Ioana Costa

Textele antice şi transmiterea lor

Editura Universităţii din Bucureşti 2008

TABLA DE MATERII

A. CONSTITUIREA TEXTELOR .........................................................................6 1. FILOLOGIA .....................................................................................................6 2. PALEOGRAFIA EXTERNĂ .......................................................................... 17 PAPIRUS VS CODICE............................................................................................... 17 INSTRUMENTE DE SCRIS ........................................................................................ 27 PALIMPSESTE ........................................................................................................ 30 3. PALEOGRAFIA INTERNĂ ........................................................................... 32 B. TRANSMITEREA TEXTELOR ..................................................................... 39 1. MONUMENTELE: LITERATURĂ, ARTE PLASTICE ................................. 39 2. COPISTUL...................................................................................................... 47 3. ABATERILE DE LA MODEL........................................................................ 54 4. TRADI IA INDIRECTĂ ................................................................................ 59 5. RECENSIO...................................................................................................... 69 6. EXAMINATIO ................................................................................................. 78 7. EMENDATIO .................................................................................................. 87 C. PĂSTRAREA TEXTELOR ............................................................................. 92 1. BIBLIOTECILE ANTICE............................................................................... 92 2. NOMENCLATURA CODICELOR................................................................. 97 3. UNIVERSITĂ ILE DIN EVUL MEDIU...................................................... 102 4. BIBLIOTECI................................................................................................. 121 5. EDI II........................................................................................................... 125 6. EDITIO PRINCEPS....................................................................................... 130 7. EDI IILE CLASICE ..................................................................................... 132 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.......................................................................... 141

5

A. Constituirea textelor

1. FILOLOGIA Termenul românesc „filologie” vine, în descenden ă directă, din limba franceză: philologie. Dic ionarele moderne (e.g., Hachette 1988) îl definesc, pe scurt, ca „studiu, bazat pe texte, al unei limbi, al gramaticii şi istoriei sale”. Sursa termenului modern este latina (philologia), care l-a preluat fără inova ii din limba greacă (filologiva), unde fusese derivat dintr-un substantiv compus: filov-logo~ (id est oJ filou`n lovgou~). Termenul1 apăruse în literatura greacă pentru prima dată la Platon: philologia desemna dragostea de vorbă, de conversa ie, de argumentare (ca dispută teoretică); domeniul semantic al termenului este bine pus în eviden ă de antonimie: philologos vs misologos, „amator de argumenta ie” vs „cel care detestă conversa ia, argumenta ia”. La Platon, se conturează distinc ia filov-logo~ / polu-lovgo~ vs bracu1

Strict formal, filologia apare ca disciplină universitară la 8 aprilie 1777, când Friedrich August Wolf se înscrie la această disciplină, la Universitatea din Göttingen (devenind studiosus philologiae). Denumirea a cunoscut numeroase variante (în sensuri mai largi sau mai restrânse): humaniora; studii umanistice; erudi ie clasică; literatura veche sau clasică; ştiin e frumoase; cunoaşterea Antichită ii. Termenul cel mai cuprinzător rămâne însă filologia. Cum definirea lui a rămas laxă, nu s-a putut determina cercul domeniului, care este lărgit sau îngustat. Îngustarea domeniului poate merge până la simpla lectură a textelor literare, în spe ă cele greceşti şi latineşti (sau numai cercetarea limbii). Acestei abordări i se opune pozi ia, dominantă în filologia clasică, de asumare totală, prin cercetarea întregii moşteniri greceşti şi latineşti, preponderent în domeniul literar în sens amplu (suma mărturiilor scrise).

6

Philologia. care includea firesc filozofia. dar şi premisele vorbirii: ra iunea însăşi. fiind un nume verbal format de la lego. un om cu preocupări variate1. În perioada elenistică. I a. numindu-se pe sine critic. al cercetării. Odată cu transferul aten iei de la domeniu la cel care îl stăpâneşte şi care este „un iubitor de logos”. Nu to i cădeau de acord asupra con inutului no iunii. un studios. de-a lungul existen ei sale. în special începând cu perioada alexandrină. al discu iilor. era preocupat în primul rând de literatură. se impune definirea termenului logos: dic ionarele limbii vechi greceşti înregistrează aici mai multe coloane de sensuri. în Antichitate se numea grammatikhv (tevcnh). Filologul grec.lovgo~. „a spune”. incluzând mai multe domenii specializate.. Crates şi elevii săi dădeau acest nume doar celor care explicau glosele. filolog şi critic erau sinonime. de la cuvânt la opera întreagă. cuprinzând manifestările vorbirii.Chr. filologul este un critic literar. un iubitor al vorbirii. „a enumera”. Pentru grecul de la sfârşitul Antichită ii. etimologic. termenul filolog capătă şi în elesul de doct. de la acesta din urmă. de a argumenta.. Mai târziu. Mai târziu. era. savant (în general). philologia ca disciplină apare ceva mai târziu. caracterizând raportul Atena-Sparta. Ceea ce acum numim filologie. 7 . logos îşi deschide în elesurile. un cercetător. până în sec. filologul este un erudit. Filologia. aşa cum apare termenul la Platon. nu a fost o ştiin ă rigid delimitată. o primă suită de sensuri porneşte de la „a alege”. este plăcerea de a vorbi. este pasiunea pentru disputele teoretice. într-un context care explică în elesul modern al termenului: 1 Platon pusese alături de filovlogo~ pe filovsofo~.

Născută cum era din compararea variantelor. cosmografie. Încercarea de reconstituire a formei Colegii de breaslă l-au poreclit însă Beta. în sensul curent al termenului. un set de norme după care editorii să stabilească numitorul comun al metamorfozelor suferite de textul trecut prin mâinile copiştilor. vreme de secole. Colec iile de manuscrise le dezvăluiau variante ale aceluiaşi text. matematică. 1 8 . îngustarea pe care o asemenea defini ie o aduce domeniului este doar aparentă. 1912. de vreme ce critica de text nu poate fi limitată la simpla comparare a manuscriselor / edi iilor. De altfel.marile biblioteci ale Antichită ii. care şi-a luat supranumele Philologos1. Într-un sens rigid. fără ca alterările pe care le suferea textul să poată fi eliminate. filologia chiar a fost definită drept „critica textelor şi tehnica edi iilor”2 (articolul din DEX păstrează ceva din această nuan ă). „edi iile” în câte un singur exemplar ale copiştilor au fost apoi înlocuite de tiraje editoriale. filologia ar fi putut rămâne o tehnică de lucru. Bucureşti. din Antichitate până la inventarea tiparului – şi încă destul timp după aceea. Critica textelor şi tehnica edi iilor. erudit. 2 Vide Demostene Russo. poezie. cel dintâi „filolog” a fost bibliotecarul alexandrin Eratostene. Starea textelor antice se poate descrie doar acceptând faptul că fiecare manuscris era o edi ie autonomă. Bibliotecarii antici au comparat manuscrisele pe care le-au putut aduna şi s-au străduit să refacă textul originar. cronologie – era un specialist de rang secund în fiecare dintre ele. pasionat de numeroase domenii – geografie. pentru că. Alexandria şi Pergam. tot atâtea câte exemplare existau. au reprezentat pentru învă a ii vremii o grea încercare.

al cola ionării. uerba docet. Învă a ii care lucrau la biblioteca din Alexandria sunt cei care au fundamentat filologia. 9 . uerba colorat. loquitur. Această legitimă nevoie de cunoaştere a filologului a făcut ca încă de la primele atestări termenul să fie un echivalent pentru „erudit”1. îmbră işându-le erudit. diploma numeşte manuscrisul. din „Nunta Filologiei cu Mercur”: GRAM. AS. pergamentul). respectiv. Subdisciplinele filologiei. AR. este stabilirea unui text cât mai apropiat de original. în această primă etapă a 1 Se poate deduce cum anume arătau cele două trepte ale filologiei (cu trei şi. geometria şi astrologia. canit. /MUS. În elesul modern restrâns al termenului „filologie” este acoperit de sintagma „critică diplomatică”. dialectică şi retorică –. Învă a ii s-au văzut nevoi i să stabilească ce era corect şi ce era fals în exemplarele diferite ale aceluiaşi text. Ei au cercetat moştenirea secolelor anterioare cu trei mijloace: critica.originare a textului implică o cercetare – ce poate fi aprofundată până la exces – a unor domenii apropiate sau îndepărtate. ponderat. filologul era menit să studieze muzica. GEO. diuinare „a ghici”) sau critica emendatrix (lat. emendare < mendum „greşeală”). filologia a alăturat cunoştin e din domenii felurite. Născută din punerea alături a manuscriselor. RHE. Scopul comparării. coniectura „presupunere”) sau divinatorie (lat. colit astra. DIA. numerat. Această parte a criticii o numesc unii conjecturală (lat. prin care se defineşte strict cercetarea manuscriselor (lat. patru componente) în Antichitate dintr-un distih al lui Martianus Capella. Biblioteca din Alexandria cuprindea două sute de mii ori chiar şase sute de mii de exemplare (sursele antice dau informa ii diferite) adunate din bazinul Mediteranei. hermeneutica. aritmetica. Pe lângă disciplinele oarecum previzibilele din punctul de vedere al omului modern – gramatică. gramatica.

în deplinătatea lui formală. fiind înlocuit cu totul abia prin sec. reprezentau trepte ale reconstituirii textului. Este cert că deosebirile materiale dintre căr ile antice şi cele moderne au influen at cititorul în rela ia lui cu textele literare. cercetarea formelor analogice (în morfologie). având pe o singură parte textul. exegeza estetică a operei literare (de această analiză ine şi critica autenticită ii unei opere literare şi. scris într-o succesiune de coloane. în sens strict. Forma uzuală era cea de sul. semantică şi literară: prozodia (care. evolu ia). la poezie. precum şi stilistică (retorica).Chr. Papirusul a fost curent folosit până prin sec. cu mâna dreaptă. făcut din fâşii sub iri tăiate din măduva unei trestii care creşte spontan în delta Nilului1. precum şi de pronun ia întregii fraze. folosind stânga pentru a ine partea pe care o văzuse deja şi pe care o înfăşura din nou. lexicografia). sulul ajungea să fie întors pe dos. Reconstituirea textului originar este posibilă numai în limitele impuse de originea şi etapele istorice ale textului scris..existen ei ei. a elementelor de realia (explicarea obiectivă a ceea ce se indică adesea prin „antichită i”) şi etimologică a cuvintelor (sensul originar. Cel care citea trebuia să-l desfăşoare treptat. al XI-lea. id est punctua ie). explicarea cuvintelor (glosele. la sfârşit. Materialul obişnuit pe care se scria era papirusul. aşa încât trebuia să fie iarăşi În primul secol al erei creştine existau încă unele centre minore de produc ie în Siria şi lângă Babilon 1 10 . metrica). al VII-lea p. se ocupa de accent şi accentuarea corectă a cuvintelor. exegeza gramaticală simplă (cu precădere morfologică). când a început fabricarea hârtiei din bumbac (de origine orientală).

atunci când un autor antic citează un alt autor. alternarea interlocutorilor în textele dramatice nu era indicată cu precizia pe care acum o considerăm necesară. atât în textele greceşti. Un alt inconvenient era reprezentat de materialul pu in rezistent şi de stricăciunile care apăreau de aici. care trebuie să fi măsurat cca 6. întregul Symposion al lui Platon. Nu este greu de imaginat că un cititor antic. care în greacă ar fi putut compensa această dificultate. Textul. când era complet. fiind pus în situa ia de a verifica un citat ori de a controla o trimitere. nu a fost de uz comun. Sistemul de accentuare.desfăşurat mai înainte de a fi folosit din nou. mai degrabă decât să îşi asume efortul de a răsuci sulul şi să-i grăbească în felul acesta procesul de degradare. vreme îndelungată. De-a lungul întregii Antichită i. lipsea despăr irea în cuvinte. ci se socotea suficient să se pună o liniu ă orizontală la începutul unui rând sau două puncte unul peste altul pentru schimbări în interiorul rândului. Aceasta explică de ce. iar până în Evul Mediu nu s-a făcut niciun efort pentru a se schimba aceste obiceiuri.Oxy. era pentru cititor cu mult mai dificil de interpretat decât în oricare carte modernă: punctua ia. se încredea în memorie. Disconfortul unei asemenea lecturi este evident. 843) con inea. era rudimentară. Lipsa de exactitate a acestei metode şi starea de confuzie la care a redus 11 . dacă exista. numele personajelor erau adesea omise. astfel dispus pe papirus. există adesea o diferen ă însemnată între cele două versiuni. în special dacă inem cont de faptul că unele suluri erau de dimensiuni consistente: unul dintre cele mai lungi suluri care au supravie uit (P. nu a fost inventat decât în perioada elenistică şi chiar şi atunci. cât şi în cele latineşti.70 m.

care eviden iază unită ile metrice ale poeziei (Dionysos din Halicarnas.Chr. faptul putea fi dedus din informa ia că Aristofan din Bizan (cca 257-180 a. primind şi un stipendiu din tezaurul regal. Berol. Comunitatea a fost fondată probabil de Ptolemeu Filadelful. de bună seamă. De comp.221). uerb.Chr. era vorba de centrul unei comunită i literare şi ştiin ifice şi este esen ial cu precădere acest ultim aspect: bibliotecarul Eratostene (cca 284-200 a. ajuns faimos pentru încercările lui de a măsura circumferin a pământului. un exemplu este un papirus din sec. pe la 280 a.) ar fi inventat colometria. era un templu în onoarea Muzelor. după cum spune numele. al IV-lea (P. 9875).grabnic textele se pot vedea din starea papirusurilor care con in Dyscolus şi Sicyonius de Menandru. O altă caracteristică a căr ilor din perioada preelenistică este poate şi mai stranie: versurile lirice erau scrise de parcă ar fi fost proză. care au intrat în biblioteca Muzeului din Alexandria. Dificultă ile de care se izbea cititorul reprezentau o piedică şi pentru cel care voia să copieze textul. prezidat de un preot. şi ceilal i iluştri savan i alexandrini aveau aceeaşi deschidere culturală şi intelectuală.) era deopotrivă literat şi om de ştiin ă (în sensurile moderne ale termenilor). Muzeul era între inut pe cheltuiala regelui. Nici în dialogurile în proză nu erau indicate numele interlocutorilor.. 156. chiar şi fără acest pre ios document. şi a 12 . de aici provin în mare măsură deteriorările (corruptelae) grave ale autorilor clasici în texte deja larg răspândite. formal.Chr.. În realitate. Muzeul din Alexandria. membrii lui aveau camere de studiu şi o sală unde luau masa împreună. Studiile întreprinse acolo au fundamentat filologia.

a compus un fel de ghid bibliografic al tuturor ramurilor literaturii greceşti. Nu a fost o coinciden ă faptul că cinci dintre primii şase bibliotecari (Zenodotos. Nu ne sunt cunoscute normele după care a fost organizată. provocând uneori invidie. chiar dacă ştim că pentru alte scopuri Callimachos şi Zenodotos se serveau de ordinea alfabetică. Efortul impus de nevoia de a sistematiza textul a condus la un uriaş progres în cultura şi metodele filologice. prin generozitatea rânduielii sale. Copiile multiple ale unui text aflate în Muzeu con ineau numeroase divergen e. cu multe pasaje în care nu se conturează cert sensul dorit de autor. 13 . Eratostene. Munca necesară pentru a pune în ordine imensa cantitate de căr i din Muzeu era considerabilă. întins pe o sută de căr i (Pinakes. Apollonios din Rodos. într-o formă în general cură ată de coruptele. fragm. Aristofan şi Aristarch) au fost printre cei mai faimoşi litera i ai vremii lor: li se datorează cu precădere faptul că au ajuns la noi atât de multe opere ale clasicilor greci. Timon din Phlius (filozof şi autor de texte satirice) scria pe la 230 a. Dat fiind sistemul de producere a căr ilor antice. la aceasta se adăuga starea ambiguă a textelor preelenistice.: „în populatul Egipt pasc mul i pedan i închişi între căr i.22d). 429-53). Callimachos lasă însă o mărturie a imenselor eforturi pe care le implica biblioteca: pe când era şeful biliotecii.câştigat grabnic faimă.Chr. care se ceartă neîncetat în colivia Muzelor” (Athenaios 1. Textele copiate de mână sunt cu uşurin ă supuse coruptelelor. bibliotecarii se găseau puşi în fa a unei probleme care îi tulbură cu mult mai pu in pe succesorii lor moderni.

care îi sunt atribuite lui Aristofan din Bizan . Până în 403 a. Semnele critice create de alexandrini au fost esen iale pentru buna transmitere a textelor. pentru a indica faptul că un vers era spuriu. care indica un pasaj remarcabil prin expresie 14 . al X-lea nu au fost însă notate în mod regulat. Se pare că Aristofan a inventat nişte semne de mai mică importan ă şi frecven ă. cât şi a Odisseei. Unele dintre căr ile aflate la Biblioteca din Alexandria erau în scrierea veche. E şi O. Fixarea finală a sistemului. nu s-a încercat niciodată restaurarea integrală a ortografiei originare a autorilor. de vreme ce Aristarch explică o dificultate din Pindar printr-o eroare de interpretare generată tocmai de scrierea veche. Atena folosise în mod oficial vechea scriere. aşa cum a fost el aplicat la Homer. care a îngrijit o edi ie completă atât a Iliadei. al V-lea provenite din Attica. Primul şi cel mai valoros semn era obelos. au fost transliterate după norma ortografică ioniană. în care exista câte un singur grafem pentru vocalele scurte şi lungi (în variantă deschisă şi închisă). este opera lui Aristarch. Până la începutul sec. În afară de obelos. dintre care unele trebuie să fi fost scrise în vechiul alfabet. Un alt pas însemnat în clarificarea formală a textului a fost îmbunătă irea punctua iei şi inventarea sistemului de accentuare.Filologia alexandrină a impus în primul rând o uniformizare a alfabetului folosit în texte: căr ile din sec. se folosea diple ( > ).Chr.. o liniu ă orizontală pusă în marginea stângă a unui vers: era folosit încă de Zenodotos. Alfabetul ionic a fost adoptat ca normă la sfârşitul perioadei alexandrine: în contrast cu sistemul utilizat pentru edi ii în toate celelate limbi.

asteriskos unit cu obelos indica versuri interpolate dintr-un alt pasaj. care conservă o vastă colec ie de scholii marginale. numai un mic procent din papirusurile conservate (cam cincisprezece din şase sute) poartă semne critice. 454). asteriskos (redat prin puncte) indica un vers repetat în mod eronat. se recurge la critica de text numai în situa ii excep ionale (de pildă. Sistemul este complicat şi. de fapt. al X-lea şi următoarele sunt de obicei omise. iar rolul său 15 . În epoca aceasta comentariul la un autor se scria pe margini şi nu într-o altă carte: scribul codicelui Venetus şi-a propus să copieze fără omisiuni ceea ce se găsea în modelul său. În schimb. antisigma (un sigma întors) indica pasaje în care ordinea rândurilor fusese tulburată. ca disciplină. a ajuns să fie echivalată cu critica de text: aceasta are ca scop reconstituirea unei opere literare în forma sa originară. Atunci când există exemplarul autograf al autorului sau copia după care s-a efectuat tipărirea. în vreme ce în manuscrisele medievale din sec. apar aşadar foarte multe semne conven ionale.sau con inut. filologia. Există însă o importantă şi celebră excep ie: codicele Venetus al Iliadei (Marcianus gr. care transformă acest codice al Iliadei într-o sursă amplă şi credibilă de cunoştin e asupra acestui aspect particular al muncii alexandrinilor. Cu timpul. în domeniul filologiei clasice critica de text este necesară şi indispensabilă. când dintre mai multe variante de autor trebuie aleasă cea care reprezintă lec iunea definitivă). diple urmat de două puncte suprapuse indica un vers la care Aristarch se deosebea în textul său de Zenodotos.

şi care. Chiar în condi iile datei târzii şi a înregistrării anului.1. mai de grabă. un grup de învă a i).u. a adăugat data: septembrie 1301. Tradi ia indirectă). id est cartea a şaiprezecea. şi singura cunoscută până la descoperirea Antologiei Palatine. dispuse în cincisprezece căr i. Antologia Planudea se publică de obicei ca încheiere a Antologiei Palatine.4. de vreme ce autorii greci şi latini nu au supravie uit prin scrieri autografe. după numele său. cunoscut sub numele de Anthologia Palatina. Antologia a supravie uit într-un singur manuscris. specialiştii (vide Oxford Classical Dictionary. Ne aflăm cu adevărat în posesia originalului doar în cazul câte unui scriitor de la sfârşitul Evului Mediu. Antologia de epigrame greceşti alcătuită de călugărul Planudes este ulterioară celei Palatine (vide infra cap. situa ia acestui codice este departe de a fi limpede. 481 (aflat în prezent la Vene ia) con ine antologia scrisă chiar de cel care a întocmit-o. apărând în loc de „1299”. în 1494. Monumentele şi B. con ine aproximativ trei mii şapte sute de epigrame.) consideră că datarea „1301” este o eroare.este fără îndoială unul important şi dificil. B. de pildă codicele Marcianus gr. ca Appendix Planudea. s. În mod fals. în 1606 (aceasta fusese întocmită pe la 980 de un învă at bizantin necunoscut sau. 16 . a fost prima antologie de epigrame greceşti tipărită. în veacul al cincisprezecelea se credea că Vergiliu însuşi ar fi fost autorul direct al unui codice ajuns până la noi. cuprinzând cam patru sute de epigrame. Planudes.

pentru că în cazul lor poate exista (în papirusurile non-literare) o suprapunere între autorul textului-conceput şi autorul textului-scris. din 311 a. dimpotrivă. fizic.2. Papirusurile au o însemnătate filologică aparte. cu o parte din litere şterse) este un contract 17 . din acest punct de vedere. este neliterar: Papirusul Elephantin nr. pentru că s-au păstrat aşa cum au fost scrise.. în 1880. PALEOGRAFIA EXTERNĂ PAPIRUS vs CODICE Papirologia reprezintă o sursă de informare asupra Antichită ii. ceea ce reprezintă o dată destul de târzie pentru cultura greacă). inscrip iile sunt uneori comandate unui meşter. transmişi pe cale directă: prezintă asemănări. fără a fi în mod necesar scrise de mâna celui care a conceput textul. este relativ recentă: în 1788 s-a publicat primul papirus. Sunt martori nealtera i. au început să se descopere masiv papirusuri în Egipt. Gradul de fiabilitate este mai mare decât în cazul manuscriselor transmise prin copii.Chr. papirusurile nu sunt dominante. al IV-lea a. Cel mai vechi papirus grecesc păstrat.Chr. cu inscrip iile. Cu ajutorul lor putem controla copiile medievale. Papirusurile sunt în general reduse ca întindere şi nu foarte vechi (cel mai vechi datează din sec. Ca ştiin ă. 1 (incomplet. iar autenticitatea lor este limitată la faptul că au fost păstrate în stadiul din Antichitate. fiind uneori chiar mai credibili. În seria conservărilor de texte literare.. atunci.

lat. apoi era lăsată să se usuce la soare. XIII 68 sqq. papyrus) era o plantă palustră cultivată îndeosebi în Delta Nilului. S-au găsit câteva papirusuri cu texte literare necunoscute. 1 Vide Pliniu. prin care sunt stabilite condi iile de încheiere a căsătoriei dintre Herakleides şi Demetria din Cos. acte administrative). devenind aptă să primească textul scris. cât mai lungi şi sub iri.Chr. oJ. dar care într-o variantă de mai mici dimensiuni creştea şi în altă parte.). Pe o tăblie umedă se aşezau fâşii. apoi alte fâşii se puneau transversal fa ă de primele şi se lipeau şi ele. materialul cel mai bun îl constituia partea măduvei aflată cât mai aproape de centru. Naturalis historia. formându-se în felul acesta o re ea care avea forma unei foi de carte. Papirusul (gr. o epodă a lui Archiloch (80 de versuri. al III-lea a. hJ pavpuro~. al XIX-lea. Constitu ia atenienilor (text incomplet. între care se disting Menandru. una lângă alta. Mimii lui Herondas (datând din sec.Chr. al VII-lea a. numite scidae sau scissurae. Măduva plantei se tăia în fâşii1. coresponden ă privată. din sec. editat la sfîrşitul sec. chitan e. Aproape toate papirusurile din Egipt sunt greceşti (foarte pu ine sunt latineşti). contracte. Această re ea era la rândul său lipită şi presată pentru a forma o masă densă. Papirusurile au însă o importan ă cu totul specială ca mărturii de via ă cotidiană (scrisori. şi acestea se lipeau între ele. Aristotel. 18 . Dyscolos (în 1958 a fost editată prima piesă întreagă a lui Menandru). acte juridice..matrimonial.

în exemplarele pre ioase. pentru operele în proză. tot aşa cum putea coborî până la 20 sau chiar 15 cm. era mai degrabă păstrat într-un fel de teacă de piele (gr. adesea colorată. se forma cu ele un sul care avea forma unui cilindru (buvblo~. liber. În exemplarele bune. chiar de fildeş ori aur. umbilicus) care se ataşa la ultima foaie şi avea rolul de a o proteja. uersus) al operei în versuri sau proză. Numele autorului şi titlul operei în epoca cea mai veche se scriau pe partea exterioară a sulului. Se obişnuia chiar să se închidă cu mai multe legători (vide expresia loro rubra din Catul 22. uolumen). adesea în roşu. Se scria de obicei numai pe recto şi se forma sulul în aşa fel încât partea scrisă să rămână în interior. dar din timpul bibliotecarilor alexandrini erau notate pe o etichetă (sivllubo~sivttubo~. paenula). lat. ataşată în partea superioară a sulului. ca o scrisoare. Foile căpătau o mai mare netezime dacă erau frecate cu piatră ponce şi unse cu ulei de cedru. care avea rolul de a le feri de insecte şi a le face mai suple. lungimea unui rând era echivalentă cu cea a unui hexametru. În exemplarele de lux se adăuga o altă baghetă la începutul sulului de papirus. id est 15-16 silabe sau 34-38 litere.Când erau adunate foi într-un număr suficient. foile se înfăşurau în jurul unei baghete (ojmfalov~. Bagheta prezenta la extremită i doi mici butoni (cornua) de lemn sau. Înăl imea sulului era în medie de 35 cm. dar se pare că. index).7). cu un capăt de sfoară şi un sigiliu. din pricina stricăciunilor aduse sulului de aceste legături strânse. stivcoi. lat. dar ajungea până la 40. diftevra. Sulul se închidea. 19 . titulus. La capătul sulului de papirus se adăuga numărul de rânduri (gr.

iar unele fragmente au rămas încă neidentificate. Sulurile de poezie erau mai scurte şi cuprindeau. e de remarcat faptul că până în sec. al VII-lea. astfel încât. s-a ajuns la 1779 versuri. papirusul a făcut să cadă în dizgra ie celelalte materiale de scris. pentru Lucre iu. Vechii egipteni foloseau suluri de papirus având o lungime de până la o sută de picioare. Papirusurile medievale sunt fragmentare. Abia începând cu sec. al VII-lea a. operele considerate prea întinse au fost împăr ite în căr i. în sec.Chr.. în medie. Hesiod. al VI-lea a. o mie de versuri. al III-lea al erei noastre se găseau în mod excep ional papirusuri în formă de codex. În sec. pentru Apollonios din Rodos. în propor ii tot mai mici comparativ cu pergamentul. literatura grecilor a fost conservată pe suluri de papirus. începe decaden a papirusului care totuşi. al IV-lea p. Lectura unui sul foarte gros era însă anevoioasă. poate şi Alcman şi-au scris versurile pe lemn şi pe plumb şi le-au încredin at templelor.. Foarte grabnic. continuă să fie folosit pentru transcrierea operelor literare până în sec. Se accepta pentru proză..Papirusul le-a fost accesibil grecilor abia când regele Psammetichos. Archiloch. la 1457. Aceasta nu reprezenta însă o normă riguroasă: de pildă. operele 20 . cum ar fi poemele homerice. le-a deschis în Egipt cale liberă comer ului. şi grecii din perioada prealexandrină au cuprins într-un singur sul opere literare de lungime considerabilă. un maximum de trei-patru mii de rânduri: fiecare rând avea aproximativ lungimea unui hexametru. opera lui Tucidide sau lucrarea Hellenica a lui Xenofon.Chr. începând cu gramaticii alexandrini.Chr. în special pentru textele istorice.

