Vous êtes sur la page 1sur 1

Khoâng.

£ «
Nguyeãn AÙnh 9
4 « « « « « « «£ « « « «£
b 4 «
ˆ
« Œ «
ˆ
« «
«
ˆ «
« «
« « « «
« « «
˙
« «
«
ˆ
« Œ «
«
ˆ
« «
«
ˆ «
« «««
«
ˆ
======================
& « «
ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« «
ˆ l ˆ«#=
_ˆ«« l
Khoâng khoâng toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng

b « «« «««£ «« ««˙« «« Œ «« «« «««£ «« « « ««£ « « « «£ ««


=========================
& __««ˆ __«««ˆ ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« _««ˆ« l __«« __««« ˆ« _ˆ««« __«« __««« _ˆ««« «ˆ l
« «ˆ ˆ« «ˆ ˆ«
£ «
coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng coøn toâi khoâng coøn yeâu anh

« « « « £ «
«
« ‰ «
«« l l «« «ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« . « l « «« «ˆ« ˆ««« «««ˆ .
« «
& b «˙« . «« l ««
=========================
ˆ« ˙« . ˆ« ˆ«
j «ˆ _««ˆ _ˆ««
_«j
« l
_«j
«ˆ

£
nöõa anh ôi Tình ñôøi thay traéng ñoåi ñen tình ñôøi coøn laém bon chen Tình

« «£ « « «£ « « «
« ««« «« . «
b « «« «ˆ« «« «« . «« l « «« ˆ«« «« «« « « «
« «
ˆ
ˆ« __««ˆ __ˆ««« ˆ« ˆ« . «j
=========================
& _««ˆ _ˆ«« ˆ« «ˆ j ˆ
« l ˆ«« «ˆ «ˆ ˆ« «ˆ l
_«j
«
ñôøi coøn laém ñam meâ neân tình coøn laém eâ cheà Tình mình coù nghóa gì ñaâu Tình

«£ « « « « £ « « £ «
b « «
« « «
« « « « « « « «
««« _««« _«««ˆ ««ˆ ««˙«
& _««ˆ _ˆ««« ˆ« ˆ« «ˆ . _««j
========================= l
«ˆ «ˆ«
«
_ ««ˆ «ˆ ««ˆ ««ˆ . «j
ˆ
« l _
_ˆ« _«ˆ ll

£ « £«
mình ñaõ laém thöông ñau Tình mình gian doái cho nhau Thoâi ñaønh heïn laïi kieáp sau

« « «
« « « « «£ « « «£ « « « « « «
b « « « «
Œ ˆ« ˆ« «ˆ« «« «« ˆ«« «« «« «« ««ˆ ˙« Œ «ˆ« ««ˆ ««ˆ ««
& ˆ«
=========================
ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ l «ˆ« « #_ˆ«« l
Khoâng khoâng toâi khoâng coøn toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng

b «« ˆ«««£ «« «« «««£ «««ˆ ««˙« «« Œ «« «« «««£ ««


ˆ« ˆ« _ˆ««« l
=========================
& __««ˆ« #_««ˆ __««ˆ« «ˆ l ˆ« ˆ«
coøn toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa Khoâng khoâng toâi khoâng

b « £ «
« « «£ « «« l
& «_«« «_«« ˆ«« _«««ˆ _««
========================= «_«« _ˆ««« ˆ«« l ««˙« . ˆ« w ll
_«ˆ _ˆ« _««ˆ _«ˆ
coøn toâi khoâng coøn yeâu anh nöõa anh ôi.