Ioana Costa

Textele antice şi transmiterea lor

Editura Universităţii din Bucureşti 2008

TABLA DE MATERII

A. CONSTITUIREA TEXTELOR .........................................................................6 1. FILOLOGIA .....................................................................................................6 2. PALEOGRAFIA EXTERNĂ .......................................................................... 17 PAPIRUS VS CODICE............................................................................................... 17 INSTRUMENTE DE SCRIS ........................................................................................ 27 PALIMPSESTE ........................................................................................................ 30 3. PALEOGRAFIA INTERNĂ ........................................................................... 32 B. TRANSMITEREA TEXTELOR ..................................................................... 39 1. MONUMENTELE: LITERATURĂ, ARTE PLASTICE ................................. 39 2. COPISTUL...................................................................................................... 47 3. ABATERILE DE LA MODEL........................................................................ 54 4. TRADI IA INDIRECTĂ ................................................................................ 59 5. RECENSIO...................................................................................................... 69 6. EXAMINATIO ................................................................................................. 78 7. EMENDATIO .................................................................................................. 87 C. PĂSTRAREA TEXTELOR ............................................................................. 92 1. BIBLIOTECILE ANTICE............................................................................... 92 2. NOMENCLATURA CODICELOR................................................................. 97 3. UNIVERSITĂ ILE DIN EVUL MEDIU...................................................... 102 4. BIBLIOTECI................................................................................................. 121 5. EDI II........................................................................................................... 125 6. EDITIO PRINCEPS....................................................................................... 130 7. EDI IILE CLASICE ..................................................................................... 132 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.......................................................................... 141

5

A. Constituirea textelor

1. FILOLOGIA Termenul românesc „filologie” vine, în descenden ă directă, din limba franceză: philologie. Dic ionarele moderne (e.g., Hachette 1988) îl definesc, pe scurt, ca „studiu, bazat pe texte, al unei limbi, al gramaticii şi istoriei sale”. Sursa termenului modern este latina (philologia), care l-a preluat fără inova ii din limba greacă (filologiva), unde fusese derivat dintr-un substantiv compus: filov-logo~ (id est oJ filou`n lovgou~). Termenul1 apăruse în literatura greacă pentru prima dată la Platon: philologia desemna dragostea de vorbă, de conversa ie, de argumentare (ca dispută teoretică); domeniul semantic al termenului este bine pus în eviden ă de antonimie: philologos vs misologos, „amator de argumenta ie” vs „cel care detestă conversa ia, argumenta ia”. La Platon, se conturează distinc ia filov-logo~ / polu-lovgo~ vs bracu1

Strict formal, filologia apare ca disciplină universitară la 8 aprilie 1777, când Friedrich August Wolf se înscrie la această disciplină, la Universitatea din Göttingen (devenind studiosus philologiae). Denumirea a cunoscut numeroase variante (în sensuri mai largi sau mai restrânse): humaniora; studii umanistice; erudi ie clasică; literatura veche sau clasică; ştiin e frumoase; cunoaşterea Antichită ii. Termenul cel mai cuprinzător rămâne însă filologia. Cum definirea lui a rămas laxă, nu s-a putut determina cercul domeniului, care este lărgit sau îngustat. Îngustarea domeniului poate merge până la simpla lectură a textelor literare, în spe ă cele greceşti şi latineşti (sau numai cercetarea limbii). Acestei abordări i se opune pozi ia, dominantă în filologia clasică, de asumare totală, prin cercetarea întregii moşteniri greceşti şi latineşti, preponderent în domeniul literar în sens amplu (suma mărturiilor scrise).

6

caracterizând raportul Atena-Sparta. logos îşi deschide în elesurile. filologul este un critic literar. era preocupat în primul rând de literatură. filolog şi critic erau sinonime. incluzând mai multe domenii specializate. cuprinzând manifestările vorbirii. philologia ca disciplină apare ceva mai târziu. Filologul grec. un studios. Nu to i cădeau de acord asupra con inutului no iunii. Mai târziu. de la acesta din urmă. al cercetării. un om cu preocupări variate1. un cercetător. nu a fost o ştiin ă rigid delimitată. de-a lungul existen ei sale. Mai târziu. un iubitor al vorbirii. în Antichitate se numea grammatikhv (tevcnh). se impune definirea termenului logos: dic ionarele limbii vechi greceşti înregistrează aici mai multe coloane de sensuri. o primă suită de sensuri porneşte de la „a alege”. fiind un nume verbal format de la lego. într-un context care explică în elesul modern al termenului: 1 Platon pusese alături de filovlogo~ pe filovsofo~.Chr. Crates şi elevii săi dădeau acest nume doar celor care explicau glosele. numindu-se pe sine critic. este plăcerea de a vorbi. etimologic.. era. al discu iilor. În perioada elenistică. Pentru grecul de la sfârşitul Antichită ii. de la cuvânt la opera întreagă. care includea firesc filozofia. până în sec. dar şi premisele vorbirii: ra iunea însăşi. savant (în general). Filologia. în special începând cu perioada alexandrină. Philologia. I a.lovgo~. aşa cum apare termenul la Platon. de a argumenta. filologul este un erudit. 7 . Ceea ce acum numim filologie. Odată cu transferul aten iei de la domeniu la cel care îl stăpâneşte şi care este „un iubitor de logos”. „a enumera”. „a spune”. este pasiunea pentru disputele teoretice.. termenul filolog capătă şi în elesul de doct.

marile biblioteci ale Antichită ii. în sensul curent al termenului. filologia ar fi putut rămâne o tehnică de lucru. 1912. din Antichitate până la inventarea tiparului – şi încă destul timp după aceea. de vreme ce critica de text nu poate fi limitată la simpla comparare a manuscriselor / edi iilor. Bucureşti. Născută cum era din compararea variantelor. tot atâtea câte exemplare existau. Colec iile de manuscrise le dezvăluiau variante ale aceluiaşi text. pentru că. fără ca alterările pe care le suferea textul să poată fi eliminate. Starea textelor antice se poate descrie doar acceptând faptul că fiecare manuscris era o edi ie autonomă. Bibliotecarii antici au comparat manuscrisele pe care le-au putut aduna şi s-au străduit să refacă textul originar. „edi iile” în câte un singur exemplar ale copiştilor au fost apoi înlocuite de tiraje editoriale. 1 8 . De altfel. cosmografie. Critica textelor şi tehnica edi iilor. îngustarea pe care o asemenea defini ie o aduce domeniului este doar aparentă. cel dintâi „filolog” a fost bibliotecarul alexandrin Eratostene. vreme de secole. Alexandria şi Pergam. un set de norme după care editorii să stabilească numitorul comun al metamorfozelor suferite de textul trecut prin mâinile copiştilor. filologia chiar a fost definită drept „critica textelor şi tehnica edi iilor”2 (articolul din DEX păstrează ceva din această nuan ă). erudit. care şi-a luat supranumele Philologos1. au reprezentat pentru învă a ii vremii o grea încercare. pasionat de numeroase domenii – geografie. matematică. cronologie – era un specialist de rang secund în fiecare dintre ele. poezie. Încercarea de reconstituire a formei Colegii de breaslă l-au poreclit însă Beta. Într-un sens rigid. 2 Vide Demostene Russo.

loquitur. gramatica. Ei au cercetat moştenirea secolelor anterioare cu trei mijloace: critica. diploma numeşte manuscrisul. filologia a alăturat cunoştin e din domenii felurite. diuinare „a ghici”) sau critica emendatrix (lat. coniectura „presupunere”) sau divinatorie (lat. îmbră işându-le erudit. respectiv. uerba colorat. aritmetica. Biblioteca din Alexandria cuprindea două sute de mii ori chiar şase sute de mii de exemplare (sursele antice dau informa ii diferite) adunate din bazinul Mediteranei. prin care se defineşte strict cercetarea manuscriselor (lat. RHE. geometria şi astrologia. Această parte a criticii o numesc unii conjecturală (lat. În elesul modern restrâns al termenului „filologie” este acoperit de sintagma „critică diplomatică”. Născută din punerea alături a manuscriselor. uerba docet. Pe lângă disciplinele oarecum previzibilele din punctul de vedere al omului modern – gramatică. 9 . /MUS. Învă a ii s-au văzut nevoi i să stabilească ce era corect şi ce era fals în exemplarele diferite ale aceluiaşi text. hermeneutica. numerat. în această primă etapă a 1 Se poate deduce cum anume arătau cele două trepte ale filologiei (cu trei şi. Această legitimă nevoie de cunoaştere a filologului a făcut ca încă de la primele atestări termenul să fie un echivalent pentru „erudit”1. ponderat. este stabilirea unui text cât mai apropiat de original. colit astra. filologul era menit să studieze muzica. emendare < mendum „greşeală”).originare a textului implică o cercetare – ce poate fi aprofundată până la exces – a unor domenii apropiate sau îndepărtate. patru componente) în Antichitate dintr-un distih al lui Martianus Capella. din „Nunta Filologiei cu Mercur”: GRAM. Subdisciplinele filologiei. dialectică şi retorică –. AS. pergamentul). DIA. al cola ionării. canit. AR. GEO. Scopul comparării. Învă a ii care lucrau la biblioteca din Alexandria sunt cei care au fundamentat filologia.

scris într-o succesiune de coloane. Papirusul a fost curent folosit până prin sec. fiind înlocuit cu totul abia prin sec. evolu ia). la sfârşit. Cel care citea trebuia să-l desfăşoare treptat. făcut din fâşii sub iri tăiate din măduva unei trestii care creşte spontan în delta Nilului1. metrica). când a început fabricarea hârtiei din bumbac (de origine orientală). exegeza gramaticală simplă (cu precădere morfologică). reprezentau trepte ale reconstituirii textului. aşa încât trebuia să fie iarăşi În primul secol al erei creştine existau încă unele centre minore de produc ie în Siria şi lângă Babilon 1 10 . precum şi de pronun ia întregii fraze. la poezie. a elementelor de realia (explicarea obiectivă a ceea ce se indică adesea prin „antichită i”) şi etimologică a cuvintelor (sensul originar. Materialul obişnuit pe care se scria era papirusul. al VII-lea p.existen ei ei. în sens strict. id est punctua ie). în deplinătatea lui formală. semantică şi literară: prozodia (care. precum şi stilistică (retorica). cu mâna dreaptă. cercetarea formelor analogice (în morfologie). sulul ajungea să fie întors pe dos. exegeza estetică a operei literare (de această analiză ine şi critica autenticită ii unei opere literare şi. al XI-lea. Reconstituirea textului originar este posibilă numai în limitele impuse de originea şi etapele istorice ale textului scris. având pe o singură parte textul.Chr. folosind stânga pentru a ine partea pe care o văzuse deja şi pe care o înfăşura din nou. se ocupa de accent şi accentuarea corectă a cuvintelor. lexicografia). Forma uzuală era cea de sul.. Este cert că deosebirile materiale dintre căr ile antice şi cele moderne au influen at cititorul în rela ia lui cu textele literare. explicarea cuvintelor (glosele.

mai degrabă decât să îşi asume efortul de a răsuci sulul şi să-i grăbească în felul acesta procesul de degradare. era pentru cititor cu mult mai dificil de interpretat decât în oricare carte modernă: punctua ia. când era complet. în special dacă inem cont de faptul că unele suluri erau de dimensiuni consistente: unul dintre cele mai lungi suluri care au supravie uit (P. iar până în Evul Mediu nu s-a făcut niciun efort pentru a se schimba aceste obiceiuri.70 m. care în greacă ar fi putut compensa această dificultate. nu a fost de uz comun. Aceasta explică de ce. atât în textele greceşti. dacă exista. Lipsa de exactitate a acestei metode şi starea de confuzie la care a redus 11 . vreme îndelungată. Textul. De-a lungul întregii Antichită i. atunci când un autor antic citează un alt autor. se încredea în memorie. Sistemul de accentuare. Un alt inconvenient era reprezentat de materialul pu in rezistent şi de stricăciunile care apăreau de aici. fiind pus în situa ia de a verifica un citat ori de a controla o trimitere.Oxy. cât şi în cele latineşti. există adesea o diferen ă însemnată între cele două versiuni.desfăşurat mai înainte de a fi folosit din nou. astfel dispus pe papirus. întregul Symposion al lui Platon. care trebuie să fi măsurat cca 6. nu a fost inventat decât în perioada elenistică şi chiar şi atunci. Disconfortul unei asemenea lecturi este evident. numele personajelor erau adesea omise. lipsea despăr irea în cuvinte. 843) con inea. ci se socotea suficient să se pună o liniu ă orizontală la începutul unui rând sau două puncte unul peste altul pentru schimbări în interiorul rândului. era rudimentară. alternarea interlocutorilor în textele dramatice nu era indicată cu precizia pe care acum o considerăm necesară. Nu este greu de imaginat că un cititor antic.

ajuns faimos pentru încercările lui de a măsura circumferin a pământului.Chr.Chr. primind şi un stipendiu din tezaurul regal. uerb. pe la 280 a. care eviden iază unită ile metrice ale poeziei (Dionysos din Halicarnas. Nici în dialogurile în proză nu erau indicate numele interlocutorilor.) era deopotrivă literat şi om de ştiin ă (în sensurile moderne ale termenilor).. Muzeul din Alexandria.grabnic textele se pot vedea din starea papirusurilor care con in Dyscolus şi Sicyonius de Menandru. 9875). formal.) ar fi inventat colometria. era un templu în onoarea Muzelor.221). Studiile întreprinse acolo au fundamentat filologia. de bună seamă. al IV-lea (P. O altă caracteristică a căr ilor din perioada preelenistică este poate şi mai stranie: versurile lirice erau scrise de parcă ar fi fost proză. un exemplu este un papirus din sec.Chr. De comp. membrii lui aveau camere de studiu şi o sală unde luau masa împreună. era vorba de centrul unei comunită i literare şi ştiin ifice şi este esen ial cu precădere acest ultim aspect: bibliotecarul Eratostene (cca 284-200 a. după cum spune numele. chiar şi fără acest pre ios document. şi ceilal i iluştri savan i alexandrini aveau aceeaşi deschidere culturală şi intelectuală. prezidat de un preot. Dificultă ile de care se izbea cititorul reprezentau o piedică şi pentru cel care voia să copieze textul.. faptul putea fi dedus din informa ia că Aristofan din Bizan (cca 257-180 a. care au intrat în biblioteca Muzeului din Alexandria. de aici provin în mare măsură deteriorările (corruptelae) grave ale autorilor clasici în texte deja larg răspândite. Muzeul era între inut pe cheltuiala regelui. În realitate. Berol. 156. şi a 12 . Comunitatea a fost fondată probabil de Ptolemeu Filadelful.

cu multe pasaje în care nu se conturează cert sensul dorit de autor. Apollonios din Rodos. întins pe o sută de căr i (Pinakes. Timon din Phlius (filozof şi autor de texte satirice) scria pe la 230 a.câştigat grabnic faimă. Munca necesară pentru a pune în ordine imensa cantitate de căr i din Muzeu era considerabilă.Chr. într-o formă în general cură ată de coruptele. provocând uneori invidie. bibliotecarii se găseau puşi în fa a unei probleme care îi tulbură cu mult mai pu in pe succesorii lor moderni. la aceasta se adăuga starea ambiguă a textelor preelenistice. Eratostene. 429-53). Dat fiind sistemul de producere a căr ilor antice. fragm. 13 . a compus un fel de ghid bibliografic al tuturor ramurilor literaturii greceşti. prin generozitatea rânduielii sale. Efortul impus de nevoia de a sistematiza textul a condus la un uriaş progres în cultura şi metodele filologice.22d).: „în populatul Egipt pasc mul i pedan i închişi între căr i. Copiile multiple ale unui text aflate în Muzeu con ineau numeroase divergen e. Nu a fost o coinciden ă faptul că cinci dintre primii şase bibliotecari (Zenodotos. Callimachos lasă însă o mărturie a imenselor eforturi pe care le implica biblioteca: pe când era şeful biliotecii. care se ceartă neîncetat în colivia Muzelor” (Athenaios 1. chiar dacă ştim că pentru alte scopuri Callimachos şi Zenodotos se serveau de ordinea alfabetică. Aristofan şi Aristarch) au fost printre cei mai faimoşi litera i ai vremii lor: li se datorează cu precădere faptul că au ajuns la noi atât de multe opere ale clasicilor greci. Textele copiate de mână sunt cu uşurin ă supuse coruptelelor. Nu ne sunt cunoscute normele după care a fost organizată.

Unele dintre căr ile aflate la Biblioteca din Alexandria erau în scrierea veche. Semnele critice create de alexandrini au fost esen iale pentru buna transmitere a textelor. E şi O. al V-lea provenite din Attica. este opera lui Aristarch. cât şi a Odisseei. care îi sunt atribuite lui Aristofan din Bizan .Chr.. Până în 403 a. Primul şi cel mai valoros semn era obelos.Filologia alexandrină a impus în primul rând o uniformizare a alfabetului folosit în texte: căr ile din sec. se folosea diple ( > ). pentru a indica faptul că un vers era spuriu. de vreme ce Aristarch explică o dificultate din Pindar printr-o eroare de interpretare generată tocmai de scrierea veche. Se pare că Aristofan a inventat nişte semne de mai mică importan ă şi frecven ă. Alfabetul ionic a fost adoptat ca normă la sfârşitul perioadei alexandrine: în contrast cu sistemul utilizat pentru edi ii în toate celelate limbi. Fixarea finală a sistemului. nu s-a încercat niciodată restaurarea integrală a ortografiei originare a autorilor. al X-lea nu au fost însă notate în mod regulat. o liniu ă orizontală pusă în marginea stângă a unui vers: era folosit încă de Zenodotos. care indica un pasaj remarcabil prin expresie 14 . Până la începutul sec. aşa cum a fost el aplicat la Homer. dintre care unele trebuie să fi fost scrise în vechiul alfabet. în care exista câte un singur grafem pentru vocalele scurte şi lungi (în variantă deschisă şi închisă). care a îngrijit o edi ie completă atât a Iliadei. Atena folosise în mod oficial vechea scriere. În afară de obelos. Un alt pas însemnat în clarificarea formală a textului a fost îmbunătă irea punctua iei şi inventarea sistemului de accentuare. au fost transliterate după norma ortografică ioniană.

antisigma (un sigma întors) indica pasaje în care ordinea rândurilor fusese tulburată. Există însă o importantă şi celebră excep ie: codicele Venetus al Iliadei (Marcianus gr. se recurge la critica de text numai în situa ii excep ionale (de pildă. În schimb. asteriskos unit cu obelos indica versuri interpolate dintr-un alt pasaj. ca disciplină. Sistemul este complicat şi. în domeniul filologiei clasice critica de text este necesară şi indispensabilă. apar aşadar foarte multe semne conven ionale.sau con inut. care conservă o vastă colec ie de scholii marginale. Cu timpul. numai un mic procent din papirusurile conservate (cam cincisprezece din şase sute) poartă semne critice. Atunci când există exemplarul autograf al autorului sau copia după care s-a efectuat tipărirea. 454). asteriskos (redat prin puncte) indica un vers repetat în mod eronat. diple urmat de două puncte suprapuse indica un vers la care Aristarch se deosebea în textul său de Zenodotos. de fapt. al X-lea şi următoarele sunt de obicei omise. În epoca aceasta comentariul la un autor se scria pe margini şi nu într-o altă carte: scribul codicelui Venetus şi-a propus să copieze fără omisiuni ceea ce se găsea în modelul său. în vreme ce în manuscrisele medievale din sec. filologia. când dintre mai multe variante de autor trebuie aleasă cea care reprezintă lec iunea definitivă). a ajuns să fie echivalată cu critica de text: aceasta are ca scop reconstituirea unei opere literare în forma sa originară. iar rolul său 15 . care transformă acest codice al Iliadei într-o sursă amplă şi credibilă de cunoştin e asupra acestui aspect particular al muncii alexandrinilor.

Chiar în condi iile datei târzii şi a înregistrării anului. Monumentele şi B. situa ia acestui codice este departe de a fi limpede. în 1606 (aceasta fusese întocmită pe la 980 de un învă at bizantin necunoscut sau. dispuse în cincisprezece căr i. B. Antologia Planudea se publică de obicei ca încheiere a Antologiei Palatine. Tradi ia indirectă). în veacul al cincisprezecelea se credea că Vergiliu însuşi ar fi fost autorul direct al unui codice ajuns până la noi. Ne aflăm cu adevărat în posesia originalului doar în cazul câte unui scriitor de la sfârşitul Evului Mediu. s. de pildă codicele Marcianus gr.4. Planudes. a fost prima antologie de epigrame greceşti tipărită. con ine aproximativ trei mii şapte sute de epigrame. de vreme ce autorii greci şi latini nu au supravie uit prin scrieri autografe. 16 . cuprinzând cam patru sute de epigrame. apărând în loc de „1299”. a adăugat data: septembrie 1301.1. în 1494. Antologia a supravie uit într-un singur manuscris. Antologia de epigrame greceşti alcătuită de călugărul Planudes este ulterioară celei Palatine (vide infra cap.) consideră că datarea „1301” este o eroare.este fără îndoială unul important şi dificil. ca Appendix Planudea. mai de grabă. şi singura cunoscută până la descoperirea Antologiei Palatine. 481 (aflat în prezent la Vene ia) con ine antologia scrisă chiar de cel care a întocmit-o. şi care. un grup de învă a i). cunoscut sub numele de Anthologia Palatina. după numele său.u. specialiştii (vide Oxford Classical Dictionary. În mod fals. id est cartea a şaiprezecea.

atunci.. Cu ajutorul lor putem controla copiile medievale.Chr. Papirusurile au o însemnătate filologică aparte. pentru că s-au păstrat aşa cum au fost scrise. Gradul de fiabilitate este mai mare decât în cazul manuscriselor transmise prin copii. pentru că în cazul lor poate exista (în papirusurile non-literare) o suprapunere între autorul textului-conceput şi autorul textului-scris. iar autenticitatea lor este limitată la faptul că au fost păstrate în stadiul din Antichitate. Cel mai vechi papirus grecesc păstrat. în 1880. este relativ recentă: în 1788 s-a publicat primul papirus. 1 (incomplet. al IV-lea a. din 311 a. Papirusurile sunt în general reduse ca întindere şi nu foarte vechi (cel mai vechi datează din sec. ceea ce reprezintă o dată destul de târzie pentru cultura greacă). cu inscrip iile. inscrip iile sunt uneori comandate unui meşter. din acest punct de vedere. fiind uneori chiar mai credibili. PALEOGRAFIA EXTERNĂ PAPIRUS vs CODICE Papirologia reprezintă o sursă de informare asupra Antichită ii. cu o parte din litere şterse) este un contract 17 .Chr. Ca ştiin ă. dimpotrivă. papirusurile nu sunt dominante. au început să se descopere masiv papirusuri în Egipt. este neliterar: Papirusul Elephantin nr. În seria conservărilor de texte literare.2. transmişi pe cale directă: prezintă asemănări. fizic. Sunt martori nealtera i. fără a fi în mod necesar scrise de mâna celui care a conceput textul..

acte administrative). şi acestea se lipeau între ele. între care se disting Menandru. formându-se în felul acesta o re ea care avea forma unei foi de carte. Măduva plantei se tăia în fâşii1. una lângă alta. acte juridice.matrimonial. S-au găsit câteva papirusuri cu texte literare necunoscute. Pe o tăblie umedă se aşezau fâşii. Dyscolos (în 1958 a fost editată prima piesă întreagă a lui Menandru). al XIX-lea. Papirusul (gr. Mimii lui Herondas (datând din sec. apoi era lăsată să se usuce la soare.Chr. apoi alte fâşii se puneau transversal fa ă de primele şi se lipeau şi ele. oJ. al III-lea a.. hJ pavpuro~. papyrus) era o plantă palustră cultivată îndeosebi în Delta Nilului. Aristotel. coresponden ă privată. editat la sfîrşitul sec. devenind aptă să primească textul scris. 1 Vide Pliniu. chitan e. Această re ea era la rândul său lipită şi presată pentru a forma o masă densă. contracte. din sec. o epodă a lui Archiloch (80 de versuri. materialul cel mai bun îl constituia partea măduvei aflată cât mai aproape de centru. Papirusurile au însă o importan ă cu totul specială ca mărturii de via ă cotidiană (scrisori. Naturalis historia. dar care într-o variantă de mai mici dimensiuni creştea şi în altă parte. cât mai lungi şi sub iri. al VII-lea a. numite scidae sau scissurae. XIII 68 sqq.). Constitu ia atenienilor (text incomplet. lat. 18 . prin care sunt stabilite condi iile de încheiere a căsătoriei dintre Herakleides şi Demetria din Cos.Chr. Aproape toate papirusurile din Egipt sunt greceşti (foarte pu ine sunt latineşti).

diftevra. adesea colorată. Se obişnuia chiar să se închidă cu mai multe legători (vide expresia loro rubra din Catul 22. Numele autorului şi titlul operei în epoca cea mai veche se scriau pe partea exterioară a sulului. În exemplarele bune. liber. La capătul sulului de papirus se adăuga numărul de rânduri (gr. uersus) al operei în versuri sau proză. umbilicus) care se ataşa la ultima foaie şi avea rolul de a o proteja. care avea rolul de a le feri de insecte şi a le face mai suple. pentru operele în proză. ataşată în partea superioară a sulului. Sulul se închidea. era mai degrabă păstrat într-un fel de teacă de piele (gr. foile se înfăşurau în jurul unei baghete (ojmfalov~. se forma cu ele un sul care avea forma unui cilindru (buvblo~. id est 15-16 silabe sau 34-38 litere. uolumen). în exemplarele pre ioase. stivcoi. lat. cu un capăt de sfoară şi un sigiliu. din pricina stricăciunilor aduse sulului de aceste legături strânse. titulus. Înăl imea sulului era în medie de 35 cm.Când erau adunate foi într-un număr suficient. dar se pare că. 19 . În exemplarele de lux se adăuga o altă baghetă la începutul sulului de papirus. adesea în roşu. chiar de fildeş ori aur. dar din timpul bibliotecarilor alexandrini erau notate pe o etichetă (sivllubo~sivttubo~. tot aşa cum putea coborî până la 20 sau chiar 15 cm. Se scria de obicei numai pe recto şi se forma sulul în aşa fel încât partea scrisă să rămână în interior.7). Bagheta prezenta la extremită i doi mici butoni (cornua) de lemn sau. Foile căpătau o mai mare netezime dacă erau frecate cu piatră ponce şi unse cu ulei de cedru. lungimea unui rând era echivalentă cu cea a unui hexametru. dar ajungea până la 40. index). ca o scrisoare. lat. paenula).

