Vous êtes sur la page 1sur 31

Dziennik Ustaw Nr 62 — 3746 — Poz.

420 i 421

temem Informacyjnym Schengen i Syste- oraz Norweskiego Mechanizmu Finanso-


mem Informacji Wizowej, zwanego dalej wego;
„Pe∏nomocnikiem”. 4) zapewnienie bie˝àcej, prawid∏owej wspó∏-
2. Funkcj´ Pe∏nomocnika pe∏ni Sekretarz Sta- pracy i wymiany informacji w zakresie do-
nu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie tyczàcym Systemu Informacyjnego
Spraw Wewn´trznych i Administracji.”; Schengen mi´dzy organami administracji
rzàdowej a organami Unii Europejskiej,
3) § 2 otrzymuje brzmienie: w tym wspó∏dzia∏anie z Komisjà Europej-
skà przy budowie polskiego Narodowego
„§ 2. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝y: Komponentu Systemu Informacyjnego
1) koordynowanie dzia∏aƒ organów admini- Schengen;
stracji rzàdowej w zakresie przygotowania 5) dokonywanie ocen oraz formu∏owanie
do wspó∏pracy z Systemem Informacyj- wniosków w zakresie realizacji dzia∏aƒ
nym Schengen i Systemem Informacji zwiàzanych z uczestnictwem Rzeczypo-
Wizowej, w tym w szczególnoÊci w zakre- spolitej Polskiej w Systemie Informacyj-
sie wynikajàcym z „Programu dostosowa- nym Schengen, a tak˝e analizowanie za-
nia organów administracji paƒstwowej do gro˝eƒ wp∏ywajàcych na opóênienia w re-
Wspó∏pracy z Systemem Informacyjnym alizacji „Programu dostosowania orga-
Schengen i Systemem Informacji Wizo- nów administracji paƒstwowej do Wspó∏-
wej (MasterPlan)”; pracy z Systemem Informacyjnym Schen-
2) koordynowanie prac zwiàzanych z przygo- gen i Systemem Informacji Wizowej (Ma-
towaniem projektów aktów prawnych ma- sterPlan)” i wnoszenie propozycji zapo-
jàcych znaczenie dla Systemu Informacyj- biegajàcych opóênieniom;
nego Schengen oraz Systemu Informacji 6) rozpatrywanie innych spraw w zakresie
Wizowej, a tak˝e uczestnictwo w pracach zwiàzanym z Systemem Informacyjnym
zwiàzanych z przygotowaniem aktów Schengen oraz Systemem Informacji Wi-
prawnych Unii Europejskiej w zakresie zowej.”.
dorobku prawnego Schengen;
3) przewodniczenie pracom Mi´dzyresorto- § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
wego Zespo∏u do Spraw Wykorzystania szenia.
Ârodków w Ramach Funduszu Schengen Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

421
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 22 marca 2007 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerw- Polskiej, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywaty-
poz. 2104, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: zacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z póên. zm.3)),
zwanego dalej „Funduszem”.
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii § 2. Fundusz jest paƒstwowym funduszem celo-
wym i stanowi wyodr´bniony rachunek bankowy, któ-
———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em ad-
rym dysponuje minister w∏aÊciwy do spraw nauki,
ministracji rzàdowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 zwany dalej „Ministrem”.
pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lip- ———————
ca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi- 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
nistra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U. Nr 131, og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
poz. 912). Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832. poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3747 — Poz. 421

§ 3. 1. Podstawà gospodarki finansowej Funduszu decyzji, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego organu Ra-
jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, dy Nauki, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.
sporzàdzany na ka˝dy rok bud˝etowy.
2. Wnioski sk∏adane sà przez jednostki w ciàgu ca-
2. Plan obejmuje: ∏ego roku i rozpatrywane w miar´ gromadzenia Êrod-
ków finansowych na rachunku Funduszu.
1) przychody i wydatki;
3. Wnioski, na które nie przyznano Êrodków finan-
2) stan Êrodków obrotowych Funduszu na poczàtek sowych w danym roku, nie sà rozpatrywane w roku
i koniec roku bud˝etowego, w tym nale˝noÊci i zo- nast´pnym.
bowiàzania.
4. Wnioski sporzàdza si´ wed∏ug wzorów stano-
3. ZgodnoÊç projektu planu z projektem ustawy wiàcych za∏àczniki do rozporzàdzenia:
bud˝etowej zapewnia Minister. Do czasu zatwierdze-
1) wniosek o przyznanie Êrodków z Funduszu na fi-
nia planu na podstawie kwot uj´tych w ustawie bu-
nansowanie projektu badawczego — wed∏ug wzo-
d˝etowej podstawà gospodarki finansowej jest projekt
ru stanowiàcego za∏àcznik nr 1;
planu.
2) wniosek o przyznanie Êrodków z Funduszu na fi-
4. W terminie 21 dni od dnia og∏oszenia ustawy nansowanie inwestycji budowlanej — wed∏ug
bud˝etowej Minister zatwierdza plan, z uwzgl´dnie- wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 2;
niem kwot uj´tych w ustawie bud˝etowej. 3) wniosek o przyznanie Êrodków z Funduszu na fi-
nansowanie inwestycji aparaturowej — wed∏ug
5. Sprawozdania bud˝etowe z wykonania planu wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 3;
Funduszu sporzàdza si´ w terminach i na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach. 4) wniosek o przyznanie Êrodków z Funduszu na fi-
nansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury in-
6. Obs∏ug´ finansowo-ksi´gowà Funduszu prowa- formatycznej — wed∏ug wzoru stanowiàcego za-
dzi urzàd obs∏ugujàcy Ministra. ∏àcznik nr 4;
5) wniosek o przyznanie Êrodków z Funduszu na fi-
§ 4. Przychodami Funduszu sà Êrodki, o których nansowanie dzia∏alnoÊci wspomagajàcej badania
mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierp- — wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 5.
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, a tak˝e od-
setki od lokat bankowych oraz Êrodki finansowe i od- § 8. 1. Szczegó∏owe warunki realizacji zadaƒ finan-
setki pochodzàce z rozliczeƒ zadaƒ finansowanych ze sowanych ze Êrodków Funduszu oraz sposób przeka-
Êrodków Funduszu. zywania Êrodków okreÊla umowa zawarta pomi´dzy
jednostkà a Ministrem.
§ 5. Wydatki Funduszu realizowane sà w ramach
posiadanych Êrodków finansowych, obejmujàcych 2. Jednostka otrzymujàca Êrodki finansowe z Fun-
bie˝àce przychody i pozosta∏oÊci Êrodków z okresów duszu sk∏ada raport roczny z wykorzystania Êrodków
poprzednich, z przeznaczeniem na cele, o których mo- w terminie do dnia 31 marca nast´pnego roku, nie
wa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, i raport
koƒcowy z realizacji zadania i wykorzystania Êrodków
w terminie 60 dni od zakoƒczenia zadania.
§ 6. 1. Ârodki finansowe z Funduszu otrzymujà jed-
nostki naukowe i podmioty dzia∏ajàce na rzecz nauki, 3. Raporty sporzàdza si´ wed∏ug wzorów stano-
o których mowa w art. 2 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 8 paê- wiàcych za∏àczniki do rozporzàdzenia:
dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz 1) raport roczny i koƒcowy z wykorzystania Êrodków
z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484), zwanej z Funduszu na realizacj´ projektu badawczego —
dalej „ustawà”. wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 6;

2. Z Funduszu finansowane sà zadania realizowa- 2) raport roczny z wykorzystania Êrodków z Funduszu


ne w ramach celów okreÊlonych w art. 7 ust. 1 pkt 2, na inwestycj´ budowlanà, aparaturowà albo z za-
3 i 6 ustawy, uznane za szczególnie wa˝ne dla realiza- kresu infrastruktury informatycznej — wed∏ug
cji polityki naukowej i naukowo-technicznej paƒstwa. wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 7;
W planie okreÊla si´ wielkoÊç Êrodków finansowych
3) raport koƒcowy i rozliczenie finansowe Êrodków
przeznaczonych na realizacj´ poszczególnych celów, z Funduszu na inwestycj´ budowlanà — wed∏ug
w cz´Êci obejmujàcej wydatki. wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 8;
§ 7. 1. Minister przyznaje Êrodki finansowe na re- 4) raport koƒcowy i rozliczenie finansowe Êrodków
alizacj´ zadaƒ finansowanych z Funduszu na wniosek z Funduszu na inwestycj´ aparaturowà oraz z za-
jednostki naukowej lub podmiotu dzia∏ajàcego na kresu infrastruktury informatycznej — wed∏ug
rzecz nauki, zwanych dalej „jednostkami”, w drodze wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 9;
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3748 — Poz. 421

5) raport koƒcowy i rozliczenie finansowe Êrodków § 11. Zachowujà moc decyzje i umowy na finanso-
z Funduszu na dzia∏alnoÊç wspomagajàcà badania wanie z Funduszu okreÊlonych zadaƒ, zawarte na pod-
— wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 10. stawie przepisów rozporzàdzenia Ministra Nauki i In-
formatyzacji z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie
4. Minister zatwierdza rozliczenie przekazanych szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Fundu-
Êrodków, zawarte w raporcie koƒcowym, po zasi´- szu Nauki i Technologii Polskiej (Dz. U. Nr 81,
gni´ciu opinii w∏aÊciwych organów Rady Nauki. poz. 714), na które przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia nie zosta∏y przekazane Êrodki fi-
5. Niewykorzystane Êrodki oraz odsetki od Êrod- nansowe. Zadania te zostanà sfinansowane ze Êrod-
ków Funduszu podlegajà zwrotowi na rachunek ban- ków Funduszu.
kowy Funduszu.
§ 12. Rozporzàdzenie ma zastosowanie do gospo-
6. Ârodki nieprawid∏owo wykorzystane podlegajà darki finansowej Funduszu od dnia 1 lipca 2006 r.
zwrotowi na rachunek bankowy Funduszu.
§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
§ 9. Do kosztów zadaƒ finansowanych ze Êrodków og∏oszenia.4)
Funduszu mogà byç wliczone koszty zakupu lub wy-
tworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
do Êrodków trwa∏ych zgodnie z odr´bnymi przepisa- M. Seweryƒski
mi, je˝eli aparatura ta jest niezb´dna do realizacji tych
zadaƒ. ———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
§ 10. W przypadku stwierdzenia przez w∏aÊciwe or- niem Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 kwiet-
gany kontroli lub przez bieg∏ych rewidentów, ˝e rozli- nia 2005 r. w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki fi-
czenie przekazanych Êrodków, zawarte w raporcie nansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (Dz. U.
Nr 81, poz. 714), które utraci∏o moc z dniem 30 czerw-
koƒcowym, stanowiàce podstaw´ do uznania umowy, ca 2006 r., na podstawie art. 241 ust. 1 ustawy z dnia
o której mowa w § 8 ust. 1, za wykonanà i rozliczonà, 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
nie zosta∏o sporzàdzone prawid∏owo lub jest nierzetel- poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
ne, Minister mo˝e przeprowadziç ponownà ocen´ ra- Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
portu koƒcowego i prawid∏owoÊci wykonania zadaƒ. poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832).
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3749 — Poz. 421

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa


Wy˝szego z dnia 22 marca 2007 r. (poz. 421)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

WNIOSEK
o przyznanie Êrodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego
A. DANE WNIOSKODAWCY

B. DANE OGÓLNE

Streszczenie projektu
Na odr´bnej stronie, maksymalnie 1 strona formatu A4, w nag∏ówku streszczenia nale˝y podaç tytu∏ projek-
tu i nazw´ jednostki. Streszczenie mo˝e byç upowszechnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝-
szego po przyznaniu Êrodków na finansowanie projektu.

C. INFORMACJE O PRACOWNIKACH NAUKOWYCH WYKONUJÑCYCH PROJEKT


Imienny wykaz pracowników naukowych:
tytu∏, stopieƒ naukowy, imi´, nazwisko, planowany procentowy udzia∏ w wykonaniu zadaƒ.
Ankieta dorobku pracownika naukowego (na odr´bnych stronach, obowiàzkowa dla ka˝dej z osób wymie-
nionych w imiennym wykazie):
1) imi´ i nazwisko,
2) adres do korespondencji, tel., faks, e-mail,
3) miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska,
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3750 — Poz. 421

4) planowany charakter udzia∏u w realizacji projektu (wymieniç zadania badawcze),


5) przebieg pracy naukowej: nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalnoÊç, data
uzyskania tytu∏u zawodowego, stopnia naukowego lub tytu∏u naukowego:
— magistra,
— doktora,
— doktora habilitowanego,
— profesora,
6) prace badawcze wykonane w okresie ostatnich 4 lat przed zg∏oszeniem wniosku (maksymalnie 10 pozy-
cji, podaç miejsce i dat´ publikacji; opracowane nowe technologie; najwa˝niejsze osiàgni´cia poznawcze
i zastosowania praktyczne),
7) wykonane w okresie ostatnich 4 lat przed zg∏oszeniem wniosku i aktualnie realizowane projekty badaw-
cze i celowe finansowane ze Êrodków finansowych na nauk´ — numery projektów, miejsce realizacji oraz
charakter udzia∏u przy realizacji projektu,
8) doÊwiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicà (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, jed-
nostka delegujàca),
9) najwa˝niejsze mi´dzynarodowe i krajowe wyró˝nienia wynikajàce z prowadzenia badaƒ naukowych lub
prac rozwojowych (rodzaj wyró˝nienia, miejsce i data).

