Vous êtes sur la page 1sur 22

www.kumarikrishna.blogspot.

com

மக கவ ப ரத

எஸ. த ரசச லவம

மக கவ ப ரத (வரல றறச சரககம)


ப ரத நறற ணட ந ன"வ சவள%ய'ட

சவள%ய'ட : "கனல இலகக யம பதத ரனக நணபரகள"


அசசபபத வ : கமரன அச கம, சக ழமப.
www.kumarikrishna.blogspot.com


வமயம
ப ர ரததன" உனர
இலகக ய கல ந த , பணடதமண
. கணபத பப ளனள அவரகள வழஙக யத

ப ட மல இரகக ம டட னம, ப ரத ய ரககப ப றவ சச தத. ப ரத ய ரன இரதயம


பரசததம "த. அத ல ஒர எணணம உத ககம " ல, அககணமம அவசவணணம
ப டலகள யக கத ககம.

ப டலகள, ப லர சத டககம பணடதரவனர ய னரயம இ"%கக னவபபனவ. ப டலகனளப


மப லமவ, வ "ஙகளம பததம பத யனவ.

இநத ஆணட ப ரத நறற ணட. வ ச" ல ய லம பதத ர னககள%லம அடககட


ப ரத ய னரத தர கக னமற ம இச நதரபபதத ல, அவரகக ஒர வரல ற எழத
சவள%ய டவத சப ரததம; சவகசப ரததம.

"மக கவ ப ரத " எனற தனலபனபகசக ணட இநநல, ப ரத ய ர வரல றனறத


சதள%வசபற வ ளககஞ ச யக னறத. அவவளவ லனமய த, மவணடய இடஙகள%ல
ப ரத ய ரன இலகக ய இர ன" சரபபனதயம ஒர அளவககத சத டடக க டடக னறத.
இவவ றற ன இநநல ஏறறப மப றறறப லத.

ப ரத ப டல ல அப ம "ஙசக ணடவரகள னககள%ல இநநல இரககமவணடயத.


பளள%ம ணவர ஊனற ப படகக மவணடய நல எனபத ற நமதகம லனல.
"மக கவ ப ரத " எனற இநநல எனறம ந னற ந லவக எனற த ரவரனளப
ப ர ரதத பமப ம க!

. கணபத பப ளனள

கல னலவLத ,
த ரசநலமவல ,
ய ழபப ணம.
01.12.1982

----------------------------------------------------------

ய ழ - பலகனலககழக தம ழ ப'ட த பத
மபர ரயர க. னகல பத அவரகள%ன
www.kumarikrishna.blogspot.com

மதல உனர

கடநத ஒரவரட க லம கத தம ழ கற நலலலகதத மல மக கவ ப ரத ய ன நறற ணட


ந னறவ சவV;மவற வனககள%ற சக ணட டபபடட வநதளளத. இநத ய வ மல ம ந ல
அரசகள லவம மதத ய அரசம ப ரத னய ந ன"வ கரம ந கழச கள பலவறனற
ஏறப ட ச யத": க தய அக சதம பதடலல ய மல ப ரத பறற ய அன"ததலகக
கரததரஙக ஒனற ன" சவக றபப கக சக ணட ட ஒழஙககள ச யத ரகக றத. உலக
சம ழ கள பலவறற மல ப ரத ய ன ஆககஙகள சம ழ சபயரககபபடடரபபதடன, ப ரத
மபநதம " ஆயவ, அற மக நலகளம வரக னற". இனவ ய வம ப ரத ய ன பகழ
உலகள வ ய த ய வளரநத வரவனதக க டடக னறன அவ"த ஆககஙகள%ன
மகக யததவதனத உலகம உணரத தனலபபடடரபபனத உணரததக னற".

ஏறதத ழ அறபத வரடஙகளகக மன (1921), ச னன"ய மல த ரவலல கமகண ய ல


இறநதசப ழத, அஙக ரநத க ரஷண மமபடனடச சடக டடககப ப மரத ஊரவலதத மல
ம கச லரத ன ச னற"ர எனனம ச யத னயயம, அனனறய தம ழகததப பதத ரனககள
எததனகய மகக யததவமம சக டதத ப ரத ய ன மரணச ச யத னயப ப ரசரககவ லனல
எனனம ச யத னயயம எணண ப ப ரககமசப ழத, கடநத ஆற தஸ பதஙகள%ல
ப ரத ய ன சபரனம வ யககததகக வ ததத ல வ க ததளளத எனபனத அவத "%கக மல
இரகக இயல த.

ஒவசவ ர வரடமம கனல இலகக ய கரதத ககள%ன நறற ணட ந னறவ வ ழ ககள


சக ணட டபபடக னற". வ னழயட வ னழசய" இயஙக க சக ணடரககம கனல
இலகக யஙகள%ன சத டரச ய " ஜLவ ததத றக இவரகள ஆறற ய பஙகள%பப ன"
இவவ ழ ககள%ன மலம ந ம ந ன"வ கரக மற ம. ஆய னம மனலத சத டரமல
ஆஙக ஙமக சக டமடகள உயரநசதழநத ந னற மக லஙக டடவத மப ல, ல இலகக ய
கரதத ககள தமத ஈட இனணயறற மமத வ ல தத " லம த"%ததவம "
தன"கள%" லம ஏன"மய ரலம ப ரகக ஏறறம சபறற வ ளஙகவனதக க ணக மற ம.
அவரகள%ற லர யகபரஷரகள கவம மப றறபபடக னற"ர. ப ரத அததனகய
சபரமபலவரகள%ல ஒரவன. க லம த ழநமதனம உலகம அவ"த த றனமகனளயம
றபப யலபகனளயம கணடசக ணடத.

அவன வ ழநத க லதத மல தம ழ ந டடல ரநத லர அவ"த ஆறறனலயம அரனம


சபரனமகனளயம இ"ஙக ணத தவறவ லனல. வ. மவ. ச. ஐயர, வ. ர ., சநலனலயபபர,
ஙக ரமவலர, த ரமல ச ரய ர, பதசம ர _"% வ ச ரய ர மதல மய ரம மவற
லரம ப ரத உய ரடன இரநத க லதத மலமய அவனகக எத ரக லதத ல சபரம
பகழக டடம எனபனதத தமத நணணணரவ ற கணட சக ணட"ர. உத ரணம க,
ப ரத ய ர வ ஞன யடன "தமப " எனற அனழதத வநத பரல ச. சநலனலயபபர 1971
இல மதன மதல கப ப ரத ப டலகனள அச டட சவள%ய டடசப ழத ப னவரம ற
www.kumarikrishna.blogspot.com

எழத ய ரநத ர.

