Vous êtes sur la page 1sur 110

ேேகேேரா (அெெரகக

உளவததைையின ரகேியக
கைிபபகளின பினனணியில ) -
மனனைர

"இலடேககணககான பககஙகளில, ஆயிரம ேரடஙகள ேேணடொனாலம


ேேகோராைே எழதிக ெகாணடரககலாம" எனகிைார எழததாளர
காபரயில காரேியா ொரேகாஸ. ேெலம ேெலம அைிய ேேணடய எேதா
ஒனைை அேரத ெரணம ெோலலிகெகாணடரககிைத. காடடபபசேிகள
கடதத உடெலலலாம ேங
ீ கிப ேபாகிைத. பேிகக ேேற ேழியினைி கதிைர
ொெிேம ோபபிடட ேயிறற ேலியில அேதிபபடகிைார. ெைழயம
ெேயிலொய உயரநத கிடககிை ெைலெேளிகளில ஆஸததொேோட
மசேிைைகக நடககிைார. அதறக மனப கியபாேின அைெசேராக,
ேிொனஙகளில பைநத உலகத தைலேரகேளாட ைககலககி ேபேிக
ெகாணடரநதேர அேர. தன கழநைதகைள ெகாஞேி ஆரததழேிக
ெகாணடேர அேர.

எலலாேறைையம ஒரநாள ேிலககிேிடட ெீ ணடம காடகைள ேநாககி


தபபாககிேயாட ெேலகிைார. எலேலாரககொன ஒர கனவ உலகதைத
பைடகக ேேணடம எனனம தணியாத ேபராைேயின பயணம.
ஏகாதிபததியதைத எதிரதத ேேடைட. தேம ேபாலச ெேயகிைார. தனைன
மனனிறததி, தனைனேய பலியாககி ெேளிசேதைதக காடடகிை
ேேளேிதான அத. கைடேி ேைரககம அேரத கணகள ெினனிக
ெகாணடரககினைன. ொரேகாஸ அைதப பாரததிரகக ேேணடம.
அநதக கணகைளப பாரதத அேரகளம இபேபாத ேரகிைாரகள. ேேேின
தபபாககியில இனனம கணடகள இரபபத ெதரநத எதிரகள
பதறகிைாரகள. அடதத ேதிைய அரஙேகறறகிைாரகள. கழகின நிழலாய
அத நகரநத ேபாயக ெகாணட இரககிைத. ரசேல ராபரட எனனம
கடடைரயாளர 2002 ொரச 15 ம ேததி ேிடனி ொரனிங ெெராலட
பததிரகைகயில எழதிய ேரகளில அபபடெயார ெேயதி இரககிைத.

"எனனைடய ெோநத நகரொன ைபரானேபயில ேேகோரா ோழநத


மசசேிடடக ெகாணட இரககிைார. நான ேழககொக அேைரப பாரகக
மடகிைத. ேில ேநரஙகளில இரேில ெரயிலேே பாரகக ேநத
கடததேிடட இைேையக ேகடடச ெேலகிைார. ேில ேநரஙகளில
நணபரகேளாட டககைடகளில நினற அரடைடயடககிைார. ெபரமபாலம
ேபாஸட ஆபிஸில அேரககப பினனால ேரைேயில நினைிரககிேைன.
ேிடனியிலம, ெெலேபாரனிலம இரககிை நணபரகளகக அேர ேபாஸட
காரடகள அனபபோர" இநதக கடடைரயின தைலபப 'ெநஞேில
இலலாேிடடாலம, ொரபகளில ேேகோரா ேேிககிைார". ேரசேல ராபரட
எனன ெோலல ேரகிைார எனபத இபேபாத பரநதிரககம. இைளஞரகள
அணியம ட ஷரடகளில அசேடககபபடட இரககம ேேகோராைேததான
அேர கைிபபிடகிைார. உலகதத ெககளால ேநேிககபபடட அநத மகதைதக
காடட லாபம ேமபாதிககம காரயதைத மதலாளிததேம ெேயகிைத.
'எஙெகலலாம அடககபபடடேரகளின இதயத தடபபகள ேகடகிைேதா
அஙெகலலாம என காலகள பயணிககம' எனை கரைல அநத
மகததிலிரநத ேிலககி ைேககிை கபடம இத. ேபாராடடஙகளின,
அடககபபடடேரகள எழசேியின ேடேொய இரககம அநத ெனிதைன,
எேதா ோகேஙகள நிைைநத ெபாழத ேபாகக நாயகனாக, ேிலேஸடர
ஸடாேலானாக ேிததரகக மயலகிைரகள எனற கறைசோடடகள எழநத
ெகாணட இரககினைன.

ெேனை ேரடம ஒர பிரடடஷ கமெபனி ஒர பதிய பர


ீ கக ேேேின
படதைதப ேபாடட ேியாபாரம ெேயதிரககிைத. அதன ேிளமபர ோேகம
"அெெரககாேில தைட ெேயயபபடடத" எனபத. ஆனால
அெெரககாேிலதான அதிக ேிறபைன ஆகியத. இறதியில கியபாோல
தைட ெேயயபபடடத. ேேகோராேின ெைனேி அைத எதிரதத கரல
எழபபியதால அநத பர
ீ லிரநத ேேேின படதைதயம, ோேகதைதயம
அகறைினாரகள. ேேகோராேின பிமபதைதயம, உணரைேயம ேிைதககிை
சழசேி நடநத ெகாணடரபபதாக ேேகோராேின ெகள அெலயடடா
ெோலகிைார.

உலகசேநைதயில ெிக ேேகொக ேிறபைனயாகம ெபாரடகளில


ஒனறதான ேேகோரா எனகிைார ஒரேர ெிகச ோதாரணொக. ேேேின
படதைதேயா, ைகெயழதைதேயா ேபாடட ெதாபபிகள, ட ஷரடகள, கீ
ெேயினகள, ஷூககள ேிறபைன ெேயயபபடகினைன. அேரைடய அரேியல
ரதியான, ெபாரளாதார ரதியான மடடாளதனஙகள ெறறம
ெகாரலலபேபாரன ேதாலேிகள எலலாேறைையம ெீ ைி அேர
நிைனககபபடேதாக ஆசேரயபபடகிைாரகள. நிலவகிை ஒரேைகயான
கலாசோர ெேலோககினாலம, காேியததைலேர ேபானை பிமபததினாலம
ேேகோர ெீ த ஒர ேைகயான ேொகம இரபபதாக அைிேிககிைாரகள.
ஒளிததடட அடைடகளில ேே ேபால டரஸ ேபாடடகெகாணட பாப
கேரசேி ஆடடககார ெேடானா ேிரககிைாள. ொரேகாஸின ேபனாேிலிரநத
ேேேின இரததம நிரமபி ேழிகிைத. இததானா ேேகோரா. இவேளவதானா
அேரத ேடேம. இதறகததானா அேரத ோழவம ெரணமம. ேேேின
ெரணதைத திரமப ஒரமைை உலகததகக உரகக ோேிகக ேேணட
இரககிைத. அததான அேர ெீ த படய ைேககபபடட இரககம
அழகககைளயம, தேிகைளயம தைடதத ெதளிோக காணபிககம.

உணரசேிக ெகாநதளிபபம, அேேரமம ெகாணட ெனிதராக இலலாெல ெிக


நிதானொக இரககிைார. ஏகாதிபததியதைத ேழ
ீ ததம கணட தன
தபபாககியில ெடடம இரககிைத எனற ெோலலியேர இலைல. தனத
தபபாககியிலம ஒர கணட இரநதத எனற ெடடேெ ெோலல
ேிரமபியிரககிைார. ஒர நறைாணடன நீணட மயறேியில தன உயிரம
ஒர ேில ஆணடகள பஙேகறைத எனபேத ெபரைெயாய இரககிைத
அேரகக. 'பரடேி தானாக உரோேதிலைல....நாம உரோகக ேேணடம"
எனகிைார. "தீ பறை ைே. ெககள ெநரபெபன எழோரகள' எனகிைார.
ெபாலிேியா, அரெெணடனா, ெபர என தீ படரநத படரநத லததீன
அெெரககா மழேதம பரேி, ஏகாதிபததியம எனனம பயஙகர ெிரகததின
ேராெம கரககிை நாறைதைத தனத சரடடல உணரகிைார.

ஏகாதிபததியம ெதாடரநத ேதாறறபேபான கைததான ேேகோரா. கியபா


பரடேியில மதலில காஸடேராேிடமம அேரடமம ேதாறறபேபானத.
அடதத அேர ெீ த அேதறகைள பரபபியத. அேரககம,
காஸடேராவககம இைடயில மரணபாடகைள அதோக உரோககி
பாரககிைத. அதிலம ேதாறறப ேபாகிைத. ெபாலிேியாேில அேைரக
ெகானற அைடயாளம ெதரயாெல ேபாகச ெேயகிைத. அதிலம ேதாறறப
ேபாகிைத. ேே ெணணிலிரநத எழமபி ேரகிைார. இபேபாத
ஏகாதிபததியததிறக எதிரான அேர பிமபதைத அதேே ைகயிெலடததச
ேிைதககப பாரககிைத. இதிலம ேதாறறப ேபாகம. ேே ேதாறறப ேபாகிைேர
அலல. ஏகாதிபததியம தனகக அைைநத ெகாளளம ேேபெபடடயின
மதல ஆணியாக அேர இரககப ேபாகிைார.

அதறகததான அேர திரமபி ேநதிரககிைார. கியபாேிலிரநத ெேளிேயைி


ெீ ணடம கியபாேிறக அேர ேநத ேேரகிை மபபதாணடகள நிைைய
உணைெகைள ெேளிசேததகக ெகாணட ேநதிரககினைன. ேே பறைி
அெெரகக உளவததைை ேி.ஐ.ஏ ொைி ொைி கைிபபகைள தயார ெேயத
ெகாணேட இரககிைத. ெேறைி அலலத ேரீெரணம எனற ேபாரககளததில
நினை ேேேின ெபாலிேிய நாடகைிபபகளில
நமபிகைக...நமபிகைக..நமபிகைக ெடடேெ இரககிைத. ேி.ஐ.ஏேின
கைிபபகளில ோரதைதகளககள கேிநத கிடககினைன.
ொரேகாஸின எழதபபடாத பககஙகளில ேே இனனம உயிேராட நிரமபி
இரககிைார. அேர ேிைளயாடகிைார. இத ஒர நீணட ெேஸ ேிைளயாடட.
ஆயதஙகேளாட இரககம யதத களம. பததியால காயகைள நகரததகிை
ேிைளயாடட. ேே தனைனேய ஒர ேிபபாயாக ஓரட மன நிறததகிைார.
ெேடடபபடகிைார. ஆடடம நினற ேபாகேிலைல. அடதத அைேேிைன ேே
ேயாேிககிைார. காலததின கடடஙகளில காயகைள நகரததம இநத
ேிைளயாடடல மபபதேதழ ஆணடகள எனபத ெிகச ெோறபொன
ேநரேெ. உலகம காததிரககிைத..

மதல அததியாயம

ஆனால ேினேினா ோதாரணப ெபண . ேேேின ெீ த ோதாரணொன


அனைப ைேததிரநதாள . திரெணததிறகப பின ேே தனேனாட
இரகக ேேணடம . தன கடடபபாடடல இரகக ேேணடம
எனெைலலாம நிைனததிரநதாள . ெேனிசலாக காடகளககச ெேனற
ெதாழ ேநாயாளிகளககச ேிகிசைே அளிகக ேேணடம எனகிை
ேேேின திடடம அேளகக உனனதொனதாகவம , ெநஞேதைதத
ெதாடேதாகவம இரநதத . யதாரததததிறக பைமபான
கறபைனயாகவம படடத . உனனத லடேியததிறகம - சகேபாக
ோழகைகககம , கேிைதககம -ோழேின ோதாரண உைரநைடககம
இைடேய இணககம காணமடயாத ேொதல ெேடததத . இைத
ேெரேம ெேயத தீ ர ததேிட மடயாத . தததம நிைலைய ேிடடக
ெகாடகக கிஞேிறறம மனேரேிலைல . எனேே இரேரம
ேொதானொக பிரநதனர . அேள ெேறைிகரொன திரெண ோழைே
ேநாககியம , அேர ெீ ண டம திரமபேே மடயாத பாைதயிலம
பயணம தேஙகினர .

(1)
"அேரகள நிைனததத ேபாலிலலாெல நீ ோழநத ெகாணட இரககிைாய,
ேே " ோேலகிராணேடேில அேர பைதககபபடட இடததின அரகில ஒர
ெபாத ெதாைலேபேி ஆபிஸ சேரல இபபட எழதபபடட இரககிைத. அநத
ெேயதியில ெகததான கமபர
ீ மம, நமபிகைகயம, ேரலாறம ெேளிபபடடக
ெகாணடரககிைத. இலடேியம ெிகநத காரயம ஒனற எலேலார மனனம
காததிரபபதாக உணர மடகிைத. இநத அரததஙகைளத தரகிை
ோககியொககி இரபபத ேே எனனம ஒறைை ோரதைத. உயிர
ஊடடககடயேராய ேேகோரா இரககிைார.

இரணட ேரடஙகளகக மனப ேேகோராேின உடல


ேதடபபடடதிலிரநத ோேலகிராணேட கேரபபடடரநதத. 1995 நேமபரல
ேேேின ேரைத எழதிய அெெரகக எழததாளர ொன ல ஆணடரேன பல
இடஙகளககச ெேனைார. ேேைே அைிநத ெனிதரகைளெயலலாம
ேநதிததார. ெகானைேரகைளயம ேநதிததார. அபபட ஒர ேேைளயில தான
ெபாலிேிய இராணேததிலிரநத ஒயவ ெபறை ெெனரல ேெரேயா
ேரகாஸ ேேகோராைே பைததத இடம தனககத ெதரயம எனைார.
ோேல கிராணேட இராணே ேிொன தளததிறக அரகில ேேவம அேரத
ஏழ ேதாழரகளம பைதககபபடடனர எனபைத ெோனனார. அேரகைள
பைததததில பஙெகடதத பலேடாேைர ஓடடயேரம இதைன உறதி
ெேயதார.

இைநத ேபான ெகாரலலாககளின கடமபததார ெதாடரநத ெபாலிேிய


அரசகக ஏறகனேே ெநரககட ெகாடததக ெகாணடரநதனர. தேிரகக
மடயாெல அரச கணடபிடகக உததரேிடடத. அரெெணடனா, கியபாேில
இரநத ேநதிரநத தடேியல ெறறம உடறகற நிபணரகளம, ெபாலிேிய
ேிபபாயகளம நானக எலமபககடகைள கணடபிடததனர. அதில
ேேகோரா இலைல.
ெணணில அேைரத ேதடகிைாரகள
ேபான ேரடததின கைடேியில திரமபவம
கியபரகள தஙகள ேதடைலத ெதாடரநதனர.
1967 ல ோேலகிராணேட ெபடடாலியனில
பணியாறைிய ேிபபாயகைளயம, நறறககம
ேெறபடட கிராெதத ெனிதரகைளயம
ேிோரததனர. பததாயிரம ேதர ெீ டடர பரபபளேிறக ெண பரேோதைனகள
நடததி, பலேடாேரால கிழிககபபடட நிலதைத ேதட ஆரமபிததாரகள.

இராணே ேிொனம ஓடகிை பாைதேயாரததில இரககிை அநத ெபாலிேிய


கிராெததின அரேக ேேகோராேின எலமபககடகள இரககினைதா
இலைலயா எனபத ேிைரேில ெதரநத ேிடம. ஏராளொன ோடேிகள
ேிோரககபபடடரககினைனர. "கிைடதத தகேலகள உணைெயாக
இரககொனால நாஙகள ேதாணடககடய இடம ேரயானதாகேே
இரககலாம" என உடறகற நிபணர அேலொணடேரா எசோரேக
ெோலகிைார. சரஙகஙகளகக பயனபடததக கடய நேன
ீ ேரடாரகள
பயனபடததபபடகினைன.

எலலாேறைையம கணகாணிககிை ெெனரல அரெெணேடா அலகாேரகக


இபபட ேதாணடேத ஒனறம பிடததொன காரயொக இலைல. 28
ேரடஙகளகக மனப இைநத ேபான ெனிதனின, அதவம ஒர எதிரயின
உடலின ெிசேஙகைள பாரபபதறக எநத ஆேலம இலைல.

ஆனால ோேலகிராணடாேில உளள ெககளின உணரவகள ேேற ொதிர


இரககினைன. ஒர ேயதான அமொள, "ேேகோரா உடல
கணடபிடககபபடடால ேேற எஙகம ெகாணட ெேலலக கடாத. அேர
இநத ெணணகேக ெோநதம. இஙக பரடேி நடததேே அேர
ேநதார."எனகிைார. இனெனார ெனிதர மனெனாரநாள அஙக காடேிகக
ைேககபபடடரநத ேேகோரா உடலின ேபாடேடா ஒனைை இனனம
ேட
ீ டல பாதகாதத ேரகிைார. அேரம ேேகோராேின உடல
கணடபிடககபபடடால அஙகதான இரகக ேேணடம என
ஆைேபபடகிைார.

ஒேினகா
தபபாககி கணடகளால தைளதெதடககபபடட
ேேகோராேின உடல ெகாணட ேரபபடட அநத
ெததியானதைத ெநஸதாலி ஒேினகாோல
ெைககமடயேிலைல. அபேபாத அேரகக ேயத
19. ோேலகிராணேட ஆஸபததிரயில ேராொச
ெேடகைள ெேடட ஒழஙக படததிக ெகாணடரநதாள. பதறைதேதாட
ேிபபாயகள ஆஸபததிரயின மககியக கடடடததிறக பினபைம உளள
தணிகள ேலைே ெேயயம பகதியில ெகாணட ேநத கிடததினாரகள.
"அேரத கணகள அகலத திைநதிரநதன. காயஙகள இரததததால
மடபபடடரநதன" எனற ெோலலிய ஒேினகாவகக ேேகோராைேப
பறைிேயா, ெபாலிேிய ெைலகளில நினற பரடேிகர அரச அைெய
ேபாரடடைதேயா பறைி அபேபாத அதிகொக ெதரநதிரககேிலைல.
ஆனால இராணேம பயநத ேபாயிரநதைத ெடடம உணர
மடநதிரககிைத. "அனற இரவ அேர ெகாணட ேபாகபபடடார. எலலாம
ரகேியொக நடநதத" எனற எஙேகா ெேைிதத பாரததபட கறகிைார.

ேிலலாேடா
ேேகோைர பைததத ெனிதன அைெதியாக
நடபபைதெயலலாம பாரததக ெகாணட இரககிைான.
அேனகக உணைெகள எலலாம ெதரயம. கஸடேடாேோ
ேிலேலாேடா. அெெரககாேின ஒர மைலயில ரகேியொன
இடததில ொநேதாபப பணைணயில இரககிைான.
ேேகோராைே ேேடைடயாட அைலநதேன அேன.
ேி.ஐ.ஏேின ஏெணடடான அேனகக ேேகோராைேயம,
காஸடேராைேயம பழிோஙக ேேணடம எனபத
அடயாழததில இரநதத.
1959 ெனேர 1 ம ேததி கியபாேில பாடஸடா அரச ேழ
ீ ததபபடட ேில
நாடகளில ேிலேலாேடா ைகத ெேயயபபடட பதத நாடகள
ேிைைைேககபபடகிைான. உதிர பாகஙகைள ோஙகி காரகைள
உரோகககிை அேனத தநைதயின கமெபனியிலிரநத பணிநீககம
ெேயயபபடட ஒரேரன மைையட
ீ டனால அரச இதைன ெேயதத. அடதத
ெகாஞே நாடகளில மநைதய பாடஸடா அரேிடெிரநத மைையறை
ேலைககள ெபறைிரபபதாக கைி அஙகிரநத 360 காரகேளாட
கமெபனிையயம அரேே எடததக ெகாளேதாக ேேகோரா அைிேிககிைார.

பிபரேர 16 ம ேததி ேிலேலாேடாேின தநைத ஏராளொன தகக ொததிைர


ோபபிடட இைநத ேபாகிைார. காஸடேராைேயம, ேேகோரைேயம பறைி
கறைசோடடகள செததி நிைைய எழதிைேததிரநதார. 29 நாடகள கழிதத
ேிலேலாேடா கியபாைே ேிடட ெேளிேயறகிைான. கமயனிேததிறக
எதிராக ெியாெியில இரநத அகதிகேளாட ேேரநத ெகாளகிைான. அெெரகக
தணடதலால காஸடேரா அரைே எதிரதத கியபாேின ெீ தான பிக
ேைளகடா தாககதலில பஙகெபறற, அபாயகரொன சழலில
உயிரபிைழதத நிகாரகோவகக ெேலகிைான. அெெரகக இராணேததில
ேேரநத ெகாரலலாககள ெறறம அதைன எதிரெகாளேத பறைியொன
பயிறேிகள ெபறகிைான. 1964 ல ேி.ஐ.ஏேில ேேரநதான.1959 லிரநத
1970 ககள நாறபத தடைேகக ேெல கியபாவககள ரகேியொக நைழநத
ேி.ஐ.ஏேின பணிகைளச ெேயதிரபபதாக கறகிைான. என தநைதைய
அழிதத அைெபைப நான மறைிலம எதிரககிேைன எனகிைான.

1965 ல காஸடேராேின பரடேிைய இதர நாடகளககம பரேசெேயய


ேேணடம எனற ேே நடேடகைககளில இைஙகியிரபபதாக தகேல
ேநததம, ேி.ஐ.ஏ ேிலேலாடாைேயம, இதர கியப அெெரககரகைளயம
களததில இைககியத.
ெடாெினிக கடயரேில ேே இரபபதாக தகேல கிைடதததம ேிலேலாேடா
அஙக ரகேியொக ெேனைான. அஙக அேர இலைல எனபத ெதளிோகியத.
பிைக அேத ேரடததின கைடேியில ேிலேலாேடா காஙேகா ெேனைான.
அஙக கலகககாரரகைள அரச மைியடதததம ேே தபபி ேிடடதாக
அைிநதான. ேி.ஐ.ஏ அேனகக இடட பணி ேே எஙக இரககிைார எனபைத
கணடபிடகக ேேணடம எனபேத. ேேைே உயிேராேடா அலலத
உயிரறேைா பிடகக ேேணடம எனபேத ேிலேலாடாவகக
நிைனபபாயிரநதத.

எதிரெகாளளம ஒவெோர
காஙேகாவகக பிைக ேே ொதககணககில
ேநதரபபததிலம, ஒர
நாைணயதைத ெைைோகேே இரநதார. எஙகிரநதார என
சணடபேபாடட
யாரககம ெதரயாெல இரநதத. மதல எடட
அதிரஷடதைத நமபேைதப
ேபால அபாயதைத ொதஙகளம ெகாரலலாத தாககதலககான
எதிரெகாளகிைான. ஒர
தயாரபபிலம திடடம தீடடேதிலொக இரநதார.
ெகாரலலாப ேபாராளிகக ,
ஒர ேொதைலத ெதாடரநத நானக ொதஙகள அெெரகக இராணேததால
அேன உயிேராட
இரககிைானா, இலைலயா
பயிறேியளிககபபடட ெபாலிேிய இராணேததிடம
எனபத மககியெிலலாெல கிைடககாெல இரநதார. ேிலேலாேடா,
ேபாயேிடகிைத.-ேே
ெராடரபகியஸ, ெூலியா காரேியா ஆகிய மனற
கியப அெெரககரகைள ெபாலிேியாேிறக ேேைே கணடபிடகக ேி.ஐ.ஏ
அனபபியத.

ேிலேலாேடா ெபாலிேிய இராணே உைடகைளேய அணிநதிரநதான.


ெபாலிேிய இராணே அதிகாரகளகேக அேன ஒர ேி.ஐஏ ேின ஆள
எனபத ெதரயாெல இரநதத. ெபாலிேிய காடகளில ேேகோராேோட
இரநத பிெரஞச ேோேலிஸட தீபேரைே இராணேம பிடததத. அேைர
ேிலேலாேடாதான ேிோரைண ெேயதிரககிைான.

ேேேின உடல ோேலகிராணடகக ெகாணட ேரபபடட இரணட ெணி


ேநரததில ேிலேலாேடா அஙேக ெேனைிரககிைான. நறறககனககில
பததிரகைகயாளரகளம, அநத நகரததின ெனிதரகளம அஙேக கழெி
இரநதனர. "நான ேேைே உயிேராட பாரககேிலைல. அேரடன ேபே
ேேணடம எனற அககைையெிலைல" எனகிைான ேிலேலாேடா. ேெலம,"
அேர என தநைதயின ெரணததிறக காரணொனேர எனை ேபாதிலம
எனகக அத ஒர பணி. அவேளேே" எனகிைான.

அகேடாபர 10 ம ேததி ோேலகிராணேடேில உளள ஒேர ேிடதியான


இரணட ொடக கடடடொன ெடரேிடடாேில ெபாலிேிய இராணே உயர
அதிகாரகளம, ேி.ஐ.ஏ அதிகாரகளம ேேேின உடைல எனன ெேயேத
எனற திடடெிடடனர. ேேேின உைேினரகள ேேேின உடைல ெபை
ோேலகிராணேடவகக ேநத ெகாணடரபபதாக தகேல ேநதிரநதத.
ேிலேலாடா உடைல காணெல ேபாகச ெேயய ேேணடம எனற ெோலலி
இரககிைான. "காஸடேராவகக ேேேின எலமபகள கிைடககக கடாத
எனபதில கேனொயிரநேதாம. அைத ைேதத ெபரய நிைனேிடம எழபபி
ேிததாநத ேஞேைன ெேயயககடாத என நிைனதேதாம" எனகிைான
ேிலேலாேடா.

யாேரா ஒரேர எரதத ேிடலாம எனற ெோலலி இரககிைாரகள. அதறக


ேிலேலாேடா "அபபட எரததாலம நாம ெேளிபபைடயாகச ெேயய
மடயாத. ரகேியொக எரபபத எனபத காலம காலொக ெபாலிேிய
இராணேதைத இழிோக ேபசேதிலதான மடயம". எனற ெோலலி
இரககிைான. ெெனரல ஒோணடா யாரககம ெதரயாெல ேேகோராைே
பைதககம ெபாறபைப ேிலேலாடாேிடம ஒபபைடததிரககிைான. ெரததே
பரேோதைன ெேயத ேபாத டாகடரகளின ேதாளகளகக பினனால நினற
எடட பாரததபட இரநதான. பததிரகைகயாளரகள ெேனை பிைக
ேேகோராேின ைககள அைடயாளததிறகாக ெேடடபபடடன. ேிலேலாேடா
ேேகோராேின மடகைள ெகாஞேம ெேடட ைேததகெகாணடானாம.
இபேபாதம யாரககம ெதரயாெல ைேததிரககிைானாம.
ேிலேலாடாவகக ஒர ெெயகாபபாளனம, ெகாரலலாககளின உடலகைள
எடததச ெேலல ஒர டரககர டைரேரம, ெணைணத ேதாணட மட ஒர
பலேடாேர டைரேரம உதேியாக அனபபிைேககபபடடனர. ேிடகாைல
1.30 ெணிகக ேிலேலாேடா பைபபடடான. அேரகள இராணே ேிொனப
பாைத ேழியாக ெேனைனர. ஒர இடததிறக ேநததம நிறததச ெோலலி
பலேடாேரால ெணைணத ேதாணடச ெேயதான. பின டரககர ேணடைய
அநத கழியின மைன ேைரக ெகாணட நிறததி ேடலஙகைள உளேள
ேபாட ைேததிரககிைான. பலேடாேர டைரேரடம அநத கழிைய மடேிடச
ெோலலி இரககிைான.

ேேகோராவம அேரத ேதாழரகளம எநத ெணணின ேிடதைலககாக


ேநதாரகேளா அநத ெணணிேலேய தஙகைள மழேதொக கைரததக
ெகாணட ேிடடனர. அனைைகக பலேடாேர ஒடடய டைரேரடம
ேிோரததிரககிைாரகள. ேேகோராைேயம, அேரத ேதாழரகைளயம
பைததத மடவம ெைழ ெபயயத தேஙகியதாகச ெோலகிைார.

உலைகேய ேநேிதத அனப


மபபத ேரடஙகளககப பிைக இபேபாத
உரேம
எலலாம ெேளிசேததகக ேரகிைத. ெூன 28 ம
ேததி அநத எலமபககடகைள நிலததிலிரநத
பிரதத ெேளிேய எடததாரகள. உடறகற நிபணரகள அநத
எலமபககடகளின ெீ த படநதிரககம பழதிையத தைடககினைனர.
இரணடாம நமபர எனற அைடயாளெிடட ைேககபபடகிை அநத
எலமபககடைடப பாரதததம ஒேினகாவகக ேிலிரககிைத. 1967
அகேடாபரல அநத கரபபதேதால ெபலடைட அணிநதிரநத ெகாரலலாத
தைலேர அேரதான. "அநத கணததிேலேய எனககத ெதரநத ேிடடத. அத
ேேகோராதான" எனகிைார. இரணட ேரடத ேதடலககப பிைக
ெகாரலலாககளின எலமபககடகைள கணட பிடதததில ஒேினகாவககம,
அரகில இரபபேரகளககம ெகாணடாடடொக இரககிைத. கடநத 30
ேரடஙகளாக ஒர மைலயில இரநத அநத ெைலபபிரேதே கிராெததிறக
ேேகோரா ஒர பதிர ெிகநத ேடேொகியிரநதார. அேர பைதககபபடட
இடம சறைிலம ஏராளொன கைதகள ெோலலபபடட
ேெனைெககரயேராயிரநதார. "அேர ஒர ெகததான ெனிதர. கடவள."
எனகிைார ஒேினகா இபேபாத.

அபேபாத ேேகோரா இத ேபாலத ெதரயேிலைல. 1967 ொரசசககம


அகேடாபரககம இைடயில உளளர ெககள ெகாரலலா யததததின
காரணம அைியாெல அேரகக உணவ ெகாடககக கட ெறததாரகள.
பயததில அேரகளிடெிரநத ேிலகி அேரத அைேவகைள
இராணேததிடம ெோலலிக ெகாடததாரகள. ஆனால
லாெிகோரேிலிரநத உடல ெெலிகாபடரல ெகாணட ேபாகபபடட
தினததிலிரநத ேேகோரா அேரகள ெததியில ேளர ஆரமபிததார.

