?
ெசாற? ேதவயா"
ேதவயா"

"கதாத ம!மி.
ம!மி. காட! ைந)ேட காலியாய0'?"
காலியாய0'?"

"ஏடா அவ5தா" அறி, இைல.


இைல. உன எ3க ேபா'? .தி?
.தி? காட!
ேபாடாம ெசா0கN!னா,
ெசா0கN!னா, எ" .ைடல வ4 ெசா0.
ெசா0. ஒ0 பர'ைனE! இைல.
இைல.
அவ H+
H+ பகிற ெபாNடா.
ெபாNடா. தணைய பா'சி ேலாடாகிறாத,
ேலாடாகிறாத, அ2.ற!
அேவற தைலவலி"
தைலவலி"

"அலா! பாகலா! கீ தா.


ா. ெகாRச! எ3கைள நி!மதியா ஓக வேட""
வேட""

"சr.
சr. சr.
சr. =Rச! ஜூைஸ அவ .ைடள வ)றாத.
வ)றாத. என ேவN!.
ேவN!. சrயா?
சrயா?
அ2பேவ கN!8 ெநன'ேச".
ெநன'ேச". எHேக2 ஆய)ட"
ஆய)ட"

ெசாலிவ) கீ தா அைமதியாக நா3க ஓ2பைத ேவைக பா&தா.


பா&தா. நா" ?மிய"
.ைடய சராமாr தாத நடதிேன".
நடதிேன". அவ5 .ைட வலிய ககள1
இ04 கண&@ வழிய ஆர!பத.
ஆர!பத. 'ஹா ஹா ஹா ஹா'
ஹா' எ"C T'சிைர நா"
ெகாத அகைள தன .ைடய வா3கி ெகாடா.
ெகாடா. ெகாRச ேநரதி என
கRசி ?"ன1ைய =)வ ேபால இ0க,!,
இ0க,!, அவசரமாA என ;ைல ?மிய"
.ைட இ04 உ0வேன".
உ0வேன". எ4 பாட2. ஓேன".
ஓேன". கீ தா ெரயாக தன
வாைய திற4
திற4 ைவ இ04தா.
இ04தா. ெவள12ப)ட வ4 ள1கைள கீ தாவ" வாA
பV'சிேன".
சிேன". கீ தா நாைக ?ழ) ?ழ) ச2.ெகா) என வ4ைத தா.
தா. என
த அட3கிய!,
அட3கிய!, ?மியட! தி0!ப ெசா"ேன".
ெசா"ேன".

"வா ?மி.
?மி. நாம5! உ" அ!மாேவாட ேச4 ள1'?றலா!
ள1'?றலா!"
?றலா!"

.ைட ?கதி இ04 இ"8! ம: ளாத ?மி எ4 ெமல நட4 வ4தா.
வ4தா. நா"
தி0!ப கீ தாவட! ெசா"ேன".
ெசா"ேன".

"தள1 ப.
ப. நா3க5! ஜாய" பணகிேறா!"
பணகிேறா!"
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
கீ தா ட2. தள12பதா.
தள12பதா. நா" அவ5 அ0கி ெச"C ப ெகாேட".
ெகாேட".
?மி பாவாைடைய கழ)வ) நி&வாணமானா.
நி&வாணமானா. என அ0கி வ4 ப
ெகாடா.
ெகாடா. ஒேர பாட2.,
பாட2., ஒ0 பக! நி&வாணமாA அ!மா.
அ!மா. மCபக!
நி&வாணமாA மக.
மக. இ0வ0! நவ நா".
நா". ககைள T ெகா என
ைககளா தாA,
தாA, மக இ0வர நி&வாண உடைலE! தடவ வ)டவாC அ4த ?கைத
அ8பவேத".
அ8பவேத". அ!மா,! மக5! என உடைல தடவ ெகாதா&க.
ெகாதா&க. ஓ
கைள ேபாய04த என ;B மசாb ெசA வ)டா&க.
வ)டா&க. நா" அவ&க
இ0வr" .ைட5! வர வ) ைட4 ெகா கிட4ேத".
கிட4ேத".

ள1வ) வ4த!
வ4த! நா" ேமேல எ" Z= ெச"ேற".
ெச"ேற". ேவC உைட அண4
ெகாேட".
ெகாேட". ஒ0 சிகெர) = வ) ம: ! கீ Q வ)
@ வ4தேபா கீ தா
காைல ப" ெர ெசA இ04தா.
இ04தா. ஆவ பற4த இ)லிகைள T"C ேப0!
வ3கிேனா!.
வ3கிேனா!. சா2ப) =த! கீ தா ?மிைய பக ேபாக' ெசா"னா.
ெசா"னா. ?மி
தன ஸட Z= .4 ெகாடா.
ெகாடா. நா" சிகெர)! ஆ>)ேரE! எ
ெகா ஹாB வ4 வ ="னா உ)கா&4 ெகாேட".
ெகாேட". கீ தா அ
ணகைள அள1 வாஷி3 ெமஷின1 ேபா)வ),
ேபா)வ), ம: ! கி'ச8 Uைழ4
ெகாடா.
ெகாடா. நா" ெகாRச ேநர! வ பா&ேத".
பா&ேத".

ஒ0 ஒ0 மண ேநர! ஆகிய0!.


ஆகிய0!. வய Hேனஹா \ைத ஆ) ஆ) பா!
பாட ஒ"C ேபா)டா".
ேபா)டா". எ"ன ஒ0 வவான \ Hேனஹா,?
Hேனஹா,? ஓதா இ4த
மாதிr ஒ0 \திதா" ஓக ேவ!.
ேவ!. என த ம: ! வழி ெகாட
ெகாட.
ட.
ஜ)ைய =)ய.
=)ய. உடனயாA ஒ0 .ைட ேவ! எ"C ெசா"ன.
ெசா"ன. நா"
;ைல ப தடவ ெகாேட கி'ச8 Uைழ4ேத".
Uைழ4ேத". கீ தா =!=ரமாA எேதா
ேவைல பா& ெகா இ04தா.
இ04தா.

