Vous êtes sur la page 1sur 1

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.08.13
21:01:18 +02'00'

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

l
v.p
Warszawa, dnia 13 sierpnia 2010 r. Nr 148
TREŚĆ:
Poz.:

US TA WY :

990 — z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11538

991 — z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty . . . . . 11546

.go
992 — z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami po-
wodzi z 2010 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11547

993 — z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych


z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich . . . . . . . . . . . 11552

R OZ P ORZ Ą D Z E NIE R A D Y M INIS TR ÓW

994 — z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych


przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków
powodzi z 2010 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 11554
rcl
R OZ P ORZĄ D ZENIE

995 — Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo
zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie . . 11555
w.
ww

Centres d'intérêt liés