Tipul de „hârtie” reprezentat de papirus era cunoscut în Egipt de mult timp. iar cea mai proastă era charta emporetica (hârtia comercială. apoi (din sec. Între papirusurile cele mai importante existente azi sunt cele descoperite la Herculaneum (printre ele se numără opere ale unui filozof din şcoala lui Epicur. al XIV-lea se foloseşte numai hârtie fabricată din zdren e.dramatice. chiar rămânând separate de restul textului. precum şi fragmente din Homer şi Hypereides)1. Autorii au fost astfel constrânşi să îşi împartă operele în căr i care erau aproximativ de aceeaşi lungime şi care aveau unitate. fiind înlocuit cu totul abia prin sec. Legenda spune că. Filodem. stuf). al X-lea sau al XI-lea. când a început să se fabrice hârtia din bumbac (tot de origine orientală). de ambalaj). îşi păstrau unitatea. se fabrica la început din bumbac. invidia i-a făcut pe Ptolemei să interzică exportul de papirus la Pergam. Cea mai fină se numea charta Claudia (după numele împăratului). al XI-lea. Pe vremea lui Pliniu cel Bătrân. înregistrându-se texte de mică întindere. chiar dacă depăşeau cel mai adesea aceste limite. al VII-lea. De prin sec. 1 21 . la un moment dat. la Roma erau în uz opt sorturi de hîrtie (Pliniu descrie în amănunt cum se confec inau). în cazul unor scurte crea ii în proză sau poezie. De la aceste dimensiuni maximale se putea ajunge însă şi la unele minimale. din secolul al XIX-lea se foloseşte hârtie din celuloză (lemn. unde regele Hârtia propriu-zisă începe să fie folosită de prin sec. Papirusul a fost curent folosit până prin sec. al XIIlea) din zdren e de pânză.

Pergamul a reac ionat. acoperindu-şi nevoia de material de scris prin folosirea „pergamentului”. păstrat în prezent în două păr i distincte. pe papirus. membrana: numele de pergamena este de dată târzie şi se explică prin faptul că centrul în care se fabrica era Pergamul. al II-lea şi al III-lea p. Pliniu (Naturalis historia. scris între 778-820. Vreme îndelungată. în detrimentul papirusului. la Biblioteca Batthyaneum şi la Biblioteca Apostolica Vaticana. uneori însă chiar opere întregi se scriau pe pergament purpuriu (v. În sec.Eumenes al II-lea (197-159 a. un pergament purpuriu cu litere aurii. formă de sul şi a fost folosit în aceeaşi manieră pentru transcrierea operelor literare. Pergamentul se prepara în special din piele de oaie. vi ei născu i mor i). mai ales în zona titlurilor (ce puteau fi scrise cu litere aurii). pergamentul era adesea colorat cu purpură.Chr. Codex Aureus. devrri~. după vreo două sute de ani. ca şi papirusul. XIII 83) povesteşte că ar fi văzut. sulurile de pergament cu adăugiri succesive de foi au ajuns la lungimi considerabile. aflat cândva la Bibliotheca Palatina din Heidelberg. de capră. de vi el. iar 22 . capre. şi ale cărui coperte se află la Muzeele Vatican şi la Londra.) întemeiase şi el o bibliotecă ce tindea să rivalizeze cu cea din Alexandria. pergamentul a început să fie preferat. în Victoria and Albert Museum). Spre deosebire de papirus. fabricat din piei de animale (în special oi. pergamentul poate fi utilizat pe ambele fe e. ale Grachilor. Pergamentul avea calitatea de a fi cu mult mai rezistent. pergamentul a avut.. în perioada imperială.Chr. scrieri autografe. chiar de antilopă şi era numit diftevra.

bivblo~. În vremea lui Mar ial s-a găsit o nouă formă de carte. Pe de altă parte însă. Mai rar se foloseau terniones de şase foi şi quiniones de zece.13. pergamentul se scria bine şi pe verso. Un quaternio. noi nu dispunem de alte suluri de papirus decât cele ieşite la lumină în urma săpăturilor din Egipt sau de la Herculaneum.1). swmavtion). Pentru pergament s-a adoptat în scurt timp forma de codice. aşa-numitul codice (lat. cele mai vechi sunt fragmentele de codice de piele descoperite în urma săpăturilor din Egipt. şi ceva mai târziu în Occident. fapt care se făcea arareori şi nu fără dificultate pe papirus. care se compunea dintr-un grup de fascicule (lat.) vorbeşte ca de o raritate de papirusuri vechi de trei sute de ani. quaterniones) prinse la un loc la spate. 23 . Codex multorum librorum est spune Isidor (Origines. Codicele era mai uşor de mânuit decît sulul şi putea cuprinde un material mult mai întins. în scriptoria din mănăstiri. către sec. 6.Galenus (XVIII 630 K. dar a antrenat inevitabil pierderea celei mai mari păr i din literatura păgână. al IV-lea. Această transla ie a fost o necesitate. Acest proces a început în Orient. Superioritatea pergamentului este aşadar evidentă din acest punct de vedere. la rândul său. gr. era un ansamblu de patru foi duble. teu`co~. iar ceea ce se scrisese putea fi şetrs. În prezent. al IV-lea. s-a desăvârşit. codex. după vreo două secole. şi anume transcrierea literaturii clasice de pe sulurile de papirus pe codicele de pergament. O consecin ă a superiorită ii indiscutabile a codicelui de pergament asupra sulului de papirus a fost un proces de o imensă importan ă în istoria textelor antice. iar cele mai vechi codice de piele ajunse până la noi trec dincolo de sec.

Mult mai târziu. S-a ajuns la împăr irea sulurilor de papirus în bucă i mai mici. au divulgat secretul de fabricare pentru a-şi plăti răscumpărarea.. hârtia a înlocuit pergamentul. Grabnic re eta a fost preluată de arabi. al IXlea. de capriciu sau întâmplare. pentru cele latineşti. al aten iei.Putem avea convingerea că nu toate scrierile meritau să fie conservate. la Samarcand. astfel încât textele au fost deformate în felurite moduri. de chinezi. iar unele opere valoroase au pierdut în cursa supravie uirii prin copiere. pentru textele greceşti. al capacită ilor intelectuale. cum era de aşteptat. care au răspândit-o în lumea bizantină şi în Occident. Papirusuri cu texte cunoscute anterior adaugă o nou segment de tradi ie 24 . Papirusurile din prima categorie sunt mai numeroase în perioada ptolemaică. dar numărul lor se micşorează continuu în raport cu ceilal i.Chr. Din punctul de vedere al tradi iei manuscrise. aceste repere cronologice nu exclud însă folosirea anterioară a hârtiei în scopuri non-literare. chinezii prizonieri de război. este importantă împăr irea papirusurilor literare în două clase. numai că selec ia a fost dominată de moda timpului. În cadrul acestui proces uriaş au lucrat. iar în 751 p. oameni diferi i din punctul de vedere al doctrinei. Cele mai vechi codice de hârtie datează din sec. A fost inventată în afara spa iului european. hârtia a fost întotdeauna folosită sub formă de codice. pentru a fi mai uşor copiate: de aici au apărut erori şi în divizarea şi succesiunea căr ilor. în func ie de ceea ce au adus la lumină: texte pe care nu le cunoşteam mai înainte şi texte care au fost transmise pe alte căi. al XIII-lea. şi din sec.

Se poate identifica însă o situa ie diferită. papirusurile cu texte homerice sunt dominante. Merită să fie însă formulată o re inere: chiar dacă papirusurile sunt mai apropiate în timp de originalul autorului. Chiar şi papirusurile cele mai vechi din Demostene sunt o demonstra ie a faptului că textul acestui orator se afla încă într-un stadiu fluid. 25 . fie arhetipul sau vreunul dintre înaintaşii lor a corupt lec iunea originalului. după cum s-a constatat. papirusurile cele mai vechi din Homer omit sau adaugă versuri ori prezintă lec iuni diverse. Dacă textul lor nu e identic. În mod analog. Este relevant raportul dintre tradi ia papirusurilor şi cea a codicelor. deoarece textul lui Homer încă nu era fixat în sec. Atât papirusul cât şi arhetipul manuscriselor medievale derivă.manuscrisă celei a codicelor. se deduce că fie papirusul. papirusurile reprezintă vulgata care. al III-lea. Este cu putin ă şi ca transmiterea să nu fie mecanică. iar la întocmirea vulgatei a contribuit în mod eficient critica alexandrină. ci un subarhetip al manuscriselor medievale să fi fost contaminat de un papirus şi atunci o familie de manuscrise şi tradi ia papiriacee vor fi în acord în lec iunile greşite. şi anume ca un subarhetip al codicelor medievale să fi schimbat lec iunea bună a arhetipului: atunci papirusul nu va fi în acord cu această familie. Papirusurile reproduc numai o mică parte a operelor existente. nu întotdeauna mărturia lor e mai pură decât a codicelor. În raport cu vulgata. din original. prin una sau mai multe faze intermediare. Numeric. Totuşi în primul secol al erei creştine. ci cu alte manuscrise. este în mare parte crea ia gramaticilor alexandrini.

În urma săpăturilor efectuate în Egipt au fost recuperate fragmente deja cunoscute din autori latini. În câmpul literaturii latine. avea valoare oficială. materialul nou furnizat de papirusuri este extrem de rarefiat. nu este surprinzător faptul că în ansamblu tradi ia codicelor este mai bună decât cea a papirusurilor. 26 . fragmente din diferite discursuri. Înaintea tuturor se plasează. eventual unicul exemplar care fusese ob inut prin transferarea de pe papirus pe codice şi care. edi ii la pre uri convenabile. din Cicero. pentru unii autori greci tradi ia papirusurilor este fără îndoială mai bună. Cu toate acestea. arhetipul codicelor medievale însă era de regulă opera unui grămătic. Din Vergiliu. Adeseori papirusurile au venit ca o confirmare pentru emendările eleniştilor moderni. se poate întâmpla ca unul sau mai multe dintre acestea să fie în acord cu arhetipul sau cu un subarhetip al codicelor medievale şi să fie în dezacord cu alte papirusuri. adesea înso ite de traducerea grecească. În felul acesta. prin statutul său particular. Vergiliu şi Cicero.atunci când un text sau o parte dintr-un text s-a conservat în diferite papirusuri. Mărturiile papiriacee pentru texte latineşti se află într-o pozi ie distinctă. s-au conservat pe papirusuri mai ales grupuri de versuri (îndeosebi din Eneida). de asemenea înso ite uneori de traducere grecească sau de note greceşti. Copistul din epoca bizantină alegea copia cea mai bună. din acest punct de vedere. În Egiptul antic erau în uzul curent copii particulare din scriitorii greci.

folosit de pantofari).n mevlan. începe să fie preponderent cenuşie sau gălbuie. kanwvn. minium) era folosită pentru ornamenta ie: se scria de obicei cu roşu primul rând. grafiko. lat. atramentarium). 27 . rigla (gr. al XIIIlea. movlubdo~. melanodovcoi. lat. pe de o parte. lat. Cerneala cu care se scria era în mod uzual neagră (gr. de prin sec. a căror rapidă enumerare poate sugera. melavnion kovkkinon. norma) şi plumbul (gr.INSTRUMENTE DE SCRIS Scribul se folosea de anumite instrumente. Cerneala roşie (gr. care era specificul acestei activită i şi. Într-o succesiune cronologică a utilizării instrumentelor de scris. pe de altă parte. nu se mai putea înlătura decât prin răzuirea cu cu itul (iar locul era mai apoi netezit cu cretă. Cerneala se ştergea relativ uşor. trebuie indicată mai întâi linia. Cerneala se păstra într-o călimară (gr. lat. regula. care erau poten ialele surse de erori în copierea unui text. mevlan. spongia deletilis). lat. spovggo~. spre deosebire de atramentum sutorium. Cerneala era de bună calitate în prima parte a Evului Mediu. movlibo~. folosite pentru liniere şi măsurarea lă imii coloanelor şi a desimii rândurilor. când era veche. pentru a se înlătura asperită ile). cât timp era prospătă. sau se scriau primele câteva rânduri ale unei opere ori ale unui capitol. atramentum librarium. plumbum). lat. spălându-se cu buretele (gr.

2. „numărare”: „stihometrie”). pe Insula Elephantină). are 16 pagini (lat. chiar dacă nu mai corespundea situa iei reale din noua copie. dimpotrivă. 28 . kuvlindro~. scalprum librarium) şi păstrate într-o teacă (gr. lat. coloane) a câte 43 vv (în medie). A. stilus). Cele mai bune tocuri se importau din Egipt. lung de 2 m. pumex) care se folosea şi la netezirea pergamentului. lat. ojmfalov~. gluvfanon. pe tablele cerate se scria cu grafei`on. în jurul căruia se răsucea sulul. versurile sunt numerotate din 100 în 100. calamus scriptorius. lat. cea mai vechi este sulul (gr. lat. Marginea finală a sulului se lipea pe un baston de lemn sau de os (gr. lat. kalamoqhvkh. Dintre posibilele forme ale căr ii (în sens larg). dar se bucurau de pre uire şi cele de Cnidos. vide supra cap. umbilicus. cele tocite erau reascu ite cu piatră (gr. kivseri~. de aici sintagmele ad umbilicum legere / adducere. id est. cu sensul „a citi până la capăt”. Paginile sunt separate de spa ii nescrise. La sfârşitul sulului se trecea numărul coloanelor sau al rândurilor. sticometriva. Cu titlu de exemplu. stu`lo~(lat.Tocul de scris (gr. probabil pentru plata copistului (termenul tehnic folosit este o adaptare a celui grecesc. uolumen). lat. sulul elephantin cuprinde Iliada de la v. aşa cum sunt cele de la Herculaneum (găsite în 1753) sau în Egipt (1821. copiştii puteau ulterior să transcrie şi acest număr. Erau ascu ite cu un cu it (gr. paginae. Papirus vs codice). 127 din ultimul cânt: este înalt de 25 cm. harundo) se folosea pentru căr i (în sensul larg al termenului). calamarium. kavlamo~.

29 . plasat de obicei la începutul unui text. termenul face pereche cu incipit („începe”). de tipul explicit feliciter). căr ile din papirus sunt rare. o prescurtare de la explicitus < explicare. „a desfăşura” (eventual cu diverse lărgiri. care nu rezistă bine la îndoire. Forma de carte apare odată cu utilizarea tot mai largă a pergamentului. din pricina friabilită ii acestui material. explicit.La sfârşitul multor manuscrise găsim cuvântul lat.

a zgâria”. ci şi un al doilea. manuscrisul de la Floren a al lui Sofocle. sau bis rescripti). un sinod bisericesc din 691 interzice. răzuirea era o meserie destul de grea. de pildă. este scris peste Epistolele către corinteni ale Sf. Cele mai valoroase palimpseste datează din sec. îi laudă economia. Există mărturii antice celebre ale acestui obicei de reutilizare: Cicero îl suspectează pe un corespondent de-al său că îi scrie pe chartula pe care el i-a trimis-o. ci şi raderea textului. dezvăluind că nu se folosea numai spălarea. „a şterge. „palimpsest”. dar este înfiorat că i se pierd scrisorile. pergamentul era apoi netezit cu piatră ponce. un manuscris al Iliadei. VII-IX. al VII-lea şi era aplicat fără discernământ.PALIMPSESTE Cerneala neagră se ştergea uşor şi. Pavel. dispunem în prezent de câteva pergamente scrise de trei ori (ter scripti. fără succes. să se mai şteargă textele Părin ilor bisericii. de vreme ce unii călugări erau lăuda i pentru dexteritatea cu care o practicau. Procedeul este cunoscut de prin sec. Termenul folosit pentru a desemna această categore de materiale. este relevant etimologic: palivmyesto~ provine de la yavw. unii călugări de 30 . ştim că. al XIV-lea. se scria a doua oară pe acelaşi material (papirus sau pergament). în sec. să nu fie şters numai primul text. peste un text din Septuaginta. Se putea întâmpla. nu rareori. din economie.

când au început să fie cercetate sistematic şi descifrate. 31 . Plaut. Gaius au fost acoperite de texte ale sfin ilor părin i: textul lui Cicero De republica se află sub comentariul Sf. Ieronim la Psalmi. umaniştii au folosit anumite substan e chimice reactive pentru a aduce la suprafa ă textul prim al palimpsestelor. au fost neglijate de filologi până la începutul secolului al XIX-lea. Palimpsestele. Urmele primului text rareori se pot descifra cu ochiul liber. Titus Livius. Contribu ia palimpsestelor la critica de text a fost remarcabilă. Întinsele opere ale lui Cicero. manuscrisul ambrosian al lui Plaut se află sub texte din Vechiul Testament etc. cu consecin e poten ial grave pentru starea pergamentului.la Montecassino radebant unum quaternum et faciebant psalteriolos quos uendebant pueris. Numeroase palimpseste a descoperit Angelo Mai la Milano şi Roma (cele mai multe provenind de la Bobbio). dacă se exceptează câteva cazuri izolate.

Lectura manuscriselor este mult îngreunată de două elemente care in de scrierea propriu-zisă: faptul că majoritatea au scriptio continua (cuvintele sunt lipsite de separare fizică).poate furniza informa ii cu privire la datarea manuscrisului (cu toate că adesea se imită o scriere ieşită din uz pentru a da o aparen ă veche unui manuscris. Iată câteva exemple uzuale din epigrafia latină: C = G[aius]. vârsta singură nu e suficientă pentru a conferi valoare unui manuscris: adesea manuscrise recente se dovedesc a fi copii corecte ale unui model superior altora mai vechi. De altfel. ci cel mult un terminus post quem al copiei. şi nu pot fi considerate o garan ie. nu se poate stabili. Indica iile interne pot fi copiate mecanic.indică posibilele greşeli de scriere şi. şi prezen a prescurtărilor. II. contrastul dintre epigrafie şi tradi ia manuscrisă este net în favoarea inscrip iilor. de un copist anterior.permite citirea corectă a manuscriselor. calea prin care pot fi înlăturate. nici măcar cu o aproxima ie de un secol. RIP = R[equiescat] I[n] 32 . Din punctul de vedere al precurtărilor. în sensul propriu al termenului). cu scopul de a-l face mai pre ios.3. în majoritatea cazurilor. PALEOGRAFIA INTERNĂ Cunoaşterea evolu iei scrierii este utilă în urmărirea transmiterii textului din cel pu in trei puncte de vedere: I. Data unui manuscris. mai uşor de întregit. III. implicit.

2 În cele două serii de exemple. mai sveltă. SPQR = S[enatus] P[opulus]Q[ue] /sic/ R[omanus]. dar. STTL = S[it] T[ibi] T[erra] L[euis]. Câteva exemple. Prescurtarea folosită în acest exemplu este complicată prin recugerea la ligatura & = et. care se distinge în două tipuri: cvadrată şi rustică. al III-lea al erei creştine. a fost anterioară. Probabil că nici unul dintre acestea nu e mai vechi de sec. Cea mai veche scriere latină a operelor literare este scrierea capitală. chiar limitată la exemplarele de lux. din inscrip ii şi manuscrise. Sangallensis şi Veronensis). aproape la fel de late pe cât de lungi. AVGGG = AVG[usti tres]. are o notă de gravitate şi de maiestate. ag& = age<n>t1. din manuscrisele latineşti şi greceşti: ren = ren<untiando>. la care se mai adaugă câteva mărturii. întregirile au fost marcate prin tipurile de paranteze impuse de norma epigrafică (paranteze drepte) şi cea privind tradi ia manuscrisă (paranteze unghiulare). qn = q<ua>n<do>. totalul lor păstrându-se însă în limite reduse (cam douăzeci şi cinci). cu uriaşele sale litere majuscule. folosirea cvadratei. Capitala cvadrată. S-au conservat în manuscrise foarte pu ine exemple de cvadrată: fragmente din trei codice vergiliene (Augusteus. 1 33 . după cum demonstrează papirusurile de Herculaneum. Pentru capitala rustică s-au conservat ceva mai multe exemplare. i't' = i<us>t<us>2.P[ace]. Prescurătile medievale sunt însă adesea incomprehensibile cuiva care nu şi-a petrecut mul i ani printre ele. tj = tai`~. rustica este însă mai sub ire. Aceasta a evoluat din capitala arhaică a inscrip iilor de epocă republicană.

magistraturi. considerând că este suficient să transcrie textul în capitale pentru a-l putea corecta. VL. această prescurtare apărea doar la sfârşit de rând. măsuri) sunt pu ine. la acestea se adaugă indicarea unui n final printr-o linie orizontală deasupra ultimei vocale (la început. în care cuvintele sunt despăr ite prin câte un punct. dar în Ambrosianus al lui Plaut: Q AT = q<ue>at. conjunc ie. pentru prenume. ATQ = atq<ue>). numai în mod excep ional cuvintele sunt despăr ite prin puncte sau prin linii. dar este imitată în codice (în întregime sau par ial) până la sfârşitul sec. B = b<us> (la origine numai pentru forme de dativ şi ablativ plural la declinarea a treia. Filologii s-au lăsat uneori stăpâni i de ideea că manuscrisele latineşti şi greceşti fuseseră scrise numai cu capitale şi au încercat să explice greşelile manuscriselor prin confuzia dintre diferitele litere de acest tip. VS) pot provoca erori. al VI-lea. scrierea este continuă. TR. Chiar dacă unele alăturări de litere (e. OS. Situa ia tradi iei 34 . dar în manuscrisul vergilian Mediceus se înregistrează forma PHOEB = Phoeb<us>. iar în alte manuscrise: NQ O = n<e>q<ue>o. cum ar fi: Q = q<ue> (cel mai adesea. pentru că abrevierile (în afara celor uzuale.În scrierea capitală cvadrată şi în cea rustică. NS. VN. un exemplu remarcabil îl constituie un papirus de Herculaneum cu un fragment din De bello Actiaco. apoi şi în interior).g. Capitala rustică încetează să mai fie folosită către sfârşitul sec. De o mai mică importan ă pentru transcrierea operelor literare este capitala cursivă. lectura în ansamblu e facilă. al X-lea. NT.

Würzburg în Germania. Cea mai mare parte a codicelor pe pergament din autorii latini în capitale ori unciale este reprezentată de palimpseste (codices rescripti). cunoscută sub numele: scriptura Schottica. San Gallo în Elve ia. Scrierea insulară e propriu-zis cea irlandeză.g. care cuprinde în inventarul său de semne litere capitale. Este greu lizibilă din cauza numeroaselor sale ablrevieri. Ovidiu etc. ştiin ific. evangheliare. începând din sec. Scrierea insulară este o scriere semiuncială care. unic. juridic. s-a răspândit pe continentul european prin strădania misionarilor irlandezi. S-au conservat mai mult de opt sute de exemplare. Iată câteva exemple: literele duble sunt neglijate sau 35 . Se înglobează însă aici şi scrierea anglosaxonă.manuscrise este însă cu mult mai complexă. între care cea de la Bobbio din Italia. unciale şi minuscule. ea neputând fi purificată de erori printr-un demers simplu. vide supra cap. fondatori ai unor mănăstiri faimoase. texte biblice. care a derivat din aceasta şi care îi seamănă mult. al IV-lea până în sec. lor li se adaugă opere cu caracter gramatical. Palimpseste. al VII-lea. şi din cauza schimbărilor de litere datorate diverselor forme sau modului în care era pronun ată latina în insulele britanice. Luxeuil în Fran a. Din scrierea capitală s-a dezvoltat unciala. unele discursuri). care reprezintă o trăsătură caracteristică. Cicero (De republica. Codicele clasicilor latini sunt mai pu ine de douăzeci.2. e. care este atestată în textele pe pergament şi pe papirus din sec. Este o scriere majusculă mixtă. dintre care aproximativ o pătrime sunt opere ale autorilor creştini. al VIII-lea sau chiar al IX-lea. A. Titus Livius.

Aceasta are 36 .g. nu există multe abrevieri. Când se copia însă după codice irlandeze. beneventana). Se dădea multă aten ie ortografiei (Alcuin însuşi a scris un tratat pe această temă). al XIIlea până în sec. n şi r. Fiecare literă are forma sa proprie şi e distan ată de celelalte. cuvintele erau separate şi interpunc ia este foarte precisă. missi în loc de misi şi invers). vizigotica. Având în fa ă acest tip de scriere. r şi s. Martin de Tours încă de pe vremea abatelui Alcuin (cca 735-804).g. al XV-lea. a cărei durată se întinde din sec. s-a dezvoltat în mănăstirea St. de la gotică la umanistă (lăsând deoparte scrieri de mai mică importan ă sau colaterale. fl şi r. Scrierea gotica. iar de acolo s-a extins în întregul imperiu carolingian.folosite greşit (e. cenabium pentru cenobium). admitea un mare număr de ligaturi şi de abrevieri de orice tip. al XII-lea. Scrierea insulară încetează să mai fie în uz în sec. Evolu ia ulterioară a tipurilor de scriere cunoaşte. În scrierea carolingiană. Umaniştii au privit cu dezgust acea scriere a „barbarilor”. iar scrierea umanistică ce i-a urmat se poate defini ca minuscula carolingiană repusă în uz în sec. al XIV-lea. un copist continental schimba între ele r şi p. trecerea de la scrierea insulară. în linii mari. cremina pentru crimina. fiind utilizată până la sfârşitul sec. de la carolină la gotică. se produce o alterare a vocalelor (e. Minuscula carolină. A fost o epocă de decaden ă pentru cultura clasică şi codicele gotice au fost adeseori deformate prin interpolări. al IX-lea. clară şi precisă. cum ar fi merovingiana. erorile erau inevitabile din cauza dificultă ii de a transcrie acel tip de scriere. fi şi si. la cea carolină.

Cunoştin ele noastre privitoare la codicele greceşti medievale sunt mult mai restrânse decât în cazul codeicelor latineşti. este adeseori men ionat în codice numele copistului. în general lipsesc ligaturile. Începând cu sec. cu o lă ime constantă. al IX-lea. în sec. Cassius Dio la Vatican. precum şi data şi locul în care s-a executat scrierea. ca şi în epoca anterioară. care a durat de la începutul sec. al XII-lea (minuscula mixtă este un amestec de minusculă pură şi uncială minoră). 37 . În această scriere. literele sunt de înăl ime uniformă. care a fost încheiat la 7 mai 835. din care avem ca unic exemplu codicele Vaticanus 2200. IV-VIII s-a folosit cu precădere. al IX-lea până la jumătatea celui de-al Xlea. în schimb. cel mai recent e Bodl. cele greceşti sunt considerabil mai pu ine). care durează până la sfârşitul sec. Dioscoride la Viena. unciala. Iliada în Biblioteca Ambrosiana. notele marginale sunt scrise în cursivă. În aceeaşi perioadă s-a dezvoltat cursiva minusculă. Exemple de acest tip de scriere sunt: codicele Sinaiticus şi Vaticanus ale Bibliei. Pentru textele greceşti. De la începutul sec. 5 din 950. la Constantinopole (scris de abatele Nicolaos).încă şi mai pu ine abrevieri decât carolingiana şi a servit ca model tipurilor de caractere de tipar. Din aceasta a derivat minuscula literară. al X-lea datează minuscula mixtă. Cel mai vechi codice datat în această scriere este Petropolitanus 219. Explica ia ine într-o anumită măsură de cantitatea codicelor respective (cele latineşti sunt în jur de douăzeci de mii. Misc.

prin care dintr-un cuvânt se păstra doar prima literă sau prima silabă. al IX-lea p. şi a intrat în deplină folosire către jumătatea secolului următor. înainte de această epocă însă. s-a introdus obiceiul de a se abrevia termina iile cuvintelor: în felul acesta. Aceste semne stenografice sunt într-un număr redus (aproximativ 35) în manuscrisele greceşti. Separarea în cuvinte (prin intervale sau cu semne de intrepunc ie) era inutilă în condi iile utilizării consecvente a sistemului de spirite şi accente. dar grabnic şi în texte. spiritele.Chr. separarea a devenit normă abia după inventarea tiparului. accentele. Un sistem rigid de accentuare a fost stabilit începând cu sec. distingând rădăcina de desinen ă. 38 .Din minuscula mixtă s-a dezvoltat o nouă cursivă care este conservată până în perioada tiparului. E important de remarcat că. copistul câştiga timp şi spa iu. În cazul termenilor tehnici ai ştiin elor speciale. la început doar în scholia. iar cititorul le putea întregi cu uşurin ă. complicarea sistemului de abrevieri a produs însă erori. apostroful şi alte semne grafice au fost folosite rar şi inconsecvent. datorate similitudinilor grafice. s-a aplicat o metodă suplimentară de abreviere.

unele inscrip ii au dispărut după ce fuseseră copiate. în mod evident. Transmiterea textelor 1. incluzând consemnarea în scris. în majoritatea cazurilor. MONUMENTELE: LITERATURĂ. excep iile nu reprezintă altceva decât situa ii care merită să fie indicate individual: de pildă. Fa ă de această situa ie fundamentală. pornind de la această segmentare generală. rămânând. în Evul Mediu şi mai apoi. . dar prezintă o surprinzătoare similitudine din punctul de vedere al supravie uirii până în epoca modernă. Unele dintre aceste inscrip ii care au dispărut după copiere au fost redescoperite. Monumentele literare cuprind inscrip iile (indiferent de natura lor) şi textele literare. precum şi deschiderea: ansamblul scrierilor. printr-o defini ie negativă (texte non-epigrafice).B. cea de-a doua categorie men ionată aici îşi dezvăluie limitele. din orice domeniu. impunând reordonări ale inventarului epigrafic. suntem în posesia unor inscrip ii autentice. la un moment dat. a unor opere care au circulat pe cale orală. Aceste surse sunt diferite ca importan ă şi modalitate de abordare. originare. Se deosebesc unele de altele în mod esen ial pentru că. ARTE PLASTICE Cunoştin ele noastre asupra Antichită ii greco-romane au două surse: textele literare şi monumentele artelor plastice. o sursă epigrafică intermediată de un manuscris.

inscrip iile păstrate sunt autentice.În situa ia tipică însă. despre cultul de la Eleusis.Chr. de prin sec. tot de atunci datează cea mai veche inscrip ie ateniană pe marmură. Piesele lui Plaut ne sunt cunoscute prin copii: cel mai vechi manuscris (incomplet. cât şi ca succesiune cronologică). Plaut îşi reprezintă două piese (Bacchides şi Casina) Tot de atunci (de la începutul lui decembrie) datează Senatus Consultum de Bacchanalibus. Acest fapt are o importan ă covârşitoare în stabilirea textului. Două exemple contrastive. În 186 a. al X-lea p.Chr. de altfel) este un palimpsest ambrozian.Chr. al V-lea p.. Eschil îşi reprezintă la Atena trilogia Orestia. Inscrip ia SCB. este determinantă distan a în timp dintre original şi copie (distan ă concretizată în modernizarea limbii). 40 . într-o serie incontrolabilă. ci numai prin copii (făcute având ca model alte copii. Această inscrip ie (458 a. atât prin dimensiuni. se păstrează fără stricăciuni în Biblioteca Na ională din Viena. Tragediile lui Eschil ne sunt cunoscute doar prin copii din sec. pe o tablă de aramă. din punctul de vedere al istoriei limbii. Ceea ce avem sub ochi nu este textul aşa cum a ieşit din mâna autorului. din lumea greacă şi din cea romană: În anul 458 a. decretul prin care se interziceau Bacanaliile..Chr.Chr.) există şi astăzi în colec iile Muzeului Britanic din Londra. în timp ce textele literare ne sunt cunoscute nu într-o formă originală. ci un text pe care filologii îl reconstituie pe baza manuscriselor medievale.

pe pergament. reliquiae din tragicii şi comicii romani. fiind continuat cu mult mai târziu de călugării creştini care copiau manuscrise în Evul Mediu. cunoştin ele noastre asupra unor segmente ale literaturii antice sunt furnizate de fragmente. III-II a. adesea întâmplătoare. unde se produce o dezhidratare naturală a papirusului. Unele citate nu sunt atribuite cuiva anume. Fragmentele literare pe papirus sunt cu mult mai vechi decât manuscrisele medievale (datează din sec. O rapidă inventariere a reperelor cantitative din literatura greacă şi latină oferă o imagine globală a raportului dintre ceea ce s-a păstrat şi ceea ce va fi fost literatura antică. 41 . Papirus vs codice. din aceeaşi perioadă ne sunt cunoscu i (prin deiverse men ionări) douăzeci şi nouă de scriitori.Chr. vide supra cap.).Se mai poate face o distinc ie: textele literare (spre deosebire de inscrip ii) ne-au parvenit pe două căi: textele cunoscute prin aşa-numita „tradi ie directă” (o succesiune de copii care au rostul de a transmite opera respectivă în sine) şi textele pe care le cunoaştem doar fragmentar. prin „tradi ia indirectă” (de tipul citatelor sau al antologiilor). Hesiod. există numai trei autori de la care să ni se fi păstrat cel pu in o scriere întreagă: Homer. A. al V-lea a. Procesul de selectare. Theognis.). de pildă. Există. datează din Antichitate. Textele pe papirus sunt friabile şi se puteau păstra numai în anumite condi ii climatice.2. În literatura greacă de la Homer până la războaiele cu perşii (sec. În schimb.Chr. determinat de transferarea textelor pe un material mai durabil. ca cele din Egipt.

uneori radicale. Din cele nouăzeci şi două de piese pe care ştim că le-a scris Euripide. Teren iu (şase piese). ne sunt cunoscu i trei tragici greci. dintr-un total de optzeci şi două (câte indică sursele antice că ar fi scris Eschil) şi o sută douăzeci şi trei (Sofocle). Gusturile literare şi valorile au cunoscut însă de-a lungul timpului schimbări. Cu câteva excep ii întâmplătoare. Mărturiile referitoare la Hypereides (unul din cei zece oratori ai canonului grecesc) dezvăluie o altă latură a supravie uirii textelor: ştim că a inut cel pu in cincizeci şi două de discursuri. s-ar putea spune că s-a păstrat cam a zecea parte. s-a păstrat cel pu in o operă întreagă de la numai trei autori: Plaut (douăzeci şi una de piese). până la noi au mai ajuns doar nouăsprezece.Chr. Pentru aceeaşi perioadă ne sunt însă cunoscute numele a douăzeci şi şase de autori. I a. la această listă scurtă se adaugă Rhetorica ad Herrenium.Chr. Dintre aceşti trei tragediografi. mai existau în sec. de la Eschil şi Sofocle s-au păstrat numai câte şapte piese.). IV-III până către 80 a. a supravie uit ceea ce merita: acele opere literare pe care lumea le considera vrednice de a fi reeditate. Cato (De agricultura). pe cale indirectă (prin fragmente izolate) se poate reconstitui existen a a nu mai pu in de o sută cincizeci de autori greci de tragedie. În spa iul roman a avut loc un proces similar. 42 .Strict numeric. Pe cale directă. Din literatura latină de până la Sylla (sec. Euripide a avut parte de cea mai bună conservare a pieselor. recopiate. dar s-a păstrat unul singur în întregime. doar şaptezeci şi patru. Raportul este cam acelaşi cu cel din spa iul grecesc.

filozoful Democrit a fost autorul unei opere de dimensiuni similare. Cunoştin ele noastre asupra Antichită ii sunt mult îmbogă ite de monumentele artelor plastice. utilă în mai multe gospodării.Într-o situa ie şi mai dramatică este lirica greacă. pe de altă parte. S-a păstrat în schimb cartea de bucate a lui Apicius. elogiată intens în Antichitate. Pentru felul în care a operat selectivitatea anticilor. Tragedia lui Ovidiu. rareori (cu două excep ii. din care însă nu s-a păstrat nicio scriere întreagă. Astăzi oferă imaginea unor ruine. O altă alăturare de situa ii se poate dovedi relevantă pentru criteriile de selec ie în conservarea operelor Antichită ii. fiind unul dintre domeniile cele mai devastate de trecerea timpului şi accidentele transmiterii textului. provocase o admira ie unanimă: contemporanii spuneau despre ea că era mai bună decât orice tragedie greacă sau romană de până atunci. Operele arhitecturale şi plastice s-au dărâmat în cea mai mare parte. mai adesea avem de-a face cu o strofă sau un vers sau un cuvânt (citat de un grămătic). poate fi relevantă o compara ie sumară: opera lui Platon s-a păstrat în întregime (sau chiar mai mult decât atât. sporită de lucrările apocrife). Pre uirea de care s-a bucurat nu a avut însă nicio greutate în destinul textului: tragedia sa pierdut. Theognis şi Pindar) se găseşte câte o poezie întreagă. nu neapărat în biblioteci. Explica iile pot ine de calitatea în sine a operei. Medeea. Unele piese se mai 43 . Din ce a supravie uit. de aprecierea contemporanilor sau de un simplu accident de transmitere.

există o serie de rezerve: statuia nu este finisată de autor. Un alt neajuns provine din faptul că cei mai mul i dintre maeştrii plasticii antice au fost lucrători în bronz (Miron. s-a păstrat o singură statuie: Hermes de la Olimpia. cu excep ia statuilor fără existen ă independentă şi a reliefurilor de pe frontoane şi frize. demersul se dovedeşte a fi o grea încercare. V-IV). nu ni s-a păstrat nimic din operele lor. 44 . unele în temple sau în fa a templelor. dintr-un alt material (marmură). clopote. arme). Policlet şi Lisip. Muzeele din lumea întreagă expun un număr impresionant de opere din Antichitate: numai că ele au fost făcute să stea în locuri publice. Câteva exemple pot sugera paralelisme cu situa ia textelor literare. dincolo de ea.află pe locul de origine. din Antichitate până către epoca modernă. Sculptura ar fi avut mai multe şanse de conservare. nu mai pu in. Scultura greacă a fost mereu elogiată. Originalele bronzurilor au dispărut (dintr-o nevoie mereu uriaşă. a lui Praxitele. Pentru cel care vrea însă să o studieze onest. Din epoca greacă clasică (sec. Altele au fost însă transportate în diverse muzee ale Europei şi. ca să-i amintim doar pe cei trei mari artişti ai Atenei). în lumina mediteraneană. lăsându-ne în urmă doar copii târzii. iar scriitorii antici care vorbesc despre opera lui Praxitele nu o enumeră între operele reprezentative pentru stilul lui. Dincolo de această maximă restrângere a inventarului de care dipunem. de monede.

. corpul. au fost aşezate în Kerameikos şi se mai aflau încă acolo în prima jumătate a sec. Xerxes l-a luat ca pradă de război în Persia. nu s-a păstrat nimic de la el. pe baza copiilor (mutilate) s-a făcut în sec.Chr. li se ridicase un grup statuar de către Antenor (din opera lui nu ni s-a păstrat nimic.. care transpuneau în marmură originalul din bronz. Alexandru. În 480 a. al II-lea p. semnate de el. în afara unor piese de valoare secundă (după criteriile anticilor) sau nefinisate.Celebra statuie a lui Miron (sec. fragmentară şi târzie (datând de la sfârşitul Antichită ii). Două muzee de in această copie: capul statuii se află la Bologna. le-a restituit atenienilor. al XIX-lea o copie în bronz (găzduită la Muzeul Termelor din Roma). Se spune că Alexandru cel Mare ar fi găsit la Susa statuile de bronz ale lui Harmodios şi Aristogeiton (elogia i în Antichitate cu epitetul „tiranoctoni”). Discobolul. la Dresda.Chr. Textele literare oferă uneori informa ii despre existen a şi parcursul unor opere plastice. sunt consemnate numeroase elogii aduse lui Fidias. sa păstrat prin intermediul unui număr uriaş (cam o sută) de reproduceri. arta 45 . la Atena). Atena Lemnia ne este cunoscută într-un mod care ar putea descrie la fel de bine starea unui codice: creată de Fidias în bronz. Apoi au dispărut. În jurul anului 500 a.Chr. Din monumentele plastice (cu autor precis) ale Greciei antice clasice s-a păstrat aşadar pu in. În literatura antică. în afară de frize. după două secole. cu excep ia a două socluri de statui. al V-lea). a ajuns până în epoca modernă printr-o copie în marmură. Dintre lucrările plastice.

datorată până la un punct şi faptului că perioada este mai târzie cu aproape o jumătate de mileniu. mişcarea părului. încât pot fi identificate prin comparare cu alte surse plastice (statui. expresia privirii.plastică grecească ne este cunoscută prin copii. Dat fiind caracterul realist al artei romane. piesele sunt cu atât mai interesante ca mărturii ale vie ii antice. o istorie a coafurilor în Antichitate. Romanii nu se mul umesc să idealizeze trăsăturile într-o veşnică tinere e. pe care o reflectă cu o fidelitate superioară lucrărilor greceşti. de pildă. Întreaga artă statuară din vremea lui Augustus prezintă această caracteristică. un exemplu elocvent este friza de la Ara Pacis. Arta romană se află într-o situa ie de conservare ceva mai bună. ei redau exact trăsăturile. cu efectul agravant al trecerii de la un material la altul (copii de marmură ale unor originale în bronz). 46 . Trăsăturile personajelor sunt redate cu o precizie atât de mare. Din acest punct de vedere. Pe baza sculpturilor romane (şi nu a celor greceşti) s-a putut face. dominată de familia imperială. monede). care reprezintă o procesiune.

208: currant uerba licet. manus est uelocior illis — nondum lingua suum. Pentru a putea confec iona cât mai multe exemplare. cel particular era „scriitorul” prin defini ie. în latină. Copistul oficial era indicat prin numele grammateuv~. existau două categorii de copişti. de care se plânge deja Cicero. kalligravfo~. modificând textul. dextra peregit opus). autorul însuşi (sau editorul) dicta simultan unui mare număr de sclavi. lat. care lasă urme în texte ce supravie uies timpului. Munca de copiere se află sub influen a accidentelor şi a întâmplării. O astfel de multiplicare masivă aducea după sine numeroase greşeli. „caligraful”: gr. bibliogravfo~. sâmbăta seara. O simplă întâmplare poate face ca la un moment dat copistul să nu fie atent. Stenografii erau foarte pre ui i (vide Mar ial 14. copiştii scriu ce li se pare că aud — şi dacă nu în eleg pe loc. şi scriba. librarius. ci biblioteci întregi. Când copistului îi este frig sau foame. caută să dea un în eles. „scriitorul de carte”. scriptor. este obosit în momentul în care e gata să se oprească. Atticus nu edita numai unele opere ale lui Cicero. cei oficiali şi cei particulari. concentrarea începe să slăbească şi pot apărea abateri de la model.2. COPISTUL În Antichitate. ori când suferă de o 47 . în greacă. Aten ia este mai pu in rodată la primul cuvânt al unui text decât la al douăzecilea. după cinci sute de cuvinte. Copistul e distrat când se aşterne pe lucru lunea diminea a. în sine ori ca modele pentru alte copii.

Când trece de la recto la verso. La fiecare sfârşit de rând. trebuie să îşi potrivească altfel manuscrisul (şi.indispozi ie. 48 . nu o poate întoarce până ce nu se usucă cerneala. o discontinuitate a aten iei. când e preocupat să termine la dată fixă. prin natura sa. Aten ia sa e aşadar fragmentată de întreruperi şi de perturbări diferite şi inegale care. notă înso ită în mod firesc de numele celui care făcuse corectura. momente de lene şi de neaten ie. Pe un astfel de manuscris corectat ei puneau un indiciu al efortului depus: emendaui. riscă să-şi uite dictarea interioară lăsându-se în seama acestei dictări din afară. Munca de copiere implică. când e îngrijorat ori neliniştit. Dacă cineva de lângă el a pronun at cu voce tare cuvinte pe care le poate distinge. Copistul descompune textul modelului său în segmente scurte. îşi întrerupe copiatul pentru a-şi muia pana în cerneală. adesea. Din timp în timp. îşi deplasează mâna. pe care o transferă fără să-şi dea seama în textul său. Rezultatul este. simplu. Când este la capătul paginii recto. gândul i se îndepărtează de model. autorizau o copie prin: recognoui. îi condi ionează erorile. dacă nu aveau la îndemână exemplare bune. Dacă aude vreun zgomot neaşteptat. Gramaticii (începând cu cei alexandrini) corectau manuscrisele. atunci are scăpări de memorie. în mod necesar. inevitabil. care impun un efort distinct de vizualizare şi un efort distinct de memorizare. un text diferit de cel al modelului. şi modelul). Sau. comparându-le cu unele bune sau îndreptându-le după cunoştin ele lor.

pentru a se corecta după el şi altele. putem să le reconstituim îndeajuns pentru a ne forma o părere asupra metodelor de studiu din timpul lui. prout potui emendaui sine magistro. Studiile şi comentariile la Homer făcute de Aristarch sau de colegii lui s-au pierdut. ajqevthsi~). refuzând să o elibereze. Acest tip de abordare a textului copiat a generat de altfel disciplina însăşi a filologiei (vide supra cap. dar din scholiile rămase. ca exemplar cu autoritate. Un argument folosit adeseori era limbajul sau comportamentul nepotrivit (ajprevpeia): primul pasaj din Iliada condamnat în felul acesta poate servi ca exemplu. în detrimentul tuturor celorlalte. Sinope şi Argos. Caracteristica pentru care erau faimoşi alexandrinii era promptitudinea cu care respingeau versuri ca spurii (ajqetei`n. chiar dacă exista o logică anume. comentariul consemnează aici: „Versurile sunt expurgate pentru că slăbesc for a 49 . dar nu este limpede ce text era ales sau dacă era cu adevărat vreunul ales.1. mai bogate decât pentru oricare alt autor grec.Filologia). A. Rezultă de aici că multe copii ale textului homeric ajunseseră la Muzeu din surse diferite: scholiile fac aluzie la căr i provenite din locuri cum ar fi Massilia. existau şi câteva variante mai detaliate ale notei de corectură: temptaui emendare sine antigrapho. O notă aparte indică efectuarea interpunc iunii: distinxi. Sunt semnalate cu un obelos în codicele Venetus versurile prin care Agamemnon îi răspunde tatălui Cresidei. care erau apoi evaluate de învă a i.relegi. în general nu reuşesc să convingă un cititor modern. Adesea aceste subscriptiones con in şi anul şi locul unde s-a făcut corectura. Motivele comportamentului lor. Un exemplar corectat era apoi folosit ca model.

astfel încât să pătrundă în textul curent. de altfel. în vreme ce 42 nu sunt defel acceptate. alexandrinii nu au căzut în tenta ia de a încorpora în text toate schimbările sugerate. în special în dorin a lor de a condamna versuri ca spurii din motive inadecvate.. Cu certitudine. Aristarch a exercitat o influen ă mai bine resim ită. Este interesant de relevat faptul că cea mai mare parte din ipotezele lor nu a întrunit acordul cititorilor din epocă.în elesului şi tonul amenin ător. Dacă abordarea ar fi fost diferită.423-26. mul umindu-se în schimb să le înregistreze în comentariile lor. Un calcul al emendărilor făcute de alexandrini a arătat că din 413 alterări propuse de Zenodotos. chiar dacă faptul nu reprezintă o dovadă certă a puterii de discernământ a publicului cititor din Antichitate. puteau aduce grave vătămări textului. alte 6 apar în majoritatea mărturiilor. dar nici sugestiile lui nu au fost uşor acceptate: din 50 . Din fericire însă pentru genera iile următoare de cititori. numai 6 se găsesc ca lec iuni în toate papirusurile şi manuscrisele. Din 83 de emendări care i se pot atribui lui Aristofan. este nepotrivit pentru Agamemnon să facă asemenea observa ii.. iar 240 nu apar defel. numai una a întrunit aprobarea generală. Filologii capabili să trateze operele literare într-o manieră atât de drastică.. Homer ar fi ajuns la noi profund desfigurat. numai 34 în majoritatea lor. toate pasajele care tindeau să-i arate pe zei într-o lumină nefavorabilă erau o intă uşoară pentru criticii cu o asemenea stare de spirit: de aceea unii au respins episodul Ares Afrodita din Odysseia VIII. unde Zenodotos respinge versurile bazânduse pe faptul că e dizgra ios ca Afrodita să-i aducă un scaun Elenei.” Un alt exemplu tipic este Iliada 3.

dar aceasta nu anulează nimic din valoarea observa iilor antice.874 de lec iuni. XXIII. Suspectau că povestea lui Dolon. unde se afirmă că un anumit cuvânt sau o anumită expresie e mai potrivită cu textul homeric decât orice altă lec iune. Multe dintre observa iile lor au fost validate de critica ulterioară. chiar şi tentativele de identificare a unor pasaje de autenticitate îndoielnică au putut fi uneori acceptate. din Iliada X. din pricina stilului (pe care îl resim eau ca fiind diferit de restul Iliadei) şi a slabei conexiuni cu restul firului narativ. Cărturarii moderni preferă să evite condamnarea acestor pasaje ca spurii şi le consideră în schimb produsul unui stadiu de compozi ie mai târziu fa ă de partea principală a textului. 80 se găsesc peste tot. Aristarch a arătat că vv. Un alt motiv pentru care anticii. 296 este probabil cea mai interesantă. era o adăugire. În coborârea lui Odysseu în Infern. deopotrivă. Această no iune stă la baza multor observa ii din scholii. dificultă ile se explică. în Odysseia XI. Principiul putea fi. Munca filologilor alexandrini nu se poate pune însă sub semnul acestor excese de emendare. prin referire la alte pasaje din acelaşi autor ( {Omhron ejx JOmhvrou safhnivzein). atunci când e posibil. cu precădere Aristarch. folosit abuziv: dacă un text literar 51 . 160 apar de mai multe ori şi 132 numai în scholii. Observa ia lui Aristarch şi Aristofan că Odysseia trebuia să se încheie la v. merită să fie lăuda i este dezvoltarea principiului critic că cea mai bună călăuză în utilizarea unui autor este corpusul propriilor lui scrieri: în consecin ă. 568-626 nu apar ineau firului narativ principal.