ோனம பாரததேர
கிழிநத ேபான ஆைடகேளாடம, இரததக
கைைகேளாட இரநத அேரத ேதாறைம
ேிலைேயில அைையபபடட ஏசைேப
ேபாலிரநததாக கிராெதத ெனிதரகள
ெோலகினைனர. 'ோணேடா எரனஸேடா' எனற
ேழிபடவம ெேயகினைனர. அேரடம ெைழ ேரவம, பயிரகள நனைாக
ேிளசேைல தரவம, ேநாயகைளத தீரககவம ேேணடகிைாரகள. ெதாடரநத
இரநத ேலதோர அரசகளால ெபாத இடஙகளில ேேகோராைே
ெகாணடாட தைடெேயயபபடடரநதாலம அஙகளளேரகள ரகேியொக
ேேகோராவகக ேழிபாட நடததவம, ேேகோராேின நிைனோக
ெெழகேரததிகள ஏறைவம ெேயதாரகள.

இைளஞரகள அேரத எழததககைள கடடொக உடகாரநத படககவம,


ெபாலிேியாேில அேர காடடய ேரீதைத ேபாறைவம
ெேயதனர.லாெிகோரா இனனம அபபடேய இரககிைத. பனைிகளம,
எரைெகளம, ேகாேேற கழைதகளொய அைலகினைன. ெினோரம
இலலாத ேட
ீ கள காணபபடகினைன. ெேலரயாவம, ேதால ேியாதிகளம
அநத ெககளிடம கடெகாணடரககினைன.

ோேலகிராணேடேிலிரநத 250 கி.ெீ தளளி இரககம ோநதா கரஸில


ெபபானியரகளால நடததபபடட ேரம ஆஸபததிரயில எலமபககடகள
தைடககபபடட உேலாகத தடடககளில ைேககபபடட இரககினைன.
கிழிநத ைநநத ேபான ஆைடகள, ெபலடடகள, ஷூககள எலலாம சததம
ெேயயபபடட அநதநத எலமபககடகளின காலடயில
ைேககபபடடரநதன.

ஒர உடறகற ேலலனர கமயடடர திைரயில ெகாலலபபடேதறக


மனப எடககபபடட ெகாரலலாககளின ேபாடேடாககைள ெபரதாககி,
எலமபககடகேளாட ஆராயநத ெகாணடரநதார. ெறைேரகள
தபபாககிகளால ேிைதநத எலமபகளின எகஸேரககைள பரேோதிதத
1967 ல ெபாலிேிய இராணேததால தயாரககபபடட காயஙகள பறைிய
அைிகைகேயாடம ஒபபிடடனர.

இரணடாம எணணிடபபடட எலமபககடடறக இரணட ைககள


இலலாெலிரநதத. மககியொன தடயம. பறகளின பரேோதைன எலலாம
மறைிலம ெபாரததொயிரகக ேேகோரா அைடயாளம காணபபடடார.
ோேலகிராணேட பனித பெியாகியிரநதத. ேேகோராைே கியபாவகக
ெகாணட ெேலல ஏறபாடகள ெேயயபபடகினைன.

0
"அேரகள நிைனததத ேபாலிலலாெல நீ ோழநத ெகாணட இரககிைாய,
ேே" இநத ேரயில நிைைய ேகளேிகள பைதநதிரககினைன. யார அநத
அேரகள? எனன நிைனததாரகள அநத அேரகள? அேர எபபட
ெகாலலபபடடார? ேே எபபட ோழநத ெகாணட இரககிைார? இைத
ெதரநத ெகாளேதில ேரலாறைின பதிர ஒனைை அேிழககிை சேராஸயம
இரககிைத. உணைெகைள அைியம ெனிதத தடபப இரககிைத. அததான
ோேலகிராணேடேில பைதககபபடட ேேேின உடைல ெணணிலிரநத
ெீ ணடம ெேளிேய ெகாணட ேநதிரககிைத.

ேேகோராைே பறைி படககிை ேபாத, ெறைேரகள ெோலலி ேகடகிை ேபாத,


நடேததிரம அணிநத ெதாபபிேயாட பாரககிை ேபாத ேிலிரபப ஏறபடகிைத.
ெனெேளியின ஒர அைலேரைேயில அேரத அோததியொன கனவகள
பததக ெகாணேட இரககினைன. ேபாராடகிைேரகளககம, நமபிகைக
ெிககேரகளககம ேேகோரா ஆதரேனொக இரககிைார. அேரைடய
எேதாெோனற ெனிதரகளின இதயததககளளம, மைளககளளம கலநத
ேிடடரககிைத. அத ைதரயதைதயம, ேகதிையயம ெீ டடகெகாணேட
இரககிைத.

ேேகோரா பரடேிகைள உரோககக கடயேராயிரநதார. ஒனற, இரணட,


மனற என ேியடநாமகைள உரோககேோம என அைைகேல
ேிடததார. ேியடநாெில நடககம ேபார நெத ேபார என உணரவபரேொக
ெககைள ேிநதிகக ைேததார. 1960 களில ேேகோராேின இநதககரல
உலகெெஙகம உளள இைளஞரகைள ேேீகரததத. திரமபிப பாரததாரகள.
ேேகோரா ஒர ேரேேதே பரடேியாளராக காடேியளிககிைார.
ஏகாதிபததியததிறக எதிரான எலைலகளறை ேபாராடடஙகளகக
அைைகேல ேிடததார. ெகாரலலாப ேபாைர ெககளின ேபாராடடொகேே
பாரததார. ெககளின ேபராதரேோடம, ஆனால கைைோன
ஆயதஙகேளாடம நடததம ேபாராடடம இபபடததான இரகக மடயம
எனைார.

நைடமைைப
ெேறம ோகேஙகள நிைைநததலல அேரத
ேபாராளிகளாகிய நாஙகள
எஙகள பாைதகளில ோழகைக. ேதடல. பயணம. இலடேியம. கனவகள.
அடெயடதத ைேததேபாத
தீேரீம. உறதி. எலலாம நிைைநதத. ேேகோரா
ொரகஸ எனகிை அைிஞரன
பாரைேேயாட
நடநதிரககிேைாம .- ேே
எனைால ேிடதைல. ேேகோரா எனைால ஏகாதிபததியததிறக எதிரான
ேகாபம. ேேகோரா எனைால நசககபபடட ெனிதரகளின இதயம.அநத
இதயதைதததான அேரகள சடடக ெகானைாரகள. காடட இைலகளின
பசைே ோேைனயம, பசேிகளின ரஙகாரஙகளம படநத ேபான ேேேின
ெபாலிேியன நாடகைிபபகள ஒரநாள திடெென நினற ேபாகிைத.
ேேகோராேோட அேரத ெரணதைத பறைிய உணைெகைளயம அேரகள
பைததத ெைைததாரகள.

ேேகோரா பரடேியின அைடயாளொகிேிடக கடாத எனகிை பயம


ஏகாதிபததியததிறகம அதன அடேரடகளககம இரநதத. ஆனால
எலலாேறைையம ெீ ைி அேர ெககளின ெனதில எழநதெகாணேட
இரநதார.

ெபாலிேியககாடகளில ெகாரலலபேபாரல ேேகோராேோட இரநத


இணட ெபரேடா எழதகிைார."ெிகக கனொன ோகக ஒனைை
செநதெகாணட ேே ெேனற ெகாணடரநதார. ேழியில ேழககி ேிழநதார.
உடனடயாக ேொளிதத திரமபவம பயணதைத ெதாடரநதார" இததான
ேேகோரா. ெதாடரநத ெேலகிை ெேபபம அேரடம இரநத
ெகாணடரநதத. எதவம அேைர தடதத நிறததிடேிலைல. "நெத
ஒவெோர நடேடகைகயம ஏகாதிபததியததிறக எதிரான ேபாரககரலாக,
ெனித ேமகததின ேிேராதியான அெெரகக ஏகாதிபததியததிறக எதிராக
ெககைள ஒனறபடததம அைைகேலாக இரககடடம' எனற அேர
மனேனைிக ெகாணடரநதார.

இததடன நினற ேபாகேிலைல. ஆராயசேிகள இனனமம நடநத


ெகாணடதான இரககினைன. ேேகோராேின ெீ த நமபிகைக
ைேததிரபபேரகளம, பரடேிகர ேிநதைன உளளேரகளம,
ெனிதாபிொனிகளம நிைைய எழதிகெகாணட இரககினைனர. அேைரத
தறறபேரகளம எழதித தளளகிைாரகள. ஆனால அேரத ெரணதைத
எழதியேரகளின கைிபபகள நிைைய ெோலகினைன. அைே ேேேின
ெரணம பறைி ெடடம ேபேேிலைல. ேரலாறைின ெரணதைதயம
ேயாேிபபத ெதரகிைத.

ேேேின ெரணம நடநத இடதைத அைிகிைேபாத, ேரலாறைில எநத


இடததில அநத ெரணம நிகழநதிரககிைத எனபதம பரய ேரகிைத.
ெகாஞேம அதிரஷடம இரநதிரநதால, ஏகாதிபததியததின ெரணதைத
இநத ெனிதர எழதியிரபபாேரா எனற ஆசேரயபபடவம ைேககிைத.
அேரகளால தனிபபடட மைையிலம கட தறைேே மடயாத அேரத
ோழகைக தயைெயான ெைழயின தளிையப ேபால நமெீ த ெோடடக
ெகாணட இரககிைத.

ேி.ஐ.ஏ ேின கைிபபகைளயம, ேேேின ெரணம கைிதத அேரகளத


தகேலகைளயம படககிைேபாத ஏகாதிபததியததின பயம நமமனேன
நிழலாடகிைத. அேைர ேடடெிடடப பைநத கழகின கணகளிலிரநத
ேேைேப பாரகக மடகிைத. அேைரச சடட தபபாககி மைனயிலிரநத
இதயத தடபபகைளக தடபபகைளக ேகடக மடகிைத. ேே
இைநதேபாகாெல இரககிைார. அததைன கமபர
ீ ொனேர அேர.

ராடேே ெிரகொன ஏகாதிபததியதைத கதி கலஙக ைேதத ஒர ெனிதர


நம மனேன அநத ேரகளிலிரநத உயிரதெதழகிைார. ரகேியொய
பாதகாககபபடடரநத அநத ஆேணஙகளிலிரநத அதிரவகைள
ஏறபடததியபட ெேளிேரகிைார ேேகோரா

2 ம அததியாயம

"ேதாழேர ! படடேரததனொக ெோலேெதனைால ஸெபயினின


எநதபபகதியிலிரநத எனத மதாைதயரகள ேநதனர எனபைத
நான அைிேயன . நீ ண ட காலததிறக மனேப அேரகள தஙகள பரேக

ேட
ீ ைட ேிடட பிைநதேெனிேயாட ெேளிேயைிேிடடனர . ேேதியாக
இலைல எனை ஒேர காரணததககாக நான அதேபால கிளமப
ொடேடன . நாம ெநரஙகிய உைேினரகள இலைல என
நிைனககிேைன . இநத உலகததில அநீ த ி தைலெயடககிை
ேபாெதலலாம ேகாபமம ெேறபபம ெகாணட நீ கமைி
நடஙகோயானால நாம இரேரம ேதாழரகள . அததான
மககியொன ேிஷயம .

-ெரேயா ேராேரேயா கோரா எனபேரகக 1964 ம ஆணட ேே


எழதிய கடதததில .

(2)

அேரகள தஙகள எதிரைய ஏறகனேே அைடயாளம கணடரநதாரகள.


அெெரகக உளவததைையான ேி.ஐ.ஏ ேேகோராைேபபறைி தகேலகைள
ேேகரதத ஒர ோழகைக கைிபைப தயாரததிரநதிரநதத. ேி.ஐ.ஏேின
கழகக கணகள ேிடாெல ெதாடரநத ெகாணேட இரநதிரககினைன.
அேரத அைேவகள பதிவ ெேயயபபடட இரககினைன. அேரகளின
ோரதைதகளில, பாரைேயில ேேேின ோழகைக இத. ேி.ஐ.ஏ ேின
பலலாயிரககணககான ரகேிய ஆேணஙகளில இதவம ஒனற. 1964
ஆகஸடல தயாரககபபடடத.

ேேகோரா

ெபாரளாதாரததின ொராகிய ேேகோரா


தறேபாத கியப அரேின ெபாரளாதார திடடம
ெறறம ஒரஙகிைணபப ோரயததின
ெேயலாளராககவம, எேதசேதிகாரொக
உரெேடததிரககம கியப கடேியின ேதேீய
இயககனராகவம, பிடல காஸடேராேின ேகதி
ெிகக ஆேலாேகராகவம இரககிைார. 1956 ல
கிரானொ இலடேியபபயணததில உறபபினராக
இரநத அேர, ெைலகளின இராணே
கொணடராக உயரநத, பிைக கியப
ெபாரளாதாரததில ஆதிககம ெேலததம
கரலாக உரெேடததிரககிைார. தரதொன
ெதாழிலெயததிறக ஆதரோளரான அேர,
ேெீ பததில நகரெபாரடகள கேனததில தனத
நிைலைய ொறைிக ெகாளள
ேேணடயிரநதிரககிைத. கியபாேின
ெபாரளாதார எதிரகாலம ெதாழிலெயொேதில
இரககிைத எனனம அேரத நிைலபாடடறகம,
கியபா தனத ேிேோய ேளஙகைள ெபரகக
ேேணடம எனகிை ேிேோய ெறேீரைெபப
அைெசேரான காரேலா ரேபலின பாரைேககம
இைடயில மரணபாடகள ேதானறகினைன.
தறேெயம காரேலா அதில ெேனைிரபபதாக
ெதரகிைத. கியபா ேிேோய ேெமபாடடல
கேனம ெேலததகிைத. ேதேீயெயொேதறக
உநததல அளிததேரம, ெபாரளாதாரததின
பனமகததனைெகைள
ைெயபபடததியேரொன ேேகோரா
அெெரககாேின தீேரீ எதிரபபாளாராகவம,
அெெரகக ெபாரளாதாரததின ேநாககஙகேளாட
மரணபடட ேபசபேரம, கியபா ேோேியதைதச
ோரநத இரபபதறக உநத ேகதியாகவம
இரககிைார. ேெலம பலதடைே அேர
ேோேியததிறக ெேனற ேரததக ஒபபநதஙகள
கைிதத ேபேியிரககிைார. கியபாேில பதிய
ேரததக திடடஙகைள உரோகக ஆபபிரகக,
ஆேிய, ஐேராபபிய நாடகளககச
ெேனைிரககிைார.

ெபாரளாதார உதேிகளில ேோேியத


ரஷயாைே ோரநதிரககிை ேேகோரா
தததோரதத நிைலபாடகளில ேீன கமயனிே
கடேிைய பினபறறகிைார. ொ ேே தஙைக
ேநேிககிை அேர கியபாேின பரடேிைய லததீன
அெெரககா மழேதறகம பரேசெேயய
ேேணடம என ெதாடரநத ேபாராடகிைார.
ெகாரலலா யததததில அேரத திைைெ லததின
அெெரகக நாடகள பராவம பிரசோரம
ெேயயபபடட இரககிைத. ொரச 1959 ல
ைெடடயிலம, ெூன 1959 ல நிகரகோேிலம,
நேமபர 1959 ல கவதொலாேிலம நடகக
இரநத பைடெயடபபகளகக மககிய
உரேொக இரநதிரககிைார. உரகேேேிலம,
பிேரேிலிலம, அரெெணடனாேிலம பரடேிககாக
ெககைள ெதாடரநத
உறோகபபடததிகெகாணேட இரககிைார.

கலலர நாடகளில கமயனிஸட எனற கறைம


ோடடபபடட ேபாெதலலாம தான எநத
கமயனிே கடேிேயாடம இைணநததிலைல
எனேை ெோலலி ேநதிரககிைார. 1959 ல
ஒரமைை இத ேபால கறைம ோடடபபடட
ேபாத "நாஙகள ெேயேெதலலாம கமயனிஸட
ேபால உஙகளககத ேதானைினால நாஙகள
கமயனிஸடடகளதான" எனற பதில ெோலலி
இரககிைார. அரெெணடனா, கவதொலா,
ெெகேிேகாேில உளள கடேி உறபபினரகேளாட
ெநரககொன உைவகள ைேததிரநத ேபாதம
கமயனிஸட கடேிேயாட இைணநததறகான
எநத ஆதாரமம இலைல. எபபடயிரநதாலம
உணரவபரேொக அெெரககாவகக எதிராக
இரககம அேர, கமயனிேததினபால அனதாப
பாரைே ெகாணடரககிைார. ெிக மககியொக,
1954 ல கவதொலாேில கமயனிேததிறக
ஆதரோக இரநத அரெபனஸ அரைே
அெெரககா இராணேக கலகம ஏறபடததி
ேழ
ீ ததயைத கடைெயாக கணடததிரககிைார.

எரனஸேடா ேேகோரா அரெெணடனாேில


ேராேரேயாேில 1928 ெூன 6 ம ேததி பிைநதார.
ேேதியான நடததரக கடமபததின ஐநத
கழநைதகளில மததேர. கலலர நாடகளில,
அேரத தாயம தநைதயம பிரநதிரநதாரகள.
ேேகோராேின தநைத எரனஸேடா ேேகோரா
லிஞச ேரேேயராகவம, கடடடக கைலஞராகவம
இரநதேர. ஆரமபததில காஸடேராேின
இயககதைத ஆதரததேர. தாய ெேலியா ட லா
ெேரனா கமயனிஸடாக தனைன அைிேிததக
ெகாளளாத ேபாதிலம, லததின அெெரகக
ெகளிர காஙகிரஸில தனைன ஈடபடததிக
ெகாணட கியப பரடேிைய ஆதரதத ேபேினார.
ேிறேயதிலிரநேத ஆஸததொேினால
அேதிபபடடாலம, தநைதயின ஆேலாேைனயின
ேபரல ேே (அரெெணடனா ெொழியில ெொடட
எனற அரததம) உடறபயிறேி, ேேடைட, ெீ ன
பிடததல, ெைலேயறதல ேபானைேறைில,
ெிகநத ஈடபாட ெகாணடேராக இரநதார. (
இரபபினம எநேநரமம ஆகஸிென
இனேெலைர ைேததிரபபார.)

1947 ல ேேகோரா பியேனாஸ எயரஸ


பலகைலககழகததில ெரததேம படககச
ெேனைார. 1952 ல ெரததேப படடம ெபறைதாக
தகேலகள கறகினைன. ொணேப பரேததில
அரேியலில ஈடபடட ெபேரான ஆடேிகக
எதிராக பரடேிகர நடேடகைககளில
பஙெகடததிரககிைார. ெரததேககலலர
இறதியாணடல நணபர ஒரேரடன கலேிச
சறறலா எனற ெேளிேய ெேனைிரககிைார.
அரெெணடனா ராணேததிறகான
ெனிததேதைேகளிலிரநத தபபிககேே அபபட
ெேனைார எனற ெதரய ேரகிைத. இரநதாலம
அநத பயணதைத அேர ோகேஙகள
நிைைநததாக ேெறெகாணடரககிைார. ேொடடார
ைேககிளிேலேய அணடஸ, ேிலி, ெபர,
அேெோனின ேெலபைம, ெகாலமபியா,
ெேனிசலா ெேனைிரககிைார. இறதியாக
ெியாெியில இரநத அெெரகக அதிகாரகளால
திரபபி அனபபபபடட இரககிைார. ெரததேப
படடம ெபறை பினபம இேத ேபானற ஒர
பயணததில கவதொலாேிறக ெேனற
உளநாடட அரேியலில பஙக ெபறைிரககிைார.

கமயனிே ஆதரோளரான ேெககேபா


அரெபனஸ கஸொனின ஆடேியில(1951-54)
ேேகோராேின பஙக மரணபாடகேளாட
இரககிைத. திரபதிகரொன மடவகக
ேரமடயேிலைல. அரெபனேஸாட அேரகக
பழககெிலைல எனைாலம, ெபாரளாதார
ேதைேகளககாக அரெபனஸின கைடேி
நாடகளில (ெூன 1954)கவதொலா
அரோஙகததில ஒர ெரததேச ேேேகனாக
பணிபரநதிரககிைார. கவதொலா அரேியலில
அேரத பஙக எனனோக இரநதாலம,
அரெபனஸ ஆடேிைய ெதாடரநத
ஆதரததிரககிைார. அெெரககாைே ெிக
ேொேொக ேிெரேிததிரககிைார.

அரெபனஸ அரச ேழ
ீ நத பிைக ேேகோரா
ெெகஸிேகாேிறக நகரநதிரககிைார.
ொரகேிஸட பாபபலர ேோஷலிஸட கடேியின
தைலேரான ேினெேணட ெலாமபரேடா
ேடாெலடேனாவடன ெதாடரப
ைேததிரநதிரககிைார. ெலாமபரேடா
ேேகோராேிறக இரணட ெபாறபபகைள
ெெகஸிேகாேில ெபறற தநததாக உறதியறை
தகேலகள ெதரேிககினைன. ஒனற, அரச ெபாத
ெரததேெைனயில டாகடர. இனெனானற
ேதேீய பலகைலககழகததில ெரததேப
பிரேின ஆேிரயர. 1956 ேகாைடககாலததில
ஒரநாள ெதரநத ஒர நணபர ேட
ீ டல
காஸடேரா ேேகோராைே எேதசைேயாக
ேநதிககிைார. காஸடேரா தனனைடய அரேியல
ேிநதைனகைளயம, கியபாைே ஆககிரெிபபத
கைிதத திடடததிைனயம ேகாடடட
காணபிததிரககிைார. ெகாரலலாப ேபாரல
ஈரககபபடட ேேகோரா ெரததேத தகதியின
ேபரல ெகாரலலாப பைடயில இைணய ஒபபக
ெகாணடார. ஸபானிய கடயரேின ெெனரல
அலெபரடேடா பேயா கிெரட ேெறபாரைேயில
ெகாரலலாப பயிறேி ெபறைார.

ெூைல 1956 ல, அபேபாேத ெிக


மககியொனேராய கரதபபடட ேேகோரா
உடபட காஸடேராேின ேதிகார கடடாளிகள
கியப அரோஙகதைத அபபைபபடததம
காரயததில ேமபநதபபடடதாக ெெகஸிகன
பாதகாபப காேலாளிகளால சறைி
ேைளககபபடடனர. ெூைல 25 ம ேததி அேரகள
ேிடதைல ெேயயபபடடனர. அதேே டேமபர
1956 ம ேததி கிரானொ இலடேிய
பயணததிறகம, பரடேிககான அைைகேலககம
காரணொயிறற. 82 ெனிதரகேளாட கியபாேில
காலட எடதத ைேதத அேரகளில 12 ேபர
ெகாலலபபடேோ, பிடபடேோ ெேயதாரகள.
தபபிததேரகளில ஒரேரான ேேகோரா
காயமபடடரநதாலம, உறோகததடன
ெேயலபடடரககிைார. ேியரயா ேெயஸடரா
இயககம பலம ெபறைத. ேேகோரா
ேபாராளியாகவம, இராணே தளபதியாகவம
உரெேடததார. ெதாடரநத கலகபபைடயின
உயரநத பதேிைய அைடநதார. எபேபாதாேத
அலலத ேதைேபபடடால ெடடேெ
ெரததேராக ெேயலபடடார. கலகககாரரகளின
ெபரய கழேின கொணடராக உயரநத பிடல
காஸடேராவகக அடதத ஸதானததில
இரநதார. 1958 ல ஓரயணட ொகாணததிலிரநத
ெததிய லாஸேிலலாஸ ொகாணததிறக அேர
தைலைெ தாஙகி நடததிய பயணததால
தைலநகரான ோநதா கிளாராைே ைகபபறை
மடநதத.

1959 பரடேிககப பிைக ேேகோரா


கியபாேிேலேய இரபபதறக கடயரைெ
அளிககபபடடார. பதிய அரோஙகததில
ேேகோரா ேகிதத மதல ெபாறபப
ெோனாேில உளள லா கபானா
தைைமகததில கொணடராக இரநதத.
அேரைடய அதிகாரததின கீ ழ ேொேொன
ேபாரகைகதிகளககான ேிோரைண
நைடெபறைத. 600 ககம ேெறபடட
ெபாதெககளம, இராணே அதிகாரகளம
ெகாலலபபடடனர. பரடேிகர ேகாடபாடடலான
நீதியின அடபபைடயில யாைரயம
ைகதெேயயவம, தணடைன ெகாடககவம
ேேகோராோல மடநதத. கமயனிே
நடேடகைககைள ஒடககம ெபாரடட
மநைதய பாடஸடா அரேில ெேயலபடடேரகள
ெீ தான ேிோரைணயில தனிபபடட
ேிரபபகேளாட ெேயலபடடார. ேதேீய
இராணேதைத ெககள பரடேிககான மககிய
ஆயதொக உரோககேதில காஸடேராவகக
தைணயாக இரநதார. இராணே உததரவ
பிைபபிககம தைையின தைலேராக இரநத
ேேகோரா கமயனிே ேிததாநதததின
அடபபைடயில அரேியல ேகாடபாடைட
ஏறபடததேதில கேனொயிரநதார. கியபாேின
ெபாதெககைள ேபாராளியாக உரோககிய
ெபரைெ அேைரச ோரம.

இராணேம அலலாத தைையில அேர ேகிதத


மதல ெபாறபப ெதாழில தைையின
தைலேராக இரநதத. நிலசேீரதிரததததில
தீேரீொக இரநதேபாதிலம அநதப பதேியில
இரணேட ொதஙகளதான(ெேபடமபர- நேமபர
1959) இரநதார. 1959 நேமபரல ேதேீய ேஙகியின
தைலேராக நியெிககபபடடார. அதறகான
தகதிகள இலலாத ேபாதம, திைைெயான
ஆேலாேகரகைள ைேததகெகாணட ெிக
ேிைரேில அதன நடபொன ேிஷயஙகளிலம
தைலயிடட திைமபட நிரேகிததார.
ேதேியெயொககேதிலம, ெபாரளாதாரததின
பனமகததனைெகைள ைெயபபடததேதிலம
ேேகம காடடனார. பணசழறேியிைன 62
ேதேத
ீ ததிறக உயரததி, பணேக
ீ கதைத
கடடபபடததி பரடேியின ேிைளைே ெககளகக
காடட மைனநதார.

1961 ல அேர ேரததக அைெசேராகி ேதேததின


ெபாரளாதார நடேடகைககைள அரேின
கடடபபாடடறகள ெகாணட ேர மயறேிகைள
எடததார. தனியார மலதனம கேிநத ேிடாெல
தடததிட ஏறபாடகள ெேயதார. இைககெதிகைள
கைைபபதறக கடடபபாடகள ெிகக ைலெேனச
மைைையக ெகாணட ேநத டாலரன
நடொடடததிறக கடோளம ேபாடடார. உயரதர
ெறறம நடததர பிரேினரன ெீ த ேரைய
கடைெயாககி ெதாழிலாளரகைள
அரேைணததக ெகாணடார.

பிைக கியபாேின ெபாரளாதார ேிஷயஙகளில


ேேகோராேின ெேலோகக நிதானொக
அதிகரததத. 1960 ம ஆணடன பிறபகதியில
ஐேராபபா ெறறம ேோேியததிறக ெபாரளாதார
கழ ஒனேைாட ெேனைார. கியபாேின
மலதனப ெபாரடகளககான ேரததக
உடனபாடகளில ெேறைி ெபறைார. ேெலம பல
நாடகளகக ேரததக ரதியான பயணஙகள
ேெறெகாணடார. 1961 ல நடநத பணடடா ெடல
எஸேட ேநதிபப ெறறம 1964 ல நடநத
ேரததகம ெறறம மனேனறைம கைிதத
ஐககிய நாடகளின ொநாட உடபட பல
ேரேேதே ொநாடகளிலம கலநத ெகாணடார.
இரணேததில எநத ெபாறபபம இலலாத
ேபாதம ேேகோரா ராணே உைடையேய
அணிநத ெகாளகிைார. 1963 டேமபரல பினார
ெடல ரெயா ொகாணததில உளள
இராணேததிறக தைலைெ தாஙகி ஒர
பைடெயடபப நடதத இரநததாக ெதளிேறை
தகேலகள ெதரேிககினைன. இரககெறை,
ஆதாயஙகைள ேநாககம ெனிதரான ேேகோரா
ேெறகததிய கலாசோரததிறக
பழககொயிரநதார. ேியரயா ேெஸடரா
நாடகளில ேரீரகளகக ோரலஸ டககனஸ,
பிெரஞச எழததாளர அலேபானஸ ெடெடட,
கியபாேின பரடேிகர கேிஞர ொரடட ெறறம
ேிலி நாடட கமயனிே கேிஞர பாபேலா
ெநரடாேின எழததககைள ோேிததக
காடடோராம. நலல உணவ, பிராநதி,
ேிகெரடடகளகக பிரயம ெகாணடேராக
இரநதிரககிைார. ெெனைெயாக
ேபேககடயேராக இரநதிரககிைார.
இரநதாலம களிபபத பிடககாெல,
உதாேீனொன ேதாறைதேதாடதான
காடேியளிபபார.

ெபரேிய நாடட ெிலடா ெகடயா


அகேகாஸடாேோட நடநத அேரத மதல
திரெணம ேிோகரததில மடநதத. பிைநத ஒர
கழநைத தாேயாட இரககிைத.
அெலயடாேோட ேிலகாலம ேேரநத ோழநத
பிைக 1959 ெூன 3 ம ேததி ேேகோரா அேைர
திரெணம ெேயத ெகாணடார. பரடேி நடநத
ேெயததில அெலயடா கணிேொன காலதைத
ேியரயா ேெஸடராேில கழிததிரககிைார. 1959
ெேபடமபரல கமயனிே ெேலோகக உளள
லததீன அெெரகக ெகளிர காஙகிரேில
உறபபினரானார. ெறை இடதோர
அைெபபகளிலம அேரத ேபர அடபடகிைத. 1960
ல ஒர கழநைத பிைநதத. ேேகோரா பிெரஞச
ெறறம ெகாஞேம ஆஙகிலம ேபசோர.

ஆேணம மடேைடகிைத.
இநத ஆேணததில ேேகோராேின நடேடகைககைளப பறைி ெடடேெ
ெோலலபபடட இரககிைத. அதிலிரநத அேரைடய ேிநதைனகளின ேிற
ெேபபதைத ெடடேெ ஸபரேிகக மடயம. உைரகள, எழததககள,
அைைகேலகள எதவம கைிபபிடபபடேிலைல.

அெெரகக ஏகாதிபததியததிறக ேேகோராேின ெீ த ஏறபடடரநத எரசேல


ெதரகிைத. காஸடேராேின ெீ த உளள ேனெம ெதரகிைத. கியபாேின
ெீ தளள ெேைி ெதரகிைத. எலலாேறறககம ேெலாக கமயனிேததின
ெீ தளள ெிரடேியம ெதரகிைத. இநத கைிபபகேளாட ேேகோராைேப பறைி
ேி.ஐ.ஏ இனெனார தகேைலயம ேேெிதத ைேததிரநதத. அத
உணைெயானத. ேேோல ஒர இடததிேலேய ெதாடரநத இரநதிட
மடயாத எனபததான அத.

ேேகோராவககள எனன ஓடக ெகாணடரநதத எனபைத ஓரளவகக


பரநத ைேததிரநதேர காஸடேரா ெடடேெ. அேராலம ேேகோராைே
தடதத நிறததிட மடயாத.

1964 டேமபர 9 ம ேததி கியபாேின தைலநகரான ெோனாேிலிரநத


பைபபடட நியயாரக ெேனைார. ஐ.நா ேைபக கடடததில கலநத
ெகாணடார. ஏகாதிபததியததிறக எதிராக ஆறைிய உைர உலைக திரமபிப
பாரகக ைேததிரநதத. "நான ஒர கியபன. நான ஒர அரெெணைடன. நான
யரககம கைையாத லததீன அெெரகக ேதே பகதன. இஙேக ேநதிரககம
லததீன அெெரகக மககிய ெனிதரகள யாரம தஙகைள நான அேெதிதத
ேிடடதாக நிைனததக ெகாளள ேேணடாம. லததீன அெெரகக நாடகளில
எதாேத ஒனைின ேிடதைலகக எநத பலனம ேகடகாெல, யாைரயம பலி
ேகடகாெல நான எனைனேய தரேதறக தயாராக இரககிேைன" எனனம
பிரகடனததில தீரககொன லடேியம இரநதத.
எடட நாடகள அஙகிரநத ேே 17 ம ேததி பைபபடட கனடா ேழியாக
அலெர
ீ யா ெேனைார. ஆேிய ஆபபிரககா நாடகளின ஒறறைெககான
அைெபபில இரணடாேத ெபாரளாதாரக கரததரஙகில பஙேகறைார.
அஙகிரநத காஙேகா, கினியா, கானா, தாேொ ஆகிய நாடகளககச
ெேனைார. பாரஸ ேழியாக தானோனியா ெேனைார. ெதாடரநத
ெகயேராவககம ெீ ணடம அலெர
ீ யாவககம ெேனைார. ெீ ணடம ெகயேரா
ெேனற அஙகிரநத கியபாேிறக திரமபியிரநதார. ெொததொய மனற
ொதஙகள.

ஏராளொன அனபேஙகைள அேர ெபறைிரநதார. ஆேியாேிலம,


ஆபபிரககாேிலம, லததீன அெெரககாேிலம உளள பரடேிகர
ேகதிகைளயம, அஙகளள நிைலைெகைளயம பறைி
அைிநதெகாணடரநதார. காஙேகாேில லமமபாேின ெகாைலககப பிைக
அேரத ஆதரோளரகள நடததகிை ெகாரலலா நடேடகைககள, அலெர
ீ ய
ேரீரகள தஙகள ெணணிலிரநத பிரானைஸ ேிரடடயடதத நாடகள,
லததீன அெெரககாேில இயஙகிேநத ெகாரலலா கழககள எலலாம
அேரககள ேெலம ேேகதைத உரோககியிரநதத.

இனெனார கியபாோக ஒேர ஒர லததீன அெெரகக நாட ேிலிரததக


ெகாணடால ேபாதம. அதேே ெபாைியாகி ேிடம. ஏகாதிபததியதைத சறைி
தீ பரேச ெேயய ேேணடம எனகிை ேேடைக அேைரத தரததிக ெகாணட
இரநதத.

ேடடெிடடக ெகாணடரககிை கழகின பாரைேைய அேர உணரநத,


அதிலிரநத தனைன ெைைததக ெகாளகிைார. ெகாரலலாேின மதல
நடேடகைக அததான
3 ம அததியாயம

"நாம அநத நிலஙகைள ேிறக ேேணடம. அேரகளால ோஙக மடயாத ேபாத,


உறபததிைய அதிகரககம ேைகயில நாம அேரகளகக கடனகள ேழஙகி
நிலஙகைள ோஙகச ெேயயலாம."

" இத ெிகவம பிறேபாககததனொன கரதத'. எனற ேே எரசேலடன


ெதாடரநதார. "நாம நிலஙகைள எவோற உழபேரகளிடம ேிறக மடயம?
ேெெேளியில ோழகிை ெனிதரகைளப ேபாலேே நீஙகளம ேபசகிைர
ீ கள."

நான எனத ெபாறைெைய இழநேதன. "நீஙகள எனன ெேயய ேேணடெெனற


ேிரமபகிைர
ீ கள. அேரகளகக நிலஙகைள இலேேொக ெகாடகக
ேேணடெெனைா? ெெகேிேகாேில ெேயதத ேபால இஙேகயம ெகடதத கடடச
சேர ஆககடடம எனைா ேிரமபோரகள. ஒர ெபாரைள ேிைல ெகாடதத
ோஙகினாலதான அதன அரைெ ெனிதரகளககப பரயம"

"ேீ..ேதேடயா ெகேன" ேே கததினார. அேரத கழதத நரமபகள பைடதத


ெதரநதன.

-தனககம, ேேவககம நடநத உைரயாடல பறைி எழததாளரம அரேியல


பிரமகரொன ேியாரா.

(3)

எலலாம இயலபாய நடநதெகாணடரபபதாக ேதானைினாலம ஒர நிேபதம


இரநதத கியபாேில. ெெலல ெெலல எலேலார கணணிலம
ேிததியாேொனதாய தடடபபட ஆரமபிததத. ெேளிநாடகளகக பயணம
ெேயதேிடட ொரச 14 ம ேததி கியபாேிறக திரமபிய ேேகோராைே
அதறகப பிைக எஙகம பாரகக மடயேிலைல. நாடடன உயரநத
ெபாறபபகளிலிரநத ெனிதர அேர. நடேடகைககளாலம, ேிநதைனயாலம
உலக ெககளின கேனதைத தன பககம ைேததிரநத பரடேிககாரர. அேர
இலலாத இடம எபபட ெதரயாெல ேபாகம. இரககிை இடமதான ெதரயாெல
தேிததப ேபானாரகள.

பிடபடாத ேேேின கணாமேஙகள அேைரப பறைி தீேிரொக ேயாேிகக


ைேததன. ேே எனன ஆனார எனபைத ஆராயேதில, எனன ெேயத
ெகாணடரககிைார எனபைத ெதரநத ெகாளேதில எஙகம கழபபம இரநதத.
லணடனில ஈேினிங ேபாஸட பததிரகைக ேே ேீனாேில இரககிைார என
எழதியத. உரகேே ோரபபததிரகைக ொரசோேில ேே ஒரயணேட
ொநிலததில ஓயெேடததக ெகாணட எழதகிைார என ெேயதி ேநதத.
ேியடநாெில இரககிைார, கவதொலாேில இரககிைார, ெேனிசலாேில
இரககிைார, ெகாலமபியாேில இரககிைார, அரெெணடனாேில இரககிைார,
ஆபபிரகக நாடகள ஒனைில இரககிைார எனெைலலாம ெேயதிகள
ெேளியாயின. அேர ஒர நாடடறக ெடடேெ ெோநதொனேர இலைல
எனபதம, ஒர ேரேேதே பரடேிககாரர எனபத ெடடேெ இநத தேைான
ெேயதிகளில இரககிை உணைெ.

ெபறேதறக
உணைெ எனன என ெதரநத ெகாளேைதக காடடலம
ஒனறம இலைல.
இழபபதறக நிைைய இததான ேநதரபபம என ஏகாதிபததியக கரலகள
இரககினைன.
ேதநதிகைளயம, அேதறகைளயம ேேகேேகொக
-ேே
கியபாேிறகம, பிடலககம எதிராக பரபப ஆரமபிததன. 'ேே,
ைகத ெேயயபபடட ேிடடார', 'ேே ெகாைல ெேயயபபடட ேிடடார',
'கடைெயான ேநாயால பாதிககபபடட இரககிைார' எனெைலலாம ேரொரயாக
ேபேபபடடன. எழதபபடடன. 'கியப ரகேியஙகைள பதத ெிலலியன டாலரகக
ேிறறேிடட ேே தைலெைைவ ஆகிேிடடார' எனற அெெரகக பததிரகைக
நியஸேக
ீ 1965 ெூைல 9 மேததி எழதியத. கியப ெககளகக அதிரசேியாக
இரநதத. ெூன 17 ம ேததி பிடலிடம ேேகோராேின இரபபிடம பறைிக
ேகடகபபடகிைத. "எஙேக இரககிைார எனற கைமடயாத. ஆனால
ஆேராககியொக இரககிைார" எனைார. அேைரபபறைி தகேலகள எபேபாத
ெதரயம எனற ேகடடதறக "ேேகோரா எபேபாத ேிரமபகிைாேரா அபேபாத
ெதரயம. இதில நாஙகள எனன ெோலல மடயம. ேே எபேபாதம பரடேிகர
ேழியில ேநதேர. அேதேழியிலதான பணியாறறோர என நிைனககிேைாம"
எனைார.

ெீ ணடம பததிரகைககளில ேேெைார ேகாணததில இரநத தாககதலகள


ஆரமபிததன. 'ேேவககம கியப தைலேரகளககம ேொதல',
'ெபாறபபகளிலிரநத நீககபபடட ேிடடார', கமயனிே ஆடேியில ெனிதரகள
தடம ெதரயாெல அழிநத ேபாோரகள' 'அதகைிதத ேிளககமம தர
ொடடாரகள' எனெைலலாம ெீ ணடம ெீ ணடம கடைெயான ேிெரேனஙகள
எழநதன.

ேதநதிகைள உறபததி ெேயகிை, எஙகம தபபி ேிடகிை ஒர அைெபப இதறக


பினனால இரககிைத. அத ரகேிய ேதிேேைலகைள எபேபாதம
ெேயதெகாணேட இரககிைத. ேேகோராைேப பறைி ேி.ஐ.ஏேின அடதத
ஆேணம தயாராகிைத. இலலாதத ெபாலலாதத எலலாம ேபசகினைன அநத
காகிதஙகள. ேேேின இரபபிடதைத அைியமடயாத கழககள ஆததிரததில
இைரகினைன.

ேி.ஐ.ஏ
உளவததைை
1965 அகேடாபர, 18.

'ேேகோராேின ேழ
ீ சேியம, ொறம கியப பரடேியின
மகமம'

எரனஸேடா ேேகோராைே கீ ழிைககேத எனனம


காஸடேராேின ேிரபபம, கடநத ேரடததிலிரநத கியபா
அதன ெகாளைககளிலிரநத ொைிகெகாணட இரபபைதேய
காடடகிைத. அனைாட நடேடகைகயில ேோேியத
ெோலகிை ஆேலாேைனகைள ேிடாெல எதிரததக
ெகாணட ேநததாலதான அதிகாரததிலிரநத அேர
ேிடேிககபபடடரககிைார. ேோேியத ெீ த அேரககளள
ெேறபப கியபாேின ெபாரளாதாரம ெறறம ெேளியைவக
ெகாளைககளில பிரதிபலிததிரககிைத.

கியபாேின தீேரீ பரடேிகர பிரசோரகராக இரநத ேேகேரா,


ேீனாவககம ேோேியததிறகம உளள பிரசேிைனயில
காஸடேரா ேோேியததின பககம ோயேத பிடககேிலைல.
லததீன அெெரககா ெறறம ஆபபிரகக நாடகளின
பரடேிகளகக ஆதரேளிகக ேேணடம எனனம கியபாேின
ேிரபபம கைைநத ெகாணேட ேரேைதயம அேர
ெேறததார. இத ேபானை மரணபாடகள இரநத
ெகாணேட இரககினைன. இநத ஆேணம அநத இரணட
ெனிதரகளகக இைடயிலான மரணபாடகளில கேனம
ெேலததகிைத.

காஸடேராவகக ஆதரோக இரககம ேைரககம,


ேேகோரா கியபாேின ெபாரளாதாரதைத ேடேைெககிை
ேிறபியாக கரதபபடடார. அேரத ெபாரளாதாரத
திடடஙகள தேற எனற நிரபணொயின. ெறை
ெகாளைககள கடைெயான ேோதைனகைள ேநதிகக
ேநரநதன.
அழிவததனைெ ெகாணட ேேகோராேின திடடஙகைள
ேரெேயய ேேணடய ெபாறபப இபேபாத காஸடேராவகக
ேநத ேேரநதிரககிைத.

ஆரமபததிலிரநேத ேேகோரா ேேகொன


ெதாழிலெயொககைலயம, எலலாேறைையம ேதேீய
ெயொககேைதயம ஊககபபடததி ேநதார. ஒர
பயிறேியளிககபபடட ெபாரளாதார நிபணராக
இலலாேிடடாலம காரேலாஸ ேபானைேரகளின
ஆடேேபைணகைளயம கடநத, காஸடேராைே ேமெதிகக
ைேதத ெதாழிலெயொககைல தரதபபடததி இரககிைார.
அெெரககாேின ெபாரளாதாரத தைடைய உைடபபதறகாக
ேிேோய உறபததியிலிரநத ெதாழிறோைலகளககான
மதலடகளகக கியபாேின ெபாரளாதாரதைத திைே
திரபபி இரககிைார. ேேகோராேின இநத ெகாளைககளால
கியபாேின ெபாரளாதாரம எபேபாதம இலலாத அளவகக
ேீரழிநதிரககிைத.

ேேகோராவகக பிரானச நாடைடச ேேரநத கமயனிே


ேிததாநத அடபபைட ெகாணட ெபாரளாதார நிபணரான
ோரலஸ ெபததலேெம மககிய எதிரயாக இரககிைார.
காஸடேரா அைழதததன ேபரல ெபததலேெம பலமைை
கியபாேிறக ேநத ெபாரளாதார நடேடகைககள
ேிேோயதைதச ோரநததான இரகக ேேணடம எனற
ேலியறததி இரககிைார. ஆனாலம ேேகோரா தனத
நிைலபாடகளில உறதியாக இரககிைார 1964 ொரசேில,
ேேகோரா ெிகத ெதளிோகச ெோலகிைார.
ைெயபபடததபபடட ெபாரளாதாரக ேகாடபாடகைள
அைனதத மைனகளிலம நினற பாதகாபபத நெத ெிக
மககிய கடைெ எனகிைார. கியபா தனத தததோரதத
ெகாளைகயிலிரநத ேிலகிேிடாெல இரபபதறக இநத
ைெயபபடதததல ேதைேயானதாய ேேகோரா கரதகிைார.
ஆனால ெபததலேெம அைனதத மைனகளிலம
ேதைேயிலைல, தனிெனித உறபததிைய ெபரககேதறக
ெகாஞேம தாராளொக இரபபத ேரயானதாயிரககம
எனகிைார.

இநத ஆேணம இபபடேய நீளகிைத. ெபாரளாதாரப பிரசேிைனகள,


ெேளியைவக ெகாளைககள கைிதத நிைைய ேபேிேிடட, ேேகோராேின
இரபபிடம அைிய மடயாத எரசேேலாட ெதாடரகிைத.

ேேகோரா ொரச 13 ம ேததி ெோனா ேநதார. காஸடேரா


ேிொன நிலயததிறக ெேனற ேரேேறைார. ெோனா
பததிரகைககளின மலம அேர ொரச 20 ம ேததி ஒர
ெபாத இடததில ேபேியிரபபதாக ெதரய ேரகிைத.
அதறகப பிைக யார கணணிலம தடடபபடேிலைல. இநத
அதிகாரப ேபாடடயின மதல ேிரேல ெூன ொதததில
ெதளிோக ெதரய ஆரமபிததத. ேேகோராேின
ஆதரோளராயிரநத ேதேிய ேஙகியின இயககனர
ேலோடர அதிலிரநத அகறைபபடட ெோனா
பலகைலககழகததிறக அனபபபபடகிைார.

ெூைல 27 ம ேததி காஸடேராேின ேபசச கியபாைே


ேேகோராேின பாரைேயிலிரநத அபபடேய திரபபேதாக
இரககிைத. ேேகோராேின இறககொன
ெகாளைககளககம, ெபததலேெெின
ெநகிழவததனைெயான ெகாளைககளககம இைடயில
மரணபாடகள ேரமேபாத காஸடேரா ேேகோராைேேய
ஆதரதத ேநதார. ஆனால அேர இபேபாத தனத
நிைலயில ெபரம ொறைஙகைள ெகாணடரககிைார. பைழய
மைையிலிரநத மழைெயான ொறைஙகளம,
ேீரதிரததஙகளம ெகாணட ேரேேணடம எனகிைார.
அதிகாரதைத ைெயபபடததிய ேேகோராேின
நடேடகைகயிலிரநத அதிகாரபபரேலககான
ெகாளைககைள காஸடேரா மனெொழிநதார.
"ொகாணததின ஒர நகரததில நினற ஒர நாய
ேேடைடகள ெேயத ெகாணடரககொனால, அஙேக
ெபாறபபில உளளேரகள அைத அகறைிேய ஆக ேேணடம"
எனேை ெோனனார.

ெேபடமபர 28 ம ேததி காஸடேராேின ேபசச இனனம


ெதளிோக இரககிைத. "நான உளளர ேளரசேிையயம,
நிரோகதைதயம ெடடேெ ஆதரககிேைன". ேேகோராேின
தீேரீொன ெகாளைககளகக இத ேநர எதிரானத.

அகேடாபரல நடநத கியபா கமயனிஸட கடேியின


ெததியக கெிடடயின கடடம ேேகோராேின
ெகாளைககளககம, ஆதரோளரகளககம ோதகொனதாக
இலைல. ெநகிழவததனைெயளள பதிய ெபாரளாதார
ெகாளைககளகக ஆதரோன ேேற ெபாறபபாளரகைள
நியெிககிைத.

அகேடாபர 2 ம ேததி கடடெொனைில ேேகோரா எழதிய


கடதம ஒனைை காஸடேரா ோேிககிைார. அதன மககிய
ோராமேம ேேகோரா தனத பரடேிகரத தனைெகைள
ேேெைஙகாேத உபேயாகபபடததபேபாேதாக
ெோலலியிரபபததான. ஒர இடததில ேேகோரா இபபட
எழதகிைார: "கியபாேின தைலேராக நீஙகள இரபபதால
உஙகளகக ெறககபபடடைத நான ெேயகிேைன".
இதிலிரநத ஒனற ெதளிோகிைத. பரடேிைய ஏறறெதி
ெேயயம காஸடேராேின திடடமம, ெபாரளாதாரக
ெகாளைககளில ொறைஙகளம ேேகோரேின ேழ
ீ சேிகக
காரணொகி இரககிைத. இனி உளநாடட ெறறம
ெேளியைவக ெகாளைககளில கியபா ேோேியததின
பததிெதிகளினபடதான நடநத ெகாளளம.

இநத பதிய அணிேேரகைகயால கியபாேிறகம ேீனாவககம


ஏறகனேே இரநத உரேலகள ேெலம அதிகரககம.
ெகாளைக ரதியான கமயனிஸட கடேிகைள இனி
ஆதரககம எனறம பக
ீ ிங ஆதரவ ெபறை
ேபாராளிககழககைள ஆதரககாத எனறம ேபான
நேமபரல லததீன அெெரகக கமயனிஸட கடேிகளின
பிரதிநிதிகளிடம கியபா ெோலலியிரககிைத. இதகைிதத
ேிளககேதறகாகேே ேேகோரா இநத பிபரேரயில ேீனா
ெேனற ேநததாகவம ெதரகிைத.

எத எபபட இரநதாலம ேீனா, கியபாைே இனி


திரபோதிகள எனேை அைழககம. இதேைர
ெேளிபபைடயாக அபபட அைிேிதததிலைல. ேேகோராேின
ேழ
ீ சேிேயாட கியபாேின பரடேி பதிய பரணாெம
ெபறகிைத. கியபாேின ெேளியைவகெகாளைகயில மககிய
ொறைம ஏறபடேதில ேபாய மடகிைத.

ஆேணம மடகிைத.

இநத ஆேணம ஏகாதிபததியததின அபிலாைேகளால நிரபபபபடட இரககிைத.


ஒர ேினனஞேிற நாட, அதவம தனகக ெிக அரகில இரநதெகாணட பரடேி
நடததி ேோஷலிே பாைதயில காலட எடதத ைேபபத தாஙக மடயேிலைல.
கியபாேில ேோஷலிேதைத எபபட தீரதத கடடேத எனகிை ேதியின ைககள
இநத ஆேணததில ஒளிநதிரககினைன. பரடேி நடததி, பைழய உலகிலிரநத
ஒர பதிய உலகிறக காலட எடதத ைேககிை ேபாத ஏறபடகிை ேிரெஙகைள
ெகாசைேபபடததகிைத. தாேன அநத நாடடறக தைடகைள ேிதிதத ேிடட
அைத அநத நாட ேொளிதத எழநத நிறபைத பாரகக மடயாெல
ெபாரமகிைத. தைலேரகளககள, ெகாளைககளககள மரணபாடகள எனற
அதைன ஊத ஆரமபிககிைத. கியப பரடேிககப பிைக ேி.ஐ.ஏ பலமைை
காஸடேராேின ஆடேிைய கேிழபபதறக தாககதலகள நடததியிரககிைத.
ொோனாேின ெீ த ேிொனததில பைநத கணடகள ேே
ீ பபடடரககினைன.
அதன ஏெணடகள கியபாேிறகள நைழநத நாேேேைலகளில ஈடபடட
இரககினைனர. இநத ஆேணமம அபபடபபடட ஒனறதான.

காஸடேராவககம ேேகோராவககம இைடயில நைழநத ேோேியததககம,


ேீனாவககம இைடயில உளள மரணபாடகள ேைர அதபாடடகக
ேபேிகெகாணேட இரககிைத. தான எதெேலலாம நடகக ேேணடம எனற
ஆைேபபடகிைேதா அைதெயலலாம ைபததியம பிடததத ேபால எழதி
தளளியிரககிைத.
ஏகாதிபததியதைத
ைபததியம எனற ெோலேதறக காரணஙகள
நிரமலபபடதத ேேணடம.
அதறக ஒவெோனைாக, ேிற ேிற இரககினைன. ேேகோராைே ேோேியததின
கடடொக ெககைள ேிடேிகக
எதிரபபாளராக ேிததரககிைத இநத ஆேணம. ஆனால
ேேணடம. எதிரைய அேன
பெியில இரநத அெெரககாேிேலேய இரநத ெகாணட 1964 டேமபர
ெபயரதெதடதத கடைெயான
11 ல ஐ.நா ேைபயில ேேகோரா ேபேியைத எஙேக
ேபாராடடததிறக அைழகக
ேேணடம. அேனககச ெகாணட ேபாய ஒளிததைேககப ேபாகிைாரகள
ோதகொன பகதிகைளயம
மகாமகைளயம அழிகக
எனற ெதரயேிலைல. அெெரககாைே சடடககாடட
ேேணடம. உலகைிய ெோனனார "...நாஙகள ொரகேீய
-ேே ெலனினியோதிகளாக இரநதாலம எஙகளத நாடம
நடநிைல நாட எனற பிரகடனம ெேயகிேைாம. ஏெனனில நடநிைல நாடகளம
ஏகாதிபததியதைத எதிரதத ேபாராடகினைன. நாஙகள எஙகளத ெககளகக
உனனதொன ோழகைகைய அைெததத தர ேிரமபகிேைாம. ஏகாதிபததியேொ
ஆததிரமடடக ெகாணட இரககிைத..." அெெரககா ோரபாக ேபேிய
ஸடேனேன ேேகோராைே தாககி ேபேினார. அெெரகக ேிதிதத தைடயால
கியபாவகக ேநரநத ெபாரளாதாரக கஷடஙகைள பறைி ேபேியதறகாகவம,
கமயனிஸடாக இரபபதறகாகவம கறைம ோடடனார. ேேகோரா பதில
ெோனனார. "கியபாவகக எதிரான அெெரககப ெபாரளாதாரத தைடயின
உணைெ ேரலாறைை நான ெீ ணடம கைபேபாேதிலைல. ேோஷலிே
நாடகளின ேேகாதர உதேியால, கைிபபாக ேோேியத யனியன உதேியால
நாஙகள அெெரகக ெபாரளாதாரத தைடகைள ெேனற ேரகிேைாம.
எதிரகாலததிலம ெேலலேோம எனற கைிக ெகாளகிேைன". ேோேியத
யனியன ெீ த அவேளவ நமபிகைக ைேததிரநத ஒர ெனிதைரததான ேி.ஐ.ஏ
ஆேணம தன இஷடம ேபால ேிைதகக மயறேிககிைத.

பரடேி பறைிய ேில ேிெரேனஙகள எனனம தனத கடடைரயில ேே


எழதகிைார... "கியபாைே ெணடயிடச ெேயய ேேணடெெனற ேிரமபிய
எதிரகள கியபாேிறக எணெணய ேழஙகேைத நிறததிய ேபாத ேோேியத
தைைமகஙகளில இரநத ேதைேயான அளவகக எணெணய ஏறைிகெகாணட
ேோேியத கபபலகள கியபா ேநாககி பைபபடடன. கியபாைே அடபணியச
ெேயய ேேணடெெனற ேிரமபிய எதிரகள ேரககைர ோஙக ெறதத ேபாத
ேோேியத ோஙகிக ெகாணடத. அெெரகக ெணணிலிரநத
ெேலததபபடட பைடெயடபப ஆயததஙகைள ேோேியததின
எசேரகைக தடதத நிறததியிரபபதாலதான கியபா இனற
இைையாணைெேயாட இரகக மடகிைத". ேேேின இநத ோரதைதகள
ேி.ஐ.ஏேின ோரதைதகைள சடட ேழ
ீ ததகினைன.

ேேகோராைே நாய எனபத ேபால பிடல ெோனனதாக எழதகிைத. அநத


இரணட உளளஙகளகக இைடயில நிகழநதிரநத அனபின உைவகள கைிதத
உளோளிகளகக எனன ெதரயம? "பிடல எனைனேிட ேிைநத
மைளயைடயேைன கணடபிடதத ேிடலாம. ஆனால அேரத
கரததககேளாட அதிகம ஒததப ேபாகிை ஒரேைன அேர கணடபிடபபத
அவேளவ சலபொன காரயெலல" எனற ேேகோராேே ெோலகிைார.
ேோேியத எழததாளர அனஸடஸ இேிேனாேிச ெிேகாயின இனனம
அழததொகச ெோலகிைார. "பரண பரஸபர ெரயாைத, பரஸபர பரதல எனை
கணஙகள ததமபிய அநத ேிைநத நடைபக கணடெகாளள எனகக ோயபபக
கிைடததத. இநத இரணட பரடேிககாரரகளின தனிபபடட கணஙகள மறைிலம
ொறபடடைே. ஆனால ஒரேர ெீ த ஒரேர உயரநத கரததககைள
உைடயேரகளாய இரநதனர."

அறபதொன அநத ேதாழைெைய ேேகோரா எழதி ெகாடததிரநதார. ேெேல


படதத இநத ேி.ஐ.ஏ ேின ஆேணததில கட அகேடாபர 2 ம ேததி ஒர
கடடததில காஸடேரா அைத ோேிதததாக ஒர தகேல ேநதிரககிைத. அதில
ஒர ேரைய ெடடம ெோலலி கயைெததனதேதாட அரததம ெோலகிைத.
அனபம, ெனிதேநயமம ெகாணட இதயததிறக அதன அரததஙகள யாரம
ெோலலாெேலேய ேிளஙகம. ேேகோரா ெிக அைெதியான கரலில
இதயததிலிரநத ேபசகிைார. உலைக ேநேிதத அேரத கனவகள அதில
ேடககபபடடரநதன. எபேபரபபடட காரயததிறகாக, தனைன அரபபணிகக
இரககிைார எனபைத ெோலகிைார. யதத களததகக பைபபடடேிடட அேர
பிரயா ேிைடேயாட பிடலகக எழதிய கடதம அத
4 ம அததியாயம

பிடலகக ெடடம அேர எழதியிரககேிலைல. தாய தநைதயரககம,


கழநைதகளககம, ெைனேிககம கடதஙகள எழதியிரககிைார. அைேகளில
பரபரண தியாகம நிைைநதிரககிைத. 1965 லிரநத 1967 றகள ேேற ேேற
தரணஙகளில எழதபபடடைேயாயிரநத ேபாதம எழததககளில அேத உறதி
படநதிரககிைத. யததகளததிறக பைபபடடேிடட ஒர பரடேிககாரனின இதயம
கிடநத தடததக ெகாணடரககிைத. ெரணதைத அைழததக ெகாணட அேர
டான கயிகோடடன ேராேினாணேட கதிைரயில ெேனற ெகாணடரககிை
காடேி கணமனேன ேிரகிைத. உலைக கலகககிை ெேடச ேதததைத அேரத
தபபாககி அைடகாதத ெகாணடரககிைத.

பிடலகக எழதிய கடதம :

ெோனா

பிடல,

இநத ேநரததில எனகக பல ேிஷயஙகள நிைனவகக


ேரகினைன. உஙகைள ெரயா அநேதாணியாேின
ேட
ீ டல ேநதிததத, உஙகளடன ேர எனைன நீஙகள
அைழததத, பைபபட தயாரானேபாத ஏறபடட பரபரபப.
இைநத ேபானால யாரகக தகேல ெகாடகக
ேேணடம எனற ேகடகபபடட ேபாததான உணைெ
உைைததத. பிைக எலலாம பரநத ேபானத. பரடேியின
ேபாத ஒரேர இைககவம ெேயயலாம அலலத
ெேறைியம ெபைலாம. ெேறைிககான பாைதயில பல
ேதாழரகள இைநத ேபானாரகள.

இனற நாம பககேபபடடரபபதால அைேெயலலாம


அததைன உணரசேிகரொக இலலாெல இரககலாம.
அநத நிகழசேி திரமபகிைத. கியப பரடேியின எனகக
அளிககபபடடரநத கடைெகைள நிைைேேறைி
ேிடேடன என நிைனககிேைன. நான
உஙகளிடெிரநதம, ேதாழரகளிடெிரநதம,
எனனைடயேரகளாகிேிடட ெககளிடெிரநதம
ேிைடெபறகிேைன.

கடேியின தைலைெயில எனனைடய


ெபாறபபகளிலிரநதம, எனனைடய அைெசேர
பதேியிலிரநதம, கொணடர ெபாறபபிலிரநதம,
கியபாேின பிரைெககான உரைெயிலிரநதம நான
ேிலககிேைன. கியபாவடன ேடடரதியாக எனகக எநத
ெதாடரபம இலைல. ஆனால இைேகைளப ேபால
ேிலககேே மடயாத ேேற உைவகள இரககினைன.
அைேகைள எனனால உதைிேிட மடயாத.

