Vous êtes sur la page 1sur 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 paêdziernika 2005 r. Nr 217
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIA:

1834 — Ministra Infrastruktury z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie szkolenia, egzamino-


wania i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujàcych pojazdami, instruktorów i egzamina-
torów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14481

1835 — Ministra Infrastruktury z dnia 27 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie


w sprawie wysokoÊci op∏at i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za
wydanie dokumentów w tych sprawach . . . . . . . . . . . . . . 14558

1836 — Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 paêdziernika 2005 r. w sprawie testów akcepta-
cyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania . . 14560

1837 — Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 paêdziernika 2005 r. w sprawie domów pomocy
spo∏ecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14570

1838 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 paêdziernika 2005 r. w sprawie wzoru
umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiej-
skich 2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Pilota˝owy Program Leader +” . . . . 14575

1839 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 paêdziernika 2005 r. w sprawie wymagaƒ
weterynaryjnych przy przewozie, wy∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ubocznych produktów zwierz´cych oraz sposobu wykorzystania tych produktów . . 14587

1834
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 paêdziernika 2005 r.

w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujàcych pojazdami,


instruktorów i egzaminatorów2)

Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1—4 ustawy z dnia z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.3)) zarzàdza si´,
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. co nast´puje:
———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2) Niniejsze rozporzàdzenie w zakresie swojej regulacji wdra˝a postanowienia za∏àcznika nr 2 dyrektywy Rady
nr 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237 z 24. 08.1991, str. 1, z póên. zm.).
Dane dotyczàce og∏oszenia powy˝szego aktu dotyczà jego og∏oszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urz´do-
wego Unii Europejskiej.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462,
Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.