Vous êtes sur la page 1sur 24

‫שימוש לרעה‬ ‫בריטלין‬

‫מהו ריטלין?‬
‫ר‬

‫היכן ניתן למצוא אותו?‬


‫ל‬

‫ה‬

‫איך מתחיל‬ ‫השימוש לרעה בריטלין‬


‫ז‬

‫ב‬

‫כיצד נראה‬ ‫ריטלין?‬ ‫ועובדות אחרות‬


‫ר‬

‫פ‬

‫כינויי רחוב‬
‫ל‬

‫כ‬

‫קוקאין לעניים‬
‫נ‬

‫היקף ההשפעה‬ ‫של שימוש לרעה בריטלין‬


‫ש‬

‫ב‬

‫ההשפעו ת המרושעו ת‬

‫של סמים ממריצים במרשם‬ ‫ח‬

‫ריטלין מוביל‬ ‫לסמים אחרים‬


‫מ‬

‫צידוקים נפוצים‬ ‫(אל תיפול למלכודת):‬

‫מוות מריטלין‬

‫מ‬

‫ה‬