Vous êtes sur la page 1sur 7

www.kumarikrishna.blogspot.

com

கண த ம தத ர னஜன(1887-1920)

“ர னஜதத ன கண த ம னத த இலகக த ல ந ன ஒபப டடச


ச னன ல ர னஜதத ன கண தத த றத கக த பசபண 100 அள பமபன, சஜர ன க
கண த ம தத, ம%வ ட ஹ லசபரடடகக [David Hilbert] த பசபண 80 ! ப டடஷ கண த
ந பணர லடடலவடடகக த பசபண 30 தரமவன, எனகக ந ன சக டபபத 25 டடம .”

சர 85 ஆணடகளகக மன த ழ ந டத%ச ம ரநத ஒர இநத க கண த


ஞ ன , தப [PI] கற ன த பதபத தளள யக கணகக %, நதன மதற ல பல வழ கதள
வகதத ர. அவரத ன கண த ம தத ர னஜன. தப [PI] எனபத வட%தத ன சறறளதவ
அதன வ ட%தத ல வகதத வரம ஓர இலககம. அததப “தப[Greek” Letter PI] எனற கண ததத ல
கற பப டவர. எநத வட%தத லம தப [PI] எனபத ஒர ந தல இலககம [Constant Number]. 1987
இல தப [PI] இன த பதபத தளள க 100 லல ன த தத ல கணகக %ப பட%த.
ஆன ல அதன அடததள அணகமதற வம ர னஜன 1915 இல ஆகக கண தக
மக டப டகள மலம உரவ னதவ. அவர அபமப த அணக அநத நணகக மதறகள,
இபமப த னகணண ப ப தணபப டத சத % ல [Computer Algorithms] ககல ன கண தச
ககலகதளத தரககப ப னபடக னறன.
1917 ஆம ஆணட ர னஜததகக அவரத 30 ஆம வ த ல, இஙக ல நத F.R.S.
[Fellow of Royal Society] வ ரதத அள ததத. அமத மர னஜன இஙக ல நத ல ட ன ட
கலல •சபலமல [Fellow of Trinity College] எனனம சகGரவதததயம சபறற ர.
ப ட%னத% இவவ ர சபரம பட%தததயம மதனமதல சபறற இநத ர இவர ஒரவமர.
உலக க க கண த ம ததகள ன ல ன ரட யள ர [Leonhard Euler], க ரல சஜசக ப [Karl
Jacobi], வ த ல இதண ன தகத இ%தததப சபறபவர, இநத ர னஜன ! அவர
கறற எள கலவ ன தரதததப ப ரதத ல, கண த ம தத ர னஜதத ன த றதனக கணட
எவரம ப ர ததமப ய வ டவ ர!

ர னஜன த ழ ந டடல 1887 ட மபர 22 ந ள ஒர ஏதழ அநதணர


www.kumarikrishna.blogspot.com

வகபப ல ப றநத ர. ப றநத ஊர ஈமர ட. படதததம, வளரநததம கமபமக ணதத மல.


தநதத ர ஒர தண ககத% ல கணகக எழதபவர. கதல கள கண த ஞ னததத அரள த,
ர னஜன றவன க இரநத மப மத சதனபட%த. அபரவ ன சதயவக அரள சபறற
“ஞ னச றவன[Child
” Prodigy] ர னஜன. அவரத அப ரக கண தத த றதனச ற
வ த மலம பலர கணட வ பபத%நத ரகள. ஏழ வ த மல உதவ ந த சபறற, ர னஜன
கமபமக ணம உ ரந தலப பளள ககச ச னற ர ! அபமப மத பளள த மத ழ %ம கண தச
னப டகள [Formulae] பலவறதற, னபப %ம ச யத ஒபப வ தத அவதர வ கக
தவதத ர ம! “தப” இன த பதப [3.14] பல த தத ல பளள ணவரகள %ம சதள வ கச
ச லல ரகக ற ர அநத இளத வ த மல, ர னஜன.

பனன ரண% ம வ த ல “மல ன ன ட%த த மக ணவ ல” கண த நலல [Loney's Plane


Trigonometry] கண தக மக டப டகதளத த மன கறற ர னஜன மதரச அத%நத ர.
மடவ லல ச ரண ன சத கபப, அதன சபரககம [Sum & Products of Infinite Sequences]
பறற வ ளககததத அற நத ர. அவரத ப றக லக கண தப பத%பபகளகக அதவ சப தம
ப னபட%ன. மடவ லல ச ரண எனபத எள இதணபப ட ஒனற [Formula] உரவ ககம
www.kumarikrishna.blogspot.com

மடவறற சத %ர இலககம. அதசத %மர ட மவமற ர எணதணக கடடம , சபரகக ம ,


மடவ லல ச ரண த மடவளள ரண க றற வ %ல ம.

