Vous êtes sur la page 1sur 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54
TREÂå:
Poz.:

USTAWA

535 — z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug . . . . . . . . . . 3021

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

536 — z dnia 23 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i try-
bu udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek kl´ski suszy w 2003 r. . . 3114

535
USTAWA

z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i us∏ug

DZIA¸ I b) nast´pujàce terytoria poszczególnych paƒstw


cz∏onkowskich traktuje si´ jako wy∏àczone z te-
Przepisy ogólne rytorium Wspólnoty Europejskiej:
— wysp´ Helgoland, terytorium Buesingen —
Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podat- z Republiki Federalnej Niemiec,
kiem od towarów i us∏ug.
— Ceut´, Melill´, Wyspy Kanaryjskie — z Kró-
2. Podatek od towarów i us∏ug stanowi dochód bu- lestwa Hiszpanii,
d˝etu paƒstwa. — Livigno, Campione d’Italia, w∏oskà cz´Êç je-
ziora Lugano — z Republiki W∏oskiej,
Art. 2. Ilekroç w dalszych przepisach jest mowa o:
— departamenty zamorskie Republiki Francu-
1) terytorium kraju — rozumie si´ przez to teryto- skiej — z Republiki Francuskiej,
rium Rzeczypospolitej Polskiej; — Gór´ Athos — z Republiki Greckiej,
— Wyspy Alandzkie — z Republiki Finlandii;
2) paƒstwie cz∏onkowskim — rozumie si´ przez to
paƒstwo cz∏onkowskie Wspólnoty Europejskiej; 4) terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego — rozumie
si´ przez to terytorium paƒstwa wchodzàce
3) terytorium Wspólnoty — rozumie si´ przez to tery- w sk∏ad terytorium Wspólnoty;
toria paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty Europej-
skiej, z tym ˝e na potrzeby stosowania tej ustawy: 5) terytorium paƒstwa trzeciego — rozumie si´ przez
to terytorium paƒstwa niewchodzàce w sk∏ad tery-
a) Ksi´stwo Monako traktuje si´ jako terytorium torium Wspólnoty;
Republiki Francuskiej, wysp´ Man traktuje si´
jako terytorium Zjednoczonego Królestwa 6) towarach — rozumie si´ przez to rzeczy ruchome,
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej, jak równie˝ wszelkie postacie energii, budynki

Centres d'intérêt liés