Vous êtes sur la page 1sur 1

Caùnh thieäp ñaàu Xuaân.

Leâ Dinh & Minh Kyø


## c « «« « « «« œ»»» =l
«
ˆ« ˆ
« « « « « « « « ˆ«
“ { «j ˆ« j
ˆ« j
======================
& ˆ« _«j _«
_««ˆ «ˆ
«
ˆ
« l _ «
_««˙
Hoa laù nôû thaém ñeïp laøn moâi hoàng Xuaân ñeán

## « « £
...gì ñaây vaøo muøa xuaân naøy Khi naéng

« « « « œ
» ««˙« «« ««ˆ« « « « « « « « ««ˆ« l
ˆ« j
«j ˆ« _«« «ˆ« »» l
ˆ« j
=========================
& ˆ« l «
j
ˆ
« «j
ˆ
« «j
ˆ
« «
j
ˆ
« «_« «« l «˙« «
ˆ
« «
ˆ
«
j
«ˆ «ˆ __««ˆ
roài ñaây naøo ai bieát khoâng Mang nhöõng hoaøi mong ñi vaøo ngaøy thaùng Bao nhieâu mô

£ £
vaøng töôi nhuoäm vaøng toùc ai Khi gioù nheï lay hoa ñaøo hoàng thaém Trong khi xuaân...

## 1.«« «« « «
«« «« ««ˆ «ˆ« 2.« «
« « «« « « «« «« . œ»
ˆ
« ˆ
« « « «
ˆ« _««ˆ «j
=========================
& ˆ« l «˙ « ˆ
« ˆ
« ˆ« _««ˆ «j ˆ« l w l l ˙« »» l
ˆ« j ”{ ˆ« j
£ «
öôùc ñeán khi muøa xuaân sang Toâi chuùc... ....aám môùi tto ñeïp thaùng naêm Toâi chuùc

## « œ
» «
« «
« «
« « « « £ «
«
j
ˆ« «j« « « œ
» ˙
» œ
» » œ
» ˆ
« . j
ˆ
« ˆ
« œ
» ˆ
« « «
ˆ« _««j
ˆ« «j »
«ˆ «ˆ« » l »
========================
& » »» » »» l »» l «ˆ« . «j «ˆ« l
ˆ« _«ˆ« «ˆ« =
muoân ngöôøi ñöôïc nhieàu öôùc muoán
£
Non nöôùc vinh quang trong tia naéng thanh bình Ñeå ngöôøi anh lính

## «« « £ « £« «« . œ «« « « « œ»
˙
« « « «
========================
& « «
ˆ« _««ˆ ˆ« l __««ˆ . __«j « « «
«ˆ« ˆ« «ˆ« l w l ˙
« »
» lj
» ˆ« «j «j «« «ˆ« »» =l
« «ˆ « ˆ
« ˆ
« _j
«ˆ
£
chieán Quay veà gia ñình tìm vui beân löûa aám Toâi chuùc yeân laønh ngöôøi ngöôøi khaép

## ˙ œ
» «
« «
« «
« «
« £ £ «
»
» œ
»
» »
» œ
»
» ˆ
« . j
ˆ
« ˆ
« œ
»
» ˆ
« « « « « «
=========================
& » » » l » l «ˆ« . «j « «
ˆ« _««ˆ «ˆ« «ˆ« l __««˙ __«« __«««ˆ «ˆ« l
£ « «ˆ «
choán Mong gioù ñöa duyeân cho coâ gaùi xuaân thì Öôùc nguyeän sao choùng thaønh röôïu noàng ñöa

## «« ««ˆ« «« «« ««ˆ« œ»»


«
« Œ ˆ
« «
« ˆ
j
« ˆ
j
« « « «
« «
& w l ˆ« “{ j
=========================
ˆ« __««j
ˆ« _««ˆ ˆ« l __««˙ » l
«
duyeân Toâi chuùc ngaøy mai duø ñöôøng xa vôøi Trai gaùi

## £« «
...roài ñaây ngöôøi veà phöông naøo Cho daãu

« «« «« « œ
» ««˙« «« ««ˆ« « « « « « «
ˆ« j
«j ˆ« _«« «ˆ« »» l
ˆ« j
=========================
& j
«ˆ
ˆ« l «j ˆ« «j
ˆ« «j ˆ« _«««ˆ __««««ˆ l «˙«
ˆ« «j «ˆ« «ˆ« «ˆ« l
beàn duyeân ñeïp tình löùa ñoâi Cho böôùm vaøng bay treân neûo ñöôøng môùi Vai beân vai

## «« 1.£«« 2.« £«
thôøi gian laïnh luøng böôùc mau Mong öôùc ngaøy sau nhö laø ngaøy tröôùc Tay trong tay...

ˆ« ˆ« ««ˆ« «« ««j ««j ««« « «


«ˆ« «ˆ« ”{ «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «« «« l ««˙ Ó
=========================
& _«ˆ ˆ
« ˆ
« l ˙ _«ˆ __««ˆ « ”
nhöõng luùc taâm tình leân khôi Toâi chuùc... ...nhôù luùc trao thieäp ñaàu xuaân.

Centres d'intérêt liés