OÊwiadczenie
Zapozna∏em si´ z opisem projektu badawczego pt. .................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
W przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji zgadzam si´ uczestniczyç w wykonaniu projektu na wa-
runkach okreÊlonych przez jednostk´. OÊwiadczam, ˝e zadania badawcze, które planuj´ wykonaç, okreÊlone
w niniejszym wniosku, nie sà finansowane i nie planuje si´ ich finansowania z innego êród∏a oraz wed∏ug
mojej wiedzy zadania badawcze nie naruszajà praw osób trzecich. Wyra˝am zgod´ na zamieszczenie moich
danych osobowych zawartych we wniosku w zbiorze danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póên. zm.).

MiejscowoÊç i data Podpis osoby, której dotyczy ankieta

D. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO, METODYKA BADA¡ ORAZ CHARAKTERYSTYKA OCZEKIWANYCH


WYNIKÓW
1. Cel naukowy projektu (jaki problem naukowy jednostka podejmuje si´ rozwiàzaç, co jest jego istotà, do-
k∏adna charakterystyka efektu koƒcowego)
2. Znaczenie projektu (co uzasadnia podj´cie tego problemu w kraju, jakie przes∏anki sk∏aniajà jednostk´ do
podj´cia proponowanego tematu, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny
naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego, czy w przypadku pozytywnych wyników b´dà one mog∏y znaleêç
praktyczne zastosowanie)
3. Istniejàcy stan wiedzy w zakresie tematu badaƒ (jaki oryginalny wk∏ad wniesie rozwiàzanie postawionego
problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej w kraju i na Êwiecie, czy w kraju i na Êwiecie jest to pro-
blem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglàdy i dotychczasowy stan wiedzy)
4. Metodyka badaƒ (co stanowi podstaw´ naukowego warsztatu zespo∏u badawczego i jak zamierza si´ roz-
wiàzaç postawiony problem, na czym b´dzie polegaç analiza i opracowanie wyników badaƒ, jakie urzà-
dzenia [aparatura] zostanà wykorzystane w badaniach, czy jednostka ma do nich bezpoÊredni dost´p)
5. Wymierny, udokumentowany efekt podj´tego problemu (zak∏adany sposób przekazu i upowszechnienia
wyników — publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w kraju i za granicà, monografie nauko-
we, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe metody i urzàdzenia badawcze)
6. Wykaz najwa˝niejszej literatury dotyczàcej problematyki wniosku (maksymalnie 25 pozycji)
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3751 — Poz. 421

E. HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO — PLAN ZADA¡ BADAWCZYCH

F. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO (z∏)

Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu:


1) wynagrodzenia z pochodnymi,
2) liczba osób przewidzianych do udzia∏u w realizacji projektu, w tym pracowników naukowych,
3) ogó∏em liczba wynagradzanych osobomiesi´cy,
4) opis planowanych zakupów lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
(podaç nazw´ zakupu, przewidywany koszt zakupu lub wytworzenia, planowany miesiàc zakupu lub wytwo-
rzenia liczony od rozpocz´cia realizacji projektu oraz merytoryczne uzasadnienie),
5) uzasadnienie wysokoÊci planowanych innych kosztów realizacji projektu (wymieniç rodzaj kosztów, wy-
sokoÊç oraz ich powiàzanie z planem zadaƒ projektu).

G. OÂWIADCZENIA JEDNOSTKI I PODPISY

1. OÊwiadczam, ˝e zapozna∏em si´ z wnioskiem o przyznanie Êrodków z FNiTP na finansowanie projektu ba-
dawczego pt. ...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3752 — Poz. 421

2. W przypadku przyznania Êrodków z FNiTP na finansowanie projektu badawczego pt. ...................................


..................................................................................................................................................................................
jednostka zobowiàzuje si´ do:
1) w∏àczenia projektu do planu zadaniowo-finansowego jednostki,
2) udost´pnienia pomieszczeƒ, aparatury i obs∏ugi administracyjno-finansowej,
3) zatrudnienia pracowników niezb´dnych do realizacji projektu na podstawie uzgodnionej z wykonawca-
mi projektu formy zatrudnienia (mianowanie, umowa o prac´, umowa o dzie∏o, umowa zlecenie),
4) sprawowania nadzoru nad realizacjà projektu i prawid∏owoÊcià wydatkowania Êrodków finansowych.
3. OÊwiadczam, ˝e jednostka nie mo˝e zapewniç dost´pu do aparatury wymienionej w opisie zawartym
w cz´Êci F pkt 4.
4. OÊwiadczam, ˝e projekt obejmuje badania1):
1) wymagajàce doÊwiadczeƒ na zwierz´tach,
2) nad gatunkami chronionymi lub na obszarach obj´tych ochronà,
3) nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów.
Do wniosku do∏àczono nast´pujàce dokumenty1):
1) zgod´ w∏aÊciwej komisji etycznej, wymaganà na podstawie przepisów o doÊwiadczeniach na zwierz´-
tach lub przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
2) zgod´ lub zezwolenie wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
3) zgod´ wymaganà na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
OÊwiadczam, ˝e zgodnie z mojà wiedzà przygotowany wniosek o przyznanie Êrodków z FNiTP na finanso-
wanie projektu badawczego nie narusza praw osób trzecich.

H. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZÑDZENIE WNIOSKU


Imi´ i nazwisko, telefon, faks, e-mail

piecz´ç jednostki Kwestor/G∏ówny ksi´gowy Kierownik projektu Rektor/Dyrektor

.................................. .......................................... .......................................... ..........................................


(data) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç)

UWAGA
Jednostka nieotrzymujàca dotacji na dzia∏alnoÊç statutowà ze Êrodków finansowych na nauk´ oraz jednostka,
o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
Nr 238, poz. 2390, z póên. zm.), do wniosku do∏àcza równie˝ nast´pujàce dokumenty:
1) odpis uzyskany w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sàdowego — wydany w okresie 3 miesi´cy po-
przedzajàcych z∏o˝enie wniosku,
2) w przypadku spó∏ek handlowych, w tym z udzia∏em kapita∏u zagranicznego — umow´ lub statut spó∏ki,
3) kopi´ sprawozdania finansowego za rok poprzedzajàcy rok z∏o˝enia wniosku,
4) zaÊwiadczenia uzyskane z w∏aÊciwego urz´du skarbowego o niezaleganiu z wp∏atami z tytu∏u nale˝noÊci bu-
d˝etowych,
5) zaÊwiadczenia uzyskane z Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o niezaleganiu z op∏acaniem sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne i zdrowotne,
6) informacj´ dotyczàcà badaƒ naukowych i prac rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed z∏o-
˝eniem wniosku, wraz z wykazem publikacji pracowników jednostki oraz wykazem patentów, wdro˝eƒ lub
innych zastosowaƒ wyników badaƒ,
7) informacj´ dotyczàcà aparatury naukowo-badawczej i innego wyposa˝enia umo˝liwiajàcego prowadzenie
badaƒ naukowych lub prac rozwojowych.

———————
1) Niepotrzebne skreÊliç.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3753 — Poz. 421

Za∏àcznik nr 2

WZÓR

WNIOSEK
o przyznanie Êrodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie inwestycji budowlanej

A. DANE WNIOSKODAWCY

Wniosek dotyczy inwestycji:

❏ nowej ❏ kontynuowanej

B. DANE OGÓLNE
1. Nazwa i lokalizacja inwestycji
2. Okres realizacji inwestycji

data rozpocz´cia .............................................................. data zakoƒczenia ........................................................


3. Wnioskowana kwota ze Êrodków FNiTP ............................................................................................................ z∏

(s∏ownie .............................................................................................................................................................. z∏)

C. OPIS INWESTYCJI
1. Informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwestycji, w tym o jej zakresie rzeczowym
2. Uzasadnienie celowoÊci inwestycji
3. OkreÊlenie badaƒ naukowych lub prac rozwojowych, którym b´dzie s∏u˝yç inwestycja
4. OkreÊlenie innych zadaƒ, którym b´dzie s∏u˝yç inwestycja
5. Planowany stopieƒ wykorzystania inwestycji po jej zakoƒczeniu dla potrzeb badaƒ naukowych lub prac
rozwojowych oraz innych potrzeb statutowych jednostki
6. Kopia pozwolenia na budow´ oraz pozwolenia konserwatora zabytków, je˝eli wymaga tego charakter in-
westycji
7. Kopia dokumentu stwierdzajàcego prawo jednostki do dysponowania nieruchomoÊcià na cel budowlany
(z wyjàtkiem inwestycji o charakterze zakupu obiektu budowlanego)
8. Inne dokumenty Êwiadczàce o przygotowaniu inwestora do podj´cia inwestycji

D. INWESTYCJA REALIZOWANA PRZEZ KONSORCJUM NAUKOWE


1. Wskazanie jednostki odpowiedzialnej za wykorzystanie i rozliczenie Êrodków oraz wskazanie jednostki lub
jednostek, które przejmà przedmiot inwestycji na stan Êrodków trwa∏ych.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3754 — Poz. 421

2. Odpisy lub potwierdzone kopie umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego oraz dokumentów okreÊla-
jàcych:
1) sposób finansowania kosztów utrzymania i u˝ytkowania przedmiotu inwestycji,
2) sposób wspólnego u˝ytkowania przedmiotu inwestycji oraz zasady korzystania z niej przez jednostki
niewchodzàce w sk∏ad konsorcjum.

E. WARTOÂå KOSZTORYSOWA I STRUKTURA NAK¸ADÓW (z∏)


Data zatwierdzenia wartoÊci kosztorysowej .............................................................................................................

*) Wed∏ug projektu budowlanego lub kosztorysu z dnia .................................

F. èRÓD¸A FINANSOWANIA INWESTYCJI (z∏)


Dziennik Ustaw Nr 62 — 3755 — Poz. 421

G. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

H. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZÑDZENIE WNIOSKU


Imi´ i nazwisko, telefon, faks, e-mail

piecz´ç jednostki Kwestor/G∏ówny ksi´gowy Kierownik jednostki Rektor/Dyrektor

................................... .......................................... .......................................... ...........................................


(data) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç)

I. OPINIA DYSPONENTA INNEJ CZ¢ÂCI BUD˚ETU PA¡STWA NI˚ ÂRODKI FINANSOWE NA NAUK¢ W PRZY-
PADKU DOFINANSOWANIA PRZEZ NIEGO INWESTYCJI (cz´Êç F lp. 5)

data podpis i piecz´ç


Dziennik Ustaw Nr 62 — 3756 — Poz. 421

Za∏àcznik nr 3

WZÓR

WNIOSEK
o przyznanie Êrodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie inwestycji aparaturowej

A. DANE WNIOSKODAWCY

B. DANE OGÓLNE
1. Nazwa i lokalizacja inwestycji
2. Zak∏adany termin realizacji inwestycji

3. Wnioskowana kwota ze Êrodków FNiTP ......................................................................................................... z∏

(s∏ownie ............................................................................................................................................................. z∏)

C. OPIS INWESTYCJI
1. Planowany zakres rzeczowy inwestycji

2. Informacja o programie badaƒ, do realizacji którego niezb´dna jest aparatura planowana do zakupu lub
wytworzenia

3. Zasi´g u˝ytkowania aparatury (ogólnokrajowy, Êrodowiskowy, jednostkowy) i przewidywany okres wyko-


rzystania

4. Przygotowanie jednostki do zapewnienia warunków do w∏aÊciwego u˝ytkowania aparatury

5. Inne dokumenty dotyczàce inwestycji do∏àczone do wniosku

D. INWESTYCJA REALIZOWANA PRZEZ KONSORCJUM NAUKOWE

1. Wskazanie jednostki odpowiedzialnej za wykorzystanie i rozliczenie Êrodków oraz wskazanie jednostki lub
jednostek, które przejmà przedmiot inwestycji na stan Êrodków trwa∏ych
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3757 — Poz. 421

2. Odpisy lub potwierdzone kopie umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego oraz dokumentów okreÊla-
jàcych:
1) sposób finansowania kosztów utrzymania i u˝ytkowania przedmiotu inwestycji,
2) sposób wspólnego u˝ytkowania przedmiotu inwestycji oraz zasady korzystania z niej przez jednostki
niewchodzàce w sk∏ad konsorcjum.