பத தனநத ம வ த ல, மகமப டஜ பலகதலக கழக கண த வலலநர, க ர


[G.S.Carr] சத கதத “த கண த அடபபத% வ தளவகள ன சரககம[Synopsis
” of Elementary
Results in Pure Mathematics] எனனம நதலக க%ன வ ஙக , ச ர 6000 கண த
ச யபப டகதள [Theorems] ஆழநத கறறக சக ண% ர. அநத இரணட கண த நலகள ன
ப ற த னர னஜன தனன ளத வ த ல மழத கக கறறக சக ண%த. அதவகமள
அவரத ப றக ல அப ரக கண தப பத%பபகளகக அடபபத% ய அத நதன.
1903 ஆம ஆணடல பத ன ற வ த ல கமபமக ணம அர னர கலல லர னஜன
ம ரககபபட% ர. ஆன ல அவரத மழ னதம கண தம ஒனற மல ஆழநத வ ட%த ல, றற
ப %ஙகள ல கவனம ச லல த, அவர கலல த மதரவ ல மத லவ யறற ர. அமத ஒழஙக ல
படதத, ந னக வர%ஙகள கழ ததச ம ரநத ச னதனக கலல லம மடவ ல
மத லவ த%நத ர. 1909 இல ர னஜன த ர ணம ச யத சக ண%ப ன, தறக ல யத
தன கண தப ப ததத ஒதகக தவதத வ டட, வ றறப ப தழபபகக கச ச னதன ல ஒர
மவதலத த மதடன ர.
கண தததத ஆத ககம ச லவநதர ஆர.. ர ச நத ர ர வ, அனத ப மத% கண த வலலநர
பலரத உறத ன ப ன மப ல, 1910 இல ர னஜததகக கண தத ததற ல
பண ப , ஓரளவத சத தகத உபக ரச மபள க த தம அள கக மனவநத ர. 1911
ஆணடல 24 வ தளள ர னஜதத ன மதல பத வ கண தப பத%பபகள, இநத கண தக
கழவ ன சவள யடடல [Journal of the Indian Mathematical Society] சவள வநதன.
ம லம தன க மவதல ச ய வ ரமப 1912 இல, ர னஜம ச னதனத ததறமக
ந றனதத ல எழததர க [Madras Port Trust Clerk] அத நத ர. ந றவனதத ன ம லத பர
ப டடஷ எஞ ன ர, ஸர ப ர னஸஸ ஸப ங. அதத ம றப ரககம மனஜர, இநத
கண தக கழதவ [Indian Mathematical Society] ந ர ண தத ப ரபல வ . ர சவ ஐ ர.
இரவரம ர னஜதத ன கண த ஞ னதததப ப ர டட, அவரத கண தப பத%பபககதள,
இஙக ல நத ல இரநத மனற மகக ப டடஷ கண த வலலநரகளகக அனபப த சத %ரப
சக ளள ஊககம அள தத ரகள. அவரகள ல இரவர பத ல மப %வ லதல. ஒரவர டடம பத ல
அனபப ன ர! அவரத ன, அகக லதத ல பகழசபறற ப டடஷ கண த ந பணர, ஜ . சஹச.
ஹ ரட.
ர னஜதத ன கததத ன கடதம ஹ ரட ன தக ல க த%தத 1913 ஜனவ 16 ஆம மதத ,
ஒர மகக த னம ! அனறத ன அத ரஷ% மதவதத தன அரட கணகதளத த றநத
ர னஜததகக ஆ தழ சப ழ நத ள! மதலல ம ல கப ப ரதத வ டட, ஏமத ஒர
தபதத ம எழத த க எணண க கடதக கடத% ஒதகக தவதத ர ஹ ரட. டனனரககப
ப றக இரவ ல அவரம, அவரத சநரஙக கண த ஞ ன , ஜ ன லடடலவடடம [John E.
Littlewood], பத ரகதளப மப ல க ணம ர னஜதத ன நதன ன 120 கண தச
னப டகதளயம, [Formulae] கண த ச யபப டகதளயம [Theorems] ச தவ கப பரடடப
ப ரததப சப றத க ஆழநத படதத ரகள. ல ண மநரம கழ தத, ப ர ததப மப ன
இரவரம ஒர மடவ ன தர னததகக வநதனர. ந ச ம அவரகள க ணபத ஒர க க
கண த ம தத ன உனனதக கண தப பத%பபகள. ஒர தபதத க ரன ன மதற சகட%
க றககல அலல அதவ எனற அற நத வ பபத%நத ரகள!
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஹ ரட உ%மன ர னஜததத மகமப டஜ வரமபடக கடதம எழத அதழபப