A înflorit produc ia de tratate asupra diferitelor aspecte ale teatrului. în general în 52 . O asemenea interpretare extremă a regulii ar fi putut conduce la rezultate dezastruoase: cu atât mai mare este meritul lui Aristarch de a fi formulat un principiu complementar. pentru a indica un pasaj interesant. în consecin ă. este cert însă că filologii alexandrini s-au aplecat cu rezultate însemnate şi asupra altor autori. Probele care cer corecta aplicare a acestor norme provoacă încă mari dificultă i filologilor moderni. era semnul literei c. Semnele marginale pentru îndrumarea cititorului au fost folosite cu mai multă economie decât în edi iile la Homer: poate cel mai comun. III. care e amintit în scholii şi uneori se găseşte în manuscrisele medievale.con ine o expresie în acelaşi timp unică şi dificilă. dar trebuie acceptate ca autentice şi păstrate. în text (cf. Textul homeric este principalul beneficiar al filologiei alexandrine. A la Il. probabil după modelul unei copii existente la Atena. În această epocă a fost fixat textul tragediei. astfel încât poezia a încetat să mai aibă în pagină aspectul prozei. criticul poate pretinde să fie modificat pentru a-l aduce în armonie cu ceea ce îi este specific autorului respectiv. aproape la fel ca diple din textul homeric. schol. O caracteristică rodnică activită ii exercitate de alexandrini asupra tragediei a este descoperirea de versuri mutate sau adăugate de actori. 54). comediile lui Aristofan au fost înzestrate cu „argumente” (prin care se prezenta conflictul) plasate la începutul operelor. aşa cum o dovedeşte abunden a materialului disponibil. Aristofan din Bizan a inventat colometria pieselor lirice. şi anume că multe cuvinte din textul homeric apar o singură dată.

dar scena a fost socotită primejdioasă. 53 . din punct de vedere lingvistic. Alte opere ale alexandrinilor. vv. care nu corespundea metric cu antistrofa. sunt edi ii ale comediei. sunt prea dornici să se folosească de armele lor. iar originea lui se află într-un pasaj alăturat.operele lui Euripide. scenografia originară cerea ca actorul să facă un salt. Pindar şi ale poe ilor lirici. dar fapt e că apar pentru a introduce noul personaj şi.48) demonstrează fără echivoc în ce fel Aristofan din Bizan face uz de colometrie pentru a demonstra că o frază. 2. 1369-71 frigianul spune că a sărit de pe acoperiş. În Medeea 85-88. adaugă apoi corect că v. Uneori scholiaştii. 1366-68 ar fi fost compuse din strădania de a masca această schimbare. trebuia anulată din text. scholiastul îi acuză pe actori că nu au în eles interpunc ia exactă din v. După scholiast. ca şi învă a ii moderni. Un exemplu amuzant apare în Oreste 1366-68: corul anun ă că unul dintre frigieni urmează să sosească în scenă intrând prin poarta principală a palatului. Şi aici se folosea colometria: un pasaj (Schol. 85 şi că au alterat în consecin ă textul. Olymp. nu pot fi respinse. care nu pot fi trecute sub tăcere. care era cel mai popular dintre poe ii dramatici. în vreme ce în vv. la Pind. aşa că până la urmă actorul intră pe poarta principală. 87 este superfluu.

atunci greşelile treceau în copiile ulterioare.5. atunci devine necesară reconstituirea acestuie prin conjectură (diuinatio) sau. La acestea se puteau adăuga altele tipuri de alterări ale textului: greşeli mecanice. manuscriele ajunse până la noi derivă din originale printr-un număr necunoscut de copii intermediare şi au. În consecin ă. inclusiv în varianta autodictării). următoarea etapă este examinarea acestei tradi ii şi evaluarea ei în func ie de original (examinatio). cu scopul de a face o recensiune (recensio).5. Greşelile din manuscrise se pot datora fie autorilor înşişi (la scriere sau la dictare). textul originar se află într-una din aceste două situa ii: fie a fost transmis. Recensio şi C. Critica de text are rostul de a produce un text cât mai apropiat cu putin ă de original (constitutio textus). în varianta minimală.3. dacă se dovedeşte că nu corespunde originalului. o credibilitate ce poate fi pusă sub semnul întrebării. În fiecare caz individual. ABATERILE DE LA MODEL Nu s-au păstrat manuscrise autografe ale autorilor clasici greci ori latini şi nici copii care să fi fost cola ionate cu originalele (o dictare revizuită de autor poate fi considerată un echivalent al unui manuscris autograf). fie scribilor (după dictare. prima etapă a cercetării (vide infra cap. provocate de 54 . fie nu a fost transmis. Dacă exemplarul provenit direct de la autor con inea greşeli şi nu era revizuit şi corectat. indicarea abaterii de la originar (corruptela). Edi ii) este stabilirea a ceea ce trebuie sau poate fi privit ca transmis. B. în consecin ă.

sare de la litere /silabe /cuvinte la altele ulteriore. lăsând deoparte tot se se află între ele. sau. silabe sau cuvinte asemănătoare. Scaliger emendauit: multabo mina). 708: codex uetus: multa ab omina. silabelor.g. pentru a nu strica prin ştersături manuscrisul nou şi a-i scădea valoarea. homo(i)arkton). născute din dorin a de a corecta originalul considerat eronat. neîn elegerea textului (sau chiar din refuzul de a corecta o greşeală de care copistul şi-a dat seama. ia cifrele drept litere sau invers.. Există trei mari categorii de greşeli: greşeli calitative. ia cuvinte greceşti drept latineşti. modernizează ortografia sau formele vechi de limbă. prefixe asemănătoare. Diferen e cantitative în minus apar atunci când copistul scrie o singură dată litere. pur şi simplu. asemănătoare (termina ii asemănătoare.neaten ie. în care manuscrisul are fie ceva în minus. Apar diferen e calitative atunci când copistul confundă litere. schimbă ordinea literelor. începuturi şi sfârşituri de rând (homo(io)teleuton. haplografie). înregistrate atunci când manuscrisul are un text diferit de al originalului. sare din 55 . silabe sau cuvinte care se repetă (hemigrafie. distribuie greşit replicile în drame. şi greşeli cantitative. II. repetă eronat o literă din vecinătate sau anticipează una care urmează. desparte sau leagă greşit cuvintele (e. greşeşte. în elege greşit ligaturile. I. cuvintelor. Trin. Plaut. fie ceva în plus. caută să dea sens unui pasaj pe care nu îl în elege sau care i se pare greşit. prin scoaterea în eviden ă a erorii) şi greşeli inten ionate. prescurtările şi alte semne şi le scrie aşa cum le-a în eles. numele proprii le ia drept comune şi invers.

datorită eliziunii. În orice manuscris. pentru. cuvinte: dittografie. nu scrie. sare peste numele proprii. chiar rânduri sau câte o filă întreagă. 56 . lasă nescrisă o ini ială. Iată câteva exemple. în loc să noteze doar un apostrof. la dictare pune unde nu trebuie un iota subscris sau adscris.g. la dictare. nu ia în considera ie semnele prescurtărilor (aşa se explică înregistrarea Agellius în loc de A. oricât de vechi şi oricât de pre ios. perpertum pentru perpetua. glossemata). Gellius.nebăgare de seamă litere /silabe /cuvinte. sau. un manuscris din Aulus Gellius omite într-un pasaj toate cuvintele greceşti şi notează: erant hic infinita etiam Graeca). putând genera diplasiografii (acelaşi cuvânt scris cu două variante) sau chiar triplasiografii. introduce în text însemnări interlineare sau marginale (variae lectiones. non leguntur. extrase numai din cele mai vechi mărturii vergiliene: quod pentru quos. scrie litere de prisos. nu scrie un iota subscris sau adscris. sare cuvinte greceşti (situa ie sintetizată de expresia larg răspândită: Graeca sunt. id est Aulus Gellius). silabe. e. amnis manis. din nebăgare de seamă sau din neştiin ă. putem găsi o sumă întreagă de astfel de greşeli. inten ionând să revină ulterior asupra ei. pentru a o colora sau ornamenta. III. Greşelile cantitative de sporire a textului apar în situa iile în care copistul repetă litere. sunetele caare nu sepronun ă. la versurile greceşti scrie şi sunetele elidate. dacă există două variante marginale sau interlineare. quibus pentru quis rebus. pur şi simplu. sare un cuvânt pe care nu-l poate citi.

la alcătuirea unui stemma care. păr i ale manuscrisului. în cazul în care textul s-a conservat în cel pu in două exemplare (dacă există o singură „edi ie”. fiindcă Renaşterea favoriza texte elegante şi lizibile. Edi ii. în sens antic. nu şi copia. înregistrează filia ia lor. II. dacă există două manuscrise dintre care unul este copia celuilalt. Manuscrise cu astfel de neajunsuri au fost totuşi luate ca model şi copiile făcute după ele au reprodus toate aceste inversiuni sau lipsuri. din care se îndepărtau asperită ile). a unei opere. nu există alternativă de abordare a materialului): I. III.Greşelile sau lipsurile dintr-un manuscris se pot datora însă şi unor factori externi: I. se foloseşte numai modelul. Determinarea greşelilor dintr-un manuscris nu slujeşte numai la stabilirea gradului de corectitudine ci şi la stabilirea înrudirii manuscriselor. stricate de foc. mai ales marginile. file sau fascicole (quaterniones) care au fost file sau fascicule care au dispărut. viermi. se poate 57 . vide infra cap. atunci când le observa). umezeală. adesea fără ca autorul copiei să le observe (cu circumstan a agravantă de a le corecta greşit.5. II. C. sunt de preferat manuscrisele vechi (sunt suspecte în special cele din sec. XIV-XV. Critica de text impune trei principii de utilizare a mansucriselor. mucegai. legate într-o ordine greşită (transpositio). sub aparen a unui arbore genealogic al manuscriselor. şoareci.

în condi iile în care se presupune că ABCD sunt toate copii ale unui manuscris pierdut. se deosebeşte prea mult de ABC (deci de ). şi negativ. subîn elegându-se că ceea ce nu se citează este la fel cu textul. copii ale unui manuscris .întâmpla însă ca unele manuscrise recente să fie mai valoroase. 58 . de altă parte. prima etapă este clasificarea lor: sunt grupate în felul acesta manuscrisele asemănătoare. la fel de asemănătoare între ele. EFGH. Aparatul critic este pozitiv. III. de asemenea pierdut. iar EFGH. 1 Un exemplu: pot exista. nu cu manuscrisele individuale1. dar. de obicei se foloseşte cel negativ (edi iile Teubner sau Budé). de exemplu. neajunsul aparatului negativ este însă numai absen a unui instrument suplimentar de control. Variantele diverselor manuscrise nu pot fi redate în textul propriu-zis al unei edi ii moderne. aparatul critic pozitiv reprezintă solu ia ideală în toate edi iile. ci numai în aparatul critic. se operează nu cu toate cele opt manuscrise. când citează numai formele care diferă de cea din text. în continuare. manuscrisele ABCD (foarte asemănătoare între ele) şi. să zicem . dacă D. Se exploatează aşadar acordul manuscriselor. ci un exemplar al uneia dintre edi iile următoare. pe de o parte. devine suspect. când există multe manuscrise. din economie tipografică. directe sau indirecte. iar în continuare se operează cu aceste grupuri. atunci când dă forma din fiecare manuscris folosit. ale arhetipului familiei de manuscrise cunoscute. Acest arhetip nu este opera în forma creată de autor în Antichitate. fiind copii ale unor manuscrise bune. Manuscrisele prezumate  şi  sunt în ultimă instan ă copii. ci doar cu două manuscrise prezumate.

Tradi ia indirectă este reprezentată preponderent de citări ale unui text literar înregistrate în operele altor scriitori antici. 59 . tocmai pentru că în cazul multor texte este pu in numeroasă ori chiar întru totul absentă. excerpte. Citatele se împart în clase în func ie de aportul la tradi ia directă: fiecare dintre ele ori 1 Dintr-un punct de vedere opus. Tradi ia indirectă constituită de citate este mai bogat reprezentată în literatura greacă decât în cea latină. există diverse tipuri de conservări ale unor fragmente de text. chiar de inscrip ii: de pildă. se poate remarca faptul că pe Aristarch. TRADI IA INDIRECTĂ Se în elege prin tradi ie suma materialelor care servesc la reconstituirea unei opere literare în forma sa originară. retori. de lexicoane. în CIA IV 46b s-au conservat fragmente din tratatul de alian ă despre care vorbeşte Tucidide (V 47). epitome: la to i aceştia. în Timaios al lui Platon se găsesc citate din mai mult de douăzeci de autori). iar pentru unele opere literare este fundamentală (e. autori de florilegii. dincolo de aportul cantitativ mai redus. Cea indirectă este în general considerată de mai mică importan ă. Este vorba în primul rând de gramatici. cel mai de seamă critic literar al Antichită ii. scholiaşti1. devine însă un instrument pre ios de recuperare a textului. îl cunoaştem aproape numai din scholiile la Iliada. Tradi ia directă e furnizată de codice. Tradi ia poate fi directă sau indirectă. de enciclopedii.g. de papirusuri.4.

Situa ia din urmă este. iar în acest caz avem de-a face fie cu o lec iune evident eronată. ore (Cicero. Phil. Trin. Varia historia. Aristotel: a[rcein eijkov~ (Euripide. I 208 die). Din literatura greacă: Su(i)da(s): eujsoiva~ (Sofocle. Aulus Gellius: novmw/ prosevlqoien (Tucidide V 70 novmou provlqoen).. Phorm. 390 ). Aulus Gellius: dies (Vergiliu. diezwmevnoi (Tucidide I 6. Din literatura latină: Cicero: quin (Plaut.5 diezwsmevnoi). Aelianus. 705 qui).. de departe. 243 damna exilia peregre rediens semper cogitet). 1400 eijko. Între lec iunile eronate din tradi ia directă merită men ionate aparte cele datorate scăpărilor de memorie. 7. enim mortalia (Lucre iu II 1153 e immortalia). Oedip la Colonna.. Nu e de mirare că Ioannes Tzetzes – care a trăit într-o sărăcie atât de mare 60 . ori prezintă o lec iune singulară. Georgicele.~ a[rcein). Ifigenia în Aulis. 39 a conservat trei versuri din finalul autentic al Ifigeniei în Aulis a lui Euripide.este în acord cu toate manuscrisele sau cu o parte din ele (şi în acest caz adaugă o mărturie importantă la tradi ia directă). damna peregre rediens semper secum cogitet (Teren iu. cea mai interesantă şi merită să fie cercetată prin câteva exemple. fie cu unica mărturie a textului produs de autor. II 77 capite).

dar înlocuind ficto cu longo. ca lectio difficilior (vide infra cap.5. citează Georg. a furnizat citate de o fidelitate îndoielnică. III 14.2.. ca să fie potrivit cu contextul). Quaest. Şi filozofului Seneca i se poate reproşa că a citat greşit din Vergiliu (Georg. carmine Verg. II 307 sedet Quint.26): nec Pluuio supplicat herba Ioui. Examinatio). ele nu pot intra ca variante în aparat.1. Pe de altă parte. lunasque Verg.. stupet Verg.g.19) Spartacum si qua potuit uagantem. îi atribuie lui Ovidiu un vers din Tibul (I 7. în Nat. de pildă. în consecin ă. Recensio şi B. un autor ca Vergiliu. IV a 2. VII 1.6. din memorie. furnizând însă forma uagacem. I 424: stellasque Sen. această atestare poate fi luată în considera ie în restabilirea textului hora ian. Este surprinzător însă faptul că un profesor oficial de elocin ă.. agrestem Verg. De benef. Citatele care apar în lucrările gramaticilor impun o analiză atentă. II 45 carmine ficto. Aen. Câteva exemple: Buc.. 61 . e. cum era Quintilian... care nu se mai întâlneşte în alte pasaje (un hapax). B.. I 2: siluestrem Quint. atribuind eronat fragmente de proză sau versuri.. citează din Hora iu versul (Carm. Seneca. Charisius. a putut cita greşit. Sunt încă şi mai numeroase erorile de memorie ale lui Seneca din operele altor autori. Citatele evident alterate nu pot fi luate în considera ie la stabilirea textului.. II 95: nomine Sen.încât s-a întâmplat la un moment dat ca în bibliotecă să nu-i mai rămână decât un Plutarch – a fost constrâns să se bazeze pe memoria sa şi. multe pasaje ne sunt cunoscute numai din citate.

al modei care a generat culegerea cunoscută acum sub numele Anthologia Palatina. Se poate ob ine un material pre ios pentru tradi ia indirectă şi din traducerea în altă limbă a clasicilor greci şi latini. Moda alcătuirii unor culegeri de texte care se bucurau de aprecierea intensă a publicului a avut o dublă consecin ă. elogiată în toată Antichitatea. pentru texte în proză. se poate distinge în mai multe pasaje un text grecesc care pare să păstreze inten iile autorului împotriva lec iunilor eronate ale codicelor de care dispunem. culegerea a asigurat supravie uirea acestor texte. perfect ilustrată de Anthologia Palatina: pe de-o parte.1. având acelaşi în eles. vide supra cap. Nu ştim care sunt codicele de care s-a folosit dar. B. Lorenzo Valla a fost însărcinat de papa Nicolaus al V-lea să traducă în limba latină operele lui Herodot şi Tucidide. pe de altă parte. ea poate fi responsabilă pentru dispari ia în timp a tot ceea ce nu fusese considerat valoros la vremea respectivă. considerate la vremea respectivă de o calitate ieşită din comun. în special din traducerea pe care a făcut-o la Tucidide.Florilegiile şi antologiile reprezintă o categorie aparte în transmiterea textelor. se rezervă termenul „antologie” (ajnqolovgion) pentru o culegere de poezii. Monumentele. iar termenul „florilegiu” (un calc latinesc. codicele consemnează 62 . a ajuns până la noi doar prin filtrul gustului literar. de „culegere de flori”). de mici dimensiuni. pentru că grupează piese sau capitole întregi. fără să putem suspecta întotdeauna că ar fi vorba de conjecturi sau de interpretarea liberă a umanistului. În mod tradi ional. Lirica greacă. De pildă.

Există pentru diverse opere ale lui Aristotel traduceri siriene. Germanicus. traducerile latineşti ale lui Cicero. ebraic. procubuere Vo. VIII 87: (bucula) concumbit P.2 . cu atât este mai folositoare pentru critica de text.g. se adaugă în mod necesar o traducere grecească. Remigio Sabbadini în acest pasaj vergilian acceptă lec iunea comună procumbit. ceea ce ar presupune lec iunea originalului grecesc .pentru Tucidide II 39. Şi imita iile pot servi la restabilirea lec iunii corecte a unui model. Este foarte folositoare pentru textul lui Aristotel traducerea literală a călugărului Guglielmo di Moerbecke. E. dar: Proper iu IV 1.: Vergiliu. La acestă listă. arabe.4 concubuere (boves) O. în schimb e mult mai pu in folositoare pentru Aratos cea prea liberă a lui Cicero. 63 . în special când tradi ia directă nu este uniformă.. Din punctul de vedere al restabilirii textului de bază. utilă pentru clarificările textului originar. Întreaga abordare stă sub semnul rela iei dintre original şi traducere. latine. dar aminteşte discret imita ia proper iană.. concumbit al. pentru Galenus. procubuit . dar Valla traduce prin per se tantum. nu este suficient ca sensul să fie redat cu fidelitate: cu cât o traducere este mai servilă. şi care a func ionat vreme îndelungată ca bază a traducerii latineşti a Vechiului Testament: Septuaginta. există traduceri arabe şi latine. Buc. Avienus etc. pentru Aratos. procumbit P2. În utilizarea traducerilor ca tradi ie indirectă nu lipsesc dificultă ile de interpretare a posibilelor inexactită i formale.

În cazuri rare şi speciale, chiar şi parodiile pot servi la reconstituirea textului. Editorul Malkland reconstituie pe baza versului 907 din Aristofan, Thesm., v. 561 al Elenei lui Euripide. În general, toate referirile la un alt text (mai celebru), de tipul parodiilor, dar şi al aluziilor elogioase furnizează informa ii care pot fi exploatate pentru corectarea tradi iei directe. Una dintre cele mai celebre aluzii din literatura latină este cea prezentă în versul proper ian Nescio quid maius nascitur Iliade. Trimiterea este transparentă, pentru că din această perioadă datează epopeea lui Vergiliu; Eneida începe însă cu o surprinzătoare licen ă metrică, impunând o sinizeză în al doilea vers (Lauiniaque): Arma uirumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam fato profugus Lauiniaque uenit / litora Tradi ia directă atestă majoritar această formă; aluzia lui Proper iu, din versul citat mai înainte, este urmată de o formă aparte, Lauinis (litoribus), provenită dintr-un adjectiv Lauinus, -a, -um, aflat în opozi ie cu forma uzuală clasică (Lauinius, -ia, -ium). O formă similară este atestată la comentatorul Servius (Lauina). Este posibil ca Vergiliu să fi folosit forma Lauina, iar op iunea lui particulară să fi devenit cunoscută prin lecturile publice care au precedat încheierea epopeei. Editorul modern se află în situa ia de a alege între Lauinia (sus inută de majoritatea manuscriselor) şi Lauina (care reprezintă în acest caz lectio difficilior); pare o crea ie a lui

64

Vergiliu, preluată de Proper iu ca un omagiu. Edi iile vergiliene recente fac această schimbare cu pruden ă. Lexicoanele reprezintă o sursă pre ioasă de tradi ie indirectă. Dintre cele greceşti, sunt importante lexicoanele generale cunoscute sub numele autorului lor (prezumat, în unele cazuri): Hesychius, Su(i)da(s), Photios, precum şi Etymologicum magnum. Unele nu dau numele autorilor la care se referă, altele dau indica ii pe care nu le putem controla. Dintre lexicoanele latineşti, merită amintite cel al lui Festus (De uerborum significatu) şi cel al lui Nonius (Marcellus). Sunt atestate aici unele hapax legomena din texte (e.g. Catul 68,61 basso cu sensul pingui, crasso). Excerpte (rezumate, gr. ejpitomaiv) se făceau chiar înaintea perioadei alexandrine; sunt extrem de valoroase, mai cu seamă dacă au ca bază originale care s-au pierdut. În această situa ie se află periochae la Titus Livius. Când s-a conservat şi textul de bază, excerptele pot fi uneori utile, dacă sunt extrase dintr-o recensio mai bună. Pentru Caracterele lui Teofrast, excerptele transmise sunt folositoare în stabilirea textului. Parafraza (id est redarea în proză a unui text în versuri) furnizează de asemenea mărturii de tradi ie indirectă. De pildă, din opera lui Babrius, s-au păstrat fabule atât pe cale directă (în versuri), cât şi indirect, în proză. Parafraza e în mod evident mai târzie, dar se poate dovedi folositoare pentru stabilirea textului

65

originar în versuri.

Lykofron (poet grec din sec. al II-lea

a.Chr.) a scris, probabil, o tragedie intitulată Alexandra sau Casandra, plină de profe ii şi, în consecin ă, mai degrabă obscură. S-a păstrat numai printr-o parafrază târzie (de pe la 1000 p.Chr.), compusă de învă atul bizantin Ioannes Tzetzes. Imita iile, în măsura în care pot fi identificate, furnizează informa ii despre textul originar. Un pasaj din Istoria animalelor, tratatul de zoologie al lui Aristotel, a fost folosit de Pliniu cel Bătrân în Naturalis historia. Se constată că acolo unde în textul transmis direct apare cuvântul pneu`ma („suflare”) în textul latinesc apare fluctus (fluere, „a curge”); se poate deduce de aici că tradi ia manuscrisă directă a textului lui Aristotel este coruptă, prin transformarea secven ei rJ în pn: se reconstituie astfel termenul originar rJeu`ma („curgere”). Centones erau în Antichitate compozi ii literare de mare virtuozitate, alcătuite din versuri sau fragmente de versuri preluate de la autorii celebri. Etimologia este relevantă: cento, mai înainte a fi un termen tehnic literar, denumea o haină făcută din petice (litt. din „o sută” de petice, centum) Poetul Ausonius a scris un Cento nuptialis alcătuit în totalitate din hemistihuri vergiliene. Comparând cu manuscrisele care au conservat opera lui Vergiliu, de dată mai târzie, se poate afla cum îl citea Ausonius pe Vergiliu în sec. al IV-lea p.Chr. Un alt exemplu, din literatura bizantină: tragedia Cristo;~ pavscwn a fost considerată vreme îndelungată o crea ie a

66

fie într-un număr total. Datele stihometrice. cuprinzând versuri din Iliada. fără a face cu adevărat parte din tradi ia indirectă. aşadar numerotarea e indicată prin litere greceşti: primul număr care apare este p(cu valoarea numerică 17) şi manuscrisul continuă până la w(cu valoarea numerică 24). constatăm că la începutul textului nostru au dispărut cam opt rânduri (Asconius comentează un pasaj care azi nu mai există). con ine însă versuri întregi luate din Euripide şi poate fi încadrată. pentru fiecare carte a Vechiului Testament numărul de versete. Ele se concretizează fie în numerotarea rândurilor. ştim aşadar cu precizie cât lipseşte: de 16 ori câte 180 de versuri. ci indică numai numărul rândului.epocii bizantine. Asconius. Biblia ebraică excelează în date stihometrice cu asupra de măsură (Masora indică. Confruntând comentariul cu textul. con in unele informa ii ce se pot dovedi utile. în comentariul pe care îl face la Pro Milone al lui Cicero. indicat la finele operei sau al unui capitol. Datele stihometrice sunt foarte importante în felul lor. chiar dacă tradi ia directă a textelor lui Euripide furnizează doar o mică parte din ansamblul operei lui. numărul de cuvinte din fiecare 67 . printre altele. Manuscrisul este grecesc. în principiu. Într-un papirus de la Herculaneum. versurile sunt numerotate din 180 în 180. Nu sunt specifice tradi iei textelor latineşti şi greceşti. nu dă citatele în întregime. în categoria centones. prezentă pe marginea foilor.

68 . Se notează. totalul versurilor. ca măsură de siguran ă a corectitudinii transmiterii. al silabelor. al cuvintelor. În literatura indiană. imnul al doilea notează în plus totalul primelor două imnuri etc. id est consoane).carte. chiar numărul de litere. la sfârşitul fiecărui imn din RigVeda este notat pe margine numărul de versuri al imnului respectiv.

În acest caz. care poate fi un codice încă existent sau. examinatio şi emendatio. recensiunea are ca scop reconstituirea arhetipului familiei respective. fie acesta un papirus sau un codice sau o edi ie princeps sau o cola ionare a unui codice pierdut: într-o asemenea situa ie. este suficientă examinarea acestui singur manuscris.5. toată tradi ia manuscrisă. dar de încredere. recensiunea prezintă uneori probleme de mare dificultate. Metoda propusă de Karl Lachmann avea defectul de a dispre ui codicele umanistice. un codice dispărut. În prefa a la celebra sa edi ie De finibus. eliminatio codicum descriptorum se poate face însă 69 . Madvig compara critica de text cu un judecător care. din care descinde. RECENSIO Critica de text se împlineşte în trei momente distincte: recensio. trebuie nu numai să ină cont de gradul de credibilitate al fiecărei mărturii. Recensio constă în luarea în considera ie a tuturor mărturiilor care servesc la reconstituirea unui text. cât mai pu ini. Dacă textul e conservat de mai multe manuscrise. ci este silit să decidă câ i dintre martori au auzit direct spusele şi câ i le-au preluat de la al ii: scopul prim al judecătorului este să reducă numărul mare de martori la câ iva. în diverse grade. pe care le considera contaminate. aflat în situa ia de a determina ce spusese o persoană uzând de referirile diverse ale mai multor martori. cum se întâmplă cel mai adesea. Un text poate fi conservat de un singur manuscris. Înainte de orice altceva. este necesară cola ionarea tuturor codicelor.

Se ine cont şi de caractere şi de cerneală. examinarea atentă a ştersăturilor precum şi a stricăciunilor pe care le-a putut suferi codicele de-a lungul secolelor. al IX-lea şi. al XIV-lea poate fi copia directă a unui codice din sec. în consecin ă.numai atunci când ne aflăm în posesia întregii tradi ii manuscrise. Chiar fără să dăm exemple. De mare importan ă sunt omisiunile sau transpozi iile de cuvinte. este necesar aportul paleografiei în stabilirea sau confirmarea datei respective. pasaje ori chiar de pagini. Dacă în două sau în mai multe codice se găsesc în mod repetat omisiuni sau transpozi ii ale 70 . Ca regulă generală. în consecin ă. reprezintă o tradi ie mai veche decât un codice care a fost scris în sec. pentru că se poate întâmpla ca un codice să fi fost copiat de mâini diferite şi să nu aibă aceeaşi credibilitate în toate păr ile sale. să descindă dintr-un model ce apar ine unei tradi ii mai bune şi să aibă. Se trece apoi la stabilirea genealogiei codicelor. Nu rareori un codice este datat: fie că apare sau nu men ionarea datei. al XIII-lea şi care doar prin intermediul unui număr indefinit de copii descinde dintr-un codice din sec. precum şi spa iile lăsate nescrise. o valoare mai mare decât un codice mai vechi care ar apar ine unei familii inferioare de codice. al IX-lea. este necesară distingerea „mâinilor” diferite. În fiecare codice în parte. al XIV-lea (pentru a continua exemplul ipotetic). este suficient să ne gândim că un codice din sec. codicele cele mai vechi sunt şi cele mai pre ioase prin autoritatea lor. Se mai poate întâmpla ca un codice. tot din sec. corespunzând orificiilor sau petelor din model. dar situa iile particulare pot fi diferite.

textul biblic pune cele mai complexe probleme. să-şi structureze o bază sigură a propriilor lor conjecturi. examinarea grupurilor de erori duce la stabilirea înrudirii între codice. Nu este suficientă gruparea codicelor: se operează şi o grupare a erorilor.aceloraşi cuvinte sau ale aceloraşi grupuri de cuvinte. pentru a cita un exemplu. editorii cei mai buni de texte clasice au încercat să utilizeze un număr maxim de codice. prin cola ionarea lor. Mai mult decât asemănările (care confirmă descenden a dintr-un unic text). afinitatea lor este de netăgăduit. în schimb trebuie să se ină seama de defectele semnificative. După epoca Renaşterii. Acelaşi Bengel a declarat că nu era posibilă o edi ie ştiin ifică a Noului Testament fără o clasificare a codicelor după 71 . Primele progrese în critica metodică a codicelor se datorează editorilor Bibliei greceşti şi ai Vulgatei: în condi iile în care niciun alt text nu a fost transmis printr-un număr atât de mare de manuscrise de provenien ă diversă. Lambinus. În Prodromus Novi Testamenti Graeci recte cauteque adornandi. îşi întemeiase pe zece codice edi ia sa din Hora iu şi pe cinci codice. cea din Lucre iu. diversitatea ortografică rareori e importantă. pentru ca. Robert Estienne a fost cel dintâi care a distins prin sigle manuscrisele folosite şi a indicat variantele pe marginile edi iei sale din Noul Testament (din 1550). din 1725 Giovanni Alberto Bengel a fost cel dintâi care a formulat principiul lectio difficilior.

