Vous êtes sur la page 1sur 10

c 

 
 
 

ʤ̨̛̖̬̯̠̦̯̔̏̌̐̚ ̪̬̖̯̭̯̱̌̏̏̌ ̴̨̬̥̌ ̦̌ ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̠̌̌ ̡̨̠̌ ̛̥̌ ̦̥̖̬̌̌ ̔̌ ̠̌ ̛̱̖̍̔


̡̛̪̱̣̯̍̌̌ (̸̛̣̖̐̔̌, ̸̛̛̯̯̖̣̌ ̛̛̣ ̛̭̣̱̹̯̖̣̌) ̔̌ ̡̱̪̯̌ ̨̬̖̖̦̔̔̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚, ̱̭̣̱̐̌ ̛̛̣
̛̖̠̔̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̔̌ ̪̬̖̖̥̯̏̌̚ ̡̦̖̌̏̌ ̶̡̛̠̌̌ ̨̏ ̡̬̭̏̌ ̨̭ ̛̛̭̯̯̖. ˃̌̌ ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̠̌̌ ̨̐
̸̡̣̱̱̏̏̌ ̨̛̥̖̯ ̦̌ ̨̨̨̛̪̬̯̏̔̚ ̛̛̣ ̱̭̣̱̯̐̌̌ ̛ ̡̡̌̏̌ ̡̨̛̬̭̯ ̢̖ ̛̥̌ ̸̨̨̨̪̯̬̹̱̯̏̌ ̦̌
̨̨̨̛̪̬̯̏̔̚ ̛̛̣ ̱̭̣̱̯̐̌̌ ̌̚ ̔̌ ̨̐ ̛̱̖̍̔ ̶̨̛̖̣̦̯ ̪̬̌̌̚ ̔̌ ̨̐ ̛̦̌̍̌̏ ̛
̡̨̛̦̱̥̬̌̚/̡̨̛̛̬̭̯ ̨̨̨̛̭̖̯̦̯̔̏ ̬̖̦̍̔. ʽ̛̖̏ ̨̡̛̪̬̌ ̭̖ ̸̨̨̛̦̍ ̛̪̣̯̖̦̌ ̛ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖
̛̯̏̔̌ ̡̪̬̖̱ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̛̛̥̖̱̥̔. ʤ̨̛̖̬̯̠̦̯̔̏̌̐̚ ̨̛̭̯ ̡̯̌̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̛̪̭̣̱̙ ̔̌ ̭̖
̶̡̨̛̛̥̱̦̬̌ ̨̬̖̖̦̔̔̌ ̛̖̠̔̌ ̨̭ ̨̨̪̣̖̥̐ ̨̬̠̍ ̦̌ ̣̱̖̑ ̨̏ ̨̛̍̔ ̔̌ ̭̖ ̱̖̯̍̔̌ ̔̌
̪̬̖̖̥̯̏̌̚ ̡̡̦̖̌̏̌ ̶̡̛̠̌̌.

ʤ̨̛̖̬̯̠̦̯̔̏̌̐̚ ̨̛̪̥̦̣̌ ̛̦̚ ̪̖̯ ̛̣̦̐̌̏ ̴̛̌̚ ̨̏ ̨̨̭̠̯̏ ̨̬̠̌̏̚ : ̨̥̹̖̦̔̌, ̨̛̖̦̏̚̚,
̶̨̛̛̦̯̖̬̦̦̣̖̦̌̌, ̶̨̛̛̥̱̣̯̦̦̣̖̦̌̌ ̛ ̨̣̣̖̦̐̍̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚. ʪ̖̦̖̭ ̭̖ ̨̦̥̖̌̑̌ ̨̏
̖̬̯̌̌ ̦̌ ̨̨̛̣̣̦̯̐̍̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̸̛̠ ̨̬̠̌̏̚ ̖ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̦̌ ̸̡̬̭̯̖̯̌̌̌ ̶̨̛̛̣̣̠̐̍̌̌̌̚ ̦̌
̡̭̖̯̭̯̏̌̌ ̡̨̨̛̖̦̥̠̌. ʯ̌ ̨̛̣̣̦̯̖̐̍̌ ̛̖̬̯̠̖̬̌̔̏̌̚ (̸̨̛̣̭̱̐̌̏̌) ̨̨̪̭̯̠̯̌ ̸̛̛̖̯̬,
̶̨̨̛̪̯̖̦̠̣̦̌ ̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯̦, ̶̛̖̣ ̡̨̛ ̨̥̬̌ ̔̌ ̛̯̍̔̌ ̛̛̛̣̦̭̬̦̍̌̌̌̚ ̡̨̐̌ ̭̖ ̛̬̌̏̏̌̚
̨̣̣̦̯̐̍̌̌̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̛̭̯̬̯̖̠̌̐̌ ̛ ̨̯̌: (1) ̧̬̖̖̐̌̔ ̦̌ ̨̬̖̦̯̍̔ ̨̢̛̬̱̠̍̏̌̚ ̨̭ ̖̖̦̔
̣̭̐̌; (2) ̧̛̬̖̌̏̏̌̚ ̦̌ ̡̨̨̛̖̦̥̠̌ ̨̔ ̨̖̥̍ ̨̏ ̡̨̛̛̬̖̯̦̯̌̏ ̶̨̪̬̖̭; (3) ̡̧̛̛̛̥̭̥̬̖̌̌̚
̦̌ ̣ọ̡̦̯̌̌̌ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̏ ̦̌ ̨̛̣̭̯̖̐̌; ̛ (4) ̨̧̣̖̥̱̖̐̏̌̚ ̦̌ ̛̬̦̯̍̌̌̚ ̦̌ ̡̨̛̥̪̦̠̯̌̌̌
̨̏ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̯̌̌̌. ʿ̨̨̭̯̠̯̌ ̛̯̬ ̛̛̪̬̥̬̦̌ ̛ ̨̨̛̭̦̦̏ ̛̛̪̬̭̯̪̌ ̨̏ ̨̨̬̠̯̌̏̚ ̦̌
̨̨̛̣̣̦̯̐̍̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̡̨̛ ̭̖ ̨̛̛̪̬̣̖̖̦̚̚ ̨̔ ̨̛̛̖̖̣̱̯̦̯̖̏̏ ̴̛̌̚ ̨̏ ̨̨̬̠̯̌̏̚ ̦̌
̨̨̛̣̣̦̯̐̍̌ ̡̛̥̖̯̦̌̐ ̛ ̨̯̌: (1) ̧̛̖̱̖̏̏̌̚̚ ̦̌ ̛̬̖̹̖̦̠̌; (2) ̨̧̛̪̬̖̱̖̏̔̏̌̚ ̦̌ ̨̡̛̣̣̌
̛̬̖̹̖̦̠̌ ̛ (3) ̧̱̖̱̖̏̏̌̚ ̦̌ ̛̛̖̔ ̡̨̛ ̪̯̱̯̌̏̌̌.

   


  
  

ˀ̨̨̠̯̌̏̚ ̦̌ ̶̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̯̖̌̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̡̧̛̥̪̌̌ ̖ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̨̪̬̦̏̌̚ ̨̭