வ டதத ர. ச னதனப பலகதலக கழகமம [University of Madras], இஙக ல நத மகமப டஜ,
ட ன டக கலல யம அவரகக உதவ ந த சக டகக மனவநதன. 1914 ம ஆணட ரச தம,
த ன பலதத எத ரபதபத தளள யம, தன சக ளதகத வ டடக சக டததம, ர னஜன
இஙக ல நதககப பறபப%ச ச னதன ல கபபமலற ன ர.

அடதத ஐநத ஆணடகள ஹ ரடயம, ர னஜமம ட ன டக கலல ல [Trinity


College] ஒனற கக கண தத ததற ஆககப பண ல ஈடபட% ரகள. ஹ ரட ன சப ற
நணககமம, ர னஜதத ன நதன கண த ஞ னமம இதண கப சப ரநத , ஒபபறற
உ%னப ட ந லவ , கண த ச யபப டகள பறபல உரவ க ன. இரவரம கண தச ரபப டகள
[Arithmatic Functions] பலவறதற ஆஙக ல, ஈமர பப வ ஞஞ னப பத வகள ல
சவள ட% ரகள. அவறற ல சரய ன னம [Riemann Series], நளவட% மழ இலககஙகள
[Elliptical Integrals], உ ர ஜ ச ட ச னம [Hyper Geometric Series], ஜட%
ரபப டகள ன இ ககச னப டகள [Fuctional Equations of Zeta Functions], ர னஜன
தன க ஆகக வ யம னஙகள [Divergent Series] ஆக தவ கண தத ததற ல

கற பப %த தககதவ. அதவ ப னவரம வ ன ககளககப பத ல அள கக அடபபத%த தள ய


அத நதன. எடததக சக ண% ஓர இலககம, எதததன “ப ரத வகபப னம[Prime ” Divisors]
சக ளளல ம ? எதததன மதறகள ல ஓர எணதண, அதறகம ற “மந ல மழ
இலககஙகள” [Positive Integers] பலவறற ன சத தக கக கற பப %ல ம மப னற வ ன ககமள
அதவ.
சதயவக ஞ ன கத மலம த ன கண தத ச யபப டகள எத ரக லதத ல
னகணண களககப [Computers] ப னப%ப மப க னறன எனற ர னஜன
எத ரப ரதத ரகக ட% ர! பதத ல அவரத கண தக களஞ ஙகள லரநத மத ணட
எடதததத ன, தப [PI] இன த பபட க ணம அவரத நதன அணக மதற! ர னஜதத ன
கண தத தரவ மதற றறவர ஆகக மதறகதளப மப ல வ ல, அத வ தரவ ல கவ நத,
தப [PI] இன த பதபத தளள யத தரக றத !
ர னஜதத ன பத%பபகள வம அவரத “கற பப நலல[Notebooks]
” அ%ஙக
யளளன. பல ச யபப டகள வழகக ன ந ரபணம இலல ல எழதபபடடளளன. றறம
அவரத கற பப நலல “மழத பப டகள[Integrals],
” மடவ லல ச னஙகள [Infinite Series],
சத %ரப ப னனஙகள [Continued Fractions] மப னறதவ வ ளககப படக னறன. கண தத
ததற னர இனனம அவரத கண த ம னத ன மழத தகத த யம அற வ லதல!
அச கக வ ல இலலன யஸ பலகதலக கழகதத ன [University of Illinois] கண த வலலநர,
பரஸ சபரனட [Bruce C. Berndt] ர னஜதத ன கண தக கற பப நதலத சத கதத
சவள டம சப றபதப ம றசக ணடளள ர. அதறகப ப றகத ன, ர னஜதத ன நதனக
கண தப பண கள வம கண தத ததற னர தக ளப ப னபடம.

