Vous êtes sur la page 1sur 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 wrzeÊnia 2007 r. Nr 169
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIE

1189 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 27 sierpnia 2007 r. — Regulamin wewn´trznego


urz´dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury . . . . . 12093

1189
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 27 sierpnia 2007 r.

Regulamin wewn´trznego urz´dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw- 3) organizacj´ pracy i sposób kierowania pracà;
ca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 206, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: 4) formy i tryb sprawowania nadzoru s∏u˝bowego
przez prokuratorów prze∏o˝onych i prokuratorów
DZIA¸ I bezpoÊrednio prze∏o˝onych;

Przepisy wst´pne 5) tryb za∏atwiania spraw osobowych;

Rozdzia∏ 1 6) organizacj´ pracy organów kolegialnych;


7) szczegó∏owy porzàdek wykonywania przez proku-
Przepisy ogólne ratora czynnoÊci w sprawach karnych;
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 8) sposób realizacji zadaƒ zwiàzanych z udzia∏em
1) wewn´trznà organizacj´ i porzàdek funkcjonowa- prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych,
nia powszechnych jednostek organizacyjnych pro- opiekuƒczych oraz ze stosunku pracy;
kuratury;
9) szczegó∏owy porzàdek wykonywania przez proku-
2) zadania Wydzia∏ów Bud˝etowo-Administracyj- ratora czynnoÊci w post´powaniu administracyj-
nych w prokuraturach apelacyjnych w zakresie ob- nym i przed sàdami administracyjnymi;
s∏ugi finansowo-administracyjnej wydzia∏ów za-
miejscowych biur Prokuratury Krajowej; 10) tryb dzia∏aƒ podejmowanych przez prokuratora
——————— w celu zapobie˝enia naruszeniom prawa;
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. 11) tryb post´powania w sprawach skarg i wniosków.
Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144, § 2. W∏aÊciwoÊç prokuratora bez bli˝szego okre-
poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Êlenia oznacza zakres jego czynnoÊci w jednostce
Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 484, Nr 85, poz. 571 organizacyjnej prokuratury, do której zosta∏ powo-
i Nr 136, poz. 959. ∏any.