Vous êtes sur la page 1sur 20

B¶ng 1: Thµnh phÇn ho¸ häc cña cá voi (%)

ChØ VËt Kho¸n


tiªu Protein
chÊt Mì X¬ g
g/kg Ca P NDF ADF
kh« th« th« tæng
MÉu CK
(%) sè
MÉu 1 30.2 1
0 59.8 32.7
12.70 14.85 1.55 16.33
4 .12
.39 4 3
MÉu 2 0 60.0 35.4
14.90 14.86 1.94 32.28 15.66 1.08
.35 5 2
MÉu 3 1 1 63.9 37.3
15.26 13.55 33.79 17.35 0.36
.20 .01 1 3
MÉu 4 36.1 65.8 37.1
13.13 14.27 1.44 15.08 1.06 0.38
4 9 9
MÉu 5 1 0 66.2 37.7
23.83 12.76 34.64 12.99 1.03
.96 .39 4 7
X 1 33.4 1 0 63.1 36.0
15.96 14.05 15.48
.62 4 .06 .37 8 9
B¶ng 2: Lîng chÊt kh« cá voi ¨n vµo trong 10 ngµy thÝ nghiÖm trªn cõu
(g vËt chÊt kh«/con/ngµy)
Ngµy Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu
Cõu 1 Cõu 3
2 4 5 6 7 8 9 10
Ngµy 1 403.1 493.7 546.5 298.1 402.1 321.4 564.0 589.0
944.55 858.56
6 1 5 2 7 4 5 1
Ngµy 2 563.9 1030.2 610.4 755.7 397.7 425.2 403.3 556.1 541.1
917.83
5 6 6 0 1 9 5 5 8
Ngµy 3 1129.9 726.4 1229.3 718.1 815.4 442.6 444.1 460.4 701.1 649.9
2 9 6 3 5 7 1 1 5 9
Ngµy 4 689.5 1455.5 747.4 930.8 449.0 407.7 401.3 689.3 750.0
956.10
8 4 1 1 9 2 6 7 2
Ngµy 5 1480.2 788.6 1707.2 573.7 960.9 517.1 440.6 582.9 990.2 844.4
1 1 4 7 1 2 1 1 5 5
Ngµy 6 1025.3 490.1 1257.4 546.3 554.1 518.1 403.3 419.1 785.8 835.4
8 4 6 5 9 0 7 6 6 8
Ngµy 7 411.0 502.1 522.7 522.2 263.0 264.9 358.9 424.8
546.37 634.51
6 5 5 3 2 6 4 3
Ngµy 8 1126.5 473.7 1145.9 648.0 573.7 563.8 377.3 258.6 406.3 539.9
7 8 8 2 1 9 8 2 4 4
Ngµy 9 1128.6 534.6 508.1 670.9 754.1 572.1 444.0 509.8 944.8
654.30
0 8 7 4 3 0 4 4 8
Ngµy 1358.4 793.8 1245.8 663.4 872.0 868.3 644.4 577.9 845.4 869.1
10 9 6 0 4 8 7 4 2 3 4
X 1061.4 587.5 1121.9 595.7 720.3 533.1 438.0 413.3 640.7 698.1
0 3 0 6 1 4 2 2 4 0
mX 150.4 168.7 167.2 104.6 112.4 198.7 174.5
255.83 338.91 99.56
2 5 0 2 0 9 9

B¶ng 3: Thµnh phÇn ho¸ häc cña ph©n (cõu ¨n cá voi)


