Vous êtes sur la page 1sur 5

GOVERN DE LES ILLES

BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog. http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810 – ST. JOAN DE LABRITJA
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DEL C.P. LABRITJA

NORMES D’ÚS I DE CONDUCTA DEL TRANSPORT ESCOLAR

1. Per poder fer ús del servei de transport escolar, el pare/mare o tutor legal de l’alumne ha de
sol·licitar el servei a la Direcció del centre. (Model adjunt)

A les PARADES:
2. A la parada d’autobús, esperar al mateix costat de la carretera on pararà l’autobús.
3. Quan baixen de l’autobús, abans de creuar la carretera, esperar que l’autobús hagi partit, a fi de
tenir visibilitat per passar amb certa seguretat.
4. El pare/mare/tutor ha d’esperar al mateix costat que para l’autobús i no ocupar amb els cotxes
la zona d’estacionament.

Durant el TRAJECTE:
5. Estar assegut/da durant tot el trajecte, sense canviar de lloc. (L’acompanyant assignarà un lloc a
cada alumne, que serà sempre el mateix).
6. Usar un to de veu normal, sense cridar.
7. Respectar al xofer, a l’acompanyant, als companys/es i a altres persones que puguin haver-hi dins
l’autobús.
8. No menjar ni beure dins l’autobús.
9. Mantenir net l’autobús.
10. En cas d’ocasionar deliberadament algun dany en l’autobús, l’alumne/a quedarà obligat a reparar
el dany causat o a fer-se càrrec del cost econòmic de la seva reparació, sent els pares els
responsables civils.
11. Pujar i baixar de l’autobús quan l’acompanyant ho autoritzi.
12. Pujar i baixar en la parada assignada.
13. A l’arribada a l’escola (8:45 hores), entrar directament al recinte escolar juntament amb
l’acompanyant.
14. A la sortida de l’escola (14 hores), esperar dins de la barrera fins que arribi l’acompanyant o, en
el seu defecte, el director/cap d’estudis.
15. Si algun dia s’agafa l’autobús per anar a l’escola al matí, però no s’utilitzarà per tornar a casa al
migdia, s’haurà de comunicar a l’acompanyant o, en el seu defecte, al director/cap d’estudis.

L’incompliment d’aquestes normes es regirà pel Reglament d’Organització i Funcionament.

 ...........................................................................................................
(A entregar al tutor/a)

L’alumne/a ______________________________________ ha entregat aquesta nota als seus pares,


l’han comentat junts i es comprometen a tenir un comportament correcte dins l’autobús.

Signat per l’alumne/a Signat pel pare/mare/tutor/a


GOVERN DE LES ILLES
BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog. http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810 – ST. JOAN DE LABRITJA

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL C.P. LABRITJA

NORMAS DE USO Y DE CONDUCTA DEL TRANSPORTE ESCOLAR

1. Para poder hacer uso del servicio de transporte escolar, el padre/madre o tutor/a legal del
alumno ha de solicitar el servicio a la Dirección del centro (Modelo adjunto)

En las PARADAS:
2. En la parada de autobús, esperar en el mismo lado de la carretera donde parará el autobús.
3. Cuando bajen del autobús, antes de cruzar la carretera, esperar que el autobús haya partido, con
el fin de tener visibilidad para pasar con cierta seguridad.
4. El padre/madre/tutor ha de esperar en el mismo lado que para el autobús y no ocupar con los
coches la zona de estacionamiento.

Durante el TRAYECTO:
5. Estar sentado durante todo el trayecto, sin cambiar de lugar. (El/la acompañante asignará un
lugar a cada alumno/a, que será siempre el mismo).
6. Usar un tono de voz normal, sin gritar.
7. Respetar al chófer, al acompañante, a los compañeros/as y a otras personas que puedan haber
dentro del autobús.
8. No comer ni beber dentro del autobús.
9. Mantener el autobús limpio.
10. En caso de ocasionar deliberadamente algún daño en el autobús, el alumno/a estará obligado/a a
reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación, siendo los
padres los responsables civiles.
11. Subir y bajar del autobús cuando el/la acompañante lo autorice.
12. Subir y bajar en la parada asignada.
13. A la llegada a la escuela (8:45 horas), entrar directamente al recinto escolar juntamente con
el/la acompañante.
14. A la salida de la escuela (14 horas), esperar dentro de la barrera hasta que llegue el/la
acompañante o, en su defecto, el director/jefa de estudios.
15. Si algún día se sube al autobús para ir a la escuela por la mañana, pero no se utilizará para volver
a casa al mediodía, se deberá comunicar al acompañante o, en su defecto, al director/jefa de
estudios.