Griesbach afirmă că lec iunea trebuie să fie examinată în ea însăşi. şi. după recomandările lui Griesbach.genealogia lor. a formulat pentru prima dată regula corectă conform căreia trebuie să se ină seama nu de numărul manuscriselor. a recostituit ca arhetip un exemplar Gallicanum. în ansamblul edi iilor. mai uşor de în eles. a adăugat la cercetare locul de unde proveneau codicele. 1577). ci de calitatea lor (germana lectio). cu ideile acestuia. Ceva mai târziu. precum şi dacă prin intermediul ei se explică uşor alte lec iuni. Cele cincisprezece reguli impuse de Griesbach se aplică strict la edi ia Noului Testament. cu circumstan ele exegetice şi istorice. primul dintre criticii Noului Testament. sintagma lectio difficilior sintetizează în mod curent acest principiu. dominate de câteva principii: Lec iunea mai rară (sau mai dificilă. mai scurtă) trebuie preferată celei obişnuite (sau mai limpezi. în Castigationes in Catullum (Paris. 1 72 . Dincolo de această evaluare fundamentală. în Prefa a la a doua edi ie a sa din Noul Testament. dar cele mai multe dintre ele se pot referi şi la textele profane. În contextul editării Bibliei au fost enun ate regulile criticii de text. care au fost apoi expuse în formă de doctrină de Johann Jakob Griesbach. se disting prin aplicarea unui set de reguli1. el a fost precedat în acest demers de Scaliger care. O lec iune este bună dacă este în acord cu uzul limbii şi cu stilul unui scriitor. mai lungi). lec iunile bune. în prefa a edi iei sale a Bibliei. mai obscură. Luc de Bruges. cu scopul pe care şi l-a propus. publicată în 1734. din 1796.

fie prin cea care rezultă din confruntarea cu ceilal i codici). ci cel al familiilor. ci autoritatea familiei. emendare. publicată în 1842: Ad scripta ueterum repraesentanda duabus diuersis utimur artibus: nam et qui scriptor. alterum interpretatione continetur. în acelaşi fel. Karl Lachmann (1793-1851) este fondatorul unui sistem sever şi metodic de critică de text. Iudicandi tres gradus sunt recensere. et quo rerum statu quid senserit et cogitarit exponimus: quorum alterum sibi iudicandi facultas uindicat. 73 . Între mai multe lec iuni. Vechimea unui codice nu este în sine un criteriu de autoritate (vide prima parte a capitolului). nu are valoare. testibus examinandis. O sută de codice dintr-o familie valorează mai pu in decât două sau trei codice care respectă tradi ia unei familii mai bune: în concluzie.Lec iunea care repetă un cuvânt sau o idee învecinată este inspirată de această vecinătate şi. După judecarea calită ii intrinseci a unei lec iuni se examinează calitatea codicelor care o con in (fie prin autoritatea sa proprie. et testimoniis ubi peccant. nu are importan ă consensul codicelor. Nam quid scriptum fuerit. în consecin ă. quid scripserit disputamus. cea mai bună este cea care poate explica originea tuturor celorlalte. sunt de îndepărtat lec iunile care par să fie glose sau îşi au originea în comentarii ori scholii. pe care l-a expus dens în prefa a edi iei sale la Noul Testament. Nu contează numărul de codice. duobus modis intellegitur. originem detegere.

Itaque ante omnia quid fidissimi auctores tradiderint quaerendum est. În primul caz. Fiecare martor depinde fie de un model (exemplar) care a supravie uit. de o concisă limpezime. id quod recensere dicitur. cât mai precis cu putin ă. în al doilea caz. qua condicione. Pentru critica de text a vremurilor noastre. locum habere. nisi quod testes ferant intellectum fuerit. Ex auctoribus quaerere. a martorului unic.reuocandis ad uerum: ita sensim a scriptis ad scriptorem transiri debet. recensio constă în descrierea şi descifrarea. demnă de cultura antică. absolui non potest: rursus emendatio et libri originis inuestigatio. fie de unul pierdut. nisi illa una quae debet esse omnium prima: illam dico quae testium fidem perscrutatur et locupletissimis auctoribus tradita repraesentat. tum quid a scriptoris manu uenire potuerit iudicandum. demersul este complex. fie de mai mul i. Dacă depinde de un exemplar 74 . quia ad ingenium scriptoris cognoscendum pertinet. quibus adminiculis usus scripserit explorandum. quod primo loco posui. tamquam fundamento nititur interpretatione. Quo fit ut nulla huius negotii pars tuto a ceteris separari possit. tertio gradu quis quo tempore. Tradi ia manuscrisă este reprezentată fie de un singur martor (codex unicus). sunt esen iale legile formulate de Maas. nisi de scriptore constiterit. sine interpretatione et possumus et debemus: contra interpretatio.

pierdut. Un martor care se arată arată aşadar a fi lipsit de valoare poate fi eliminat (eliminatio codicum descriptorum). Dacă reuşim să stabilim textul lui. atunci ne aflăm în prezen a unei divizări în tradi ie. ramurile tradi iei care se desfăşoară în felul acesta apar în martorii supravie uitori. care se concretizează în ramificarea codicelor. Calea cea mai simplă de a urmări evolu ia arhetipului prin concretizarea lui în codice este să se presupună că toate copiile 75 . ne apropiem mult de reconstruc ia originalului (constitutio). cu sau fără ramificări ulterioare. Diferen ierea are loc numai dacă după un singur model au fost făcute două sau mai multe copii. fie cu ajutorul lui. dar numai dacă nu aduce niciun fel de alte informa ii (cum ar fi pasaje cola ionate pe baza altor codice). prin aceasta. mai aproape de original decât textul oricăruia dintre martori. Textul acestui arhetip este lipsit de oricare dintre erorile rezultate din ramificările ulterioare şi este. acesta poate fi sau nu reconstituit. reconstituirea se face fie fără ajutorul martorului. Dacă poate fi reconstituit. Un martor este fără valoare (în calitatea lui de martor) atunci când depinde în exclusivitate de un exemplar care a supravie uit sau de un exemplar care poate fi reconstituit fără ajutorul lui. Dacă rămân totuşi destule codice după ce au fost excluse cele inutile. diferit de arhetipurile familiilor de manuscrise (modele reconstituite pe baza atestărilor). Modelul din care provine prima ramificare este arhetipul la modul absolut.

prezintă erori particulare ale unor modele de care nu depind în mod direct. id est a făcut greşeli specifice. într-un manuscris. pe de o parte. nu mai indică erori specifice ale modelului lor (corectându-le dintr-o altă sursă) şi. pe de altă parte. dar etapele impun o primă abordare distinctă. a deviat de la modelul său. Dacă însă scribi individuali au contaminat mai multe modele. o asemenea situa ie este obositoare şi. id est că niciun scrib nu a combinat mai multe modele (contaminatio) şi că fiecare scrib. Este mult mai plauzibil ca. Pe baza acestei presupuneri simplificate este în general posibil să se demonstreze interrela ia tuturor martorilor rămaşi şi să se indice numărul şi pozi ia tuturor ramificărilor intermediare în tradi ie. de aceea. dacă nu chiar imposibil. Există unele măsuri de protec ie împotriva contaminării: dacă o operă este transmisă în ramuri particulare ale tradi iei cu un titlu diferit. greu plauzibilă. în mod conştient sau inconştient. astfel încât ramurile formei primare să fie izolate de 76 . tabloul rămâne pentru noi lipsit de claritate. Realitatea tradi iei manuscrise este diferită de această evolu ie prezumată.făcute de la prima ramifica ie a tradi iei reproduc fiecare câte un model. Contaminarea se dezvăluie acolo unde martori contamina i. citirile divergente dintr-un alt model (care nu este al lui) să fie notate pe margine sau între rânduri. şi din altul. Dacă unele dintre aceste modele sunt pierdute. Nu este obligatoriu ca o contaminare să se producă prin intermediul unui scrib care a avut în fa a lui două modele şi a copiat şi dintr-unul. procesul de eliminatio din ansamblul acestor contaminări este limitat.

Dacă scribul nu deviază de la modelul său. deteriorările (corruptelae) evidente. Mai mult. Este vital să se găsească dovezi pozitive ale dependen ei unui martor de un alt martor supravie uitor. De aceea lec iunile corecte care ar putea fi atinse prin conjectură nu pot fi acceptate pentru a salva un martor de eliminatio. se poate crea impresia că el depinde de un alt model sau că şi-a contaminat textul cu un asemenea model. dacă aceasta e cerută în temeiul altor motive. Identificarea lec iunilor la care un martor putea sau nu ajunge prin conjectură variante. Există o suită de împrejurări atipice: dacă un scrib emendează corect o greşeală a modelului său printr-o conjectură fără să indice explicit faptul acesta.ramurile formei secundare. acolo unde se produc greşeli specifice de tipul acesta. este adesea imposibil să se stabilească rela ia unui martor cu modelul lui şi al i descenden i din model. pot fi cu uşurin ă transmise în linie directă. dar sunt greu de transmis în contaminare. în mod deosebit lacunae. este cu putin ă să se identifice rela ia originală dintre martori. ine de examinarea (examinatio) prezumptivelor 77 . aşa încât.

EXAMINATIO 13. în ultima – ca fiind iremediabil alterată. aceste seturi de variante conferă textului statutul de arhetip numai atunci când concordă între ele. care ori au supravie uit. iar indiciul grafic al acestui impas este crux. în caz contrar. reperele pot fi informa iile pe care le avem asupra autorului sau a punctului lui de vedere. Acolo unde tradi ia se dovedeşte a fi coruptă. fie la câteva conjecturi mai mult sau mai pu in satisfăcătoare. fie la un arhetip care se poate reconstitui cu un mare grad de precizie. Procesul de recensio conduce fie la un codex unicus care a supravie uit. sau este inacceptabilă. Nu există standarde absolute după care să ne ghidăm. se recunoaşte că nu s-a găsit pentru pasajul respectiv nicio repara ie prin conjectură. Trebuie să verificăm tradi ia uniformă a cazurilor în care ele sunt în acord pentru a descoperi dacă reprezintă originalul. În prima din aceste patru situa ii trebuie să considerăm tradi ia ca fiind originalul.6. ori pot fi reconstituite. este recomandabilă concentrarea aten iei asupra stilului operei. în celelalte două. se impune remedierea ei prin conjectură (diuinatio). dar acceptabilă. descoperim că tradi ia respectivă se află într-una din situa iile următoare: este cea mai bună cu putin ă ori la fel de bună ca alte tradi ii ori mai rea decât alte tradi ii. Această încercare conduce fie la o emendare evidentă în sine. Conjectura 78 . în judecarea chestiunilor de formă. se impune o abordare circumspectă. în chestiuni de con inut. Ca rezultat al acestei examinatio. fie la două seturi de variante.

atunci anomalia probabil că se bazează pe o corupere a textului. este aproximativ acelaşi lucru) nu atunci când o lec iune care nu este anormală a suferit o corupere gravă. Se cuvine să se distingă net între anomalie şi singularitate: ceea ce este unic nu merită să fie. Presupunerea pe care o implică o conjectură (că recunoaştem acolo o anomalie) nu poate fi pusă în legătură cu ceva admis sau inten ionat de autor: aşa sunt situa iile în care întâlnim o anomalie majoră sau o serie de mai multe anomalii mărunte. ceea ce.cea mai obişnuită constă în îndepărtarea a ceea ce este nefiresc. ci adesea când o anomalie deliberată sau ceva neobişnuit sau implauzibil a suferit o mică stricăciune. din vreun punct de vedere. pentru care modalitatea uzuală de formulare ar fi fost nepotrivită. numai prin acest fapt. niciun autor nu aspiră la o anomalie în sine. îndoiala este alungată chiar de conjectura însăşi. privit cu suspiciune. dintro suită de motive: de regulă. tocmai 79 . din punct de vedere metodologic. ci cel mult se poate presupune că o anomalie este consecin a dorin ei autorului de a spune ceva neobişnuit. în cele mai multe cazuri însă. ar fi existat o formulare normală acolo unde tradi ia a consemnat una neobişnuită. rămâne loc pentru îndoieli. valoarea multor conjecturi constă în faptul că tocmai ele arată de ce autorul a respins formularea normală. împreună. fără a sacrifica nimic. în vreme ce altele se datorează în mod evident coruperii textului prin copiere. Pe de altă parte. Dacă se poate arăta că. Când devierea de la normalitate este relativ mică. Pe de altă parte. Există câteva anomalii despre care se poate admite că îi pot apar in autorului. Un text este considerat incurabil (sau recuperabil numai cu ajutorul unor coinciden e norocoase.

Chestiunea principală. scrierea. este recomandabil să se ia în considera ie în primul rând ceea ce este mai potrivit cu stilul şi cu subiectul. se ine seama de câteva elemente. la corupere. sau când se alege între conjectură şi crux. iar. Mai întâi. se stabileşte categoria de coruptele care este prezentă cel mai frecvent în tradi ia respectivă. Oportunitatea unei asemenea demonstra ii apare numai când se impune alegerea între mai multe conjecturi (sau variante). tehnica de editare. Scopul de a demonstra existen a unor presupuse erori joacă un rol important. expresiile unice sunt predispuse. Mai apoi. În identificarea acestui parcurs. dar întotdeauna secundar în critica de text. tendin a ca o expresie neobişnuită să fie înlocuită cu una obişnuită. Când există posibilitatea de a opta între mai multe conjecturi. fie absolut necesar din punctul de vedere al stilului ori con inutului. se delimitează deteriorările cele mai plauzibile în răstimpul dintre original şi arhetip. în al doilea rând. imposibilitatea de a face o conjectură evidentă nu trebuie să anuleze presupunerea unei coruperi a textului. de valoare aproximativ egală în stil şi con inut. starea studiilor clasice. pe alte temeiuri (istoria tradi iei autorului respectiv. se identifică greşelile cele mai plauzibile pe temeiuri psihologice (e. în condi iile în care se exclude cu greu posibilitatea ca ceva de felul acesta să se afle la originea dificultă ii. ceea ce explică cel mai bine felul în care s-a produs deteriorarea textului.anomaliile. În sfârşit. de a determina dacă este un act fie acceptabil. ortografia. istoria limbii.g. condi iile culturale etc. nu progresează odată cu identificarea 80 . prin natura lor.). de aceea se preferă ca regulă lectio difficilior).

în consecin ă. în general. Colec iile de greşeli comune care au fost făcute până acum dau numai nişte exemple de tipuri specifice de greşeli. de tipuri de literatură şi de caracteristicile scrisului utilizat în diverse localită i. au grade diferite de probabilitate în cazurile îndoielnice. în func ie de diverse perioade ale istoriei. În orice caz. pe care nimeni nu le-a negat vreodată. Mai mult. Putem fi uneori siguri că o lec iune corectă din text este cu adevărat corectă. Ele nu oferă un tablou al frecven ei variabile a erorilor şi nici nu arată ce tipuri de erori nu se produc. standardele pentru a judeca ce greşeli trebuie să fie considerate probabile în cazurile individuale. Ar trebui să se ajungă la erorile specifice martorilor ale căror modele pot fi reconstituite cu certitudine prin recensio. dar nu putem fi siguri că o anumită deteriorare apar ine uneia dintre ele. chiar dacă se bazează pe o conjectură. coruptelele tind să devină tot mai grave în transmiterea textului.erorilor care sunt mai mult sau mai pu in probabile. dispuse în clase. Abia în ultimul rând ar trebui lua i în 81 . Putem şti care sunt cele mai răspândite tipuri de corupere. Rareori putem fi siguri că o coruptelă nu avea cum să se producă. Lipsesc însă. Pentru a ajunge pe un teren solid în acest domeniu. ar fi necesar să se întocmească un catalog al tuturor greşelilor specifice. folosind martorii aşa cum reies ei din exemplarele care au supravie uit (în condi iile în care particularită ile lor nu se regăsesc în mod normal în edi iile critice). o lec iune nu este greşită dacă nu există nicio explica ie evidentă a erorii în tradi ia pe care o presupune lec iunea. experien a ne înva ă că diverse tipuri de greşeli apar cu o frecven ă diversă şi.

printr-o interferen ă conştientă. Istoria interpolărilor este strâns legată de cea a falsificării întregii opere. pentru a anula luarea în considera ie a unor coruptele care se puteau produce numai la o dată ulterioară celei a arhetipului. cu tradi ia. Uneori este important să se determine data arhetipului reconstituit. În felul aecsta se generează o problemă spinoasă. tendin a generală este de anulare a lor. Dacă un arhetip (sau codex unicus) este în anumite sec iuni degradat până la rangul de simplu purtător de variante sau chiar de codex descriptus. dar nu admisă în mod deschis. Cum multe dau impresia unui material superfluu. în fond. ci reprezintă o încercare de a restaura originalul ori de a prezenta un fals drept original. valoarea tuturor mărturiilor de tradi ie indirectă. numai că există fără îndoială material superfluu (sau al cărui caracter indispensabil nu poate fi demonstrat) în orice original. În aceasta constă uriaşa valoare a citatelor care derivă dintr-o ramură mai veche a tradi iei şi. id est clasa de alterări (mai ales de tipul inser iilor) care nu se datorează accidentelor. 82 . Alterările de tipul acesta sunt deosebit de primejdioase. O investiga ie de felul acesta ar fi în cea mai mare măsură dezirabilă în cazul interpolărilor. atunci se poate suspecta existen a unor greşeli de acelaşi tip în sec iunile pentru care nu avem posibilită i de control. pentru că este adesea foarte greu să se demonstreze că un text bazat pe ele a fost deformat.considera ie martorii ale căror modele pot fi reconstituite numai prin selec ie (selectio) sau conjectură (diuinatio).

discrepan ele radicale dintre edi iile standard. încă şi mai mult. care însă nu au fundamentat o metodologie de cercetare cu succes garantat. Pentru destinul textului. în vreme ce. au fost acceptate prea multe conjecturi din tipul celor care implică o mutilare violentă (id est cu adevărat iremediabilă) a textului. dar surprizele care decurg din aproape fiecare papirus nou descoperit şi. datorate fie conjecturii. poate fi respinsă prin demonstrarea faptului că tradi ia este validă sau pe calea unor lec iuni mai bune. pe de o parte. De-a lungul timpului. de altfel). o conjectură poate fi confirmată sau cel pu in sus inută fie prin întrunirea acordului tuturor persoanelor calificate să o judece (un concept dificil de definit. în care tradi ia însăşi rămâne neschimbată. Pe de altă parte. Admiterea limitărilor de care se loveşte restabilirea textului are rolul de a-i nuan a parcursul şi de a arăta în ce măsură este un demers deschis. Impresia generală este că. sau prin apari ia ulterioară a unui martor mai timpuriu decât arhetipul familiei (cu excep ia cazului în care lec iunea acestuia este tot o conjectură). nu demonstrează că examinatio a adus textele mai aproape de certitudine. este cu 83 . au existat destule asemenea confirmări şi anulări. fie descoperirii unui nou martor dintr-o tradi ie mai timpurie. La polul opus se plasează respingerea criticii conjecturale în principiu. pe de altă parte. au fost trecute cu vederea coruptelele din tradi ie sau din textul vulgatei doar pentru că nu se oferise încă o solu ie convingătoare.În procesul de examinatio. Informa iile de dată recentă au confirmat puterea de pătrundere a multor editori. care nu au fost observate de cel ce a ini iat-o. fie prin formularea de noi argumente.

devine după aceea baza unei viitoare examinatio. dar demersul în sine adânceşte cunoaşterea textului respectiv. Mai apoi. Când tradi ia se desparte în două ramuri. ob inută prin selectio sau diuinatio. se stabileşte dacă una sau alta dintre ele este originalul. Este o situa ie atipică. decât ca un text valid să fie atacat în mod nejustificat: fiecare conjectură eronată provoacă o reac ie de respingere. una din cele două variante poate fi în eleasă ca eroare. iar de aici se deduce că cealaltă variantă trebuie să fie lec iunea arhetipului. Ambele variante pot fi în elese ca erori izvorâte din aceeaşi lec iune a arhetipului. descoperită prin diuinatio. În situa ia tipică. Această lec iune a arhetipului. În acest caz. Pe de altă parte. Există însă şi situa ii atipice. coruptela nedetectată strică imaginea totală asupra stilului. în examinatio. procesul de recensio conduce adesea la două variante.mult mai primejdios ca o coruptelă să treacă nebăgată în seamă. este pe deplin satisfăcătoare în stil şi con inut şi explică în ce fel a apărut una 84 . O altă situa ie atipică apare atunci când nu poate fi găsită nicio lec iune care să explice ambele variante. Această lec iune a arhetipului. pentru că se poate produce numai dacă un pasaj care a rămas valid din vremea arhetipului (altminteri lec iunea arhetipului nu poate fi descoperită prin conjectură) a fost mutilat diferit în cele două ramuri. reconstruc ia originalului rămâne incertă. chiar dacă lec iunea originalului. la care se ajunge prin selectio. devine după aceea baza pentru viitoarea examinatio.

or. Diagrama care redă interrela iile dintre martori este indicată prin denumirea stemma. de asemenea. fără a respinge vreo variantă mai înainte de a fi verificată.dintre variante: varianta a cărei origine rămâne obscură poate merge îndărăt în timp până la o lec iune mai bună a originalului. Metodele de testare a variantelor au o valabilitate recunoscută. posibilitatea ca acestea să fie două versiuni ale originalului şi este plauzibil ca cele două versiuni să fi fost după aceea contaminate în arhetip. Imaginea este luată din domeniul genealogiei: martorii sunt în rela ie cu originalul aşa cum membrii unei familii se înrudesc cu fondatorul acesteia. în etapele mai vechi ale criticii de text. principiul era să se urmărească vulgata (textus receptus). bun. Un corolar al acestui principiu era adoptarea ca martor cu autoritate a unui manuscris considerat complet. în situ ii anume. cel mai vechi. Tentativa de a trata codex optimus de parcă ar fi fost codex unicus nu a fost cu totul depăşită nici în prezent şi se poate chiar ajunge. Oricît de mult s-ar deosebi ca valoare seriile de variante. Există. presupunând în mod eronat că ar fi fost produsul unui copist ideal. Scopul esen ial 85 . care încă nu a fost descoperită prin conjectură. la concluzia că un codex optimus este cu adevărat codex unicus. fără nicio preocupare pentru calitatea martorilor. a urma textul majorită ii martorilor. capabil să reproducă fără abatere modelul. în pofida faptului că o sută de manuscrise care derivă dintr-un sigur manuscris au mai pu ină autoritate decât acest singur manuscris. selectio se face independent în fiecare caz.

însă. 86 . nu este atins prin simpla compara ie. de a reconstitui originalul.

