Vous êtes sur la page 1sur 1

Duyeân kieáp.

Lam Phöông
b c ‰ Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» ««j
ˆ
« Jœ»»» ««j
ˆ
« «
«
w ‰ J»»œ Jœ»» Jœ»» ««j
» » » ˆ
« Jœ»»» ««ˆ« ««««ˆ «
«j
======================
& ˆ« “ {
j l ˆ«=l
Em ôi neáu moäng khoâng thaønh thì sao Non cao ñaát roäng bieát ñaâu maø
(Em ôi nhaéc laïi phuùt xöa gaëp) nhau Treân ñeâ vaéng ngöôøi luùc tan chôï

b ‰ « « ««ˆ« ««« «
« « « «j
=========================
& w l «
ˆ«
j ˆ« «j
ˆ« l w =l
_«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ ˆ«
tìm Ñöôøng ñôøi mòt muø vaïn neûo veà ñaâu
chieàu Ngaïi nguøng moãi laàn anh ñeán laøm quen....

b 1.‰ ««j « « «« Jœ» œ» œ»» Jœ» ‰ œ


J
» œ
J
» Jœ»»» «« Jœ» «
«
ˆ« j «
ˆ« j
ˆ« ˆ
j
« » »
» » » » l
=========================
& » w » »
» » ˆ« »» «j
j ˆ« ««j
l ˆ« =”{
Mong chôø duyeân kieáp ñöa loái baéc caàu Em ôi nhaéc laïi phuùt giaây gaëp...

b ‰ ««j « « « « « Œ œ
» ˙
» œ
J
» «« «
« « « « » » » ˆ« «j
j ˆ« ««j
2.
& ˆ« j
ˆ« «j
ˆ« __«««j
========================= «j
ˆ
« ˆ« j
j ˆ« l w l «˙« » ll » » ˆ«=l
«ˆ
...Maù em öûng hoàng vì quaù theïn thuøng Em ôi nhôù chaêng thuôû

˙ œ
J Jœ»»» Jœ» Jœ» « « « « «« «« « «
» » « œ
J
» « «ˆ« ˆ« «j «˙« Œ ««
& b »» »» »» »» l j
========================= ˆ« »» «j ˆ« ««j
ˆ« j ˆ«
«j
ˆ
« ˆ
« l ˆ«=l
aáy Moãi khi boùng chieàu xuoáng daàn Em veà treân quaõng ñöôøng xa Gaëp

b ««˙« ««j « « «« « ‰ « «« ‰ «« #œ» œ»» »»»œ »»œ


ˆ« « «
ˆ« j
ˆ« ˆ
j
« « « ˆ« l ˆ« ˆ« »» » » =
j » l
j l «ˆ« .
=========================
& ˆ« «ˆ«
«j «j
£
anh duø khoâng daùm cöôøi Nhìn nhau nhìn nhau maø loøng vaãn

J
œ œ
J œ
J Jœ»»» «« Jœ» « w œ
J « «« « «
» » » ‰ J
œ
» œ
J
» » ˆ« j
« ˆ« «ˆ« ˆ«« «
& b »» »» »»
========================= ˆ« ««j
ˆ« »» «j
j
ˆ« l l »
» »
» »» j « «j
ˆ«=l
ñau Em ôi phaûi chaêng ñeán khi chieàu aáy Ñoâi tim öôùp moäng baáy laâu thaønh

b ‰ « « « « ««j «« ««« «
w l _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ «j
«ˆ «j
=========================
& ˆ« l w =l
lôøi Duø raèng doøng ñôøi ngaên caùch tình ta

b ‰ ««j
ˆ
« ««j «
« «
«« « «
ˆ« «j
j « «« Ó =”
ˆ« j
=========================
& ˆ« _«j ˆ
« ˆ
j
« l w l ˙«
_««ˆ
Phuùt giaây ban ñaàu maõi khoâng phai nhoøa.