"எ"ன பண) இ0க?"


இ0க?"

"மதிய! சா!பா0 காAகறி க) பண)


பண) இ0க"டா.
இ0க"டா. எ"னா'??"
எ"னா'??"

";B ந)'?.
ந)'?. ேபாடலாமா?"
ேபாடலாமா?"

"ஒ0 அைர மண ேநர! ெவய) பேண".


பேண". எலாைதE! ச)யல ேபா))
வ4&ேற""
வ4&ேற""

";B '?கி) இ0.


இ0. அைர மண ேநர!லா! ெவய) பண =யா.
=யா. உடேன
ஏதாவ .ைடள ெசா0கியாகN!
ெசா0கியாகN!"
யாகN!"

"ஏ"?
ஏ"? எ"னா'??
எ"னா'?? திc&8 உன ;B ந)கி'??"
ந)கி'??"

"வல Hேனஹா டா"H ேபா)டா""


ேபா)டா""

"ஆமா!.
ஆமா!. உன வல எவளாவ \ைத கா)ற +டா.
+டா. உடேன ;ைல Lகிகி)
எ" .ைடைய கிழிக வ40வ?"
வ40வ?"

"ஏA அ&ஜ.
அ&ஜ. ேகலி பண) இ0க?
இ0க? வ&றியா?
வ&றியா? இைலயா?"
இைலயா?"
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

"ஒ0 அைர மண ேநர! ெவய) பேண"டா"


பேண"டா"

"ேபா.
ேபா. உ"கி)ட ேக)டா ந@ ெரா!பதா" ப பNவ?
பNவ? ேபா.
ேபா. நா" ேபாA உ"
ெபாைண ேபாேற".
ேபாேற". அவதான நா" எ2ப +2ப)டாB! உடேன .ைடைய வr'?
கா)வா"
கா)வா"

ெசாலிவ) நா" தி0!ப ?மிய" அைறைய ேநாகி நடக


நடக ஆர!பேத".
ஆர!பேத".

"ேடA ேடA.
ேடA. இ0டா.
இ0டா. அவ ப'?கி) இ0காடா.
இ0காடா. Hட&2 பணாத"
பணாத"

"அ2ேபா ந@யாவ உ" .ைடைய கா)"


கா)"

"ெகாRச! ெவய) பN.


பN. இ4த காAகறியாவ க) பண) வ&ேற""
வ&ேற""

நா" கி'ச8 Uைழ4ேத".


Uைழ4ேத". என ேப") ப)டைன அவசரமாக கழ)ேன"
கழ)ேன".
ேன".
சாதிேயா ேச& ேப")ைட கீ ேழ இறகிேன".
இறகிேன". ெகா இ04த என
த ெவள1ேய வ4த.
வ4த. நா" ப".றமாக கீ தாைவ வைள அவள .)ட3க என
?"ன1ய அ4மாC அைண ெகாேட".
ெகாேட".

"ந@ க) பN.
பN. நா" ஆர!பகிேற""
ஆர!பகிேற""

ெசாலிவ) நா" ன14 கீ தாவ" .டைவைய ப ேம ேநாகி ?0)ேன".


?0)ேன".
?0)ட ?0)ட கீ தாவ" அழகான ப".ற! நி&வாணமாகி ெகாேட வ4த.
வ4த.
இ2. ேமேல ?0)ட,
?0)ட, கீ தாவ" ெகாத சைதக ெவைள நிறதி
பள @ெர"C மி"ன1ன.
மி"ன1ன. பR? T)ைட ேபால ெம"ைமயான ேமக கீ தா,.
தா,.
என கீ தாவட! பதேத அவள அகலமான,
அகலமான, .ைட2பான தா".
தா". நா" அவள
 க2.கைள ைககளா வrக,
வrக, அவள .ைட இ2ேபா பள1'ெச"C
கா)சியள1த.
கா)சியள1த. வாைய பள4 ெகா சிrத.
சிrத. நா" அவள இகி
=கைத .ைத
.ைத ெகாேட".
ெகாேட". கீ தா ேலசாக ள1னா.
ள1னா. ப". காAகறி ெவ)வைத
ெதாட&4தா.
ெதாட&4தா.

நா" கீ தாவ" \ வாசைனைய ேமா2ப! பேத".


பேத". ?க4தமான \ வாசைன
என காமேபாைதைய +) என தைட எழ' ெசAத.
ெசAத. நா" நாைக
ெவள1ேய ந@) கீ தாவ" சைதகைள நகிேன"
நகிேன".
கிேன". ெகாத சைதகைள ைகைய
இCகி ப உதகளா கDவ ?ைவேத".
?ைவேத". ப". க2.கைள வலகி
வ) நாைக +&ைமயாA அவ5ைடய .ைட சைதக5 ெசBதிேன".
ெசBதிேன".
.ைடய என நா ப)ட! கீ தா ேலசாக சிலி&தா.
சிலி&தா. காகைள எகி \ைத
Lகினா
Lகினா.
னா. '!!!dd!!d'
!!!dd!!d' எ"C ஒ0 =னகைல ெவள12பதினா.
ெவள12பதினா.

நா" கீ தாவ" ?ைவயான .ைட ஆ2பைத நக ஆர!பேத".


ஆர!பேத". என இ0 ைகக5!
அவள \ .ைட2ைப தடவ ெகா ெகா இ04தன.
இ04தன. அவள 
சைதகைள ப ெமல மசாb ெசAெகாேட அவள .ைட
.ைட கிணறி நாவா
ந@rைறக ஆர!பேத".
ஆர!பேத". என எ'சிலாB!,
எ'சிலாB!, உேள இ04 கசி4த +திந@ராB!
அவள .ைட ஈரமாகி ெகா இ04த.
இ04த. ஈரமான .ைட ேமB! 0சியாA
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
இ04த.
இ04த. நா" ச2.ெகா) .ைட நகிேன".
நகிேன". கீ தா காAகறி நCகி ெகாேட
தன .ைட
.ைட என நா ெசAத காம lைலகைள ரசிதா.
ரசிதா. அDவ2ேபா
காAகறி நCவைத நிCதி கக T .ைட ?கைத அ8பவ வ),
வ),
நCவைத ெதாட&4தா.
ெதாட&4தா. நா" என ஒ0ைகைய எ என தைட Bகி
வைரக ைவ ெகா அவள .ைடைய நகி ெகா
ெகா இ04ேத".
இ04ேத".

