Vous êtes sur la page 1sur 153

[Kodirane UTF-8]

ʪ̨̙̦ ˀ. ˀ. ˃̨̡̛̣̦, ʶ̴̨̛̬̭̯̻̬ ˃̨̡̛̣̦

ʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦

ʦ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̛̥̌ ̛̪̬̖̦̔̌́ ̨̯ ̸̛̣̖̦̔̌ ̵̨̛̖̪ ̛̪̬̖̔ ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞ ̛


̡̬̦̯̌̌̌̌̌̚̚ ̏ ̛̯̌̚ ̡̛̦̐̌ ̨̛̛̭̯̬́ ̭̖ ̛̬̬̌̐̌̏̌̚ ̏ ̨̦̖̯̦̯̍́̌̌ ̭̯̬̦̌̌, ̡̨̨̯́ ̡̨̦́̐̌ ̭̖ ̛̬̭̯̣̣̌̌̌̚
̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̯̻̏̔ ˁ̛̛̯̖̏ ̛̛̣̌̏̚, ̨̦ ̛̣̍̌ ̨̪̻̣̦̯̐̌̌ ̨̯ ̨̨̥̬̖̯ ̏ ̛̭̯̬̹̦̌́ ̡̡̛̯̣̻̥̌̌̚, ̨̛̭̣̙̣
̡̬̜̌ ̦̌ ʿ̻̬̯̏̌̌ ̵̨̖̪̌ ̦̌ ˁ̖̯̏̌.

ʿ̬̖̚ ̨̛̦́ ̸̛̣̖̦̔̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̛̪̻̬̯̏́ ʺ̸̬̖̦̌ ̣̖̯̖̣̏̌̔ ʺ̨̨̬̯̐ ̛̙̖̖̣̏ ̸̣̖̖̔̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏
̏ ̸̛̛̯̯̦̦̯̌̌̌ ̛̭ ̡̨̬̖̪̭̯ ʤ̦̦̐̍̌̔, ̸̦̬̖̖̦̌̌ ʮ̛̖̣̖̦́̚ ̌̔, ̛̛̯̬̖̯̌̐̔́̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̦̖̯̐̏̌̌
̭̖̭̯̬̌ ʻ̨̛̖̦̬ ̭̖ ̛̬̌̏̏̌̚ ̏ ̡̭̦̯́̌̌ ̦̌ ̵̭̯̬̌̌ ̨̯ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̛ ̨̜̦̯̏̌̌, ̬̪̣̖̦̌̌̌̚ ̨̯ ʺ̨̨̬̯̐ ̭̬̖̺̱
̛̖̥̯̖̚ ̛ ̛̯̜̦̯̖̌ ̨̬̖̐̌̔̏ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖.

˃̵̛̖̦̯́ ̡̡̬̯̻̌ ̛ ̭̯̬̭̯̖̦̌ ̨̛̙̯̏ ̖ ̖̣̦̍́̌̚ ̨̯ ̸̛̪̻̬̦̯̏̌̌ ̛̦̖̦̭̯̌̏ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̡̻̥ ̵̯́,
̨̨̺̯̌̚ ̭̌ ̶̖̔̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ Ͷ ̸̨̡̖̻̯̏, ̬̻̦̣̔̌̚ ̔̌ ̭̖ ̸̨̛̪̻̣ ̛ ̔̌ ̥̱ ̭̖ ̛̪̬̭̥̖̖ ̏ ̶̨̛̣̖̯. ˁ̬̖̺̱
̵̯́ ʺ̨̨̬̯̐ ̪̬̺̌̌ ̦̜̌-̵̨̛̛̭̯̬̯̌̏́ ̛̭ ̭̣̱̐̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̨̥̻̺̐ ̵̱̔ ̻̏̏ ̴̨̬̥̯̌̌ ̦̌ ̸̨̛̱̺̖̦̔̏
̨̦̖̦̐ ̡̨̬̦̔̌. ʦ ̛̯̌̚ ̨̛̛̭̯̬́ ̌̚ ̨̡̛̙̖̭̯ ̛̦̹̖̭̯̌̏́ ̛ ̭̯̍́̐̏̌, ̌̚ ̨̡̛̬̭̐ ̡̛̛̱̬̯́ ̛ ̨̛̛̦̯̐̍, ̌̚
̨̛̭̻̪̬̯̏̌ ̛ ̭̦̖̺̐̌̌ ̦̖̙̌̔̔̌, ʺ̸̛̬̦̯̌́ ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̛ ̡̨̬̦̻̯̔̌ ̛̛̣̯̌̚̚ ̦̌ ̶̭̖̦̯̌̌ ̡̨̯̌ ̡̛̬́ ̛
̵̨̛̛̭̯̬̯̌̏ ̨̛̬̍̌̚. ʶ̨̛̬̦̯̏̌́ ̛ ̛̦̭̥̖̹̣̌̏ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̡̛̛̬̏́̏̌̚ ̭̻̯̔̍̌̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ʻ̨̛̖̦̬
̸̬̖̚ ̨̛̱̜̭̯̖̦̍̏ ̡̛̣̱̌̏ ̛ ̨̛̣̭̯̦̚ ̛̣̻̙, ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̛̛̪̻̣̦̚ ̨̡̨̪̬̯̍̌̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐.

ʻ̜̌-̛̬̦̦̯̖̌ ̛̛̬̦̯̏̌̌ ̦̌ ̛̯̌̚ ̨̛̛̭̯̬́ ̨̯ ʪ̙. ˀ. ˀ. ˃̨̡̛̣̦ ̭̖ ̨̪̯́̏́̏̌ ̨̺̖ ̏ ̡̬̌́ ̦̌


ʿ̻̬̯̏̌̌ ̨̭̖̯̦̏̏̌ ̨̜̦̏̌, ̨̦ ̨̨̥̦̐ ̭̣̖̔ ̨̯̏̌, ̡̨̨̯̐̌ ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞ ̸̖̖̏ ̖̹̖̍
̻̬̹̖̦̌̏̚, ̨̯̜ ̛̐ ̛̪̬̖̦̪̭̌̌ ̨̨̦̦̌̏ ̛ ̛̐ ̛̛̬̹̬̌̚, ̨̡̛̱̭̣̙̦̜́̏̌ ̨̛̖̜̭̯̖̯̔̏ ̛ ̨̡̛̜̔̍̌̏́ ̨̛̦̏
̨̛̖̬̐; ̯́ ̭̖ ̪̬̖̻̬̦̏̌ ̏ ̣̦̯̐̌̏̌̌ ̣̖̖̦̐̔̌ ̨̯ ̨̛̦̖̐̏́ ̯̬̱̔ ̦̌̔ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̦̌ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚. ʻ̨
̨̯̜ ̦̖ ̱̭̪́ ̔̌ ́ ̛̪̬̖̖̏̔ ̻̏̏ ̴̛̦̣̦̌̌ ̛ ̸̨̡̨̦̯̖̣̦̌̌ ̴̨̬̥̌. ʦ ̛̯̌̚ ̡̛̦̐̌ ̭̖ ̵̨̪̭̯̬̌̌ ̭̣̖̔
̨̻̣̔̐ ̸̨̪̬̱̦̖̏̌ ̦̌ ̡̨̛̛̬̻̪̭̯̖ ̥̱ ̔̌ ̛̬̐̌̔́̚ ̨̖̦̔ ̨̭̻̬̦̏̌̚ ̨̨̛̪̖̭̯̦̖̏̏̏̌, ̖̍̚ ̔̌ ̨̥̔̍̌̏́
̡̡̨̨̯̌̏ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍.

ʶ̴̨̛̬̭̯̻̬ ˃̨̡̛̣̦

ʪ̙. ˀ. ˀ. ˃̨̡̛̣̦ ̖ ̨̬̖̦̔ ̦̌ 3 ̛̦̱̬́̌ 1892 ̐. ̏ ʥ̴̨̣̱̥̦̯̖̜̦, ˓̙̦̌ ʤ̴̡̛̬̌. ˁ̣̖̔


̸̨̛̱̭̯̖̯̌ ̛̭ ̏ ʿ̻̬̯̏̌̌ ̨̭̖̯̦̏̏̌ ̨̜̦̏̌ ̨̯̜ ̸̨̪̌̏̌̚ ̛̖̣̖̙̯̖̣̦̌̍̌̚ ̸̡̛̖̥̦̌̌̔̌ ̡̛̬̖̬̌̌ ̛ ̖
̛̪̬̦̯̌̚ ̌̚ ̛̖̦̔ ̨̯ ̦̜̌-̨̛̬̯̖̔̍ ̴̨̨̛̛̣̣̚ ̏ ̭̖̯̏̌. ʿ̨-̛̖̭̯̖̦̏̚ ̖ ̸̨̖̍̌ ̡̨̯̌ ̭̻̯̖̣̔̌̚ ̦̌
ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̛ ̨̯̬̌̏ ̦̌ ̸̡̛̛̛̣̯̖̣̦̀̚ ̛ ̸̡̡̛̛̣̭̖̭̌ ̛̛̣̯̖̬̯̱̬̦̌ ̨̛̯̬̏̍ ̡̨̯̌ ͣˈ̨̛̯̍͞,
ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞ ̛ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞. ʶ̛̛̦̯̖̐ ̥̱ ̭̌ ̛̪̬̖̖̖̦̏̔ ̦̌ ̦̌̔ 40 ̡̛̖̌̚ ̛ ̭̖
̨̪̬̯̔̌̏̌ ̏ ̨̛̛̛̥̣̦ ̡̨̛̪́ ̨̪ ̶̣́ ̭̯̏́. ʻ̬̖̦̌̐̌̔ ̖ ̭ ʽ̬̖̦̔̌ ̦̌ ʥ̡̛̬̯̦̭̯̌̌̌ ̛̛̥̪̖̬́ ̛ ̖
̨̖̦̍́̏ ̌̚ ̨̡̨̯̬̔ ̵̨̨̛̦̬̭ ̡̱̌̌̚ ̨̪ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ ̨̯ ʽ̴̡̨̡̛̭̬̭̔́ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏ ̪̬̖̚ 1972 ̐. ˄̛̥̬̌
̪̬̖̚ 1973 ̐. ̦̌ 81-̨̛̹̦̐̔̌ ̻̬̭̯̏̌̚.

ʶ̴̨̛̬̭̯̻̬ ˃̨̡̛̣̦, ̨̬̖̦̔ ̦̌ 21 ̨̛̦̖̥̬̏ 1924 ̐., ̖ ̛̯̬̖̯̯́ ̛̭̦ ̦̌ ʪ̙. ˀ. ˀ. ˃̨̡̛̣̦.
ʽ̪̬̖̖̣̖̦̔ ̨̯ ˃̨̡̛̣̦ ̌̚ ̛̪̯̖̣̌̚ ̦̌ ̨̨̨̦̖̯̐̏ ̨̛̣̯̖̬̯̱̬̦̌ ̨̦̭̣̖̭̯̌̔̏, ̭̣̖̔ ̛̺̦̯̍̌̌̌ ̛̭ ̭̥̻̬̯
̪̬̖̚ 1973 ̐. ̨̯̜ ̭̖ ̨̪̭̖̺̏̌̏̌ ̦̌ ̡̨̛̬̖̯̬̦̖̯̔̌̌ ̛ ̡̨̛̪̱̣̱̦̖̯̍̏̌ ̦̌ ̛̛̦̖̖̦̔̌̔̚ ̡̨̛̛̬̻̪̭, ̨̪-
̶̨̛̭̪̖̣̦̌ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̛ ̶̨̛̛̭̬̦̯̖̍, ̨̛̣̖̦̌̐̌̏̚ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞ ̛ ͣʰ̨̛̭̯̬́ ̦̌
ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚͞. ʽ̯ 1975 ̐. ̛̙̖̖̏ ̻̏̏ ˇ̶̛̬̦̌́ ̨̖̦̌̔̚ ̭̻̭ ̭̻̪̬̱̯̐̌̌ ̛̭ ʥ̛̜̣̌.

ʻ̌ ʥ̛̜̣̌ ˃̨̡̛̣̦

ʿ̨̨̬̖̬̔̐̏

ʥ̨̨̖̭̪̬̦̚ ̛̥̌ ̨̨̥̦̐ ̸̛̛̯̯̖̣̌ ̦̌ ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞, ̌̚ ̡̨̨̛̯ ̛̣̖̖̦̯̖̐̔ ̌̚


ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔ (̡̡̨̯̌ ̵̍́̌ ̡̛̛̪̱̣̱̦̍̏̌ ̨̪̔ ̸̛̬̣̦̌̌̚ ̴̨̬̥̌ ̏ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞, ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏
̛̪̬̖̦̔̌́͞ ̛ ͣʰ̨̛̭̯̬́ ̦̌ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚͞) ̭̌ ̭̻̭̖̥̏ ̨̛̦̖̪̦̯̌̚, ̨̭̖̦̏ ̨̥̙̖ ̛̍ ̭̻̭ ̭̣̯̌̏̌̌ ̛̭
̦̌ ̛̭̯̬̦̦̌ ̛ ̛̯̬̱̦̔ ̸̛̖̯̏̌, ̡̡̨̯̌ ̨̪ ̴̨̬̥̌, ̡̯̌̌ ̛ ̨̪ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌. ʿ̨ ̛̯̌̚ ̸̛̛̪̬̦̌ ̨̯̦̔̌̏̌
̵̭̥̯́̌, ̸̖ ̛̥̌ ̨̨̛̭̦̦̏̌́ ̔̌ ̪̬̖̭̯̔̌̏́ ̛̛̺̦̍̌́ ̛̥ ̱̻̣̙̖̦̔ ̛̬̦̯̏̌̌ ̦̌ ̣̖̖̦̯̐̔̌̌ ̌̚ ʪ̶̖̯̌̌
̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̡̨̯̌ ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̨̛̛̪̬̖̖̦̖̏̔̚ ̥̖̙̱̔ ̨̛̯̖̣̦̔ ̶̡̨̛̛̬, ̭ ̛̛̥̦̥̱̥ ̡̨̡̬̖̯̬̭̔̌̌
̦̥̖̭̌̌, ̛ ̦̜̌-̸̖̖̏ ̡̨̯̌ ̶̨̨̣̭̯̦́ ̨̨̛̪̖̭̯̦̖̏̏̏̌ ̖̍̚ ̨̡̛̪̬̪̱̭ ̛̛̣ ̡̛̪̬̖̻̭̦̏̌́, ̡̨̌ ̨̯̏̌ ̨̥̙̖
̔̌ ̭̖ ̛̛̻̬̹̏̚ ̖̍̚ ̸̨̛̪̦̖̌̌̏̌̚ ̛̛̣ ̨̨̛̪̻̣̦̯̖̣̦̔ ̸̨̛̛̭̻̦̯̖̣̭̯̏, ̡̛̻̪̬̖̏ ̨̨̨̦̖̻̬̹̖̦̯̔̏
̨̛̭̻̭̯̦̖́, ̏ ̡̨̨̖̯ ̭̌ ̨̛̭̯̦̣̌̌ ̡̨̛̦́ ̸̛̭̯̌.

ʺ̵̛̭̣̖ ̛̭, ̸̖ ̡̨̌ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̌̚ ̸̱̭̯̯̌̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ʻ̨̛̖̦̬, ̨̛̬̙̍ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ʺ̨̬̖̦̏,
̨̥̙̖ ̔̌ ̻̖̍̔ ̪̬̖̭̯̖̦̔̌̏̌ ̨̪ ̡̯̻̌̏ ̸̛̦̦̌, ̺̖ ̭̖ ̨̨̛̯̬̏ ̶̨̨̪̬̬̖̚ ̡̻̥ ̶̭̖̦̌ ̛ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̏ ̖̦̔̌
̨̦̖̪̦̯̌̌̚ ˁ̬̖̦̔̌ ̖̥́̚ Ͷ ̡̬̌̌̚̚ ̡̬̻́ ̛ ̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̔̏, ̣̌̌ ̛̥̭̣̖̦̌̚ ̡̨̯̌ ̛̪̬̖̦̖̔̌ ̨̯ ̛̬̖̦̔̏
̵̨̛̖̪: ̨̛̪̯̻̦̣̯̖̌ ̛̖̥̚ ̨̯̻̏̔ ˁ̛̛̦̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌, ̡̨̻̖̯̔ ʪ̨̻̬̬̏̍̌̔ ̨̬̖̣̍̔ ̏ ̨̭̯̏́̌ ̨̥̣̭̯̌̔, ̛
̨̛̙̯̻̯̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ʪ̨̛̬̯̌, ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭.

ˁ̨̨̣̖̯̖̣̦̔̏̌ ̛̯̌̚ ̡̛̦̐̌ ̖ ̸̨̦̭̖̦̌̌ ̛̪̬̖̔ ̸̡̨̛̭̏ ̡̻̥ ̡̛̯̌̏̌ ̸̛̛̯̯̖̣̌, ̡̨̨̛̯ ̨̦̬̦̌̏́
̛̭ ̨̭̪̥̦̯́, ̸̖ ̨̬̦̯̍́̌ ̦̌ ʶ̨̬̱̦̍̌̌ ̖ ̯̻̜ ̨̱̙̭̦̌ ̡̨̬̌̏̌, ̯̌ ̦̥̹̖ͣ́̌ ̸̨̡̖̹̏̌ ̛̭̣̌, ̡̨̨̯́ ̔̌
̨̛̪̬̖̍ ̛̯́ ̛̦̱̭̦̐ ̡̛̻̦̐ Ͷ ̨̛̬̔ ̙̱̙̖̔̔ ̛̛̣ ̴̖̣ ̔̌ ̵̍́̌ ̡̨̛̛̣̏̌̚ ̨̭̯̥̦̯̌̌̌, ̨̛̬̔ ̔̌ ́
̡̛̭̯̭̹̖̌ ̶̛̖̭̦̯̔̌̌ ̦̌ ʥ̖̬̖̦ ̛̛̣ ˃̛̱̬̦͞, ̛̛̣ ̸̖ ̏ ʸ̨̨̛̥̣̔ ʫ̨̣̬̦̔ ̨̭̪̥̖̦̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̪̬̖̔
ˇ̨̨̬̔ ̡̨̯̌ ̨̥̻̺ͣ̐ ̛̪̬̯̖̣́ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖ ̨̯ ̨̬̖̦̭̯̯̔̏̌͞; ̨̦ ̦̖ ̦̯̌́̚ ̸̨̪̖̖̏ ̌̚ ̨̦̖̐.
ʶ̨̨̯̐̌ ̛̣̍ ̥̣̌̔, ̪̬̖̚ ̨̛̛̦̯̖̐̔ ̦̌ ʿ̻̬̯̏̌̌ ̨̭̖̯̦̏̏̌ ̨̜̦̏̌ ̛ ̨̨̥̦̐ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪́̏ ̛
̡̦̥̖̌ ̌̚ ̛̪̬̖̦̯̔̌́̌, ̡̨̨̛̯ ̛̺̖̣ ̔̌ ̴̨̨̬̥̯́ ̨̨̨̛̪̖̭̯̦̖̯̏̏̏̌ ̦̌ ͣˈ̨̛̯̻̯̍͞ ̛ ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌
̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞, ̺̍̌̌ ̛̥ ̸̨̪̦̣̌̌̚ ̔̌ ̛̪̹̖ ̶̨̛̪̬̖̔̌ ̨̯ ̡̛̬̌̌̚̚, ̡̨̨̯́ ̡̦̬̖̻̣̌ ͣʶ̛̦̐̌ ̦̌
̛̛̱̖̦̯̖̐̍̚ ̛̣̖̖̦̐̔͞. ˃̨̏̌ ̛̣̍ ̛̪̻̬̯̏́ ̥̱ ̨̛̪̯ ̏ ̸̨̡̯̬̖̭̯̏̌̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌, ̛ ̨̯ ̨̛̭̣̖̦̔, ̨̨̺̯̌̚
̡̥̬̌̌ ̶̡̛̻̣̻̯ ̔̌ ̨̭̯̦̣̌̌ ̨̦̖̻̬̹̖̦̔̏, ̏ ̨̦̖̐ ̛̥̌ ̸̛̛̖̯̬̦̜̭̖̯̌ ̨̦̪̻̣̦̌ ̨̨̛̯̐̏ ̡̬̌̌̌̚̚.
ʰ̨̥̖̦̦ ̏ ͣʶ̛̦̐̌ ̦̌ ̛̛̱̖̦̯̖̐̍̚ ̛̣̖̖̦̐̔͞ ̌̚ ̪̬̻̏ ̪̻̯ ̏ ̨̨̨̛̪̖̭̯̦̖̯̏̏̏̌ ̭̖ ̨̛̛̪̣́̏ ʥ̨̨̖̯̖̐̏
̛̛̣ ʦ̛̣̬̯̖̌̌; ̴̛̖̣̯̖ ̛ ̵̨̬̯̌̌ ̡̨̯̌ ˋ̖̔̌ ̦̌ ʰ̣̱̯̬̏̌̌ (ˁ̻̯̖̣̔̌́̚); ʺ̡̨̖̣̬-ʺ̨̨̬̯̐, ʦ̡̛̛̖̣̯́
̬̏̌̐; ʥ̨̛̣̬̌̚ ̛ ̨̡̛̬; ̛ ̛̖̥̯̖̚, ̡̨̻̖̯̔ ̭̖ ̛̬̬̯̌̐̌̏̌̚ ʿ̛̬̖̦̯̔̌́̌: ʦ̨̛̣̦̬̌, ̖̥ͣ́̚ ̦̌ ʥ̨̨̖̯̖̐̏͞
̨̯̻̏̔ ̛̪̦̌̌̔́̚ ̨̡̖̦̌ ̛ ͣʧ̨̛̣̖̥̯̖ ̛̖̥̚͞ (̨̪-̡̨̻̭̦ ̸̛̦̬̖̖̦̌ ͣˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚͞ ̥̖̙̱̔ ̨̥̬̖̯̯̌̌
̦̌ ̨̡̛̯̚ ̛ ̪̌̌̔̚).

ʽ̯ ͣʰ̛̱̖̦̯̖̐̍̚ ̛̣̖̖̦̐̔͞ ̛̯̬ ̭̌ ̦̜̌-̛̻̣̔̐ ̛ ̶̨̛̣̭̯̦́, ̡̨̯̌ ̛ ̛̯̬̯̖ ̭̌ ̛̭̻̬̦̏̌̚ ̡̡̨̯̌ ̭


̵̨̬̯̌̌, ̡̯̌̌ ̛ ̭ ̴̛̖̣̯̖: ͣʸ̖̖̦̐̔̌ ̌̚ ˃̛̛̦̱̖̣̏͞ (̡̨̨̯́ ̭̖ ̨̪́̏́̏̌ ̏ ̡̭̻̬̯̖̦̌ ̛̏̔ ̻̏̏
ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞ ̡̨̯̌ ̛̪̬̖̦̖̔̌ ̌̚ ʥ̖̬̖̦ ̛ ʸ̛̱̯̖̦, ̡̨̨̖̯ ʤ̨̬̬̦̌̐ ̡̬̌̌̏̌̚̚ ̪̬̖̔
̵̨̛̛̯̯̖̍ ̦̌ ʥ̛̱̬̦́ ̵̬̻̏; ̛̦̪̭̦̌̌̌ ̖ ̨̯ ̺̍̌̌ ̛̥ ̪̬̖̚ 1917 ̐.), ͣ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛ ˇ̨̨̡̣̖̌͞ (̸̨̨̛̖̦̏̔
˃̛̱̬̦ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛ ʪ̡̨̬̦̻̯̌ ̭̌ ̛̭̻̺̖̭̯̱̣̏̏̌ ̪̬̖̚ 1919 ̨̛̦̐̔̌, ̡̨̌ ̦̖ ̛ ̨̪-̨̬̦̌), ̛ ͣʿ̨̦̖̯̌̔̌
̦̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔͞ (1916ʹ17). ʦ ̛̖̦̔ ̸̨̖̭̯ ̶̛̛̯̬̦̌ ̨̡̯̻̭ ̨̯ ̨̻̣̔̐ ̨̛̪̭̥, ̨̨̛̪̭̺̏̌ ̸̨̨̨̯̬̖̭̯̯̏̏ ̥̱
̪̬̖̚ 1951 ̐., ̛̯̬ ̨̛̛̦̐̔ ̛̪̬̖̔ ̨̛̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ͣʯ̬̱̯̌̔̐̌̌ ̦̌ ̪̬̻̭̯̖̦̌͞, ̺̍̌̌ ̛̥ ̡̬̌̌̏̌̚̚ ̌̚
̛̬̦̦̯̖̌ ̛̭ ̶̛̛̛̥̌̍: ̛̪̬̖ͣ̔ ̨̨̥̦̐, ̨̨̥̦̐ ̨̛̛̦̐̔ (̸̖̖̏ ̨̯̦̔̌̏̌ ̦̖ ̭̻̥ ̯̻̜ ̦̪̖̬̖̦̌) ̵̛̥̌
̛̦̥̖̬̖̦̖̌ ̔̌ ̭̻̥̔̌̚ ̶̡̛̻̣ ̨̯ ̸̨̪̖̖̏ ̛̛̣ ̨̪-̡̨̥̣̌ ̛̭̻̬̦̏̌̚ ̛̣̖̖̦̐̔, ̭ ̵̨̯̍̏̌ ̨̯ ̨̨̨̦̖̯̦̯̍́
̛ ̸̡̨̨̨̨̨̛̭̥̦̦̯̐ ̨̔ ̨̨̛̦̯̏ ̦̌ ̸̨̛̬̥̦̯̦̌̌ ̡̡̛̪̬̌̌̚ Ͷ ̨̪-̛̥̺̦̯̖̌̌̍ ̔̌ ̭̖ ̬̯̐̌̔́ ̵̻̬̱̏ ̨̪-
̡̛̥̣̯̖̌, ̛̭̻̬̦̏̌̚ ̭̻̭ ̖̥̯́̌̚, ̌ ̨̪-̡̛̥̣̯̖̌ ̔̌ ̸̖̬̪̯́ ̸̛̛̖̣̖̏ ̨̯ ̨̛̛̹̬̦̍́ ̡̨̖̬͙̔ ʻ̡̨̛́ ̨̯
̨̛̣̖̥̯̖̐ ̛̣̖̖̦̐̔ ̵̛̦̪̭̌̌ ̶̨̛̣́̚, ̛̬̱̔̐ ̵̨̛̭̯̌̏ ̨̭̥̌ ̻̏̏ ̛̏̔ ̦̌ ̨̪̣̦̖̌̏ ̛ ̨̡̛̦̬̭̌̍͞.

ʽ̯ ̨̛̯̚ ̨̭̪̥̖̦ ̸̛̛̣, ̸̖ ̨̺̖ ̏ ̨̨̭̥̯̌ ̸̨̦̣̌̌ ̸̭̯̌ ̨̯ ̛̖̯̔́̌ ̥̱ ̌̚ ̨̨̦̏̌, ̡̨̨̖̯ ̨̪-̡̨̻̭̦
̭̖ ̪̬̖̻̬̦̏̌ ̏ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞, ̖ ̡̛̛̭̣̏̌̌̚ ̡̨̛̦́ ̛̣̖̖̦ͣ̐̔͞ ̔̌ ̻̯̍̔̌ ̡̛̬̦̌̌̌̚̚ ̏ ̸̣̖̔̌ ̨̪-
̪̻̣̦̌ ̴̨̬̥̌; ̛ ̛̛̦̭̯̦̌̌, ̏ ̨̨̭̻̺̯ ̨̛̪̭̥ ̨̯ 1951 ̐. ̨̯̜ ̸̨̛̛̬̦̚ ̨̭̪̥̖̦̌̏̌ ̛̯̬̯̖ ̨̛̛̛̭̯̬,
̡̨̨̛̯ ̸̵̨̨̛̪̭ ̨̪-̨̬̖̐ ̡̨̯̌ ̦̜̌-̛̻̣̔̐ ̏ ͣʶ̛̦̐̌ ̦̌ ̛̛̱̖̦̯̖̐̍̚ ̛̣̖̖̦̐̔͞. ʦ ̸̭̣̱̌́ ̡̬̻̯̌̌̚̚ ̌̚
ʥ̖̬̖̦ ̛ ʸ̛̱̯̖̦ ̖ ̸̦̬̖̖̦̌ ̣̦̯ͣ̐̌̏̌̌ ̨̯ ̨̛̛̛̭̯̬̯̖ ̏ «ˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌»͞ ̛ ̺̍̌̌ ̛̥ ̨̨̛̬̐̏ ̌̚ ̨̦̖̐
̡̯̌̌: ̨̛̛̭̯̬̯ͣ́̌ (̨̭̪̬̖̔ ̥̖̦ ̡̛̬̭̌̏̌ ̛ ̨̥̻̺̐̌) ̖ ̸̨̨̛̖̬̦̐-̸̨̛̬̥̦̯̦̌̌ ̡̡̛̪̬̌̌̚, ̸̛̖̯̦̏̌
̭̥̌̌ ̨̪ ̭̖̖̍ ̛̭, ̭̻̭ ̭̻̭̖̥̏ ̡̨̥̣̌ ̦̜̌-̨̛̺̍ ̛̭̖̖̦̏̔́ ̌̚ ̸̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭́ ̴̨̦. ʻ̨ ̯́ ̪̬̖̭̯̣̔̌̏́̏̌
̛ ̨̨̨̭̦̦̏ ̨̭̻̬̺̏̏̌̚ ̨̖̦̏̚ ̏ ̶̡̛̻̣̌ ̛, ̛̖̦̏̌̔̌̚ ̨̯ ̨̦̖̐, ̛̱̐̍ ̨̨̪̻̣̦̯ ̛̭ ̸̛̦̖̦̖̌̚͞. ͣʰ̥̌ ̛
̛̬̱̔̐ ̨̛̛̛̭̯̬, ̸̨̛̪̯ ̨̭̻̺ ̯̻̜ ̛̻̬̹̖̦̌̏̚ Ͷ ̨̪̬̻̣̙̔̌̏̌ ̨̯̜ Ͷ ̛ ̨̭̻̺ ̯̻̜ ̛̛̛̦̖̭̥̌̏̚, ̛ ̭̖̏
̡̪̌ ̛̭̻̬̦̏̌̚ ̭ ̨̨̨̺̯̍ ̨̨̛̪̖̭̯̦̖̏̏̏̌͞: ̨̯̏̌ ̭̌ ͣʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞ ̛ ͣʿ̨̦̖̯̌̔̌ ̦̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔͞.

ʽ̯ ̛̱̥̯̖̔ ̦̌ ̺̍̌̌ ̛̥ ̛̣̖̙̐̔̌̚ ̨̨̖̭̪̬̦̍̚, ̸̖ ̡̨̌ ̛̍ ̨̥̻̣̐ ̔̌ ̨̛̪̭̯̦̖̐ ̸̨̡̨̛̦̯̖̣̦̌ ̛


̛̻̬̹̖̦̌̏̚ ̨̨̛̪̖̭̯̦̏̏̏̌́ ̏ ̛̙̖̣̦̌́ ̨̯ ̨̦̖̐ ̥̺̌̌̍, ̨̯̜ ̖ ̛̙̣̏̔̌ ̛̯̬̯̖ ͣʦ̡̛̛̖̣ ̛̣̖̖̦̐̔͞ ̌̚
ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔ (ʥ̖̬̖̦ ̛ ʸ̛̱̯̖̦, ʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ʿ̨̦̖̯̌̔̌ ̦̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔) ̡̨̯̌ ̸̨̨̭̯̯̻̦̔̌
̛̻̬̹̖̦̌̏̚ ̛̭̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍ ̛̭, ̌̚ ̔̌ ̦̖ ̡̛̛̭̯̏̌̚ ̨̪̦̦̖̌̏̌̚ ̦̌ ̨̛̣̖̥̐́ ̨̭̬̍ ̨̯ ̛̣̖̖̦̐̔, ̛̖̭̯̖̦̏̚
̨̪̔ ̨̛̥̖̯ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞. ʽ̯ ̬̱̔̐̌ ̭̯̬̦̌̌, ̡̡̨̯̌ ̨̯̖̣̍́̏̌̚ ̺̍̌̌ ̛̥ ̦̌ ̨̨̭̻̺̯ ̨̥̭̯́,
̡̬̻̯̌̌̚̚ ̌̚ ʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̖ ̦̖̬̖̣̦̌̔̌̚ ̸̭̯̌ ̨̯ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖ ̛ ̵̨̬̯̌̌ ̏ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔
̛ ̭̖ ̦̣̌̌̐̌ ̨̣̥̐́ ̨̬̜̍ ̨̯̪̬̯̖̦̌ ̡̻̥ ̛̛̭̻̯̍́ ̛ ̨̨̭̯̯̖̣̭̯̍́̏̌ ̨̯ ̨̯̏̌ ̨̪-̨̨̣̥̐́
̨̨̛̪̖̭̯̦̖̏̏̏̌.
ʥ̛ ̨̛̣̍ ̶̨̛̣́̚ ̨̛̪̬̯̏ ̛̖̯̔́̌ ̦̌ ̨̦̭̯̺̯̌́̌̌ ̡̛̦̐̌ ̔̌ ̨̛̬̖̥̖̦̥̍ ̨̨̦̖̜̦̯ ̸̖̯̖̦̖ ̭
̨̛̛̛̣̖̍̚ ̨̯ ̡̛̖̣̖̙̍, ̛̺̔̌̏̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌́ ̌̚ ̸̨̛̛̣̦̭̯ ̛ ̛̛̭̻̯̍́, ̡̨̨̛̯ ̡̯̌̌ ̛̛̣ ̸̛̦̖̌ ̡̨̬́̔
̛̥̯̌ ̨̨̛̭̖̬̦̚ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̌̚ ̨̛̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̔̏́ ̵̨̔ ̦̌ ̭̙̖̯̀̌. ʥ̛ ̨̛̣̍ ̨̨̪̣̖̦̚ ̸̨̖̍̌ ̡̯̱-̯̥̌ ̔̌
̭̖ ̪̬̖̣̔̌̐̌ ̨̨̪̦̔̍̌ ̨̨̪̥̺ ̛ ̨̯̌̏̌̚ ̵̨̔̌̔ ̻̏̏ ʦ̨̛̻̖̖̦̖̯̏̔ ̨̨̥̦̐ ̡̡̬̯̌̌ ̨̨̡̛̬̭̍̏̌ ̦̌
ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̛ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̨̛̦̬̌̔ ̡̻̥ ̡̬̌́ ̦̌ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔, ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̬̙̯̌̔̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ʻ̨̛̖̦̬; ̌
̨̭̖̦̏ ̡̬̯̌̌ ̦̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̛ ̛̖̥̯̖̚ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̸̵̡̛̣̏̀ ̡̛̭̪̭̻ ̦̌ ̸̡̛̛̭̏ ̛̥̖̦̌, ̛̭̬̖̺̦̌ ̏
̡̯̖̭̯̌, ̭̻̭ ̭̻̭̖̥̏ ̸̡̨̛̛̣̦̦̌ ̛̭̖̖̦̏̔́ ̌̚ ̡̨̛̭̖̏̐ ̛ ̨̨̛̪̬̭̯̖̦ ̨̨̨̛̬̭̣̔̏́.

ʦ ̡̬̌́ ̦̌ ̡̛̦̯̐̌̌ ̛̥̌ ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ ̏ ̖̔̏ ̸̛̭̯̌: ̪̻̬̯̏̌̌ ̭̌́̐̌̚ ̨̛̛̪̯̯̖ ̦̌ ̺̍̌̌ ̛̥ ̔̌
̨̛̪̭̯̦̖̐ ̸̨̡̨̦̯̖̣̦̌̌ ̴̨̬̥̌ ̦̌ ̛̯̬̯̖ ̛̪̬̖̦̔̌́, ̌ ̨̯̬̯̏̌̌ ̖ ̭̻̬̦̏̌̌̚ ̭̻̭ ̨̭̻̭̯̦̖̯̌̏́ ̦̌ ̡̯̖̭̯̌
̨̯ ̨̦̭̯̺̯̌́̌̌ ̡̛̦̐̌, ̏ ̶̛̬̖̔̌ ̨̨̛̯̦̹̖̦́ ̯̻̬̖̏̔ ̸̛̬̣̖̦̌̚ ̨̯ ̨̛̦̚ ̏ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞.

ʺ̨̨̦̐ ̭̻̥ ̨̣̬̖̦̍̌̐̔̌ ̦̌ ̛̭̦̌ ̛̭ ʤ̥̔̌ ˃̨̡̛̣̦ ̌̚ ̶̖̖̦̦̯̍̌̌̚ ̨̨̪̥̺ ̛̪̬ ̨̨̨̡̪̯̯̔̐̏̌̌
̛ ̨̭̻̭̯̦̖̯̌̏́ ̦̌ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌ ̨̯ ʦ̨̛̻̖̖̦̖̯̏̔ ̛ ʿ̨̨̛̛̬̣̙̖̦̖̯, ̡̡̨̯̌ ̛ ̌̚ ̵̨̪̬̖̻̬̣̦̖̯̏́ ̦̌
̡̛̦̯̐̌̌ ̏ ̵̨̛̛̭̯̬̯̌̏́ (̨̪̦̖ ̌̚ ̥̖̦) ̭̯̏́ ̦̌ ̡̨̡̛̖̣̖̯̬̦̯̌̌.

ʦ̛̻̖̖̦̖̏̔

__ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̏ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔__

ʽ̬̻̯̍̌̚ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛̥̹̖̌ ̨̡̨̻̣̔̍ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̌̚ ̺̍̌̌ ̛̥ ̛ ̡̛̣̜̏̌̐̌ ̶̣̯́̌̌ ̛̭ ̨̪̬̥̯́̌ ̛


̸̭̻̬̖̦̔̌ ̨̨̻̬̦̭̯̍̏̌̚, ̨̯̜ ̱̭̪́ ̔̌ ̨̛̭̻̯̬̏ ̨̯̬̯̖̣̖̦̐̌ ̨̪̬̯̬̖̯ ̦̌ ̸̨̡̛̥̥̖̹̯̖ ̥̱ ̨̛̛̦̐̔,
̨̛̻̦̬̖̦̏̔̚ ̙̖̦̏̌ ̌̚ ̶̛̖̣́ ̡̬̌̌̚̚: ̨̦̖̯̐̏̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̏ ̛ ̛̣̪̭̌ ̦̌ ̛̖̭̖̣̖̏, ̨̨̨̦̖̯̐̏
̛̭̻̭̯̬̦̖̌̔̌ ̛ ̸̨̨̱̭̯̯̏̏ ̥̱ ̌̚ ̪̬̌̏̔̌; ̌ ̨̭̻̺ ̡̯̌̌ ̔̌ ̨̛̬̭̱̍̏̌ ̨̬̍̌̌̚ ̦̌ ˈ̛̱̬̦: ̻̬̍̚, ̖̭̖̣̏ ̛
̨̛̙̦̖̬̭̯̖̦̌̔̚; ̛ ̦̌ ̡̥̜̌̌ ̥̱ ʺ̨̬̖̦̏: ̭̻̬̙̦̔̌̌, ̵̬̬̌̍̌ ̛ ̨̬̐̔̌; ̨̛̪̭̹̖̏̌ ̛ ̨̛̙̯̏̌ ̦̌
̨̨̭̖̥̖̜̭̯̯̏ ̏ ̛̭̯̱̖̦̯̖̔ ̛̖̥̚ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̪̬̖̚ ̸̖̖̏ ̛̛̪̻̣̦̖̦̯̖̚ ̭̻̭ ̵̭̯̬̌ ̨̛̛̦̐̔, ̭̣̖̔ ̡̨̯̌
ʺ̨̨̬̯̐ ̡̬̻̭̣̌̌̚ ʽ̭̯̍̌̔̌̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̨̺̖ ̛̪̬̖̔ ˃̛̱̬̦ ̔̌ ̭̖ ̨̛̬̔.

ʻ̨ ̸̡̨̛̭̏ ̨̯̏̌ ̖ ̨̭̯̦̣̌̌ ̪̬̖̚ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔, ʿ̻̬̯̏̌̌ ̵̨̖̪̌ ̦̌ ̭̖̯̏̌Ͷ ̨̨̛̦̖̻̬̥̏̍̌̚
̸̨̣̖̦̔̌ ̬̖̥̖̏. ʪ̛̛̻̣̦̯̖̍ ̦̌ ̨̬̖̥̖̯̏, ̨̔ ̡̨̨̛̯ ̭̖ ̨̛̪̬̭̯̬̌ ̛̯̌̚ ̨̛̛̭̯̬́, ̭̌ ̛̪̬̖̖̦̔̌̔
̨̛̦̖̬̥̌̍̌̏̚ ̏ ̛̖̦̔ ̨̡̯̻̭ ̨̯ ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞. ʻ̌ ̨̛̣̖̥̐́ ̭̻̖̯̏ ̏ ʸ̨̨̛̥̣̔
ʫ̨̣̬̦̔ ̨̨̛̬̐̏ ̌̚ ʿ̨̛̭̣̖̦̔́ ̭̻̀̚ ̦̌ ̴̛̖̣ ̛ ̵̨̬̌ ̏ ̡̬̌́ ̦̌ ʦ̨̯̬̯̌̌ ̵̨̖̪̌, ̛̪̬̖̔ ̸̨̪̖̖̏ ̨̛̯̯̬
̵̛̛̣́̔ ̨̛̛̦̐̔:

ʿ̨̛̬̔ ̛̯̖̚ ̨̭̣̏̌ ʫ̨̣̬̦̔ ̸̨̪̥̻̣̌ ̛ ̵̻̻̦̏̔̌̚.

Ͷ ʰ ̦̖̭̔ ̛̙̥̏̔̌ ̸̨̛̛̖̣̖̯̏ ̦̌ ̦̥̖̦̯̌̌̌̚ ̛̥ Ͷ ̡̌̌̚ ̨̯̜. Ͷ ˃̨ ̛̥ ̨̦̪̥̦̹̖̌́ ̭̣̯̌̏̌̌


̦̌ ˁ̛̯̬̯̖̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̛ ̨̨̨̜̦̭̯̯̏̏ ̦̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̯̻̜ ̨̨̥̦̐ ̡̛̛̖̣̏ ̶̨̛̪̬̦̖̏ ̛ ̶̡̨̨̛̪̻̣̏̔ ̭̖
̵̍́̌ ̛̭̬̣̍̌. ʰ ̭̖̏ ̡̪̌ ̦̖ ̯̻̜ ̨̨̥̦̐, ̦̖ ̯̻̜ ̡̛̪̬̖̬̭̦̌, ̡̡̨̯̌ ̏ ̛̦̯̖̔, ̡̨̨̯̐̌ ̵̬̱̦̌
˃̨̨̛̦̬̬̥̌̐̔ ̛ ̴̛̖̣̯̖ ̵̬̏́̏̌̌, ̸̖ ̨̨̣̯̚ ̖ ̨̛̭̻̬̹̣̏ ̛̛̦̌̏̌̐̚, ̣̌̌ ̦̖ ̖̍ ̯̻̜.
Ͷ ʰ ̦̖̭̔ ̛̙̹̏̔̌? Ͷ ̨̦̖̱̭̖̯̦ ̸̛̬̖̖̚ ̦̌ ̣̭̐̌ ̛̥̭̻̣̯̌ ̛̭ ̛̭̥̦̯̌́́ ˇ̨̨̬̔. Ͷ ʻ̨ ̌̚
̵̛̥̭̣̖͙ Ͷ ̡̖̦̌̌̚ ̨̯̜, ̨̡̨̯̔̌ ʫ̨̣̬̦̔ ̭̖ ̨̬̻̺̹̖̍̌ ̡̻̥ ̨̦̖̐ Ͷ ̌̚ ̵̛̥̭̣̖, ̸̖ ̛̖̣̯̐̍̌ ̦̌ ʧ̛̣-
̣̐̌̌̔ ̖ ̛̣̍̌ ̏ ̡̨̖̬̜̦̍̌̚ ̸̣̖̦̔̌̌ ̵̨̖̪̌.