பரடேியின ெேறைிைய ஒரஙகிைணககிை


அரபபணிபேபாடம, மழ ஈடபாடேடாடம நான கடநத
காலததில பணிபரநதிரககிேைன என நமபகிேைன.
எனனைடய ேொேொன தேற ஒனறதான. ேியரயா
ொஸடேராேின ஆரமப நாடகளில உஙகள ெீ த
ேெலம நமபிகைக ைேககாெலிரநத ேிடேடன.
தைலைெககம, பரடேிகரததனைெககம தகதியான
உஙகள கணநலனகைள உடனடயாக
பரநதெகாளளேிலைல.

அறபதொன நாடகளில நான ோழநதிரககிேைன.


கரபய
ீ ேிககல எழநத ேோகொன ஆனால ேேகொன
தரணஙகளில உஙகேளாட ேேரநத ெககளின பககம
நினை ெபரைெைய உணரகிேைன. அநத ேெயததில
உஙகைளப ேபால எநதெோர தைலேரம அவேளவ
பிரொதொக ெேயலபடடரகக மடயாத.
அபாயஙகைளயம, ெகாளைககைளயம ேரயாக
எடததைரதத உஙகைள ேரயாக பரநத ெகாணட எநத
தயககமெினைி பினெதாடரநததறக
ெபரைெபபடகிேைன.

எனனைடய எளிைெயான மயறேிகளம உதேிகளம


ேேற நாடகளககத ேதைேபபடகினைன. கியபாேின
தைலேராக நீஙகள இரபபதால உஙகளகக
ெறககபபடடைத எனனால ெேயய மடயம. நாம
பிரேதறகான ேநரம ேநதேிடடத.

ேநேதாஷதேதாடம, ேரததஙகேளாடமதான நான


இதைன ெேயகிேைன எனபைத நீஙகள பரநத ெகாளள
ேேணடம. அரைெயான உலகதைத கடட
எழபபோரகள எனகிை தயைெயான எனத
நமபிகைககைள இஙக ேிடடச ெேலகிேைன. தஙகள
ெகனாக எனைன ேரேேறை ெககைள நான ேிடடச
ெேலகிேைன. இததான உயிைர ேேதைனபபடததகிைத.
பதிய ேபாரககளஙகளகக நீஙகள கறறக ெகாடதத
நமபிகைகைய ெகாணட ெேலகிேைன. ெககளின
பரடேிகரததனைெகைளப ெபறற ெேலகிேைன.
எஙகிரநதாலம ஏகாதிபததியததிறக எதிராக ேபாரடம
பனிதொன கடைெைய நிைைேேறறகிை உணரைே
ஏநதிச ெேலகிேைன. இததான எனத பலததிறக
ஆதாரொக இரககிைத. ஆழொன காயஙகைள
ேரெேயகிைத.

கியபா ஒர மனனதாரணொக ேிளஙகியைதத தேிர


என காரயஙகளகக ேேற எநத அரததமம
கிைடயாத. ேேேைார ோனததின கீ ேழ எனனைடய
கைடேி ேநரம இரககொனால, அபேபாதம இநத
ெககைளயம, மககியொக உஙகைளயம நிைனததக
ெகாளேேன. நீஙகள எனகக கறறக ெகாடதததறகம,
நீஙகேள மனனதாரணொய ேிளஙகியதறகம நனைி.
எனனைடய ெேயலகளின ேிைளவகளால உஙகளகக
உணைெயாக இரபேபன.

நமமைடய பரடேியின ெேளியைவக ெகாளைகேயாட


அைடயாளம காணபபடடேன நான. எஙகிரநதாலம
அபபடேய இரபேபன. கியப பரடேியாளனககரய
ெபாறபைப உணரநேத இரககிேைன. அபபடேய நடநத
ெகாளேேன. எனனைடய ெைனேிககம,
கழநைதகளககம எைதயம ேிடடச ெேலலேிலைல
எனற எநத ேரததமம கிைடயாத. ேநேதாஷமதான.
ோழேதறக ேதைேயானேறைையம, கலேிையயம
ெகாடபபதறகொன ஒர அரச இரககிைத.

உஙகளிடமம, நெத ெககளிடமம ெோலேதறக


நிைைய இரநதாலம அைே ேதைேயிலைல என
நிைனககிேைன. ோரதைதகளால
நிைனபபைதெயலலாம ெோலலிேிட மடயாத.
காகிதஙகள ேண
ீ ாேைதத தேிர ேேற ஒனறம
நிகழநதேிடப ேபாேதிலைல.

நெத காலடகள எபேபாதம ெேறைிைய ேநாககிேய.


ெேறைி அலலத ேரீ ெரணம.
எனத மழைெயான பரடேிகரொன உணரசேி
ேேகததடன உஙகைள ஆரத தழேிக ெகாளகிேைன.

ேே

ெபறேைாரகக எழதிய கடதம :

அனபிறகரயேரகேள!

ெீ ணடம என காலகளககடயில ேராேினாணேடயின


ேிலா எலமபகைள உணரகிேைன. ேகடயதைத
ைககளில ஏநதிக ெகாணட பயணதைத ஆரமபிககிேைன.
பதத ேரடஙகளகக மனபம இேத ேபால
ேிைடெபறற ஒர கடததைத எழதியிரநேதன. அதில
நான ஒர ேிைநத பைடேரீனாகவம, ேிைநத
ெரததேராகவம இலலாெல இரநததறகாக
ேரததபபடடரநேதன. இனற நான அவேளவ
ேொேொன பைடேரீன அலல.

ேெலம நமபிகைகயளளேனாக நான இரபபைதத


தேிர ேேற ஒர ொறைமம இலைல. எனனைடய
ொரகேீயம இனனம ஆழொனதாகவம,
தயைெயானதாகவம ஆகியிரககிைத. தஙகைள
ேிடேிததக ெகாளளம ெபாரடட ேபாராடம
ெககளகக ஆயதம தாஙகிய ேபாராடடம ெடடேெ
தீரவ எனற நமபகிேைன. அதனபடேய நடககிேைன. பலர
எனைன ோகேககாரனாக அைழககலாம. ஒர
ேிததியாேம. தனனைடய நமபிகைககைள
உணைெெயனற காடட தனைனேய பணயம ைேககிை
ோகேககாரனதான நான.

இதேே மடோகக கட இரககலாம. நான


ேிரமபாேிடடாலம கட, எத ேேணடொனாலம
நடககலாம. அபபடயிரநதால உஙகைள கைடேி
மைையாக தழேிகெகாளகிேைன. உஙகைள ெிகவம
ேநேிககிேைன. அைத ெேளிபபடதத எனககத
ெதரயேிலைல. நான எனத ெேயலகளில ெிகவம
உறதியானேன. பலேெயஙகளில நீஙகள எனைன
பரநத ெகாளளேிலைல. இரககடடம. இனற எனைன
நமபஙகள.

ெநாயநத ேபான என காலகைளயம, ஓயநத ேபான


எனத நைரயர
ீ லகைளயம ெனேலிைெயால ஒர
கைலஞனின நடபதேதாட ேர ெேயத
ைேததிரககிேைன. இரபதாம நறைாணடன இநத
ேிைிய ேபாராளிைய அவேபேபாத நிைனததக
ெகாளளஙகள. ேிலியா, ராபரடேடா, ொரடன, பட
ீ ரஸ,
ெறறம அைனேரககம எனத மததஙகள.

என அனப தாய தநைதேய, உஙகளகக கீ ழபடயாத,


இநத தறதைலப பிளைளயின தழேைல ஏறறக
ெகாளளஙகள.

-எரனஸேடா
ெைனேிகக எழதிய கடதம:

1966,நேமபர 11

பிரயொனேேள!

உனைனப பிரேத கஷடொக இரககிைத.


ஏகாதிபததியதைத அழிககம பனிதொன காரயததிறகாக
எபேபாதம தியாகஙகள ெேயய ேிரமபகிை ெனிதன
எனற எனைன நீ பரநத ெகாளோய.

ைதரயொக இர. ஒரேேைள யததததில நான இைநத


ேபானால, எனத கழநைதகள ெபரயேரகளாகி எனத
கடைெைய ெதாடரநத ெேயோரகள எனற நமபகிேைன.
ெககளின தனபஙகைளயம, அேரகள அனபேிககம
ேறைெையயம கணட நமைெப ேபாலேே அேரகளம
ேகாபம ெகாளோரகள என நமபகிேைன.

உனகக அடதத கடதம எழத நீணட காலம ஆகலாம.


காலமம தரமம நமைெப பிரததாலம எணணததால
உஙகேளாட இரபேபன.

எனத அனபககரய ெனிதரகைள, உனைன,


கழநைதகைள பிரய ேநரகிைேத எனற ேேதைனப
படகிேைன. பிைநாடகளில ேகாடககணககான ெககைளச
சரணடம எதிரேயாட ேபாரடப ேபாகிேைன எனபத
ேேதைனைய கைைககிைத.
உடலநலதைத கேனிததக ெகாள. கழநைதகைள
பாரததக ெகாள. என தாயநாடடல பிைநதைதயம,
உனைன ெைனேியாக ெபறைைதயம என
ோழகைகயின அறபத ேிஷயஙகளாக கரதகிேைன.

இநதப ேபாராடடததில இைகக ேநரொனால ோகம


தறோயில உனைனப பறைிததான நிைனததக
ெகாணடரபேபன.

-ேே

கழநைதகளகக எழதிய கடதம :

அனபளள ெிலடடா, அெலயடா, காெிலா, ேிலியா,


எரனஸேடா ஆகிேயாரகக

இநதக கடததைத நீஙகள படககிை ேபாத நான


உஙகேளாட இரகக ொடேடன.

எனைனப பறைி உஙகளகக அதிகம நிைனேிரககாத.


உஙகள தநைத தனத நமபிகைககளகக உணைெயாக
ெேயலபடகிைேன. தனத தததேததிறக
ேிசோேொனேன.

நீஙகள நலல பரடேிககாரரகளாக ேரேேணடம.


கஷடபபடட படகக ேேணடம. ெதாழிலநடப ஞானம
ெபை ேேணடம. அைிவதான இயறைகைய நெத
கடடபபாடடறகள ெகாணட ேரம. தனிபபடட
மைையில நாம மககியம அலல. பரடேி ஒனேை ெிக
மககியொனத.

எலலாோறைையம ேிட, எபேபாதம உலகததின


எஙேகனம யாரககாேத நடககிை ெகாடைெகளகக
ேரததபபடகிைேரகளாக இரஙகள.

கழநைதகேள, ேிைட ெகாடஙகள. ெீ ணடம உஙகைள


நான காணேபன என நமபகிேைன.

அனப மததஙகளம, அரேைணபபம.

-ேே

மதத ெகளகக எழதிய கடதம :

அரைெயான ெிலடடா

இபேபாத எழதிக ெகாணடரககிை இநதக கடதம உனகக


ெராமப காலததிறக பிைக ெபறோய. உனைனபபறைியம,
ேநேதாஷொன உனத பிைநத நாைள
ெகாணடாடேைதயம நிைனததக ெகாணடரககிேைன. நீ
இபேபாத ெபரயேளக இரபபாய. ஒர கழநைதையக
ெகாஞசேத ேபால எழத மடயாத.

ெதாைலதரததில நெத எதிரகேளாட ேணைடயிடடக


ெகாணட இரககிேைன. இத ஒனறம ெகததான
ேிஷயெலல. எேதா ஒனைை ெேயகிேைன. நான உனைனப
ெபரைெயாய நிைனபபைதப ேபால நீயம எனைன
ெபரைெயாக நிைனபபாய என நமபகிேைன.

இனனம நிைைய காலம ேபாராட ேேணடயிரககிைத.


ேளரநத பிைக நீயம இநத ேபாராடடததில பஙெகடகக
ேேணடம. அதறக உனைன தயார ெேயத ெகாள.
பரடேிகரொனேளாய இர. உனனைடய ேயதில நிைைய
படபபதம, நியாயஙகைள ஆதரபபதமதான அைேகள.
அமொ ெோலகிைபட ேகள. உனகக ேீககிரேெ எலலாம
ெதரநதேிடம என நிைனககாேத. காலாகாலததில அைே
உனைன ேநத ேேரம.

பளளியில நீ ேிைநதேளாக இரகக ேேணடம. ேிைநதேள


எனைால எலலா அரததததிலம. படபபதம, பரடேிகரொய
இரபபதமதான. ெோலலபேபானால, நலல நடதைத,
அரபபணிபப, ேதாழைெயான ேநேம ேபானைைேகளதான
அைே. உனனைடய ேயதில நான அபபட இலைல.
ேேேைார ேமகததில ோழநேதன. அஙக ெனிதன
ெனிதனகக எதிரயாக இரநதான. நீ இனெனார
அததியாயததில ோழகிைாய. அதறக நீ
ெபாரததொனேளாக இரகக ேேணடம.

ேட
ீ டல ெறை கழநைதகள படபபதிலம, நனைாக நடநத
ெகாளேதிலம கேனம ெேேலதத ேேணடம. மககியொக
அெலயடடா. அககா எனற உனனிடம அதிகொக அனப
ைேததிரககிைாள அேள. ேர. ெபரய ெனஷிேய!
திரமபவம உனகக என பிைநதநாள ோழததககள.
அமொைேயம, கினாைேயம அைணததகெகாள.
உனைனப பிரநதிரககிை காலம எலலாேறைிறகம
ேேரதத உனைன ஆரததழவகிேைன.

அபபா.

எபேபாதேெ அேரகைள ஆரததழேிக ெகாளளேே மடயாெல ேபாயேிடடத.


எலேலாரககம அனபிைன ெகாடததேிடடச ெேனைிரககிைார. நணபனாக,
தநைதயாக, ெகனாக, கணேனாக, உலக ெககளின ேேேகனாக இரநதாலம
ஏகாதிபததியதைத எதிரதத ேபாராளி எனனம ஒர மகதேதாட ெடடேெ
இரநதார. அத உறதிெேயயபபடகிைத. ெரணேெ அேைர தழேிக ெகாளகிைத.
ெதாைலதரததில ெபாலிேியாேில ஒர பளளிககடததின அைையில ெேடதத
தபபாககி கணடகள உலைகேய கதை ைேககினைன

5 ம அததியாயம

1967 அகேடாபர 10 ம ேததி.

"நீஙகள இைத நமபகிைர


ீ களா? அேர உணைெயிேலேய இைநதிரகக ொடடார
தாேன?" ோனபிரனேிஸேகா ொநிலககலலரயின அநத ொணேி ேபராேிரயர
ொன ேகரஸிடம ேகடகிைார. 'ெேறைி நெேத' என ேேகோராேின
பைடபபகைளயம, உைரகைளயம பினனாளில ொன ேகரஸ
ெதாகததிரககிைார. அனற ேகபப மழேதம ேேகோரா பறைி, அேரத
ெகாரலலாப ேபார பறைி, அேரைடய தனிபபடட திைைெகள பறைி
ேபேியிரககிைாரகள. அநத ேகபபில இரநத அறபத ொனேரகளம ேேகோரா
இைநத ேபான ெேயதிைய நமப ெறததிரககிைாரகள. அெெரககாேில அேர
ெீ த ஈடபாட ெகாணடேரகள, லததீன அெெரகக ெககள, ஐேராபபாேின
ொணேரகள அைனேரேெ திைகததப ேபாய இரககிைாரகள.
காஸடேராவம அநத ெேயதிைய மதலில நமப மடயாெல
இரநதார. கியபாேின உளவததைை அதிகார ொனேே பிைனேரா
அநத காடேியிைன ஒர ேபடடயில ேிேரககிைார. 1967 அகேடாபர 10 ம ேததி
அேரகக அநத ேரடேயா ேபாடேடா கிைடததிரககிைத. உடேன
காஸடேராவகக ெேயதி அனபபி ேரசெோலலி இரககிைார. எேதா ஒர
கிராெதத ேலைே அைையில ஒர ேெைெயில ேேகோராேின உடல கிடததி
ைேககபபடட இரககிைத. ேேகோராோ எனற ேரயாக ெதரயாெல
இரககிைத. காஸடேரா அேரத ேட
ீ டறக ெேனறேிடட ெேலியா
ோனெேேஸாட திரமபவம ேரகிைார. அதறகள ேரடேயா ேபாடேடா மலம
இரணடாேத ேபாடேடா கிைடககிைத. இபேபாத ெதளிோக ெதரகிைத.
ேேகோராேேதான. அநத அைையில கனதத ெெனம சழகிைத.

ேேேின ெைனேி அெலயடா எஙகிரககிைார எனற அைிநத உடேன அைழதத


ேரசெோலகிைார காஸடேரா. எஸகமபேரா ெைலகளில ஆராயசேிககச
ெேனைிரநத அெலயடா ேிொனததில அைழதத ேர ஏறபாட
ெேயயபபடகிைத. கடேிததைலேரகைள அைழதத ெேயதிைய
ெோலகிைார. காயமம ேலியம எலேலார மகததிலம ெதரகிைத.
ெககளிடம இநதச ெேயதிைய எபபட ெோலேத எனற ேபசகிைார.
இநதக கடைெயான ெேயதிைய தாஙகேதறக ெககைள எபபட
தயார ெேயேத எனறம ேிோதிககிைார. அஙேகேய அெலயடாேின
ேரைகககாக காஸடேரா அைெதியாக காததக ெகாணடரககிைார.

ொனேே பிைனேரா தனத ேபடடயில, ேேகோராேின ெரணசெேயதி


கியபாவகக ேநத ேேரநதைத இபபட ெோலலி நிறததிகெகாளகிைார.
அெலயடாவம , கழநைதகளம, கியப ெககளம கிடநத தேிததைத, எஙகம
அழைகயம ேகாபமம நிைைநத ேபானைத அநத அைெதி உணரததகிைத.
அநத ெணணில பிைககாேிடடாலம தஙகள நாடடன பரடேியில மனனணி
ேகிதத அநத அறபத ெனிதைர, ேிரதத அநத மகதைத, ெேயதிகளில ேநத
அைெசேைர, தஙகள ேரீப பதலேைர இழநத நினைத கியபா.
ொனேே பிைனேரா ேபாடேடாேில பாரதத காடேிைய அெெரககாேின
காரடயன பததிரகைகயின நிரபர ரசேரட ேகாட ேநரல பாரககிைார.
ோேலகிராணேடவகக அரகில உளள அநத ெைலபபிரேதே கிராெததகக
அநத ெெலிகாபடர காைல 5 ெணிகக ேரகிைத. ேேணடெெனேை ெககள
கடடொய நிறகம இடததிறக ெதாைலேிேலேய அத தைரயிைஙககிைத.
ஸடெரசேரலிரநத அநத உடல இைககபபடகிைத. இராணே உைடயிலிரநத
ஒர ெனிதர அதைன தகககிைார. அஙகிரநத அததைன
பததிரகைகயாளரகளககம அேைரத ெதரகிைத. அெெரகக உளவததைையின
ெனிதர.

உடல உடனடயாக ேேனகக ொறைபபடகிைத. பததிரகைகயாளரகள அநத


ேேைன ெதாடரகிைாரகள. ஆஸபததிரயின கதவகள அலறமபடயாக
திைககபபடகினைன. ேேனிலிரநத ெேளிேய ேநத அேர "நாஙகள ேபாக
ேேணடம. தளளித ெதாைலயஙகள' எனற ேபாரககசேல ேபாடகிைார. "நீஙகள
எஙகிரநத ேரகிைர
ீ கள' எனற ஒர பததிரகைகயாளர ேகடகிைார.
"எஙகிரநதம அலல" எனகிைார. ேலைே அைை ேபாலிரககம அநதச ேினனக
கடைேைய ேநாககி உடல ெகாணட ேபாகபபடகிைத. ஆலிவ பசைேயிலான
உைட, அநத உடைல ேேகோரா எனற ெோலகிைத. ரசேரட ேகாட 1963 ல
கியப ததரகததில ேேைே பாரததிரககிைார. ேினனப பதர ேபானை கறபப
தாட, ஒடடக கிடநத நீணட மடேயாட இரநதார. கழததகக கீ ேழ இரணட
இடஙகளிலம, ேயிறைில ஒர இடததிலம கணடட படட காயஙகள
ெதரநதன. ேே ஒலலியாகவம, ேினனதாகவம ெதரநதார. ொதககணககில
காடகளில ோழநத ெனிதர தனத இயலபான உரேதைதயம,
ேதாறைதைதயம இழநதிரகக ேேணடம.

அநத அெெரகக ஏெணட கடடதைத ேிரடடேதிேலேய கேனொய


இரககிைார. அேரத திைேயில காெிராககள படம எடககம ேபாெதலலாம
பதறைதேதாட காணபபடடார. ேேகோராைேப ேபால அேரம
கியபாேிலிரநத ேநதேரதான. ேநரடயாக ேேகோராவகக எதிரான ேபாரல
இைஙகினால லததீன அெெரககா மழேதம தனகக எதிரான ேகாபதைத
உரோககிேிடம எனபதால அெெரககா, கியபப பரடேியால பாதிககபபடட
இதேபானை நபரகைள ெபாலிேியாேில இைககியிரநதத.

ெககள கடடம திரணட ேேகோராைேப பாரகக அனெதிகக ேேணடம எனற


அபேபாத ஆேேேதேதாட ேததம எழபபிகெகாணடரநதனர. அநதக கரலகள
இனறேைர அடஙகாெல இரககினைன. பாரஸ, பிேரக, ெபலகிேரட நகரஙகளில
'ேே ோழகிைார' கரலகள எதிெராலிததன. ேிலியில 85000 ேபர கலநத ெகாணட
ெககள கடலிலிரநத அெெரகக ஏகாதிபததியததிறக எதிராக அைலகள
எழமபின.

ேேகோராேின ெரணம கைிதத மரணபடட ெேயதிகள ேநத ெகாணடரநதன.


அகேடாபர 8 ம ேததிேய ெபாலிேிய இராணேததிறகம ெகாரலலாககளககம
நடநத ேணைடயில அேர ெகாலலபபாடட ேிடடதாக ஒர தகேல
ெேளியாகிைத. ேேகோராைே ைகத ெேயத அகேடாபர 9 ம ேததிதான
ெகாலலபபடட இரககிைார எனற இனெனார தகேலம ெோலலபபடடத.

ேேகோராேின உடைல கியபாேிறக ெகாணட ேரேதறக மயறேிகள


ேெறெகாளளபபடடன. ஆனால ோேலகிராணேடேில எேதா ஒர இடததில
ெகாரலலா ேபாராளிகைள ெொததொய பைததத ேிடடதாக ெோலலபபடடத.
எரததேிடடதாகவம ெோனனாரகள. அேரத உடைலத தரவம ெறததாரகள.
கியபாேின ெககள அநத ெகததான ெனிதரன ஆனொவகக அஞேலி
ெேலததகிைாரகள

6 ம அததியாயம

அகேடாபர 18 ம ேததி கியபாேில ஒர ெிகப ெபரய அஞேலிக கடடம


நைடெபறைத. ொரடடயின நிைனவசேினனததிறக கீ ேழ ேெைட
ேபாடபபடடரநதத. பிடல காஸடேரா, உதேி பிரதெர ரால காஸடேரா,
அதிபர ேடாரடடகாஸ, கியப கமயனிஸட கடேியின ெேயலாளர
ஆரெணேடா ொரட ெறறம அைெசேரகள அெரநதிரககிைாரகள.
லடேததககம ேெறபடட ெககள அஙக திரணடரநதாரகள. கியபாேின
ெகாடகள அைரககமபததில ெதாஙகிக ெகாணடரககினைன.

கியப கேிஞர நிகேகாலஸ கியலலன ேேகோராேிறக அஞேலி ெேலததி


கேிைத ோேிகக நிகழசேி ஆரமபொகிைத. பிளாோேின ெபரய திைரயில,
மககிய நிகழசேிகளில பதிவ ெேயயபபடடரநத ேேகோராேின
அைேவகள காணபிககபபடகினைன. பினனணியில அேரத ேபசச இடம
ெபறறக ெகாணேட இரககிைத. அெெரகக ஏகாதிபததியதைத எதிரதத
ெேறைி ெகாணட ேியடநாெின ெேறைிகைள, இதர நாடகளின ேிடதைல
ேபாராடடஙகைள அேர ேபசகிைார. பததிரகைககளில ேநத அேைரப
பறைிய ெேயதிகள காடடபபடகினைன. மடேில ேேகோராேின மகம ெிக
ெநரககததில காடடபபடகிைத. கடடம உைைநத ேபாயிரககிைத. 21
கணடகள மழஙக அநத நிேபதம ேெலம அடரததியாகிைத.

பிடல காஸடேரா எழநத ேரகிைார. ைெககின மன நினற ேபே


ஆரமபிககிைார.

"1955 ம ஆணட, ெூைலயிேலா, ஆகஸடேலா ஒரநாள நாஙகள ேேைே


ேநதிதேதாம. பினனாளில நடநத கிரானொ பயணததில தனைனயம
ஒரேராக அேர அநத ஒர இரேில இைணததக ெகாணடார. கபபேலா,
ஆயதஙகேளா, ேபாராளிகேளா அபேபாத இலைல. இபபடததான ரால
காஸடேராவம அேரம நெத பயணததில இைணநத மதல இரேராக
இரநதனர.

12 ேரடஙகள ஓடேிடடன. ேபாராடடஙகளம, ேரலாறற மககியததேம


ெிகக ஆணடகள. ெதிபபெிகக, ஈடெேயய மடயாத பல ேதாழரகைள
ெரணம இநத காலததில நமெிடெிரநத பிரததிரககிைத. இேத
காலககடடததில பரடேியால ோரககபபடட பல அறபதொன ேதாழரகள
நெகக கிைடததிரககிைாரகள. அேரகளககம, நெத ெககளககம
இைடயில நடபம, பரவம ெலரநதிரககிைத. அைேகைள
ெேளிபபடததேத எனபத ெிகவம கஷடொனத.

இனற நீஙகளம, நானம இஙக அபபடெயார உணரைே ெேளிபபடததேே


கடயிரககிேைாம. நம எலேலாரககம ெிகவம பழககொன, ெிகவம
பிடததொன, ெிகவம பிரயொன ெனிதர அேர. நெத பரடேியின
ேதாழரகளில ேநேதகேெ இலலாெல ெகததானேர அேர. ேரலாறைின
ஒளிெபாரநதிய பககதைத எழதியிரககிை அநத ெனிதரககம, அேேராட
இைநத ேபான ேரேேதே பைடயின நாயகரகளககம நெத உணரவகைள
ெேளிபபடததேோம.

எலேலாரககம ேேகோராைே உடேன பிடததேிடம. அேரத


தனிததனைெகள ெேளிபபடம மனனேர எளிைெயால, இயலபான
தனைெயால, ேதாழைெயால, ஆளைெயால பிடததேிடம. ஆரமப
காலததில நெத ேபாராளிகளகக ெரததேராக இரநதார. அபபடததான
நெத உைவ ெலரநதத. உணரவகள பிைநதன. ேிைரேில ஏகாதிபததிய
எதிரபப உணரவ அேரககள கரகெகாளள ஆரமபிததத. இதறக பககேம
ெபறைிரநத அரேியல பாரைே ெடடம காரணெலல. கவதொலாேில
பரடேிைய நசககிட ஏகாதிபததியம பைடைய அனபபி தைலயிடடைத
ேநரடயாக பாரததேராக இரநதார.

அேைரப ேபானை ெனிதரகளகக ேிோதஙகேள ேதைேயிலைல. அேத


ேபானற கியபா இரநதத எனபேத ேபாதொனத. அேத ேபானற
ெனிதரகள ைககளில ஆயதநதாஙகி ேபாராட மனேநதிரககிைாரகள
எனபேத ேபாதொனத. அநத ெனிதரகள பரடேிகரொனேரகளாகவம, ேதே
பகதரகளகவம இரபபேத ேபாதொனத. இபபடததான அேர 1955 ல
நமேொட கியபாைே ேநாககி பைபபடடார. பயணததினேபாத அேரககத
ேதைேயான ெரநதகைளக கட அேர எடதத ேராததால ெிகவம
ேிரெபபடடப ேபானார. ெொதத பயணததின ேபாதம ஆஸதொேினால
கடைெயாக பாதிககபபடடார. ேிற மணமணபப கட அதகைிதத
அேரடம இலைல.

ேநத ேேரநேதாம. மதல அணிேகபைப நடததிேனாம. பினனைடைே


ேநதிதேதாம. தபபிபபிைழதத நாஙகள ேில ோரஙகளககப பிைக ெீ ணடம
ேநதிதேதாம. அெதலலாம உஙகளகக ெதரநதிரககம. ெேறைிகரொன
மதல ேணைட நடததபபடடத. அபேபாத ேே ேபாரேரீராக உரெேடததார.
இரணடாேத ெேறைிகரொன ேணைட நடநதத. ேே எனனம அநத
ெரததேர ெிகச ேிைபபான ேபாரேரீராகி இரநதார. ஒர தனிபபடட
ெனிதரடம ேகல திைைெகளம ெேளிபபடடன.

நெத ேலிைெ ெபரகியத. ெிக மககியததேம ெபறை ேணைடகள


நடநதன. நிைலைெ ொைியத. ேநத தகேலகள பல ேைகயிலம தேைாக
இரநதன. கடறகைரயில ெிகநத ஆயதபலதேதாடம, பாதகாபேபாடம
இரநத எதிரயின மகாைெ ஒர காைலயில, நலல ெேளிசேததில தாகக
திடடெிடேடாம. எஙகளகக பினனால, ெிக அரகில எதிரயின தரபபகள
இரநதன. கழபபொன நிைலைெயில, நெத ஆடகள தஙகள மழத
திைைெையயம ெேளிபபடததியாக ேேணடம. ேதாழர.ொன அலைெடா
ேதைேயான ஆடகள இலலாதேபாதம, கடனொன பாைதைய தனகக
ேதரநெதடததக ெகாணடார. தாககதலககான பைட இலலாெல எஙகள
திடடம ஆபததிலிரநதத.

