Vous êtes sur la page 1sur 2

Ngoïc Lan.

% Döông thieäu Töôùc


b b b 43 « «« . ««j
ˆ
« »»»œ œ»»
» œ
»
» . ««j
ˆ
« «« ««
======================
& _««ˆ “ { ˆ
« l » ˆ« _«ˆ« =l

U
bb b « «« . « « « «« œ»» œ» œ
» . «« « «
«ˆ« ˆ« «
ˆ« l «˙« j »
ˆ« » » l »» ˆ« «ˆ« _ˆ«««=l
j
j _«««ˆ ”{ «ˆ« .
=========================
&
Ngoïc Lan doøng suoái tô vöông maét thu hoà

b bb « Œ « «« œ»»» »»»œ =l
& «
«ˆ« . «
ˆ« _««ˆ
j ««
=========================
l «
«« l ˆ« . ˆ«
j
« _«ˆ _«ˆ
dòu aùnh vaøng Ngoïc Lan nhaønh lieãu nghieâng

b b b œ»» . «« œ»
ˆ«
j »
œ»»»
»
œ»» .
l » œ
J
»
»»
««ˆ« ««« «« .
ˆ« l ˙«
=========================
& » =l
ngieâng taø maáy caùnh phong naéng thôm ngoaøi song

b œ»» . Jœ»»» œ»» œ»»» «« . «« ««


b b » » œ
J
» ˆ« ˆ«« l ««ˆ« .
»
» ««j
ˆ« œ»»» ∫œ»»» =l
=========================
& l ˆ«
Neùt thaém toâ boùng chieàu giaác xuaân yeâu kieàu neàn gaám coâ

b b b ˙««« . œ»»» . Jœ»»» #œ»» »»»œ œ»»» . Jœ»»» œ»» œ»»


=========================
& l » l » » l ˙»»» . l œ»»» Œ Œ =l

lieâu Gioù rung môø suoái bieác yù thô phieâu dieâu

b b b œ»»» œ» «« . «« œ» « »»»œ nœ»»» ˙»»» œ»»» Œ Œ


» » ˆ« ˆ« l »» »»œ «ˆ« .
=========================
& j ««j
ˆ« l l =l
Ngoùn tô meàm chôø phím ngaân truøng maïch töông lai laùng

b b b ˆ««« ««««ˆ «« . «« « « ««
ˆ« « « «
ˆ« l ˆ« ˆ«« «ˆ« .
j ˆ« l _««˙ .
j «« Œ
=========================
& « l _«ˆ _«««ˆ =l
Giaùng tieân nga giaác mô ngheâ thöôøng lôõ laøng Ngoïc
b bb « «« œ»» œ» œ
» . «« « « ««j
«
ˆ« . ˆ
j
« » »
» » l »
=========================
& ˆ« «ˆ« ««« l ««ˆ« .
j ˆ« _««ˆ =l
_ˆ «
Lan gioïng öôùp men thô maùt eâm laøn luïa boâng laø

b b Œ «« ««j »
œ œ
» œ
» . «« œ» œ»»»
b « « l ˆ« .
=========================
& ˆ
« » » »
» » l » ˆ« » » =l
j
_««ˆ _««ˆ

U fi b «« ««
Ngoïc Lan traàm ngaùt thu höông Bôø xanh boùng

bb .œ»» «
« «
« «
Jœ»» ˆ« «« l « . b n «ˆ« ««ˆ «« ˆ«« «ˆ« «ˆ =l
« « « «
& b »
=========================
» ˆ« ˙
« l l ˆ«
döông phuùt giaây chìm söông Boâng hoa ñôøi ngaøn xöa tôùi

b b œ»» . «« ««« «««ˆ


ˆ
j
« «
«« .
ˆ
«
«« « «
ˆ« _«««ˆ «ˆ« l _«««˙ .
j
=========================
& » ˆ« l =l

bb « « «« « «««ˆ« bˆ«««
nay Rung nhaïc ñoù daây cho ñôøi ngaát ngaây

œ
»
» . «« ««« ««ˆ« œ
» . œ
J
» «« ««
« « «
ˆ« ˆ« nˆ«« ˆ«
=========================
& l » ˆ« ˆ«
j l »» »» ˆ« ˆ«« =l

Cho tô truøng ñôøn hôø phím loan Theâ löông maây nöôùc saét se cung

b b « « « ««« «« ˙» . œ»»» ‰ Jœ»»» œ»»» œ»»


«
«˙« . l _««ˆ . «
=========================
& «_j «
« «
« l «
ˆ . «
ˆ
j «
ˆ ˆ« l »» l » =l
«
«ˆ _«ˆ _ˆ« « «
haøn OÂi taâm hoàn ngheä só chìm trong höông thaém Nhôù phuùt khueâ

b b ««ˆ« . ««j
ˆ«
««« ««
«
ˆ «
ˆ ««
˙
« «
«
ˆ« ˙
»
» . œ
»
» Œ « b bb
=========================
& l l » l » _««ˆ l l =

fi
ly hoân meâ tuyeát hoa Ngoïc Lan (Ngoïc...)

bb b « ««« «« œ . œ
J »
œ ˙»»» œ»»» œ»»
& l l «ˆ« . «
«
ˆ
«j «
ˆ «
ˆ l
»
»
»
=========================
»
»
» nœ
»
»
» »
» l » l ˙»»» . =l

« « U̇.
Môø môø trong maây khoùi men noàng u aáp duyeân höõng hôø

bb b « « «
«
« «
«ˆ« bœ»» . œ
J
» «
« «
«
ˆ œ
»
» œ
»
» œ
»
» »»»
«
ˆ« . «
ˆ«
j «
ˆ l »
=========================
& »
» «
ˆ l » » » l =”
Daàn daàn vöông theo gioù tô loøng daâng bao chuøng thöông nhôù.