Ͷ ʻ̛̛̭̯̦̌̌ ̖ ̯̻̜ Ͷ ̨̯̻̬̙̖̭̯̖̦̏ ̨̯̻̬̦̏̌ ʫ̨̣̬̦̔. Ͷ ʤ̣̌ ̨̛̥̯̖ ̨̛̭̪̥̖̦ ̛̭̯̯̐̌ ̸̡̌ ̨̔
ˁ̛̯̬̯̖̌ ̬̖̥̖̦̏̌. ʺ̨̜ ̶̨̯̖ ̖̍ ʫ̛̬̖̦̣̌̔, ̨̬̖̦̔ ̏ ʧ̨̨̛̦̣̦̔ ̛̪̬̖̔ ̵̬̬̱̯̌̌̌̚ ̥̱, ̌ ̡̥̜̌̌ ̛̥̖̍
ʫ̛̣̦̏̐, ̻̺̖̬̔́ ̦̌ ʪ̨̛̬, ̛̭̦ ̦̌ ʸ̛̱̯̖̦ ʪ̨̡̛̬̯̭̌̌. ʦ̛̣̔́ ̭̻̥ ̛̯̬ ̵̨̛̖̪ ̏ ʯ̪̌̌̔̌ ̦̌ ̨̛̯̚ ̭̯̏́,
̨̨̥̦̐ ̨̛̪̬̙̖̦̌́ ̛ ̨̨̥̦̐ ̨̛̖̪̣̦̍̔̚ ̨̛̪̖̍̔.

ˌ̖̭̯ ̛ ̨̨̛̪̣̦̏̌ ̵̨̛̛̣̣̖̯́̔́ ̛̪̬̖̔ ̏ ʸ̨̨̛̥̣̔ ̔̌ ̸̨̪̦̖̌̚ ˁ̻̖̯̻̯̏ ̦̌ ʫ̨̣̬̦̔, ˃̛̱̬̦ ̭̖


̬̙̌̔̌ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̪̬̖ͣ̚ ̛̥̯̌̌̚ ̦̌ ̨̛̦̯̐̔̌̌͞ ̭ͣ ̸̨̛̛̪̣̍ ̌̚ ̡̭̬̻̍͞, ̡̡̨̯̌ ̖ ̨̛̪̭̦̌̌̚ ̏ _ʤ̛̦̣̌
̦̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔._

ʻ̨ ̛̯̬̖̯̌̐̔́̌ ̦̌ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̛̙̯̏ ̸̣̖̔̌ ̦̖ ̭̖ ̸̛̖̬̪̏̌̚ ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̭ ̨̨̛̛̪̭̦̖̯̌ ̦̌


̨̬̍̌̌̚, ̨̪̦̖̙̖ ̨̯̜ ̖ ̸̨̬̖̖̦̍ ̔̌ ̛̙̖̖̏ ̏ ̪̣̖̦ ̦̌ ̨̖̦̔ ̨̡̛̪̬̣̯̖́ ̭ ̨̨̬̥̦̐̌ ̛ ̯̜̦̭̯̖̦̌̏̌ ̨̥̺
Ͷ ̛̦̖̦̭̯̦̯̌̏̌̌ ̨̡̨̪̬̍̌, ̵̻̬̣̖̦̏̌ ̨̯ ʺ̨̨̬̯̐ ̵̻̬̱̏ ˈ̛̱̬̦, ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ̶̖̯̔̌̌ ̛̥, ̯̻̜ ̡̨̯̌
ˈ̛̱̬̦ ̨̐ ̡̛̛̪̬̖̣̔̏̌̚ ̛ ̨̡̯̣̌̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̡̨̛̪̬ ̪̬̖̔ ̨̣̯̏́̌ ̥̱. ʤ ʺ̨̨̬̯̐, ̨̯̭̖̯̦̖ ̸̦̬̖̖̦̌
ˋ̛̖̬̦́ ̬̏̌̐, ̖ ̨̪ ̵̨̨̛̪̬̔̚, ̡̡̨̯̌ ̭̥̌ ̌́̏́̏̌̚ ̪̬̖̔ ̨̛̖̖̦̔̏̔́ ̡̛̪̣̖̦̦ ˈ̛̱̬̦, ͣʺ̡̨̖̣̬, ̪̬̻̏
̛ ̦̜̌-̨̥̻̺̐ ̭̬̖̔ ʦ̛̣̬̯̖̌̌, ̨̺ ̵̭̻̺̖̭̯̱̏̏̌̌ ̛̪̬̖̔ ̭̖̯̏̌͞. ˁ̖̐̌, ̻̪̣̻̯̖̦̏ ̨̯̬̜̦̌ ̻̏̏ ̴̨̬̥̌
̡̛̦̯̭̐̐̌̌ ̛ ̸̛̖̣̏̌̏̌, ̣̌̌ ̵̨̛̭̯̬̯̌̏̌, ̡̬̣̌ ̦̌̔ ̨̭̖̖̬̪̏̌̌̔̌̚ ̦̌ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚, ̨̯̜ ̛̪̬̭̻̭̯̏̌
̨̯̖̣̖̭̦ ̏ ̨̭̯̏́̌ ̸̨̛̱̺̦̔̏̌ ̡̨̬̖̪̭̯ ʤ̦̦̐̍̌̔, ʮ̛̖̣̖̦́̚ ̡̪̻̻̣: ̸̨̯̣̖̖̔̌ ̭̖ ̛̙̏̔̌ ̡̡̌
̨̨̛̣̦̦̯̖̏̚ ̸̛̖̬̦ ̶̛̪̱̹̖, ̛̛̛̣̯̺̌̚ ̨̯ ̵̨̻̬̖̯̖̏̏ ̦̌ ˃̨̨̛̦̬̬̥̌̐̔ ̛ ̛̦̯̬̱̪̦̯̖̌̌ ̵̻̬̱̏
ʤ̦̦̐̍̌̔ ̛̛̪̣̦̦̌, ̨̡̭̖̬̦̯̏́̏̌ ̨̨̭̖̖̬̦̯̏ ̦̖̖̍. ʦ ʤ̛̦̣̌ ̦̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̖ ̡̨̦̌̌̚, ̸̖ ̨̛̪̬̯̯̖ͣ ̦̌
ʺ̨̨̬̯̐ ̛̛̣̍ ̨̭̥̌ ̦̌ ̨̭̯ ̛ ̪̖̯̖̭̖̯̔ ̛̣̖̏̐ ̨̯ ̨̥̭̯̌ ̦̌ ʺ̨̖̦̖̬̯̐ Ͷ ̸̣̖̖̔̌, ̣̌̌ ̭̖̏ ̡̪̌
̡̨̪̬̖̣̖̦̌ ̨̛̣̍̚͞. ˃̛́ ̛̱̥̔ ̡̦̥̖̯̌̏̌ ̌̚ ̨̥̭̯̌, ̨̖̺̏̔ ̡̻̥ ̸̨̛̖̬̯̯̖̚ ̦̌ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭́ ̡̬̣̌
˃̨̛̦̣̐, ̡̨̨̜̯ ̖̥̏̌̚ ˃̛̱̬̦ ̌̚ ̨̭̜̏ ̛̪̬̖̥̖̦ ̛̭̦ Ͷ ̸̨̛̖̬̯̯̖̚ ̭̖ ̸̛̦̬̯̌̌ ʺ̨̖̦̖̬̯̐, ˈ̛̣̯́̔̌̌
̛̪̖̺̖̬, ̸̣̖̖̔̌ ̦̌ ̨̨̡̛̯̀̐̚ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦.

ʤ̣̌ ̡̛̛̖̜̍̔ ̻̪̣̻̯̖̦̏, ʺ̨̨̬̯̐ ̭̖ ̨̛̍. ʥ̺̌̌ ̛̥ ̛̪̹̖ ̌̚ ̨̦̖̐: ̡̨̡̨̨̣̯ͣ ̸̨̪̖̖̏ ̨̬̭̯̣̌́
̨̨̨̦̖̯̐̏ ̡̨̣̱̭̯̌̏̏ ̛ ̡̨̡̨̨̣̯ ̸̨̪̖̖̏ ̨̣̚ ̬̪̬̺̣̌̌̌̚ ̸̬̖̚ ̛̣̻̙ ̛ ̛̦̱̭̦̐ ̛̯̬̏̌, ̨̡̨̯̣̏̌ ̸̨̪̖̖̏
̭̖ ̛̪̣̖̖̣̌ ̨̥̺̯̌ ̥̱ ̛ ̨̐ ̨̻̬̣̍̏̏̌̌̚ ̡̻̥ ̖̥̯́̌̚, ̯̌ ̸̖̖̏ ̛̦ ̨̥̙̖̣, ̛̦ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̦̪̱̭̦̖̌
̸̥̬̦̯̌̌̌ ̛̭ ̡̨̬̖̪̭̯͞. ʯ̨̯̌̏̌, ̡̨̨̯̐̌ ̡̪̬̖̪̱̭̌ ̭̥̌ ̡̻̥ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̔̌ ̨̛̪̬̖̏̚ ʺ̨̨̬̯̐ ̦̌ ̨̱̜̔̏̍,
ʦ̵̨̛̻̬̦̯̏́ ̡̬̣̌ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̭̖ ̨̡̛̪̬̏̏̌ ̪̬̖̔ ̨̪̬̯̯̌̌: ͣʰ̣̖̚̚, ̣̖̯̖̣̏̌̔̀ ̦̌
̵̶̛̛̭̯̬̣̌̏, ̔̌ ̭̖ ̛̖̹̍ ̭̻̭ ̨̭̭̯̖̦̯̍̏̌̌ ̛̭ ̶̛̖̭̦̔̌! ʽ̛̯̯̖̣̍̌ ̦̌ ̸̛̥̬̦̌ ̨̛̻̬̣̍̐, ̨̥̜̭̯̬̌ ̦̌
̡̛̭̖̬̦̏ ̡̛̛̪̬̥, ̶̣̻̙̖ ̛ ̨̡̛̪̯̜̦̌, ̬̏̌̐ ̦̌ ʥ̨̨̖̯̖̐̏ ̛ ̴̛̖̣̯̖, ̖̣̌! ʮ̖̣̌́ ̔̌ ̛̏̔́ ̡̨̨̥̖̬̯̚ ̛̯
̶̛̣̖͞. ˃̨̐̌̚ (̡̯̌̏̌̚) ʺ̨̨̬̯̐ ̛̣̻̣́̚̚. ʿ̨̦̖̙̖ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̵̨̛̯̻̬̣̏ ̨̨̨̪̦̔̍
̡̨̛̛̪̬̖̯̖̣̭̯̔̏̌̏̚ ̪̬̖̔ ̶̨̛̣̖̯ ̦̌ ̨̛̭̯̖̏ ̶̡̨̨̛̪̻̣̏̔. ˁ̬̙̌̌̏̌ ̭̖ ̭ ̨̨̛̬̥̦̐́ ̸̡̱ ʧ̨̬̦̔, ̡̨̨̜̯
̛̪̬ ̡̛̭̖̏ ̱̬̔̌ ̛̻̣̔̍̌̏̌̚ ̖̻̦̦̍̔̌̚ ̥́̌, ̛ ̡̦̬̌̌́ ̨̪̣̏̌́ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̦̌ ̖̥̯́̌̚; ̨̦ ̛̪̬̖̔ ̔̌
̛̦̖̌̐̚, ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̸̛̬̭̌̌̚ ̛̬̥̦̐̌̌̔́ ̡̡̬̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̛ͣ ̶̨̨̛̪̯ ̸̖̬̦̌, ̛̥̺̔́̌ ̡̬̻̏
̡̛̛̣̦̣̍̌, ̯̌ ̛̛̪̻̣̦̣̌̚ ̛̥̯̖́, ̨̺ ̛̣̍ ̛̻̣̣̔̍̌̚ ʧ̨̬̦̔. ʤ ʺ̨̨̬̯̐ ̨̯ ̨̛̦̚ ̖̦̔ ̨̭̯̦̣̌̌ ̛̛̦̌̏̌̐̚
̵̨̬̥ ̭ ̛̛̖̦̔́ ̡̡̬̌͞. ʿ̨ ̛̭̻̺́ ̸̛̦̦̌, ̡̨̨̯̐̌ ̨̪̔ ̨̡̛̣̍̌ ̦̌ ̡̻̣̏ ̛ ̛̪̬̣̖̪ ʥ̖̬̖̦ ̛ ʸ̛̱̯̖̦ ̭̖
̨̛̬̯̔̍̌ ̨̔ ̦̜̌-̨̡̻̣̯̔̍̌̌ ̣̌̌̚ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔, ̡̨̻̖̯̔ ̛̭̖̔ ʺ̨̨̬̯̐, ʸ̛̱̯̖̦ ̵̻̬̣̏́ ̦̌̔ ̨̦̖̐ ̛̥̌̐́
̛ ̛̖̦̻̙ͣ̏̔̚ ̨̯̜ ̵̬̱̦̣̌ ̡̨̯̌ ̡̛̪̣̦̦̭̌̌ ̛̣̦̌̏̌ ̛ ̭ ̯̻̯̖̦ ̭̖ ̨̨̭̬̥̣̭̣̐́̌ ̨̯ ̨̯̬̦̌ ̦̌ ̨̪̔̌ ̦̌
̡̪̻̣̖̦̯̌̌ ̛̭ ̣̌̌̚. ʮ̖̣̦̯́̌̌̚ ̡̨̨̬̦̌ ̭ ̡̯̬̭̻́ ̭̖ ̡̯̻̬̱̣̦̣̌̌ ̨̯ ̣̯̐̌̏̌̌ ̥̱͞.

ʿ̨̡̨̛̬̣̯̖̯́ ̦̌ ̨̨̨̪̦̔̍ ̛̭̻̦̖̔̌̚, ̨̨̨̭̪̭̦̍ ̔̌ ̛̯̻̬̏̔, ̸̖ ̡̭̦̯ͣ́̌̌ ̦̌ ̛̛̥̭̣̯̖̌̚ ̛̥


̨̬̻̺̍̐̌ ʤ̬̔̌ (ʯ̖̥̯́̌) ̛ ̨̦̍̌̏, ̨̦ ̨̛̭̱̬̦̐ ̡̨̪̬̖̣̦́̏̌ ̸̡̨̛̭̏ ̏ ̦̖́ ̡̻̥ ̨̛̥̯̖ ̶̛̖̣͞ ̦̖ ̖ ̡̨̯̌
̨̡̨̛̪̬̯̖̍ ̛̛̣ ̨̡̛̪̬̣̯̯́́̌ ̦̌ ̭̻̺̖̭̯̏̌ ̭ ̸̣̖̔̌ ̨̪-̡̥̣̌̌ ̨̥̺. ʺ̨̨̬̯̐ ̦̖ ̨̛̪̬ͣ̏̌̏̌̚͞ ̛̛̣̦̚
̛̛̣ ̛̖̭̯̍̔̏́ ̵̻̬̱̏ ˈ̛̱̬̦ ̛ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̶̖̔̌, ̦̖ ̭̖ ̨̬̻̺̍̌ ̡̻̥ ̨̪-̛̭̹̏̌ ̛̭̣̌ ̭ ̨̥̣̍̌ ̔̌ ̨̛̭̯̬
̨̯̏̌; ̨̨̺̯̌̚ ̨̯̜, ͣʿ̨̛̖̣̯̖̣̏ ̦̌ ̛̛̭̻̦̯̖̔̍ ̦̌ ʤ̬̔̌͞, ̡̡̨̯̌ ̭̖ ̨̦̌̏̌̏̌̚ ̭̥̌ ̪̬̖̔ ˈ̛̱̬̦,
̻̦̥̖̬̏̌́̏̌̚ ̔̌ ̨̛̭̯̬̏̌ ̨̛̪̖̣̐̍ ̵̻̬̱̏ ̨̡̛̛̪̬̯̦̏̌ ̸̬̖̚ ̛̭̣̯̌̌ ̦̌ ̨̭̭̯̖̦̯̍̏̌̌ ̛̭ ̸̛̛̯̯̦̦̌̌
̨̣̏́. ˃̻̜ ̨̯̜ ̸̪̬̖̦̖̬̯ͣ̔̌̌̏̌͞ ̨̻̖̺̖̯̍̔ ̦̌ ̨̛̦́, ̡̨̨̛̯ ̛̥̬̌̚, ̛ ̯̻̜ ̡̌̏̌̚ ̦̌ ˈ̛̱̬̦: ̦ͣ̌̔
̸̡̛̛̭̏, ̡̨̨̛̯ ̸̨̛̹̍̌, _̛̥̭̻̣̯̌ ̛̥_ ̺̖ ̯̖̦̖̐ ̡̨̯̌ _̨̭̻̖̦̔̍̏ ̨̡̣̍̌,_ ̨̨̖̯̔̔ ̵̬̱̦̯̌ ̏ ̡̥̬̌ ̛
̨̛̪̖̣̐̍͞.

ʺ̸̨̛̻̖̦̖̯, ̡̨̨̖̯ ̛̛̥̭̣́̚ ̌̚ ˈ̛̱̬̦, ̖ ͣ̔̌ ̛̙̏̔̌ ̭ ʺ̨̨̨̛̬̯̐̏́ ̨̬̏̚͞. ʥ̺̌̌ ̛̥


̨̭̦̍́́̏̌ ̡̡̨̌̏ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ̨̯̏̌: ̡̨̌ ̸̨̡̖̏ ̻̖̍̔ ̛̪̬̦̱̖̦̔ ̔̌ ̡̛̦̦̦̖̌̔ ̏ ʺ̨̨̨̨̨̬̯̯̐̏ ̨̡̨, ̺̖
̛̛ͣ̏̔͞ (̛̛̣ ̺̖ ̸̨̛̪̣̱ ̏ ̱̥̌ ̛̭ ̨̯ ̱̥̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐) ̨̨̛̦̖̱̭̯̥ ̨̨̨̪̬̪̖̦̌̏̔̔̍ ̨̬̍̌̚ ̦̌
̛̛̭̻̯̯̍́̌, ̸̨̛̪̖̦̌̚ ̸̬̖̚ ̨̨̖̻̦̦̯̍̔̚ ʺ̨̨̨̨̬̯̐̏ ̡̨̣̱̭̯̌̏̏; ̌ ̡̨̌ ̨̨̛̺̍̚ ̡̨̦̜́ ̛̍ ̨̥̻̣̐ ̔̌
̨̛̱̭̯ ̪̬̖̔ ̨̪̖̣̯̏́̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐, ̨̯ ̨̯̏̌ ̦̖ ̖ ˈ̛̱̬̦. ʽ̸̛̯̭̯̌ ̸̛̛̪̬̦̯̌̌ (̡̌̏̌̚ ̺̍̌̌ ̛̥) ̖, ̸̖
̨̦̖̯̐̏̌̌ ̸̨̛̍ ̡̻̥ ̡̛̛̣̯̖̍̚ ̥̱ ̛ ̸̨̯̦̯̌́̌̌ ̥̱ ̨̯̬̖̏̐̌ ̌̚ ̵̯́ ̨̐ ̛̪̻̣̯̏̌̚ ̡̨̭̪̦̖̙ ̔̌ ̱̦̖̌̚
̸̡̨̛̭̏ ̨̨̻̥̙̦̏̚, ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̡̡̻̌̏ ̖ ̸̨̡̛̛̯̦̻̯̚; ̨̯ ̬̱̔̐̌ ̭̯̬̦̌̌, ̨̛̦̦̏̏̌ ̖ ̨̨̬̭̯̯̐̔̌ ̥̱,
̬̯̏́̌̌, ̸̖ ̖ ̦̖̣̣̌̔̔́ ̏ ̨̭̪̬̌ ̭ ʺ̨̨̬̯̐ ̛ ̺̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̐ ̨̛̪̖̍̔ ̭ ̨̪̣̖̐̔, ̛̛̣ ̨̪̦̖ ̺̖ ̛̪̌̌̚̚
̸̨̨̭̯̯̻̦̔̌ ̬̔̌̏̚ ̬̱̥̌̚, ̌̚ ̔̌ ̸̛̛̬̣̌̚ ̛̛̭̯̦̌ ̨̯ ̛̥̥̌̌̚.

ʿ̬̖̚ ̶̛̖̣́ ̨̛̙̯̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̭̣̖̔ ̨̛̥̦̦̖̯̌̌̏̌̚ ̥̱ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛ ̪̬̖̚ ̶̛̖̣́ ̨̛̙̯̏ ̦̌
̭̖̭̯̬̌ ̥̱ ʻ̨̛̖̦̬, ̡̨̨̯́ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̖ ̛̙̣̏̔̌̌ ̨̭̏́ ̺̍̌̌, ̡̯̌̌̏̌ ̖ ̸̱̭̯̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦, ̡̨̛̪̬̦̏̌
̨̨̛̦̖̪̙̦̔̏ ̵̻̬̱̏ ̡̥̖̦̖̦̌ ̨̯̬̦ ̦̌̔ ˃̨̨̛̦̬̬̥̌̐̔Ͷ ̔̌ ̛̪̖ ̭̖̏ ̨̪-̸̨̛̬̯̐̏̌̌ ̸̹̌̌ ̦̌
̛̭̯̬̦̯̌̔̌́̌, ̵̨̛̻̦̖̦̏̔̏ ̨̯ ̨̛̦̖̐̏́ ̸̛̥̻̯̖̣.

ʦ ̡̬̌̌̌̚̚ ̌̚ ˃̛̱̬̦, ̡̨̨̜̯ ̭̥̌ ̛̭ ̛̛̬̍̌̚ ̨̛̥̖̯ ˃̱̬̥̬̌̍̌, ̨̯̖̭̯ ͣʿ̨̛̖̣̯̖̣̏ ̦̌ ̭̻̯̔̍̌̌͞,
̨̡̨̛̪̬̣̯̖̯́ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̭̖ ́̏́̏̌ ̡̨̯̌ ̨̥̺, ̪̱̭̦̯̌̌ ̔̌ ̨̛̯̬̏ ̨̣̚, ̡̛̛̬̖̜̔ ̨̛̭̯̖̏ ̛̙̖̬̯̏;
̨̯̌̏̌̚ ̨̭̪̬̖̔ ̨̛̪̬̖̦̖̯̔̌ ̛̭̥̯̌́ ̛̦̖̬̦̯̏̐̌̚ ʦ̣̬̌̌ ̭̖ ̨̛̍, ̸̖ ˃̛̱̬̦ ̺̖ͣ ̭̖ ̨̛̭̖̔̍ ̭ ̡̯̌̌̏̌
̨̥̺, ̯̌ ̵̻̬̣̖̦̯̏̌̌ ̦̌̔ ̨̦̖̐ ̨̡̨̪̬̍̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̛̖̭̥̭̣̍̚ ̛ ̨̯̜ ̔̌ ̛̖̦̖̍̐̚ ̸̪̬̖̦̖̬̯̦̯̔̌̌̌̌ ̥̱
̸̱̭̯̌͞. ʤ ̭̣̖̔ ̨̯̏̌ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ˃̛̱̬̦ ̡̛̱̬̏̌ ̡̨̨̛̛̭̯̦̭̯ ̛̭ ̛̥̖ ̛ ̭̖ ̛̦̖̐̏, ̡̨̨̯̐̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̨̐
̡̛̬̬̌̏̌̚: ̭̖ͣ̐̌ ̛̭ ̛̥ ̨̛̭̯̬̣ ̨̣̚, ̛̪̬̯̖̣́̀, ̡̨̯̌ ̨̦̌̏̌̚ ̡̨̨̛̛̭̯̦̭̯ ̛̥ ̛̥̖ ̛ ̯̻̜ ̨̛̪̬̏̌̚ ̣̯̌̌̚
̭̻̔̍̌, ̨̯ ̡̨̨̯́ ̵̙̖̣̖̌ ̔̌ ̭̖ ̡̛̱̬́͞. ʰ̨̥̖̦̦ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̖ ̡̬̣̌̌̌̚̚ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̌̚ ̵̭̣̱̌, ̸̱̯ ̨̪
̬̖̥̖̏ ̦̌ ̸̨̨̛̪̣̖̦̦̖̭̯̯̏ ̥̱ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔, ̸̖ ʺ̨̨̬̯̐ ̖ ̵̛̻̬̣̣̏ ̨̡̛̪̬̣̯̖́ ̵̻̬̱̏ ˈ̛̱̬̦ ̛ ̶̛̖̣́
̨̦̖̐̏ ̨̬̔. ʻ̨ ̭̖̐̌ ̨̨̯̬̐̏̌́ ̦̌ ̛̬̦̖̖̦̌̐̏́̚ ˃̛̱̬̦: ͣʻ̖ ̏ ̨̛̥̖̯ ̖ ̭̻̯̔̍̌̌, ̌ ̏ ̛̭̥̌́ ̯̖̍͞.

˃̛̌̚ ̨̭̣̙̦̌ ̛̖̔́ ̖ ̯̻̜ ̭̻̺̖̭̯̖̦̏̌ ̌̚ ̶̛̖̣́ ̡̬̌̌̚̚, ̸̖ ̺̍̌̌ ̛̥ ̨̛̬̔ ̪̬̖̣̔̌̐̌
̨̛̣̯̖̬̦̯̦̌̌̏ ̛̣̖̌̐̌̏̚: ͣʻ̬̦̌ ̖͛ˀ̵̌ ʺ̨̨̬̯̐͞, ̨̯̖̭̯ ͣˀ̡̌̌̚̚ ̌̚ ʿ̨̡̨̬̯̍̌̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐͞. ʤ
̛̻̣̖̯̖̏̐̔̚ ̥̱ ̨̪ ̨̻̪̬̭̏̌ ̸̛̣̯̌ ̨̭̦́ ̏ ̛̱̥̯̖̔: ͣ˃̻̜ ̭̻̬̹̏̏̌ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̌̚ ˃̛̱̬̦ ̡̛̣̖̯, ̦̜̌-
̨̨̣̯̚ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏ ̛̖̦̔́́ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̭̬̖̔ ̣̖̯̖̀̔ ̏ ̛̬̖̦̔̏́ ̭̯̏́͞.

ʶ̨̨̯̐̌ ̨̛̬̍̔ ̛̚ ̨̬̯̐̌̌ ʦ̨̡̛̖̯̬̣̦, ̨̡̛̦̭̖̜ ̦̌ ̶̬̻̖ ʺ̛̖̬ ̛ ʿ̛̛̪̦, ʪ̨̻̬̬̏̍̌̔ ̛̥ ̪̖̖
̌̚ ̥̖̭̯̯̌̌, ̡̨̨̛̯ ̖ ̨̪̦̣̌̏̌̚ ̏ ̸̛̣̖̦̔̌ ̬̖̥̖̦̏̌, ̛ ̌̚ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌, ̛̬̭̣̌ ̯̥̌:
ˁ̬̖̔ ̨̻̬̏̍̏ ̣̻̐ ̏ ˃̛̭̬̦̦̌̌̌ ̨̦̪̬̣̖̯̌ ̸̵̡̬̖̌ ̌̚.

ʤ̵, ̡̡̌ ̵̱̖̌ ̨̪̬̣̖̯̯̌ ̭̬̖̔ ʻ̦̌-̨̛̯̭̬̦̌̌!

ʰ ̵̡̌̌̚, ̸̖ ̖ ̨̨̬̔̍.

ʤ ̣̖̯̖ ̵̨̬̖̍̔ ̛̚ ̡̬̖̭̯̍̌̌ ̦̌ ʽ̛̛̭̬̦̌̔.

ʤ̵, ̡̡̌ ̛̣̖̭̯̍ ̛ ̪̖̖ ̨̨̣̯̯́ ̡̬̜̌ ˁ̖̖̥̯̖̔ ̡̛̬̖

̦̌ ʽ̛̭̬!

ʰ ̵̨̛̛̪̥̭̣, ̸̖ ̖ ̨̪-̨̨̬̔̍.

ʿ̛̬ ̡̨̱̖̯̖̍̏ ̏ ʻ̨̖̣̬̖̯̔ ̦̖̭̖̦̌ ̵̛̭̯̦̐̌ ̌̚.

ʤ̵, ̡̡̌ ̨̬̯̐́ ̸̛̖̬̖̦̏ ̛ ̛̛̣̯̭̯̌̚ ̛ ̡̡̌ ̛̻̹̯̏̔̌̚

̛̛̣̭̯ ̦̖̭̖̦̌ ̏ ˃̱̬̌-̦̌-̨̦̖̣̬̔!

ʻ̵̻̬̣̹̖̌̔̏́ ̸̛̥̖̯̯̖ ̛̥ ̨̯̏̌.

ʻ̌ ̨̨̪̣̯̯̌ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦, ̭̬̖̔ ̨̨̛̬̍̏ ̨̛̬̐ ̪̬̖̚

̛̥̯̌̌̚ ̸̵̡̛̌ ̭̖.

ʤ̵, ̯̻̬̻̯̏́ ̡̡̌ ̪̖̖, ̡̡̌ ̛̖̣̍ ̭̌ ̛ ̸̛̖̬̦

̶̡̨̛̣̦̯̖̌

̪̬̖̚ ̛̥̯̌̌̚ ̦̌̔ ʽ̨̬̔-̦̌-˃̨̦?

ʰ ̭ ̪̖̭̖̦ ̭̖ ̛̦̦̌̔̐̌ ̣̭̻̯̐̌ ̛̥ ̛̚ ̨̦̖̖̯̍.

ʤ ̦̖̭̔ ̨̪̔ ̨̡̛̥̬̭̯̖ ̛̻̣̦̏ ̭̌ ̸̡̛̛̭̏ ̯̖̚ ̛̭̯̬̦̌

̛ ̸̡̬̌̌ ̌̚ ̛̚ ʤ̨̥̬̦̍̌̌, ˃̨̱̬̖̥̬̦̌̌ ̛ ʤ̨̣̣̥̖̔̌,

̛̚ ̨̛̬̦̔́ ̛̭ ʦ̨̡̛̖̯̬̣̦,

̖̐̔ ̡̨̛̬̖̦̯̖ ̭̌ ̯̻̜ ̛̻̣̔̐.

ʤ ̯̬̱̪̯̌ ̭̖ ̨̛̛̦̐̔, ̨̪-̛̻̭̯̐ ̨̯ ̛̣̭̯̯̌̌

̏ ˃̨̨̱̬̖̥̬̦̣̥̖̌̌.

ʿ̥̖̯̯̌̌ ̦̌ ʪ̨̻̬̬̏̍̌̔, ͣʫ̦̯ ̨̖̥̖̬̖̦̔̚, ̭̯̬̌ ̡̨̯̌ ̛̬̦̯̐̌̌͞, ̖ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̻̣̔̐̌. ˃̨̜ ̛̭
̨̭̪̥̦́ ̨̛̬̯̖̐ ̏ ̨̦̖̯̦̯̍́̌̌ ̭̯̬̦̌̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̨̛̱̦̺̙̖̦̌ ̨̯ ̡̡̛̛̯̣̥̯̖̌̌̚ ̦̌ ʦ̡̛̖̣̯̌̌ ̡̛̯̍̌
̏ ̡̬̌́ ̦̌ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔. ʦ̡̨̨̛̖̣̯ ̨̥̬̖ ̵̦̣̱̌̏̌ ̏ ̦̖́ ̛ ̛̣̌̏̌̚ ̸̡̛̛̭̏ ̛̖̥̚ ̨̪̦̌̌̔̚ ̨̯ ˁ̛̛̦̯̖
̛̛̪̣̦̦̌, ̸̛̛̦̬̦̌̌ ʫ̬̖̔ ʸ̛̱̦ ̛ ʫ̬̖̔ ʸ̨̛̦̦̔; ̨̯̌̏̌̚ ̡̬̯̯̌̌̌ ̡̻̥ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̭̻̬̹̏̏̌ ̦̌
̨̡̛̯̚ ̭ ̛̯̌̚ ̡̛̪̣̦̦̭̌̌ ̛̖̬̏̐̌, ̌ ̡̬̯̯̌̌̌ ̡̻̥ ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞ ̸̨̪̌̏̌̚ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̯
̦̖́; ̛ ̛̖̥̯̖̚ ̨̯̻̏̔ ̛̛̪̣̦̦̯̖̌, ̸̛̦̬̖̖̦̌ ̦̌ ̛̯̌̚ ̡̬̯̌̌ ˇ̨̨̛̬̣̦̦̔ ̛ ˈ̨̛̬̣̦̦̌̔ (ˁ̖̖̬̖̦̏
ʸ̨̛̦̦̔ ̛ ˓̙̖̦ ʸ̨̛̦̦̔), ̭̌ ̨̨̛̖̦̭̯̖̦̯̔̏ ̨̨̭̯̦̣̌̌ ̪̬̖̚ ˃̬̖̯̯̌̌ ̵̨̖̪̌ ̨̯ ̨̛̦̌̚ ̭̯̬̦̌̌,
̸̛̦̬̦̌̌̌ ʽ̛̛̭̬̦̌̔, ʯ̖̥́ ̦̌ ˁ̖̖̥̯̖̔ ̡̛̬̖ ̛̛̣ ʸ̨̛̦̦̔, ̛̚ ̸̨̛̛̯ ̨̛̬̭̯̍́̏ ̨̛̬̐ ̡̨̦́̐̌ ̖
̨̛̬̣̍̔ ʪ̨̻̬̬̏̍̌̔.

ʥ̨̛̬̣̔ ̖ ̛ ̭̬̖̔ ̨̨̛̬̥̦̯̖̐ ̨̨̬̖̍̏ ̦̌ ̨̨̪̣̯̯̌ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦ (ͣʯ̖̥́ ̦̌ ̨̨̬̖̯̖̍̏͞),


̸̨̦̬̖̖̦̌ ̨̪-̡̨̻̭̦ ˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦, ͣʧ̨̬̌ ̨̪̔ ̨̦̺̯̌͞, ̡̨̨̯̐̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̨̐ ̪̬̖̻̬̦̣̏̌ ̏ ̨̣̭̯ͣ̍̌ ̦̌
̱̙̭̌ ̛ ̸̥̬̦̌̌ ̛̥̌̐́, ̦̌ ̸̡̨̛̭̯̣̖̭̯̌̏ ̛ ̸̨̛̯̦̖̌́͞; ̛ ̖ ̛̭̯̣̐̌ ̨̔ ʻ̨̖̣̬̖̯̔, ̭̖̖̬̦̯̏̌̌ ̨̬̐̌ ̦̌
ʪ̨̛̬̯̌, ̶̨̨̬̭̯̯̌̏ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐.

ʰ̨̥̖̦̦ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̛ ̛̖̥̯̖̚ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̭̖ ̛̬̬̌̐̌̏̌̚ ̭̯̬̹̦̯̌̌̌ ̸̱̭̯̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦; ̛


̛̛̦̭̯̦̌̌, ̡̡̨̯̌ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦, ̡̯̌̌ ̛ ʪ̨̛̬̯̌, ̡̨̻̖̯̔ ̖ ̨̛̬̣̍̔ ʪ̨̻̬̬̏̍̌̔, ̛̬̯̐̌́ ̨̭̻̦̔̍̏̌ ̨̬̣́ ̏
̨̛̙̯̏̌ ̥̱. ˃̨̜ ̖ ̨̬̖̦̔ ̏ ̭̯̏́ ̦̌ ̨̛̜̦̏, ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̖ ̛̣̍ ̨̺̖ ̖̯̖̔, ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̨̛̏̔ ̨̪̭̣̖̦̯̔̌̌ ̛
̦̜̌-̭̯̬̹̦̌̌ ̡̛̯̍̌ ̨̯ ̨̛̜̦̯̖̏ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔. ʫ̨̦̔ ̭̻̭̖̥̏ ̡̡̨̬̯̌ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̡̡̌ ̭̖ ̖ ̨̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔
̨̯̏̌ ̛̍ ̨̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ̦̌ ̨̛̻̪̬̭̯̖̏, ̡̨̨̛̯ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̡̛̻̦̦̯̏̌̚, ̛ ̺̖ ̨̛̭̖̯̣̏ ̡̨̛̦́ ̵̨̨̨̛̥̥̥̔
̨̛̭̪̥̖̦̯̌ ̨̨̨̛̪̬̦̭̯̔̍ ̏ ̵̨̔̌ ̦̌ ̨̛̖̜̭̯̖̯̔̏.

ʰ̣̖̙̐̔̌̚, ̸̖ ̨̡̯̻̥ ̭̖̖̬̏ ̶̛̛̬̦̯̖̐̌ ̦̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̭̌ ̛̛̣̍ ̸̨̛̖̬̯̦̌ ̨̯ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦,


ʿ̛̛̣̦̦̯̖̌ ̦̌ ˁ̡̦̯́̌̌, ̨̯̻̏̔ ̡̨̨̛̯ ̣̖̙̣̌̌ ̭̯̬̦̯̌̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦Ͷ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ̸̭̯̌ ̨̯ ˈ̛̯̣̱̥; ̦̌
̨̡̛̯̚ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̭̖ ̨̛̪̬̭̯̬̣̌ ̨̔ ̨̨̨̛̪̦̙̖̯̔ ̦̌ ˁ̛̛̦̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌. ʽ̺̖ ̨̪-̸̣̖̖̔̌ ̦̌ ̨̡̛̯̚
̨̛̥̣̌ ̛̖̥̚, ̡̨̨̛̯ ̸̨̛̪̯ ̦̖ ̭̖ ̨̱̪̥̖̦̯̌̏̌ ̏ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̦̌ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔; ̨̦ ̨̛̦̬̯̖̌̔ ̏ ̛̯̌̚
̨̛̛̭̯̬́ ̭̌ ̨̛̹̣̔ ̨̯ ̨̡̛̯̌̚ ̪̬̖̚ ̵̨̨̛̪̬̯̖̔ ̏ ˁ̛̛̦̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌.

ʫ̴̛̣̯̖ ̭̖ ̨̛̛̪̣́̏ ̦̌ ̣̍́ ̭̯̏́ ̏ ̸̛̣̖̦̔̌́ ̨̡̛̯̚, ̡̬̜̌ ̨̖̦̔ ̨̖̖̬̚, ̸̨̦̬̖̖̦̌ ʶ̛̛̱̖̦̖̦̏,
ʦ̨̔̌ ̦̌ ʿ̨̬̱̯̍̔̌̌; ̛ ̨̯̯̥̌ ʦ̛̣̬̯̖̌̌ ̛̐ ̨̛̛̪̬̣̏̌̚ ̔̌ ̦̪̱̭̦̯̌̌ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̛ ̪̬̖̚ ʦ̡̨̨̛̖̣̯
̨̥̬̖ ̔̌ ̛̭̯̦̯̐̌ ̨̔ ͣʥ̨̨̣̙̖̦̯̌ ̶̨̬̭̯̌̏͞ ʤ̥̦̌ ̏ ̪̌̌̔̌̚ ̦̌ ̭̖̯̏̌, ̖̥̯́̌̚ ̦̌ ʥ̨̨̖̯̖̐̏. ʽ̛̦̖̚,
̡̨̨̛̯ ̛̛̪̬̖̣ ̛̛̪̬̏̌̚, ̛̛̣̍ ̨̛̪̖̖̦̏̔ ̦̌ ̻̣̻̔̐ ̵̨̨̪̔ ̨̯ ʶ̛̛̱̖̦̖̦̏ ̪̬̖̚ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚; ̨̖̣̏̔
̛̐ ʽ̨̬̥̖ ʸ̶̨̖̏̌ ̛ ̯̖ ̭̖ ̸̛̦̬̯̌̌ ʫ̛̣̬̔̌, ʫ̴̛̣ ̨̯ ʦ̡̨̨̛̖̣̯ ̛̪̻̯̖̹̖̭̯̖̏, ʦ̵̨̛̻̬̦̏ ̴̛̖̣Ͷ ̌̚
̡̛̬̣̌̌̚ ̨̯ ̨̛̦̖̚, ̡̨̨̛̯ ̵̨̛̛̯̻̬̣̣̏ ̛̛̪̬̏̌̚ ̛ ̛̛̬̣̍̌̚ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̌̚ ̨̭̏́ ̨̛̬̦̔̌ ̛ ̨̭̏́
̭̻̔̍̌. ˃̖ ̭̌ ̨̪ͣ-̛̬̖̦̯̖̔̍ ̴̛̖̣͞, ̸̛̛̦̬̦̌̌ ʤ̛̬̏̌, ̨̯̖̭̯ ʻ̛̖̙̖̣̖̺̌.

ʻ̨ ̡̥̬̌̌ ̛ ̔̌ ̡̨̛̛̪̬̖̭̣ ˁ̛̛̦̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌, ̦̖ ̸̡̛̛̭̏ ʫ̛̣̬̔̌ ̛̛̥̦̣̌̌̚ ̨̯̻̏̔ ʺ̨̨̬̖̯;


̨̛̦̖̚, ̡̨̨̛̯ ̨̛̭̯̦̣̌̌ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̭̖ ̸̛̦̬̯̌̌ ˁ̛̛̦̬̔̌, ˁ̛̛̏ ̴̛̖̣. ˃̵̖̖̦ ̵̨̻̬̖̦̏̏ ̡̬̣̌ ̛̣̍
˃̨̛̦̣̐ (̡̨̨̖̯ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ˁ̨̛̪̣̺̏̌), ̡̨̨̜̯ ̣̭̯̣̏̌̏̌ ̨̯ ʺ̨̖̦̖̬̯̐, ˈ̛̣̯́̔̌̌ ̛̪̖̺̖̬ ̏ ʪ̨̛̬̯̌. ʰ
̦̖ ̸̡̛̛̭̏ ʫ̛̣̬̔̌, ̡̨̨̛̯ ̡̛̪̬̖̭̖̣ ʦ̡̨̨̛̖̣̯ ̨̥̬̖, ̨̛̭̯̦̣̌̌ ̏ ̭̯̬̦̯̌̌̌ ̦̌ ʦ̛̣̬̯̖̌̌; ̛̖̦̔ ̨̯
̦̜̌-̡̛̛̖̣̯̖̏ ̭̬̖̔ ̵̯́, ̸̛̦̬̖̖̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̔ (ʦ̛̣̖̯̖̣̌̔ ̦̌ ̨̛̪̬̖̥̻̬̭̯̯̖̔), ̭̖ ̛̻̬̦̣̌̏̌̚ ̏
ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̛ ̨̛̪̬̌̔ ̯̱̜ ̛̐ ̸̛̦̬̯̌̌ ̨̺̖ ʰ̶̛̛̦̦̐̌̚. ʻ̸̨̖̣̌ ̦̌ ̵̛̯̖̦́ ̱̦̯̍ ̭̬̖̺̱ ʦ̛̣̬̯̖̌̌
̨̭̯̣́ ˇ̨̖̦̬̌, ̨̨̛̪̻̬̬̦̯̏̔́ ̛̭̦ ̦̌ ˇ̛̦̖̏, ̡̨̨̜̯ ̨̪̖̣̏ ̵̨̨̪̔̌ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̨̯ ʶ̛̛̱̖̦̖̦̏,
̣̌̌ ̸̖̖̏ ̛̣̍ ̥̻̬̯̻̏. ˃̨̏̌ ̨̨̪̬̯̦̏̌ ̛̛̭̻̯̖̍ ̏ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖ ̖ ̨̨̛̪̭̦̌ ̡̡̨̦̬̯̌̌ ̨̯ ̺̍̌̌
̛̥ ̏ ̨̛̛̪̬̣̙̖̦̖ ʤ ̡̻̥ ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞:

ˇ̨̖̦̬̌ ̛̣̍ ̦̜̌-̡̛̛̖̣̯̏́ ̭̬̖̔ ʫ̛̣̬̯̖̔̌ ̏ ̡̛̱̭̯̯̏̌̌̚ ̛ ̨̛̪̦̦̯̌́̌̚, ̣̌̌ ̛ ̦̜̌-̨̛̬̯̐̔́ ̛


̦̜̌-̨̨̛̭̖̣̦̯̏̏́. ˃̨̜ ̛̣̏̌́̚ ˃̛̬̯̖ ˁ̶̡̨̛̻̪̖̦̦ ̡̡̥̻̌̌ Ͷ ˁ̛̛̛̣̥̬̣̯̖̌, ̛ ̛̐ ̛̛̪̻̣̦̣̚ ̭̻̭
̨̛̛̭̦̖̯́ ̦̌ ʪ̖̯̖̏ ̻̬̖̯̔̏̌ Ͷ ˃̨̛̖̣̪̖̬̦ ̛ ʸ̛̱̬̖̣̦̌, ̨̺ ̛̣̔̌̏̌ ̛̭̖̯̣̦̏̌ ̦̌ ̖̥̯́̌̚ ̦̌
ʦ̛̣̬̯̖̌̌. ˁ̶̡̨̛̻̪̖̦̦̯̖ ̡̛̥̻̦̌ ̛̛̣̍ ̛̻̙̖̣̦̏̌̚ ̨̯ ʺ̨̨̬̯̐ ʦ̬̌̐̌, ̡̨̨̜̯ ̛̐ ̨̡̯̬̦̣̌̔̌ ̛Ͷ
̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̨̛̪̱̣̐̍ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌, ̛̐ ̖̣̏̚ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̛ ̛̐ ̪̖̣̌̚ ̏ ̨̣̥̯̐́̌̌ ̛̭ ̡̨̬̖̪̭̯
˃̨̨̛̦̬̬̥̌̐̔ (̛̛̪̣̦̦̯̖̌ ̦̌̔ ʤ̦̦̐̍̌̔). ʿ̡̨̬́ ̨̣̯̏́̌ ̦̌ ʦ̛̣̬̯̖̌̌, ˇ̨̖̦̬̌ ̦̪̱̭̦̣̌̌ ʥ̨̨̣̙̖̦̯̌
ʶ̨̬̣̭̯̌̏ ̛ ̨̛̯̹̻̣ ̏ ̛̛̦̦̖̐̌̚ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚, ̨̡̛̖̜̏̔ ̭̻̭ ̭̖̖̍ ̛̭ ̨̣̥̐́̌ ̸̭̯̌ ̨̯ ̨̭̏́ ̨̦̬̌̔.
ˋ̖ ̏ ̨̨̬̭̯̯̐̔̌ ̛̭ ̻̦̥̖̬̣̏̌́̏̌̚ ̨̛̭̣̥ ̔̌ ̛̭ ̻̬̦̖̏ ʶ̛̥̻̦̯̖̌ ̨̯ ʺ̨̨̬̯̐. ʿ̨̭̣̖̣̔̏̌̌
̖̦̖̙̦̯̍̌̔̔̌̌̚ ̨̜̦̏̌ ̦̌ ʫ̛̣̬̯̖̔̌ ̛ ʫ̛̛̦̯̖̔̌ ̭̬̖̺̱ ˃̨̨̛̦̬̬̥̌̐̔, ̏ ̡̨̨̯́ ̡̦̬̌̌́ ̯̖ ̛̛̣̍
̨̦̪̻̣̦̌ ̛̛̬̯̌̍̚.

