Vous êtes sur la page 1sur 4

www.kumarikrishna.blogspot.

com

த பம ந . ப ரததச ரத ய ன ச றகததகள

ச றகதத 3

த பவர கம டட

ஜ த கக ய மத ததத ட ல வ ழம 'பகடர' எனனம பழஙகட இனததவர பறற த த டதரனற


அரச ஙகததகக மகதத ன அககதற ஏறபடடரநதத.

"பகடர இன நலவ ழவககம, மனனனறறததககம ப டபடனவ ம. அவர தம தம ழ தயயம


க சச ரதததயம கடடக க பனப ம" - என எல த த னச கள லம மத தமசச ன படதனத ட
(பகடரகள ன படதனத ட அல ) தப ய தப ய வ ளமபரஙகள தவள வநத ரநதன.

சமக சரதத ரததகக ரரகளம, ஆநதரப ஜகக ரரகளம, ன< ஷ ய ஜ ஸடடகளம,


பதகபபடகக ரரகளம, பதத தக ந ரபரகளம ஜ த கக ய மத த தத டரகக ஓட அத நத ரகள.
பதத தககள ல பகடர இன ஆண, தபணகள ன படஙகள தடபட கப ப ரசரம ய ன. பகடர வட, பழகக
வழககஙகள, க ச ரம பறற க கடடதரகள எல ம ப ரசரம ய ன.

பகடர இன மனனனறறததகக க அரச ஙகம 'த பவர கம டட' ஒனதற ந யம தத ரநதத. மத வ ழ


மககளம, பழஙகட மரப னரம, ப ன தஙக ய ஏழதம ந த ய லரபனப ரம, மககள தத தக எணண கதகய ல
ம கம கக கதறநத வரனவ ரம ஆக ய பகடரகள ன வளரசச கக னவறதற அநத 'உயர அத க ரககழ'
உடனடய கக கவன தத ஆவன தசயய னவணடம என ஏறப ட க ய ரநதத.

மத ஜ த ய னர ன பகடரகள ன பச பப ண தயயம ஏழதமதயயம னவத ய ல த த ணட டடதததயம


னப ககவதறக க அதமககபபடட 'உயர அத க ரக கழவ ன' மதல கடடம தத நக ல 'ஏஷ ய இணடர
க ணடதனணடல' ஐநத நடசதத ர ன டடலல ஏ.ஸ. க னஃபரனஸ லல ஆடமபரம க நதடதபறறத.

ன டடலன ஏ.ஸ. க னஃபரனஸ லல பகடர மனனனறறக கழவ ன மபபத உறபப னரகளம


சநத தத ரகள. கடடம தநடனநரம நடநதத. உறபப னரகள ன பகல உணவ, ம த க க ப ச றறணட
எல ம ஏஷ ய இணடர க ணடதனணடலன னய த ன. மதல கடடததகக க ன டடல ப ல,
உறபப னரகள ன ட.ஏ. த னபபட எல ம க ஒனனற க ல டச ரப ய தச வ ய றற.

ஆற, ஏழமண னநர வ வ தததககப ப னனர ஒர கற பப டட தரம னதததக கழவ ன தத வர


மனதம ழ நத னப த அதத அதனவரம ஏகமனனத ட உடனன வரனவறற ஒபபக தக ணடனர.

கழத தத வர மனதம ழ நத தரம னம இதத ன:-

"அரக வரம 'பகடர' இனததத வளரதத அவரகளதடய தம ழ தயயம, க ச ரதததயம கடடகக கக


னவணடய தபரம தப றபப நம தத கள ல சமததப படடரகக றத.

ஜ த கக ய மத த தத ட ல ச வநநத நத உறபதத ய கம டததத ஒடட இபனப த எஞச ய ரககம


'பகடர' கடமபஙகள ன எணண கதக தம ததம பததத ன. இநதப பததக கடமபஙகள னதடய
அப வ ரதத கக க நமத அரச ஙகம த டட ஒதககடடல 2 னக ட ரப ய ஒதகக இரகக றத. அநத 2 னக ட
ரப தய எபபடப பயனளள வ ததத ல தச வழ ததப பகடர மககதள மனனனறற ம எனற தரம ன ககம
தப றபப நமம டம இரகக றத எனபதத ந ம மறநதவ ட க த எனற தத டககதத ன னய
ந தனவடடனனன. மணடம அததனய வறபறதத ச தச ல வ ரமபக னறன.

இநதப பகடர தம ழ இனம பறற ய நலகள ச ணடன லளள இநத ய வஸ த பர ய லம, அரம
www.kumarikrishna.blogspot.com
தப ரளகள ச ப டடஷ ம யஸயதத லம உளளத கத தகவல க தடதத ரகக றத. கழவ ன தத வர எனற
மதறய ல ந ன மடடனம ணடனககப னப ய இநத வ வரஙகதள அற நத வநத லம னப தம எனற லம
என சயந ததகக க மடடம அநத வ யபதபப பயனபடதத க தக ணட மறறவரகதள ஒதகக வ ட ந ன
வ ரமபவ லத . கழவ ன அடதத கடடதததனய ணடன ல கடட ம எனற மன தம ழ க னறன."

அட ணடக ரடடல பறபபடடத த ரமபவதறகம அனத டகதகட வ ஙக ய ரநத கழவ னர பஸப க ரடடல
த ரமப மடவ தசயத டகதகடதட 'கலஃனப ன ய - ன னலல - னட கக னய - ஙக ங -
னக மபர - இநத ய ' - எனபத க ம றற னர. இநத ம றதலகக கச ச டசஙகள அத கம
தச வ கதமனற தத நத லம அவரகள அததப தப ரடபடததவ லத . கழவ னர ச னப ர னஸஸனக
தசனற அஙக ரநத ' வ ய' பயணம ன ரகள.

ஈஸட-தவஸட தசணட ல வ லலயம பரஸ எனற அநத அதம கக அற ஞதர அவரகள சநத ததத
தஙகதள அற மகம தசயத தக ணடனப த அவர ஆசச யமம த தகபபம அதடநத ர.

"உஙகள த ட கவ ரடடரஸஸலரநத அறபத வத தமலல ஒனர இடதத ல கடடம க இதணநத


வ ழம பதத டதரபல ஃனபம லத<ப பறற ஆர ய - அஙனக னந ல னப கககட ந தனகக மல இவவளவ
தரம அத நதரகள? னவஸட ஆஃப மண , னவஸட ஆஃப தடம!" எனற தப நத தளள ன ர அநத
அதம கக அற ஞர.

அநத அற ஞ ன அதசYக யம ன ஒள மதறவ ல த னகளவ கள சஙகடபபடதத ன லம தப றததக


தக ணட னடபபகதளயம, னக பபகதளயம பறற அவ டம வ ச தத ரகள அவரகள. அற ஞர ஒரபறம
அவரகதளச தசல ம கக கணடதத ரநத லம மறபறம பணபடன உபச தத னடபபகதளப னப டடக
க டடன ர. னக பபகதளப ப தத வ வ தத ர. வ தட தக டககம னப த ஞ பகம க, "மதலல பகடர
ஏ ய வ றகப னப ய அவரகதள னந ல சநத யஙகள" எனற அவரகளகக அற வதரயம கற அனபப ன ர.

ஜபப ன, ஙக ங, மன ச ய , எல ம சறற வ டடக கழவ னர இநத ய த ரமப ய னப த ஏறககதறய


ஒனறதற ம தம கழ நத ரநதத.

அதறகள ந டடலம ச ம றதலகள நடநத ரநதன. ச ர கடட கக கடச ம ற யத ல ஒர மநத சதப


கவ ழநத மறதற ர மநத சதப பதவ ஏறற ரநதத. பத ய மநத சதபகக இபபட ஒர 'த பவர' கம டட
ந யம ககபபடடரபபத பறற அற யனவ வ யபப லத .

பகடர த பவர கம டடய ன மனற வத கடடதத ல ஃதபன னஷ யல அடதவ<ர ந த ந த தம


பறற க கவத தத வ தத ர.

"த டட ஒதககடடல ஒதககபபடட 2 னக ட ரப ய ல இதவதர ஏறககதறய ஒர னக ட ரப யகக னமல


தச வ க வ டடத. எஞச ய ஒர னக டய வத த டடதத ன படதஜட க வதரயதறககள பகடர
நலவ ழவகக கச தச வழ தத க னவணடம" எனற ர.

பகடர தம ழ , கத கள, க ச ரம, பழகக வழககஙகள பறற ய 'எனத<கனள படய ' எனற தவள ய ட
னவணடம எனற ஓர உறபப ன ன னய சதன ஏறகபபடடத.

"எபபட என னய சதன? தவறம நலவ ழவத த டடஙகள எனற உடனன பகடரகளகக எததய வத
தசயத மடதத வ டட ல இநதக கம டடதய ந தளகனக கத தத வ டவ ரகள. கம டட கத ககபபடட ல
ந ம ததரவ ல ந றனப ம. 'எனத<கனள படய ' எனற ல அத இநத ஜனமதத ல மடய த. ஜவவ ம டட ய
ம த னவத இழபடம. நம கம டடயம அதவதர நடககம. அதறக கதத ன இபபட ஒர னப ட
னப டனடன."

"ப ரம தம ன ஐடய " எனற அததப ப ர டடன ர மறதற ர சக உறபப னர.

எனத<கனள படய வகக ஆச யர க ம தம ஐய ய ரம ரப ய சமபளதத ல 'த கஸனக க ர 'ய ல


www.kumarikrishna.blogspot.com
ப .எச.ட. பணண ய ஒர ந பணர, ம தம ர. 2000 சமபளதத ல ஆற உதவ ய ச யரகள, 800 ர. சமபளதத ல
ந னக பரஃப டரகள எல ம ந யம ககபபடடனர. ம தம பதத ய ர ரப ய வ டதகய ல ஓர
எடடனட யல அலவ கம அமரததபபடடத. 'த பவர கம டட' சநத பபதறக ன ந ரநதர கம டட ரதம
'ஏரககணடஷன' மறறம இணட யர தடகனரஷன தசயத மடககவம தபரநதத தக ஒதககபபடடத.

"அநத அதம கக அற ஞர தச லலயத னப ல பகடரகதள இனனம நம கம டட னந ல னப ய சநத தத


அவரகள கதறகதள அற யவ லத னய?" - எனற அவசரக கடகதகய கக னகளவ னகடட ர ஓர உறபப னர.

"அதறதகனன இபனப த அவசரம? 'எனத<கனள படய ' னவத மடநத அதன தவள யடட வ ழ வ ல
ஒர பகடதரனய வரவதழதத அவ டம மதல ப ரத தய வழஙக ன ல னப ய றற" - எனற கழவ ன தத வர
அதறகச சம த னம தச லலவ டட ர. 'எனத<கனள படய 'வகக ன னபபபர வ ஙகவத, ப ணடங
தபணடங க ணடர கடடகள வ டவத ல தத வரககம உறபப னரகளககம தக ஞசம வதகய கனவ
க தடததத. இபபட மதல த டட க தத ன னய - அநதக க ம மடவதறக மனப கனவ 'த பவர கம டட'
ஒதககடடத தத தகய ன 2 னக ட ரப தயயம வ ழஙக ஏபபம வ டட வ டடத.

ஜ த கக ய மத - மன ய உளள இடம தகய ன ல அஙக எஞச ய ரநத 40 னபர அடஙக ய 10 பகடர


கடமபஙகள லம க, அநதத த டடதத ன க எலத ககள 12 னபர மன ய க க யசசலல உய ர
தறநத ரநத ரகள. எஞச ய இரபதததடடப னப ல 4 னபர மபப ன ல இயறதக மரணம அதடநத ரநதனர.

ஆக இரணட வத த டடக ததகக மனனப 40 - ஆக இரநத பகடர இனதத ன தம தத எணண கதக


கதறநத னப ய இரணட டஜனககள வநத ரநதத.

இரணட வத த டடக தத ல பகடர எனத<கனள படய மதலய னவத கதளப பரதத தசயயவம
பகடர இன மனனனறறததகக ன ப ற ச ததனகதளப ப யவம ரப ய ஆற னக டககக கதறய மல
ஒதகக னவணடம எனற 'த பவர கம டட' கடத தரம னம னப டட அதத அரசகக அனபப ய ரநதத.
அநத மதழகக தத ல இதடவ ட மல தத டரநத ஒர வ ரம கப தபயத அதடமதழய ன னப த ஏறபடட
பயஙகரம ன மத ச ச வ ல ஜ த கக ய மத த தத ட ல ஒனர பகத ய ல மதம ரநத பகடர கடய ரபபகள
மழவதனம மணமட அம ழநத வ டடத.

உ க ல கதடச ய க மதம ரநத பகடரகளனம கணனட ட அழ நத னப ய ரநதனர; மதலல பகடரகதளப


பறற த தத யஙகள எழத ய அனத இடத ச த த னச இதத எடடக க ம தத பப தக டதத மதல
பககச தசயத ய கத தத பப ன னய தண நத ப ரச ததவ டட உளனள 'பகடர' நலவ ழவகக ன த பவர
கம டடதயப பறற ச ச டச தடனற ச டத தத யஙகமம எழத ய ரநதத.

உடனன ஆடட மநததகதளப னப அதததனப தப ய த னச களம பகடர பறற மதல


த டடகக தத ல அநத இன அப வ ரதத கக க ஒதககபபடட 2 னக ட ரப ய ல ஒர தபச க கட அதறக கச
தச வ டபபட மன னய தஷப ரனய கம தசயயபபடடரபபத பறற யம கற பப டடரநதன. வ ஷயம
தவள சசததகக வநதத. ப ரலதமணடல னகளவ க கதணகள பறநதன. அதன வ தளவ "த பவர கம டட"
கத ககபபடட அதன னமல ஒர வ ச ரதணக கம ஷன னப டபபடடத. 'எனத<கனள படய ஆபஸ'
'கம டட ல' - ய வம படட ஸல தவககபபடடன. "மத சச வ ல இறநத னப ன ஒவதவ ர பகடர
கடமபததககம பதத ய ரம ரப ய நஷட ஈட தர மடவ தசயதளனளன" - எனற சதபய ல அற வ கக இரநத
அதமசசதர உ ய னநரதத ல அவரத க யத ச எசச ததத தடதத ர.