E. NAK¸ADY ORAZ èRÓD¸A FINANSOWANIA INWESTYCJI

F. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZÑDZENIE WNIOSKU

Imi´ i nazwisko, telefon, faks, e-mail

piecz´ç jednostki Kwestor/G∏ówny ksi´gowy Kierownik jednostki Rektor/Dyrektor

................................... .......................................... .......................................... ...........................................


(data) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç)
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3758 — Poz. 421

Za∏àcznik nr 4

WZÓR

WNIOSEK

o przyznanie Êrodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie inwestycji


z zakresu infrastruktury informatycznej

A. DANE WNIOSKODAWCY

Wniosek dotyczy inwestycji o zasi´gu:

❏ krajowym ❏ regionalnym ❏ lokalnym

B. DANE OGÓLNE

1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

2. Zak∏adany termin realizacji inwestycji

3. Wnioskowana kwota ze Êrodków FNiTP ........................................................................................................... z∏

(s∏ownie .............................................................................................................................................................. z∏)

4. Planowany udzia∏ Êrodków w∏asnych ............................................................................................................. z∏

5. Opis stanu aktualnego infrastruktury informatycznej jednostki:

1) rok rozpocz´cia budowy sieci (data ostatniej modernizacji, rozbudowy),

2) przepustowoÊç i rodzaj ∏àcza internetowego, rok rozpocz´cia eksploatacji,

3) przepustowoÊç i rodzaj sieci lokalnej, rok rozpocz´cia eksploatacji,

4) serwery (www, plików, pocztowe, obliczeniowe, inne — ogólna specyfikacja, rok rozpocz´cia eksploata-
cji),

5) liczba stacji roboczych z dost´pem do sieci (Êredni wiek),

6) posiadane zabezpieczenia sieciowe (sprz´towe, programowe),

7) wykorzystywane oprogramowanie sieciowe,


Dziennik Ustaw Nr 62 — 3759 — Poz. 421

8) inne wa˝ne informacje.


W przypadku inwestycji dotyczàcej wyposa˝enia centrów komputerów du˝ej mocy obliczeniowej nale˝y po-
daç posiadane zasoby.

6. Informacje o zatrudnieniu w jednostce w pe∏nym wymiarze czasu pracy:

1) liczba pracowników zatrudnionych w jednostce, ogó∏em,

2) liczba pracowników z tytu∏em naukowym lub stopniem naukowym,

3) liczba pracowników posiadajàcych sta∏y dost´p do Internetu,

4) liczba pracowników z tytu∏em naukowym lub stopniem naukowym posiadajàcych sta∏y dost´p do In-
ternetu,

5) liczba pracowników zatrudnionych do obs∏ugi sieci i serwerów.

C. OPIS INWESTYCJI
1. Planowany zakres rzeczowy inwestycji

2. Informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwestycji, w tym jej zakres rzeczowy (charakterystyka sprz´tu
z przyk∏adowà konfiguracjà)
3. Uzasadnienie celowoÊci inwestycji
4. OkreÊlenie badaƒ naukowych lub prac rozwojowych, którym b´dzie s∏u˝yç inwestycja, w tym w ramach
wspó∏pracy mi´dzynarodowej
5. OÊwiadczenie o zapewnieniu pomieszczeƒ i warunków oraz Êrodków w∏asnych do w∏aÊciwego u˝ytkowa-
nia przedmiotu inwestycji
6. Informacje o mo˝liwoÊci i planach udost´pniania przedmiotu inwestycji innym u˝ytkownikom, a tak˝e
o przewidywanym jej wykorzystywaniu do realizacji zadaƒ innych ni˝ badania naukowe lub prace rozwo-
jowe

D. INWESTYCJA REALIZOWANA PRZEZ KONSORCJUM NAUKOWE

1. Wskazanie jednostki odpowiedzialnej za wykorzystanie i rozliczenie Êrodków oraz wskazanie jednostki lub
jednostek, które przejmà przedmiot inwestycji na stan Êrodków trwa∏ych

2. Odpisy lub potwierdzone kopie umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego oraz dokumentów okreÊla-
jàcych:

1) sposób finansowania kosztów utrzymania i u˝ytkowania przedmiotu inwestycji,

2) sposób wspólnego u˝ytkowania przedmiotu inwestycji oraz zasady korzystania z niej przez jednostki
niewchodzàce w sk∏ad konsorcjum.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3760 — Poz. 421

E. NAK¸ADY ORAZ èRÓD¸A FINANSOWANIA INWESTYCJI

F. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZÑDZENIE WNIOSKU

Imi´ i nazwisko, telefon, faks, e-mail

piecz´ç jednostki Kwestor/G∏ówny ksi´gowy Kierownik jednostki Rektor/Dyrektor

................................... .......................................... .......................................... ...........................................


(data) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç)
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3761 — Poz. 421

Za∏àcznik nr 5

WZÓR

WNIOSEK
o przyznanie Êrodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie dzia∏alnoÊci
wspomagajàcej badania

A. DANE WNIOSKODAWCY

B. PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI ZADA¡


Dziennik Ustaw Nr 62 — 3762 — Poz. 421

C. OPIS MERYTORYCZNY PLANOWANYCH ZADA¡


Opis powinien zawieraç równie˝ informacje o planowanych formach upowszechniania.

D. EKSPERTYZY, OPINIE I OCENY NAUKOWE


1. Wykaz zadaƒ

2. Informacja o sposobie wyboru wykonawców zadaƒ

E. ZADANIA WYDAWNICZE
1. Zbiorcze zestawienie publikacji

2. Informacje dotyczàce publikacji:


1) autor i nazwa instytucji, z którà autor by∏ zwiàzany, przygotowujàc publikacj´,
2) tytu∏,
3) cz´stotliwoÊç ukazywania si´,
4) obj´toÊç w arkuszach wydawniczych ..................,
w tym liczba arkuszy wydawniczych tekstu naukowego (bez reklam, artyku∏ów sponsorowanych
itp.) .......... szt,
5) nak∏ad,
6) nr ISSN,
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3763 — Poz. 421

