Vous êtes sur la page 1sur 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r. Nr 9
TREÂå:
Poz.:

UMOWA MI¢DZYNARODOWA

52 — Konwencja mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Azerbejd˝aƒ-


skiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majàtku, podpisana w Warszawie
dnia 26 sierpnia 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

53 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji


mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Azerbejd˝aƒskiej w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i majàtku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia
1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

UCHWA¸A SÑDU NAJWY˚SZEGO

54 — z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wa˝noÊci wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 21 paêdziernika 2007 r. . 424

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

55 — z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warun-


ków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do
standardów Unii Europejskiej obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich . . . . 426

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

56 — z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ba∏tów


w województwie Êwi´tokrzyskim . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

52
KONWENCJA

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Azerbejd˝aƒskiej


w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i majàtku,

podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 26 sierpnia 1997 r. zosta∏a podpisana w Warszawie Konwencja mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rzàdem Republiki Azerbejd˝aƒskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majàtku, w nast´pujàcym brzmieniu: