Vous êtes sur la page 1sur 1

TH HOÏC PHAÀN S THÔØI GD GHI CHUÙ LÔÙP TDTT

ÖÙ T GIAN
2 Theå duïc theå 2 13g00- (*) Hoïc töø 27/09 ñeán Lôùp 34
thao 14g40 19/12/2010
2 Theå duïc theå 2 13g00- (*) Hoïc töø 27/09 ñeán Lôùp 35
thao 14g40 19/12/2010
2 Theå duïc theå 2 13g00- (*) Hoïc töø 27/09 ñeán Lôùp 36
thao 14g40 19/12/2010
3 Caùc NL CB cuûa 4 7g10- A20 Hoïc töø 27/09 ñeán
CN MLN P1 10g40 6 21/11/2010
4 Tin hoïc ñaïi cöông 4 13g00- A20 Hoïc töø 27/09 ñeán
16g30 6 19/12/2010
6 Phaùp luaät ñaïi 4 7g10- A20 Hoïc töø 27/09 ñeán
cöông 10g40 6 21/11/2010
6 Toaùn cao caáp 4 7g10- A20 Hoïc töø 22/11 ñeán
10g40 6 19/12/2010
7 Toaùn cao caáp 4 13g00- A20 Hoïc töø 27/09 ñeán
16g30 6 19/12/2010
(*) HP Theå duïc theå thao hoïc taïi Nhaø Taäp luyeän Phuù Thoï - 219 Lyù
Thöôøng Kieät P15, Quaän 11. Neáu coù vaán ñeà gì chöa roõ ñeà nghò
lieân heä Ban GDTC ÑT: 38257953

Sinh hoat cong dan ngay 27 luc 17h30 tai A116


Sinh hoat lop 28 13h
Sinh hoat cong dan 29 7h va 13h
Sinh hoat lop 30 13h
Sinh hoat lop 1/10 17h30 tai A116
Sinh hoat doan 3/10 8h tai A103