சிறிேநர! அவள .ைடைய நகி ?ைவவ) எ4 ெகாேட".


ெகாேட". என த
எக'சகமாA வைற இ04த.
இ04த. அ2. ைவத இ0!. க!ப ேபால அனலாA
ெகாதித.
ெகாதித. நா" என தைய கீ தாவ" \தி அ4மாC அவைள ப".ற!
இ04 அைண
அைண ெகாேட".
ெகாேட". ஒ0 ைகயா என தைய ப கீ தாவ" 
சைதக5 Uைழேத".
Uைழேத". அ2பேய தைய நக&தி அவள .ைட ைளைய
ேதேன".
ேதேன". திற4ெகா காதி04த அவள ஓ)ைட சிகி ெகாட!,
ெகாட!, ?"ன1
ெமா)ைட அதி ைவ,
ைவ, இ2ைப ேவகமாக அைச தைட அவள
அவள .ைட
ெசா0கிேன".
ெசா0கிேன". =கா பாக! சரெக"C Uைழ4த தைட,
தைட, ஆ) ஆ)
=வமாA அவள ஓ)ைட இறகிேன".
இறகிேன". கீ தா =கினா.
=கினா.

"!!!!!.
!!!!!. அ22பா !!!! ெசம ைட)டா இ0டா"
இ0டா"

"காைல ெகாRச! அக)ேகா கீ தா.


தா. 2rயா இ0!"
இ0!"

"உ" ;B நாளாக
நாளாக ஆக ெப0சாகிகி)ேட ேபாடா"
ேபாடா"

"அெதலா! ஒN! இைல.


இைல. உன பர!ைம"
பர!ைம"

"ெமவாேவ டா.
டா. ந@ பா)! Hேனஹா \ைத ெநன'?கி) எ" \ைத
.ணாகிறாத"
.ணாகிறாத"

"சr”
சr”

நா" கீ தா ெசா"னைத காதிேலேய வா3கி ெகாளவைல.


ெகாளவைல. எதேம பேவகமாA
தி கீ தாவ" \ைத பRசராக ஆர!பேத".
ஆர!பேத". இ2ைப ேவகமாA ஆ) அவள
 சைதகள1 ேமாதிேன".
ேமாதிேன". என இ2. அவள ய ேமாத,
ேமாத, என த
கதி ேபால அவள .ைட ெச"ற.
ெச"ற. அவள \ ேம என இ2.
அதியதி ந?3கி ப3கிய.
ப3கிய. என வைதெகா)ைடக
வைதெகா)ைடக அவள \
மதளதி தாள! த)ன.
த)ன. கீ தா வலி தா3காம அலற ஆர!பதா.
ஆர!பதா.

"ஐேயா.
ஐேயா. ெசா"னா ேகக மா)யா?
மா)யா? ெமவா பNடா.
பNடா. .ைடலா! வலி"
வலி"

"ஏ.
ஏ. எ"னா'??"
எ"னா'??"

"ைந)தா" அ4த ேபா ேபா)ேய.


ேபா)ேய. ெசம வலி.
வலி. ெகாRச! ெரH) கலா!8
பாதா
பாதா,
தா, காைலயேலேய ;ைல Lகி) வ4)ட.
வ4)ட. ெமலமா பNடா"னா,
பNடா"னா,
அைதE! ேககாம இ4த ற.
ற. என எ"ன .ைட இ0!.ைலயா ெசR?
வ'சி0?"
வ'சி0?"
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
"2ள @H கீ ).
). நா" ெசம T)ல இ0க.
இ0க. ெகாRச! HபVடா பணகிேறேன?
பணகிேறேன?
2ள @H"
@H"

"சr.
சr. பா பN"
பN"

அ8மதி கிைடத! நா" அவள ைய ஆேவசமாக பளக ஆர!பேத".


ஆர!பேத".
=".றமாக என ைககைள ெசBதிேன".
ெசBதிேன". அவள ஜாெக) ைகவ),
ைகவ),
உேள வ!மிெகா இ04த ப0த =ைல2பழ3கைள ெவள1ேய அள12
ேபா)ேட".
ேபா)ேட". ைககட3காத அ4த கன1கைள அ2பேய ப
ப பைச4 ெகாேட,
ெகாேட,
கீ தாவ" \தி என தாதைல ெதாட&4ேத".
ெதாட&4ேத". ைக பமானமாA அவள
=ைலக சிகி ெகாள என அக . ேவக! ெகாடன.
ெகாடன. 'தட2 தட2 தட2'
தட2' என
அதிரயாA அவள .ைடய இ ெகா இ04ேத".
இ04ேத". கீ தா திணறி2
ேபானா.
ேபானா. என ஆேவச!
ஆேவச! தா3காம 'ஆ ஆ ஆ ஆ'
ஆ' என அலறினா.
அலறினா. நா" அவ
அலறைல காதி வா3காம,
வா3காம, அவள .ைடைய பள2பதி றியாA இ04ேத".
இ04ேத".

"வாD !! ெப"டாH ெபாசிஷ" அ3கி.


அ3கி. ெசம ஷா)"
ஷா)"

நா" தி0!ப பா&ேத".


பா&ேத". ப"னா ?மி ைகய .தகேதா நி"C இ04தா.
இ04தா. நா"
அவ அ!மாைவ நாைய ஓ2ப ேபால ஓ2பைத,
ஓ2பைத, ஆ&வமாA கக வrய பா&
ெகா இ04தா.
இ04தா. நா" அவைள பா& ேலசாக ."னைக வ) தி0!ப,
தி0!ப,
ம: ! அவள அ!மாவ" =ைலைய கசகி ெகாேட \தி இக
ஆர!பேத".
ஆர!பேத". ?மி கி'ச8 வ4தா.
வ4தா. த" தாய"
தாய" அ0கி நி"C ெகாடா.
ெகாடா.