ெரததேராயிரநத ேே மனற அலலத நானக ஆடகைள தனகக


ேகடடார. அதில ஒரேரடம தானியஙகி தபபாககி இரநதத. ேில
ேினாடகளில தாககதைல ஆரமபிகக அநத திைேயில ெேனைார.
காயமபடட நெத ேதாழரகைள ெடடெலல, எதிகளின ேரீரகைளயம அேர
கேனிததக ெகாணடார. அைனதத ஆயதஙகைளயம ைகபபறைிய பிைக
எதிரகளின கணகாணிபபிலிரநத ேேற இடததிறக ெேலல ேேணட
இரநதத. காயமபடடேரகேளாட யாராேத இரகக ேேணட இரநதத. ேே
அஙக ேில ேரீரகேளாட தஙகிக ெகாணடார. நனைாக பாரததக ெகாணடார.
அேரகளின உயிைரக காபபாறைி எஙகேளாட பிைக ேநத ேேரநத
ெகாணடார.
அநத ேெயததிலிரநத பிரொதொன, தகதியான, ைதரயம ெிகநத
தைலேராக ேிளஙகினார. எநதெோர கஷடொன சழநிைலயிலம, நீ
ேபாய இைத மடகக ேேணடம எனற ேகடபதறக காததிரகக ொடடார.
உேேராேில நடநத ேணைடயில இைதச ெேயதார. இனெனார
ேநதரபபததில, ஒர தேராகியால காடடக ெகாடககபபடட எதிரகள
திடெரனற ேிொனத தாககதல நடததிய ேபாதம இைதச ெேயத
காடடனார. தபபி ெகாஞேதரம ேநத பிைகதான எஙகேளாட இைணநத
ேபாரடட ேிேோயத ேதாழரகள தஙகள கடமபஙகைளப பாரகக அனெதி
ேகடட ெேனைேபாத தபபாககிகைளயம எடததச ெேனற ேிடடனர
எனபத ெதரநதத. தபபாககிகைள இழநத ேிடேடாம எனேை
நிைனதேதாம. ெகாஞேஙகட தாெதிககாெல ேே ேிொனஙகளின
கணடெைழகக அடயில தானாகேே ஒடபேபாய தபபாககிகைள திரமபக
ெகாணட ேநதேிடடார.

இநத ெணணில பிைககாதேபாதம எஙகேளாட இைணநத ேபாராடனார.


ெதளிநத கரததககைள ெகாணடரநதார. கணடததின இதர பகதிகளிலம
ேிடதைல ேபாராடட கனவகேளாட இரநதார. ெகாஞேஙகட
சயநலெிலலாெல இரநதார. ெதாடரநத தனத உயிைர பணயம
ைேககிைேராக இரநதார. இதனால அேர ெீ தான ெதிபபம ெரயாைதயம
கடகெகாணேட இரநதத. இபபடததான அேர ேியராேில அைெககபபடட
நெத பைடயின இரணடாேத பிரவகக கொணடராக உயரநதார.
இபபடததான அேரத பகழ கடயத. இதேே ேபார நடநத ெகாணடரககம
ேபாத அேைர உயரநத பதேிகளில ெகாணட ேபாய ேேரததத.

ேே ேதாறகடகக மடயாத ேரீர. கொணடர. ஒர இராணேததின


பாரைேயில அேர ெிக ைதரயொன ெனிதர. அோதாரணொக தாககதல
நடததபேர. அேரைடய ெரணததிலிரநத எதிரகள மடவகைள எடகக
மயறேிககினைனர. ேே ேபாரககைலயில ேிைநதேர. ெகாரலலபேபாரல ஒர
நடபொன கைலஞர. இைத அேர எததைனேயா மைை காடட இரககிைார.
ெிக மககியொக இரணட தடைேகள. ஒரமைை ெகாஞேஙகட
பழககெிலலாத, ேெெேளியான ஒர இடததில காெிேல எனனம
அறபதொன ேதாழரடன ேேரநத ஆயிரககணககான எதிரப
பைடேரீரகைள தாககி அழிததார. லா ேிலாஸ பிரேதேததில நடநத
தாககதலினேபாதம அைத நிரபிததார. டாஙகிகள, ஏராளொன
ஆயதஙகைள ைேததிரநத ஏழாயிரம தைரபபைட ேரீரகைள 300
பைடேரீரகைள ெடடேெ ைேததக ெகாணட ோநதா கிளாராேில நடததிய
தாககதல ெகததானத.

இபபடபபடட ஒரேரன ேரீ ெரணததிறகப பிைக, அேரன ெகாளைககள,


ெகாரலலக ேகாடபாடகளின ெீ த பழதிோர இைைகக ேிலர மயறேி
ெேயகிைாரகள. அநதக கைலஞர ேேணடொனால இைநதிரககலாம. ஆனல
எநத கைலககாக தனத ோழகைகையயம அைிைேயம அரபபணிததக
ெகாணடாேரா, அத ஒர ேபாதம அழிநத ேபாகாத.

இபபடபபடட கைலஞர ேபாரல இைநதார எனபதில எனன ேிேிததிரம


இரககிைத. நெத பரடேிகரொன ேபாராடடததில இத ேபால பலமைை
தனத உயிரகக ஆபததான காரயஙகளில இைஙகி இரககிைார.
அபேபாெதலலாம இைககாெல இபேபாத இைநதததான ேிேிததிரம. கியப
ேிடதைலககான ேபாராடடததில, மககியததேெறை காரயஙகளில
ஈடபடட ஆபதைத ேிைலகக ோஙக மனேநத பலேெயஙகளில அேைர
தடதத நிறதத ெபரமயறேி ெேயய ேேணட இரநதத. அேர ேபாராடய
எததைனேயா ேபாரககளஙகளில ஒனைில உயிரழநதிரககிைார. எநத
சழலில இைநதார எனபைத அைிநதெகாளள நமெிடம ோடேிகள இலைல.
ஆனால ஒனைை திரமபவம ெோலகிேைன. உயிைரத தசேொய ெதிககம
எலைல ெீ ைிய அேரத ேபாரககணேெ காரணொய இரநதிரககம.

இநத இடததிலதான அேரடன ஒததப ேபாக மடயேிலைல. நெககத


ெதரயம. அேரைடய ோழகைக, அேரத அனபேம, அேரத தைலைெ,
அேரத பகழ, அேரத ோழேில மககியொன எலலாம ெிகவம
ெதிபபெிககைே எனபத நெககத ெதரயம. அேர அேைரப பறைி
ைேததிரநத நமபிகைகையக காடடலம அைே ஒபபிடமடயத அளவகக
உயரநதைே. தனிெனிதரகளகக ேரலாறைில ெிகச ேிைிய பாததிரேெ
உளளத எனபதிலம, ெனிதரகள ேழ
ீ நதேிடமேபாத அேரகேளாட ேேரநத
அேரகளத ெகாளைககளம ேழ
ீ நத ேிடகிைத எனபதில நமபிகைக
இலலாததாலம, ெனிதரகள ேழ
ீ ேதால ேரலாறைின ெதாடரசேி
மடநதேிடேதிலைல எனபைதயைிநததாலம அேர இபபட நடநத
ெகாணடரககிைார. இத உணைெ. ேநேதகேெ ேதைேயிலைல.

இத ெனிதகலததின ெீ திரககம அேரத நமபிகைகைய காடடகிைத.


ேிநதைனகளில இரநத அேரத நமபிகைகைய காடடகிைத. ஒரேில
நாடகளகக மனப கைியபட அேரத தைலைெயின கீ ழ, அேர காடடய
திைேயில ெேறைிகள ேநத கேிய ெனபபரேொக ேிரமபிேனாம.
அேரைடய அனபேமம, தனிததிைைெயம அபபடபபடடத. அேரைடய
மனனதாரனததின மழெதிபபிைனயம நாம பாராடடகிேைாம. பரணொன
ஈடபாடடடன திகழம அேரத மனனதாரணம, அேைரப ேபானை
ெனிதரகைள ேமகததிலிரநத உதிதெதழசெேயயம.

அபபடபபடட அறபத கணஙகள எலலாம ஒர ெனிதனிடம ஒரேேர


நிைைநதிரபபைத காணமடயாத. தானாகேே அைேகைள தனககள
ேளரததக ெகாணட ஒர ெனிதைன காணமடயாத. அேரகக ஈடாக
நைடமைையில தனைன ேளரததக ெகாளேத எளிதான ேிஷயம அலல.
தனைன ேபானை ெனிதரகைள உரோககேதறகான ஆதரே பரஷர அேர
எனபைதயம ெோலல ேேணடம.

ேே ஒர ேபாராளி எனபதால ெடடம நாம அேர ெீ த ெதிபப


ைேககேிலைல. அோதாரண ோதைனகைள ெேயத காடடக கடயேர.
ஏகாதிபததியததால பயிறேியளிககபடட, ஏகாதிபததியததால
உரோககபபடட ஒரநாடடன ஆளஙகடேியின இராணேதைத
ேிரலேிடட எணணககடய ஒர ேிலைர ைேததகெகாணட எதிரதத
ெேயேல அோதாரணொனத. ேரலாறைின பககஙகளில இவேளவ
கைைோன ேதாழரகைள ைேததக ெகாணட, இவேளவ மககியொன
காரயததில ஈடபடட ஒர தைலேைன பாரகக மடயாத. இத அேரத
தனனமபிகைகயின அைடயாளம. ெககள ெீ த அேர ைேததிரநத
நமபிகைகயின அைடயாளம. அேரத ேபாராளிகளின திைைெகள ெீ த
ைேததிரநத நமபிகைகயின அைடயாளம. இதைன ேரலாறைின
பககஙகளில எஙக ேதடனாலம கிைடககாத.

அேர ேழ
ீ நத ேிடடார. எதிரகள அேரத கரததககைள ேதாலேியைச
ெேயத ேிடடதாக நமபகிைாரகள. ெகாரலலாக ெகாளைககைள
ேதாலேியைச ெேயதேிடடதாக நமபகிைாரகள. ஆயதநதாஙகிய பரடேியின
கணேணாடடைத ேதாலேியைச ெேயதேிடடதாக நிைனககிைாரகள. அேரத
உடைல அழிததேிடடத ெடடேெ அேரகளகக கிைடதத அதிரஷடம.
யததததில அேரகள எதிரபாராத ஒர ோதகதைத ஏறபடததிெகாணடத
ெடடேெ ெிசேம. ஒர யததததில இத நடககக கடயேத. ஆபதைத
தசேொக ெதிககககடய ேேகோராேின ெிதெிஞேிய ேபாரககணம
அேரகளகக எவேளவ தரம உதேிெேயத இரககம எனபத
ெதரயேிலைல. நெத சதநதிரப ேபாராடடததிலம இத ேபால நடநதத.
டாஸ ரேயாேில அேரகள அபேபாஸடலைஸக ெகானைனர.
நறறககணககான களஙகைளக கணட அணேடானிய ொரேயாைேக
ெகானைனர. நெத தைலேரகள பலரம ேதேபகதரகளம ெகாலலபபடடனர.
அதனால கியபாேின சதநதிரப ேபாராடடம பினனைடநத ேபாகேிலைல.
அதிரஷடததின கணடகளால ெகானைேரகைளக காடடலம அேர
பலலாயிரம ெடஙக ேெனைெயானேர.

இரநதாலம இததைகய கடைெயான பினனைடைே பரடேியாளரகளாகிய


நாம எபபட எதிரெகாளேத? ேே இரநதிரநதால அேர எனன
ஆேலாேைனகள ெோலலியிரபபார? லததீன அெெரகக ஒரைெபபாட
கைிதத கரததரஙக ஒனைில ஒர கரதத ெதரேிதத இரநதார. 'நெத
ேபாரககரல இனெனார ெனிதனின காதில ேிழெனால, நெத
ஆயதஙகைள இனெனார ைக எடததகெகாளளொனால, நெத
இறதிசேடஙகில இயநதிரததபபாககியின உறெலகேளாடம பதிய
ேபாரககரலகேளாடம இனனம பலர கலநதெகாளோரகேளயானால
ெரணம திடெரன ஆசேரயபபடததம ேபாத கட, நாம அைத
ேரேேறகலாம". இநத பரடேியின அைைகேல ஒேர ஒர காைத ெடடம
அைடயேிலைல. ேகாடககணககான காதகைள அைடநதிரககிைத. அேர
ைககளில இரநத ேிழநத ஆயததைத எடகக ஒேர ஒர கரம ெடடம
நீளேிலைல. ேகாடககணககான கரஙகள நீணடளளன. பதிய தைலேரகள
எழநத ேரோரகள.

அேரத அைைகேலகக ெேேிோயதத ோதாரண ெககளிடம இரநத பதிய


தைலேரகள ேரோரகள. உடேனேயா அலலத பிைேகா ஆயதநதாஙகி
ேபாராடப ேபாகிை ேகாடககணககான கரஙகளகக
ெோநதககாரரகளிடெிரநத அநத தைலேரகள எழநத ேரோரகள.
பரடேியின ேபாராடடததில ேில பினனைடவகேளா, ெரணேொ ஏறபடம
எனபைத நாஙகள உணராெல இலைல. ேே ஆயததைத ெீ ணடம எடதத
ேபாத உடனட ெேறைி கைிதத ேிநதிககேிலைல. ஏகாதிபததிய
ேகதிகளகக எதிராக ஒர ேேகொன ெேறைி கைிதத அேர
ேிநதிககேிலைல. ஒர அனபேம ோயநத ேபாராளியாக ஐநத, பதத,
பதிைனநத, இரபத ேரடஙகளகக ெதாடரநத ேபாராடகிை பயிறேி
ெபறைிரநதார. அேரத ோழகைக மழேதேெ ேபாராடேதறக தயாராக
இரநதார.

அதிரஷடதைத நமபபேரகள கட அேரத அனபேம ெறறம


தைலைெயின திைைெேயாட அைதப ெபாரததிப பாரகக மடயெல
ேபாோரகள. ேேைே நிைனககமேபாத நெகக அேரத ராணேததிைைெ
மதலில மனனகக ேரேதிலைல. யதத நடேடகைக ஒர
ேழிமைைேய. அத மடேலல. ேபாராளிகளகக யதத நடேடகைக ஒர
ோதனம. மககியொனத பரடேி, பரடேிகர கரததககள, பரடேிகர உணரவ
ெறறம பரடேிகர பணபகள. இநத ேிஷயஙகளில நாம எவேளவ ெபரய
இழபைப ேநதிததிரககிேைாம எனபைத உணரமடகிைத. அேரககள ஒர
ெேயலேரீனம, ேிநதனாோதியம நிைைநதிரநதாரகள.

மழைெயான ேநரைெ ெகாணடேராக, ஒழகக ெநைிகைள ெதிபபேராக,


ெிகவம உணைெயளளேராக இரநதார. அபபழககறை நடதைத
ெகாணடேராக ேிளஙகினார. பரடேிககாரர இபபடததான இரகக ேேணடம
என ோழநத காடட ேிடடார. ெனிதரகள இைககம ேபாத அேரகைளப
பறைியம, அேரகளத ேிைபபகள பறைியம ேபேபபடகிைத,. ஆனால ேேைேப
ேபால ஒர ெனிதரடம இரககம நறபணபகைளப பறைி தலலியொக ேபே
மடயாத.

அேர ேேேைார கணாமேமம ெபறைிரநதார. அத அேரத ெெனைெயான


இதயம. அோதாரண ெனித ேநயம ெபறைேராகவம, ெிக நடபொன
உணரவகள ெகாணடேராகவம இரநதார. இதனாலதான அேரத
ோழைேபபறைி கறம ேபாத, எஃக ேபானை உறதிெிகக ெேயலதிைனம
இத ேபானை அறபதொன பணபகளம, ேிநதைனகளம கலநத ெிக
அரதான ெனிதராக நாம பாரககிேைாம. ேரஙகாலத தைலமைையினரகக
அேரத அனபேதைத ெடடம ேிடடச ெேலலாெல ேபாராளியின
அைிைேயம, பததிோலியின பணிகைளயம ேிடடச ெேனைிரககிைார.
ெொழியின ெீ தளள ஆளைெேயாட எழதி இரககிைார. ேிநதைனயின
ஆழம ஈரககக கடயத. ேபார கைிதத அேரத ேரணைனகள ஒபபிட
மடயாதைே. எைதயம ஒர தீேரீததனைெ இலலாெலம ஆழம
இலலாெலம எழதியதிலைல. பரடேிகர ேிநதைனகளகக அேரத பல
எழததககள ெிகசேிைநத ஆேணஙகளாக இரககம. அேர ேிடடச
ெேனைிரககிை எணணறை நிைனவகளம, கைதகளம அேரத இநத
மயறேி இலலாேிடடால அழிநத ேபாயிரககம.

இநத ெணணககாக அேர ேநரங காலம இலலாெல உைழததிரககிைார.


ஒர நாள கட அேர ஒயவ எடததக ெகாணடத கிைடயாத. பல
ெபாறபபககள அேரடம ெகாடககபபடடன. ேதேீய ேஙகியினன தைலேர.
திடடககழேின இயககனர. ெதாழிலதைை அைெசேர. ராணே கொணடர.
அதிகார பரேொன அரேியல ெறறம ெபாரளாதார கழககளின தைலேர.
எநத ேேைல ெகாடததாலம அைத ெிக உறதிேயாட ெேயயம அோததிய
அைிோறைல அேரகக இரநதத. பல ேரேேதே ொநாடகளில நெத
ேதேதைத ெிகச ேிைபபாக பிரதிநிதிததேபபடததி இரககிைார.

அேரத அைையின ெனனல ேழிேய பாரததால இரவ மழேதம


ேிளகககள எரநத ெகாணடரபபைதயம, அேர ேேைல ெேயத
ெகாணடரபபைதயம, படததக ெகாணடரபபைதயம பாரககமடயம.
அைனததப பிரசேிைனகைளயம ஒர ொணேைனப ேபால அணகியதால
கைளபபைடயாத படபபாளியாக இரநதார. கறறகெகாளள இரநத தாகம
தணிகக மடயாததாய இரநததால அேர தனத தககததில இரநத
ேநரதைத திரட படததார. ேேைல இலலாத நாடகளிலம தானாக
மனேநத ேேற ேேைலகள ெேயேதறக பயனபடததி ெகாணடார.
பலரகக தணட ேகாலாக இரநதார. நெத ெககள ேெலம ேெலம
மயறேி ெேயயம ெேயலபாடகைள தணட ேிடடார.

கியபா ெறறம லததீன அெெரகக நாடகளகக அேரத அரேியல ெறறம,


பரடேிகர ேிநதைனகள எனெைனறம ெதிபபெிககைேயாக இரககம. இநத
ெகாரலலாப ேபாராளிைய ெகானற ேிடடதாக அேரகள
எககாளெிடகிைாரகள. ஆனால ஏகாதிபததிய ோதிகளககத ெதரயாத.
அலலத ெதரயாதத ேபால நடககிைாரகள. அபேபாராளியின பல
மகஙகளில ஒனறதான அநத ெேயலேரீனின மகம. ஆனால அநத
ெேயலதிைனளள ெனிதைன இழநத ேிடடதால ெடடம தயரம
ெகாளளேிலைல. உயர நடதைத ெகாணட ஒர ெனிதைன இழநத
நிறகிேைாம. உனனத ெனித உணரவகள ெகாணட ெனிதைன இழநத
நிறகிேராம. இைககம ேபாத அேரகக 39 ேயததான எனகிை நிைனபபால
தயரம ெகாளகிேைாம. இனனம அேரடம இரநத நாம நிைைய
ெபறைிரகக மடயேெ எனை ஏககததால தயரம ெகாளகிேைாம.

தளிகட ெேடகெிலலாதேரகள எனபைத அேரகள ெேளியிடடளள


ெேயதி ெதரேிககிைத. ேொதலின ேபாத தீேரீொக காயெைடநதபின
அேைர ெகாைல ெேயதளளைத அேரகள ெேடகெினைி
ஒபபகெகாணடளளனர. கடைெயாக காயெைடநதிரககம ஒர
பரடேிகைகதிைய சடடக ெகாலல ஒர கலிபபடடாளததிறக,
ெபாறககிகளகக உரைெ இரககிைத எனபத ேபால அேரகள ெேயதி
ெேளியிடடளளனர. ேேேின ேழகக உலைகேய உலககி ேிடம
எனபைதயம, அேைர ேிைைககள அைடபபத இயலாத காரயம
எனபைதயம அேரகள ஒபபகெகாணட ேிடடனர. அேரத இைநத உடைலக
கட அேரகள ேிடட ைேககேிலைல. உணைெேயா ெபாயேயா உடைல
அடககம ெேயத ேிடடதாக ெதரேிககினைனர. உயிைர அழிபபதன மலம
அேரத ெகாளைககைள அழிததேிட மடயாத எனகிை பயம அேரகளகக
இரநதிரககிைத.
ேே ேேற எதறகாகவம இைககேிலைல. இநத கணடததில உளள
நசககபபடட சரணடபபடட ெககளககாக இைநதேிடடார. இபபவகில
கடயரைெ இலலாதேரகளககாகவம, ஏைழகளககாவம இைநத ேிடடார.
சயநலெறற ேபாராட இைநதேிடடார எனபைத அேரத எதிரகேள
ஒபபகெகாளோரகள. இபபடபபடட அரபபணிபப ெகாணட ெனிதரகள
ேரலாறைில ஒவெோரநாளம உயரநத ெகாணேட ேபாகிைாரகள.
ெககளின இதயஙகளில ஆழொக பதிநத ெகாணேட இரககிைாரகள.
அேரத ெரணம எனனம ேிைதயிலிரநத ஏராளொன ெனிதரகள ேதானைி
அேரத ேழிைய பினபறறோரகள. இநத கணடததின பரடேிகர
நடேடகைக இநத பினனைடேிலிரநத ெீ ணட எழம.

அேரத பதிய எழததககைள நாம ெீ ணடம பாரகக மடயாததான. அேரத


கரைல நாம ெீ ணடம ேகடக மடயாததான. அனால அேர இநத
உலகததிறக ொெபரம ெேலேதைத ேிடடச ெேனறளளார. பரடேிகர
ேிநதைனகைள ேிடடச ெேனறளளார. பரடேிகர கணஙகைள ேிடடச
ெேனறளளார. அேைரேய ஒர உதாரணொக ேிடடச ெேனறளளார.

நாம நெத ேபாராளிகள, நெத ெனிதரகள எபபட இரகக ேேணடம எனற


ெோலல ேிரமபினால தயககெினைி ேே ேபால இரகக ேேணடம எனற
ெோலேோம. நெத எதிரகாலத தைலமைையினர எபபட இரகக
ேேணடம எனற ெோலல ேிரமபினால அேரகள ேே ேபால இரகக
ேேணடம எனற ெோலேோம. நெத கழநைதகள எபபடபபடட
கலேியாளரகளாக இரகக ேேணடம எனற ெோலல ேிரமபினால
ேேேின ஆனொைேப படததேரகளாக இரகக ேேணடம எனற
ெோலேோம. நெத காலதைத ோரநதிரககிை ெனிதனின மனொதிர
ேேணடெெனைால, ேரஙகாலதைதச ோரநத ெனிதனின மனொதிர
ேேணடெெனைால நான அபபழககறை அமெனிதன ேே எனற என
இதயததின ஆழததில இரநத ெோலேேன.
பரடேிகர அரபபணிபைப, பரடேிகர ேபாராடடதைத, பரடேிகர ெேயலபாடைட
ேே ெிக உனனத நிைலகக எடததச ெேனறேிடடார. ொரகேீய-ெலனிய
ேகாடபாடைட அதன பததணரசேி ெிகக, ெிகத தயைெயான நிைலகக
எடததச ெேனற ேிடடார. நெத காலததில ேேற யாரம இவேளவ
உயரநத நிைலகக அைேகைள எடததச ெேலலேிலைல. ேரஙகாலததில
பாடடாளி ேரகக ேரேேதேியோதியின உதாரணம பறைி ேபசம ேபாத
ெறை எலேலாைரயம ேிஞேி அஙேக ேே இரபபார. ேதேீயக ெகாடகள,
நடநிைலயறை தனைெ, கறகிய ேதேீய ெேைி ஆகியைே அேரத
இதயததிலிரநதம, எணணஙகளிலிரநதம அடேயாட ெைைநத
ேிடடரநதன.

ேபாராடடததில காயெைடநத இநத ெணணில அேர இரததம


கலநதிரககிைத. ஒடககபபடடேரகளின ேிடதைலககாக ேபாராட
ெபாலிேிய ெணணில அேர இரததம கலநதிரககிைத. அநத இரததம
லததீன அெெரகக ெககளககாக ேிநதபபடடத. ேியடநாெில உளள
ெககளககாக ேிநதபபடடத. ேதாழரகேள, எதிரகாலதைத உறதிேயாடம,
நமபிகைகேயாடம எதிரேநாகக ேேணடம. ேேேின உதாரணம நெகக
உதேேகெளிககிைத. எதிரைய பணேடாட அழிபபதறகான உதேேகம.
ேரேேதே பாரைேைய ேளரததக ெகாளேதறகான உதேேகம.

ெனதில பதிநத ேபான இநத நிகழேின மடேில, அரபபணிபபம


கடடபபாடம ெிககதால ெகததேம ெபறை ொெபரம ெனிதக கடடததின
அஞேலிகக பிைக இநத இரவ, நாம உணரவ பரேொனேரகள எனற
காடட நிறகிைத. ேபாரல இைநத ேபான ஒர ைதரய பரஷனகக
அஞேலி ெேலததேத எபபட எனற உணரநத பாராடடககரய ெனிதரகள
எனற காடட நிறகிைத. தஙகளகக பணிபரநதேனகக அஞேலி
ெேலததேத எபபட எனற உணரநத ெககள இேரகள எனற காடட
நிறகிைத. பரடேிகர ேபாராடடதைத எபபட இநத ெனிதரகள
ஆதரககிைாரகள எனபைத காடட நிறகிைத. பரடேிகர ெகாளைகைய,
பதாைககைள எபபட தககி பிடபபத எனபைத அைிநத ெககள இேரகள
எனற காடட நிறகிைத. இனற இநத அஞேலியில நாம நெத
ேிநதைனகைள உயரததிக ெகாளேோம. நமபிகைகேயாட, மழ
நமபிகைகேயாட இறதி ெேறைி கைிதத ேேேிடமம அேேராட ேேரநத
இைநத ேபான நாயகரகளிடமம ெோலேோம. எபேபாதம
ெேறைி ேநாககிேய நெத பயணம. தாயநாட அலலத ேரீ
ெரணம. ெேறைி நெேத.

காஸடேரா ேரலாறறகக உயிர ெகாடததிரககிைார.

ெறைேரகள நிைைய ேபேிக ெகாணட இரககிைாரகள. ெபாலிேியாேில


ெகாரலலாப ேபார ேதாறைதறக பல காரணஙகள மனைேககபபடடன.
ேேகோராேே தனத ெபாலிேிய நாடகைிபபகளில கைிதத
ைேததிரபபைதயம காடடகிைாரகள. ேிேோயிகள ெெலல ெெலலததான
எழசேி ெபறோரகள. அேரகள ஆதரவ ெபறேதறக நாளாகலாம.
நிதானொக காததிரகக ேேணடம எனகிைார. அதறகள ஏகாதிபததியம
அேைர தீரததேிடடரநதத. ெபாலிேிய கமயனிே கடேியில உறதியான
தைலேரகள இலலாெல ேபானதால அேரகளைடய ஆதரவம
ெபைமடயாெல ேபாயேிடடதாக ேில ஆராயசேியாளரகள ெோலகினைனர.

ேேகோராேின ெரணததின ேிைளவகளம பலேிதொன ேபேபபடடன.


"ஆற ொதததககம கைைோன இநதக ெகாரலலாப ேபாரனால, ஒர
ெனிதனின ேதாலேியால லததீன அெெரகக நாடகளிைடேய ொரகேீய
பரடேிகர ேபாராடடம பலேன
ீ ெைடநதேிடடத" எனைனர."அரேியல
ரதியான தீரைே ேிடட ேிடட ேனமைைையேய தீரோககிகெகாணடார.
அதன ேதாலேி" எனைனர. இரநதேபாதிலம அேரகள அைனேரேெ
ேேகோராேின ெரணம ெிகபெபரய பினனைடவ எனபைத ஒபபக
ெகாணடரநதனர.
பாரஸில, ெெரெனியில, பிேரேிலில, ஆபபிரககாேில, லததீன அெெரகக
நாடகளில என உலகம மழேதம ேேகோராேின படதேதாட
அெெரகக ததரகஙகள மனபாக ஆரபபரதத இைளஞரகளின கரலகள
அநத ெனிதர எவேளவ ெகததான ெேறைியைடநதிரககிைார எனபைத
பைைோறைியத. ேேகோரா இைககேிலைல எனைாரகள அேரகள.
காஸடேரா ேேகோராவகக அஞேலி ெடடம ெேலததேிலைல. எதிரகள
ெோலலிக ெகாணடரநதத ேபால ேேகோரைே தனியாக ேிடடேிடாெல
எலலாேறறககம ெபாறபெபறறக ெகாளகிைார. ஏகாதிபததியததிறக
எதிரான ேபாராடடதைத ேெலம உறதி ெேயத ெகாளகிைார. உலகேெ
காஸடேராேின இநத அஞேலியைரைய ேகடடத. ேி.ஐ.ஏவம ேகடட
தஙகள கைிபபகளில பதிவ ெேயத ெகாளகிைத. ெனிதகல எதிரகள
சறசறபபாக இரககிைாரகள

7 ம அததியாயம

அெெரகக உளவததைை ேி.ஐ.ஏ தனத அடதத ஆேணதைத தயாரககிைத.


ேேகோராேின ெரணம லததீன அெெரககாேில எனன ேிளவகள
ஏறபடததம எனற எழதகிைாரகள. அஙகளள ஒவெோர நாட கைிததம
அலசகிைாரகள. ேரலாறைை தாஙகேள எழத ேேணடம எனகிை ெேைி
அேரகளகக இரபபத ெதரகிைத.

இைநத பிைகம ேே அேரகைள படததகிை பாட எழதாெேலேய


ேிளஙககிைத. அேரகளால ெேறைிைய ெகாணடாட மடயாத தேிபைப
காடடகிைத. ேேேின ெரணம ேரலாறைின எநதப பளளியில
நிகழநதிரககிைத எனபைத ெிகசேரயாக உணரததேேதாட
ஏகாதிபததியததிறகம, ேோஷலிே மகாமககம நடககிை யததததின
எதிரகால திைேையத ேதடகிைத.
ேேகோரேின ெரணம- லததீ ன
அெெரககாேிறகான அரததம
ேேகோராேின ெரணம ெபாலிேியாேில
ெகாரலலா இயககதைத மைிதத ேிடடத.
ெோலலபேபானால ெரண அட
ெகாடததிரககிைத. ஏைததாழ அைனதத
லததீன அெெரகக நாடகளிலம ேனமைை
மலம பரடேி நடதத ேேணடம எனனம
பிடல காஸடேராேின நமபிகைககளகக
கடைெயான பினனைடைே ஏறபடததி
உளளத. இநத உலகததில உளள ெிக
பலேன
ீ ொன ஒர இராணேததிடம, கியப
பரடேியின தைலேிைநத தநதிரககாரர ேதாறற
ேபாயிரபபத கியபாைேப ேபானற
ெகாரலலாப ேபார ெதாடகக ேேணடெெனற
தயாராகி ேரம கமயனிஸடகைளயம,
ெறைேரகைளயம ெகாஞே காலததிறகாேத
ேோரநத ேபாக ைேததிரககம.
காஸடேராவம அேைர பினபறறபேரகளம
லததீன அெெரகக நாடகளில
கலகககாரரகைள ஆதரபபதறக ேிைிதளவ
ோயபபகேள உளளன. ஒரேேைள
தநதிரஙகளில ேில ொறதலகள ெேயத
நடததலாம.