ˇ̨̖̦̬̌ ̪̦̣̌̔̌ ̏ ̡̛̯̍̌ ̡̨̨̭̬ ̨̛̪̬̔ ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚, ̌


̛̭̖̥̦̯̔̌̌ ̥̱ ̨̛̭̦̖̏ ̛̣̖̖̣̏̌̔ ̨̛̛̹̬̦̍ ̛̖̥̚ ̏ ̸̨̛̯̦̯̌̌̚ ̸̭̯̌ ̦̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̥̖̙̱̔
ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦ (˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦) ̛ ˁ̛̛̦̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌. ʤ̣̌ ̣̭̯̯̏̌̌ ̛̥ ̛̣̍̌ ̨̛̱̦̺̙̖̦̌ ̏ ̭̯̬̹̦̯̌̌̌
ʥ̡̛̯̌ ̦̌ ʻ̨̛̛̛̖̬̥̯̖̍̚ ̛̭̻̣̚, ̡̨̨̯́ ̖ ̨̛̪̭̦̌̌ ̏ ͣʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞. ʰ ̨̨̯̯̐̌̏̌ ̦̭̖̯̦̖̌
ͣˇ̨̨̛̖̦̬̯̖̌̏ ̨̛̭̦̖̏ ̭̖ ̛̣̱̯̣̌ ̡̨̯̌ ̵̛̭̱ ̛̣̭̯̌, ̨̛̪̦̖̭̖̦ ̨̯ ̵̛̻̬̏̌͞.

ʦ̨̛̯̬̯́ ̛̭̦ ̦̌ ˇ̛̦̖̏ ̛̣̍ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ (̨̪̣̱̬̯̍̌ ̦̌ ˇ̨̖̦̬̌), ̛̪̬̖̯ ̌̚ ̵̨̻̬̖̦̏̏


̣̖̯̖̣̏̌̔ ̦̌ ̸̡̛̛̭̏ ʻ̨̨̛̣̬̔. ˃̨̜ ̛ ̛̭̦̻̯ ̥̱ ˇ̨̛̦̦̐ ̛̣̭̯̣̏̌̏̌ ̦̌̔ ˈ̛̯̣̱̥, ̡̨̨̜̯ ̭̖ ̛̦̥̬̣̌̌
̦̌ ̨̭̖̖̬̪̏̌̌̔̚ ̨̯ ̨̥̻̺̯̐̌̌ ̛̖̬̏̐̌ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦, ʿ̛̛̣̦̦̯̖̌ ̦̌ ˁ̡̦̯́̌̌. ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̛̙̖̖̣̏ ̏
ʺ̛̛̯̬̥, ̡̬̜̌ ̨̨̨̣̥̯̐́ ̨̖̖̬̚ ̭̻̭ ̨̨̭̻̺̯ ̛̥̖, ̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̻̬̙̣̔̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̏ ̛̙̦̀́ ̡̬̜̌ ̦̌
ˈ̛̯̣̱̥. ʧ̣̦̯̌̏̌̌ ̛̥ ̡̨̬̖̪̭̯ ̛̣̍̌ ʥ̬̌̌̔ ʫ̜̯̖̣ (ʶ̱̣̌ ̦̌ ʰ̨̬̏̌̚), ̡̨̻̖̯̔ ̡̬̖̌ ˁ̨̛̛̬̦ ̛̛̬̣̏̌̌̚
̨̯ ̸̨̛̛̯̦́̚ ̡̨̭̣̦ ̦̌ ʿ̛̛̣̦̦̯̖̌ ̦̌ ˁ̡̦̯́̌̌ Ͷ ˁ̨̬̌̔, ̛̭̯̬̯̌́ ̵̨̬̥ ̭̣̱̐̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ʺ̨̬̖̦̏,
̛̭̣̱̙̣ ̯̥̌ ̛̻̣̔̐ ̨̛̛̦̐̔, ̡̡̨̯̌ ̡̬̣̌̌̌̚̚ ̭̥̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦. ˁ̣̖̔ ̛̖̣̯̐̍̌ ̦̌ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̏ ̨̱̔̏̍́ ̭
ʺ̨̨̬̯̐ ˇ̨̛̦̦̐ ̭̯̦̣̌̌ ̨̥̖̭̯̏ ̨̦̖̐ ̵̨̻̬̖̦̏̏ ̡̬̣̌ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔. ˃̛̱̬̦ ̨̐ ̛̣̏̔́ ̖̦̻̙̏̔, ̡̨̨̯̐̌
̨̯̜ ̭ͣ ̨̛̥̦̦̌̚ ̨̯ ̨̛̭̯̖̏ ̛̛̛̪̬̣̙̖̦̍ ̡̪̬̖̭̻̣́ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛ ̛̥̦̣̌ ̨̪ ̨̥̭̯̌ ̦̌̔ ʻ̖̦ ʸ̛̣̯̌̌,
̶̣́ ̸̨̣̖̖̦̍ ̏ ̨̣̍́ ̛ ̨̛̭̬̖̬̭̯̍͞.

ʦ̨̛̯̬̯́ ̛̭̦ ̦̌ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̛̣̍ ˃̨̱̬̦̐. ˁ̣̖̔ ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̨̯̜ ̦̜̌-̦̪̬̖̌̔
̨̛̯̣̍̌̏̌ ̡̨̡̛̬̜̥̬̭̌́ ̶̨̬̖̔̏ ʦ̛̦̥̬́̌ ̏ ̨̣̭̯̯̍̌̌ ʻ̖̬̭̯̏̌, ̨̪̦̌̌̔̚ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦; ̨̦ ̨̯̜̦̌
̛̛̬̣̐̌̔̚ ̡̛̛̭̬̯́ ̬̐̌̔ ʧ̨̨̛̦̣̦̔, ̡̨̨̜̯ ̭̖ ̛̛̣̔̐̌̚ ̦̌ ̵̻̣̥ ̦̭̬̖̌̔ ̛̬̦̦̯̌̏̌̌, ̸̦̬̖̖̦̌̌
˃̱̥̣̖̦̌̔, ̨̡̬̻̙̖̦̍̌ ̶̨̛̣́̚ ̨̯ ʿ̨̛̬̻̭̯̖̦̯̖̏ ̛̛̪̣̦̦̌, ̸̨̨̛̯̦̚ ̨̯ ̡̬̖̌ ˁ̨̛̛̬̦. ʶ̨̨̯̐̌
ʧ̨̨̛̦̣̦̔ ̛̣̍ ̛̬̖̦̐̌̔̚ ̨̛̪̬̔ ̛̻̣̔̐ ̨̛̛̦̐̔ ̡̯̖̙̻ ̯̬̱̔, ˃̨̱̬̦̐ ̦̪̱̭̦̣̌̌ ʦ̛̦̥̬́̌ ̛ ̛̙̣̌̏́̚ ̏
ʧ̨̨̛̦̣̦̔ ̭̻̭ ̨̭̏́ ̨̦̬̌̔, ̏ ̡̨̨̜̯ ̨̛̥̣̌ ̡̡̨̯̌ ʻ̨̨̛̣̬̔, ̡̯̌̌ ̛ ˁ̛̛̦̬̔̌. ʦ̡̨̖̖̏ ̦̬̖̌̔ ̛̯̌̚
̡̪̬̖̬̭̦̌̌ ̴̸̡̛̖̣̖̭̌ ̛̯̻̬̦̏̔̌ ̭̖ ̪̖̣̌̌̚ ̏ ̦̜̌-̨̭̯̬̐̌ ̯̜̦̌̌. ʫ̛̛̦̭̯̖̦̯̔̏́ ̜ ̵̨̏̔ ̛̣̍
̨̡̛̦̖̯̬̖̥̏̌ ̛ ̨̨̭̯̬̐ ̪̖̦̌̚, ̯̻̜ ̸̖ ̡̨̛̦̜ ̻̦̹̖̦̏ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̛̥̦̖ ̨̯̯̥̌; ̛ ʺ̨̨̬̯̐ ̦̖ ̨̥̙̖̣
̔̌ ̱̦̖̌̚ ̡̻̖̔ ̭̖ ̛̦̥̬̌̌. ˋ̡̌ ̭̣̖̔ ʥ̡̛̯̯̌̌ ̦̌ ʻ̨̛̛̛̖̬̥̯̖̍̚ ̛̭̻̣̚, ̡̨̨̯̐̌ ̛̛̣̍ ̨̛̛̯̥̦̣̌ ̦̌̔
̛̯̬̭̯̌ ̛ ̪̖̯̖̭̖̯̔ ̨̛̛̦̐̔, ̨̡̡̨̯̯̌ ̦̪̱̭̦̣̌̌ ʦ̛̦̥̬́̌, ˃̨̱̬̦̐ ̛̣̻̣́̚̚ ̭ ̨̥̻̺̯̐̌̌ ̛̭ ̛̬̥̌́ ̨̯
ʧ̨̨̛̦̣̦̔.

˃̛̬̖̯̯́ ̛̭̦ ̦̌ ˇ̛̦̖̏, ̬̯̍̌ ̦̌ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̛ ̨̪̣̱̬̯̍̌ ̦̌ ˇ̨̖̦̬̌, ̛̣̍ ˇ̴̛̛̦̬̦̌. ˃̨̜ ̦̖
̭̖ ̻̬̦̣̏̌ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚, ̨̦ ̨̛̭̦̖̯̖̏ ̛ ̻̺̖̬̔́ ̥̱ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̭ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̛ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̨̛̭̦̖̏.
ʻ̜̌-̨̛̣̖̥̯̐́ ̛̭̦ ̦̌ ˇ̴̛̛̦̬̦̌ ̛̣̍ ˇ̨̛̦̬̔, ̡̨̨̜̯, ̵̨̻̦̖̦̏̔̏ ̨̯ ̸̨̛̛̖̣̖̯̏ ̛ ̵̨̱̭̯̯̍̌ ̦̌
ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ̏ ʪ̨̛̬̯̌, ̨̛̭̻̯̬̣̏ ̨̛̪̖̥̦̔́̚ ̬̐̌̔-̡̨̬̖̪̭̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ̛̬̌̌̔̚ ̯̱̜ ̨̐ ̡̛̦̬̖̣̌
ˇ̖̣̱̦̌̐̔, ̨̺ ̦̌ ̡̛̖̌̚ ̦̌ ̙̱̙̖̯̯̔̔̌̌ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ͣʦ̣̖̯̖̣̌̔ ̦̌ ̛̪̖̺̖̬̯̖͞ ̛̛̣ ͣʽ̛̦̚, ̡̨̨̜̯
̻̣̖̔̍̌ ̛̪̖̺̖̬͞. ʿ̨̛̬̯̯̖ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̭̖ ̨̛̯̬̣̏̌́ ̡̻̥ ̡̛̣̭̱̬̯̌̌ ̦̌ ̡̬̖̌ ʻ̨̬̌̐ ̏ ʯ̪̖̦̌̌̔
ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̡̨̻̖̯̔ ̸̨̛̯̖̖̦̖̯ ̨̛̥̦̣̌̏̌ ̪̬̖̚ ̨̡̛̛̭̯̖̏ ̵̨̻̣̥̖̏, ̸̛̦̬̖̖̦̌ ˃̱̬̌-̖̦-ˇ̨̬̯̌ ̛̛̣
ˇ̨̡̨̬̯̭̌ ̨̪̣̯̌; ̨̦ ̡̨̨̬̣̭̯̯̌̏ ̦̌ ˇ̨̛̦̬̔ ̭̖ ̨̨̛̪̬̭̯̬̣̌ ̦̣̻̙̌̔ ̛ ̛̦̹̬̌Ͷ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̨̔ ̡̬̖̌
ˁ̨̛̛̬̦, ̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̔ ̡̬̖̌ ʻ̛̖̦̐, ̡̨̨̯́ ̭̖ ̛̣̣̏̏̌̌ ̏ ̛̣̌̏̌̚ ʫ̣̬̖̭̯̐̌. ʤ̣̌ ˇ̨̛̦̬̔ ̛̣̍ ̨̪̱̖̦̐̍
̏ ̶̛̛̯̻̥̦̯̖ ̦̌ ˁ̨̱̬̦̌, ̦̜̌-̛̣̦̐̌̏́ ̭̬̖̔ ʺ̨̨̨̛̬̯̯̖̐̏ ̛̭̣̱̐, ̛ ̡̨̨̬̦̯̌̌ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̨̪̖̣
ʽ̨̬̬̖̯̔, ̨̛̯̬̯̏́ ̛̭̦ ̦̌ ˇ̴̛̛̦̬̦̌ Ͷ ̨̯̏̌ ̨̭̯̦̣̌̌ ̖̦̔̌ ̨̛̦̐̔̌ ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̨̛̬̣̔ ̏
ʪ̨̬-̨̛̣̥̦.

ʪ̛̬̱̯̖̐ ˇ̴̨̛̛̛̦̬̦̌̏ ̨̛̭̦̖̏ Ͷ ʤ̨̦̬̐̔ ̛ ʤ̨̖̦̬̐, ̛̭̣̏̌̌ ̦̌ ̬̯̍̌ ̛̭ ˇ̨̛̦̬̔ Ͷ ̛̛̙̖̖̣̏


̏ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦, ̨̻̬̦̯̍̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̡̻̥ ̨̨̪̬̭̯̬̦̯̌̌ ̛̬̦̦̌̏̌ ʤ̬̔-̣̖̦̐̌. ˁ̖̭̯̬̯̌̌ ̦̌ ˇ̨̛̦̬̔,
ʧ̛̣̬̖̣̌̌̔, ̨̻̣̔̐ ̛̙̣̏́̌ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̭ ̶̡̛̬̣̌̌ ʺ̛̖̣̦̌. ʺ̛̖̣̦̌ ̛̣̍̌ ̨̯ ̨̛̥̻̺̯̖̐ ̵̨̱̖̔̏,
̸̛̛̦̬̦̌̌ ʺ̛̬̌́, ̨̦ ̛̪̬̖̣̌ ̸̨̡̛̖̹̏ ̨̡̛̣̍ ̛ ̛̙̣̌̏́̌̚ ̭ ̡̬̣̌ ˃̨̛̦̣̐ ̏ ̨̬̯̐̌̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔Ͷ ̯́
̛̣̍̌ ̡̥̜̌̌ ̦̌ ʸ̛̱̯̖̦ ̛ ̨̡̛̪̬̬̯̖̣̌̔̌ ̦̌ ʫ̨̣̬̦̔. ʺ̡̨̣̌ ̛̪̬̖̔ ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̨̯
ʤ̥̦̌, ̡̨̨̯̐̌ ̸̛̪̻̣̺̯̌̌ ̨̯ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̵̛̦̣̱̣̌ ̦̌ ̀̐ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ʺ̛̖̣̦̌ (̡̡̨̯̌ ̖ ̡̨̦̌̌̚ ̏
ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞) ̨̛̣̙̣̏̌ ̶̨̨̣̯́ ̛̭ ̨̨̥̻̺̖̭̯̐̏, ̌̚ ̔̌ ̸̛̯̻̖̚ ̨̡̨̨̣ ̵̯́ ̛̛̦̖̥̏̔̌ ̭̯̖̦̌ ̨̯
̡̭̦́̌ ̛ ̭̥̱̯ Ͷ ʿ̨̭̻̯́ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌, ̪̬̖̚ ̡̨̨̜̯ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̛̥̦̖ ̨̛̪̬̯̏ ̦̖̜̦̯̌̌ ̨̣̏́
̛̛̣ ̨̣̯̏́̌ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐, ̨̭̖̦̏ ̡̨̌ ̣̖̖̣̏̌̔ ̨̪-̡̛̖̣̏̌ ̨̥̺ ̨̯ ̛̯̌̚ ̦̌ ʺ̛̬̯̖̌́. ʰ ̨̨̯̯̐̌̏̌ ̛̯́
̛̖̥̚ ̛̛̣̍ ̸̛̦̬̖̖̦̌ ʪ̨̛̬̯̌, ͣˁ̯̬̦̯̌̌̌ ̦̌ ʿ̨̭́̌͞.

ʿ̬̖̚ ̹̖̜̭̖̯̯̌̌ ̨̛̦̐̔̌ ̭̣̖̔ ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ʫ̛̣̬̯̖̔̌ ̛̭̻̬̹̣̏ ̛̻̣̯̔̐́ ̛̥̬Ͷ ̨̨̛̬̥̦̐
̸̛̪̻̣̺̌ ̨̡̛̬ ̵̛̬̻̣̖̯̖̣̏ ̨̡̯̻̥ ʤ̦̦̐̍̌̔, ̣̌̌ ̛̛̣̍ ̨̦̪̻̣̦̌ ̛̛̬̯̌̍̚ ̛ ̨̛̛̱̦̺̙̖̦ ̨̯
ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔. ˃̌́ ̡̛̯̍̌ ̛̣̍̌ ̸̦̬̖̖̦̌̌ ʪ̨̬̌̐ ʤ̣̬̖̐̌̍, ˁ̨̨̣̦̯̌̏ ̛̭̬̙̖̦̖̌; ̨̦ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯̖
̛̣̖̯̖̣̏̌̔ ̛̛̱̭̖̯̣ ̏ ̦̖́ ̛̪̬̖̱̪̬̖̙̖̦̖̔̔ ̛ ̸̨̛̪̦̣̌̌̚ ʽ̭̯̍̌̔̌̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔, ̡̨̨̯́ ̯̬̣̌́̌
̸̨̛̪̯ ̸̨̛̛̛̖̯̬̭̯̯̦ ̨̛̛̦̐̔.

ˀ̡̯̌̌̏̌̚̚, ̸̖ ̵̨̬̯̌̌ (̸̛̛̦̬̦̌̌ ̨̯ ̴̛̖̣̯̖ ʤ̛̯̦̌, ̨̯̖̭̯ ͣʦ̨̛̯̬̯̖͞, ̛̛̣ ˈ̨̛̛̣̬̔,


ͣˁ̛̣̖̺̯̖̔̏̌͞) ̭̖ ̨̛̛̪̣́̏ ̏ ̸̛̣̖̦̔̌́ ̨̡̛̯̚ ̦̌ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̡̻̥ ̡̬̌́ ̦̌ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔; ̨̦
̣̖̯̖̀̔, ̨̺ ̛̦̣̖̣̌̏̚ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̪̬̖̚ ̛̦̯̖̔ ̦̌ ʪ̛̻̣̐́ ̛̥̬, ̡̨̨̯̐̌ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̛̣̍ ̨̭̖̦̍̌̔ ̛
̨̛̪̬̯̯̖ ̥̱ ̛̛̣̍ ̨̛̯̬̖̦̌̏̚, ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̨̨̛̬̖̣̐̏ ̌̚ ̪̬̖̙̦̯̌̌ ̛̭ ̨̛̛̭̯̬́. ʦ̸̨̻̯̔̌ ̦̌ ̛̯́ ̛̪̻̬̏
̵̨̬̌, ̡̨̛̛̪̬̖̭̣ ˁ̛̛̦̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌, ̭̖ ̸̛̦̬̣̌̌ ʥ̨̖̬ ˁ̛̯̬̌. ʻ̌ ̡̬̣̌́ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ˇ̨̛̦̬̔
ˇ̖̣̱̦̌̐̔, ̡̨̨̜̯ ̛̐ ̭̬̖̺̦̣̌ ̪̬̻̏, ʥ̨̖̬ ̡̬̖̻̣: ͣʺ̡̬̌ ̛̣̖̙ ̌̔̚ ̦̭̌ ̛ ̛̛̦̌̏̌̐̚ ̭̥̖ ̥̱ ̨̛̻̬̦̣̍̌
̬̻̐̍, ̯̌ ̦̖ ̙̖̣̖̥̌ ̙̖̔̌ ̏ ̛̛̥̭̣̯̖ ̔̌ ̭̖ ̬̻̺̥̖̏̌ ̡̦̯̯̻̌̌. ʻ̌ ̪̌̌̔̚ ̭̌ ̨̛̻̬̦̯̍̌ ̶̭̻̬̯̌̌ ̛̦ ̛
̬̥̖̏́̏̌, ̸̖ ̯̥̌ ̺̖ ̛̦̥̖̬̥̌ ˁ̛̖̯̣̦̏̌.͞ ˁ̨̬̌̔, ̛̭̯̬̯̌́ ̭̣̱̐̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦, ̨̨̛̬̐̏ ̨̪ ̛̭̻̺́ ̸̛̦̦̌
̦̌ ̡̛̥̣̌́ ˃̛̱̬̦. ʻ̨ ̡̬̯̌̌̏̌̚̚, ̸̖ ̡̨̨̯̐̌ ̱̦̣̌̚ ̌̚ ̨̪̯́̏̌̌ ̦̌ ̵̨̬̯̌̌, ʺ̨̨̬̯̐ ̌̚ ̭̖̯̖̦ ̪̻̯
̦̪̱̭̦̣̌̌ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̛ ̨̛̯̹̻̣ ̡̻̥ ʰ̨̡̯̌̚; ̛ ̸̖ ̛̪̻̬̯̖̏ ̵̨̬̌, ̛̦̣̖̣̌̏̚ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̭̖ͣ ̡̛̬̣̌̌́̚
̛ ̛̬̱̦̯̱̣̌̍̏̌̚ ̨̛̪̬̯̏ ʺ̸̬̦̯̌̌̌ ̛̭̣̌ ̛ ̯̱̜̌̚ ̛̛̣̍ ̨̛̦̖̦̐ ̛ ̨̡̨̙̖̭̯ ̨̡̛̛̪̯̭̦̌ ̨̯ ̨̛̦́, ̨̺ ̭̖
̡̛̪̬̖̣̦̣̌́ ̪̬̖̔ ˁ̛̣̯̌̌ ̛ ̛̦̖̜̦̯̖ ̛̭̣̱̐͞.

˃̛́ ̵̨̬̌ ̛̭̪̣̌̔̌ ̡̻̥ ̛̯̬ ̨̬̔̌, ̛̛̖̭̯̦̏̚ ̡̨̯̌ ̨̬̔ ̦̌ ʥ̨̖̬, ̨̬̔ ̦̌ ˈ̨̬̌̔ ̛ ̨̬̔ ̦̌ ˈ̣̖̯̌.
ˈ̨̛̛̱̬̦̯̏́ ̺̍̌̌ ʧ̨̣̬̌̔ ʦ̨̡̛̛̭ ̛̣̍ ̨̯ ̨̬̔̌ ̦̌ ˈ̨̬̌̔, ̨̪-̸̨̨̯̦ ̨̦̖̐̏ ̛̭̦; ̣̌̌ ̡̥̜̌̌ ̥̱ ̛̣̍̌
̨̯ ̨̬̔̌ ̦̌ ˈ̣̖̯̌, ̌ ̭̻̪̬̱̯̐̌̌ ̥̱ ʺ̨̬̖̦̏ Ͷ ̨̯ ̨̬̔̌ ̦̌ ʥ̨̖̬ ̛ ̶̨̛̭̬̦̔̌ ̦̌ ʥ̖̬̖̦.

ˈ̨̬̯̌̌ ̨̯ ˃̛̬̯̖ ̨̬̔̌ ̨̛̦̭̖̣ ̨̨̨̺̯̍ ̛̥̖ ʫ̛̛̦̔̌ (̡̛̛̭̦̬̦̭̯̔̌̌̌ ̴̨̬̥̌ ̦̌ ʤ̛̯̦̌) ̛
̛̛̣̍ ̸̛̛̦̬̦̌̌ ̨̺̖ ʫ̴̸̡̛̛̣̖̭ ̛̛̪̬̯̖̣́. ˈ̨̬̌̔ ̨̛̯̣̍̌̏̌ ˈ̛̯̣̱̥ ̛ ̡̬̣̌ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̥̱
̨̛̪̖̬̣̏ ̣̭̯̯̏̌̌ ̦̌̔ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦; ̣̖̯̖̀̔ ̦̌ ʥ̨̖̬ ̭̖ ̛̛̭̖̣̣̌̚ ̏ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦; ̌ ̨̦̬̻̯̌̔ ̦̌ ˈ̣̖̯̌
̨̪ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ̛̙̖̖̣̏ ̏ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭. ˁ̣̖̔ ̡̨̯̌ ̛̭̻̬̹̣̏̌ ʽ̭̯̍̌̔̌̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔, ̪̬̖̚
̛̛̪̣̦̦̯̖̌ ̨̛̹̣̔ ̭̻̭̖̥̏ ̛̬̱̔̐ ̵̨̬̌; ̨̡̨̨̛̦̖̦̍̏ ̛̐ ̸̛̛̦̬̣̌̌ ʰ̸̨̛̯̦̚ ̶̛̛̪̬̹̻̣ ̛ ̡̨̛̦́ ̨̯
̵̯́ ̛̛̛̬̣̐̌̚ ̙̦̏̌̌ ̨̬̣́ ̏ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦.
ʽ̭̯̍̌̔̌̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̸̡̛̛̪̬̣̣̀̌ ̭ ̱̙̭̺̌́̏̌̌ ̨̦̖̦̖̜̦̭̯̌̔ (̡̥̬̌̌ ̱̬̻̯̔̌ ̔̌ ̛̣̍
̨̨̪̯̦̔̐̏́ ̨̯̦̔̌̏̌) ̪̬̖̚ ̖̦̔̌ ̨̦̺ ̏ ̭̬̖̯̔̌̌ ̦̌ ̛̥̯̌̌̚, 395 ̨̛̛̦̐̔ ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̛̣̍̌ ̸̨̪̦̣̌̌̌̚.
ʺ̨̨̬̯̐ ̯̣̭̦̣̌̌ ̦̻̦̌̏ ̨̨̛̬̥̦̐ ̡̛̬̖ ̨̯ ̡̪̣̥̻̌, ̡̨̨̛̯ ̭̖ ̨̛̪̦̖̭̣ ̨̪ ̡̨̨̭̣̦̖̯̖̏ ̦̌
˃̨̨̛̦̬̬̥̌̐̔, ̛ ̨̨̪̬̭̯̬̦̯̌̌ ̭̯̖̪ ʤ̬̔-̣̖̦̐̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̨̯ ̛̛̻̹̖̦̯̏̏́̌̚ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦ ̭̖
̪̬̖̻̬̦̣̏̌̌ ̏ ̨̨̬̖̦̍̐̌, ̨̣̐̌ ̛ ̨̖̪̣̦̍̔̌̚ ̨̪̱̭̯̹, ̛̖̭̯̦̏̌̚ ̦̭̖̯̦̖̌ ̭ ̨̛̥̖̯ ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐, ̡̨̨̖̯
̸̨̦̌̌̏̌̚ ʯ̛̺̌̔̌̏́́ ̵̪̬̌.

˃̨̛̚ ̪̱̖̦̌̐̍ ̺̱̬̥ ̛̣̍ ̸̦̬̖̖̦̌ ʪ̨̬̌̐ ʥ̵̨̬̣̌̐̌ ̛̛̣ ʥ̡̛̯̯̌̌ ̦̌ ʦ̛̦̖̪̦̌́̚ ̡̪̣̥̻̌.
ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ʥ̺̯̌̌̌ ̦̌ ̸̡̛̛̭̏ ̡̨̛̬̦̔̌, ̌̚ ̪̬̻̏ ̪̻̯ ̛̣̖̯̣́̚ ̨̯ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̭ ̶̣̯́̌̌ ̛̭ ̨̥̺; ̛̦̖̭̥̖̯̦
̸̛̪̻̣̺̌ ̨̡̛̬ ̵̛̬̻̣̖̯̖̣̏ ̦̌ ̀̐; ̴̸̡̛̛̛̖̣̖̭̯̖̣̖̯̖̣̏̌̔ ̨̯ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦ ̛̛̣̍ ̡̛̛̣̦̌̚ ̨̖̦̌̔̚ ̭
̸̨̨̪̖̖̯̏ ̶̨̛̜̍ ̨̯ ̨̦̬̌̔̌ ̦̌ ʥ̨̖̬. ʶ̬̣̌ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̛ ̛̭̦̻̯ ̥̱ ˇ̨̛̦̦̐ ̛̛̣̍ ̨̛̯̣̻̭̦̯̍̌
̨̖̦̌̔̚ ̭ ̨̡̜̭̯̏̌̌ ̨̯ ˈ̛̯̣̱̥ ̡̻̥ ̡̨̬̖̪̭̯̯̌ ʫ̜̯̖̣ ˁ̨̛̛̬̦ ̨̪̔ ̸̨̛̛̯̦́̚ ̡̨̭̣̦ ̦̌ ʿ̛̛̣̦̦̯̖̌ ̦̌
ˁ̡̦̯́̌̌. ʰ ̛̪̬ ̦̖̜̦̯̌̌ ̨̯̬̦̍̌̌ ̪̦̣̌̔̌ ̛̱̯̍ ˈ̨̬̌̔ ʯ̨̡̨̛̣̯̭̌. ˃̨̐̌̏̌ ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦
̭̯̦̣̌̌ ʧ̨̣̬̌̔, ̺̯̍̌̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦; ̨̨̺̯̌̚ ʿ̛̛̣̦̦̯̖̌ ̦̌ ˁ̡̦̯́̌̌ ̛̛̪̬̖̬̣̐̌̔ ̪̻̯́ ̦̌ ̨̛̦̖̦̯̖̐
̶̨̨̛̪̯ ̛ ˈ̛̯̣̱̥ ̛ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̨̛̭̯̦̣̌̌ ̨̡̨̛̦̖̪̬̖̦.

ʦ ̨̛̦̯̐̔̌̌ ̭̣̖̔ ʥ̵̨̬̣̌̐̌, ̨̖̯̍̚ ̨̯ ̨̬̭̯́ ̛ ̸̨̛̯̦̖̌́, ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̪̬̖̪̱̭̦̣̌ ̡̻̥


ʤ̦̦̐̍̌̔ ̔̌ ̡̛̛̪̬̖̔̏̌̚ ʺ̨̨̬̯̐ ̦̌ ̨̱̜̔̏̍. ʪ̖̏ ̨̛̛̦̐̔ ̨̪-̡̨̻̭̦ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬ ̨̛̛̯̹̣ ̏
ʧ̨̨̛̦̣̦̔. ˁ̣̖̔ ̨̺̖ ̸̛̛̖̯̬ ̨̛̛̦̐̔, ̛̪̬ ̨̦̏ ̡̛̬̙̖̭̏̌ ̺̱̬̥, ʧ̨̣̬̌̔ ̛̦̣̌̐̌̚ ̏ ̡̨̬̖̪̭̯̯̌ ʫ̜̯̖̣
ˁ̨̛̛̬̦ Ͷ ˁ̨̬̌̔ ̛̣̍ ̯̥̌, ̡̡̨̯̌ ̭̥̌ ̡̌̏̌̚ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̛ ̛̣̏̔́ ̡̡̌ ˈ̛̱̬̦ (̨̪ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ̥̣̌̔
̥̻̙ ̦̌ ̜̭̖̯̔̏̌ ̛ ̖̦̔̌ ̨̛̛̦̐̔) ̨̪̖ͣ ̣̭̯̯̏̌̌ ̛ ̡̨̨̥̦̦̖̯̌̔̏̌͞.

ˁ̨̪̥̖̦̻̯ ̌̚ ̸̡̛̛̭̏ ̛̯́ ̛̛̭̻̯̍́ ̛̣̍ ̭̖̙̏ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̖̖̯̔̏ ̨̛̛̦̐̔ ̨̛̪̬̔ ʥ̡̛̯̯̌̌ ̦̌
ʦ̛̦̖̪̦̌́̚ ̡̪̣̥̻̌, ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̨̛̬̣̔ ˃̛̱̬̦.

Narn i Chîn Húrin

ˀ̡̌̌̚̚ ̌̚ ʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦

ʧ̣̌̏̌ I

ʪ̨̨̖̯̭̯̯̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦

ˈ̨̬̌̔ ʯ̨̡̨̛̣̯̭̌ ̛̣̍ ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̦̌ ʫ̛̛̦̯̖̔̌ ̛ ̡̭̻̪ ̛̪̬̯̖̣́ ̦̌ ʫ̛̣̬̯̖̔̌. ʪ̨ ̛̭̖̯̦́ ̛̭


̖̦̔ ̨̯̜ ̛̭̣̱̙̣ ̨̬̦̏́ ̦̌ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐, ̡̨̨̜̯ ̥̱ ̣̔̌ ̨̛̛̹̬̦̍ ̛̖̥̚ ̏ ̨̦̌́ ̨̣̭̯̍̌ ̦̌ ˈ̛̯̣̱̥,
̸̦̬̖̖̦̌̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦. ʪ̻̺̖̬́ ̥̱ ʧ̨̣̬̖̖̣̔ ̭̖ ̨̛̥̻̙̣̌ ̌̚ ˈ̛̣̬̌̔, ̛̭̦ ˈ̨̛̣̥̬̌̏, ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̦̌
̣̖̯̖̀̔ ̨̯ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭; ̦̌ ̛̭̻̺́ ̡̛̪̬̦̌̚ ̛̭̦̻̯ ̥̱ ʧ̨̣̬̌̔ ʦ̨̡̛̛̭ ̭̖ ̸̖̦̣̏̌ ̭ ˈ̨̛̣̥̬̯̌̏̌̌
̡̺̖̬̌ ˈ̬̖̯̌.

ʧ̨̣̬̌̔ ̛ ˈ̬̖̯̌ ̛̛̥̣̌ ̛̥̦̔̏̌̌ ̨̛̭̦̖̏ Ͷ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬. ʺ̡̬̌̌ ̔̌ ̛̣̍ ̭ ̛̯̬ ̨̛̛̦̐̔ ̨̪-
̨̣̥̐́, ˈ̛̱̬̦ ̦̖ ̛̬̭̦̣̌̌̚ ̨̡̛̭̏ ̡̨̯̌ ̥̻̙̖̯̖ ̨̯ ̨̭̏́ ̨̬̔; ̏ ̨̯̏̌ ̸̛̛̪̬̣̣̌ ̦̌ ̡̥̜̌̌ ̛̭, ̨̦ ̨̪
̸̡̨̛̭̏ ̨̨̭̯̦̣̌̌ ̛̣̍ ̡̨̯̌ ̨̔́̔ ̛̭ ˈ̨̬̌̔ Ͷ ̨̡̛̖̣̣̍, ̨̡̨̬̱̭̭, ̭ ̡̡̬̖̪̌ ̭̦̌̐̌ ̛ ̪̣̥̖̦̖̦̌ ̵̱̔.
ʤ̣̌ ̡̪̣̥̻̻̯̌ ̏ ̛̻̬̯̖̐̔ ̥̱ ̨̬̣̐́ ̨̨̬̦̥̖̬̦̌̏, ̡̨̱̬̯̦́̏̌ ̨̯ ̛̭̣̦̌ ̨̣̏́. ˁ̬̖̔ ̸̡̛̛̭̏ ̣̖̀̔ ̨̯
ˁ̖̖̬̏̌ ̨̯̜ ̦̜̌-̨̬̖̔̍ ̨̪̦̣̌̏̌̚ ̛̛̥̭̣̯̖̌̚ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔. ʥ̬̯̌ ̥̱ ˈ̨̱̬ ̛̣̍ ̭̦̙̖̦̌ ̛ ̨̦̥̣́̌
̨̪-̨̡̛̭̏ ̨̯ ̨̦̖̐ ̭̬̖̔ ʫ̛̛̦̯̖̔̌, ̨̭̖̦̏ ̛̭̦̻̯ ̥̱ ˃̨̱̬, ̨̛̦̯ ̨̪-̻̬̍̚ ̸̖̍̐̌; ̨̦ ̡̨̌ ̨̦̦̖̯̌̔̍́̐̏̌
̨̛̣̍ ̨̻̣̔̐ ̛ ̡̨̯̖̙, ˈ̛̱̬̦ ̭̖ ̛̛̪̬̬̣̍̌ ̪̬̻̏, ̨̨̺̯̌̚ ̨̔ ̛̭̥̌́ ̡̬̜̌ ̣̍́̐̌ ̨̭̻̺ ̯̻̜ ̨̻̬̍̚,
̡̡̨̯̌ ̛ ̏ ̸̨̨̦̣̯̌̌. ʧ̨̣̥́̌ ̸̨̛̍ ̭̻̬̣̏̏̌̌̚ ̥̯̔̏̌̌̌ ̬̯̍̌́ ̛ ̦̌ ̛̛̥̣̦̌̔ ̯̖ ̡̨̬́̔ ̭̖ ̛̬̖̣̣̌̔́̚.

ˈ̛̱̬̦ ̖̣̏̚ ̌̚ ̙̖̦̌ ʺ̨̬̖̦̏, ̡̺̖̬̌ ̦̌ ʥ̬̱̦̌̌̐̔, ̡̨̨̜̯ ̡̪̻ ̛̣̍ ̛̭̦ ̦̌ ʥ̨̬̖̣̭̐̌ ̨̯
ʥ̨̨̛̖̬̏́ ̨̬̔; ̛ ̯̻̜ ̭̖ ̨̛̭̬̣̔ ̭ ʥ̖̬̖̦ ʫ̨̡̛̦̬̻̔. ʺ̨̬̖̦̏ ̛̣̍̌ ̨̡̛̭̏̌ ̛ ̨̡̨̯̻̥̦̭̌, ̌ ̛̬̌̌̔̚
̡̨̨̪̬̖̬̭̦̯̌ ̜ ̶̛̣̖ ̛ ̡̛̛̭̬̺́́ ̜ ̨̪̣̖̐̔ ̵̨̬̯̌̌ ́ ̸̛̛̦̬̣̌̌ ʫ̣̖̖̦̔̏, ̨̺ ̸̛̦̌̚ ̴̸̡̨̛̖̣̖̭ͣ
̛̛̭̦̖́͞; ̨̦ ̨̪ ̦̬̌̏ ̸̨̖̭̯ ̛̣̍̌ ̨̛̬̖̣̐̔̏̌ ̛ ̨̭̯̬̐̌. ˁ̡̛̻̬̯̖̍ ̦̌ ʥ̨̨̛̖̬̏́ ̨̬̔ ̛̦̙̣̣̌̌́̏̌
̶̨̭̻̬̖̯ ̜, ̨̨̺̯̌̚ ̭̣̖̔ ̵̬̬̱̯̌̌̌̚ ̦̌ ʪ̨̬̌̐ ʥ̵̨̬̣̌̐̌ ̛̣̍̌ ̛̣̍́̐̌̌̚ ̨̯ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦ ̛ ̛̙̖̖̣̏̌
̡̨̯̌ ̶̛̛̦̦̐̌̌̚ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦.

ʿ̨̨̛̻̬̬̦̯̏̔́ ̛̭̦ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ʺ̨̬̖̦̏ ̭̖ ̸̛̦̬̣̌̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̛̣̍ ̨̬̖̦̔ ̏ ̨̛̦̯̐̔̌̌, ̏ ̡̨̨̯́
ʥ̖̬̖̦ ̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ̨̡̛̯̬̣ ˃̨̨̛̦̣̯̐̏̌̌ ̡̺̖̬̌ ʸ̛̱̯̖̦ ˃̛̛̦̱̖̣̏. ˁ̖̯̦̖ ʺ̨̬̖̦̏
̨̛̬̣̔̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̻̺̖̬̔́ ̛ ́ ̡̛̦̬̖̣̌ ˄̬̖̦̏; ̨̦ ̸̡̛̛̭̏, ̡̨̨̛̯ ́ ̨̛̪̦̣̌̏̌̚ ̏ ̛̦̖̜̦́ ̡̡̬̯̻̌
̨̛̙̯̏, ̸̨̛̛̪̬̖̪̯̣̔̌ ̨̛̥̖̯ ʸ̛̣̯̌̌, ̨̺ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ̵̭̥ͣ́͞.

ˈ̨̱̬ ̡̪̻ ̭̖ ̸̖̦̣̏̌ ̌̚ ˀ̛̦̌, ̸̨̡̬̯̖̯̍̌̏̔̌̌ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏; ̯́ ̛̣̍̌ ̻̺̖̬̔́ ̦̌ ʥ̖̣̖̱̦̐̔, ̛̭̦
ʥ̨̨̬̖̣̭̐̌̏. ʯ̌ ̣̌̚ ̸̱̭̯̌ ̭̖ ̛̣̍̌ ̨̛̬̣̔̌ ̏ ̛̯́ ̡̛̯̖̙ ̬̖̥̖̦̏̌, ̨̨̺̯̌̚ ̛̥̣̌̌ ̨̦̖̙̦ ̶̭̻̬̖ ̛ ̦̖
̸̨̛̣̍̌̌ ̨̛̦̯ ̨̣̏̌, ̨̛̦̯ ̨̜̦̯̏̌̌. ʽ̯̣̔̌̏̌̌ ̸̨̛̯̍̌ ̛̭ ̦̌ ̛̛̯̖̔̏ ̶̖̯̏́ ̛ ̻̬̖̯̔̏̌, ̌ ̨̭̖̦̏ ̯̱̜
̪̖̖̣̌ ̛ ̸̛̭̻̦̣́̏̌̌ ̛̪̖̭̦. ˁ̨̥̌ ̨̯ ̔̏̌ ̶̥̖̭̖̌ ̛̣̍̌ ̨̥̻̙̖̦̌ ̌̚ ˈ̨̱̬, ̡̨̨̯̐̌ ̨̯̜ ̛̥̦̣̌̌̚ ̭
̬̯̍̌ ̛̭ ̌̚ ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔, ̛ ̸̨̪̖̖̏ ̦̖ ̨̐ ̛̣̏̔́̌.

ʤ̣̌ ̭̖̐̌ ̛̦̹̯̌́ ̡̬̌̌̚̚ ̭̖ ̬̻̺̏̌ ̡̻̥ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬ ̏ ̛̦̯̖̔ ̦̌ ̵̯̦̯́̌̌ ̨̥̣̭̯̌̔. ʶ̯̌̏̌̚,
̸̖ ̌̚ ̨̛̖̭̯̦̏̚ ̬̖̥̖̏ ʧ̨̨̛̣̬̯̖̌̔̏ ̨̛̭̦̖̏ ̛̛̙̖̣̏ ̏ ʥ̛̬̖̯̣ ̡̨̯̌ ̛̛̪̬̖̥̦ ̸̖̔̌ ̦̌ ̸̸̨̛ ̛̭
ˈ̛̣̬̌̔, ̡̡̨̻̯̌̏ ̛̣̍ ̸̨̛̯̍̌́ ̦̌ ̣̖̯̖̀̔ ̨̯ ˁ̖̖̬̏̌ ̨̪ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏. ˃̖ ̸̨̖̭̯ ̛̛̛̣̣̌̚̚ ̨̖̦̌̔̚ ̭
̡̛̛̬̖̯̣̭̯̖̍ ̥̻̙̖ ̦̌ ̬̦̍̌ ̭̬̖̺̱ ̨̡̛̬̯̖, ̡̨̨̛̯ ̵̛̛̬̻̣̯̣̏̌ ̨̪ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏ ̶̛̛̬̦̐̌ ̦̌ ̛̖̥̯̖̚
̛̥; ̨̪̦̖̙̖ ˈ̛̱̬̦, ̡̥̬̌̌ ̛ ̖̔̏̌ ̨̛̭̖̖̥̦̜̭̖̯̹̖̦̔̌̐̔, ̸̖̖̏ ̛̣̍ ̛̭̣̖̦, ̌ ̨̪-̡̛̥̣̯̌́ ˈ̨̱̬ ̛̣̍
̨̡̛̭̏ ̡̨̡̨̨̣̯ ̛̬̖̣̯̖̚ ̥̻̙̖ ̦̌ ̨̛̦̚ ̨̦̬̌̔.

ʦ̖̦̻̙̔ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̭ ̨̯̬́̔ ̸̛̭̻̣̖̐̔̏̌, ̨̦ ̨̡̛̬ ̛̦̪̦̣̬̱̪̯̌̌̔̌̐̌̌ ̛̚


̭̌̌̔̌̚, ̛̬̪̬̻̭̦̣̌̌̚ ́ ̛ ̨̨̛̛̪̦̣̔̐ ̬̯̯̍̌́̌ ̡̻̥ ʥ̵̡̛̛̛̬̯̭̌́ ̨̬̍̔. ˃̥̌ ̯̖ ̛̺̖̣ ̔̌ ̻̯̍̔̌
̛̪̣̖̦̖̦ ̛̛̣ ̸̛̭̻̭̖̖̦, ̡̨̌ ̦̖ ̛̐ ̛̭̪̭̣̌̌ ̨̥̺̯̌ ̦̌ ˄̨̣̥, ̭̖̏ ̨̺̖ ̵̭̻̬̦̖̦̌̌ ̻̏̏ ̨̛̯̖̏̔ ̦̌
ˁ̨̛̛̬̦; ̛ ̡̬̯̌̌̏̌̚̚, ̸̖ ̥̻̣̐̌ ̨̛̪̬̹̣̔̌ ̨̡̯̻̥ ̡̬̖̯̌̌ ̛ ̛̐ ̡̛̱̬̣̌ ̨̯ ̨̬̖̯̖̏̌̐̏, ̯̌ ̛̛̣̍́̐̌̚
̪̬̖̚ ʥ̵̛̛̬̯̌ ̡̻̥ ʪ̛̥̬̍̌. ʦ ̡̛̯̖̙ ̛̛̣̹̖̦́ ̨̻̣̔̐ ̨̛̛̬̣̍̔ ̯̥̌ ̥̖̙̱̔ ̵̨̻̣̥̖̯̖̏ ̨̪̔
̛̛̦̖̪̬̭̯̻̪̦̯̖ ̛̭̯̖̦ ̦̌ ʶ̛̛̬̭̖̬̥̌̐, ̨̨̖̯̔̔ ̭̻̭̖̥̏ ̭̖ ̛̣̱̯̣̌̌̚ ̛̚ ̛̯́ ̡̨̛̬̦̏̌ ̛̖̥̚ ̛ ̦̖
̛̦̖̣̌̚ ̨̛̦̯ ̡̦̻̖̌̔ ̔̌ ̻̬̯̏̏́, ̨̛̦̯ ̡̡̌ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̯̏̌ ̨̨̬̯̦̍̌. ˃̥̌ ̛̐ ̭̻̬̣́̚˃̨̨̨̬̦̬̔ ̛ ̛̪̬̯̣̌
̔̏̌ ̨̯ ̨̛̬̣̯̖ ̛̭ ̔̌ ̛̥ ̨̨̪̥̦̯̐̌. ʰ ̨̛̬̣̯̖ ̛̐ ̨̛̯̦̖̭̣ ̨̡̨̛̦̭̌̏, ̨̯̻̏̔ ʿ̨̛̬̻̭̯̖̦̯̖̏ ̛̛̪̣̦̦̌
̡̻̥ ̨̪̯̜̦̯̌̌̌ ̨̛̣̦̔̌ ˃̱̥̣̖̦̌̔ ̛ ̡̛̛̭̬̯́ ̬̐̌̔ ʧ̨̨̛̦̣̦̔, ̨̺̖ ̛̦̖̙̦̏̔̌ ̨̯ ̸̨̡̛̖̹̏ ̨̬̏̚.

˃̥̌ ̡̬̣̌ ˃̨̱̬̦̐ ̛̐ ̛̪̬̖̣ ̡̛̬̱̙̖̭̔, ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̱̦̣̌̚ ̨̯ ̡̨̜ ̨̬̔ ̭̌; ̨̨̺̯̌̚ ˈ̨̬̌̔ ̛̣̍
ʫ̴̸̡̛̛̣̖̭ ̛̪̬̯̖̣́, ̌ ̨̭̖̦̏ ̯̱̜ ʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ʦ̨̛̯̖̔ ˄̨̣̥ ̛̣̍ ̨̪̭̻̖̯̣̏̏̌ ˃̨̱̬̦̐ ̔̌ ̻̖̍̔
̣̖̖̦̀̍̚ ̭ ̵̨̬̯̌̌ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔, ̨̯ ̡̨̨̛̯ ̺̣́ ̔̌ ̸̨̛̪̣̱ ̨̨̪̥̺ ̏ ̡̯̖̙̻ ̸̭̌. ʿ̸̨̛̯ ̨̛̦̐̔̌
̨̛̭̯̱̣̐̏̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬ ̏ ̡̡̛̬̣̭̌́ ̶̨̬̖̔̏; ̛ ̡̯̌̏̌̚, ̸̖ ̨̪ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ˈ̛̱̬̦, ̡̨̨̜̯ ̛̥̣̌
̨̭̯̻̬ ̛ ̪̻̬̐̌̏ ̱̥, ̱̦̣̌̚ ̨̯ ̴̛̖̣̯̖ ̨̨̥̦̐ ̨̛̪̬̖̥̻̬̭̯̔, ̌ ̨̡̪̬̜̌ ̯̱̜ ̨̡̦̻̖̔́̔ ̨̨̪̦̣̌̚
̨̪̣̦̖̯̖̌̏ ̛ ̛̛̥̭̣̯̖̌̚ ̦̌ ̡̬̣̌́. ʯ̨̨̺̯̌ ˃̨̱̬̦̐ ̨̡̛̦̣̍̌ ̨̛̭̦̖̯̖̏ ̦̌ ʧ̨̣̬̌̔ ̛ ̸̨̖̭̯
̨̬̬̣̌̐̏̌́̚ ̭ ̵̯́; ̛ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̛̐ ̛̻̬̙̌̔̚ ̏ ʧ̨̨̛̦̣̦̔ ̦̜̌-̸̖̖̏ ̨̯ ̸̨̛̍, ̌ ̦̖ ̛̬̌̌̔̚ ̨̭̏́ ̡̨̦̌̚,
̨̪̖̣̺̏́̏̌ ̡̛̭̖̏ ̸̶̱̙̖̦̖̔, ̛̣̍ ̨̯̜ ̸̨̡̖̏ ̛̛̣ ̴̖̣, ̡̨̨̜̯ ̖̦̻̙̏̔ ̨̡̛̯̬̖ ̪̻̯́ ̡̻̥ ̨̨̨̪̯̜̦̯̌
̡̨̬̣̭̯̌̏ ̛ ̛̛̏̔ ̬̐̌̔̌, ̔̌ ̨̭̯̦̖̌ ̸̡̌ ̨̡̨̯̔̌ ̡̬̣̯̌́ ̛̬̖̹ ̔̌ ̛̖̖̏̔̚ ̦̻̦̌̏ ̡̛̛̱̬̯́ ̛̭ ̨̦̬̌̔.

ʻ̨ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬ ̡̨̛̪̦̖̖̣ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̯̌̏̌̚ ̛̪̬ ̡̛̛̣̯̖̍̚ ̛̭ ̛ ̔̌ ̨̭̪̖̣̯̔́ ̭ ̵̯́ ̡̛̛̯̍ ̛


̛̛̣̹̖̦́. ʻ̡̬̌̌́ ˈ̛̱̬̦ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ˃̨̱̬̦̐:

Ͷ ʿ̨̛̖̣̯̖̣̏̀, ̛̦̖ ̭̥̖ ̨̨̛̪̬̭̯̭̥̻̬̯̦ ̣̖̀̔, ̌ ̦̖ ʫ̛̣̬̔̌. ʦ̛̖ ̨̥̙̖̯̖ ̔̌ ̛̯̻̬̪̯̖


̨̖̬̜̍̍̚ ̨̛̛̦̐̔, ̸̨̡̡̛̜̌̏̌ ̵̡̭̯̏̌̌ ̭ ̬̏̌̐̌ ̏ ̡̨̦̜́ ̸̣̖̖̦̔̌ ̖̦̔; ̣̌̌ ̌̚ ̦̭̌ ̨̬̖̥̖̯̏ ̖ ̡̡̨̬̯̌,
̨̻̬̍̚ ̵̖̦̯̏̌ ̏ ̛̻̬̯̖̐̔ ̛̦ ̛̦̖̙̌̔̔ ̛ ̛̛̭̣. ʽ̭̖̦̏ ̯̱̜ ̦̖ ̭̥̖ ̨̡̛̛̯̬̣ ̛̭̥̌ ̪̻̯́ ̡̻̥ ʧ̨̨̛̦̣̦̔
̛, ̸̨̖̭̯̦ ̡̨̦̌̌̚, ̙̖̔̌ ̦̖ ̦̖̥̌̚ ̡̻̖̔ ̸̨̨̯̦ ̖ ̨̛̯̚ ̬̐̌̔; ̨̨̺̯̌̚ ̭̻̭ ̵̭̯̬̌ ̛ ̛̛̱̥̣̖̦̖̚ ̵̛̥̦̥̖̌
̨̪ ̨̡̛̛̭̯̖̏ ̛̻̱̹̦̏̔̚ ̛̪̻̯̺̌, ̌ ̨̛̻̣̦̖̦̖̯̏ ̖̍ ̨̛̥̻̣̣̌̐̚ ̨̛̪̣̖̯̖̐̔ ̛̦.

˃̨̐̌̏̌ ˃̨̱̬̦̐ ̛̪̬̖̣ ̨̥̣̯̍̌̌ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʶ̡̨̯̌ ̵̨̨̜̯̖̔̔, ̡̯̌̌ ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ̛ ̔̌ ̛̭ ̛̖̯̖̔, ̛̭̯̐̌ ˃̨̨̨̬̦̬̔ ̔̌ ̡̨̛̭̣̦. ˁ̡̻̬̍́ ̌̚


̛̯̌̚ ̬̣̌̔́̌̚; ̣̌̌ ̦̖ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐, ̨̪̦̖ ̨̪ ̡̛̖̣̬̭̯̖̔̌ ̡̛̥̖̬, ̨̥̙̖ ̨̨̨̯̦̏ ̔̌ ̭̖ ̭̬̖̺̦̖̥.

ʻ̨ ̡̡̛̬̣̭̯̌́ ̛̭̖̭̯̬̦ ̛̭̦ ʺ̛̖̣̦̌̐, ̡̨̨̜̯ ̛̣̍ ̨̥̻̺̐ ̏ ʧ̨̨̛̦̣̦̔, ̭̻̭̖̥̏ ̦̖ ̡̭̻̬̣̍́ ̌̚
̬̣̯̌̔́̌̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̦̖ ̸̨̛̣̍̌ ̸̨̡̛̖̹̏́ ̨̬̔ ̛ ̛̙̣̌̏̔̌̚ ̌̚ ̡̡̬̣̭̯̌̌̌ ̨̡̨̨̣̭̣̦̦̭̯̍̌̐; ̯̌ ̡̬̖̻̣
̦̌ ˈ̛̱̬̦:

Ͷ ˁ̛̥̌ ̦̖ ̛̬̬̯̖̌̍̌̚ ̡̡̌̏̌ ̸̖̭̯ ̛̏ ̨̡̌̏̌̚ ̡̬̣̯̌́, ̌ ̡̨̛̦́ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̸̱̯̌̔́̚ ̨̺̌̚
̨̛̭̯̬̯̐́ ̡̨̦̌̚ ̭̖ ̦̬̱̹̌̌̏̌ ̛̬̌̌̔̚ ̥̔̏̌̌ ̸̨̡̛̖̹̏ ̨̛̦̹̀. ʿ̨-̨̨̖̪̭̦̍̌̚ ̺̖ ̖ ̥̯̔̏̌̌̌ ̔̌
̨̭̯̦̖̯̖̌ ̡̯̱ ̡̨̯̌ ̛̦̹̌ ̛̭̣̱̐ ̨̔ ̡̬̌́ ̦̌ ̨̛̙̯̏̌ ̛̭.

ˈ̛̱̬̦ ̥̱ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʦ̡̛̖̣̌ ̖ ̛̯̌̚ ̸̖̭̯, ̦̖ ̺̖ ̛ ̱̥̔̌; ̨̦ ̡̨̌ ̦̖ ̛̭̯̐̌ ̸̨̨̖̭̯̦̯ ̛̦ ̨̨̭̣̏, ̨̯̐̌̏̌ ̺̖ ̖̥̔̌̔
̛ ̡̣̖̯̏̌.

ʰ ̬̯̯̍̌́̌ ̭̖ ̡̛̣̖̣̌̚ ̔̌ ̦̖ ̡̛̬̬̯̌̏̌̚ ̛̛̥̭̣̯̖̌̚ ̦̌ ˃̨̱̬̦̐ ̛ ̔̌ ̪̯̌́̚ ̏ ̯̜̦̌̌ ̸̡̨̛̭̏


̨̛̦̏̔́ ̏ ̨̨̨̦̖̯̐̏ ̡̨̬̣̭̯̌̏. ʿ̨̭̣̖ ̭̖ ̨̛̭̱̣̍̐̏̌ ̛ ̭̬̖̔ ̨̛̦̺̦́ ̡̥̬̌ ̛̪̬̖̔ ̬̭̻̥̦̖̌̏̌̚ ̨̛̬̣̯̖
̛̐ ̛̪̬̖̦̖̭̣ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦. ˁ ̨̬̭̯̌̔ ̛̐ ̨̛̪̭̬̖̺̦̣̌ ̡̛̛̣̯̖̍̚ ̛̥, ̨̨̺̯̌̚ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣ ̛̣̍̌ ̨̹̣̔̌
̖̭̯̏, ̸̖ ̭̌ ̸̛̛̖̦̣̌̚̚ ̨̖̭̣̖̦̍̔̚. ʻ̨ ̨̛̬̔ ̪̬̖̔ ̨̭̏́ ̺̍̌̌ ̥̯̔̏̌̌̌ ̦̖ ̡̛̛̭̣̌ ̔̌ ̡̛̬̬̯̌́̚ ̡̻̖̔
̭̌ ̛̛̣̍ ̛ ̨̛̭̪̥̖̦̣̌ ̨̭̥̌, ̸̖ ̨̛̬̣̯̖ ̛̥ ̨̨̛̪̥̦̣̐̌ ̔̌ ̭̖ ̨̖̬̯̔̍̌ ̨̯ ̡̛̪̱̺̦̌̌ ̨̔ ̨̛̬̦̔́ ̡̬̜̌.
ʻ̨ ʧ̨̣̬̌̔ ̡̣̌̌̚:

Ͷ ˉ̣́̌ ̨̛̦̐̔̌ ̛̣ ̵̛̙̯̖̏́ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌? ʰ̛̣ ̨̛̬̣̯̖ ̛̏ ̵̨̔̌̔̌ ̨̨̪̭̣̦̔ ̏ ̦̖̯̐̔̌̌̚ ̛̭?
ʻ̛̛̥̖̬̣̌ ̭̯̖ ̵̬̦̌̌ ̛ ̨̛̖̙̔̔, ̯̌ ̭̖ ̬̻̺̯̖̌̏̌̚ ̡̨̯̌ ̶̨̛̪̬̦̖̏, ̌ ̦̖ ̡̨̯̌ ̨̡̛̬̭̐ ̶̡̛̛̭̯̣̌.

ʤ ˈ̛̱̬̦ ̥̱ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʥ̛̻̔ ̨̨̣̖̦̔̏, ̸̖ ̭̖ ̵̻̬̦̥̖̌̏̌̚, ̡̨̯̯̌; ̵̛̬̬̖̹̌̌̚ ̛̦ ̔̌ ̨̐ ̨̛̭̯̬̥ ̨̭̥̌ ̭̬̖̺̱


̡̣̖̯̏̌ ̌̚ ̸̛̥̻̣̦̖̌. ˃̛̌̚ ̡̣̖̯̏̌ ̛̦ ̨̻̬̍̏̏̌̚ ̛ ̦̖̭̔.

ʿ̸̨̖̖̏ ̦̖ ̛̐ ̛̬̪̯̣̌̏̌̚ ʧ̨̣̬̌̔, ̣̌̌ ̛ ̨̯̜, ̛ ̨̛̥̦̦̌̚ ̛̬̱̔̐ ̭̖ ̨̛̭̖̺̣̔̌ ̌̚ ̛̛̭̯̦̯̌̌.


ʿ̨̦̖̙̖ ̛̭ ̛̛̥̭̣̖̣, ̸̖ ̛ ̡̣̖̯̯̏̌̌, ̛ ̨̛̬̣̯̖ ̸̨̭̯̌ ̡̻̥ ˃̨̱̬̦̐.
˃̻̜ ̛̛̥̦̣̌̏̌ ̛̦̯̖̔ ̛ ̨̡̨̣̦̯̍̌̌̚ ̡̭̦́̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̭̯̣̌̏̌̌ ̭̖̏ ̨̪-̸̥̬̦̌̌. ʤ̣̌ ̪̬̖̚
̸̨̛̛̛̖̯̬̭̯̯̦ ̹̖̜̭̖̯ ̛ ̖̖̯̯̔̏̌̌ ̨̛̦̐̔̌ ̨̯ ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̭̬̖̔
̴̛̖̣ ̛ ̣̖̀̔ ̭̖ ̨̛̬̣̌̔̌̚ ̦̖̙̌̔̔̌, ̨̨̺̯̌̚ ̪̣̻̦̣̌̌̚ ̥̻̣̏̌ ̌̚ ̨̛̛̪̯̖̔̏̚ ̦̌ ʥ̖̬̖̦ ̛ ʸ̛̱̯̖̦ ̛
̨̨̪̭̬̥̦̖̯̌̏̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̵̻̬̱̏ ̨̛̭̭̯̖̦̍̏́ ̥̱ ̨̯̬̦ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔. ʻ̡̨̛́ ̨̛̬̔ ̛̯̻̬̖̣̏̔, ̸̖ ʥ̖̬̖̦ ̛
ʸ̛̱̯̖̦ ̭̌ ̨̺̖ ̛̛̙̏ ̛̛̣ ̭̌ ̭̖ ̛̻̬̦̣̌̏̌̚ ̨̯ ̭̥̻̬̯̯̌. ʿ̡̌ ̪̬̖̚ ̨̛̦̌̚ ̨̛̦̐̔̌ ̨̛̣̖̭̯̦̯̖̔̍ ̶̛̖̣
̦̌ ʺ̨̖̬̭̌̔ ̛̛̣̍ ̸̨̛̪̯ ̨̛̛̭̯̦̯̔̐̌ Ͷ ̭ ̨̛̛̖̦̖̦̍̔ ̛̛̭̣ ʫ̛̣̬̔̌ ̛ ʫ̛̛̦̔̌ ̨̛̯̣̻̭̦̣̍̌ ̡̯̯̌̌̌̌
̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̛ ̵̛̛̛̻̬̣̣̏̚ ̨̡̛̬̯̖ ̨̯ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔. ˃̨̐̌̏̌ ̭̖ ̨̨̨̛̬̣̌̐̏̚ ̌̚ ̛̻̦̍̔ ̨̛̪̖̍̔ ̛
̬̪̣̯̌̌̌̚ ̌̚ ʪ̨̬̌̐ ʥ̵̨̬̣̌̐̌, ̡̨̨̯̐̌ ʺ̨̖̬̭̌̔ ̺̣́ ̔̌ ̨̪̖̖̏̔ ̨̛̖̦̖̦̯̍̔̌̌ ̨̡̜̭̏̌, ̔̌ ̨̪̬̖̖̐̍
̡̛̦̖̌̏ ʺ̨̨̬̯̐ ̨̪̔ ̖̥̯́̌̚ ̛ ̔̌ ̸̪̖̯̌̌̌̚ ʪ̛̖̬̯̖̏ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔.

ʤ̣̌ ̨̪-̛̥̻̬̯̖̔ ̭̖̏ ̨̺̖ ̛̯̬̻̪̦̖̣ ̨̯ ̨̯̬̖̏̐̌, ̸̖ ʺ̨̖̬̭̌̔ ̯̻̬̖̏̔ ̨̬̦̌ ̡̛̬̬̌̏̌̚
̬̭̯̺̯̌́̌̌ ̛̭ ̛̭̣̌ ̛ ̸̖ ʺ̨̨̬̯̐ ̺̖ ̛̥̌ ̸̨̨̪̬̖̭̯̯̻̦̔̌ ̬̖̥̖̏ ̔̌ ̡̨̛̬ ̡̨̛̦̚ ̨̛̪̬̯̏ ̨̦̖̐. ͣʻ̨̨̏
̨̣̚ ̺̖ ̭̖ ̛̛̣̪̀̚ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔, ̛ ̨̯ ̡̨̯̌̏̌, ̡̡̨̨̯̌̏ ̛̦ ̴̛̖̣, ̛̦ ̣̖̀̔ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̛̭ ̪̬̖̭̯̯̔̌̏́͞Ͷ
̡̛̣̌̏̌̚ ̯̖. ʰ ̡̭̹́̌ ̌̚ ̔̌ ̨̛̪̯̻̬̏̔ ̨̭̣̯̏̌̌ ̛̥, ̪̬̖̚ ̖̭̖̦̯̌ ̦̌ ̨̛̦̌̚ ̨̛̦̐̔̌ ̨̪̔ ̨̨̛̣̦̯̖̏
̦̖̖̭̍̌ ̦̣̖̯̣̌́ ̨̣̹ ̯̻̬̏́ ̨̡̯̻̥ ˁ̖̖̬̏̌. ʻ̡̛̬̖̣̌ ̨̐ ʯ̛̣́ ̵̻̔, ̨̪̦̖̙̖̬̦̭̣̌̌́̚ ̦̖̦̜̦̌̌̚
̨̣̖̭̯̍; ̨̛̥̦̦̌̚ ̛̛̥̬̖̣̚ ̨̯ ̦̖́ ̛̚ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏ ̛̖̥̚, ̸̛̛̬̦̖̺̐̌ ̭ ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐Ͷ ̦̜̌-̸̖̖̏
̛̦̖̬̻̭̯̦̏ ̶̖̔̌ ̛̛̣ ̛̭̻̬̺́̏̌̚ ̨̛̦̹̀ ̛ ̨̡̛̖̜̔̏ ̨̯ ̸̨̡̛̖̹̏́ ̨̬̔.

ʦ ̨̛̦̌̚ ̨̛̦̐̔̌ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ˈ̨̛̱̬̦̏, ̛̣̍ ̖̔̏̌ ̨̛̪̖̯̹̖̦̐̔, ̌ ̭̖̭̯̬̌ ̥̱ ˄̬̖̦̏ ̛̣̍̌
̛̦̻̬̹̣̌̏̌ ̛̯̬ ̪̬̖̚ ̨̪̬̣̖̯̯̌. ʶ̨̨̯̐̌ ̸̛̯̣̌̌ ̛̚ ̛̯̬̖̯̖̏, ̡̨̭̯̌̌ ̜ ̭̖ ̙̻̣̯̖̖̣̌ ̡̨̯̌ ̨̛̔̏ ̶̖̯̖̏,
̌ ̵̭̥̖̻̯ ̜ ̻̦̯̣̏́̚ ̡̨̯̌ ̪̖̭̖̦̯̌ ̦̌ ̨̨̖̭̖̣̯̏ ̸̨̨̪̯̖, ̨̺ ̡̨̛̪̬̪̣̌ ̨̦̣̱̌̔ ̨̪ ̵̻̣̥̌ ̡̬̜̌
̛̭̯̖̦̯̖ ̦̌ ̛̛̺̦̍̌́ ̜ ̨̥̔. ʰ̨̥̖̯ ̥̱ ̨̛̣̍ ʻ̖̦ ʸ̛̣̯̌̌, ̯̌ ̨̡̪̬̜̌ ̨̦̖̐ ̸̡̛̛̭̏ ̏ ̨̨̭̖̥̖̜̭̯̯̏
̸̛̛̦̬̣̌̌ ̛ ̨̖̯̖̯̔ ʸ̛̣̯̌̌, ̨̪̦̖̙̖ ̶̭̻̬̯̌̌ ̛̥ ̭̖ ̛̛̪̻̣̣̏̌̚ ̭ ̨̬̭̯̌̔, ̸̡̨̣̖̥ ˄̬̖̦̏ ̛̣̍̌ ̨̔
̵̯́.

ʤ̣̌ ˃̛̱̬̦ ̦̖ ̭̬̖̺̣̌ ̨̨̪̦̔̍̌ ̸̨̛̍. ˃̨̜ ̛̥̣̌ ̯̻̥̦̌ ̡̨̭̌ ̡̨̯̌ ̡̥̜̌̌ ̛̭, ̌ ̛ ̨̪ ̦̬̌̏ ̺̣́
̔̌ ̸̛̛̪̬̣̌ ̦̌ ̦̖́, ̨̨̺̯̌̚ ̦̖ ̛̣̍ ̖̭̖̣̏ ̛ ̡̨̬́̔ ̨̪̬̱̥̣̔̏̌, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̨̨̯̬̦̌ ̭̖ ̸̛̦̱̣̌ ̔̌
̨̨̛̬̐̏ ̛ ̛̛̦̏̌̐ ̛̣̖̙̣̐̔̌̚ ̨̪-̻̬̭̯̖̦̏̌̚ ̨̯ ̨̛̛̦̯̖̐̔ ̛̭. ˃̨̬̱̦̔ ̬̣̌̍̌̏́̚ ̛̦̖̪̬̌̏̔ ̛
̨̡̛̛̪̬̔̐̌̏; ̨̦ ̏ ̛̻̬̯̖̐̔ ̥̱ ̪̣̥̯̣̌́ ̛ ̛̛̺̦̯̍̌́ ̨̻̦̐, ̯̌ ̨̡̨̪̦́̐̌ ̵̛̱̣̍̏̌̚ ̨̦̖̪̦̏̌̚ ̛ ̨̣̯̀.
ʤ ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̛̣̍ ̛ ̨̛̙̣̭̯̌̏, ̡̛̭̻̬̯̖̍ ̛ ̛̭̯̬̦̯̌̔̌́̌ ̦̌ ̡̭̏́̌ ̛̙̏̌ ̯̬̏̌ ̨̛̥̙̖̣̔̌ ̨̐ ̨̯̬̦̯̐̌ ̨̔
̛̭̻̣̚; ̏ ̯̱̜ ̨̭̻̺ ̸̛̛̪̬̣̣̌ ̦̌ ̺̍̌̌ ̛̭, ̨̪̦̖̙̖ ʺ̨̬̖̦̏ ̛̣̍̌ ̨̭̱̬̏̌ ̡̡̨̯̌ ̡̻̥ ̛̬̱̯̖̔̐, ̯̻̜ ̛
̡̻̥ ̭̖̖̍ ̛̭. ˃̛̱̬̦ ́ ̸̨̛̣̍̌, ̨̨̺̯̌̚ ̨̬̬̣̌̐̏̌́̌̚ ̭ ̨̦̖̐ ̨̡̨̛̯̬̯ ̛ ̨̨̪̬̭̯; ̺̍̌̌ ̛̭ ̛̙̣̏̔̌
̡̨̬́̔, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ˈ̛̱̬̦ ̸̨̖̭̯ ̨̪̯̖̣̣̐́ ̦̌ ̛̻̣̔̐ ̵̨̨̛̪̔ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̨̡̜̭̯̏̌̌ ̦̌ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐, ̨̺
̪̖̣̌̌̚ ̸̨̛̛̯̦̯̖̚ ̛̪̬̖̖̣̔ ̦̌ ˈ̛̯̣̱̥, ̌ ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̬̻̺̣̌̏̌̚, ̻̬̯̍̌̌̚ ̥̱ ̸̬̖, ̛̪̻̣̦̖̦̌̚ ̭̻̭
̛̭̯̬̦̦̌ ̨̭̣̏̌, ̛̹̖̐ ̛ ̶̛̛̛̱̭̥̭̣̔̏, ̨̡̻̬̣̍̏̌̌ ̛ ̨̡̨̖̪̣̍́̌̚ ˃̛̱̬̦. ʿ̨ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ̶̣̯́̌̌
̨̛̯̪̣̦̌ ̨̯ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ ̛̪̬̦̣̖̙̣̌̔̌̌ ̦̌ ̨̦̖̯̐̏̌̌ ̸̡̛̭̖̭̯̬̌ ʸ̛̣̯̌̌; ̣̌̌ ̡̨̬́̔ ̛̬̖̣̐̌ ̭ ̦̖́ ̛
̸̨̛̪̬̖̪̯̣̔̌ ̔̌ ́ ̛̪̌̚ ̡̨̛̭̬̹̥ ̛ ̔̌ ́ ̣̖̐̔̌ ̡̡̌ ̸̛̯̌ ̪̬̖̚ ̛̯̬̖̏ ̛̛̣ ̸̨̡̛̛̬̐ ̛ ̪̖̖ ̸̡̛̛̪̖̭̦,
̸̛̛̭̻̦̖̦ ̨̯ ̶̖̯̔̌̌ ̦̌ ʫ̛̛̦̯̖̔̌ ̏ ̨̛̦́ ̛̬̖̦̔̏ ̬̖̥̖̦̏̌, ̡̨̨̯̐̌ ̨̭̣̯̏̌̌ ̨̺̖ ̛̛̣̍ ̛̭̖̙̏ ̨̪
̛̱̭̯̦̯̖ ̛̥.

Ͷ ʿ̡̬̖̬̭̦̌̌ ̡̨̯̌ ̴̸̡̨̛̖̣̖̭ ̸̨̖̔ ̖ ʸ̛̣̯̌̌ Ͷ ̡̣̌̌̚ ̖̦̻̙̏̔ ˈ̛̱̬̦ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏, Ͷ ̣̌̌
̨̪-̨̦̖̻̣̯̬̜̦̔̐̌̌, ̛̱̏. ʻ̨ ̨̥̙̖ ̛̍ ̡̨̯̻̥ ̯̱̜ ́ ̛̪̬̌̏ ̨̺̖ ̨̪-̡̪̬̖̬̭̦̌̌ ̛ ̨̪-̡̭̻̪̌ ̌̚ ̶̭̻̬̯̌̌
̛̦.

˃̛̱̬̦ ̸̱̣ ̛̯́ ̛̱̥̔ ̛ ̨̻̣̔̐ ̛̛̥̭̣̣ ̦̌̔ ̵̯́, ̨̦ ̦̖ ̨̥̙̣̌ ̔̌ ̛̐ ̨̪̬̱̥̖̖, ̨̨̺̯̌̚ ̦̖ ̛̣̍
̛̙̣̏̔̌ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̶̖̔̌. ʿ̨ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ̨̛̦̯ ̛̖̦̔ ̨̯ ʫ̛̣̬̯̖̔̌ ̦̖ ̛̙̖̖̣̏ ̛̚ ̛̛̺̦̯̖̍̌ ̥̱
̛̖̥̚, ̯̌ ̸̨̨̥̥̖̯ ̛̐ ̨̛̣̍ ̨̛̙̣̏̔̌ ̨̭̥̌ ̖̦̻̙̏̔ Ͷ ̡̨̨̯̐̌ ̡̬̣̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̭ ̨̛̥̦̦̌̚ ̨̯ ̨̛̭̯̖̏
̛̛̛̪̬̣̙̖̦̍ ̡̪̬̖̭̻̣́ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛ ̛̥̦̣̌ ̨̪ ̨̥̭̯̌ ̦̌̔ ʻ̖̦ ʸ̛̣̯̌̌, ̶̣́ ̸̨̣̖̖̦̍ ̏ ̨̣̍́ ̛
̨̛̭̬̖̬̭̯̍.

ʤ̣̌ ̨̺̖ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̛̭ ̨̛̯̖̔ ̨̛̦̯̐̔̌̌, ̛̛̺̦̯̖̍̌ ̨̭̣̏̌ ̭̖ ̨̡̛̣̌̌̚ ̛̖̬̦̏; ̨̨̺̯̌̚ ʯ̛̣̯́
̵̻̔ ̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̨̬̣̣̌̍́̚, ̯̌ ̨̻̣̔̐ ̣̖̙̣̌ ̏ ̨̪̭̯̖̣́ ̭ ̡̯̬̖̭̌ ̛ ̸̛̖̬̦
̡̨̛̹̥̬̌. ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̨̬̣̔̌̏́̚, ̨̨̺̯̌̚ ̥̱ ̨̛̣̍ ̨̛̪̭̦̌ ̔̌ ̶̨̖̣̖̖, ̛ ̨̨̨̯̦̏ ̭̖ ̦̣̣̌́ ̭ ̛̙̦̖̦̌̚
̛̭̣̌, ̨̛̪̪̯̣̌ ̌̚ ʸ̛̣̯̌̌. ʻ̨ ̸̡̯̍̌̏̌̌̌ ̥̱ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌:

Ͷ ʻ̖ ̨̨̛̬̐̏ ̸̖̖̏ ̌̚ ʸ̛̣̯̌̌, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏; ̌ ̡̨̡̨̨̣̯ ̨̔ ̭̖̭̯̬̌ ̛̯ ˄̬̖̦̏Ͷ ̛̪̯̜̌ ̡̥̜̌̌
̛̭ ̌̚ ̦̖́.

ʰ ̡̨̨̯̐̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̨̹̣̔̌ ̛̪̬ ̨̦̖̐, ˃̛̱̬̦ ̨̛̪̪̯̣̌:

Ͷ ʦ̸̖̖ ̦̖ ̭̻̥ ̨̣̖̦̍ ̛ ̙̖̣̌́ ̔̌ ̛̏̔́ ˄̬̖̦̏; ̨̦ ̨̺̌̚ ̦̖ ̛̍̏̌ ̔̌ ́ ̸̛̦̬̥̌̌ ʸ̛̣̯̌̌?

Ͷ ʯ̨̨̺̯̌ ˄̬̖̦̏ ̖ ̥̻̬̯̏̌ ̛ ̵̣̻̦̌̐̌̚ ̵̭̥̖̻̯ ̏ ̨̛̯̚ ̨̥̔ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏̌ ̯́. Ͷ ʻ̨ ̛̯ ̛̭


̛̙̏, ̛̭̦̖ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏; ̛̙̏ ̖ ̛ ʦ̬̻̯̌̐, ̡̨̨̜̯ ̛̦ ̨̛̭̯̬ ̨̯̏̌.

ʿ̸̨̖̖̏ ̦̖ ̭̖ ̨̛̪̯̣̌̌ ̔̌ ̛̱̯̖̹ ̨̛̦̯ ̨̦̖̐, ̨̛̦̯ ̭̖̖̍ ̛̭; ̨̨̺̯̌̚ ̨̪̭̬̖̺̣̌̌ ̡̛̭̻̬̯̖̍ ̭
̸̛̥̻̣̦̖̌ ̛ ̨̯̻̬̏̔ ̶̭̻̬̖. ʤ̣̌ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̛̦̙̣̣̌̌ ̨̡̨̛̯̬̯ ̛ ̖̣̏̚ ̴̬̯̌̌̌ ̔̌ ̸̛̛̭̻̦ ̸̪̖̣̦̌̌
̪̖̭̖̦; ̌ ̡̨̯̌ ̦̖ ̱̭̪̣́, ̨̛̭̯̬̹̣ ́, ̛̣̻̣́̚̚ ̛ ̭ ̨̛̪̬̯̖̦̯̐̌ ̡̻̥ ˁ̖̖̬̏̌ ̶̛̥̬̱̀ ̡̛̛̣̏̌̚:

Ͷ ʽ̡̛̭̖̬̦̯̖̣̏̀ ̦̌ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚, ̨̦̔̌ ̔̌ ̯̖ ̛̏̔́ ̶̛̣̖ ̭̬̖̺̱ ̶̛̣̖ ̛ ̔̌ ̯̖


̨̨̖̬̍̍̌́̚̚, ̡̡̨̯̌ ̨̛̭̯̬ ̨̥̯́ ̣̖̯̖̣̏̌̔ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐.

ʿ̨̭̣̖ ̶̣́̌ ̨̦̺ ̸̨̨̛̬̐̏ ̡̪̣̣̌̌ ̦̭̥̖̌̌ ̛ ̸̨̪̖̖̏ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̡̛̬̖̻̣̚ ̪̬̖̔ ʺ̨̬̖̦̏ ̨̛̥̖̯
̦̌ ̭̖̭̯̬̌ ̛̭. ˁ̨̥̌ ̡̻̥ ̛̖̦̔ ̛̪̬̯̖̣́ ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̨̪ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ̛ ̦̖̥̱ ̡̛̬̬̣̌̚ ̨̭̯̏́̌ ̡̭̬̻̍
̭̬̖̔ ̨̪̱̭̯̣̯́̌̌ ̡̻̺̌. ˃̨̛̚ ̛̪̬̯̖̣́ ̭̖ ̸̛̦̬̣̌̌ ˁ̨̬̌̔, ̡̛̛̪̬̭̣̱̙̦ ̏ ̨̥̔̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦; ̵̨̬̥ ̛̣̍,
̯̌ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̥̱ ̨̬̻̺̣̍̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌. ʻ̡̨́̐̌ ̨̬̯̖̣̌̍ ̡̨̯̌ ̻̬̬̔̏̌, ̣̌̌ ̨̪ ̡̬̖̹̐̌ ̛̛̣ ̨̯
̸̨̦̖̭̬̻̦̭̯ ̨̡̪̭̻̣́ ̨̨̭̦̯̔́ ̛̭ ̨̭̯̻̪̣̌, ̯̌ ̶̣̯́̌̌ ̥̱ ̨̦̐̌ ̵̛̭̻̦̣̌̌̚; ̛ ˃̛̱̬̦ ̨̐ ̸̛̦̬̣̌̌
ʸ̣̌̍̌̔̌, ̨̺ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ͣʶ̶̨̡̡̱̬̌͞, ̨̦ ˁ̨̬̌̔ ̦̖ ̭̖ ̬̦̖̣̔̌̚ ̨̯ ̨̨̛̪̬̺̖̯̏̚, ̨̪̦̖̙̖ ̨̛̣̍ ̨̖̦̔̌̔
̨̯ ̨̙̣̭̯̌, ̌ ̦̖ ̌̚ ̵̛̪̬̭̥̖. ˃̨̜ ̨̬̯̖̣̌̍ ̏ ̨̡̛̭̯̪̦̭̯̖̌ ̨̡̛̛̪̬̭̯̬̜Ͷ ̨̛̬̯̣̌̍̏̌̚ ̛̛̣ ̨̪̪̬̣̌̏́
̛̬̦̌̚ ̨̛̛̬̖̣̔̍ ̌̚ ̡̻̺̯̌̌, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̛̣̍ ̱̥̖̣ ̶̨̻̬̖̣̖̔̏̔; ̛ ̌̚ ̔̌ ̥̱ ̛̭̪̖̭̯ ̵̨̨̖̦̖̯̔, ˃̛̱̬̦
̸̛̯̣̌ ̔̌ ̨̦̖̭̖̔ ̨̖̦̔ ̛̛̣ ̨̬̱̔̐, ̌ ̨̡̨̪̦́̐̌ ̨̯̜̦̌ ̨̡̯̥̻̣̏̌ ̡̨̦̜́ ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̛̛̣ ̸̪̬̖̌
̨̻̬̔̏, ̡̨̌ ̭̥̯̣́̌, ̸̖ ̺̖ ̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̦̌ ̨̛̦̖̐̏́ ̛̪̬̯̖̣́. ˃̨̐̌̏̌ ˁ̨̬̌̔ ̭̖ ̵̛̱̭̥̣̏̌, ̨̦ ̥̱
̸̬̻̣̌̏̌̚ ̔̌ ̻̬̦̖̏ ̨̬̖̯̖̔̌̏ ̦̌ ̨̥̭̯́.

Ͷ ˀ̜̌̔̌̏̌̚ ̭ ̨̡̛̹̬̌ ̡̬̻̌, ̣̌̌ ̨̭̥̌ ̨̦̱̜, ̨̺ ̖ ̨̯̖̏ Ͷ ̡̣̌̏̌̚ ̨̯̜.

ʰ ̭̖ ̸̥̻̖̣ ̡̡̨̯̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̯̻̬̦̖̏ ̦̌ ̡̖̯̭̯̔̌̌ ̸̨̛̍, ̡̡̛̣̜̔́̌ ̛̻̬̖̦̔̏ ̴̡̛̛̱̬̐ ̦̌ ̵̨̬̌
̛ ̨̛̛̙̯̦̏; ̨̦ ˃̛̱̬̦ ̦̜̌-̨̨̥̦̐ ̸̨̛̣̍̌ ̡̡̛̛̪̬̯̖̌̚ ̥̱, ̨̨̺̯̌̚ ˁ̨̬̌̔ ̛̣̍ ̥̣̖̙̌̔ ̨̪ ̨̬̖̥̖̯̏
̦̌ ʪ̨̬̌̐ ʥ̵̨̬̣̌̐̌ ̛ ̸̨̖̭̯ ̭̖ ̬̻̺̣̏̌ ̡̻̥ ̨̭̪̥̖̦̌ ̌̚ ̨̛̭̯̖̏ ̡̡̛̬̯̌ ̛̦̔ ̦̌ ̡̥̻̙̌ ̛̭̣̌, ̛̪̬̖̔
̔̌ ̨̡̭̯̖̖̌̌.