"\2பரா ேபாற@3க அ3கி.


அ3கி. அ!மா எ2ப ெதன0றா பா03க.
பா03க. இ4த ெபாசிஷைன
பாதேம என! இ4த மாதிr ஓ வா3க8!8 ஆைச வ40'?.
வ40'?. .ைடலா!
ஜிD,"8 அr.
அr. இேத மாதிr என ஒ0 ஷா) எற@3களா அ3கி?"
அ3கி?"

"இ2ப ேவணா! ?மி.


?மி. இ"ெனா0 நா5 பேற""
பேற""

"ஏ" அ3கி?"
அ3கி?"

"அ3கிள பா0.
பா0. எ"ன HபVடா பண) இ0ேக"8.
இ0ேக"8. உ'சல இ0ேக".
இ0ேக". இ"8!
ெகாRச ேநரல தண வ40!.
வ40!. இ4த ேநரல உ" அ!மா .ைடள
இ04 எ" ;ைல உ0வ மன? வரைல"
வரைல"

"ஓேக அ3கி.
அ3கி. ஆனா இ"ெனா0 நா5 க2பா பண8!"
பண8!"

"க2பா ப"ேற"
ப"ேற"

அலறிெகா ஓ வா3கி ெகா இ0! த" அ!மாைவ,


அ!மாைவ, ?மி ஒ0 கண!
ஆைசயாA பா&தா.
பா&தா. ப". த" அ!மாவ" ைய தடவனா.
தடவனா. \ சைதகைள
அதி ப வr,
வr, என த அவ அ!மா .ைட எள1தாக ெசல
வசதியாA ப ெகாடா.
ெகாடா.

"நலா HபVடா 3க அ3கி.


அ3கி. தி அ!மா .ைடைய கிழி3க"
கிழி3க"
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
ேவைகயாA ெசா"னா ?மி.
?மி. கீ தா என ?"ன1 ேவகதி தினறிெகாேட த"
மகள1ட! ேபசினா.
ேபசினா.

"ஏ"?
ஏ"? எ" .ைடைய கிழி'?)டா,
கிழி'?)டா, ந@ ம)!
ம)! நலா ஓ வா3கலா!8 பாறியா?"
பாறியா?"

"ஆமா!.
ஆமா!. ேபா) ஆேள கிைடயா.
கிைடயா. அ3கி எ4த ேநர=! எ"ைன ம)! ஓ2பா0.
ஓ2பா0.
எ"ன அ3கி?"
அ3கி?"

"ேபா.
ேபா. அr2ெபத ேதவயா.
ேதவயா. எஸா= பகிறைத வ)),
வ)), வ4)டா
.ைடைய Lகிகி)"
Lகிகி)"

"ந@ ம)! எ"ன?


எ"ன? சா!பா&
சா!பா& ைவகிறைத வ)),
வ)), இ2ப \ைத Lகி கா) ஓ
வா3கி) இ0க,
இ0க, ந@தா" அr2ெபத ேதவயா"
ேதவயா"

"பதிB பதி ேபசாத.


ேபசாத. ேபாA ஒ3கா ப"
ப"

"என காப ேவN!.


ேவN!. ேபா)தா.
ேபா)தா. ேபாA பகிேற""
பகிேற""

"இ0.
இ0. இவ" தணய வ)ர)!.
வ)ர)!. ேபா) தாேர""
தாேர""

"அ2ப அவைர ஜாலியா ந@3க பறைத ேவைக பாேற""


பாேற""

ெசாலிவ) ?மி த" அ!மா எ"ன1ட! மா)ெகா .ைட கிழிய ஓ


வா3வைத பா& ரசிக ஆர!பதா.
ஆர!பதா. நா" உ'சக)ட இகைள கீ தாவ"
.ைடய இறகி ெகா இ04ேத".
இ04ேத". கீ தா த" \ைத சC உய&தி
கா)யவாC,
கா)யவாC, அலறிெகாேட என ?"ன1கைள த" .ைடய வா3கி
ெகாடா.
ெகாடா. ெகாRச ேநரதி என ெக)யாக வ4 வ4த.
வ4த. நா" என ;ைல
கீ தாவ" .ைட இ04 உ0வ,
உ0வ, ைகயா Bகி,
Bகி, ெவள1வ4த வ4
ெவளைத அவள வr4த
வr4த 2 பர2ப ெதள1 வ)ேட".
வ)ேட". என ெவணற
கRசி ப4 கீ தாவ" \ ="ன1B! அதிகமாA மி"ன1ய.
மி"ன1ய.

?மி அ0கி இ04த பாஸி இ04 இர >Y ேப2பைர எ வ4தா.
வ4தா. த"
தாய" \தி வ4 கிட4த என வ4 ள1கைள,
ள1கைள, >Y ேப2பரா
ேப2பரா கவனமாக
ைடதா.
ைடதா. என ;லி" Uன1ய எ)2 பா&த ஒ0 ள1 வ4ைவE! >Yவா
ஒறி எதா.
எதா. ேப2பைர 2ைப +ைடய ேபா)வ),
ேபா)வ), இ2. ேமேல
ஏறிய04த த" அ!மாவ" பாவாைடைய இறகி வ)டா.
வ)டா. நா8! ேப")ைட
அண4 ெகாேட".
ெகாேட". கீ தாைவ இCகி அைண ெகா அவள இதQகள1
=தமி)ேட".
=தமி)ேட".

"\2பரான ஷா).
ஷா). நலா எ"ஜாA பNேன""
பNேன""

"நா8! நலா பா எ"ஜாA பNேன""


பNேன"" =4தி ெகா ெசா"னா ?மி.
?மி.

"சrடா.
சrடா. காப ேபாட2 ேபாேற".
ேபாேற". உன ேவNமா?"
ேவNமா?" எ"றா கீ தா.
ா.