ப னன ல ஒர மதற ர னஜதத ன கண த ம னத த இலகக த ல


ஒபப டட ஹ ரட கற த; ர னஜதத ன கண தத த றத ககத தகத த பப 100 அள தத ல,
www.kumarikrishna.blogspot.com

லடடலவடடகக 30, தனகக 25 டடம ! அபமப தத சஜர ன க கண த ம தத, ம%வ ட


ஹ லசபரடன [David Hilbert] தகத த பப 80 ! ர னஜன அனபப கண த ச யபப டகள,
அவறற ன வ தளவகள, அவரத கண தக கடடதழபப, வம தன வ ழகதக ல ந கழநத
ஓ ன கவரச ச மபவ க எணண ஹ ரட கள பபத%க ற ர. ர னஜததகக க ஸ
ச யபப ட [Cauchy Theorem], இரடத% சந டச ரபப டகள [Doubly Periodic Functions]
மப னற றற கண தத ததற அற வ ல எநதவ த ஞ னமம இலதல! “இவறதற எபபட
அவரககக கறறக சக டபபத” எனற தலபபத%நத ர, ஹ ரட! ர னஜதத ன கண தப
பத%பபகள வம ச ய னதவ எனறம, அவரத கண த ச யபப டகள தனதனப ப ர கக
தவதத மறற லம சவனற வ ட%த கவம, ஹ ரட கரதக ற ர. அதவ வம
சப ய னதவ க இரநத ல, ஒர ம தத தன கறபதன ல அவறதற உரவ கக ரகக
மட த, எனறம கறக ற ர!

1917 ஆம ஆணடல ர னஜன லண%ன F.R.S. [Fellow of Royal


www.kumarikrishna.blogspot.com

Society] வ ரததயம, ட ன ட கலல ன •சபலமல ஷ ப [Fellow of Trinity College]


வ ரததயம ஒனற கப சபறறப பகழத%நத ர. அரமசபரம இநத இரணட சகGரவப
பட%ஙகதள மதனமதலல மபபத வ த ல சபறற இநத ன ர னஜன ஒரவமர! ஆன ல
அவரத ரம, றபபம உனனதம அத%நத ம ல மந கக ப மப தக ல, அவரத உ%ல
ஆமர கக ம அவதரக கழ மந கக த தளள த ! மவன ற க லந தலப ப ல வ ழநத
ர னஜனகக, ஈரம ந ரமப கள ரச த தள ன இஙக ல நத உ%றமகத%த தநதத! மதல
உலக க யதததத ன நடவ ல, இஙக ல நத உழனற சக ணடரககம தரவ ல, அளவ ன
க யகற உணதவ டடம கடடபப ம% ட உணட வநதத ல, அத மவற அவர உ%ல
பலவனததத அத க கக த. ர னஜதததப ப ஙகரக க மந ய [Tuberculosis] பறற
வ ம ட த கக த! அநதக க லதத ல இஙக ல நத ல க% க மந ககப மப த
ரநத லதல! அடககட னம% ததகக [Sanatorium] ர னஜன மப க மவணட
த றற. அபபடப மப யக சக ணடரநத லம, அவரத பத க கண தப பத%பபகள
மபரளவ ல சபரக க சக ணடத ன இரநதன!
www.kumarikrishna.blogspot.com

1919 ஆம ஆணடல மப ர ந னற அத த ந லவ மப த, மந ய மறற இஙக ல நத ல வ ழ


மட த, ர னஜன இநத வககத த ரமப மவணட த றற. அநதக க லதத ல
க மந த க கணபபடதத இநத வ லம ன ரநத கணட ப டககப ப%வ லதல!
அமத ம க மந ன உகக ரம க% அவரத கண தப பண த எளளவம கதறகக
வ லதல! தனத 32 ம வ த ல, இநத க “கண தச ச%ரவ ழ ”[Maths Icon] ர னஜன, 1920
ஏபரல 26 ம ந ள இநத ணணலதக வ டட வ ணணலககக ஏக ன ர. உ ர நழவ ச ச லலம
கத% மவதள வதர அவர கண தத ததறககப பதத ர அள தததத, இனறம அவரத
இறத க கற பப நலகள க டடக னறன.
ஆயள மழவததயம கண தப பண கமக அரபபணம ச யத, வ லப வ த மல தறநத
ர னஜதத ன அ ததனகளகக ஈடம, இதணயம இலதல எனற அவர ப றநத த ழகம
சபரத ப படடக சக ளளல ம ! கண தப பஙக வ ல அவர ஊனற வ ததகள பல, ஆல
ர ய எழநத வ ழதகள சபரக ப பலல ணட க லம, ப ன சபறற வரக றத கண த உலகம
!ர னஜன கறறத ஓரளவ கண ததத மபரளவ எனற ச னன ல, அபபகழச றறம
அவரகக தக க த ! கண த ம தத ர னஜன சப ல இபமப த உ ரநத கண த
ஞ ன களகக வ ஞஞ னப ப சம அள ககபபடவத ப ர ட%த தககமத.