பிடல காஸடேராேின ேலத கரொக


ேிளஙகிய ேேகோரா 1965 ல ொயொய
ெைைநத ேபானார. அேர ேநாயோயபபடட
ேிடடதாகவம, காஸடேராோல
ெகாலலபபடட ேிடடதாகவம, ெடாெினிக
கடயரேில இரபபதாகவம, ேியடநாெிேலா,
காஙேகாேிேலா இரபபதாகவம ேதநதிகள
உலாேின. கைடேியாக காஸடேரா 1965
அகேடாபரல அைிேிததார. ேேகோரா
கியபாேின கடயரைெைய தைநத
ேிடடதாகவம, அேர ெறை நாடகளில
பரடேிகர நடேடகைககளில ஈடபடப
ேபாேதாகவம ெோனனார. அேர
எஙேகயிரககிைார எனபத கைிதத ேதநதிகள
ெதாடரநதன. ெிகச ேெீ ப காலம ேைரககம
அேர உயிரடன இரநதார எனபதறக
உறதியான ஆதாரஙகள இலலாெல
இரநதத.

காஸடேரா ேனமைை பரடேியில தனத


ெதானிைய கைைததகெகாணட ேநரததில,
ேோேியத ஆதரோன லததீன அெெரகக
கமயனிஸட கடேிகேளாட மரணபாடகைள
ேரெேயய மயறேிககினை ேநரததில 1965
ொரசேில ேேகோரா காணாெல ேபானார.
ஆனால ேெீ பததில காஸடேரா கியபா
பரடேிகக அேரம ேேகோராவம ேேரநத
ேகதத பரடேி கைிதத பாரைேைய
திரமபவம ெேளிபபைடயாக ேபே
ஆரமபிததிரககிைார. 1966 ெனேரயில நடநத
மனற கணடஙகளககான ொநாடடல தனத
இநத பாரைேைய ேெலம தீேரீொககிக
ெகாணட பிெரஞச ொரகேீய அைிவெே
ீ ியம,
காஸடேராேின ெகாளைகைய
ஆதரபபேரொன ெூலியஸ தீபேர
(இபேபாத ெபாலிேிய ேிோரைணயில
இரககிைார) எழதிய 'பரடேியின பரடேி'
எனனம பததகதைத தககி பிடதத
ேபேியிரககிைார. 'அைெதியான ேழியில
அதிகாரம' எனனம பைழய
கமயனிஸடகைள, கைிபபாக ெேனிசலா
கமயனிஸட கடேிையயம, ெறை ேோேியத
ோரபைடயேரகைளயம ெேறதத ஒதககிய
காஸடேராவம தீபேரவம லததீன
அெெரககாேில இபேபாத கலகம
ெேயேதறக தகநத ேநரம எனற ெோலலி
இரககினைனர. நகரததில உளள கமயனிஸட
கடேிையேிட ெறை கழககைள ேிட
கிராெபபைதத ெகாரலலா இயககஙகேள
பரடேிககான தைலைெயிடஙகளாக இரகக
மடயெெனற அழதததேதாட ெோலலி
இரககிைாரகள. தததேதைத ெேயலகேள
அைழததச ெேலல மடயெெனற
அைிேிததிரககிைாரகள. ொரகேீய ெலனினிய
கடேிகக ெகாரலலா இயககேெ ைெயபபளளி
எனறம அததான ெேறைியின ேிைளவகக
இடடச ெேலலககடய பைசசழைல
உரோககம எனவம ேிேோயிகைள
தனபககம இழககம எனவம ெோலலி
இரககிைாரகள.

ஏபரல 17 ம ேததி காஸடேரா- ேேகோரா-


தீபேர கரததககைள மனைேககிை
ேேகோராேின கடடைர ஒனைை கியப
பததிரகைககள ெேளியிடட பிரொதபபடததி
இரககினைன. இரணட நாள கழிதத
காஸடேரா அைத பகழநத
தளளியிரககிைார. லததீன அெெரகக
ஒறறைெககான மதல ொநாடடன
ேிைபபமேொனத ெரபாரநத
கமயனிஸடகளின ெறபபதான. இநதக
ேகாைடயில ெோனாேில நைடெபறை
அநத ொநாடடல காஸடேராேின
கரததககைள அேரகள
ஒததகெகாளளேிலைல. ஒரேில லததீன
அெெரகக நாடகளில ெடடேெ தறேெயம
ேனமைை பரடேி நடததேதறகான சழல
இரககிைத எனைனர. அநதநத நாடடல
இரககககடய கமயனிஸட கடேிகேள
அேரகள நாடடல எநத ெகாளைககைள, எநத
தநதிரஙகைள ைகயாளேத எனற
தீரொனிகக ேேணடம எனறம இதில
கியபாேோ, ெறைேரகேளா தைலயிடக
கடாத எனறம ோதிடடனர. ேேகோரா
இலலாெேலேய, ெகரேத தைலேராக
ேதரநெதடககபபடட அநத ொநாட
பிரதிநிதிகளிைடேய இணககம இரபபதேபால
ெேளிேய காடேியளிததாலம உளளககள
ொஸேகா அபிொனிகளககம, உடனடயாக
பரடேிைய ஏறபடதத
நிைனததேரகளககெிைடேய
இைடெேளிைய அதிகபபடததி இரககிைத.
ெபாலிேியாேில ஏறபடட ெகாரலலாககளின
நடேடகைககள 1967 ொரச ொதததில
ெேளிசேததிறக ேநதத. லததீன
அெெரககாேின ெகாரலலா இயககஙகளின
ெீ த ஒர ேரேேதே ஆரேதைத ஏறபடததியத.
கவதாொலா ெகாரலலாககள
ேிடதைலககான ேபாராடடததிறக
தயாரானதாய ெதரயேிலைல.
ெேனிசலாேிலம, ெகாலமபியாேிலமளள
ெகாரலலா ேகதிகள அைெதியாக
இரநதாரகள. பதிய இநத ெகாரலலா
நடேடகைககள நமபிகைகயளிபபதாக
இரநதத. காஸடேராேோடம, லததீன
அெெரககாேில உளள அதிதீேரீ
கமயனிஸடகேளாட இணககம
ஏறபடததிகெகாளளம மயறேியாக ெரபாரநத
கமயனிஸட கடேிகளம ெபாலிேிய
ெகாரலலாககைள ஆதரததனர. தீபேர
ெபாலிேிய இராணேததிடம பிடபடடதம,
ேேகோராதான ெகாரலலாககைள
இயகககிைார எனற அேர ெோலலியதம
நிைைய ஆரேதைத ஏறபடததி இரககிைத.

ொரச ெறறம ஏபரல ொதஙகளில


ெகாரலலாககேளாட நடநத ஆரமப
ேணைடகள ேபாதிய பயிறேியளிககபபடாத,
ேொேொன ஆயதஙகளைடய ெபாலிேிய
இராணேததிறக ெபரம ேேதஙகைளயம,
அழிவகைளயம ஏறபடததி இரநதத.
ைகேிரலகளால எணணிேிடககடய
அளவகக ெிகசேிலேர இரநத
ெகாரலலாககளிடம இராணேம ேதாறறப
ேபானத ெொதத ெபாலிேிய அரைேயம
அதிரசேிககளளாககியத. பரதாபொக
அெெரககாேின உதேிைய ேகடடத. பககதத
நாடகள தாஙகள எனன நடேடகைக எடபபத
எனற ேயாேிகக ஆரமபிததாரகள.
ெகாரலலாககள தேற
ெேயயாதேரகளாகவம,
ெேலலமடயாதேரகளாகவம இரநதாரகள.
ெூைல ொதததில ெகாரலலாக
கழேிலிரநத ெறறம அேரகேளாட
ெதாடரபைடய தீபேர ெறறம ேிலர
பிடபடடனர. அேரகள ெோலலிய
ோககமலததாலம, ெபாலிேிய அரசகக
ேிசோேொக இரநத ேிேோயிகளின
ஒததைழபபாலம இராணேம
ெகாரலலாககளகக ேில ேேதஙகைள
ஏறபடதத மடநதத. ஆகஸட ொதததில
இராணேததின திடர தாககதலால
ெகாரலலாககளின ரகேிய மகாம ஒனற
மறைிலொக அழிககபபடடத. அகேடாபர 8 ம
ேததி ெகாரலலாககளின மககிய பிரேோட
நடநத ெேறைிகரொன ேணைடயில
இராணேம ேேகோராைே ெகானற தனைன
தகக ைேததக ெகாணடத.

ேேகோராேின ெரணம ெபாலிேிய அதிபர


பாரயணேடாஸுகக மககியொன
ோதைனயாகம. அரசகக ெகாரலலா இயககம
ேிடதத ெிரடடலின மடோக இரககலாம.
பாரயணேடாஸுகக ெிக உறதைணயாக
இரககிை, ெராமப காலொய தேணட கிடநத
இராணேததின தனனமபிகைகையயம,
ேலிைெையயம இத அதிகரககம. ஆனால
ெகாரலலாககளகக எதிராக ேநரடயாக
ஈடபடட இராணே அதிகாரகள ேிலரகக
அரேியல அபிலாைஷகள ஏறபடட அேரகேள
கடயரேின காபபாளரகளாக தஙகைள
மனனிறததவம கடம.

உணரவகைள உடனடயாக ஏறபடததகிை


அளவகக கியபாேின உளநாடட
பததிரகைககளில ேேகோராேின
ெரணதைதப பறைி அதிகொக ெோலல
மடயேிலைல. ெோனா ெககளின
ெபாதோன ெேனாநிைல பரகிைத. ேரீெரணம
அைடநத ேேகோரா பரடேிககாரரகளின
உதாரண பரஷராக கரதபபடகிைார. லததீன
அெெரகக நாடகளிலம, உலெகஙகம
இரககிை எதவம ெேயயாத, பைழய
கமயனிஸட கடேிகளின ெகாளைககளகக
ேியாககியானம தரகிை, ேைடடததனொன
பரடேிககாரரகளகக ேேகோரா மறைிலம
ொறபடட காடேியளிககக கடம. காஸடேரா-
ேேகோரா ெகாளைககள தககிப
பிடககபபடம. ஆயதநதாஙகிய
ேபாராடடஙகளகக மககியததேம
அளிககபபடம. ேேகோராேின ெரணததிறக
ேழககமேபால அெெரககாேினெீ தம
ேி.ஐ.ஏேின ெீ தம பழி செததபபடம. ேழ
ீ நத
ேிடட தைலேனின பதாைககைளத தககிப
பிடதத இறதி ெேறைியைடய பதிய
ேேகோராககளகக அைைகேல ேிடபபடம.
இரநதாலம காஸடேராவம, அேரத
ேகாககளம தஙகளககள இநத 'பரடேி
ஏறறெதி' கைிததம அதன ேிைளவகள
கைிததம அலசோரகள. ேேகோராேின
ெரணததினால ெறை நாடகளில பரடேி
ஏறபடததேத நினற ேபாகாத, ேெலம
ேலபெபறம எனற கியப ெககளிடம
காஸடேரா சளைரககலாம. அததான அேரத
கணாமேம. அலலத நிைலைெகைள
ஆராயநத ஒரேேைள இத ேபானை அநநிய
மயறேிகைள நிறததி ைேககலாம. அலலத
ேேகோராேின மயறேிகைள ஆராயநத
ெகாரலலா இயககததில ேில ொறதலகைளச
ெேயத ெதாடரலாம. ெொததததில,
ேேகோராேின தியாகதைத மனனிறததி,
ேில ொறைஙகேளாட காஸடேரா தனத
மயறேிையத ெதாடரோர எனறதான
ெதரகிைத. ேிைரேில தஙகள நாடடலம
பரடேி ஏறபடடேிடம என
பயநதெகாணடரநத இடதோரகள அலலாத
ெறை லததீன அெெரககரகளகக
ேேகோராேின ெரணம ெபரம நிமெதிையக
ெகாடததிரககம. ைகேதரநத அநத
பரடேிககாரனின ெரணம, ேில லததின
அெெரககரகளகக இநத கலகஙகள ெறறம
அதறகான ேமக காரணஙகள கைிதத
தீேரீதைத கைைககவம ெேயயலாம. அதறக
ேநர எதிராக, எநத ேைகயான
இடதோரகளாயிரநதாலம கமயனிஸடகள
ேேகோராைே பகழநத ெகாணேட
இரபபாரகள. கைிபபாக கியப பரடேிகக அேர
ஆறைிய பஙகிைன எடததசெோலோரகள.
அதறகான காரணஙகள கைளயபபடம ேைர
பரடேி ெதாடரம எனபாரகள.

காஸடேராேோட மழைெயான
மரணபாடகள ெகாணடரககிை, ெகாரலலா
ேபாராடடதைத ோயளேில ெடடம
ஆேொதிததக ெகாணட இரககிை லததீன
அெெரககாேில உளள ெபரய கமயனிஸட
கடேிகள காஸடேரா-ேேகோரா- தீபேர
ெகாளைககைள எதிரதத இனனம
ேலிைெயாக ோதஙகள ெேயோரகள.
பரடேிகக தகநத சழல உளள ஒர நாடடல,
ெிகச ேிைபப ோயநத ஒர ெகாரலலா
பரடேிககாரன ேதாறறபேபானைத அேரகள
சடடககாடடோரகள. ேேகோராைே
மழைெயாக கைைததப ேபோேிடடாலம,
ெபாலிேிய ெகாரலலாப ேபாராடடததிறக
ெபாலிேியரகள அலலாதேரகள தைலைெ
தாஙகியதால அஙகளள ேிேோயிகளின
ஆதரைேப ெபை மடயாெல ேபாயேிடடத
என கறைம செததோரகள. அஙகளள
இடதோர கடேிகேள பரடேிகக தகநத
தரணதைத அைியமடயம எனறம அநத
ெணணில உளளேரகளாலதான பரடேி
நடததபபட மடயம எனறம ெோலோரகள.
ேேகோராேின ெபாலிேிய
மயறேிகளிலிரநத காஸடேரா தனைன
தணடததகெகாளள மடயாத. நாஙகள
ஏறகனேே ெோனேனாம எனகிை கரலகைள
ேகடக ேேணட ேரம. கியபாேின
ெகாளைககைள ஆதரததேரகள அைத
ெறபரேீலைன ெேயதாலம காஸடேராவகக
இளம கமயனிஸடகளிடம ெேலோகக
கைைநத ேிடாத.

அகேடாபர 8 ம ேததி நடநத ேபாரல ேேகோரா ெகாலலபபடடார எனற


இநத ஆேணததிலம கைிபபிடபபடகிைத. ெபாயைய ெோலலிக ெகாணேட
இரககிைாரகள. காஸடேரா அைத அேிழககிைார.

இநத ஆேணததிறகம அேரகள ஏறகனேே எழதிய ஆேணஙகளககம


ஒர மககிய ேிததியாேம ெதரகிைத. காஸடேராவககம ேேவககம உளள
மரணபாடகள ேபேபபடேிலைல. அேரகள இனி அைத ேபேவம
மடயாத. கியபா ெககள காஸடேராேோட இைணநத நினற
அேரகள ோைய அைடதத ேிடடாரகள.

ஆனால உலகில உளள பரடேிகர ேகதிகளகக மனனால ஒர


ேகளேிைய அேரகள ைேதத ேிடடாரகள. ேேேின ெரணம
எழபபியிரககம ேகளேி அததான. காஸடேராேே அதறகம
பதில ெோலகிைார

8 ம அததியாயம

அேர ெபாலிேியாேில இைநத ேபானார எனபத ெதரகிைத.


ெபாலிேியாவகக எபேபாத ெேனைார. அஙக எனன ெேயதார. எபபட
இைநத ேபானார எனகிை ேகளேிகளகக ேிைடகள இலைல. காலம
ெகாஞேம ெகாஞேொய அைேகைள அேிழககிைத.
பாரயணேடாஸின நமபிகைகககரய ேகாவம, ேி.ஐஏ ஏெணடாகவம இரநத
அணேடாணியா அரகயா எனபேர தனத தேறகைள உணரநத
பிராயசேிததொக ேி.ஐ.ஏ ைகபபறைிய ேேகோராேின ெபாலிேிய
நாடகைிபபகைள கியபாவகேக 1968 ல அனபபி ைேதததாக ேரலாறறக
கைிபபகள கறகினைன.

காஸடேரா அநத ைடரைய அசேடதத அதறக ஒர 'அேேியொன


மனனைர' எழதி கியபா ெககளகக இலேேொக ெேளியிடட ேிடடார.
ெபாலிேிய நாடகைிபபகைள ேிைததத ேேேின ெீ தம, கியபா ெீ தம,
காஸடேரா ெீ தம, பரடேிகர ேகதிகள ெீ தம அேதறகைள பரபப இரநத
திடடஙகள மைியடககபபடடத. ேி.ஐ.ஏேின ைககளிலிரநத ைடரயின
பககஙகைள ெேறம நகலகளாககி ேிடடார. ெபாலிேிய நாடகைிபபகைள,
ேி.ஐ.ஏவம, ெபாலிேிய அரசேெ ெேளியிடாெல இரநததறக ேேெைார
காரணமம இரநதத. ெிகச ேிலேபைர ைேததக ெகாணட ெபாலிேிய
ராணேதைத ொைி ொைி ேதாறகடதத நாடகள அதில இரநதன. அநத
அேொனதைத ெேளிேயச ெோலல ேிரமபேிலைல அேரகள. அத
ெகாரலலாப ேபாராளிகளகக நமபிகைகைய ஊடடம எனற பயமம
இரநதத.

காஸடேரா தனத மனனைரயில, நிரநதரெறை நாடகளின ேிளிமபில


உடகாரநத ஒவெோர நிகழைேயம சய ேிெரேனஙகேளாட
எழதியிரககிை ேேேின ெதளிவ கணட ேியநத ேபாகிைார. காடகளில
ஓயவகக ஏஙகம உடலின அேதி அநதப பககஙகளில எஙகேெ
ெதனபடேிலைல. ஒவெோர பரடேிககாரனககம ேிைலெதிபபறை
ெபாககிஷொக இரககம எனற 'ெபாலிேிய நாடகைிபபகைள'
அைிேிககிைார. ேேேின ெைனேி அெலயடாேின பஙகம இதில
ெகததானத. தனனில கலநத பிரயொன ேதாழனின கைடேி
அததியாயஙகைள அேரத எழததககளில படதத எலேலாரககம பரய
ைேததேர அேரதான.
ேேகோராேின இரபதாேத நிைனவ தினதைத ஒடட அகேடாபர 8, 1987 ல
'நான ேேகோராைே நிைனககம ேபாத' எனற ஒர டாகெெணடர படம
எடககபபடகிைத. பிடல காஸடேரா இததாலிய பததிரகைகயாளர ெியானி
ெினனா எனபேரகக ெகாடதத ேபடடயிைன அடபபைடயாக ைேதத
தயாரககபபடகிைத. அநதப ேபடடயில தான அைிநதேறைை ெனம ேிடட
ேபசகிைார. ேில ேகளேிகள உைடபடகினைன. ேில ேகளேிகள
உரோகினைன,

ேே இைநதேிடடார எனபைத எனனால நமபேே மடயேிலைல. கனேில


ேநத எனேனாட ேபேிக ெகாணட இரககிைார. அேர உயிேராட
இரககிைார. அேரத ேடேம, நடதைத, ெகாளைககளால நிரநதரொன
காடேியாகி இரககிைார.

நடேடகைககளின மககியததேதைத ெபாறதத நான ெேயல ேரீரகைள


பயனபடததேேன. ஒர ெதாணடன திைைெகைளயம, அனபேதைதயம
ேளரததக ெகாணடேிடடால பதியேரகைள பயனபடததேேன.
அபேபாததான அேரகளம கறறக ெகாளளவம,, தஙகைள ேளரததக
ெகாளளவம மடயம. அபாயகரொன நடேடகைககளில ெதாடரநத
ஒரேைரேய பயனபடததினால, ஒரதடைே இலைல, ெறெைார தடைே
நாம அேைர இழகக ேநரடம. ெேயலேரீரகைள பாதகாகக ேேணடம.
அேரகைள ொறைிக ெகாணேட இரகக ேேணடம. இநத மைைைய
பினபறைி இரககாேிடடால ேேகோராைே எபேபாேதா இழகக
ேேணடயிரநதிரககம.

அேர ெதன அெெரககாவகக ேபாக ேேணடம. அத அேரைடய பைழய


திடடம. அேர எஙகேளாட ெெகஸிேகாேில ேேரநதேபாத, எநத
நிபநதைனயம ேிதிததிரககேிலைல. ஆனலம அேர ஒனற ேகடடார.
பரடேி ெேறைிகரொக நடநத மடநதபிைக அேர தனத பிைநத பெியான
அரெெணடனாவகக ேபாக அனெதிகக ேேணடம என ேகடடக
ெகாணடார. நான உறதியளிதேதன. அதறக ெேகதரம ேபாக ேேணட
இரநதத. மதலில ேபாரல நாஙகள ெேறைி ெபை ேேணடம. பிைக யார
யாெரலலாம உயிர பிைழததிரககிைாரகள என பாரகக ேேணடம. அேர
உயிேராட இரபபதறகான ோயபபகள ெிகக கைைோகேே இரநதன.
ஏெனனைால ேிைளவகைளப பறைி ேயாேிககாத ெனம அேரைடயத.
ஆனாலம அடககட தனனைடய ேேணடேகாைள ஞாபகபபடததிக
ெகாணேட இரபபார.

ேியரயா ேெஸடடரயாேின அனபேஙகைளப ெபறை பிைக, ெதன


அெெரககாேில பரடேிகைள ஏறபடதத ேேணடம எனனம தாகம ேெலம
ேளர ஆரமபிததத. எஙகேளாட ேேரநத ெிக ேொேொன தரணஙகைள
பாரதத பிைக, எஙகள ேபாராடடதைத மனெனடததச ெேலல
இராணேதைத பலம ோயநததாக உரோகக ேேணடயிரநதைத பரநத
ெகாணடார. ெதன அெெரககாேில பரடேிகர இயககததிறகான ோததியஙகள
இரபபைத நமபினார. ெதன அெெரககா எனற நான ெோலேத, ெதன
அெெரககாேின ெதறக பகதிகைள. நாஙகள அேரத திடடததிறக
ெதிபபளிதேதாம.

பரடேி ெேறைியைடநததம, நிைைய ெபாறபபகளம, பிரசேிைனகளம மன


ேநத நினைன. அரேியலரதியான பிரசேிைன. இயககதைத ேெலம
ஒனறபடததி நிறக ைேகக ேேணடய பிரசேிைன. நிரோகம ெறறம
ெபாரளாதாரப பிரசேிைன. மநைதய அரேின எதவம இலலாத
ெேறைெயில நினற எலலாேறைையம எதிரெகாளள ேேணடயிரநதத.

ெதாழிலதைையின அைெசேராக ேே நியெிககபபடடார. ெிகத திடடெிடம


ெதாழிலாளி அேர. அேர ேெலம பல ெபாறபபகைள ேகிததார.
எபேபாெதலலாம எஙகளகக மககிய ெபாறபபகைள கேனிபபதறக
தீேரீொன ஒர ெனிதர ேதைேபபடகிைாேரா அபேபாத அேர மன
ேரோர. அபபடததான ேதேிய ேஙகிகக அேர தைலேரானார. அத
கைிதத ேகலியம, கிணடலகளம உணட. எககனாெிஸடைட ேகடடால
இேர ேநதிரககிைாேர எனற ேபேினாரகள. இத கைிதத அேரடம
ேகடடேபாத, நான எககனாெிஸட இலைல. கமயனிஸட எனைார.
ேதேததிறகள அபேபாததான நாஙகள எஙகள பணிகைள
ஆரமபிததிரநேதாம. ேலதோரகள அேைர கமயனிஸட எனற கறைம
ோடடனர. இரநதேபாதம, ேே அேரகக ெகாடககபபடட பணிகைள ெிக
பததிோலிததனொகவம, திைமபடவம ெேயத மடததார. உறபததிைய
ெபரககேதிலம, கடடபபாடகைள ெேயலபடததேதிலம கடனொக
உைழததார. அேர ெேயத எலலாேறைிலம அேர ஒர மனொதிரதான.

இபபடததான பரடேிககபபின மதல ேரடஙகைள அேர ேநதிததார. பிைக


ஏறகனேே அேரடெிரநத பைழய திடடஙகைளயம ேிநதைனகைளயம
ெேயலபடதத ேேகம ெகாணடார. அநத ேேைள அேரகக ேரயானதாய
படடரககிைத. ேிைபபான உடலநிைல அேரதநடேடகைககளககத ேதைே.
அபேபாத உணைெயாகேே அேர ெேனா ரதியாகவம, உடல ரதியாகவம
ஆேராககியொன நிைலைெயிலிரநதார. நெத நாடடலிரநத ெபறறக
ெகாணட படபபிைனகள அேரடம இரநதன. எைதசெேயய ேேணடம
எனை ேிநதைன இரநதத.

அநத ேநரததிலதான இனற ேெயர எனைைியபபடம காஙேகாேில


தைலயட
ீ ேநதத. லமமபா இைநத ேபானார. ஆயதநதாஙகிய இயககம
ஏறபடடத. பரடேிகர இயககம எஙகள உதேிைய நாடயத. ஏறகனேே
நாடைடேிடட ெேளிேயை மடவ ெேயதிரநத ேெயததில, அேர அஙக
ெேலேத அேரகக ேெலம அனபேஙகைள தரம என ஆேலாேைன
ெோனேனன. அேர தைலைெயில 100 ேபர ெகாணட கழ காஙேகாேிறக
அனபபி ைேககபபடடத. அேரகள அஙக பல ொதஙகள இரநதாரகள.

அஙக ெேனற ேபார ெதாடபபத எஙகள திடடெலல. ஆபபிரககரகளகக


பயிறேி அளிபபதம உதவேதமதான ேநாககம. அஙக இயககம
அபேபாததான ஆரமபிததிரநதத. ேலிைெேயா, ஒறறைெேயா கிைடயாத.
நெத ஆடகைள அஙகிரநத திரமப அைழததக ெகாளளலாம என ேே
ெோனனார. அேரத கரததககைள ஒபபகெகாணட நாஙகள எஙகள
ேதாழரகைள அைழததகெகாணேடாம. ேபாராடடதைத மனெனடததச
ெேலல ேபாதொன சழல அஙகிலைல.

ஆபபிரககாேில தஙகியிரபபைத தறகாலிகொன ஒனைாகததான ேே


திடடெிடடரநதார. ெதன அெெரககாவகக ெேலேதறக தகநத ேநரதைத
ேே எதிரபாரததிரநதார. ஆனால எஙகளகக ேஙகடொன நிைலைெ
ஏறபடடரநதத. ேே ஏறகனேே 'ேபாய ேரகிேைன" எனற
ெோலலியிரநதார. அேர கியபாைேேிடட ெேளிேயறேதறக மனனர
கடததைத ெகாடததிரநதார. ெிக அைெதியாக ெேனற ேிடடரநதார.
இனனம ெோலலபேபானால அத ஒர ரகேியொன பிரவ. நாஙகள அேரத
கடததைத ைேததிரநேதாம. ஆனால ெிக ேொேொன, தரஙெகடட
ேதநதிகளம, அைிகைககளம ேே
ீ பபடடன. 'ேே, ெைைநதேிடடார', 'ேே,
இைநதேிடடார' 'எனககம அேரககம இைடயில மரணபாடகள'
எனெைலலாம ேபேபபடடன. நாஙகள எலலாேறைரயம எஙகள ெெனததில
பைதததக ெகாணேடாம. அேரத இயககதைத காபபாறைவம, அேைரயம
அேேராட ெேனைிரககம ெனிதரகைளயம பாதகாககேே அபபட
இரநேதாம.

காஙேகாைே ேிடட ெேளிேயைிய பிைக ேே தானேேனியாவகக ெேனைார.


அபபைம ஐேராபபாேில உளள ஒர ேோேலிஷ நாடடறக ெேனைார.
கியபாேிறக திரமப ேிரமபேிலைல. நாஙகள அைெதியாயிரநத
ேநரததில ெேயயபபடட பிரசோரம எஙகைள காயபபடததியத. எஙகளகக
ேேற ேழியிலைல. அநதக கடததைத ெேளியிட ேேணடய ேநதரபபம
ேநதத.

தேிரகக மடயாெல அநதக கடததைத எலேலாரககம ெதரேிதததால,


ேேவகக இனனம தரெேஙகடொன நிைலைெ ஏறபடடத. 'ேிைட
ெபறகிேைன' எனை அேரத ோரதைதகைள ெதரேிதத பிைக அேரால
கியபாேிறக திரமபேே மடயாத. அத அேரத ேிேேஷொன கணம. நான
அேேராட ெதாடரப ெகாணட கியபாேிறக ேரேேணடம என ெதாடரநத
அைழதேதன. அேர எைதச ெேயய நிைனததாேரா அதறேகறை ஒர
நடேடகைகயாக இரநதத. அேர ேநதார. திரமபவம யாரககம
ெதரயாெல ெேனைார. ெிக கடனொன ெைலகளகக பயிறேிககாக
ெேனைார.

உதவம ெபாரடட அேரத பைழய ேதாழரகைளயம, பைழய ெகாரலலா


ேபாராளிகைளயம, ெறறம ேில பதிய ேரீரகைளயம ேகடடார.
அேரகேளாட ேபேி, அேேர ேதரநெதடததக ெகாணடார. அனபேம ோயநத
ேதாழரகளின கழ ஒனைை அேேராட ெேலல அனெதிதேதாம. ேில
ொதஙகள அேரகேளாட பயிறேி ெபறை அேர, ெபாலிேியாேில
ேதைேயான பரோஙக ேேைலகள மடநததம அநதக கழேோட அஙக
ெேனைார.

