Vous êtes sur la page 1sur 16

De Schakel

Weekblad voor Gemeente Midden-Delfland: Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt. / Uitgave: Maassluise Courant bv bv, Postbus 24,
24 3140 AA Maassluis
Telefoon 010 5912823 / Fax 010 5913335 / www.thuisbladen.nl / verschijnt iedere donderdag / 7e jaargang no. 46 / 6 januari 2011


In deze krant:
Gemeente niet op zoek naar nieuwe locatie centrumplan
door Simon van Zuilen

Den Hoorn - Het gemeentebestuur van


Pagina 8 Midden-Delfland is niet op zoek naar een
nieuwe locatie voor het Centrumplan Den
Hoorn. Dat blijkt uit het plan voor de aan-
leg van een tijdelijk parkeerterrein aan de
Dijkshoornseweg. Het gemeentebestuur
wil op de locatie Dijkshoornseweg 39 de
woning, bedrijven en opslag slopen, om
daar een tijdelijk parkeerterrein voor on-
geveer 36 auto’s aan te leggen. Dit is een
stuk dichter bij de winkels dan het tijdelijke
parkeerterrein dat is aangelegd op de plaats
waar de Juliana van Stolbergschool tot voor
kort heeft gestaan.
Stroomstoring: Zijn de ,,Deze parkeerlocatie heeft te weinig aan-
winkels nu al gesloten? sluiting bij de winkels aan de Dijkshoornse-
weg,’’ zo zegt het college van b. en w. over de
vroegere schoollocatie in haar voorstel aan
de maandag te houden vergadering van de
raadscommissie Grondgebied. De winkels
Pagina 10 aan de Dijkshoornse-weg, Kon. Juliana-
plein en Hof van Delftstraat moeten aan-
sluiten op het nieuwe centrumplan, waarin De bebouwing op de locatie Dijkshoornseweg 39 gaat tegen de vlakte om plaats te maken
de supermarkt als trekker een centrale rol voor een (tijdelijk) parkeerterrein voor 36 auto’s. Foto Chantal de Kiewit.
zal spelen. Met een aanaansluitend winkel-
bestand komt het nieuwe centrumplan het Gemeenschapsgeld Leeuwen en eigenaar/verhuurder G. A. M.
meest tot zijn recht. Daar zijn de winkeliers Met de aanleg van het tijdelijke parkeerter- van Leeuwen Beheer de bewoners niet lan-
én niet in de laatste plaats de inwoners van rein aan de Dijkshoornseweg 39 is een be- ger de dupe van het langslepende geschil
Den Hoorn het meest bij gebaat. drag gemoeid van 150.000 euro, wat neer- met de gemeente laten zijn. De drie onder-
Het perceel Dijkshoornseweg 39 is wel ei- komt op 4.167 euro per parkeerplaats. In De nemers hebben er een heel mooie en functi-
gendom van de gemeente, maar aan de sloop Schakel van vorige week sprak de ontwik- onele super van gemaakt. Het enthousiasme
zitten nog wel wat haken en ogen. Met de kelingscombinatie GAM/PLUS ) G. A. M. van de klanten is daar ook naar. Los van
sloop van de woningen is het niet mogelijk van Leeuwen Beheer en PLUS Vastgoed) de uitspraak van het hoger beroep, blijft
deze in latere fase in de overdrachtsfeer te haar verbazing uit over de aanleg van de 36 de combinatie van mening dat het voor de
Popprijs Westerpop: laten ontwikkelen, zo stelt het college. In de parkeerplaatsen. De combinatie heeft een winkeliers en de inwoners van Den Hoorn
Inschrijving Peter Tetteroo huidige staat kunnen de woningen worden
verkocht aan een ontwikkelaar of particu-
groot gedeelte van de voor het centrumplan
benodigde grond in haar bezit, inclusief
van belang is dat het centrumplan zo snel
mogelijk gerealiseerd gaat worden.
Bokaal 2011 geopend liere koper tegen een overdrachts-belasting het meelfabriekterrein alsook de huidige
van 6 procent. Dit geldt zowel bij ontwikke- locatie van de supermarkt. De combinatie Het gemeentebestuur van Midden-Delfland
ling van de locatie tot winkelcentrum, als begrijpt niet dat de gemeente met haar in zegt aangaande de op 7 juli 2010 gedane
Raadsleden bij onverhoopte beindiging van de plannen.
Bij sloop van de opstallen worden de kavels
overleg treedt over de aanleg van tijdelijke
parkeerplaatsen op het reeds gesloopte aan-
uitspraak van de rechter, vrij te zijn om met
anderen dan Van Leeuwen over de ontwik-
van Mijn Partij door de fiscus aangemerkt als bouwrijpe grenzende meelfabriekterrein van GAM/ keling van het Centrumplan Den Hoorn te
grond of bouwgronden en gaat ze over naar PLUS. ,,Vooruitlopend op een permanente onderhandelen. ,,De uitspraak betekent dat
blijven aan het woord het BTW-regime van 19 procent, zo stelt het oplossing kunnen op deze wijze onnodige de gemeente de ontwikkeling zelf in han-
college. Het verschil in belastingtarief zijn kosten aan gemeenschapsgeld worden be- den neemt,´´ zo liet het college twee dagen
Midden-Delfland - Met ingang van het kosten die bovenop de kosten komen voor spaard,´´ uit directeur Gerard van Leeuwen na het uitspreken van het vonnis weten.
nieuwe begrotingsjaar 2011 wordt de de sloop van de woningen en de aanleg van zijn verbazing en teleurstelling. Tijdens de ,,Daartoe wordt een plan van aanpak opge-
bekende pagina ’Raadsleden aan het de parkeervoorziening. Deze kosten ko- vergadering wordt de raadscommissie ge- steld.”
Woord’ niet meer in de Schakel ge- men echter pas tot uiting bij de overdracht vraagd om met het krediet van 150.000 euro Inmiddels een half jaar later is dit plan
plaatst. Althans niet meer volgens de van de grond, door een lagere grondop- in te stemmen. van aanpak nog niet aan de raad voorge-
oorspronkelijke opzet, dat de vijf raads- brengst. ,,Aanvullend onderzoek,´´ zo geeft legd. Dat voorleggen gebeurt nu wel met de
fracties op één pagina hun mening of het college aan, ,,naar fiscale regimes zal Enthousiasme aanleg van het tijdelijk parkeerterrein. Dit
visie over een bepaald onderwerp tot worden gedaan indien de locaties worden In afwachting van het definitieve centrum- staat overigens los van het plan van aanpak.
de inwoners richtten. Dit leidde met overgedragen aan een ontwikkelaar en of plan heeft de supermarkt al een uitbreiding De aanleg van meer parkeerplaatsen in het
enige regelmaat tot een weder-reactie de gronden geleverd worden, met of zonder van 200 m2 ondergaan, door de vroegere centrum gebeurt onder druk van een in
vanuit de bevolking of vanuit een frac- parkeer- apotheek bij het vloeroppervlak te betrek- november door de gemeenteraad unaniem
tie, zoals de opzet van deze pagina plaats, als bouwrijpe gronden of als bouw- ken. Hiermee willen huurder PLUS Vast- gesteunde motie tijdens de begrotingsbe-
ook was bedoeld. Het schrappen van gronden.´´ goed, supermarktondernemer PLUS Van handeling.
de pagina is één van de gemeentelijke
bezuinigingsmaatregelen in het kader
om jaarlijks een sluitende begroting te
verkrijgen.
Van de vijf raadsfracties onderschreef
Mijn Partij al tijdens de begrotingsbe-
handeling de doelstelling en het nut van
de pagina in de Schakel als één van de
Mijn Partij wenst u een
mogelijkheden, naast de website van
de gemeente, tot communicatie met
de inwoners. Met als bijkomend maar
goed en comfortabel 2011
ook als een leuk en nuttig voordeel, dat
een wederreactie in diezelfde Scha-
kel wekelijks mogelijk is. Mijn Partij
in Midden-Delfland
hecht hier ook aan en gaat hier dan ook
mee door, met direct al in deze eerste
Schakel in het nieuwe jaar haar eerste
Wij gaan ook dit jaar goede voorstellen steunen
publicatie. Fractievoorzitter Ed Roe-
ling neemt deze week in zijn column
en minder goede voorstellen verbeteren.
het momenteel heel actuele onderwerp
van de nieuwe invulling van de Maas-
landse Dam onder de loep. De club groeit. Doe mee.
Van de overige vier raadsfracties heb-
ben ook het CDA, de OGP en de PvdA Heeft u ideeën of kritiek, deel het met ons. Zeker als het kritiek op ons is.
inmiddels naar de mogelijkheid tot het
plaatsen van een eigen raadsrubriek
geïnformeerd. De VVD-fractie heeft
geen belangstelling, zegt het in deze
De eerste gelegenheid is onze ledenvergadering op 19 januari a.s.
tijd meer in digitale informatie dan in
informatie via de krant te zien zitten.
In tegenstelling tot andere partijen staat onze ledenvergadering
Een standpunt waarvan de Schakel
node acte neemt, maar dit in haar re-
voor iedereen open, dus ook voor niet-leden.
dactiebeleid zal moeten respecteren.
6 JANUARI 2011 2 MiddenDelfland

Gemeenteberichten
donderdag 6 januari 2011 week 1

KCA eerste kwartaal Midden-DelÀand Stembureaulid


Klein Chemisch Afval - eerste kwartaal of teller:
iets voor u?
Midden-DelÀand - dorp Den Hoorn 14-jan Midden-DelÀand - dorp Maasland (Oost) 12-jan Wilt u de provinciale staten verkiezing
Tijd Locatie Tijd Locatie op woensdag 2 maart 2011 eens
van een andere kant meemaken? De
08.00 - 08.15 Dijkshoornseweg 170 08.10 - 08.30 Ingeland
gemeente is op zoek naar enthousiaste
08.20 - 08.35 Dijkshoornseweg / 08.30 - 08.50 Heemraad inwoners die in een stembureau willen
Laan v. Groenewegen 08.50 - 09.10 Hofsingel / Hoefslag zitten. Het stembureau zorgt voor een
08.40 - 08.55 Dijkshoornseweg / Boomkwekerij 09.10 - 09.30 Hammerdreef goed verloop van het stemmen en een
09.00 - 09.15 Pinksterbloem 13/14 09.30 - 09.50 Pastoor Riswickdreef correcte telling van de uitgebrachte
09.20 - 09.35 Voordijkshoorn / Zwanebloem 09.50 - 10.10 Meester Postlaan stemmen.
09.40 - 09.55 Bibliotheekplein 10.10 - 10.30 Botting
Wie zoeken wij?
10.00 - 10.15 Prins Claussingel / Hendriklaan 10.30 - 10.50 Haagwinde
Iedereen van 18 jaar en ouder die op een
10.30 - 10.45 Weideland 28 10.50 - 11.10 Breeveld vriendelijke en correcte wijze met men-
10.50 - 11.05 Voordijkshoorn 72 11.10 - 11.30 Boumare / Boskamp sen om kan gaan, enige administratieve
11.10 - 11.25 Molenwerf 13 11.30 - 11.50 Kluisweer / Foreest ervaring heeft, secuur is, stressbestendig
11.30 - 11.45 Warmoesland 44 11.50 - 12.10 Keenenburg is, de Nederlandse taal goed beheerst en
11.50 - 12.05 Oranjelaan / Oranje Nassauplein 12.10 - 12.30 Raesvelt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
heeft, komt in aanmerking om stembu-
13.00 - 13.15 Margrietlaan / Prinsessenpad 13.30 - 13.50 Kerkplein / Berg v.d. Lelijkade
reaulid te worden. Heeft u zich kandidaat
13.20 - 13.35 Prinses Beatrixstraat / 13.50 - 14.10 Werve
gesteld voor deze provinciale staten
Koningin Wilhelminalaan 14.10 - 14.30 Schildtale / Ruwaard verkiezing, dan maken we voor deze
13.40 - 13.55 Hoornsekade 1/2 14.30 - 14.50 Baanderheer / Zetter verkiezing geen gebruik van uw diensten.
14.00 - 14.15 Hof van Delftstraat / Looksingel 14.50 - 15.10 Brederode Dit om de schijn van belangenverstrenge-
14.20 - 14.35 Victoria / BelleÀeur 15.10 - 15.30 Doelstraat / Plantage ling te voorkomen.
14.40 - 14.55 Tandhofkade / Kapellaan 15.30 - 15.50 Doelstraat / Het Ambacht
15.00 - 15.15 Schoolstraat / Voorhaven 15.50 - 16.10 Haardstede
Wat verwachten wij van de
stembureauleden?
15.20 - 15.35 Dwarshaven / Middenhaven 16.10 - 16.30 Commanderij
Het stembureau is geopend van 7.30 tot
15.40 - 15.55 Oude Veiling / Middenpier 21.00 uur. U bent om 7.00 uur aanwe-
16.00 - 16.15 Drogerij zig om het stembureau in te richten.
16.15 - 16.30 Woudseweg Midden-DelÀand - dorp Schipluiden 13-jan
Na afloop van de stemming worden de
18.00 - 20.00 Gemeentewerf aan de Woudseweg Tijd Locatie stembiljetten handmatig geteld. Nadat
08.00 - 08.20 Scholeksterhof alle stemmen zijn geteld, worden de
08.25 - 08.45 Kievitshof
verkiezingsspullen ingepakt en wordt het
Midden-DelÀand - dorp Maasland (West) 11-jan stemlokaal schoon achtergelaten.
08.50 - 09.10 Dr. J. de Koninglaan / Gruttohof
Tijd Locatie 09.15 - 09.35 Gouderegenstraat Per stembureau worden vier stembu-
08.10 - 08.30 Prinses Beatrixlaan 2 09.40 - 10.00 Korpershoek / Seringenstraat reauleden benoemd, waarvan er altijd
08.30 - 08.50 Prinses Irenelaan / Drie Hoeven 10.35 - 10.55 Kerkstraat / drie aanwezig moeten zijn. Dit betekent
08.50 - 09.10 Langetaam / ´s-Herenstraat Burgemeester Musquetiersingel dat u elkaar kunt vervangen om pauze te
09.10 - 09.30 Kastanjehof 11.00 - 11.20 St. Maartensregtplein / nemen.
09.30 - 09.50 Pynasplein Burgemeester Musquetiersingel
Wat kunt u van ons verwachten?
09.50 - 10.10 Slot de Houvelaan / 11.25 - 11.45 Otto van Zevenderstraat /
Ongeveer twee weken voor de ver-
Huis te Veldelaan Agnes Croesinklaan
kiezing ontvangt u instructiemateriaal
10.10 - 10.30 Hildegaarde 11.50 - 12.10 Beatrix van Schagenlaan / waarin wordt uitgelegd hoe de dag in
10.30 - 10.50 ´s-Herenstraat / Huis te Veldelaan Paulus van Beelaertslaan het stembureau verloopt en wat er van
10.50 - 11.10 Kerkweg / Berkenhof 13.15 - 13.35 Anna van Raesfeltstraat / u wordt verwacht. Mocht er na bestu-
11.10 - 11.30 Koningin Julianaweg / Meresteijn Maria Bachmanstraat dering nog iets onduidelijk zijn, kunt u
11.30 - 11.50 Koningin Julianaweg / 13.40 - 14.00 Kasteellaan altijd contact met ons opnemen. Tijdens
de verkiezingsdag wordt er gezorgd voor
Nieuw Huis ter Lucht 14.05 - 14.25 Keenenburgweg / Singel
koffie, thee en frisdrank. Bovendien krijgt
11.50 - 12.30 rijdend; Maassluiseweg, 14.30 - 14.50 Westlander / Praam
u twee keer een maaltijd aangeboden.
Oude Veiling, Korte Buurt, 14.55 - 15.15 Westlander / Tjalk Voor uw inzet als stembureaulid ontvangt
Huis ter Lucht en Kluiskade 15.20 - 15.40 Bark / Tjalk u een vergoeding van €130,-.
13.30 - 13.50 Meresteijn 15.45 - 16.05 Westlander / Kaag
13.50 - 14.10 Koningin Julianaweg / In de Balije 16.10 - 16.30 Dorpsstraat / Brugstraat Tellers
14.10 - 14.30 Koningin Julianaweg / ´s-Prinsensingel 18.00 - 20.00 Otto van Egmondlaan 4 Lijkt een hele dag in het stembureau u
te lang, dan kunt u zich ook aanmelden
14.30 - 14.50 Vrouwe Lideweijsingel
als teller. U wordt dan om 20.45 uur in
14.50 - 15.10 Huis te Veldelaan / ´s-Prinsensingel
Midden-DelÀand
het stembureau verwacht en begint na
15.10 - 15.30 Prinses Marijkelaan / sluiting van de stemming onder leiding
Prinses Margrietlaan Tijd Locatie
van de voorzitter van het stembureau
15.30 - 15.50 Koningin Julianaweg 23 dorp Den Hoorn met het tellen van de stembiljetten.
15.50 - 16.30 rijdend; apotheek, Tuinbouwschool, 12.30 – 14.00 Gemeentewerf aan 05-feb De vergoeding voor uw werk als teller
stukje Commandeurskaden en de Woudseweg bedraagt €20,-.
Molenweide
Aanmelden
18.00 - 20.00 ´s-Herenstraat nabij Huis te dorp Schipluiden
U kunt zich aanmelden als stembureaulid
Veldelaan 12.30 – 14.00 Otto van Egmondlaan 4 29-jan of teller door een e-mail te sturen naar
KCC@middendelfland.nl. Vermeld in de
dorp Maasland e-mail uw naam, adres en telefoonnum-
10.00 - 12.00 ‘s-Herenstraat nabij 05-feb mer. U kunt zich ook telefonisch aanmel-
huis te Veldelaan den via telefoonnummer
(015) 380 41 11. Dit nummer kunt u ook
bellen voor meer informatie.
Vragen? Kijk op www.avalex.nl of bel 0900-0507 (lokaal tarief)

www.middendelfland.nl
6 JANUARI 2011 3 MiddenDelfland

Gemeenteberichten donderdag 6 januari 2011 week 1

Verkeershinder Coldenhovelaan
Nieuwe gemeentegids voor de Maasland in januari
De gemeente Westland is binnen het kader van het project
inwoners van Midden-Delfl
Delfland ‘Riolering Buitengebied’ bezig met het optimaliseren en renove-
ren van de drukriolering in o.a. de Oude Campspolder. De werk-
zaamheden vinden plaats van 10 t/m 28 januari 2011. Westland
De gemeentegids 2011 wordt aan het ook voor kiezen om direct contact op te heeft er alles aan gedaan om de overlast voor het verkeer tot
eind van deze week / begin volgende nemen met de uitgever: FMR Producties een minimum te beperken. Toch ontkomt het verkeer tijdens het
week verspreid in Midden-Delfland. tel. (0223) 66 14 25 of e-mail werk niet aan een omleidingsroute. Deze loopt via de N223 en
info@fmrproducties.nl. U krijgt de gids Westerlee. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website
De gemeentegids niet ontvangen? Belt na uw melding zo snel mogelijk toege- van de gemeente www.middendelfland.nl >
u dan vanaf maandag 17 januari naar de zonden. Inwoners & Ondernemers > Verkeer & Vervoer > Wegwerkzaamheden.
gemeente (015) 380 41 11. U kunt er U vindt daar ook een tekening van de omleidingsroute.