7) informacja o czasopiÊmie (publikacji periodycznej):


a) czy czasopismo (periodyk) zawiera oryginalne i nigdzie wczeÊniej niepublikowane wyniki naukowe?
(tak/nie),
b) czy czasopismo (periodyk) s∏u˝y wtórnemu upowszechnianiu istniejàcej wiedzy? (tak/nie),
(w przypadku odpowiedzi „tak” na obydwa pytania nale˝y podaç orientacyjne proporcje procentowe
pomi´dzy publikacjami, których dotyczà lit. a i b),
8) czy publikowane materia∏y sà wczeÊniej recenzowane? (tak/nie),
— je˝eli „tak”, to jaki procent nadsy∏anych prac jest:
a) odrzucany,
b) poprawiany po recenzjach,
9) j´zyk publikacji:
a) polski (tak/nie),
b) angielski (tak/nie),
c) inne (podaç jakie),
d) niektóre w j´zyku polskim, a niektóre w j´zyku obcym (tak/nie) — podaç w jakich proporcjach,
10) czy artyku∏y polskoj´zyczne zawierajà streszczenia angielskie? (tak/nie),
11) inne wa˝ne informacje (np. czy czasopismo jest indeksowane w Current Contents, Science Citation In-
dex, jaki ma impact factor itp.),
12) honorarium autorskie ................................ z∏,
13) koszty redakcyjne, w tym:
a) opracowanie redakcyjne .......................... z∏,
b) redakcja techniczna, korekty ................... z∏,
c) opracowanie graficzne ............................. z∏,
d) inne prace (wymieniç jakie) ..................... z∏,
14) razem koszty redakcyjne ........................................ z∏,
15) koszty przygotowalni ............................ z∏, w tym:
a) sk∏ad tekstu ....................... z∏,
b) inne prace (wymieniç jakie) ..................... z∏,
16) koszty drukarskie ........................ z∏, w tym:
a) druk ....................... z∏,
b) inne koszty (wymieniç jakie) .................... z∏,
17) razem koszty przygotowalni i drukarskie ............. z∏,
18) ogó∏em planowane koszty:
a) planowany koszt 1 arkusza wydawniczego ........... z∏,
b) planowana cena 1 egzemplarza .......... z∏,
c) planowane przychody .......................... z∏, w tym:
— z prenumeraty zagranicznej ............... z∏,
— z prenumeraty krajowej ..................... z∏,
— ze sprzeda˝y bezpoÊredniej ............. z∏,
— z reklam ............................................ z∏,
— inne (np. z op∏at za publikacje, tzw. page charge) ........ z∏.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3764 — Poz. 421

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) w odniesieniu do publikacji periodycznych — poprzedni tom publikacji i dwie recenzje wydawnicze (nie
rekomendacje) niezale˝nych ekspertów odpowiedniej specjalnoÊci (je˝eli publikacja by∏a wczeÊniej do-
finansowywana — jednà recenzj´),

2) w odniesieniu do publikacji zwartych — elektronicznà wersj´ publikacji przeznaczonej do druku oraz


dwie recenzje (nie rekomendacje) niezale˝nych ekspertów odpowiedniej specjalnoÊci.

F. OPRACOWANIE ZASOBÓW NAUKOWYCH BIBLIOTEK ORAZ INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ

1. Wykaz zadaƒ

2. Charakterystyka biblioteki wed∏ug stanu na dzieƒ 31.12 ........ r.


Nazwa i adres biblioteki
Rok za∏o˝enia
3. Zbiory:
1) stan zbiorów (zgodnie z wytycznymi GUS — formularz K-04),
w tym zbiorów specjalnych (wed∏ug kryteriów stosowanych w odniesieniu do Narodowego Zasobu
Bibliotecznego): ksià˝ki ..................; starodruki .................; r´kopisy .................; muzykalia ......................;
kartografia .............; ikonografia .............; dokumenty ˝ycia spo∏ecznego ..............; mikrofilmy ..............;
audiowizualne ..............; elektroniczne ................,
2) charakterystyka tematyczna zbiorów,
3) charakter zbiorów (unikatowy w skali regionu, kraju lub inny),
4) aktualizacja zbiorów (termin ostatniej kontroli i selekcji).
4. Udost´pnianie zbiorów:
1) dost´pnoÊç zbiorów (liczba i rodzaj u˝ytkowników, ograniczenia w dost´pie, czytelnie, godziny udo-
st´pniania),
2) liczba wypo˝yczeƒ w ciàgu roku .............,
w tym mi´dzybibliotecznych .................,
3) wymiana w ciàgu roku (liczba kontrahentów i tytu∏ów otrzymywanych) ................
5. Komputeryzacja biblioteki:
1) posiadane systemy/modu∏y,
2) dost´p do sieci komputerowych (lokalnych lub rozleg∏ych),
3) udost´pnianie katalogów w Internecie.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3765 — Poz. 421

G. KONFERENCJE NAUKOWE
1. Wykaz zadaƒ

2. Informacje dotyczàce konferencji naukowej:


1) tytu∏ konferencji,
2) planowany termin, czas trwania i miejsce,
3) organizator konferencji,
4) wspó∏organizatorzy konferencji,
5) sk∏ad komitetu organizacyjnego,
6) zasi´g konferencji (np.: mi´dzynarodowa, ogólnopolska, regionalna),
7) czy konferencja ma charakter cykliczny (tak/nie),
8) j´zyk konferencji,
9) przewidywana liczba uczestników ogó∏em .........................., w tym zagranicznych ..............,
10) wysokoÊç op∏aty konferencyjnej
(bez kosztów podró˝y, zamieszkania i wy˝ywienia uczestników)
pe∏na .......................... z∏; ulgowa ......................... z∏,
11) opis merytoryczny konferencji, jej cel, proponowany program, przewidywana liczba referatów, zapro-
szeni wyk∏adowcy,
12) przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji,
13) zestawienie planowanych kosztów konferencji:
a) koszty organizacyjne (wynaj´cie sal, sekretariat, korespondencja itp.) ..................... z∏,
b) koszt zaproszenia wyk∏adowców ..................... z∏,
c) honoraria ..................... z∏,
d) opracowanie i druk materia∏ów pokonferencyjnych ..................... z∏,
e) inne koszty organizacyjne (wymieniç jakie) ..................... z∏,
— koszty ogó∏em ............................... z∏,
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3766 — Poz. 421

14) planowane êród∏a finansowania:


a) Êrodki w∏asne ..................... z∏,
w tym oczekiwane wp∏ywy z op∏at konferencyjnych ..................... z∏,
b) Êrodki wspó∏organizatorów ..................... z∏,
c) inne Êrodki (np. od sponsorów) ..................... z∏,
d) Êrodki z FNiTP ..................... z∏
— ogó∏em (a—d) ......................... z∏.

