Vous êtes sur la page 1sur 2

ASP.

NET - Demo lồng Repeater + JQuery


tạo Menu 2 cấp xổ xuống

I. Chuẩn bị

Gỉa sử có database site_banhang với 1 table menu_ngang như sau

II. Thực hiện


1) Chép folder simple_menu_ngang (folder này chứa thư viện javavscript và file định
dạng css) vào trong site. Mở trang demo.html chạy và tham khảo code tĩnh.
2) Tạo trang mới list_menu_2cap.aspx, gồm 2 Repeater lồng nhau dùng liệt kê menu cấp
1 và cấp 2.
Qua code hiệu chỉnh trình bày như sau:

Lưu hành nội bộ Trang 1


3) Viết code behind cho trang demo_nested_repeater.aspx trong file
list_menu_2cap.aspx.cs như sau:

Lưu hành nội bộ Trang 2