"ேபா கீ தா.
தா. நா" ஹாB ேபாேற".
ேபாேற". வா..."
வா..."
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

நா" ?மிைய ப இ என ேதாேளா அைண ெகா ஹாB


நட4ேத".
நட4ேத". ?மி த" ெகாத =ைலக எ" மா&ேபா அ4த என இைணயாக
நட4 வ4தா.
வ4தா. ஹாB ெச"C ேசாபாவ அமர ?மி எ" ம ம: உ)கா&4
ெகாடா.
ெகாடா. என கைத க) ெகா இதQகள1 =த! ெகாதா.
ெகாதா.
ெவறிதனமாக எ" உதகைள கDவ ?ைவதா.
?ைவதா.

"எ"ன ெரா!ப Tடா இ0க ேபால இ0?"


இ0?"

"ஆமா! அ3கி.
அ3கி. ந@3க5! அ!மா,! பNனைத பா ெசம Tடாய0'?.
Tடாய0'?. இ4த
எஸா! ம)! இைல"னா...
இைல"னா... 'ேச.
'ேச. யா0தா"
யா0தா" இத எஸா!லா! க
ப'சேதா?"
ப'சேதா?"

"ஒN! கவைல2படாதடா ).


). நலா ப'? எஸா! எ.
எ. எஸா! =யற
அ"ன1 எலா! ேச வ'?,
வ'?, அ3கி உ" .ைட கிழியர வைர!
ஓேற".
ஓேற". சrயா?"
சrயா?"

"நா8! அ4த நா5காகதா" ெவய) பNேற"


பNேற" அ3கி"
அ3கி"

கீ தா உேள இ04 காபத)ேடா வ4தா.


வ4தா. Tவ0! க2ைப எ காப அ04த
ஆர!பேதா!.
ஆர!பேதா!. நா" ?மிய" =ைலகைள ப பைச4!,
பைச4!, =ைலகா!ைப
தி0கிE! சிமிஷ! ெசAெகாேட காப ேத".
ேத". =! ேநர! கீ தா
திcெரன ேக)டா
ேக)டா.
)டா.

"ஏடா,
ஏடா, ேந உ" பர)ட இ04 2fபலி! சி வா3கி) வ&ேற"8
ெசா"ன.
ெசா"ன. எ"னா'??"
எ"னா'??"

"பாதியா?
பாதியா? மற4ேத ேபா'?.
ேபா'?. வா3கி ேமல வ'சி0ேக""
வ'சி0ேக""

"நல வேயாவாமா?"
@
ேயாவாமா?"

"!. நலா இ0,


இ0, ெசம ஹா)டா இ0"8 ெசா"னா""
ெசா"னா""

"எ) வ&றியா?
வ&றியா? பா2பமா?"
பா2பமா?"

"இ0.
இ0. எ) வ&ேற""
வ&ேற""

நா" ெசாலிவ) பேயறி ேமேல எ" Z= ெச"ேற".


ெச"ேற". ேநC வா3கி
வ4ேத"..
ெப) ைவ இ04த சிைய எ ெகா ம: ! கீ ேழ வ4ேத"
பேளயr ேபாவதகாக வ அ0கி ெச"ேற".
ெச"ேற". ?மி த" ெதாைடயகி
ெதாைடயகி ஒ0
தைலயைனைய ைவ அதியவாேற ெசா"னா.
ெசா"னா.

"சீ கிர! ேபா3க அ3கி.


அ3கி. எ" .ைட அளேய ஊற ஆர!ப'?0'?"
ஆர!ப'?0'?"

"ேதவயா.
ேதவயா. வேயா
@ நா3க ம)4தா" பாக ேபாேறா!.
ேபாேறா!. ந@ உள ேபாA ப"
ப"
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
"ம!மி.
ம!மி. 2ள @H ம!மி.
ம!மி. வேயா
@ ம)! பா) ேபாேறேன.
ேபாேறேன. ஒ0 ஒ0 மண ேநர4தான?"
ேநர4தான?"

"அெதலா! ெகடயா.
ெகடயா. வேயா
@ பாதா அ2.ற! உன ஓ ேபாடN!8 ஆைச
வ40!.
வ40!. அ2.ற! ப'ச மாதிrதா""
மாதிrதா""

"ந@3க ம)! ஜாலியா வேயா


@ பா),
பா), ஓ ேபா)கி) இ02பV3க.
க. நா"
Z=ள ேபாA பr)ைச பகNமா?
பகNமா? எ"னால =யா
=யா"

"ெசா"னா ேக5"
ேக5"

"2ள @H ம!மி.
ம!மி. வேயா
@ ம)!.....
ம)!.....பா03க
.....பா03க அ3கி"
அ3கி" எ"C ?மி எ"ன1ட! க!பைல")
ெசAதா.
ெசAதா.

"பா) ேபாறா வ கீ தா.


தா. ஒ0 மண ேநர4தான"
ேநர4தான"

"ந@ இ4த ேதவயா, ச2ேபா)டா?


ச2ேபா)டா? எ2பேயா ேபா3க.
ேபா3க. நலா .ைட அr2ெப
அைலR?) அ2.ற! எலா ச2ஜ)லE! ெபய ஆக2ேபாற.
ஆக2ேபாற. அ"ைன உ"
.ைடயல \ ைவகிேற",
ைவகிேற", இ0"
இ0"

"எலா ச2ஜ)லE! பாஸாய)டா,


பாஸாய)டா, நா" உ" .ைட \ ைவ2ேப""
ைவ2ேப""

"ேபா.
ேபா. .ைட ெகாத ேதவயா"
ேதவயா"

தாE! மக5! சைட ேபா) ெகா இ0க,


இ0க, நா" சிைய பேளயr
பேளயr
ேபா)வ) வ4 ேசாபாவ அம&4ேத".
அம&4ேத". அ!மாைவE!,
அ!மாைவE!, மகைளE! இ என
இ0.ற=! ெந0கமாக ைவ ெகாேட".
ெகாேட". என இட .ற! ?மி.
?மி. வல.ற!
கீ தா.
தா. அவ&கைள இர ைககளாB! இCகி அைண ெகா வய ஓய
ஓலா)டைத ரசிக ஆர!பேத"
ஆர!பேத".
ேத".