Lectura unui sul foarte gros era însă anevoioasă. papirusul a făcut să cadă în dizgra ie celelalte materiale de scris.. la 1457.Papirusul le-a fost accesibil grecilor abia când regele Psammetichos. un maximum de trei-patru mii de rânduri: fiecare rând avea aproximativ lungimea unui hexametru. iar unele fragmente au rămas încă neidentificate. operele considerate prea întinse au fost împăr ite în căr i. şi grecii din perioada prealexandrină au cuprins într-un singur sul opere literare de lungime considerabilă.Chr. Archiloch. Se accepta pentru proză.. În sec. Hesiod. opera lui Tucidide sau lucrarea Hellenica a lui Xenofon. al III-lea al erei noastre se găseau în mod excep ional papirusuri în formă de codex. e de remarcat faptul că până în sec. pentru Apollonios din Rodos. începe decaden a papirusului care totuşi. continuă să fie folosit pentru transcrierea operelor literare până în sec. astfel încât. în special pentru textele istorice. poate şi Alcman şi-au scris versurile pe lemn şi pe plumb şi le-au încredin at templelor. pentru Lucre iu.. Vechii egipteni foloseau suluri de papirus având o lungime de până la o sută de picioare. cum ar fi poemele homerice. Sulurile de poezie erau mai scurte şi cuprindeau. literatura grecilor a fost conservată pe suluri de papirus. al VI-lea a. Aceasta nu reprezenta însă o normă riguroasă: de pildă. operele 20 . al VII-lea a. începând cu gramaticii alexandrini. o mie de versuri. în medie. Foarte grabnic.Chr. al VII-lea. Abia începând cu sec. în sec. Papirusurile medievale sunt fragmentare. în propor ii tot mai mici comparativ cu pergamentul.Chr. al IV-lea p. le-a deschis în Egipt cale liberă comer ului. s-a ajuns la 1779 versuri.

chiar dacă depăşeau cel mai adesea aceste limite. îşi păstrau unitatea. de ambalaj). al X-lea sau al XI-lea. Papirusul a fost curent folosit până prin sec. al XI-lea. la Roma erau în uz opt sorturi de hîrtie (Pliniu descrie în amănunt cum se confec inau). De prin sec. al VII-lea. înregistrându-se texte de mică întindere. al XIV-lea se foloseşte numai hârtie fabricată din zdren e. iar cea mai proastă era charta emporetica (hârtia comercială. Autorii au fost astfel constrânşi să îşi împartă operele în căr i care erau aproximativ de aceeaşi lungime şi care aveau unitate. Cea mai fină se numea charta Claudia (după numele împăratului). Pe vremea lui Pliniu cel Bătrân. din secolul al XIX-lea se foloseşte hârtie din celuloză (lemn. unde regele Hârtia propriu-zisă începe să fie folosită de prin sec. De la aceste dimensiuni maximale se putea ajunge însă şi la unele minimale. apoi (din sec. Tipul de „hârtie” reprezentat de papirus era cunoscut în Egipt de mult timp. fiind înlocuit cu totul abia prin sec. Între papirusurile cele mai importante existente azi sunt cele descoperite la Herculaneum (printre ele se numără opere ale unui filozof din şcoala lui Epicur. 1 21 . precum şi fragmente din Homer şi Hypereides)1. la un moment dat. în cazul unor scurte crea ii în proză sau poezie. invidia i-a făcut pe Ptolemei să interzică exportul de papirus la Pergam. chiar rămânând separate de restul textului. stuf). al XIIlea) din zdren e de pânză. Filodem. când a început să se fabrice hârtia din bumbac (tot de origine orientală). Legenda spune că.dramatice. se fabrica la început din bumbac.

vi ei născu i mor i). păstrat în prezent în două păr i distincte. În sec. Pliniu (Naturalis historia. capre. pergamentul era adesea colorat cu purpură. după vreo două sute de ani. uneori însă chiar opere întregi se scriau pe pergament purpuriu (v.Eumenes al II-lea (197-159 a. şi ale cărui coperte se află la Muzeele Vatican şi la Londra. la Biblioteca Batthyaneum şi la Biblioteca Apostolica Vaticana.Chr. Pergamentul se prepara în special din piele de oaie. scris între 778-820.Chr.. formă de sul şi a fost folosit în aceeaşi manieră pentru transcrierea operelor literare. ca şi papirusul. ale Grachilor. în perioada imperială. de capră. aflat cândva la Bibliotheca Palatina din Heidelberg. fabricat din piei de animale (în special oi. acoperindu-şi nevoia de material de scris prin folosirea „pergamentului”. al II-lea şi al III-lea p. un pergament purpuriu cu litere aurii. Pergamentul avea calitatea de a fi cu mult mai rezistent. scrieri autografe. Spre deosebire de papirus. pe papirus. iar 22 .) întemeiase şi el o bibliotecă ce tindea să rivalizeze cu cea din Alexandria. sulurile de pergament cu adăugiri succesive de foi au ajuns la lungimi considerabile. membrana: numele de pergamena este de dată târzie şi se explică prin faptul că centrul în care se fabrica era Pergamul. în Victoria and Albert Museum). Vreme îndelungată. chiar de antilopă şi era numit diftevra. de vi el. Pergamul a reac ionat. pergamentul a început să fie preferat. Codex Aureus. XIII 83) povesteşte că ar fi văzut. mai ales în zona titlurilor (ce puteau fi scrise cu litere aurii). devrri~. pergamentul a avut. pergamentul poate fi utilizat pe ambele fe e. în detrimentul papirusului.

În vremea lui Mar ial s-a găsit o nouă formă de carte. s-a desăvârşit. În prezent. dar a antrenat inevitabil pierderea celei mai mari păr i din literatura păgână. către sec. gr. iar cele mai vechi codice de piele ajunse până la noi trec dincolo de sec. al IV-lea. Această transla ie a fost o necesitate. după vreo două secole. al IV-lea. aşa-numitul codice (lat. şi anume transcrierea literaturii clasice de pe sulurile de papirus pe codicele de pergament. teu`co~. iar ceea ce se scrisese putea fi şetrs.) vorbeşte ca de o raritate de papirusuri vechi de trei sute de ani. Codicele era mai uşor de mânuit decît sulul şi putea cuprinde un material mult mai întins. pergamentul se scria bine şi pe verso.13. bivblo~. 23 . Superioritatea pergamentului este aşadar evidentă din acest punct de vedere.Galenus (XVIII 630 K.1). 6. la rândul său. Codex multorum librorum est spune Isidor (Origines. cele mai vechi sunt fragmentele de codice de piele descoperite în urma săpăturilor din Egipt. swmavtion). şi ceva mai târziu în Occident. quaterniones) prinse la un loc la spate. Mai rar se foloseau terniones de şase foi şi quiniones de zece. care se compunea dintr-un grup de fascicule (lat. era un ansamblu de patru foi duble. Pentru pergament s-a adoptat în scurt timp forma de codice. O consecin ă a superiorită ii indiscutabile a codicelui de pergament asupra sulului de papirus a fost un proces de o imensă importan ă în istoria textelor antice. noi nu dispunem de alte suluri de papirus decât cele ieşite la lumină în urma săpăturilor din Egipt sau de la Herculaneum. codex. Un quaternio. Pe de altă parte însă. Acest proces a început în Orient. în scriptoria din mănăstiri. fapt care se făcea arareori şi nu fără dificultate pe papirus.

Din punctul de vedere al tradi iei manuscrise. Mult mai târziu. hârtia a înlocuit pergamentul.Putem avea convingerea că nu toate scrierile meritau să fie conservate. Cele mai vechi codice de hârtie datează din sec. şi din sec. dar numărul lor se micşorează continuu în raport cu ceilal i.Chr. Papirusuri cu texte cunoscute anterior adaugă o nou segment de tradi ie 24 . cum era de aşteptat. de capriciu sau întâmplare. al XIII-lea. chinezii prizonieri de război. al IXlea. iar unele opere valoroase au pierdut în cursa supravie uirii prin copiere. iar în 751 p. În cadrul acestui proces uriaş au lucrat. pentru a fi mai uşor copiate: de aici au apărut erori şi în divizarea şi succesiunea căr ilor. este importantă împăr irea papirusurilor literare în două clase. al aten iei. aceste repere cronologice nu exclud însă folosirea anterioară a hârtiei în scopuri non-literare. S-a ajuns la împăr irea sulurilor de papirus în bucă i mai mici. pentru textele greceşti. pentru cele latineşti. Papirusurile din prima categorie sunt mai numeroase în perioada ptolemaică. oameni diferi i din punctul de vedere al doctrinei. au divulgat secretul de fabricare pentru a-şi plăti răscumpărarea. astfel încât textele au fost deformate în felurite moduri. A fost inventată în afara spa iului european. în func ie de ceea ce au adus la lumină: texte pe care nu le cunoşteam mai înainte şi texte care au fost transmise pe alte căi. Grabnic re eta a fost preluată de arabi. la Samarcand. de chinezi. care au răspândit-o în lumea bizantină şi în Occident. hârtia a fost întotdeauna folosită sub formă de codice. numai că selec ia a fost dominată de moda timpului. al capacită ilor intelectuale..

Este cu putin ă şi ca transmiterea să nu fie mecanică. 25 . ci un subarhetip al manuscriselor medievale să fi fost contaminat de un papirus şi atunci o familie de manuscrise şi tradi ia papiriacee vor fi în acord în lec iunile greşite.manuscrisă celei a codicelor. În raport cu vulgata. Merită să fie însă formulată o re inere: chiar dacă papirusurile sunt mai apropiate în timp de originalul autorului. papirusurile reprezintă vulgata care. nu întotdeauna mărturia lor e mai pură decât a codicelor. şi anume ca un subarhetip al codicelor medievale să fi schimbat lec iunea bună a arhetipului: atunci papirusul nu va fi în acord cu această familie. al III-lea. ci cu alte manuscrise. este în mare parte crea ia gramaticilor alexandrini. se deduce că fie papirusul. fie arhetipul sau vreunul dintre înaintaşii lor a corupt lec iunea originalului. Papirusurile reproduc numai o mică parte a operelor existente. deoarece textul lui Homer încă nu era fixat în sec. Numeric. Chiar şi papirusurile cele mai vechi din Demostene sunt o demonstra ie a faptului că textul acestui orator se afla încă într-un stadiu fluid. Atât papirusul cât şi arhetipul manuscriselor medievale derivă. din original. papirusurile cu texte homerice sunt dominante. Dacă textul lor nu e identic. Se poate identifica însă o situa ie diferită. papirusurile cele mai vechi din Homer omit sau adaugă versuri ori prezintă lec iuni diverse. Totuşi în primul secol al erei creştine. prin una sau mai multe faze intermediare. În mod analog. iar la întocmirea vulgatei a contribuit în mod eficient critica alexandrină. Este relevant raportul dintre tradi ia papirusurilor şi cea a codicelor. după cum s-a constatat.

Din Vergiliu. Vergiliu şi Cicero. arhetipul codicelor medievale însă era de regulă opera unui grămătic. nu este surprinzător faptul că în ansamblu tradi ia codicelor este mai bună decât cea a papirusurilor. Mărturiile papiriacee pentru texte latineşti se află într-o pozi ie distinctă. În Egiptul antic erau în uzul curent copii particulare din scriitorii greci.atunci când un text sau o parte dintr-un text s-a conservat în diferite papirusuri. În urma săpăturilor efectuate în Egipt au fost recuperate fragmente deja cunoscute din autori latini. de asemenea înso ite uneori de traducere grecească sau de note greceşti. Înaintea tuturor se plasează. În câmpul literaturii latine. 26 . edi ii la pre uri convenabile. Adeseori papirusurile au venit ca o confirmare pentru emendările eleniştilor moderni. s-au conservat pe papirusuri mai ales grupuri de versuri (îndeosebi din Eneida). eventual unicul exemplar care fusese ob inut prin transferarea de pe papirus pe codice şi care. Copistul din epoca bizantină alegea copia cea mai bună. prin statutul său particular. se poate întâmpla ca unul sau mai multe dintre acestea să fie în acord cu arhetipul sau cu un subarhetip al codicelor medievale şi să fie în dezacord cu alte papirusuri. adesea înso ite de traducerea grecească. din Cicero. avea valoare oficială. materialul nou furnizat de papirusuri este extrem de rarefiat. Cu toate acestea. fragmente din diferite discursuri. În felul acesta. din acest punct de vedere. pentru unii autori greci tradi ia papirusurilor este fără îndoială mai bună.

spălându-se cu buretele (gr. norma) şi plumbul (gr. 27 . Cerneala roşie (gr. Cerneala cu care se scria era în mod uzual neagră (gr. Cerneala era de bună calitate în prima parte a Evului Mediu. pe de altă parte. spongia deletilis). movlibo~. rigla (gr. care erau poten ialele surse de erori în copierea unui text. folosit de pantofari). a căror rapidă enumerare poate sugera.INSTRUMENTE DE SCRIS Scribul se folosea de anumite instrumente. melavnion kovkkinon. melanodovcoi. Într-o succesiune cronologică a utilizării instrumentelor de scris. spovggo~. grafiko. lat. lat. Cerneala se ştergea relativ uşor. al XIIIlea. când era veche. sau se scriau primele câteva rânduri ale unei opere ori ale unui capitol. lat. regula. minium) era folosită pentru ornamenta ie: se scria de obicei cu roşu primul rând. folosite pentru liniere şi măsurarea lă imii coloanelor şi a desimii rândurilor. lat. care era specificul acestei activită i şi. atramentum librarium. mevlan. cât timp era prospătă. pe de o parte. pentru a se înlătura asperită ile). trebuie indicată mai întâi linia. de prin sec. atramentarium). spre deosebire de atramentum sutorium. movlubdo~. începe să fie preponderent cenuşie sau gălbuie. kanwvn. nu se mai putea înlătura decât prin răzuirea cu cu itul (iar locul era mai apoi netezit cu cretă. lat. Cerneala se păstra într-o călimară (gr. lat.n mevlan. plumbum).

Cu titlu de exemplu. scalprum librarium) şi păstrate într-o teacă (gr. kuvlindro~. calamus scriptorius. ojmfalov~. Papirus vs codice). chiar dacă nu mai corespundea situa iei reale din noua copie. sulul elephantin cuprinde Iliada de la v. are 16 pagini (lat. sticometriva. lat. probabil pentru plata copistului (termenul tehnic folosit este o adaptare a celui grecesc. stu`lo~(lat. lat. La sfârşitul sulului se trecea numărul coloanelor sau al rândurilor. Erau ascu ite cu un cu it (gr. uolumen). Dintre posibilele forme ale căr ii (în sens larg). Marginea finală a sulului se lipea pe un baston de lemn sau de os (gr. coloane) a câte 43 vv (în medie). dimpotrivă. 28 . aşa cum sunt cele de la Herculaneum (găsite în 1753) sau în Egipt (1821. Paginile sunt separate de spa ii nescrise. pe Insula Elephantină). lat. umbilicus. A. cea mai vechi este sulul (gr. copiştii puteau ulterior să transcrie şi acest număr. dar se bucurau de pre uire şi cele de Cnidos. 127 din ultimul cânt: este înalt de 25 cm. harundo) se folosea pentru căr i (în sensul larg al termenului). de aici sintagmele ad umbilicum legere / adducere. pumex) care se folosea şi la netezirea pergamentului. lat. kavlamo~. lat. stilus). lung de 2 m. calamarium. „numărare”: „stihometrie”). cele tocite erau reascu ite cu piatră (gr.2. cu sensul „a citi până la capăt”. gluvfanon. vide supra cap. paginae.Tocul de scris (gr. lat. kivseri~. în jurul căruia se răsucea sulul. Cele mai bune tocuri se importau din Egipt. kalamoqhvkh. pe tablele cerate se scria cu grafei`on. versurile sunt numerotate din 100 în 100. id est.

29 . căr ile din papirus sunt rare. „a desfăşura” (eventual cu diverse lărgiri. plasat de obicei la începutul unui text. din pricina friabilită ii acestui material. Forma de carte apare odată cu utilizarea tot mai largă a pergamentului. termenul face pereche cu incipit („începe”). de tipul explicit feliciter). explicit.La sfârşitul multor manuscrise găsim cuvântul lat. o prescurtare de la explicitus < explicare. care nu rezistă bine la îndoire.

un sinod bisericesc din 691 interzice. a zgâria”. răzuirea era o meserie destul de grea. ci şi un al doilea. ci şi raderea textului. Există mărturii antice celebre ale acestui obicei de reutilizare: Cicero îl suspectează pe un corespondent de-al său că îi scrie pe chartula pe care el i-a trimis-o.PALIMPSESTE Cerneala neagră se ştergea uşor şi. sau bis rescripti). din economie. fără succes. îi laudă economia. să se mai şteargă textele Părin ilor bisericii. „palimpsest”. al VII-lea şi era aplicat fără discernământ. un manuscris al Iliadei. în sec. pergamentul era apoi netezit cu piatră ponce. Pavel. „a şterge. de pildă. nu rareori. unii călugări de 30 . peste un text din Septuaginta. se scria a doua oară pe acelaşi material (papirus sau pergament). dar este înfiorat că i se pierd scrisorile. manuscrisul de la Floren a al lui Sofocle. Termenul folosit pentru a desemna această categore de materiale. VII-IX. să nu fie şters numai primul text. Se putea întâmpla. dispunem în prezent de câteva pergamente scrise de trei ori (ter scripti. Procedeul este cunoscut de prin sec. ştim că. de vreme ce unii călugări erau lăuda i pentru dexteritatea cu care o practicau. este scris peste Epistolele către corinteni ale Sf. al XIV-lea. dezvăluind că nu se folosea numai spălarea. Cele mai valoroase palimpseste datează din sec. este relevant etimologic: palivmyesto~ provine de la yavw.

Palimpsestele. Contribu ia palimpsestelor la critica de text a fost remarcabilă. manuscrisul ambrosian al lui Plaut se află sub texte din Vechiul Testament etc. Ieronim la Psalmi. Întinsele opere ale lui Cicero. 31 . umaniştii au folosit anumite substan e chimice reactive pentru a aduce la suprafa ă textul prim al palimpsestelor. Urmele primului text rareori se pot descifra cu ochiul liber.la Montecassino radebant unum quaternum et faciebant psalteriolos quos uendebant pueris. când au început să fie cercetate sistematic şi descifrate. dacă se exceptează câteva cazuri izolate. cu consecin e poten ial grave pentru starea pergamentului. Gaius au fost acoperite de texte ale sfin ilor părin i: textul lui Cicero De republica se află sub comentariul Sf. Numeroase palimpseste a descoperit Angelo Mai la Milano şi Roma (cele mai multe provenind de la Bobbio). Titus Livius. Plaut. au fost neglijate de filologi până la începutul secolului al XIX-lea.

contrastul dintre epigrafie şi tradi ia manuscrisă este net în favoarea inscrip iilor. Lectura manuscriselor este mult îngreunată de două elemente care in de scrierea propriu-zisă: faptul că majoritatea au scriptio continua (cuvintele sunt lipsite de separare fizică). vârsta singură nu e suficientă pentru a conferi valoare unui manuscris: adesea manuscrise recente se dovedesc a fi copii corecte ale unui model superior altora mai vechi. nu se poate stabili. Data unui manuscris. PALEOGRAFIA INTERNĂ Cunoaşterea evolu iei scrierii este utilă în urmărirea transmiterii textului din cel pu in trei puncte de vedere: I. mai uşor de întregit. II.permite citirea corectă a manuscriselor. cu scopul de a-l face mai pre ios. în majoritatea cazurilor. implicit. Din punctul de vedere al precurtărilor. în sensul propriu al termenului). nici măcar cu o aproxima ie de un secol. RIP = R[equiescat] I[n] 32 . şi prezen a prescurtărilor. Iată câteva exemple uzuale din epigrafia latină: C = G[aius]. Indica iile interne pot fi copiate mecanic. calea prin care pot fi înlăturate.3. şi nu pot fi considerate o garan ie. de un copist anterior.poate furniza informa ii cu privire la datarea manuscrisului (cu toate că adesea se imită o scriere ieşită din uz pentru a da o aparen ă veche unui manuscris. ci cel mult un terminus post quem al copiei.indică posibilele greşeli de scriere şi. De altfel. III.

SPQR = S[enatus] P[opulus]Q[ue] /sic/ R[omanus]. chiar limitată la exemplarele de lux. la care se mai adaugă câteva mărturii. ag& = age<n>t1. folosirea cvadratei. AVGGG = AVG[usti tres]. dar. a fost anterioară. tj = tai`~. S-au conservat în manuscrise foarte pu ine exemple de cvadrată: fragmente din trei codice vergiliene (Augusteus. qn = q<ua>n<do>. Aceasta a evoluat din capitala arhaică a inscrip iilor de epocă republicană. are o notă de gravitate şi de maiestate. totalul lor păstrându-se însă în limite reduse (cam douăzeci şi cinci). întregirile au fost marcate prin tipurile de paranteze impuse de norma epigrafică (paranteze drepte) şi cea privind tradi ia manuscrisă (paranteze unghiulare). Cea mai veche scriere latină a operelor literare este scrierea capitală. cu uriaşele sale litere majuscule. Prescurtarea folosită în acest exemplu este complicată prin recugerea la ligatura & = et. din inscrip ii şi manuscrise. 1 33 . al III-lea al erei creştine. Câteva exemple. Probabil că nici unul dintre acestea nu e mai vechi de sec. Prescurătile medievale sunt însă adesea incomprehensibile cuiva care nu şi-a petrecut mul i ani printre ele. Sangallensis şi Veronensis). STTL = S[it] T[ibi] T[erra] L[euis]. rustica este însă mai sub ire. mai sveltă. Pentru capitala rustică s-au conservat ceva mai multe exemplare. 2 În cele două serii de exemple. din manuscrisele latineşti şi greceşti: ren = ren<untiando>. care se distinge în două tipuri: cvadrată şi rustică. aproape la fel de late pe cât de lungi.P[ace]. după cum demonstrează papirusurile de Herculaneum. Capitala cvadrată. i't' = i<us>t<us>2.

această prescurtare apărea doar la sfârşit de rând. magistraturi. al X-lea.g. NT. măsuri) sunt pu ine. cum ar fi: Q = q<ue> (cel mai adesea. VN. Filologii s-au lăsat uneori stăpâni i de ideea că manuscrisele latineşti şi greceşti fuseseră scrise numai cu capitale şi au încercat să explice greşelile manuscriselor prin confuzia dintre diferitele litere de acest tip. VS) pot provoca erori. scrierea este continuă. pentru că abrevierile (în afara celor uzuale. considerând că este suficient să transcrie textul în capitale pentru a-l putea corecta. NS. lectura în ansamblu e facilă. B = b<us> (la origine numai pentru forme de dativ şi ablativ plural la declinarea a treia. Chiar dacă unele alăturări de litere (e. TR. dar în Ambrosianus al lui Plaut: Q AT = q<ue>at. De o mai mică importan ă pentru transcrierea operelor literare este capitala cursivă. dar este imitată în codice (în întregime sau par ial) până la sfârşitul sec. VL. dar în manuscrisul vergilian Mediceus se înregistrează forma PHOEB = Phoeb<us>. iar în alte manuscrise: NQ O = n<e>q<ue>o. pentru prenume. la acestea se adaugă indicarea unui n final printr-o linie orizontală deasupra ultimei vocale (la început. Situa ia tradi iei 34 . numai în mod excep ional cuvintele sunt despăr ite prin puncte sau prin linii. al VI-lea. apoi şi în interior). ATQ = atq<ue>). Capitala rustică încetează să mai fie folosită către sfârşitul sec. OS.În scrierea capitală cvadrată şi în cea rustică. în care cuvintele sunt despăr ite prin câte un punct. conjunc ie. un exemplu remarcabil îl constituie un papirus de Herculaneum cu un fragment din De bello Actiaco.

