Vous êtes sur la page 1sur 1
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 listopada 2002 r. N r 2 0 0

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 listopada 2002 r.

Nr 200

TREÂå:

 

Poz.:

 

USTAWY:

 

1679

z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´

.

.

.

.

. 12545

1680

z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym

 

.

.

.

.

. 12554

1681

— z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

. 12558

1682

— z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o podatku leÊnym

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 12560

1683

— z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych oraz

 

o zmianie niektórych innych ustaw .

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 12562

1684

— z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób praw-

 

nych

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 12575

1685

z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

.

.

.

. 12575

1686

z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o gie∏dach towarowych

.

.

.

. 12576

1687

— z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-

 

pospolitej Polskiej oraz ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych

 

.

.

. 12576

1688

— z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rzàdowej

 

w województwie i ustawy o samorzàdzie powiatowym

 

.

.

.

.

.

.

.

. 12578

1689

z dnia 24 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

 

oraz niektórych innych ustaw

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 12581

 

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

 

1690

— z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wskaêników przyrostu przeci´tnego miesi´cznego

 
 

wynagrodzenia w 2003 r.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 12582

 

ROZPORZÑDZENIA:

 

1691

— Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokoÊci kwoty przychodu podlegajàcego opodatkowaniu zry-

 
 

cza∏towanemu

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 12582

1692

— Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró˝nicowania stopy procentowej sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne z tytu∏u wypadków przy pracy

 

i chorób zawodowych w zale˝noÊci od zagro˝eƒ zawodowych i ich skutków

 

.

.

. 12583

1679

USTAWA

z dnia 10 paêdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prac´.

Art. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) „Trójstronna Komisja” — Trójstronnà Komisj´ do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Ko- misji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i woje- wódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U.

Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89);

2) „prognozowany wskaênik cen” — Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, przyj´ty do opracowania projektu ustawy bud˝etowej;