̨̨̬̠̯̌̏̚ ̦̌ ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌. ʽ̛̖̏ ̡̛̦̣̌̌ ̌̚ ̪̬̪̯̏̌ ̭̖ ̨̪̠̱̌̏̏̌̌ ̨̏
̸̨̨̡̨̪̖̯̯ ̦̌ 80-̛̭̖̯̯̖ ̨̛̛̦̐̔ ̦̌ ̨̛̛̥̦̯̯̌ ̡̖̏ ̛ ̱̹̯̖ ̨̏ ̸̨̨̡̨̪̖̯̯ ̭̖ ̸̨̨̭̱̯̏̌̌ ̨̭
̛̭̖̬̠̌ ̦̌ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̨̛̪̬̌̔ ̨̏ ̨̯̌ ̬̖̥̖̏ ̨̛̥̣̯̌ ̛̦̯̖̬̖̭ ̌̚ ̧̛̛̬̖̣̬̖̌̌̚ ̦̌
̶̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̡̧̛̥̪̌̌. ʿ̨̛̬̣̖̥̯̖̍ ̨̭ ̡̨̛ ̭̖ ̸̨̨̭̱̯̏̌̌ ̸̨̪̦̱̯̏̌̌
̨̔ ̨̛̦̖̭̱̬̦̭̯̐̌ ̦̌ ̡̛̭̯̖̣̯̭̯̌̌̌ ̛̛̯̖̣̖̠̏̌̚, ̪̌ ̛̣̦̯̏̌̔̌̌ ̶̛̬̖̱̣̠̐̌̌, ̧̛̪̣̦̬̖̌̌ ̛
̶̨̡̛̪̬̱̠̔̌ ̦̌ ̨̪̬̬̥̯̐̌̌̌, ̨̛̥̬̖̯̦̯̌̐̐, ̨̢̪̖̖̏ ̨̡̛̣̣̦̌ ̧̪̬̹̌̌̌ ̛ ̭̣. ˃̨̡̥̱ ̨̛̪̬̌̔
̨̛̖̏ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̛̖̬̯̠̖̬̯̖̌̔̏̌̚ ̨̐ ̱̯̐̍̌ ̶̨̛̛̛̛̦̠̣̦̯̌ ̛̦̯̖̬̖̭ ̌̚ ̨̧̣̭̱̖̐̌̏̌ ̦̌ ̨̛̖̏
̡̛̦̣̌̌ ̡̨̛ ̨̛̪̬̌̔ ̨̯̌ ̭̖ ̸̨̨̭̱̯̏̌̌ ̨̭ ̴̡̛̛̛̦̦̭̭̌ ̨̛̪̬̣̖̥̍. ʧ̨̛̣̦̯̌̏ ̨̪̬̣̖̥̍ ̦̌
̨̛̖̏ ̡̛̦̣̌̌ ̨̏ ̨̨̠̏ ̨̛̪̬̔, ̨̛̪̬̌̔ ̡̨̠ ̛̐ ̱̯̐̍̌ ̨̛̭̯̖̏ ̸̨̛̣̭̱̐̌̏̌, ̖ ̧̨̦̖̥̖̯̌
̨̨̛̥̙̦̭ ̌̚ ̌̚ ̨̡̨̣̣̦̌ ̨̧̛̪̬̣̱̖̌̐̔̏̌. ʽ̔ ̬̱̔̐̌ ̭̯̬̦̌̌ ̛ ̛̭̥̯̖̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚
̶̛̛̖̦̌̐ ̖̣̖̙̱̯̌̍̏̌̌̚ ̛̭̖̬̠̌ ̦̌ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̡̨̠ ̨̹̯ ̭̖ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̨̛̪̬̦̏̌̚ ̨̭ ̨̨̛̦̯̏ ̦̌
̨̬̠̌̏̚ ̦̌ ̡̭̖̯̭̯̏̌̌ ̡̨̨̛̖̦̥̠̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̨̬̠̯̍ ̦̌ ̶̨̛̛̛̥̱̣̯̦̦̣̦̯̖̌̌ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̨̔
̖̦̔̌ ̭̯̬̦̌̌ ̡̡̨̌ ̛ ̛̭̖̬̠̌ ̨̡̛̣̣̦̯̖̌ ̧̪̬̹̌̌̌ ̨̔ ̬̱̔̐̌ ̭̯̬̦̌̌. ʰ̴̡̛̛̛̖̦̯̱̦̯̖̔̏̌
̨̛̪̬̣̖̥̍ ̭̖:

è ỵ̡̱̈̌ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̛̥̯̌̌ ̨̪̯̬̖̍̌ ̨̔ ̨̡̧̛̪̬̖̏̌ ̡̡̨̌̏ ̨̹̯ ̦̱̯̔̌ ̨̛̖̏


̡̛̦̣̌̌
è ÿ̨̦̱̐ ̡̥̣̱̌ ̡̧̛̥̪̌̌ ̨̨̬̯̔̐̏̌̌̌ ̌̚ ̶̨̨̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌ ̡̧̛̪̬̙̱̖̌̏̌
è ʥ̬̖̦̔ ̧̛̛̥̯̌̌, ̡̧̨̪̱̖̯̌̏̌ ̛ ̨̨̛̛̙̯̦̯̏ ̶̡̛̣̱̭ ̦̌ ̨̛̪̬̏̚ ̨̛̯̖̔ ̭̖
̥̖̱̯̏̌̌ ̛̦̚ ̡̨̨̛̦̯̦̖̦̯̯, ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̭̖ ̨̏ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̛̬̙̔̌̏
è ʻ̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̨̡̛̣̬̍̌ ̬̙̔̌̏̌ ̨̏ ̡̨̠̌ ̦̖̥̌ ̔̌ ̭̖ ̨̣̭̱̐̌̏̌ ̡̨̛̥̪̦̠̯̌̌̌
̨̡̨̡̣̱̔ ̡̨̛̥̪̦̠̯̌̌̌ ̦̖ ̨̪̬̔̌̏̌ ̨̏ ̯̌̌ ̬̙̔̌̏̌
è ʻ̸̡̨̛̖̪̬̯̦̌ ̡̨̌ ̡̨̛̥̪̦̠̯̌̌̌ ̖ ̛̪̬̭̱̯̦̌ ̨̭̥̌ ̦̌ ̡̨̡̦̖̣̱ ̛̪̬̌̌̚
è ʪ̶̛̛̛̭̯̬̱̠̯̍̌̌ ̦̌ ̡̛̪̱̣̯̍̌̌
è ˀ̡̛̛̣̌̚ ̨̏ ̶̛̬̖̱̣̠̐̌̌ ̦̌ ̨̛̖̬̯̠̦̯̌̔̏̌̐̚, ̨̹̯ ̖ ̨̬̦̖̯̌̍̌̚, ̌ ̨̹̯
̨̨̨̣̖̦̔̏̚ ̔̌ ̭̖ ̨̣̭̱̐̌̏̌ ̛ ̭̣.

2
ʦ̨ 90-̛̭̖̯̯̖ ̨̛̛̦̐̔ ̭̖ ̸̭̣̱̱̯̏̌̌ ̨̢̪̖̖̏ ̨̛̪̬̥̖̦ ̛̬̦̏̌̚ ̨̭ ̨̨̬̠̯̌̏̚ ̦̌ ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̯̖
̡̛̦̣̌̌ ̨̹̯ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̛̣̠̖̏̌ ̦̌ ̧̨̛̛̛̦̯̖̦̬̖̯̏̌̚ ̦̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̛̛̦̱̭̯̬̠̯̔̌̌
̨̨̨̦̭̦̔ ̨̧̨̣̖̥̱̖̯̐̏̌̚ ̦̌ ̶̨̛̯̬̦̭̦̦̣̌̌̌ ̛̦̯̖ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̡̧̛̥̪̌̌. ʦ̨̭̱̹̦̭̯ ̖
̡̨̯̖̹ ̔̌ ̭̖ ̨̛̬̖̔̔ ̨̹̯ ̦̌ ̸̛̛ ̨̬̠̌̏̚ ̨̛̣̠̖̣̏̌, ̛̣̔̌ ̨̨̬̠̯̌̏̚ ̦̌ ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏
̡̛̦̣̌̌ ̛̣̠̖̣̏̌ ̦̌ ̨̨̬̠̯̌̏̚ ̦̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̛̛̦̱̭̯̬̠̯̔̌̌ ̛̛̣ ̨̨̬̯̦̍̌. ʦ̨̨̖̬̠̦̌
̨̛̛̣̠̦̖̯̏̌ ̖ ̨̨̭̯̬̦̔̏̌ ̛ ̨̨̬̠̯̌̏̚ ̦̌ ̨̛̖̏ ̔̏̌ ̛̭̖̥̖̦̯̐ ̖ ̨̥̖̱̭̖̦̑̍ ̨̱̭̣̖̦̏ ̛ ̨̥̙̖
̔̌ ̭̖ ̛̭̯̌̏ ̨̪̔ ̡̪̯̌̌̌ ̦̌ ̶̨̛̛̣̣̠̯̐̍̌̌̌̌̚ ̡̡̨̌ ̶̨̪̬̖̭.

ʫ˄ ̡̛̛̬̖̯̯̔̏̌̌ ͣ˃̛̛̛̖̣̖̏̚ ̖̍̚ ̶̛̛̬̦̐̌͞ ̨̦̖̭̖̦̔̌ ̨̏ ̨̡̨̛̯̥̬̏ 1989, ̌ ̡̨̠̌ ̛̭̯̪̣̌̌ ̨̏


̛̭̣̌ ̨̏ 1991 ̨̛̦̐̔̌, ̨̐ ̸̨̦̱̌̏̌̚ ̸̨̨̡̨̪̖̯̯ ̦̌ ̨̪̬̖̭̬̯̯̏ ̨̏ ̨̨̬̠̯̌̏̚ ̦̌ ʿ̦̌ -
̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̦̣̌̌. ˉ̖̣̯̌ ̦̌ ̨̏̏ ̡̛̛̯̖̯̔̏̌ ̛̣̍̌ ̔̌ ̨̐ ̨̛̣̖̭̦ ̡̨̯̖̯ ̦̌ ̨̛̱̌̔ -
̛̛̱̖̣̦̖̯̏̚ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚ ̛̦̚ ʫ̨̬̪̏̌ ̛ ̔̌ ̡̛̬̖̬̌ ̨̡̛̖̬̪̭̏ ̨̛̱̌̔̔-̛̱̖̣̖̦̏̚ ̨̨̪̬̭̯̬.
ˀ̨̨̠̯̌̏̚ ̦̌ ̶̡̨̡̡̛̛̛̥̱̦̭̯̖̌ ̛̛̭̯̖̣̯̌ ̨̛̭̯ ̡̯̌̌ ̖ ̸̡̣̱̖̦ ̌̚ ̨̨̬̠̯̌̏̚ ̦̌ ̡̛̛̭̯̖̣̯̭̯̖̌
̡̛̦̣̌̌, ̖̍̚ ̛̛̭̯̖̣̯̯̖̌ ̨̛̖̏ ̡̛̦̣̌̌ ̦̖ ̛̍ ̨̨̪̭̯̖̣̖. ʦ̨ ̸̨̨̡̨̪̖̯̯ ̡̛̛̭̯̖̣̯̭̯̖̌ ̡̛̦̣̌̌
̛ ̛̣̖̍ ̨̛̭̯̪̦̔̌ ̦̌ ̡̛̪̱̣̯̍̌̌ ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̡̪̬̖̱ ̡̡̛̖̣̭̯̖̌̍ ̨̛̪̬̠̖̬̏̌̔. ʦ̨ 90 -̛̭̖̯̯̖
̨̛̛̦̐̔ ̡̛̭̯̖̣̯̭̯̌̌̌ ̵̨̨̛̯̖̦̣̠̐̌ ̭̯̦̱̌̏̌ ̨̨̪̭̯̪̦̔̌̌ ̛ ̨̛̪̭̱̬̦̐̌ ̨̹̯ ̨̐ ̨̪̥̌̐̌
̨̛̪̬̖̥̯ ̦̌ ̨̛̖̏ ̡̛̦̣̌̌ ̛ ̛̯̖ ̭̯̦̱̯̌̏̌̌ ̨̛̭̯̪̦̔̌ ̌̚ ̨̨̪̣̖̥̐ ̨̬̠̍ ̦̌ ̨̢̛̥̦̭̯̔̌̏̌ ̛̛̣
̸̡̨̛̪̬̯̦̌ ̭̖ ̨̣̖̥̱̐̏̌̚ ̡̛̪̱̣̯̍̌̌. ˃̨̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̛̣̠̖̏̌ ̦̌ ̨̧̣̖̥̱̖̐̏̌̚ ̦̌ ̨̨̬̠̯̍ ̦̌
̨̛̖̏ ̡̛̦̣̌̌ ̛ ̨̛̦̦̏ ̧̛̹̬̖̖ ̨̏ ̨̛̦̏ ̨̛̙̦̬̌̏. ʦ̨ 90-̛̭̖̯̯̖ ̨̛̛̦̐̔ ̨̨̬̠̯̍ ̦̌ ̨̛̖̏
̡̛̦̣̌̌ ̭̖ ̶̛̛̛̥̱̣̯̪̣̬̌ ̨̭ 12, ̸̨̨̱̖̭̯̯̏ ̦̌ ̛̠̦̯̖̌̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̛̭̖̬̭̏ ̭̖ ̦̥̣̱̌̌̏̌
̦̌ 30%, ̌ ̨̨̬̠̯̍ ̦̌ ̡̛̦̣̯̖̌̌ ̭̖ ̨̛̬̍ ̨̏ ̛̛̣̠̌̔. ˁ̨̖̯ ̨̏̌ ̔̌̏̌ ̨̛̦̏ ̨̨̛̥̙̦̭̯ ̌̚
̸̨̛̣̭̱̐̌̏̌. ˁ̖ ̨̣̖̥̱̐̏̌̚ ̨̨̬̠̯̍ ̦̌ ̶̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̯̖̌̌ ̸̨̛̣̭̱̐̌̏̌ ̡̡̨̌ ̨̹̯ ̭̖
̨̣̖̥̱̐̏̌̚ ̨̨̬̠̯̍ ̦̌ ̶̨̛̛̛̥̱̣̯̦̦̣̦̯̖̌̌ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̡̨̛ ̠̌ ̨̛̪̬̣̱̯̌̐̔̏̌̌ ̨̭̠̯̏̌̌
̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̛̭̯̬̯̖̠̌̐̌ ̦̌ ̶̛̛̛̛̪̬̖̯̖̔̏̚ ̛ ̨̨̛̥̙̦̭̯̯̖ ̦̌ ̶̨̛̛̣̣̠̯̐̍̌̌̌̌̚.

ʦ̨ ̛̭̬̖̦̯̔̌̌ ̦̌ 90-̛̭̖̯̯̖ ̨̛̛̦̐̔ ̨̢̪̖̖̏ ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̏ ̡̛̦̣̌̌ ̪̬̯̌̏̌ ̨̧̪̥̖̭̯̱̖̏̌ ̦̌


̨̛̭̯̖̏ ̛̛̭̯̬̯̖̌̐ ̛ ̸̨̪̦̱̯̏̌̌ ̨̭ ̨̡̧̛̛̣̣̬̖̌̌̚ ̦̌ ̨̛̛̦̦̯̏ ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̏ feed. ʽ̏̌ ̖
̸̡̨̣̱̦ ̌̚ ̧̛̛̛̦̯̖̦̬̖̏̌̚ ̦̌ ̶̨̛̛̯̬̦̭̦̦̣̦̯̖̌̌̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̡̧̛̥̪̌̌ ̨̯̌̌̚ ̨̹̯
̨̨̣̱̔̏̏̌̚ ̧̛̦̥̦̱̖̌̔̏̌ ̦̌ ̨̛̪̬̣̖̥̯̖̍ ̛̬̦̏̌̚ ̨̭ ̨̡̛̣̣̦̯̖̌ ̧̪̬̹̌̌̌ ̨̭ ̡̨̛
̵̨̨̪̬̖̯̦̔ ̭̖ ̸̨̨̭̱̏̌̌ ̛̬̯̠̖̬̯̖̌̔̏̌̚.

3
X  

ʸ̶̨̡̛̛̣̠̯̌̌̌̌̚ ̭̖ ̨̛̔̏̏̌ ̦̌ ̸̛̛̖̯̬ ̸̛̛̦̦̌: (1) ̨̡̣̣̖̦̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚, (2)


̵̨̧̛̛̛̭̦̬̦̬̖̌̚ ̛̛̣ ̧̛̛̯̯̣̱̖̏̌, (3) ̨̡̨̣̣̦̌ ̨̧̛̪̬̬̥̬̖ͣ̐̌̌͞ (̨̡̧̛̣̱̖̍̏̌ ̦̌
̨̪̬̬̥̯̐̌̌̌) ̛ (4) ̨̡̣̣̖̦̌ opt-out.

ʸ̨̡̨̛̣̦̯̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̭̖ ̨̦̖̭̱̔̏̌ ̦̌ ̨̧̛̛̛̪̯̥̬̖̌̚ ̦̌ ̨̡̛̭̪̬̯̌̌̌ ̦̌ ̨̛̣̭̯̖̐̌


̨̭̪̬̖̔ ̶̨̨̨̛̛̛̪̦̬̦̭̯̌̌̚ ̦̌ ̡̛̪̱̣̯̍̌̌. ʫ̦̔̌ ̨̔ ̴̨̛̬̥̯̖ ̦̌ ̨̡̨̛̣̣̦̯̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚
̭̖ ̯.̦. ̨̡̛̣̣̦ͣ̌ ̶̨̨̛̪̬̬̚͞. ˃̨̌ ̨̛̪̬̬̔̌̍̌̚ ̨̧̖̱̖̏̏̔̏̌ ̦̌ ̡̛̬̖̣̥̦̌ ̨̡̨̛̣̍̏ ̌̚ ̖̦̔̌
̛̛̣ ̨̢̪̖̖̏ ̛̬̙̔̌̏. ʽ̏̌ ̖ ̖̦̔̌ ̨̔ ̸̡̛̣̱̦̯̖ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̡̨̠̌ ̨̛̪̬̦̖̭̱̔̏̌
̶̨̛̛̛̥̱̦̣̯̦̦̣̦̯̖̌̌ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̔̌ ̨̐ ̬̯̯̏̌̌ ̨̛̦̯̖̬̖̭̯ ̦̌ ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚
̡̛̦̣̌̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̌̚ ̧̛̛̬̖̣̬̖̌̌̚ ̦̌ ̶̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̡̧̛̥̪̌̌ ̡̪̬̖̱ ̛̦̏
̨̛̪̬̌̔ ̨̯̌ ̨̹̯ ̨̡̛̣̣̦̯̖ͣ̌͞ ̶̨̨̛̪̬̬̚ ̨̨̨̥̙̱̯̏̏̌̌̚ ̧̛̦̥̦̱̖̌̔̏̌ ̦̌ ̨̡̛̣̣̦̯̖̌
̨̛̪̬̣̖̦̍ ̨̔ ̨̛̯̪̯:

â ʻ̨̨̖̥̙̦̭̯ ̨̡̛̪̬̯̖̌ ̔̌ ̭̖ ̛̖̥̯̱̏̌̌ ̦̌ ̶̨̛̖̣̯ ̨̛̬̖̦̐ ̖̍̚ ̶̛̛̪̯̌̔̌


â ʦ̶̛̛̛̬̠̯̖̌̌ ̨̏ ̨̨̛̛̙̯̦̯̏ ̶̡̛̣̱̭ ̦̌ ̨̨̛̛̪̬̯̖̏̔̚ ̨̏ ̸̛̛̬̣̦̯̖̌̚ ̛̬̙̔̌̏
â ˀ̡̛̛̣̯̖̌̚ ̨̏ ̬̖̦̍̔ ̧̛̛̥̯̌̌ ̛ ̡̧̨̪̱̖̯̌̏̌ ̦̌ ̖̖̦̔ ̛̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̨̏ ̸̛̛̬̣̦̌̚
̛̬̙̔̌̏
â ʸ̧̨̛̦̭̬̖̯̌̌ ̦̌ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̛̛̬̠̦̯̏̌̌ ̨̔ ̖̖̦̔ ̨̛̪̬̏̚ ̨̔ ̨̏ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̛̬̙̔̌̏
â ừ̱̣̯̬̦̯̌̌ ̸̨̛̬̣̦̭̯̌̚ ̨̛̪̬̌̔ ̡̨̠̌ ̖ ̡̨̯̖̹ ̨̡̛̪̬̯̖̌ ̔̌ ̨̭̯̦̯̌̌ ̴̡̛̛̖̭̦̌, ̛
̱̹̯̖ ̨̡̪̥̣̱̌ ̛̬̖̣̖̦̯̦̏̌ ̦̌ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̛̪̬̌̌̚

ʦ̨ ̡̨̡̨̦̯̖̭̯̯ ̦̌ 90-̛̭̖̯̯̖ ̨̛̛̦̐̔ ̨̡̨̛̣̣̦̯̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̠̌ ̨̣̖̥̱̐̏̌̚ ̨̭̠̯̏̌̌


̨̨̪̪̱̣̬̦̭̯̌ ̪̌ ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌ ̡̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌ ̨̐ ̨̣̖̥̱̯̐̏̌̌̚
̨̨̬̠̯̍ ̦̌ ̨̡̛̣̣̦̯̖ͣ̌ ̶̨̨̛̪̬̬̚͞ ̡̨̛ ̛̐ ̦̱̯̔̌. ͣʸ̨̡̛̣̦̯̖̌ ̶̨̨̛̪̬̬̚͞ ̨̨̯̬̯̏̌̌ ̨̡̛̛̹̬
̨̨̛̥̙̦̭̯ ̌̚ ̸̨̛̣̭̱̯̖̐̌̏̌ ̡̨̛ ̭̖̐̌ ̨̥̙̖̣̖ ̴̡̨̛̛̣̖̭̣̦̍ ̔̌ ̛̐ ̡̱̪̱̯̌̏̌̌̚ ʿ̦̌-
̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌. ʽ̸̛̣̭̱̯̖̐̌̏̌ ̨̥̙̯̌ ̨̛̭̥̱̣̯̦̌ ̔̌ ̛̖̥̯̱̯̌̌ ̨̡̨̣̣̦̌
̶̨̛̛̪̬̱̬̦̔̌ ̡̛̬̖̣̥̦̌ ̨̨̛̭̪̯̏ ̨̦̚ ̶̖̣̌ ʫ̨̬̪̌ ̛̪̬ ̨̯̌ ̨̢̛̛̭̱̬̱̠̐̏̌ ̭̖ ̡̖̔̌ ʿ̦̌ -
̨̡̖̬̪̭̯̏̌̌ ̡̧̥̪̌̌̌ ̢̖ ̨̭̯̦̖̌ ̬̖̣̖̦̯̦̏̌̌ ̌̚ ̨̡̛̣̣̦̯̖̌ ̛̪̬̌̌̚. ʽ̏̌̌ ̵̡̛̯̖̦̌ ̠̌
̡̨̨̛̬̭̯̯̌ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̡̡̨̌ Nestle ̡̨̛ ̨̪̬̯̔̌̏̌̌ ̖̖̦̔ ̛̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̨̪̔ ̸̨̛̬̣̦̌̚ ̛̥̖
̦̌ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̛̪̬̌̌̚. ʰ̶̨̛̦̯̖̬̦̦̣̦̯̌̌̌̌ ̡̧̥̪̌̌̌ ̨̛̭̯ ̡̯̌̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̨̛̬̭̪̬̖̌̔ ̨̪
̬̖̥̖̏. ʽ̸̨̣̭̱̯̐̌̏̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̸̨̪̦̖ ̨̬̖̖̦̔̔̌ ̡̧̥̪̌̌̌ ̦̌ ̛̪̬̥̖̬ ̨̏ ̛̠̱̦ ̨̏ ˈ̨̛̣̦̠̌̔̌,

4
̪̌ ̔̌ ̨̨̛̪̬̣̙̔ ̨̏ ̨̡̨̛̯̥̬̏ ̨̏ ˁ̡̛̛̦̦̠̌̔̌̏̌, ̪̌ ̛̦̚ ̶̖̣̌ ʫ̨̬̪̏̌ ̨̏ ̛̦̬̖̦̯̖̌̔
̶̛̥̖̭̖. ˇ̡̛̛̣̥̭̯̖ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̠̌ ̡̨̛̬̭̯̯̌ ̨̏̌̌ ̵̡̛̯̖̦̌ ̌̚ ̨̧̬̭̪̬̖̱̖̌̔̏̌ ̦̌ ̛̦̦̯̏̌̌
̨̨̛̪̬̥̯̦̏̌ ̡̧̥̪̌̌̌ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̛̛̪̬̖̪̖̬̯̖ ̦̌ ̨̖̬̖̖̦̔̔ ̴̛̣̥ ̦̌ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̛̪̬̌̌̚. ʽ̔
̡̭̪̖̯̌ ̦̌ ̛̥̖̔̌ ̶̨̛̛̭̪̭̯̖̦̯̖̏, ̨̡̛̣̣̦̯̖ͣ̌ ̶̨̨̛̪̬̬̚͞ ̛̥ ̨̨̨̛̥̙̣̖̏̚ ̦̌ ̨̛̖̏ ̡̛̦̣̌̌
̔̌ ̭̖ ̦̯̪̬̖̬̱̯̌̏̌̏̌̌ ̌̚ ̨̡̛̣̣̦̯̖̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̷̛̱̖̯̍ ̨̹̯ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̛̣̠̖̏̌ ̦̌
̨̨̧̨̪̬̱̖̯̔̍̏̌ ̦̌ ̛̦̦̯̏̌̌ ̴̡̛̛̦̭̭̌̌ ̨̨̭̭̯̠̍̌.

ʸ̶̨̡̛̛̣̠̯̌̌̌̌̚ ̨̛̭̯ ̡̯̌̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̨̭̪̬̖̖̏̔ ̛ ̡̪̬̖̱ ̴̨̛̬̥̯̖ ̦̌ ̨̪̬̖̏̔ ̡̡̨̌ ̨̹̯ ̭̖
̧̨̛̯̯̣̱̖̯̏̌ ̛ ̵̨̧̨̛̛̭̦̬̦̬̖̯̌̚. ʧ̣̦̯̌̏̌̌ ̨̡̛̛̪̬̔̍̏̌ ̨̔ ̵̨̧̨̛̛̛̭̦̬̦̬̖̯̌̚ ̛
̧̨̛̛̯̯̣̱̖̯̏̌ ̦̌ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̯̖̏̚ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̡̡̨̌ ̖̖̦̔ ̨̔ ̸̛̛̦̦̯̖̌ ̡̪̬̖̱ ̡̨̛ ̭̖ ̨̛̔̏̏̌
̨̡̧̨̛̛̣̣̬̖̯̌̌̚ ̦̌ ̨̛̖̬̯̠̦̯̌̔̏̌̐̚ ̖ ̧̨̛̦̥̦̱̖̯̌̔̏̌ ̦̌ ̡̛̱̣̯̱̬̦̯̖ ̛̛̬̖̬̍̌ ̛̛̣
̸̨̨̨̪̯̯̦ ̸̛̛̠̦̯̖̌̚ ̛̛̬̖̬̍̌. ʪ̦̖̭̖̯̏̌̌ ̡̛̦̣̌̌ ̛̛̣ ̠̌ ̛̯̯̣̱̯̏̌̌ ̛̛̣ ̠̌ ̵̨̛̛̛̭̦̬̦̬̯̌̌̚
̨̭̠̯̏̌̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̡̛̪̱̣̯̍̌̌, ̨̛̭̬̙̦̯̔̌̌ ̛ ̛̬̖̭̱̬̭̯̖. Euronews, Erosport ̛
̡̛̖̯̭̯̖̔ ̡̛̦̣̌̌ Carton network ̛ Fox kids ̨̭̥̌ ̠̌ ̵̨̛̛̛̭̦̬̥̬̯̌̌̚ ̨̭̠̯̏̌̌ ̨̛̭̬̙̦̔̌ ̛
̭̖ ̨̛̭̯̪̦̔̌ ̦̌ 6, 18, 8 ̛ 12 ̶̛̛̠̌̚ ̨̨̨̭̖̯̦̔̏. Discovery network (16 ̶̛̛̠̌̚) ̛ National
geographic (8 ̶̛̛̠̌̚) ̡̨̛̛̥̦̬̯̍̌̌ ̧̛̯̯̣̱̖̏̌ ̛ ̵̨̧̛̛̛̭̦̬̦̬̖̌̚. ų̛̬̭̯̯̀̌ ̧̛̯̯̣̱̖̏̌
̨̏ ̛̖̥̠̯̖̚ ̨̏ ̡̨̛ ̨̨̬̔̔ ̭̖ ̨̨̛̬̐̏ ̡̛̛̦̣̭̌̐ ̡̡̨̌ ˈ̨̛̣̦̠̌̔̌ ̛ ˁ̡̡̛̛̦̦̭̯̖̌̔̌̏ ̛̖̥̠̚, ̌
̵̨̧̛̛̛̭̦̬̦̬̖̌̚ ̨̏ ̛̖̥̠̚ ̡̡̨̌ ˇ̶̛̬̦̠̌ ̌, ̛̛̯̣̠̌̌, ʿ̨̡̣̭̌ ̛ ̭̣. ʿ̖̯ ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̏
̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌ ̨̭̯̦̱̯̌̏̌̌ ̨̨̥̦-̸̛̛̠̦̌̚ ̡̡̨̌ BBC prime, BBC world, Sky news ̛ VH1
̡̨̛ ̛̖̥̯̱̯̏̌̌ ̦̌ ̡̛̛̦̣̭̌̐ ̛ TVl ̦̌ ̴̶̡̛̬̦̱̭̌.

ʦ̨̧̨̖̱̖̯̏̔̏̌ ̦̌ ̨̡̨̣̣̦̌ ̨̧̛̪̬̬̥̬̖ͣ̐̌̌͞ (̨̡̧̛̣̱̖̍̏̌ ̦̌ ̨̪̬̬̥̯̐̌̌̌) ̖ ̨̥̦̱̐


̴̶̨̨̛̛̛̪̭̭̯̬̦̌̌ ̛ ̡̭̪̌̌ ̴̨̬̥̌ ̦̌ ̶̨̡̛̛̣̣̠̌̌̌̚. ˃̨̌ ̸̡̣̱̱̏̏̌ ̨̪̖̣̔̍̌ ̦̌ ̪̦̌-
̨̨̛̛̬̖̦̣̦̯̐̌ feed ̛ ̧̛̛̦̭̖̬̯̬̖̌ ̦̌ ̨̛̪̬̬̥̐ ̌̚ ̖̦̔̌ ̛̛̣ ̨̢̪̖̖̏ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬.
ʸ̨̡̨̛̣̦̯̌ ̨̡̛̪̬̬̥̭̐̌ ̶̨̨̪̬̬̖̚ ̨̥̙̖ ̔̌ ̯̬̖̌ ̨̔ ̡̨̡̦̖̣̱ ̛̥̱̦̱̯ ̨̔ ̡̨̡̦̖̣̱ ̛̭̯̌̌ ̦̌
̖̦̔. ʻ̌ ̛̪̬̥̖̬, CNN ̛̖̥̯̱̏̌ ̖̔̏ 1l-̭̖̯ ̛̛̥̦̱̯̦ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̨̦̖̦̔̏ ̨̏ ʧ̛̖̬̥̦̠̌̌,
˃̶̛̱̬̠̌ ̛ ˌ̛̪̦̠̌̌. ʸ̨̡̛̣̦̯̖̌ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̸̡̣̱̯̏̌ ̶̖̣̌ ̛̭̖̬̠̌ ̦̌ ̨̡̛̪̬̬̥̭̐̌
̨̛̙̦̬̌̏ ̨̦ ̸̨̨̨̛̖̦̏̍̌ ̨̡̛̪̬̯̏̌̌ ̨̭̥̌ ̡̛̭̱̠̖̯̍ ̛̛̣ ̣̱̖̑ ̨̔ ̨̨̭̖̦̍ ̛̦̯̖̬̖̭ ̌̚
̸̛̣̖̯̖̐̔̌ ̨̏ ̖̦̯̔̌̔̌̌ ̨̛̛̯̖̬̯̬̠̌.

ʸ̨̡̨̛̣̦̯̌ ͣopt-out͞ ̪̬̖̯̭̯̱̌̏̏̌ ̬̦̏̏̌ ̴̨̬̥̌ ̦̌ ̶̨̡̛̛̣̣̠̌̌̌̚. ʽ̏̌̌ ̴̨̬̥̌ ̦̖


̸̡̣̱̱̏̏̌ ̨̭̥̌ ̨̡̨̣̣̦̌ ̨̧̛̪̬̬̥̬̖ͣ̐̌̌͞ ̨̏ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ ̶̨̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̯̌̌ feed ̡̯̱̱
̧̛̣̦̭̬̖̌̌ ̦̌ ̨̛̪̭̖̦̍ ̨̡̛̣̣̦̌ ̡̛̦̣̌̌ ̨̭ ̶̨̨̖̣̭̦ ̨̛̛̛̛̬̖̦̣̬̦̐̌̌̚ ̶̨̛̛̪̖̬̌ ̛

l
̶̨̡̡̛̛̪̬̱̭̔ ̨̨̛̛̪̬̭̯̬. ʸ̨̡̨̛̣̦̯̌ ̨̪̬̖̭̦̣̌ ̭̖ ̦̌̐ ̛̬̌ ̌̚ ̔̌ ̛̐ ̛̪̬̬̌̔̌̌
̶̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̯̖̌̌ ̨̛̛̭̦̔ ̛ ̔̌ ̶̨̛̪̬̱̬̔̌ ̡̡̛̛̖̭̣̦̏̚ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̌̚ ̨̡̨̛̣̣̦̯̌ ̪̬̌̌̚.
ʸ̨̡̛̣̦̯̖̌ ͣopt-out͞ ̨̦̦ ̬̯̍̌̌̌ ̶̴̸̛̛̛̭̪̖̦ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̶̛̛̛̛̦̖̭̯̏ ̢̛̛̖̠̍̔ ̭̖
̛̛̬̖̬̖̦̬̦̍̔̌ ̡̡̨̌ ̨̡̛̣̣̦̌ ̡̛̦̣̌̌. ˁ̨̥̌ ̖̔̏ ̨̡̛̖̬̪̭̏ ̡̛̛̛̛̯̖̣̖̭̥̬̖̙̏̚ ̨̔ ̭̖̐̌ ̭̖
̸̨̛̣̱̣̖̔ ̔̌ ̛̣̦̭̯̯̌̌̌ ͣopt-out͞: MTV ̛ Eurosport.


6
  

ʸ̶̨̡̛̛̣̠̯̌̌̌̌̚ ̦̖ ̭̖ ̡̡̛̪̬̯̱̌̏̌ ̦̌ ̨̛̛̭̯̯ ̸̛̦̦̌ ̛ ̨̭ ̛̭̯̯̌ ̛̖̦̖̬̠̐̌ ̨̔ ̭̯̬̦̌̌ ̦̌ ̛̭̯̖


ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌. ʿ̬̯̯̏̌̌ ̸̛̛̪̬̦̌ ̌̚ ̸̛̛̬̣̦̯̖̌̚ ̛̛̪̬̭̯̪̌ ̖ ̨̯̌ ̨̹̯
̡̨̡̦̖̣̱ ̡̛̦̣̌̌ ̭̣̖̯̔̌̌ ̨̬̖̖̦̔̔̌ ̶̨̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌̌ ̖̦̌̐̔̌, ̪̌ ̶̨̡̛̛̣̣̠̯̌̌̌̌̚ ̛̍ ̛̣̍̌
̡̨̡̨̛̦̯̬̯̬̦̌̔̌ ̨̭ ̛̦̦̯̏̌̌ ̶̖̣. BBC world ̛ CNN ̭̖ ̶̛̛̛̛̭̪̖̠̣̬̦̌̌̚ ̌̚ ̨̛̥̖̱̦̬̦̑̌̔
̛̖̭̯̏ ̛ ̴̛̛̪̬̯̣̖̌ ̨̣̣̖̦̐̍̌ ̛̪̬̭̯̪̌ ̌̚ ̨̛̛̦̦̯̏ ̛̛̦̭̍̚. CNN ̛̥̌ ̨̨̖̖̦̏̏̔ ̡̡̛̬̯̌
̛̪̬̖̣̖̐̔ ̦̌ ̛̖̭̯̏ ̦̌ ̛̯̬ ̨̡̛̖̬̪̭̏ ̶̛̛̠̌̚, ̨̦ BBC World ̨̭̯̦̱̌̏̌ ̦̌ ̨̯̌ ̡̖̔̌ ̛̥̌
̪̬̌̌̚ ̌̚ ̶̨̛̛̦̯̖̬̦̦̣̖̦̌ ̡̦̣̌̌ ̌̚ ̛̖̭̯̏ ̨̭̥̌ ̦̌ ̡̛̛̦̣̭̌̐ ̡̛̠̌̚. TVl ̦̌ ̛̪̬̥̖̬,
̪̬̖̯̭̯̱̌̏̏̌ ̡̬̭̏̌ ̨̪̥̖̱̑ ̸̛̛̬̣̦̯̖̌̚ ̴̴̡̨̡̛̬̦̦̭̌ ̶̛̛̖̦̌̔̚ ̛ ̨̐ ̨̨̛̪̬̥̬̏̌
̴̶̡̨̛̬̦̱̭̯̌ ̡̛̠̌̚ ̛ ̴̴̡̨̨̡̬̦̦̭̯̌̌̌ ̡̱̣̯̱̬̌ ̛̦̚ ̨̭̖̯̯̏. ų̦̣̯̀̌̌ ̛ ̶̨̛̪̯̖̦̬̌
̶̨̛̛̛̦̯̬̖̦̦̣̦̯̖̌̌ ̛̛̛̥̖̦̔̚ ̦̌ ̴̴̡̨̨̛̬̦̦̠̯̌̌̌ ̛ ̨̯̌̌̚ ̶̡̛̛̣̣̠̯̌̌̌̌̚ ̛̍ ̠̌
̨̭̣̦̖̣̌̍̌ ̛̦̖̠̦̯̌̌̚ ̛̛̥̭̠̌.

ừ̦̣̯̖̌̌ ̌̚ ̛̖̭̯̏ ̭̖ ̨̡̪̥̣̱̌ ̨̡̛̛̛̣̣̬̦̌̌̌̚ ̨̔ ̨̛̦̖ ̡̨̛ ̭̖ ̛̦̥̖̦̖̯̌ ̌̚ ̌̍̌̏̌̚.


ʦ̛̖̭̯̯̖ ̨̥̦̱̐ ̨̨̪̣̖̭̦ ̪̯̱̯̌̏̌̌ ̥̖̱̑ ̶̛̛̬̦̯̖̐̌ ̨̯̌̌̚ ̨̹̯ ̭̖ ̨̡̪̥̣̱̌ ̨̛̪̬̦̏̌̚ ̨̭
̨̭̥̌ ̖̦̔̌ ̡̱̣̯̱̬̌. ʯ̛̦̯̖̌̍̌̏ ̨̛̛̭̬̙̦̔ ̨̢̪̖̖̏ ̱̯̐̍̌ ̨̔ ̖̦̔̌ ̨̔ ̬̱̔̐̌ ̬̙̔̌̏̌ ̪̌
̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̬̯̍̌̌̌ ̶̛̪̯̠̌̔̌̌̌ ̌̚ ̡̛̬̣̌̌̚ ̨̔ ̛̖̭̯̯̖̏ ̡̨̛ ̨̭̯̦̱̯̌̏̌̌ ̛̬̖̣̖̦̯̦̏̌ ̌̚
̨̡̛̣̣̦̯̖̌ ̡̛̛̪̱̣̍. ừ̦̣̯̖̌̌ ̌̚ ̛̖̭̯̏ ̨̛̭̯ ̡̯̌̌ ̛̥̯̌̌ ̨̪̬̦̭̯̔ ̨̛̪̬̌̔ ̴̡̨̯̯̌ ̨̹̯
̶̖̣̯̌ ̡̨̦ ̖̦̔̌ ̛̖̣̯̦̌ ̡̛̪̱̣̍̌ ̡̨̠̌ ̨̐ ̪̦̌̏̌̚ ̡̨̛̛̦̣̭̯̌̐ ̡̛̠̌̌̚ ̌̚ ̡̛̬̣̌̌̚ ̨̔ ̡̛̖̯̭̯̖̔
̡̛̦̣̌̌ ̡̨̛ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̶̡̨̛̛̥̱̦̬̯̌̌ ̨̭ ̶̖̯̔̌̌ ̦̌ ̬̱̔̐ ̡̛̠̌̚ ̨̭̖̦̏ ̨̛̛̦̦̯̏ ̡̡̨̌̏ ̨̹̯
̖ ̨̭̣̱̣̠̯̌ ̨̭ Fox Kids ʰ Cartoon Networks.

ʵ̛̦̯̖̌̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌ ̭̖ ̨̡̪̥̣̱̌ ̸̡̛̣̱̖̦̏ ̨̏ ̶̨̡̛̛̣̣̠̯̌̌̌̌̚ ̌̚ ̡̛̬̣̌̌̚ ̨̔


̨̛̦̖ ̨̛̪̌̔̚ ̡̨̛ ̨̭̯̠̯̌ ̨̛̣̖̥̯̖̐ ̛̥̖̠̔̌ ̶̡̨̨̛̛̬̪̬̌. ʿ̨̢̨̖̖̯̏ ̨̔ ̡̛̦̣̯̖̌̌ ̡̨̛ ̛̥̯̌̌
̶̨̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌̌ ̖̦̌̐̔̌ ̛̥̯̌̌ ̡̡̦̖̌̏̌ ̡̬̭̏̌ ̨̭ ̛̠̦̯̖̌̏ ̸̡̛̛̖̥̯̱̏̌ (̨̡̛̬̭̯̦̍̔̌̐)
̛̛̭̖̭̏. ʪ̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦, ̨̨̛̛̬̭̪̣̙̣̯̖̌̏ ̛̬̖̭̱̬̭̯̖ ̪̬̖̯̭̯̱̯̌̏̏̌̌ ̛̛̣̦̠̌ ̦̌
̧̬̖̣̱̖̌̔̏̌̚ ̨̪̥̖̱̑ ̨̛̛̭̯̥̹̦̯̖ͣ̌͞ ̛̠̦̌̏ ̛̛̭̖̬̭̏ ̛ ̨̨̛̪̯̯̖̍̐̌ ̶̡̨̛̛̥̖̬̠̣̦̌ ̡̛̦̣̌̌
̡̨̛ ̨̥̙̯̌ ̔̌ ̛̭ ̠̌ ̨̨̣̯̔̏̌̚ ̶̨̡̛̛̣̣̠̯̌̌̌̌̚. BBC World, BBC Prime ̛ Euronews ̖̠̔̏̌ ̛̐
̨̡̛̪̬̯̏̌̌ ̨̛̛̪̖̬̯̦̯̖̌̏ ̶̨̨̛̯̬̹ ̛ ̦̖̥̯̌̌ ̛̬̖̭̱̬̭ ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̡̛̛̣̣̬̯̌̌̌̚. Eurosport ̖
̨̡̨̛̛̛̦̠̣̣̬̦̯̌̌̌̚ ̡̦̣̌̌ ̨̪̥̖̱̑ ̛̠̦̯̖̌̏ ̸̡̛̛̖̥̯̱̏̌ (̨̡̛̬̭̯̦̍̔̌̐) ̛̛̭̖̬̭̏. ʯ̸̨̦̠̦̌̌ ̖
̖ ̔̌ ̭̖ ̨̭̪̥̖̦̖ ̡̖̔̌ ̡̨̛̛̛̹̯̯̦̯̌̚ ̦̌ ̶̡̨̛̛̥̖̬̠̣̦̯̖̌ ̨̡̛̭̪̬̯̭ ̡̛̦̣̌̌, TF1, ̭̖
̨̛̪̬̍̏̌ ̡̨̦ ̶̡̛̛̛̣̣̠̯̌̌̌̌̚. ų̶̛̛̥̖̬̠̣̦̯̖̀̌ ̡̛̦̣̌̌ ̛̥̯̌̌ ̛̬̖̭̱̬̭ ̔̌ ̭̖

Â
̨̡̛̛̣̣̬̯̌̌̌̚ ̨̭ ̨̯̌ ̨̹̯ ̨̥̬̌ ̔̌ ̛̐ ̨̪̬̯̌̏̔̌̌ ̨̛̭̯̖̏ ̶̨̨̛̯̬̹ ̪̬̖̔ ̶̡̨̛̛̦̖̬̯̖̌. ˃̛̖
̦̖ ̭̖ ̸̛̭̪̬̖̖̦ ̨̔ ̸̨̡̛̛̪̣̯̯̌̌ ̖̦̌̐̔̌ ̛ ̨̭̥̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̛̐ ̡̛̛̛̥̭̥̬̯̌̌̌̚ ̵̨̛̛̪̬̯̖̔.

8
ï 

ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌ ̨̥̬̌ ̔̌ ̭̖ ̣̖̯̐̔̌̌ ̡̡̨̌ ̸̦̖̦̌̌̚ ̭̖̥̖̦̯̐ ̨̏


̨̨̨̛̪̭̯̠̦̯ ̶̨̪̬̭̖ ̦̌ ̶̨̛̛̣̣̠̐̍̌̌̌̚. ˀ̨̨̠̯̌̏̚ ̦̌ ʿ̦̌ -̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌ ̖
̭̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍ ̖ ̸̦̖̦̌̌̚ ̨̏ ̨̛̛̭̯̬̠̯̌̌ ̡̨̨̛̛̯̖̣̖̭̯̏̚ ̧̛̖̥̯̱̖̏̌. ʻ̶̨̛̛̦̣̦̯̖̌̌
̸̛̛̖̥̯̱̏̌ (̨̡̛̬̭̯̖̬̍̔̌) ̨̢̪̖̖̏ ̦̖ ̭̖ ̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̸̛̬̐̌ ̦̌ ̨̡̨̛̖̬̪̭̯̏ ̸̡̛̛̖̥̯̱̏̌
(̨̡̛̬̭̯̦̍̔̌̐) ̪̬̌̌̚ ̛ ̨̥̬̌ ̔̌ ̨̨̪̭̯̠̯̌ ̨̖̦̌̔̚ ̨̭ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̯̖̏̚ ̡̛̦̣̌̌ ̡̨̛ ̨̛̪̖̬̯̌̌
̸̨̛̛̪̬̣̦ ̴̡̨̛̖̭̦̌ ̨̏ ̶̨̛̛̥̱̣̯̦̦̣̦̯̌̌̌̌ ̨̡̨̛̣̦̌. ʿ̦̌ -̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚
̡̛̦̣̌̌, ̨̏ 2000 ̨̛̦̐̔̌, ̡̨̛̪̬̣̖̏̌ ̨̢̪̖̖̏ ̨̔ 0,l ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̨̛̣̬̔̌ ̡̡̨̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚
̵̨̛̪̬̔ ̨̨̛̪̣̦̏̌ ̨̔ ̡̨̛ ̵̨̛̛̪̬̔ ̨̹̣̖̔ ̨̔ ̡̛̛̣̖̦̯ ̡̨̛ ̨̹̯ ̡̛̱̪̣̖ ̨̡̛̣̣̦̌ ̡̧̛̥̪̌̌
̡̨̛ ̨̹̯ ̨̥̙̖̣̖ ̔̌ ̭̖ ̨̭̪̬̖̯̏̔̌ ̨̔ ̶̨̛̛̦̦̣̦̯̖̌̌ ̸̛̛̖̥̯̱̏̌ (̨̡̛̬̭̯̖̬̍̔̌). ʪ̨̡̖̔̌
̶̨̛̛̦̦̣̦̯̖̌̌ ̸̛̛̖̥̯̱̏̌ ̭̖ ̸̨̨̭̱̯̌̌ ̨̭ ̡̛̛̦̭ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̵̨̛̛̪̬̔, ̡̡̛̣̖̦̯̭̯̌̌ ̍̌̌̚
̦̌ ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌ ̖ ̨̏ ̨̨̪̭̯̠̦̌̌ ̡̛̖̭̪̦̠̌̌̚ ̢̛̛̖̠̍̔ ̨̛̥̖̬̦̯̖̔
̨̛̬̖̦̍̔̏ ̭̖ ̛̬̯̌̏̏̌̌̚ ̦̌ ̶̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌ ̨̨̛̭̦̏. ù̧̥̪̌̌̌ ̦̌ ̶̨̛̛̯̬̭̦̦̣̦̯̖̌̌̌
̛̛̛̯̖̣̖̏̚ ̖̦̹̏̔̌ ̛̥ ̨̨̨̥̙̱̏̏̌̚ ̶̨̨̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌ ̡̧̛̪̬̙̱̖̌̏̌.

ʿ̨̯̬̖̯̍̌̌ ̌̚ ̶̨̛̛̣̣̠̐̍̌̌̌̚ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̬̌ ̡̡̨̌ ̨̡̔̌̚ ̌̚ ̸̨̧̛̬̦̱̯̐̌̏̌̌̌ ̦̌


̡̱̣̯̱̬̦̯̌̌ ̶̨̛̛̣̣̠̐̍̌̌̌̚ ̛ ̨̛̬̠̦̯̖̍ ̡̛̛̬̣̌̚ ̡̨̛ ̨̹̯ ̭̖ ̱̯̌̔̏̌̚ ̨̪̥̖̱̑ ̨̛̛̛̬̖̦̣̦̯̐̌
̛̛̣ ̶̨̛̛̦̦̣̦̯̖̌̌ ̡̛̱̣̯̱̬. ʽ̔ ̬̱̔̐̌ ̭̯̬̦̌̌, ̶̨̡̛̛̣̣̠̯̌̌̌̌̚ ̨̐ ̬̱̌̍̏̌̚̚ ̶̨̨̪̬̖̭̯ ̦̌
̶̨̛̛̣̣̠̐̍̌̌̌̚, ̢̛̛̖̠̍̔ ̛̥ ̨̨̥̱̏̏̌̚ ̦̌ ̨̛̣̣̦̯̖̐̍̌ ̸̛̛̬̐̌ ̔̌ ̨̛̪̖̬̬̯̌̌ ̨̏
̶̨̛̛̥̱̣̯̦̦̣̦̯̌̌̌̌ ̨̡̨̛̣̦̌. ų̛̛̦̭̯̬̱̬̦̀̌ ̭̖ ̡̛̯̌̏ ̛̛̭̯̬̯̖̌̐ ̡̨̛ ̨̹̯ ̛̐ ̛̦̥̦̱̯̌̔̏̌̌
̡̛̱̣̯̱̬̦̯̖ ̸̨̛̛̬̣̦̭̯̌̚ ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̭̯̦̖̌ ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̖̦ ̨̏ ̨̨̨̥̦̹̯̯̏ ̦̌ ̛̪̬̌̌̚, ̔̌ ̭̖
̡̛̛̛̪̬̖̯̔̏̌̌̚ ̶̛̛̦̦̣̦̯̖̌̌ ̸̛̛̖̥̯̱̏̌ (̡̛̬̭̯̖̬̍̔̌) ̛ ̔̌ ̭̖ ̴̛̛̦̦̭̬̌̌
̶̨̛̦̯̖̬̦̦̣̦̯̌̌̌̌ ̡̛̖̭̪̦̠̌̌̚. ʦ̨ ̨̯̠ ̡̨̡̦̯̖̭̯ ̨̛̖̬̯̠̦̯̌̔̏̌̐̚ ̨̛̥̙̖̍ ̨̭̯̦̱̌̏̌
̨̡̣̣̖̦̌ ̨̦ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̨̛̪̣̦̯̖̌̏ ̌̚ ̡̖ ̛̭̪̦̠̌̌̚ ̨̭̯̦̱̯̌̏̌̌ ̨̛̣̣̦̐̍̌. ʰ̛̣ ̨̛̥̙̖̍
̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̸̨̛̦̌̚ ̖̬̯̌̌ ̦̌ ̨̡̣̣̖̦̐̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚.

ʸ̶̨̡̛̛̣̠̯̌̌̌̌̚ ̦̖̥̌ ̦̥̖̬̌̌ ̶̨̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̯̌̌ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̦̣̌̌ ̔̌ ̨̐ ̨̛̪̬̖̯̬̏ ̨̏


̨̡̣̣̖̦̌. ˃̌̌ ̭̖ ̨̨̛̭̭̯ ̨̔ ̧̛̪̯̬̖̌̔̌̌ ̡̨̦ ̨̡̣̣̦̯̌̌̌ ̡̱̣̯̱̬̌ ̛̪̬ ̨̯̌ ̢̛̬̙̱̠̌̔̏̌̚ ̨̐
̨̨̛̣̣̦̯̐̍̌ ̡̱̭̏. ų̀̐̌ CNN Internacional ̛̖̥̯̱̏̌ ̦̌ ̡̛̖̥̦̭̐̌ ̡̨̦̣̯̌̌ ̨̐ ̬̙̱̌̔̏̌̚
̡̡̨̛̛̥̖̬̦̭̯̌̌ ̛̛̖̦̯̯̖̔ ̛ ̨̨̛̪̭̖̦̯̍, ̶̴̸̨̛̛̛̭̪̖̦̯ ̨̨̦̭̔ ̡̨̦ ̛̖̭̯̯̖̏. ˁ̛̯̖ ̨̡̛̣̣̦̌
MTV ̡̦̣̌̌ ̨̐ ̬̙̱̯̌̔̏̌̌̚ ̡̡̨̛̛̥̖̬̦̭̯̌̌ ̡̹̥̖ ̨̛̪̬̌̔ ̨̯̌ ̨̹̯ ̸̦̖̦̌̌̚ ̖̣̔ ̨̔
̡̛̥̱̯̌̌̚ ̨̭̯̦̱̌̏̌ ̨̡̡̛̦̣̥̖̬̦̭̌̐̌̌̌ ̨̡̛̪̬̠̌ ̸̡̨̛̬̭̯̖̯̌ ̶̨̪̬̖̦̯ ̦̌ ̨̡̛̣̣̦̌ ̪̣̖̠