PAPIERINZAMELING
Landelijke naturalisatiedag IN SCHIPLUIDEN
EN DEN HOORN
Op 15 december 2010 (Koninkrijksdag)
heeft de jaarlijkse landelijke Op vrijdag 7 januari kunnen de in-
naturalisatiedag plaatsgevonden. woners van Den Hoorn en Maasland
De naturalisatiedag is bedoeld om hun oud papier aan de weg zetten. In
stil te staan bij het Nederlands Maasland zamelen MVV’27 en CKC ODO
staatsburgerschap. Gemeenten het papier in. In Den Hoorn zijn dat C.J.V.
organiseren deze bijeenkomst om ’t Zoldertje en S..V. Den Hoorn
nieuwkomers op speciale wijze (om de beurt).
welkom te heten omdat ze de
inburgering goed hebben afgesloten en
zijn genaturaliseerd. Informatiebijeenkomst
Uiteraard heeft ook de gemeente
Maaslandse Dam
Midden-Delfland hieraan op een
persoonlijke manier invulling gegeven. Op 13 januari 2011 is er een
Omdat de dag in het teken staat van informatieavond over de Maaslandse
Nederlander zijn, is de bijeenkomst Dam. Tijdens de informatieavond kunt
georganiseerd in Pannenkoekboerderij ’t u vragen stellen over het voorontwerp
Sonnetje in Maasland. Nadat wethouder bestemmingsplan en de mogelijkheden
Van Nimwegen op een ontspannen ma- die dit biedt voor de inrichting van de
nier meer had verteld over de geschiede- Maaslandse Dam.
nis van Nederland en uiteraard ook had
stilgestaan bij het bijzondere karakter van U bent van harte welkom op deze in-
onze gemeente, is onder het genot van formatieavond. Aanvangstijd: 19.30 uur.
een heerlijke pannenkoek verder gepraat zijn geworden, maar ook werd aan twee Wij kunnen terugkijken op een geslaagde Locatie: Hoeve Bouwlust, Oostgaag 31
en ook veel gelachen. De bijeenkomst volwassen heren en drie jongere heren en vooral erg gezellige bijeenkomst. in Maasland. Voor vragen kunt u contact
had dit keer een extra bijzonder karak- op de natuaralisatiedag het bewijs van Uiteraard hopen wij ook dit jaar weer de opnemen met Margreet Odding van het
ter. Niet alleen stonden we stil bij de Nederlanderschap overhandigd en is de ‘nieuwe Nederlanders’ te mogen verwel- team Communicatie (015)- 380 41 10 of
mensen die eerder in 2010 Nederlander verklaring van verbondenheid afgelegd. komen op de naturalisatiedag. modding@middendelfland.nl

Openbare Bekendmakingen
WET RUIMTELIJKE ORDENING Handhaving, tel: (015) 380 41 11. - Oprichten van 41 appartementen in Look-West Noord aan
de Sionsland in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2011-0008);
Voorgenomen ontheffingen Wro AANVRAGEN - Oprichten van 28 appartementen in Look-West Noord
Het college van burgemeester en wethouders van aan de Gasthuisland in Den Hoorn
Midden-Delfland maakt bekend dat er een aanvraag is Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning van (Z-HZ_WABO-2011-0009);
ingekomen die in strijd is met de voorschriften van het 30 december 2010: - Oprichten van 10 woningen in Look-West Noord aan de
ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en - oprichten van 12 appartementen (WIMD) aan de Gasthuisland in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2011-0010);
wethouders hebben het voornemen om met toepassing Veldvreugd (ongenummerd), 2636 JJ Schipluiden - Plaatsen van een schuur aan de Harnaskade 27,
van de ontheffing genoemd in artikel 3.23 van de Wro de (Z-HZ_WABO-2010-1258). 2635 CA Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2011-0011);
gevraagde vergunning te verlenen. - Oprichten van 16 woningen aan de Veldvreugd in
Aanvragen omgevingsvergunning: Schipluiden (Z-HZ_WABO-2011-0012);
Artikel 3.23: - Slopen van een woning aan de Oostgaag 39, 3155 CE - Oprichten van een woning in Look-West (plan Harnas-
- Vernieuwen van een schuur aan de Vlaardingsekade tus- Maasland (Z-HZ_WABO-2010-1263); molen) tussen Lookwatering en de Woudselaan in Den
sen 49c en 50, 2636 BC Schipluiden (BR 2010063). - Vellen van een den aan de Severij 9, Hoorn (Z-HZ_WABO-2011-0013);
3155 BR Maasland (Z-HZ_WABO-2010-1264); - Oprichten van een woning met garage aan de Boumare
De betreffende ontwerpbesluiten en de daarop betrekking - Plaatsen van een dakkapel en het vergroten van een (Commandeurspolder Fase 3, kavel E),
hebbende stukken liggen met ingang van vrijdag 7 januari berging aan de Schouw 8, 2636 DJ Schipluiden 3155 PB Maasland (Z-HZ_WABO-2011-0014).
2011 gedurende zes weken ter inzage. (Z-HZ_WABO-2010-2010-1265);
- Plaatsen van een hefbrug aan de Kwakelweg 2, Inzien aanvragen
Het bovenstaande ontwerpbesluit kan worden ingezien 3155 CC Maasland (Z-HZ_WABO-2011-0001); De bekendmaking van de ontvangst van deze aanvragen
van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden - Vellen van 5 essen aan de Gaagweg 24, 2636 AJ heeft uitsluitend een informatief karakter. Dat betekent
van de gemeente in het gemeentehuis aan de Keenen- Schipluiden (Z-HZ_WABO-2011-0002); dat u tegen elk van deze aanvragen geen zienswijze naar
burgweg 55 te Schipluiden. - Vellen van een boom aan de Severij 7, 3155 BR voren kunt brengen, geen bezwaar kunt maken of beroep
Maasland (Z-HZ_WABO-2011-0004); kunt instellen. Wanneer wij op de aanvraag hebben beslist,
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter - Oprichten van 46 eengezinswoningen en 12 apparte- kan een rechtsmiddel worden aangewend tegen die
inzage ligging, zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbe- menten met stallingsgarage in de Commandeurspolder beslissing. Gelijktijdig met de bekendmaking van de beslis-
sluit kenbaar maken. Dit kan zowel schriftelijk als monde- Fase 3 in Maasland (Z-HZ_WABO-2011-0005); sing op de aanvraag –eveneens door middel van bekend-
ling. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht - Oprichten van 12 woningen aan de Harnaskade making in dit weekblad– wordt vermeld welke rechtsmid-
aan het college van burgemeester en wethouders van (ongenummerd) voor nr. 2, 2635 CB Den Hoorn del daartegen open staat.
Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. (Z-HZ_WABO-2011-0006);
- Oprichten van 80 woningen in Look-West Noord aan de Bovenstaande plannen kunnen worden ingezien van
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt Egmondland, Weeshuisland en Koningsveldland in maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden in
u contact opnemen met de afdeling Bouwen, Milieu en Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2011-0007); het gemeentehuis (Keenenburgweg 55 te Schipluiden).

www.middendelfland.nl
6 JANUARI 2011 4 MiddenDelfland

Gemeenteberichten donderdag 9 juli 2009


donderdag 201128week 1
6 januariweek

Openbare Bekendmakingen (vervolg)

Voor nader informatie kunt u contact opnemen met de afde- Omgevingsvergunningen: ’s-Gravenhage. Voor dit verzoek betaalt u griffierecht.
ling Bouwen, Milieu en Handhaving, tel. (015) 380 41 11. - Oprichten van een woning met garage aan de Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Boumare 150, 3155 PB Maasland (17-12-2010) de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, tel.
Toepassen afwijkingsbevoegdheid art. 2.12 lid 1 (Z-HZ_WABO-2010-1192); (015) 380 41 11.
sub a onder 2o van de Wet algemene bepalingen - Legaliseren van het vergroten van een woning aan de
omgevingsrecht Noordhoornseweg 3, 2635 GB Den hoorn VERLEENDE (APV) VERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders van (20-12-2010) (Z-HZ_WABO-2010-1200);
Midden-Delfland hebben het voornemen om af te - Veranderen van een zijgevel kozijn aan de - Koffiehuis ‘De Hooiberg’ in Schipluiden – ontheffing
wijken van het bestemmingsplan met toepassing van Kluisweer 53, 3155 BJ Maasland (23-12-2010) van het verbod tot het verkopen van zwakalcoholhou-
artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2o van de Wet algemene (Z-HZ_WABO-2010-1211). dende drank in koffiehuis De Hooiberg, ’t Woudt 15 in
bepalingen omgevingsrecht voor het volgende plan; - Kappen van diverse houtopstanden aan de Dorppol- Schipluiden op 8 januari 2011 (28-12-2010).
derweg (sectie Q 483) in Schipluiden (20-12-2010)
- Plaatsen van een garage aan de Zwethkade Zuid 32, (Z-HZ_WABO-2010-1213); Belanghebbenden kunnen tegen de verleende APV-
2635 CV Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2010-1226). - Vernieuwen van een berging aan de Herenlaan 32, vergunning binnen zes weken na de dag van bekend-
3155 DC Maasland (21-12-2010) making aan de aanvrager (datum genoemd na het be-
Gedurende de periode van 7 januari 2011 tot en met (Z-HZ_WABO-2010-1216); sluit) een bezwaarschrift indienen. Als het gaat om een
13 januari 2011 stellen wij belanghebbenden in de exploitatie-, evenementen-, ontheffing drank&horeca- of
gelegenheid om gehoord te worden over het boven- Bezwaar- en beroepmogelijkheid kansspel(speelautomaten)vergunning kunt u uw
staand plan. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en voor
zes weken na de dag van bekendmaking aan de aan- alle overige vergunningen doet u dat bij het college van
U kunt hiervoor van maandag tot en met donderdag vrager (datum genoemd na het besluit) een bezwaar- burgemeester & wethouders van de gemeente Midden-
tussen 9:00 uur en 12:30 uur langskomen aan de schrift indienen bij burgemeester en wethouders van Delfland.
Keenenburgweg 55 in Schipluiden en/of contact op ne- de gemeente Midden-Delfland.
men met de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, In het bezwaar moet ten minste het volgende staan: Inhoud bezwaarschrift
tel. (015) 380 41 11. - naam en adres van de belanghebbenden; In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende
- de dagtekening; staan: de datum, uw naam en adres, de omschrijving
BESLUITEN - een omschrijving van het besluit waartegen het be- van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, uw
zwaarschrift is gericht; handtekening en de reden waarom u het met dit be-
Lichte bouwvergunning: - de gronden van het bezwaar. sluit niet eens bent.
- Aanbrengen van verschillende dakopeningen Wanneer er sprake is van dringende spoed en niet kan
(1x hooiluik, 1x raamstrook, 1x dubbel dakraam) aan Wanneer er sprake is van dringende spoed en niet worden gewacht op de beslissing op bezwaar, kan aan-
’t Woudt 9, 2636 HD ’t Woudt (22-12-2010) kan worden gewacht op de beslissing op bezwaar of sluitend een voorlopige voorziening worden gevraagd
(BL 2010050); beroep, kan aansluitend een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Voor dit verzoek
Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH betaalt u griffierecht.

www.middendelfland.nl

Te huur in de gemeente Midden-Delfland


U kunt reageren op deze woningen via • www.woonnet-haaglanden.nl • de corporaties in uw gemeente
nr 11001137 nr 11001019
MIDDEN-DELFLAND Voordijkshoorn 82 (22- Den Hoorn)
Flat met lift, 1e etage, 2 kamers, Lift,
Zwanebloem 60 (22- Den Hoorn)
Flat met lift, 2e etage, 3 kamers, Lift,
Individuele CV, Woonkamer 30m2, Individuele CV, Woonkamer 34m2,
Slaapkamer 17m2 Slaapkamers 12m2, 5m2

Kale huurprijs :  413,82 Kale huurprijs :  445,95


Servicekosten :  26,00 Servicekosten :  47,80
Stookkosten :  0,00 Stookkosten :  0,00
Beschikbaar : 01-02-2011 Beschikbaar : 01-02-2011
Verhuurder: Verhuurder:
Beschikbaar voor: Beschikbaar voor:
Max. 2 personen, inkomen eenpersoons t/m € 25400, meerpersoons t/m Max. 2 personen, inkomen eenpersoons t/m € 25400, meerpersoons t/m
Landschap van gras en glas € 33600. Onder de 23 jaar geen huurtoeslag mogelijk. € 33600. Onder de 23 jaar geen huurtoeslag mogelijk.

B C
Korpershoek 35 (21- Schipluiden) 3 nr 11001164
Seniorenwoning, 3e etage, 2 kamers,
Lift, Blokverwarming, Woonkamer
3FBHFSFOOJFUWFSQMJDIUWPPSCFIPVEJOTDISJKWJOH Verhuizing
24m2, Slaapkamer 11m2
U bent niet verplicht te reageren om ingeschreven Bij verhuizing naar een koopwoning of
te blijven staan en uw inschrijvingsduur te behouden. particuliere huurwoning dient u uw adres en
Kale huurprijs :  432,17 Wel dient u jaarlijks uw inschrijfgegevens te de vestigingsdatum te wijzigen. U kunt dit zelf
Servicekosten :  36,95
Stookkosten :  60,00 controleren en inschrijfgeld te betalen. doen op www.woonnet-haaglanden.nl of bij
Beschikbaar : 02-02-2011 U krijgt hierover automatisch bericht. Betaalt u niet een van de haaglandse woningcorporaties.
Verhuurder: dan verliest u uw inschrijvingsduur. Wanneer u een Hierdoor wordt uw inschrijvingsduur
Beschikbaar voor:
Max. 2 personen, leeft. oudste min 65 jaar, inkomen eenpersoons vanaf 65 woning gaat huren van een particuliere verhuurder of aangepast.
t/m € 25400, meerpersoons vanaf 65 t/m € 33600. Alarmering aanwezig. een woning gaat kopen, dan wordt uw Mocht u dit niet doen dan zal bij de intake uw
Mogelijk Lokaal Toewijzingbeleid van toepassing.
3D inschrijvingsduur opnieuw berekend. gegevens alsnog worden aangepast.