7. EMENDATIO După recensio şi examinatio, se trece la emendatio, adică la corectarea erorilor rămase în urma recensiunii codicelor. Scopul este alcătuirea unui text cât mai pu in diferit de exemplarul de autor (pentru că, cel pu in în cazul unui text de o oarecare lungime, este imposibilă restituirea integrală a textului produs de autor). Muretus (Variarum lect. I, 15, c. 16) compara critica de text cu un medic: după cum medicul vindecă mai bine un bolnav dacă ştie care îi este starea obişnuită de sănătate, tot aşa şi criticul poate corecta mai bine stricăciunile suferite de codice dacă ştie care sunt erorile pe care le comit de obicei copiştii. În general, distingem între conjecturi corecte şi greşite şi suntem înclina i să îndepărtăm tot ce nu este „corect”. Cu toate acestea, conjectura, fie că e corectă sau greşită, este o parte importantă a etapei de examinatio, adică investigarea dacă textul transmis este sau nu cel mai bun cu putin ă. Pentru a determina valoarea unei conjecturi ca mijloc de investiga ie (conjectura de diagnostic), este lipsit de relevan ă dacă a reuşit să fie convingătoare în detaliu sau mai degrabă reprezintă, împotriva tradi iei, răul cel mai mic, ori dacă este complet greşită. Intră în atribu iile editorului să decidă care dintre conjecturile de felul acesta merită să fie men ionate în apparatus criticus. Eroarea cea mai frecventă pare să fie transpozi ia de cuvinte. E.g. Eschil, Prom., 545: cavri~ a[cari~ codd., a[cari~

87

cavri~ Turnebus; Plaut, Aul., 425: malo tuo magno cod., magno malo tuo Hare. Se produc şi transpozi ii de versuri: de pildă, copistul a sărit un vers şi îşi dă seama abia după ce a terminat de scris toată pagina; atunci, cu sigla h.d. (hic deest) sau cu vreo altă siglă asemănătoare, indică locul în care trebuie adăugat: numai că uneori sigla este trecută cu vederea şi de aici apar deteriorări (corruptelae). Sunt frecvente omisiunile de litere din corpul unui cuvânt. Uneori omisiunea se produce deoarece copistul sare de la o literă sau de la o silabă la alta identică, în acelaşi cuvânt sau în două ori mai multe cuvinte învecinate. E.g. Plaut, Pseud., 1022: qui si/c si/t, corr. Karsten; Valerius Maximus IV 4, 11: diurnis /atque nocturnis/ conviciis, corr. Madvig. Adeseori ,omisiunea se produce prin haplografie, (id est, din două cuvinte sau din două silabe sau din două litere egale se scrie una singură); e.g. Plaut, Bacch., 79: te ueniat codd., te eueniat Camerarius; Amph. 54: faciam cod., faciam iam Lachmann. Dimpotrivă, textul originar poate spori prin înglobarea unei glose; termenul glossa desemnează un cuvânt dificil, care are nevoie să fie explicat. Adesea, din cauza neştiin ei sau a neglijen ei copiştilor, au fost incluse în text glose adăugate în margine sau deasupra cuvintelor pe care le explicau. Uneori glosa înlocuieşte cuvântul autentic; e.g. Vergiliu, Buc., VI 40: ignotos, glosa din Pag, a îndepărtat ignaros R. O altă sursă de erori este proasta despăr ire în cuvinte, precum şi, în codicele greceşti, accentuarea inexactă. E.g. Eschil,

88

Suppl., 202: ei\xen codd., ei\ xevnh Sophianus; Plaut, Capt., 997: audax codd., haud ex Muretus; Pseud. 783: relego codd., rei ego Gruter; Seneca, Epist., 22, 15: nobis conqueri codd., nobiscum queri Haase. Deteriorările (corruptelae) apar şi sub influen a cuvintelor învecinate. E.g. Vergiliu, Aen., 354: munera PRp, praemia M (sub influen a cuvântului praemia din versul precedent). Uneori cuvinte care nu au între ele un raport gramatical sunt asimilate în mod, desinen ă personală, cazuală, în număr sau gen. E.g. Demostene, Phil., 45: tw`n eJautw`n codd., ta; eJautw`n Auger. Sursa unor erori şi interpolări o poate reprezenta un arhaism rău în eles de copist. E.g. Plaut, Amph., 554: tu autem cod., tuati (cf. carisius 221, Nonius 179, Gloss. Plaut.); Vergiliu, Aen., I 636: dii (arhaism restituit de Aulus Gellius; codicele atestă aici dei). În codicele mai vechi, numerele erau indicate cu cifre romane. O linie deasupra unui număr îl multiplica pe acesta cu o mie într-un text aritmetic; în schimb, într-un text literar, linia distingea cifrele de litere: de aici puteau apărea confuzii. E.g. Titus Livius XXII 60, 19: sescenta milia sau sescentis milia codd., sescentis Madvig şi Ingerslev; Cicero, Epist. ad Fam., XV 4.9: sex M H D, VII F, dar Madvig a intuit că arhetipul avea VI şi a corectat în ui. Cele mai frecvente confuzii apar însă în numele proprii. E.g. Cezar, De bello ciuili, I 57, 4: indomiti , illi Domiti

89

Ad Marciam. Nai.g. Pasquali a demonstrat că aceste variante de autor se găsesc în textele greceşti şi latineşti din ultima perioadă a republicii şi. care a fost publicată pu in 90 . g şi ch.. Proper iu II 32. Dacă lăsăm deoparte c. printre cele mai remarcabile sunt epigramele lui Mar ial. XII. Fuscus Sigonius.g.g. a fost primul care a sus inut că diversitatea de lec iuni din operă se poate atribui edi iilor diverse ale operei sau chiar variantelor adăugate de autor pe original. decât corectate.1: fusus codd.1: îi atribuie unui Bibulus. Carmina. Dintre exemple. din timpul imperiului. Interpolările se datorează uneori scrupulelor religioase. Există şi erori de autor care trebuie să fie mai degrabă semnalate. d şi t. XVI II. Cicero. Epist..40: naica dona codd. Seneca. prenumele Lucius (este o eroare de memorie şi trebuie respectată în stabilirea textului). e. ad Att. Hora iu. sine  Gurlitt. b şi p. Conradus Rittershusius (1560-1613). pentru că un copist pios şi-a amintit de pasajul biblic habitabit lupus cum agno et pardus cum haedo accubabit (Isaia II 6). mai adesea. Multe erori derivă din dictare.. 12: în unele codice se citeşte pardus în loc de pagus. 14. E. fie pentru că cei care scriu nu au auzit bine sau nu au fost suficient de aten i: se schimbă adesea între ele b şi u (varianta consonantică). în comentariul său la Oppianus. caduca Scaliger.Buecheler. III 18.. fie pentru că cel care dictează pronun ă greşit cuvintele. Titus Livius III 4.1: sine uallo codd. Nu întodeauna cuvintele greceşti sunt transcrise corect în latină. E. care se numea Marcus.

După aceste edi ii individuale însă. căr ile de la VIII la XI.1 Gemellus-Venustus. şi alte variante de autor: III 13. 91 .dum non uis leporem. Este posibil ca aceasta să fie sursa diferen elor de nume proprii: I 10. La scurt timp după moartea lui Mar ial. cu căr ile dispuse în ordinea în care au ajuns până la noi. cu pu in înaintea întoacerii în ară. V 14. Este plauzibil ca variantele să fi fost însemnate pe margine chiar de autor.1 Myrtale-Tuccius. Această edi ie a fost reprodusă cu certitudine de mai multe ori şi din ea derivă arhetipurile celor trei familii de codice. fără îndoială. a apărut o nouă edi ie a operei sale întregi. el a publicat în anul 93 sau 94 un prim şi un al doilea corpus de căr i de la I la VII şi.după moartea sa. 1 dum non uis pisces. poetul însuşi şi-a îngrijit editarea căr ilor individuale ale epigramelor sale. Există. dum non uis carpere pullos . dum non uis carpere mullos.

chiar dacă era întocmit un singur exemplar ce urma să fie aşezat undeva pentru a fi consultat: aşa se spune despre Heraclit că şi-ar fi depus faimosul tratat într-un templu şi poate din acest motiv tratatul a supravie uit până la 92 . Nucleul poemelor homerice a fost transmis pe cale orală vreme de câteva secole. Pe de altă parte. cât timp încă nu se folosea scrierea. al VIII-lea. Păstrarea textelor 1. al VIII-lea. literatura precedă scrierea. primul text scris al celor două epopei a fost pregătit la Atena din ordinul lui Pisistrate: informa ia este plauzibilă. pentru a fi recitate la sărbătoarea Panateneelor.C. În Grecia antică. începând cu sec. necesitatea de a-şi scrie operele. chiar dacă nu e cu totul la adăpost de îndoieli. de vreme ce scopul probabil al lui Pisistrate era să asigure o copie oficială a poemelor. BIBLIOTECILE ANTICE Istoria comer ului de carte poate explica în parte căile pe care literatura clasică a ajuns din lumea antică până la noi. când alfabetul fenician a fost preluat şi adaptat de greci. obişnuin a de a compune literatură care se recita era încă vie şi nu s-a socotit imediat necesar să fie conservate în scris epopeile homerice. nu decurge însă din ea că au început să se răspândească volume din Homer în număr mare. al V-lea. După o tradi ie adesea repetată în Antichitate. iar căr ile au rămas o raritate până prin sec. în a doua jumătate a sec. Obiceiul de a citi poezia epică în loc de a o asculta recitată nu a apărut dintrodată. dezvoltarea formelor literare care nu erau dependente de recitare a creat pentru autori.

pentru că un text scris pe dosul foii s-ar fi şters foarte repede. după cum impunea forma însăşi. Un exemplu faimos este ms Hypsipyle al lui Euripide (P. Pliniu cel Tânăr. Epist. Totuşi. Detaliile ne rămân însă necunoscute. chiar dacă uneori penuria de papirus impunea să se folosească pentru un text literar şi dosul foii. iar Platon îl face pe Socrate să spună. În rare ocazii. Copiile se multiplicau şi se răspândeau probabil într-un mod limitat: se poate presupune că primele opere care să ajungă la un public. avem informa ii despre uolumina scrise pe ambele fe e (Iuvenal 1.17). în Apologia (26).6. aproape întotdeauna era acoperit pe o singură parte. 304 K). al IV-lea. III 5. dar cazurile de felul acesta erau excep ionale. Trebuie să amintim aici că lungimea textului cuprins într-o carte antică era modestă: copia Symposion-ului lui Platon.Oxy. când l-a citit Aristotel (vide Diogenes Laertios IX 6). oricât de modest numeric. fr. poate că exista o anumită cerere de copii şi în cazul poe ilor care formau baza instruc iei şcolare. pentru această perioadă s-au găsit referiri la o sec iune a pie ei din Atena unde se achizi ionau căr i (Eupolis. al V-lea se poate constata în Grecia existen a comer ului de carte. Când era folosit pentru o carte (sul). cu toate 93 . dat fiind că scribii preferau întotdeauna să folosească mai întîi fa a pe care fibrele erau orizontale. poate că şi suprafa a papirusului a contribuit la stabilirea acestei reguli.. numai de la jumătatea sec. au fost cele ale filozofilor şi istorigrafilor ionieni. 852). Este imposibil de spus între ce limite furnizarea şi pre ul papirusului i-a împiedicat ori i-a încurajat folosirea în Grecia. cu fibrele transversale fa ă de scris. că oricine poate cumpăra pentru o drahmă operele lui Anaxagora.jumătatea sec.

ar fi fost de-a dreptul extraordinară supravie uirea în epocă elenistică a atâtor opere. dar este verosimil ca nişte copii oficiale ale operelor puse în scenă la sărbătorile importante. existau biblioteci private. dependentă de o colec ie personală de manuscrise. Ştim că. Dezvoltarea comer ului de carte le-a permis şi particularilor să-şi formeze o bibliotecă.) îi atribuie oratorului Licurg propunerea de a conserva în felul acesta copiile oficiale. piesele erau reluate. să fi fost conservate în arhivele statului. au avut în posesie ample colec ii de căr i (Athenaios I 3a). Odată cu progresul din sec. plină cum este de parodii şi aluzii. din când în când. propria sa operă. al V-lea. din sec. al VI-lea. Nu 94 . dar probabil că nevoia fusese resim ită mai înainte. pe de altă parte. cu biblioteci proprii. între anumite limite. la sfârşitul sec.că întrecea cu mult măsura obişnuită. PseudoPlutarh (Vitae decem oratorum 841 sq. după reprezenta ia originară. devine necesară întemeierea institutelor de tip academic. cuprindea aproximativ echivalentul a şaptezeci de pagini tipărite. al IV-lea. Chiar dacă nu este credibilă tradi ia conform căreia tirani ca Pisistrate şi Policlet din Samos. între inute pe cheltuială publică. cum erau Dionisiile. Aristofan îl ridiculizează pe Euripide pentru că în compunerea pieselor se atinge adesea de izvoare literare (Ranae 943). Nu există la Atena urme ale unor biblioteci generale. este sigur totuşi că. trebuie să fi fost şi ea. şi că actorii aveau în chip firesc nevoie de copii noi: dacă ar fi fost constrânşi să şi le procure folosindu-se de copiile private.

Această colec ie şi cea a Academiei au fost modelele imitate ceva mai târziu de regele Egiptului. Principalele materii de studiu în Liceu erau ştiin ifice şi filozofice. situată în acelaşi complex de edificii sau în imediata vecinătate. Prep. vaste. Dincolo de aceste nesiguran e. care a întemeiat faimoasa bibliotecă din Alexandria (Diogenes Laertios IV 1. Dacă acceptăm ca adevărată tradi ia din sec. în func ie de sursele antice şi. de pildă. eminentul elev al lui Teofrast. că erau acolo două sute de mii sau patru sute nouăzeci de mii de volume (Eusebius. Evang. care corespundeau fără îndoială intereselor. ale Liceului. nu avem de unde să ştim în ce măsură bibliotecarii adoptaseră sistemul de a-şi procura dublete.Chr. O parte esen ială a institu iei. pe la 295 a. un singur dialog platonic de lungime moderată sau o dramă attică. e dificil să se calculeze care era valoarea reală. dată fiind lipsa de exactitate cu care au fost transmise toate numerele mari de către autorii antici. dar nu erau trecute cu vederea nici cele literare.54) informa ia că Aristotel a adunat un număr mare de căr i. Se pare că se făcuse un mic pas spre crearea ei încă în timpul domniei precedente primului Ptolemeu. Există anecdote care aruncă o lumină 95 .este surprinzător să găsim la Strabon (XIII 1. în plus. al III-lea. era faimoasa bibliotecă. Biblioteca a crescut rapid: numărul de manuscrise este apreciat în mod diferit. 350b. Prolegomena de comoedia) sau chiar şase sute de mii. V 51). Tzetzes. trebuie să inem cont de faptul că un singur sul con inea. care l-a invitat anume la Alexandria pe Demetrius din Faleron. este cert că au făcut mari eforturi pentru a aduna o colec ie de literatură greacă ce tindea către completitudine.

bibliotecarii alexandrini se lăsau adesea înşela i. dar. în râvna lor de a-şi completa propria colec ie. pentru care a fost cerută o garan ie de cincisprezece talan i. 96 . Se spune că regele ar fi decis să ob ină un text precis al tragediilor attice şi iar fi convins pe atenieni să-i împrumute copia oficială din arhiva statului. Din aceeaşi sursă. aflăm că.asupra spiritului în care erau conduse afacerile bibliotecii. cumpărând falsuri ale operelor rare (XV 105). autorită ile egiptene au decis să o păstreze şi să renun e la garan ie (Galenus XVII 607). după ce au ob inut-o.

de sir Thomas Bodley). după numele regiunii ori după numele formei sale. 97 . München. pe pergament sau hârtie. Biblioteca Muzeului Britanic (Londra). Leiden. Marciană. în 1598. Lauren iană. încă de la primele decenii ale secolului al XIX-lea. Bodleianus (Bodleiana a fost fondată la Oxford. Ambrosianus (Biblioteca Ambrosiana a fost fondată la Milano în 1609 de cardinalul Federico Borromeo). în 1605. În nomenclatura codicelor se pot distinge cinci grupuri. bibliotecile din Viena.4. de călugărul Angelo Rocca).2. NOMENCLATURA CODICELOR Miile de codice. vide infra cap. în bibliotecile publice europene. Codicele şi-au primit numele după biblioteca în a cărei posesie se află (ori s-au aflat la un moment dat) sau după numele latinesc (în formă adjectivală) al oraşului în care se află biblioteca respectivă sau după numele vechiului său posesor sau. Biblioteci. mult mai rar. care au conservat operele literare ale Antichită ii clasice se află aproape în totalitate. Biblioteca Na ională din Paris. Angelicanus (Angelica a fost fondată la Roma. Cele care excelează prin numărul şi valoarea codicelor latineşti şi greceşti sunt bibliotecile Vaticană. C. Iată câteva exemple din primul grup: Alexandrinus (Biblioteca Alexandrina a fost fondată de papa Alexandru al VIII-lea în 1690: acum face parte din biblioteca Vaticana).

Londinensis sau Londiniensis sau Britannus sau Britannicus (sub oricare din aceste nume se poate identifica un codice aflat la Londra. de ducele Cesare d'Este). Vaticanus (Vaticana. în 1478. Malatestianus (Malatestiana a fost fondată la Cesena. cardinalul Querini. din colec ia cardinalului Bessarion). în 1598. fondată la Roma în 1754 de cardinalul Neri Corsini). care a fost mai apoi papă sub numele Alexandru al VII-lea). în 1475). în 1452.Casanatensis (Casanatensis a fost fondată de cardinalul Gerolamo Casanate. 1447-1455). 1476-1508: cea mai mare parte a codicelor de aici se află în prezent la Vatican). la British Museum). Marcianus (o bibliotecă Marciana a fost fondată la Vene ia. fondată la Brescia. de Cosimo de Medici). la sfârşitul sec. Laurentianus (Laurentiana a fost fondată la Floren a. Palatinus (Palatina. fondată la Roma. fondată la Floren a. Querinianus (Queriniana. Riccardianus (Riccardiana. în 1444. Corsinianus (Corsiniana. Estensis (colec ia Estensis a fost transportată la Modena. de papa Nicolaus al V-lea. către 1590. fondată la Heidelberg. de prin ulelector Filip. al XVII-lea). de 98 . de Riccardo Romolo Riccardi). Chisianus sau Chigianus (Chigiana a fost fondată la Roma în 1660 de Fabio Chigi. de Domenico Malatesta Novello).

Guelferbytanus (de la Wolfenbüttel). de Witt). vide supra acelaşi nume. Perusinus (de la Perugia). în parte la Wolfenbüttel). sunt desemnate. în prezent codicele se află la Paris). Trevirensis (de la Trier). Corvinianus (de inut de Mathias Corvin. Salmasianus (de inut de Claude de Saumaise. câteva denumiri de codice: Alexandrinus (din Alexandria Egiptului. Colbertinus (de inut de Jean-Baptiste Colbert. Berolinensis (de la Berlin). Atheniensis (de la Atena). Amstelodamensis (de la Amsterdam).Dintr-al doilea grup. după numele bibliotecii Alexandrina. Lipsiensis (de la Leipzig). codicele acestuia se află în prezent la British Museum). regele Ungariei). Hauninesis (de la Copenhaga). Wittianus (de inut de J. aflat în prezent în parte la Paris. cu titlu de exemplu. parte a bibliotecii Vaticana). pot fi amintite. Alexandrinus. Dintr-al patrulea grup fac parte codice care şi-au primit numele după regiunea în care s-au aflat la un moment dat: 99 . Athous (de la Muntele Athos). Vallensis (de inut de Lorenzo Valla).g. e. Casinensis (de la Montecassino).: Arundelianus (de inut de Thomas Howard. Vindobonensis (de la Viena). conte de Arundel. După numele celui care a de inut la un moment dat codicele. în prezent codicele se află la Bodleiana). Peutingerianus (de inut de Conrad Peutinger). Ashmoleanus (de inut de Elias Ashmole.

Quadratus (codicele B din Lucre iu). odată cu trecerea timpului. codicele nu au fost întotdeauna conservate cu grija cuvenită. Adeseori.Bavaricus (codicele B al lui Demostene şi codicele C al lui Polibiu). care indică numai pierderile cele mai importante din tradi ia manuscrisă ciceroniană: 100 . codice fundamentale ale celor mai vechi edi ii din clasicii greci şi latini au fost abandonate după tipărirea acestora. Cele mai multe s-au păstrat totuşi ca apografe (copii directe) sau ca edi ii sau cola iuni (corecturi pe alte manuscrise). Cisalpinus (codicele A al lui Tucidide). H. Etruscus (codicele tragediilor lui Seneca. paguba cea mai mare însă au făcut-o incendiile şi tulburările aduse de războaie. Pertz care l-a plasat cronologic (eronat) chiar în epoca lui Augustus. 13). Oblongus (codicele A din Lucre iu). din Vergiliu: a fost denumit aşa de G. Iată câteva exemple (alese dintr-un lung şir de codice latineşti dispărute). În secolele trecute. Foarte multe au dispărut din întâmplare sau pe o cale naturală. În afara tuturor acestor categorii se plasează codicele Augusteus. Al cincilea grup cuprinde pu inele codice care îşi dezvăluie prin nume o particularitate a aspectului: Decurtatus (codicele C din Plaut şi codicele G din Teren iu). numit în prezent Laurentianus 37.

Pro Roscio comoedo. ♦ codex Laudensis (opere retorice): Brutus. Pro Caelio. Pro Rabirio Postumo. 101 . In Pisonem (se folosesc în reconstituire numeroasele apografe ale copiei lui Poggio). De oratore. De lege agraria.♦ Vetus Cluniacensis al lui Poggio (cuprindea Pro Roscio Amerino. ♦ codex Veronensis (unele scrisori). ♦ originalele şi copia lui Poggio pentru Pro Caecina. Pro Murena. Pro Milone). Pro Cluentio. Pro Rabirio perduellionis reo.

prin intermediul învă ământului. prin îndrăzneala cu care aplica dialectica la discursul teologic. devenind medii ale unor remarcabile inova ii. UNIVERSITĂ ILE DIN EVUL MEDIU În1 secolele care au urmat anului o mie. de diviziune a muncii. filozoful care în primele decenii ale sec. 102 . Într-o societate în care încep să se contureze forme. ale dezvoltării oraşelor. al XII-lea a făcut să vorbească despre el întregul Paris. indiferent de originea lor. unde trăiesc în rela ii strânse în special cu breslele de meseriaşi. oraşele Europei occidentale s-au transformat. scrise de Carla Frova şi Antonio Ivan Pini. formează grupuri care devin de-a lungul veacurilor tot mai numeroase şi mai uşor recognoscibile: animă cu prezen a lor cartiere întregi. iar oamenii care se adunau acolo erau. de activită i economice. 10 (1997). oameni noi.3. Intelectualii elaborează noi construc ii de gândire şi. nr. iar rezultatul a fost naşterea unei institu ii scolastice necunoscute mai înainte: universitatea. Prototipul lor este Abelard. Un passato da riscoprire. de institu ii politice. şi ei sunt împinşi să se gândească la activitatea lor. îşi transmit discipolilor învă ătura. creative. an I. precum şi prin parcursul dramatic al rela iilor sale cu tânăra sa elevă Eloisa. capabili să dea via ă unor forme inedite de raporturi sociale. împreună cu elevii lor. chiar embrionare. studiul 1 Capitolul de fa ă are ca bază articolele din revista Medioevo. Centrele urbane renăşteau după secole de abandon. Înnoirea a avut urmări şi asupra vie ii intelectuale. Magiştrii de felul lui Abelard. Respiră atmosfera de libertate care caracterizează primele faze.

în plus. al XI-lea. logica) şi mai cu seamă teologia. şi intelectualii sunt prezen i cu organiza iile lor corporative. Ca şi al i oameni ce au o meserie (artizanii sau comercian ii). Ambientul citadin stimulează o transformare decisivă a istoriei în cultura occidentală. uneori chiar de departe. Valoarea profesorilor şi curiozitatea elevilor au reprezentat motorul unor noi dezvoltări.şi învă ământul. cu colegii lor. chiar topografia şcolilor pariziene a devenit mai complexă. Parisul. al XII-lea. era un important centru scolastic. sub jurisdic ia arhiepiscopului. În universită i. pentru a studia disciplinele literare (gramatica. universitates. Analogia dintre universitari şi lucrătorii din zonele urbane nu poate fi împinsă prea departe. Şcolile. activitatea intelectuală începe să devină o muncă din care se poate trăi. studiul şi învă ământul sunt acum o adevărată profesie. În sec. persoanele înseşi formau două grupuri distincte. controlate de autoritatea ecleziastică locală. în a doua jumătate a sec. ei îşi apropriază puterea de a-şi fixa regulile propriei lor munci şi comportamentul pe care fiecare este obligat să-l respecte în interesul tuturor. încredin ate unor profesori care erau clerici sau monahi. Studen i tot mai numeroşi veneau aici. Maeştrii predau în vecinătatea catedralei Notre Dame. care în bisericile lor ar fi avut responsabilită i administrative şi pastorale importante. Asociindu-se în mod liber. ca la o „meserie”. inteau cu precădere la formarea de ecleziaşti de rang înalt. pentru că rezultatele muncii lor erau prea diferite. În acest sens. Unii profesori au început să predea pe 103 . printr-un jurământ.

cetatea Paris este preamărită cu titlul de parens scientiarum. Învă a ii sunt chema i să pună în serviciul creştinătă ii toate resursele culturii lor. afirmându-şi. propria sa libertate: în 1215. cu capacitatea de a-şi da autonom o normă. toate aspectele de via ă privitoare la persoanele care. dar în afara jurisdic iei cancelare. Papalitatea a în eles bine for a uriaşă pe care o are în sine cultura scolastică şi. În dobândirea autonomiei lor. nu ezită să pună pe plan secund autoritatea ecleziastică locală. De la sfârşitul sec. trimisul pontifical Roberto de Courçon a acordat acestor statute sigiliul aprobării papale. tot în mediul institu iilor ecleziastice. controlau con inutul învă ământului. fac parte din nucleul studios parizian. universitarii au fost sprijini i de ponteficii romani. al XII-lea. întemeiată pe norme scrise: profesorii. 104 . într-un moment în care încearcă să afirme cu putere autoritatea Scaunului roman asupra întregii creştinătă i. pentru a stabili un raport direct cu noii intelectuali. În 1231 universitarii au ob inut de la papa Grigorie al IX-lea o serie de privilegii foarte importante: prin bulă papală. Către anul 1200. autoritatea impusă de episcop controlului şcolilor. pentru a submina prerogativele episcopului şi ale cancelarului. puterea a trecut în mâinile universitarilor. Acesta reprezintă embrionul universită ii. cu participarea studen ilor. universitatea a început să elaboreze statute. sub diverse titluri. Alta este istoria Universită ii din Bologna.malul stâng al Senei. Rezultatul este o structură complexă de autoguvernare. metodele didactice. sălaşul care-şi dispută cu Parisul titlul de cea mai veche universitate din Europa.

rămăseseră atâtea secole împrăştiate şi nebăgate în seamă. cu o carte deschisă în fa a sa. „făclia dreptului”. al XI-lea. pe căi aventuroase şi în mare parte obscure: unii maeştri au început să le recopieze şi să le pună în ordine. unde. să fie opera unei singure persoane. 105 . Italia centro-septentrională. Nu se poate însă explica totul într-un mod mecanic. Cetatea se află în centrul unei regiuni. Lucerna iuris. în primul rând pentru că. Sunt căr ile din Corpus iuris. începând cu sec. după sfârşitul Imperiului roman. în perioada preuniversitară. se înregistrează semnele unei renaşteri juridice. care-l ascultă într-o atitudine de respect. cu atât mai pu in. Reprezentările figurative de scene de şcoală (în manuscrie. „lumina Bolognei”. În jurul acestor căr i iau naştere şcolile bologneze de drept. al VI-lea împăratul Iustinian adunase tezaurul legilor şi jurispruden ei antice care.Nu se ştie bine dacă au existat aici. Tradi ia îi atribuie meritul ini iativei lui Irnerius. în postura de a o citi şi comenta în fa a unor grupuri de şcolari. în care în sec. o întreprindere de asemenea dimensiuni nu se putea totuşi împlini pe durata unei genera ii şi nici. la început au fost mai cu seamă căr i. Manuscrise din acele „căr i de legi” au ajuns la Bologna. în special la cei care se folosesc de drept în practica profesională (judecătorii şi notarii). în sculpturile tombale) arată maestrul la catedră. şcoli de vreo oarecare importan ă sau ce anume se învă a acolo. Există cu siguran ă un raport între înflorirea şcolilor noi şi nevoia de cultură exprimată de o societate aflată în plină dezvoltare politică şi economică. la Bologna – dacă dăm crezare pu inelor mărturii –.

pentru că ei „luminează lumea cu ştiin a. reluate în legisla iile sucesive ale suveranilor. iar titlurile conferite sunt recunoscute ca valide oriunde. ca şi în cele ale teologilor şi filozofilor parizieni. Privilegiile acordate de Barbarossa. o putere uriaşă. chiar şi ponteficii intervin pentru a întări cu sprijinul lor puterea corpora iilor studen eşti. Le-a garantat protec ia sa. Aten ia cu care papii şi împăra ii au urmărit noile dezvoltări ale culturii intelectuale a fost determinantă pentru succesul extraordinar al universită ii în Evul Mediu. vor face din universitari un grup puternic şi capabil să se conducă autonom. În 1155. Legătura cu cele două puteri universale a imprimat institu iei universitare unele dintre trăsăturile sale juridice cele mai caracteristice: în toate aşezămintele le sunt garantate universitarilor privilegii analoge. mai cu seamă. studen ii dialoghează cu institu iile citadine şi. Începând cu sec. Federico Barbarossa a întâlnit la Bologna o delega ie de profesori şi studen i. activitatea profesorilor. coborând spre Roma pentru încoronare. principilor şi cetă ilor.Cultura care se construieşte în şcolile universitare pune în mâinile juriştilor bolognezi. controlează toate aspectele vie ii „studiului”: programele de cursuri. disciplina internă. Prin reprezentan ii lor. Guvernul comunal pune vreme îndelungată piedici studioşilor străini care vor să se organizeze în corpora ii (cele bologneze nu au nevoie de garan ii speciale. slujitorul Lui”. dar în final trebuie să accepte acele universitates studen eşti ca o prezen ă de prim plan a vie ii cetă ii. educându-i pe oameni să trăiască în supunere fa ă de Dumnezeu şi împărat. Dacă se 106 . fiind tutelate de statutul lor de cetă eni). al XIII-lea.