ேே எஙகைள ேிடட ெேனை அநத தினம ேக ேதாழரகேளாட ஒர


ேிளயாடட நடததிேனன. ஒர நலல காரயததிறகாக ேே ெேலேதால ெிக
ெநரஙகிய ேதாழரகைள ெடடம அைழதத இரவ உணைே ஒர ேிைபப
ேிரநதினரககாக ெகாடதேதன. ேே அநத ேிைபப ேிரநதினர.
ொறேேடததில இரநதார. யாரம அைடயாளம காணேிலைல. நானதான
அேரகளகக ேே எனற ெோலல ேேணட இரநதத.

எலைலகைள ேதரநெதடதத அேேர திடடம ேகததார. அரெெணடனாேில


பரடேி ஏறபடேேணடெெனறதான ேிரமபினார. அநத நாடகேளாட
எநதேிதொன ெதாடரபம அரேியல ரதியாக ைேததிரககாததால
அதிலிரநத நாஙகள பினோஙகிேனாம. ேெலம அநத நாடகள கியபாைே
எதிரதத அெெரககாேின நடேடகைககளகக ஆதரவ தநதிரநதன.

மனனதாக அரெெணடனியரகைள இைணதத ஒர கழைே ேே


அைெததிரநதார. அதில ஒரேர அரெெணடனா நிரபர ொெேடட எனபேர.
ேேேின ஏறபாடடனபட ொெேடட ேடகக அரெெணடனாேில ேலியாப
பகதியில ஒர மனனணி ஏறபடததியிரநதார. அநத நடேடகைகயில
ொெேடட இைநத ேபானார. தனனாலதான ேில ேதாழரகைள இழநேதாம
எனனம உணரவகக ஆடபடட உடனடயாக காரயததில இைஙக
ேேணடம எனற அேைர தணடயிரகக ேேணடம.
ேே அநத பகதிையப பறைி ஏறகனேே அைிநதிரநதார. அத
அரெெணடனாேின எலைலைய ஒடட அைெநதிரநதத. ெபாலிேிய
ேிேோயிகைளப பறைியம ெதரநதிரநதார. அேரகள அைெதியான,
நமபிகைகயறை ெனிதரகளாயிரநதனர. கியப ேிேோயிகளிலிரநத
ேேறபடடேரகள எனபதம ெதரயம. கலலர நாடகளில ேொடடார
ைேககிளில அநதப பகதிகளககச ெேனைிரநதார. அேெோன
பகதிகளககம, இனனம பல பகதிகளககம ெேனைிரநதார. பலதடைேகள
அேரகைளபபறைியம, அேரகளகக உதே எதாேத ெேயய
ேேணடெெனறம எனனிடம ெோலலியிரநதார. அநத ேேைல
கடனொனத எனபைத ெதரநேத ைேததிரநதார.

ஆனால மதலில ஏறபடட பினைடவகளககப பிைக நமபேே மடயாத


எஙகள அனபேஙகளிலிரநத ேே நிைையேே கறறக ெகாணடரநதார.
கடனொன நிைலைெகளில ஒர ேினனக கழ ேபாராடடதைத எபபட
மனெனடததச ெேலகிைத எனபைத பாரததிரநதார. இத ேபானை
ேபாராடடஙகளிலம, அதன ோதகஙகளிலம ேேவகக நிைைய நமபிகைக
இரநதத. எனேே ேபாராடடம எஙேக அைெய ேேணடம எனபைத
ேதரநெதடததிரநதார. அதில எநத தேறம ஏறபடேிலைல. அைெபபாக
உரெேடததிரநத அரேியல ேகதிகளின ஆதரேிைன ெபை மயறேி
ெேயதார. ெபாலிேியன கமயனிே கடேியின ஆதரேிைனயம
கணககிெலடததக ெகாணடார. ெபாலிேியன கமயனிஸட கடேியில ேில
பிளவகள இரநதன. நிைைய தைலேரகள இரநதனர. கமயனிஸட
கடேியின ெபாதசெேயலாளர ேொஞேேைே ேநதிதத தனத திடடதைத
ேிேரததார. இநத இயககததில ேேற ேில தைலேரகளம இரநதனர.
ேொஞேேவகக அத ேில பிரசேிைனகைள ஏறபடததின. ேொஞேேவககம
ேேகோராவககம மரணபாடகள ேதானைின. ஒர அைெபபாக
உரபெபரேதறகள அேரகள கணடபிடககபபடட ேிடடனர. ேரலாறற
ரதியாக ெபாலிேியன கமயனிே கடேிைய இதறக கைை கைிேிட
மடயாத. நிைைய கமயனிஸடகள ேேேோட ேேரநதனர. மரணபாடகள
இரநதேபாதம ெிகவம உதேிகரொக ேிளஙகினர. யாைரயாேத கறைம
ெோலல ேேணடெெனைால ேொஞேேைேததான ெோலல ேேணடம.
ெபாலிேிய இராணேம எேதா நடககிைத எனற பாரததத. அேதேநரததில
ெறை காரயஙகளம நடநத ெகாணடரநதன. ெபரய கழேோட ெேனற
ஒர இடதைத தகரகக ேே திடடெிடடார. கைைோன அனபேம
ெகாணடேரகளம, பதியேரகளம அநத பயணததின பினனால இரநதனர.
பல ோரஙகள பிடததத. ெபரய கனறகளம, ெேளளமம, மகடகளம
ெகாணட பிரேதேம எவேளவ கடனொக இரநதத எனபைத ேே
ெபாலிேிய நாடகைிபபகளில ேிேரககிைார. ேிலைர இழககவம ேநரடடத.

பல ோரஙகள கழிதத திரமபவம தஙகள இரபபிடததிறக கைளபபைடநத


ேரீரகள திரமபிய ேபாத அஙக ஒழஙகினைெ உளளிட ேில
பிரசேிைனகைள ேே பாரததார. பலேன
ீ ொகியிரநத, கைளபபைடநதிரநத
ேரீரகள ஒயெேடகக அேகாேேெயிலைல. அடதத ேில நாடகளில
இராணேததின மதல தாககதல நடநதத. ெகாரலலாககள
அனபேெிககேரகளாக இரநததால இழபபகள எதவம ஏறபடேிலைல.
பதஙகி, ேடெடன திரபபித தாககி ஆயதஙகைள பைிததக ெகாணடேதாட
ெபரய ேேதஙகைளயம இராணேததிறக ஏறபடததினர. இைேெயலலாம
ெிகச ேீககிரொகேே நடநத ேிடடத எனறதான நான ெோலேேன.

மதல நிகழசேிகளகக பிைக அடதத தாககதல திடடெிடபபடடத. இரணட


கழககளாக பிரநத ெகாணடனர. பிைக ஒரேபாதம அேரகள
ேநதிககேேயிலைல. ேதைேயான ெரநதகைளயம ேே எடததச
ெேலலேிலைல. அத அேரகக ேிரெதைத அளிததிரககம. கிரானொேில
நடநத ேிஷயம திரமபவம நடநதத. பல ொதஙகள இராணேதைத
எதிரதத ேபாரடடனர.

ேிதிகளறை ேபாரமைைைய ேே நமபினார. அேரகக அத நனைாக


ெதரயம. இநதப ேபார மைையில ேபாராளிகள ஒரேைரெயாரேர ோரநத
ெடடேெ இரகக மடயம. ெேளியிலிரநத அேரகளகக ஆதரேோ,
உதேிேயா எதிரபாரகக மடயாத. அத ஏறகனேே
ோததியெறைதாகியிரநதத. ரகேியொக ெேளியிலிரநத கிைடதத
உதேிகளம அழிககபபடடரநதத. இரபத ேபேர ெகாணடரநதாலம, அநத
ேநரததிலம ேபாராட மடயம எனபத ேேவகக ெதரயம. நனைாக
பழககபபடட இடஙகைளத ேதரநெதடததக ெகாளள ேேணடம. அநத
திைேயிலதான ேே தைலைெேயறற நடததிக ெகாணடரநதார. அனால
நடநதைேகைள ேேேின ைடரயின மலொக ெடடெலல, இராணேததின
ேிேரஙகளிலிரநதகட ேிேரபபத எனபத நமப மடயாதைேகளாக
இரககினைன. இராணேதேதாட ஏறபடட ேொதலகள உணைெயிேலேய
காேியொய இரககிைத.

இனெனார கழ மறைிலம அழிநத ேபானத ேேைே கடைெயாக


பாதிததிரகக ேேணடம. அநதக கழேின ெரணதைத ெேளிநாடட
பததிரகைகச ெேயதிகளிலிரநத அைிய மடகிைத. ேே அைத நமப
ெறததார. இராணேததின இனெனார ெபாயெயனற நிைனததார.
அேரைடய ைடரயில ெராமப காலம கழிததததான அநதக கழேின
ெரணதைத எழதகிைார. பிைக ேே ெககள ோழம ஒர பகதிைய
அடததளொக அைெததகெகாணட பயணம ேெறெகாளகிைார. இதறகள பல
நலல ெபாலிேிய நாடட ேரீரகளம அேரகக கிைடததிரநதாரகள. இநத
நடேடகைக ெிகச ேரயான ஒனற. இனனம ேபாராடேதறக
ோயபபிரநதத.

அேர மனேனைி ெகாணடரநதார. ஒர நலல ெேளிசேொன ேநரததில


ஒர கிராெததிறக ேரகினைனர. காலியாய இரநத கிராெம ஏேதா
நடபபதறகான அைடயாளொயிரநதத. ேணைட நடககப ேபாகிைத
எனபைத ெககள உணரநதிரகக ேேணடம. பாைதயில காததிரபபததான
எலலா இராணேஙகளம ெேயயம காரயம. ெேளிசேததில ேபாராளிகள
ெேைிசேிடடரநத ெைலகைள ேநாககி ெேனைனர. இராணேேெ அஙக
இலலாதத ேபால நடநத ெகாணடரககினைனர.

திடர தாககதலகக ேபாராளிகள உளளாயினர. பலர ெகாலலபபடடனர.


உடலநலம கனைிய ேில ெனிதரகைள கழ ெகாணட ெேனைத. ெபரம
ேிரெதைத அளிததாலம அேரகைள ெகாணட ெேனறேிடேே ேே
ேலியறததினார. நாஙகள இத ேபால பல தடைே ெேயதிரககிேைாம.
அேரகைள ேிடடச ெேலல ஒர இடதைத பாரபேபாம. ேேவம
அபபடததான நிைனததிரகக ேேணடம. தான கைி ைேககபபடட
ேிடேடாம எனபைத அைிநதிரநதார. ெேடட ெேளியில இரநதார. நலல
ெபாலிேியன ேதாழரகைள இழநதிரநதார. ொதக கணககில இராணேதைத
எதிரதத தீரச ெேயலகைள பரநதிரநத அேரகக இநத நிைலைெ ெிக
கஷடொன ஒனற. அேரைடய தபபாககி அழிககபபடடத.
ைகதியாககபபடடார.

எேதாெோனற அேைர கடைெயாக பாதிததிரகக ேேணடம. ெரணதைத


பறைிய பிரகைஞயறை தனைெயில இரநதிரகக ேேணடம. பல
தடைேகள இத ேபால ெரணதேதாட ேோல ேிடடரககிைார. அேரகள
எசேரகைகயாக மனேனைியிரகக ேேணடம. ோைலகைள
உபேயாகிததிரககக கடாத. ேேற ேழிகைள ஆராயநத இரேில
ெேனைிரகக ேேணடம. எதிரகைள அேர கைிபாரததிரகக மடயம
அபேபாத.

அேர எனன ெேயதாேரா அதைன நாஙகள நமபகிேைாம. நான அடககட


ெோலேதணட. ெேறைியம ேதாலேியம நெத பாைதகைள ேரெயனேைா,
தேெைனேைா தீரொனிபபதிலைல. எஙகள ேபாராடடததில அைனேரேெ
ெேததிரககக கடம. பலதடைே ெரணதைத ெநரஙகியிரககிேைாம.
இைநத ேபாயிரநதால, நாஙகள தேைான பாைதைய ேதரநெதடததக
ெகாணடதால இைநத ேபாேனாம எனறதான பலர ெோலலியிரபபாரகள.
ெரணம பாைதைய தேைானதாக அரததபபடததிட மடயாத. பாைத
ேரயானெதனற நமபகிேைன. அேரத ேழிமைைகளில எனகக எநத
ேநேதகமம இலைல. எனன ெோலல ேரகிேைெனனைால, ேபாராடடததின
ஆரமபக கடடஙகளில அேர தளளிேய இரநதிரநதால ேிைபபானதாய
இரநதிரககம. ேபாராடடததில, அரேியல ெறறம இராணே தைலேராக
ெடடம அேர இைணநதிரநதால ேரயானதாய இரநதிரககம.

ேேவககம எனககம அறபதொன உைவகள உணட. நலல


நணபரகளாயிரநேதாம. ஒரேைர ஒரேர நமபிேனாம. எனத
கரததககளகக ெிகநத கேனம ெகாடபபார ேே. ஆனால அேர ேில
இலடேியஙகைள ைேததிரநதார. அேைரத தடபபத எனபத எஙகளால
மடயாெல ேபாயேிடடத. கரததககைள அேர ெீ த திணிகக மடயாத.
ெேயய மடநதத அேரகக உதவேததான. மடநத அளவகக
உதேிேனாம. அேரைடய இலடேியம அோததியொனதாயிரநதால
உதேியிரகக மடயாத. அபபட இரநதிரநதால, இத மடயாத, எஙகள
ேதாழரகைள தியாகம ெேயய மடயாத எனேை ெோலலியிரபேபாம.
ஆனால அேர எனன ெேயதாேரா, அைத ெேயதார. அேர ெேயததில நான
நமபிகைக ைேததிரககிேைன.

ேேேின உடைல அேரகள எனன ெேயதாரகள எனற இனனம


ெதரயேிலைல. அேரத ேடலம எஙகிரககிைத எனற ெதரயேிலைல.
உபேயாகிதத ெபாரடகள கிைடததிரககினைன. எனன நடநதத எனபத
இர தரபபகள மலொகவம ெதரய ேரகிைத. ஆனால ேே எஙேக
பைதககபபடடார எனபத ெதரயேிலைல. அேர காணாெல ேபாக
ேேணடம என அேரகள ேிரமபினாரகள. இரநத ேபாதிலம ேே இநத
உலகின ெிகப ெபரய ேினனொக இரககிைார. பரடேிகரததனைெககம,
ைதரயததிறகம, உயரநத பணபகளககம உதாரண பரஷராகி
ேிடடார.
மனைாம உலகததின ேபாரககணெிகக பரடேிககாரனகக
பிரதேயகொன அைடயாளொகி ேிடடார.

பிடலின ேபடட மடேைடகிைத.

ேே ெபாலிேியாவககம ெேனைதம, அஙேக நடநதைேகளம


ஓரளவகக இபேபாத பிடபடகினைன. அேர ெரணம
நிகழநதேிதம ெடடேெ இனனம அைியபபட மடயாெல
இரககிைத. அைதயம அேரகள எழதி ைேததிரநதாரகள.

9 ம அததியாயம

ேேகோராேின மபபதாேத நிைனவ தினதைதெயாடட கியப அரேின


ேதேீய பாதகாபபத தைையிலிரநத அேரத ெரணம கைிதத
ஆேணஙகைள ேேகரதத மழைெயான தகேலகைள ெபை மயறேி
எடககபபடடத. ேி.ஐ.ஏ, அரச, ெறறம ெபணடகனிலிரநத ேில ஆேணஙகள
கிைடததன. ஏராளொன தகேலகைள ேேகரதத அெெரகக எழததாளரகள
ேேகோராைேப பறைி இரணட பததகஙகைள எழதியிரநதாரகள.
சடடகெகாலலபபடம ேைர அரகில இரநத ேி.ஐ.ஏ எெணட
ெராடரபகியஸ அைிகைக ேில ேிஷயஙகைளத தரகினைன. ேி.ஐ.ஏ
பாதகாதத ேரம இனனம ஏராளொன ஆேணஙகள ரகேியொகேே
இரநதன.

கிைடதத ஆதாரஙகளில இரநத உணைெகளின ஒர பகதி ெடடேெ


ெதரய ேரகிைத. ெேளைள ொளிைகககள ேேகோரா பறைிய தகேலகள
ெேனற ேரேைதெயலலாம பாரகக மடகிைத. உலகின ேகதி ெிகக
பட
ீ ொக கரதபபடம அநதக கடடடம ேேகோராேின ெரணதைத
எதிரபாரதத நிறகிை காடேி ெதரகிைத.

"கியப பரடேியின எனகக அளிககபபடடரநத கடைெகைள நிைைேேறைி


ேிடேடன என நிைனககிேைன. நான உஙகளிடெிரநதம,
ேதாழரகளிடெிரநதம, எனனைடயேரகளாகிேிடட ெககளிடெிரநதம
ேிைடெபறகிேைன."

என கடதம மடகிைத. 1965, அகேடாபர 3 ம ேததி ஒர கடடததில


காஸடேரா ஏபரல ொதததில எழதபபடட ேேகோராேின அநத கடததைத
படககிைார. கடதததில, கியபா அரோஙகததில தான ேகிதத ேநத
அைனதத ெபாறபபகளிலிரநதம அேர ராெினாொ ெேயதிரநதார.

ேேகோராேின இநத மடவ கைிதத 1965 அகேடாபர 18 ம ேததி ேி.ஐ.ஏ


ஆராயகிைத. இதர கியபாேின தைலேரகள உளநாடட
பிரசேிைனகளிேலேய அதிக கேனம ெேலததிக ெகாணடரகக, ேேகோரா
ெறை லததின அெெரககா நாடகளிலம, ஆபபிரகக நாடகளிலம
கியபாைேப ேபானற பரடேி நடததிட ேேணடம என ேிரமபியதாக
அைியபபடகிைத. டேமபர 1964 ல ேேகோரா ஐககிய நாடகள, ஆபபிரககா
ெறறம ேீனாவகக மனற ொத காலம பயணம ேெறெகாணட பிைேக
இநத மடவகக ேநததாக ேி.ஐ.ஏ கரதகிைத.

ேேகோரா 1966 ம ஆணட ெேபடமபர இரணடாம ோரததிறகம, நேமபர


மதல ோரததிறகம இைடயில ெபாலிேியாேிறக ெேனைதாக தகேல
கிைடககிைத. ேபாலி பாஸேபாரடட தயாரதத கமயனிே ெகாரலலா
இயககம நடததேே அஙக நைழநதிரககிைார எனபதம நிசேயொகிைத.
அெெரககாேின பாதகாபப ேிேகாரஙகளில ெபாலிேியா ஒனறம
மககியொனதாக கரதபபடேிலைல. ெபாலிேியாேின ேமக
நிைலைெகளம, ேறைெயம பரடேிகர தததேததிறக ஏறைதாக
இரககிைத. இறதியாக ெபாலிேியாேின எலைலபபைம ஐநத நாடகேளாட
ஒடடயிரககிைத. எனேே ெபாலிேியாேில பரடேிகர நடேடகைக ெேறைி
ெபறைால இதர நாடகளககம எளிதாக அத பரவகிை ோயபப இரககிைத.
இநத மனற காரணஙகளால ெபாலிேியாேில ெகாரலலா இயககம நடதத
ேேகோரா தீரொனிததிரககலாம எனை மடவகக ேி.ஐ.ஏ ேரகிைத.

1967 ம ஆணட ஏபரல 28 ம நாள ெபாலிேிய இராணேததின ெெனரல


ஒோணடாவககம, அெெரகக இராணேததின ஒர தைணபபகதிககம
ஒபபநதம ைகெயழததாகிைத. ெபாலிேிய இராணேததின இரணடாம
ேரஞேர ெபடடாலியனகக பயிறேியளிபபத அளிபபத அநத ஒபபநதததின
மககிய அமேொகம. அெெரகக அதிபர லிணடன பி.ொனேனின பிரதெ
ஆேலாேகரான ோலட ேராஸடேடாவ ஒர தகேல அனபபகிைார.
ேேகோரா ெதன அெெரககாேில இயககம நடததிக ெகாணடரபபதாக
நமபகொன தகேல கிைடததிரபபதாக ெதரேிககிைார. இனனம
ஆதாரஙகள ேதைேபபடேதாகவம ெோலகிைார. இத நடநதத 1967 ேெ 13 ம
ேததி. இதறகப பிைக காரயஙகள ேேக ேேகொக நடகக ஆரமபிககினைன.
ெூன ொதததில ஒர நாள கியபாேில பிைநத, பரடேிககாலததில
தபபிேயாட அெெரகக ேி.ஐ.ஏ ஏெணடாக இரககிை ெபலிகஸ
ெராடரபகயஸிறக ேி.ஐ.ஏ ஆபிஸர எஸ.லாரயிடெிரநத ேபான ெேயதி
ேரகிைத. ெராடரகயஸிறக ெதன அெெரககாேில ஒர மககிய ேேைல
இரபபதாகவம, ெகாரலலா யததததின நடேடகைககைள மைியடபபதறக
அேர தனத திைைெகைள உபேயாகிகக ேேணடெெனறம ேயாேைன
மனைேககபபடகிைத. ேேகோராைேயம அேரத கடடததாைரயம
கைிைேதத பிடபபதறக ெபாலிேிய இராணேததிறக உதவேேத பணி
எனறம அேரககத தைணயாக எெுரேடா ேகானசலஸ இரபபார
எனறம ெதரேிககபபடகிைத.

1967, ஆகஸட 2 ம ேததி ெராடரகயஸ ெபாலிேியாேிறக ேரகிைார.


ேகானசலைஸ லாபாஸில ேநதிககிைார. ெபாலிேியாேின
இடமெபயரதலககான அதிகாரயம ேி.ஐ.ஏ ஏெணடடொன ெிமமம
அேரகைள ேநதிககிைார. ேி.ஐ.ஏவககான இரபபிடதைத லாபாஸில ொன
டலடடன எனபேர நடததி ேரகிைார. காஸடேராைே ெேறககிை,
கியபாேில பிைநத அெெரகக ேி.ஐ.ஏ ஏெணட கஸடேடாோ
ேிலேலாேடாவம அேரகேளாட இைணநத ெகாளகிைான.

ஆகஸட 31 ம ேததி ெபாலிேிய இராணேததிறக மதல ெேறைி


கிைடககிைத. ேேகோராேின ெனிதரகளில ஒர பஙைக அழிததேிடகிைத.
பேகா எனைைியபபடம ேொஸ காஸடலேலா ோெேஸ பிடபடகிைார.
ெகாரலலாககள பதஙககினைனர. ேேகோராேின உடலநலம ெகடகிைத.

ெபாலிேிய அரச ெேபடமபர 15 ம ேததி ேிொனததின மலம பிரசரஙகைள


ேச
ீ கிைத. அதில ேேகோராைே பிடதத ெகாடபபேரகளகக 4200 டாலரகள
ேனொனம அளிககபபடம எனற அைிேிககபபடடரககிைத. மனற நாடகள
கழிதத 18 ம ேததி ெதனகிழகக காடகளில ெகாரலலா ேரீரகளகக
அடபபைடத ேதைேகைள ெேயத ெகாடதத 15 கமயனிஸடகள ைகத
ெேயயபபடகினைனர.

ெேபடமபர 22 ம ேததி ெபாலிேியாேில ஆலேடாெேெகா கிராெததிறக


ேேகோராேின ெகாரலலா ேரீரகள ெேலகினைனர. இணட ெபரேடா
எனனம ேரீன அநத கிராெததில உளள ெககளகக ெகாரலலா
இயககததின ேநாககஙகள பறைி எடததைரககிைார. அநத இரேின
பிறபகதியில அநத கிராெததிலிரநத ேதைேயான உணேிைன ெபறறக
ெகாணட கிளமபகினைனர.

அேத நாளில ெபாலிேிய அயலதைை அைெசேர, ெபாலிேியாேில


ேேகோரா ெகாரலலா யததம தைலைெ தாஙகி நடததேதறகான
ஆதாரஙகைள ெேளியிடகிைார. அநத இயககததில கியபா, ெபர ெறறம
அரெெணடனாைேச ேேரநதேரகள இரபபதறகான ோடேியஙகைள ேிளககி
"ெபாலிேியாைே ெறைேரகள யாரம, எபேபாதம திரடசெேலல
அனெதிகக ொடேடாம என சளைரககிைார.

ெேபடமபர 26 ம ேததி ெகாரலலாககள லாெிகேரா எனனம கிராெததிறக


ெேலகினைனர. அஙக யாரம இலலாதைத அைிகினைனர. ெகாரலலாககள
அரகில இரபபதாகவம, தகேல அைிநதால உடேன ோேலகிராணேடவகக
ெதரேிகக ேேணடெென அநத கிராெதத ெககளகக ெபாலிேிய
இராணேததால ஏறகனேே எசேரகைக ேிடபபடடரநதத. அரகில உளள
ொெுேய நகரததகக அைனேரம ேிழாக ெகாணடாடடஙகளகக
ெேனைிரபபதாக ெோலகினைனர. அபேபாத ேநரம ெதியம ஒனற
இரககம. ெகாரலலாககளம அநத நகரததகக ெேலல எததனிததேபாத
ோைலயிலிரநத கணடகள ேததம ேகடடத. அநத கிராெததிேலேய
இரநத தறகாததகெகாளள ேேணடயிரநதத. ேேகோராேிறக ெிக
ெநரககொன ேராெபரடெடா ெபரேடா, ெூலிேயா ெறறம அணேடானிேயா
ஆகிய மனற ெகாரலலாககள ேணைடயில இைநத ேபானாரகள. ரேயா
கிராணேடகக ேபாகம ோைல ேழியாக தபபிகக ேேகோரா
கடடைளயிடகிைார. ெபாலிேிய இராணேததிறக இத ெிகப ெபரய
ெேறைியாக கரதபபடகிைத.

ேேகோராவம அரகிலதான இரகக ேேணடம எனபைத


அணேடானியாேின ெரணம அைடயாளம காடடகிைத. ேி.ஐ.ஏ ஏெணட
ேராடரபகியஸ ேரஞேரஸ ெபடடாலியைன உடனடயாக
ோேலகிராணேடவகக நகரொற ேேகபபடததகிைார. ெபடடாலியன
தைலேரான ெெெனடேடா இனனம ேரஞேரஸ ெபடடாலியனின
பயிறேிகள மடயேிலைல எனற ோதிடகிைார. ேேகோராேின அடதத
அைேேிைன எடததச ெோலலி ெெெனடேடாைே ேமெதிகக ைேககிைார.

இதறகிைடயில 'கமபா' எனைைழககபபடம ெகாரலலா பிடபடகிைார. ெிக


ேொேொன உைடயிலம உடலநலததிலொக அேர இரநதார.
இராணேததிறக உறோகதைத தநதத. தாஙகள நிைனததிரநதைதப ேபால
ெகாரலலாககள பலம ோயநதேரகளாக இலைல எனற ைதரயம ேநதத.
ெகாரலலாக கழேிலிரநத ேழிதபபிேிடடதாகவம, ேேகோராைே
பாரபபதறகாக ெேனற ெகாணடரபபதாகவம கமபா ெோனனார.

ெேபடமபர 26 ம ேததி ெெெனடேடா இரணடாம ேரஞேரஸ ெபடடாலியைன


ோேலகிராணேடவகக அனபபகிைார. இேரகளதான அெெரகக ேிைபப
பைடயினரால பயிறேியளிககபபடடேரகள. ெேபடமபர 30 ம ேததி
ேேகோராவம அேரத கழவம கிராணேட நதிகக ெதனபகதியில
ோலேல ெேெரனேனாேில உளள கனயான காடகளில இரபபதாக
கணடபிடககிைாரகள. ேரஞேரஸ ெபடடாலியன நகரகிைத.
அகேடாபர 7 ம ேததி. ெபாலிேியாேில ெகாரலலா இயககம ஆரமபிதத
பதிேனார ொதஙகளககப பிைக ேேகோரா தனத ைடரயில கைடேியாக
எழதியத இனறதான. ஆடகைள ேெயததக ெகாணடரககம ஒர
ேயதான அமொளிடம ெகாரலலாபபைடயினர, இநதப பககம ேிபபாயகள
யாரம ேநதாரகளா எனற ேகடகினைனர. உறறபபாரததேளிடம,
ெோனனால பணம தரேதாகவம ெோலகினைனர. ேேகோரா தனத
ைடரயில அேள அபபட ெோலோள எனற ெகாஞேமதான நமபிகைக
இரநததாக எழதகிைார. அனற ொைல ேேகோராவம அேரத
ெனிதரகளம கேபராடா ெடல யேராேில ஒர ெேஙகததான கறகிய
நதிககைரயில தஙகி ஓயெேடககினைனர.

அகேடாபர 8 ம ேததி இராணேததிடம ஒர ேயதான அமொள


நதிககைரயில ேததஙகள ேகடடதாக தபப ெகாடககிைாள. ேேகோராவம
அேர ேதாழரகளம ேநறற இரவ ஓயெேடதத அேத இடதைத
ெபடடாலியன ெநரஙககிைத. ேணைட நடககிைத. பகல 12 ெணியளேில
இரணட ெகாரலலாககள ெகாலலபபடகினைனர. பலர காயெைடகினைனர.

ெதியம ஒனைைர ெணிகக அநத இறதி ேணைட நடககிைத. ேிலலி


எனைைழககபபடம ெபாலிேிய சரஙகதெதாழிலாளி ேரபியா
ெகாரலலாககளகக தைலைெ தாஙககிைார. ேேகோரா அேரககப
பினனால இரககிைார. காலில சடபபடடரககிைார. ேேகோராைேத
தககிகெகாணட ேரபியா அநத இடததிலிரநத ெேலல மயறேி
ெேயகிைார. தபபாககிகள ெதாடரநத சடகினைன. ேேகோராேின ெதாபபி
ேழ
ீ ததபபடகிைத. ேேகோராைே கீ ேழ உடகார ைேதத ேிடட ேரபியா
சடேதறக தயாராகிைார. பதத அடகளககள அேரகைள சறைி ேைளதத
நினைத ெபடடாலியன.

ைகதியாக.. இராணேககாரரகள கணடகைள நிரபபி


தபபாககிகளால கைி பாரககிைாரகள.
ேேகோரா ஒர ைகயால தபபாககி எடதத
சடேதறக ேபாராடகிைார. அேரத ேலத
காலில ெீ ணடம சடபபடகிைத. ேலத மனைகயில கணட ஒனற
தைளததச ெேலல தபபாககி ேிழகிைத. பைடேரீரகள ேேகோராைே
ெநரஙககிைாரகள. ேகலதைதயம இழநத நிைலயில ேரபியா "இேர
எஙகள கொணடர ேேகோரா. ெரயாைதயடன நடதத ேேணடம" எனற
ெோலகிைார. ேேகோரா ைகதி ெேயயபபடடார. அபேபாத ெணி ேரயாக
ொைல 3.30.