"அவர க தத றகப ப ன-எததன"மய


நறற ணடகளககப ப ன- தம ழந டட
ஆணகளம சபணகளம ப ட
மக ழம க ட னய ந ன இபசப ழமத
க ணக மறன"

சநலனலயபபர க லம க மன"மர-பதத ணடகளகக மன-ப ரத ய ன சபரனமனயத


தம ழந ட இநத ய வம ஏறறக சக ணடனமனய ம"க கணண லனற ஊ"க கணண ற
கணட சபரமக ச யனடநத ரபப ர எனபத ல ஐயம லனல. இவவ ற அவர ப றதத ந டம
உலகமம ப ரத னய யகககவ எனற சபரனமயடன ஏறறக சக ளவதறக " மகக ய
க ரணம ய த? த"த க லதத ன மதனவகனள நனகணரநத அவறனற
ந னறமவறற யனமமய ப ரத ய ன சவறற கக அடபபனடய கம.
மத யஙகள%ல நடநமதறம மகதத " ம றறஙகள வரர றற ன மதனவகள, ப சளக "வ
எனற மகவ யல அற ஞர ஒர நதரபபதத மல இரதத "ச சரககம கக
கற ய ரபபதமப ல, "சப ரள த ர ந னலனமகள%ல ஏறககனறய சமதவ க ந கழம
ம றதல த"த ஸத ப"ஙகனள ஏறதத ழத தரதம க ம றற வ டமபடய " அவ யதனத
அவவபசப ழத மத யதத ன மன னவகக றத". அடபபனடய ல மககமள
இமம றறதனத- சபரந கழனவ-நடதத மடகக ற ரகள. வரல ற தன"%யககமனடயத
அனற. வரல றற ம றறதத றக "எபசப ழதமம ம"%தரகள%ன கறகக_ட
அவ யபபடக றத. இத" மலமய பரட கனளப பறற ப மபசம ;சப ழத, வரககஙகனளப
பறற யம ஆறறல ம கக ம"%தரகனளப பறற யம ந ம சக ளள மநரடக றத.
சபரம றறஙகள%மல பஙக சக ளமவ ரககக க ல உணரவ ஓரளவ றமகனம இரததல
அவ யம. ஒவசவ ர க லகடடதத மல ம றறம வரல றற ன மதனவய ய இரபபனதத
சதரநத சக ளளவம, மத யதனத எத ரமந ககம ப ரச ன"கனளப பரநத சக ளளவம
ஒரவரககக க ல உணரவ அதத ய வ யம கம. ப சளக "வ கற யவ ற,

"....ம"%தரகனள ம சபரம மத யப ப ரச ன"கள ப ரச ன"கள எத ர சக ளக னற".


மறறவரகனள வ ட ய ர இநதப ப ரச ன"கனளத தLரபபதறக உதவ ய க அத கம கப
பண பரக ற ரகமள அவரகனளதத ன மக பரஷரகள எனற அனழகக மற ம."
சபப ரமண ப ரத த"த க லதத-யகதத- கனல, இலகக ய, தததவப ப ரச ன"கனளத
தLரபபதறகப சபரமளவ ல உதவ யவன எனபத" மலமய அவன" மக கவ எனறம
யகககவ எனறம மப றறவமத ட அவ"த நறற ணட ந னறனவயம நனற யணரவடன
ந ன"வ கரக மற ம.

இலஙனகய லம அவ"த ச லவ கக க லப மப கக ல வளரநத வநத ரகக றத.


ஆரமபதத ல-ம கவம மறபட சவ ம கள வ பல "நத , மக நத ரம த வஐயர,
ஈழமக ர சப னன"ய மதல ம" ர ப ரத ககம உரய மகக யததவதனத அள%தத"ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

எ"%னம மபபதகளககப ப ன, கற பப க வ. ர . ல க லம வLரமக ர ஆ ரர க


இரநதனதத சத டரநத எழநத ளரகள சமலல சமலலப ப ரத ய ன ஆககஙகனள
உணரநத வநதளள"ர.

கனல இலகக யதத ல மடடமனற , மகப ப ரச ன"களககம ப ரத ய ன பனடபபககள%ன


மகக யததவம எழதத ளரகள%" லம மக _ரத ரதத வ த கள%" லம உணரபபடட
வநதளளத.

ஈழதத இலகக யமம ப ரத எனற சபரநத ய ன பல வளஙகனளப சபறறளளத.


எத ரக லதத ல இளம தனலமனறய "ர, கற பப கக கழநனதகள ப ரத ய ன
சப கக ஷஙகனளப சப ரததம " மனறய ல மப றற ப மபணப பழக க சக ளள
மவணடம.

அதறக ஈழதத ல ப ரத பறற "மக கவ ப ரத " எனற இநநல உதவம எனற நமபல ம.
அளவ ற த " லம, இதன" மழனமய கப பயனபடததல ம.
27-11-1982 சக ழமப

----------------------------------------------------------
www.kumarikrishna.blogspot.com

மக கவ ப ரத

"ந வலர" எனற ல அத நலனல நகர ஸலஸ ஆறமகந வலர அவரகனள மடடமம
கற ககம.

அத மப ல-

"ப ரத ய ர" எனற ல அத மக கவ சபப ரமண ய ப ரத ய னர மடடமம கற ககம.

எமகக-

ந வலர ஒரவர மடடமம.

ப ரத ய ரம ஒரவர மடடமம.

தம ழ சம ழ ககப பததய ர அள%தத, பதச கத ஊடடயவர ப ரத ய ர.

ப மர மககளம படததப சப ரள பரயம வனகய ல அற வக கவ னதகனள அழக தம ழ ல


அள%தத கவ ஞர ப ரத ய ர.

இ"%ய எள%ய கவ னதகள ல தம ழக கவ னத வ "%ல பரட னயயம, எழச னயயம,


மலரச னயயம ஏறபடதத யவர மக கவ ப ரத ய ர.

இ" உணரச , சம ழ உணரச , சதநத ர உணரச , த ய ந டட உணரச எனற


கணகக லடஙக உணரச க கவ னதகனளப பன"நத, தம ழனன"ககச சடட மக ழநதவர
சபப ரமண ய ப ரத ய ர.

மத ப பறறம, தம ழப பறறம, கடவள பறறம ந ரமப வழ நத சபரம பலவர இவர

"ப டடகசக ர பலவன ப ரத யட " எனற தம ழப பலவரகனளப ப ட னவதத சபரம


பலவன எஙகள ப ரத .

இத ப ரத ப றநத த " நறற ணட!

ப ரத நறற ணடல வ ழபவரகள எனபத ல எமகசகலல ம மடடறற மக ழச .


www.kumarikrishna.blogspot.com

1882-ம ஆணட ட மபர ம தம பத ச" ர ம த கத எடடயபரதத ல ப ரத ய ர ப றநத ர.