El incumplimiento de estas normas se regirá por el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

 ............................................................................................................
(A entregar al tutor/a)

El alumno/a ________________________________ ha entregado esta nota a sus padres, la han


comentado juntos y se comprometen a tener un comportamiento correcto dentro del autobús.

Firmado por el alumno/a Firmado por el padre/madre/tutor/a


GOVERN DE LES ILLES
BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog. http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810 – ST. JOAN DE LABRITJA

ALUMNAT TRANSPORTAT I NO TRANSPORTAT


(Entregar al tutor/a)

Nom i llinatges de l'alumne/a ___________________________________________

SÍ FA ÚS DEL TRANSPORT ESCOLAR (Encercleu la parada)

ES PAS D’EN MATEU PORTINATX PORT DE SA CALA


- Es Caliu - Rincón verde - Es port de sa Cala
- Bar Torres - Creuer hotels - Can Francisco
- S’estany - Es camping - Es pont
- Sant Llorenç (escoles) - Cas Cotxo - Camp d'aprenentatge
- Can Petit - Sa Vilda Marge
- Ca na Pepeta
- Taller Marí
- Can Coroné
- Can Vildes
- Ses Arcades

Us recordam que heu d'esperar al vostre fill/a a la parada. Si, per qualsevol motiu, ha d'anar tot
sol/a a casa, marqueu la següent casella:

Autoritz al monitor/a de l'autobús a deixar al meu fill/a a anar tot sol a casa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO FA ÚS DEL TRANSPORT ESCOLAR

- Va sol/a a casa

- El/la recull el pare/mare/altra persona

PERSONES AUTORITZADES (INCLOSES PARE/MARE O TUTOR/A LEGALS) AMB DNI, NIE O


PASSAPORT (sempre majors de 18 anys)

Nom i llinatges DNI/passaport

Sant Joan de Labritja, ______ de/d' ______________ de 20__


GOVERN DE LES ILLES
BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog. http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810 – ST. JOAN DE LABRITJA

Signatura

ALUMNADO TRANSPORTADO Y NO TRANSPORTADO


(Entregar al tutor/a)

Nombre y apellidos del alumno/a ___________________________________________

SÍ UTILIZA TRANSPORTE ESCOLAR (Hacedle un círculo a la parada)

ES PAS D’EN MATEU PORTINATX PORT DE SA CALA


- Es Caliu - Rincón verde - Es port de sa Cala
- Bar Torres - Creuer hotels - Can Francisco
- S’estany - Es camping - Es pont
- Sant Llorenç (escoles) - Cas Cotxo - Camp d'aprenentatge
- Can Petit - Sa Vilda Marge
- Ca na Pepeta
- Taller Marí
- Can Coroné
- Can Vildes
- Ses Arcades

Os recordamos que debéis esperar a vuestro hijo/a en la parada. Si, por cualquier motivo, ha de
ir solo/a a casa, marcad la siguiente casilla.

Autorizo al monitor/a del autobús a dejar a mi hijo/a a ir solo a casa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO HACE USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR

Va solo/a a casa

Lo/la recoge el padre/madre/otra persona

PERSONAS AUTORIZADAS INCLUIDAS PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGALES CON DNI O


PASAPORTE (siempre mayores de 18 años)

Nombre y apellidos DNI / pasaporte


GOVERN DE LES ILLES
BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog. http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810 – ST. JOAN DE LABRITJA
Sant Joan de Labritja, ______ de ______________ de 20__

Firmado