"ச ர பஸ வ பததககம, ரய ல வ பததககம இபபட அற வ சச அற வ சசப பழக ன பழகக னத ஷதத ன


இதககம அதம த அற வ சசபப ட தஙக. எத ரககசச ஙக னகல பணண ச ச பப ஙக! உஙக நஷட ஈடதட
ய டட தக டககப னப றஙக. இன னம உ கதத ன பகடர இனனம க தடய த. அநத இனதத ன
கதடச ய ம சசம ரநத 24 னபரனம மத சச வ ன கணனட ட னப ய டட ஙக" எனற க யத ச
ஞ பகபபடதத அதமசசதரத தகக தரணதத ல க பப றற ன ர.

ஆன லம அதமசசர வ டவ லத .
www.kumarikrishna.blogspot.com

"இறநத பகடர இனததகக அநத மத சச வ ன உ கனம வ யககம வணணம ஆற னக ட ரப ய


தச வ ல ஒர ந தனவச ச னனம எடதத வர ற க ண த உ கப தபரவ ழ நடதத அததத தத டஙக
தவககப ப ரதமதரனய அதழககப னப க னற ம. ப ரதமர வரம டட ர என எஙகள எத கள ன ய ரம
மனபப ல கடகக னவணட ம. எஙகளகக க இல வ டனம மதறநத பகடரகளகக கப ப ரதமர அவச யம
வரவ ர" என வ ள ச த தளள ன ர.

ந டடன பதத தககள 'பகடர' த பவர கம டட ஊழலகள பறற வ வ க தவள ய டத


தத டஙக ய ரநதன. பகடரகள எஙனக எபபட வ ழக ற ரகள எனற அறபத தமல தத த வ ல இரநத
அவரகதளப னப யப ப ரகக மன 'பகடர ந அப வ ரதத க கம டட' இஙக நதககம, அதம கக வககம
ஊத ப பயணஙகள னப ய வநதத பறற ய சதவய ன தகவலகளம, 'எனத<கனள படய ' பறற ய
தணகககளம பதத தககள ல 'கவர ஸனட 'ய கவம ஸனபஸ ஃப ல ரகள கவம தவள வநதன.

அநத ந த ய ல மறபட ச ர கடச ம ற யத ல மநத சதப கத ககபபடடத னதரதல வநதத. த பவர


கம டடகக னவணடயவரகளம னதரதலல ந னற ரகள.

எத ரககடச கள 'பகடர கம டட' ஊழத பபறற ஊரர கப ப ரச ரம தசயத அதத ந யம தத கடச தய


மற யடகக மயனறனர.

ஆன ல எனன தரத ரஷடம? பகடர கம டடகக னவணடய கடச னய னதரதலல தபரவ ய க தஜய ததத.
அத ஆடச கக வநததம தசயத மதல னவத ய கப 'பகடர கம டட' னமல ந யம ககபபடட வ ச ரதணக
கம ஷதனக கத ததத. கம டட மணடம உய ர தபற வழ தசயதத.

மணடம 'எனத<கனள படய ' ஆபஸ த றககபபடடத. அதன ப ன ப ஐநத ணடத த டடஙகள
தத டரநதன. பகடர ந அப வ ரதத க கழவம தத டரநதத. கழககடடஙகள ஏஷ ய இணடர
க ணடதனணடல ஏ.ஸ. க னஃபரனஸ லன னய தத டரநத நடநதன. இஙக நத - அதம கக
வ ஜயஙகளம 'எனத<கனள படய ' ச கக ல தத டரநதன. எனத<கனள படய னவத கள மடவறற
நணடன.

அவவபனப த ஆணதமதய இரவல வ ஙக ப ப ன ந ரநதர நபம<கரள க வ டம ப பதத தககள அத


பறற அடககட எழதவம தசயதன. எத ரககடச கள சற ன.

எனன தசயதம ப ரனய சனம லத ! எஙகனம இல த பகடர இனதத ன எனத<கனள படய இனனம
தவள வரவம இலத . மடயவம இலத . கம டட கத ககபபடவம இலத . தசயல தவ ரபபடததப
தபறவம இலத .

'தசததம தக டதத ன சதகக த ' எனபத னப ச தசததப னப ன பகடர இனதத ன னபர ன ஒர


'த பவர கம டட' இனனம ச க மல பயனதபறற வ ழநத தக ணடரநதத.

ஒர வ ஷயததத யகக கணகக ல தசயலபடவ ட மல இழததடககக கம டடகள ன னய மடய வ டட ல


ப ன னவற ய ர ல த ன மடயப னப க றத?