Vous êtes sur la page 1sur 3

GOVERN DE LES ILLES

BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog: http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810-ST. JOAN DE LABRITJA

Entregar al tutor/a

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el disposat a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i l’art. 12 del

RD 1720/2007, en/na _____________________________, amb DNI, passaport o targeta de

residència número __________, autoritz que les dades de caràcter personal del meu fill/a

___________________________, facilitades en el procés d’escolarització, siguin recollides i

tractades en un fitxer titularitat de la Conselleria d’Educació i Cultura, amb domicili al carrer

d'Alfons el Magnànim, 29, Palma. La finalitat d’aquest tractament és dur a terme les gestions

necessàries pròpies de les diferents unitats administratives que participen en el procés

d’escolarització. Us informam que, en qualsevol moment, podeu exercir els drets reconeguts a la

Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos per escrit a la

Direcció General de Planificació i Centres, mitjançant el Registre de la Conselleria, identificant-

vos convenientment (Ref. Protecció de Dades).

Sant Joan de Labritja, ______ de _____________ de 20___

Signat: El pare/mare/tutor/a (1)

(1) Encercli el que procedeixi


GOVERN DE LES ILLES
BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog: http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810-ST. JOAN DE LABRITJA

Entregar al tutor/a

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con el dispuesto en el art. 5 de la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos, y el

art. 12 del RD 1720/2007, _______________________, con DNI, pasaporte o tarjeta de

residencia número ___________, autorizo que los datos de carácter personal de mi hijo/a

___________________________, facilitadas en el proceso de escolarización, sean recogidas y

tratadas en un fichero titularidad de la Consejería de Educación y Cultura, con domicilio a la calle

de Alfons el Magnànim, 29, Palma. La finalidad de este tratamiento es llevar a cabo las gestiones

necesarias propias de las diferentes unidades administrativas que participan en el proceso de

escolarización. Os informamos que, en cualquier momento, podéis ejercer los derechos reconocidos

en la Ley y, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndoos por

escrito a la Dirección general de Planificación y Centros, mediante el Registro de la Consejería

Identificándoos convenientemente (Ref. Protección de Datos)

Sant Joan de Labritja, ______ de _____________ de 20___

Firmado: El padre/madre/tutor/a (1)


GOVERN DE LES ILLES
BALEARS
Conselleria d´Educació i
Cultura
Col.legi Públic Labritja
Crta. Eivissa s/n
E-mail cplabritja@educacio.caib.es
Blog: http://labritja.blogspot.com
TLF. i FAX : 971.33.30.71
07810-ST. JOAN DE LABRITJA
(1) Rodee el que proceda