அ ஆன ெசைஸ ைமயமாக ெகாட ஒ0 ஆ3கில வேயா.


@
ேயா. ஒ0 சி"ன2ெப.
சி"ன2ெப.
பதிென) வயதா" இ0!ேபா ெதr4த.
ெதr4த. ஒ0 தய" அ4த
சி"ன2ெபNைடய ) \ ஓ)ைடய" ஆழ,
ஆழ, அகலைத ஆராA'சி ெசA
ெகா இ04தா".
இ04தா". =தலி இர வரகைள வ) ேநாயவ"
ேநாயவ",
யவ", ப". ப4,
ப4,
பV& பா) எ"C எைதஎைதேயா அவள \ ஓ)ைட திண ெகா
இ04தா".
இ04தா". அ4த2ெப \ வலி தா3காம அலறி ெகா இ04தா.
இ04தா.

"எ"ன அ3கி,
அ3கி, அ4த2 ெபாN \ ஓ)ைடைய இ4த பா பறா"?
பறா"? பாவ!
அ4த ெபாN !" எ"றா ?மி பrதாபமாA.
பrதாபமாA.

"இ ஆன ெசH வேயா


@ ?மி.
?மி. இ2பதா" பNவா3க"
பNவா3க"

"ஆன ெசHனா எ"ன அ3கி?"


அ3கி?"

"\ ஓ)ைடள,
ஓ)ைடள, ;ைல திண'? அகிற"
அகிற"

"ஓேஹா.
ஓேஹா. நலா இ0மா?"
இ0மா?"
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

"அ ஒ0 தன1 ?கமா இ0!.


இ0!. ஆனா எலா0! அ .கா"
.கா"

"என அ மாதிr பற@3களா அ3கி?


அ3கி? என எ2ப இ0!8 பாகN!"
பாகN!"

மகள1" ேப'சி கீ தா எr'சலாகி கதினா.


கதினா.

"ஏ",
ஏ", உ" \ நலா இ0ற உன .கைலயா?
.கைலயா? இவ" கைத2;ைல உ"
சி"ன \ ஓ)ைடள திண'சா,
திண'சா, அ கிழிR?தா" ேபா,!.
ேபா,!. அ2.ற! டாAல)
ேபானா \ேதலா! எrE!"
எrE!"

"அெதலா! கிழியா,
கிழியா, ெகாRச! கவனமா பண8!.
பண8!. எ"ன அ3கி?"
அ3கி?"

"ஆமா!.
ஆமா!. ெகாRச! கவனமா,
கவனமா, ெகாRச! ெகாRசமா உள திண'? பண8!"
பண8!"

"இ"ைன என பற@3களா?"


களா?"

"இ"ைன ேவணா! ?மி.


?மி. அ \,
\, ?"ன1 எலா!
எலா! நலா ள @" பண8!.
பண8!.
ெரா!ப ெபாCைமயா பண8!.
பண8!. இ"ெனா0 நா அ3கி உன பண வேற".
வேற".
சrயா?"
சrயா?"

"சr அ3கி"
அ3கி"

வய இ2ேபா அ4த தய" த" க)ைட2;ைல அ4த சி"ன2ெபண"


\ திண இ04தா".
இ04தா". உலைக ேபால இ04த ;ைல அ4த சிறிய
சிறிய
வார உ0வ உ0வ அதா".
அதா". அ4த2ெப பாவ! \ கிழிய கிழிய ஓ
வா3கியப அலறி ெகா இ04தா.
இ04தா. என த வைற ெகாட.
ெகாட. நா" என
தைய ேப ெவள1ேய எ வ)ேட".
வ)ேட". சீ லி3ைக =)வவ ேபால
ெச3தாA நி"ற என த.
த.

"யாராவ ;ைல Bகி வ3க"


வ3க"

வேயா
@ பா&ததி அ!மா,
அ!மா, மக இ0வ0! .ைட நம'ச எதி0க
ேவ!.
ேவ!. இர ேப0ேம என தைட ப ெகாடா&க.
ெகாடா&க. கீ தா தன வல
ைகயா என த" அ2பாகைத ப இ0க,
இ0க, ?மி த" இட ைகயா
த" ேம பதிைய ப இ04தா.
இ04தா. இ0வ0! ஒேர ேநரதி ைகைய
அைச என ?"ன1ைய Bகினா&க.
Bகினா&க. அ!மா,! மக5! ஒேர ேநரதி என
?"ன1ைய இCகி ப ஆ)ட,
ஆ)ட, நா" ?க அைலகள1 மித4ேத".
மித4ேத". அவ&க5ைடய
ேமBைடைய அவQ,
அவQ, =ைலகைள ெவள1ேய தள1
தள1 வ)ேட".
வ)ேட". நா"
ரசிேத"..
=ைலகைளE! மாறி மாறி கசகி ெகாேட அவ&கள ைகேவைலைய ரசிேத"

"அ2பேய வாைய வ'? ஊ!. வ3கேள"


வ3கேள"

அ!மா,! மக5! நா" ெசாவதகாகதா" காதி04தவ&க ேபால ன14 எ"


;ைல நகினா&க.
நகினா&க. நாைக ெவள1ேய ந@) என ேகா)ைடய
ேகா)ைடய இ04 ?"ன1
ெமா) வைர இர .ற=! நகினா&க.
நகினா&க. இட பக ?"ன1ேதாைல மக நக,
நக,
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
வல பகைத அ!மா பா& ெகாடா.
ெகாடா. இ0வ0! ெவறிதனமாக என ;ைல
கசகி பழி4தா&க.
பழி4தா&க. அ!மா,! மக5! ேபா) ேபா) ெகா ஊ!பன&க.
ஊ!பன&க.