Ͷ ʦ̡̛̖̣̌ ̡̛̯̍̌ ̖ ̨̛̣̍, ̯̻̜ ̡̯̌̏̌̚, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏. ʿ̬̖̚ ̨̛̦̌̚ ̨̛̦̐̔̌ ̖̯̍̔̌̌ ̥̖ ̨̡̯̻̭̦̌
̨̯ ̨̡̬̭̯̐̌̌ ̨̬̯̌̍̌; ̣̌̌ ̦̖ ̭̖ ̵̛̍ ̏ ʥ̵̨̬̣̌̐̌, ̡̛̦̌ ̵̺́ ̔̌ ̸̨̪̣̱̌ ̨̪-̭̣̦̌̏̌ ̬̦̌̌. ʯ̨̨̺̯̌
̵̡̻̭̦̥̖̌́̚ ̛ ̸̖̖̏ ̦̥̹̖́̌ ̨̺ ̔̌ ̨̛̭̯̬̥, ̨̭̖̦̏ ̔̌ ̨̛̦̭̥ ̨̨̨̪̬̖̣̦̯̐̍̌ ̨̣̙̖ ̦̌ ̛̭̯̬̌́
̨̨̭̪̬̐̔̌ ˈ̨̬̌̔, ̡̨̨̜̯ ̪̦̌̔̌, ̡̛̛̺̯̜̌̌̏̌̚ ̡̬̣̌ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐. ˁ̣̖̔ ̯̱̜ ̵̨̨̛̯̔ ̨̡̛̜̦̏ ̛ ̛̻̣̔̐
̨̛̛̦̐̔ ̵̍́ ̏ ʫ̜̯̖̣ ˁ̨̛̛̬̦, ̨̥̻̺̯̐̌̌ ̡̨̬̖̪̭̯ ̦̌ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯̖ ̡̬̣̖̌; ̛̛̣ ̨̪̦̖ ̭̖̐̌ ̛̥ ̭̖
̭̯̬̱̯̏̌ ̛̻̣̔̐, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̏ ̛̛̭̯̖̏ ̛̦̔ ̨̨̛̯̪̬̖̔ ̦̥́̌ ̨̺ ̔̌ ̭̖ ̛̥̖̬ ̭ ̵̯́. ʦ ʫ̜̯̖̣ ˁ̨̛̛̬̦ ̵̍́,
̡̨̨̯̐̌ ˋ̛̖̬̦́ ̡̬̣̌ ̛̦ ̦̪̦̌̌̔̌, ̌ ̨̔́̔ ̛̯ ʧ̨̣̬̌̔ ̖̹̖̍ ̯̥̌ ̡̡̛̬̣̭̌ ̡̛̦̥̖̭̯̦̌. ˃̨̜ ̛̦̌̐̌̚ ̏
̨̦̌́ ̡̛̯̍̌; ̛ ̵̛̏̔́ ̡̡̌ ̺̍̌̌ ̛̯ ̨̪̖ ̣̭̯̯̏̌̌ ̛ ̡̨̨̥̦̦̖̯̌̔̏̌, ̡̥̬̌̌ ̖̔̏̌ ̔̌ ̖̍ ̻̥̻̙̣̏̌̚. ʽ̻̦̐,
̡̯̌̏̌̚, ̨̛̥̣̌ ̏ ̨̦̖̐, ̨̺ ̦̙̖̙̣̌̌̏̌ ̸̥̖̌ ̏ ̶̛̖̭̦̯̔̌̌ ̥̱. ʿ̨̛̬̔ ̨̦̖̐ ̵̯̬̻̦̥̖̐̌ ̸̡̛̛̭̏ ̛
̵̡̛̯̣̭̥̖̌̌̚ ̨̡̛̬̯̖ ̏ ̶̛̪̭̻̯̖́; ̛ ̨̯ ̨̛̦̚ ̖̦̔ ̦̖ ̵̬̻̦̔̌̌̚ ̡̪̌ ̔̌ ̭̖ ̨̡̪̙̯̌̌ ̨̪̔ ̛̭̯̖̦̯̖ ̛̦. ʻ̨
̛̱̏! ʿ̵̛̛̬̖̭̯ ̭̖ ̦̌ ̡̛̛̯̍, ̨̪̦̖̙̖ ̵̍́ ̨̪̬̣̣́ ̶̨̨̛̪̯ ̨̯ ̡̬̻̏; ̛ ̥̖ ̵̪̱̭̦̌̌ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̏̌ ̏
̨̛̬̯̖̐, ̌̚ ̡̨̨̛̯ ̵̡̨̪̦̖̖. ˃̥̌ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̸̵̨̛̪̣̱ ̬̦̌̌; ̨̨̺̯̌̚ ̨̛̦̚, ̨̺ ̍́̐̌ ̨̯ ̸̱̭̯̯̌̌ ̛̭, ̨̥̙̖
̡̨̦̜́ ̖̦̔ ̔̌ ̨̡̛̯̬̖, ̸̖ ̨̭̥̌ ̖ ̛̬̣̍̌̚ ̨̪-̡̪̬́̌ ̡̪̻̯̖̌.

˃̻̜ ̨̨̬̖̣̐̏ ˁ̨̬̌̔, ̡̨̨̯̐̌ ̸̨̨̥̥̖̯ ̨̨̨̪̯̬̭̦̣̌̌; ̌ ˃̛̱̬̦ ̖̣̏̚ ̔̌ ̌̔̌̏̌̚ ̨̛̻̪̬̭̏, ̦̌
̡̨̨̛̯ ̶̭̯̬̖̻̯̌ ̭̖ ̯̬̱̦̣̌̔́̏̌̚ ̔̌ ̨̨̨̛̯̬̐̏, ̨̨̺̯̌̚ ̛̥̭̣̖̣, ̸̖ ̯̬́̍̏̌ ̡̨̦̜́ ̨̪-̡̛̣̻̍̚ ̔̌ ̨̐
̛̦̪̬̌̌̏. ʰ ̛̖̦̔ ̖̦̔ ˃̛̱̬̦ ̨̐ ̨̛̪̪̯̣̌:

Ͷ ʦ̨̬̦́ ̛̣ ̱̥̹̖̔̌ ̺̍̌̌ ̛̥, ̸̖ ʸ̛̣̯̌̌ ̖ ̡̨̯̌ ̴̸̡̨̛̖̣̖̭ ̸̨̖̔? ʰ ̡̡̨̌̏ ̛̥̹̖̌
̛̪̬̖̔̏̔, ̡̨̯̌ ̡̹̖̌̏̌̚, ̸̖ ̖ ̨̪-̨̦̖̻̣̯̬̜̦̔̐̌̌?

Ͷ ʿ̬̌̏ ̖̍ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˁ̨̬̌̔, Ͷ ̨̨̺̯̌̚ ̏ ̛̦̖̬̻̭̯̦̏ ̨̛̛̦̐̔ ̸̖̯̔̌̌ ̦̌ ̴̛̖̣ ̛ ̣̖̀̔


̛̣̖̙̯̐̔̌̚ ̭̻̭̖̥̏ ̡̨̖̦̔̌̏. ʤ̣̌ ̸̖̯̔̌̌ ̸̨̡̛̖̹̏ ̛̬̭̯̯̌̏̌̚ ̨̪-̻̬̙̖̍ ̛ ̨̥̣̭̯̯̌̔̌ ̛̥ ̡̨̨̭̬
̨̛̯̥̦̌̏̌; ̡̯̌̌̏̌ ̖ ̦̹̯̌̌̌ ̸̱̭̯̌.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̡̪̌ ̛̪̯̣̌̌̚:

Ͷ ʤ ̨̺ ̖ ̸̱̭̯̌?

Ͷ ʯ̌ ̸̱̭̯̯̌̌ ̸̨̡̖̹̏̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˁ̨̬̌̔ Ͷ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̪̯̹̌ ̡̨̦̜́ ̨̪-̥̻̻̬̔ ̨̯ ʸ̣̌̍̌̔̌.


ʻ̨ ̡̡̨̯̌ ̨̐ ̛̬̬̥̌̍̌̚ ̌̚, ̛̦̖ ̨̻̬̍̚ ̭̖ ̨̛̥̬̥̖́̏̌̚ ̛ ̛̱̥̬̥̖̌; ̌ ̌̚ ̣̌̚ ̖̍̔̌ ̨̛̥̦̦̌̚ ̭̬̖̺̯̌
̭̥̻̬̯̯̌ ̨̛̬̔ ̛ ̨̪-̨̬̦̌. ʤ̣̌ ̴̛̖̣̯̖ ̦̖ ̭̖ ̨̛̥̬̯́̏̌̚ ̛ ̦̖ ̛̱̥̬̯̌, ̨̭̖̦̏ ̨̯ ̦̜̌-̡̛̯̖̙
̸̨̛̛̣̖̭̯̦̚. ʰ̶̖̣̯́̏̌̚ ̭̖ ̯̖ ̨̯ ̛̬̦̌ ̛ ̡̛̭̻̬̍, ̨̺ ̵̛̍̌ ̨̛̛̪̱̣̐̍ ̸̨̡̖̏̌; ̌ ̡̨̛̦́ ̡̯̌̏̌̚, ̸̖
̨̛̬̔ ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̱̯̌̐̍́̚ ̯̖̣̯̌̌ ̛̭, ̡̪̌ ̭̖ ̬̻̺̯̌̏̌̚. ˁ ̦̭̌ ̦̖ ̖ ̡̯̌̌.

Ͷ ʯ̸̛̦̌ ʸ̛̣̯̌̌ ̦̥́̌ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʶ̻̖̔ ̖ ̨̛̯̹̣̌?

Ͷ ʻ̥́̌ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˁ̨̬̌̔. Ͷ ʤ ̡̻̖̔ ̖ ̨̛̯̹̣̌ ̡̨̛̦̥̱ ̦̖ ̖ ̨̛̖̭̯̦̏̚; ̛̛̣


̨̪̦̖ ̌̚ ̦̖ ̦̥̌̚.

Ͷ ʦ̛̛̦̌̐ ̛̣ ̖ ̨̛̣̍ ̡̯̌̌? ʰ̛̣ ̨̥̙̖ ̛̍ ̦̌̔ ̦̭̌ ̯̖̦̖̐ ̡̡̨̦́̌̏ ̨̡̛̪̬̣̯̖́ ̦̌ ʿ̨̡̛̬̣̖̯́
̡̬̣̌, ̨̦̖̺ ̡̨̯̌ ʯ̛̣́ ̵̻̔?

Ͷ ʻ̖ ̦̥̌̚. ʺ̡̬̌ ̛̣̖̙ ̌̔̚ ̦̭̌ ̛ ̡̨̥̣̌ ̛̪̬̖̦̔̌́ ̭̌ ̨̛̹̣̔ ̨̯ ̨̦̖̐. ʥ̛̺̯̖̌ ̦̌ ̛̦̹̯̖̌
̛̺̍̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̌ ̛̛̥̣̌ ̡̡̨̌̏ ̔̌ ̡̙̯̌̌, ̣̌̌ ̦̖ ̭̌ ̨̐ ̡̛̛̬̖̣̚. ʪ̨̛̬ ̛̥̖̦̯̌̌ ̛̥ ̯̻̦̯̌ ̏ ̬̌̍̌̏̌̚.
ʿ̛̛̣̦̦̯̖̌ ̨̭̯̯́ ̥̖̙̱̔ ̦̭̌ ̛ ̨̛̙̯̏̌, ̡̨̨̜̯ ̭̌ ̛̦̪̱̭̦̣̌̌, ̡̛̜̍́̐̌ ̨̯ ̨̦̖̦̜̦̌̚ ̡̡̨̌̏.

Ͷ ˁ̵̯̬̌ ̛̣ ̛̐ ̖ ̨̛̣̍? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛ ̯̻̜ ̔̌ ̖ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˁ̨̬̌̔. Ͷ ʺ̨̙̖ ̔̌ ̭̥̖ ̛̛̣̍́̐̌̚ ̨̯ ̵̭̯̬̌̌ ̪̬̖̔ ʺ̡̬̌̌
̨̭̥̌ ̌̚ ̔̌ ̨̡̛̯̬̖̥, ̸̖ ̛ ̡̯̱ ̨̯̜ ̖ ̪̬̖̔ ̦̭̌ ̛ ̦̥́̌ ̡̦̻̖̌̔ ̔̌ ̥̖̍́̐̌ ̨̭̖̦̏ ̏ ʺ̨̨̬̖̯.

Ͷ ʦ̸̖̖ ̦̖ ̭̖ ̵̭̯̬̱̥̖̌̏̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦, Ͷ ̛̛̣ ̨̪̦̖ ̦̖ ̸̡̛̛̭̏. ʥ̺̌̌ ̛̥ ̦̖ ̦̖̌̚ ̨̺ ̖


̵̭̯̬̌ ̛ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̺̖ ̱̦̖̌̚; ̡̨̌ ̦̖ ̨̥̐̌ ̔̌ ̭̻̥ ̡̨̯̌ ̨̦̖̐, ̺̖ ̻̍̔̌ ̡̨̯̌ ̡̥̜̌̌ ̛̭Ͷ ̺̖ ̭̖ ̨̍́,
̣̌̌ ̦̥́̌ ̔̌ ̨̐ ̨̡̪̥̌̏̌̚.
˃̨̐̌̏̌ ˁ̨̬̌̔ ̛̱̭̖̯̣, ̸̖ ˃̨̛̛̱̬̦̯̖̏ ̸̨̛ ̦̖ ̭̌ ̡̨̯̌ ̸̨̛ ̦̌ ̖̯̖̔, ̛ ̛̭ ̨̛̛̪̥̭̣̣: ͣˁ̡̬̻̯̍̌
̡̣̌̌́̏̌̚ ̵̛̬̬̯̖̌̍ ̛̱̹̔͞, ̣̌̌ ̦̌ ̣̭̐̌ ̡̛̬̖̻̣̚:

Ͷ ˁ̛̦̖ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ʺ̨̬̖̦̏, ̦̖ ̖ ̨̪ ̛̛̭̣̯̖ ̦̌ ʸ̣̌̍̌̔̌ ̔̌ ̖̐̌̔̌ ̨̺ ̺̖ ̭̯̦̖̌ ̭ ̱̹̯̔̌̌


̛̯; ̨̦ ̡̨̬́̔ ̛ ̦̌ ̶̛̥̣̦̌̌ ̺̖ ̡̛̬̬̹̌̏̌̚ ̡̡̨̌̏ ̭̖ ̨̭̪̯̜̌̏̌ ̏ ̦̖́.

˃̛̱̬̦ ̥̱ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛̍ ̖ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̔̌ ̦̖ ̡̹̌̏̌̚ ̡̡̨̌̏ ̙̖̣̖̹̌, ̡̨̌ ̦̖ ̨̥̙̖̹ ̔̌ ̨̐ ̛̥̹̌. ʤ ̙̖̣̌́,


ʸ̣̌̍̌̔̌, ̔̌ ̻̍̔̌ ̛̖̦̔ ̨̯ ʫ̛̣̬̯̖̔̌. ˃̨̐̌̏̌ ʸ̛̣̯̌̌ ̛̍ ̨̥̣̐̌ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚, ̡̥̬̌̌ ̛ ̸̨̯̣̖̔̌, ̌
̌̚ ̵̺́ ̔̌ ́ ̸̡̥̌̌. ʿ̨̬̭̦̌̌ ̛̣, ̺̖ ̨̛̯̔̌ ̔̌ ̨̥̏̀̏̌ ̌̚ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭́ ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̨̭̻̺ ̡̨̯̌ ̯̖̍,
ʸ̣̌̍̌̔̌.

Ͷ ʺ̨̨̦̐ ̨̥̙̖̹ ̔̌ ̸̛̦̱̹̌ ̨̯ ̴̛̖̣̯̖ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʸ̣̌̍̌̔̌ ̛ ̵̻̻̦̣̏̔̌̚. Ͷ ˃̖ ̭̌ ̡̛̬̭̌̏,


̻̣̹̖̖̦̏̍ ̨̦̬̌̔ ̛ ̛̪̬̯̖̙̯̌̏̌ ̣̭̯̏̌ ̦̌̔ ̶̭̻̬̯̌̌ ̸̨̡̛̖̹̏. ʤ̣̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̯̱̜ ̨̪̦́̏̐̌ ̛̭ ̛̥̭̣́,
̸̖ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̛̍ ̨̛̣̍ ̔̌ ̦̖ ̵̥̖̍́ ̛̐ ̛̭̬̖̺̣̌, ̯̌ ̔̌ ̸̡̛̬̥̌ ̨̪ ̡̨̛̭̬̥̦̯̖ ̛̖̥̦̚ ̛̬̱̥̺̔̌.
ʯ̨̨̺̯̌ ̯̖ ̸̖̖̏ ̭̌ ̛̬̖̦̔̏ ̨̪ ̨̥̻̬̭̯̔, ̨̛̬̐̔ ̛ ̛̛̛̬̻̙̣̔̏̚. ʦ ̵̯̦̯́̌̌ ̛̭̖̯̣̦̏̌ ̛̦̖
̨̡̪̥̬̻̥̖̏̌ ̛̛̣ ̛̬̥̖̐̌́̚ ̡̨̨̪̬̖̥̖̬̦ ̨̻̬̍̚, ̌ ̸̨̡̖̹̯̏̌̌ ̸̱̭̯̌ ̛̦ ̦̣̌́̐̌ ̨̺̖ ̨̪-̡̨̯̖̙.

Ͷ ʻ̨ ̺̍̌̌ ̛̥ ̛̐ ̸̨̛̍̌ Ͷ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ˃̛̱̬̦ Ͷ ̛ ̦̖ ̖ ̛̺̭̯̣̌̏ ̖̍̚ ̵̯́. ˃̨̜ ̡̌̏̌̚, ̸̖ ̸̨̛̪̯
̸̡̨̛̭̏, ̡̨̨̖̯ ̦̖̥̌̚, ̭̥̖ ̨̐ ̸̛̛̦̱̣̌ ̨̯ ̵̯́ ̛ ̯̻̜ ̭̥̖ ̛̭̯̦̣̌̌ ̨̪-̨̨̭̯̖̦̔ ̨̦̬̌̔; ̡̌̏̌̚ ̨̺̖, ̸̖
̣̖̯̖̀̔, ̛̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌ ̡̨̨̦̭̬̌ ̛̌̔̚̚ ʿ̛̛̣̦̦̯̖̌, ̦̖ ̭̌ ̡̨̜ ̦̖̌̚ ̡̨̡̨̣ ̨̪-̨̛̬̔̍ ̨̯ ̨̡̛̬̯̖.

Ͷ ʦ̨̬̦́ ̖ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˁ̨̬̌̔, Ͷ ̨̪̦̖ ̌̚ ̡̨̛̦́ ̛̥̖̙̱̔̚ ̦̭̌. ʤ̣̌ ̛̭̯̬̻̥̦̯́ ̪̻̯ ̖
̸̛̥̻̯̖̣̖̦, ̌ ̨̯ ̨̡̨̛̭̏ ̨̣̖̭̦ ̭̖ ̪̌̔̌.

ʿ̨ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ˃̛̱̬̦ ̛̣̍ ̸̨̛̪̯ ̨̨̛̭̖̥̹̖̦̐̔ Ͷ ̪̬̖̚ ̶̥̖̭̖ ʧ̨̖̬̦̏̌ ̨̪ ̨̨̨̣̖̯̬̖̦̖̯̍
̦̌ ʫ̛̛̦̯̖̔̌, ̏ ̨̛̦̯̐̔̌̌, ̨̺ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̛̬̌̍̌̏̚. ˁ̬̖̔ ̛̻̬̭̯̦̯̖̏̌̚ ̸̖̖̏ ̭̖ ̨̨̨̬̖̣̐̏ ̌̚
̛̭̬̦̖̍̌ ̦̌ ̨̛̬̻̙́ ̛ ̨̛̥̻̺̐ ̛̛̬̥̌, ̨̦ ̥̻̣̯̏̌̌ ̨̺̖ ̦̖ ̛̭̯̣̐̌̌ ̨̔ ˃̛̱̬̦; ̖̣̣̌̍́̏̌̚̚ ̸̨̖̍̌
̨̯̜, ̸̖ ̺̍̌̌ ̥̱ ̸̨̖̭̯ ̨̐ ̣̖̐̔̌ ̸̨̯̬̖̦̖̦̏, ̡̡̨̯̌ ̭̖ ̛̬̏̌̚ ̸̨̡̖̏ ̏ ̨̦̖̺ ̡̨̭̻̪, ̨̺ ̯̬́̍̏̌ ̔̌
̦̪̱̭̦̖̌.

ʤ ˈ̛̱̬̦ ̨̬̖̔̍ ̨̪̦̣̌̏̌̚ ̵̨̬̬̭̯̯̌̍̌ ̛ ̛̭̻̬̙̦̔̌́ ̡̛̖̚ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏, ̯̌ ̸̨̖̭̯ ̨̬̬̣̌̐̏̌́̚ ̭


̦̖́ ̌̚ ̨̪̣̦̖̯̖̌̏ ̦̌ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯̖ ̡̬̣̖̌ ̛ ̌̚ ̯̱̜, ̡̡̨̌̏ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̯̦̖̌, ̡̨̌ ̱̭̪̖̯́ ̛̛̣ ̭̖
̨̪̬̣̯̏̌́. ˁ̶̨̻̬̖̯ ̥̱ ̨̛̪̬̖̣̣̏̌ ̨̯ ̦̖̙̌̔̔̌ ̛ ̨̯̻̬̏̔ ̬̣̏́̏̌ ̏ ̡̬̜̦̯̌̌̌ ̨̪̖̍̔̌; ̨̨̺̯̌̚ ̥̱ ̭̖
̨̭̯̬̱̣̏̌ ̨̨̦̖̻̥̙̦̏̚ ̔̌ ̛̥̌ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̛̭̣̌, ̨̨̭̪̭̦̍̌ ̔̌ ̨̛̪̭̐̌ ̡̣̭̻̍́̌ ̛ ̨̥̺̯̦̌̌
ʫ̛̣̬̯̖̔̌.

Ͷ ˃̖ ̭̌ ̛̛̙̣̏̔̌ ˁ̛̖̯̣̦̯̏̌̌ ̦̌ ʯ̪̌̌̔̌ Ͷ ̡̣̌̏̌̚ ̨̯̜ Ͷ ̛ ̏ ̡̬̌́ ̦̌ ̡̛̬̺̯̌̌̌ ʺ̡̬̻̯̌


̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̪̖̦̖̍̐ ̪̬̖̔ ̶̛̣̯̌̌ ̛̥.

ʺ̨̬̖̦̏ ̦̖ ̥̱ ̻̬̣̏̌́̏̌̌̚̚, ̨̪̦̖̙̖ ̨̺̥ ̛̣̍̌ ̭ ˈ̛̱̬̦, ̛̛̺̭̯̣̯̌̏́ ̡̬̜̌ ̛̣̖̙̣̐̔̌̚


̦̖̭̻̥̦̖̦. ʤ̣̌ ̏ ̛̦̖̜̦́ ̨̬̔ ̨̭̻̺ ̨̛̪̦̣̌̏̌̚ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯̖ ̨̛̪̬̖̥̻̬̭̯̔ ̛ ̯́ ̛̭ ̡̣̌̏̌̌̚ ̦̱̥̌:
ͣʰ ̭̖̏ ̡̪̌ ̦̖ ̭̌ ̛̣ ̛̦̪̱̭̦̣̌̌ ˁ̛̖̯̣̦̯̏̌̌, ̦̖ ̭̌ ̛̣ ̦̖̭̔ ̛̛̣̹̖̦ ̨̯ ̦̖́? ʺ̨̙̖ ̛̍ ʦ̛̛̣̭̯̖̣̦̯̖̌
̦̌ ʯ̪̌̌̔̌ ̭̌ ̛̐ ̨̡̛̛̪̬̱̣̔ ̨̯ ̛̛̥̭̣̯̖ ̛̭; ̌ ̨̯̐̌̚ ̡̡̌ ̵̛̍̌ ̨̛̥̣̐ ̨̛̬̔ ̛ ʿ̨̨̛̻̬̬̦̯̖̏̔ ̔̌
̨̪̖̯̍̔́ ̛̖̦̔ ̨̯ ʦ̨̛̭̖̥̻̺̯̖̐?͞
˄ ˈ̛̱̬̦ ˃̨̛̣̦̌ ̡̭̹́̌ ̨̦̥̣́̌ ̛ ̡̭̦́̌ ̨̯ ̨̨̛̪̦̔̍ ̛̭̻̥̦̖̦́; ̣̌̌ ̪̬̖̚ ̨̖̦̔ ̨̨̪̬̣̖̯̦
̨̱̯̬ ̦̌ ̨̛̦̌̚ ̨̛̦̐̔̌ ̨̯̜ ̭̖ ̛̭̻̱̣̍̔ ̨̯ ̨̡̨̦̖̭̪̜̦̌ ̡̬̥̔́̌ ̛ ̪̬̖̚ ̶̛̖̣́ ̖̦̔ ̛̣̍ ̡̨̯̌ ̸̥̬̖̦̌
̨̡̣̍̌; ̌ ̸̖̖̬̯̏̌ ̡̬̖̻̣ ̨̦̖̪̦̏̌̚:

Ͷ ʶ̨̨̯̐̌ ̥̖ ̨̛̪̬̯̏̌̚, ʺ̨̬̖̦̏ ʫ̣̖̖̦̔̏, ̺̖ ̯̖ ̨̭̯̌̏́ ̔̌ ̛̪̹̌̚ ̡̛̦̭̣̖̦̌̔̌ ̦̌


ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔. ʶ̡̬̯̻̌ ̖ ̸̨̡̛̖̹̯̏́ ̨̛̙̯̏ ̛ ̨̨̥̦̐ ̛̖̍̔ ̨̐ ̪̣̹̯̌̌̏̌̚ ̨̛̬̔ ̏ ̨̛̥̬̦ ̬̖̥̖̏.

Ͷ ʦ̛̛̦̌̐ ̖ ̨̛̣̍ ̡̯̌̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ̯́. Ͷ ʻ̨ ̡̡̨̌̏ ̭̖ ̨̭̪̯̜̌̏̌ ̏ ̨̭̣̯̏̌̌ ̛̯?

Ͷ ˁ̨̛̱̬̦̐ ̺̖ ̔̌ ̖ ̨̭̥̌ ̨̡̨̛̦̖̦̍̏̌ ̨̛̪̬̖̪̣̭̯̔̌̏̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˈ̛̱̬̦, ̣̌̌ ̛̣̖̙̣̐̔̌̚


̨̬̯̬̖̙̖̦̌̏̚. Ͷ ʽ̸̖̍̌ ̡̨̨̜̯ ̣̖̐̔̌ ̨̡̨̛̯̬̯ ̦̪̬̖̌̔, ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̙̏̔̌ ̨̖̦̔: ̸̖ ̦̖̺̯̌̌ ̦̖ ̺̖
̨̭̯̦̯̌̌ ̡̛̯̌̏̌, ̡̡̨̛̯̌̏ ̵̍́̌. ˁ̡̣̻̭̻̻̯̍ ̺̖ ̖ ̨̡̙̖̭̯ ̛ ̖̦̯̔̌̌ ̭̯̬̦̌̌ ̺̖ ̵̬̱̦̖. ʤ̡̨ ̪̦̯̌̔̌
̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯̖ ̡̬̣̖̌, ̨̣̚ ̺̖ ̨̛̭̪̣̖̯ ̛ ʫ̛̛̦̯̖̔̌; ̌ ̛̦̖ ̭̥̖ ̦̜̌-̨̛̣̍̚ ̨̔ ʦ̬̌̐̌. ˃̌́ ̖̥́̚ ̨̥̙̖
̔̌ ̨̪̪̦̖̌̔ ̏ ̨̦̖̐̏̌ ̣̭̯̏̌. ʻ̨ ̨̜̖̔̔ ̛̣ ̖̯̍̔̌̌, ̦̖ ̺̖ ̛̯ ̡̙̌̌: ͣʻ̖ ̭̖ ̵̭̯̬̱̜̌̏̌!͞. ʯ̨̨̺̯̌ ̛̯ ̭̖
̨̛̹̍ ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̨̯ ̨̨̦̏̌, ̨̺ ̭̣̱̙̌̌̏̌̚ ̵̭̯̬̌, ̛ ̛̪̬ ̨̯̏̌ ̦̖ ̛̱̹̐̍ ̦̖̙̌̔̔̌. ʤ̣̌ ̺̖ ̛̯ ̡̙̌̌:
ͣʻ̖ ̸̡̜̌̌!͞. ˍ̖ ̭̖ ̻̬̦̏̌, ̡̨̨̯̐̌ ̨̥̐̌, ̨̦ ̦̖ ̥̖ ̸̡̜̌̌! ʥ̜́̐̌ ̦̌ ̀̐ ̡̨̡̨̨̣̯ ̭̖ ̨̥̙̖ ̨̪-̨̻̬̍̚ Ͷ
̶̨̖̣̖́ ̛̣, ̺̖ ̯̬̻̦̐̌ ̨̛̪̬̔ ̯̖̍ ̛ ̺̖ ̯̖ ̨̡̛̯̬́, ̨̛̬̔ ̡̨̌ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̪̬̖̯̻̬̭́ ̶̣́ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔.

Ͷ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̖ ̨̛̹̬̖̦̍ ̛ ̦̥́̌ ̏ ̨̦̖̐ ̨̨̥̖̔̏ ̌̚ ̶̛̛̛̦̦̐̌̚ Ͷ ̡̬̖̣̌ ʺ̨̬̖̦̏. Ͷ


ʻ̡̻̖̌̔ ̔̌ ̥̍́̐̌ ̛ ̡̨̨̐ ̔̌ ̖̥̏̌̚ ̭̻̭ ̭̖̖̍ ̛̭ Ͷ ̨̛̥̦̦̌̚ ̛̛̣ ̹̖̪̌ ̛̛̬̦̍̌̚?

ʪ̨̻̣̐ ̛̛̥̭̣̣ ˈ̛̱̬̦ ̛ ̡̦̬̌̌́ ̨̪̬̱̥̣̔̌:

Ͷ ʰ̛̔ ̛̪̬ ̸̛̛̥̜̦̌́ ̛̥ ̨̬̔ ̏ ʥ̛̬̖̯̣. ʪ̨̯̥̌ ̭̌ ̨̡̨̨̣ ̛̯̬̜̭̖̯ ̛̣̖̏̐ ̨̪ ̸̛̛̪̯ ̨̪̣̖̯.

Ͷ ʶ̡̌ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̛̦ ̨̨̪̥̦̯̐̌ ̣̖̯̖̀̔, ̡̨̌ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̨̜̯̔̔̌ ̛̣̚ ̬̖̥̖̦̏̌? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̌̚
ʺ̨̬̖̦̏. Ͷ ʥ̨̨̛̖̬̯̏́ ̨̬̔ ̸̖̖̏ ̪̦̌̔̌. ˀ̵̱̦̖ ̛̣ ̛ ̡̛̛̖̣̯̏́ ˈ̨̨̬̌̔̏ ̨̬̔, ̏ ̡̡̛̌̏ ̡̛̱̪̔ ̺̖ ̭̖
̡̛̱̬̏̌ ̨̨̛̥̣̬̜̦̯̌̍́ ʻ̨̬̌̔ ̦̌ ˈ̣̖̯̌?

Ͷ ʦ ̡̡̨̛̯̌̏ ̦̥̖̬̯̌́ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˈ̛̱̬̦. Ͷ ʺ̶̛̣̦̌̌ ̭̌ ̯̖ ̛ ̡̛̦̖̱, ̣̌̌ ̦̖ ̭̖ ̭̻̥̦̜́̏̌ ̏


̵̯̦̯́̌̌ ̨̣̖̭̯̔̍. ʶ̻̖̔ ̬̱̖̔̐̌̔ ̛̙̹̏̔̌ ̦̖̙̌̔̔̌?

Ͷ ʻ̖ ̨̨̛̬̹̐̏ ̌̚ ʧ̨̨̛̦̣̦̔ Ͷ ̡̬̖̣̌ ʺ̨̬̖̦̏.

Ͷ ʻ̖ ̨̨̬̐̏́, ̨̨̺̯̌̚ ̯̱̜ ̛̥̖ ̛̦̏̐̌ ̦̖ ̖ ̨̛̥̦̣̌̏̌ ̨̯̻̏̔ ̛̱̭̯̦̯̖ ̛̥Ͷ ̡̣̌̌̚ ˈ̛̱̬̦. Ͷ ʰ
̭̖̏ ̡̪̌ ̨̬̦̏́ ̖ ̨̨̦̏̌, ̨̺ ̛̭ ̸̱̣̏̌̌: ̡̨̦́̐̌ ̵̍́ ̯̥̌. ʤ̣̌ ̛̯ ̛̪̬̦̥̌̏̌̚ ̭̖̐̌ ̨̡̨̨̯̬̖̦̏, ̡̡̨̯̌
̡̨̛̦̥̱ ̛̬̱̥̱̔̐: ̦̖ ̦̥̌̚ ̡̻̖̔ ̖.

Ͷ ʻ̨ ̭̖ ̨̭̖̺̹̔̌ ̛ ̨̭̪̬̖̔ ̥̖̦ ̨̭̯̔̌ ̸̨̨̯̦ Ͷ ̨̛̣̔̍̌̏̌ ʺ̨̬̖̦̏.

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛ ̯̻̜ ̔̌ ̖ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˈ̛̱̬̦. Ͷ ʻ̨ ̨̨̖̯̔̔ ̭̥̌ ˃̨̱̬̦̐ ̦̖ ̥̖ ̨̨̨̛̭̏̍̔ ̨̯


̡̣̖̯̯̏̌̌, ̦̖ ̵̛̍ ̨̛̭̪̖̣̣̔ ̨̡̛̯̖̔̐̌̔ ̛̭ ̨̛̬̔ ̛ ̭ ̯̖̍; ̯̻̜ ̸̖ ̨̦̪̬̦̌̌̚ ̛̍ ̛̯̻̬̭̣̌. ʤ ̡̨̌ ̌̚ ̨̭̜̏
̭̬̥̌ ̛ ̨̨̪̬̚ ̨̨̨̪̬̬̐̏́, ̦̜̌-̨̨̥̦̐ ̔̌ ̛̭̯̦̖̹̐ ̨̔ ̸̡̣̖̦̌̀̌̚ ̨̪̬̯̌; ̨̨̺̯̌̚ ̨̔ ̛̥̐̌, ̡̨̨̯̐̌
˃̨̱̬̦̐ ̯̬̻̦̖̐ ̦̌ ̨̜̍ (̌ ̌̚ ̨̨̨̪̦̔̍ ̨̦̖̺ ̦̖ ̭̖ ̨̨̛̬̐̏ ̛ ̦̥́̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̡̨̨̭̬ ̔̌ ̭̯̦̖̌), ̡̨̛̦̜
̦̖ ̺̖ ̣̖̖̏̚ ̏ ʿ̨̨̨̯̜̦̯̌ ̡̨̬̣̭̯̌̏.

Ͷ ˍ̨̥ ̏ ̨̯̏́ ̨̬̔ ̦̥́̌ ̦̖̙̌̔̔̌ Ͷ ̡̬̖̣̌ ʺ̨̬̖̦̏ Ͷ ̛ ̨̺̥ ̛̛̪̬̯̖̣̯̖́ ̛̯ ̨̡̯̯̌̏̌̚
̨̨̪̥̺, ̸̛̦̌̚ ̯̬́̍̏̌ ̭̥̌̌ ̔̌ ̬̖̹̥̌̏̌; ̛ ̭̖̐̌ ̛̥ ̵̬̱̥̦̌ ̛̥̭̻̣ ̌̚ ʪ̨̛̬̯̌.

Ͷ ʦ̭̖ ̨̡̨̛̦̭̌̏ ̭̖ ̶̛̖̣̹ Ͷ ̡̣̌̌̚ ˈ̛̱̬̦.


Ͷ ʿ̡̨̨̬̖̥̖̬̦ ̨̡̨̛̭̏ ̨̦̬̦̌̏́ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ʺ̨̬̖̦̏. Ͷ ʤ̣̌ ̨̭̪̬̖̔ ̥̖̦ ̦̜̌-̨̪̭̣̖̖̦̔
̨̯ ̸̡̛̛̭̏ ̛̪̬̖̬̐̌̔ ̺̖ ̨̛̱̭̯ ʿ̨̭̻̯́ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌; ̌ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̦̖ ̺̖ ̪̬̖̦̖̬̖̦̯̍̐̌ ̨̭̯̐ ̨̯
ʥ̨̨̛̖̬̏́ ̨̬̔. ʻ̛̥̌ ̦̖ ̭̻̥ ̶̨̛̭̬̦̔̌ ̦̌ ̡̬̣̌́? ʻ̛̣̌ ̺̍̌̌ ̛̥ ̖ ̡̦̱̏ ̦̌ ʥ̨̬̖̬̐, ̨̭̻̺ ̡̨̯̌
ʥ̖̬̖̦, ̛̭̦ ʥ̵̨̛̬̬̌̌̏.

Ͷ ˁ̶̨̻̬̖̯ ̛̥ ̦̖ ̡̨̛̣̦ ̡̻̥ ˃̨̛̦̣̐ Ͷ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ˈ̛̱̬̦. Ͷ ʻ̖ ̺̖ ̛̛̏̔ ̡̬̣̌ ˇ̨̛̦̦̐


̨̨̪̥̺ ̨̯ ̨̦̖̐; ̛ ̭̥̌ ̦̖ ̦̥̌̚ ̡̡̌̏̌ ̡̭̦́̌ ̨̬̻̺̍̐̌ ̵̱̔̌ ̛̥, ̸̡̨̣̖̥ ̨̛̪̥̭̣́ ̌̚ ʪ̨̛̬̯̌.

Ͷ ʺ̨̯́̌ ̱̹̔̌ ̡̪̻ ̨̡̪̥̬̻̏̌, ̨̺̥ ̭̖ ̨̭̪̥̖̦̖ ̌̚ ʥ̛̬̖̯̣ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ʺ̨̬̖̦̏.

˃̨̐̌̏̌ ˈ̛̱̬̦ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̭̖ ̬̭̥̣̌́̚ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʫ̨̯ ̸̖ ̵̭̖̦̥̖̔̌ ̔̌ ̨̛̭̪̬̥ ̌̚ ̨̛̛̦̖̱̣̥̏ ̦̖̺̌ ̛ ̡̛̭̖̦ ̨̯ ̨̛̣̹ ̛̭̻̦̺̌. ʻ̖ ̺̖ ̨̜̖̔̔


̖̯̍̔̌̌; ̌ ̡̨̌ ̭̖̏ ̡̪̌ ̛̦ ̨̛̭̪̣̖̯, ̨̯̐̌̏̌ ̸̡̨̛̭̏ ̛̛̭̌̏̚ ̨̯ ̵̨̨̯̯̬̬̭̯̏́̌̌̍ ̛ ̨̥̻̬̭̯̔. ˁ̨̛̯̬
̡̡̨̨̯̌̏ ̛̯ ̨̪̖̣̏́̏̌ ̶̨̭̻̬̖̯; ̨̭̥̌ ̦̖̖̜̔ ̔̌ ̭̖ ̛̹̍̌̏. ʤ ̡̨̌ ̨̛̪̭̯̦̖̥̐ ̨̪̖̍̔̌, ̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯̖
̡̬̣̖̌ ̭̌ ̛̛̬̖̹̣ ̔̌ ̨̻̭̯̦̯̏̌̏́̚ ̸̡̛̛̭̏ ̛̣̖̦̏̌̔́ ̦̌ ʥ̨̨̛̖̬̏́ ̨̬̔; ̌ ̶̛̦̭̣̖̦̯̌̔̌̌ ̛̭ ̛̯,
ʺ̨̬̖̦̏, ̡̺̖̬̌ ʥ̨̬̱̦̌̌̐̔̏̌. ʻ̨̛̖̯̦̍́ ̛̖̥̚ ̺̖ ̣̖̖̥̏̌̔ ̨̯̐̌̏̌ ̛ ̡̨̛̖̣̏ ̨̦̭̣̖̭̯̌̔̏ ̺̖ ̭̖
̪̦̖̌̔ ̦̌ ̛̦̹̌́ ̛̭̦. ʥ̖̚ ̨̨̣̯̚ ̨̯ ˁ̖̖̬̏̌ ̨̯̜ ̺̖ ̭̖ ̨̛̭̖̔̍ ̭ ̨̦̖̭̥̖̯̦ ̨̨̯̭̯̍̐̌̏ ̛ ̺̖ ̻̖̍̔ ̡̬̣̌
̥̖̙̱̔ ̣̖̯̖̀̔.

Ͷ ˈ̛̱̬̦ ˃̨̛̣̦̌ Ͷ ̡̬̖̣̌ ʺ̨̬̖̦̏, Ͷ ̯̱̜ ̺̖ ̖ ̨̪-̨̬̦̏́ ̔̌ ̡̙̌̌: ̨̡̨̛̦̭̌̏ ̣̖̹̐̔̌, ̣̌̌
̭̖ ̨̍́ ̔̌ ̦̖ ̪̦̖̥̌̔ ̡̨̛̦̚.

Ͷ ʽ̯ ̯̱̜ ̛ ̏ ̦̜̌-̛̣́̚ ̸̭̣̱̜̌ ̦̖̖̜̔ ̔̌ ̭̖ ̨̛̹̍ Ͷ ̡̣̌̌̚ ˈ̛̱̬̦.

ʿ̬̖̚ ̯̌́ ̨̦̺ ˃̛̱̬̦ ̏ ̨̪̣̱̭̻̦ ̡̭̹́̌ ̛̱̭̖̯̣ ̡̡̌ ̡̥̜̌̌ ̥̱ ̛ ̺̍̌̌ ̥̱ ̨̭̯̯́ ̡̬̜̌ ̨̨̣̖̣̯̐
̛ ̨̐ ̣̖̯̐̔̌ ̭̻̭ ̛̭̖̺̏ ̏ ̶̬̻̖; ̣̌̌ ̦̖ ̱̭̪̣́ ̔̌ ̻̬̦̖̚ ̶̛̣̯̌̌ ̛̥.

ʦ ̨̨̱̯̬̯ ̦̌ ˃̨̛̛̱̬̦̏́ ̨̬̙̖̦̔ ̖̦̔ ˈ̛̱̬̦ ̨̛̪̬̣̔̌ ̦̌ ̛̭̦̌ ̛̭ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̡̛̦̙̣̌ ̭


̡̬̻̙̔̌ ̛ ̶̨̛̦̙̦̌ ̏ ̨̛̭̬̖̬̭̯̍ ̛ ̸̨̖̬̦; ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʻ̡̨̛̭̣̖̦̌̔ ̦̌ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔, ̨̖̯ ̛̯ ̬̔̌ ̌̚ ̡̛̪̬̦̌̌̚. ʤ̣̌ ̛̦̥̜̏̌̏̌! ʸ̨̯̀ ̖


̨̨̛̭̯̬̖̯, ̌ ̨̭̯̥̦̯̌̌̌ ̛̭̣̱̙ ̨̭̥̌ ̦̌ ̨̨̨̦̐̏̌, ̨̺ ́ ̣̖̖̏̌̔. ʥ̛ ̭̬̣́̌̌̚ ̡̬̻̯̌̌ ̛̯ ̨̭̻̺ ̯̻̜
̨̣̖̭̦, ̡̡̨̯̌ ̛ ̡̨̭̏́ ̨̬̱̔̐ ̨̦̖̺. Ͷ ʿ̨̭̣̖ ̛̦̣̏̔̐̌ ˃̛̱̬̦ ̵̻̬̱̏ ̥̭̯̌̌̌, ̶̖̣̱̦̣̌ ̨̐ ̛ ̨̛̣̔̍̌̏:
Ͷ ʫ̨̯ ̸̖ ̸̖̖̏ ̥̖ ̛̦̹̹̌̔̏̌̏̌ ̨̪ ̬̻̭̯, ̛̭̦̖ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏; ̡̨̨̭̬ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̺̖ ̛̭ ̨̡̨̯̣̚ ̨̡̛̭̏. ʰ
̨̜̯̔̔̌ ̛̣ ̛̯́ ̛̦̔, ̨̛̥̦̦̌̚ ̺̖ ̭̖ ̨̯̍́ ̨̯ ̡̛̦̙̣̌̌ ̛̯.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̛̣̍́̐̌̚ ̨̯ ̭̯̯̌́̌ ̛ ̭̖ ̨̛̱̭̥̯̣̌, ̌ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ ̬̖̖̣̐̌ ̨̛̯̪̣̦̌ ̡̨̯̌ ̪̬̻̏
̸̭̣̻̦̖̏ ̸̣̻ ̦̌̔ ̥̬̻̦̣̯̌̌̌̌̚̚ ̖̥́̚. ʿ̨̯̬̣̏̌́ ̛̭ ̛̛̺̦̯̖̍̌ ̨̭̣̏̌: ̡̛̦̭̣̖̦̌̔ ̦̌ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́
̨̬̔; ̨̦ ̛ ̛̬̱̔̐ ̨̭̣̏̌ ̥̱ ̨̛̹̣̔ ̦̌ ̱̥: ͣˀ̜̌̔̌̏̌̚ ̭ ̨̡̛̹̬̌ ̡̬̻̌, ̣̌̌ ̨̭̥̌ ̨̦̱̜, ̨̺ ̖ ̨̯̖̏͞.
ʰ̸̛̯̣̌̚ ̛̪̬ ˁ̨̬̌̔ ̛ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ ʸ̣̌̍̌̔̌, ̦̖̭̔ ̛̥ ̖ ̡̛̪̬̦̌̚, ̨̛̬̙̖̦̯̔́ ̖̦̔ ̦̌ ̡̛̦̭̣̖̦̌̔̌ ̦̌ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔! ʯ̯̱̜̌


̛̯ ̨̦̭́ ̨̡̪̬̻̔̌. ʫ̨̯ ̨̦̙ ̡̨̯̻̥ ̡̡̨̻̯̌̏ ̛̯ ̯̬́̍̏̌; ̭ ̨̦̖̐ ̨̥̙̖̹ ̨̛̬̔ ̛ ̡̨̭̻̥ ̦̌ ̖̔̏ ̔̌
̭̬̖̙̖̹.
ˁ̛̥̱̯̣ ̭̖ ˁ̨̬̌̔, ̨̪̦̖̙̖ ̦̖̣̌̚, ̸̖ ˃̛̱̬̦ ̭̥̌ ̖ ̸̨̛̪̣̱̣ ̡̛̦̙̣̌̌ ̛̯̌̚ ̛̭̱̯̬̦; ̣̌̌ ̭̬̖̔
̣̖̯̖̀̔ ̭̖ ̨̭̥̯̣́̌ ̌̚ ̨̡̛̭̻̬̣̖̦̖̍ ̔̌ ̨̡̯̙̖̹̌ ̬̔̌ ̨̯ ̸̨̛̯́ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍ ̶̛̖̭̦̔̌. ʯ̯̱̜̌
̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ̨̯̻̬̙̖̭̯̖̦̏:

Ͷ ʽ̯ ̺̖̻̬̔ ̨̬̔ ̵̨̨̛̪̬̙̹̔̌̚, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏. ʻ̨̛̺ ̦̖ ̭̻̥ ̨̛̭̯̬̣, ̌̚ ̔̌ ̭̣̱̙̌̌̚


̨̨̪̖̦̔̍ ̨̡̪̬̻̔̌, ̛ ̖̔̏̌ ̛̣ ̺̖ ̨̐ ̭̣̱̙̌̌̚ ̏ ̡̨̨̥̣̯̌ ̛̦̔, ̨̺ ̛̥ ̨̭̯̯̌̏̌; ̨̦ ̺̖ ̨̭̯̬́ ̡̡̨̨̯̌̏
̨̥̐̌. Ͷ ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̛̛̯̖̣̣̐̚ ̡̛̦̙̣̌̌ ̨̯ ̶̨̛̦̙̦̯̌̌, ̨̛̣̔̍̌̏: Ͷ ˍ̖̻̬̔ ̬̔̌ ̖ ̛̛̦̭̯̦̌̌ Ͷ ̨̛̭̯̬̖
̨̯ ̴̸̡̛̖̣̖̭̌ ̨̭̯̥̦̌̌. ʽ̯̦̔̌̏̌ ̛̥ ̛̣̪̭̹̖̏̌ ̨̛̪̬̻̯̔ ̨̔ ̦̖́.