Cea mai mare parte a codicelor pe pergament din autorii latini în capitale ori unciale este reprezentată de palimpseste (codices rescripti). Iată câteva exemple: literele duble sunt neglijate sau 35 . S-au conservat mai mult de opt sute de exemplare. texte biblice. care a derivat din aceasta şi care îi seamănă mult. Ovidiu etc. e. Codicele clasicilor latini sunt mai pu ine de douăzeci. A. lor li se adaugă opere cu caracter gramatical. evangheliare. unciale şi minuscule. Din scrierea capitală s-a dezvoltat unciala. Würzburg în Germania. Palimpseste. vide supra cap. care reprezintă o trăsătură caracteristică. începând din sec. s-a răspândit pe continentul european prin strădania misionarilor irlandezi. al IV-lea până în sec. Titus Livius. dintre care aproximativ o pătrime sunt opere ale autorilor creştini. unic. şi din cauza schimbărilor de litere datorate diverselor forme sau modului în care era pronun ată latina în insulele britanice. Scrierea insulară este o scriere semiuncială care. unele discursuri). Este greu lizibilă din cauza numeroaselor sale ablrevieri.manuscrise este însă cu mult mai complexă. Este o scriere majusculă mixtă. ştiin ific. al VIII-lea sau chiar al IX-lea.g. Scrierea insulară e propriu-zis cea irlandeză.2. San Gallo în Elve ia. fondatori ai unor mănăstiri faimoase. Cicero (De republica. cunoscută sub numele: scriptura Schottica. juridic. între care cea de la Bobbio din Italia. ea neputând fi purificată de erori printr-un demers simplu. care este atestată în textele pe pergament şi pe papirus din sec. care cuprinde în inventarul său de semne litere capitale. Se înglobează însă aici şi scrierea anglosaxonă. al VII-lea. Luxeuil în Fran a.

un copist continental schimba între ele r şi p. Martin de Tours încă de pe vremea abatelui Alcuin (cca 735-804). Scrierea gotica. se produce o alterare a vocalelor (e. cuvintele erau separate şi interpunc ia este foarte precisă. al XIIlea până în sec. în linii mari. Aceasta are 36 . Evolu ia ulterioară a tipurilor de scriere cunoaşte. fiind utilizată până la sfârşitul sec. de la carolină la gotică. vizigotica. Scrierea insulară încetează să mai fie în uz în sec. cum ar fi merovingiana. trecerea de la scrierea insulară. beneventana). erorile erau inevitabile din cauza dificultă ii de a transcrie acel tip de scriere. Umaniştii au privit cu dezgust acea scriere a „barbarilor”. s-a dezvoltat în mănăstirea St. a cărei durată se întinde din sec. clară şi precisă. Fiecare literă are forma sa proprie şi e distan ată de celelalte.g. fl şi r. cenabium pentru cenobium). În scrierea carolingiană. Când se copia însă după codice irlandeze. Având în fa ă acest tip de scriere. Se dădea multă aten ie ortografiei (Alcuin însuşi a scris un tratat pe această temă). la cea carolină. admitea un mare număr de ligaturi şi de abrevieri de orice tip. cremina pentru crimina. al IX-lea. al XII-lea.folosite greşit (e.g. n şi r. al XIV-lea. missi în loc de misi şi invers). A fost o epocă de decaden ă pentru cultura clasică şi codicele gotice au fost adeseori deformate prin interpolări. iar scrierea umanistică ce i-a urmat se poate defini ca minuscula carolingiană repusă în uz în sec. Minuscula carolină. r şi s. nu există multe abrevieri. iar de acolo s-a extins în întregul imperiu carolingian. al XV-lea. de la gotică la umanistă (lăsând deoparte scrieri de mai mică importan ă sau colaterale. fi şi si.

din care avem ca unic exemplu codicele Vaticanus 2200. cu o lă ime constantă. Iliada în Biblioteca Ambrosiana. al X-lea datează minuscula mixtă. IV-VIII s-a folosit cu precădere. În aceeaşi perioadă s-a dezvoltat cursiva minusculă. ca şi în epoca anterioară. unciala. notele marginale sunt scrise în cursivă. 37 . literele sunt de înăl ime uniformă. Cunoştin ele noastre privitoare la codicele greceşti medievale sunt mult mai restrânse decât în cazul codeicelor latineşti. Exemple de acest tip de scriere sunt: codicele Sinaiticus şi Vaticanus ale Bibliei. este adeseori men ionat în codice numele copistului. Cel mai vechi codice datat în această scriere este Petropolitanus 219. precum şi data şi locul în care s-a executat scrierea. Pentru textele greceşti. Cassius Dio la Vatican. care a fost încheiat la 7 mai 835.încă şi mai pu ine abrevieri decât carolingiana şi a servit ca model tipurilor de caractere de tipar. în schimb. Explica ia ine într-o anumită măsură de cantitatea codicelor respective (cele latineşti sunt în jur de douăzeci de mii. În această scriere. Din aceasta a derivat minuscula literară. De la începutul sec. în general lipsesc ligaturile. al IX-lea. al XII-lea (minuscula mixtă este un amestec de minusculă pură şi uncială minoră). Începând cu sec. în sec. cel mai recent e Bodl. cele greceşti sunt considerabil mai pu ine). al IX-lea până la jumătatea celui de-al Xlea. 5 din 950. care durează până la sfârşitul sec. la Constantinopole (scris de abatele Nicolaos). Misc. Dioscoride la Viena. care a durat de la începutul sec.

prin care dintr-un cuvânt se păstra doar prima literă sau prima silabă. complicarea sistemului de abrevieri a produs însă erori. distingând rădăcina de desinen ă. separarea a devenit normă abia după inventarea tiparului. spiritele. şi a intrat în deplină folosire către jumătatea secolului următor. În cazul termenilor tehnici ai ştiin elor speciale.Chr. s-a introdus obiceiul de a se abrevia termina iile cuvintelor: în felul acesta. accentele. Un sistem rigid de accentuare a fost stabilit începând cu sec. apostroful şi alte semne grafice au fost folosite rar şi inconsecvent. înainte de această epocă însă. iar cititorul le putea întregi cu uşurin ă. 38 . Aceste semne stenografice sunt într-un număr redus (aproximativ 35) în manuscrisele greceşti. E important de remarcat că. copistul câştiga timp şi spa iu. s-a aplicat o metodă suplimentară de abreviere. datorate similitudinilor grafice. al IX-lea p. la început doar în scholia. Separarea în cuvinte (prin intervale sau cu semne de intrepunc ie) era inutilă în condi iile utilizării consecvente a sistemului de spirite şi accente. dar grabnic şi în texte.Din minuscula mixtă s-a dezvoltat o nouă cursivă care este conservată până în perioada tiparului.

impunând reordonări ale inventarului epigrafic. la un moment dat.B. cea de-a doua categorie men ionată aici îşi dezvăluie limitele. originare. în majoritatea cazurilor. în mod evident. ARTE PLASTICE Cunoştin ele noastre asupra Antichită ii greco-romane au două surse: textele literare şi monumentele artelor plastice. în Evul Mediu şi mai apoi. . o sursă epigrafică intermediată de un manuscris. rămânând. pornind de la această segmentare generală. MONUMENTELE: LITERATURĂ. precum şi deschiderea: ansamblul scrierilor. incluzând consemnarea în scris. a unor opere care au circulat pe cale orală. printr-o defini ie negativă (texte non-epigrafice). Aceste surse sunt diferite ca importan ă şi modalitate de abordare. Monumentele literare cuprind inscrip iile (indiferent de natura lor) şi textele literare. dar prezintă o surprinzătoare similitudine din punctul de vedere al supravie uirii până în epoca modernă. excep iile nu reprezintă altceva decât situa ii care merită să fie indicate individual: de pildă. Transmiterea textelor 1. Fa ă de această situa ie fundamentală. Unele dintre aceste inscrip ii care au dispărut după copiere au fost redescoperite. unele inscrip ii au dispărut după ce fuseseră copiate. suntem în posesia unor inscrip ii autentice. din orice domeniu. Se deosebesc unele de altele în mod esen ial pentru că.

decretul prin care se interziceau Bacanaliile. în timp ce textele literare ne sunt cunoscute nu într-o formă originală. cât şi ca succesiune cronologică).Chr. ci numai prin copii (făcute având ca model alte copii. ci un text pe care filologii îl reconstituie pe baza manuscriselor medievale. de prin sec. Acest fapt are o importan ă covârşitoare în stabilirea textului. din lumea greacă şi din cea romană: În anul 458 a. Piesele lui Plaut ne sunt cunoscute prin copii: cel mai vechi manuscris (incomplet. al V-lea p.Chr. Tragediile lui Eschil ne sunt cunoscute doar prin copii din sec. se păstrează fără stricăciuni în Biblioteca Na ională din Viena..În situa ia tipică însă. Două exemple contrastive. pe o tablă de aramă. de altfel) este un palimpsest ambrozian. tot de atunci datează cea mai veche inscrip ie ateniană pe marmură.Chr. inscrip iile păstrate sunt autentice.Chr. Plaut îşi reprezintă două piese (Bacchides şi Casina) Tot de atunci (de la începutul lui decembrie) datează Senatus Consultum de Bacchanalibus. din punctul de vedere al istoriei limbii. este determinantă distan a în timp dintre original şi copie (distan ă concretizată în modernizarea limbii). al X-lea p. Eschil îşi reprezintă la Atena trilogia Orestia. 40 . În 186 a.. într-o serie incontrolabilă. Această inscrip ie (458 a. despre cultul de la Eleusis. Inscrip ia SCB. Ceea ce avem sub ochi nu este textul aşa cum a ieşit din mâna autorului. atât prin dimensiuni.Chr.) există şi astăzi în colec iile Muzeului Britanic din Londra.

fiind continuat cu mult mai târziu de călugării creştini care copiau manuscrise în Evul Mediu. O rapidă inventariere a reperelor cantitative din literatura greacă şi latină oferă o imagine globală a raportului dintre ceea ce s-a păstrat şi ceea ce va fi fost literatura antică.). datează din Antichitate. adesea întâmplătoare. vide supra cap.Se mai poate face o distinc ie: textele literare (spre deosebire de inscrip ii) ne-au parvenit pe două căi: textele cunoscute prin aşa-numita „tradi ie directă” (o succesiune de copii care au rostul de a transmite opera respectivă în sine) şi textele pe care le cunoaştem doar fragmentar. Hesiod. unde se produce o dezhidratare naturală a papirusului. cunoştin ele noastre asupra unor segmente ale literaturii antice sunt furnizate de fragmente. Papirus vs codice. determinat de transferarea textelor pe un material mai durabil. de pildă.Chr. există numai trei autori de la care să ni se fi păstrat cel pu in o scriere întreagă: Homer. pe pergament. reliquiae din tragicii şi comicii romani.). Procesul de selectare. În literatura greacă de la Homer până la războaiele cu perşii (sec. al V-lea a. III-II a.2. Textele pe papirus sunt friabile şi se puteau păstra numai în anumite condi ii climatice. ca cele din Egipt. prin „tradi ia indirectă” (de tipul citatelor sau al antologiilor).Chr. Theognis. În schimb. 41 . Fragmentele literare pe papirus sunt cu mult mai vechi decât manuscrisele medievale (datează din sec. Există. A. Unele citate nu sunt atribuite cuiva anume. din aceeaşi perioadă ne sunt cunoscu i (prin deiverse men ionări) douăzeci şi nouă de scriitori.

42 . Gusturile literare şi valorile au cunoscut însă de-a lungul timpului schimbări. Mărturiile referitoare la Hypereides (unul din cei zece oratori ai canonului grecesc) dezvăluie o altă latură a supravie uirii textelor: ştim că a inut cel pu in cincizeci şi două de discursuri. Teren iu (şase piese). Pe cale directă. ne sunt cunoscu i trei tragici greci. În spa iul roman a avut loc un proces similar. de la Eschil şi Sofocle s-au păstrat numai câte şapte piese. Pentru aceeaşi perioadă ne sunt însă cunoscute numele a douăzeci şi şase de autori. Cato (De agricultura). Din literatura latină de până la Sylla (sec. dintr-un total de optzeci şi două (câte indică sursele antice că ar fi scris Eschil) şi o sută douăzeci şi trei (Sofocle).Strict numeric. mai existau în sec. recopiate. la această listă scurtă se adaugă Rhetorica ad Herrenium. pe cale indirectă (prin fragmente izolate) se poate reconstitui existen a a nu mai pu in de o sută cincizeci de autori greci de tragedie. a supravie uit ceea ce merita: acele opere literare pe care lumea le considera vrednice de a fi reeditate. până la noi au mai ajuns doar nouăsprezece. doar şaptezeci şi patru. IV-III până către 80 a. uneori radicale. Dintre aceşti trei tragediografi. Euripide a avut parte de cea mai bună conservare a pieselor. s-a păstrat cel pu in o operă întreagă de la numai trei autori: Plaut (douăzeci şi una de piese).Chr.).Chr. dar s-a păstrat unul singur în întregime. Cu câteva excep ii întâmplătoare. s-ar putea spune că s-a păstrat cam a zecea parte. I a. Raportul este cam acelaşi cu cel din spa iul grecesc. Din cele nouăzeci şi două de piese pe care ştim că le-a scris Euripide.

Unele piese se mai 43 . Operele arhitecturale şi plastice s-au dărâmat în cea mai mare parte. O altă alăturare de situa ii se poate dovedi relevantă pentru criteriile de selec ie în conservarea operelor Antichită ii. Pre uirea de care s-a bucurat nu a avut însă nicio greutate în destinul textului: tragedia sa pierdut. pe de altă parte. fiind unul dintre domeniile cele mai devastate de trecerea timpului şi accidentele transmiterii textului. S-a păstrat în schimb cartea de bucate a lui Apicius. mai adesea avem de-a face cu o strofă sau un vers sau un cuvânt (citat de un grămătic). rareori (cu două excep ii. din care însă nu s-a păstrat nicio scriere întreagă.Într-o situa ie şi mai dramatică este lirica greacă. filozoful Democrit a fost autorul unei opere de dimensiuni similare. Theognis şi Pindar) se găseşte câte o poezie întreagă. de aprecierea contemporanilor sau de un simplu accident de transmitere. elogiată intens în Antichitate. poate fi relevantă o compara ie sumară: opera lui Platon s-a păstrat în întregime (sau chiar mai mult decât atât. Din ce a supravie uit. Tragedia lui Ovidiu. nu neapărat în biblioteci. utilă în mai multe gospodării. Pentru felul în care a operat selectivitatea anticilor. sporită de lucrările apocrife). Explica iile pot ine de calitatea în sine a operei. Cunoştin ele noastre asupra Antichită ii sunt mult îmbogă ite de monumentele artelor plastice. Medeea. provocase o admira ie unanimă: contemporanii spuneau despre ea că era mai bună decât orice tragedie greacă sau romană de până atunci. Astăzi oferă imaginea unor ruine.

nu mai pu in.află pe locul de origine. V-IV). cu excep ia statuilor fără existen ă independentă şi a reliefurilor de pe frontoane şi frize. 44 . dincolo de ea. în lumina mediteraneană. demersul se dovedeşte a fi o grea încercare. există o serie de rezerve: statuia nu este finisată de autor. de monede. Din epoca greacă clasică (sec. Policlet şi Lisip. Scultura greacă a fost mereu elogiată. a lui Praxitele. Sculptura ar fi avut mai multe şanse de conservare. s-a păstrat o singură statuie: Hermes de la Olimpia. clopote. nu ni s-a păstrat nimic din operele lor. Câteva exemple pot sugera paralelisme cu situa ia textelor literare. Pentru cel care vrea însă să o studieze onest. ca să-i amintim doar pe cei trei mari artişti ai Atenei). Altele au fost însă transportate în diverse muzee ale Europei şi. arme). lăsându-ne în urmă doar copii târzii. Originalele bronzurilor au dispărut (dintr-o nevoie mereu uriaşă. Un alt neajuns provine din faptul că cei mai mul i dintre maeştrii plasticii antice au fost lucrători în bronz (Miron. unele în temple sau în fa a templelor. din Antichitate până către epoca modernă. Muzeele din lumea întreagă expun un număr impresionant de opere din Antichitate: numai că ele au fost făcute să stea în locuri publice. iar scriitorii antici care vorbesc despre opera lui Praxitele nu o enumeră între operele reprezentative pentru stilul lui. dintr-un alt material (marmură). Dincolo de această maximă restrângere a inventarului de care dipunem.

după două secole.. Dintre lucrările plastice. Atena Lemnia ne este cunoscută într-un mod care ar putea descrie la fel de bine starea unui codice: creată de Fidias în bronz.Celebra statuie a lui Miron (sec. În jurul anului 500 a. Alexandru. pe baza copiilor (mutilate) s-a făcut în sec. Două muzee de in această copie: capul statuii se află la Bologna. al V-lea). al II-lea p. la Atena).Chr.Chr. sunt consemnate numeroase elogii aduse lui Fidias. Textele literare oferă uneori informa ii despre existen a şi parcursul unor opere plastice. În 480 a. Apoi au dispărut. le-a restituit atenienilor. sa păstrat prin intermediul unui număr uriaş (cam o sută) de reproduceri.Chr. al XIX-lea o copie în bronz (găzduită la Muzeul Termelor din Roma). la Dresda. corpul. Discobolul. în afară de frize. În literatura antică. a ajuns până în epoca modernă printr-o copie în marmură. au fost aşezate în Kerameikos şi se mai aflau încă acolo în prima jumătate a sec. Se spune că Alexandru cel Mare ar fi găsit la Susa statuile de bronz ale lui Harmodios şi Aristogeiton (elogia i în Antichitate cu epitetul „tiranoctoni”). semnate de el. în afara unor piese de valoare secundă (după criteriile anticilor) sau nefinisate. li se ridicase un grup statuar de către Antenor (din opera lui nu ni s-a păstrat nimic. arta 45 . fragmentară şi târzie (datând de la sfârşitul Antichită ii). Xerxes l-a luat ca pradă de război în Persia. Din monumentele plastice (cu autor precis) ale Greciei antice clasice s-a păstrat aşadar pu in. nu s-a păstrat nimic de la el.. cu excep ia a două socluri de statui. care transpuneau în marmură originalul din bronz.

monede). dominată de familia imperială. care reprezintă o procesiune.plastică grecească ne este cunoscută prin copii. ei redau exact trăsăturile. expresia privirii. Din acest punct de vedere. Trăsăturile personajelor sunt redate cu o precizie atât de mare. încât pot fi identificate prin comparare cu alte surse plastice (statui. de pildă. pe care o reflectă cu o fidelitate superioară lucrărilor greceşti. Pe baza sculpturilor romane (şi nu a celor greceşti) s-a putut face. piesele sunt cu atât mai interesante ca mărturii ale vie ii antice. 46 . cu efectul agravant al trecerii de la un material la altul (copii de marmură ale unor originale în bronz). o istorie a coafurilor în Antichitate. Romanii nu se mul umesc să idealizeze trăsăturile într-o veşnică tinere e. un exemplu elocvent este friza de la Ara Pacis. Întreaga artă statuară din vremea lui Augustus prezintă această caracteristică. datorată până la un punct şi faptului că perioada este mai târzie cu aproape o jumătate de mileniu. Dat fiind caracterul realist al artei romane. Arta romană se află într-o situa ie de conservare ceva mai bună. mişcarea părului.

sâmbăta seara. dextra peregit opus). este obosit în momentul în care e gata să se oprească. Copistul e distrat când se aşterne pe lucru lunea diminea a. bibliogravfo~.208: currant uerba licet. ori când suferă de o 47 . copiştii scriu ce li se pare că aud — şi dacă nu în eleg pe loc. Pentru a putea confec iona cât mai multe exemplare. COPISTUL În Antichitate. ci biblioteci întregi. cei oficiali şi cei particulari. Aten ia este mai pu in rodată la primul cuvânt al unui text decât la al douăzecilea. Munca de copiere se află sub influen a accidentelor şi a întâmplării. Atticus nu edita numai unele opere ale lui Cicero. concentrarea începe să slăbească şi pot apărea abateri de la model. caută să dea un în eles. lat. care lasă urme în texte ce supravie uies timpului. de care se plânge deja Cicero. Copistul oficial era indicat prin numele grammateuv~. manus est uelocior illis — nondum lingua suum. în greacă. cel particular era „scriitorul” prin defini ie. Stenografii erau foarte pre ui i (vide Mar ial 14. „scriitorul de carte”. kalligravfo~. O simplă întâmplare poate face ca la un moment dat copistul să nu fie atent.2. autorul însuşi (sau editorul) dicta simultan unui mare număr de sclavi. Când copistului îi este frig sau foame. modificând textul. şi scriba. scriptor. în latină. „caligraful”: gr. în sine ori ca modele pentru alte copii. existau două categorii de copişti. după cinci sute de cuvinte. O astfel de multiplicare masivă aducea după sine numeroase greşeli. librarius.

Copistul descompune textul modelului său în segmente scurte. comparându-le cu unele bune sau îndreptându-le după cunoştin ele lor. atunci are scăpări de memorie. Sau. pe care o transferă fără să-şi dea seama în textul său. un text diferit de cel al modelului. şi modelul). Dacă cineva de lângă el a pronun at cu voce tare cuvinte pe care le poate distinge. inevitabil. gândul i se îndepărtează de model. o discontinuitate a aten iei. îşi întrerupe copiatul pentru a-şi muia pana în cerneală. nu o poate întoarce până ce nu se usucă cerneala. simplu. care impun un efort distinct de vizualizare şi un efort distinct de memorizare. autorizau o copie prin: recognoui. La fiecare sfârşit de rând. când e îngrijorat ori neliniştit. Când este la capătul paginii recto. Când trece de la recto la verso. îşi deplasează mâna. Pe un astfel de manuscris corectat ei puneau un indiciu al efortului depus: emendaui. prin natura sa. riscă să-şi uite dictarea interioară lăsându-se în seama acestei dictări din afară. Rezultatul este. adesea. momente de lene şi de neaten ie. dacă nu aveau la îndemână exemplare bune. Munca de copiere implică. Gramaticii (începând cu cei alexandrini) corectau manuscrisele. în mod necesar. îi condi ionează erorile. Aten ia sa e aşadar fragmentată de întreruperi şi de perturbări diferite şi inegale care. Dacă aude vreun zgomot neaşteptat. Din timp în timp. când e preocupat să termine la dată fixă.indispozi ie. notă înso ită în mod firesc de numele celui care făcuse corectura. 48 . trebuie să îşi potrivească altfel manuscrisul (şi.

care erau apoi evaluate de învă a i. comentariul consemnează aici: „Versurile sunt expurgate pentru că slăbesc for a 49 . A. refuzând să o elibereze. prout potui emendaui sine magistro. existau şi câteva variante mai detaliate ale notei de corectură: temptaui emendare sine antigrapho. Sunt semnalate cu un obelos în codicele Venetus versurile prin care Agamemnon îi răspunde tatălui Cresidei. ajqevthsi~). Acest tip de abordare a textului copiat a generat de altfel disciplina însăşi a filologiei (vide supra cap. Studiile şi comentariile la Homer făcute de Aristarch sau de colegii lui s-au pierdut.relegi. în detrimentul tuturor celorlalte. mai bogate decât pentru oricare alt autor grec. Rezultă de aici că multe copii ale textului homeric ajunseseră la Muzeu din surse diferite: scholiile fac aluzie la căr i provenite din locuri cum ar fi Massilia. dar din scholiile rămase. Caracteristica pentru care erau faimoşi alexandrinii era promptitudinea cu care respingeau versuri ca spurii (ajqetei`n. ca exemplar cu autoritate. Adesea aceste subscriptiones con in şi anul şi locul unde s-a făcut corectura. Motivele comportamentului lor. pentru a se corecta după el şi altele. dar nu este limpede ce text era ales sau dacă era cu adevărat vreunul ales. putem să le reconstituim îndeajuns pentru a ne forma o părere asupra metodelor de studiu din timpul lui. în general nu reuşesc să convingă un cititor modern.1. chiar dacă exista o logică anume. Un exemplar corectat era apoi folosit ca model.Filologia). Un argument folosit adeseori era limbajul sau comportamentul nepotrivit (ajprevpeia): primul pasaj din Iliada condamnat în felul acesta poate servi ca exemplu. O notă aparte indică efectuarea interpunc iunii: distinxi. Sinope şi Argos.

alte 6 apar în majoritatea mărturiilor. puteau aduce grave vătămări textului.. numai 34 în majoritatea lor. este nepotrivit pentru Agamemnon să facă asemenea observa ii.423-26. de altfel. numai 6 se găsesc ca lec iuni în toate papirusurile şi manuscrisele. în vreme ce 42 nu sunt defel acceptate. numai una a întrunit aprobarea generală. chiar dacă faptul nu reprezintă o dovadă certă a puterii de discernământ a publicului cititor din Antichitate. Din fericire însă pentru genera iile următoare de cititori. Filologii capabili să trateze operele literare într-o manieră atât de drastică. Un calcul al emendărilor făcute de alexandrini a arătat că din 413 alterări propuse de Zenodotos. Aristarch a exercitat o influen ă mai bine resim ită. alexandrinii nu au căzut în tenta ia de a încorpora în text toate schimbările sugerate. toate pasajele care tindeau să-i arate pe zei într-o lumină nefavorabilă erau o intă uşoară pentru criticii cu o asemenea stare de spirit: de aceea unii au respins episodul Ares Afrodita din Odysseia VIII.în elesului şi tonul amenin ător. dar nici sugestiile lui nu au fost uşor acceptate: din 50 . Dacă abordarea ar fi fost diferită. astfel încât să pătrundă în textul curent..” Un alt exemplu tipic este Iliada 3. iar 240 nu apar defel. Homer ar fi ajuns la noi profund desfigurat. Cu certitudine. Este interesant de relevat faptul că cea mai mare parte din ipotezele lor nu a întrunit acordul cititorilor din epocă.. în special în dorin a lor de a condamna versuri ca spurii din motive inadecvate. Din 83 de emendări care i se pot atribui lui Aristofan. unde Zenodotos respinge versurile bazânduse pe faptul că e dizgra ios ca Afrodita să-i aducă un scaun Elenei. mul umindu-se în schimb să le înregistreze în comentariile lor.

unde se afirmă că un anumit cuvânt sau o anumită expresie e mai potrivită cu textul homeric decât orice altă lec iune. Multe dintre observa iile lor au fost validate de critica ulterioară. în Odysseia XI.874 de lec iuni. XXIII. 80 se găsesc peste tot. Aristarch a arătat că vv. Principiul putea fi. Munca filologilor alexandrini nu se poate pune însă sub semnul acestor excese de emendare. era o adăugire. 568-626 nu apar ineau firului narativ principal. merită să fie lăuda i este dezvoltarea principiului critic că cea mai bună călăuză în utilizarea unui autor este corpusul propriilor lui scrieri: în consecin ă. 296 este probabil cea mai interesantă. Cărturarii moderni preferă să evite condamnarea acestor pasaje ca spurii şi le consideră în schimb produsul unui stadiu de compozi ie mai târziu fa ă de partea principală a textului. dificultă ile se explică. atunci când e posibil. din pricina stilului (pe care îl resim eau ca fiind diferit de restul Iliadei) şi a slabei conexiuni cu restul firului narativ. dar aceasta nu anulează nimic din valoarea observa iilor antice. folosit abuziv: dacă un text literar 51 . chiar şi tentativele de identificare a unor pasaje de autenticitate îndoielnică au putut fi uneori acceptate. din Iliada X. prin referire la alte pasaje din acelaşi autor ( {Omhron ejx JOmhvrou safhnivzein). Suspectau că povestea lui Dolon. 160 apar de mai multe ori şi 132 numai în scholii. cu precădere Aristarch. Această no iune stă la baza multor observa ii din scholii. Un alt motiv pentru care anticii. deopotrivă. În coborârea lui Odysseu în Infern. Observa ia lui Aristarch şi Aristofan că Odysseia trebuia să se încheie la v.

54). comediile lui Aristofan au fost înzestrate cu „argumente” (prin care se prezenta conflictul) plasate la începutul operelor. în text (cf. În această epocă a fost fixat textul tragediei. este cert însă că filologii alexandrini s-au aplecat cu rezultate însemnate şi asupra altor autori. pentru a indica un pasaj interesant. astfel încât poezia a încetat să mai aibă în pagină aspectul prozei. O caracteristică rodnică activită ii exercitate de alexandrini asupra tragediei a este descoperirea de versuri mutate sau adăugate de actori. şi anume că multe cuvinte din textul homeric apar o singură dată. în general în 52 . aşa cum o dovedeşte abunden a materialului disponibil. O asemenea interpretare extremă a regulii ar fi putut conduce la rezultate dezastruoase: cu atât mai mare este meritul lui Aristarch de a fi formulat un principiu complementar. A la Il. în consecin ă. probabil după modelul unei copii existente la Atena. Semnele marginale pentru îndrumarea cititorului au fost folosite cu mai multă economie decât în edi iile la Homer: poate cel mai comun. A înflorit produc ia de tratate asupra diferitelor aspecte ale teatrului. Aristofan din Bizan a inventat colometria pieselor lirice. Textul homeric este principalul beneficiar al filologiei alexandrine. III. era semnul literei c. Probele care cer corecta aplicare a acestor norme provoacă încă mari dificultă i filologilor moderni. care e amintit în scholii şi uneori se găseşte în manuscrisele medievale. criticul poate pretinde să fie modificat pentru a-l aduce în armonie cu ceea ce îi este specific autorului respectiv. aproape la fel ca diple din textul homeric. schol. dar trebuie acceptate ca autentice şi păstrate.con ine o expresie în acelaşi timp unică şi dificilă.

sunt prea dornici să se folosească de armele lor. trebuia anulată din text. După scholiast. 85 şi că au alterat în consecin ă textul. iar originea lui se află într-un pasaj alăturat. 53 . 2. din punct de vedere lingvistic.operele lui Euripide. aşa că până la urmă actorul intră pe poarta principală. Uneori scholiaştii. dar scena a fost socotită primejdioasă. care era cel mai popular dintre poe ii dramatici. ca şi învă a ii moderni. nu pot fi respinse. care nu pot fi trecute sub tăcere. scenografia originară cerea ca actorul să facă un salt. scholiastul îi acuză pe actori că nu au în eles interpunc ia exactă din v. Alte opere ale alexandrinilor. 1366-68 ar fi fost compuse din strădania de a masca această schimbare.48) demonstrează fără echivoc în ce fel Aristofan din Bizan face uz de colometrie pentru a demonstra că o frază. dar fapt e că apar pentru a introduce noul personaj şi. sunt edi ii ale comediei. adaugă apoi corect că v. Şi aici se folosea colometria: un pasaj (Schol. 87 este superfluu. vv. în vreme ce în vv. la Pind. Pindar şi ale poe ilor lirici. Un exemplu amuzant apare în Oreste 1366-68: corul anun ă că unul dintre frigieni urmează să sosească în scenă intrând prin poarta principală a palatului. În Medeea 85-88. Olymp. 1369-71 frigianul spune că a sărit de pe acoperiş. care nu corespundea metric cu antistrofa.