Încă din primele secole. se în elege cum noii intelectuali pot să aplice la ei înşişi într-un mod cu totul particular mottoul: terras omnes tamquam meas uidebo. îşi va adânci această caracteristică. până la jumătatea sec. al XIV-lea şi. la Bologna. cu timpul. să se înzestreze cu o institu ie de studiu. iar oraşul Vercelli a decis în 1228. Din sec. mai cu seamă. prin sistemul „colectei”. în schimb.adaugă la acestea faptul că programele prezintă un grad înalt de uniformizare şi că latina este limba comună pentru to i. mai ales din punct de vedere financiar (salariile profesorilor fiind plătite din banul public). Universitatea are însă un alt chip. al XIII-lea. Încă din aceste prime ini iative de întemeiere. ale administra iilor orăşeneşti. studen ii continuau să-i plătească direct pe profesori. autonomia corpora iilor universitare se reduce sim itor: în universită ile din Evul Mediu târziu şi apoi din epoca modernă. cu orgoliu. precum şi principii şi suveranii încep să dezvolte o politică de plasare a universită ii în serviciul exigen elor unui 107 . În aceste condi ii. Aceasta nu înseamnă că marile aşezăminte îşi pierd caracterul şi ambi iile cosmopolite: este însă evident că oraşele ca formă administrativă. alături de acele spa ii de studiu născute din adunarea spontană a maeştrilor şi elevilor. dependen a universită ilor de puterile locale este foarte puternică. apar altele care se nasc din voin a suveranilor. Ea este şi o institu ie solid înrădăcinată în realitatea socială şi politică a locurilor în care se găseşte şi. ea va rămâne în multe aspecte numai formală. dintr-al XV-lea. Federico al II-lea a fondat în 1224 Universitatea din Napoli. universitatea începe să devină tot mai clar o institu ie a statului.

notari. al XIII-lea (şi. nu este suficient titlul de doctor pentru a garanta o carieră strălucită. Siena. Situa ia era însă cu mult mai complexă. filozofii. al XIV-lea. avoca i. Într-o societate. Montpellier. Harta difuziunii locaşurilor universitare în Europa devine tot mai densă în cursul Evului Mediu. pentru că nu este nevoie să supraevaluăm puterea culturii universitare. supravie uiesc vreme îndelungată. cum este cea din Evul Mediu târziu. angajate în slujbe preponderent tehnice. Este totuşi impresionantă expansiunea fenomenului. Transformările au oscilat între asumarea unui rol de ideolog (când teologii. mai ales cele apărute în perioada cea mai veche. îşi pierdeau cu totul specificul lor de intelectuali. Oxford. 108 . Raportul intelectualilor universitari cu puterea a cunoscut inevitabil transformări. care rămâne determinată de descenden a familială. în care rolurile sociale se rigidizează tot mai mult. Toulouse. Napoli. juriştii strâng alian a cu papalitatea sau Imperiul) şi asumarea unui rol tehnic (când s-au pus în slujba oraşului ca profesionişti şi func ionari). universită ile nu depăşeau un total de douăzeci. chiar din perioada anterioară): Bologna. func ionari cu o bună pregătire. în unele cazuri. aceasta trebuie să furnizeze societă ii medici. Iată o cronologie sumară a celor mai importante: Au universitate din sec. Este adevărat că nu toate universită ile. Către 1500 se numără cam optzeci. Până în sec. Salamanca. Pe de altă parte. Cambridge.mediu politic teritorial precis: în fiecare centru orăşenesc. Padova. nu trebuie să se creadă că aceste personaje. în administra ia publică. Paris. profesori şi.

Lisabona. Pisa. Heidelberg. Louvain. Tübingen. câte una pentru fiecare artă (id est. A. Glasgow. Roma. pare greu de imaginat o societate avansată din punct de vedere cultural care să nu aibă un sistem universitar. Cracovia. Erfurt. Freiburg. Înflorirea centrelor universitare răspundea unor schimbări pe care. Ducerea la capăt a studiilor a necesitat întotdeauna trudă şi bani: câştigurile sigure şi prestigiul social reprezentau însă o răsplată pe măsură. cap. Miniaturile manuscriselor scolastice reprezintă adesea sistemul cunoaşterii prin imaginea unui copac. Uppsala. marcată de şcoli superioare care nu sunt totuşi comparabile cu universită ile în sens strict. geometria. Perugia. 109 . pe parcursul secolelor de mijloc ale Evului Mediu. În sec. Praga. al XV-lea: Leipzig. cunoaşterea era concepută ca un complex unitar. retorica. aşa cum au fost Grecia antică. Pavia. le adânceau chiar mediile universitare. chiar Islamul din perioada de aur. Köln. dialectica. Rostock. Trier. al XIV-lea se adaugă: Avignon. Saragozza. Roma imperială. Copenhaga. Coimbra (prin transferare de la Lisabona). Viena. Filologia). disciplină): gramatica. aritmetica. au existat mari civiliza ii literate care nu au cunoscut universitatea. Catania. iar în epoca modernă s-a afirmat pe toate continentele ca o institu ie tipică şi specifică a culturii a occidentale. În Evul Mediu timpuriu. din al cărui trunchi puternic se despart şapte ramuri. mai departe. Universitatea a fost „inventată” în Occidentul latin. În sec. articulat în şapte discipline: cele şapte arte liberale (vide supra nota despre Martianus Capella. În lumea modernă. Şi totuşi.1.

discipline morale şi discipline care privesc realită ile supranaturale (metafizica). chiar dacă în general diverse centre îşi leagă renumele de grupuri particulare de discipline. În şcolile universitare. Studium este unul singur. dar uneori se deschide înspre specializare. după schema diviziunii filozofiei. iar societatea în întregul ei şi-a dezvoltat noi exigen e culturale. teologie. Studen ii merg la Paris datorită faimei de care se 110 . Mai mult decât to i ceilal i. medicină. al cunoaşterii. mai complex. Noua concep ie asupra culturii rămâne una profund unitară. O restructurare profundă a acestei scheme a avut loc la începutul celui de-al doilea mileniu. drept. chiar dacă în realitate.astronomia. în disciplne care se ocupă de natură. operele filozofului grec sunt un element decisiv pentru dezvoltarea filozofiei şi a ştiin ei. Pentru a fi un învă at. al căror con inut este articulat. muzica. Această revolu ie se împlineşte sub semnul filozofiei aristotelice: traduse din greacă în arabă şi apoi din arabă în latină. studiosul trebuia să fie stăpân pe toate aceste discipline. Un aşezământ universitar are menirea de a oferi pregătire în toate disciplinele. este acum o simplă pregătire pentru studiile superioare. filozofii şi-au asumat sarcina de a teoretiza organizarea disciplinei. profesorii au început să schi eze un edificiu nou. dar se articulează în diferite facultă i ale universită ii: arte. Studiul celor şapte arte liberale. începând cu sec. aproape nici unul nu reuşea să-şi desăvârşească efectiv întregul curriculum. al XIII-lea. Oameni noi s-au inserat în teritoriul literaturii. aşa cum se desfăşura în Evul Mediul timpuriu. dintre relativ pu inii care puteau accede la educa ia superioară.

bucurau profesorii de arte şi de teologie, la Bologna, pentru a frecventa şcolile de drept. Programa unui curs universitar este constituită dintr-o selec ie de texte. Fiecare disciplină (teologie, filozofie, drept etc.) coincide cu căr ile autorilor care au tratat-o cu autoritate, iar profesorii au misiunea de a le transmite tinerilor con inutul lor întro formă nealterată. Con inutul şi metodele de predare erau teoretic similare în toate aşezămintele universitare (şi nu fără temei s-a insistat mult asupra rolului jucat de universitate în crearea unei culturi europene unitare); de fapt însă, puteau exista deosebiri chiar importante. Disparită i se remacă mai cu seamă în facultă ile de arte: în vreme ce în unele centre sau în unele epoci studiul era limitat la autorii vechi, folosi i în şcolile de arte liberale preuniversitare, la Oxford şi la Paris, în cursul sec. al XIII-lea, se citeau toate operele lui Aristotel. În vremea aceea, Aristotel era folosit şi de mul i teologi: chiar dacă facultatea de teologie avea ca texte de bază Biblia şi Sentin ele unui magistru din sec. al XII-lea, Petrus Lombardus (Libri quattuor sententiarum). Programa facultă ii de medicină cuprindea autori clasici, ca Hipocrat şi Galenus, şi tratate de autori arabi în traducere latină, în primul rînd „Canonul” lui Avicenna. Căr ile juridice pe care le reunise în sec. VI împăratul Iustinian în Corpus iuris stăteau la baza învă ământului de drept civil, în vreme ce dreptul canonic se studia din culegeri de norme ecleziastice. Întemeiată solid pe tradi ia autorilor, cunoaşterea transmisă de universitatea medievală poate părea la prima vedere statică şi repetitivă. Programele însă nu se men in neschimbate de-a

111

lungul timpului, ci se deschid primind, alături de textele clasice, tratate şi alte produc ii scolastice ale maeştrilor moderni, care devin şi ei „autori”. Şi, mai cu seamă, con inutul căr ilor nu este transmis ca ceva rigidizat: dimpotrivă, de fiecare dată este supus unui efort de interpretare din partea profesorilor; o operă doctrinală are subtilitate, fantezie şi îndrăzneală, ceea ce, în respectul absolut al textului clasic, o face capabilă să răspundă nevoilor şi intereselor modernită ii. Ştiin a medievală este în întregime întemeiată pe căr i (observarea naturii acoperă un spa iu marginal şi, sub acest aspect, revolu ia ştiin ifică de la începutul epocii moderne este cu adevărat o schimbare de perspectivă); nu se poate însă defini ca „livrescă” în sensul depreciativ al termenului. Cartea există prin medierea profesorului, ea trăieşte prin vocea lui. În două momente fundamentale ale didacticii universitare, lec ia şi disputa, studen ii înva ă prin intermediul ascultării. În lec ie, profesorul citeşte textul mai înainte de a-l comenta; în dispută, textul trebuie să fie deja total prezent în memoria celor care intervin, pentru a putea să-şi sprijine argumentarea pe autoritatea lui. Dacă pentru studiul individual studen ii au mare nevoie de pagina scrisă (şi de aceea epoca despre care vorbim este una de o extraordinară expansiune a produc iei de carte), aulele universitare rămân în mare măsură spa ii ale oralită ii. În cadrul raporturilor care au existat în Evul Mediu între cultura universitară şi celelalte culturi, merită pusă în valoarea problema lingvistică. Corpul universitar vorbeşte pretutindeni în limba latină şi rămâne fidelă acestei limbi de prestigiu chiar până

112

dincolo de sfârşitul Evului Mediu. Grupurile de intelectuali găseau în latină un puternic instrument de comunicare ştiin ifică, care anula barierele ridicate de limbile na ionale; iar universalitatea limbajului este un element fundamental în ideologia universită ii ca institu ie cosmopolită. Fa ă de societate în ansamblul ei, alegerea latinei este una de separare. În secolele în care se dezvoltă universitatea, nu numai lumea de rând, în via a de toate zilele, comunică în limba vulgară, ci chiar şi scriitorii deschişi la experimente folosesc în crea ia literară, cu tot mai mare insisten ă, noile limbi. În vremurile de început, raporturile dintre şcoală şi lumea literaturii în vulgară sunt foarte vii. Personajele care se mişcă într-o zonă de mijloc între cele două spa ii dezvoltă o intensă activitate de mediere: este vorba aici în primul rând de Brunetto Latini (cu numele latinizat în forma Burnectus Latinus), venerat de Dante ca maestru: în Tezaurul său, publicat în franceză (Li livres dou trésor) şi apoi în italiană (Tesoretto), el condensează mult din învă ăturile predate la Paris în facultatea de arte. Mai apoi, litera ii care aleg limba vulgară pornesc pe un drum cu o tot mai mare autonomie, ba chiar de contestare deschisă a culturii universită ilor. Clivajul dintre cele două lumi este menit să crească. Rămâne deschis canalul obişnuit de comunicare dintre şcoală şi culturile non-literate, prin pastorala religioasă. Predicatorii se străduiesc să traducă într-un limbaj accesibil poporului doctrinele pe care le-au studiat la universitate; numeroasele culegeri de predici în limba vulgară ajunse până la noi sunt o mărturie a strădaniei lor.

113

În 1270 şi 1277. metafizică ale lui Aristotel. la îndemnul papei. În faza aceasta. primele texte aristotelice intră în facultă ile de teologie. În cursul sec. unde mecena i laici sau ecleziastici sus ineau întreprinderi de felul acesta prin însemnate mijloace financiare. ci şi pentru a primi. al XIII-lea. Încă de pe la 1230. iar profesorii care le sus in sunt expulza i din universitate. universitatea din Paris are un destin extraordinar. Gra ie traducerilor latineşti. Filozofii parizieni sunt magnanimi. raportul dintre ambientul de la curte şi cel din şcoală a fost vital. datorate franciscanului Bonaventura şi dominicanului Toma d’Aquino. tezele averroiste sunt condamnate de episcopul Parisului. cum se definesc ei înşişi. morală. şi cu cele ale comentatorilor arabi. a implicat în mod natural instrumentele practice de 114 . cei dintâi intelectuali conştien i de func ia lor socială. Avicenna si Averoe. văd lumina sinteze grandioase dintre cultura creştină şi gândirea clasică greacă. nu au fost făcute în interiorul universită ilor. necunoscute mai înainte. sunt. începând cu jumătatea secolului. Revolu ia culturală care a marcat Evul Mediu târziu şi care şi-a găsit momentul de maximă elaborare în fondarea universită ilor.Cultura universitară se deschide spre exterior nu doar pentru a da. ci la curte sau în alte centre culturale. după unii istorici. menit să influen eze profund toată istoria culturii occidentale. profesorii vin în contact cu operele de filozofie naturală. unde. Este semnificativ faptul că cea mai mare parte a traducerilor din greacă şi din arabă. care le-au oferit profesorilor universitari texte fundamentale pentru toate disciplinele.

de studen i care urmăresc din ea lec iile profesorilor. precum şi semne de paragraf pentru a pune în eviden ă păr ile în 115 . Folosită pentru o lectură colectivă şi nu individuală. cuvintele sunt de regulă despăr ite unele de altele. În interiorul textului.cunoaştere: căr ile. făcută cu glas tare. iese din mâna unui copist de profesie care. cu o scriere care în mod obişnuit nu separa cuvintele. care este cu siguran ă exemplul cel mai tipic şi reprezentativ al produc iei medievale târzii. Codicele universitar prezenta pagini scrise pe două coloane. Cartea universitară. cu margini ample destinate gloselor şi comentariilor la text. în primul rând prin structura sa materială. pentru studiu individual. care trebuie să corespundă noilor exigen e ale studen ilor universitari. primeşte sarcina de a transcrie. Apare acum o carte nouă. cu spa ii ample între rânduri. cu decora iuni rezervate paginilor şi rândurilor ini iale. care se dezvoltau în interiorul centrelor urbane. Cartea era menită în esen ă să rămână în interiorul mănăstirii şi făcea parte în felul acesta din bunurile ei materiale. pe baza unui contract autentic. un bun material menit vânzării şi folosit. Cartea tipică a Evului Mediu timpuriu era un codice produs în scriptorium-ul unei mănăstiri. răspunde unor modalită i de fabricare şi unor exigen e de întrebuin are cu totul diferite. Cartea devine. Copiată în ateliere laice de scriere. prezenta cel mai adesea foi scrise complet. pe scurt. textul este cuprins într-un sistem decorativ care. având loc în refectoriu sau în curtea interioară a mănăstirii. prezintă şi titlurile în roşu – rubricae –. din thesaurus: mai apoi putea fi dăruită vreunui personaj eminent. pe lângă miniaturile şi literele ini iale.

Pe de altă parte. ale căror urme s-au păstrat în manuscrisele 116 .care se articulează discursul. verifică la începutul anului academic corectitudinea textuală a acestor exemplaria şi le fixează pre ul de împrumut. care provocau incidente în transcriere. Se face o listă oficială de exemplaria şi se trec în ea tarifele. aleşi dintre profesori. pentru a transcrie textul. şi deopotrivă pentru a veghea asupra autenticită ii şi corectitudinii formale a textelor. în multe universită i europene. un alt element caracterizează produc ia de carte universitară: este vorba de sistemul de peciae. O comisie de petiarii. care lucrau în număr mare pe lângă universită i. toate de aceeaşi lungime: fasciculele erau cunoscute sub numele de peciae. Aceste exemplaria erau scrise în fascicule. Avantajul sistemului este evident: copiştii profesionişti. Mecanismul putea fi atins de defec iuni. încă din primele decenii ale sec. al XIII-lea. s-a elaborat un sistem articulat şi func ional de multiplicare a căr ilor. era posibil ca în felul acesta să fie implicate mai multe persoane în copierea unui singur text. mai ales la Bologna şi Paris. tot atâtea. nişte librari / bibliotecari. Pentru toate căr ile de texte utilizate se crea o copie oficială. Dincolo de noua structură formală. numită exemplar. De aceste exemplaria se ocupă (mai cu seamă împrumutând din când în când peciae) stationarii. câte fascicule cuprindea textul respectiv. Pentru a face fa ă cererii continue de texte. puteau să închirieze din când în când acele peciae de care aveau nevoie. lista trebuie să fie afişată în oficiul fiecărui stationarius. precum şi studen ii individuali.

dimpotrivă. de a gestiona şi a controla difuziunea textelor şi. ca textul să fie copiat şi pe margini şi scris cu litere extrem de mici. a mesajelor culturale pe care le transmiteau. 117 . cu numărul care o individualiza. Se putea întâmpla ca un copist. Universită ile şi şcolile medievale nu au rămas ca o realitate palpabilă. în capitolul dedicat importan ei de a memora. un text fundamental pentru studioşii retoricii. uneori şterse sau tăiate par ial) indica ii ale sfârşitului sau începutului de pecia. după ce termina transcrierea unei pecia. Boncompagno schi ează un loc construit anume pentru exercitarea memoriei. El putea atunci să lase în alb un anumit număr de foi şi să treacă la transcrierea unei pecia de mai departe. precum şi exigen elor universită ilor. Boncompagno nu a văzut niciodată realizată această şcoală a sa. aşadar pentru studiu.unde apar pe margini (adesea cu litere mărunte. prin aceasta. Independent de incidentele inevitabile. copistul descoperea uneori că spa iul pe care i-l destinase în alb era prea mare sau prea mic: aşa se face că în manuscrise se poate găsi o coloană rămasă în alb sau. să nu o găsească în oficiul stationarius-ului pe cea care urma. a rămas însă proiectul unui edificiu ideal visat de un profesor de retorică de la Universitatea din Bologna: Boncompagno da Signa (cunoscut şi sub numele latinizat Boncompagnus) În a sa Rhetorica nouissima (1235). de a avea la dispozi ie în timp scurt toate căr ile care le erau de folos. împrumutată fiind altcuiva. sistemul de peciae a fost capabil să răspundă exigen elor cititorilor. Odată ob inută însă pecia lipsă.

pentru că în ambele cazuri scade capacitatea de memorare. noble ea şi meritele sale 118 . nici să apese podeaua. profesorul să poată privi afară şi admira pomii. ca profesorul să-şi poată aminti numele lor. la o înăl ime de la care să poată controla cine intră. To i cei dintr-o provincie sau de un neam să fie aşeza i împreună. dar respectând locul de onoare i se cuvine fiecăruia după însărcinările sale. precum şi pentru ca to i să poată vedea chipul profesorului. Tavanul nu trebuie să fie nici prea înalt. trebuie să fie o singură intrare. mai ales când e vreme frumoasă. „Un edificiu scolastic trebuie să fie construit într-un loc deschis. Studen ii nobili şi de neam înalt să fie aşeza i în locurile cele mai bune. To i pere ii vor fi vopsi i numai în verde. Locurile studen ilor să fie aşezate în ordine.dar din rândurile lui răsar câteva detalii ale şcolilor ce ne sunt familiare. din când în când. de cai. grădinile şi florile: vederea lucrurilor plăcute întăreşte memoria. nici mai multe decât este necesar pentru o iluminare corectă. iar scările să nu fie obositoare la urcat. Este bine ca aşezământul să fie la etajul de sus. de trosnete şi de mirosul rău. de zgomotele pie ei. Profesorul să şadă mai sus decât studen ii. de canale. Trebuie să fie departe de locurile frecventate de femei. Va fi fără imagini şi de picturi. Cât despre ferestre – ele trebuie să fie nici mai pu ine. unde este aer curat. cu excep ie celor care sunt în mod deosebit eficace pentru exercitarea memoriei în diversele materii studiate de elevi. Şcoala va fi cură ată de praf şi de orice murdărie. de câini care latră. Lă imea şi lungimea edificiului trebuie să fie aceeaşi. Se dispun două sau trei ferestre prin care. de gălăgie dăunătoare.

antice şi mereu aceleaşi. Eu nu am avut niciodată o asemenea şcoală şi nu cred că există undeva vreuna de felul acesta. termeni afla i deja în uz. ci fiecare îşi păstrează locul care i-a fost atribuit. metodele. devenind termeni tipic universitari. odată cu afirmarea universită ii. dezvăluind cât de legată este universitatea de azi de rădăcinile ei medievale: realitatea care stă în spatele acestor cuvinte. În universitatea medievală se vorbea.” O realitate nouă are nevoie de cuvinte noi. dintre care mul i sunt în uz şi acum. obiecte pentru care Evul Mediu folosea două cuvinte distincte: studium şi universitas. fie la organizarea lui. Rareori este vorba de cuvinte inventate anume. Dar poate că într-o bună zi sfaturile acestea vor fi de folos urmaşilor. după aşezăminte) care avea autoritate asupra cunoştin elor transmise în şoli şi asupra persoanelor care frecventau şcolile. Institu ia universitară şi-a format un lexic propriu. îşi schimbă în elesul şi se specializează. Nu se schimbă niciodată ordinea locurilor şi nimeni nu ia locul altuia. organizat pentru a atinge scopuri precise. care a trecut din latina medievală în limbile moderne. Universitas indica în latina medievală orice ansamblu de persoane. lua i din limbajul şcolilor neuniversitare sau din via a de toate zilele. se defineşte corpora ia (formată din studen i sau profesori. Prin studium se denumea con inutul activită ii didactice şi de cercetare.personale. poate fi şi chiar este profund diferită. Termenul „universitate” din limbile europene moderne se referă fie la con inutul învă ământului superior. pentru a desemna diversele arii 119 . complexul disciplinelor. cel mai adesea.

se folosea de obicei primul termen. la Paris. din moment ce putea fi însărcinat să controleze dacă profesorii îşi îndepliniseră regulamentar îndatoririle didactice. un cuvânt din vocabularul feudal. de facultă i (facultates). la Bologna.disciplinare. 120 . încărcat de o autoritate care le era recunoscută. Profesorii erau numi i magistri sau doctores. Maeştri de drept de la Bologna erau numi i şi domini. al doilea (pentru că aici „maestro” desemna un profesor de rang inferior). A ajuns pînă la noi termenul bidellus sau bedellus: acest personaj din universtă ile medievale era important.

al XV-lea). au fost aşezate pe pupitre (pluteus). cele mai importante aşa se află şi azi. cele mai numeroase şi pre ioase manuscrise latineşti şi greceşti sunt concentrate în câteva biblioteci. pentru că la început. mai ales palimpseste. Un manuscris aflat aici se poate numi aşadar. Aceste manuscrise. dominate de cele din Italia.4. până s-a construit clădirea bibliotecii. legate cu lan uri. Cea mai importantă dintre ele este Bibliotheca Laurentiana din Floren a (se numeşte Laurentiana pentru că a fost înfiin ată pe lângă biserica San Lorenzo. de la mănăstirea Bobbio. de lângă Milano şi prin aducerea unui mare număr de manuscrise de la Heidelberg (provincia Palatinata). Flavius Ursinus. A fost îmbogă ită în 1600 cu colec ia de manuscrise a unui umanist. s-a mai îmbogă it prin achizi ionarea de manuscrise. este numită şi Bibliotheca Medicea. fiind indicate prin sintagma libri catenati. Cosimo de Medici 1444. după provenien a sa. codex Vaticanus sau Ursinianus sau Bobbiensis (Bobbiensis Vaticanus) sau Palatinus (Palatinus Vaticanus). nefiind prea numeroase la început. după întemeietorul ei. 121 . manuscrisele au stat în mănăstirea San Marco din Floren a). BIBLIOTECI În vremea nostră. Un manuscris aflat aici se poate numi aşadar codex Laurentianus sau Mediceus sau Marcianus sau Florentinus. mai poartă un nume: Bibliotheca Marciana. La Roma: Bibliotheca Vaticana (întemeiată la începutul sec.

Bibliotheca Neapolitana. le-a lăsat bisericii San Marco. aici sunt. sunt de bună calitate. La Cambridge (Cantabrigium: codex 122 . luate dintr-o bibliotecă din Spania). drept mul umire pentru azilul acordat de Vene ia grecilor fugi i din calea turcilor. Cardinalul Bessarion şi-a dăruit. se află aici aproximativ treizeci de mii de manuscrise. precum şi palimpseste. Biblioteca Regală din Madrid (Matritensis) de ine manuscrise vechi. În Anglia există trei colec ii distincte de codice latineşti şi greceşti: în primul rând. mai degrabă simbolic. în 1468. descifrate pentru prima dată de Angelo Mai. colec ia de opt sute de manuscrise (preponderent greceşti) bibliotecii San Marco.La Milano (Mediolanum): Bibliotheca Ambrosiana (cu numeroase manuscrise. La Napoli a existat o bibliotecă importantă. nomenclatorul înregistrează aici codex Marcianus sau Venetus (Marcianus Venetus). de la Bobbio. întemeiată de dinastia Bourbon. cea a universită ii din Oxford (Oxonium: codex Oxoniensis) care se numeşte Bodleiana (după numele întemeietoruluisău). aceste codice s-au pierdut în mare parte. al bibliotecii vene iene este alcătuit din manuscrisele latineşti şi greceşti colec ionate de Petrarca care. mai ales. sunt importante pentru colec iile de manuscrise Biblioteca Na ională de la Paris. fără a fi numeroase. Nucleul. Din afara Italiei. la moartea sa. Biblioteca Na ională din Leiden (o colec ie mai pre ioasă pentru zona orientală decât pentru cea greco-romană). papirusuri descoperite la Herculaneum. care. La Vene ia: Bibliotheca Marciana. printre care şi o serie ajunsă aici ca pradă de război (dăruite lui Bodley de contele de Essex.

al XVIII-lea. au revenit la Vatican peste două mii şase sute de manuscrise originare din Heidelberg. În sfârşit. manuscrise din biblioteca Vaticană. Biblioteca. se disting două colec ii de manuscrise. În 1797. între care zece-douăsprezece mii sunt codice latineşti şi greceşti). Din spa iul german. În România a existat. Un al doilea centru german important pentru codice este Wolfenbüttel (Guelferbytana): oraşul a avut un principe care. este cea mai veche bibliotecă publică germană care a supravie uit până în vremea noastră. a rămas într-o stare bună. la Londra. o bibliotecă importantă. în timpul războaielor religioase. un general al papei a luat aproximativ trei mii cinci sute de manuscrise.Cantabrigianus) există mai ales texte greceşti. La Heidelberg se află o bibliotecă întemeiată în 1421. Unul dintre cele două cataloage existente precizează numărul autorilor: 405 lucrări de autori greci şi 222 lucrări de autori latini (pot fi amestecate manuscrisele cu tipăriturile). alegând mai ales manuscrise de la Heidelberg. Musaei Britannici) se află cam şaptezeci de mii de manuscrise. amintind de biblioteca din Alexandria). al XVI-lea. cea a Mavrocorda ilor. Al doilea catalog precizează numărul 123 . la începutul sec. bine alese. După tratatul de pace din 1815. În 1622. tot ca pradă de război. şi le-a dus la Vatican. şi-a lăsat moştenire publică toată biblioteca (în jur de douăzeci şi opt de mii de volume. în sec. dintre care însă cele mai multe sunt orientale). la Biblioteca Muzeului Britanic (codex Londiniensis. aflată într-un orăşel ocolit de ultimul război. despre care se spune că ar fi avut şase sute de mii de volume (un număr mai degrabă legendar. Bonaparte a dus de la Roma.

