Vous êtes sur la page 1sur 3

GOVERN DE LES ILLES

BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog: http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810-ST. JOAN DE LABRITJA

Entregar al tutor/a

AUTORITZACIÓ ÚS DE LA IMATGE

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la

Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia

imatge la Direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder

publicar i exposar fotografies on apareguin els seus fills o les seves filles i on siguin clarament

identificables.

En/na _______________________________ amb DNI, passaport o targeta de residència

número __________________ en qualitat de pare/mare/tutor/a, AUTORITZO que la imatge del

meu fill/a __________________________________, pugui aparèixer en fotografies

corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel

centre i publicades a la pàgina web/blog del centre, a filmacions destinades a difusió pública no

comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

Sant Joan de Labritja, ______ de/d'_____________ de 20___

Signat: El pare/mare/tutor/a (1)

(1) Encercli el que procedeixi


GOVERN DE LES ILLES
BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog: http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810-ST. JOAN DE LABRITJA

Entregar al tutor/a

AUTORIZACIÓN USO DE LA IMAGEN

Atendiendo a que el derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la

Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad

personal y familiar y a la propia imagen la Dirección de este centro solicita el consentimiento a los

padres o tutores legales para poder publicar y exponer fotografías donde aparezcan sus hijos/as y

donde sean claramente identificables.

D/Dª _______________________________ con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia

número __________________ en calidad de padre/madre/tutor/a, del alumno/a

__________________________________, AUTORIZO que la imagen de mi

hijo/a__________________________________., pueda aparecer en fotografías

correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares organizadas

por el centro y publicadas en la página web/blog del centro, en filmaciones destinadas a difusión

pública no comercial o en las revistas o publicaciones de ámbito educativo.

Sant Joan de Labritja, ______ de _____________ de 20___

Firmado: El padre/madre/tutor/a (1)


GOVERN DE LES ILLES
BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog: http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810-ST. JOAN DE LABRITJA
(1) Rodee el que proceda