ˁ̡̨̨̬ ˈ̛̱̬̦ ̖̣̣̌̍́̌̚̚, ̸̖ ˃̛̱̬̦ ̦̖ ̨̛̦̭ ̡̛̦̙̣̌̌, ̛ ̨̐ ̛̪̯̣̌̌̚ ̛̣̔̌ ̦̖ ̭̖ ̖ ̛̛̪̣̹̣̌̚


̨̯ ̨̛̪̬̖̱̪̬̖̙̖̦̖̯̔̔. ʤ ˃̛̱̬̦ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏:

Ͷ ʻ̖, ̨̦ ̨̐ ̵̨̛̪̬̔̌ ̦̌ ˁ̨̬̌̔ ̶̨̻̬̖̣̖̔̏̔̌.

Ͷ ʻ̛̥̌ ̪̬̖̦̖̬̖̹̍̐̏̌ ̛̛̺̦̍̌́ ̛̭ ̬̔̌? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̌̚ ʺ̨̬̖̦̏.

Ͷ ʻ̖ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˃̛̱̬̦, Ͷ ̨̦ ̸̨̛̥̍̌ ˁ̨̬̌̔ ̛ ̛̥ ̖ ̙̣̌ ̌̚ ̨̦̖̐.

˃̨̐̌̏̌ ˈ̛̱̬̦ ̨̪̬̱̥̣̔̌:

Ͷ ˁ ̨̪̬̌̏ ̛̭ ̨̛̪̬̣̔̌ ̛ ̛̯̬̯̖ ̦̖̺̌, ˃̛̱̬̦: ̸̨̛̍, ̨̙̣̭̯̌, ̌ ̡̛̦̙̣̻̯̌ ̖ ̦̜̌-̛̬̖̦̯̔̍́


̬̔̌.

Ͷ ʺ̡̬̌̌ ̸̖ ̦̖ ̬̥̏́̏̌ ˁ̨̬̌̔ ̔̌ ̨̐ ̭̣̱̙̌̌̏̌̚ Ͷ ̨̛̣̔̍̌̏̌ ʺ̨̬̖̦̏. Ͷ ˁ̥̌ ̭̖ ̖ ̨̡̛̭̯̣̌̌


̨̯ ̡̨̦̖̻̬̦̭̯̌̔ ̛ ̛̍̌̏ ̙̦̯̏̌̌̌ ̨̬̯̌̍̌, ̨̨̺̯̌̚ ̵̨̪̬̭̌̏̌ ̬̖̥̖̏ ̌̚ ̨̛̛̬̖̣̔̍, ̡̨̨̛̯ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̥̱
̖ ̨̛̻̣̙̣̏̚.

Ͷ ʦ̡̛̻̪̬̖ ̯̱̜ ̛̻̍̔ ̨̛̙̣̭̯̌̏̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˈ̛̱̬̦. Ͷ ˋ̖̭̯̦̌ ̡̬̻̌ ̛ ̨̬̦̏́ ̶̭̻̬̖ ̨̥̯̐̌
̔̌ ̡̭̻̬̯̍̌; ̌ ̨̯̐̌̚ ̬̦̯̌̌̌ ̖ ̨̪-̣̯̀̌, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̡̨̌ ̬̏̌̐ ́ ̦̦̖̭̖̌.

Ͷ ˁ̖̐̌ ̸̨̖̍̌ ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̸̡̹̌̌ ̌̚ ̬̱̔̐ ̡̛̦̙̣̌ Ͷ ̡̬̖̣̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ˃̻̜
̨̡̪̬̻̻̯̔̌ ̺̖ ̖ ̡̛̛̛̭̯̦̭, ̨̨̺̯̌̚ ̨̐ ̛̪̬̹̌̏ ̌̚ ̨̭̏́ ̡̭̥̖̯̌.

ʦ̭̖ ̡̪̌ ˃̛̱̬̦ ̖̣̣̌̍́̌̚̚, ̸̖ ̦̭̖̯̦̖̌ ̡̻̥ ˁ̨̬̌̔ ̭̖ ̨̛̯̦̭̣̌́ ̨̪-̨̡̨̨̣̭̣̦̦̍̌̐, ̌ ̨̯̜ ̭̖
̵̦̣̌̏̌̌̚ ̔̌ ̨̛̛̬̯̌̍̚ ̨̣̥̐́ ̨̯̬̦ ̌̚ ̣̖̯̖̣̏̌̔́ ̦̌ ̨̥̔̌.

ʪ̨̨̹̣ ̨̖̦̔ ̨̭̦́ ̨̱̯̬ ̪̬̖̚ ̶̥̖̭̖ ʸ̨̨̯̬̦, ̡̨̨̯̐̌ ˃̛̱̬̦ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̭̖ ̛̭̻̱̣̍̔ ̨̯
̪̖̭̖̦̯̌ ̦̌ ̛̯̬̻̍; ̛ ̡̨̯̌ ̸̛̛̯̣̌̚ ̦̌ ̪̬̌̐̌, ̻̬̦̣̌̚ ̏ ̨̬̔̏̌ ̔̌ ̭̖ ̯̻̣̪̯́ ̵̨̬̌ ̦̌ ̡̨̦̖ ̛̛̣
̛̭̪̖̹̖̦, ̸̡̛̛̭̏ ̏ ̨̪̻̣̦ ̨̨̜̦̍ ̛̭̦̬̙̖̦̖̌́. ʯ̭̯̦̣̌̌̌ ̭̬̖̔ ̵̯́, ˈ̛̱̬̦ ̨̨̬̖̣̐̏ ̭ ̶̨̛̜̯̖̍ ̛
̬̣̌̔̌̏̌̚ ̡̨̛̥̦̌̔; ̛ ˃̛̱̬̦ ̬̬̣̌̍̌̚, ̸̖ ̨̺̖ ̛̭̻̺́ ̖̦̔ ̺̖ ̨̪̯̖̣̯̐́ ̌̚ ʥ̬̌̌̔ ʫ̜̯̖̣. ˃̡̱ ̛̣̍̌
̨̭̥̌ ̵̨̬̦̯̌̌̌ ̛ ̛̭̯̯̏̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦, ̨̦ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̯́̏́ ̸̡̛̛̭̏ ̥̻̙̖ ̨̯ ̭̯̬̦̯̌̌̌. ʻ̡̨̛́ ̸̖̖̏
̛̛̣̍ ̛̛̥̦̣̌̌̚ ̭ ̸̸̨̛ ̥̱ ˈ̨̱̬; ̨̛̥̦̦̌̚ ̛̬̱̔̐ ̛̺̖̣ ̔̌ ̛̭̯̦̯̌̐̌̚ ̨̪ ̪̻̯́ ̣̖̯̖̣̏̌̔́ ̦̌ ʪ̨̬-
̨̛̣̥̦ ̛ ̔̌ ̨̪̭̣̖̯̔̏̌ ̦̥̖̦̯̌̌̌̚ ̥̱ ̡̻̥ ̡̡̛̬̣̭̌́ ̨̭̬̍.

˃̨̐̌̏̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̭̖ ̨̭̱̣̍̐̏̌̌ ̭ ˈ̛̱̬̦, ̖̍̚ ̔̌ ̨̛̬̦ ̛̭̻̣̚; ̛ ̡̬̖̣̌:

Ͷ ˍ̖ ̪̌́̚ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛̥ ̨̛̪̖̬̏ Ͷ ̛ ̨̦̱̜, ̨̺ ̸̖̖̏ ̛̥̥̖̌, ̛ ̨̨̬̱̯̔̐, ̨̺ ̯̖̪̻̬̏̌ ̺̖


̨̜̖̔̔.
ʤ ˈ̛̱̬̦ ̜ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏:

Ͷ ˁ̨̨̥̍̐, ̡̨̣̖̯̖̣̏̌̔ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦; ̯̬̻̥̖̐̏̌ ̦̖̭̔ ̭ ̡̯̌̌̏̌ ̦̖̙̌̔̔̌, ̡̡̨̯̌̏̌ ̛̦̏̐̌ ̨̔


̦̖̭̔ ̦̖ ̭̥̖ ̛̛̖̣̏̔. ʻ̡̖̌ ̛̛̥̭̣̥, ̸̖ ̦̭̬̖̌̔ ̣̯̯̀̌̌ ̛̥̌̚ ̡̛̪̬̦̻̯̌̚ ̺̖ ̖ ̨̪-̖̭̖̣̏ ̨̯ ̡̨̭̏́̐̌, ̌
̨̛̪̬̔ ̦̖́ ̺̖ ̨̜̖̔̔ ̨̪̬̣̖̯ ̖̍̚ ̵̭̯̬̌ ̛ ̨̛̯̬̖̏̐! Ͷ ˁ̖̯̦̖ ̛̦̣̏̔̐̌ ˃̛̱̬̦ ̦̌ ̨̬̥̌ ̛ ̡̛̦̣̏̌ ̡̻̥
̶̨̛̜̯̖̍: Ͷ ʿ̨̡̙̖̯̖̌ ̦̌ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̡̛̦̭̣̖̦̌̔ ̡̡̌ ̣̖̭̯̯̍́ ̸̨̥̖̖̯̖̏ ̛̏!

ʰ ̶̨̭̣̻̦̖̯ ̨̣̖̭̯̣̌̍́̚ ̨̪ ̨̛̭̯̬̖̯̯̌̌, ̡̨̨̯̐̌ ̪̖̯̖̭̖̯̔ ̸̥̖̌ ̵̡̛̛̬̻̦̣̏̌̚ ̨̯ ̶̨̛̛̦̙̦̯̖


̛ ̏ ̨̬̔̏̌ ̨̡̯̖̦̣̌ ̨̛̜̦̯̍́ ̡̛̏ ̦̌ ʫ̛̛̦̯̖̔̌ ̨̯ ˁ̖̖̬̏̌: _ʸ̵̨̌ ̡̣̌̌̔! ʪ̨̬̖̐ ̨̥̬̦!_ ʿ̛̣̥̦̌,
̛̭̖̯̣̦̏̌! ʥ̜́̐̌, ̨̦̺!

˃̨̐̌̏̌ ˈ̛̱̬̦ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̻̭̖̦̣̏̔̌̚ ̡̨̦́, ̨̨̣̯̦̯̌̚ ̥̱ ̦̥̖̌̚ ̭̖ ̨̬̣̌̏́̚, ̌ ̛̯̬̻̯̖̍ ̨̨̨̯̦̏
̛̪̖̣̌̚ ̏ ̨̨̱̯̬̯; ̛ ̯̻̜ ˈ̛̱̬̦ ˃̨̛̣̦̌ ̨̛̪̯̖̣̣̐ ̌̚ ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔.

ʤ ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ˃̛̱̬̦ ̨̛̭̯̦̣̌̌ ̦̌ ̨̪̬̯̯̌̌, ̨̨̖̯̔̔ ̯̻̬̻̯̏́ ̛̥ ̨̦̖̭̻̣̔ ̸̨̯̣̖̖̔̌ ̛̦̖̭̦́́


̡̱̏̚ ̦̌ ̨̭̥̯̖̦̌ ̨̬̐ Ͷ ̡̦̌̚, ̸̖ ˈ̛̱̬̦ ̖ ̨̛̯̥̦̣̌ ̨̨̛̣̯̍ ̦̌ ̵̻̣̥̌ ̛ ̸̖̖̏ ̦̖ ̛̙̏̔̌ ̨̥̔̌ ̛̭.

ʧ̣̌̏̌ II

ʥ̡̛̯̯̌̌ ̦̌ ʻ̨̛̛̛̖̬̥̯̖̍̚ ̛̭̻̣̚

ʺ̨̨̦̐ ̛̪̖̭̦ ̛ ̨̨̥̦̐ ̛̪̬̖̦̔̌́ ̭̌ ̨̛̛̭̻̯̬̣̏ ̴̛̖̣̯̖ ̌̚ ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔, ʥ̡̛̯̯̌̌ ̦̌


ʻ̨̛̛̛̖̬̥̯̖̍̚ ̛̭̻̣̚, ̏ ̡̨̨̯́ ̛̦̣̌̐̌̚ ˇ̨̛̦̦̐ ̛ ̪̦̣̌̔̌ ̨̡̨̪̭̖̦ ̶̖̯̻̯̏ ̦̌ ʫ̛̣̬̯̖̔̌. ʤ̡̨ ̸̡̛̛̭̏
̭̖ ̡̪̬̖̬̙̯̌̌̌̚, ̶̣́ ̨̛̙̯̏ ̦̖ ̛̍ ̛̭̯̦̣̐̌ ̔̌ ̭̖ ̛̭̣̱̹̯̌̚. ʯ̯̱̜̌ ̭̖̐̌ ̺̖ ̡̬̙̖̥̌̌̚ ̨̭̥̌ ̨̛̦́
̖̣̔̌, ̨̺ ̛̥̯̌ ̡̬̻̏̌̚ ̭̻̭ ̛̛̭̻̦̯̖̔̍ ̦̌ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔ ̛ ̶̖̯̔̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ʻ̡̨̛̖̪̬̖̣̦̦.

ˁ̣̖̔ ̡̨̯̌ ̨̻̣̔̐ ̛̭̬̣̍̌ ̡̨̡̨̨̣̯ ̨̥̙̖̣ ̶̨̛̜̍, ʺ̨̖̬̭̌̔ ̸̨̛̦̭̬̣̌ ̡̯̌̌̌ ̌̚ ̨̨̱̯̬̯ ̸̨̨̯̦
̏ ̭̬̖̯̔̌̌ ̦̌ ̨̨̣̯̯́. ʦ ̸̛̱̬̖̖̦́ ̖̦̔ ̡̛̻̦̯̖̏̚ ̛̯̬̻̍ ̦̌ ʫ̛̣̬̯̖̔̌ ̨̨̨̛̛̛̪̬̣̬̺̯̔̌̏̐́̏̌̚̚
̶̭̣̻̦̖ ̛ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̭̖ ̨̬̣̌̏́̚ ̨̦̥̖̯̌̚ ̦̌ ˇ̨̨̛̖̦̬̯̖̌̏ ̨̛̭̦̖̏, ̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̛̦̣̏̔̐̌ ̦̥̖̌̚
ˇ̨̛̦̦̐, ̵̨̻̬̖̦̏̏ ̡̬̣̌ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔.

ʿ̨̣̖̦̣̐̔̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̨̯ ̡̨̛̬̖̪̭̯̦̯̖ ̛̭̯̖̦ ̦̌ ʫ̜̯̖̣ ˁ̨̛̛̬̦ ̛ ̦̖ ̛̣̏̔́ ̨̛̦̺, ̯̻̜ ̡̨̯̌
̶̣̯́̌̌ ̥̱ ̛̬̥̌́ ̛̣̍̌ ̨̨̬̪̣̙̖̦̌̌̚ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐ ̛ ̨̛̛̣̦̯̖̔ ̸̨̨̛̯̦̚ ̨̯ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦, ̡̨̛̱̭̦̚
̡̛̱̬̯̌ ̨̯ ̨̬̏̌̚ ̦̌ ʦ̬̌̐̌; ̦̖̣̌̚ ̸̨̖̍̌, ̸̖ ̛̭̣̯̌̌ ̖ ̨̣̥̐́̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̯̥̌ ̭̖ ̛̛̣̍ ̛̭̻̬̣̍̌ ̸̡̛̛̭̏
ʻ̨̨̛̣̬̔ ̨̯ ˈ̛̯̣̱̥ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̨̛̥̦̦̌̚ ̴̛̖̣ ̨̯ ˇ̣̭̌̌ ̛ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔; ̌ ̨̛̥̣̌ ̛ ̨̨̥̦̐ ̶̨̛̜̍ ̨̯
̸̨̡̛̖̹̯̖̏ ̪̣̖̥̖̦̌. ʽ̨̯̭̦̔́ ̛̣̍ ̨̯̬̻̯́̔ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̭ ̨̛̣̖̭̯̦̔̍́ ˈ̛̱̬̦ ̛ ̬̯̍̌ ̥̱ ˈ̨̱̬, ̌
̡̻̥ ̵̯́ ̭̖ ̛̛̛̪̬̭̻̖̦̣̔ ˈ̛̣̬̌̔ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣ ̭ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̣̖̀̔ ̨̯ ̨̡̛̬̭̯̖̐ ̪̣̖̥̖̦̌.

ʿ̨̭̣̖ ˇ̨̛̦̦̐ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̛ ̭ ̶̨̛̛̪̬̦̯̖̣̦̌́ ̛̭ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̨̬̏̚ ̭̻̬̣́̚ ̏


̛̣̦̦̯̔̌̌̌ ̵̪̬̌ ̛ ̡̣̭̻̍́ ̦̌ ̨̭̯̥̦̌̌ ̡̨̯̌ ̛̖̏̔̚̚ ̏ ̥̻̣̐̌. ˃̨̐̌̏̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ̡̻̥
˃̨̨̛̦̬̬̥̌̐̔ ̛ ̛̣̏̔́, ̸̖ ̸̥̬̖̦̌ ̨̡̣̍̌ ̖ ̛̦̭̦̣̌̔̏̌ ̦̌̔ ̨̦̖̐, ̌ ̨̯ ̵̻̬̏̌ ̭̖ ̛̛̔̐̌̚ ̸̖̬̖̦ ̛̥̔;
̬̬̣̌̍̌̚, ̸̖ ̖ ̣̱̥̦̣̌ ̦̖̻̯̐̏ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̛ ̡̨̨̛̛̪̬̖̯̖̣̭̯̯̔̏̌̏̚ ̛̥ ̺̖ ̻̖̍̔ ̨̛̪̬̖̯, ̛ ̡̨̛̣̖̦̖̍̌
̭̖ ̨̛̦̖̣̌̐̔̚̚ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱. ʤ̣̌ ̨̦̖̦̖̜̦̌̔ ̨̯ ̀̐ ̭̖ ̛̦̦̣̌̔̐̌ ̡̛̏ ̛ ̯̻̬̻̯̏́ ̨̐ ̬̦̖̭̻̣̌̚ ̨̯
̨̛̣̦̔̌ ̦̌ ̨̛̣̦̔̌, ̯̌ ̨̣̭̖̯̖̐̌̏ ̦̌ ̴̛̖̣ ̛ ̣̖̀̔ ̭̖ ̛̭̣̖̣ ̻̏̏ ̻̣̭̏̐̌̚ ̦̌ ̨̨̬̭̯̦̌̔ ̛̛̱̥̣̖̦̖̚.
ʯ̨̨̺̯̌ ̡̦̖̦̖̦̌ ̛ ̸̨̡̦̖̦̌̏̌, ˃̨̱̬̦̐ ̛̣̍ ̨̨̛̯̬̣̏ ̨̛̪̬̯̯̖ ̦̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔ ̛ ̨̖̣̏̔ ̨̡̜̭̏̌ ̨̯ ̖̭̖̯̔
̵̛̛̣́̔ ̵̛̬̬̌̍ ̶̨̛̜̍ ̭ ̡̛̣̻̭̌̏ ̶̛̛̛̬̦̚, ̛̻̣̔̐ ̸̨̥̖̖̏ ̛ ̡̨̛̪́ ̡̨̯̌ ̨̛̦̖̬̦̍̔̌̚ ̨̬̐̌. ˍ̨̥
ˇ̨̛̦̦̐ ̸̱̣ ̏ ̸̛̣̖̦̯̔̌̌̌ ̔̌ ̪̖̯́ ̨̛̥̻̺̯̖̐ ̛̯̬̻̍ ̦̌ ̬̯̍̌ ̥̱ ˃̨̱̬̦̐, ̡̨̨̛̣̖̦̖̯̍̌ ̸̨̛̖̦̣̌̚̚,
̨̻̬̣̏̌̔̏̌̚ ̭̖ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ ̛ ̨̯̜ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ _˄̛̯̱̣̖̦͛ ̱̬̖̌! ʤ̜́ ʫ̛̣̣̖̔̌ ̬̌ ʤ̛̯̦̯̬̌̌̌, ̛̱̯̱̣̖̦͛ ̱̬̖̌!_ ʪ̖̦̯́ ̨̜̖̔̔! ʦ̛̙̯̖,
ʫ̛̣̬̔̌ ̛ ̨̛̭̦̖̏ ̸̨̡̛̖̹̏, ̖̦̯̔́ ̨̜̖̔̔!

ʰ ̸̡̛̛̭̏, ̨̺ ̸̛̱̣ ̨̛̥̺̦́ ̥̱ ̣̭̐̌ ̔̌ ̡̛̻̦̯ ̦̌̔ ̵̨̻̣̥̖̯̖̏, ̨̛̯̻̬̦̣̏̌ ̭ ̻̣̭̏̐̌̚:

Ͷ _ʤ̱̯̌ ̛ ̨̣̥̖!_ ʻ̨̺̯̌ ̛̭ ̨̛̯̏̌!

ʻ̖ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̸̨̪̦̣̌̌̌̚ ̡̛̖̣̯̏̌̌ ̡̛̯̍̌. ʯ̨̨̺̯̌ ʺ̨̨̬̯̐, ̡̨̨̜̯ ̦̖̣̌̚ ̡̡̨̌̏ ̻̬̹̯̏̌ ̛
̨̨̪̯̯̔̐̏́ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̶̨̛̛̛̪̬̯̦̏, ̛̣̍ ̡̨̛̭̬̣ ̨̪̣̦̖̯̖̌̏ ̛̭ ̨̭̪̬̖̔ ̸̭̌̌ ̦̌ ̵̛̯̖̦́ ̺̱̬̥. ʺ̨̻̺̐̌
̛̬̥̌́ ̨̯ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̛̦̣̙̣̌̍̌̏̌̌ ̡̻̥ ˈ̛̯̣̱̥, ̨̡̨̯̔̌ ̬̱̔̐̌, ̨̺̖ ̨̪-̨̥̺̦̌, ̨̛̯̣̏̌̌ ̭̬̖̺̱
ʺ̨̖̬̭̌̔, ̌̚ ̔̌ ̨̛̭̱̖̯ ̨̨̛̛̖̦̖̦̖̯̍̔ ̦̌ ̖̯̖̔̏ ̨̡̛̜̭̏. ʰ ̨̛̦̖̚, ̡̨̨̛̯ ̛̛̣̖̣̚̚ ̭̬̖̺̱ ˇ̨̛̦̦̐,
̛̛̣̍ ̸̨̛̣̖̖̦̍ ̏ ̛̯̻̥̦ ̨̛̖̙̔̔ ̛ ̡̛̛̱̬̣̏̌ ̨̛̭̯̥̦̖̦̯̖̌ ̨̛̬̻̙́, ̯̌ ̯̻̜ ̛̱̭̪̖̣ ̔̌ ̛̭̯̦̯̐̌
̸̣̖̖̔̌ ̨̪ ̶̛̪̭̻̯̖́ ̦̌ ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐, ̛̪̬̖̔ ̴̛̖̣̯̖ ̔̌ ̛̐ ̖̣̖̙̯̌̍̌̚.

ʿ̛̣̥̦̣̌̌ ̨̯̐̌̏̌ ̶̭̻̬̯̌̌ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̛ ̶̡̨̨̛̪̻̣̯̖̏̔ ̛̥ ̨̡̛̛̪̭̣̌ ̔̌ ̦̪̦̯̌̌̔̌ ̬̏̌̐̌


̭̬̖̔ ̛̬̦̦̯̌̏̌̌; ˇ̨̛̦̦̐ ̸̨̖̍̌ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ̭ ̡̛̯̌̏̌ ̨̭̣̏̌:

Ͷ ʿ̖̯̖̌̚ ̭̖ ̨̯ ̡̨̨̣̱̭̯̯̌̏̏ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐, ̨̛̣̖̭̯̦̔̍ ̨̛̛̦̏! ʻ̨̖̯̐̏̌̌ ̨̥̺ ̛̛̦̏̌̐ ̖ ̨̪-


̨̣̥̐́̌, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̛̣̖̙̐̔̌̚, ̌ ̶̖̣̯̌ ̥̱ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̭̖ ̨̡̌̏̌̚ ̡̯̌̌̏̌, ̡̡̨̯̌̏̌ ́ ̡̛̬̬̌̏̌̚. ʻ̖
̨̡̪̜̯̖̌̏̌̚ ̨̭̯̏́̌ ̛̭̣̌ ̛ ̨̭̯̖̯̖̌̏ ̬̏̌̐̌ ̭̥̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̱̐̍ ̭ ̛̦̪̖̦̖̌̌̔ ̭̬̖̺̱ ̵̨̻̣̥̖̯̖̏.

ʯ̨̨̺̯̌ ̪̣̦̻̯̌ ̦̌ ̡̬̣̖̯̖̌ ̛̣̍ ʺ̨̖̬̭̌̔ ̔̌ ̯̬̻̦̖̐ ̨̡̨̛̯̬̯ ̪̬̖̚ ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐ ̭ ̶̣̯́̌̌ ̛̭
̨̡̜̭̏̌ ̨̯ ̴̛̖̣, ̵̨̬̌ ̛ ̙̱̙̖̯̔̔̌; ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̡̦̬̌̌̌, ̡̡̨̯̌ ̭̖ ̛̦̣̌̔́̏̌, ̨̨̛̭̦̦̯̖̏ ̛̛̬̥̌ ̦̌
ʺ̨̨̬̯̐ ̔̌ ̨̯̻̬̦̯̏̌ ̦̌ ̱̬̔̌̌, ̨̯̐̌̏̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̔̌ ̛̱̬̔̌ ̨̯ ʯ̪̌̌̔̌, ̯̌ ̯̻̜ ̨̥̺̯̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̔̌
̨̪̪̦̖̌̔ ̥̖̙̱̔ ̸̡̱̌ ̛ ̡̨̦̣̦̯̌̏̌́̌ ̛ ̔̌ ̻̖̍̔ ̛̬̯̌̍̌̚; ̌ ̛̭̦̣̻̯̐̌ ̌̚ ̯̱̜ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̖
̨̣̱̥̦̖̯̏̌ ̦̌ ̨̣̥̐́ ̨̻̦̐ ̏ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦.

ʻ̨ ̸̨̡̛̖̦̣̦̻̯̏̌̌, ̡̨̨̨̯̐ ʺ̨̨̬̯̐ ̛̣̍ ̨̛̦̯̬̣̌̏̌ ̔̌ ̨̛̏̔ ̪̦̯̌̌̔̌̌̚ ̨̡̜̭̏̌, ̛̥̣̌


̨̪̖̌̏̔̚ ̦̌ ̡̭̏́̌ ̶̖̦̌ ̨̻̬̍̚ ̔̌ ̨̛̪̥̥̔̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̨̯ ̵̨̻̣̥̖̯̖̏. ʯ̨̯̌̏̌ ̨̛̪̬̻̣̙̣̔ ̦̪̬̖̌̔,
̨̡̨̯̔̌ ̸̛̖̣̦̯̖ ̥̱ ̶̛̛̬̖̔ ̨̛̛̭̯̦̣̔̐̌ ̨̬̖̖̯̖̍̐̏ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦, ̨̯ ̡̨̬̖̪̭̯̯̌ ʫ̜̯̖̣ ˁ̨̛̛̬̦ ̨̔
̨̨̡̪̯̌ ˀ̛̛̣̏ ̛ ˁ̵̡̨̨̖̬̖̭̯ ̸̨̛̥̱̬̺̖; ̛ ̛̪̬̖̦̯̖̔ ̨̨̪̭̯̖̏ ̦̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̸̛̛̛̬̣̣̌̚ ̸̨̛̯̖ ̦̌
̨̬̖̯̖̏̌̐̏. ʿ̡̨̨̛̛̬̖̯̖̣̭̯̯̔̏̌̏̚ ̸̨̖̍̌ ̨̨̭̯̦̣̌̌ ̖̍̚ ̨̨̨̯̬̐̏ ̛ ̨̛̛̪̬̯̖̣̦̯̖̔̐̌̏̌ ̶̡̛̬̭̻́
̛̭̖̦̣̌̔̌̚ ̏ ̻̬̣̯̐̌̌ ̦̌ ̨̡̛̬̯̖, ̨̺̥ ̛̛̖̣̏̔ ̛̖̥̻̣̦̯̖̍̏̚ ̛̭̯̖̦ ̛ ̨̭̪̯̖̦̯̌̌̌ ̛̚ ̵̨̻̣̥̖̯̖̏
̵̪̣̌̌̌̚.

˃̨̐̌̏̌ ̸̨̡̛̖̦̣̦̻̯̏̌̌ ̛̪̬̯̣̌ ̦̪̬̖̌̔ ̶̡̨̛̛̦̦ ̭̻̭ ̛̭̦̣̐̌ ̌̚ ̨̨̛̪̬̖̬̐̏ ̛ ̯̖ ̛̛̛̦̣̙̣̌̍


̡̨̬̖̪̭̯̯̌ ʥ̬̌̌̔ ʫ̜̯̖̣. ˁ̻̭ ̭̖̖̍ ̛̭ ̨̛̖̣̏̔ ʧ̛̖̣̥̬, ̛̭̦ ʧ̨̛̛̱̣̦̏ Ͷ ̨̨̡̛̣̬̦̍̌̐̔ ̨̯
ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̪̣̖̦̖̦ ̛ ̨̡̨̙̖̭̯ ̨̭̣̖̪̖̦ ̨̪ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ʥ̵̨̬̣̌̐̌; ̛̣̹̯̯̖̐̌̌̌ ̨̐ ̛̛̖̣̏̚ ̦̪̬̖̌̔ ̛ ̭̖
̨̡̛̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ ʦ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̛̥̥̖̌ ̨̺̖ ̨̛̥̦̦̌̚ ̡̨̯̌ ̨̛̯̚, ̣̌̌ ̡̨̌ ̡̛̭̯̖̌ ̔̌ ̛̐ ̛̦̥̖̬̯̖̌, ̺̖ ̯̬́̍̏̌
̔̌ ̨̪̻̬̯̖̍̌̚. ʯ̨̨̺̯̌ ̭̥̯̥̖́̌ ̔̌ ̛̥ ̛̛̥̏̔ ̡̭̥̖̯̯̌̌ ̖̦̏̔̌̐̌ ̨̺̥ ̭̖ ̻̬̦̖̥̌̏̚.

ʰ ̪̬̖̔ ̸̨̛̯̖ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖ ̨̡̛̯̭̖̣ ̨̪̻̬̏ ̶̬̻̖̯̖ ̥̱, ̨̪̭̣̖ ̡̡̬̯̌̌̌ ̥̱ ̛ ̵̛̛̻̬̣̣̌̏̚
̨̨̛̖̬̖̦̍̍̌́̚̚ ̯̬̱̪.
ʯ̌ ̣̌̚ ̸̱̭̯̌ ̡̨̯̻̥ ̏ ̛̯̌̚ ̡̨̬̖̪̭̯ ̨̭̯̣́ ʧ̨̛̦̬̏̔, ̛̭̦ ʧ̨̛̛̱̣̦̏, ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̨̛̥̦̦̌̚ ̶̨̛̜̍
̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔; ̯̬̻̦̣̐̌ ̛̣̍ ̨̯̜ ̦̌ ̬̯̌ ̭ ̶̣̯́̌̌ ̛̭̣̌, ̨̺ ̨̥̻̣̐ ̔̌ ̭̖̬̖̍, ̨̯ ̡̭̬̻̍ ̛̬̌̌̔̚
̨̪̣̖̦̦̖̯́̏̌ ̦̌ ̬̯̍̌ ̥̱. ʿ̣̥̦̣̌̌̌ ̨̬̭̯̯́̌ ̥̱ ̛ ̨̯̜ ̸̡̨̛̭̣ ̦̌ ̨̨̭̖̣̯̔, ̭̣̖̦̔̏̌ ̨̯ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏
̶̡̨̛̛̦̦. ʻ̛̛̭̯̦̣̌̐̌ ̶̛̛̪̬̯̖̦̯̖̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̛ ̛̐ ̡̛̭̻̭̖̣; ̛ ̸̡̛̛̭̏ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̵̛̬̻̣̖̯̖̣̏
̨̛̪̬̖̔ ̛̥ ̛ ̵̛̦̣̱̣̌ ̨̡̨̻̣̔̍ ̻̏̏ ̡̛̬̙̖̭̯̖̏̌ ̶̛̛̬̖̔. ʰ ̡̨̯̌ ̛̛̖̣̏̔ ̨̯̏̌, ̸̡̛̛̭̏ ʻ̨̨̛̣̬̔
̛̪̣̥̦̣̌̌ ̨̯ ̦̐́̏, ̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̦̦̣̌̔́̌ ̛̖̣̍́ ̛̭ ̹̣̖̥, ̨̪̣̌̏́̔̌̚ ̦̌ ̸̛̯̬̻̯̖̍̌ ̔̌ ̛̭̬̯̏́ ̛
̛̖̦̻̙̏̔̚ ̶̣̯́̌̌ ̥̱ ̛̬̥̌́ ̭̖ ̯̱̬̦̣̏̌̌ ̨̦̣̱̌̔ ̨̪ ̵̨̻̣̥̖̯̖̏ ̏ ̦̖̦̖̜̦̌̔̌ ̡̯̌̌̌.

ʶ̨̯̌ ̨̪̙̬̌ ̭̬̖̔ ̵̛̭̱ ̡̛̛̯̬̻̭̯ ̛̣̖̭̦̣̍̌ ̸̨̥̖̖̯̖̏ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔; ̯̻̜ ̛̭̯̬̖̥̯̖̣̖̦ ̛
̛̭̬̖̪̏ ̛̣̍ ̵̛̯̖̦̯́ ̱̬̔̌, ̸̖ ̖̔̏̌ ̦̖ ̨̛̪̬̣̣̏̌ ̸̡̛̛̭̏ ̛̛̥̭̣̌̚ ̦̌ ̬̏̌̐̌. ʿ̨̥̥̺̯̔̌̏̌̌̌ ̛̬̥̌́,
̡̨̨̯́ ʺ̨̨̬̯̐ ̛̛̪̬̯̣̌̚ ̦̌ ̪̌̌̔̚, ̛̣̍̌ ̨̪̥̖̯̖̦̌ ̛ ̨̛̱̦̺̙̖̦̌ ̨̺̖ ̛̪̬̖̔ ̭̖̔̌ ̡̛̱̬̖̪, ̌
̦̥̖̦̯̌̌̌̚ ̦̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̡̨̛̛̪̬̖̭̣ ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐ ̛ ̭̖ ̛̬̖̣̌̏̚ ̪̬̖̔ ̛̭̯̖̦̯̖ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔.

ʻ̸̨̖̣̌ ̦̌ ̵̡̭̯̯̏̌̌̌ ̭̖̏ ̯̻̜ ̡̛̪̬̖̪̱̭̣̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̛ ̴̛̖̣̯̖ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̨̦ ̨̛̬̔ ̭̣̖̔
̪̻̬̯̏̌̌ ̨̪̖̍̔̌ ̨̛̦̺ ̦̖ ̨̨̥̙̖̣ ̔̌ ̛̐ ̛̱̻̬̙̔; ̵̛̦̻̣̯̣̌̌ ̪̬̖̚ ̛̻̦̹̦̯̖̏ ̨̛̪̬̯ ̛ ̡̛̛̣̣̌̚
̭̯̬̙̯̌̌̌ ̨̪ ̛̭̯̻̣̺̯̍̌̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔; ̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̯̬̖̪̖̬̖̣ ̦̌ ̨̭̏́ ̨̪̖̥̖̦̔̚ ̨̯̬̦, ̡̨̯̌ ̛̐ ̸̱̣̏̌
̡̡̌ ̡̣̻̭̯̍̌ ̨̪ ̛̬̯̯̖̏̌ ̥̱. ʤ̣̌ ̵̶̛̬̬̖̯̖̌̍ ̭̖ ̨̨̛̣̏̌̚ ̏ ̡̪̦̌̌ ̛ ̛̛̣̍ ̛̛̛̯̍̚Ͷ ̸̡̛̛̭̏ ̨̭̖̦̏
ʧ̨̛̦̬̏̔, ̡̨̨̨̯̐ ̨̡̛̬̯̖ ̨̛̛̣̣̌̏̚ ̛̙̏; ̨̨̺̯̌̚ ˇ̨̛̦̦̐ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̛̥ ̭̖ ̸̛̪̬̯̖̖ ̦̌ ̨̨̪̥̺.
ʿ̬̖̚ ̨̨̨̛̥̦̬̜̦̯̖̐̍ ̨̛̪̯̜̦̌ ̛̬̯̏̌ ̦̌ ˃̨̨̛̦̬̬̥̌̐̔ ʺ̨̨̬̯̐ ̛̣̍ ̛̛̪̬̯̣̌̚ ̦̻̦̌̏ ̨̨̭̦̦̯̏̌̌ ̛̭
̛̬̥̌́, ̡̨̨̯́ ̨̨̯̔̐̌̏̌ ̸̡̣̌̌̌, ̛ ˇ̨̛̦̦̐ ̛̣̍ ̨̯̣̻̭̦̯̍̌ ̨̯ ̡̨̬̖̪̭̯̯̌ ̭ ̡̛̯̖̙ ̛̱̌̐̍̚.

ʤ ̦̌ ̸̛̖̯̻̬̯̏́ ̖̦̔ ̨̯ ̨̜̦̯̏̌̌ ̭̬̖̔ ̛̬̦̦̯̌̏̌̌ ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐ ̸̨̨̪̦̣̌̌̚ ̨̛̭̬̙̖̦̖̯̌,


̸̨̦̬̖̖̦̌ ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔, ̨̺ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ʻ̨̛̛̛̖̬̥̍̚ ̛̭̻̣̚, ̨̨̺̯̌̚ ̨̛̦̯ ̖̦̔̌ ̪̖̭̖̦ ̛̛̣
̛̪̬̖̦̖̔̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̪̖̬̖̍ ̶̣̯́̌̌ ̥̱ ̡̭̬̻̍. ʻ̖ ̺̖ ̡̬̥̖̌̌̏̌̚̚ ̡̯̱ ̌̚ ̨̨̭̯̦̣̯̌̌ ̏ ̡̛̯̯̍̌̌
̨̡̯̻̥ ̨̡̛̯̚: ̡̡̌ ̙̱̙̖̯̯̔̔̌̌ ̨̯ ʥ̨̖̣̖̭̯̐ ̨̛̻̬̦̣̍̌ ̏ ̨̭̯̍́̐̏ ̡̨̬̦̔̌̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐;̡̡̌ ̛̬̌̌̔̚
̸̖̬̦̯̌̌ ̛̥̦́̌̚ ̦̌ ʰ̸̨̛̯̦̯̖̚ ̶̛̛̪̬̹̻̣ ̪̦̣̌̔̌̌ ̛̬̥̯̌́̌ ̦̌ ʺ̨̖̬̭̌̔ ̛ ̛̛̣̍́̐̌̚ ̨̛̭̦̖̯̖̏ ̦̌
ˇ̨̖̦̬̌. ʻ̌ ̪̌̌̔̚ ˇ̨̨̛̦̦̯̐̏̌̌ ̨̡̜̭̏̌ ̨̛̯̭̯̻̪̣̌ ̨̯̻̏̔ ̶̛̪̭̻̯̖́ ̛ ̯̥̌ ̛̦̣̌̐̌̚ ˈ̛̣̬̌̔, ̛̭̦
ˈ̨̛̣̥̬̌̏ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̸̨̨̪̖̖̯̏ ̶̨̛̜̍ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣. ʤ ̸̛̪̬̖̖̬̏ ̦̌ ̛̪̖̯́ ̖̦̔, ̨̡̨̯̔̌ ̨̺̖ ̛̛̣̍
̸̣̖̖̔̌ ̨̯ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦, ̛̛̬̥̯̖̌ ̨̯ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̨̡̛̛̬̻̙̣̍ ˇ̨̨̛̦̦̯̐̏̌̌ ̨̡̜̭̏̌ ̛ ̛̦̪̣̌̌̔̌ ̨̔
̨̬̦̖̌́̏̌̚̚, ̡̛̭̯̜́̐̌ ̸̨̬̻̍̌ ̭̖̏ ̨̪-̨̪̣̻̯̦. ʻ̌ ̛̭̱̯̬̦̯̌ ̱ ̶̨̛̜̯̖̍ ̭̖ ̨̛̬̣̌̔̌̚ ̦̖̙̌̔̔̌,
̨̨̺̯̌̚ ̸̨̛̱̣̔ ̨̨̬̖̯̖̐̏ ̦̌ ˃̨̱̬̦̐, ̡̨̨̜̯ ̛̦̣̙̣̌̍̌̏̌ ̭ ̛̬̥̯̌́̌ ̨̯ ʧ̨̨̛̦̣̦̔; ̨̪̦̖̙̖ ̨̪-
̨̣̥̯̐́̌̌ ̸̭̯̌ ̨̯ ̛̯̌̚ ̛̬̥̌́ ̛̣̍̌ ̨̨̬̪̣̙̖̦̌̌̚ ̦̌ ̀̐ ̔̌ ̵̨̬̦̌́̏̌ ˁ̨̡̛̛̛̬̦̭́ ̵̨̨̪̬̔ ̛ ˃̨̱̬̦̐
̱̻̬̙̣̔̌ ̶̨̛̜̯̖̍ ̛̭ ̨̯ ̛̛̪̬̻̬̦̍̌̚ ̡̛̯̌̌. ˁ̖̐̌ ̻̬̣̍̌̚ ̔̌ ̭̖ ̸̛̪̬̯̖̖ ̦̌ ̨̨̪̥̺ ̦̌ ̬̯̍̌ ̛̭.
ʧ̨̨̛̛̛̦̣̦̬̥̯̖̔̔ ̛̛̣̍ ̨̛̥̻̺̐ ̛ ̶̛̛̬̖̯̖̔ ̛̥ ̛̛̭̖̣́ ̡̨̯̌ ̨̭̯̥̦̖̦̌̌ ̡̬̖̌ ̨̪̔ ̸̛̭̣̻̦̖̯̖̏
̸̛̣̻, ̨̨̺̯̌̚ ̸̥̖̻̯ ̛ ̶̛̛̬̦̯̌̌̚ ̨̛̬̔ ̦̌ ̦̜̌-̸̛̛̦̖̦̯̖̣̦̌́̚ ̭̬̖̔ ̨̛̛̦̯̖̏ ̦̌ ˃̨̱̬̦̐ ̛̭̯̬̱̣̏̌
̸̨̪̖̖̏ ̨̯ ̵̦̯̌̌̌̚ ̦̌ ̡̨̨̜̯ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍ ̡̬̣̌ ̸̨̡̛̖̹̏.