EXTRA PANDEN VAN WEEK 1 - 5 JANUARI T/M 11 JANUARI 2011


6 JANUARI 2011 5 MiddenDelfland

PCOB Maasland met Extra zorg voor blinden Hulp bij


en slechtzienden Lezing
‘Het onderwijs Thuisadministratie
in Reinier de Graaf Genealogische
vroeger en nu’ Stichting Welzijn Midden-Delfland biedt

De eerste ontmoetingsmiddag van het nieu-


Delft, 4 januari 2011 – Vanaf half januari
kunnen visueel beperkte mensen terecht bij
de dienst Thuisadministratie.
Het bijhouden van de persoonlijke finan-
Vereniging
we jaar vindt plaats op dinsdag 11 januari het steunpunt van Koninklijke Visio op de ciële administratie kan een hele klus zijn. De Nederlandse Genealogische Ver-
om 2.30 u. in “Singelhof”. polikliniek Oogheelkunde van het Reinier Vormt het bijhouden van de administratie eniging afdeling Delfland organiseert
Op deze middag kunnen we elkaar nog veel de Graaf ziekenhuis. een probleem voor u, dan kunt u een beroep op donderdag 20 januari 2011 om
“Heil en zegen” toewensen. Dit expertisecentrum geeft slechtzienden doen op de dienst Thuisadministratie. 20.00 uur. De lezing ,,Het vervoer
Als gast en spreker verwelkomen we deze en blinde mensen advies over verschillende De Thuisadministratie is er in principe voor over vaarten en vlieten in en om Mid-
middag de oud-directeur van de “Groene vormen van revalidatie, hulpmiddelen, cur- iedereen vanaf 50 jaar die woont in Mid- den-Delfland” door historicus drs.
Oase”, dhr. Gerard Leysen. sussen en aanpassing van woning of werk- den-Delfland. Jacques Moerman. Vanaf de Middel-
Hij gaat ons het één en ander laten zien en plek. eeuwen tot in de zestiger jaren van de
hij gaat vertellen over het schoolgebeuren Een vrijwilliger komt u helpen bij het op vorige eeuw werden de waterwegen
van vroeger en van nu. Na het vaststellen van een blijvende visu- orde brengen en / of het bijhouden van uw intensief gebruikt voor het vervoer.
ele beperking, kan de oogarts patiënten financiële administratie. Hij /zij maakt Het zeil, de roeiriem, het trekpaard
Er zijn hem al diverse vragen voorgelegd, doorverwijzen naar het steunpunt van Vi- afspraken met u over de manier van aan- en de vaarboom waren belangrijke
zoals: “Is het kind van vroeger en nu het- sio. Patiënten kunnen een afspraak maken pakken. Desgewenst wordt ook informatie hulpmiddelen om de schepen voort te
zelfde kind? en “Hoe christelijk is het chris- voor een gesprek met een medewerker van gegeven over (senioren) vergoedingen en bewegen.
telijk onderwijs nog? en “Is een scheiding Koninklijke Visio, die met ingang van 13 financiële regelingen voor kwijtschelding,
van de ouders van invloed op de leerpresta- januari elke donderdagmiddag op de poli- subsidiëring of vergoeding van bijzondere In de streek herinneren rolpalen,
ties van het kind?” kliniek Oogheelkunde aanwezig is. kosten. boogbruggetjes, vaarsloten en jaag-
Ook u kunt aan dhr. Leysen uw vraag voor- paden nog altijd aan de regionale
leggen. Er zullen schoolliedjes worden “De komst van het steunpunt is een extra Bent u geïnteresseerd of wilt u meer infor- scheepvaart. Verdwenen zijn de
gedraaid en er zullen schoolmaterialen te service voor onze patiënten,” aldus Remco matie, neem dan contact op met de coördi- windassen, botenhuizen en secreten
bezichtigen zijn. We gaan kijken en horen Brouwer, teamleider Oogheelkunde. “Het nator. Zij komt op huisbezoek en dan kan langs het water. In de lezing wordt
hoe onze kleinkinderen hun lagere school- bespaart ze een rit naar de Haagse Visio- de situatie of hulpvraag besproken worden. uitgebreid aandacht besteed aan het
tijd beleven. Leden en belangstellenden zijn vestiging. Thuisadministratie wordt gecoördineerd groente vervoer naar de veiling en de
van harte uitgenodigd om deze gezellige door de ouderenadviseur Mariët Barendse vrachtvaarders van Schipluiden.
middag bij te wonen. Op onze polikliniek, een voor hen al ver- tel 06-136 630 17.
trouwde omgeving, krijgen mensen steun De spreker gebruikt naast dia’s van de
Tussen 14.00-14.30 uur ontvangst met kof- en advies bij allerlei praktische zaken.” Voor informatie kunt u ook binnenlopen op huidige situatie ook afbeeldingen van
fie of thee en de aanvang is om 14.30 uur. de locaties van Stichting Welzijn Midden- oude kaarten, prenten en schilderijen.
Toegang gratis, koffie/thee voor eigen reke- Bij vragen kunnen geïnteresseerden contact Delfland in Den Hoorn, Schipluiden of Adres: Kerkelijk Centrum Delfgauw,
ning à € 0,60 per kopje. In de pauze, zoals opnemen met de polikliniek Oogheelkunde Maasland. Zuideinderweg 7, 2645BD Delfgauw.
gebruikelijk, een PCOB-tractatie. van het Reinier de Graaf ziekenhuis, tel. Of bellen met de hoofdlocatie van SWMD Toegamg is gratis.
Inlichtingen bij Dicky Jordaan, tel. 5912645. (015) 2 60 40 90. 010-591 80 52.

Initiatief voor ongedwongen nieuwjaarsbijeenkomst


werd gewaardeerd
door Gemma van Winden-Tetteroo directeur naar de informele nieuwjaarsre-
ceptie gekomen. “Ik vind het een geweldig
Schipluiden – Nu de gemeente besloten initiatief vanuit de bevolking, maar ik vraag
had om af te zien van een nieuwjaars- me af of dit voor de gemeente de juiste be-
receptie in het kader van de bezuini- zuiniging is. Een nieuwjaarsreceptie is het
gingen, namen de vrijwilligers van De enige wat je kunt doen voor het bedrijfsle-
Dorpshoeve het voortouw om een infor- ven om elkaar op ongedwongen manier te
mele nieuwjaarsbijeenkomst te orga- ontmoeten,” zegt de Westlander die bin-
niseren. Het was niet overdreven druk, nenkort aan de Oude Veiling in Maasland
maar wel heel erg gezellig, op woensdag hoopt te gaan bouwen. “Je ziet het bij alle
5 januari aan de Keenenburgweg. Alle gemeentes, dat er bezuinigd moet worden.
dorpskernen van onze gemeente waren De meesten doen dat door af te zien van ex-
vertegenwoordigd en ook mensen vanuit tern ingehuurde krachten.”
’t Woudt hadden de moeite genomen
om bekenden en onbekenden de hand te Amsterdam volgt Midden-Delfland
schudden. Van lieverlee stromen de mensen binnen.
Kees Fransen uit Den Hoorn is ook naar
Sfeer in Midden-Delfland is goed Schipluiden gekomen. “Die verbinding tus-
“Normaal ga ik nooit naar de nieuwjaarsre- sen de woonkernen vind ik belangrijk. Het
ceptie, maar nu ik las dat het om een burge- is goed om aan het begin van het nieuwe
rinitiatief ging en dus gewoon de gezellig- jaar elkaar te ontmoeten.” Wethouder
heid voorop staat, had ik er wel oren naar,” Christiaan van der Kamp prijst het initi-
zegt Henri die samen met anderen geniet atief van de vrijwilligers van De Dorps- Even gezellig bijkletsen en de beste wensen uitwisselen.
van de ambiance. hoeve. “Midden-Delfland was het eerst met
het afschaffen van de nieuwjaarsreceptie en
De burgemeester en bijna alle wethouders het is leuk dat Amsterdam dit van ons heeft Meer mogelijkheden voor het bedrijfsleven andere ondernemers van Midden-Delfland.
en een aantal gemeenteraadsleden hadden overgenomen,” schertst hij. Vanuit Maasland zijn o.a. wat ondernemers De wereld bestaat tenslotte uit meer dan
gehoor gegeven aan de uitnodiging om naar De Dorpshoeve gekomen. Kees en alleen Cittaslow.” Ook deze Maaslanders
aanwezig te zijn. Verder waren er burgers, Leden van de Jongerenraad komen om te Gerda Vreugdenhil en hun zoon Aart zijn in kunnen het initiatief voor de nieuwjaarsbij-
ondernemers en afgevaardigden van vereni- netwerken, zo vertellen Marco Moerman, gesprek met Eef Kroes. “Een receptie hoeft eenkomst wel waarderen.
gingen die de beste wensen overbrachten. Eric Jan Voogt en Ruben Buijl. In februari niet zo veel te kosten om toch bij elkaar te
“We komen voor ons werk in veel gemeen- a.s. gaat de Jongerenraad officieel van start. zijn. Voor het nieuwe jaar hopen wij op wat 2011 is ingeluid. “Hoe we het volgend jaar
tes, maar de sfeer hier in Midden-Delfland De jonge mensen bruisen van de ideeën en meer activiteiten in onze gemeente, wij zou- doen, zien we dan wel weer, maar wij stel-
is wel heel goed,” zegt Aad Bouhuisen van hebben het druk met de opstartfase van hun den graag het bedrijfsleven in wat positiever len de intentie van De Dorpshoeve op prijs,”
het gelijknamige bedrijf voor projectont- initiatief. Maar wat extra mensen ontmoe- daglicht willen zien. En dan hebben we het besluit burgemeester Rodenburg.
wikkeling. Samen met zijn collega is de ten kan natuurlijk geen kwaad. niet alleen over de boeren maar ook over de
6 JANUARI 2011 6 MiddenDelfland


Maasland Schipluiden Den Hoorn
PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE GEMEENTE
MEDISCHE DIENSTEN SCHIPLUIDEN ‘T WOUDT - DEN HOORN
MAASLAND Dorpskerk Zondag 9 januari
Artsendienst Zondag 9 januari 10.00 uur Woudtse kerk
Voor de weekenddienst kunt u contact Ochtenddienst: (her)bevestiging en Cand. mw. L. E. Bassa, Utrecht.

Noteren
opnemen met de Centrale Huisartsenpost afscheid ambtsdragers 19.00 uur De Rijstuin
Westland, tel 0174-638738. 10.00 uur: mevr. ds. E. Dibbets-van der ds. M. Treuren, Pijnacker.
Roest.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK Avonddienst PAROCHIE ST. ANTONIUS EN
MAASLAND 19.00 uur: mevr. ds. E. Dibbets-van der ST. CORNELIUS TE DEN HOORN
Overdag: open van 8.00-12.00 uur en Roest. Parochiesecretariaat geopend op ma., di.,
13.30-17.30 uur en do. van 9.00 - 12.00 uur, tel. 015-2615125.
CAREYN Zaterdag: 10.00-12.00 uur (010-5924923) H. JACOBUS DE MEERDERE Emailadres parochie: secretariaat@antoni-
Voor aanvragen van wijkverpleging, Avond en nachtdienst: Telefoon: 0800- SCHIPLUIDEN us-cornelius.nl
hulpmiddelen of personenalarmering 2769378 (u wordt doorgeschakeld naar re- Intenties Website: www.antonius-cornelius.nl
Thuiszorg Careyn gionale dienst-apotheek).
Den Hoorn/Schipluiden: Vrijdag 7 januari
Koningin Julianaplein 5e DIERENKLINIEK DE DELTA Eerste vrijdag van de maand Agenda
2635 HD Den Hoorn Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, 19.30 uur ……. 1ste donderdag
Telefoonnummer 015 -2191837 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-5920696. Zaterdag 8 januari Donderdag 6-1 14.00 Eucharistieviering in
Spreekuur van maandag t/m vrijdag van 13 Openingstijden: GEEN VIERING De Kickerthoek, voor iedereen met name
tot 14 uur ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur Zondag 9 januari voor senioren. Voorganger: Pastor L. de
bij geen gehoor: Careyn klantenservice; do 08.00 - 19.30 uur. 10.00 uur Overl. ouders Schilperoort- Groot.
088-1239988 Voor spoedgevallen: ‘s avonds/’s nachts/ Lourier; Willem Haring; Riet v.d. Drift-de 1ste vrijdag
Thuiszorg Careyn Maasland: weekend 010-5920696. Vette; Overl. ouders v.d. Zalm-Baartmans; Vrijdag 7-1 19.00 Eucharistieviering in de
Servicepunt Maassluis/Maasland Theo Smits; voor moeders verjaardag. kapel. Voorganger: Pastor L. de Groot.
Veerstraat 13, INTERKERKELIJKE DOVENDIENST Woensdag 12 januari Zaterdag 8-1 19.00 Eucharistieviering met
3142 CP Maassluis, DELFT EN OMSTREKEN KBO-PCOB viering Nederlandse liederen.
open op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Zondag 9 januari 09.30 uur ……. Voorganger: Pastor B. v.d. Helm.
088-1239988 10.00 uur Geen opgave ontvangen. Zaterdag 15 januari Zondag 9-1 10.00 Eucharistieviering met
Oecumenische viering Nederlandse liederen.
Voor hulpmiddelen kunt u ook terecht bij de PROTESTANTSE GEMEENTE 19.00 uur Cor Gielesen; Peter Cloosterman; Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
thuiszorgwinkels in Vlaardingen, Oostha- MAASLAND I.W. Lenie Ammerlaan-de Brabander; Graab Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.
venkade en Delft, Sadatweg 129. Beide zijn Zondag 9 januari Haring en Len Haring-van Winden (jaar-
open van maandag tot en met zaterdag van Oude Kerk getijde); Johanna Holtkamp-Ammerlaan;
10.00 tot 14.00 uur. 10.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter. Joop v. Adrichem; Willem Gravendeel;
Nieuwe Kerk Cornelia Stolk-v. Vliet.
Consultatiebureaus 10.00 uur ds. K. Jonker, alternatieve dienst. Zondag 16 januari
Graaf Dirk II laan 2, 3155 VS Maasland. Oude Kerk GEEN VIERING
Management, staf- en beheersdiensten: 19.00 uur ds. K. Jonker, vesper.
‘s-Gravelandseweg 557, Postbus 900, 3100
AX Schiedam, tel. 010-2463500.
Voorgangers
zondag 9 januari Pastor H. Spaan/ Pastor VVV Snertwandelingen
PAROCHIE H. MARIA MAGDALENA J. Eijken
Kraamzorg MAASLAND zaterdag 15 januari Pastor Spaan Hopelijk blijft de sneeuw even weg en kun-
Careyn Kraamzorg zorgt voor deskundi- Pastor H. L. J. Spaan 015 - 3808130. nen we weer flink aan de wandel. De jaar-
ge zorg tijdens de thuisbevalling en in de Pastor L.A.M. van den Hoven 015 – 2579129 Mededelingen lijkse snertwandelingen van VVV West-
kraamtijd. U kunt u iedere werkdag tussen Spreekuur pastores: donderdagmorgen van - Vrijdagavond is om 19.30 uur de viering land/Midden-Delfland komen er namelijk
8.30 en 17.00 uur aanmelden via Careyn 09.30 uur – 12.00 uur. van de eerste vrijdag van de maand. weer aan. Er kan worden gewandeld op de
Kraamzorg Cliëntenservice, 088-1239999. E-mail adres pastor Spaan: - In de viering van zondag 9 januari wordt zaterdagen 22 en 29 januari en 5 en 12 fe-
Wij adviseren u om dit tussen de tiende en huubspaan@sion-parochies.nl de nieuwe pastor Jan Eijken aan onze paro- bruari.
zestiende week van de zwangerschap te E-mail adres pastor L. van den Hoven: chie voorgesteld. Na afloop is er gelegen-
doen. louisvandenhoven@casema.nl heid om koffie te drinken in de Schelp en Dit keer is er een route uitgezet in Midden-
Voor assistentie tijdens de bevalling of bij Het parochiesecretariaat is bereikbaar op nader kennis te maken met pastor Eijken. Delfland, vanuit Schipluiden en één in
thuiskomst uit het ziekenhuis belt u Careyn dinsdag - en donderdagmorgen van 09.00 - - Dinsdagavond is om 18.45 uur een rozen- Westland, vanuit Poeldijk. De wandeling
Kraamzorg Bevalling en Thuiskomst, 088- 11.30 uur, 010 - 5912055 of- 06-20570434). kransgebed. vanuit Schipluiden start bij Huiskamer-
1239911. Wachttelefoon pastores: 06 –12187304 - Woensdagmorgen is er om 9.30 uur een restaurant Indigo, aan de Singel 6. U kunt
www.careyn.nl Emailadres:h.maria.magdalena@hetnet.nl gezamenlijke viering van de PCOB en de kiezen tussen een wandeling van 8 of 18 ki-
Website: www.kerkentemaasland.nl KBO. Aansluitend is er een samenzijn in lometer. Deze route gaat over het algemeen
Website SION: www.sion-parochies.nl de Schelp met koffie, een drankje en een over rustige wandel- en fietspaadjes door
CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN hapje. Midden-Delfland. Huiskamerrestaurant
MIDDEN-DELFLAND Week 01 – 2011 - Volgende week zaterdag is er om 19.00 uur Indigo is geopend van 10.00-19.30 uur. De
Jeugdgezondheidzorg Zuid-Holland West Zondag 9 januari een oecumenische viering. Voorganger is tweede wandeling begint bij Motel-restau-
Koningin Julianaplein 7 10.00 uur Eucharistieviering, voorganger pastor Spaan m.m.v. het mannenkoor. rant Elzenhagen, aan de Monsterseweg 100
2635 HD Den Hoorn pastor B. van der Helm m.m.v. St. Caecilia in Poeldijk. Hier kunt u kiezen tussen een
Tel: 079-3435534 10.00 uur Voorbereidingsochtend EHC Spreekuren van het Pastoraal Team: wandeling van 9, 11 of 13 kilometer. Deze
Inloopspreekuur woensdag van 12.00-13.00 Dinsdag van 9.00 – 10.00 uur in Schiplui- route gaat onder andere door Madestein en
uur (vanaf medio augustus 2010) den: 015 - 3801810 het Wengebied. Motel-restaurant Elzenha-
Donderdag van 9.30 – 12.00 uur in Maas- gen is geopend van 10.00-17.00 uur.
Graaf Dirk II laan 2 land: 010 - 5912055
3155 VB Maasland Donderdag van 19.00 – 20.00 uur in Den Op één van de zaterdagen meldt u zich bij
Tel: 010-5917812 Hoorn: 015 - 2615125 één van de restaurants. Hier krijgt u een
Inloopspreekuur maandag van 14.00-15.00 routebeschrijving en een bon voor een kop
(vanaf 1 september 2010) snert mee. U mag zelf beslissen of u begint
Windrecht 6 met de wandeling en eindigt met een over-
2636 JA Schipluiden ARGOS ZORGGROEP Werk van Argos Zorggroep in DrieMaas- heerlijke kop snert, of dat u zorgt voor een
Tel: 06-20598525 SERVICE EN ZORG Stede. Tel. nr. 010 - 427 81 99. gevulde maag alvorens u aan de wandeling
Inloopspreekuur woensdag van 09.30-10.30 Thuis Garant begint. Voor het ‘pakket’, dus routebe-
uur Thuis Garant ondersteunt oudere inwoners Zorgcentrum De Tweemaster schrijving én erwtensoep, betaalt u € 6,25
in Maassluis om zo lang mogelijk zelfstan- Zorgcentrum De Tweemaster biedt u de per persoon.
Management, staf- en beheersdiensten: dig te blijven wonen. mogelijkheid zorg te krijgen in een huise-
Burgemeester Honnerlage Gretelaan 57 Thuis Garant garandeert haar leden, door lijke sfeer. Het zorgcentrum biedt naast zorg Voor meer informatie kunt u contact op-
3119 BA Schiedam middel van een abonnement, zorgservice en service voor zijn bewoners ook diensten nemen met VVV/ANWB Westland, Wil-
bemiddeling. Bij een alarmering zijn wij voor 55 plussers die niet woonachtig zijn helminaplein 10 in Naaldwijk, telefoon
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK binnen een half uur bij u thuis, 7 dagen per in het centrum zoals: deelname aan evene- (0174) 61 00 31 of via info@vvvwestland.
STICHTING KWADRAAD week en 24 uur per dag. Wilt u een vrijblij- menten, gebruik maken van het restaurant, nl. VVV/ANWB Westland is geopend van
Tel.: 0900-1202150 vend informatief gesprek en/of lid worden winkel, kapper en warme maaltijden. Wilt u dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 17.00
Spreekuur: van Thuis Garant, belt u dan met tel. nr. 010 meer weten dan kunt u bellen met het num- uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00
Elke vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur, Py- - 593 35 57. mer 010 - 591 00 11 of bezoek ons aan het uur.
nasplein 1, Maasland. Verpleeg & reactiveringscentrum Vondelpark 2, 3141 CJ Maassluis.
Elke donderdag van 9.00 tot 10.00 uur in het DrieMaasHave
Windrecht 8, Schipluiden. DrieMaasHave is een wijkgericht verpleeg-
Elke dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur in Prins & reactiveringscentrum, relatief klein, STICHTING ZORGINSTELLINGEN recht bij CliëntenService Pieter van Foreest
Willem Alexanderhof 1, Den Hoorn. waardoor het een knusse, open en informele PIETER VAN FOREEST op het nummer 015-2513690.
sfeer heeft. Kleinschalig wonen Singelhof
STICHTING Naast hoogwaardige verpleegzorg en be- Hofsingel 28 A en B STICHTING
OPENBARE BIBLIOTHEEK handeling kunt u in DrieMaasHave ook te- 3155 AL Maasland WELZIJN MIDDEN-DELFLAND
MAASSLUIS/MIDDEN-DELFLAND recht voor dagbehandeling en kleinschalig Ontmoetingscentrum Singelhof Ondersteuning van ouderen en mensen met
Openingstijden bibliotheek Maasland wonen. Tel. nr. 010 - 592 34 88. Hofsingel 26 een functiebeperking door: ouderenadvi-
Maandag: 13.30-20.00 uur 3155 AL Maasland seur, maaltijdvoorziening, activiteiten en
Woensdag: 13.30-17.00 uur Zorg Aan Huis Open op maandag, donderdag en vrijdag cursussen, informatie en advies, vrijwilli-
Vrijdag: 13.30-20.00 uur Zorg Aan Huis. Om zo lang mogelijk ver- van 10:00 tot 16:00 uur gerswerk. Locatie Den Hoorn: 015 262 58
Openingstijden bibliotheek Den Hoorn antwoord in uw vertrouwde omgeving te WoonZorgCentrum Akkerleven 64, locatie Maasland: 010-5918052, locatie
Maandag 14.00-17.00 uur kunnen blijven wonen bieden wij u een Veldvreugd 15 Schipluiden: 015-3808842.
Dinsdag 14.00-20.00 uur breed pakket aan zorg, afgestemd op uw 2636 JJ Schipluiden Email: info@swmd.nl
Woensdag 14.00-17.00 uur persoonlijke situatie. Zoals bijvoorbeeld Zorg Thuis Midden-Delfland
Vrijdag 14.00-20.00 uur huishoudelijke hulp en/of zorg met onder- Zorg Thuis betekent dat u in uw eigen ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE
Zaterdag 10.30-13.00 uur steuning van behandelaars. Wilt u in aan- woonomgeving de zorg en huishoudelijke Voor mensen in de laatste fase van hun leven
Openingstijden bibliotheek Schipluiden merking komen voor Zorg Aan Huis, dan hulp krijgt die u nodig heeft. Zorginstellin- biedt de Stichting Vrijwilligers Palliatieve
Maandag: 14.00-17.30 uur kunt u dit bij uw huisarts of bij het CIZ (tel. gen Pieter van Foreest biedt u die mogelijk- Terminale Zorg (VPTZ) hulp. Vrijwilligers
Woensdag 14.00-17.30 uur nr. 010-4091610) aangeven. Voor meer in- heid door middel van Zorg Thuis. van de stichting ondersteunen cliënten en
Vrijdag 14.00-20.00 uur formatie bel de afdeling Maatschappelijk Voor meer informatie en vragen kunt u te- hun familieleden. Informatie 06-12471661.
6 JANUARI 2011 7 MiddenDelfland