ChØ
tiªu
%DM %Ash %OM %CP %CF %NDF %ADF
Cõu
38.1 76.5 12.5 27.2
Cõu 1 23.48 54.86 29.06
9 2 6 7
Cõu 2 43.1 29.79 70.2 13.3 23.9 50 26.92
5 1 2 2
42.2 74.8 25.0
Cõu 3 25.17 12 53.5 29.98
1 3 9
38.4 12.1 25.0
Cõu 4 25 75 52.39 27.86
4 5 3
36.3 74.4 12.0
Cõu 5 25.18 25.7 52.32 28.96
5 2 9
47.0 12.9 24.6
Cõu 6 26.6 73.4 50.4 26.82
5 1 9
53.1 72.7 12.8 25.5
Cõu 7 27.29 47.03 26.54
7 1 6 9
55.8 73.3 13.1 25.0
Cõu 8 26.61 49.51 28.05
9 9 8 5
54.7 74.0 12.9 27.0
Cõu 9 25.98 49.06 28.04
3 2 4 5
Cõu 44.3 73.9 13.2 26.6
26.09 50.68 28.53
10 5 1 8 4
45.3 73.8 12.7 25.6
X 26.12 50.98 28.08
5 8 3 0
Ghi chó: DM, Ash, OM, CP, CF, NDF vµ ADF lÇn lît lµ % vËt chÊt kh«,
kho¸ng tæng sè, chÊt h÷u c¬, protein th«, x¬ th«, x¬ hoµ tan trong
m«i trêng trung tÝnh vµ x¬ th¶i ra trong m«i trêng axit th¶i ra ë trong
ph©n.
B¶ng 4: Tû lÖ tiªu ho¸ c¸c chÊt dinh dìng cña cá voi trªn cõu (%)
ChØ tiªu DM OM CP CF NDF ADF
Cõu
Cõu 1 70.3 73.1 73.5 75.8 74.2 76.1
5 5 0 3 5 2
Cõu 2 58.8 65.8 61.0 70.5 67.4 63.9
5 2 1 7 4 1
Cõu 3 74.4 77.3 78.1 80.8 78.3 78.7
3 6 7 2 5 5
Cõu 4 58.6 63.3 64.2 69.0 65.7 68.0
5 0 6 7 1 8
Cõu 5 64.8 68.8 69.7 72.9 70.8 71.7
3 7 6 9 8 8
Cõu 6 70.7 74.6 73.1 78.4 76.7 78.2
9 3 8 4 0 9
Cõu 7 68.6 72.9 71.2 75.9 76.6 76.9
0 9 8 9 3 1
Cõu 8 64.5 55.0 66.7 73.4 72.2 72.4
8 9 9 8 5 7
Cõu 9 64.6 68.9 67.4 71.3 72.5 72.4
0 9 1 8 1 9
Cõu 10 64.8 69.2 66.7 71.9 71.7 72.1
3 4 7 9 9 9
X 66.0 68.9 69.2 74.0 72.6 73.6
5 4 1 6 5 4
mX 5.07 6.42 5.01 3.68 4.04 3.69
Ghi chó: DM, OM, CP, CF, NDF vµ ADF lÇn lît lµ % vËt chÊt kh«, chÊt
h÷u c¬, protein th«, x¬ th«, x¬ hoµ tan trong m«i trêng trung tÝnh vµ
x¬ hoµ tan trong m«i trêng axit cña cá voi.
B¶ng 5: Lîng vËt chÊt kh« ¨n vµo (g chÊt kh«/ kg BW0,75/ngµy) gi¸ trÞ
n¨ng lîng protein cña cá voi.
ChØ tiªu X ± mX
Khèi lîng ¨n vµo (g chÊt kh«/ kg BW0,75/ngµy)
Lîng vËt chÊt kh« ¨n vµo ë cõu (g 57,87±
VCK/W0,75) 17,23
Lîng vËt chÊt kh« ¨n vµo ë bß (g
125,80
VCK/W0,75)
Gi¸ trÞ n¨ng lîng
ME (Mj/kg vËt chÊt kh«) 7,35
§¬n vÞ thøc ¨n cho t¹o s÷a/ kg
0,79
vËt chÊt kh« thøc ¨n
Gi¸ trÞ thøc ¨n
PDIN (g/kg vËt chÊt kh«) 100,54
PDIE (g/kg vËt chÊt kh«) 93,93
B¶ng 6: Thµnh phÇn ho¸ häc cña cá Ghinª (%)