மக ெகா)ைடைய
ெகா)ைடைய கDவய04தா,
கDவய04தா, அ!மா ?"ன1 ெமா)ைட நகினா.
நகினா. அ!மா
?"ன1ெமா)ைட நகி =த!,
=த!, மக அதி உதகைள பதிதா.
பதிதா. மக
ெகா)ைடகைள rlH ெசAத! அ!மா அைத த" வாA ேபா) த2பனா.
த2பனா.
ப". இ0வ0! மாறி மாறி என ?"ன1ைய =தாA த3க வாA
வாA திண
ெகா ?ைவக ஆர!பதா&க.
ஆர!பதா&க. அதிB! சைடதா".
சைடதா". ?"ன1ைய வவத
அ!மா ேல) ெசAதா,
ெசAதா, மக வBக)டாயமாA ?"ன1ைய அ!மாவ" வாA
இ04 ப3கி ஊ!பனா.
ஊ!பனா. நா" ஆன4த மயகதி கிட4ேத".
கிட4ேத".

"ஊ!.ன ேபா.
ேபா. எ"னால க)ேரா
க)ேரா பண =யைல.
=யைல. உடேன எ" ;ைல
ஏதாவ .ைடள திணகN!.
திணகN!. யா0 .ைடள திணகிற?"
திணகிற?"

"எ" .ைடல திண3க அ3கி.


அ3கி. 2ள @H.
@H. அ!மா +ட இ2பதான ஒ0 ஷா) எத@3க.
க.
என ெரா!ப ேநரமா .ைட அr'?கி)ேட இ0.
இ0. 2ள @H அ3கி"
அ3கி"

"அவ .ைடைலேய வடா.


வடா. ெரா!பதா" அைலEறா"
அைலEறா" கீ தா மகள1" ஆைச
ச!மதிதா.
ச!மதிதா.

நா" ?மிைய அலாகாக Lகி ேசாபாவ மலாக பக ைவேத".


ைவேத". தைரய
மய) அம&4 ெகாேட".
ெகாேட". அவள Hக&)ைட ேமேல Lகி வ)ேட".
வ)ேட".
ன14 அவள .ைடைய ஒ0 ஐ4 வநாக
வநாக ந"றாக எ'சி பமாC ச2பேன".
ச2பேன".
எ4 ஒ0 ைகயா என தைய ப ?மிய" .ைடய படா& படாெரன
அேத".
அேத". அவ ">.. ஹா >..
>..ஹா
..ஹா"
ஹா" எ"C ஒDெவா0 அ! =னகினா.
=னகினா. அ0கி
ேவைக பா&தவாC அம&4 இ04த அவள அ!மாவ" கைத ப
இேத".
இேத".

"ந@ேய எ" ;ைல ஊ!ப,


ஊ!ப, உ" மக .ைடள திண'? வ"
வ"

கீ தா ன14 எ" தைய வாயா கDவ ெகாடா.


ெகாடா. தைலைய சரசரெவன ஆ)
எ'சி பமாC ந"றாக எ" ;ைல ச2பனா.
ச2பனா. ப". த" மகள1" .ைடைய இர
வரகளா வலகி ப ெகா
ெகா,
, என ;ைல அ4த .ைட வாசலி
ைவதா.
ைவதா. என ப".றதி ைகைவ தள1 "!!.
!!. உள வடா"
வடா" எ"றா.
எ"றா. என
த ?மிய" )+தி .ெக"C Uைழ4த.
Uைழ4த. நா" ?மிய" இ2ைப
ப ெகா இய3க ஆர!பேத".
ஆர!பேத". ?மி த" காகைளE!,
காகைளE!, .ைடையE!
அகலமாA திற4 ெகா ஓ வா3க ஆர!பதா.
ஆர!பதா. கீ தா த" மகள1" கB
=ைலகைள கசகி வ)டப,
வ)டப, அவ ஓ வா3வைத ரசிக ஆர!பதா.
ஆர!பதா.

நா" ஓரகணா வய ஓ! அதிர ஓகா)சிைய பா& ெகாேட,


ெகாேட,
?மிய" .ைடைய இ ெகா இ04ேத".
இ04ேத". திைரய ஓய கா)சி எ"ைன
\ேடற,
\ேடற, என இக5! பலமாA இ04த.
இ04த. பாவ! ?மி.
?மி. அ4த மாதிr ஒ0 அதிர ஓ
அவ வா3கியதிைல.
வா3கியதிைல. கதற ஆர!பதா.
ஆர!பதா. அவள சிறிய வாரைத என த2;
இரகேம இலாம தி கிழிததி அதி&4 ேபானா.
ேபானா. அழ ஆர!பதா
ஆர!பதா.
பதா.
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
'ேவணா! அ3கி.
அ3கி. ெமவா.
ெமவா. வலி'
வலி' என அலறினா.
அலறினா. நா" அவள அலறைல
ெபா0)பதாம அவ5ைடய ெக) =ைலகைள ப ெகா,
ெகா, .ைடைய
பள4 க)ேன".
க)ேன". கீ தா அைமதியாக தன மகள1" கதறைல ரசி ெகா
இ04தா.
இ04தா. அDவ2ேபா மகள1" =ைலகைள கசகி ெகா அவைள ேமB!
ெவறிேயறினா.
ெவறிேயறினா.

சிறி ேநர! அ2பேய நா" என ;லா ?மிய" .ைடய ெதாத ஆ&2பா)ட
தாதலி அவ ஓA4 ேபானா.
ேபானா. அவ ககள1 இ04 ந@& தாைர தாைரயாA
ஓய.
ஓய. 'ேபா! அ3கி.
அ3கி. ேபா! அ3கி'
அ3கி' எ"C ஏ3க ஆர!பதா.
ஆர!பதா. என அவைள
பா&க பாவமாA இ0க,
இ0க, அவள .ைட ஓA, ெகாக எணேன".
எணேன". என
இயகைத நிCதி ;ைல உ0வ ெகாேட".
ெகாேட". ?மிைய இ2ைப ப Lகி
ஓரமாA நக&திேன".
நக&திேன". அ0கி அம&4 இ04த அவ5ைடய அ!மாைவ இ,
இ, மக
பத இடதி பக ைவேத".
ைவேத".