La acestea se puteau adăuga altele tipuri de alterări ale textului: greşeli mecanice. Dacă exemplarul provenit direct de la autor con inea greşeli şi nu era revizuit şi corectat. indicarea abaterii de la originar (corruptela). următoarea etapă este examinarea acestei tradi ii şi evaluarea ei în func ie de original (examinatio). B. textul originar se află într-una din aceste două situa ii: fie a fost transmis. fie scribilor (după dictare. ABATERILE DE LA MODEL Nu s-au păstrat manuscrise autografe ale autorilor clasici greci ori latini şi nici copii care să fi fost cola ionate cu originalele (o dictare revizuită de autor poate fi considerată un echivalent al unui manuscris autograf). atunci devine necesară reconstituirea acestuie prin conjectură (diuinatio) sau. prima etapă a cercetării (vide infra cap. cu scopul de a face o recensiune (recensio). Recensio şi C. în consecin ă. Edi ii) este stabilirea a ceea ce trebuie sau poate fi privit ca transmis. inclusiv în varianta autodictării). o credibilitate ce poate fi pusă sub semnul întrebării.3. dacă se dovedeşte că nu corespunde originalului.5. În consecin ă. fie nu a fost transmis. manuscriele ajunse până la noi derivă din originale printr-un număr necunoscut de copii intermediare şi au. Greşelile din manuscrise se pot datora fie autorilor înşişi (la scriere sau la dictare). atunci greşelile treceau în copiile ulterioare. provocate de 54 .5. Critica de text are rostul de a produce un text cât mai apropiat cu putin ă de original (constitutio textus). În fiecare caz individual. în varianta minimală.

sare din 55 . înregistrate atunci când manuscrisul are un text diferit de al originalului. greşeşte. ia cuvinte greceşti drept latineşti. homo(i)arkton). caută să dea sens unui pasaj pe care nu îl în elege sau care i se pare greşit. prefixe asemănătoare. repetă eronat o literă din vecinătate sau anticipează una care urmează. I. silabe sau cuvinte asemănătoare. 708: codex uetus: multa ab omina. modernizează ortografia sau formele vechi de limbă. neîn elegerea textului (sau chiar din refuzul de a corecta o greşeală de care copistul şi-a dat seama. distribuie greşit replicile în drame. Apar diferen e calitative atunci când copistul confundă litere. şi greşeli cantitative. începuturi şi sfârşituri de rând (homo(io)teleuton. cuvintelor. Plaut.neaten ie. sare de la litere /silabe /cuvinte la altele ulteriore. schimbă ordinea literelor. Trin. numele proprii le ia drept comune şi invers. ia cifrele drept litere sau invers. desparte sau leagă greşit cuvintele (e. haplografie). prescurtările şi alte semne şi le scrie aşa cum le-a în eles. în elege greşit ligaturile. în care manuscrisul are fie ceva în minus. asemănătoare (termina ii asemănătoare. silabelor. pur şi simplu. Scaliger emendauit: multabo mina).g. prin scoaterea în eviden ă a erorii) şi greşeli inten ionate. născute din dorin a de a corecta originalul considerat eronat. Există trei mari categorii de greşeli: greşeli calitative. Diferen e cantitative în minus apar atunci când copistul scrie o singură dată litere.. II. silabe sau cuvinte care se repetă (hemigrafie. pentru a nu strica prin ştersături manuscrisul nou şi a-i scădea valoarea. lăsând deoparte tot se se află între ele. sau. fie ceva în plus.

nu ia în considera ie semnele prescurtărilor (aşa se explică înregistrarea Agellius în loc de A. sare un cuvânt pe care nu-l poate citi. la dictare. non leguntur. În orice manuscris. chiar rânduri sau câte o filă întreagă. nu scrie. silabe. lasă nescrisă o ini ială. scrie litere de prisos. putem găsi o sumă întreagă de astfel de greşeli. putând genera diplasiografii (acelaşi cuvânt scris cu două variante) sau chiar triplasiografii. datorită eliziunii. cuvinte: dittografie. pur şi simplu.nebăgare de seamă litere /silabe /cuvinte. un manuscris din Aulus Gellius omite într-un pasaj toate cuvintele greceşti şi notează: erant hic infinita etiam Graeca). pentru a o colora sau ornamenta. Iată câteva exemple. III. oricât de vechi şi oricât de pre ios. quibus pentru quis rebus. din nebăgare de seamă sau din neştiin ă. amnis manis. sau. extrase numai din cele mai vechi mărturii vergiliene: quod pentru quos. nu scrie un iota subscris sau adscris. Greşelile cantitative de sporire a textului apar în situa iile în care copistul repetă litere. dacă există două variante marginale sau interlineare. 56 . introduce în text însemnări interlineare sau marginale (variae lectiones. sare cuvinte greceşti (situa ie sintetizată de expresia larg răspândită: Graeca sunt. la versurile greceşti scrie şi sunetele elidate. e. pentru. glossemata). inten ionând să revină ulterior asupra ei. sare peste numele proprii. Gellius. în loc să noteze doar un apostrof. perpertum pentru perpetua. sunetele caare nu sepronun ă. id est Aulus Gellius).g. la dictare pune unde nu trebuie un iota subscris sau adscris.

în cazul în care textul s-a conservat în cel pu in două exemplare (dacă există o singură „edi ie”. înregistrează filia ia lor. mucegai. II. file sau fascicole (quaterniones) care au fost file sau fascicule care au dispărut. Edi ii. dacă există două manuscrise dintre care unul este copia celuilalt. nu şi copia. sub aparen a unui arbore genealogic al manuscriselor. III. II. viermi.5. la alcătuirea unui stemma care. a unei opere. şoareci. se foloseşte numai modelul. legate într-o ordine greşită (transpositio). se poate 57 . umezeală. nu există alternativă de abordare a materialului): I. C. în sens antic. Manuscrise cu astfel de neajunsuri au fost totuşi luate ca model şi copiile făcute după ele au reprodus toate aceste inversiuni sau lipsuri. păr i ale manuscrisului. mai ales marginile. XIV-XV.Greşelile sau lipsurile dintr-un manuscris se pot datora însă şi unor factori externi: I. sunt de preferat manuscrisele vechi (sunt suspecte în special cele din sec. din care se îndepărtau asperită ile). vide infra cap. adesea fără ca autorul copiei să le observe (cu circumstan a agravantă de a le corecta greşit. Determinarea greşelilor dintr-un manuscris nu slujeşte numai la stabilirea gradului de corectitudine ci şi la stabilirea înrudirii manuscriselor. atunci când le observa). Critica de text impune trei principii de utilizare a mansucriselor. stricate de foc. fiindcă Renaşterea favoriza texte elegante şi lizibile.

directe sau indirecte. copii ale unui manuscris . la fel de asemănătoare între ele. şi negativ. dar. EFGH. ci un exemplar al uneia dintre edi iile următoare. subîn elegându-se că ceea ce nu se citează este la fel cu textul. 58 . de asemenea pierdut. dacă D. de altă parte. ci numai în aparatul critic. Acest arhetip nu este opera în forma creată de autor în Antichitate. neajunsul aparatului negativ este însă numai absen a unui instrument suplimentar de control. din economie tipografică. Se exploatează aşadar acordul manuscriselor. 1 Un exemplu: pot exista. devine suspect. de obicei se foloseşte cel negativ (edi iile Teubner sau Budé). în condi iile în care se presupune că ABCD sunt toate copii ale unui manuscris pierdut. prima etapă este clasificarea lor: sunt grupate în felul acesta manuscrisele asemănătoare. ale arhetipului familiei de manuscrise cunoscute. Aparatul critic este pozitiv. în continuare. nu cu manuscrisele individuale1. III. aparatul critic pozitiv reprezintă solu ia ideală în toate edi iile. se operează nu cu toate cele opt manuscrise. se deosebeşte prea mult de ABC (deci de ). pe de o parte. când există multe manuscrise. atunci când dă forma din fiecare manuscris folosit. fiind copii ale unor manuscrise bune. să zicem . când citează numai formele care diferă de cea din text.întâmpla însă ca unele manuscrise recente să fie mai valoroase. manuscrisele ABCD (foarte asemănătoare între ele) şi. iar în continuare se operează cu aceste grupuri. ci doar cu două manuscrise prezumate. Manuscrisele prezumate  şi  sunt în ultimă instan ă copii. de exemplu. Variantele diverselor manuscrise nu pot fi redate în textul propriu-zis al unei edi ii moderne. iar EFGH.

59 . se poate remarca faptul că pe Aristarch. iar pentru unele opere literare este fundamentală (e. există diverse tipuri de conservări ale unor fragmente de text. retori. cel mai de seamă critic literar al Antichită ii. devine însă un instrument pre ios de recuperare a textului. în CIA IV 46b s-au conservat fragmente din tratatul de alian ă despre care vorbeşte Tucidide (V 47). în Timaios al lui Platon se găsesc citate din mai mult de douăzeci de autori). Citatele se împart în clase în func ie de aportul la tradi ia directă: fiecare dintre ele ori 1 Dintr-un punct de vedere opus. de enciclopedii. chiar de inscrip ii: de pildă. autori de florilegii. de lexicoane. Tradi ia indirectă constituită de citate este mai bogat reprezentată în literatura greacă decât în cea latină. Tradi ia directă e furnizată de codice. dincolo de aportul cantitativ mai redus. excerpte. Cea indirectă este în general considerată de mai mică importan ă. Este vorba în primul rând de gramatici.g. tocmai pentru că în cazul multor texte este pu in numeroasă ori chiar întru totul absentă. îl cunoaştem aproape numai din scholiile la Iliada. TRADI IA INDIRECTĂ Se în elege prin tradi ie suma materialelor care servesc la reconstituirea unei opere literare în forma sa originară. Tradi ia indirectă este reprezentată preponderent de citări ale unui text literar înregistrate în operele altor scriitori antici.4. Tradi ia poate fi directă sau indirectă. de papirusuri. scholiaşti1. epitome: la to i aceştia.

este în acord cu toate manuscrisele sau cu o parte din ele (şi în acest caz adaugă o mărturie importantă la tradi ia directă). Phorm. iar în acest caz avem de-a face fie cu o lec iune evident eronată.. Trin. Aelianus. Din literatura latină: Cicero: quin (Plaut. ore (Cicero. de departe. 243 damna exilia peregre rediens semper cogitet). Aulus Gellius: novmw/ prosevlqoien (Tucidide V 70 novmou provlqoen). 7. Situa ia din urmă este. Oedip la Colonna.~ a[rcein). I 208 die). Georgicele. II 77 capite). 39 a conservat trei versuri din finalul autentic al Ifigeniei în Aulis a lui Euripide.5 diezwsmevnoi).. Între lec iunile eronate din tradi ia directă merită men ionate aparte cele datorate scăpărilor de memorie. Din literatura greacă: Su(i)da(s): eujsoiva~ (Sofocle. 705 qui). Ifigenia în Aulis. fie cu unica mărturie a textului produs de autor. Aristotel: a[rcein eijkov~ (Euripide. damna peregre rediens semper secum cogitet (Teren iu.. 1400 eijko. Varia historia. Nu e de mirare că Ioannes Tzetzes – care a trăit într-o sărăcie atât de mare 60 . ori prezintă o lec iune singulară. enim mortalia (Lucre iu II 1153 e immortalia). 390 ). Phil. cea mai interesantă şi merită să fie cercetată prin câteva exemple. Aulus Gellius: dies (Vergiliu. diezwmevnoi (Tucidide I 6.

.6. stupet Verg. Citatele care apar în lucrările gramaticilor impun o analiză atentă. Pe de altă parte. Examinatio). din memorie. Charisius.încât s-a întâmplat la un moment dat ca în bibliotecă să nu-i mai rămână decât un Plutarch – a fost constrâns să se bazeze pe memoria sa şi..2.g. îi atribuie lui Ovidiu un vers din Tibul (I 7. ele nu pot intra ca variante în aparat. citează Georg. II 45 carmine ficto. un autor ca Vergiliu. II 307 sedet Quint.. II 95: nomine Sen. Şi filozofului Seneca i se poate reproşa că a citat greşit din Vergiliu (Georg. furnizând însă forma uagacem. I 2: siluestrem Quint. III 14.. I 424: stellasque Sen. IV a 2. Citatele evident alterate nu pot fi luate în considera ie la stabilirea textului. De benef. de pildă.. a furnizat citate de o fidelitate îndoielnică. în consecin ă. VII 1. Câteva exemple: Buc. e. Quaest..26): nec Pluuio supplicat herba Ioui. în Nat. Sunt încă şi mai numeroase erorile de memorie ale lui Seneca din operele altor autori. Este surprinzător însă faptul că un profesor oficial de elocin ă. atribuind eronat fragmente de proză sau versuri..5. ca lectio difficilior (vide infra cap. Recensio şi B.. multe pasaje ne sunt cunoscute numai din citate.19) Spartacum si qua potuit uagantem. cum era Quintilian. carmine Verg. Seneca. care nu se mai întâlneşte în alte pasaje (un hapax). citează din Hora iu versul (Carm. B. agrestem Verg. ca să fie potrivit cu contextul).. dar înlocuind ficto cu longo. 61 . a putut cita greşit. Aen. această atestare poate fi luată în considera ie în restabilirea textului hora ian.1. lunasque Verg.

în special din traducerea pe care a făcut-o la Tucidide. Nu ştim care sunt codicele de care s-a folosit dar. al modei care a generat culegerea cunoscută acum sub numele Anthologia Palatina. fără să putem suspecta întotdeauna că ar fi vorba de conjecturi sau de interpretarea liberă a umanistului. pentru că grupează piese sau capitole întregi. având acelaşi în eles. vide supra cap. culegerea a asigurat supravie uirea acestor texte. se rezervă termenul „antologie” (ajnqolovgion) pentru o culegere de poezii. Monumentele. elogiată în toată Antichitatea. a ajuns până la noi doar prin filtrul gustului literar. De pildă. pe de altă parte. se poate distinge în mai multe pasaje un text grecesc care pare să păstreze inten iile autorului împotriva lec iunilor eronate ale codicelor de care dispunem. Se poate ob ine un material pre ios pentru tradi ia indirectă şi din traducerea în altă limbă a clasicilor greci şi latini. iar termenul „florilegiu” (un calc latinesc. ea poate fi responsabilă pentru dispari ia în timp a tot ceea ce nu fusese considerat valoros la vremea respectivă. În mod tradi ional. B. perfect ilustrată de Anthologia Palatina: pe de-o parte.1. Lorenzo Valla a fost însărcinat de papa Nicolaus al V-lea să traducă în limba latină operele lui Herodot şi Tucidide. de mici dimensiuni.Florilegiile şi antologiile reprezintă o categorie aparte în transmiterea textelor. Moda alcătuirii unor culegeri de texte care se bucurau de aprecierea intensă a publicului a avut o dublă consecin ă. considerate la vremea respectivă de o calitate ieşită din comun. pentru texte în proză. codicele consemnează 62 . Lirica greacă. de „culegere de flori”).

. VIII 87: (bucula) concumbit P. Buc. procubuere Vo. 63 . Există pentru diverse opere ale lui Aristotel traduceri siriene. există traduceri arabe şi latine. pentru Galenus. latine. În utilizarea traducerilor ca tradi ie indirectă nu lipsesc dificultă ile de interpretare a posibilelor inexactită i formale. Remigio Sabbadini în acest pasaj vergilian acceptă lec iunea comună procumbit. pentru Aratos.2 . dar Valla traduce prin per se tantum. ebraic. Avienus etc. în schimb e mult mai pu in folositoare pentru Aratos cea prea liberă a lui Cicero. Întreaga abordare stă sub semnul rela iei dintre original şi traducere. procubuit .: Vergiliu. în special când tradi ia directă nu este uniformă.4 concubuere (boves) O.g.pentru Tucidide II 39. concumbit al. cu atât este mai folositoare pentru critica de text. procumbit P2. şi care a func ionat vreme îndelungată ca bază a traducerii latineşti a Vechiului Testament: Septuaginta. Şi imita iile pot servi la restabilirea lec iunii corecte a unui model. se adaugă în mod necesar o traducere grecească. Germanicus. Este foarte folositoare pentru textul lui Aristotel traducerea literală a călugărului Guglielmo di Moerbecke. arabe. nu este suficient ca sensul să fie redat cu fidelitate: cu cât o traducere este mai servilă. E. La acestă listă. Din punctul de vedere al restabilirii textului de bază. dar aminteşte discret imita ia proper iană. traducerile latineşti ale lui Cicero. ceea ce ar presupune lec iunea originalului grecesc . dar: Proper iu IV 1. utilă pentru clarificările textului originar..

În cazuri rare şi speciale, chiar şi parodiile pot servi la reconstituirea textului. Editorul Malkland reconstituie pe baza versului 907 din Aristofan, Thesm., v. 561 al Elenei lui Euripide. În general, toate referirile la un alt text (mai celebru), de tipul parodiilor, dar şi al aluziilor elogioase furnizează informa ii care pot fi exploatate pentru corectarea tradi iei directe. Una dintre cele mai celebre aluzii din literatura latină este cea prezentă în versul proper ian Nescio quid maius nascitur Iliade. Trimiterea este transparentă, pentru că din această perioadă datează epopeea lui Vergiliu; Eneida începe însă cu o surprinzătoare licen ă metrică, impunând o sinizeză în al doilea vers (Lauiniaque): Arma uirumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam fato profugus Lauiniaque uenit / litora Tradi ia directă atestă majoritar această formă; aluzia lui Proper iu, din versul citat mai înainte, este urmată de o formă aparte, Lauinis (litoribus), provenită dintr-un adjectiv Lauinus, -a, -um, aflat în opozi ie cu forma uzuală clasică (Lauinius, -ia, -ium). O formă similară este atestată la comentatorul Servius (Lauina). Este posibil ca Vergiliu să fi folosit forma Lauina, iar op iunea lui particulară să fi devenit cunoscută prin lecturile publice care au precedat încheierea epopeei. Editorul modern se află în situa ia de a alege între Lauinia (sus inută de majoritatea manuscriselor) şi Lauina (care reprezintă în acest caz lectio difficilior); pare o crea ie a lui

64

Vergiliu, preluată de Proper iu ca un omagiu. Edi iile vergiliene recente fac această schimbare cu pruden ă. Lexicoanele reprezintă o sursă pre ioasă de tradi ie indirectă. Dintre cele greceşti, sunt importante lexicoanele generale cunoscute sub numele autorului lor (prezumat, în unele cazuri): Hesychius, Su(i)da(s), Photios, precum şi Etymologicum magnum. Unele nu dau numele autorilor la care se referă, altele dau indica ii pe care nu le putem controla. Dintre lexicoanele latineşti, merită amintite cel al lui Festus (De uerborum significatu) şi cel al lui Nonius (Marcellus). Sunt atestate aici unele hapax legomena din texte (e.g. Catul 68,61 basso cu sensul pingui, crasso). Excerpte (rezumate, gr. ejpitomaiv) se făceau chiar înaintea perioadei alexandrine; sunt extrem de valoroase, mai cu seamă dacă au ca bază originale care s-au pierdut. În această situa ie se află periochae la Titus Livius. Când s-a conservat şi textul de bază, excerptele pot fi uneori utile, dacă sunt extrase dintr-o recensio mai bună. Pentru Caracterele lui Teofrast, excerptele transmise sunt folositoare în stabilirea textului. Parafraza (id est redarea în proză a unui text în versuri) furnizează de asemenea mărturii de tradi ie indirectă. De pildă, din opera lui Babrius, s-au păstrat fabule atât pe cale directă (în versuri), cât şi indirect, în proză. Parafraza e în mod evident mai târzie, dar se poate dovedi folositoare pentru stabilirea textului

65

originar în versuri.

Lykofron (poet grec din sec. al II-lea

a.Chr.) a scris, probabil, o tragedie intitulată Alexandra sau Casandra, plină de profe ii şi, în consecin ă, mai degrabă obscură. S-a păstrat numai printr-o parafrază târzie (de pe la 1000 p.Chr.), compusă de învă atul bizantin Ioannes Tzetzes. Imita iile, în măsura în care pot fi identificate, furnizează informa ii despre textul originar. Un pasaj din Istoria animalelor, tratatul de zoologie al lui Aristotel, a fost folosit de Pliniu cel Bătrân în Naturalis historia. Se constată că acolo unde în textul transmis direct apare cuvântul pneu`ma („suflare”) în textul latinesc apare fluctus (fluere, „a curge”); se poate deduce de aici că tradi ia manuscrisă directă a textului lui Aristotel este coruptă, prin transformarea secven ei rJ în pn: se reconstituie astfel termenul originar rJeu`ma („curgere”). Centones erau în Antichitate compozi ii literare de mare virtuozitate, alcătuite din versuri sau fragmente de versuri preluate de la autorii celebri. Etimologia este relevantă: cento, mai înainte a fi un termen tehnic literar, denumea o haină făcută din petice (litt. din „o sută” de petice, centum) Poetul Ausonius a scris un Cento nuptialis alcătuit în totalitate din hemistihuri vergiliene. Comparând cu manuscrisele care au conservat opera lui Vergiliu, de dată mai târzie, se poate afla cum îl citea Ausonius pe Vergiliu în sec. al IV-lea p.Chr. Un alt exemplu, din literatura bizantină: tragedia Cristo;~ pavscwn a fost considerată vreme îndelungată o crea ie a

66

ştim aşadar cu precizie cât lipseşte: de 16 ori câte 180 de versuri. fie într-un număr total. Datele stihometrice. fără a face cu adevărat parte din tradi ia indirectă. în categoria centones. Datele stihometrice sunt foarte importante în felul lor. Confruntând comentariul cu textul. în comentariul pe care îl face la Pro Milone al lui Cicero. Într-un papirus de la Herculaneum. în principiu. con ine însă versuri întregi luate din Euripide şi poate fi încadrată. Ele se concretizează fie în numerotarea rândurilor. constatăm că la începutul textului nostru au dispărut cam opt rânduri (Asconius comentează un pasaj care azi nu mai există). pentru fiecare carte a Vechiului Testament numărul de versete. chiar dacă tradi ia directă a textelor lui Euripide furnizează doar o mică parte din ansamblul operei lui. prezentă pe marginea foilor. Biblia ebraică excelează în date stihometrice cu asupra de măsură (Masora indică. printre altele. con in unele informa ii ce se pot dovedi utile. Asconius. nu dă citatele în întregime. Nu sunt specifice tradi iei textelor latineşti şi greceşti. indicat la finele operei sau al unui capitol. Manuscrisul este grecesc. numărul de cuvinte din fiecare 67 . aşadar numerotarea e indicată prin litere greceşti: primul număr care apare este p(cu valoarea numerică 17) şi manuscrisul continuă până la w(cu valoarea numerică 24). ci indică numai numărul rândului. cuprinzând versuri din Iliada.epocii bizantine. versurile sunt numerotate din 180 în 180.

al silabelor. imnul al doilea notează în plus totalul primelor două imnuri etc. al cuvintelor. În literatura indiană. chiar numărul de litere. la sfârşitul fiecărui imn din RigVeda este notat pe margine numărul de versuri al imnului respectiv. Se notează. ca măsură de siguran ă a corectitudinii transmiterii. totalul versurilor. id est consoane). 68 .carte.

cum se întâmplă cel mai adesea. Înainte de orice altceva. este suficientă examinarea acestui singur manuscris. care poate fi un codice încă existent sau. ci este silit să decidă câ i dintre martori au auzit direct spusele şi câ i le-au preluat de la al ii: scopul prim al judecătorului este să reducă numărul mare de martori la câ iva. eliminatio codicum descriptorum se poate face însă 69 . RECENSIO Critica de text se împlineşte în trei momente distincte: recensio. recensiunea prezintă uneori probleme de mare dificultate. recensiunea are ca scop reconstituirea arhetipului familiei respective. dar de încredere. în diverse grade. fie acesta un papirus sau un codice sau o edi ie princeps sau o cola ionare a unui codice pierdut: într-o asemenea situa ie. din care descinde. trebuie nu numai să ină cont de gradul de credibilitate al fiecărei mărturii. Metoda propusă de Karl Lachmann avea defectul de a dispre ui codicele umanistice. un codice dispărut. În prefa a la celebra sa edi ie De finibus. cât mai pu ini. Recensio constă în luarea în considera ie a tuturor mărturiilor care servesc la reconstituirea unui text. aflat în situa ia de a determina ce spusese o persoană uzând de referirile diverse ale mai multor martori.5. examinatio şi emendatio. pe care le considera contaminate. În acest caz. este necesară cola ionarea tuturor codicelor. toată tradi ia manuscrisă. Dacă textul e conservat de mai multe manuscrise. Un text poate fi conservat de un singur manuscris. Madvig compara critica de text cu un judecător care.