9
̛̛̣̭̯. ʸ̨̡̛̛̛̣̬̦̯̖̌̌̚ ̡̛̦̣̌̌ ̛̥̯̌̌ ̡̨̛̣̖̣̍̏ ̨̨̦̭̔ ̡̨̦ ̨̡̨̨̣̣̦̯̌. ˃̛̖
̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̬̯̌̌ ̨̛̬̖̖̦̔̔ ̛̖̣̖̥̖̦̯ ̨̔ ̨̡̣̣̦̯̌̌̌ ̡̱̣̯̱̬̌ ̨̦ ̢̛̱̠̌̔̏̌̚ ̛̐
̶̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌ ̡̛̬̥̌. ʪ̨̡̖̔̌ ̭̖ ̛̪̯̬̯̌̔̌̌̌ ̦̌ ̨̡̛̣̣̦̯̖̌ ̡̨̛̱̭̏̏ ̛̯̖ ̨̛̭̯ ̡̯̌̌
̪̬̯̌̏̌ ̨̣̣̦̯̐̍̌̌̌ ̡̱̣̯̱̬̌ ̔̌ ̛̖̍̔ ̨̨̪̭̯̪̦̔̌̌ ̌̚ ̨̡̛̣̣̦̯̖̌ ̡̛̛̪̱̣̍. ʸ̨̡̛̛̛̣̬̦̯̖̌̌̚
̡̛̦̣̌̌ ̦̖ ̭̖ ̨̡̯̣̱ ̵̛̛̬̦̍̔̌ ̡̱̣̯̱̬̦̌ ̴̨̬̥̌ ̡̨̠̌ ̨̐ ̡̨̨̛̛̦̬̪̬̬̌ ̨̡̨̨̣̣̦̯̌ ̛
̨̨̨̣̣̦̯̐̍̌ ̡̨̡̣̱ ̨̹̯ ̭̖ ̨̥̭̯ ̡̨̠ ̥̱ ̨̨̨̥̙̱̏̏̌̚ ̦̌ ̨̨̨̣̣̦̯̐̍̌ ̔̌ ̨̠̖̔̔ ̨̔ ̨̡̨̨̣̣̦̯̌.

ʤ̨̛̖̬̯̠̦̯̔̏̌̐̚ ̖ ̖̖̦̔ ̨̔ ̸̡̛̣̱̦̯̖ ̛̭̖̥̖̦̯̐ ̡̪̬̖̱ ̡̨̛ ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚


̡̛̦̣̌̌ ̸̱̖̭̯̱̯̏̏̌̌ ̨̏ ̡̱̣̯̱̬̦̯̌̌ ̶̨̛̛̣̣̠̐̍̌̌̌̚. ˃̶̨̛̛̬̦̭̦̦̣̦̯̖̌̌̌ ̸̡̛̛̥̱̚ ̛
̴̡̛̛̣̥̭ ̶̡̨̨̛̛̬̪̬̌ ̭̖ ̨̛̦̠̣̖̥̯̖̌̐ ̸̨̛̣̭̱̐̌̏̌ ̦̌ ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚
̡̛̦̣̌̌. ừ̱̣̯̱̬̦̯̖ ̡̛̛̬̯̣̌ ̭̖ ̨̢̪̖̖̏ ̭̖ ̨̨̪̬̯̔̌̏̌̌ ̛ ̛̛̛̭̯̬̱̬̯̔̍̌̌ ̨̏
̶̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌ ̡̛̬̥̌ ̪̌ ̪̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̡̛̛̛̛̯̖̣̖̭̦̣̏̌̌̚ ̨̖̖̱̯̍̍̔̏̌̌̚ ̨̨̪̦̐̔̌
̴̨̪̣̯̬̥̌̌ ̨̔ ̡̨̠̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̭̯̦̯̐̌ ̨̔ ̛̥̣̯̖̌̔ ̛ ̨̛̯̍̐̌ ̸̨̨̛̪̯̬̹̱̏̌ ̛̹̬̱̥ ̨̭̖̯̯̏.

ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌ ̠̌ ̨̣̖̭̦̱̯̏̌̌ ̨̥̖̱̦̬̦̯̑̌̔̌̌ ̨̛̯̬̠̐̏̌. ʧ̨̛̣̦̯̌̏


̖̣̔ ̨̔ ̡̨̛̛̥̪̦̯̖̌ ̡̨̛ ̭̖ ̨̣̭̱̯̐̌̏̌̌ ̦̌ ̨̛̖̏ ̡̛̦̣̌̌ ̭̖ ̶̨̛̛̯̬̦̭̦̦̣̦̌̌̌ ̶̡̨̨̛̛̬̪̬̌
̡̨̛ ̨̪̭̖̱̯̔̏̌̌ ̶̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌ ̨̛̬̖̦̍̔̏. ÿ̖̱̑ ̛̦̏ ̭̖ ˇ̨̬̔, ˃̨̨̠̯̌, ʻ̡̠̌, ʤ̛̭̔̔̌ ̛
̬̔. ʤ̡̡̛̛̥̖̬̦̭̯̖̌ ̛ ʤ̡̛̛̭̯̖̚ ̡̛̛̣̖̦̯ ̠̌ ̭̥̖̯̯̌̌ ʫ̨̬̪̏̌ ̌̚ ̨̭̣̙̖̦ ̪̬̌̌̚ ̛ ̛̐ ̡̨̛̬̭̯̯̌
̪̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌ ̌̚ ̔̌ ̣̖̯̏̌̚ ̨̨̛̭̯̬̖̥̖̦̏ ̦̌ ̨̛̖̏ ̛̪̬̌̌̚. ʽ̏̌̌
̛̛̦̱̭̯̬̠̔̌ ̡̛̬̖̬̣̌̌ ̨̭̖̏ ̨̯̖̣, European TV Research group, ̡̨̖ ̛̐ ̨̡̛̪̬̏̌
̸̡̛̛̭̯̬̙̱̯̖̌̏̌ ̛ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚ ̨̛̪̯̬̖̯̖̍ ̦̌ ̨̛̖̏ ̡̛̛̣̖̦̯.

ʿ̦̌-̨̡̛̖̬̪̭̯̖̏ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌ ̨̪̭̯̱̯̌̏̏̌̌ ̸̦̖̦̌̌̚ ̸̡̨̖̬ ̨̏ ̶̨̨̪̬̖̭̯ ̦̌


̶̨̛̛̣̣̠̐̍̌̌̌̚ ̦̌ ̛̛̥̖̱̥̯̖̔. ʸ̶̨̡̛̛̣̠̯̌̌̌̌̚ ̨̐ ̨̣̖̭̦̱̏̌ ̨̛̛̦̦̯̏ ̨̬̠̌̏̚, ̨̨̨̥̙̱̏̏̌̚
̔̌ ̨̭̯̦̯̌̌ ̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯̦ ̨̏ ̶̨̛̛̥̱̣̯̦̦̣̦̯̌̌̌̌ ̨̡̨̛̣̦̌ ̡̡̨̌ ̛ ̨̯̌ ̶̨̛̛̯̬̦̭̦̦̣̦̯̖̌̌̌
̶̡̨̨̛̛̬̪̬̌ ̔̌ ̨̐ ̴̛̛̦̦̭̬̯̌̌̌ ̨̛̛̦̦̯̏ ̨̬̠̌̏̚. ʽ̛̖̏ ̶̡̨̨̛̛̬̪̬̌ ̡̨̭̖̹̐̌ ̢̖ ̠̌ ̛̥̯̌̌
̨̪̯̬̖̯̍̌̌ ̔̌ ̨̪̬̯̔̌ ̨̔ ̨̡̛̣̣̦̯̖̌ ̡̛̛̪̱̣̍, ̨̛̪̬̥̬̦̌ ̡̪̬̖̱ ̨̛̖̬̯̠̦̯̌̔̏̌̐̚, ̪̌ ̨̯̥̱̌
̶̨̨̪̬̖̭̯ ̦̌ ̶̨̡̛̛̣̣̠̌̌̌̚ ̭̥̖̭̯̖̦ ̨̏ ̡̨̡̨̦̯̖̭̯̯ ̦̌ ̶̨̛̛̣̣̠̯̐̍̌̌̌̌̚ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖
̭̥̖̯̌ ̌̚ ̬̹̖̦̌̏̚. ʸ̨̡̛̣̦̯̖̌ ̡̛̛̬̣̌̚ ̛̐ ̛̪̬̦̱̱̯̔̏̌̌ ̨̛̣̣̦̯̖̐̍̌ ̡̛̛̛̯̖̣̖̭̏̚ ̡̛̦̣̌̌
̔̌ ̛̛̦̯̖̬̬̯̐̌̌ ̛̭̖̥̖̦̯̐ ̨̔ ̨̡̛̣̣̦̯̖̌ ̡̛̱̣̯̱̬ ̌̚ ̔̌ ̨̭̯̦̯̌̌ ̛̬̖̣̖̦̯̦̏̌ ̌̚ ̨̡̛̣̣̦̯̖̌
̡̛̛̪̱̣̍. ʽ̏̌̌ ̨̪̯̬̖̍̌ ̭̖ ̸̛̖̦̱̔̌̏̌̚ ̨̭ ̨̪̯̬̖̯̍̌̌ ̦̌ ̨̣̣̦̯̐̍̌̌̌ ̛̖̬̯̠̦̌̔̏̌̐̚
̛̛̦̱̭̯̬̠̔̌̌̚ ̨̨̭̯̪̦̭̯̔̌ ̨̔ ̨̡̛̣̣̦̯̖̌ ̡̛̛̪̱̣̍.

10