Vous êtes sur la page 1sur 3

GOVERN DE LES ILLES

BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog: http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810-ST. JOAN DE LABRITJA

Entregar al tutor/a

ENSENYAMENT RELIGIÓ CATÒLICA

En/na _______________________________ amb DNI, passaport o targeta de residència

número __________________ en qualitat de pare/mare/tutor/a, de l'alumne/a

__________________________________, de ______ curs, comunic que:

Dessitjo que el meu fill/a rebi ensenyament de la Religió Catòlica.

Dessitjo que el meu fill/a NO rebi ensenyament de la Religió Catòlica.

Sant Joan de Labritja, ______ de/d'_____________ de 20___

Signat: El pare/mare/tutor/a (1)

(1) Encercli el que procedeixi


GOVERN DE LES ILLES
BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog: http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810-ST. JOAN DE LABRITJA

Entregar al tutor/a

ENSEÑANZA RELIGIÓN CATÓLICA

D/Dª _______________________________ con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia

número __________________, en calidad de padre/madre/tutor/a del alumno/a

__________________________________, de ______ curso, comunico que:

Deseo que mi hijo/a reciba clases de Religión Católica.

Deseo que mi hijo/a NO reciba clases de Religión Católica.

Sant Joan de Labritja, ______ de _____________ de 20___

Firmado: El padre/madre/tutor/a (1)


GOVERN DE LES ILLES
BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog: http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810-ST. JOAN DE LABRITJA
(1) Rodee el que proceda