ʫ̦̔̌ ̴̣̦̌̌̐̌ ̨̯ ̡̡̬̣̭̯̌̌̌ ̛̬̐̏̌̔́ ̡̬̻̭̣̌̌̌̚ ̸̨̬̻̍̌ ̦̌ ̨̡̛̬̯̖ ̛ ˃̨̱̬̦̐ ̭ ̸̥̖ ̏ ̡̬̻̌ ̛̭
̨̛̪̬̣̍ ̪̻̯ ̨̔ ̨̭̏́ ̬̯̍̌. ʰ ̡̬̯̌̌̏̌̚̚, ̸̖ ̨̬̭̯̦̌̔̌ ̛̣̍̌ ̦̭̬̖̌̔ ̨̡̙̖̭̯̯̌̌ ̡̛̯̍̌ ̭̬̖̺̯̌̌ ̥̖̙̱̔
˃̨̱̬̦̐ ̛ ˈ̛̱̬̦, ̡̨̨̜̯ ̨̭̯̣́ ̨̨̦̖̯̭̯̻̪̦ ̨̔ ˇ̨̛̦̦̐. ʯ̌ ̨̛̖̭̯̦̏̚ ̬̖̥̖̏ ̛̛̭̣̯̖ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̛̛̣̍
̨̛̯̣̻̭̦̯̍̌ ̛ ˇ̨̛̦̦̐ ̸̨̪̦̣̌̌̚ ̨̨̛̯̭̯̻̪̣̖̦̖̯ ̨̨̨̯̦̏. ʤ̣̌ ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̛̬̣̌̍̚ ʺ̨̖̬̭̌̔ ̦̌ ̨̡̛̯̚,
ʺ̨̨̬̯̐ ̸̖̖̏ ̨̬̪̣̣̌̌̐̌̚ ̭̻̭ ̨̨̭̦̏̍̔̌ ̨̥̻̺̐̌ ̨̡̜̭̏̌ ̛ ̛̪̬̖̔ ˇ̨̛̦̦̐ ̛ ˃̨̱̬̦̐ ̔̌ ̭̖ ̨̖̬̯̔̍̌
̨̔ ̡̛̬̣̯̌̌̌̚ ̦̌ ̵̨̻̣̥̖̯̖̏, ̨̛̪̬̯̏ ̵̯́ ̵̬̻̣̖̯̣̏́̌ ̬̙̏̌̌ ̛̭̣̌, ̛̯̬ ̛̪̻̯ ̨̪-̨̨̨̥̦̬̜̦̐̍̌ ̨̯
̶̨̛̜̯̖̍, ̨̺ ̛̥ ̨̛̭̯̣̌̏̌. ʪ̨̹̻̣ ̛̣̍ ̛̭̥̯̌́ ʧ̨̨̯̥̐, ̵̨̻̬̖̦̏̏ ̸̨̡̛̖̦̣̦̏̌̌ ̦̌ʤ̦̦̐̍̌̔. ʶ̨̯̌
̸̖̬̖̦ ̡̛̣̦ ̭̖ ̛̣̌̍̚ ̨̯̜ ̥̖̙̱̔ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯̖ ̨̛̯̬́̔ ̨̡̨̨̣ ̡̬̣̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̛ ̨̯̣̻̭̦̣̍̌ ˃̨̱̬̦̐ ̛
ˈ̛̱̬̦ ̡̻̥ ˁ̵̡̨̨̖̬̖̭̯ ̸̨̛̥̱̬̺̖. ʿ̨̭̣̖ ̭̖ ̵̛̦̻̬̣̣̌̏ ̭̬̖̺̱ ˇ̨̛̦̦̐. ʯ̨̣̖̺̏̌ ̛̣̍̌ ̯̌́ ̡̛̯̍̌.
ʻ̡̬̌̌́ ˇ̨̛̦̦̐ ̨̭̯̦̣̌̌ ̭̥̌ ̭̬̖̔ ̯̖̣̯̌̌ ̦̌ ̥̻̬̯̯̏̌̌ ̛̭ ̛̬̐̏̌̔́ ̛ ̵̨̬̬̌̍ ̭̖ ̭̬̙̣̌̌̏̌ ̭ ʧ̨̨̯̥̐
̸̡̌ ̨̡̨̯̔̌ ̛̖̦̔ ʥ̨̣̬̌̐ ̨̐ ̨̛̣̍̏ ̨̛̯̌̔̚̚ ̭ ̨̛̦̖̦̐́ ̛̭ ̸̛̍. ˃̨̐̌̏̌ ʧ̨̨̯̥̐ ̨̐ ̡̭̻̭̻̣́ ̭ ̸̛̖̬̦́ ̛̭
̨̨̯̪̬ ̛ ̣̍́ ̡̪̣̥̻̌ ̵̛̱̦̣̍̌̚ ̦̌̔ ̶̛̬̖̪̖̦̌́̚ ̹̣̖̥ ̦̌ ˇ̨̛̦̦̐. ˃̻̜ ̪̦̣̌̔̌ ʦ̵̨̛̻̬̦̯̏́ ̡̬̣̌ ̦̌
̸̡̛̛̭̏ ʻ̨̨̛̣̬̔; ̛ ̨̬̖̯̖̏̌̐̏ ̨̐ ̛̭̥̣̌̌̚ ̏ ̵̪̬̌̌ ̭ ̨̛̱̦̯̖̍̔̐̌̚ ̛̭, ̌ ̨̛̭̦̽-̨̨̛̭̬̖̬̭̯̯̍ ̥̱
̦̥̖̌̚ ̡̛̭̯̻̪̣̌ ̏ ̨̡̣̯̏̌̌ ̨̯ ̡̬̻̯̏̌ ̥̱.

ˁ̨̛̬̙̖̦̖̯̌ ̨̛̣̍ ̨̱̖̦̌̐̍̚; ̣̌̌ ˈ̛̱̬̦, ˈ̨̱̬ ̛ ̨̛̪̭̣̖̦̯̖̔ ̶̨̛̖̣̖̣ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔
̭̖̏ ̨̺̖ ̨̛̭̯̣́ ̨̨̦̖̯̭̯̻̪̦ ̨̔ ˃̨̱̬̦̐ ʧ̨̨̡̛̛̦̣̦̭̔ ̛ ̸̛̪̻̣̺̯̌̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̦̖ ̛̱̭̪̣́̏̌ ̔̌
̪̬̖̖̥̯̏̌̚ ˁ̨̡̛̛̛̬̦̭́ ̵̨̨̪̬̔. ˃̨̐̌̏̌ ˈ̛̱̬̦ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ˃̨̱̬̦̐:

Ͷ ʥ̜́̐̌, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀, ̨̨̖̯̔̔ ̨̺̖ ̖ ̬̖̥̖̏! ʯ̨̨̺̯̌ ̛̯ ̛̭ ̨̪̭̣̖̖̦̔ ̨̯ ˇ̴̨̨̛̛̛̦̣̦̐̏́


̨̬̔ ̛ ̏ ̯̖̍ ̭̖ ̛̯̌ ̭̖̯̦̯̌̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̦̌ ʫ̛̣̬̯̖̔̌. ʪ̨̡̨̯̌ ̭̻̺̖̭̯̱̏̏̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔, ʺ̨̨̬̯̐ ̦̖ ̺̖ ̭̖
̨̯̻̬̖̏ ̨̯ ̵̭̯̬̌̌ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛̭.

Ͷ ʦ̸̖̖ ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̵̛̭̻̬̦̌ ̨̻̣̔̐ ̯̜̦̯̌̌̌ ̦̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔, ̌ ̻̖̍̔ ̛̣ ̨̡̛̯̬̯, ̨̯̜ ̖ ̸̨̬̖̖̦̍ ̔̌


̪̦̖̌̔ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̨̱̬̦̐.

ˈ̨̱̬ ̸̨̖̍̌ ̭̖ ̛̦̥̖̭̣̌:

Ͷ ʰ ̭̖̏ ̡̪̌, ̡̨̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔ ̨̛̱̭̯ ̨̭̥̌ ̨̺̖ ̡̨̥̣̌, ̨̯ ̨̯̏́ ̨̬̔ ̺̖ ̶̴̛̬̻̯̌̚ ̦̖̙̌̔̔̌ ̌̚
̴̛̖̣ ̛ ̵̨̬̌. ˃̨̏̌ ̺̖ ̛̯ ̡̙̌̌, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀, ̨̨̺̯̌̚ ̨̐ ̛̙̥̏̔̌ ̭ ̸̨̛̯̖ ̦̌ ̸̨̛̬̖̖̦̍́: ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̡̯̱
̭̖ ̬̖̣̥̖̌̔́̚ ̛̛̦̌̏̌̐̚ ̛ ̸̨̪̖̖̏ ̦̖ ̺̖ ̻̬̦̌̚ ̛̖̣̯̖̍ ̛̭̯̖̦ ̦̌ ̨̯̏́ ̬̐̌̔, ̨̯ ̯̖̍ ̛ ̨̯ ̥̖̦ ̺̖ ̭̖
̨̛̬̔ ̨̦̏̌ ̖̏̔̌̚̚. ˁ̨̨̥̍̐!

ʤ ʺ̛̖̣̦̌̐, ̛̛̭̖̭̯̬̦̯́ ̛̭̦ ̦̌ ˃̨̱̬̦̐, ̡̨̨̜̯ ̨̭̯̣́ ̨̛̦̣̌̍̚, ̸̱̣ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ̛ ̸̖̖̏ ̦̖ ̛̐
̛̬̣̌̍̌̏̚.

ʿ̨̭̣̱̹̣̌ ˃̨̱̬̦̐ ̭̻̖̯̏̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬ ̛ ̨̪̣̌̏́̔̌̚ ̦̌ ̨̡̜̭̯̏̌̌ ̛̭ ̔̌ ̭̖ ̨̛̯̯̖̣̐ ̪̬̖̚


ˁ̨̡̛̛̛̬̦̭́ ̵̨̨̪̬̔; ̌ ̥̯̔̏̌̌̌ ̥̱ ̸̶̨̛̛̖̦̣̦̏̌̌ ʫ̡̨̛̯̖̣̦ ̛ ʧ̴̨̛̣̬̦̖̣̔ ̵̨̛̬̦̣̌́̏̌
̴̨̣̦̖̯̖̌̐̏ ̨̨̯̭̦̔́ ̛ ̨̨̯̣́̏, ̯̻̜ ̸̖ ̨̛̦̯ ̛̖̦̔ ̬̏̌̐ ̦̖ ̱̭̪̣́ ̔̌ ̭̖ ̨̡̪̬̥̻̦̖ ̵̨̡̪̬̜̯̌́,
̨̪̦̖̙̖ ̛̛̖̦̭̯̖̦̯̔̏́ ̪̻̯ ̛̚ ̨̛̦̌̚ ̨̣̭̯̍̌ ̛̣̍ ̯̖̭̖̦ ̛ ̛̥̦̣̌̏̌ ̨̪ ̛̪̦̌̌̔́̚ ̬̍́̐ ̦̌ ̭̖̏ ̨̪-
̨̡̛̹̬̯̌̌ ̡̬̖̌ ˁ̨̛̛̬̦. ʸ̖̯̖̀̔ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̨̛̭̯̦̣̌̌ ̨̛̪̭̣̖̦̔ ̔̌ ̨̯̬̦̯̍̌́̏̌ ̨̨̛̯̭̯̻̪̣̖̦̖̯,
̡̡̨̯̌ ̛̭̥̌ ̨̛̪̙̖̣̣̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬; ̨̨̺̯̌̚ ̨̡̨̻̣̔̍ ̏ ̶̭̻̬̯̌̌ ̛̭ ̯̖ ̦̖ ̡̛̛̭̣̌̔̌ ̦̪̱̭̦̯̌̌
ˁ̛̖̖̬̦̯̖̏ ̛̖̥̚ ̛ ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̦̖ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̨̨̯̯̏̀̏̌ ̨̨̥̖̯̖̔̏ ̛̭, ̛̛̬̖̹̣ ̔̌ ̭̖ ̭̬̙̯̌̌̏̌
̨̡̬̜̔̌. ˃̻̜ ˃̨̱̬̦̐ ̛̭ ̨̛̪̬̣̍ ̭ ̨̜̍ ̪̻̯ ̦̌ ̀̐, ̨̡̨̯̔̌ ̨̛̭̯̦̣̔̐̌ ̨̯̻̏̔ ̵̨̛̬̦̦̯̖̌́̏̌ ̶̨̛̛̛̪̚
̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬, ̭̣̻̣́̚ ̨̡̪̬̜̌ ˁ̨̛̛̬̦ ̛ ̭̖ ̛̭̪̭̣̌; ̭̖̯̦̖ ̸̛̖̦̣̌̚̚ ̭̬̖̔ ̛̛̪̣̦̦̯̖̌, ̡̨̻̖̯̔
̨̬̻̯̏̚ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̨̐ ̨̡̛̯̬̖. ʤ ̥̯̔̏̌̌̌ ̬̯̍̌́ ̡̛̛̭̣̏̌ ̨̡̨̨̣ ̭̖̖̍ ̛̭ ̨̛̪̭̣̖̦̯̖̔
̵̛̬̬̌̍ ̣̖̀̔ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔ ̛ ̸̡̡̬̌̌ ̨̪ ̸̡̡̬̌̌ ̭̖ ̨̛̛̯̯̖̣̣̐ ̨̯̻̏̔ ˁ̵̡̨̨̖̬̖̭̯ ̸̨̛̥̱̬̺̖,
̨̨̖̯̔̔ ̛̛̪̬̖̥̦̣̌ ̨̨̡̪̯̌ ˀ̛̛̣̏. ˃̥̌ ̛̭̪̬̖̣ ̛ ̸̨̪̖̖̏ ̦̖ ̨̛̛̯̭̯̻̪̣.

˃̨̐̌̏̌ ̸̡̛̛̭̏ ̸̛̪̻̣̺̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̛̦̣̖̯̖̣̌ ̨̭̦̍́ ̦̭̬̖̺̌̌ ̛̥, ̛̛̪̻̣̦̣̌̚ ̨̨̡̪̯̌ ̭̻̭
̨̛̭̭̯̖̦̯̖̍̏ ̛̭ ̨̯̬̱̪̖̏ ̛ ̛̛̥̦̣̌ ̨̪ ̵̯́, ̯̌ ̨̡̛̛̬̻̙̣̍ ̨̛̪̭̣̖̦̯̖̔ ̶̨̛̜̍ ̨̯ ˈ̛̯̣̱̥, ̡̡̨̯̌
̛̛̪̬̙̺̔̌ ̛̛̪̬̣̏ ̸̡̭̣̀̏̌ ̸̨̬̻̍ ̨̡̨̨̣ ̛̬̦̯̦̐̌̌ ̡̭̣̌̌. ʶ̨̨̯̐̌ ̶̨̭̣̻̦̖̯ ̡̨̨̣̦̣́ ̡̻̥ ̣̖̌̚̚ ̛
̡̛̭̖̦̯̖ ̦̌ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦ ̛̛̪̬̯̻̥̦̣́̏̌, ˈ̨̱̬ ̵̬̱̦̣̌ ̭ ̨̨̯̬̦̏̌ ̭̯̬̖̣̌ ̏ ̨̡̨̨̯ ̛ ̸̡̛̛̭̏
̨̛̣̖̭̯̦̔̍ ̥̻̙̖ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔ ̛̪̦̣̌̔̌ ̛̥̻̬̯̏ ̨̡̨̨̣ ̨̦̖̐; ̌ ̨̡̛̬̯̖ ̨̡̛̯̭̖̣ ̛̣̯̖̐̌̏ ̛̥ ̛
̨̪̔ ̡̛̻̬̯̖̏̌̏ ̸̛̣̻ ̦̌ ̣̖̌̌̚̚ ̛̐ ̛̭̯̬̱̪̣̌ ̦̌ ̬̥̐̌̌̔̌ ̡̨̯̌ ̶̖̖̦̦̍̌̚ ̸̡̪̣́̌.
ʿ̨̭̣̖̖̦̔ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏ ̨̭̯̦̣̌̌ ˈ̛̱̬̦. ʶ̨̯̌ ̛̣̏̔́, ̸̖ ̖ ̭̥̌, ̨̯̜ ̵̛̻̬̣̣̌̏̚ ̛̺̯̌, ̬̦̣̐̌̍̌
̡̛̭̖̬̯̌̌ ̦̌ ̛̖̦̔ ̨̡̬-̶̡̨̨̪̻̣̖̏̔ ̛ ́ ̵̬̥̣̌̌̌̚ ̭ ̖̔̏ ̶̬̻̖; ̛ ̏ ̛̪̖̭̦̯̖ ̭̖ ̡̬̌̌̏̌̚̚, ̸̖ ̡̛̭̖̬̯̌̌
̥̱ ̛̥̣̔́̌ ̛ ̯̣̖̖̣̌ ̨̯ ̸̖̬̦̯̌̌ ̡̬̻̏ ̦̌ ̨̨̯̬̣̖̯̖̏ ̨̡̨̨̣ ʧ̨̨̯̥̐, ̌ ̨̛̪̬̔ ̡̛̭̖̏ ̸̨̪̭̖̖̦ ̬̏̌̐
ˈ̛̱̬̦ ̦̣̌̔̌̏̌ ̡̛̏:

Ͷ _ʤ̱̬̖ ̖̦̯̱̣̱̏̌!_ ʿ̡̌ ̺̖ ̦̭̯̦̖̌̌ ̖̦̔!

ˁ̖̖̥̖̭̖̯̔̔ ̛̪̻̯ ̡̛̛̣̏̌̚; ̣̌̌ ̡̦̬̌̌́ ̨̐ ̨̛̛̣̣̌̏̚ ̛̙̏, ̡̡̨̯̌ ̛̣̍ ̨̛̪̖̣̣̏ ʺ̨̨̬̯̐,
̡̨̨̜̯ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̨̐ ̡̦̙̖̌̌ ̭ ̨̪-̣̯̀̌ ̸̱̭̯̌ ̨̯ ̛̖̣̯̐̍̌. ʯ̯̱̜̌ ̨̡̛̬̯̖ ̸̛̭̬̣̐̌̍̏̌ ˈ̛̱̬̦ ̭ ̶̬̻̖, ̨̺
̨̛̪̬̻̣̙̣̔̌̏̌ ̔̌ ̨̐ ̡̛̭̯̭̯̌ ̨̛̬̔ ̛ ̸̨̛̯̭̖̖̦; ̌ ̦̌ ̨̨̥̭̯̯́ ̦̌ ̛̛̱̯̯̖̍ ̛̛̣̔̏̌ ̨̛̦̏ ̛ ̨̛̦̏,
̨̡̨̯̔̌ ̨̐ ̛̯̬̱̪̣̌̌̚ ̨̪̔ ̯̖̣̯̌̌ ̛̭. ˃̨̐̌̏̌ ʧ̨̨̯̥̐ ̨̡̨̣̏̌ ̡̛̪̣̖̦̦̌ ̛ ̭̻̭ ̨̛̣̦̍̚ ̡̛̦̭̥̖̹̌ ̨̐
̨̡̪̥̻̦̣̌ ̡̻̥ ʤ̦̦̐̍̌̔.

˃̻̜ ̛̻̬̹̣̌̏̌̚ ̡̛̯̯̍̌̌ ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔ ̏ ̸̭̌̌, ̡̨̨̯̐̌ ˁ̶̨̣̻̦̖̯ ̨̨̪̯̻̣̏̌ ̌̔̚
ʺ̨̨̬̖̯. ʻ̨̺ ̪̦̣̌̔̌̌ ̦̌̔ ˈ̛̯̣̱̥ ̛ ̨̡̯̻̥ ʯ̪̌̌̔̌ ̦̣̖̯̣̌́̌ ̛̭̬̖̪̏̌ ̱̬̍́.

ʧ̨̨̣̥́ ̨̛̣̍ ̨̨̯̻̬̙̖̭̯̯̏ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐, ̡̨̌ ̛ ̨̺̖ ̔̌ ̦̖ ̭̖ ̛̛̣̍ ̛̭̻̦̣̍̔̌ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̥̱


̡̨̛̬̦̏̌ ̛̛̥̭̣̌̚. ʫ̦̔̌ ̛̥̭̻̣ ̨̐ ̸̥̻̖̣̌ ̡̨̯̖̙ ̛ ̸̨̪̥̬̣̌̌̏̌̌ ̨̬̭̯̯̌̔̌ ̨̯ ̨̪̖̯̍̔̌̌: ˃̨̱̬̦̐ ̭̖
̛̣̍ ̛̪̣̻̦̣̌̚̚ ̨̯ ̥̬̖̙̯̌̌ ̥̱, ̌ ̨̯ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̛̭ ̨̬̖̏̌̐̏ ʺ̨̨̬̯̐ ̡̨̯̻̥ ̨̦̖̐ ̦̜̌-̨̨̥̦̐ ̙̖̣̖̣̌
̔̌ ̵̦̖̏̌ ̛̛̣ ̨̛̛̱̦̺̙. ʯ̨̨̺̯̌ ̭̖̐̌ ˃̨̱̬̦̐ ̨̯ ̨̛̥̻̺̐́ ̨̬̔ ˇ̴̨̨̛̛̦̣̦̐̏ ̛̣̍ ̨̪ ̨̪̬̌̏ ̡̬̣̌ ̦̌
̸̡̛̛̭̏ ʻ̨̨̛̣̬̔; ̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̛̦̖̦̙̣̌̏̔̌ ̸̡̛̛̭̏ ̨̯ ̨̛̯̚ ̨̬̔ ̛ ̭̖ ̨̣̍́ ̨̯ ̵̯́ ̛̬̌̌̔̚ ̬̱̙̯̔̍̌̌ ̛̥
̭ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̥̻̺̐ ̛̦̖̪̬̯̖̣́ ˄̨̣̥ ̛ ̛̬̌̌̔̚ ̛̬̦̯̖̌, ̨̺ ̡̨̦́̐̌ ̥̱ ̦̦̖̭̻̣̌ ̏ ̛̭̬̙̖̦̖̌ ̸̥̖̻̯ ̦̌
ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐. ʻ̨ ̦̜̌-̨̨̥̦̐ ̭̖ ̨̣̍́ ̨̯ ˃̨̱̬̦̐, ̨̪̦̖̙̖ ̨̺̖ ̻̏̏ ʦ̨̛̣̦̬̌ ̛̣̍ ̛̱̭̖̯̣ ̡̡̌, ̸̡̨̣̖̥
̨̐ ̛̛̛̪̬̣̙̍, ̦̌̔ ̱̹̯̔̌̌ ̥̱ ̪̌̔̌ ̸̖̬̦̌ ̡̭̦́̌, ̪̬̖̖̺̺̔̏̌̏̌̌, ̸̖ ̏ ̡̨̦̜́ ̦̖̦̖̦̌̚ ̖̦̔ ̡̨̯̻̥ ̨̯
˃̨̱̬̦̐ ̺̖ ̨̜̖̔̔ ̨̦̖̯̐̏̌̌ ̨̛̪̖̣̐̍.

ʧ̣̌̏̌ III

ʯ̌ ̨̨̬̬̌̐̏̌̚ ̥̖̙̱̔ ˈ̛̱̬̦ ̛ ʺ̨̨̬̯̐

ʿ̨ ̨̪̖̌̏̔̚ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̭̣̖̔ ̻̣̻̔̐ ̛ ̛̛̦̱̬̯̖̣̖̦̚ ̯̬̱̔ ̨̡̛̬̯̖ ̛̭̻̬̣̍̌ ̸̡̛̛̭̏ ̯̖̣̌ ̦̌
̛̛̦̣̯̖̌̐̌̚ ̻̏̏ ̡̛̖̣̯̏̌̌ ̡̛̯̍̌ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̨̛̬̦̯̖̍ ̛ ̨̛̬̻̙̯́̌ ̛̥ ̛ ̛̐ ̛̭̯̬̱̪̣̌ ̦̌ ̨̨̬̥̦̐̌
̡̥̬̌̌̌ ̦̭̬̖̌̔ ̛̬̦̦̯̌̏̌̌ ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐; ̵̻̬̻̯̏ ̦̌ ̯̌́ ̨̣̖̺̏̌̚ ̨̛̥̣̐̌ ̭̖ ̛̙̣̏̔̌ ̸̨̯̣̖̔̌ ̛
ʫ̛̣̬̯̖̔̌ ́ ̡̛̦̬̖̣̌ ˈ̱̌̔-̖̦-ʻ̛̬̦̖̯̌, ̨̺ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ˈ̻̣̥ ̦̌ ̛̭̻̣̯̖̚. ʻ̨ ̵̻̬̱̏ ̨̛̯̚ ̵̻̣̥
̛̬̭̣̌̌̚ ̱̜̦̍̌ ̯̬̖̏̌ ̛ ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̨̯̜ ̭̖ ̖̣̖̦̖̖̣̚ ̭̬̖̔ ̶̣̯́̌̌ ̨̪̱̭̯̹; ̛ ̸̖̖̏ ̡̨̛̦́ ̯̬̏̌ ̦̌
ʺ̨̨̬̯̐ ̦̖ ̨̪̭̥̣́̌ ̔̌ ̛̭̯̻̪ ̵̻̬̱̏ ̖̥̯́̌̚, ̨̪̔ ̡̨̨̯́ ̬̻̙̯̔̌̌ ̪̬̖̬̻̺̣̏̌̌ ̏ ̵̪̬̌ ̸̨̥̖̖̯̖̏ ̦̌
ʫ̛̣̬̔̌ ̛ ʫ̛̛̦̔̌. ʶ̨̨̬̣̭̯̯̌̏ ̦̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̸̖̖̏ ̦̖ ̨̭̻̺̖̭̯̱̣̏̏̌, ̌ ˇ̨̨̛̖̦̬̯̖̌̏ ̨̛̭̦̖̏ ̭̖ ̛̣̱̯̣̌
̡̨̯̌ ̵̛̭̱ ̛̣̭̯̌, ̨̛̪̦̖̭̖̦ ̨̯ ̵̛̻̬̏̌. ʦ ˈ̛̯̣̱̥ ̦̖ ̭̖ ̨̛̻̬̦̣̦̯̌̏̌̚ ̛̖̦̔ ̶̨̖̍ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́
̨̬̔, ̨̦̥̣́̌ ̛ ̛̖̭̯̏ ̌̚ ̵̨̔̌ ̦̌ ̡̛̯̯̍̌̌ ̛ ̭̻̯̔̍̌̌ ̦̌ ̵̛̯̖̦̯̖ ̛̣̖̯̖̣̏̌̔. ʺ̨̨̬̯̐ ̸̨̖̍̌ ̛̪̬̯̣̌
̦̯̥̌̌ ̛̭̥̱̣̐ ̣̖̀̔ ̨̯ ̸̨̛̛̯̦̯̖̚ ̪̣̖̥̖̦̌, ̡̨̨̛̯ ̛̛̪̬̖̥̦̣̌ ̦̌ ̨̦̖̐̏̌ ̭̣̱̙̍̌, ̨̛̯̬̣̌̏̚ ̛̐ ̏
ˈ̛̯̣̱̥ ̛ ̛̬̦̣̌̍̌̚ ̔̌ ̡̦̪̱̭̯̌̌ ̛̪̬̖̖̣̯̖̔ ̥̱. ˁ̨̥̌ ̨̯̏̌ ̛̥ ̣̔̌ ̨̦̥̖̭̯̌ ̨̛̖̺̦̯̖̍̌ ̛̺̖̬̔
̛̦̬̌̐̌̔ ̌̚ ̛̥̦̯́̌̌̚ ̡̻̥ ʺ̨̖̬̭̌̔: ̔̌ ̬̯̐̌̍́ ̛ ̸̛̥̻̯̏̌̚ ̶̛̭̯̬̯̖̌, ̛̙̖̦̯̖ ̛ ̶̖̯̔̌̌ ̨̯
ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̦̬̌̔. ʽ̶̛̖̣̖̣̯̖ ʫ̛̣̬̔̌ ̨̯ ˈ̛̯̣̱̥ ̛̛̣̍ ̨̡̛̯̬̦̌̌ ̦̌ ̨̡̛̬̭̍ ̯̬̱̔ ̏ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏
̛̛̥̦. ˁ̨̥̌ ̶̛̥̣̦̌̌ ̛̱̭̪̖̣ ̔̌ ̭̖ ̡̛̱̬̯́ ̛̚ ̶̛̛̪̱̺̦̯̖̌ ̛ ̛̛̪̣̦̦̯̖̌. ʽ̡̛̬ ̛ ̶̛̻̣̏ ̨̛̬̖̣̍̔
̦̌ ̨̣̏́ ̛̚ ̶̛̖̣́ ˁ̖̖̬̏ ̛ ̵̛̦̣̱̣̌̏̌ ̭̖̏ ̨̪-̸̣̖̖̔̌ ̦̌ ̀̐ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔. ˃̥̌ ̭̖̏ ̨̺̖ ̶̨̛̖̣̣́̏̌
ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔; ̨̦ ʺ̨̨̬̯̐ ̦̖ ̛̥ ̨̬̻̺̣̍̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ Ͷ ̛̛̣ ̨̨̺̯̌̚ ̦̖ ̦̖̣̌̚ ̌̚ ̵̯́, ̛̛̣
̨̨̺̯̌̚ ̨̺̖ ̦̖ ̛̣̍ ̨̹̻̣̔ ̵̛̯̖̦̯́ ̸̭̌ ̏ ̛̛̻̣̦̯̖̔̍ ̦̌ ̨̦̖̯̐̏̌̌ ̨̣̍̌̚. ʤ̣̌ ̛̥̭̻̣̯̌ ̥̱
̨̡̨̨̦̖̯̣̦̦ ̭̖ ̬̻̺̣̏̌̌ ̡̻̥ ˃̨̱̬̦̐.

ʯ̯̱̜̌ ̨̛̖̣̔̏ ˈ̛̱̬̦ ̪̬̖̔ ʺ̨̨̬̯̐, ̨̪̦̖̙̖ ʦ̬̻̯̌̐ ̦̖̣̌̚ ̨̯ ̨̛̭̯̖̏ ̸̛̭̻̣̖̐̔̏̌ ̛ ̸̬̖̚
̸̛̖̬̦̯̖ ̛̭ ̡̛̱̭̯̏̌̚, ̸̖ ̨̛̯̚ ̸̨̡̖̏ ̖ ̛̪̬̯̖̣́ ̭ ̡̬̣̌́ ̦̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔; ̛ ̨̪̻̬̏ ̭̖ ̨̛̪̯̣̌ ̔̌ ̨̐
̡̛̪̬̖̻̬̹ ̭ ̸̨̛̯̖ ̛̭. ʻ̨ ˈ̛̱̬̦ ̨̺̖ ̦̖ ̭̖ ̨̪̣̔̔̌̏̌ ̦̌ ̵̭̯̬̌ ̛ ̨̱̭̯̣́. ˃̨̐̌̚ ʺ̨̨̬̯̐ ̨̛̪̖̣̣̏ ̔̌
̻̖̍̔ ̨̡̨̦̏̌ ̛ ̨̨̪̣̙̖̦̔ ̦̌ ̛̦̍̌̏ ̸̛̥̻̖̦́; ̌ ̨̛̪̬̔ ̬̖̥̖̏ ̨̹̻̣̔ ̛̪̬ ̨̦̖̐ ̛ ̥̱ ̨̛̪̬̖̣̙̣̔ ̔̌
̛̣̖̖̚̚ ̦̌ ̨̣̏́ ̛̛̣ ̔̌ ̸̨̛̪̣̱ ̭̣̌̏̌ ̛ ̣̭̯̏̌ ̡̨̯̌ ̪̬̻̏ ʺ̨̨̨̬̯̐̏ ̶̡̨̨̪̻̣̖̏̔, ̡̨̌ ̨̭̥̌ ̡̛̬̬̖̌̚
̖̐̔ ̖ ̛̯̻̬̦̯̏̔̌̌ ̦̌ ˃̨̱̬̦̐ ̛ ̡̡̨̨̯̌̏ ̨̺̖ ̦̖̌̚ ̌̚ ̨̪̣̦̖̯̖̌̏ ̦̌ ̡̬̣̌́. ʤ̣̌ ˈ̛̱̬̦ ʻ̡̨̛̖̪̬̖̣̦̦
̥̱ ̭̖ ̛̪̬̭̥̣́ ̭ ̡̛̯̌̏̌ ̨̭̣̏̌:

Ͷ ˁ̣̪́ ̛̭ ̛̯, ʺ̨̨̬̯̐ ʥ̛̱̣̬̌̐, ̛ ̭̣̪́ ̺̖ ̨̭̯̦̖̹̌ ̡̛̦̖̌̏, ̨̨̺̯̌̚ ̛̙̹̏̔̌ ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏
̡̥̬̌̌. ʻ̖ ̦̖̹̌̚ ̨̺ ̣̌̏̌̔́̏̌̚ ̶̭̻̬̯̌̌ ̸̨̡̛̖̹̏, ̌ ̛ ̔̌ ̦̖̹̖̌̚, ̦̖ ̛̍ ̨̥̻̣̐ ̔̌ ̨̐ ̖̹̔̌̔. ˁ̨̥̌
̶̣̱̪̖̐ ̛̪̬̖̥̌ ̬̔̌ ̨̯ ʺ̨̨̬̯̐. ˃̛ ̨̪̻̬̏ ̪̣̯̯̌̌̌ ̛̥̹̏̌̚, ̌ ̭̖̯̦̖ ̨̡̯̹̌̏̌̚ ̨̨̨̖̺̦̯̍̌; ̛ ̡̨̌ ̛̯
̡̙̌̌ ̡̡̨̨̯̌̏ ̥̖ ̛̪̯̹̌, ̦̖ ̺̖ ̸̨̪̣̱̌ ̨̬̱̔̐, ̨̭̖̦̏ ̭̥̻̬̯̯̌.

ˀ̭̥̣̌́̚ ̭̖ ʺ̨̨̬̯̐ ̛ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʯ̌ ̭̥̻̬̯ ̯̖̪̻̬̏̌ ̺̖ ̨̛̥̣̹.

ˁ̖̯̦̖ ̨̯̖̣̏ ˈ̛̱̬̦ ̛̪̬ ̨̛̥̣̯̐̌̌ ˈ̱̌̔-̖̦-ʻ̛̬̦̖̯̌, ̨̺ ̛̣̍̌ ̭̯̬̱̪̦̌̌ ̭̻̭̖̥̏ ̡̨̨̦̭̬̌ ̛
̦̌̔ ̦̖́ ̨̺̖ ̨̛̯̖̣̏̌ ̨̭̥̻̬̯̦ ̨̨̛̣̦̖̏̚. ʤ ̡̨̯̌ ̛̛̭̯̦̣̐̌ ̵̻̬̏̌, ̛̦̬̖̣̌̔ ̥̱ ̔̌ ̨̪̣̖̦̖̐̔ ̦̌
̪̌̌̔̚, ̡̻̥ ˈ̛̯̣̱̥, ̛ ̔̌ ̨̛̛̪̥̭̣ ̌̚ ̙̖̦̌ ̛̭, ̨̖̯̖̯̔ ̛ ̛̬̱̯̖̔̐ ̡̛̛̣̍̚.

Ͷ ʯ̨̨̺̯̌ ̭̖̐̌ ̯̖ ̭̌ ̏ ̨̛̥ ̛̣̖̦̏̌̔́ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʺ̨̨̬̯̐ Ͷ ̛ ̛̭̯̌̏́̚ ̨̯ ̨̥̯́̌ ̨̛̥̣̭̯.

Ͷ ʻ̥́̌ ̨̛̥̣̭̯ ̏ ̯̖̍ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˈ̛̱̬̦. Ͷ ʤ̣̌ ̸̬̖̚ ̵̯́ ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̨̖̬̖̹̔̍ ̨̔ ˃̨̱̬̦̐,
̯̻̜ ̡̨̯̌ ̯̖ ̦̖ ̦̯̌́̚ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̛̯̜̦̌.

ʧ̦́̏ ̨̖̣̍̚ ̨̯̐̌̏̌ ʺ̨̨̬̯̐, ̯̌ ̡̛̛̣̏̌̚:

Ͷ ʻ̨ ̺̖ ̭̖ ̨̖̬̔̍̌ ̨̔ ̯̖̍ ̛ ̨̯̏́ ̨̡̪̬̣̖̯ ̨̬̔; ̛ ̡̨̌ ̺̖ ̶̣́ ̨̯ ̨̭̯̥̦̌̌ ̔̌ ̛̭, ̡̪̌ ̺̖ ̭̖
̡̛̪̬̖̻̬̹̹ ̪̬̖̔ ̨̥̯́̌ ̨̣̏́.

ʦ̖̣̚ ̛̖̦̔ ̻̣̻̔̐ ̸̥̖, ̨̺ ̣̖̙̣̌ ̨̛̦̣̌̍̚, ̛ ̨̐ ̡̛̪̬̖̻̬̹̣ ̪̬̖̔ ̸̨̛̯̖ ̦̌ ˈ̛̱̬̦, ̯̌ ̨̖̦̔
̸̡̻̭̖ ̭̖ ̨̛̪̣̏ ̏ ̶̨̛̣̖̯ ̥̱; ̣̌̌ ˈ̛̱̬̦ ̦̖ ̯̬̖̪̦̣̌. ˃̨̐̌̚ ʺ̨̨̬̯̐ ̨̪̬̭̯̬̣́ ̻̣̯̔̐̌̌ ̛̭ ̡̬̻̌ ̡̻̥
ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛ ̨̡̪̬̣̖̣ ˈ̛̱̬̦, ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̛̥ ̶̨̨̛̪̯̥ ̭ ̡̛̯̌̏̌ ̨̭̣̏̌:

Ͷ ʧ̣̖̜̔̌! ˁ̡̦̯́̌̌ ̦̌ ̛̥̭̻̣̯̌ ̛̥ ̺̖ ̯̖̦̖̐ ̦̌̔ ̵̯́ ̨̖̯̐̔ ̛ ̔̌ ̨̛̯̯̔̌, ̌ ̨̥̬̯̌̌̌̚ ̛̥ ̺̖


̛̐ ̪̬̖̭̣̖̔̏̌ ̨̔ ̡̬̌́ ̦̌ ̭̖̯̏̌.

ʤ̣̌ ˈ̛̱̬̦ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʦ̭̱̖ ̨̨̛̬̹̐̏. ʻ̖ ̨̥̙̖̹ ̛̦ ̔̌ ̛̐ ̛̛̹̏̔, ̛̦ ̔̌ ̣̖̖̹̏̌̔ ̭̻̯̔̍̌̌ ̛̥ ̸̨̯̣̖̖̔̌ Ͷ


̨̪̦̖ ̨̨̖̯̔̔ ̪̹̌̌̏̌̚̚ ̯̌́ ̯̖̣̖̭̦̌ ̴̨̬̥̌ ̛ ̨̺̖ ̙̱̹̌̔̏̌ ̔̌ ̻̖̹̍̔ ̛̛̥̏̔ ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̦̌ ̭̖̯̏̌.
˃̨̐̌̏̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̡̻̥ ̨̦̖̐ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʧ̶̣̱̪̖ ̛̭ ̛̯, ̬̖̖̦̔̍ ̭̬̖̔ ̣̖̯̖̀̔, ̌ ̯̖ ̡̪̻ ̭̌ ̦̜̌-̛̬̖̦̔̍ ̭̬̖̔ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̭̣̖̭̦̏
̛̯̬̏̌! ʦ̛̙̣̔̌ ̛̣ ̛̭ ʦ̛̣̬̯̖̌̌, ̛̥̖̬̣ ̛̣ ̛̭ ̨̥̺̯̌ ̦̌ ʺ̦̖̌̏ ̛ ʦ̬̌̔̌? ʯ̦̖̹̌ ̛̣ ̨̡̻̖̔̔ ̛̭̯̐̌
̵̯̦̯́̌̌ ̛̥̭̻̣? ʰ̛̣ ̛̭ ̨̻̬̹̏̍̌́̏̌̚, ̸̖ ̛̥̭̣̯́ ̌̚ ̯̖̍ ̛ ̺̖ ̯̖ ̛̺̯̯̌́̚ ̸̨̯̣̖̖̔̌?

Ͷ ʻ̖ ̦̥̌̚ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˈ̛̱̬̦. Ͷ ʤ̣̌ ̨̥̙̖ ̛ ̯̻̜ ̔̌ ̭̯̦̖̌, ̡̨̌ ̨̪̙̖̣̯̌́. ʯ̨̨̺̯̌ ̨̬̖̔̔
̭̻̺̖̭̯̱̏̏̌ ʤ̬̔̌, ̦̖ ̺̖ ̭̣̖̖̚ ̨̯ ̨̯̬̦̌ ʦ̵̨̛̻̬̦̏́ ̣̖̯̖̣̏̌̔.

Ͷ ˃̛ ̨̐ ̡̌̌̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʺ̨̨̬̯̐. Ͷ ʤ̚ ̭̻̥ ʦ̵̨̛̻̬̦̏́ ̣̖̯̖̣̏̌̔ Ͷ ʺ̡̨̖̣̬, ̪̬̻̏ ̛ ̦̜̌-


̨̥̻̺̐ ̭̬̖̔ ʦ̛̣̬̯̖̌̌, ̨̺ ̵̭̻̺̖̭̯̱̏̏̌̌ ̛̪̬̖̔ ̭̖̯̏̌ ̛ ̨̐ ̵̨̛̭̻̯̬̏̌. ˁ̡̦̯́̌̌ ̦̌ ̛̛̥̭̣̯̖̌̚ ̛̥
̨̬̻̺̍̐̌ ʤ̬̔̌ ̛ ̨̦̍̌̏, ̨̦ ̨̛̭̱̬̦̐ ̡̨̪̬̖̣̦́̏̌ ̸̡̨̛̭̏ ̏ ̦̖́ ̡̻̥ ̨̛̥̯̖ ̶̛̖̣. ʤ̣̌ ̦̌̔ ̸̡̛̛̭̏,
̡̨̨̛̯ ̸̨̛̹̍̌, ̛̥̭̻̣̯̌ ̛̥ ̺̖ ̯̖̦̖̐ ̡̨̯̌ ̨̭̻̖̦̔̍̏ ̨̡̣̍̌, ̨̨̖̯̔̔ ̵̬̱̦̯̌ ̏ ̡̥̬̌ ̛ ̨̛̪̖̣̐̍.
ʧ̨̖̯̔ ̛ ̔̌ ̨̛̯̯̔̌, ̨̣̚ ̺̖ ̭̖ ̛̦̌̔̐̌. ʶ̡̨̨̯̌̏ ̛ ̔̌ ̡̛̬̖̯̌̚, ̖̍̔̌ ̺̖ ̸̛̦̣̯̌̏̌ ̭̻̭ ̨̭̣̯̏̌̌ ̛̭.
ʦ̡̨̭́́ ̵̯̦́̌ ̨̡̪̭̯̻̪̌ ̺̖ ̭̖ ̨̬̻̺̍̌ ̦̭̬̖̺̌̌ ̛̥. ˍ̖ ̛̱̥̬̯̌ ̖̍̚ ̦̖̙̌̔̔̌, ̨̡̡̛̛̪̬̣̦̜̌ ̡̡̨̯̌
̨̛̙̯̏̌, ̯̻̜ ̛ ̭̥̻̬̯̯̌.