கீ தாவ" பாவாைடைய இ2. ேமேல Lகிவ),


Lகிவ), அவள ஈர+திைய சிறி
ேநர! நகி ேமB! ஈரமாகிேன".
ஈரமாகிேன". இ2ேபா அ!மாவ" +தி என ;ைல உேள
வா3கி ெகாள ெரயாA இ04த.
இ04த. நா" ?மிய" ேபான1ெடயைல ப இ,
இ,
என ;ைல அவ வாA
வாA திணேத".
திணேத". அவ5ைடய தைலமயைர ெக)யாக
ப ெகா,
ெகா, சரசரெவன ;லா அவள வாைய இேத".
இேத". இத இ
தா3காம அவ எ'சிலாக ெகா)னா.
ெகா)னா. என த ?மிய" எ'சி வ4
மி"ன1ய.
மி"ன1ய. மகள1" எ'சி வ4 இ04த என ?"ன1ைய நா" அ2பேய
அ!மாவ"
அ!மாவ" .ைட திணேத".
திணேத".

கீ தாவ" காக ெரைடE! Lகி எ" ேதாள1 ேபா) ெகா,


ெகா, ஆேவசமாA
அவள +திைய இக ஆர!பேத".
ஆர!பேத". சிறி ேநர ="னா மக அ8பவத
.ைட ேவதைனைய இ2ேபா அ!மா அ8பவதா.
அ8பவதா. மக ேபாலேவ 'ஆ ஆ ஆ ஆ'
ஆ'
எ"C அலற ஆர!பதா.
ஆர!பதா. நா" அவள காகைள ெக)யாக2 ப ெகா
'ந3 ந3'
ந3' எ"C ஒDெவா0 அையE! இயாA அவள +திய இறகிேன".
இறகிேன". என
ேவக! க கீ தா திைக ேபானா.
ேபானா. பகைள க .ைட வலிைய ெபாC
ெகாடா.
ெகாடா.

?மி கக வrய த" அ!மா என ;லிட! மா)ெகா கதCவைத பா&தா.
பா&தா.
அDவ2ேபா த" அ!மாவ" =ைலகைள ப வாA ைவ ச2பனா.
ச2பனா.
=ைலகா!ைப தி0கிவ) அ!மாைவ \ேடறினா.
\ேடறினா. கீ தா அ4த2பக!,
அ4த2பக!, இ4த2பக!
அைசய =யாம வசமாA எ" ?"ன1யட! சிகி ெகாடா.
ெகாடா. தி! தி!
தி! என
அ4த ?"ன1 ேமாதி த" .ைடைய .ணாவைத எண கதறினா.
கதறினா. நா"
கீ தாவ" ப0த ெதாைடகைள என ைககளா 'படா& படா&'
படா&' என அ ெகாேட,
ெகாேட,
அவள .ைடய இ ெகா இ04ேத".
இ04ேத". அவள ெமா4ைத2 .ைட எ"
க)ைட2;லிட! சிகி படாத பா பவைத ச)ைட
ச)ைட ெசAயாம,
ெசAயாம, ெவறிதனமாA
திேன".
திேன".

திைரய ஓலா)ட! =4த.


=4த. என ;லா)ட! =யவைல.
=யவைல. ஏகனேவ இர
=ைற கRசிைய இறகி இ04ததி,
இ04ததி, வ4 ெவள12பட ேல) ஆன.
ஆன. அதனா
http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
அ!மாவ" +திE!,
+திE!, மகள1" +திE! மாறி மாறி கதறிய.
கதறிய. அ4த +திகள1 தி
தி எனேக ; வலிக ஆர!பத.
ஆர!பத. நா" ?"ன1 வலிைய ெபா0)பதாம
கா)தனமாA இர ேபைரE! ஓ ெகா இ04ேத".
இ04ேத".

வ4த.. நா"
ெந0ேநர! ெவறிதனமாA ஓதபற அ"C T"றா! =ைறயாக வ4 வ4த
அ!மா,
அ!மா, மக இ0வைரE! அ0க0ேக பக ைவ,
ைவ, அவ&க வாைய திறக
ெசா"ேன".
ெசா"ேன". இ0வ0! ?"ன1கRசி சா2ப! ஷிய வாைய 'ஆ' ெவன அகலமாக
திற4 காதி04தா&க.
காதி04தா&க. நா" எ" ?"ன1ைய ப ேவகமாக Bகி வ4
எேத".
எேத". ெவள12ப)ட வ4 ெவளதி பாதிைய அ!மாவ" வாயB!,
வாயB!, ம: திைய
மகள1" வாயB!
வாயB! பVA'சியேத".
'சியேத". இ0வ0! என வ4 ள1கைள ச2. ெகா)
தா&க.
தா&க. ப". அ!மா,! மக5! மாறி மாறி எ" ;ைல ச2ப,
ச2ப, அைத ?த!
ெசAதா&க.
ெசAதா&க.

நா" மிக,! கைள2 ேபாேன".


ேபாேன". ெவறிதனமாA மாறி மாறி ேபா)ட ஓலா)டதி
என உட!ெபலா! வலித
வலித.
த. ?"ன1 வ வெண"C த.
த. நா"
T'சிைரக ேசாபாவ ெதா2ெப"C வ4ேத".
வ4ேத". அ!மா,! மக5! எ4 என
இர .ற=! உ)கா&4 ெகாடா&க.
ெகாடா&க. என ெவC மா&ைப தடவ வ)டா&க.
வ)டா&க.
ப". இ0வ0! ன14 நாைக ெவள1ேய ந@) ஆ5ெகா"றாA
ஆ5ெகா"றாA என
மா&.கா!ைப நக ஆர!பதா&க.
ஆர!பதா&க. அ!மா,
அ!மா, மக இ0வர நாக5! ஒேர
ேநரதி என மா&.கா!ைப த@ட,
ட, அ த4த வேனாத ?கைத நா" கT
ரசிக ஆர!பேத".
ஆர!பேத".
( =C! )