ேகபடன பிரேடாேின மனப அேரகள ெகாணட ெேலலபபடகினைனர.


ேரடேயா ஆபேரடடர மலம ேேகோரா பிடபடடார எனை தகேல
அனபபபபடகிைத. நமபிகைகயறற ெெெனடேடா திரமபவம ேரடேயா
ஆபேரடடர மலம உறதிபபடததிக ெகாளகிைார. ேேகோராைே
உடனடயாக லாெிகோராேிறக ெகாணட ேர பிரேடாேிறக
உததரேிடகிைார. ோேலகிராணேடேில ேராடரபகியஸிறகம தகேல
ேபாயச ேேரகிைத.

ேேகோரா படகக ைேககபபடட நானக ேிபபாயகளால லாெிகேராேிறக


தககிச ெேலலபபடகிைார. ைககள இரணடம பினபைொக கடடபபடட
ேரபியா பினனாேலேய நடநதேர ைேககபபடகிைார. இரடடய பிைக
லாெிகோராைே அைடகிைாரகள. ஒர பளளிககடததின அைையில
அைடதத ைேககபபடகினைனர. பினனிரேில ேெலம ஐநத
ெகாரலலாககள ெகாணட ேரபபடகினைனர.

அதிகாரபரேொன இராணேம ெதனகிழகக ெபாலிேியாேில நடநத


ேணைடயில ேேகோரா ெகாலலபபடடதாகவம, அேரத உடல
ைகபபறைபபடடதாகவம தேைான தகேைல அனபபகிைத. இராணேததின
உயர அதிகாரகள இதைன உறதி ெேயயேிலைல.
அகேடாபர 9 ம ேததி ோலட ரஸேடாவ அெெரகக அதிபரகக ஒர
கைிபப அனபபகிைார. ெபாலிேியரகள ேேகோராைே பிடதத
ேிடடதாகவம, அநத பைடபபிரவகக அெெரககாேினால
பயிறேியளிககபபடடத எனறம அதில இரககிைத. அேதநாள காைல ஆேை
கால ெணிகக ேராடரபகியஸ ெெலிகாபடரல ெெெனடேடாேோட
ேரகிைார. ேகதி ோயநத ேரடேயாவம, காெிராவம ெகாணட ேநதிரநதார.
'இேதா... எனத ேக ெனிதரகள பலைர ெகானற கேிதத ஒரேைன பாரகக
ேபாகிேைாம' எனற ேராடரபகியஸ உளேள நைழநதார. ஆனால
ேேகோராைே பாரதத ேபாத தயரகரொக இரநதத. ைககள பினனால
கடடபபடட, காலகளம கடடபபடட, ேக ேதாழரகேளாட அசததொன
இடததில கிடநத ேேகோராைே பாரததேபாத நிைலைெ ெிக ேொேொக
இரநதத. ேீககப பிடதத மட, கநதலாகியிரநத உைட, பியநத பியநத
ேபாயிரநத ேதாலாலான ஷூககேளாட ேேகோரா இரநதார.

ேராடரபகியஸ பளளிககடததில நிலேிய சழைலயம, கிைடதத


ஆேணஙகைளயம அைெதியாக பாரைேயிடடார. தனத ேரடேயா
டரானஸெீ டடரல ேி.ஐ.ஏ நிைலயததிறக ேஙேகத ோரதைதகளால ெேயதி
அனபபினார. ேேகோராேின ெபாலிேிய ைடரயின பககஙகைள படம
பிடததார. பிைக ேராடரபகியஸ ேேகோராேோட
ேபேிகெகாணடரநதேிடட அேேராட ேேரநத படம எடததக ெகாணடார.
அஙக ேநத ெேனைேரகைளெயலலாம உறறப பாரததக ெகாணடரநதார
ேேகோரா.

ேநரம ஆகிக ெகாணடரநதத. காைல பதத ெணிகக ேேகோராைே எனன


ெேயேத எனகிை ேகளேி எழநதத. அேர ெீ த ேிோரைண ேெறெகாளள
ேேணடம எனபத நிராகரககபபடடத. ஏெனனைால அத ேேகோராேின
ெீ த உலகததின கேனதைத ஈரதத அேர ெீ தம கியபாேின ெீ தம
அனதாபதைத உரோககம எனற நிைனததாரகள. ேேகோராைே
உடனடயாக ெகாலல ேேணடம எனற மடவ ெேயயபபடடத.
அேதேேைளயில ேணைடயில ஏறபடட காயஙகளால அேர இைநத
ேபானார எனற அதிகார பரேொக ெதரேிபபத எனவம ஒரெிதத
கரததகக ேநதனர.

ேராடரபகியஸுகக ோேலகிராணேடேிலிரநத ெேயதி ேநதத. அதில


'ஆபேரஷன ஐநற அறநற' எனற ெோலலபபடடரநதத. ஐநற எனைால
ெபாலிேியன ேஙேகத ோரதைதயில ேேகோராைேயம, அறநற எனைால
ெகால எனறம அரததம. ேராடரபகியஸ அதைன ெெெனடேடாவகக
ெதரேிககிைார. அேத ேநரததில அெெரகக அரச ேேகோராைே உயிேராட
பிடதத ேர ேேணடம எனச ெோனனதாகவம ெதரேிககிைார.
ேேகோராைே பனாொவகக ெகாணட ெேனற ேிோரைன நடதத
அெெரகக அரச ெெலிகாபடரகைள அனபபியதாக ெராடரபகியஸ
ெோலகிைார.ெெெனடேடா தஙகள மடைே அெலபடததேதில உறதியாக
இரநதாக ெோலலபபடகிைத.

ஒர பளளி ஆேிரைய ேேகோராேின ெரணதைத ேரடேயாேில


ேகடடதாக ெோனனதம, நிைலைெைய ேெலம நீடகக மடயாத எனபைத
ேராடரபகியஸ உணரநத ெகாணடார. ேேகோரா இரநத பளளியின
அைைககள ெேனற ெபாலிேிய அரேின ேெலிடம எடததளள மடேிைன
ெோனனார." பரோயிலைல...நான உயிேராட பிடபடட இரககக கடாத"
எனற ெோனனாராம. பிடலககம தனத ெைனேிககம தனத ெேயதியிைன
ேராடரபகியஸிடம ெகாடததிரககிைார. "பிடலிடம...நமபிகைகயாக இரககச
ெோலலஙகள. லததீன அெெரககா மழேதிலம பரடேி ெேறைி ெபறம
நாள ேரம' "அெலயடா ெறெணம பரநத ெகாணட ேநேதாஷொக இரகக
ேேணடம" எனபைேகேள அநத ெேயதிகளாயிரநதன. ேராடரபகியஸ அநத
அைைைய ேிடட ெேளிேயைினார.

லாெிகோராேில இரநத உயர அதிகாரகள ேேகோரைே யார


ெகாலேத எனற மடவ ெேயகிைாரகள. ோரெெணட ெடரரனிடம
அதறகான ஆைண பிைபபிககபபடகிைத. ெடரரன ேேகோராேின
அைைககள ெேலகிைான. ேேகோரா சேரல ைககைள அபபிகெகாணட
அதன பலததில ெெலல எழநதிரகக மயறேி ெேயகிைார. "ெகாஞேம
ெபாற நான எழநத நினற ெகாளகிேைன" எனகிைார. ெடரரனகக
நடககெெடததத. திரமப ேநதேிடடான. ெெெனடேடா அேைன
திரமபவம உததரேிடட உளேள அனபபி ைேககிைார. அதறகள
இனெனார ோரெெணட ேிலலி இரககம அைைககள நைழகிைான.
ேேகோராவகக பதத ெீ டடர தளளி இரநதத அநத இடம. ேில
ேினாடகளில தபபாககியின ேததம அநதப பிரேதேதைதேய
அலைைேககிைத. ேகேதாழனின உயிர ெேடதத ேததம ேேகோராவகக
ேகடடரகக ேேணடம.

ெடரரன இனி ெடரரனின மைை. ெத அரநதிேிடட


திரமபவம உளேள நைழகிைான. ேேகோரா அநத
ேலியிலம எழநத நிறகிைார. "நீ எதறக
ேநதிரககிைாய எனற ெதரயம. நான தயார. ஒர
ெனிதைனததாேன ெகாலலப ேபாகிைாய. ேகாைழேய
சட." எனைாராம. ெடரரன ேேகோராேின ெநஞசகக
ேநேர தபபாககியிைனப பிடததக ெகாணட,
ேேகோராேின மகதைத பாரகக மடயாெல ேேற பககம தன மகதைத
திரபபிக ெகாணட ஆற கணடகள சடடான. ேேகோரா சேரல ோயநத
ேிழநதார.

ேேேினெரனம நிகழநத ேிததைத அேரகளத இபபடததான கைிபபகள


ெதரேிககினைன.

கனவ கணட அழகிய ஒர உலைக அைடகாததபட ேேகோரா தடபபகள


அடஙகிபேபானார. ேஞேிககபபடட ெககளககாக ெபரஙகரல ெகாடதத
ேேகோரா தனத இரததததில ெிதநத கிடநதார. ெேைிசேிடட கணகளில
பாரைே ெதாைலதரததில நிைலகததி இரநதத. ஏகாதிபததியதைத
ைேதத கைி அபபடேய நிைலதத இரநதத.

உயர அதிகாரகளம ேராடரபகியஸும ோேலகிராணேடேில உளள


இராணே தைலைெயகததகக ெெலிகாபடரல திரமபினாரகள.
காஸடேராேின ஆடகள யாராேத தனைனப பாரததேிடககடம
எனபதால ேராடரபகியஸ ெபாலிேிய இராணே ேரீனின ெதாபபியணிநத
மகதைத ெைைததக ெகாணட ெேனைிரககிைார. ேிைித ேநரததில
ேேகோராேின உடலம ெெலிகாபடரல ோேலகிராணேடவகக ெகாணட
ேரபபடடரககிைத. அஙக அேரத ைகேரைககள எடககபபடகினைன.

அகேடாபர 10 ம ேததி காைல ேொேஸ ஆபிரொம பாடஸடா ெறறம


ேொஸ ொரடனஸ கேோ எனனம இரணட டாகடரகள
ோேலகிராணேடவகக ேநத ேேகோராேின ெரண ேரடடபிேகடைட
அளிககினைனர. "ெநஞேில கணடகள பாயநத 40 ேயதான எரனஸேடா
ேேகோரா ெரணெைடநதிரககிைார" என அநத ேரடடபிேகடடல
எழதபபடட இரநதத. அனற இரவதான ேேேின உடைல ேி.ஐ.ஏ ஏெணட
ேிலேலாேடா யாரககம ெதரயாெல பைதததிரநதான.

அகேடாபர 11 ம ேததி ேேகோரா ோேலகிராணேடேில பைதககபபடடதாக


ரோணடா அைிேிககிைார. அேத தினம அதிபர லிணடன ொனேனகக
"ேேகோரா 99 ேதேத
ீ ம இைநத ேிடடதாக இனற காைல உறதிப
படததபபடடளளத" எனற ஒர தகேல ெேளைள ொளிைகைய ேபாயச
ேேரகிைத. அேரத ெரணம கைிதத ெதளிோன ெேயதிகள இனனம
இலைல. ேி.ஐ.ஏ ேின கைிபபகளிலம, இதர அதிகாரகளின
ோககமலஙகளிலம நிைைய மரணபாடகள இரககினைன.
மதலாேதாக ேேகோராேின ெரணச ோனைிதழில அேர இைநத ேநரம
கைிபபிடபபடேிலைல. ேிற காயஙகேளாடதான அகேடாபர 9 ம ேததி
பிடபடடார எனறம, ஆேராககியொக இரநத அேரடம நடததிய
ேிோரைணயில எநத உபேயாகொன தகேலகளம கிைடககாெல ேபான
பிைேக ெகானைனர எனறம ஒர தரபபில ெோலலபபடகிைத. அகேடாபர
8 ம ேததிேய ேணைடயில இைநத ேபானார எனகிை கொணடர
ெெெனடேடாேின தகேலககம, அகேடாபர 9 ம ேததி ேேகோரா இைநதார
எனகிை இராணேததளபதி ரோணடாேின தகேலககம இைடயில
மரணபாடகள இரககினைன. ேேகோரைே ெகாலல ெபாலிேிய அரச
மடெேடககேிலைல.... ேி.ஐ.ஏ தான அநத மடெேடததத எனறம
ெோலலபபடகிைத. ஆனால ஒர ேிஷயம ெைைககபபட
மடயாெல ெதரகிைத. ெரணததின கைடேி தரணதைதயம
ேேகோரா தனத ோழகைகையப ேபாலேே கமபர
ீ ொகேே
எதிரெகாணடரககிைார

10 ம அததியாயம

தஙகள தாயநாடடன ெணணில ேேகோராேின உடல ெகாணட ேரபபட


ேேணடம எனனம கியபாேின ெதாடரநத மயறேி மபபதாணடகளககப
பிைக நிைைேேைி இரககிைத.

ெபணகள அழதெகாணட நிறகினைனர. கழநைதகள உறற பாரககினைனர.


இளமெபறேைாரகள அேரகளகக கியபாேின ெகாட பைககிை
ேேகோராேின எலமபகள அடஙகிய ெபடடைய காணபிதத
ெபரைெேயாட ெோலலிக ெகாணட இரககினைனர. "அேர அபேபாத
எஙகைள எவேளவ ேநேிததாேரா, அவேளவ நாஙகள இபேபாத அேைர
ேநேிககிேைாம." கியபாேில ேேகோராேின எலமபகைளப பாரதத
அழதபட 67 ேயத ராவல பேராேோ ெோலகிைார. ேேகோராேின
எலமபகள ெீ ணடம அடககம ெேயயபபடகினைன.
"நனைி ேேகோரா, உனத ேரலாறைிறகம, ோழகைகககம,
உதாரணததிறகம நனைி. கடைெயாக ேபாராடய உனத ேிநதைனகைள
பாதகாபபதறக நாஙகள நடததம ேபாராடடததில எஙகளகக
உதேேகெளிகக ெீ ணடம நீ ேநததறக நனைி" எனற திரணட நினற
அஞேலி ெேலததிய ெககளின ோரபில 1997 அகேடாபர 18 ம ேததி
ெோனாேில பிடல காஸடேரா ேபசகிைார.

காஸடேராைே ேிெரேிபபேரகள இபேபாதம சமொயிரககேிலைல. 'அேர


நிைனததிரநதால எபேபாேதா ேேகோராைே கியபாேிறக ெகாணட
ேநதிரககலாம. ேோேியத ேழ
ீ நத பிைக அேர தககிப பிடதத தததேம
அனாைதயாகிப ேபாயிரநதத. அதிலிரநத ெீ டகேே அேர ேேகோராைே
ேதாணட எடதத ேரேேணட இரநதிரககிைத' எனகினைனர. கலாசோர
ரதியாக ேீரழியம இளஞரகளகக மனப ேேகோராைே ஒர இலடேிய
பரஷனாக நிறதத ேேணடய அேேியம காஸடேராவகக
ஏறபடடரககிைத என தஙகள ஆராயசேிகைள ெேளியிடகினைனர.

ேேகோராேின ெகள அெலயடாேிடம "நீஙகள உஙகள தநைதையப


ேபால இரகக ேிரமபகிைர
ீ களா" எனற ஒர நிரபர ேகடகிைார. நான
ெடடம இலைல...கியபாேில இரககிை அைனேரம அபபடததான
இரககிைாரகள எனகிைார.

ெபாலிேியாேில ேேகோராேின ேேீகரம இனனம அதிகொயிரககிைத.


ேேகோரா தஙகள நாடடலிரநத ெகாணட ெேலலபபடடதில ெபாலிேிய
ெககளகக ேரததம. ெபாலிகாரபியா ேகாரடடஸ எனனம ேிேோயிகக
தனைன ெதாடடப பாரதத ேேேின மகதைத ெைககேே மடயேிலைல.
இரணட மைைதான அேர ேேைே பாரததிரநதார. ேபாராளிகேளாட
லாெிகோரா கிராெததகக ேநத ேபாத ேகாரடடஸ ேரயான காயசேலில
இரநதிரககிைார. ேேகோரா ைேததியம பாரதத கணொககி இரககிைார.
இனெனார மைை ேகாரடடஸ பாரததத, ேே பிடபடட அநதப
பளளிககடததகக அைழததச ெேலலபபடமேபாத. அேரகக
ஒனறம ஆகககடாத எனற ேேணடகெகாணடரநதார. "எபேபரபபடட
ெகான...எஙகளின ேிடதைலககாக அேர இஙக ேநதார" எனற ெோலலி
ொயநத ேபாகிைார. இதேபானை ெனிதரகள ெபாலிேியாேின ெதறக
பகதிகளில நிைைநதிரககிைாரகள.

ேே சடடக ெகாலலபபடட அநதப பளளிககடம ெபரய நினவசேினனொக


ொைிேிடம எனற பயநத ேபான ெபாலிேிய அதிபர பாரயணேடாஸ
அபேபாத பளளிக கடதைதேய தைர ெடடொககிேிடச ெோனனான. ஒர
ேிற ெரததேெைனைய கடடயிரநதான. இனற எலலாம
ொைிபேபாயிரககிைத. திரமபவம அஙக ஒர பளளிககடம எழபபபபடட
இரககிைத. சடடக ெகாலலபபடட நாளில ேேகோரா "உயிேராடரநதால
இஙக ஒர நலல பளளிககடம கடடத தரகிேைன" எனற அநத
பளளிககடதத ஆேிரைய காரடடஸிடம ெோனன ோரதைதகள
நிைனவகக ேநதிரககம.

அநத ெைலப பிரேதேஙகளில ரகேியொய ேே நடநத பாைத மழேைதயம


பாதகாககிைாரகள. 'ேேேின காலடகைள ெதாடரஙகள' எனற
சறறலாததைை அைிேிககிைத. அேர ெேனை அறநற ைெல ெநடகிலம
இபேபாத உலெகஙகிலமளளேரகள பயணம ெேயத
ெகாணடரககிைாரகள. அேர உடகாரநத இைளபபாைிய ெரததடகள இனற
பனிதம ெபறைிரககினைன. ேே ெியேியததில ெபாலிேியக காடகளில
அேர உபேயாகிதத ெபாரடகளம அழியாெல இரககினைன.
சடபபடேதறக மனப கைடேியாக உடகாரநதிரநத நாறகாலி எைதேயா
ெோலல மயறேிககிைத. அநத இரேில ேேைேப பிடததக ெகாணட
ேநதேரகள ெேளிேய ெதேிலம, ஆடட பாடடஙகளில மழகியிரநத
ேபாத உளேள தனிைெயில கிடநத ேேகோராேின ெனதில
எனனெேலலாம ஓடயிரககம எனபதறக ஒர கைிபப அநத நாறகாலி.
இைேெயலலாம ேேவகக எநத ெகிழசேியம அளிககாத. தனத
காலடகைள ெககள ெதாடர ேேணடம எனற ஆைேபபடடத
உணைெதான. ஆனால இபபட அலல. ஏகாதிபததியதைத எதிரதத
ேகாபதேதாட ேரசெோலலி இரநதார. தான ஒர காடேி ெபாரளாகேோ,
காேியததைலேராகேோ அைியபபடேோம எனற ெதரநதிரநதால
திைேகைள ேேற ேிதொகக கட ேயாேிததிரககக கடம. எபேபாதம
தனைன ஒர எளிய ேபாராளியாக ெடடேெ ேரததக ெகாணடரநதார.

ேேகோராேின நணபரம மனனாள அலெர


ீ ய அதிபரொன அகெத ெபன
ெபலலாேின ோரதைதகள அரதததேதாட ெேளிபபடகினைன."ேே நெத
ெனோடேிைய ேகளேி ேகடடரககிைார. ெேைிதத அேரத கைடேி பாரைே
நெத ஆழெனதககள ெேனற ெகாணேட இரககிைத".ேேேின
ோழைேயம ெரணதைதயம அைிநதேரகள தஙகளைடய ோழைே
ோேகாேொகேோ, ோதாரணொகேோ எடததக ெகாளளேே மடயாத.
ெதரககளில தககிெயைியபபடடரககம எளிய ெககளககாக அழோரகள.
பேியின ேேதைனயில அடேயிறைிலிரநத நீளம கழநைதயின ைககைள
ஆதரேோட பறைிகெகாளோரகள. இேரகைள ெனிதரகளாகேே கரதாத
ஆடேியாளரகைளயம, அைெபைபயம எதிரதத ஆயதம தகக
ேேணடெெனற இலைல, ஆனால எதாேத ெேயய ேேணடம எனகிை
உககிரமம, தீேரீமம அேரகைள பறைிக ெகாளளம. அத ோகம ேைர
ேிடாத.

ஒர நிெிடமகட சமொ இரககேிடாத ேேகமதான ேேகோரா. காடகளில


ஒரநாள எநத நிகழசேியெிலலாெல கழிநத ேபானால அைத ெிகநத
ேேதைனேயாட தனத நாடகைிபபில எழதி ைேககிைார. ஒவெோர
கணமம ெேயலகளாலம, ேிநதைனகளாலம நிரமபியிரகக ேேணடம என
ோழநத காடடயிரககிைார. ெரததேராக, ேொடடார ைேககிள பயணியாக,
ெேஸ ேிைளயாடபேராக, ேபாடேடாகிராபராக, ெைலேயறபேராக,
ெகாரலலாப ேபாராளியாக, ேிொன ஓடடயாக, பததிரகைகயாளராக,
எழததாளராக, ேஙகிததைையின தைலேராக, ெேளியைவ ெநதிரயாக
இரநதேர. இனனம இரககிைத. கரமப ேயலகளில அறேைட
இயநதிரதைத இயககபேராக, இயநதிரஙகள பழத பாரபபேராக, சரஙகத
ெதாழிலாளியாக, கடடட ேேைலயாளாக, ஆைலத ெதாழிலாளியாக எனற
ெோலலிக ெகாணேட ேபாகலாம. காலதைத மழைெயாக தனதாககிக
ெகாளளம அடஙகாத ெேைி ஓடகெகாணேட இரநதிரககிைத.

நதிையப ேபால பயணஙகளிேலேய ோழகைகைய அைெததக


ெகாணடேர. ஒர இடததில நினைேரலைல. நாடகைளத தாணட,
ெொழிகைளத தாணட, இனஙகைளத தாணட, ெதஙகைளத தாணடச
ெேனைேர. அததான ேே தஙகளைடயேர எனற எலேலாராலம ெோலல
மடகிைத. பெியின நிலபபரபப மழேைதயம ஆரததழேிகெகாளள
அேரத ைககள நீணடரககினைன. ேரேேதேியம எனை ெோலலகக
உரேதைத ெகாடததிரககிைார.

கடவளாககினாலம, காடேிப ெபாரளாககினாலம, ேிறபைனப


ெபாரளாககினாலம அைேகளில அைடபடாெல இரததமம ேைதயொய
ெேளிேநத ேிடகிை ேகதி அநத ெனிதரகக உணட. அபபடெயார
உணைெயம ேலலைெயம ெபறைிரககிைர. காடகளககச ெேனற ஞானம
ெபறற ெனிதரகளிடம திரமபி ேநத உபேதேேொ, பிரேஙகேொ ெேயதேர
அலல. ெனிதரகளிடெிரநத ஞானம ெபறற காடகளககச ெேனற
ேபாராடக காடடயேர. ெனிதரகைள உலககி அேரகளிடம பைதநதிரககிை
பரடேிகரத தனைெகைள ெேளிகெகாணட ேரம ஆறைல அேரககணட.
ஏகாதிபததியம ெீ ணடம ஒரமைை அேரடம ேதாறறபேபாக இரககிை
இடம இததான.

அேர இனறம நிைனககபபடேதறக அேரகள ஆயிரம அரததஙகள


கறபிககலாம. தான ோழநத காலததில ெனிதகல எதிரகைள ெிகச
ேரயாக அைடயாளம கணடதாலதான ேே இனனம நிைனககபபடகிைார
எனபததான உணைெ. ேரே ேலலைெ ெிகக ராடேே ெிரகதைத ெிகநத
நமபிகைகேயாட ேேடைடயாடச ெேனைதாலதான நிைனககபபடகிைார.
அேரகைள கைடேி மசச ேைர எதிரதத ேபாராடயதாலதான
நிைனககபபடகிைார. அநதப ேபாராடடததிறக அேர மறறப பளளியலல
எனபதாலதான நிைனககபபடகிைார.

ேேேின ெரணததிறகப பிைக லததீன அெெரககாேில ெகாரலலா


இயககஙகள மடநத ேிடேிலைல. பரடேிகர ேகதிகளம ஓயநத
ேபாகேிலைல. தஙகள ஆடேியாளரகளககம, அெெரகக
ஏகாதிபததியததிறகம எதிராக ெககள ேகாபஙகள இனறேைர
ெேளிபபடடக ெகாணேட இரககினைன. அெெரககாவகக தீராத
தைலேலியாகேே இரககினைன. "நீஙகள பககைள ெேடட பைிதத
ேிடலாம. ஆனால ேேநததைத அத நிறததி ேிடாத" என லததின
அெெரகக நாடகளின ேத
ீ ிச சேரகளில ேேகோராேின படதேதாட
எழதபபடட இரககினைன. ஒவெோர அகேடாபர 9 ம ேததியம தஙகள
ததரகஙகளககம மனனால உலகம மழேதம ெககள நினற கணடனம
ெதரேிபபைத அெெரககா பாரததக ெகாணடரககிைத.

பாலஸதீனததின ஆககிரெிககபபடட பகதிகளில, அகதிமகாமகளில,


தரககியின ெதரககளில, ெகாலமபிய ெைலகளில, உடேடாைே எதிரதத
ேபாராடடஙகளில, ஈராக யதததைத எதிரதத ெகததான ேபரணிகளில
ேேகோராேின மகஙகள ெிதநத ேரகினைன. கியபாேின கழநைதகள
தினமம பளளியில பைநத ெகாணடரககிை தஙகள ெகாடைய பாரததபட
ேேகோராைேபேபால இரபேபன" என உறதி எடககிைாரகள.

ேேேோட ெபாலிேியக காடகளில ேதாேளாட ேதாழனாய நினை இணட


ெபரேடா ேேேின ெரணம அைிநத தடததப ேபானார. அநதக கைடேி
நாளில அேர அேத ெபாலிேியக காடகளில இனெனார ெகாரலலாக
கழேோட இரநதார. கியபாேிறக திரமபிய இணட ெபரேடா ேேேின
கணகளின ேகளேிகக பதிலெோலல ெீ ணடம ெபாலிேியக காடகளககச
ெேனைார. ேபாராளிகளககான அேரத அைழபப ேேேின ஆனொேோட
கலநத நினற ஒலிததத.

"ெபாலிேியாேில ெகாரலலாப ேபார இைநத ேபாகேிலைல. இபேபாததான


ஆரமபிததிரககிைத.

ஒடககபபடட ெககளின ெிகப ெபரய தைலேன ேேைே நாஙகள


இழநதாலம, இனனம ேபாரக களதைத இழககேிலைல.

எஙகளத ேபார ெதாடரகிைத. அத ஒரேபாதம நிறகாத. ஏெனனைால


நாஙகள, ெணடயிடதல எனகிை ோரதைதையேய அஙகீ கரககாத
ேேகோராேின பககம நினற ேபாராடயேரகள. எஙகள ேபாராளிகேளாட
அேரத இரததமம ெபாலிேிய ெணணில தேபபடடரககிைத. அநத
ேிடதைலயின ேிைதகளகக நாஙகள உயிர ெகாடபேபாம. இநத
கணடதைதேய எரெைலயாககேோம. அநத ெநரபபில ஏகாதிபததியதைத
எரதத அழிபேபாம.

ேே ேநேிதத ேியடநாைெபேபால நாஙகளம ெேறைி ெபறேோம. இநத


லடேியஙகளககாக ெேறைி அலலத ெரணம என உறதி
ெகாணடேிடேடாம. கியபாேின ேதாழரகள இைநதிரககிைாரகள. ெபரேின
ேதாழரகள இைநதிரககிைாரகள. அரெெணடனா ேதாழரகள
இைநதிரககிைாரகள. ெபாலிேியா ேதாழரகள இைநதிரககிைாரகள.

ைகயில ஆயததேதாட இைநத ேபாயேிடட ஒவெோரேைரயம ேபாறைி


ோழததேோம. தானியா, பபேலா, ேொயேஸ, ேஸகியஸ, ெரயனகா
அைனேைரயம ேபாறைி ோழததேோம. எஙகள ெகாட தேணட ேபாகாத.
லததின அெெரககாேின பதிய ெபாலிேியராகிய ேேகோராேின
மனனதாரணததிறகரய ோரோக ேதேீய ேிடதைலப பைட ேரகிைத.
அேைர ெகானைேரகள அேர மனனதாரணொக இரபபைத ஒரேபாதம
ெகாலல மடயாத.

ஏகாதிபததியமம, அதன அடேரடகளம ெேறைியின கீ தஙகைள


பாடேைத நிறததிக ெகாளளடடம. ேபார இனனம மடயேிலைல.
இபேபாததான ஆரமபிககிைத.

நாஙகள ெைலகளகக திரமபகிேைாம.

'ெேறைி அலலத ேரீெரணம' எஙகள கரலகைள ெபாலிேியா ெீ ணடம


ேகடகம."

இணட ெபரேடாவம ேரீெரணம அைடகிைார. ஆனால ெேறைி ேநாககிய


பயணம ெதாடரகிைத. ெைலமகடகளில இரநத ேேகோரா
உலகதைதேய அைழககிைார. காலெேளியில அநதக கரல எதிெராலிததக
ெகாணேட இரககிைத.

மபபதேதழ ேரடஙகளகக மனப ெபாலிேியாேின எஙேகா ஒர


மைலயில, ஒர இரேில யாரககம ெதரயாெல ெகாலலபபடடேரன
கைடேி மசசககாறைை, கணடஙகைளத தாணட இபேபாதம சோேிததப
பாரகக மடகிைத. உளளிழதத அநத மசசககாறேைாடதான
கிைிஸடேடாபர லககின இநதக கேிைத எழதபபடடரகக ேேணடம.
"பனிபடரநத காரன கணணாடயில
நான எழதிேனன
'ேே ோழநத ெகாணடரககிைார'
காலம கடநத ேநத பைைேகள
தஙகள ேிைககைள ேடேடெேனற அடததக ெகாணடன".

"அேரகள நிைனததத ேபாலிலலாெல நீ ோழநத ெகாணடரககிைாய


இரககிைாய, ேே "

(நிைைவ ெபறகிைத)