Se trece apoi la stabilirea genealogiei codicelor. Se ine cont şi de caractere şi de cerneală. Nu rareori un codice este datat: fie că apare sau nu men ionarea datei.numai atunci când ne aflăm în posesia întregii tradi ii manuscrise. Dacă în două sau în mai multe codice se găsesc în mod repetat omisiuni sau transpozi ii ale 70 . reprezintă o tradi ie mai veche decât un codice care a fost scris în sec. o valoare mai mare decât un codice mai vechi care ar apar ine unei familii inferioare de codice. tot din sec. De mare importan ă sunt omisiunile sau transpozi iile de cuvinte. În fiecare codice în parte. este necesar aportul paleografiei în stabilirea sau confirmarea datei respective. pentru că se poate întâmpla ca un codice să fi fost copiat de mâini diferite şi să nu aibă aceeaşi credibilitate în toate păr ile sale. este suficient să ne gândim că un codice din sec. dar situa iile particulare pot fi diferite. al XIV-lea poate fi copia directă a unui codice din sec. codicele cele mai vechi sunt şi cele mai pre ioase prin autoritatea lor. Se mai poate întâmpla ca un codice. în consecin ă. precum şi spa iile lăsate nescrise. al XIV-lea (pentru a continua exemplul ipotetic). să descindă dintr-un model ce apar ine unei tradi ii mai bune şi să aibă. examinarea atentă a ştersăturilor precum şi a stricăciunilor pe care le-a putut suferi codicele de-a lungul secolelor. este necesară distingerea „mâinilor” diferite. al IX-lea. Chiar fără să dăm exemple. Ca regulă generală. al IX-lea şi. al XIII-lea şi care doar prin intermediul unui număr indefinit de copii descinde dintr-un codice din sec. în consecin ă. pasaje ori chiar de pagini. corespunzând orificiilor sau petelor din model.

aceloraşi cuvinte sau ale aceloraşi grupuri de cuvinte. pentru a cita un exemplu. cea din Lucre iu. editorii cei mai buni de texte clasice au încercat să utilizeze un număr maxim de codice. să-şi structureze o bază sigură a propriilor lor conjecturi. diversitatea ortografică rareori e importantă. pentru ca. examinarea grupurilor de erori duce la stabilirea înrudirii între codice. După epoca Renaşterii. Mai mult decât asemănările (care confirmă descenden a dintr-un unic text). Robert Estienne a fost cel dintâi care a distins prin sigle manuscrisele folosite şi a indicat variantele pe marginile edi iei sale din Noul Testament (din 1550). afinitatea lor este de netăgăduit. textul biblic pune cele mai complexe probleme. îşi întemeiase pe zece codice edi ia sa din Hora iu şi pe cinci codice. Acelaşi Bengel a declarat că nu era posibilă o edi ie ştiin ifică a Noului Testament fără o clasificare a codicelor după 71 . Lambinus. din 1725 Giovanni Alberto Bengel a fost cel dintâi care a formulat principiul lectio difficilior. Nu este suficientă gruparea codicelor: se operează şi o grupare a erorilor. Primele progrese în critica metodică a codicelor se datorează editorilor Bibliei greceşti şi ai Vulgatei: în condi iile în care niciun alt text nu a fost transmis printr-un număr atât de mare de manuscrise de provenien ă diversă. prin cola ionarea lor. În Prodromus Novi Testamenti Graeci recte cauteque adornandi. în schimb trebuie să se ină seama de defectele semnificative.

lec iunile bune. mai scurtă) trebuie preferată celei obişnuite (sau mai limpezi. În contextul editării Bibliei au fost enun ate regulile criticii de text. din 1796. mai lungi). în ansamblul edi iilor.genealogia lor. Griesbach afirmă că lec iunea trebuie să fie examinată în ea însăşi. a recostituit ca arhetip un exemplar Gallicanum. mai obscură. O lec iune este bună dacă este în acord cu uzul limbii şi cu stilul unui scriitor. a adăugat la cercetare locul de unde proveneau codicele. după recomandările lui Griesbach. Luc de Bruges. precum şi dacă prin intermediul ei se explică uşor alte lec iuni. a formulat pentru prima dată regula corectă conform căreia trebuie să se ină seama nu de numărul manuscriselor. mai uşor de în eles. 1577). în Castigationes in Catullum (Paris. ci de calitatea lor (germana lectio). dominate de câteva principii: Lec iunea mai rară (sau mai dificilă. cu circumstan ele exegetice şi istorice. şi. Dincolo de această evaluare fundamentală. dar cele mai multe dintre ele se pot referi şi la textele profane. care au fost apoi expuse în formă de doctrină de Johann Jakob Griesbach. cu scopul pe care şi l-a propus. Cele cincisprezece reguli impuse de Griesbach se aplică strict la edi ia Noului Testament. Ceva mai târziu. el a fost precedat în acest demers de Scaliger care. sintagma lectio difficilior sintetizează în mod curent acest principiu. 1 72 . în prefa a edi iei sale a Bibliei. primul dintre criticii Noului Testament. publicată în 1734. cu ideile acestuia. se disting prin aplicarea unui set de reguli1. în Prefa a la a doua edi ie a sa din Noul Testament.

et testimoniis ubi peccant. cea mai bună este cea care poate explica originea tuturor celorlalte. et quo rerum statu quid senserit et cogitarit exponimus: quorum alterum sibi iudicandi facultas uindicat. ci autoritatea familiei. nu are valoare. duobus modis intellegitur. Karl Lachmann (1793-1851) este fondatorul unui sistem sever şi metodic de critică de text. alterum interpretatione continetur. 73 . Nam quid scriptum fuerit. testibus examinandis.Lec iunea care repetă un cuvânt sau o idee învecinată este inspirată de această vecinătate şi. sunt de îndepărtat lec iunile care par să fie glose sau îşi au originea în comentarii ori scholii. în consecin ă. publicată în 1842: Ad scripta ueterum repraesentanda duabus diuersis utimur artibus: nam et qui scriptor. pe care l-a expus dens în prefa a edi iei sale la Noul Testament. Între mai multe lec iuni. Nu contează numărul de codice. emendare. O sută de codice dintr-o familie valorează mai pu in decât două sau trei codice care respectă tradi ia unei familii mai bune: în concluzie. originem detegere. fie prin cea care rezultă din confruntarea cu ceilal i codici). Vechimea unui codice nu este în sine un criteriu de autoritate (vide prima parte a capitolului). Iudicandi tres gradus sunt recensere. în acelaşi fel. quid scripserit disputamus. ci cel al familiilor. nu are importan ă consensul codicelor. După judecarea calită ii intrinseci a unei lec iuni se examinează calitatea codicelor care o con in (fie prin autoritatea sa proprie.

demersul este complex. quibus adminiculis usus scripserit explorandum. În primul caz. de o concisă limpezime. cât mai precis cu putin ă. nisi illa una quae debet esse omnium prima: illam dico quae testium fidem perscrutatur et locupletissimis auctoribus tradita repraesentat. nisi de scriptore constiterit. quod primo loco posui. recensio constă în descrierea şi descifrarea. tamquam fundamento nititur interpretatione. fie de mai mul i. Dacă depinde de un exemplar 74 . tertio gradu quis quo tempore. quia ad ingenium scriptoris cognoscendum pertinet.reuocandis ad uerum: ita sensim a scriptis ad scriptorem transiri debet. Quo fit ut nulla huius negotii pars tuto a ceteris separari possit. Ex auctoribus quaerere. locum habere. qua condicione. sine interpretatione et possumus et debemus: contra interpretatio. Itaque ante omnia quid fidissimi auctores tradiderint quaerendum est. demnă de cultura antică. sunt esen iale legile formulate de Maas. nisi quod testes ferant intellectum fuerit. id quod recensere dicitur. în al doilea caz. a martorului unic. Fiecare martor depinde fie de un model (exemplar) care a supravie uit. Tradi ia manuscrisă este reprezentată fie de un singur martor (codex unicus). absolui non potest: rursus emendatio et libri originis inuestigatio. fie de unul pierdut. tum quid a scriptoris manu uenire potuerit iudicandum. Pentru critica de text a vremurilor noastre.

Textul acestui arhetip este lipsit de oricare dintre erorile rezultate din ramificările ulterioare şi este. Calea cea mai simplă de a urmări evolu ia arhetipului prin concretizarea lui în codice este să se presupună că toate copiile 75 . Dacă reuşim să stabilim textul lui. fie cu ajutorul lui. ramurile tradi iei care se desfăşoară în felul acesta apar în martorii supravie uitori. cu sau fără ramificări ulterioare. Modelul din care provine prima ramificare este arhetipul la modul absolut. dar numai dacă nu aduce niciun fel de alte informa ii (cum ar fi pasaje cola ionate pe baza altor codice).pierdut. atunci ne aflăm în prezen a unei divizări în tradi ie. mai aproape de original decât textul oricăruia dintre martori. Dacă rămân totuşi destule codice după ce au fost excluse cele inutile. care se concretizează în ramificarea codicelor. diferit de arhetipurile familiilor de manuscrise (modele reconstituite pe baza atestărilor). Diferen ierea are loc numai dacă după un singur model au fost făcute două sau mai multe copii. Dacă poate fi reconstituit. ne apropiem mult de reconstruc ia originalului (constitutio). reconstituirea se face fie fără ajutorul martorului. Un martor este fără valoare (în calitatea lui de martor) atunci când depinde în exclusivitate de un exemplar care a supravie uit sau de un exemplar care poate fi reconstituit fără ajutorul lui. prin aceasta. acesta poate fi sau nu reconstituit. Un martor care se arată arată aşadar a fi lipsit de valoare poate fi eliminat (eliminatio codicum descriptorum).

citirile divergente dintr-un alt model (care nu este al lui) să fie notate pe margine sau între rânduri. a deviat de la modelul său. id est a făcut greşeli specifice. procesul de eliminatio din ansamblul acestor contaminări este limitat. într-un manuscris. Contaminarea se dezvăluie acolo unde martori contamina i. în mod conştient sau inconştient. Dacă unele dintre aceste modele sunt pierdute. prezintă erori particulare ale unor modele de care nu depind în mod direct. astfel încât ramurile formei primare să fie izolate de 76 . Dacă însă scribi individuali au contaminat mai multe modele. Nu este obligatoriu ca o contaminare să se producă prin intermediul unui scrib care a avut în fa a lui două modele şi a copiat şi dintr-unul. pe de altă parte. şi din altul. de aceea. dacă nu chiar imposibil. dar etapele impun o primă abordare distinctă. nu mai indică erori specifice ale modelului lor (corectându-le dintr-o altă sursă) şi. tabloul rămâne pentru noi lipsit de claritate. Este mult mai plauzibil ca. Există unele măsuri de protec ie împotriva contaminării: dacă o operă este transmisă în ramuri particulare ale tradi iei cu un titlu diferit. id est că niciun scrib nu a combinat mai multe modele (contaminatio) şi că fiecare scrib.făcute de la prima ramifica ie a tradi iei reproduc fiecare câte un model. o asemenea situa ie este obositoare şi. greu plauzibilă. Realitatea tradi iei manuscrise este diferită de această evolu ie prezumată. Pe baza acestei presupuneri simplificate este în general posibil să se demonstreze interrela ia tuturor martorilor rămaşi şi să se indice numărul şi pozi ia tuturor ramificărilor intermediare în tradi ie. pe de o parte.

deteriorările (corruptelae) evidente. Mai mult. acolo unde se produc greşeli specifice de tipul acesta. se poate crea impresia că el depinde de un alt model sau că şi-a contaminat textul cu un asemenea model. Este vital să se găsească dovezi pozitive ale dependen ei unui martor de un alt martor supravie uitor. dar sunt greu de transmis în contaminare. este adesea imposibil să se stabilească rela ia unui martor cu modelul lui şi al i descenden i din model. pot fi cu uşurin ă transmise în linie directă.ramurile formei secundare. este cu putin ă să se identifice rela ia originală dintre martori. ine de examinarea (examinatio) prezumptivelor 77 . în mod deosebit lacunae. Există o suită de împrejurări atipice: dacă un scrib emendează corect o greşeală a modelului său printr-o conjectură fără să indice explicit faptul acesta. Dacă scribul nu deviază de la modelul său. De aceea lec iunile corecte care ar putea fi atinse prin conjectură nu pot fi acceptate pentru a salva un martor de eliminatio. dacă aceasta e cerută în temeiul altor motive. aşa încât. Identificarea lec iunilor la care un martor putea sau nu ajunge prin conjectură variante.

6. Procesul de recensio conduce fie la un codex unicus care a supravie uit. descoperim că tradi ia respectivă se află într-una din situa iile următoare: este cea mai bună cu putin ă ori la fel de bună ca alte tradi ii ori mai rea decât alte tradi ii. Acolo unde tradi ia se dovedeşte a fi coruptă. este recomandabilă concentrarea aten iei asupra stilului operei. EXAMINATIO 13. În prima din aceste patru situa ii trebuie să considerăm tradi ia ca fiind originalul. Această încercare conduce fie la o emendare evidentă în sine. care ori au supravie uit. se impune remedierea ei prin conjectură (diuinatio). Nu există standarde absolute după care să ne ghidăm. fie la câteva conjecturi mai mult sau mai pu in satisfăcătoare. aceste seturi de variante conferă textului statutul de arhetip numai atunci când concordă între ele. dar acceptabilă. se recunoaşte că nu s-a găsit pentru pasajul respectiv nicio repara ie prin conjectură. ori pot fi reconstituite. fie la un arhetip care se poate reconstitui cu un mare grad de precizie. Trebuie să verificăm tradi ia uniformă a cazurilor în care ele sunt în acord pentru a descoperi dacă reprezintă originalul. în ultima – ca fiind iremediabil alterată. Conjectura 78 . în judecarea chestiunilor de formă. iar indiciul grafic al acestui impas este crux. în caz contrar. în celelalte două. fie la două seturi de variante. se impune o abordare circumspectă. în chestiuni de con inut. sau este inacceptabilă. Ca rezultat al acestei examinatio. reperele pot fi informa iile pe care le avem asupra autorului sau a punctului lui de vedere.

ar fi existat o formulare normală acolo unde tradi ia a consemnat una neobişnuită. fără a sacrifica nimic. atunci anomalia probabil că se bazează pe o corupere a textului. îndoiala este alungată chiar de conjectura însăşi. este aproximativ acelaşi lucru) nu atunci când o lec iune care nu este anormală a suferit o corupere gravă. din punct de vedere metodologic. pentru care modalitatea uzuală de formulare ar fi fost nepotrivită. împreună. valoarea multor conjecturi constă în faptul că tocmai ele arată de ce autorul a respins formularea normală. tocmai 79 . din vreun punct de vedere. Dacă se poate arăta că. ci cel mult se poate presupune că o anomalie este consecin a dorin ei autorului de a spune ceva neobişnuit. rămâne loc pentru îndoieli. privit cu suspiciune. Un text este considerat incurabil (sau recuperabil numai cu ajutorul unor coinciden e norocoase. Când devierea de la normalitate este relativ mică. Pe de altă parte. ceea ce. Se cuvine să se distingă net între anomalie şi singularitate: ceea ce este unic nu merită să fie. în cele mai multe cazuri însă.cea mai obişnuită constă în îndepărtarea a ceea ce este nefiresc. Pe de altă parte. dintro suită de motive: de regulă. numai prin acest fapt. niciun autor nu aspiră la o anomalie în sine. Presupunerea pe care o implică o conjectură (că recunoaştem acolo o anomalie) nu poate fi pusă în legătură cu ceva admis sau inten ionat de autor: aşa sunt situa iile în care întâlnim o anomalie majoră sau o serie de mai multe anomalii mărunte. Există câteva anomalii despre care se poate admite că îi pot apar in autorului. ci adesea când o anomalie deliberată sau ceva neobişnuit sau implauzibil a suferit o mică stricăciune. în vreme ce altele se datorează în mod evident coruperii textului prin copiere.

sau când se alege între conjectură şi crux. fie absolut necesar din punctul de vedere al stilului ori con inutului. în condi iile în care se exclude cu greu posibilitatea ca ceva de felul acesta să se afle la originea dificultă ii. În identificarea acestui parcurs. de a determina dacă este un act fie acceptabil. Mai apoi.anomaliile. Scopul de a demonstra existen a unor presupuse erori joacă un rol important. scrierea. imposibilitatea de a face o conjectură evidentă nu trebuie să anuleze presupunerea unei coruperi a textului. se stabileşte categoria de coruptele care este prezentă cel mai frecvent în tradi ia respectivă. Când există posibilitatea de a opta între mai multe conjecturi. În sfârşit. tehnica de editare. este recomandabil să se ia în considera ie în primul rând ceea ce este mai potrivit cu stilul şi cu subiectul. prin natura lor. se identifică greşelile cele mai plauzibile pe temeiuri psihologice (e. condi iile culturale etc. ortografia. de valoare aproximativ egală în stil şi con inut. la corupere. dar întotdeauna secundar în critica de text. Oportunitatea unei asemenea demonstra ii apare numai când se impune alegerea între mai multe conjecturi (sau variante). expresiile unice sunt predispuse. starea studiilor clasice. Chestiunea principală. nu progresează odată cu identificarea 80 . istoria limbii. în al doilea rând. pe alte temeiuri (istoria tradi iei autorului respectiv. tendin a ca o expresie neobişnuită să fie înlocuită cu una obişnuită. se ine seama de câteva elemente. iar. Mai întâi. ceea ce explică cel mai bine felul în care s-a produs deteriorarea textului.). se delimitează deteriorările cele mai plauzibile în răstimpul dintre original şi arhetip. de aceea se preferă ca regulă lectio difficilior).g.

coruptelele tind să devină tot mai grave în transmiterea textului. în consecin ă. Ar trebui să se ajungă la erorile specifice martorilor ale căror modele pot fi reconstituite cu certitudine prin recensio. în func ie de diverse perioade ale istoriei. dar nu putem fi siguri că o anumită deteriorare apar ine uneia dintre ele. În orice caz. Putem şti care sunt cele mai răspândite tipuri de corupere. pe care nimeni nu le-a negat vreodată. Colec iile de greşeli comune care au fost făcute până acum dau numai nişte exemple de tipuri specifice de greşeli. Ele nu oferă un tablou al frecven ei variabile a erorilor şi nici nu arată ce tipuri de erori nu se produc. folosind martorii aşa cum reies ei din exemplarele care au supravie uit (în condi iile în care particularită ile lor nu se regăsesc în mod normal în edi iile critice). Abia în ultimul rând ar trebui lua i în 81 . chiar dacă se bazează pe o conjectură. Rareori putem fi siguri că o coruptelă nu avea cum să se producă. în general. au grade diferite de probabilitate în cazurile îndoielnice.erorilor care sunt mai mult sau mai pu in probabile. Putem fi uneori siguri că o lec iune corectă din text este cu adevărat corectă. Pentru a ajunge pe un teren solid în acest domeniu. experien a ne înva ă că diverse tipuri de greşeli apar cu o frecven ă diversă şi. Lipsesc însă. Mai mult. ar fi necesar să se întocmească un catalog al tuturor greşelilor specifice. dispuse în clase. standardele pentru a judeca ce greşeli trebuie să fie considerate probabile în cazurile individuale. de tipuri de literatură şi de caracteristicile scrisului utilizat în diverse localită i. o lec iune nu este greşită dacă nu există nicio explica ie evidentă a erorii în tradi ia pe care o presupune lec iunea.

tendin a generală este de anulare a lor. id est clasa de alterări (mai ales de tipul inser iilor) care nu se datorează accidentelor. Uneori este important să se determine data arhetipului reconstituit. Alterările de tipul acesta sunt deosebit de primejdioase.considera ie martorii ale căror modele pot fi reconstituite numai prin selec ie (selectio) sau conjectură (diuinatio). În aceasta constă uriaşa valoare a citatelor care derivă dintr-o ramură mai veche a tradi iei şi. printr-o interferen ă conştientă. În felul aecsta se generează o problemă spinoasă. Cum multe dau impresia unui material superfluu. pentru că este adesea foarte greu să se demonstreze că un text bazat pe ele a fost deformat. dar nu admisă în mod deschis. O investiga ie de felul acesta ar fi în cea mai mare măsură dezirabilă în cazul interpolărilor. 82 . pentru a anula luarea în considera ie a unor coruptele care se puteau produce numai la o dată ulterioară celei a arhetipului. numai că există fără îndoială material superfluu (sau al cărui caracter indispensabil nu poate fi demonstrat) în orice original. cu tradi ia. ci reprezintă o încercare de a restaura originalul ori de a prezenta un fals drept original. Dacă un arhetip (sau codex unicus) este în anumite sec iuni degradat până la rangul de simplu purtător de variante sau chiar de codex descriptus. în fond. Istoria interpolărilor este strâns legată de cea a falsificării întregii opere. valoarea tuturor mărturiilor de tradi ie indirectă. atunci se poate suspecta existen a unor greşeli de acelaşi tip în sec iunile pentru care nu avem posibilită i de control.

Impresia generală este că. care nu au fost observate de cel ce a ini iat-o. nu demonstrează că examinatio a adus textele mai aproape de certitudine. pe de altă parte. o conjectură poate fi confirmată sau cel pu in sus inută fie prin întrunirea acordului tuturor persoanelor calificate să o judece (un concept dificil de definit. au fost trecute cu vederea coruptelele din tradi ie sau din textul vulgatei doar pentru că nu se oferise încă o solu ie convingătoare. care însă nu au fundamentat o metodologie de cercetare cu succes garantat. este cu 83 . Pe de altă parte. Informa iile de dată recentă au confirmat puterea de pătrundere a multor editori. în vreme ce. fie descoperirii unui nou martor dintr-o tradi ie mai timpurie. de altfel). fie prin formularea de noi argumente. încă şi mai mult. poate fi respinsă prin demonstrarea faptului că tradi ia este validă sau pe calea unor lec iuni mai bune. La polul opus se plasează respingerea criticii conjecturale în principiu. Pentru destinul textului. datorate fie conjecturii. au fost acceptate prea multe conjecturi din tipul celor care implică o mutilare violentă (id est cu adevărat iremediabilă) a textului. Admiterea limitărilor de care se loveşte restabilirea textului are rolul de a-i nuan a parcursul şi de a arăta în ce măsură este un demers deschis. discrepan ele radicale dintre edi iile standard. au existat destule asemenea confirmări şi anulări. în care tradi ia însăşi rămâne neschimbată. dar surprizele care decurg din aproape fiecare papirus nou descoperit şi. De-a lungul timpului. pe de o parte.În procesul de examinatio. sau prin apari ia ulterioară a unui martor mai timpuriu decât arhetipul familiei (cu excep ia cazului în care lec iunea acestuia este tot o conjectură).

iar de aici se deduce că cealaltă variantă trebuie să fie lec iunea arhetipului. este pe deplin satisfăcătoare în stil şi con inut şi explică în ce fel a apărut una 84 . Această lec iune a arhetipului.mult mai primejdios ca o coruptelă să treacă nebăgată în seamă. coruptela nedetectată strică imaginea totală asupra stilului. ob inută prin selectio sau diuinatio. O altă situa ie atipică apare atunci când nu poate fi găsită nicio lec iune care să explice ambele variante. Ambele variante pot fi în elese ca erori izvorâte din aceeaşi lec iune a arhetipului. Există însă şi situa ii atipice. devine după aceea baza unei viitoare examinatio. dar demersul în sine adânceşte cunoaşterea textului respectiv. Pe de altă parte. În acest caz. În situa ia tipică. reconstruc ia originalului rămâne incertă. Mai apoi. pentru că se poate produce numai dacă un pasaj care a rămas valid din vremea arhetipului (altminteri lec iunea arhetipului nu poate fi descoperită prin conjectură) a fost mutilat diferit în cele două ramuri. descoperită prin diuinatio. devine după aceea baza pentru viitoarea examinatio. se stabileşte dacă una sau alta dintre ele este originalul. Această lec iune a arhetipului. una din cele două variante poate fi în eleasă ca eroare. procesul de recensio conduce adesea la două variante. în examinatio. la care se ajunge prin selectio. Este o situa ie atipică. chiar dacă lec iunea originalului. Când tradi ia se desparte în două ramuri. decât ca un text valid să fie atacat în mod nejustificat: fiecare conjectură eronată provoacă o reac ie de respingere.

Există. fără a respinge vreo variantă mai înainte de a fi verificată. or. cel mai vechi. a urma textul majorită ii martorilor. la concluzia că un codex optimus este cu adevărat codex unicus. bun. în situ ii anume. Imaginea este luată din domeniul genealogiei: martorii sunt în rela ie cu originalul aşa cum membrii unei familii se înrudesc cu fondatorul acesteia. de asemenea. Un corolar al acestui principiu era adoptarea ca martor cu autoritate a unui manuscris considerat complet. Oricît de mult s-ar deosebi ca valoare seriile de variante. presupunând în mod eronat că ar fi fost produsul unui copist ideal. în pofida faptului că o sută de manuscrise care derivă dintr-un sigur manuscris au mai pu ină autoritate decât acest singur manuscris. Diagrama care redă interrela iile dintre martori este indicată prin denumirea stemma. Scopul esen ial 85 .dintre variante: varianta a cărei origine rămâne obscură poate merge îndărăt în timp până la o lec iune mai bună a originalului. fără nicio preocupare pentru calitatea martorilor. în etapele mai vechi ale criticii de text. Tentativa de a trata codex optimus de parcă ar fi fost codex unicus nu a fost cu totul depăşită nici în prezent şi se poate chiar ajunge. care încă nu a fost descoperită prin conjectură. principiul era să se urmărească vulgata (textus receptus). capabil să reproducă fără abatere modelul. Metodele de testare a variantelor au o valabilitate recunoscută. posibilitatea ca acestea să fie două versiuni ale originalului şi este plauzibil ca cele două versiuni să fi fost după aceea contaminate în arhetip. selectio se face independent în fiecare caz.

86 .însă. de a reconstitui originalul. nu este atins prin simpla compara ie.