H. INNE ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI


1. Nazwa zadania
2. Termin i miejsce realizacji
3. Opis merytoryczny zadania wraz z uzasadnieniem
4. Cele do osiàgni´cia, w tym formy i zasi´g upowszechniania wyników zadania
5. Planowane êród∏a finansowania — Êrodki ogó∏em ............................... z∏,
w tym:
1) Êrodki w∏asne ..................... z∏,
2) inne Êrodki ..................... z∏,
3) Êrodki z FNiTP ..................... z∏.
6. Informacja o sposobie wyboru wykonawców zadania
7. Inne informacje uznane za wa˝ne dla oceny wniosku

I. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZÑDZENIE WNIOSKU


Imi´ i nazwisko, telefon, faks, e-mail

piecz´ç jednostki Kwestor/G∏ówny ksi´gowy Kierownik jednostki Rektor/Dyrektor

................................... .......................................... .......................................... ...........................................


(data) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç)

UWAGA
1. W przypadku sk∏adania wniosku przez jednostk´ po raz pierwszy, nale˝y przed∏o˝yç dodatkowo dokumenty
potwierdzajàce osobowoÊç prawnà, kopi´ statutu i informacj´ o wczeÊniejszych dzia∏aniach na rzecz nauki.
2. W przypadku korzystania z pomocy publicznej, jednostka sk∏adajàca wniosek obowiàzana jest podaç infor-
macj´ o wysokoÊci tej pomocy uzyskanej w okresie ostatnich 3 lat, zgodnie z przepisami o pomocy publicz-
nej.
3. W przypadku wniosku o finansowanie zadaƒ planowanych do realizacji w okresie dwuletnim nale˝y podaç
dla poszczególnych zadaƒ etapy realizacji wraz z kosztami planowanymi na ka˝dy rok.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3767 — Poz. 421

Za∏àcznik nr 6

WZÓR

RAPORT ROCZNY/KO¡COWY1)
z wykorzystania Êrodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na realizacj´ projektu badawczego

A. DANE OGÓLNE

Uczelnie podajà informacje okreÊlone w pkt 1 w odniesieniu do ca∏ej uczelni oraz jednostki podstawowej
(zgodnie ze statutem uczelni) b´dàcej miejscem realizacji projektu.

B. INFORMACJE O PROJEKCIE BADAWCZYM

C. SYNTETYCZNY OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW

(Tylko w raporcie koƒcowym — na odr´bnej stronie, maksymalnie 1 strona formatu A4, w nag∏ówku opisu
nale˝y podaç numer projektu, tytu∏ projektu i nazw´ jednostki. Opis mo˝e byç upowszechniony przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego)
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3768 — Poz. 421

D. WYKONANE ZADANIA BADAWCZE WED¸UG HARMONOGRAMU

Opis wykonanych badaƒ naukowych oraz uzyskanych wyników w ramach poszczególnych zadaƒ harmono-
gramu (opis w odr´bnym za∏àczniku — tylko do raportu rocznego)

E. WYKAZ PRAC PRZYJ¢TYCH DO DRUKU LUB OPUBLIKOWANYCH

F. INNE FORMY UPOWSZECHNIENIA WYNIKÓW


Informacje o upowszechnianiu wyników uzyskanych w wyniku realizacji projektu — konferencje, sympozja,
patenty, Internet

G. WYKAZ APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ ZAKUPIONEJ LUB WYTWORZONEJ DO REALIZACJI


PROJEKTU
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3769 — Poz. 421

H. OCENA REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ JEDNOSTK¢, W KTÓREJ REALIZOWANY JEST PROJEKT


Czy projekt jest realizowany/zosta∏ wykonany1) zgodnie z harmonogramem i kosztorysem okreÊlonym
w umowie? (tak/nie)
W przypadku odpowiedzi „NIE”, nale˝y przedstawiç powsta∏e odst´pstwa od umowy wraz z ich uzasadnie-
niem.

I. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I PONIESIONYCH (z∏)

Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych podpisane przez w∏aÊciwe osoby nale˝y przedstawiç na
odr´bnej stronie.
Dokumentacja potwierdzajàca rozliczenie projektu badawczego znajduje si´ do wglàdu w
......................................................................................................................................................................................
(adres, osoba upowa˝niona, telefon, e-mail)

J. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZÑDZENIE RAPORTU


Imi´ i nazwisko, telefon, faks, e-mail

piecz´ç jednostki Kwestor/G∏ówny ksi´gowy Kierownik projektu Rektor/Dyrektor

.................................. .......................................... .......................................... ..........................................


(data) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç)

UWAGA
W kolejnych raportach nale˝y przedstawiç dane oraz rozliczenie narastajàco, z kolejnych lat od daty rozpocz´-
cia projektu.

———————
1) Niepotrzebne skreÊliç.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3770 — Poz. 421

Za∏àcznik nr 7

WZÓR

RAPORT ROCZNY
z wykorzystania Êrodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej
na inwestycj´ budowlanà/aparaturowà/z zakresu infrastruktury informatycznej1)

A. DANE OGÓLNE

B. ROZLICZENIE FINANSOWE (z∏)

C. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZÑDZENIE RAPORTU


Imi´ i nazwisko, telefon, faks, e-mail

piecz´ç jednostki Kwestor/G∏ówny ksi´gowy Kierownik jednostki Rektor/Dyrektor

................................... .......................................... .......................................... ...........................................


(data) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç)

———————
1) Niepotrzebne skreÊliç.
2) Dotyczy inwestycji budowlanych.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3771 — Poz. 421

Za∏àcznik nr 8
WZÓR

RAPORT KO¡COWY
i rozliczenie finansowe Êrodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na inwestycj´ budowlanà

A. DANE OGÓLNE

B. OPIS INWESTYCJI
Opis zakoƒczonej inwestycji, jej charakterystyka techniczna

C. ROZLICZENIE FINANSOWE (z∏)

W przypadku odst´pstw od umowy nale˝y przedstawiç ich uzasadnienie.

D. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZÑDZENIE RAPORTU


Imi´ i nazwisko, telefon, faks, e-mail

piecz´ç jednostki Kwestor/G∏ówny ksi´gowy Kierownik jednostki Rektor/Dyrektor

................................... .......................................... .......................................... ...........................................