întocmit pe la jumătatea sec. Căr ile au dispărut. 124 . într-o vreme a stat şi ea găzduită de Palatul Văcăreşti.manuscriselor: 162. Despre biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino nu se ştie nimic. ajungând la Paris (unde s-au păstrat). s-a păstrat (în colec ia de documente ini iată de Eudoxiu Hurmuzachi) un catalog al bibliotecii mănăstirii Văcăreşti. Aceste manuscrise au fost cercetate de soli francezi şi cel pu in şaptezeci şi şase au fost vândute. fiind poate înglobată de Mavrocordat în biblioteca sa. al XIX-lea.

Vorbim de erori separative dacă un manuscris atestă o eroare acolo unde un alt manuscris păstrează lec iunea autentică: atunci are o descenden ă independentă de a acestuia (rămâne însă incertitudinea generată de contrastul dintre lec iunile autentice şi posibilele emendări). Din acest punct de vedere. se vorbeşte despre erori indicative sau semnificative. Investigarea erorilor se poate face în sine. autentică poate supravie ui în orice linie). Pe de altă parte. Mărturia este strict limitată la erorile semnificative (vide infra). pornind de la constatarea conjunctive. cu scopul de a determina felul în care au apărut şi calea de eliminare a lor. Erorile care apar în cursul transcrierii au o semnifica ie decisivă în studierea interrela iilor dintre manuscrise. ci numai prin excluderea posibilită ii de a fi independent. erorile pot fi cercetate în scopul alcătuirii unui stemma. utile în detectarea rela iilor stemmatice. care ar putea indica anumite linii de descenden ă (fiind evident că o citire corectă.5. Dependen a unui martor de un altul nu poate fi demonstrată direct. Se demonstrează că un martor B este independent de că erorile semnificative sunt separative sau 125 . EDI II Primul rezultat al muncii editorului este alcătuirea unui stemma. dar atunci devin relevante anumite caracteristici ale lor. Paul Maas stabileşte o formulă de analiză. errores significativi.

prin identificarea faptului că o eroare comună lui B şi C este de o asemenea natură încât e pu in probabil ca B şi C să o fi comis independent una de alta. prin intermediul erorilor separative din L (e drept. B şi C. sunt împreună împotriva unui al treilea. Este un domeniu al probabilită ilor (sau improbabilită ilor). în mod independent. descoperind în A împotriva lui B o eroare constituită în aşa fel încât ceea ce ştim noi din stadiul criticii conjecturale a perioadei dintre A şi B ne autorizează să avem certitudinea că nu putea fi îndepărtată prin conjectură în acea perioadă. şi anume una care nu poate fi atribuită unei coinciden e în citirea greşită. Se poate dovedi că doi martori. că un număr de manuscrise bizantine din Sofocle sunt independente de L.un martor A. există posibilitatea ca o emendare să fi anulat mărturia asocierii). al XIII-lea (AG). A. să facă aceeaşi greşeală. Erorile de tipul acesta sunt numite erori separative (errores separativi). mai ales în textul scholiilor). nu al certitudinilor. O eroare celebră în tradi ia clasicilor greci este omisiunea versului Oedipus Tyrannus 800 în Codex Laurentianus 32. al X-lea sau al XI-lea (L) împotriva manuscriselor din sec. s-a demonstrat între timp.9 din sec. Se identifică erori conjunctive dacă două sau mai multe manuscrise împărtăşesc o eroare proprie. pentru că nu se exclude teoretic posibilitatea ca mai mul i martori. Asemenea erori sunt numite erori conjunctive (errores coniunctivi). şi care face ca manuscrisele să fie asociate într-o anumită linie de descenden ă (şi de data aceasta. 126 . Mai mult. Este un fapt general acceptat azi că niciun bizantin din acele trei secole nu putea compune versul respectiv.

Recomandările stricte de alcătuire a schemei de descenden ă nu se aplică în cazurile în care tradi ia manuscrisă a fost supusă emendării sau contaminării. când textele erau intens citite. în cazul textelor relativ pu in citite. Aceste două tipuri de erori indicative apar frecvent în textele extinse. un conglomerat de erori datorate itacismului şi singura eroare pe care o au în comun se datorează itacismului. Natura tradi iei medievale implică. exista o tendin ă de contaminare: în momentul în care se produce contaminarea. iar faptul acesta impune limitări.Probabilitatea ca doi martori să fie în acord pentru că au folosit aceeaşi sursă este însă mai mare. Contextul este relevant: dacă ambii martori prezintă. de pildă. pe de altă parte. astfel încât cele două tipuri de rela ii pe care le implică pot fi demonstrate dincolo de orice îndoială. în cazuri extrem de rare s-au conservat toate cele trei copii sau descenden i din fiecare din ele. producerea unui număr mic de copii (cel mult trei) după acelaşi arhetip. 127 . Pe de altă parte. o eroare comună provocată de itacism face probabilă explicarea prin apartenen a la aceeaşi familie. metoda care stă la baza alcătuirii unui stemma devine impracticabilă. atunci faptul respectiv nu se transformă într-un argument care să sprijine stemma. ambii martori au autoritate ortografică. pentru că este primejdios ca un text să fie editat pe baza unui stemma incert. Dacă.

Mai departe. iar acest principiu a fost perfect formulat de Pasquali: recentiores non deteriores. Aceşti martori recentiores se dovedesc a fi. în majoritate. din acest motiv. tot aşa cum se cuvine să fie pre uite efectele adnotărilor medievale sau 128 . Cel mai vechi martor existent este întotdeauna complet independent. un martor inferior. Ştiin a bizantină merită să fie corect evaluată. Asemenea manuscrise pot varia în dată (mai ales când este vorba de autori care s-au bucurat de o largă popularitate). în ordine cronologică. stemma trebuie să acopere o tradi ie închisă: altminteri orice manuscris individual poate con ine variante (în text sau pe margine) care provin dintr-o sursă externă. de la Occidentul sau Bizan ul medieval până în vremea Renaşterii. Tot aşa. Vârsta unui martor este luată în considera ie doar ca terminus ante quem. Este întotdeauna relevantă cercetarea stării filologice în ansamblu a unui manuscris. dependen i. editorii se confruntă cu probleme generate de absen a unor proceduri stemmatice clare. Cel mai adesea. indiciu că nu poate proveni dintr-un codice ulterior lui. parcursul corect începe de la cel mai vechi. şi de dificultatea de examninare şi evaluare a unor manuscrise emendate sau contaminate. Principiul este generat de constatarea că un martor care de dată mai târzie decât decât altul nu este în mod necesar. în vreme ce independen a martorilor ulteriori (împotriva celor care sunt mai timpurii decît ei) trebuie demonstrată prin erori separative. în examinarea martorilor din punctul de vedere al independen ei lor. Manuscrisele târzii pot păstra o tradi ie de dată veche. iar apoi ajunge la recentiores.

Recensiunea manuscriselor. un calculus de variante. 129 . iar emendarea şi contaminarea sunt în măsură să vicieze analiza.măiestria emendărilor Renaşterii. Şapte manuscrise din Eschil pot sugera un stemma. alte şaptesprezece o pot distruge. Rezultatul ultim nu rămâne unul mecanic. al subiectului şi stilului. ci se plasează în contextul evaluării autorului respectiv. Se poate recurge la examinarea statistică. chiar dacă permite o mărturie adecvată. Munca statistică poate fi făcută acum mijloace moderne. care nu implică nicio opinie în privin a autenticită ii lec iunilor sau a deteriorării lor succesive. Bibliografia recentă şi recurgerea la mijloacele moderne de cercetare reprezintă pentru editor o complinire a studierii câmpului general al tradi iei mansucriselor de care dispune. Beneficiul constă nu numai în viteza de lucru. iar un hiatus în transmitere poate avea efecte ascunse. dar numai după cola ionarea tuturor manuscriselor cunoscute. Polibiu şi Titus Livius erau totuşi texte prea voluminoase pentru a se bucura de o popularitate neîntreruptă. cu condi ia ca datele să fie pregătite adecvat. Un editor al lui Polibiu ori Titus Livius poate prezenta un stemma şi o tradi ie închisă a principalei linii de descenden ă. Concluziile se formulează doar după ce sunt examinate mărturiile din toate punctele de vedere. ci şi în depăşirea erorilor omeneşti în judecarea mărturiilor. poate implica argumentul probabilită ii ca ipoteză de lucru. la acestea urmând să se adauge şi alte manuscrise eschiliene.

6. în 1528. Renaşterea a fost predominant latină. EDITIO PRINCEPS Numele de editio princeps se foloseşte pentru prima edi ie tipărită a unei opere. au fost adăugate căr i. când era deja publicată cea mai mare parte a clasicilor latini cunoscu i atunci. abia la sfârşitul sec. De oratore (1465. iar umaniştii. din 1520. al XVI-lea se poate spune că au fost publica i în cea mai mare (şi mai importantă) parte autorii greci. Primele căr i tipărite în greacă au fost. gramaticile greceşti ale lui Constantin Lascaris (Milano. în 1508 a fost completat epistolarul lui Pliniu cel Tânăr către Traian. fragmente care lipseau edi iei princeps a lui Titus Livius din 1469. edi ia princeps a lui Homer datează abia din 1488. Sweynheim şi Pannartz. a fost publicat Cicero: De officiis şi Paradoxa (în 1465. din acelaşi an datează o edi ie din Lactan iu. capitole. cel al lui Cicero către Brutus. la Subiaco). din motive didactice. s-au îngrijit de tipărirea clasicilor latini. Descoperirile ulterioare au îmbogă it tabloul edi iilor princeps latine din secolele care au urmat incunabulelor. Autorii greci s-au bucurat de mai pu ină aten ie. Înaintea tuturor celorlal i autori. Edi ii princeps au apărut însă chiar şi după această dată (fără a fi limtate la descoperirile papiriacee sau de texte găsite 130 . din 1518 pînă în 1773. 1476) şi Manuel Chrysoloras (Vene ia. editat de Fust şi Schoeffer. prin descoperiri succesive. la Magonza). Iată câteva exemple: din 1515 datează prima parte a Annalelor lui Tacit. În schimb. Velleius Paterculus. după inventarea tiparului. 1484).

Din 1652 datează culegerea Antiquae musicae auctores septem. în 1838. În câteva din aceste cazuri. Aristotel etc. dar în 1898 a fost publicat textul grecesc după un codice descoperit atunci. Dionysios Thrax (Tevcnh grammatikhv). uneori s-a întâmplat ca traducerile umaniştilor (integrale sau par iale) să fie publicate înaintea edi iilor princeps ale autorilor greci (câteva exemple: Batrachomiomachia. Extrem de rare sunt situa iile în care textul grecesc este ulterior regăsit: multe din operele lui Galenus au ajuns până la noi doar în traducere latinească. Arrian ( jIndikhv). din 1715. Tucidide. cum este de pildă Soranus (Peri.ulterior). din 1698. asta era situa ia şi pentru Peri leptunouvsh~ diaithv~. R. Efortul de tipărire a autorilor greci a fost rapid dublat de traducerea lor în limba latină. Dietz şi a fost publicată după moartea acestuia.). Herodot. 131 . originalul grec s-a pierdut. care a fost găsită de F. gunaikeivwn paqw`n). Esop. Platon.

aparatul critic. TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT 1974 sau FLAVII SOSIPATRI CHARISII ARTIS GRAMMATICAE LIBRI V EDIDIT CAROLUS BARWICK EDITIO STEREOTYPA CORRECTIOR EDITIONIS PRIORIS ADDENDA ET CORRIGENDA 132 . G. prefa a. unul sau mai mul i indici. textul. Titlul se scrie în latină cu litere majuscule şi fără interpunc ie. De pildă: P.7. pe cât posibil clar şi scurt. EDI IILE CLASICE Păr ile esen iale ale edi iilor dintr-un autor clasic sunt titlul. conspectus siglorum et notarum. PAPINI STATI ACHILLEIS RECENSVIT ALDO MARASTONI BSB B. la care adesea se adaugă fontes et testimonia. Se cuvine să fie.

TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT 1986 133 . G. G. G. TEVBNERI MCMLXIV Titlul operei este precedat de numele autorului. Titlul unei opere greceşti se poate lăsa în limba greacă: ARISTOTELIS POLIQEIA AQENAIWN QVARTVM EDIDIT FRIDERICVS BLASS LIPSIAE IN AEDIBVS B. în cazul genitiv.COLLEGIT ET ADIECIT K. KÜHNERT LIPSIAE IN AEDIBVS B. Nu există un raport sintactic între titlul operei şi numele editorului: ar fi fost o eroare să apară scris LIBROS V. TEVBNERI MCMIII sau (mai frecvent) se poate da echivalentul latinesc: BABRII MYTHIAMBI AESOPEI EDIDERUNT MARIA JACODA LUZZATTO ET ANTONIUS LA PENNA BSB B.

. TEVBNEI MCMLXIV EVRIPIDES IPHIGENIA IN TAVRIS EDIDIT DAVID SANSONE BSB B. prin absen a consemnării anului: Supplices (ed.g.Seria Euripide a aceleiaşi edituri atestă abordări diferite ale rela iei gramaticale dintre numele autorului şi titlul operei. Christian Kopff. Şi mai departe de standardele obişnuite ale paginii de titlu sunt aceste exemple. mai ales. care ies în eviden ă prin dimensiuni şi. 134 . G. G. e. TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT 1981 Varianta ultimă (cu numele autorului în cazul nominativ) se regăseşte. 1982) şi Christopher Collard. E. Iată două exemple: EVRIPIDIS HELENA EDIDIT KARIN ALT LIPSIAE IN AEDIBVS B. în edi iile Teubner ale operelor euripideice Bacchae (ed. 1984).

I EPISTVLAE AD FAMILIARES RECOGNOVIT BREVIQVE ADNOTATIONE CRITICA INSTRVXIT LODOVICUS CLAUDE PURSER COLLEGII SANCTAE ET INDIVIDVAE TRINITATIS IVXTA DVBLIN SOCIVS OXONII E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO HYGINI FABVLAE RECENSVIT. se descrie species externa.. ROSE M. I. Dacă există incertitudini asupra datei operei. H. se semnalează în margine sigla. TVLLI CICERONIS EPISTVLAE VOL.A. i PROLEGOMENIS COMMENTARIO APPENDICE INSTRVXIT 135 . SIJTHOFF Exista obiceiul ca prefa a să fie scrisă în latină. W. Pentru fiecare dintre codicele pe care se bazează edi ia. LVGDVNI BATAVORVM APVD A. Apoi se trece la examinarea tradi iei directe. edi iile recente au abandonat în general acest tip de rela ie cu limbile clasice.M. acestea ocupă primul loc. autenticită ii ei etc.

după folosirea pentru tipar. Pentru a face mai comodă consultarea. la erorile cele mai importante ale cola ionărilor precedente etc. adesea copii ale unor codice care. se pot face. iar în cazul celor cu valoare ştiin ifică se dă lista completă. i se relatează istoricul. din cinci în cinci. care este numerotată cu cifre romane şi împăr ită în capitole. Între prefa ă şi text se pune lista de sigle şi de semne (conspectus siglorum et notarum). pentru a facilita trimiterile ulterioare. cel mai adesea litera ini ială a 136 . Dacă se folosesc şi codice care s-au pierdut. inscrip ii. au fost considerate superflue şi s-au pierdut (de aceea edi iile princeps pot avea valoarea unor codice). se indică în ce fel li se pot recupera lec iunile. la coruptelele lor specifice. se recomandă să se indice în margini subiectul. fără să se ină cont de diviziunea pe capitole. se pot face în prefa ă referiri la particularită ile ortografice ale codicelor. se indică aceleaşi elemente ca şi în cazul codicelor. Nu trebuie uitate edi iile umanistice şi îndeosebi edi iile princeps. pentru fiecare. De o importan ă aparte pentru critica de text este tradi ia indirectă: de aceea trebuie tratată în prefa ă. imediat după cea directă. florilegii. Se trece apoi la indicarea edi iilor. Codicele sunt indicate de regulă cu o singură literă majusculă. Mărturiile antice asupra autorului şi asupra operei ocupă ultimele pagini ale prefe ei. aprecieri generale şi se semnalează deficien ele. Pentru simplificarea aparatului critic. Dacă tradi ia directă cuprinde şi papirusuri.se prezintă con inutul. Notele prefe ei se indică prin numere progresive. Rândurile se pot numerota pe margini.

[ ]. Rareori există motive suficient de puternice pentru a schimba siglele uzuale.g.: A = codex Ambrosianus C 29 inf.. Lista începe cel mai adesea cu codicele de autoritate. ale celor care au făcut emendări. XII. sau între antiquiores şi recentiores. Orice alte observa ii sunt rezervate prefe ei. dacă au fost deja cola ionate sau dacă li se pot recupera lec iunile din alte surse. X.. cor. del. După siglele codicelor se pun notae. doar numele şi data codicelui.. diserta iilor etc. semnele < >. Nu arareori codicele sunt indicate cu litere minuscule sau greceşti.. Toate observa iile referitoare la codice se fac în prefa ă. La siglele codicelor se adăugă cele ale papirusurilor şi ale florilegiilor/antologiilor.numelui lor. Chiar şi codicele pierdute merită să figureze cu siglele lor. e. saec. prin care se explică abrevierile folosite în aparatul critic: om. 137 . se notează cu litera sau cu men iunea Itali lec iunile sau conjecturile anonime din epoca Umanismului. Un grup de codice care formează o familie se poate semnala cu o siglă specială: în Oratio Pro Caelio (ed.g. ale revistelor. etc.  = codex Parisinus E 71 anno 1416 scriptus. nu în conspectus siglorum. cu excep ia celor numi i expres în aceeaşi notă. Explicarea siglelor se cuvine să fie scurtă. e. Nu se recomandă notarea cu pentru codices recentiores (în ansamblu sau în parte) sau distingerea între codicele integri şi mutili. † etc. Klotz) consensul codicilor G E H este indicat cu . indica iile editorilor.: o = codex Oxoniensis Collegii Corporis Christi 57 saec. Cu w sau W e indicat consensul tuturor codicelor.

se lasă un interval mai mare înainte de începutul unui nou capitol sau 138 . în paranteze drepte [ ] se pun literele şi cuvintele tradi iei directe expurgate de editor.Conspectus poate varia în func ie de operă. Indicarea capitolelor şi a paragrafelor se face pe una dintre marginile laterale: pe aceeaşi margine (sau pe cealaltă) sunt numerotate rândurile. Cu majuscule se scriu formulele juridice. Marginile textului se folosesc în mod diferit. iar textele epigrafice sunt în mod curent editate cu alte valori ale semnelor grafice. În cartea De medicamentis a lui Marcellus se adaugă signa ponderum medicinalium. Paragrafele corespund cel mai adesea capitolelor. O serie de asteriscuri indică presupunerea unei lacune în text. numele autorului şi titlul operei. se adaugă la text personae şi argumenta. Dacă existen a a două puncte în acelaşi rînd face neclar începutul unui capitol sau paragraf. con inutul lor. actele politice şi alte asimilabile lor. este preferabil să fie pu in frecvente. pentru textele papiriacee încă nu există un acord complet. iar după text se pune conspectus metrorum. Cu cursive se notează observa iile editorului. Cel mai adesea pe partea de sus a celor două pagini ale căr ii deschise se scriu numerele paginilor respective. Citatele şi cuvintele unui interlocutor se pun între ghilimele. Pentru operele dramatice. Consensul este aproape unanim în editarea tradi iei manuscrise. Cuvintele iremediabil deteriorate se pun între cruces. În paranteze unghiulare < > se pun literele şi cuvintele care lipsesc în codice şi sunt adăugate prin conjectură. în caz contrar. Textul este editat cu caractere simple (rotunde). lacunele din tradi ia manuscrisă trebuie semnalate însă în aparatul critic.

Vulgata multor texte greceşti în proză are o numerota ie specială. Pentru textele istorice se pot pune pe marginile laterale indica ii cronologice. dar cel mai adesea se notează pe marginea stângă.g. Sub text se pune în formă latină aparatul critic. Dacă există un singur manuscris sau dacă dintr-unul singur derivă to i ceilal i. Rareori numerotarea se face în josul paginii. Pentru numărul de versuri nu există o normă constantă. care trebuie să fie. iar tot restul. pe marginile interne ale edi iei sale din Solinus. cu adăugarea literelor alfabetului latin (a b c d etc. se fac de obicei două numerotări: în marginea superioară. Lec iunile diferite ale aceleiaşi note sunt separate cu o virgulă sau cu două puncte. mai presus de toate. 1 139 . Dacă în acelaşi rând sunt două sau mai multe note. se semnalează pe margine recto-ul şi verso-ul (chiar şi în mijloc de cuvânt).paragraf.): aceste numere se aşază într-o margine a textului edi iilor moderne. clar. acestea se disting între ele printr-un spa iu sau prin două linii verticale. M . Pentru edi iile din Plaut şi Teren iu. Codicele se indică prin siglele din conspectus. lec iunile codicelor şi conjecturile filologilor sunt cu caractere normale (rotunde). sau fără nici un semn de punctua ie. aparatul este numerotat cu cifre arabe aldine. cu caractere cursive. în acelaşi fel se notează paginile edi iilor importante pentru valoarea lor ştiin ifică sau pentru răspândirea lor. iar „mâinile” diferite se notează cu cifre arabe superioare: e. cea a totalului comediei. iar într-o margine laterală. Mommsen a adăugat locurile paralele din Pliniu cel Bătrân. în multe edi ii însă caracterele normale şi cursive sunt folosite diferit. În coresponden ă cu rândurile sau versurile textului. actele şi scenele.

toate conjecturile propuse de savan i. se foloseşte în forma latinească. Editorul inventariază pentru sine. din edi iile precedente. Perizonius şi nu Voorbroek). divergen ele sau erorile codicelor individuale şi nici lec iunile eronate din codice izolate. după uz. Numele filologilor se dau după abrevierile semnalate în notae. s) V. 2 litt. dar ulterioare lui. timeret). os). la nominativ. Totuşi. acte academice.: a Wilamovitzio. După text se pune un indice de nume proprii.. precum şi din reviste. Camerarius şi nu Kammermeister. numai pentru filologii care sunt numi i în mod obişnuit aşa (e. Haupt şi nu Bentleius. Cu excep ia situa iilor ieşite din comun. monografii etc. Mommseno). testimonia. Victorius şi nu Vettori. Strict logic.Literele din lec iunile codicelor care sunt marcate cu puncte trebuie (în viziunea editorului) înlăturate (e.g. Dacă ajunge să fie citat un nume nou. Titlurile de reviste nu se traduc în latină (Rheinisches Museum. tăieturile prin răzuire sunt indicate cu asterisc sau cu linii verticale uşor înclinate: agi* (era.g. pentru că sunt legate de text.. inma// F (eras. ar trebui puse după aparat testimonia ueterum... auctores şi imitatores.g. Hauptius. ele se pun între text şi aparat. nu se consemnează dubiile asupra lec iunii arhetipului sau familiei. În anumite cazuri apar şi al i indici: nume de scriitori cita i. dar se scrie Bentley. 140 . dar este de dorit să le selec ioneze cu pruden ă pe cele incluse în edi ia sa. nu Museum Rhenanum). Se declină însă în formă latinească numele filologilor moderni (e. fort.

gramaticii”.romanitate.). Les Belles Lettres. ♦A. Les Belles Lettres. În: Manual de lingvistică romanică. Introducere. Vol. 171-190. XII-XV)”. vol. 1974. Le strade del testo. Prefa ă de N. 1979.). Bibliografie selectivă ♦V. [Editura] Universită ii. 16-18. I. 10 (1997). „La critica del testo”. 595-672. Niculescu (ed. 53-65. vol. Editura Enciclopedică Română. Editorial Verbo. pp. nr. 1956. Adriatica Editrice. ♦S. Introdução à cultura clássica. 1970. 2 („Linguistica e filologia”). Herescu. Problèmes de critique et d’histoire textuelles. Academiei. 1942. „Paleografia latină cu referire la Transilvania (sec. Introducere în filologia românească.auctores şi imitatores. „Sapere è potere”. Al. Roma. Dain. particularită i gramaticale şi sintactice sau altele. Milano. ♦V. Buescu. Buescu. 24-35. ♦T. În: Medioevo. 1. Bucureşti. Bucureşti. 1987. Latinitate. În: Introduzione allo studio della cultura classica. papirusurile. Paris. Inscrip iile. Un passato da riscoprire. II Latina „Vulgară”. „Izvoarele latinei „vulgare”. Bucureşti. pp. În: Documente privind istoria României. Bucureşti. Costa. Marzorati Editore. 1964. Ed. Jakó. Cavallo (ed. ♦G. ♦C. an I. „La storia della filologia classica”. pp. Paris. „Quando studiare diventa un mestiere”. 1990. Institut Roumain d’Études Latines. Lisabona. Giarratano. ♦C. I. Mareş. Ghe ie & Al. pp. Frova. Bari. 141 . 69-142. pp. pp. 673-739. ♦I. Les manuscrits. pp.

Leipzig. Maas. Oxford University Press. Pini. traducere în limba engleză de B. I. Scribes and Scholars. La tradizione dei classici dall’Antichità ai tempi moderni. Oxford University Press. 1912. Textual Criticism. Wilson. Padova. Roma. Un passato da riscoprire. 142 . nr. Russo. Textkritk. Antenore. 10 (1997). 36-45. an I. Flower. Ferrari. În: Medioevo. „Cosa non si fa per quel pezzo di carta”. traducere în limba italiană de M. Oxford. Copisti e filologi. 1968. 1957. ♦D. Oxford. pp.♦P. 1958. ♦L. Bucureşti. Reynolds & N. G. D. Critica textelor şi tehnica edi iilor. 1987. ♦A.

143 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful