Vous êtes sur la page 1sur 1

Chuyeán taøu hoaøng hoân.

% £ «
Minh Kyø & Hoaøi Linh
bb b c « « «« œ
» «
« « « « «
«_««ˆ «ˆ« l l ˙«
======================
& »» ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« _«««ˆ «ˆ« ˆ«««=l
Chieàu nao tieãn nhau ñi khi boùng ngaõ xeá
£
...döông khuaát trong söông laø moãi laàn ngoùng

bb b Œ « «
««ˆ« «ˆ« ˙»»» œ
» œ
»» »»» œ»»» «
«ˆ« œ»»» « «« «
«
=========================
& «
ˆ
« ˆ« «ˆ« l
_w l _«˙« l £ l
taø Hoaøng hoân ñeán ñaâu ñaây maøu tím daâng trong hoàn

b ««« «« « £« £
chôø Nhìn theo phía chaân maây ñôïi chuyeán xe xöa veà

b b «
« Œ « «
ˆ « « « «
« «
« « «« « «« . ««j
w ˙
« «
ˆ
=========================
& l l ˆ
« ˆ
« «
ˆ« ˆ
« . ˆ
j
« «
l ˆ« ˆ« _««ˆ ˆ« ˆ« l
ta Muoán khoâng gian ngöøng tan níu ñoâi chaân thôøi gian ngöøng

bb b œ» œ» œ» œ»» œ» ««
chöa
« ««« «« «
Neáu
£«
hay chaêng ngöôøi ñi choán xa xoâi chaøng trai coøn

»
» »
» »
» » »
» ˆ
« «
ˆ
« «
«
ˆ ˆ« «˙ œ»»» «ˆ« ««ˆ ««
=========================
& l « l « ˙« l
£ £
troâi cho giaây phuùt chia ly naøy keùo daøi tröôùc khi phaân kyø

b «« £«« « « «« «« w Fine ˙» ‰ œJ» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ» ««


ñem yeâu thöông raéc leân muoân vaïn oaùn hôøn Neáu mai ñaây veà

b
& b «ˆ ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« l »» »» »» l »» » »» »» »» ˆ« l
========================= ” »»
£ £
öôùc sao cho taøu ñöøng ñi Xe laên eâm eâm luùc ga chieàu saép leân

bb «« ‰ «« «« «« «« £œ» «« « ««£ « £ « £ «
cuõng treân chuyeán taøu hoaøng hoân

«
ˆ« ˆ« «ˆ l ˆ« »» ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« l _««˙ _«« «ˆ« _««ˆ l «˙« « œ»»» «ˆ« l
& b ˙« j
========================= « _««ˆ « «
ˆ
«

£
ñeøn möa thu bay bay vaét ngang trôøi öôùt vai meàm Hoaøng hoân daàn xuoáng maø ai coøn

bb b œ» «« « « « « ‰ œ
J
» »
œ œ
» œ
» œ
»
» œ
» œ
» œ
» ««
» «
» ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« l w
=========================
& « l ˙«« » » » l » » » »» » ˆ« l
» » » » » »
£ £
£
ñöùng im trong chieàu söông xuoáng Taâm tö coâ ñôn traùch con taøu nôõ sao

bb b «« « « « « £ « « £
˙« ‰ « « « « œ
» « « «
ˆ« ˆ« «ˆ l ˆ« »» ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« l _««˙
j « «_« ««ˆ« _««ˆ l
=========================
& « _««ˆ «
£ %
ñaønh ñem yeâu thöông ñi ñeán nôi nao caùch ñoâi mình Ñöôøng bao nhòp

bb «« £ « «
«« œ»» «ˆ« œ» « « Œ «« ««=l l
& b ˙«
=========================
ˆ« » l »» «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« l _w l _«««˙ _««ˆ ˆ«
noái tình traêm nghìn moái höông theo moät boùng ngöôøi Taø...