7. EMENDATIO După recensio şi examinatio, se trece la emendatio, adică la corectarea erorilor rămase în urma recensiunii codicelor. Scopul este alcătuirea unui text cât mai pu in diferit de exemplarul de autor (pentru că, cel pu in în cazul unui text de o oarecare lungime, este imposibilă restituirea integrală a textului produs de autor). Muretus (Variarum lect. I, 15, c. 16) compara critica de text cu un medic: după cum medicul vindecă mai bine un bolnav dacă ştie care îi este starea obişnuită de sănătate, tot aşa şi criticul poate corecta mai bine stricăciunile suferite de codice dacă ştie care sunt erorile pe care le comit de obicei copiştii. În general, distingem între conjecturi corecte şi greşite şi suntem înclina i să îndepărtăm tot ce nu este „corect”. Cu toate acestea, conjectura, fie că e corectă sau greşită, este o parte importantă a etapei de examinatio, adică investigarea dacă textul transmis este sau nu cel mai bun cu putin ă. Pentru a determina valoarea unei conjecturi ca mijloc de investiga ie (conjectura de diagnostic), este lipsit de relevan ă dacă a reuşit să fie convingătoare în detaliu sau mai degrabă reprezintă, împotriva tradi iei, răul cel mai mic, ori dacă este complet greşită. Intră în atribu iile editorului să decidă care dintre conjecturile de felul acesta merită să fie men ionate în apparatus criticus. Eroarea cea mai frecventă pare să fie transpozi ia de cuvinte. E.g. Eschil, Prom., 545: cavri~ a[cari~ codd., a[cari~

87

cavri~ Turnebus; Plaut, Aul., 425: malo tuo magno cod., magno malo tuo Hare. Se produc şi transpozi ii de versuri: de pildă, copistul a sărit un vers şi îşi dă seama abia după ce a terminat de scris toată pagina; atunci, cu sigla h.d. (hic deest) sau cu vreo altă siglă asemănătoare, indică locul în care trebuie adăugat: numai că uneori sigla este trecută cu vederea şi de aici apar deteriorări (corruptelae). Sunt frecvente omisiunile de litere din corpul unui cuvânt. Uneori omisiunea se produce deoarece copistul sare de la o literă sau de la o silabă la alta identică, în acelaşi cuvânt sau în două ori mai multe cuvinte învecinate. E.g. Plaut, Pseud., 1022: qui si/c si/t, corr. Karsten; Valerius Maximus IV 4, 11: diurnis /atque nocturnis/ conviciis, corr. Madvig. Adeseori ,omisiunea se produce prin haplografie, (id est, din două cuvinte sau din două silabe sau din două litere egale se scrie una singură); e.g. Plaut, Bacch., 79: te ueniat codd., te eueniat Camerarius; Amph. 54: faciam cod., faciam iam Lachmann. Dimpotrivă, textul originar poate spori prin înglobarea unei glose; termenul glossa desemnează un cuvânt dificil, care are nevoie să fie explicat. Adesea, din cauza neştiin ei sau a neglijen ei copiştilor, au fost incluse în text glose adăugate în margine sau deasupra cuvintelor pe care le explicau. Uneori glosa înlocuieşte cuvântul autentic; e.g. Vergiliu, Buc., VI 40: ignotos, glosa din Pag, a îndepărtat ignaros R. O altă sursă de erori este proasta despăr ire în cuvinte, precum şi, în codicele greceşti, accentuarea inexactă. E.g. Eschil,

88

Suppl., 202: ei\xen codd., ei\ xevnh Sophianus; Plaut, Capt., 997: audax codd., haud ex Muretus; Pseud. 783: relego codd., rei ego Gruter; Seneca, Epist., 22, 15: nobis conqueri codd., nobiscum queri Haase. Deteriorările (corruptelae) apar şi sub influen a cuvintelor învecinate. E.g. Vergiliu, Aen., 354: munera PRp, praemia M (sub influen a cuvântului praemia din versul precedent). Uneori cuvinte care nu au între ele un raport gramatical sunt asimilate în mod, desinen ă personală, cazuală, în număr sau gen. E.g. Demostene, Phil., 45: tw`n eJautw`n codd., ta; eJautw`n Auger. Sursa unor erori şi interpolări o poate reprezenta un arhaism rău în eles de copist. E.g. Plaut, Amph., 554: tu autem cod., tuati (cf. carisius 221, Nonius 179, Gloss. Plaut.); Vergiliu, Aen., I 636: dii (arhaism restituit de Aulus Gellius; codicele atestă aici dei). În codicele mai vechi, numerele erau indicate cu cifre romane. O linie deasupra unui număr îl multiplica pe acesta cu o mie într-un text aritmetic; în schimb, într-un text literar, linia distingea cifrele de litere: de aici puteau apărea confuzii. E.g. Titus Livius XXII 60, 19: sescenta milia sau sescentis milia codd., sescentis Madvig şi Ingerslev; Cicero, Epist. ad Fam., XV 4.9: sex M H D, VII F, dar Madvig a intuit că arhetipul avea VI şi a corectat în ui. Cele mai frecvente confuzii apar însă în numele proprii. E.g. Cezar, De bello ciuili, I 57, 4: indomiti , illi Domiti

89

caduca Scaliger.. Dacă lăsăm deoparte c. Seneca. E. sine  Gurlitt. Epist. Titus Livius III 4. g şi ch.1: fusus codd. care se numea Marcus.g. Există şi erori de autor care trebuie să fie mai degrabă semnalate. fie pentru că cel care dictează pronun ă greşit cuvintele. Nai. XVI II. Carmina.g. 14. care a fost publicată pu in 90 . Multe erori derivă din dictare. Conradus Rittershusius (1560-1613). Proper iu II 32. decât corectate. Cicero.1: îi atribuie unui Bibulus. prenumele Lucius (este o eroare de memorie şi trebuie respectată în stabilirea textului). Fuscus Sigonius.40: naica dona codd. E. d şi t.g. a fost primul care a sus inut că diversitatea de lec iuni din operă se poate atribui edi iilor diverse ale operei sau chiar variantelor adăugate de autor pe original. Dintre exemple. XII. 12: în unele codice se citeşte pardus în loc de pagus. Pasquali a demonstrat că aceste variante de autor se găsesc în textele greceşti şi latineşti din ultima perioadă a republicii şi. e. Nu întodeauna cuvintele greceşti sunt transcrise corect în latină. III 18. mai adesea.. Ad Marciam.Buecheler. printre cele mai remarcabile sunt epigramele lui Mar ial. din timpul imperiului.. Hora iu.. pentru că un copist pios şi-a amintit de pasajul biblic habitabit lupus cum agno et pardus cum haedo accubabit (Isaia II 6). b şi p. în comentariul său la Oppianus. fie pentru că cei care scriu nu au auzit bine sau nu au fost suficient de aten i: se schimbă adesea între ele b şi u (varianta consonantică). Interpolările se datorează uneori scrupulelor religioase. ad Att.1: sine uallo codd.

V 14. fără îndoială. Este posibil ca aceasta să fie sursa diferen elor de nume proprii: I 10.1 Myrtale-Tuccius.dum non uis leporem. el a publicat în anul 93 sau 94 un prim şi un al doilea corpus de căr i de la I la VII şi. cu pu in înaintea întoacerii în ară. poetul însuşi şi-a îngrijit editarea căr ilor individuale ale epigramelor sale. Este plauzibil ca variantele să fi fost însemnate pe margine chiar de autor.după moartea sa. Această edi ie a fost reprodusă cu certitudine de mai multe ori şi din ea derivă arhetipurile celor trei familii de codice. a apărut o nouă edi ie a operei sale întregi. dum non uis carpere mullos. cu căr ile dispuse în ordinea în care au ajuns până la noi. dum non uis carpere pullos . căr ile de la VIII la XI. 91 . La scurt timp după moartea lui Mar ial.1 Gemellus-Venustus. 1 dum non uis pisces. După aceste edi ii individuale însă. Există. şi alte variante de autor: III 13.

necesitatea de a-şi scrie operele. al VIII-lea. al VIII-lea. începând cu sec. de vreme ce scopul probabil al lui Pisistrate era să asigure o copie oficială a poemelor. obişnuin a de a compune literatură care se recita era încă vie şi nu s-a socotit imediat necesar să fie conservate în scris epopeile homerice. nu decurge însă din ea că au început să se răspândească volume din Homer în număr mare. în a doua jumătate a sec. cât timp încă nu se folosea scrierea. Pe de altă parte. Obiceiul de a citi poezia epică în loc de a o asculta recitată nu a apărut dintrodată. În Grecia antică. Păstrarea textelor 1. iar căr ile au rămas o raritate până prin sec. când alfabetul fenician a fost preluat şi adaptat de greci. pentru a fi recitate la sărbătoarea Panateneelor. BIBLIOTECILE ANTICE Istoria comer ului de carte poate explica în parte căile pe care literatura clasică a ajuns din lumea antică până la noi. chiar dacă era întocmit un singur exemplar ce urma să fie aşezat undeva pentru a fi consultat: aşa se spune despre Heraclit că şi-ar fi depus faimosul tratat într-un templu şi poate din acest motiv tratatul a supravie uit până la 92 .C. chiar dacă nu e cu totul la adăpost de îndoieli. dezvoltarea formelor literare care nu erau dependente de recitare a creat pentru autori. primul text scris al celor două epopei a fost pregătit la Atena din ordinul lui Pisistrate: informa ia este plauzibilă. După o tradi ie adesea repetată în Antichitate. al V-lea. literatura precedă scrierea. Nucleul poemelor homerice a fost transmis pe cale orală vreme de câteva secole.

oricât de modest numeric.6. că oricine poate cumpăra pentru o drahmă operele lui Anaxagora. Când era folosit pentru o carte (sul). Trebuie să amintim aici că lungimea textului cuprins într-o carte antică era modestă: copia Symposion-ului lui Platon.jumătatea sec. cu fibrele transversale fa ă de scris. poate că şi suprafa a papirusului a contribuit la stabilirea acestei reguli. În rare ocazii. Un exemplu faimos este ms Hypsipyle al lui Euripide (P. Este imposibil de spus între ce limite furnizarea şi pre ul papirusului i-a împiedicat ori i-a încurajat folosirea în Grecia.Oxy. numai de la jumătatea sec.17). avem informa ii despre uolumina scrise pe ambele fe e (Iuvenal 1. Copiile se multiplicau şi se răspândeau probabil într-un mod limitat: se poate presupune că primele opere care să ajungă la un public.. în Apologia (26). Totuşi. Detaliile ne rămân însă necunoscute. iar Platon îl face pe Socrate să spună. 852). cu toate 93 . Epist. poate că exista o anumită cerere de copii şi în cazul poe ilor care formau baza instruc iei şcolare. dar cazurile de felul acesta erau excep ionale. al IV-lea. dat fiind că scribii preferau întotdeauna să folosească mai întîi fa a pe care fibrele erau orizontale. al V-lea se poate constata în Grecia existen a comer ului de carte. pentru că un text scris pe dosul foii s-ar fi şters foarte repede. fr. când l-a citit Aristotel (vide Diogenes Laertios IX 6). după cum impunea forma însăşi. au fost cele ale filozofilor şi istorigrafilor ionieni. aproape întotdeauna era acoperit pe o singură parte. chiar dacă uneori penuria de papirus impunea să se folosească pentru un text literar şi dosul foii. III 5. 304 K). Pliniu cel Tânăr. pentru această perioadă s-au găsit referiri la o sec iune a pie ei din Atena unde se achizi ionau căr i (Eupolis.

Nu există la Atena urme ale unor biblioteci generale. piesele erau reluate. ar fi fost de-a dreptul extraordinară supravie uirea în epocă elenistică a atâtor opere. să fi fost conservate în arhivele statului. cu biblioteci proprii. Aristofan îl ridiculizează pe Euripide pentru că în compunerea pieselor se atinge adesea de izvoare literare (Ranae 943). dar este verosimil ca nişte copii oficiale ale operelor puse în scenă la sărbătorile importante. al V-lea. după reprezenta ia originară. pe de altă parte. cuprindea aproximativ echivalentul a şaptezeci de pagini tipărite. dependentă de o colec ie personală de manuscrise. Odată cu progresul din sec. Dezvoltarea comer ului de carte le-a permis şi particularilor să-şi formeze o bibliotecă. au avut în posesie ample colec ii de căr i (Athenaios I 3a). dar probabil că nevoia fusese resim ită mai înainte.) îi atribuie oratorului Licurg propunerea de a conserva în felul acesta copiile oficiale. la sfârşitul sec. trebuie să fi fost şi ea. al VI-lea. din când în când. cum erau Dionisiile. existau biblioteci private. din sec. Chiar dacă nu este credibilă tradi ia conform căreia tirani ca Pisistrate şi Policlet din Samos. propria sa operă. Ştim că. între inute pe cheltuială publică. al IV-lea. PseudoPlutarh (Vitae decem oratorum 841 sq. devine necesară întemeierea institutelor de tip academic.că întrecea cu mult măsura obişnuită. între anumite limite. şi că actorii aveau în chip firesc nevoie de copii noi: dacă ar fi fost constrânşi să şi le procure folosindu-se de copiile private. este sigur totuşi că. plină cum este de parodii şi aluzii. Nu 94 .

un singur dialog platonic de lungime moderată sau o dramă attică. care corespundeau fără îndoială intereselor. eminentul elev al lui Teofrast. nu avem de unde să ştim în ce măsură bibliotecarii adoptaseră sistemul de a-şi procura dublete.este surprinzător să găsim la Strabon (XIII 1. Se pare că se făcuse un mic pas spre crearea ei încă în timpul domniei precedente primului Ptolemeu. în plus. situată în acelaşi complex de edificii sau în imediata vecinătate. Dacă acceptăm ca adevărată tradi ia din sec. ale Liceului.Chr. de pildă. e dificil să se calculeze care era valoarea reală. vaste. că erau acolo două sute de mii sau patru sute nouăzeci de mii de volume (Eusebius. Prep. care a întemeiat faimoasa bibliotecă din Alexandria (Diogenes Laertios IV 1. este cert că au făcut mari eforturi pentru a aduna o colec ie de literatură greacă ce tindea către completitudine. în func ie de sursele antice şi. Dincolo de aceste nesiguran e. Există anecdote care aruncă o lumină 95 . dar nu erau trecute cu vederea nici cele literare. Principalele materii de studiu în Liceu erau ştiin ifice şi filozofice. Tzetzes.54) informa ia că Aristotel a adunat un număr mare de căr i. era faimoasa bibliotecă. dată fiind lipsa de exactitate cu care au fost transmise toate numerele mari de către autorii antici. al III-lea. Evang. 350b. pe la 295 a. trebuie să inem cont de faptul că un singur sul con inea. O parte esen ială a institu iei. V 51). Prolegomena de comoedia) sau chiar şase sute de mii. care l-a invitat anume la Alexandria pe Demetrius din Faleron. Biblioteca a crescut rapid: numărul de manuscrise este apreciat în mod diferit. Această colec ie şi cea a Academiei au fost modelele imitate ceva mai târziu de regele Egiptului.

bibliotecarii alexandrini se lăsau adesea înşela i. după ce au ob inut-o.asupra spiritului în care erau conduse afacerile bibliotecii. pentru care a fost cerută o garan ie de cincisprezece talan i. 96 . Se spune că regele ar fi decis să ob ină un text precis al tragediilor attice şi iar fi convins pe atenieni să-i împrumute copia oficială din arhiva statului. aflăm că. dar. Din aceeaşi sursă. autorită ile egiptene au decis să o păstreze şi să renun e la garan ie (Galenus XVII 607). în râvna lor de a-şi completa propria colec ie. cumpărând falsuri ale operelor rare (XV 105).

pe pergament sau hârtie. NOMENCLATURA CODICELOR Miile de codice. Iată câteva exemple din primul grup: Alexandrinus (Biblioteca Alexandrina a fost fondată de papa Alexandru al VIII-lea în 1690: acum face parte din biblioteca Vaticana). Cele care excelează prin numărul şi valoarea codicelor latineşti şi greceşti sunt bibliotecile Vaticană. Bodleianus (Bodleiana a fost fondată la Oxford. în 1598. Biblioteci. după numele regiunii ori după numele formei sale. de sir Thomas Bodley). vide infra cap. în 1605. 97 . Marciană. Biblioteca Na ională din Paris. În nomenclatura codicelor se pot distinge cinci grupuri. Codicele şi-au primit numele după biblioteca în a cărei posesie se află (ori s-au aflat la un moment dat) sau după numele latinesc (în formă adjectivală) al oraşului în care se află biblioteca respectivă sau după numele vechiului său posesor sau. în bibliotecile publice europene. care au conservat operele literare ale Antichită ii clasice se află aproape în totalitate. mult mai rar. München. Leiden.4. Lauren iană.2. Ambrosianus (Biblioteca Ambrosiana a fost fondată la Milano în 1609 de cardinalul Federico Borromeo). de călugărul Angelo Rocca). încă de la primele decenii ale secolului al XIX-lea. Angelicanus (Angelica a fost fondată la Roma. bibliotecile din Viena. C. Biblioteca Muzeului Britanic (Londra).

care a fost mai apoi papă sub numele Alexandru al VII-lea). Malatestianus (Malatestiana a fost fondată la Cesena. în 1444. de Cosimo de Medici). cardinalul Querini. Riccardianus (Riccardiana. Estensis (colec ia Estensis a fost transportată la Modena. al XVII-lea). din colec ia cardinalului Bessarion). de prin ulelector Filip. Querinianus (Queriniana. 1447-1455). în 1475). Chisianus sau Chigianus (Chigiana a fost fondată la Roma în 1660 de Fabio Chigi. în 1598. de Domenico Malatesta Novello). de Riccardo Romolo Riccardi). Vaticanus (Vaticana. Palatinus (Palatina. fondată la Roma în 1754 de cardinalul Neri Corsini). de papa Nicolaus al V-lea. fondată la Floren a. 1476-1508: cea mai mare parte a codicelor de aici se află în prezent la Vatican). către 1590. fondată la Brescia.Casanatensis (Casanatensis a fost fondată de cardinalul Gerolamo Casanate. de 98 . la sfârşitul sec. fondată la Roma. Laurentianus (Laurentiana a fost fondată la Floren a. la British Museum). în 1478. Corsinianus (Corsiniana. Londinensis sau Londiniensis sau Britannus sau Britannicus (sub oricare din aceste nume se poate identifica un codice aflat la Londra. de ducele Cesare d'Este). fondată la Heidelberg. Marcianus (o bibliotecă Marciana a fost fondată la Vene ia. în 1452.

în prezent codicele se află la Bodleiana). sunt desemnate. Corvinianus (de inut de Mathias Corvin. câteva denumiri de codice: Alexandrinus (din Alexandria Egiptului. pot fi amintite. Lipsiensis (de la Leipzig). Athous (de la Muntele Athos). Guelferbytanus (de la Wolfenbüttel). în parte la Wolfenbüttel). Salmasianus (de inut de Claude de Saumaise.Dintr-al doilea grup. Atheniensis (de la Atena).g. Berolinensis (de la Berlin). parte a bibliotecii Vaticana). Hauninesis (de la Copenhaga). regele Ungariei). e. Ashmoleanus (de inut de Elias Ashmole. în prezent codicele se află la Paris).: Arundelianus (de inut de Thomas Howard. Colbertinus (de inut de Jean-Baptiste Colbert. Vindobonensis (de la Viena). Alexandrinus. conte de Arundel. de Witt). Dintr-al patrulea grup fac parte codice care şi-au primit numele după regiunea în care s-au aflat la un moment dat: 99 . După numele celui care a de inut la un moment dat codicele. Trevirensis (de la Trier). Wittianus (de inut de J. Peutingerianus (de inut de Conrad Peutinger). codicele acestuia se află în prezent la British Museum). Amstelodamensis (de la Amsterdam). Casinensis (de la Montecassino). aflat în prezent în parte la Paris. cu titlu de exemplu. după numele bibliotecii Alexandrina. Vallensis (de inut de Lorenzo Valla). Perusinus (de la Perugia). vide supra acelaşi nume.

care indică numai pierderile cele mai importante din tradi ia manuscrisă ciceroniană: 100 . Adeseori. Iată câteva exemple (alese dintr-un lung şir de codice latineşti dispărute). codice fundamentale ale celor mai vechi edi ii din clasicii greci şi latini au fost abandonate după tipărirea acestora. În secolele trecute. din Vergiliu: a fost denumit aşa de G. numit în prezent Laurentianus 37. Pertz care l-a plasat cronologic (eronat) chiar în epoca lui Augustus. Oblongus (codicele A din Lucre iu). Cisalpinus (codicele A al lui Tucidide). Etruscus (codicele tragediilor lui Seneca. Al cincilea grup cuprinde pu inele codice care îşi dezvăluie prin nume o particularitate a aspectului: Decurtatus (codicele C din Plaut şi codicele G din Teren iu). H. paguba cea mai mare însă au făcut-o incendiile şi tulburările aduse de războaie. Cele mai multe s-au păstrat totuşi ca apografe (copii directe) sau ca edi ii sau cola iuni (corecturi pe alte manuscrise). În afara tuturor acestor categorii se plasează codicele Augusteus. Foarte multe au dispărut din întâmplare sau pe o cale naturală. 13). Quadratus (codicele B din Lucre iu).Bavaricus (codicele B al lui Demostene şi codicele C al lui Polibiu). codicele nu au fost întotdeauna conservate cu grija cuvenită. odată cu trecerea timpului.

Pro Murena. Pro Rabirio Postumo. Pro Caelio. In Pisonem (se folosesc în reconstituire numeroasele apografe ale copiei lui Poggio).♦ Vetus Cluniacensis al lui Poggio (cuprindea Pro Roscio Amerino. ♦ codex Veronensis (unele scrisori). De lege agraria. Pro Rabirio perduellionis reo. 101 . ♦ originalele şi copia lui Poggio pentru Pro Caecina. Pro Roscio comoedo. De oratore. ♦ codex Laudensis (opere retorice): Brutus. Pro Milone). Pro Cluentio.

Într-o societate în care încep să se contureze forme. iar rezultatul a fost naşterea unei institu ii scolastice necunoscute mai înainte: universitatea. Centrele urbane renăşteau după secole de abandon. Magiştrii de felul lui Abelard. oameni noi. de activită i economice. devenind medii ale unor remarcabile inova ii. oraşele Europei occidentale s-au transformat. al XII-lea a făcut să vorbească despre el întregul Paris. precum şi prin parcursul dramatic al rela iilor sale cu tânăra sa elevă Eloisa. prin îndrăzneala cu care aplica dialectica la discursul teologic. indiferent de originea lor. formează grupuri care devin de-a lungul veacurilor tot mai numeroase şi mai uşor recognoscibile: animă cu prezen a lor cartiere întregi. creative. UNIVERSITĂ ILE DIN EVUL MEDIU În1 secolele care au urmat anului o mie. împreună cu elevii lor. Intelectualii elaborează noi construc ii de gândire şi. capabili să dea via ă unor forme inedite de raporturi sociale. Un passato da riscoprire. iar oamenii care se adunau acolo erau. nr. unde trăiesc în rela ii strânse în special cu breslele de meseriaşi. de diviziune a muncii. prin intermediul învă ământului. studiul 1 Capitolul de fa ă are ca bază articolele din revista Medioevo. scrise de Carla Frova şi Antonio Ivan Pini. Prototipul lor este Abelard. 10 (1997). an I. chiar embrionare. 102 . de institu ii politice. filozoful care în primele decenii ale sec. ale dezvoltării oraşelor. Respiră atmosfera de libertate care caracterizează primele faze. îşi transmit discipolilor învă ătura. Înnoirea a avut urmări şi asupra vie ii intelectuale.3. şi ei sunt împinşi să se gândească la activitatea lor.

Ca şi al i oameni ce au o meserie (artizanii sau comercian ii). Studen i tot mai numeroşi veneau aici. sub jurisdic ia arhiepiscopului. controlate de autoritatea ecleziastică locală. care în bisericile lor ar fi avut responsabilită i administrative şi pastorale importante. activitatea intelectuală începe să devină o muncă din care se poate trăi. Asociindu-se în mod liber. al XI-lea. În acest sens. era un important centru scolastic. Unii profesori au început să predea pe 103 . Valoarea profesorilor şi curiozitatea elevilor au reprezentat motorul unor noi dezvoltări. inteau cu precădere la formarea de ecleziaşti de rang înalt. ca la o „meserie”. în a doua jumătate a sec. logica) şi mai cu seamă teologia. printr-un jurământ. universitates. persoanele înseşi formau două grupuri distincte. pentru a studia disciplinele literare (gramatica. cu colegii lor. Şcolile. În universită i. studiul şi învă ământul sunt acum o adevărată profesie.şi învă ământul. încredin ate unor profesori care erau clerici sau monahi. al XII-lea. pentru că rezultatele muncii lor erau prea diferite. şi intelectualii sunt prezen i cu organiza iile lor corporative. În sec. Maeştrii predau în vecinătatea catedralei Notre Dame. chiar topografia şcolilor pariziene a devenit mai complexă. uneori chiar de departe. în plus. ei îşi apropriază puterea de a-şi fixa regulile propriei lor munci şi comportamentul pe care fiecare este obligat să-l respecte în interesul tuturor. Ambientul citadin stimulează o transformare decisivă a istoriei în cultura occidentală. Parisul. Analogia dintre universitari şi lucrătorii din zonele urbane nu poate fi împinsă prea departe.

pentru a stabili un raport direct cu noii intelectuali. autoritatea impusă de episcop controlului şcolilor. într-un moment în care încearcă să afirme cu putere autoritatea Scaunului roman asupra întregii creştinătă i. puterea a trecut în mâinile universitarilor. cu capacitatea de a-şi da autonom o normă. metodele didactice. sălaşul care-şi dispută cu Parisul titlul de cea mai veche universitate din Europa. controlau con inutul învă ământului. Învă a ii sunt chema i să pună în serviciul creştinătă ii toate resursele culturii lor. Rezultatul este o structură complexă de autoguvernare. afirmându-şi.malul stâng al Senei. În dobândirea autonomiei lor. sub diverse titluri. Acesta reprezintă embrionul universită ii. întemeiată pe norme scrise: profesorii. Alta este istoria Universită ii din Bologna. În 1231 universitarii au ob inut de la papa Grigorie al IX-lea o serie de privilegii foarte importante: prin bulă papală. pentru a submina prerogativele episcopului şi ale cancelarului. trimisul pontifical Roberto de Courçon a acordat acestor statute sigiliul aprobării papale. universitarii au fost sprijini i de ponteficii romani. cetatea Paris este preamărită cu titlul de parens scientiarum. al XII-lea. universitatea a început să elaboreze statute. Către anul 1200. fac parte din nucleul studios parizian. cu participarea studen ilor. De la sfârşitul sec. 104 . nu ezită să pună pe plan secund autoritatea ecleziastică locală. tot în mediul institu iilor ecleziastice. dar în afara jurisdic iei cancelare. propria sa libertate: în 1215. toate aspectele de via ă privitoare la persoanele care. Papalitatea a în eles bine for a uriaşă pe care o are în sine cultura scolastică şi.

Tradi ia îi atribuie meritul ini iativei lui Irnerius. în perioada preuniversitară. Cetatea se află în centrul unei regiuni. în care în sec. începând cu sec. cu atât mai pu in. şcoli de vreo oarecare importan ă sau ce anume se învă a acolo. Manuscrise din acele „căr i de legi” au ajuns la Bologna. cu o carte deschisă în fa a sa. În jurul acestor căr i iau naştere şcolile bologneze de drept. să fie opera unei singure persoane. Italia centro-septentrională. o întreprindere de asemenea dimensiuni nu se putea totuşi împlini pe durata unei genera ii şi nici. Nu se poate însă explica totul într-un mod mecanic. al XI-lea. la Bologna – dacă dăm crezare pu inelor mărturii –. unde. al VI-lea împăratul Iustinian adunase tezaurul legilor şi jurispruden ei antice care. Reprezentările figurative de scene de şcoală (în manuscrie. „făclia dreptului”. 105 . se înregistrează semnele unei renaşteri juridice. în postura de a o citi şi comenta în fa a unor grupuri de şcolari.Nu se ştie bine dacă au existat aici. rămăseseră atâtea secole împrăştiate şi nebăgate în seamă. Există cu siguran ă un raport între înflorirea şcolilor noi şi nevoia de cultură exprimată de o societate aflată în plină dezvoltare politică şi economică. după sfârşitul Imperiului roman. Lucerna iuris. „lumina Bolognei”. Sunt căr ile din Corpus iuris. pe căi aventuroase şi în mare parte obscure: unii maeştri au început să le recopieze şi să le pună în ordine. în primul rând pentru că. care-l ascultă într-o atitudine de respect. în special la cei care se folosesc de drept în practica profesională (judecătorii şi notarii). la început au fost mai cu seamă căr i. în sculpturile tombale) arată maestrul la catedră.

iar titlurile conferite sunt recunoscute ca valide oriunde. mai cu seamă. Prin reprezentan ii lor. Legătura cu cele două puteri universale a imprimat institu iei universitare unele dintre trăsăturile sale juridice cele mai caracteristice: în toate aşezămintele le sunt garantate universitarilor privilegii analoge. educându-i pe oameni să trăiască în supunere fa ă de Dumnezeu şi împărat. o putere uriaşă. Privilegiile acordate de Barbarossa. Le-a garantat protec ia sa. disciplina internă. coborând spre Roma pentru încoronare. slujitorul Lui”. reluate în legisla iile sucesive ale suveranilor. dar în final trebuie să accepte acele universitates studen eşti ca o prezen ă de prim plan a vie ii cetă ii. controlează toate aspectele vie ii „studiului”: programele de cursuri. Guvernul comunal pune vreme îndelungată piedici studioşilor străini care vor să se organizeze în corpora ii (cele bologneze nu au nevoie de garan ii speciale. Aten ia cu care papii şi împăra ii au urmărit noile dezvoltări ale culturii intelectuale a fost determinantă pentru succesul extraordinar al universită ii în Evul Mediu. fiind tutelate de statutul lor de cetă eni). pentru că ei „luminează lumea cu ştiin a. ca şi în cele ale teologilor şi filozofilor parizieni. Dacă se 106 . Începând cu sec. vor face din universitari un grup puternic şi capabil să se conducă autonom. activitatea profesorilor. al XIII-lea. principilor şi cetă ilor. chiar şi ponteficii intervin pentru a întări cu sprijinul lor puterea corpora iilor studen eşti. studen ii dialoghează cu institu iile citadine şi. Federico Barbarossa a întâlnit la Bologna o delega ie de profesori şi studen i. În 1155.Cultura care se construieşte în şcolile universitare pune în mâinile juriştilor bolognezi.

mai ales din punct de vedere financiar (salariile profesorilor fiind plătite din banul public). precum şi principii şi suveranii încep să dezvolte o politică de plasare a universită ii în serviciul exigen elor unui 107 . ale administra iilor orăşeneşti. Aceasta nu înseamnă că marile aşezăminte îşi pierd caracterul şi ambi iile cosmopolite: este însă evident că oraşele ca formă administrativă. se în elege cum noii intelectuali pot să aplice la ei înşişi într-un mod cu totul particular mottoul: terras omnes tamquam meas uidebo. studen ii continuau să-i plătească direct pe profesori. Ea este şi o institu ie solid înrădăcinată în realitatea socială şi politică a locurilor în care se găseşte şi. Din sec. prin sistemul „colectei”. dependen a universită ilor de puterile locale este foarte puternică. îşi va adânci această caracteristică. Încă din primele secole. În aceste condi ii. Încă din aceste prime ini iative de întemeiere.adaugă la acestea faptul că programele prezintă un grad înalt de uniformizare şi că latina este limba comună pentru to i. să se înzestreze cu o institu ie de studiu. autonomia corpora iilor universitare se reduce sim itor: în universită ile din Evul Mediu târziu şi apoi din epoca modernă. universitatea începe să devină tot mai clar o institu ie a statului. cu timpul. apar altele care se nasc din voin a suveranilor. iar oraşul Vercelli a decis în 1228. Universitatea are însă un alt chip. până la jumătatea sec. alături de acele spa ii de studiu născute din adunarea spontană a maeştrilor şi elevilor. ea va rămâne în multe aspecte numai formală. Federico al II-lea a fondat în 1224 Universitatea din Napoli. dintr-al XV-lea. al XIV-lea şi. al XIII-lea. în schimb. mai cu seamă. la Bologna. cu orgoliu.

