Vous êtes sur la page 1sur 2

Urząd Miasta Chełmży Chełmża, dnia .......................

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

FK.3111-2/...../..... Pan ..................................
.........................................
.........................................

DECYZJA
w sprawie umorzenia / odmowy umorzenia zaległości w podatku rolnym.

Burmistrz Miasta Chełmży działając na podstawie art. 67 § 1 art. 207 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)

postanawia

– wyżej wymienionemu umorzyć / odmawia umorzenia ...... zaległości w podatku
rolnym za ......... rok w kwocie ........ zł wraz z należnymi odsetkami.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Chełmży po rozważeniu okoliczności przedmiotowej sprawy
i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zważył, co następuje:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży.
W przypadku wniesienia odwołania należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 5,00 zł w formie
znaków opłaty skarbowej (znaki opłaty skarbowej należy nakleić na odwołaniu).

Z up. Burmistrza

pieczęć urzędowa