இத தம ழகக தத ர ப ன வரடம க ரதத னக ம தம இரபதமதழ ம த கத ய கம.

தநனதய ர சபயர ன"ச ம அயயர, த ய ர லடசம அமம ள. மல நட தத ரதத ல


ப றநத தஙகள னமநதனகக சபப ரமண யன எனற சபயர சடட மக ழநத"ர சபறற ர.

இவரத ச லலப சபயர சபனபய . "ப ரத " எனபத இவரத அற வ றறலககம, கவ னத


பன"யம ஆறறலககம க னடதத படடப சபயர.

சபப ரமண யனகக ஐநத வயத க இரககம மப மத த ய ர மரணம க வ டட ர. இத


நடநதத 1887-ம ஆணடல.

இரணட ணடகள கழ தத 1889-ல தநனதய ர மறமணம ச யத சக ணட ர. இமத


வரடதத மலமய கலமரபபபட ஏழ வயதச றவ" கவ ரநத சபப ரமண யனககப
பணல டஙகம நனடசபறறத.

இளனமய மலமய அரடகவ சப ழ யம ஆறறனல சபப ரமண யன சபறற ரநத ன.


தம ழனன"மய இனளஞ"%ன ந வ ல நரதத"ம பரவத க எலமல ரம மப க
சக ணட"ர.

1893-ம ஆணடல, பத ச" ர வயனத மடடமம எடடபப டதத ரநத இவரத கவ தத றன


எடடயபரம மன"ரன க த வனர எடடயத. எடடயபரம மஸ த "ப பலவரகள
னபய ல சபப ரமண ய"%ன கவ தத றன ப ர டடப ;படட, "ப ரத " எனற படடமம
சடடபபடடத.

பத ச" ர வயதப னபயனககப "ப ரத " எனற படடம எனற தம ழற நமத ர


ஆச ரயபபடட"ர!

ப ரத கக பளள%பபடபப மவபபஙக ய மப லக க நதத. ஆ" ல கவ னதகள


பன"வத மலமய அவரத ம"ம இனபம கணடத.

த ரசநலமவல இநதக கலலரய ல ஒனபத ம வகபப வனர படதத ப ரத ய ர, அபமப மத


தம ழப பணடதரகளடனம வ ததவ னகளடனம ச றமப ர பரய ஆரமப தத ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இத" ல ப ரத ய ரன தம ழப பலனம பறற மய எஙகம மப பபடல ய றற.

1897-ம ஆணட ஜlன ம தம 15-ம த கத ப ரத ய ரன வ ழவ ல மறகக ந ள கம.


பத " னக வயத மடடமம ந னறவ சபறற ரநத இவரகக அனற த ன த ரமணம
நனடசபறறத. மன"வ ய க வ யததவள ஏழ வயதச றம ய " ச லலமம ள.

இநத ய மனறபபட இவரகளககப இவரகளககப ப லய த ரமணம நடநமதற யத,

த ரமணம க ச ரய க ஓர ணட கழ தத, அத வத 1898-ம ஆணட ஜlன ம ததத ல


ப ரத ய ரன தநனதய ர " ன"ச ம ஐயர மரணம " ர.

இதன"த சத டரநத அவரத வ ழ;கனகய ல பல கஷடஙகளம, சபரம தயரஙகளனம


ஏறபடட".

அநத வரடதத மலமய ப ரத ய ர க ககச ச னற ர. அஙக வ ததவநத தமத


அதனதய ர " கபபமம ள%ன ஆதரவடன க ய ல கடமயற " ர.

க இநதக கலலரய ல கலவ கறகம வ யபனபப சபறற, சமடரககமலஷன


ப P டன ய லம தத சபறற ர.

இதன"த சத டரநத அலகப த ரவகல னலய ல பத மகத மதரவப ப P டன ய ல


மதன ந னலய ல தத சபறற ர. வட சம ழ யடன, இநத னயயம கறகம நதரபபமம
இவமவனளய ல ப ரத ய ரககக க னடததத.

1902-ம ஆணட வனர இஙக வ தத வநத ப ரத ய ர, இரபத வயதககரய வ ல ப


ம டககடன த கழநத ர. மoன வளரதத, கச ம, வ ல வ டட தனலபப னகயம அண யம
பழககம இநந டகள%மலமய அவரகக ஏறபடடத.

1903-ம ஆணடல எடடயபரம மன"ரன மவணடதலகக இன நத, அர னவக கவ ஞர


பதவ னய ஏறறக சக ணட ர. ஆ" லம நLணட க லம இவர இபபதவ ய ல
இரககவ லனல. ஆ" லம ஒர வரட க லம மடடமம இபபதவ னய அவர வக தத ர.

இரபதசத ர வயத மலமய அர னவக கவ ஞர பதவ னய வக தத சபரனம


ப ரத ய ரககக க னடததத. மன"ரககத மத ழர கவம வ ளஙக ய இவர, இச
நதரபபதத மல "வ மவகப ன" எனற பதத ரனகய ல "த"%னம இரககம" எனற ப டனல
www.kumarikrishna.blogspot.com

எழத " ர.

எஙகள மக கவ ய ல எழதபபடட, அசம ற ய மதற கவ னத இதமவ.

இரபதத ரணட வயத " ப ரத ய ர, 1904-ம ஆணட ச படமபர மதல நவமபர ம தம


வனரய " மனற ம தஙகளம மதனர ம தபத கல னலய ல தம ழப பணடதர கப
பண பரநத ர.

நவமபர ம தம மதல, ச னன" "சமத ம தத ரன" ந ள%தழ ல தனண ஆ ரயர பதவ


வக தத, பதத ரனகனயச றபப க சவள%ய டட வநத ர. இமத மவனளய ல
" ககரவரதத "%" எனற ம த ஞ னகய ன சப றபப ரயர பதவ னயயம வக தத
வநத ர.

பதத ரனக, எழதத, கவ னதப பண கள ஒர பறம ரகக ப ரத ய ர இக க லகடடதத ல


அர யல லம மழமச க ஈடபடத சத டஙக " ர.

கபபமல டடய தம ழர வ. உ. தமபரப ளனளயடனம சத டரப சக ணடதடன வஙக க


க ளரச ய லம மநரடய கமவ ஈடபடட ர.

1905-ம ஆணடல கலகதத வ ல, த த ப ய சநVமர ஜ தனலனமய ல நனடசபறற


க ஙக ரஸ மக னபக கடடதத லம கலநத சக ணட ர.

இச மயதத மல சவ ம வ மவக "நதரன ஷய ந மவத க மதவ னயச நத ககம மபற


அவரககக க னடததத, அவரடம ஆ சபறற, அவனரமய தமத ஞ "கரவ கவம
ஏறறக சக ணட ர.

1907 ஏபரல ல தம ழகதத "ட தனலநகர " ச னன"ய ல நத "இநத ர " எனற பரட கர
வ ர இதழ சவள%வர ஆரமபம "த. அதன மதல ஆ ரயர பத வ னயயம ப ரத ய மர
வக தத ர.

"ப ல ப ரதம" எனற ஆஙக ல இதனழயம இமத மவனளய ; ப ரத ய ர சப றபமபறற


நடதத " ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இமத ஆணட ட மபரல சரத க ஙக ரஸ ம ந டடககச ச னற, த லகரன தLவரவ த


இயககதத ல மம கம சக ணட ர.

அரவ நதர, ல ல லஜபத ர ய ஆக மய ரன சத டரபம இபமவனள ப ரத ய ரகக


ஏறபடடத. வ . க ரஷண ம ஐயரன மத யப ப டலகள ப ரத ய ரன ம"னதக
சக ளனள சக ணடத.

இத" ல ஏறபடட ம"மக ழச ய ன க ரணம க, "சமத க_தஙகள" எனற தமத


ப டலகனள ந னக பககச ற ப ரசரஙகள க சவள%ய டட இலவ ம கமவ வ ந மய கம
ச யத ர.

1908-ம ஆணட ப ரத ய ரன மதல வத கவ னத நல சவள%ய "த. "ஸவமத


க_தஙகள" எனபத இந நல ன சபயர.

இநத ய வ டதனலக க ள%ரச ய ல ம கநத ஊககததடன ப ரத ய ர ஈடபடல " ர.


தLவ ரவ த கள%ன மக டனடய க ச னன" வ ளஙக யத. "சயர ஜய" த "க
சக ணட டடதனத அடதத, வ. உ. தமபரபப ளனள, சபப ரமண ய வ ஆக மய ரகக
எத ர க நடநத வழகககள%ல ப ரத ய ரம ட ச ன" ர. ஆ" லம வ. உ. ., வ
ஆக மய ரககச னறத தணனடமய க னடததத.
இத" ல ப ரத ய ர ம ரநத வ டவ லனல. த ம ஆ ரயர கவ ரநத "இநத ய " எனற
பதத ரனகனய வ டதனலப மப ர டடததகக மடகக வ டட ர.

ப ரத ய ரன வLரம ம கநத ப டலகள, மகல ச தத ரஙகள, உணரச க கடடனரகள,


தனலயஙகஙகள அர யல ப ரச ரததகக னக சக டதத வழ நடதத ".

இத" ல "இநத ய " பதத ரனக மoத அர ன ப ரனவ வ ழநதத. ப ரத ய ர மoத அரச
வ ரணட ப றபப ததத க தகவல வநதத.

ப ரத ய ர ச னன"ய ல ரநத தனலமனறவ க பதனவககச ச னற ர.

பத ய இடம, பத ய சழல, மனப ன பழககம லல த மகககள. அஙகம. சப ல ஸ ரன


"சகடப ட" அத கரததத, இச நதரபபதத மலமய கவனளக கணண"%ன நடப
ப ரத ய ரககக க னடததத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

1908-ம ஆணட மதல "இநத ய " பதத ரனக பதனவய ல ரநத சவள% வநதத.

ப ரதத "%ய ஏக த பதத யததகக எத ர கத தமத மப" னவ வனனமய கப ப ரத ய ர


பயனபடதத " ர. இவரத ப ரச ரததகக ந டடல சபரம வரமவறபக க னடததத.
பதத ரனகய ன ச லவ ககம அத கரததத.

இதன" அவத "%தத அரச, இப பதத ரனகனயப சப த மககள படபபதறகத தனட


சக ணட வநதத. ச னன"ய ல ப றநத பதனவய ல வளரநத "இநத ய " பதத ரனயயம
ந னறத.

இநத ந னலனமனயப பயனபடதத , தமத இரணட வத கவ னத நல " "ஜனம பம "


னயப ப ரத ய ர சவள%ய டட ர. 1909-ம ஆணடல இத சவள%ய "த.

1910-ம ஆணடல வ ஜய (த " ர), சரமய தயம (வ ரநதம), ப லப ரதம (வ ர நதம),


கரமமய க (ம த நதம) ஆக ய பதத ரனககளம சவள%வரவதம தனடபபடடத.
" தர வள%" எனற ஆஙக ல தம ழ க ரடடன பதத ரனகனய சவள%ய டம மயற யம
னகவ டபபடடத.

இமத வரடம ஏபரல ம தம, ப ரத ய ரம ஸந வ ஸ ச ரய ரம மமறசக ணட


மயற ய ன பய" க அரவ நதர பதனவ வநத ர. இவமவனளய மலமய மவதப சப ரள
ஆர யச யம நனடசபறறத.

1910-ம ஆணட நவமபர ம தத ல, ப ரத ய ரன "க"வ", "சய ரனத" மதல ய கவ னதகள


அடஙக ய "ம த மண வ கம" எனற நல சவள%ய டபபடடத.

இவமவனளய ல வ. மவ. ச. ஐயர பதனவகக வநத ர. ஐயரன நத பப ல ப ரத ய ர


பததணரவ சபறற, அர யல, கனல, இலகக யம ஆக ய பல தனறகள%லம ஆரவததடன
ஈடபட ஆரமப தத ர.

8
அடதத வரடம, மண ய ச எனற இடதத ல ம வடட கலகடர ஆஷ எனபவர
தLவ ரவ த கள ல சடடக சக னல ச யயபபடட ர. இதன பய" க பதனவய ல ரநத
மத பகதரகள மoத சப ல ஸ ர தஙகள ப ரனவனய வL ஆரமப தத"ர. பலர
பதனவய ல ரநத சவள%மயற "ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இதன பய" க, ப ரத ய ரகக ஷயரகளம, அனபரகளம ந சடஙகம அத கரககத


சத டங;க யத.

1912-ம ஆணமட ப ரத ய ரன வ ழவ ல உனழபபம கக வரடம கம. பகவத க_னதனய


இவவ ணடமலமய தம ழ ல சம ழ சபயரதத ர.
கணணன ப டட, கய ல ப டட ஆக ய கவ னத நலகளம சவள%ய க ". "பஞ ல
பததத ன" மதல ம பகத யம அசம ற யத.

ப ரத ய ரன பததஙகனளப சப த மககள ஆரவததடன வ ரமப ப படககத சத டஙக "ர.

சபப ரமண ய வ வ ன "ஞ " ப ன" எனற பதத ரனககக 1913-ம ஆணட க லப
பகத ய ல ப ரத ய ர பல வ ஷயத "ஙகனள எழத " ர.

இவரத மத பகத ப ப டலகனளக சக ணட "ம த மண வ கம" எனற நல


இவவ ணடல சதன" ப ரகக மநட வ ல ப ரசரம ச யயபபடடத.

1914-ம ஆணட-

மதல வத உலக யததம ஆரமபம க வ டடத.

பதனவய ல வ ழநத மத பகதரகளககப சபரம தயரகளம சத லனலகளம ஏறபடட".

அடதத மனற ணடகளம ப ரத ய ரன வ ழவ ச ல சல ண க கஷடஙகளகக


மதத ய ல உரணமட டயத. "அடதத மவனளச பப டடகக என" ச யவத?" எனற
ந னலய ல அவர வ ழ மநரநதத.

1917-ம ஆணடல இவரத "கணணன ப டட" எனற நனல பரல ச. சநலனலயபபர


சவள%ய டட ர.

அடதத ஆணடல "ந டடப ப டட" எனற சபயரல இவரத சமத க_தஙகள பததகம க
சவள%வநதத. இதன"யம பரல ச. சநலனலயபபமர சவள%ய டட ர.

பதனவ (பதசம ர) வ ழகனகய லம ப ரத ய ரகக சவறமமபறபடடத.

10

1918 நவமபர 20-ம த கத -


www.kumarikrishna.blogspot.com

பதனவய ல ரநத பறபபடட, ப ரடடஷ எலனலய ல க லட எடதத னவததமப த


ப ரத ய ர னகத ச யயபபடட ர.

மபபதத ந னக ந டகள "ரம ணடல" இரநத ப ன"ர "வழகக இலனல" எனற கற


வ டதனல ச யயபபடட ர. அதன ப ன"ர தமத மன"வ ய ன ஊர " கடயததககச
ச னற ர.

அடதத இரணட ணடகனளயம கடயதத மலமய ச லவ டட ர. எடடயபரம, த ரவ"நதபரம,


க னரககட, க " ட க தத ன ஆக ய பல இடஙகளககம வ ஜயம ச யத ர.

வறனம மoணடம ப ரத ய னர வ டடத சத டஙக யத.

தமத ந னலனய வ ளகக எடடயபரம மன"ரககச _டடக கவ னதகனள எழத


அனபப " ர. மன"ரடம ரநத எத ர ப ரதத உதவ க னடககவ லனல.

இத" ல அவரத உடல ந னல ப த பபனடநதத.


1919 ம ரச ம தம 19-ம த கத மoணடம ச னன"கமக த ரமப " ர.

இநத ய அர யல மமனத ர ஐ h ஜ வLடடகக ஒர தடனவ ச னறமப த மக தம


க நத னய ப ரத ய ர நத தத ர. இநத ய வ ன மமமரதத கள " ர ஐ h ஜ , க நத , ப ரத
ஆக ய மவரம ஒனற கச நத ததத இதமவ மதலம கனட யம கம.

1920 ட மபர ம ததத ல ரநத ம தத ரன பதத ரனகய லம மoணடம; உதவ ஆ ரயர


பண னய ஏறற ர. பல சவள%யரகள%ல ச றசப ழ வ றறம நதரபபமம இக
க லபபகத ய ல ப ரத ய ரககக க னடததத.

11

1921 ஜlனல ஆகஸட ம ததத ல-

த ரவளள%கமகண ப ரதத ரத மக ய ல ய ன"ய ன மக பததகக இலகக க , ப ரத ய ர


த ககபபடட ர. தனலய லம க ல லம ற க யஙகள ஏறபடட".

க யஙகள கனறவ கமவ இரநத மப த லம, த ககதல அத ரச ப ரத ய னர


மந ய ள%ய கக யத.

ச படமபர ம தம 11-ம த கத -
www.kumarikrishna.blogspot.com

த ககதல அத ரச ய ல ரநத வ டபடட மப த லம, வய றறனளவ மந ய " ல ப ரத ய ர


ப த ககப படட ர. மரநத பப டவம மறததவ டட ர.

ச படமபர 11-ம த கத நளள%ரவ த ணட, 12-ம த கத அத க னல 1.30 மண கக, மக கவ


சபப ரமண ய ப ரத ய ர இவவலக வ ழவ நLஙக " ர.

இறககம மப த ப ரத ய ரகக 39 வயத மடடமம!

12

ப ரத ய னர ம சபரம கவ ஞர எனற மடடமம மககள அற வர.

அவர ஒர றநத கத ரயர, கடடனரய யர, மமனடப மபச ளர எனபத பலரககத


சதரய த.

அவர ஒர றநத கத யர, கடடனரய யர, மமனடப மபச ளர எனபத பலரககத


சதரய த.

அவர ஒர றநத மதவ யக கவ ஞர க ம ள%ரநத மப தம, தம ழககச ச யத சத ணட


மகதத "த.

ப ரத ய ரன கவ னத நனடப பதனமனய, அவரத வ " நனடய லம க ணல ம.


படபபவரகளககம மகடபவரகளகக உணரச யம, பததணரனவயம அத ஏறபடததம

தம ழ சம ழ ய ல அவரகக ரநத கறபன"த த றனம, நதன"த த றனம ரஞ _வ த


தனனம வ யநதனவ.

மக கவ ய ன கவ னதகனள மத ய க_தஙகள, பகத பப டலகள, ஞ "ப ப டலகள, த"%ப


ப டலகள, கணணன ப டடககள, கய ல ப டடககள, ப ஞ ல பதம, பத ய ப டலகள,
வ " கவ னத எ"ப பலவ ற கப ப ரககல ம.

அவரத கனதகனளயம ஞ "ரதம, நவ தநத ரக கனதகள, தர ச, ல மவடகனகக


கனதகள எ" வனகபபடததல ம.

க கக ககள ப ரல சமனட, சமம , க ள%, கத னரக சக மப, மனழ, க றற, கடல, ம னல


மநரம, கடறகனர ய ணட எனப" இவரத மவடகனகக கனதகள%ல லவ கம.
நத ரனகய ன கனத, ன"ச ஙகரன கனத ஆக ய" எழத மடயமன"மர, ப ரத ய ர
பவலக நLஙக " ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

13
ப ரத ய ரகக இரணட பதலவ கள ப ளனளச ச லவஙகள கக க னடதத"ர.

ஒரவர கநதல ப ரத . மறறவர தஙகமம ள ப ரத , ப ரத ய ரன கடப ப றநத


மக தரர " . வ சவந த அயயர இபமப த ம "மதனரய ல வ கக னற ர. தனலனம
ஆ ரயர கப பதவ வக தத, ஓயவ சபறற இவரகக இபமப த வயத 86 ஆகம.

