Vous êtes sur la page 1sur 1

Khuùc tình xuaân.

thô Ñoâng Hoøa


nhaïc Phan Thanh
## 4 œ «« ««ˆ« « ««j œ»» . Jœ»» w Ó « ««ˆ« w
4 »
» ˙
« . «
ˆ«
======================
& » l j ˆ
« » » l l «
ˆ« l =l
Saùng nay nhìn chim hoùt treân caây Nhìn maây bay

## Œ œ œ» . Jœ» w ˙
» Ó « ««ˆ« œ»»» . Jœ»» »»˙ . œ
» w
» »
»» » »
» l »

=========================
& «
l ˆ« » l » »
» l l
nhìn naéng ñang say Kìa ngaøn laù vaøo xuaân xanh ngaùt

## Œ «« œ» . Jœ» ˙»» ‰ Jœ» œ»» «« Ó « «« œ»» . Jœ» ˙» . œ»


ˆ
« »
» » l » »
=========================
& »
» » l w l w l «˙ l «ˆ« ˆ« » »» l »» »» l
Ngaøn hoa töôi maùt khoe saéc ñaày Vaø em daùng thieân thanh ñang

## ˙» œ
J
» œ
» «« «« ‰ œ» ««j «« Œ « «« « « œ» . ««
»
» » »
» » jˆ« l «˙ »»
=========================
& ˆ
« l «˙ . l «˙« ˆ« . «j
ˆ« l ««˙ »» ˆ« l
j
ñöùng maù luùm ñoàng tieàn maét long lanh Nhìn anh kheû cöôøi em e

## Œ ««ˆ« œ»» . Jœ» »˙ «« « w ˙»»» Ó Jœ»»» œ»»» . ˙»»»


w » » »
» l»
=========================
& l ˆ
« «
ˆ« l l ll l
theïn ñoâi maù thô ngaây öûng hoàng xinh Em ôi

## Œ Jœ» Jœ» œ» . Jœ» ˙»»» œ


J
» œ»»» ««j « ««j
» »
» » » » »
» l
=========================
& »
» ˆ
« ˙
»
l »» ˆ« . ˆ« l w l ««˙« Ó l
«
Anh yeâu em khi aáy giöõa tieát muøa xuaân veà naêm naøy

## «« « « « « « « «« Jœ»»» »»»œ . ˙»»»


œ
»
» ˆ
j
« «
ˆ
j
« «
ˆ
« «
« «
ˆ
« œ
»
» œ
»
»
» . ‰ «
ˆ
« «
« «
ˆ
« œ
»
» «
ˆ
« œ
»
» ˙
«
=========================
& » ˆ« l » l ˆ« » l » l l
Nghe thanh bình traûi ñeàu leân phoá hoaø nhòp tình yeâu tuoåi toùc mai Em ôi

## Œ «« £œ»» £œ» £œ» ˙» . Œ ˙» œ


» . «« ˙» ««ˆ« œ»» « Œ l
ˆ
« » » »
» » l» »
=========================
& »
l » »
» ˆ« l »»
j » l «˙« .
Heïn nheù xuaân cuøng vui Chuùc xuaân veà ñaây roän tieáng cöôøi

## œ» œ» œ» . Jœ» « œ œ» . ‰ œ œ»» œ»» . Jœ» ˙»» Œ œ» w ˙» Ó


»» »» »» »» l «ˆ« »»» »»
=========================
& l »»» » » »» l » »» l l »» ”
Em beân anh ñoùn möøng haïnh phuùc Cuøng ñi treân ñöôøng queâ raïng ngôøi.