Paris. Toulouse. care rămâne determinată de descenden a familială. Harta difuziunii locaşurilor universitare în Europa devine tot mai densă în cursul Evului Mediu. func ionari cu o bună pregătire. în care rolurile sociale se rigidizează tot mai mult.mediu politic teritorial precis: în fiecare centru orăşenesc. filozofii. notari. în administra ia publică. Este adevărat că nu toate universită ile. Salamanca. în unele cazuri. juriştii strâng alian a cu papalitatea sau Imperiul) şi asumarea unui rol tehnic (când s-au pus în slujba oraşului ca profesionişti şi func ionari). aceasta trebuie să furnizeze societă ii medici. profesori şi. mai ales cele apărute în perioada cea mai veche. nu este suficient titlul de doctor pentru a garanta o carieră strălucită. universită ile nu depăşeau un total de douăzeci. Raportul intelectualilor universitari cu puterea a cunoscut inevitabil transformări. angajate în slujbe preponderent tehnice. Pe de altă parte. Padova. Napoli. pentru că nu este nevoie să supraevaluăm puterea culturii universitare. Într-o societate. Către 1500 se numără cam optzeci. chiar din perioada anterioară): Bologna. Cambridge. supravie uiesc vreme îndelungată. Este totuşi impresionantă expansiunea fenomenului. Montpellier. nu trebuie să se creadă că aceste personaje. 108 . Situa ia era însă cu mult mai complexă. Siena. Iată o cronologie sumară a celor mai importante: Au universitate din sec. al XIV-lea. Transformările au oscilat între asumarea unui rol de ideolog (când teologii. cum este cea din Evul Mediu târziu. îşi pierdeau cu totul specificul lor de intelectuali. al XIII-lea (şi. Oxford. avoca i. Până în sec.

cap. au existat mari civiliza ii literate care nu au cunoscut universitatea. câte una pentru fiecare artă (id est. din al cărui trunchi puternic se despart şapte ramuri. Uppsala. Erfurt. Louvain. Roma. articulat în şapte discipline: cele şapte arte liberale (vide supra nota despre Martianus Capella. iar în epoca modernă s-a afirmat pe toate continentele ca o institu ie tipică şi specifică a culturii a occidentale. Roma imperială. al XIV-lea se adaugă: Avignon. Catania. Filologia). În sec. mai departe. A. pe parcursul secolelor de mijloc ale Evului Mediu. Ducerea la capăt a studiilor a necesitat întotdeauna trudă şi bani: câştigurile sigure şi prestigiul social reprezentau însă o răsplată pe măsură.1. Pisa. Pavia. Perugia. În lumea modernă. Rostock. Cracovia. marcată de şcoli superioare care nu sunt totuşi comparabile cu universită ile în sens strict. Copenhaga. disciplină): gramatica. Miniaturile manuscriselor scolastice reprezintă adesea sistemul cunoaşterii prin imaginea unui copac. al XV-lea: Leipzig. aşa cum au fost Grecia antică. Saragozza. În Evul Mediu timpuriu. Viena. Şi totuşi. chiar Islamul din perioada de aur. Glasgow. 109 . Coimbra (prin transferare de la Lisabona). Universitatea a fost „inventată” în Occidentul latin. dialectica. retorica. Freiburg. pare greu de imaginat o societate avansată din punct de vedere cultural care să nu aibă un sistem universitar. Köln. geometria. Înflorirea centrelor universitare răspundea unor schimbări pe care. aritmetica.Lisabona. le adânceau chiar mediile universitare. În sec. Praga. Trier. Tübingen. cunoaşterea era concepută ca un complex unitar. Heidelberg.

profesorii au început să schi eze un edificiu nou. Studen ii merg la Paris datorită faimei de care se 110 . O restructurare profundă a acestei scheme a avut loc la începutul celui de-al doilea mileniu. aşa cum se desfăşura în Evul Mediul timpuriu. al cunoaşterii. iar societatea în întregul ei şi-a dezvoltat noi exigen e culturale. dar uneori se deschide înspre specializare.astronomia. al XIII-lea. teologie. aproape nici unul nu reuşea să-şi desăvârşească efectiv întregul curriculum. Studium este unul singur. Un aşezământ universitar are menirea de a oferi pregătire în toate disciplinele. este acum o simplă pregătire pentru studiile superioare. în disciplne care se ocupă de natură. Mai mult decât to i ceilal i. Studiul celor şapte arte liberale. dintre relativ pu inii care puteau accede la educa ia superioară. dar se articulează în diferite facultă i ale universită ii: arte. al căror con inut este articulat. începând cu sec. Oameni noi s-au inserat în teritoriul literaturii. medicină. Această revolu ie se împlineşte sub semnul filozofiei aristotelice: traduse din greacă în arabă şi apoi din arabă în latină. studiosul trebuia să fie stăpân pe toate aceste discipline. În şcolile universitare. după schema diviziunii filozofiei. chiar dacă în realitate. drept. discipline morale şi discipline care privesc realită ile supranaturale (metafizica). chiar dacă în general diverse centre îşi leagă renumele de grupuri particulare de discipline. filozofii şi-au asumat sarcina de a teoretiza organizarea disciplinei. Pentru a fi un învă at. muzica. mai complex. Noua concep ie asupra culturii rămâne una profund unitară. operele filozofului grec sunt un element decisiv pentru dezvoltarea filozofiei şi a ştiin ei.

bucurau profesorii de arte şi de teologie, la Bologna, pentru a frecventa şcolile de drept. Programa unui curs universitar este constituită dintr-o selec ie de texte. Fiecare disciplină (teologie, filozofie, drept etc.) coincide cu căr ile autorilor care au tratat-o cu autoritate, iar profesorii au misiunea de a le transmite tinerilor con inutul lor întro formă nealterată. Con inutul şi metodele de predare erau teoretic similare în toate aşezămintele universitare (şi nu fără temei s-a insistat mult asupra rolului jucat de universitate în crearea unei culturi europene unitare); de fapt însă, puteau exista deosebiri chiar importante. Disparită i se remacă mai cu seamă în facultă ile de arte: în vreme ce în unele centre sau în unele epoci studiul era limitat la autorii vechi, folosi i în şcolile de arte liberale preuniversitare, la Oxford şi la Paris, în cursul sec. al XIII-lea, se citeau toate operele lui Aristotel. În vremea aceea, Aristotel era folosit şi de mul i teologi: chiar dacă facultatea de teologie avea ca texte de bază Biblia şi Sentin ele unui magistru din sec. al XII-lea, Petrus Lombardus (Libri quattuor sententiarum). Programa facultă ii de medicină cuprindea autori clasici, ca Hipocrat şi Galenus, şi tratate de autori arabi în traducere latină, în primul rînd „Canonul” lui Avicenna. Căr ile juridice pe care le reunise în sec. VI împăratul Iustinian în Corpus iuris stăteau la baza învă ământului de drept civil, în vreme ce dreptul canonic se studia din culegeri de norme ecleziastice. Întemeiată solid pe tradi ia autorilor, cunoaşterea transmisă de universitatea medievală poate părea la prima vedere statică şi repetitivă. Programele însă nu se men in neschimbate de-a

111

lungul timpului, ci se deschid primind, alături de textele clasice, tratate şi alte produc ii scolastice ale maeştrilor moderni, care devin şi ei „autori”. Şi, mai cu seamă, con inutul căr ilor nu este transmis ca ceva rigidizat: dimpotrivă, de fiecare dată este supus unui efort de interpretare din partea profesorilor; o operă doctrinală are subtilitate, fantezie şi îndrăzneală, ceea ce, în respectul absolut al textului clasic, o face capabilă să răspundă nevoilor şi intereselor modernită ii. Ştiin a medievală este în întregime întemeiată pe căr i (observarea naturii acoperă un spa iu marginal şi, sub acest aspect, revolu ia ştiin ifică de la începutul epocii moderne este cu adevărat o schimbare de perspectivă); nu se poate însă defini ca „livrescă” în sensul depreciativ al termenului. Cartea există prin medierea profesorului, ea trăieşte prin vocea lui. În două momente fundamentale ale didacticii universitare, lec ia şi disputa, studen ii înva ă prin intermediul ascultării. În lec ie, profesorul citeşte textul mai înainte de a-l comenta; în dispută, textul trebuie să fie deja total prezent în memoria celor care intervin, pentru a putea să-şi sprijine argumentarea pe autoritatea lui. Dacă pentru studiul individual studen ii au mare nevoie de pagina scrisă (şi de aceea epoca despre care vorbim este una de o extraordinară expansiune a produc iei de carte), aulele universitare rămân în mare măsură spa ii ale oralită ii. În cadrul raporturilor care au existat în Evul Mediu între cultura universitară şi celelalte culturi, merită pusă în valoarea problema lingvistică. Corpul universitar vorbeşte pretutindeni în limba latină şi rămâne fidelă acestei limbi de prestigiu chiar până

112

dincolo de sfârşitul Evului Mediu. Grupurile de intelectuali găseau în latină un puternic instrument de comunicare ştiin ifică, care anula barierele ridicate de limbile na ionale; iar universalitatea limbajului este un element fundamental în ideologia universită ii ca institu ie cosmopolită. Fa ă de societate în ansamblul ei, alegerea latinei este una de separare. În secolele în care se dezvoltă universitatea, nu numai lumea de rând, în via a de toate zilele, comunică în limba vulgară, ci chiar şi scriitorii deschişi la experimente folosesc în crea ia literară, cu tot mai mare insisten ă, noile limbi. În vremurile de început, raporturile dintre şcoală şi lumea literaturii în vulgară sunt foarte vii. Personajele care se mişcă într-o zonă de mijloc între cele două spa ii dezvoltă o intensă activitate de mediere: este vorba aici în primul rând de Brunetto Latini (cu numele latinizat în forma Burnectus Latinus), venerat de Dante ca maestru: în Tezaurul său, publicat în franceză (Li livres dou trésor) şi apoi în italiană (Tesoretto), el condensează mult din învă ăturile predate la Paris în facultatea de arte. Mai apoi, litera ii care aleg limba vulgară pornesc pe un drum cu o tot mai mare autonomie, ba chiar de contestare deschisă a culturii universită ilor. Clivajul dintre cele două lumi este menit să crească. Rămâne deschis canalul obişnuit de comunicare dintre şcoală şi culturile non-literate, prin pastorala religioasă. Predicatorii se străduiesc să traducă într-un limbaj accesibil poporului doctrinele pe care le-au studiat la universitate; numeroasele culegeri de predici în limba vulgară ajunse până la noi sunt o mărturie a strădaniei lor.

113

Revolu ia culturală care a marcat Evul Mediu târziu şi care şi-a găsit momentul de maximă elaborare în fondarea universită ilor. metafizică ale lui Aristotel. după unii istorici. începând cu jumătatea secolului. văd lumina sinteze grandioase dintre cultura creştină şi gândirea clasică greacă. Gra ie traducerilor latineşti. sunt. cum se definesc ei înşişi. Încă de pe la 1230. ci şi pentru a primi. nu au fost făcute în interiorul universită ilor. al XIII-lea. primele texte aristotelice intră în facultă ile de teologie. unde mecena i laici sau ecleziastici sus ineau întreprinderi de felul acesta prin însemnate mijloace financiare. morală. Avicenna si Averoe. unde. În 1270 şi 1277. care le-au oferit profesorilor universitari texte fundamentale pentru toate disciplinele. profesorii vin în contact cu operele de filozofie naturală. ci la curte sau în alte centre culturale. a implicat în mod natural instrumentele practice de 114 .Cultura universitară se deschide spre exterior nu doar pentru a da. la îndemnul papei. şi cu cele ale comentatorilor arabi. universitatea din Paris are un destin extraordinar. necunoscute mai înainte. Este semnificativ faptul că cea mai mare parte a traducerilor din greacă şi din arabă. iar profesorii care le sus in sunt expulza i din universitate. menit să influen eze profund toată istoria culturii occidentale. În faza aceasta. tezele averroiste sunt condamnate de episcopul Parisului. În cursul sec. Filozofii parizieni sunt magnanimi. cei dintâi intelectuali conştien i de func ia lor socială. datorate franciscanului Bonaventura şi dominicanului Toma d’Aquino. raportul dintre ambientul de la curte şi cel din şcoală a fost vital.

În interiorul textului. precum şi semne de paragraf pentru a pune în eviden ă păr ile în 115 . făcută cu glas tare. Cartea tipică a Evului Mediu timpuriu era un codice produs în scriptorium-ul unei mănăstiri. având loc în refectoriu sau în curtea interioară a mănăstirii. care trebuie să corespundă noilor exigen e ale studen ilor universitari. Cartea universitară. cuvintele sunt de regulă despăr ite unele de altele. pe baza unui contract autentic. în primul rând prin structura sa materială. răspunde unor modalită i de fabricare şi unor exigen e de întrebuin are cu totul diferite. cu o scriere care în mod obişnuit nu separa cuvintele. pentru studiu individual. de studen i care urmăresc din ea lec iile profesorilor. din thesaurus: mai apoi putea fi dăruită vreunui personaj eminent. care se dezvoltau în interiorul centrelor urbane. cu spa ii ample între rânduri. care este cu siguran ă exemplul cel mai tipic şi reprezentativ al produc iei medievale târzii.cunoaştere: căr ile. Apare acum o carte nouă. Codicele universitar prezenta pagini scrise pe două coloane. iese din mâna unui copist de profesie care. cu decora iuni rezervate paginilor şi rândurilor ini iale. textul este cuprins într-un sistem decorativ care. prezenta cel mai adesea foi scrise complet. un bun material menit vânzării şi folosit. pe scurt. cu margini ample destinate gloselor şi comentariilor la text. Cartea devine. Copiată în ateliere laice de scriere. Folosită pentru o lectură colectivă şi nu individuală. primeşte sarcina de a transcrie. prezintă şi titlurile în roşu – rubricae –. pe lângă miniaturile şi literele ini iale. Cartea era menită în esen ă să rămână în interiorul mănăstirii şi făcea parte în felul acesta din bunurile ei materiale.

ale căror urme s-au păstrat în manuscrisele 116 . pentru a transcrie textul. câte fascicule cuprindea textul respectiv. Se face o listă oficială de exemplaria şi se trec în ea tarifele. Mecanismul putea fi atins de defec iuni. care provocau incidente în transcriere.care se articulează discursul. un alt element caracterizează produc ia de carte universitară: este vorba de sistemul de peciae. puteau să închirieze din când în când acele peciae de care aveau nevoie. toate de aceeaşi lungime: fasciculele erau cunoscute sub numele de peciae. care lucrau în număr mare pe lângă universită i. Dincolo de noua structură formală. tot atâtea. şi deopotrivă pentru a veghea asupra autenticită ii şi corectitudinii formale a textelor. Pentru toate căr ile de texte utilizate se crea o copie oficială. era posibil ca în felul acesta să fie implicate mai multe persoane în copierea unui singur text. Pe de altă parte. verifică la începutul anului academic corectitudinea textuală a acestor exemplaria şi le fixează pre ul de împrumut. aleşi dintre profesori. s-a elaborat un sistem articulat şi func ional de multiplicare a căr ilor. mai ales la Bologna şi Paris. Aceste exemplaria erau scrise în fascicule. al XIII-lea. Pentru a face fa ă cererii continue de texte. nişte librari / bibliotecari. Avantajul sistemului este evident: copiştii profesionişti. lista trebuie să fie afişată în oficiul fiecărui stationarius. precum şi studen ii individuali. încă din primele decenii ale sec. O comisie de petiarii. numită exemplar. De aceste exemplaria se ocupă (mai cu seamă împrumutând din când în când peciae) stationarii. în multe universită i europene.

Boncompagno schi ează un loc construit anume pentru exercitarea memoriei. Independent de incidentele inevitabile. 117 . copistul descoperea uneori că spa iul pe care i-l destinase în alb era prea mare sau prea mic: aşa se face că în manuscrise se poate găsi o coloană rămasă în alb sau. Boncompagno nu a văzut niciodată realizată această şcoală a sa. El putea atunci să lase în alb un anumit număr de foi şi să treacă la transcrierea unei pecia de mai departe. a mesajelor culturale pe care le transmiteau. a rămas însă proiectul unui edificiu ideal visat de un profesor de retorică de la Universitatea din Bologna: Boncompagno da Signa (cunoscut şi sub numele latinizat Boncompagnus) În a sa Rhetorica nouissima (1235). aşadar pentru studiu. Odată ob inută însă pecia lipsă. Se putea întâmpla ca un copist. dimpotrivă. sistemul de peciae a fost capabil să răspundă exigen elor cititorilor. după ce termina transcrierea unei pecia.unde apar pe margini (adesea cu litere mărunte. împrumutată fiind altcuiva. un text fundamental pentru studioşii retoricii. de a gestiona şi a controla difuziunea textelor şi. în capitolul dedicat importan ei de a memora. uneori şterse sau tăiate par ial) indica ii ale sfârşitului sau începutului de pecia. ca textul să fie copiat şi pe margini şi scris cu litere extrem de mici. Universită ile şi şcolile medievale nu au rămas ca o realitate palpabilă. prin aceasta. de a avea la dispozi ie în timp scurt toate căr ile care le erau de folos. cu numărul care o individualiza. precum şi exigen elor universită ilor. să nu o găsească în oficiul stationarius-ului pe cea care urma.

noble ea şi meritele sale 118 . mai ales când e vreme frumoasă. Cât despre ferestre – ele trebuie să fie nici mai pu ine. de câini care latră. de canale. Va fi fără imagini şi de picturi. de gălăgie dăunătoare. Se dispun două sau trei ferestre prin care. Locurile studen ilor să fie aşezate în ordine. pentru că în ambele cazuri scade capacitatea de memorare. ca profesorul să-şi poată aminti numele lor. Studen ii nobili şi de neam înalt să fie aşeza i în locurile cele mai bune. To i pere ii vor fi vopsi i numai în verde. cu excep ie celor care sunt în mod deosebit eficace pentru exercitarea memoriei în diversele materii studiate de elevi. nici mai multe decât este necesar pentru o iluminare corectă. din când în când.dar din rândurile lui răsar câteva detalii ale şcolilor ce ne sunt familiare. Lă imea şi lungimea edificiului trebuie să fie aceeaşi. de trosnete şi de mirosul rău. Profesorul să şadă mai sus decât studen ii. dar respectând locul de onoare i se cuvine fiecăruia după însărcinările sale. nici să apese podeaua. iar scările să nu fie obositoare la urcat. trebuie să fie o singură intrare. Tavanul nu trebuie să fie nici prea înalt. „Un edificiu scolastic trebuie să fie construit într-un loc deschis. profesorul să poată privi afară şi admira pomii. unde este aer curat. la o înăl ime de la care să poată controla cine intră. Şcoala va fi cură ată de praf şi de orice murdărie. de zgomotele pie ei. Trebuie să fie departe de locurile frecventate de femei. precum şi pentru ca to i să poată vedea chipul profesorului. de cai. Este bine ca aşezământul să fie la etajul de sus. grădinile şi florile: vederea lucrurilor plăcute întăreşte memoria. To i cei dintr-o provincie sau de un neam să fie aşeza i împreună.

Nu se schimbă niciodată ordinea locurilor şi nimeni nu ia locul altuia. poate fi şi chiar este profund diferită. Eu nu am avut niciodată o asemenea şcoală şi nu cred că există undeva vreuna de felul acesta. odată cu afirmarea universită ii. termeni afla i deja în uz. cel mai adesea. devenind termeni tipic universitari. după aşezăminte) care avea autoritate asupra cunoştin elor transmise în şoli şi asupra persoanelor care frecventau şcolile. antice şi mereu aceleaşi. organizat pentru a atinge scopuri precise. În universitatea medievală se vorbea. obiecte pentru care Evul Mediu folosea două cuvinte distincte: studium şi universitas. Termenul „universitate” din limbile europene moderne se referă fie la con inutul învă ământului superior. care a trecut din latina medievală în limbile moderne. pentru a desemna diversele arii 119 . Rareori este vorba de cuvinte inventate anume. Prin studium se denumea con inutul activită ii didactice şi de cercetare.” O realitate nouă are nevoie de cuvinte noi. ci fiecare îşi păstrează locul care i-a fost atribuit. Dar poate că într-o bună zi sfaturile acestea vor fi de folos urmaşilor. lua i din limbajul şcolilor neuniversitare sau din via a de toate zilele. îşi schimbă în elesul şi se specializează. Universitas indica în latina medievală orice ansamblu de persoane. complexul disciplinelor. metodele. se defineşte corpora ia (formată din studen i sau profesori. Institu ia universitară şi-a format un lexic propriu.personale. dezvăluind cât de legată este universitatea de azi de rădăcinile ei medievale: realitatea care stă în spatele acestor cuvinte. fie la organizarea lui. dintre care mul i sunt în uz şi acum.

încărcat de o autoritate care le era recunoscută. de facultă i (facultates). un cuvânt din vocabularul feudal. al doilea (pentru că aici „maestro” desemna un profesor de rang inferior). la Paris. Profesorii erau numi i magistri sau doctores. se folosea de obicei primul termen. Maeştri de drept de la Bologna erau numi i şi domini.disciplinare. A ajuns pînă la noi termenul bidellus sau bedellus: acest personaj din universtă ile medievale era important. 120 . din moment ce putea fi însărcinat să controleze dacă profesorii îşi îndepliniseră regulamentar îndatoririle didactice. la Bologna.

Un manuscris aflat aici se poate numi aşadar. codex Vaticanus sau Ursinianus sau Bobbiensis (Bobbiensis Vaticanus) sau Palatinus (Palatinus Vaticanus). au fost aşezate pe pupitre (pluteus). BIBLIOTECI În vremea nostră. nefiind prea numeroase la început. dominate de cele din Italia. s-a mai îmbogă it prin achizi ionarea de manuscrise. de lângă Milano şi prin aducerea unui mare număr de manuscrise de la Heidelberg (provincia Palatinata). cele mai numeroase şi pre ioase manuscrise latineşti şi greceşti sunt concentrate în câteva biblioteci. până s-a construit clădirea bibliotecii. al XV-lea). La Roma: Bibliotheca Vaticana (întemeiată la începutul sec. mai ales palimpseste. după întemeietorul ei. mai poartă un nume: Bibliotheca Marciana. cele mai importante aşa se află şi azi. Un manuscris aflat aici se poate numi aşadar codex Laurentianus sau Mediceus sau Marcianus sau Florentinus. după provenien a sa. Cea mai importantă dintre ele este Bibliotheca Laurentiana din Floren a (se numeşte Laurentiana pentru că a fost înfiin ată pe lângă biserica San Lorenzo. fiind indicate prin sintagma libri catenati. Aceste manuscrise. de la mănăstirea Bobbio. Cosimo de Medici 1444. este numită şi Bibliotheca Medicea. manuscrisele au stat în mănăstirea San Marco din Floren a).4. legate cu lan uri. Flavius Ursinus. A fost îmbogă ită în 1600 cu colec ia de manuscrise a unui umanist. pentru că la început. 121 .

În Anglia există trei colec ii distincte de codice latineşti şi greceşti: în primul rând. cea a universită ii din Oxford (Oxonium: codex Oxoniensis) care se numeşte Bodleiana (după numele întemeietoruluisău). sunt importante pentru colec iile de manuscrise Biblioteca Na ională de la Paris. aici sunt. de la Bobbio. întemeiată de dinastia Bourbon. Bibliotheca Neapolitana. al bibliotecii vene iene este alcătuit din manuscrisele latineşti şi greceşti colec ionate de Petrarca care. precum şi palimpseste. La Cambridge (Cantabrigium: codex 122 . papirusuri descoperite la Herculaneum. fără a fi numeroase. Nucleul. mai ales. nomenclatorul înregistrează aici codex Marcianus sau Venetus (Marcianus Venetus). care. luate dintr-o bibliotecă din Spania). colec ia de opt sute de manuscrise (preponderent greceşti) bibliotecii San Marco. aceste codice s-au pierdut în mare parte. Cardinalul Bessarion şi-a dăruit. Din afara Italiei. La Napoli a existat o bibliotecă importantă.La Milano (Mediolanum): Bibliotheca Ambrosiana (cu numeroase manuscrise. printre care şi o serie ajunsă aici ca pradă de război (dăruite lui Bodley de contele de Essex. La Vene ia: Bibliotheca Marciana. mai degrabă simbolic. Biblioteca Na ională din Leiden (o colec ie mai pre ioasă pentru zona orientală decât pentru cea greco-romană). le-a lăsat bisericii San Marco. descifrate pentru prima dată de Angelo Mai. sunt de bună calitate. la moartea sa. se află aici aproximativ treizeci de mii de manuscrise. drept mul umire pentru azilul acordat de Vene ia grecilor fugi i din calea turcilor. în 1468. Biblioteca Regală din Madrid (Matritensis) de ine manuscrise vechi.

