Vous êtes sur la page 1sur 1

Naéng chieàu.

«« . Jœ» œ» «« «« ««£ «« «
Leâ troïng Nguyeãn
#c ˙
» .
œ
» »
»» “ { » œ
»» l ˆ« »» »» ˆ« l «ˆ« ˆ« ««ˆ «˙« . l ««˙« Œ «« l ««˙« . ««ˆ«=l
»
======================
& _«ˆ
Qua beán nöôùc xöa laù hoa veà chieàu Laïnh luøng meàm

# «
...nhôù tröôùc ñaây daùng em gaày gaày Dòu daøng nhìn

« . œ
J
» œ
» œ»»» »
œ »
œ
» »
œ ««˙« . ««˙« Œ œ» ˙»» . œ
» «« . Jœ»» œ»» œ»»»
ˆ
& « » »» » » »
l » »» »
========================= l »
» l » »
» l ˆ« » » l
£
ñöa trong naéng löa thöa Khi ñeán cuoái thoân chaân böôùc
anh ñoâi maét long lanh Anh nhôù böôùc em khi naéng
# »œ »»œ œ» ˙ . ««˙« . «« Jœ»» œ»» « 1. « «« Œ œ»»
»
» »
» »
» »
» ˙
»
» Œ œ
»
» «
« ˆ « «
˙ .
=========================
& £ » l» » l « «
ˆ« l » » ˆ« l _««ˆ « l ˙« » ”{
khoâng hoàn Nhôù sao laø nhôù ñeán ngöôøi ngaøy thô Anh...

£ «
vöông theàm Maù em maøu ngaø toùc theà...
# 2. « « « « « « «
« . ‰ «
& _«««ˆ ˙« .«
======================== «
l ˆ« Œ « «
ˆ« «ˆ« l l «ˆ« . j « «
ˆ« ˆ« ˆ« l »» œ
» «ˆ« œ»»» «ˆ«=l

£
...nheï vöông Nay anh veà qua saân naéng chaïnh nhôù caâu
# « « « «« ‰ « «« « « ‰ œ»» ««ˆ«
& «ˆ« . j « «
ˆ« ˆ« »» l
========================= œ
» ˆ
« . «ˆ« ˆ
« «
«ˆ« l «ˆ« . _«« _«« «ˆ« l ˆ« . « « œ
»
»» » l
j
«ˆ «ˆ £
£ «
theà tim taùi teâ chaúng bieát baây giôø ngöôøi em gaùi duyeân gheù veà
# «« « « «« «« ««ˆ . ‰ « «« «« œ»
w œ
»
l »» Œ
=========================
& «
ˆ« ˆ« l «ˆ« . j ˆ« ˆ« « l »»œ
» « œ
» « «
ˆ« »» ˆ« l «ˆ« . j ˆ« ˆ« »» l

# «« ‰ « ««£ « £
ñaâu nay anh veà nöông daâu uùa gioïng haùt caâu hoø thoâi heát

« ‰ «
œ»» «ˆ« «« «« Œ œ»»
& ˆ« . «ˆ« ˆ« «ˆ« l ««ˆ« . _«« _«« ««ˆ« l «ˆ« .
========================= j
«ˆ «ˆ » ˆ« l w l ˙« » l

«« . Jœ» œ» «« «« ««£ «« «
ñöa hình boùng yeâu kieàu keà hoa tím bieát ñaâu maø tìm Anh
# ˙» . œ Œ « ««
& » » »
»» l ˆ« »» »» ˆ« l ˆ«« ˆ« ˆ«« «˙« .
========================= l ««˙« ««ˆ« l
«_«ˆ l ˙« .
nhôù xoùt xa döôùi tre laù ngaø Gôïn buoàn nhìn
# « Jœ œ œ» »
œ »
œ »
œ «« «« Œ œ» ˙»» . œ «« . Jœ» œ» œ»»»
«
ˆ
« . »
»
» »»
» »
» » »
l » »» »
=========================
& » ˙
« . l ˙
« »
» l » »
» l ˆ« »» »»
» l
anh em noùi
£
"Meán anh" Maây löôùt thöôùt troâi khi naéng
# œ» œ»» œ» . ««˙« . « «« . «« Œ Ó
»
» »
» »»
» ˙
» ˙
» Œ œ
» « « œ
J
» œ
» «
l »» »» l
=========================
&
£ »
«ˆ« l ˆ« »» »» «ˆ« l _«««ˆ ˙« l ˆ« ”
vöông ñoài Nhôù em dòu hieàn naéng chieàu ngöøng troâi.