ChØ Kho¸n
tiªu VËt Protein
g
chÊt g/kgVC Mì X¬ Ca P NDF ADF
tæng
MÉu kh« K

MÉu 1 20.9 12.57 1 24.5 18.68 1 0 68.5 27.8
1 .61 9 .42 .32 9 5
MÉu 2 18.5 16.90 1 27.3 21.80 0 0 68.5 31.5
6 .51 9 .97 .33 7 8
MÉu 3 21.0 14.91 1 23.7 20.57 1 0 64.3 28.1
2 .42 5 .13 .35 7 7
X 20.1 14.79 1 25.2 20.35 1 0 66.2 29.2
6 .51 4 .17 .33 8
B¶ng 7:Lîng vËt chÊt kh« cá Ghinª ¨n vµo trong 10 ngµy thÝ nghiÖm
cña cõu (g vËt chÊt kh«/con/ngµy)
Cõu 1 Cõu 2 Cõu 3 Cõu 4 Cõu 5 Cõu 6 Cõu 7
Ngµy 1 487.9 465.4 627.5 503.8 595.4
602.90 743.14
4 9 1 4 3
Ngµy 2 428.7 373.8 505.2 561.3 700.2
495.36 755.97
9 3 2 2 3
Ngµy 3 356.2 472.2 584.9 474.6 579.6
389.00 677.68
3 1 4 2 3
Ngµy 4 379.5 741.8 435.3 378.3 485.9
376.14 587.39
7 2 4 9 4
Ngµy 5 333.8 339.2 520.3 428.6 571.2
541.88 555.82
5 5 1 0 1
Ngµy 6 1010.7 822.5 781.5 997.1 836.2 1078.2 888.2
4 8 2 0 5 7 0
Ngµy 7 552.0 649.0 798.6 602.6 623.9
767.67 939.96
3 6 7 5 8
Ngµy 8 562.5 620.2 824.1 660.2 689.7
649.23 877.62
4 9 6 8 7
Ngµy 9 573.4 529.9 784.4 617.1 674.4
709.77 857.05
2 9 7 9 5
Ngµy 491.7 443.2 635.8 504.8 568.9
568.64 690.50
10 0 0 2 2 1
X 498.8 514.6 671.3 556.7 637.7
611.13 776.04
6 7 5 9 7
mX 143.0 134.3 174.8 131.2 109.6
188.57 162.17
3 4 7 7 7
B¶ng 8: Thµnh phÇn ho¸ häc cña ph©nC (cõu ¨n cá ghine)
ChØ tiªu
%DM %Ash %OM %CP %CF %NDF %ADF
Cõu
Cõu 1 31.8 67.4 19.8
32.55 9.22 52.38 26.18
4 5 4
Cõu 2 50.7 66.8 19.9
33.19 8.77 52.88 26.26
4 1 9
Cõu 3 42.4 67.2 21.2
32.73 8.94 53.81 26.67
0 7 5
Cõu 4 40.6 67.0 22.1
32.93 8.84 51.56 27.39
2 7 2
Cõu 5 51.6 67.9 21.7
32.01 8.64 51.47 25.78
8 9 5
Cõu 6 33.5 66.6 21.3
33.33 9.14 51.8 26.07
4 7 7
Cõu 7 48.2 68.0 20.6
32.00 9.17 53.93 28.36
3 0 2
X 42.7 67.3 20.9
32.68 8.96 52.55 26.67
4 2 9
Ghi chó: DM, Ash, OM, CP, CF, NDF vµ ADF lÇn lît lµ % vËt chÊt kh«,
kho¸ng tæng sè, chÊt h÷u c¬, protein th«, x¬ th«, x¬ hoµ tan trong
m«i trêng trung tÝnh vµ x¬ hoµ tan trong m«i trêng axit th¶i ra ë trong
ph©n.
B¶ng 9: Tû lÖ tiªu ho¸ cña chÊt dinh dìng trong cá Ghinª trªn cõu (%)
ChØ tiªu
Cõu
DM OM CP CF NDF ADF
Cõu 1 45.3
39.26 48.55 62.17 51.98 51.86
5
Cõu 2 49.7
44.36 53.32 67.04 55.68 55.48
9
Cõu 3 47.9
43.22 52.03 65.71 51.92 53.77
6
Cõu 4 51.7
48.70 56.79 69.37 54.78 59.97
1
Cõu 5 58.8
53.53 60.32 72.88 59.72 63.80
2
Cõu 6 53.7
48.38 56.78 68.13 56.04 59.54
9
Cõu 7 50.8
49.61 56.97 68.79 58.59 58.88
8
X 51.1
46.72 54.97 67.3 55.53 57.61
9
mX 4.74 3.91 3.31 2.98 4.12 4.32
Ghi chó: DM, OM, CP, CF, NDF vµ ADF lÇn lît lµ % tû lÖ tiªu ho¸ vËt chÊt
kh«, chÊt h÷u c¬, protein th«, x¬ th«, x¬ hoµ tan trong m«i trêng
trung tÝnh vµ x¬ hoµ tan trong m«i trêng axit cña cá Ghinª.