În 1622. Musaei Britannici) se află cam şaptezeci de mii de manuscrise. este cea mai veche bibliotecă publică germană care a supravie uit până în vremea noastră. Un al doilea centru german important pentru codice este Wolfenbüttel (Guelferbytana): oraşul a avut un principe care. cea a Mavrocorda ilor. În 1797. despre care se spune că ar fi avut şase sute de mii de volume (un număr mai degrabă legendar. Bonaparte a dus de la Roma. În România a existat. şi le-a dus la Vatican. Biblioteca. la Biblioteca Muzeului Britanic (codex Londiniensis. Unul dintre cele două cataloage existente precizează numărul autorilor: 405 lucrări de autori greci şi 222 lucrări de autori latini (pot fi amestecate manuscrisele cu tipăriturile). o bibliotecă importantă. la Londra. aflată într-un orăşel ocolit de ultimul război. bine alese. În sfârşit. După tratatul de pace din 1815. un general al papei a luat aproximativ trei mii cinci sute de manuscrise. alegând mai ales manuscrise de la Heidelberg. Al doilea catalog precizează numărul 123 . tot ca pradă de război. manuscrise din biblioteca Vaticană. al XVIII-lea. dintre care însă cele mai multe sunt orientale). în timpul războaielor religioase. se disting două colec ii de manuscrise. amintind de biblioteca din Alexandria). la începutul sec. au revenit la Vatican peste două mii şase sute de manuscrise originare din Heidelberg. în sec. între care zece-douăsprezece mii sunt codice latineşti şi greceşti). al XVI-lea.Cantabrigianus) există mai ales texte greceşti. La Heidelberg se află o bibliotecă întemeiată în 1421. Din spa iul german. şi-a lăsat moştenire publică toată biblioteca (în jur de douăzeci şi opt de mii de volume. a rămas într-o stare bună.

124 . Căr ile au dispărut. ajungând la Paris (unde s-au păstrat). fiind poate înglobată de Mavrocordat în biblioteca sa. Aceste manuscrise au fost cercetate de soli francezi şi cel pu in şaptezeci şi şase au fost vândute.manuscriselor: 162. Despre biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino nu se ştie nimic. al XIX-lea. într-o vreme a stat şi ea găzduită de Palatul Văcăreşti. s-a păstrat (în colec ia de documente ini iată de Eudoxiu Hurmuzachi) un catalog al bibliotecii mănăstirii Văcăreşti. întocmit pe la jumătatea sec.

utile în detectarea rela iilor stemmatice. Investigarea erorilor se poate face în sine. ci numai prin excluderea posibilită ii de a fi independent. EDI II Primul rezultat al muncii editorului este alcătuirea unui stemma. Pe de altă parte. Din acest punct de vedere. dar atunci devin relevante anumite caracteristici ale lor.5. erorile pot fi cercetate în scopul alcătuirii unui stemma. Paul Maas stabileşte o formulă de analiză. cu scopul de a determina felul în care au apărut şi calea de eliminare a lor. care ar putea indica anumite linii de descenden ă (fiind evident că o citire corectă. Vorbim de erori separative dacă un manuscris atestă o eroare acolo unde un alt manuscris păstrează lec iunea autentică: atunci are o descenden ă independentă de a acestuia (rămâne însă incertitudinea generată de contrastul dintre lec iunile autentice şi posibilele emendări). autentică poate supravie ui în orice linie). errores significativi. Dependen a unui martor de un altul nu poate fi demonstrată direct. Se demonstrează că un martor B este independent de că erorile semnificative sunt separative sau 125 . Erorile care apar în cursul transcrierii au o semnifica ie decisivă în studierea interrela iilor dintre manuscrise. se vorbeşte despre erori indicative sau semnificative. Mărturia este strict limitată la erorile semnificative (vide infra). pornind de la constatarea conjunctive.

s-a demonstrat între timp. să facă aceeaşi greşeală. că un număr de manuscrise bizantine din Sofocle sunt independente de L. prin identificarea faptului că o eroare comună lui B şi C este de o asemenea natură încât e pu in probabil ca B şi C să o fi comis independent una de alta.un martor A. 126 . Mai mult. B şi C. Se poate dovedi că doi martori. pentru că nu se exclude teoretic posibilitatea ca mai mul i martori. şi anume una care nu poate fi atribuită unei coinciden e în citirea greşită. O eroare celebră în tradi ia clasicilor greci este omisiunea versului Oedipus Tyrannus 800 în Codex Laurentianus 32. Erorile de tipul acesta sunt numite erori separative (errores separativi). Asemenea erori sunt numite erori conjunctive (errores coniunctivi). descoperind în A împotriva lui B o eroare constituită în aşa fel încât ceea ce ştim noi din stadiul criticii conjecturale a perioadei dintre A şi B ne autorizează să avem certitudinea că nu putea fi îndepărtată prin conjectură în acea perioadă. al XIII-lea (AG). sunt împreună împotriva unui al treilea. A. al X-lea sau al XI-lea (L) împotriva manuscriselor din sec. prin intermediul erorilor separative din L (e drept. Se identifică erori conjunctive dacă două sau mai multe manuscrise împărtăşesc o eroare proprie. mai ales în textul scholiilor).9 din sec. în mod independent. şi care face ca manuscrisele să fie asociate într-o anumită linie de descenden ă (şi de data aceasta. există posibilitatea ca o emendare să fi anulat mărturia asocierii). Este un fapt general acceptat azi că niciun bizantin din acele trei secole nu putea compune versul respectiv. nu al certitudinilor. Este un domeniu al probabilită ilor (sau improbabilită ilor).

în cazuri extrem de rare s-au conservat toate cele trei copii sau descenden i din fiecare din ele. exista o tendin ă de contaminare: în momentul în care se produce contaminarea. astfel încât cele două tipuri de rela ii pe care le implică pot fi demonstrate dincolo de orice îndoială. de pildă. Contextul este relevant: dacă ambii martori prezintă. pentru că este primejdios ca un text să fie editat pe baza unui stemma incert. 127 . un conglomerat de erori datorate itacismului şi singura eroare pe care o au în comun se datorează itacismului. Pe de altă parte. ambii martori au autoritate ortografică. Recomandările stricte de alcătuire a schemei de descenden ă nu se aplică în cazurile în care tradi ia manuscrisă a fost supusă emendării sau contaminării. Dacă. când textele erau intens citite.Probabilitatea ca doi martori să fie în acord pentru că au folosit aceeaşi sursă este însă mai mare. atunci faptul respectiv nu se transformă într-un argument care să sprijine stemma. pe de altă parte. producerea unui număr mic de copii (cel mult trei) după acelaşi arhetip. în cazul textelor relativ pu in citite. iar faptul acesta impune limitări. Natura tradi iei medievale implică. o eroare comună provocată de itacism face probabilă explicarea prin apartenen a la aceeaşi familie. Aceste două tipuri de erori indicative apar frecvent în textele extinse. metoda care stă la baza alcătuirii unui stemma devine impracticabilă.

în vreme ce independen a martorilor ulteriori (împotriva celor care sunt mai timpurii decît ei) trebuie demonstrată prin erori separative. dependen i. în examinarea martorilor din punctul de vedere al independen ei lor. Manuscrisele târzii pot păstra o tradi ie de dată veche. tot aşa cum se cuvine să fie pre uite efectele adnotărilor medievale sau 128 . stemma trebuie să acopere o tradi ie închisă: altminteri orice manuscris individual poate con ine variante (în text sau pe margine) care provin dintr-o sursă externă. din acest motiv. Cel mai adesea. Este întotdeauna relevantă cercetarea stării filologice în ansamblu a unui manuscris. un martor inferior. iar acest principiu a fost perfect formulat de Pasquali: recentiores non deteriores. parcursul corect începe de la cel mai vechi. în ordine cronologică. Ştiin a bizantină merită să fie corect evaluată. Cel mai vechi martor existent este întotdeauna complet independent. Tot aşa. de la Occidentul sau Bizan ul medieval până în vremea Renaşterii. iar apoi ajunge la recentiores. Principiul este generat de constatarea că un martor care de dată mai târzie decât decât altul nu este în mod necesar. indiciu că nu poate proveni dintr-un codice ulterior lui. Vârsta unui martor este luată în considera ie doar ca terminus ante quem. Asemenea manuscrise pot varia în dată (mai ales când este vorba de autori care s-au bucurat de o largă popularitate). în majoritate. editorii se confruntă cu probleme generate de absen a unor proceduri stemmatice clare. Aceşti martori recentiores se dovedesc a fi. şi de dificultatea de examninare şi evaluare a unor manuscrise emendate sau contaminate.Mai departe.

poate implica argumentul probabilită ii ca ipoteză de lucru. Beneficiul constă nu numai în viteza de lucru. dar numai după cola ionarea tuturor manuscriselor cunoscute. iar un hiatus în transmitere poate avea efecte ascunse. cu condi ia ca datele să fie pregătite adecvat. ci se plasează în contextul evaluării autorului respectiv. 129 . la acestea urmând să se adauge şi alte manuscrise eschiliene. Un editor al lui Polibiu ori Titus Livius poate prezenta un stemma şi o tradi ie închisă a principalei linii de descenden ă. Munca statistică poate fi făcută acum mijloace moderne. alte şaptesprezece o pot distruge. Rezultatul ultim nu rămâne unul mecanic. Concluziile se formulează doar după ce sunt examinate mărturiile din toate punctele de vedere. Se poate recurge la examinarea statistică. Polibiu şi Titus Livius erau totuşi texte prea voluminoase pentru a se bucura de o popularitate neîntreruptă. ci şi în depăşirea erorilor omeneşti în judecarea mărturiilor. Şapte manuscrise din Eschil pot sugera un stemma. care nu implică nicio opinie în privin a autenticită ii lec iunilor sau a deteriorării lor succesive. al subiectului şi stilului. iar emendarea şi contaminarea sunt în măsură să vicieze analiza. un calculus de variante. Bibliografia recentă şi recurgerea la mijloacele moderne de cercetare reprezintă pentru editor o complinire a studierii câmpului general al tradi iei mansucriselor de care dispune.măiestria emendărilor Renaşterii. Recensiunea manuscriselor. chiar dacă permite o mărturie adecvată.

la Magonza). edi ia princeps a lui Homer datează abia din 1488. Velleius Paterculus. Înaintea tuturor celorlal i autori. în 1508 a fost completat epistolarul lui Pliniu cel Tânăr către Traian.6. 1484). fragmente care lipseau edi iei princeps a lui Titus Livius din 1469. capitole. EDITIO PRINCEPS Numele de editio princeps se foloseşte pentru prima edi ie tipărită a unei opere. gramaticile greceşti ale lui Constantin Lascaris (Milano. prin descoperiri succesive. Primele căr i tipărite în greacă au fost. din 1518 pînă în 1773. iar umaniştii. din motive didactice. Sweynheim şi Pannartz. Renaşterea a fost predominant latină. De oratore (1465. abia la sfârşitul sec. al XVI-lea se poate spune că au fost publica i în cea mai mare (şi mai importantă) parte autorii greci. Iată câteva exemple: din 1515 datează prima parte a Annalelor lui Tacit. Descoperirile ulterioare au îmbogă it tabloul edi iilor princeps latine din secolele care au urmat incunabulelor. Edi ii princeps au apărut însă chiar şi după această dată (fără a fi limtate la descoperirile papiriacee sau de texte găsite 130 . din acelaşi an datează o edi ie din Lactan iu. au fost adăugate căr i. 1476) şi Manuel Chrysoloras (Vene ia. s-au îngrijit de tipărirea clasicilor latini. în 1528. În schimb. Autorii greci s-au bucurat de mai pu ină aten ie. după inventarea tiparului. când era deja publicată cea mai mare parte a clasicilor latini cunoscu i atunci. cel al lui Cicero către Brutus. la Subiaco). a fost publicat Cicero: De officiis şi Paradoxa (în 1465. editat de Fust şi Schoeffer. din 1520.

Efortul de tipărire a autorilor greci a fost rapid dublat de traducerea lor în limba latină. asta era situa ia şi pentru Peri leptunouvsh~ diaithv~. R. cum este de pildă Soranus (Peri. Extrem de rare sunt situa iile în care textul grecesc este ulterior regăsit: multe din operele lui Galenus au ajuns până la noi doar în traducere latinească. care a fost găsită de F.ulterior). în 1838.). Herodot. originalul grec s-a pierdut. Din 1652 datează culegerea Antiquae musicae auctores septem. dar în 1898 a fost publicat textul grecesc după un codice descoperit atunci. În câteva din aceste cazuri. 131 . Tucidide. Dietz şi a fost publicată după moartea acestuia. uneori s-a întâmplat ca traducerile umaniştilor (integrale sau par iale) să fie publicate înaintea edi iilor princeps ale autorilor greci (câteva exemple: Batrachomiomachia. Dionysios Thrax (Tevcnh grammatikhv). Esop. gunaikeivwn paqw`n). din 1698. Platon. Aristotel etc. Arrian ( jIndikhv). din 1715.

EDI IILE CLASICE Păr ile esen iale ale edi iilor dintr-un autor clasic sunt titlul. pe cât posibil clar şi scurt. conspectus siglorum et notarum. la care adesea se adaugă fontes et testimonia. TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT 1974 sau FLAVII SOSIPATRI CHARISII ARTIS GRAMMATICAE LIBRI V EDIDIT CAROLUS BARWICK EDITIO STEREOTYPA CORRECTIOR EDITIONIS PRIORIS ADDENDA ET CORRIGENDA 132 . Se cuvine să fie. Titlul se scrie în latină cu litere majuscule şi fără interpunc ie. aparatul critic. De pildă: P. prefa a. G. PAPINI STATI ACHILLEIS RECENSVIT ALDO MARASTONI BSB B. textul.7. unul sau mai mul i indici.

în cazul genitiv. TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT 1986 133 . TEVBNERI MCMLXIV Titlul operei este precedat de numele autorului. TEVBNERI MCMIII sau (mai frecvent) se poate da echivalentul latinesc: BABRII MYTHIAMBI AESOPEI EDIDERUNT MARIA JACODA LUZZATTO ET ANTONIUS LA PENNA BSB B. G.COLLEGIT ET ADIECIT K. Nu există un raport sintactic între titlul operei şi numele editorului: ar fi fost o eroare să apară scris LIBROS V. KÜHNERT LIPSIAE IN AEDIBVS B. G. Titlul unei opere greceşti se poate lăsa în limba greacă: ARISTOTELIS POLIQEIA AQENAIWN QVARTVM EDIDIT FRIDERICVS BLASS LIPSIAE IN AEDIBVS B. G.

prin absen a consemnării anului: Supplices (ed. TEVBNEI MCMLXIV EVRIPIDES IPHIGENIA IN TAVRIS EDIDIT DAVID SANSONE BSB B. Şi mai departe de standardele obişnuite ale paginii de titlu sunt aceste exemple. Iată două exemple: EVRIPIDIS HELENA EDIDIT KARIN ALT LIPSIAE IN AEDIBVS B. 1984). Christian Kopff. G. în edi iile Teubner ale operelor euripideice Bacchae (ed. care ies în eviden ă prin dimensiuni şi. 1982) şi Christopher Collard.g. e. G.Seria Euripide a aceleiaşi edituri atestă abordări diferite ale rela iei gramaticale dintre numele autorului şi titlul operei. mai ales. E.. TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT 1981 Varianta ultimă (cu numele autorului în cazul nominativ) se regăseşte. 134 .

W. LVGDVNI BATAVORVM APVD A. Pentru fiecare dintre codicele pe care se bazează edi ia.M. i PROLEGOMENIS COMMENTARIO APPENDICE INSTRVXIT 135 . TVLLI CICERONIS EPISTVLAE VOL. Apoi se trece la examinarea tradi iei directe.A. acestea ocupă primul loc. SIJTHOFF Exista obiceiul ca prefa a să fie scrisă în latină. I. se semnalează în margine sigla. ROSE M. edi iile recente au abandonat în general acest tip de rela ie cu limbile clasice. autenticită ii ei etc. se descrie species externa.. I EPISTVLAE AD FAMILIARES RECOGNOVIT BREVIQVE ADNOTATIONE CRITICA INSTRVXIT LODOVICUS CLAUDE PURSER COLLEGII SANCTAE ET INDIVIDVAE TRINITATIS IVXTA DVBLIN SOCIVS OXONII E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO HYGINI FABVLAE RECENSVIT. H. Dacă există incertitudini asupra datei operei.

se indică aceleaşi elemente ca şi în cazul codicelor. Mărturiile antice asupra autorului şi asupra operei ocupă ultimele pagini ale prefe ei. au fost considerate superflue şi s-au pierdut (de aceea edi iile princeps pot avea valoarea unor codice). Pentru a face mai comodă consultarea. i se relatează istoricul. după folosirea pentru tipar. Pentru simplificarea aparatului critic. Dacă tradi ia directă cuprinde şi papirusuri. adesea copii ale unor codice care. pentru fiecare. Dacă se folosesc şi codice care s-au pierdut. se pot face în prefa ă referiri la particularită ile ortografice ale codicelor. Între prefa ă şi text se pune lista de sigle şi de semne (conspectus siglorum et notarum). fără să se ină cont de diviziunea pe capitole. florilegii. pentru a facilita trimiterile ulterioare. inscrip ii. la erorile cele mai importante ale cola ionărilor precedente etc. Nu trebuie uitate edi iile umanistice şi îndeosebi edi iile princeps. Se trece apoi la indicarea edi iilor. Rândurile se pot numerota pe margini. De o importan ă aparte pentru critica de text este tradi ia indirectă: de aceea trebuie tratată în prefa ă.se prezintă con inutul. care este numerotată cu cifre romane şi împăr ită în capitole. se indică în ce fel li se pot recupera lec iunile. se pot face. aprecieri generale şi se semnalează deficien ele. imediat după cea directă. cel mai adesea litera ini ială a 136 . din cinci în cinci. Notele prefe ei se indică prin numere progresive. se recomandă să se indice în margini subiectul. iar în cazul celor cu valoare ştiin ifică se dă lista completă. la coruptelele lor specifice. Codicele sunt indicate de regulă cu o singură literă majusculă.

Toate observa iile referitoare la codice se fac în prefa ă. Chiar şi codicele pierdute merită să figureze cu siglele lor.g. diserta iilor etc. Lista începe cel mai adesea cu codicele de autoritate.g. indica iile editorilor.. etc. ale revistelor. 137 . Rareori există motive suficient de puternice pentru a schimba siglele uzuale. † etc. sau între antiquiores şi recentiores.. Nu se recomandă notarea cu pentru codices recentiores (în ansamblu sau în parte) sau distingerea între codicele integri şi mutili.: o = codex Oxoniensis Collegii Corporis Christi 57 saec. dacă au fost deja cola ionate sau dacă li se pot recupera lec iunile din alte surse. e. Klotz) consensul codicilor G E H este indicat cu . Cu w sau W e indicat consensul tuturor codicelor.  = codex Parisinus E 71 anno 1416 scriptus. După siglele codicelor se pun notae.. XII. Explicarea siglelor se cuvine să fie scurtă. Un grup de codice care formează o familie se poate semnala cu o siglă specială: în Oratio Pro Caelio (ed. semnele < >. prin care se explică abrevierile folosite în aparatul critic: om. se notează cu litera sau cu men iunea Itali lec iunile sau conjecturile anonime din epoca Umanismului. ale celor care au făcut emendări. saec. del. cu excep ia celor numi i expres în aceeaşi notă. X. Nu arareori codicele sunt indicate cu litere minuscule sau greceşti. doar numele şi data codicelui. La siglele codicelor se adăugă cele ale papirusurilor şi ale florilegiilor/antologiilor.: A = codex Ambrosianus C 29 inf. cor. Orice alte observa ii sunt rezervate prefe ei. [ ]. nu în conspectus siglorum.. e.numelui lor.

pentru textele papiriacee încă nu există un acord complet. Indicarea capitolelor şi a paragrafelor se face pe una dintre marginile laterale: pe aceeaşi margine (sau pe cealaltă) sunt numerotate rândurile. În cartea De medicamentis a lui Marcellus se adaugă signa ponderum medicinalium. Cel mai adesea pe partea de sus a celor două pagini ale căr ii deschise se scriu numerele paginilor respective. Cu majuscule se scriu formulele juridice. Textul este editat cu caractere simple (rotunde). numele autorului şi titlul operei. iar după text se pune conspectus metrorum. lacunele din tradi ia manuscrisă trebuie semnalate însă în aparatul critic. Consensul este aproape unanim în editarea tradi iei manuscrise. Paragrafele corespund cel mai adesea capitolelor. iar textele epigrafice sunt în mod curent editate cu alte valori ale semnelor grafice. în paranteze drepte [ ] se pun literele şi cuvintele tradi iei directe expurgate de editor. se adaugă la text personae şi argumenta. se lasă un interval mai mare înainte de începutul unui nou capitol sau 138 . este preferabil să fie pu in frecvente.Conspectus poate varia în func ie de operă. În paranteze unghiulare < > se pun literele şi cuvintele care lipsesc în codice şi sunt adăugate prin conjectură. în caz contrar. Dacă existen a a două puncte în acelaşi rînd face neclar începutul unui capitol sau paragraf. con inutul lor. Cu cursive se notează observa iile editorului. Pentru operele dramatice. O serie de asteriscuri indică presupunerea unei lacune în text. Marginile textului se folosesc în mod diferit. actele politice şi alte asimilabile lor. Cuvintele iremediabil deteriorate se pun între cruces. Citatele şi cuvintele unui interlocutor se pun între ghilimele.

în acelaşi fel se notează paginile edi iilor importante pentru valoarea lor ştiin ifică sau pentru răspândirea lor. Pentru numărul de versuri nu există o normă constantă.): aceste numere se aşază într-o margine a textului edi iilor moderne. se fac de obicei două numerotări: în marginea superioară. se semnalează pe margine recto-ul şi verso-ul (chiar şi în mijloc de cuvânt). aparatul este numerotat cu cifre arabe aldine. clar. cu caractere cursive. iar într-o margine laterală. lec iunile codicelor şi conjecturile filologilor sunt cu caractere normale (rotunde). mai presus de toate. 1 139 . Vulgata multor texte greceşti în proză are o numerota ie specială. dar cel mai adesea se notează pe marginea stângă. cu adăugarea literelor alfabetului latin (a b c d etc. Sub text se pune în formă latină aparatul critic. Rareori numerotarea se face în josul paginii. iar „mâinile” diferite se notează cu cifre arabe superioare: e. Pentru textele istorice se pot pune pe marginile laterale indica ii cronologice. Lec iunile diferite ale aceleiaşi note sunt separate cu o virgulă sau cu două puncte. actele şi scenele. pe marginile interne ale edi iei sale din Solinus.paragraf. Dacă în acelaşi rând sunt două sau mai multe note. M . cea a totalului comediei. Dacă există un singur manuscris sau dacă dintr-unul singur derivă to i ceilal i. care trebuie să fie. în multe edi ii însă caracterele normale şi cursive sunt folosite diferit. acestea se disting între ele printr-un spa iu sau prin două linii verticale. sau fără nici un semn de punctua ie. Pentru edi iile din Plaut şi Teren iu. În coresponden ă cu rândurile sau versurile textului. iar tot restul. Mommsen a adăugat locurile paralele din Pliniu cel Bătrân. Codicele se indică prin siglele din conspectus.g.

inma// F (eras. divergen ele sau erorile codicelor individuale şi nici lec iunile eronate din codice izolate. se foloseşte în forma latinească. acte academice. Cu excep ia situa iilor ieşite din comun. 140 . ar trebui puse după aparat testimonia ueterum. Se declină însă în formă latinească numele filologilor moderni (e. testimonia. Titlurile de reviste nu se traduc în latină (Rheinisches Museum. Numele filologilor se dau după abrevierile semnalate în notae. 2 litt. fort. Victorius şi nu Vettori. Editorul inventariază pentru sine. pentru că sunt legate de text.: a Wilamovitzio. timeret). dar este de dorit să le selec ioneze cu pruden ă pe cele incluse în edi ia sa.g. la nominativ. din edi iile precedente. auctores şi imitatores. după uz. dar se scrie Bentley.g. Strict logic. Hauptius. nu se consemnează dubiile asupra lec iunii arhetipului sau familiei. ele se pun între text şi aparat. Dacă ajunge să fie citat un nume nou. În anumite cazuri apar şi al i indici: nume de scriitori cita i. os). toate conjecturile propuse de savan i.g.. Perizonius şi nu Voorbroek). Haupt şi nu Bentleius. Camerarius şi nu Kammermeister..Literele din lec iunile codicelor care sunt marcate cu puncte trebuie (în viziunea editorului) înlăturate (e. Totuşi. s) V. monografii etc. dar ulterioare lui. nu Museum Rhenanum). Mommseno). precum şi din reviste. După text se pune un indice de nume proprii.. tăieturile prin răzuire sunt indicate cu asterisc sau cu linii verticale uşor înclinate: agi* (era.. numai pentru filologii care sunt numi i în mod obişnuit aşa (e.

Lisabona. Introdução à cultura clássica. ♦G. Paris. Niculescu (ed. Introducere în filologia românească. vol. 1942. Buescu. Academiei. Les Belles Lettres. Marzorati Editore. an I. 10 (1997). XII-XV)”. Bibliografie selectivă ♦V. I. Ghe ie & Al. În: Manual de lingvistică romanică. Problèmes de critique et d’histoire textuelles. ♦V. Herescu. Mareş. Editorial Verbo. 1990. Le strade del testo. gramaticii”. pp.). 24-35. pp. În: Introduzione allo studio della cultura classica. nr. „Izvoarele latinei „vulgare”. Editura Enciclopedică Română. Bari. ♦A. pp. 1979. Institut Roumain d’Études Latines. Bucureşti. „Sapere è potere”. 16-18. Bucureşti. „La storia della filologia classica”. Ed. Costa. pp. 1956. Buescu. Un passato da riscoprire. vol. 171-190. „Quando studiare diventa un mestiere”. 2 („Linguistica e filologia”). ♦S. Milano. Les manuscrits. Adriatica Editrice. Giarratano. „Paleografia latină cu referire la Transilvania (sec.). ♦I. 1970. Cavallo (ed. II Latina „Vulgară”. I. 1987. Prefa ă de N. Latinitate. Introducere. În: Documente privind istoria României. 1974. 53-65. Paris. 69-142.romanitate. Frova. Vol. Jakó. Dain. [Editura] Universită ii. 1964. Les Belles Lettres. „La critica del testo”. 1.auctores şi imitatores. 673-739. Bucureşti. papirusurile. pp. 141 . ♦T. Roma. pp. Inscrip iile. ♦C. ♦C. pp. Bucureşti. În: Medioevo. Al. particularită i gramaticale şi sintactice sau altele. 595-672.

Russo. La tradizione dei classici dall’Antichità ai tempi moderni. Bucureşti. 1987. Roma. nr. traducere în limba engleză de B. Oxford. 1958.♦P. 142 . D. ♦L. În: Medioevo. G. Ferrari. Oxford. 36-45. traducere în limba italiană de M. Textual Criticism. Scribes and Scholars. Copisti e filologi. 10 (1997). Un passato da riscoprire. 1957. 1912. Pini. „Cosa non si fa per quel pezzo di carta”. Oxford University Press. Leipzig. Maas. Padova. Antenore. Oxford University Press. Wilson. pp. Critica textelor şi tehnica edi iilor. an I. Textkritk. ♦D. 1968. Flower. ♦A. Reynolds & N. I.

143 .