Geboren:
UITVAARTVERZORGING
A. H. VAN ROON

Jesse Vermeer Persoonlijke verzorging van Overledenen


BEGRAFENIS - CREMATIE In droeve omstandigheden
31-12-10 te Goes
Broertje van Sophie - GRAFMONUMENTEN tellen alleen
Ouders: Maarten en Josien Dag en nacht bereikbaar.
Grootouders: Rens en Heleen †21-10-10 Dr. J. de Koninglaan 4
persoonlijke wensen.
Over-oma: Riek Vermeer-van Santen 2636 BZ Schipluiden
Commandeurskade 17 Tel. 015-3808365
Dag en Nacht: BEGRAFENISSEN EN CREMATIES
Mobiel 06-53631870
3155 AC Maasland
010-592 30 78
HET JAAR GOED BEGIN- www.uitvaartrijkeboer.nl PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
NEN? Maak een eind aan
stress! Gebruik je ademha-
Het bestuur van volleybalvereniging UFO’87 ling om jezelf in coheren-
Maasland heeft het droeve bericht ontvangen dat tie te brengen. Interesse:
haar oud-lid www.hetleeratelier.nl of 06-
30781662
Wim Beuzenberg

toch nog onverwachts is overleden.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen


en familie veel sterkte.

Maasland, 29 december 2010

Omdat het leven verder gaat...

John van Kleef en Walter van Leeuwen

06-12822222 (dag & nacht)


www.regenbooguitvaart.nl

begrafenisverzorging
06-38917602
Fax: 010-5926544 Den Hollander
Begrafenissen in Gemeente Midden-DelÁand
en omstreken.
Meubelstoffeer-atelier Burgmans Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst
W O N I N G I N R I C H T E R uitvaartcentrum of thuis met koeling.
Geen crematies.
Draagt zorg voor begrafenis of crematie in de hele regio KERKLAAN 11
T. den Hollander
2678 ST DE LIER
TO N N Y B U R G M A N S T 0174 510 224
P.N. den Hollander
Dag en nacht bereikbaar!
F 0174 523 524 Mozartlaan 13
Fresiastraat 12, 2671 KS Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl info@eijk-uitvaartverzorging.nl
M 06 107 29 992 3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

WWW.SLAGERIJVANGEEST.NL
DE LEKKERSTE SLAGER VAN MIDDEN DELFLAND
Iedere maandag Pepersteak
SCHIJVENDAG een heerlijk gekruid
Hamburgers, rollade, biefstukje
Gelderse- of
champignonschijven Nu 3 stuks € 4.95
4 stuks € 2,95
Uit eigen worstmakerij
Ouderwets lekker, Grillworst (onze specialiteit)
uit eigen keuken
Kant en klare 100 gram € 0,95
Hachee Gebraden gehakt
nu 100 gram € 0,95 100 gram € 0,95
Bouwmaterialen
Dijkshoornseweg 21 Keukens, Tegels, Plavuizen, Betonwaren
Den Hoorn
Tel. 015 - 261 47 71
Probeer eens ons Openingstijden:
Broekmolenweg 9, 2289 BE Rijswijk
smaakvol vers Maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 18.00 uur
Telefoon 015 - 2130906 • Fax 015 - 2136314
scharrelvarkensvlees Zaterdag
van 8.00 tot 15.00 uur www.verhaarbouwmaterialen.nl
Aanbiedingen geldig van maandag 10 jan t/m zaterdag 15 jan.
6 JANUARI 2011 8 MiddenDelfland

Nog twee weken:


dan barst Cult Royale los! Wereldwinkels Kerst op Bouwlust
Schipluiden - Binnenkort is het dan ein-
in Maasland Helaas was het weer niet zo als we had-
den gehoopt en het aantal bezoekers veel
Bij één van de kraampjes stond een kerst-
boompje waar je voor 1,- een sterretje kon
delijk zover: dan barst Cult Royale los en
voor alle zekerheid geven wij u nog even
en Schipluiden minder dan verwacht, maar de sfeer was
perfect. Er lag een prachtig pak sneeuw en
kopen en je bovendien altijd prijs had. Voor
de opbrengst van dit boompje kon men een
de allerlaatste informatie. Ten eerste is De aanbieding voor de maand januari zeg nou zelf, dat hoort natuurlijk wel bij het goed doel opgeven. Veel mensen wensten
daar Plastique Fantastique, ons community in Maasland bestaat uit heerlijke cho- kerstplaatje. Gelukkig durfden veel mensen elkaar fijne feestdagen toe.
kunstwerk gemaakt van afvalplastic. Het colade koffieboontjes. De aanbieding het toch nog aan om door het pak sneeuw De opbrengst schenken we aan Au Boulot
speelt de hoofdrol bij de opening van ons voor de maand januari in Schipluiden naar Bouwlust te komen om te genieten van die zich inzet voor kinderen met een autis-
prachtige festival op zaterdag 22 januari om wordt gevormd door koffiepads van de levende kerststal en de mooie verhalen tische beperking en hierbij gebruik maken
15:00 uur achter restaurant Indigo. Uw bij- Guatamala- en Kilimanjaro-koffie. die daar verteld werden. De levende kerst- van asinotherapie.
drage is hierbij onmisbaar en daarom vra- De koffiepads zijn voorzien van het boom trok ook de nodige belangstelling. Er Voor meer informatie kunt u binnenkort te-
gen wij u (schoon) afvalplastic in te leveren bekende Max Havelaar keurmerk. is veel geknutseld en natuurlijk mochten de recht op onze vernieuwde website
op vrijdagavond 21 januari vanaf 19.00 uur cadeautjes in de hooiberg niet ontbreken. www.hoevebouwlust.nl.
bij de oude Rabobank. Iedere Wereldwinkel-klant draagt
Ten tweede nog het laatste nieuws over de rechtstreeks bij aan een beter bestaan
vrijdagavond: ook hiervoor kunt u zich voor de kleine boeren in de Derde
nog (net) aanmelden via vrijdagavond@ Wereld. U bent van harte welkom in
cultroyale.nl; tenminste als u uw souve- onze winkels, waar we u naast onze
nirs, reisverhalen, fotoreportages en wilde levensmiddelen, een assortiment aan
avonturen met de rest van Schipluiden kunstnijverheid kunnen tonen.
wilt delen. Verder willen we u nog wijzen Openingstijden Maasland: iedere eer-
op het kinderprogramma dat als vanouds ste zaterdag van de maand van 9.00
op zaterdagmiddag wordt georganiseerd. uur tot 12.00, op de hoek Oranje-Nas-
Deze keer draait het allemaal om ridders saustraat-Huis te Veldelaan, dus op 8
en jonkvrouwen; in verhalen, toernooien januari aanstaande.
en als creatieve activiteit komen zij aan de Openingstijden Schipluiden: iedere
kinderen voorbij. Wist u al dat u zich nog woensdag van 14.00 uur tot 17.30 uur
steeds kunt aanmelden als medewerker? Ja en iedere vrijdag van 14.00 tot 18.00
dus. Wij kunnen altijd hulp gebruiken, dus uur. In de bibliotheek, Keenenburg-
als u het leuk vindt om de Cult Royale trein weg 10a.
in het spoor te houden, meldt u dan aan bij
Laura Harteveld (laura@cultroyale.nl). Inlichtingen over Wereldwinkel
Tenslotte nog de oproep om u op te geven Maasland: Joop Vreugdenhil
voor Prakkie Royale; wij zijn op zoek naar tel. 010- 5910275
eters! Aanmelden kan bij Debby Haring Inlichtingen over Wereldwinkel
via debby@cultroyale.nl; Meer informatie Schipluiden: Dineke Boekestijn
vindt u op www.cultroyale.nl bij Prakkie tel. 015-380 8850.
Royale.

Stroomstoring:
Zijn de winkels nu al gesloten?
Schipluiden – Menigeen had de indruk dat,
zo op de valreep voor de jaarwisseling,
nog wel een stukje open te krijgen maar
uiteraard was het verder in de winkel on-
Minder vandalisme met oud
de winkels in Schipluiden eerder gesloten
waren. Bij Albert Heijn verzamelden zich
rond 15.30 uur op 31 december aardig wat
klanten die nog juist de laatste boodschap-
verlicht. Daarom vroegen mensen zich af,
of ze nog wel naar binnen konden. “Toen
ik die half open deur zag, wist ik niet of ik
het aandurfde om de winkel in te gaan. Wie
en nieuw in Midden-Delfland
pen voor de oud- en nieuw viering wilden weet ging het alarm wel gillend af als ik een Midden-Delfland - ,,Het is wel eens anders litiemensen op pad om alles in de gaten te
aanschaffen. Zij stonden voor een gesloten voet over de drempel zou zetten,” meende geweest.’’ Na het opmaken van de balans houden. Er is niemand opgepakt waarop het
deur. “Vanwege stroomstoring hopelijk tij- een klant. over hetgeen zich tijdens oudejaarsnacht snelrecht moest worden toegepast.
delijk gesloten” stond er op een briefje te Niets was minder waar; iedereen was wel- in de gemeente Midden-Delfland heeft
lezen. De deuren van de supermarkt waren kom, alleen wel in de donkerte. Na een afgespeeld, kan burgemeester Arnoud Ro- Behalve over het rustige verloop van oude-
dicht op het moment dat de stroom uitviel klein uurtje was de storing verholpen. Over denburg meer dan tevreden zijn. ,,Oud en jaarsnacht wil Rodenburg tal van inwoners
en dus konden er geen klanten naar binnen. de oorzaak tast de redactie nog steeds in nieuw is in de gemeente eigenlijk heel rus- ook een complimentje overbrengen. ,,Heel
Bij de Dio drogist wist men de winkeldeur het duister. tig verlopen. Nergens hebben zich excessen veel mensen hebben na afloop van de jaar-
voorgedaan, hooguit was er wat rumoerig- wisseling zelf de rommel opgeruimd. Waar
heid.’’ we als gemeente heel blij mee zijn.’’ Het
handje schudden met de inwoners of het
Los van al het geknal van het vuurwerk, be- uitspreken van een nieuwjaarstoespraak
trof de rumoerigheid alleen een klein vecht- tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsrecep-
partijtje in Den Hoorn. Wat door ingrijpen tie was er dit jaar voor Rodenburg en zijn
snel was opgelost. Rodenburg: ,,De schade wethouders niet bij. Midden-Delfland was
in Midden-Delfland bleef dit keer beperkt één van de weinige gemeenten in de regio
tot 12.500 euro. Daarmee is de 27.000 euro waar de traditionele receptie in verband met
van vorig jaar meer dan gehalveerd.’’ De de bezuinigingen was geschrapt. Zodra het
schade bestond voornamelijk uit het ver- nieuwe gemeentehuis er staat, ergens in
nielen van verkeersborden, prullenbakken 2012, keert de nieuwjaarsreceptie weer te-
en containers. Echt grote branden of grote rug.
vernielingen hebben zich in de gemeente Deze kan begin 2013 in het nieuwe gemeen-
niet voor gedaan. ,,De aanpak heeft zijn tehuis worden gehouden, waarmee de kos-
vruchten afgeworpen,’’ zegt Rodenburg. ten volgens het college belangrijk terugge-
In Midden-Delfland waren zo’n dertig po- bracht kunnen worden.