இனற உலகம மப றறம கவ ஞர கத த கழம ப ரத ய ரன இறத ச டஙக


னவபவஙகள%ல கலநத சக ணடவரகள இரபத மபர மடடமம எனற கறபபடக னறத.
இவரகள%ல ஒரவர " ஸ லடசம ந ர யண ஸத ரகள இபமப தம ச னன"ய ல
வ கக ற ர.

ப ரத ய ரன மபரரகள, படடரகள பலர க"ட , கல மப ர"%ய , மமலஷ ய , மட ரணமட


ஆக ய இடஙகள%ல இனற சத ழ ல பரக னற ரகள.

பத ய ரஷய னவயம, மஜரம"%னயயம பகழநத ப டய மதற கவ ஞர ப ரத ய மர.


வLழநதபடட சபலஜ யததகக கவம மதற கரல சக டதத ர இவமர!

பரட , சப தவடனம எனற ச றகனளத தம ழ ல தநத பரட க கவ ஞரம இவமர.

கழநனதகளகக ச ன"ஞ ற கவ னதகனளப ப டய கழநனதக கவ ஞரம இவமர.

ப ரத ப ட த சப ரமள இவவலக ல இலனல எ"ல ம. இத" ல த ன ப ரத ய னர,


உலகக கவ ஞன, உணனமக கவ ஞன, மத யக கவ ஞன, கழநனதக கவ ஞன. கதகலக
கவ ஞன, பதனமக கவ ஞன, பதயகக கவ ஞன, வLரக கவ ஞன, வ டதனலக கவ ஞன,
கணட"க கவ ஞன, க தற கவ ஞன, சதநத ரக கவ ஞன எனற பலமவற சபயரகள ல
உலக மககள மக ழவடன அனழகக னற"ர.

14
ப ரத ய ரன ப டலகள ஒவசவ னறம எநதச நதரபபதத ல ப டபபடட" எனற ஒர
ஆர யச இபமப த நனடசபறற வரக னறத.

இர ப டலகள உரவ " நதரபபம ப னவரம ற:-


ப ரத ய ரன இனளய மகள கநதல , ஒர தடனவ தமத த ய ச லனலக
மகடகவ லனல. த ய ச லனல எத ரததப மப " ர. அபமப த அதன"க கவ"%தத ப ரத
"த ய ச லனலத தடட மத" எனற ர.

உடம" மகள கநதல தநனதனயப ப ரதத "ந ன எனச"ன" ச யயககட த.


எனச"ன" ச யய மவணடம" எனற மகடட ள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

அத" ல ப றநதமத "ஓட வ னளய ட ப பப -நL ஓயநத ரககல க த ப பப " எனற ப டல.

ப ரத ய ர கடயதத ல இரநத மப த, ம ரகழ ம ததத ல அத க னல மநரதத ல பஜன"க


மக ஷடய "ர வLத யழ ய க ப டச ச லவர. ஒமர ப டனலமய த "மம அவரகள
படபபனத ப ரத ய ர கவ"%தத ர.

இத" ல ல பபனடநத ப ரத ய ர "ந ன பதப ப டடச ச லல த தரக னமறன, நLஙகள


படயஙகள" எனற ச லல "க கனகச றக "%மல நநதல ல - ந னறன க ரயமகம
மத னறனதய நநதல ல " எனற ப டனலச ச லல க சக டதத ர.
15
ப ரத வ ழநத எடடயபரதத ல 1948 ச படமபரல மண மணடபம கடடபபடடத.

இநத ய அர யல தனலவரகள, எழதத ளரகள, கனலஞரகள பலர பஙக சக ணட


இவனவபவதனதச றபப தத"ர.

1960 ச படமபர 11-ம த கத ப ரத ய ரன 78 ஆவத ப றநத த "ததனற அவரத


மதத னரனய இநத ய அரச சவள%ய டடக சகVரவ ததத.

மக கவ ய ன 81-வத ப றநத த "தனத தம ழக அரச 1962 ட மபர 11-ம த கத


மக ல கலம கக சக ணட டயத.

அவரத கவ னதகள பல ரஷய, ஆஙக ல, ஸப "%ய, ஆர மo"%ய சம ழ கள%ல சம ழ


சபயரககபபடடளள".

ப ரத னலயம தம ழகதத ல ந றவபபடடளளத. ஈழதத லம பல இடஙகள%ல ப ரத கக


னல ந றவபபடட வரக றத. வ h வ " மனறய ல ப ரத நறற ணட வ ழ
தம ழகசமஙகம சக ணட டபபடட வரக னறத.

சம ர இர நறறககத கம " ப ரத சத டரப " நலகள தம ழகதத ல கடநத பன"%ரணட


ம தஙகள%லம சவள% வநதளள". ஒவசவ ர ப ரத ய லம ஆய ரம ப ரத கனளக
சக ளமதல ச யயம த டடதனதத தம ழக அரச ச யறபடதத வரக றத.

" ஙகளத தLவ னகமக ர ப லம அனமபமப ம" எனற ப டய ப ரத னய ஈழம மறநத


வ டவ லனல.

பல அரஙககள, வ ழ ககளடன, ப ரத ய ரன ல கவ னதகள ஙகளதத ல சம ழ


சபயரககபபடட, பததகம க சவள%வரவளளத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ப ரத ப றநத நறற ணட வ ழ வ ன இறத ந ள " இனற-

இச ற நல எமத க ண கனக!

16

மபர யர கலக ய ன "ப ரத ப றநத ர" எனற கடடனரய ன மதற பகத :-

"ப ரத த "க சக ணட டடஙகள வரடம மத றம ச படமபர 11-ம த கத தம ழ ந டடல


நடகக னற". ஒர வரடம நடநத சக ணட டடதத ல ஒர ப ர ஙக , ப ரத ய ரன
சபரனமனயயம, அவரனடய கவ ய ன மக னமனயயம பறற ப மப வ டடப ப னவரம ற
மபசன மடதத ர:-

"அபமபரபபடட ப ரத ய ர, இனனறய த "ம மணணலனக வ டடப சப னனலனக


அனடநத ர. அவனர ந ம எலமல ரம ப னபறறமவ ம க!"

ஆ" ல அநதக கடடதத ல ரநத ஒரவர வத அனனறய த "ம ப ரத ய னரப


ப னபறறவ லனல. ப றரககப மப தன" ச யத ப ர ஙக கட அவனரப ப னபறற ப
சப னனலகம ம ரவ லனல. எலமல ரம கலலப ப ளனளய ர மப ல இரநத வ டடத
தததம வLடடககச ச னற ரகள.

