Vous êtes sur la page 1sur 7
BUKU PANDUAN BIL 1/2010 ISI KANDUNGAN MUKA SURAT RINGKASAN 5 LO Pengsnalan Ze 2.0 Pengkclasan Taksonomi 10 3.0 — Klasifikasi Biolog! 3 Habitat dan Penyebaran " 32 Pusingan Hayat 4.0 Keperluan Temakan 41 Media 3 4.2 Makanan 13 43 Faktor Abiotic 14 4.4 Tangled kurtur 5 5.0 Prosecur Penghasilan Secara Besar-besaran. St Penyediaan Tangki Is 52 jenih, ia 53 Kuantiti Penghasilan 1B 6.0 Memungut Hasil Is FO Teknik Pembungkusah 23 8.0 Kesimputan Ba PENGHARGAAN 25 LAMPIRAN A, Jadual aktiviti ternakan Moina RUJUIKAN S€NARAI PLAT Plat, Mare Plat 2 o iLk Wk robs! Plat 3, Plat 4. Plat 5, Meine yeng mengencis Moinayeng mengend Bikar Hae Plat 6. Plat 7. ‘gh teinckon Plat 8. fain Plat 9. Iangli femaken yi Plat 10. Pist Il 2 chen bexUmpul 6% eernakaan. oi pul Plat (2. Peroletan untuk memungut hosll; oesen kal f gpieng ge Gen finsusa Piat Ia, i Plat IG. Vora clade Plat 17. Mei enggunckoh ai Plat 1g. io! Plat IS. ung! Plat 20. Moi ap cabungiass a 9g Menganclungit yong gitelur ephinxa iloburke doiam tangs yong _ fanggus Fasar ‘Gia KO) sukkon boa selepas'? Plat i, Meing yang okulp keihaten Sankarmarmerai kes dan ngguk F.cu aistakion di afes fangguk putin Plat IS. Mona yeng cpunggut dtuang ke cela lengjguk nan gQUE hija pIgStc dsl obtigan sebetum clk KINGDOM FLU SUBRILUM ELAS. SUBKELAS. ORDER SUBORDER! INFRAORDER FAMIL GENUS: SPESIES, (Maine Gdalah sejens halwan yang jemnih, sangat hes da: Mémpunyai rongka far yong topun. Panjang Mot adalah ai anle Tencias) (dewasa] jantan. panjangnya die 04mm {oan netas} hingga 1.4mm: (dewasa) Badannya terdin Gan kepala yang besar,. ciluti dengan bahagian badannya yong {efistOk Gi dalam karopas, lo unyal sai mate kompaun di bohagian keseaks 1817] (Preuss, 1951) ca (Geistaech a (Lohelle, 1629) 1902} (Daday 1828) gigh alr yang mil dor sumer henckaklah ditepis Uo musuh-rusuh uigiadi seperti sungal, tallalr erau t mastkan heiwan-haiwan heat. lak masuk ke dalam fangki ter 4.2 Makanan Bagi memastikan kelay femakan Meoing, taco! g paling penting adalah makanan yang mencukupi. Meina mem selsel alga seperti Chiorelia sp.. Scenedesmus sp. dan lain- dolom ait hijau, PSibacall ienis baja telah dinjiuntuk menghs air hijau dan dicapati serbuk ik ja fishmeal) adalah baja ang poling sesual digunakan. Plat 5. Serbuk ikan baja 4.3 Faktor Abiotil Faktor ablotik adalah faktorfaktor seperti sunu ait, pH, kandungan cxsigen teflart Gan cahayo. Suhu ait femoken antara 27.5 °C hingga 28.5 °C sangat sesuai untuk temakan in! Bacaan pH memainkan peranan yang penting dalam temokan. pH yang sesual adalah al antcra 710 hingga 8.5, pH yang ferlalu:tinggi iaitu mefebinl 9.0 akan menyebabkan femakan ini mati. Selepas dimasukkan baja, pH air temekon biasanya acalcheneutral icity dalam lingkungan 7 Kondungan oksigen yang rendah jatu antaia 0.7 hingga 1.5 ppm jiga tidak member kesan yang,negatit kepada femakan. Tongki lemakan"idak perl aibéri pengudaraan, Faktceeahaya memainkan peranan yang penting dalam temakon Kerang ja diperuken dalam penghasiian alt hijau, Tangki “‘teRioken, sebaik-baiknya diletakkan di kaweson lopang tanpa sebarang Teduhan, Kekurangan cahayd akan menyebobkan tempoh penghasitan alr hijau menjadi leblh paniang, i Plat 6, Tangki-tangki ternakan

Vous aimerez peut-être aussi