arte Gefeliciteerd!
Van H
Wilt u uw jarige kind of kleinkind opgeven voor deze rubriek, en wordt deze niet ouder
dan 10 jaar? Stuur dan ongeveer een week voor de verjaardag een duidelijke foto met
Meditatie & Ontspanningstraining een briefje in, voorzien van naam, adres, woonplaats, geboortedatum telefoonnummer,
leeftijd, en enkele bijzonderheden van de jarige. Aan de publicatie zijn geen
in bibliotheek Den Hoorn kosten verbonden. Wilt u de foto retour, stuur dan een voldoende gefrankeerde aan uzelf
geadresseerde envelop mee.
Schakel MiddenDelfland, Postbus 24, 3140 AA Maassluis.
Bent je op zoek naar meer rust en balans werken. Deze kun je dan thuis oefenen. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een mailtje naar:
in je leven? HBO docent en oprichter van Het zijn zittende stoelmeditaties. md.nieuws@thuisbladen.nl
Zakelijk Mediteren (www.zakelijkmedi- Meditatie is een uitstekende methode
teren.nl) Niels Emonts verzorgt heldere, om je meer in balans, fitter en vrolijker
niet-zweverige meditatietrainingen. We te voelen. Met meditatie creëer je even Hiep hoera!!! op 13 januari wordt ons zonnestraaltje
worden continu aangespoord op alle tijd voor jezelf.
vlakken ons maximum te bereiken. Wat Bibliotheek Den Hoorn Maud Verboon 2 jaar
we echter onvoldoende leren is hoe te Woensdag 19 januari 2011 19.30 – 20.30 Gefeliciteerd en een dikke kus
ontspannen in deze drukke tijden. uur Ze is altijd vrolijk en gek op muziek, zingen en dan-
In de training komen verschillende me- Toegang: € 9,00
ditatieoefeningen aan bod. Hierdoor ont- Let op: er kunnen maximaal 15 personen sen, maar ook luisteren naar verhalen in de boekjes.
dek je welke oefeningen goed voor jou aan deelnemen. Ze gaat met opa op de fiets door de polder of met
andere opa het hok van de duifjes schoonmaken
6 JANUARI 2011 9 MiddenDelfland

Het bestuur van de Zorg


Watersport Vereniging Schipluiden Wonen
wenst al haar leden een Welzijn
Voorspoedig en Gezond 2011 Behandeling

DOELENKWARTET
HET VERLIEFDE HART
DONDERDAG 6 JANUARI, 20.30 UUR € 16
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
De strijkkwartetten van Leoš Janáþek behoren tot de
meest gepassioneerde strijkkwartetten ooit geschreven.
De hartstochtelijke liefde die Janáþek voor Kamila
Stöslova opvatte bracht hem in een staat van vulkanische
productiviteit. Fragmenten uit brieven van Janáþek aan
Stöslova en bewerkingen van Tsjechische volksliederen
Gelukkig
verdiepen het klankbeeld van een opmerkelijke liefdesgeschiedenis. Met sopraan
Simone Riksman als Kamila.
Nieuwjaar
DE NACHTZUSTERS
BROKKEN: DE GESCHIEDENIS VAN
DE VROUW IN 20 HOOGTEPUNTEN
VRIJDAG 7 JANUARI, 20.30 UUR € 16
Nieuw jaar, nieuwe carrière?
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
In BROKKEN nemen Nachtzusters Kaat en Anna Schalkens
de geschiedenis van de vrouw eens even grondig met u door
en wel in 20 hoogtepunten. Maar wat zijn die hoogtepunten? Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s!
Was het de uitvinding van de BH? Jarenlang maakten
Ottolien Boeschoten en Jet van Boxtel het legendarische Ben jij die gastvrije, professionele, betrokken en actieve
VPRO-radio programma Nachtzusters, met het Kersthoorspel als jaarlijks terugkerend
fenomeen. Op nachtzusters.net kunt u heel wat leuke fragmenten beluisteren. Verzorgende IG (niveau 3) of Helpende (niveau 2)
die graag dat stapje extra wil zetten voor onze (veelal oudere) cliënten?
Kom dan ons team versterken.
TIM AKKERMAN
THEATERTOUR Je bent van harte welkom!
ZATERDAG 8 JANUARI, 20.30 UUR € 17
Bel ’De Zorghalte’ op 015 212 85 39 of kijk snel op:
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Jarenlang maakte Tim Akkerman furore als zanger van Di-
rect. Na meer dan duizend optredens, een kast vol prijzen
en vier succesvolle albums vond hij het tijd voor iets
anders. Iets persoonlijkers. Tim pakte als een echte singer-
songwriter zijn gitaar om nieuwe liedjes te schrijven: “Ik
www.pietervanforeest.nl
wil graag een mix maken van Bruce Springsteen, Simon &
Garfunkel, Nick Drake en Jason Mraz.” Zijn eerste solo-album verscheen in de zomer van
2010. Daarna trekt Tim langs de Nederlandse theaters om zijn nieuwe liedjes te spelen.
HET LEERATELIER WENST
U EEN COHERENT 2011.
CORDEVENTO Informatieavond op dinsdag AUTOBEDRIJF
18 januari bij Arco Iris. voor
ERIK BOSGRAAF, IZHAR ELIAS
EN ALESSANDRO PIANU
aanmelden en meer informa-
tie over hartcoherentie met v.d. Voort B.V.
ZONDAG 9 JANUARI, 11.30 UUR € 13 de HEARTMATH methode
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE www.hetleeratelier.nl Peugeot 107 5-drs Sublim 5 km 2011
Cordevento laat de popmuziek van de zeventiende eeuw Opel Astra 1.4 16V 5-drs Edition 23000 km 2009
herleven. De harde kern van dit ensemble bestaat uit een Scoda Fabio 1.4 16V 5-drs 44000 km 2008
blokÀuitist, een barokgitarist en een klavecinist. Deze zondag UITVAARTVERZORGING
Citroen Grand C4 Picasso 1.8 16V Amb.7-pers. 61000 km 2007
speelt Cordevento het programma The Dancing Master, waarin A. H. VAN ROON
Nicola Matteis centraal staat. U hoort deze zondag onder andere suites van Matteis, Prelude
Mitsubishi Colt 1.3 Heartbeat 35000 km 2007
van Henry Purcell en Chaconne van Francesco Corbetta. Bijzonder is ook Tune for the Sky- Persoonlijke verzorging van Overledenen Mitsubishi Colt 1.5 35000 km 2007
lark gespeeld op een Àuitje. Dit lied werd gebruikt om leeuweriken een wijsje te leren. Toyota Yaris 1.3 Linea Sol 39000 km 2007
BEGRAFENIS - CREMATIE Fiat Grande Punto 1.4 5D Edizione Prima 18000 km 2007
- GRAFMONUMENTEN
RESERVEREN:
Peugeot 206 1.4 16V Quicksilver 56000 km 2006
Daihatsu Sirion 5-drs 76000 km 2006
Dag en nacht bereikbaar. Opel Corsa 1.2 16V Twinport 25000 km 2006
Dr. J. de Koninglaan 4 Ford Mondeo 1.8 16V Wagon 123000 km 2005
2636 BZ Schipluiden Ford Fiesta 1.3 Futura 21000 km 2005
BMW 316 Automaat 108000 km 2005
Tel. 015-3808365
Mobiel 06-53631870
Nissan Almera 1.8 5-drs 72000 km 2005
Rover Streetwise 1.4 16V 5-drs 75000 km 2004
Opel Astra 1.6 Njoy 5-drs 136000 km 2004
Peugeot 307 1.6 XT 5-drs 83000 km 2004
HET JAAR GOED BEGIN- Ford Focus C-Max 88000 km 2004
NEN? Maak een eind aan
stress! Gebruik je ademha- Renault Kangoo 1.6 16V Air 77000 km 2004
ling om jezelf in coherentie te Toyota Avensis Verso 2.0 Sol 98000 km 2003
brengen. Interesse: www.het- Toyota Corolla 1.6 16V Linea Sol 57000 km 2003
leeratelier.nl of 06-30781662 Toyoat Yaris 1.3 Linea Sol 5-drs 2003
Fiat Stilo 1.6 16V 5-drs 72000 km 2003
Opel Agila 1.2 16V 26000 km 2002
Tweedehands mooie dameskleding Opel Astra 1.6 Stationwagon 124000 km 2002
Toyota Corolla 1.8 T-Sport 148000 km 2002
te koop bij: Renault Megane Scenic 1.6 16V Expression 123000 km 2001
Massage
Buitenstebinnen
Toyota Rav 4 2.0 16V Linea Luna 98000 km 2001
Opel Zafira 1.6 16V Comfort + airco 165000 km 2001
Opel Corsa 1.2 Onix 89000 km 2000
Zorg goed Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur en op
afspraak, ben je van harte welkom op de
VW Golf 1.4 16V
Mazda Demio 1.3
113000 km
101000 km
2000
2000
Koningin Julianaweg 108 in Maasland.
voor jezelf in Als je stijlvolle kleding hebt die je niet
Suzuki Grand Vitara 2.0
VW Sharan 2.0
99000 km
179000 km
2000
1999
(meer) draagt of toch niet bij je blijkt te Renault Megane Scenic 1.6 16v E RN 161000 km 1998

2011! passen maar nog wel waarde van schoon-


heid heeft, dan kun je deze inleveren bij
mij op afspraak. Je krijgt hiervan de helft
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Wij wensen iedereen een Annelies Lapré van wat het opbrengt. Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
gelukkig en gezond 2011! Wordt het niet verkocht na verloop van Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Commanderij 59
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
3155 AA Maasland tijd dan gaat het naar de kledingbank.
U Tip: Massagekadobon
Marie-José Rombouts Kijk voor meer auto’s op:
06 - 13 60 34 84 - www.jelijfisjeleven.nl Telefoonnummer: 0645088318 www.vandervoortautos.nl
6 JANUARI 2011 10 MiddenDelfland

Popprijs Westerpop: Inschrijving Auto’s parkeren boven


Peter Tetteroo Bokaal 2011 geopend een mogelijke vliegtuigbom
Op 26 en 27 augustus zal dit jaar de 22ste Tevens zal een “speciaal” concert in mu-
editie van het Westerpopfestival in Delft, ziekcentrum Speakers worden georgani-
plaatsvinden. De 14e editie van de Peter seerd en de winnaar opent in 2012 de 23e
Tetteroo bokaal (stimuleringsprijs voor Westerpop. Als klap op de vuurpijl wordt
Delfts en regionaal poptalent) zal plaats- er een promo Cd gemaakt met een oplage
vinden op vrijdagavond 26 augustus. Dit van 500 stuks, waarop 2 nummers van
betekent dat er Delftse - en muzikanten uit de vijf finalisten staan. Deze Cd zal door
de regio het grote podium van Westerpop de organisatie worden gebruikt om onder
op het sportterrein Grotius College zullen zaaleigenaren en boekers te worden gedis-
gaan betreden. In 2010 is deze avond be- tribueerd. Verder zal deze CD tijdens de ko-
zocht door zo’n 3500 bezoekers. mende editie worden gebruikt ter promotie
Muzikanten uit Delft en de regio Midden en om de verkoop van de cd’s der finalisten
Delfland e.o, worden uitgenodigd om zich te stimuleren.
in te schrijven.(Regio Delft, het Westland- Wordt net als Kings Crossing, ook winnaar
Maassluis, Nootdorp, Pijnacker en Berkel van de Peter Tetteroo Bokaal,!
& Rodenrijs.) Delftse en regionale Bands/DJ’s/singer-
Na inschrijving zal er een selectie plaats- songwriters in alle populaire muziekstijlen,
vinden, waarvan uiteindelijk vijf acts op 26 die het grootste gedeelte van hun repertoire
augustus voor een enthousiast publiek mo- eigen werk spelen, worden uitgenodigd om
gen optreden. een demo of CD met bio en foto op te stu-
Voor de winnaar zal er naast de Peter Tet- ren. Let op! Alleen ingezonden materiaal
teroo bokaal behoorlijk wat te verdienen wordt beoordeeld, géén internetlinks naar
zijn. bijvoorbeeld My Space! Bands of muzikan-
De organisatie zet in samenwerking met de ten die al eerder hebben meegedaan, kun-
winnaar een traject uit, waarin naamsbe- nen wederom inschrijven. De inschrijving
kendheid, optredens en opnamen voor een voor deze regionale popavond loopt tot 1
cd het doel zal zijn. mei 2011.
Ook wordt waar nodig professionele bege- Het adres is: Stichting Westerpop, t.a.v Pe- Onder het asfalt zit misschien een blindganger in de grond
leiding ingehuurd. De winnaar zal hierin ter Tetteroo Bokaal, Raamstraat 67, 2613 waarboven het parkeerterrein wordt aangelegd. Foto Chantal de Kiewit.
financieel ondersteund worden. Dit wordt RW Delft.
mede mogelijk gemaakt door een stimule- Meer informatie op www.westerpop.nl of Den Hoorn - Met de aanleg van het par- begon. ,,We leerden op school wat we moes-
ringssubsidie van de Gemeente Delft. bellen met: Jack Steijger tel: 06-51526702. keerterrein op het perceel aan de Dijks- ten doen als er bommen vielen,’’ zei ze in
hoornseweg 39, wordt de aanwezigheid van mei 2006, toen de nieuwe bestemming voor
een mogelijke vliegtuigbom op die locatie de locatie weer ter sprake kwam.
weer actueel. Op 24 november 2004 be- Als er ter plekke inderdaad een blindganger
sloot het toenmalige college van b. en w. is gevallen, is die niet ontploft. Hij kan wel
een vooronderzoek te laten verrichten naar tot een diepte van tien tot vijftien meter in
de mogelijke aanwezigheid van een blind- de grond zijn geboord. ,,In 1942 of 1943 was
ganger, een bij het neervallen in de tweede er een bombardement,’’ herinnerde Nel van
wereldoorlog niet ontplofte vliegtuigbom. den Akker zich in mei 2006. ,,Toen het voor-
Naar aanleiding van de resultaten van dit bij was kwam ik bij de overburen een man
vooronderzoek heeft het college civiel tech- tegen die bij een krater stond. Daar moet er
nisch bedrijf Saricon opdracht gegeven om een gevallen zijn, zeiden we tegen elkaar.’’
een kostenraming en een projectplan voor Op de plek waar de blindganger zou zijn
het opsporen en verwijderen van de blind- ingeslagen, ligt een laag asfalt. De brand-
ganger te maken. Deze stukken heeft het weer heeft daar op aanwijzigingen van de
college ook ontvangen, maar er is verder Hoornse onderzoek naar gedaan, en daarbij
nog niets mee gedaan. Tegen de tijd dat de iets gevonden wat op een krater lijkt.
bouwplannen voor het centrumplan con- Omdat er geen haast was en er niet zo gek
creet zijn, zou er op de mogelijke blindgan- veel risico werd ingeschat, is er geen na-
ger terug worden gekomen. De bouwplan- der onderzoek naar een eventuele en in dat
nen zijn ook vier jaar later nog niet actueel, geval inmiddels al meer dan 65 jaar in de
zij het dat de gemeente de opstallen op de grond zittende blindganger gedaan. Het
genoemde locatie wil slopen om ruimte te college is niet in gegaan op de vrijblijvende
maken voor de aanleg van een tijdelijk par- aanbieding van een ander gespecialiseerd
keerterrein. Zie hiervoor artikel elders in bedrijf op dit gebied, Fugro. Dit bedrijf zei
deze Schakel. de blindganger middels een technische me-
De aanwezigheid van een eventuele blind- thode van sonderen binnen twee dagen op
ganger bleek destijds uit enkele aanvullende te kunnen sporen. Daar is geen gebruik van
getuigenverklaringen van oud-inwoners uit gemaakt. In het krediet van 150.000 euro
Den Hoorn. Eén van hen was Nel van den voor de sloop van de opstallen en de aanleg
Akker, die in de oorlog vlak bij de bewuste van het parkeerterrein is geen rekening ge-
locatie heeft gewoond. Toen zij vernam dat houden met het opsporen van een eventuele

Help de padden in Maasland in de buurt van haar oude woonhuis in Den


Hoorn het nieuwe centrumplan gebouwd
zou gaan worden, trok ze bij de gemeente
blindganger. Al met al blijft het onzeker
of er op de bewuste locatie al dan niet een
blindganger in de grond zit. Nel van den
Al lijkt het weer er niet naar, maar over circa avond per week aan de bel. In de tweede wereldoorlog had Akker zei in mei 2006 er vrij zeker van te
4 – 7 weken gaan de padden weer trekken. - van 19.00 (begin van de schemering) tot ze als overbuurmeisje de sporen van de in- zijn dat er onder het asfalt eentje in de grond
De Koninklijke Nederlandse Natuurhis- ± 22.00 uur (natuurlijk kunnen enthousi- slag van een blindganger gezien op het erf zit. Misschien staan de auto’s straks wel bo-
torische Vereniging afdeling Delfland aste deelnemers of verenigingen meerdere van dat huis. Zij was 9 jaar toen de oorlog ven een vliegtuigbom geparkeerd!
(KNNV) zoekt minimaal 20 mensen om avonden voor hun rekening nemen)
op verschillende locaties deze dieren over te
zetten. Dat op diverse locaties in Maasland.
Ook ouders met kinderen of verenigingen
zijn welkom. Opgeven voor 10 februari.
Ter ondersteuning ontvangt men
- handleiding met instructies, plattegrond
en overige informatie
Mooie wens
Opgeven bij Geert van Poelgeest (015) 261 - folders voor belangstellenden
00 48; per email: afdelingDelfland@knnv. - zaklamp en/of reflecterend vest (beperkt
nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelf- beschikbaar)
land. Aan het einde van de actie worden de resul-
De Koninklijke Nederlandse Natuurhisto- taten besproken tijdens een afsluitingsbij-
rische Vereniging afdeling Delfland zet op eenkomst in het natuur- en milieucentrum
vele plekken in Delfland in de periode tus- De Papaver.
sen half februari en begin april weer pad-
den, kikkers en salamanders over tijdens de Wat is en doet de KNNV
jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf De Koninklijke Nederlandse Natuurhis-
naar voortplantingsplaats. torische Vereniging afdeling Delfland is
Dat doet deze vereniging omdat heel veel de natuurvereniging voor Delfland. Een
van deze beschermde dieren in het voor- vereniging waarvan de leden actief bezig
jaar worden doodgereden door het (auto) zijn met natuurstudie, natuureducatie en
verkeer. natuurbescherming. Via excursies, lezin-
Geschat wordt dat zonder hulp van pad- gen, cursussen, inventarisaties, advisering
denoverzetters ongeveer 1.500 à 2.000 am- en natuurbeheer geven wij vorm aan deze
fibieën elk voorjaar een vroegtijdige dood doelen.
sterven omdat zij tijdens hun trektocht de Elk jaar kent een groot thema, 2011 staan
wegen en straten oversteken. Dit aantal oevers centraal.
loopt gedurende de rest van het jaar (zomer- De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor
en herfstmigratie) op tot ca. 5.000. het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van
de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en
De werkzaamheden houden in tussen de A12 en de A20. Dit gebied be-
- amfibieën die op de weg of straat lopen zit prachtige parken, cultuurlandschappen
met de hand overzetten en natuurgebieden, ook particuliere tuinen
- levende en dode dieren tellen en noteren worden steeds belangrijker voor de natuur.
- zonodig informatie geven aan passanten Ons doel is de diversiteit aan gebieden en
via een folder soorten te behouden en de mensen ervan te De redactie ontving een Wat wensen wij jou voor 2011?
laten genieten: samenleven met de natuur. heel mooie wens die wij Geen grote woorden,
De periode en tijden Meer informatie is te vinden op de website: graag met onze lezers Niets dat je in de winkel koopt
- vanaf half februari tot begin april één www.knnv.nl/afdelingDelfland. willen delen: Maar alles wat je stilletjes hoopt
6 JANUARI 2011 11 MiddenDelfland

Project Maaslandse Dam Het is nu tijd om uw bomen te laten verzorgen


Den Hoorn – Als u van plan bent dit

financieel nog niet rond voorjaar uw bomen onder handen te


(laten) nemen, dan is het nu tijd om
een professional in te huren. Maarten
door Simon van Zuilen kleinschalige bedrijfsactiviteiten in de ca- Jansen van Trinova heeft zich niet
tegorie 1 en 2, lichte horeca, kleinschalige alleen gespecialiseerd in de boomver-
Midden-Delfland - Op papier en in theorie detailhandel en voorzieningen op het ge-
is het een uniek plan wat het gemeentebe- bied van recreatie, cultuur en ontspanning. zorging, maar hij heeft ook diverse
stuur van Midden-Delfland met het project Het in uitwerking zijnde bestemmingsplan klimcursussen gedaan. Zo kan hij, met
Maaslandse Dam voorstaat. Het in de be- laat het nodige toe, zoals bijvoorbeeld ook kennis van zaken, veilig in de hoogste
staande lintbebouwing van het gebied cre- het houden van een kantoor aan huis. Maar
eren van elf tuinen met een invulling van de Maaslandse Dam moet geen meubel- of bomen klimmen om al het snoei- of
wonen en werken. autoboulevard gaan worden. ,,We toetsen knotwerk te doen wat nodig is voor
vooraf wat er komt,’’ houdt Van der Kamp
Tijdens een dinsdag gehouden informatie- de grip op de invulling bij de gemeente. een goede onderhoudsbeurt van uw
bijeenkomst werd het plan aan twaalf van ,,Voor de invulling geldt het bestemmings- bomen. “Ik streef naar zo weinig
de zeventien raadsleden, twee burger raads- en beeldkwaliteitsplan. We toetsen welke mogelijk werk voor de klant maar wel
commissieleden en enkele andere belang- bedrijven hier welkom zijn. De invulling
stellen voorgelegd. Toen het echter over de moet wel van een A-kwaliteit zijn.’’ Er zijn een optimale groene tuin,” legt Maar-
praktische haalbaarheid van het plan ging, regels in de maak om een andere invulling ten Jansen uit Den Hoorn uit.
alles hangt uiteindelijk af van het financi- te voorkomen, bijvoorbeeld als een bedrijf
ele plaatje, gebeurde dat echter in besloten- ermee gaat stoppen. Van der Kamp: ,,Zij
heid. ,,Vooral om ontwikkelaars buiten de zullen een vergaande verplichting moeten Van alle markten thuis
deur te houden,’’ zoals wethouder Christi- leveren om hun activiteit overeind te hou-
aan van der Kamp stelde. ,,Het wordt geen den.’’ Vijf jaar geleden richtte de hovenier Trinova op en sindsdien bekwaam-
villawijkje, in verband met het financiële de hij zich in meerdere richtingen waaronder ontwerp, aanleg en on-
aspect worden eventueel de laatste kavels De bebouwingshoogte aan de Maaslandse derhoud van tuinen, maar ook de boomverzorging. Trinova kan daarom
benut voor het bouwen van woningen. Met Dam wordt zowel voor werken en wonen
een maximum van 24 woningen houdt het maximaal 10 meter, bij een goothoogte van uw boom in alle vormen en maten snoeien zodat de boom weer past in
wel op.’’ Eén tuin kan bestaan uit drie tot 8 meter. De polder behoudt in zijn nieuwe zijn omgeving. “Wanneer een boom weggehaald moet worden, kan ik
vijf kavels, dus als samenwerkende onder- bestemming de huidige diepte. ,,Vanaf de
nemers worden ingericht. Gaag gezien is een hoogte van rond de 7 dat op veilige wijze verzorgen, van vergunningaanvraag tot het afvoeren
meter niet erg heftig,’’ oordeelt Van der van het hout.” Dikke takken kunnen indien gewenst ter plaatse verzaagd
Het project in het vroegere glastuinbouw- Kamp over de hoogte. worden tot kachelhout en al het andere snoeiafval wordt versnipperd en
gebied dat de Maaslandse Dam altijd is
geweest, zal zich financieel geheel zelf- Wonen gebruikt als grondverbeteraar of omgevormd tot compost.
standig moeten bedruipen. Een indicatie Wat het wonen betreft gaat de voorkeur uit
van het financiële plaatje werd er wel ge- naar een grote verscheidenheid van wo-
geven, de grondprijs zal rond de 450 euro ningbouw. Geen uniformiteit, maar wonin- Informatie
per m2 komen te liggen. Een stevige maar gen in diverse maten. Per kavel één woning Ook wanneer er dode takken in een boom
geen uitzonderlijke prijs, want ook voor het met een maximale inhoud van zo’n 750 m3
bedrijventerrein Harnaschpolder geldt een meter, met eventueel nog een uitloop. In blijven hangen na een stormschade, lost Maar-
dergelijke m2-prijs. het buitengebied van de gemeente mogen ten Jansen deze problemen voor u op. Hij kan
Zij het dat de ondernemers daar zo’n 80 dergelijk grote woningen niet worden ge- u adviseren wat de beste handelswijze is met
procent van hun kavel kunnen bebouwen, bouwd, maar volgens Van der Kamp wor-
terwijl de bebouwingsmogelijkheid voor den er al afwijkende maten tot plm. 1000 betrekking tot de boomverzorging. U kunt vrij-
de kavels aan de Maaslandse Dam rond m3 toegestaan. blijvend contact opnemen met Maarten Jansen
de 10 procent bedraagt. Voor het inrichten
van tuinen, dieren-weidjes, boomgaarden, Van der Kamp: ,,We willen aan de Maas- via 06 30195882 of kijk op:
theetuinen, terrassen en andere agrarische landse Dam geen villa’s, maar een zoveel www.trinovaboomverzorging.nl
of recreatieve voorzieningen is 450 euro mogelijk gevarieerde bouwstijl.’’ In de
per m2 een stevige prijs. Hoe dan ook, het Schakel van volgende week meer informa-
rekensommetje zal voor de gemeente op tie over de Maaslandse Dam, waarvoor tot
een sluitende grondexploitatie moeten uit- dusver door vier Maaslandse ondernemers
komen. serieuze belangstelling is getoond. Zij zijn
er klaar voor om in één van de tuinen als
Werken een pilot voor de nieuwe bestemming van
Wat het werken betreft wordt er gedacht aan de Maaslandse Dam van start te gaan.

Wessels Kaas & Noten


Burgemeester Elsenweg 8, Naaldwijk (0174) 67 11 70
Noord Hollandse '21'(5'$*-$18$5, 9$1885
95,-'$*-$18$5, 9$1885
30+ extra belegen
Nu slechts € 3,25 per 500 gram OP=OP
Commandeurskade 22, Maasland (010) 591 04 99

95,-'$*-$18$5,
=$7(5'$*)(%58$5,
9$1885
9$1885

Trappistenkaas Echte Loo Prof. Holwerdalaan 60, Naaldwijk (0174) 62 47 10

1,59
:2(16'$*)(%58$5, 9$1885
  9$1885
nu voor € per 100 gram

Vers gebrande pinda’s


deze week voor € 1,25 per 250 gram .20
1$$521=(
1
23(1'$*(
Actie geldig t/m donderdag 20 januari 2011.

Openingstijden
Maandag gesloten
Dijkshoornseweg 17
: len tiz.nl
Kijk ook op
Dinsdag t/m donderdag van 8.30 - 17.30 uur
Vrijdag van 8.30 - 20.30 uur
Den Hoorn
Zaterdag van 8.00 - 16.30 uur Tel.: 015-2577379
6 JANUARI 2011 12 MiddenDelfland

De Tapijtmeester houdt zaterdag 15 januari 2011


van 10.00 uur tot 16.00 uur loodsverkoop aan de
Keucheniusstraat 19 in Maassluis (naast Korpershoek)

Alle A-merk tapijten


tegen zeer scherpe prijzen
b.v. Parade, Bonaparte en Desso. Van kleine
couponnen tot volle rollen. Vraag niet hoe het
kan maar profiteer ervan!
Tapijt op uw trap
inclusief legkosten Wij staan graag
voor u klaar!
BTW vanaf € 3 6 5 ,- *

weg ermee
op alle wollen kwaliteiten en op de merken
Parade, Bonaparte en Desso.
U betaalt hier dus geen 19% BTW.

U ontvangt op uw aankopen
ook uw binnenloperpunten.

* vraag naar de voorwaarden

Keucheniusstraat 19 Maassluis Tel.: 010 - 591 21 61 www.tapijtmeester.nl


6 JANUARI 2011 13 MiddenDelfland

Schrijvende Lezers
maken aldus het college; “Hierover
is met de ambtelijke vertegenwoor-
digers van de provincie overeen-
stemming bereikt”. Hoe anders kan
het lopen.
Wooninitiatief Midden Delfland Maaslandse Dam
(WIMD) We zijn nu ruim 4 jaar verder en
Twee weken geleden zag ik de oproep van In 2006 stelde het college voor om de tuinbouwbedrijven op
WIMD voor nog 2 bewoners. Die oproep hebben we nog steeds geen groen
deed even pijn. Anderhalf jaar geleden zijn de locatie Maaslandse Dam aan te kopen en om te vormen licht van de provincie, geld is even-
wij in gesprek geweest met de toelatings- tot een ‘Buurtschap’, bestaande uit woningen, boomgaard, min onze kant op gekomen. Van de
commissie (ouders), omdat wij een ge- schapenweide en enkele “schuren”. In deze schuren zouden ontbindende voorwaarde is nooit
schikte woonplek zochten voor onze zoon maatschappelijk gewenste functies zich vestigen. Dit alles in gebruik gemaakt.
Nico. Helaas paste hij niet in het “plaatje” het kader van de Ruimte-voor-Ruimte regeling. Deze regeling
dat de ouders hadden van de medebewoners
van hun kinderen. Erg jammer. houdt in dat je als gemeente glastuinbouwbedrijven opkoopt Wie ons in het ooitje heeft genomen, provincie of college, is
Aan de rand van ons dorp wordt veel zorg en sloopt, om er vervolgens op een andere locatie huizen voor ons nooit duidelijk geworden. Wij hebben in 2006 ingestemd
geboden: Fokus, Akkerleven, ’s Heeren terug te bouwen. Met de opbrengst van de verkoop van deze met de regeling maar een voorbehoud gemaakt ten aanzien
Loo en straks WIMD. Maar voor Nico was woningen kun je de aankoop van de glastuinbouwbedrijven van de wankele financiële constructie en de vermeende pro-
geen plaats, het lijkt het Kerstverhaal wel. financieren. In dit kader waren al eerder 2 glastuinbouwbedrij-
Hoewel ons huis vroeger een stal was, slaapt vinciale toezegging. Desondanks zullen wij ons inzetten op
Nico gelukkig niet in en kribbe, maar in een ven aangekocht, aan de Zouteveenseweg en Willemoordseweg het slagen van dit project, zo zijn we dan ook weer.
lekker bed. Voor de ene instelling is hij te in Schipluiden. Alles bij elkaar zo’n 12 hectare.
duur, de andere zegt de zorg niet te kunnen Dit is dus de laatste keer dat wij achterom kijken naar dit
leveren of hij voldoet niet aan de doelgroep. De aankoop van de bedrijven was onder de voorwaarde dat project. Vanaf nu gaan we gezamenlijk voor een succesvolle
Gelukkig is zijn doelgroep zeldzaam, maar de provincie zou instemmen met de regeling. Er zouden in
voor hem is dat dus een fors nadeel. realisatie van de Maaslandse Dam. Komende tijd zal blijken
Uiteindelijk hebben we thuis een oplossing totaal 110 woningen gebouwd mogen worden en een eventueel hoe we zijn omgegaan met uw belastingsgeld. Wordt vervolgd.
gevonden, zolang we tenminste zelf gezond financieel tekort aangezuiverd door de provincie. Over deze
blijven. Dit konden wij realiseren dankzij voorwaarde hoefden we ons als gemeenteraad geen zorgen te Ed Roeling
medewerking van het Zorgkantoor en CIZ.
De vergunning om te verbouwen was er
snel, dankzij een meedenkende ambtenaar.
Maar ook hier lopen we met bepaalde din-
gen weer tegen het feit, dat regels blijkbaar
belangrijker zijn dan mensen.
Uitnodiging voor zondag EHBO cursus De zeer leerzame avonden worden gege-
ven door ons enthousiaste kader Agnes van
Ik blijf er op vertrouwen dat ook dit nog 9 januari a.s. in Schipluiden Paassen en Annemieke Ouwerkerk.
goed komt, ik weiger mijn vertrouwen in de De cursus wordt gegeven in Het Jeugdhuis
mensen te verliezen. Nico heeft nu 6 lieve Ook in 2011 is de grote zaal van Singelhof Op woensdagavond 19 januari start er weer aan de Keenenburgweg 8 in Schipluiden.
slaapwachten, er zijn vele vrijwilligers be- op de 2e zondag van de maand van 14.30 tot een Basiscursus EHBO. Opgeven vóór 10 januari.
trokken bij zijn verzorging ’s avonds en in ongeveer 16.30 uur open voor onderlinge In 15 lessen leert u de basis van de eerste Informatie of opgeven bij Jeanet Zuydgeest,
het weekend, en we ervaren altijd veel be- ontmoeting. hulp, verbandleer en AED/reanimatie. tel. 015 3809171 of mailadres: jhjzuyd-
langstelling en warmte van onze dorpsge- Koffie en thee of een andere drank zijn te- De kosten zijn 150 euro incl. boekjes, mate- geest@kabelfoon.nl
noten. gen een kleine financiële vergoeding ver- riaal en examengeld.
Ik gun WIMD van harte dat ze zullen sla- krijgbaar. Voor wie graag leest is een goed
gen in hun doelstelling, namelijk een fijne gevulde leestafel aanwezig, voor wie graag
woonplek in ons dorp. Ik hoop wel dat ze in een spelletje speelt zijn diverse spellen be-
de toekomst flexibeler zullen omgaan met schikbaar.
aanvragen, want iedereen verdient een fijne Meestal is er gezellige piano achtergrond
woonplek. muziek.
Paula van Schie Onderbreek de zondagmiddagwandeling
Willemsoordseweg 1a en komt u ook eens binnenlopen?
Schipluiden Het zal door de aanwezigen zeker op prijs
gesteld worden.
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u
Lezing KNNV ons bellen. Siem –Adri Doelman.
Telefoon -010 59 26076.
Gebroken ruiten snel herstellen? 5912015 bellen!
over de paddentrek in
bibliotheek Maasland
De Koninklijke Nederlandse Natuurhisto-
rische Vereniging (KNNV) afdeling Delf-
Gemeente Midden-Delfland geeft (geen) goed voorbeeld
land zet in de periode tussen half februari Maasland - Vlak voor de jaarwisseling kreeg
en begin april weer padden, kikkers en sa- eigenaar Gerard van Linden van Lex Grofa
lamanders over tijdens de jaarlijkse voor- Groenteshop in Maasland een verzoek van
jaarstrek van winterverblijf naar voortplan- de BOA, de Bijzondere Opsporings Amb-
tingsplaats. Zij organiseert dit (sinds 1989) tenaar van de gemeente Midden-Delfland.
omdat veel beschermde dieren in het voor- Om oudejaarsnacht goed en prettig te laten
jaar worden doodgereden door het (auto) verlopen heeft de gemeente de medewer-
verkeer. king van de inwoners gevraagd. Een goede
zaak, waarbij ook werd gecontroleerd door
Op 11 januari verzorgt Geert van Poelgeest de BOA. Verschillende ondernemers wer-
een lezing over de paddentrek in de biblio- den gebeld en gevraagd om hun afvalcon-
theek van Maasland. tainer te laten ledigen. Evenens een goede
Hij zal vertellen en laten zien welke erva- zaak. Zo ook Lex Grofa, die er met enige
ringen de KNNV afdeling Delfland heeft moeite nog in slaagde om zijn container nog
met het organiseren en het overzetten van geledigd te krijgen.
de paddentrek. Ook komt aan de orde wat
u kunt doen om deze dieren te helpen. U Hij weet immers als geen ander wat het is
krijgt bovendien de gelegenheid om u aan om tijdens oudejaarsnacht een brand in zijn
te melden voor hulp bij het overzetten van zaak te krijgen!
de padden in Maasland. De BOA heeft bij zijn inspectie kennelijk
Een interessante avond voor iedereen die de oogkleppen op gehad, want vlak bij Lex
natuur en in het bijzonder de amfibieën een Grofa, tegen het transformatorhuis aan
warm hart toedraagt! de Doelstraat, wat voor het halve dorp de
stroom regelt, stond een overlopende blok-
De avond begint om 20.00 uur. Kaarten zijn container van de gemeente. Die niet werd
verkrijgbaar aan de balie in de bibliotheek geledigd. Het spreekt voor zich dat Ger De gemeente gaf op oudejaarsdag geen goed voorbeeld met een overlopende afvalcontainer.
of te reserveren via de website. De toegang van Linden hierover verontwaardigd was.
bedraagt € 7,50. en voor leden € 5,00. Op verzoek van de BOA wel zijn contai- En geen adequaat handelen. Dan sta je als amateuristische werkwijze om je eigen
De bibliotheek van Maasland ligt achter de ner ledigen, terwijl er aan de gemeentecon- college wel in je hemd als je de eigen af- BOA ergens op af te sturen, maar je eigen
brandweer-kazerne en het voormalige ge- tainer niets werd gedaan. Ger van Linden valinzameling in verband met oud jaar niet boeltje over het hoofd te zien. De gemeente
meentehuis. en zijn buurman Hans van Buuren hebben in de hand hebt. Waarom heeft Avalex de ontsnapt omdat er geen brand is geweest,
zich tussen de middag nog ingespannen om container niet geledigd? Waarom heeft de maar Van Linden en Van Buuren hebben
de bewuste container op oudejaarsdag nog vrijdag rondrijdende toezichthouder van de er geen goed woord over. Van Buuren: ,,Is
geledigd te krijgen. Avalex zou de melding gemeente dit niet geregeld? Dit keer is het Maasland een dorp te ver? Het gemeente-
De ‘Inloop’ochtend doorgeven, maar dit kreeg geen vervolg. gelukkig goed afgelopen, er is geen brand huis was vrijdagmiddag niet bereikbaar.
Het gemeentehuis bleek op oudejaarsdag, geweest. Je mag toch aannemen dat met be- Avalex die in opdracht van de gemeente in-
Op de tweede woensdag van de maand, 12 althans trekking tot de jaarwisseling ruim van tevo- zamelt was dat wel, maar er gebeurde niets.
januari 2011, is er weer de gebruikelijke ren overleg plaats vindt tussen de driehoek We hebben toch wel genoeg wethouders
spelochtend van 9.30-11.30 in de zaal van ’s middags, niet bereikbaar. politie, brandweer en gemeente. Misschien die dit kunnen regelen? En anders schijnt
Singelhof te Maasland. ,,Er was nog tijd genoeg om de container was er wel een draaiboek opgesteld waarin wellicht de burgemeester hier ook een rol
Komt u ook weer: sjoelen, Rummikub of te legen,’’ zegt buurman Hans van Buu- geregeld isdat al het afval op 31 december in te kunnen spelen als verantwoordelijke
Triominos spelen?? ren. ,,En anders mag je verwachten dat een verwijderd wordt. Of geldt dat alleen voor voor de veiligheid van de burgers. Zodat
U mag natuurlijk ook gezellig kletsen met wachtdienst paraat is om desnoods speci- ondernemers en niet voor de gemeente die rustig kunnen slapen. Of hebben we
elkaar, onder het genot van een lekker kopje aal hiervoor uit te rukken. De noodzaak is zelf?’’ gewoon een bestuurlijk probleem met dit
koffie of thee. wel aanwezig, al eerder zijn er met de jaar- college, en door splinterpartijen bij gebrek
Wij als vrijwilligers staan weer tot uw be- wisseling op deze plaats branden geweest. Amateuristisch aan eigen capaciteit ingevlogen vreemde
schikking Geen gerust gevoel voor de omwonenden. Het getuigd van een onprofessionele en wethouders?’’
6 JANUARI 2011 14 MiddenDelfland

Hoeveel strandballen Jaarwisseling goed onder controle Pittige opdrachten


kunnen er in een auto? en filosofie
Midden-Delfland- Volgens de politiebe- ‘waard zijn’. Is het dan normaal dat er het
Tijdens de kerstmarkt op 18 december j.l. richten was de jaarwisseling in het Westland een en ander gesloopt wordt rond de jaar- voor slimme kinderen
in Schipluiden was Toerkoop Reisburo van en Midden-Delfland goed onder controle te wisseling? De dappere daders zullen zich Een groep van 13 slimme leerlingen uit
der Werf ook present. houden. Dankzij een stevige inzet van poli- waarschijnlijk niet melden. Het is te hopen groep 6, 7 en 8 van de Openbare scholen
Ondanks het koude weer was het een druk- tie en adequaat optreden van brandweer en dat de vernielingen door een klein aantal van Westland en Midden-Delfland begin-
ke en gezellige middag. opruimploeg, bleven grote incidenten uit. inwoners schril afsteken bij het ‘gewone’ nen in januari een pilot met een zogenaam-
Bij de kraam kon er geraden worden hoe- In Midden-Delfland was aanvankelijk plezier dat anderen hebben om elkaar op de Plusklas Er is voor de leerlingen een
veel strandballen er in de Toerkoop van der slechts sprake van een vechtpartij in Den een positieve manier en in alle opzichten lokaal ingericht in “Het Palet” in Naald-
Werf auto gingen. Hoorn. een goed 2011 toe te wensen! wijk. Op vrijdag 3 december maakten de
plusleerlingen al kennis met elkaar en met
Er werden totaal 179 formulieren ingele- Den Hoorn: vechtpartij de leerkracht Joke Riezebos.
verd waarbij de telling van 38 tot 1236 bal- Toen de politie op 1 januari
len werd geschat. rond 0.45 uur ter plaatse kwam Spannend
Ankie van Zuylen uit Schipluiden had na een melding over een vecht- Deze kennismaking was best spannend voor
het als enige precies goed. Zij raadde 106 partij in Den Hoorn aan de Kei- de kinderen. Ze komen namelijk van ver-
strandballen en won een reischeque ter zerin, was het slachtoffer, een schillende scholen en kenden elkaar vooraf
waarde van 100 euro. 45-jarige man uit Den Hoorn, al niet. Na de eerste kennismaking met elkaar,
onderweg naar het ziekenhuis. de plusjuf en het programma zijn ze alleen
Hij was met een glas geraakt in maar enthousiaster geworden. De ouders
zijn gezicht. Een ander slachtof- van de Plusleerlingen reageerden erg posi-
fer, een 32-jarige man uit Delft, tief op de aandacht die de openbare school
had een snee in zijn wenkbrauw. heeft voor deze leerlingen. De leerkrachten
De aanleiding voor de vecht- van de Westlandse en Midden-Delflandse
partij was een ruzie die al sinds openbare basisscholen worden gedurende
Kerst duurde. twee studiemiddagen geschoold in het sig-
naleren en zo goed mogelijk begeleiden van
Verkeersborden en brieven- hoogbegaafde kinderen in hun groep, zodat
bussen vernield de gerichte aanpak niet alleen beperkt blijft
Ondanks de optimistische ge- tot de vrijdagochtenden.
luiden vanuit de politieberich-
ten, bleek toch hier en daar nog Mindmap
wel het een en ander vernield te “Slimme kinderen hebben er baat bij om af
zijn. In Schipluiden lag bij de en toe met elkaar aan een pittige opdracht
volkstuinen een verkeersbord te werken”, vertelt Marieke Zwinkels, de
in de sloot. De paal was voor- begeleider van Edux, de onderwijsbege-
zien van een flinke hoeveelheid leidingsdienst die het project professioneel
vuurwerk en vervolgens bruut ondersteunt. ”Zij gebruiken andere oplos-
uit de grond gerukt, krom ge- singsstrategieën dan de meeste kinderen in
trapt en in de sloot gemikt. Ook de klas en worden niet altijd begrepen door
brievenbussen en prullenbak- hun leeftijdsgenootjes. Daarom is het heel
ken moesten het elders in de fijn voor hen om in de Plusklas met gelijk-
gemeente ontgelden. Her en der gestemden samen te werken.”
zullen zeker meer vernielingen
aan het licht komen, die kenne- De kinderen krijgen in de Plusklas geen re-
lijk het vermelden al niet meer Toch meer vernielingen dan gedacht. kenen of taal. Er is in de Plusklas vooral ex-
tra aandacht voor iets anders bijvoorbeeld
voor filosofie, werken met een mindmap,
werken volgens het Tasc-model en/of het
Careyn Consultatiebureau De schoonheid van de winter in spelen van een uitdagend spel.
De pilot, die na de voorjaarsvakantie ein-
voor Senioren organiseert digt, wordt vervolgens geëvalueerd met de
een Gezondheidsmarkt Midden-Delfland druipt ervan af … kinderen, leerkrachten, scholen, ouders en
directeuren. Dan zal worden besloten of er
in de toekomst een vervolg kan worden ge-
voor senioren geven aan de Plusklas.
Op vrijdag 21 januari 2011.
Het Careyn Consultatiebureau voor
Senioren in Schipluiden organiseert in
samenwerking met Stichting Welzijn Made in China:
Midden-Delfland een Gezondheidsmarkt.
Belangstellenden vanaf 60 jaar zijn van
Blanc de Chine
harte welkom! Theepotten van Tineke van Gils
09.01 t/m 25.01 2011
Op deze markt vindt u onder andere: De Verdieping (entree gratis)
Voorlichting CBS en Bloeddrukmeting De Nederlandse keramiste Tineke van Gils
Gehoortest / hulpmiddelen bij visusproble- (Schipluiden) kreeg het bijzondere verzoek
men om in China 100 unieke theepotjes te draai-
Leefstijladvies / vetmeting en van romig wit, transparant porselein van
Diabetesrisicotest, advies en bloedsuiker- het al vanaf de 17e eeuw wereldwijd beken-
meting de porselein Blanc de Chine. Daarom reisde
Informatie over: zij in 2010 naar Dehua (Fujian) waar zij de
- geheugenprobleem theepotjes draaide tussen eeuwenoude dra-
- activiteiten voor 55+ kenovens. Vanwege de moeilijkheidsgraad
- vrijwilligerswerk en mantelzorgonder- wordt er in China nauwelijks mee op de
steuning draaischijf gewerkt, bijna alles wordt in
- ouderenadvies Stichting Welzijn Midden- mallen gegoten. Met deze collectie, die de
Delfland geeft informatie over activitei- keramiste draaide in de haar zo geheel ei-
ten/diensten SWMD gen stijl, oogstte zij in China veel lof.
- ergotherapie Een deel van de 100 theepotten soloshow,
- GGZ Prachtige ijspegels aan een boerderij in Abtswoude. die zij in mei in Shanghai kreeg aangebo-
De Gezondheidsmarkt vindt plaats in de den, wordt nu voor het eerst in Nederland
Recreatiezaal van de Windrecht, Wind- getoond.
recht 10, 2636 JA Schipluiden en kan be- De dubbeltentoonstelling is tot stand geko-
zocht worden tussen 13:30 - 16:00 uur.
Deelname aan de Gezondheidsmarkt is Rommelmarkt Nieuwjaarsbijeenkomst men in samenwerking met Galerie Monta-
na, Montanalaan 8, Apeldoorn die na 10
gratis. Dorpshoeve Schipluiden PCOB/KBO Schipluiden jaar haar poorten sluit. Tot en met 30 ja-
nuari 2011 is ook daar een expositie van de
Consultatiebureau voor Senioren De organisatie van de volgende rommel- De inmiddels traditionele Nieuwjaarsbij- theepotten uit deze collectie van Tineke van
Careyn vindt het belangrijk dat mensen zo markt in de Dorpshoeve te Schipluiden is eenkomst van onze plaatselijke PCOB- en Gils te zien. De expositie In CODA Verdie-
lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blij- weer opgestart. Op zondag 20 februari a.s. KBO-afdelingen zal dit jaar plaatsvinden ping duurt tot en met 25 januari 2011.
ven wonen. Het Careyn Consultatiebureau vindt de volgende rommelmarkt plaats. Als op woensdag 12 januari a.s. De theepotten zijn te koop via Galerie
voor Senioren is gericht op het voorkomen experiment willen we in 2011 de rommel- Zoals te doen gebruikelijk beginnen we Montana.
en vroegtijdig opsporen van problemen bij markten organiseren op zondag. deze gezamenlijke bijeenkomst met een Voor meer informatie: tel. 055 – 3550540 /
senioren vanaf 60 jaar. Senioren kunnen korte viering, dit keer in de H. Jacobuskerk; www.galerie-montana.nl / e-mail: info@
kosteloos een bezoek brengen aan het Ca- Door gebruik te maken van de sporthal de overdenking zal worden uitgesproken galerie-montana.nl
reyn Consultatiebureau voor Senioren. van de Dorpshoeve kunnen we het aantal door mevr. ds. E. Dibbets – van der Roest.
kraamhouders uitbreiden van 31 naar 55. Deze viering begint om 9.30 uur, waarna er Opening en lezing
Meer informatie De rommelmarkt start om 11:00 uur en ein- aansluitend in de naastgelegen Schelp gele- Op zondag 9 januari wordt deze tentoon-
Careyn is een zorgorganisatie in Zuidwest digt om 16:00 uur. De Toegang is gratis. De genheid zal zijn om onder het genot van een stelling geopend met de lezing van kunste-
Nederland. Careyn is lokaal georganiseerd kraamhuur is 22,50 waarvan 10,00 borg. kopje koffie, gevolgd door een drankje en nares Tineke van Gils Made in China : over
en staat voor Persoonlijke Zorg. Met onge- Deze borg wordt dezelfde dag terugbetaald een hapje, de beste wensen voor het nieuwe drakenovens en porselein in Dehua (Z/O)
veer 9.000 medewerkers wordt voor vele als aan de daarvoor geldende voorwaarden jaar uit te wisselen. China.
tienduizenden klanten gezorgd, waaronder is voldaan. Ook dit jaar zal aan de viering medewerking Deze vierde ‘Montanalezing’ is voor ieder-
1.000 bewoners in verpleeg- en verzor- Bent u geïnteresseerd om een kraam te hu- worden verleend door het Ouderenkoor. een toegankelijk en vindt plaats in het Au-
gingshuizen. Daarnaast telt de organisatie ren stuur dan een email naar SDDSMarkt@ De besturen van beide afdelingen rekenen ditorium van CODA. Aanvang: 14.00 uur
ongeveer 132.000 leden van het Careyn gmail.com voor deze bijeenkomst, ook bij de viering, (zaal open om 13.30 uur). Na de lezing kan
Keuzepakket. Ruim 52.000 (aanstaande) U ontvangt per omgaande een bevestiging op een goede opkomst van de leden; ove- men op beide locaties de exposities bewon-
gezinnen krijgen kraam- en/of ouder- en dat u één of meerdere kramen heeft gere- rige belangstellenden zijn uiteraard ook van deren. De middag wordt afgesloten met een
kindzorg. serveerd. harte welkom. borrel in CODA Café.
6 JANUARI 2011 15 MiddenDelfland

‘Die bomenkap is een ramp voor onze groene gemeente!’