இபபடபபடட மபசச வ ப P தஙகளககக க ரணம ய ரபபத என"சவனற ல, ப ரத ய ரன


ஞ பகதனதக சக ணட டவதறக ந ம அவரனடய மரண த "தனத ஏறபடதத க
சக ணடமதய கம.

அவர இறநத மப "னத ஏன இவவளவ உற கம கக சக ணட ட மவணடம எனறம,


அதறகப பத ல க ப றநத த "தனதக சக ணட டவத சப ரததம லனலய எனறம ஒர
ப ரச ன" வரட வரடம க ளமபக றத.
17
மக கவ ப ரத ய ரன இறத ய தத னரய ல கலநத சக ணட இரபத மபரல ஒரவர "
ஸலடசம ந ர யண ஸத ரகள இபமப தம தம ழகதத ல வ ழக னற ர. இவரகக
தறசப ழத வயத எணபத க றத,

ப ரத ய ரன இறத ச டஙக பறற தம ழக ஞ னக சய னற ல ப னவரம ற அவர


கற பப டடளள ர.

"1921 ச படமபர பத ம" ர ம ந ள ஞ ய றறகக ழனம எ"கக நனற க ஞ பகம


இரகக றத. கவ ப ரத கடனமய " வய றறபமப கக " ல ம கவம ரமபபடட ர. படதத
படகனகய கக க டநதவரன உடலந னல ம க மம ம கவ ரநதத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இரவ சம ர இரணட மண யளவ ல எஙகள வLடடகக மணடபம ஐயஙக ர அனபப யத க


ஓர ஆள வநத கவ ப ரத ய ர க லம " வ ஷயதனதச ச ன" ர தள ஙகபசபரம ள
சதரவ லளள ப ரத ய ரன வLடட வ ல ல மணடபம ஐயஙக ர, சதநத ரந த ஆரய ,
நர மமப படட ர, மறறம ப ரத ய ரன உறவ "ர லரம இரநத"ர.

வLடடன உடகடதத ல தண மய ட ஒடடக க டநதத கவ ஞரன உடல, ப ரத ய ர


இறபபதறக சம ர ஒர மண மநரததகக மன"த க அவர கமவ எழநத மகம
னகக லகசளலல ம கள%ரசத நLரல அலமப கசக ணட வநத படதத ர. அபபடமய
க லம க வ டடத க அவரரடய உறவ "ரகள சதரவ தத"ர.

சப ழத வ டவதறகள ப ரத ய ர க லம " ச யத ஊசரலல ம பரவ யத. பதனவ ஸ


நவ ஸ ர, த ரமல ர, கனடயம ஹரஹர ரம , க ரஷண ம ரம ,
சநலனலயபபர, ககனர ச டடய ர, சமத ம தத ரன ஆப'ஸ ல ரநத ந னலநதமபர
ய வரம வநத ரநத ரகள. வநத ரநத சம தத நபரகனளயம னகவ ரலகனள வ டட
எணண வ டல ம. கடடம அத கம இலனல.

தக"ததகக ஏறப டகள சத டஙக "ர. ப ரத ய ரககப ப ளனள (மகன) இலல தத " ல
அவரத உறவகக ர க ய ஹரஹர ரம மவ ஈமச டஙககனளசச யய தரபனபனய
வ ஙக க னகவ ரல ல ம டடக சக ணட டலதனதத சத டடகசக ணட ர.

ப மரததனத ஹரஹர ரம , க ரஷண ம ரம , எனதனமய" ர (எரககர எஸ.


நLலககணட ப ரமமச ர) மறறம ப ரத ய ரன உறவ "ர ந லவரம சமநத சக ணட
க ரஷண மமபடனட சடக டடககச ச னற"ர. கடமவ சடக டடககச ச னமறன.

சடக டடல ப ரத ய ன சபரனமனயப மப "ர. அநத மச டஙககக கப பமர க தர மநத ரம


ச லல ஹரஹர ரம னதககத தL மடட" ர. வநத ரநதவரகள கவ ப ரத ய ன
ப டலகனளப ப ட" ர. ந னம கடமவ ப டம"ன. அனற ந கழநத இநதக க ட னய
இனனம என" ல மறகக மடயவ லனல.

18
ப ரத ய ரன மபதத கள%ல ட கடர த ரமத வ ஜய ப ரத யம ஒரவர வ ர. " .
சபப ரமண ய ப ரத " எனற சபயரல இவர ல எழதபபடட, 1972 ச படமபரல
ஆஙக லசம ழ ய ல சவள%ய " நல லளள ல மகக ய தகவலகள இஙமக
தரபபடக னற":-

ப ரத ய ன தநனதய " ன"ச ம ஐயர தம ழ ல ப ணடதத யம சபறறவர.


நவL"சப ற ய யலதனற, கண தம ஆக யனவகள%லம நனக மதரச சபறறவர. அத" ல
த"த மகனம இவவ ர தனறகள%லம மப த ய பய ற சபறமவணடம எ" வ ரமப " ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

அததடன ஆஙக லக கலவ ய லம மகன பலனம சபறமவணடம எனபத அவரன அவ .

ஆ" ல மகம" இநதத தனறகனள ந டசச லல த, ப டசடழத படடம சபறறப


ப ரத ய " ர.
த"த பரவமற ய த வயத மல த னய இழநதவர ப ரத ய ர. பத " ற
வயனதயனடயமமப த தநனதனயயம க லனககப பற சக டதத ர. ற
வயதனடயவ" க இரககமமப மத அடததடதத இர மரணஙகனளயம நத ததத மல
என"மவ மரணததககப பயநதவர கமவ இவர வ ழநத வநத ர.
அனபத த னய ஐநத வயத ல இழநத ப ரத ய ர, த ய அனபகக க ஏஙக த தவ தத ர.
அதன"தத ன மoணடம சபறமடய மத. இத" மலமய தமத அத கம " ப டலகனளயம
அனன", அமம எ" வ ழ ததப ப டயளளனத அவத "%ககல ம. ரஸவத , பர கத
ப டலகளம இவரத ஆககஙகள%ல அத கம கக க ணபபடக னற".

ப ரத ய ரடம க ணபபடம அத கம " கண த யஙகளம அவரத தநனதய ரடம


க ணபபடடனவய கம. எனதயம ஒழ தத மனறகக த மநரடh கமவ ச லவத,
உணனமய ல ஆழநத நமப கனக, த றனம ஆக ய" தமத தநனதய ரடம ரநத ப ரத ய ர
சபறறனவ. அமதமப ல "மக பம" சக ளவனதயமகட தநனதய டம ரநமத அவர சபறற ர.
தநனதய ர பரதத தசத ழ ல ல மழபபணதனதயம மதலoடச யவத நஷடமனடநத
மரணம கமவனர ப ரத ய ரககப பணதத ன மகக யததமசதரய மல ரநதத.