(data) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç)

UWAGA
Do raportu do∏àcza si´:
1) kopi´ dokumentu (OT) stwierdzajàcego przyj´cie inwestycji na stan Êrodków trwa∏ych, potwierdzonà za
zgodnoÊç z orygina∏em,
2) kopi´ protoko∏u odbioru koƒcowego inwestycji.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3772 — Poz. 421

Za∏àcznik nr 9
WZÓR

RAPORT KO¡COWY
i rozliczenie finansowe Êrodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na inwestycj´ aparaturowà
oraz z zakresu infrastruktury informatycznej

A. DANE OGÓLNE

B. OPIS INWESTYCJI
1. Opis zakoƒczonej inwestycji, jej charakterystyka techniczna
2. Opis planowanych badaƒ naukowych lub prac rozwojowych i innych zadaƒ jednostki, których potrzebom
b´dzie s∏u˝yç inwestycja w okresie nast´pnych co najmniej 3 lat

C. ROZLICZENIE FINANSOWE (z∏)

D. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZÑDZENIE RAPORTU


Imi´ i nazwisko, telefon, faks, e-mail

piecz´ç jednostki Kwestor/G∏ówny ksi´gowy Kierownik jednostki Rektor/Dyrektor

................................... .......................................... .......................................... ...........................................


(data) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç)

UWAGA
Do raportu do∏àcza si´ kopi´ dokumentu (OT) stwierdzajàcego przyj´cie inwestycji na stan Êrodków trwa∏ych,
potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3773 — Poz. 421

Za∏àcznik nr 10

WZÓR

RAPORT KO¡COWY
i rozliczenie finansowe Êrodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej
na dzia∏alnoÊç wspomagajàcà badania

A. DANE OGÓLNE

B. KOSZTY ZADA¡ ZREALIZOWANYCH W ............. r.

C. OPIS MERYTORYCZNY ZREALIZOWANYCH ZADA¡


1. Omówienie stanu wykonania zadaƒ i ich zgodnoÊci z planem i harmonogramem prac zawartym w umo-
wie.
2. Informacja o formach upowszechniania
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3774 — Poz. 421

D. ROZLICZENIE ÂRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA EKSPERTYZY, OPINIE I OCENY NAUKOWE


1. Wykaz zadaƒ

2. Informacja o sposobie wyboru wykonawców zadaƒ


3. èród∏a finansowania zadaƒ:
Êrodki ogó∏em ........................ z∏,
w tym:
1) Êrodki w∏asne .................... z∏,
2) Êrodki z FNiTP ................... z∏,
3) inne Êrodki (np. od sponsorów, wspó∏realizatorów zadaƒ) .......................... z∏.
4. Niewykorzystane Êrodki z FNiTP, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia ........ r. ............. z∏.
5. Informacja opisowa do cz´Êci finansowej:
1) wyjaÊnienie ewentualnych rozbie˝noÊci dotyczàcych kosztów planowanych i poniesionych,
2) uzasadnienie ewentualnych odst´pstw dotyczàcych zakresu zadaƒ lub harmonogramu okreÊlonego
w umowie.

E. ROZLICZENIE ÂRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA REALIZACJ¢ ZADA¡ WYDAWNICZYCH


1. Wykaz zadaƒ

2. èród∏a finansowania zadaƒ:


Êrodki ogó∏em ....................... z∏,
w tym:
1) Êrodki w∏asne ................... z∏,
2) Êrodki z FNiTP ................... z∏,
3) inne Êrodki (np. od sponsorów, wspó∏realizatorów zadaƒ) ........................... z∏.
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3775 — Poz. 421

3. Niewykorzystane Êrodki z FNiTP, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia ........... r. ............ z∏.
4. Informacja opisowa do cz´Êci finansowej:
1) wyjaÊnienie ewentualnych rozbie˝noÊci dotyczàcych kosztów planowanych i poniesionych,
2) uzasadnienie ewentualnych odst´pstw dotyczàcych zakresu zadaƒ lub harmonogramu okreÊlonego
w umowie.

F. ROZLICZENIE ÂRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA OPRACOWANIE ZASOBÓW NAUKOWYCH


BIBLIOTEK ORAZ INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ
1. Wykaz zadaƒ

2. èród∏a finansowania zadaƒ:


Êrodki ogó∏em ....................... z∏,
w tym:
1) Êrodki w∏asne .................... z∏,
2) Êrodki z FNiTP ................... z∏,
3) inne Êrodki (np. od sponsorów, wspó∏realizatorów zadaƒ) ................... z∏.
3. Niewykorzystane Êrodki z FNiTP, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia ........ r. ................... z∏.
4. Informacja opisowa do cz´Êci finansowej:
1) wyjaÊnienie ewentualnych rozbie˝noÊci dotyczàcych kosztów planowanych i poniesionych,
2) uzasadnienie ewentualnych odst´pstw dotyczàcych zakresu zadaƒ lub harmonogramu okreÊlonego
w umowie.

G. ROZLICZENIE ÂRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA KONFERENCJE NAUKOWE


1. Wykaz zadaƒ
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3776 — Poz. 421

2. èród∏a finansowania zadaƒ:


Êrodki ogó∏em ....................... z∏,
w tym:
1) Êrodki w∏asne .................... z∏,
2) Êrodki z FNiTP ................... z∏,
3) inne Êrodki (np. od sponsorów, wspó∏realizatorów zadaƒ) ................... z∏.
3. Niewykorzystane Êrodki z FNiTP, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia ........ r. ................... z∏.
4. Informacja opisowa do cz´Êci finansowej:
1) wyjaÊnienie ewentualnych rozbie˝noÊci dotyczàcych kosztów planowanych i poniesionych,
2) uzasadnienie ewentualnych odst´pstw dotyczàcych zakresu zadaƒ lub harmonogramu okreÊlonego
w umowie.

H. INNE ZADANIA
1. Nazwa zadania
2. Termin i miejsce realizacji
3. Opis zadania z uzasadnieniem merytorycznym
4. Cele osiàgni´te, w tym formy i zasi´g upowszechniania wyników zadania
5. èród∏a finansowania — Êrodki ogó∏em ................. z∏,
w tym:
1) Êrodki w∏asne ......................... z∏,
2) Êrodki z FNiTP .............................................. z∏,
3) inne Êrodki .......... z∏.
6. Informacja o sposobie wyboru wykonawców zadania
7. Inne informacje uznane za wa˝ne dla oceny raportu

I. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZÑDZENIE RAPORTU


Imi´ i nazwisko, telefon, faks, e-mail

piecz´ç jednostki Kwestor/G∏ówny ksi´gowy Kierownik jednostki Rektor/Dyrektor

................................... .......................................... .......................................... ...........................................


(data) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç) (podpis i piecz´ç)

Centres d'intérêt liés