Vous êtes sur la page 1sur 1

Ca dao Meï

Trònh coâng Sôn


b c «« «« ««k ««j.ˆ« «« «« . ««k «« ««
ˆ
«
======================
& ˆ« j.«ˆ
k “{ ˆ« j
k ˆ« ˆ« ««j
ˆ« . ˆ« j.«ˆ
k «=l
_«k
«ˆ
Meï ngoài ru con ñong ñöa voõng buoàn ñoâng ñöa voõng
...con ñong ñöa voõng buoàn naêm qua tuoåi

«« «« «« «« . ««
...con ñong ñöa voõng buoàn ñong ñöa nhòp

b « « ≈ « « ˆ
k
« j.
ˆ
« ˆ
k
« ˆ
j
« «« «« « «
_«˙« _«j
ˆ« «k
ˆ« «j.«ˆ
=========================
& l ˆ« . _«k
ˆ« j
k ˆ« _ˆ«j
«. ˆ«=l
k
buoàn Meï ngoài ru con maây qua ñaàu gheành laïy trôøi möa
moøn Meï nhìn queâ höông nghe con mình buoàn gioït leä aên

«« «« ≈ ««k « ««k «« . «« «« . «« «« ««k


mình Meï ngoài ru con nghe ñaát goïi thaàm troïn nôï löu

b ˆ
« «
j.
ˆ
« ˆ
« J
œ
»
» . œ
K
»
» ˆ
j
« ˆ
k
« «ˆ
j ˆ«=l
˙« ˆ«
j l »
=========================
& » ˆ« j.«ˆ
k
tuoân Laïy trôøi möa tuoân cho ñaát sôïi meàm haït maàm vun
fi
naên Gioït leä aên naên ñöa con veà traàn tuûi nhuïc chung

« « «« «
«« . «k « «« «« «« «
vong Meï ngoài traêm naêm nhö thaân töôïng buoàn ñeå laïi queâ

b «˙« «j
ˆ
« ≈ « « ˆ
k
« j
ˆ
« ˆ
« «j.ˆ« ˆ
k ˆ
j. ˆ« «j
k . ««k
=========================
& __«k _«
««ˆ _j.««ˆ l « « ˆ
« ˆ«=l
leân Meï ngoài ru con nöôùc maét nhoïc nhaèn xoùt xa ñôøi
thaân Moät doøng soâng troâi cuoán maõi veà trôøi baáp beânh phaän...
höông Tuoåi coøn bô vô theá giôùi haän thuø chieán tranh nguïc...

«
« «
« «
« ««j
ˆ«
b «« « « « « «
1. 2.
˙« ˆ« ≈ «k
«j ˆ« «j.«ˆ k
ˆ« ”{ «˙
=========================
& « «j
ˆ« ˆ«
j ˆ«
j =l

œ
J
» œ
J
»
mình
œ
J ˙ œ « « «« Meï ngoài ru... ...ngöôøi Meï ngoài ru
J
œ
» » » » » » ‰ « ˆ« j
« ˆ«
& b »» » » »» »» l »»
Œ
========================= ˆ« j
j =l
«« tieá«ng haùt leânh
con ñeânh Meï ngoài ru
ˆ« «j
j ««j ‰ « « ««
&b ˆ« ˆ« ««j
=========================
ˆ« «
«
˙« l «
«
ˆ«
Œ «j ˆ« j
ˆ« «j ˆ« =l

«« ««j «« «
con ru maây vaøo hoàn Meï daïy cho

b ˆ
« ˆ
j
« «
ˆ
j
« ««˙« ««ˆ« Œ ‰ « « ««j
ˆ
j
«
=========================
& l «j ˆ« ˆ« =l
ˆ« «j
% fi
con tieáng noùi queâ höông Meï nhìn con

b «« «j« Œ ‰ . « « «k «
ˆ« ˆ« «««j
j ˆ _««j ««
=========================
& «ˆ _«˙ l ««
_«ˆ ˆ« ˆ«j.« ˆ« l l w
«k =”
ñi phuùt giaây baøng hoaøng Meï ngoài ru... ...tuø.