1904 ம ஆணட ஆகஸடம தம மதல ம த கத மதல நவமபர ம தம பதத ம த கத வனர


மதனர ம தபத உயர ப ட னலய ல ப ரத ய ர தம ழ பணடதர கக கடனமய றற " ர
அலலவ ? அபமப த அவரககக க னடதத ம தச மபளம பத ம"ழ ரப ஐமபத
தம கம.

ப ரத ய ர சமத ம தத ரன பதத ரனகய ல உதவ ய ரய ர கச ம ரநதத எவவ ற


எனபதபறற பல கனதகள அடபடக னற".

சமத ம தத ரன ஆ ரயர கவ ரநத ஜ . சபப ரமண ய ஐயர மதனரகக வநதமப த


ப ரத ய ரன த றனமகனள அற நத அவனர அனழததச ச னறத கச லர கறக னற"ர.

ப ரத ய ரன தரதத உறவ "ர " லடசமண ஐயர எனபவர, ப ரத ய ரன


மவணடதலகக ணஙக சமத ம தத ர"%ல ம ரதத வ டடத க மவற லர ச லக னற"ர.

ப ரத ய ர தமத கப டய " அயய ம அயயனரக மகடடதறக ணஙக, அவரத


ம ம வ " இர ஜ ர மஅயயர (இநத பதத ரனக ந ரபர கககடனமய றற யவர)
உதவ ய ல மவனலக னடததத க மறறம லர கறக ற ரகள.

ப ரத ய ர ஆணழகன. சவணண றம " மத றறமளளவர. ஐநத அட ஆற அஙகலததகக


www.kumarikrishna.blogspot.com

றறக கடதல " உயரம. மகக த"%க கவரச ய "த. த மனர மலர மப னற கணகள.
கணமண கள இர பநதகள மப ல இரககம.

ம கபபரநத உயரநத சநறற , தடவ மறகக வ டபபடட ஆணனம சப ரநத ய மoன ,


சநறற ய ல சப டட, சடசடரககம ப ரனவ.

இனவகள அவரகமக ச நதம "னவ.

ப ரத ய ரடம இயறனகய கமவ அனமநத கணஙகள%ல ஒனற ப டவ தம. த ம


ந ன"ததனதச ச யத ல அவரகக இனபம.

த "மம ப ரதத ரத மக வ ல மப ய, அஙகளள ய ன"கக வ னழபபழம சக டபபத


இவரத வழககம. அனனறய த "ம ய ன" கடடபப டலல மல ந னறத. அத" ல
ய ன"கக வ னழபபழம சக டகக மவணட சம" மக ய ல அத க ரகள ச லல யம
ப ரத ய ர மகடகவ லனல. வழககம மப ல அரக ல மப ய பழமசக டததமப த, ய ன"
அவனர உனதததத தளள%யத.

அதமவ அவரத மரணததககக க ரணம க அனமநத வ டடத.


1904 ம ஆணட "வ மவகப ன" பதத ரனகய ல
சவள%ய " ப ரத ய ரன மதற கவ னத

த"%னம இரககம

கய ல" ய ந னச" ட கலவ ய ன கலவ


பய லவத ற கழ தத பன" ள ந ன"நத ப ன
இனசற"க க னடமய எணண லமய ன"பபடம
கனறமம வ"மம சக ழ த னரப ப"லம
மமவ டப பரநத வ த னயயம ந ன"தத ல

ப வ சயன சநஞ ம பக_சர"%ல அரமத ?


கலஙகனர வ ளகசக ர க வதம மக டய
மலஙகமம ர ற ய மரககலம மப னமறன
மடமபட த "ஙக ள! மன"ர ய ன அவளடன
உடமசபடம உய சர" உறறவ ழ ந டகள%ல

வள%சய"ப பறநத நLர மறற ய ன எ" த


க ள%ய ன"ப ப ரநதழ க க ரசய"க க டககம
ச யனலசயன இயமபவல வம"!
மய னலய ற சறனசறவர வகபபரங கவடமக!
www.kumarikrishna.blogspot.com

எ"த பககம

க ரணம லல மல எநதச மபவமளம ந கழவத லனல!

இச ற நல சவள%வரவதம கட ஒர க ரணதத " ல த ன.

இத ப ரத ப றநத த " நறற ணட. இத" ல ப ட னல ம ணவரகள%னடமய ப ரத


பறற ய மபசசக கடடனரப மப டடகள ஆஙக ஙக நடததபபடட".

இவவ ற " பல மப டடகள%ல எ"த மகனம கலநத சக ளள மன வநத மவனளகள%ல,


மபசசகக " ப ரத கனளத தய ரககம நதரபபஙகள%மலமய, ப ரத ய ரன வ ழகனக
வரல ற மபநதம " நலகள மப த யளவ இலல த கனற சதரநதத.

எ"மவ ப ட னல ம ணவரகள படபபதறக ஏதவ க ப ரத ய ரன வ ழகனக


வரல றனறச சரககம க வ ய னம சவள%ய டமவணடம எனற எணணம எனனள
கரககடடயத.

இச ற நல சவள%வர இதமவ க ரணம!


ம ணவரகள மடடமனற , மறமற ரம கட ப ரத ய ர வரல றனற ஒமர ப ரனவய ல
படபபதறக இச றநல உதவம எனபத எ"த நமப கனக.

ப ரத ய ரன நற வத ப றநத ந ள%ல இநநல சவள%ய வத ம கபசப ரததம "த க


அனமநதளளத.

இநநலகக மனனனர வழஙக யத இலகக ய கல ந த , பணடதமண த ர. .


கணபத பப ளனள ஐய , ய ழ, பலகனலக கழக தம ழ ப'ட த பத மபர ரயர க. னகல பத
ஆக மய ரடன மமலடனட ஓவ யதனத வனரநதள%தத அரனம நணபன "சத ", கறக ய
க லதத ல நனல அசம றற த தநத கமரன அச கதத "ர ஆக மய ர-
எனறம என நனற கக உரயவரகள!

5-12-1982. எஸ. த ரசச லவம

----------------------------------------------------------

ப ரத நறறணட வ ழ
சக ணட டபபடட
11-12-1981 மதல
11-12-1982 வனரய "
க லபபகத ய ல
www.kumarikrishna.blogspot.com

ப ரத பறற
ஈழதத ல சவள%ய "
ஒமரசய ர
தம ழநல இதமவ.

----------------------------------------------------------
கமரன அச கம, சக ழமப - 12

----------