door Gemma van Winden-Tetteroo houd je dat door daarna regelmatig te knot-
ten,” legt Piet van der Eijk uit. Een boom!
Den Hoorn – Nu de sneeuw gesmolten is,
komt de groene uitstraling van onze mooie Ramp voor de gemeente Stel je een
gemeente weer naar voren. Toch baart juist Maar tijden en meningen veranderen ken-
dit groen een flink aantal mensen zorgen. In nelijk. Begin oktober jl. werd het Groen- 100 jaar oude beuk voor,
de voorgaande Schakels spraken meerdere beleidsplan van de gemeente in de Hoorn-
20 meter hoog en met een kroondiameter
bewoners uit diverse kernen hun woede of bloem besproken. De bewoners konden hun
hun teleurstelling uit over het kappen van mening geven. “Tot onze grote schrik za- van 12 meter. Met meer dan 600.000 bladeren
allerlei bomen om welke redenen dan ook. gen we daar dat de 18 platanen hier aan het
Al of niet met herplantplicht. Overal in de Oranje Nassauplein op de nominatie ston- heeft deze beuk een bladoppervlak van 15.000 m2,
gemeente moeten bomen het onderspit del- den omgezaagd te worden. Twee dagen later
ven, meestal onder argumentatie dat een werd de kapvergunning van ‘onze’ platanen dat wil zeggen een oppervlakte van 2 voetbalvelden!
boom ziek is of gevaar oplevert voor de om- al in De Schakel gepubliceerd, samen met
geving. Dat die mening vaak niet gedeeld 137 andere bomen en 1450 m2 bosplant- Deze boom verwerkt op een zonnige dag 9.400 liter = 18 kg kooldioxide.
wordt, maken de boze berichten in de media soen. Een ramp voor Midden-Delfland,
duidelijk. die toch pretendeert een groene Cittaslow Hiertoe moet, bij een concentratie van 0,03% kooldioxide in de lucht,
gemeente te zijn. Natuurlijk hebben we 36.000 m3 lucht door deze bladeren stromen. De in de lucht zwevende bacteriën,
Furieus bezwaar aangetekend. We werden uitgeno-
“Vorige week stonden er een paar inge- digd op het gemeentehuis waar we onze ar- schimmels, stof en andere schadelijke stoffen worden daarbij uitgefilterd.
zonden stukken in de krant van mensen uit gumenten duidelijk gemaakt hebben. Daar
Maasland die furieus waren over de recente werd vervolgens niet naar geluisterd en Tegelijkertijd wordt de lucht vochtig, want deze boom verbruikt en verdampt op
bomenkap aan de rand van dat dorp. Maar opnieuw stond de vergunning in de krant,
het is niet alleen in Maasland waar zo ver- zonder nader overleg. Dit druist volkomen dezelfde dag 400 liter water. De 13 kg zuurstof die de beuk
woestend opgetreden wordt. Sinds de kap in tegen de beloften in de ‘Visie op bomen’,
van de bomen aan de Singel in Schipluiden, het bomenbeleidsplan van de gemeente, dat door de fotosynthese als afvalproduct aanmaakt, dekken de behoefte van ca. 10 mensen.
heb ik er helemaal geen vertrouwen meer de groene kwaliteit moet waarborgen en Bovendien produceert de boom op deze dag 12 kg suiker waarvan zij al haar organische
in en kijk ik iedere kapvergunning nauw- voldoende inspraakmogelijkheden voor de
lettend na,” zegt Piet van der Eijk van de burgers belooft.” stoffen opbouwt. Een deel slaat zij op als zetmeel, uit een ander deel bouwt zij haar
Bomenstichting. Piet is oud-hovenier en
spreekt dus met veel kennis van zaken. Meer mensen erbij betrekken hout op. Als nu zo’n grote beuk wordt gekapt omdat er iets gebouwd moet worden,
Samen met een aantal bewoners van het De verontruste bewoners uit Den Hoorn
Oranje Nassauplein in Den Hoorn werpt hij waren aanvankelijk helemaal niet van plan of omdat iemand zich beklaagt omdat de boom te veel schaduw zou geven
zich op het bezwaar tegen het kappen van 18 de publiciteit te zoeken, maar de ontwik-
grote en gezonde platanen, die een deel van kelingen van de laatste maanden namen of te veel onderhoud vergt, dan zou men 2000 jonge bomen met een kroonvolume van
de Prinses Beatrixlaan en de Oranje Nas- het vertrouwen op een goede afloop weg.
1 m3 per boom
sauplein hun fraaie aanzien geven. “Den “Natuurlijk tekenen we opnieuw bezwaar
Hoorn heeft al zo weinig groen. Als je deze aan, maar we willen eigenlijk meer men- moeten planten
bomen weghaalt, is er weer een mooi stukje sen hierbij betrekken.” Ze besloten de hulp
Midden-Delfland verdwenen.” van de Bomenstichting in te roepen. Daar om deze oude
kregen ze het telefoonnummer van Piet van
Grote waarde dus kandelaberen der Eijk die als inwoner van Schipluiden beuk te vervangen.
Een kleine twintig jaar geleden waren de iedere boom in de omgeving kent. “Dat
platanen aan het Oranje Nassauplein ook kwam mooi uit want ik was nog boos over De kosten daarvoor worden geschat op 150.000 euro.
al onderwerp van discussie. Een aantal be- de bomenkap op de Singel,” zegt Piet. “Als
woners had toen bezwaar gemaakt tegen de we begin oktober bij die bijeenkomst niks
bomen omdat ze teveel licht in de huizen gezien of toevallig het bericht in De Schakel Vervangen van gezonde boom kost 2000 nieuwe boompjes!
zouden wegnemen. “Er zijn toen bijeen- gemist hadden, zouden onze bomen al weg Uit www.die-gruene-stadt.de Vertaling Susanne Fiebelkorn, Den Hoorn.
komsten geweest in de Hoornbloem,” her- zijn,” stelt Rob Stokman. “En dat men juist
innert Hoornaar Rob Stokman zich. “Uit- onze platanen weg wil halen, staat haaks op kostbaar zijn. De bewoners zijn het absoluut vind je terug in je OZB. In een grote eik
eindelijk zijn er vier platanen gerooid en de ‘Ode aan de plataan’, een gedenkgedicht niet eens met deze argumenten. “Herstel en leven bovendien wel 423 soorten insecten.
verder stelde de gemeente destijds dat zij de dat men in december met veel ceremonie ophoging heeft volgens ons niet of amper Bomen kunnen daarnaast vruchten leveren
waarde van de platanen voor het straatbeeld heeft onthuld, hier op het vernieuwde Juli- plaatsgevonden in het verleden. Het kande- en zijn mooi om te zien.
zo groot achtte, dat gekozen werd voor kan- anaplein notabene,” zegt een van de andere laberen voorkomt juist het opdrukken van Na alle bovenstaande voordelen, levert een
delaberen. Iedereen was tevreden met die bewoners van de bewuste straat. de wortels. Daarnaast wortelen platanen boom uiteindelijk brandstof of bouwstof in
oplossing en sindsdien worden de bomen dieper dan menig andere boom.” de ruimste zin van het woord.
ieder jaar gesnoeid. We mogen er toch wel Argumenten In het Groenbeleidsplan wordt gesteld dat “Maar eigenlijk hoeven wij het college van
van uitgaan dat die toezegging nog steeds De platanen in Den Hoorn moeten weg de platanen op termijn moeten worden ver- een Cittaslowgemeente toch niet te wijzen
van toepassing is en dat afspraken nageko- omdat de ruimte op de stoep te beperkt vangen door een kleinere boomsoort. “Als op de voordelen van grote gezonde bomen?
men worden?” “Bij kandelaberen geef je de zou zijn en de wortels de verharding zou- ze op termijn weg moeten, betekent dat niet Volgens een krappe berekening is tot nu toe
hoofdvorm aan een boom terug en onder- den opdrukken. Verder zou het snoeien te nu! Een gezonde plataan kan wel 150 jaar in iedere plataan 2400 euro geïnvesteerd
worden. Deze bomen staan er ongeveer 50 voor aanschaf, kandelaberen en onder-
jaar. Vervang een boom als hij ziek is of houdssnoei. Dit x 19 bomen is 45.600,-euro
echte overlast geeft. Maak een plan voor wat door verwijdering vernietigd wordt!
de toekomst en vervang als de riolering, Bovendien moeten, om de voordelen (voor
de kabels of het straatplan vernieuwd moet mens en milieu) van een enkele grote loof-
worden. Waar een wil is… is een bestrating boom te kunnen vervangen, enorm veel
aan te passen. Nu is er geen visie. Het gaat jonge bomen aangeplant worden, tot wel
gewoon om de kosten van het onderhoud, 2000 toe. En vergeet niet dat deze bomen
maar je hoeft echt niet ieder jaar te snoeien.” in hoge mate bijdragen aan de identiteit van
Piet van der Eijk bevestigt: “Eenmaal per de straat en het dorp. Vooral in een kern als
drie jaar knotten is voldoende. De bomen Den Hoorn met voornamelijk nieuwbouw,
zijn nu niet te groot. Ze zijn gezond en er is dat van zeer hoge waarde. Behoud en ver-
is geen gevaar voor omvallen of afbreken sterken van de laanstructuur zou ook in an-
van takken. De Bomenstichting staat voor dere delen van Den Hoorn juist bevorderd
het behoud van waardevolle monumentale moeten worden.”
bomen van nu en voor in de toekomst. Er
moet al zo vaak een zieke boom omgezaagd “Vervanging? Daar willen we helemaal
worden, een iep of een wilg. Maar 18 ge- niet over praten!”
zonde platanen omhakken om budgettaire Wat zou het gaan kosten als deze 18 pla-
redenen…” tanen vervangen moeten worden? “Ver-
Een van de andere boze bewoners meent: vangen? Ten eerste is er kennelijk geen
“Het is salamitactiek. Er staan hier 30 bo- herplantplicht en ten tweede willen we
men in de wijk. Het straatbeeld wordt be- helemaal niet over vervangen praten! We
paald door de prachtige bomen aan weers- moeten die groene corridor hier behouden.
kanten met hun groene uitstraling. Dat Het is ongeveer het enige groen in de omge-
wordt vernield door deze 18 bomen alvast ving. Rücksichtslos omzagen is geen optie.
maar weg te halen. Wanneer is de rest aan Als je nieuwe bomen zou willen planten
de beurt?” kost dat ook een hoop voorbereiding: er
moeten grotere boomgaten komen, de plek
Bomen zijn belangrijk voor de nieuwe boom moet geprepareerd
De snoeikosten kunnen kennelijk gehal- worden en het duurt weer 20 jaar eer je
veerd worden. De bewoners willen daar- een fatsoenlijke boom hebt. Denk niet dat
naast graag de belangrijkste argumenten je opeens geld overhoudt hoor. Bovendien
voorleggen waarom men in het algemeen, zijn er in Midden-Delfland zeker mensen
en dus ook in Midden-Delfland, zuinig die vanuit hun passie voor bomen, graag
moet zijn op bomen: Bomen zetten koolstof zouden willen kijken naar dit probleem om
om in zuurstof. Een gemiddelde grote boom samen een oplossing te zoeken, die niet zo
voorziet 5 tot 7 mensen van zuurstof. Parken kostbaar is. De gemeente pronkt op papier
en tuinen worden niet voor niks de longen met Cittaslow. Welnu, hier ligt voor hen een
van de stad genoemd. Bovendien verbete- mooie uitdaging om al die beloftes waar te
ren bomen de luchtkwaliteit want ze vangen maken! Wij gaan graag de discussie aan en
fijnstof op. Per jaar 40 tot 45 vuilniszakken met ons, waarschijnlijk heel veel mensen
vol van één grote boom. Mensen voelen uit Midden-Delfland. Het zou de gemeente
zich aanwijsbaar prettiger in een groene sieren als zij nu eindelijk eens naar de in-
omgeving, bomen zorgen voor schaduw in woners zou gaan luisteren, want daar staan
warme en zonrijke dagen (belangrijk i.v.m. zij toch voor?”
de opwarming van de aarde). Woningen in
Enkele buurtbewoners van het Oranjenassauplein die pleiten voor behoud van de platanen. een groene omgeving zijn meer waard, dat Wordt ongetwijfeld vervolgd!
6 JANUARI 2011 16 MiddenDelfland

D a g s t r ip p e n ka a r t

Maak uw strippenkaart
voor 3 februari op!
Vanaf 3 februari verdwijnt de strippenkaart hier definitief.
U heeft dan een OV-chipkaart nodig. Maak uw strippen
daarom snel op. Kijk voor leuke tips met aantrekkelijke
korting op ov-chipkaart.nl/zuidholland.
Deze informatie geldt voor alle bussen, trams en RandstadRail in Zuid-Holland.

Geachte Bridgers Taizé aan de Maas, 250 Europese jongeren in Maassluis en Maasland
De pepernoten, oliebollen en champagne
zijn achter de rug en Senioren Bridgeclub Duizenden Europese jongeren kwamen van drukwekkend was het aftellen tot twaalf
KRAS gaat zich opmaken voor het Voor- 28 december 2010 tot en met 1 januari 2011 uur en de daarop volgende nieuwjaarswen-
jaar. in Rotterdam-Ahoy samen om met de broe- sen in een tiental talen!
ders van de oecumenische geloofsgemeen-
Het is dan ook een genoegen u uit te nodigen schap Taizé elkaar en God te ontmoeten. De gasten zijn inmiddels vertrokken, maar
voor onze Jaarlijkse Krokusdrive op dins- de ontmoeting met deze jonge mensen heeft
dag 15 februari 2011 in De Hoornbloem, Zo’n 250 van deze jongeren verbleven in bij alle betrokkenen een diepe indruk ach-
Kon. Julianaplein te Den Hoorn ruim honderd gastgezinnen in Maassluis, tergelaten.
Aanvang: 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 Maasland en omliggende gemeenten. Het
uur) tot ± 17.30 uur was bijzonder voor de gezinnen om te ont-
In het inschrijfgeld is begrepen: grandioze
bridgemiddag met veel “oude bekenden”, 2
bijten met gasten uit Oekraïne, Frankrijk,
Polen, Wit-Rusland, Portugal, Litouwen,
Nordic Walking Maasland
maal koffie/thee, na afloop onder het genot Duitsland, Kroatië en Nederland.
van een drankje en hapje gezellig napraten, Dinsdag 11 januari start de SWMD Noric
prijsuitreiking en bij vertrek een verrassing. Elke morgen om half negen waren er vie- Walking wandelgroep vanaf de
Aanmelding kan schriftelijk en/of per e- ringen en workshops in twee gastkerken: de “Hertenkamp” aan de Molenweide.
mail. R.K. Petrus en Pauluskerk en de PKN Im- Met deze sport worden op harmonische wij-
manuëlkerk. ’s Middags en ’s avonds waren ze het gehele bovenlichaam met de benen
Tegelijkertijd bij aanmelding gelieve u zorg de jongeren in Rotterdam. bij de bewegingsloop betrokken.
te dragen voor betaling via ING banknum- Kom lekker meedoen!
mer 7461140 t.n.v. Bridgeclub KRAS Den Vele vrijwilligers van de Rooms Katholieke Jongeren uit Wit-Rusland
Hoorn onder vermelding van de namen van kerk in Maassluis en de Protestantse Ker- in de Immanuëlkerk. De start is om 9.30 uur en er zijn geen kosten
de deelnemers. Informatie is te verkrijgen ken in Maassluis en Maasland hebben de of andere verplichten.
bij: Koos Bentvelsen (tel. 2615835) of Kees handen ineen geslagen om deze ontmoeting over microkredieten in Rwanda door be- Informatie: 010- 5919184
Ammerlaan (2614998) tot een succes te maken. trokken plaatsgenoten.
De aanmeldingsformulieren kunnen wor-
den ingeleverd in De Kickerthoek, PWA-
Het thema van Taizé aan de Maas was “Pel-
grimage van Vertrouwen op aarde” (ver-
De Oud en Nieuw viering in beide kerken
was een ervaring om nooit te vergeten: vol Meer bewegen in 2011?
hof te Den Hoorn of via e-mail: koosbent@ trouwen in God en in elkaar). Dit kwam enthousiasme presenteerden de jongeren Dan ben je bij D.IJ.C. Bertus aan het
kabelfoon.nl of per post: Victoria 29, 2635 onder meer tot uiting in excursies naar de een groot landenfeest met o.a. Franse po- goede adres. Bertus is een gezellige ver-
MD Den Hoorn tot uiterlijk 8 februari 2011. Voedselbank, de Luit/Parkhof, de Turkse lonaise, Poolse dansen en liederen uit Por- eniging voor de recreatieve loper tot mara-
Graag tot ziens op 15 februari 2011. moskee en het dagactiviteitencentrum van tugal en Litouwen. Daarnaast werden ook thonloper. Wij trainen iedere dinsdagavond
Stichting Onder Eén Dak. Maar er waren minder serieuze en humoristische bijdragen van 19.30 tot 21.00 uur. Daarnaast kun je op
ook presentaties van de stichting Wenzi en van Nederland en Duitsland opgevoerd. In- vrijdagavond aansluiten voor een duurloop-
Schietvereniging training tussen de 10 en 18 km. Ook orga-
niseert Bertus iedere 4e en 5e zondag van
Maasland de maand een trimloop van 5 en 10 km voor
leden en niet-leden. Dus kom naar party-
Klein kaliber geweer centrum “Onder Ons” op 23 en 30 januari.
P. Beerens 65-38; A. Bos 81-41; P. Burger Inschrijven vanaf 9.30 uur. Start 11.00 uur.
86-47; C. van Dorp 82-44; P. van der Ende Misschien kan er dan ook weer geschaatst
79-49; J. Hanemaaijer 96-49; R. v.d. Kaay worden op de ijsbaan voor “Onder Ons”.
91-43; J. Kamstra 86-43; M. Kohler 91-45; We wachten het af. Heb je nog geen hard-
A. Kool 76-40; M. van Krugten 85-41; J. loopervaring? Vanaf 11 januari starten wij
Meerman 75-44; A. Poot 75-39; C. Poot weer met een nieuwe groep beginnende
86-43; J. Rasens 91-48; H. Rietveld 85-44; en ‘herintredende’ hardlopers. Een mooie
A. Scheepens 89-41; M. van Staalduinen aanloop naar het voorjaar. De cursus duurt
85-49; D. van Tilburg 78-44; K. Vellekoop 12 weken en kost 20 euro. Niet nadenken,
81-44; W. Wuijster 78-45; J. van Zeijl 71-35. maar gewoon doen, dat is het beste devies
om met sporten te beginnen! Voor meer in-
Karabijn formatie kun je contact opnemen met Marja
P. Burger 97-49; G. Sonneveld 93-48; A. Valstar 015-2628376 of kijk op
Verboon 99-50. Alle gasten van de Petrus en Pauluskerk. www.dijc-bertus.nl