ʻ̨ ˈ̛̱̬̦ ̥̱ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʯ̛̬̌̍̌̏ ̛̣ ̡̨̥̱ ̨̨̛̬̹̐̏? ʦ ̛̬̖̦̔̏ ̬̖̥̖̦̏̌ ̛̭ ̡̛̬̖̻̣̚ ̨̨̛̪̦̔̍ ̦̖̺̌ ̪̬̖̔ ̛̖̯̖̔̔
̛̦; ̣̌̌ ̛̦̖ ̵̛̥̖̍́̐̌̚ ̨̯ ̨̯̯̏́̌ ̡̭̦́̌. ʤ ̭̖̐̌ ̯̖ ̨̪̦̥̖̌̏̌̚, ̨̪̦̖̙̖ ̵̭̬̖̺̦̥̖̌ ̶̛̣̌,̨̺ ̭̌
̛̛̙̣̏̔̌ ˁ̛̖̯̣̦̯̏̌̌, ̛ ̸̵̱̥̖ ̨̣̭̖̐̌̏, ̨̺ ̭̌ ̡̛̛̪̬̣̌̏̌̚ ̭ ʺ̦̖̌̏. ʰ̨̥̣̌ ̯̖ ̖ ̛̪̬̖̔ ʤ̬̔̌, ̣̌̌ ̛
̛̬̱̔̐ ̖ ̨̛̥̣̌; ̛ ̦̖ ̛̭ ́ ̨̛̭̻̯̬̣̏ ̛̯. ʻ̨̛̯ ̛̭ ̦̜̌-̨̥̻̺̐; ̨̪̦̖̙̖ ̭̥̌ ̌̚ ̭̖̖̍ ̛̭ ̵̨̪̬̭̹̌̏̌
̨̭̯̏́̌ ̛̭̣̌ ̛ ̭̱̖̏ ̭̖ ̸̛̥̻̹ ̔̌ ̛̛̪̻̣̦̹̚ ̭ ̦̖́ ̨̪̱̭̯̯̯̌̌ ̏ ̱̹̯̔̌̌ ̛̭. ʻ̖ ̛̭ ̨̛̦̺ ̨̬̱̔̐, ̨̭̖̦̏
̛̣̍́̐̌̚ ̨̬̍ ̦̌ ʦ̛̣̬̯̖̌̌ ̛ ̛̖̬̯̏̐̌̌ ̛̥ ̨̺̖ ̯̖ ̸̡̌̌.

Ͷ ʪ̨̬̖̍ ̛̭ ̸̛̦̱̣̌ ̶̨̛̱̬̯̖ ̦̌ ̨̛̭̯̖̏ ̨̨̛̭̪̬̐̔̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʺ̨̨̬̯̐. Ͷ ʤ̣̌ ̡̛̛̖̯̦̭̯̖̔ ̛̥


̨̛̪̦̦̌́̚ ̦̖ ̺̖ ̛̯ ̨̨̪̥̦̯̐̌ ̭̖̐̌, ̡̨̨̯̐̌ ̯̖ ̸̡̛̛̭̏ ̵̛̍́̐̌̌̚ ̸̦̣̖̌̔̌.

Ͷ ʽ̺̖ ̨̦̖̺ ̺̖ ̛̯ ̡̬̖̌ ̡̦̬̌̌́, ̨̬̖̍ ʺ̨̨̬̯̐ Ͷ ̡̣̌̌̚ ˈ̛̱̬̦, Ͷ ̛ ̨̯ ̦̖ ̛̔̏̌ ̨̯


̨̛̪̦̦̯̌́̌̚ ̦̌ ʫ̛̣̬̯̖̔̌, ̌ ̸̡̨̛̭̥̌ ̡̛̛̣̦̍̌̚ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛̥. ʻ̖ ̛̭ ̨̛̪̖̣̯̖̣̏ ̦̌ ̣̖̯̖̀̔ ̛ ̡̨̛̦̐̌
̦̖ ̺̖ ̻̖̹̍̔, ̯̌ ̨̛̬̔ ̶̣̯́̌̌ ʤ̬̔̌ ̛ ʺ̖̦̖̣ ̔̌ ̪̦̯̌̔̌ ̨̪̔ ̨̯̏́ ̣̭̯̏̌. ʽ̯̻̏̔ ʶ̨̬̻̖̯̖̐̏ ̦̌ ˁ̖̯̏̌
̦̖ ̺̖ ̪̬̖̭̣̖̹̔̏̌ ̨̛̦́, ̡̨̨̛̯ ̵̨̯̻̬̣̯̏́ ̨̯̯̏́̌ ̨̣̏́.

Ͷ ʻ̖ ̺̖ ̛̐ ̪̬̖̭̣̖̥̔̏̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʺ̨̨̬̯̐, Ͷ ̨̨̺̯̌̚ ̨̯̻̏̔ ʶ̨̬̻̖̯̖̐̏ ̦̌ ˁ̖̯̏̌ ̖ ̨̭̥̌


ʻ̨̨̛̺̯. ʻ̨ ̡̦̭̻̖̌̏́̔ ̬̱̖̔̐̌̔ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̺̖ ̛̥ ̛̍́̐̌̚, ̨̭̖̦̏ ̡̨̌ ̸̨̪̬̖̪̖̯̖̔ ̨̪̱̭̯̯̯̌̌.

Ͷ ʸ̻̙̖̹ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˈ̛̱̬̦.

Ͷ ˁ̥̌ ̺̖ ̛̛̹̏̔ ̛ ̺̖ ̛̪̬̦̖̹̌̚, ̸̖ ̦̖ ̣̻̙̌ Ͷ ̡̣̌̌̚ ʺ̨̨̬̯̐.

ʰ ̡̨̯̌ ̻̬̦̣̏̌ ˈ̛̱̬̦ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔, ̨̛̭̣̙̣ ̨̐ ̵̻̬̱̏ ̡̥̖̦̖̦̌ ̨̯̬̦ ̦̌̔ ˃̨̨̛̦̬̬̥̌̐̔, ̨̯
̡̨̨̜̯ ̭̖ ̨̛̙̣̏̔̌ ̸̡̌ ̨̔ ̛̖̥̯̖̚ ̦̌ ˈ̛̯̣̱̥ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̛ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̦̌ ̀̐. ʿ̡̨̛̬̣̏̌ ̨̐ ̯̥̌ ̭
̶̣̯́̌̌ ̛̭ ̸̡̛̥̖̭̌̐̌ ̛̭̣̌, ̌ ̨̪̭̣̖ ̨̨̨̯̦̏ ̨̐ ̨̡̪̬̣̖̣ ̛ ̨̛̦̣̙̣̌ ̣̭̯̯̏̌̌ ̛̭ ̦̌̔ ̨̦̖̐, ̯̌ ̔̌ ̦̖
̨̥̙̖ ̛̦ ̔̌ ̨̪̥̬̻̦̖̔, ̛̦ ̔̌ ̱̥̬̖, ̨̡̨̯̔̌ ̭̥̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̦̖ ̨̐ ̨̨̨̛̭̏̍̔.

Ͷ ʽ̛̭̯̦̌ ̭̖̐̌ ̡̯̱ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̥̱ Ͷ ̛ ̣̖̜̐̔̌ ̛̖̥̯̖̚, ̡̨̻̖̯̔ ̸̨̛̯̦̖̌́ ̛ ̨̖̬̜̍̍̚ ̛̖̍̔ ̺̖
̨̭̪̣̖̯̯́ ̨̛̦́, ̨̺ ̭̥̌ ̛̥ ̪̬̖̖̔̌̔. ʯ̨̨̺̯̌ ̛̯ ̬̻̦̔̌̚ ̔̌ ̛̥ ̭̖ ̛̪̬̭̥̖̖̹ ̛ ̔̌ ̨̨̛̭̪̬̹ ̛̭̣̯̌̌
̦̌ ʺ̡̨̖̣̬, ʿ̨̛̖̣̯̖̣̏ ̦̌ ̛̛̭̻̦̯̖̔̍ ̦̌ ʤ̬̔̌. ʯ̯̱̜̌ ̨̯ ̦̖̭̔ ̡̦̯̯̻̌̌ ̭ ̨̥́ ̨̬̏̚ ̺̖ ̛̙̹̏̔̌ ̛ ̭
̨̛̥̯̖ ̛̱̹ ̺̖ ̸̱̹̏̌, ̛ ̨̛̦̺ ̦̖ ̺̖ ̖ ̡̨̛̱̬̯ ̨̯ ̯̖̍.

ʧ̣̌̏̌ IV

ʥ̨̨̭̯̯́̐̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦

ˁ̨̥̌ ̛̯̬̥̌ ̥̻̙̖ ̛̱̭̪̖̣ ̦̜̌-̨̛̪̬̔ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̯̌̏̌̚ ̏ ʥ̛̬̖̯̣ ̨̪ ̛̭̯̬̹̦̯̖̌ ̛̪̻̯̺̌ ̦̌


˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦; ̛ ̡̨̨̯̐̌ ˈ̨̨̬̯̌̔̏̌̌ ̻̺̖̬̔́ ʧ̨̣̬̖̖̣̔ ̱̦̣̌̌̚ ̌̚ ̛̖̣̯̐̍̌ ̦̌ ˈ̛̣̬̌̔, ̡̭̬̻̯̍̌ ́
̨̯̦̖̭̣̌ ̏ ̨̬̐̍̌.

ʦ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̦̖ ̛̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌ ̛̖̭̯̏. ʽ̖̱̥̣̍́̌̚ ̨̯ ̨̛̯̬̖̏̐, ˈ̨̨̱̬̯̏̌̌ ̭̻̪̬̱̐̌ ˀ̛̦̌


̛̣̍́̐̌̌̚ ̭̬̖̔ ̡̛̪̱̺̦̌̌; ̣̌̌ ̯̥̌ ̜ ̨̨̛̪̥̦̣̐̌ ˁ̛̛̯̖̏ ̴̛̖̣ ̨̯ ʺ̛̛̯̬̥ ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̨̛̬̣̔̌ ̛̭̦̌ ̛̭
˃̨̱̬, ̯̖ ̨̐ ̛̖̣̏̚ ̨̪̔ ̨̭̏́ ̡̛̬̣̌̌̚. ʤ ˀ̛̦̌ ̨̛̯̹̣̌ ̨̔ ˈ̱̌̔-̖̦-ʻ̛̬̦̖̯̌, ̣̖̦̣̐̌̌ ̵̦̬̻̌̏
̨̛̥̣̯̐̌̌ ̛ ̵̛̻̦̣̔̌̌̚.

ʺ̨̬̖̦̏ ʫ̣̖̖̦̔̏ ̨̭̯̦̣̌̌̌ ̏ ˈ̛̯̣̱̥ ̛ ̡̭̻̬̣̍́̌ ̨̖̥̻̣̦̍̏̚. ˁ̛̦̻̯ ̜ ˃̛̱̬̦ ̖̔̏̌ ̛̣̍
̛̦̻̬̹̣̌̏ ̨̭̖̥ ̨̛̛̦̐̔, ̌ ̯́ ̸̡̣̌̌̌ ̨̨̯̬̏ ̖̯̖̔. ˃̡̛̖̙ ̛̦̔ ̛̦̭̯̦̣̌̌̌ ̌̚ ̦̖́. ˃̛̻̣̪ ̨̯ ʰ̸̨̛̯̦̚
̶̛̛̪̬̹̻̣ ̵̛̦̣̱̣̌ ̏ ̭̯̬̦̯̌̌̌, ̨̨̛̯̬̥̖̣̚ ̵̨̬̯̌̌ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔, ̨̛̯̦̖̥̣̌ ̛̥ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̛̥̯
̛ ̛̐ ̨̨̛̪̬̣̍̏̌. ʽ̯ ̛̖̥̯̖̚ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̨̛̯̖̣̏ ̸̡̛̛̭̏, ̨̺ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̨̬̯̯̌̍́ ̛̛̣ ̔̌ ̭̣̱̙̯̌ ̨̪
̡̡̦̻́̌̏ ̬̱̔̐ ̸̛̦̦̌, ̨̛̬̔ ̛̦̖̬̻̭̯̦̯̖̏ ̸̨̥̥̖̯̌ ̛ ̸̨̛̥̥̖̯̌, ̌ ̶̛̭̯̬̯̖̌ ̨̡̛̪̭̖̣ ̛̛̣ ̛̐
̨̡̛̛̪̬̱̣̔ ̔̌ ̥̬̯̌ ̨̯ ̣̐̌̔ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌. ʤ̣̌ ̨̺̖ ̦̖ ̛̭̥̖̖̣ ̔̌ ̛̦̯̏̔̐̌ ̶̬̻̖ ̭̬̖̺̱
̡̣̖̯̖̣̯̏̌̔̌̌ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛̛̣ ̔̌ ́ ̨̨̪̬̦̯̐́ ̨̯ ̨̥̔̌ ̜; ̨̨̺̯̌̚ ̭̬̖̔ ̵̯́ ̭̖ ̨̦̭̖̣̌ ̥̻̣̏̌, ̸̖ ̖
̨̪̭̦̌̌ ̶̛̖̺̏̌ ̛ ̛̭ ̛̥̌ ̖̥̦̖̏̌̚-̦̖̔̌̏̌ ̭ ̛̖̣̯̖̍ ̨̛̖̥̦̔ Ͷ ̯̻̜ ̸̛̛̦̬̣̌̌ ̴̛̖̣̯̖, ̨̪̦̖̙̖ ̛̐
̛̛̦̖̦̙̣̌̏̔̌, ̨̦ ̵̭̯̬̻̯̌ ̛̥ ̛̣̍ ̨̪-̛̭̣̖̦ ̨̯ ̨̥̬̯̌̌̌̚. ʿ̨̛̬̌̔ ̯̌́ ̨̻̦̍́̚ ̛̛̣̍́̐̏̌̚
̛̛̪̣̦̦̯̖̌, ̡̨̻̖̯̔ ̨̛̥̦̦̌̚ ʫ̛̣̬̔̌ ̛̛̦̥̖̬̣̌ ̛̱̖̙̺̖̍, ̨̨̨̭̖̦̍ ̛̚ ̛̙̦̯̖̀ ̨̛̣̭̯̍̌ ̦̌
̭̯̬̦̯̌̌̌; ̛ ̭̣̖̔ ̛̬̖̙̯̖̐̌̍ ̛ ̸̛̖̦̭̯̯̍̏̌̌̚ ̶̛̛̪̬̹̻̣̯̖ ̡̪̌ ̭̖ ̨̛̛̯̯̖̣̣̐ ̦̌ ̭̖̖̬̏. ʯ̨̨̺̯̌
ˈ̨̛̛̱̬̦̯̏́ ̨̥̔ ̭̖ ̛̦̥̬̣̌̌ ̏ ̸̨̨̛̛̯̦̀̐́̚ ̡̬̜̌ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛ ̛̛̪̣̦̦̯̖̌ ̛̛̣̍ ̨̛̦̣̌̍̚;
̨̨̡̪̯̻̯ ʻ̖̦ ʸ̛̣̯̌̌ ̛̛̬̣̏̌̚ ̨̯ ̨̨̨̛̪̦̙̖̯̔ ̦̌ ʤ̨̥̦ ʪ̛̬̯̬̌, ̨̪ ̸̨̛̜̯ ̡̨̭̣̦ ̛̥̦̣̌̏̌ ̭̯̬̻̥̖̦
̵̨̨̪̬̔. ʿ̬̖̚ ̨̦̖̐ ̦̜̌-̵̛̬̬̯̖̌̍ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̡̨̪̬̖̭̯́ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦ ̛ ̨̡̪̬̜̌ ̨̛̛̬̯̖̏̚ ̦̌ ʧ̛̛̣̯̱
̔̌ ̭̣̯́̌̚ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔. ʤ̣̌ ̌̚ ̯̱̜ ̨̺̖ ̦̖ ̛̦̖̣̌̚ ̛̦ ʰ̸̨̛̯̦̯̖̚ ̶̛̛̪̬̹̻̣, ̛̦ ̨̛̬̔ ̛̭̥̯̌́
ʺ̨̨̬̯̐; ̨̨̺̯̌̚ ̨̡̨̯̔̌ ̯̬̖̣̌̌ ̣̭̯̯̏̌̌ ̦̌ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐, ̶̣̯́̌̌ ̨̛̦̌̚ ̭̯̬̦̌̌ ̛̣̍̌ ̡̛̱̬̯̌ ̨̯ ʦ̬̌̐̌
̛ ̨̛̦̯ ̛̖̦̔ ̨̦̖̐̏ ̭̣̱̐̌ ̦̖ ̭̥̖̖̣ ̔̌ ̦̣̖̖̌̏̚ ̯̥̌. ʦ̬̣́̏̌ ̨̯̜, ̸̖ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦ ̖ ̛̦̖̪̬̭̯̻̪̦̌
̪̬̖̬̐̌̔̌ ̡̡̨̯̌ ̭̬̖̺̱ ̨̭̯̍́̐̏ ̨̯ ̭̖̖̬̏, ̯̻̜ ̛ ̭̬̖̺̱ ̡̯̌̌̌ ̨̯ ̀̐; ̛ ̛̛̦̭̯̦̌̌, ̌̚ ̡̭̏́̌ ̯̬̏̌,
̭̯̻̪̺̏̌̌ ̨̪ ̖̥̯́̌̚, ̨̦̥̣́̌ ̬̱̔̐ ̵̨̨̪̬̔ ̥̖̙̱̔ ˁ̵̖̬̖ ̛ ̸̛̣̖̦̔̌́ ̪̌̌̔̚, ̡̨̻̖̯̔ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̭̖
̛̪̬̖̣̣̏̌ ̏ ʻ̖̬̭̯̏̌.

˃̻̜ ̭̖ ̸̨̛̭̣̱̣, ̸̖ ̨̛̪̬̔ ̨̨̪̻̬̯̏ ̛̦̹̖̭̯̖̌̏ ʺ̨̬̖̦̏ ̛̣̍̌ ̨̭̯̖̦̌̏̌ ̦̌ ̛̥̬̌, ̡̥̬̌̌ ̸̖
̛̣̚ ̣̖̀̔ ̛̻̬̣̱̣̏̏̌ ̛̚ ̨̡̨̛̣̦̯̖ ̨̛̬̐ ̛ ̨̛̣̍ ̨̨̪̭̦̌ ̔̌ ̭̖ ̛̛̣̌̚̚ ̸̣̖̔̌ ̨̯ ̡̛̻̺. ʿ̨̔
̡̛̬̣̯̌̌̌̚ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̭̖̏ ̨̺̖ ̨̭̯̣̌̏̌ ˁ̨̬̌̔ ̶̨̻̬̖̣̖̻̯̔̏̔ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̶̡̨̛̦̖̣̦̌ ̶̛̛̬̱̭̯̬̔̐̌ ̛
̶̛̛̭̯̬̌, ̌ ̨̭̻̺ ̛ ˃̛̱̬̦, ̡̨̨̨̯̐ ̦̖ ̡̪̱̭̣̌̌ ̨̯̻̏̔ ̨̬̯̐̌̔̌̌. ʻ̨ ̨̛̛̥̖̦̖̯ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̡̨̨̭̬
̨̪̦̣̌̌̔̌̚ ̛ ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̨̬̯̖̣̌̍̌ ̨̯ ̨̯̻̥̦ ̨̔ ̨̯̻̥̦, ʺ̨̬̖̦̏ ̛̪̦̣̌̔̌̌̚ ̏ ̛̦̺̖̯̌ ̛ ̨̯ ̣̐̌̔̌ ́
̭̪̭̣̌́̏̌̌ ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̨̨̪̥̺̯̌, ̨̺ ̜ ̛̪̬̺̣̌̌̌̚ ̨̯̜̦̌ ˈ̨̛̱̬̦̯̏̌̌ ̶̨̛̭̬̦̔̌ ʤ̛̖̬̦; ̨̨̺̯̌̚
̡̨̦̜́ ̛̭ ʥ̨̬̔̌ ̨̯ ʰ̸̨̛̯̦̯̖̚ ̶̛̛̪̬̹̻̣ ́ ̛̣̍ ̖̣̏̚ ̛̦̭̣̌̌ ̌̚ ̨̭̏́ ̭̻̪̬̱̐̌. ʧ̸̨̛̛̬̏ ̛̛̣̍ ̛̯́
̨̛̪̦̔̌́́ ̌̚ ʺ̨̬̖̦̏, ̣̌̌ ̛̐ ̛̪̬̖̥̣̌̌ ̛̬̌̌̔̚ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̺̖ ̨̨̨̦̖̬̖̦̯̔ ̖̯̖̔, ̌ ̦̜̌-̸̖̖̏ ̨̨̺̯̌̚,
̡̡̨̯̌ ̭̥̌̌ ̡̣̌̏̌̌̚, ̸̡̨̛̭̏ ̨̛̣̔̏̌ ̨̯ ̛̦̖̜̦́ ̨̛̥̯. ʿ̨̦̖̙̖ ̡̨̯̻̥ ̨̛̯̚ ʥ̨̬̔̌ ̛̬̣̌̐̌̍̚
̨̨̛̥̱̺̖̭̯̯̏, ̨̡̛̯̻̔̍̌ ̛ ̵̨̬̯̌̌ ̨̯ ˈ̨̨̨̛̱̬̦̯̏ ̛̛̥̖̦̖ ̛ ̨̡̯̬̣̌̌ ̸̡̨̛̭̏ ̏ ̨̨̨̭̭̯̖̦̯̍̏ ̛̭
̛̛̙̣̺̖. ˃̨̜ ̛̣̍ ̵̬̻̬̌̍ ̶̨̖̍, ̨̦ ̦̥̣́̌ ̣̭̯̏̌ ̭̬̖̔ ̨̭̏́ ̨̦̬̌̔, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̛̛̪̬̭̯̦̖̐ ̏ ˈ̛̯̣̱̥; ̛
̡̛̯̻̬̭̖̜ ̨̥̺ ̛ ̨̨̯̭̯̍̐̌̏, ̛̬̖̹̣ ̔̌ ̣̖̖̌̏̌̔̚ ̛̖̥̚, ̡̨̨̛̯ ̛̬̱̯̖̔̐ ̶̛̛̪̬̹̻̣ ̛̪̬̖̦̖̬̖̣̍̐̏̌.
ʦ̛̣̔́ ʺ̨̬̖̦̏ ̨̭̥̌ ̖̦̻̙̏̔, ̡̨̨̯̐̌ ̨̹̻̣̔ ̔̌ ̛̬̬̌̐̌̍̚ ̨̥̔̌ ̜; ̣̌̌ ̱̙̭̌ ̡̛̖̣̏ ̨̐ ̨̖̣̍̚ ̪̬̖̔
̦̖́. ˁ̨̨̛̯̬̣ ̥̱ ̭̖, ̸̖ ̨̪̣̖̙̐̔̌ ̏ ̨̛̛̖̥̣̭̯̦̯̖̍̚ ̸̨̛ ̦̌ ̡̨̦̜́ ̨̯ ̛̖̣̯̖̍ ̨̛̖̥̦̔, ̯̌
̛̯̬̖̪̖̬̣̌̚ ̨̯ ̵̭̯̬̌ ̔̌ ̦̖ ̛̍ ̨̦̖̦̜̦̌̚ ̨̣̚ ̔̌ ̨̐ ̨̛̭̪̣̖̯; ̯̱̜̌̚ ̨̛̦̯ ̨̪̭̥̣́ ̔̌ ̛̬̬̌̐̌̍̚ ̨̥̔̌
̜, ̨̛̦̯ ̨̡̛̯̬̣ ˃̛̱̬̦, ̡̛̦̌ ̡̡̬̯̻̌ ̺̣́ ̔̌ ̻̖̍̔ ̨̛̙̯̻̯̏ ̦̌ ̡̛̦̭̣̖̦̌̔̌ ̦̌ ̡̛̛̛̭̯̦̭́ ̣̖̯̖̣̏̌̔.

ʥ̨̬̔̌ ̨̨̛̪̬̣̍ ˁ̛̣̥̖̦̯̖̌ ̛̣̐̌̏, ̡̡̨̯̌ ̸̛̦̬̣̌̌ ̣̖̯̖̀̔ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔, ̛ ̛̐ ̛̪̬̯̣̌
̔̌ ̨̭̯̬̯́ ̻̬̖̦̔̏ ̶̨̬̖̔̏ ̭̬̖̔ ̨̨̪̣̖̯ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̨̯ ˈ̨̛̛̱̬̦̏́ ̨̥̔; ̻̬̙̣̔̌ ̨̛̬̯̖̍ ̛̭ ̌̔̚ ̨̬̐̌̔̌
̡̨̯̌ ̨̡̛̯̻̔̍, ̣̌̌ ̛̐ ̵̨̬̦̣̌́̏̌ ̨̭̣̌̍. ʤ ̥̖̙̱̔ ̵̯́ ̶̡̨̛̦̖̣̦̌ ̦̖ ̡̛̪̬̖̣̦̣̌́ ̛̣̐̌̏ ̛ ̨̛̬̔ ̭
̡̛̬̭ ̌̚ ̨̛̙̯̏̌ ̛̭ ̛̛̣̍ ̨̨̛̯̐̏ ̔̌ ̨̨̨̪̪̥̦̯̔̐̌ ʦ̡̣̖̯̖̣̯̌̔̌̌ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦. ˋ̬̖̚ ̵̯́ ̨̔
ʺ̨̬̖̦̏ ̨̯̜̦̌ ̛̛̭̯̣̐̌ ̨̛̛̦̦̏ ̨̯ ̭̯̬̦̯̌̌̌, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̨̦̥̣́̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̏ ̨̭̣̯̏̌̌ ̛̥. ʤ̛̖̬̦
̸̨̖̍̌ ̛̣̍̌ ̖̯̏̌̚ ̦̖ ̌̚ ̨̛̬̦̍́, ̌ ̡̨̯̌ ̭̻̪̬̱̐̌ ̦̌ ʥ̨̬̔̌, ̨̨̺̯̌̚ ̏ ̛̭̯̯̏̌̌ ̥̱ ̨̛̥̣̌ ̡̨̥̣̌ ̛̙̖̦
̛ ̨̛̦̯ ̖̦̔̌ ̨̯ ̵̯́ ̦̖ ̨̥̙̖̣̌ ̔̌ ̭̖ ̛̥̖̬ ̭ ̛̻̺̖̬̯̖̔ ̦̌ ʫ̛̛̦̯̖̔̌; ̌ ̨̯̜ ̭̖ ̦̣̌̔́̏̌ ̔̌
̪̬̖̻̬̦̖̏ ̨̣̭̯̯̍̌̌ ̏ ̨̭̖̏ ̛̣̖̦̖̏̌̔ ̛ ̙̖̣̖̣̌ ̡̛̦̭̣̖̦̌̔, ̡̨̨̥̱̯ ̔̌ ́ ̨̛̭̯̌̏.

ʻ̖ ̨̨̬̖̣̐̏̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̪̬̖̔ ̛̭̦̌ ̛̭ ̌̚ ̨̦̱̜, ̨̺ ̭̖ ̸̨̛̭̣̱̣ ̛ ̨̺ ̨̨̥̙̖̣ ̯̖̪̻̬̏̌ ̔̌ ̛̐


̨̛̭̪̣̖̯; ̌ ̨̯̜ ̭̖ ̨̣̍́ ̔̌ ̛̦̬̱̹̌ ̭ ̨̛̻̪̬̭̏ ̸̨̛̥̻̣̦̖̯̌ ̜. ʶ̨̨̯̐̌ ̶̛̛̪̬̹̻̣̯̖ ̌̚ ̪̬̻̏ ̪̻̯ ̭̖
̨̛̛̪̣́̏ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ˃̛̱̬̦ ̛̪̯̣̌̌̚ ̡̥̜̌̌ ̛̭:

Ͷ ʶ̨̐̌ ̺̖ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚ ̺̍̌̌ ̛̥ ̔̌ ̨̛̪̬̪̻̔ ̛̯́ ̨̛̬̦̐̚ ̶̡̛̬̌̔? ʯ̨̺̌ ̦̖ ̛̭ ̛̔̏̌?

ʺ̨̬̖̦̏ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏̌:

Ͷ ʻ̖ ̦̥̌̚. ʺ̨̙̖ ̔̌ ̖ ̛̦̣̌̐̌̚ ̛̛̣ ̵̦̯̏̌̌ ̏ ̪̣̖̦; ̌ ̨̥̙̖ ̛ ̔̌ ̖ ̨̡̪̬̱̖̦̔ ̸̦̣̖̌̔̌, ̯̌


̦̥́̌ ̡̡̌ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̏ ̪̬̖̚ ̛̬̙̏̌́ ̪̬̻̭̯̖̦, ̨̺ ̛̦ ̨̬̙̍̐̌̔̌.

Ͷ ˃̨̐̌̏̌ ̛̥̭̣́, ̸̖ ̖ ̛̦̣̌̐̌̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦, ̣̌̌ ̦̖ ̡̪̣̣̌̌̌̚ ̪̬̖̔ ̡̥̜̌̌ ̛̭, Ͷ ̨̨̺̯̌̚
̡̨̌ ̖̹̖̍ ̛̙̏, ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̛̍ ̨̐ ̱̻̬̙̣̔̌ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̏ ̛ ̔̌ ̛̦ ̨̨̪̥̦̖̐.

Ͷ ʻ̖ ̬̥̏́̏̌ ̨̛̦̯ ̏ ̨̨̖̦̯̔, ̨̛̦̯ ̏ ̨̨̬̱̯̔̐, ̛̭̦̖ ̨̥̜ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ʺ̨̬̖̦̏.

ʺ̨̛̦̣̌̏̌ ̬̖̥̖̏ ̛ ̭̖̏ ̸̨̪̖̖̏ ̨̦̯̖̙̣̌̌̏̌ ̶̨̭̻̬̖̯ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̨̯ ̵̭̯̬̌ ̌̚ ̛̭̦̌ ̜ ˃̛̱̬̦,
̡̛̦̭̣̖̦̌̔ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛ ʸ̨̬̭̌̔; ̨̨̺̯̌̚ ̦̖ ̛̙̣̏̔̌̌ ̬̱̔̐̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̌̚ ̨̦̖̐, ̨̭̖̦̏ ̡̨̨̭̬ ̔̌
̭̯̦̖̌ ̨̬̍ ̦̌ ʰ̸̨̛̯̦̯̖̚ ̶̛̛̪̬̹̻̣. ˃̨̐̌̚ ̛̭ ̨̛̛̪̬̪̥̦̣̌ ̨̨̬̬̌̐̏̌̚ ̭ ˈ̛̱̬̦ ̛ ̛̥̭̻̣̯̌ ̜ ̡̪̌ ̭̖
̸̨̛̦̭̣̌̌ ̡̻̥ ʪ̨̛̬̯̌; ̛ ̡̦̬̌̌́ ̛̬̖̹̣̌, ̡̨̌ ̖ ̨̨̻̥̙̦̏̚, ̨̯̜̦̌ ̔̌ ̛̪̬̯̌ ˃̛̱̬̦ ̛̪̬ ̡̬̣̌ ˃̨̛̦̣̐
̭ ̨̥̣̍̌ ̌̚ ̛̱̖̙̺̖̍. ʰ ̨̡̨̯̔̌ ̭̖̣̔́̌ ̛ ̛̬̥̹̣̣̌́̏̌̌̚ ̡̡̌ ̔̌ ̨̐ ̨̛̭̯̬, ̨̭̦́ ̸̨̱̣̔̌ ̏ ̛̛̥̭̣̯̖
̛̭ ̣̭̐̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦: _ʥ̻̬̜̌̚! ʻ̖ ̥̖ ̸̡̛̜̌̏̌̚!_ ʤ̣̌ ̸̖̖̏ ̜ ̨̛̦̣̙̣̌̍̌̏̌ ̬̖̥̖̏ ̌̚ ̬̙̦̖̌̔̌, ̌
̪̻̯̯́ ̛̣̍ ̡̯̖̙̻ ̛ ̨̪̭̖̦̌ Ͷ ̡̨̡̨̨̣̯ ̸̨̪̖̖̏ ̵̨̬̌ ̛̯̬̻̦̖̣̐, ̨̡̨̯̣̚ ̨̪-̡̥̣̌̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̛̺̖̣ ̔̌
̛̥̯̌ ̌̚ ̨̭̯̍́̐̏. ʤ ̶̨̭̻̬̖̯ ̭̖̏ ̨̺̖ ́ ̨̣̻̣̌̐̏̌̚ ̭ ̛̦̪̬̦̌̌̚ ̛̦̖̙̌̔̔; ̏ ̨̨̻̦̯̔ ̦̌ ̱̹̯̔̌̌ ̛̭
̸̪̬̖̱̭̯̣̔̏̏̌̌, ̸̖ ˈ̛̱̬̦ ̦̖ ̖ ̥̻̬̯̻̏, ̛ ̭̬̖̔ ̛̖̭̻̦̦̯̖̍̚ ̨̛̦̺̦ ̸̨̭̖̌̏ ̭̖ ̨̭̣̱̹̣̏̌̌ ̔̌ ̨̨̛̣̔̏
̡̛̭̯̻̪̯̖ ̥̱, ̛̛̣ ̡̪̻ ̖̦̖̥̔ ̜ ̭̖ ̸̨̛̪̬̱̣̏̌ ̨̡̯̻̥ ̨̬̔̏̌ ̶̨̛̣̖̦̖̯̏ ̦̌ ̨̛̦̖̐̏́ ̶̙̬̖̖̍ ʤ̵̨̬.
ʻ̨̖̺ ̸̨̪̖̖̏, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̸̖̖̏ ̡̭̣̦̣̌́̌ ̔̌ ̨̛̪̖̬̏ ̛̬̱̥̱̔̐ ̛̛̬̙̯̖̐ ̌̚ ̛̭̦̌ ̛̭, ̡̡̨̯̌ ̨̛̣̍
̸̨̨̛̜̦̍̌ ̨̪ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏, ̨̺̖ ̦̖ ̨̥̙̖̣̌ ̔̌ ̨̛̪̬̖̬̍ ̨̨̬̭̯̯̐̔̌ ̛̭ ̛ ̭̥̌̌ ̔̌ ̨̛̥̣ ̡̨̨̦́̐ ̌̚
̨̛̛̥̣̭̯̦́, ̡̪̻ ̛̣̍ ̨̯̜ ̛ ̡̬̣̌. ʯ̯̱̜̌ ̦̖ ̨̪̭̣̱̹̣̌̌ ̣̭̐̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ̯̻̜ ̭̖ ̪̣̖̣̌̌̚ ̪̻̬̯̏̌̌
̡̛̦̹̌ ̨̯ ˃̨̛̱̬̦̯̏̌̌ ̭̻̔̍̌.

ʪ̨̡̨̯̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̛̭̯̦̖̐ ̨̔ ̨̯̏̌ ̛̬̖̹̖̦̖, ̸̖̖̏ ̛̛̦̣̙̣̌̍̌ ̖̭̖̦̯̌ ̦̌ ˁ̡̬̻̦̯̍̌̌ ̨̛̦̐̔̌ ̛
̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̨̪̻̬̍̌̚; ̨̨̺̯̌̚ ̨̬̖̥̖̯̏ ̌̚ ̪̻̯̱̦̖̏̌ ̨̛̪̬̻̬̹̣̏̏̌, ̯̌́ ̭̖ ̨̣̍́̌, ̸̖ ̡̨̌ ̸̡̛̌̌̚
̛̥̯̌̌̚ ̔̌ ̨̛̯̥̦̖, ˃̛̱̬̦ ̨̥̙̖ ̔̌ ̻̖̍̔ ̨̯̖̖̦̏̔ ̏ ̨̨̬̭̯̍̏. ʰ̸̨̛̯̦̯̖̚ ̶̛̛̪̬̹̻̣ ̭̖ ̛̦̻̬̯̣̌̏̌
̨̡̨̨̣ ̨̬̯̐̌̔̌̌ ̛ ̛̦̣̣̌̍̀̔̌̏̌ ̨̥̔̌ ̜. ʫ̛̦̔ ̖̦̔ ̭̖ ̛̪̬̖̭̯̬̹̣̌̌ ̛ ̡̣̌̌̌̚ ̦̌ ˃̛̱̬̦:

Ͷ ʥ̺̌̌ ̛̯ ̦̖ ̭̖ ̬̻̺̌̏̌̚. ʯ̸̛̦̌ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̥̦̖̹̌̚, ̛ ̨̯ ̸̭̌ ̨̪-̡̨̨̭̬. ˃̡̌̌ ̛̍ ̙̖̣̣̌


̨̯̜.

Ͷ ʪ̌ ̛̥̦̖̥̌̚? Ͷ ̡̡̛̻̣̦̣̏̌̚ ˃̛̱̬̦. Ͷ ˋ̖ ̡̻̖̔ ̺̖ ̨̛̯̖̥̔? ʽ̯̻̏̔ ʿ̛̛̣̦̦̯̖̌ ̛̣?

Ͷ ʪ̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ʺ̨̬̖̦̏, Ͷ ̦̌ ̀̐, ̨̯̻̏̔ ʿ̛̛̣̦̦̯̖̌. ʻ̌ ̀̐ Ͷ ̨̭̥̌ ̯̥̌ ̨̺̖ ̨̥̙̖ ̔̌


̛̥̌ ̦̖̙̌̔̔̌. ʤ̣̌ ̦̖ ̵̡̌̌̚ _̛̦̖,_ ̛̭̦̖ ̨̥̜. ˃̛ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̥̦̖̹̌̚, ̌ ̌̚ ̔̌ ̨̭̯̦̌̌.

Ͷ ʻ̖ ̨̥̐̌ ̔̌ ̯̬̻̦̐̌ ̭̥̌! Ͷ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʻ̥́̌ ̔̌ ̯̖ ̨̛̭̯̌̏́̚. ʯ̨̺̌ ̔̌ ̦̖


̛̥̦̖̥̌̚ ̨̖̦̌̔̚?

Ͷ ʤ̚ ̦̖ ̨̥̐̌ Ͷ ̡̬̖̣̌ ʺ̨̬̖̦̏. Ͷ ʻ̨ ̦̖ ̺̖ ̯̬̻̦̖̹̐ ̭̥̌. ˍ̖ ̪̬̯̌́ ̭ ̯̖̍ ʧ̨̖̯̬̦, ̌ ̨̥̙̖


̛̍ ̛ ʧ̛̛̬̯̦̬.

Ͷ ʻ̥́̌ ̛̣ ̔̌ ̛̪̬̯̹̌ ʸ̣̌̍̌̔̌? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ʻ̖, ̨̨̺̯̌̚ ˁ̨̬̌̔ ̖ ̵̨̬̥ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ʺ̨̬̖̦̏, Ͷ ̌ ̪̻̯̯́ ̺̖ ̖ ̡̯̖̙̻. ˃̻̜ ̡̨̯̌ ̛̭
̨̥̜ ̛̭̦ ̛ ̵̦̭̯̦̌̌̌̌ ̸̛̥̬̦̌ ̛̦̔, ̦̖ ̺̖ ̯̖ ̣̻̥̌̐̏̌̚: ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̦̖̹̌̐̚ ̨̪ ̨̛̯̚ ̪̻̯. ʯ̛̥̯̌̌
̛̦̣̙̌̍̌̏̌. ʤ̣̌ ̨̭̯̦̖̹̌ ̛̣, ̸̡̌̌ ̯̖ ̨̪-̭̯̬̹̦̌̌, ̨̡̬̭̍̌ ̸̱̭̯̌. ʤ̡̨ ̡̛̭̹̌ ̨̛̪̬̔ ̨̛̛̦̐̔ ̔̌
̻̖̹̍̔ ̡̛̛̛̭̯̦̭ ̥̻̙, ̛̭̻̖̬̍ ̵̨̬̬̭̯̌̍ ̛ ̛̻̬̹̏ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛̯ ̡̥̌̏̌̚.

Ͷ ʻ̨ ̯̻̜ ̺̖ ̯̖ ̨̛̭̯̌̏́̚ ̨̭̥̌ ̭̻̭ ˁ̨̬̌̔, ̛̭̣̖̪́ ˀ̛̦̬̌̐ ̛ ̛̭̯̬̯̖̌ ̛̙̖̦Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦.
Ͷ ʻ̖ ̡̹̖̌̏̌̚ ̛̣ ̺̍̌̌ ̛̥, ̸̖ ̌̚ ̭̻̥ ̡̛̦̭̣̖̦̌̔ ̦̌ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔? ʻ̡̛̭̣̖̦̻̯̌̔ ̯̬́̍̏̌ ̔̌
̨̭̯̦̖̌ ̏ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̥̔, ̌̚ ̔̌ ̨̐ ̛̺̯̌̌̏̌̚. ˁ̖̐̌ ̭̻̙̣̥̌́̏̌, ̸̖ ̦̖ ̵̻̬̙̌̔̌̚ ̨̛̦̚ ̡̛̦̙̣̌!

Ͷ ʿ̬̌̏ ̛̭, ̡̛̦̭̣̖̦̻̯̌̔ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̭̯̦̖̌, ̣̌̌ ̦̖ ̨̥̙̖ Ͷ ̡̣̌̌̌̚ ʺ̨̬̖̦̏. Ͷ ʦ̬̥́̏̌, ̸̖
̡̨̦̜́ ̖̦̔ ̺̖ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚. ʤ ̭̖̐̌ ̛̻̍̔ ̵̬̻̬̌̍! ˁ̯̦̖̌ ̛̣ ̨̪-̣̖̚, ̺̖ ̯̖ ̨̪̭̣̖̥̔̏̌, ̛̭̯̐̌ ̔̌ ̨̥̐̌.

Ͷ ʻ̨ ̡̡̌ ̺̖ ̥̖ ̨̡̛̯̬̖̹ ̭̬̖̔ ̡̛̪̱̺̦̌̌? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦; ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ ̦̖


̨̛̻̬̙̣̔̌̚ ̛ ̨̯̜ ̡̪̣̣̌̌̌̚ ̨̡̨̛̯̬̯.

Ͷ ʤ̡̨ ̭̖ ̡̜̹̏̌̌, ̛̬̱̔̐ ̛̯̬̏̌ ̺̖ ̯̖ ̨̡̛̯̬̯́ ̛̪̬̖̔ ̥̖̦ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ̡̥̜̌̌ ̥̱. Ͷ ʯ̦̥̌
̡̦̻̖̌̔ ̨̛̯̹̏̌, ̯̌ ̡̨̌ ̛̭̯̦̖̹̐ ̨̯̥̔̌ ̛ ̨̭̯̦̖̹̌, ̨̥̐̌ ̔̌ ̯̖ ̦̥̖̬̌́. ʯ̨̨̺̯̌ ̯̖ ̪̬̺̥̌̌ ̛̪̬
̡̬̣̌ ˃̨̛̦̣̐ ̏ ʪ̨̛̬̯̌. ʻ̛̥̌ ̸̨̛̪̬̖̪̯̹̔̌ ̔̌ ̻̖̹̍̔ ̨̬̍, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̡̡̛̬̣̭̌ ̨̭̯̐?

Ͷ ʻ̖ ̦̥̌̚ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʻ̥̥́̌ ̪̬̖̭̯̔̌̏̌ ̨̺ ̖ ̨̬̍.

Ͷ ʽ̯̪̬̺̥̌̌ ̯̖, ̌̚ ̔̌ ̦̖ ̨̐ ̸̛̦̱̹̌ Ͷ ̡̬̖̣̌ ʺ̨̬̖̦̏. ʿ̨̭̣̖ ̭̯̦̣̌̌̌̌̚ ̪̬̖̔ ̸̨̨̥̥̖̯,


̨̻̣̔̐ ̨̐ ̣̖̣̐̔̌̌ ̏ ̸̨̛̯̖, ̡̭̹́̌ ̭̖ ̸̥̻̖̣̌ ̔̌ ̬̖̌̐̌̔̌̚ ̡̡̦́̌̏̌ ̯̜̦̌̌, ̛ ̡̦̬̌̌́ ̨̛̣̔̍̌̏̌: Ͷ
˃̨̬̱̦̔ ̖, ̛̭̦̖ ̨̥̜. ʰ ̦̖ ̨̭̥̌ ̌̚ ̯̖̍. ʯ̌ ̥̖̦ ̖ ̨̯̬̱̦̔ ̏ ̡̛̯̖̙̯̖ ̛̦̔ ̔̌ ̛̖̬̍̌̚ ̦̜̌-̨̨̨̬̯̔̍.
ʤ̣̌ ̻̬̹̏̌ ̨̦̱̜, ̡̨̨̖̯ ̭̥̯̥́̌ ̌̚ ̨̛̪̬̣̦̌̏; ̡̛̦̌ ̨̺̌̚ ̺̖ ̭̖ ̬̖̣̥̌̔́̚ ̭ ̦̜̌-̡̨̨̭̻̪̯, ̨̺ ̛̥
̨̭̯̦̌̌?

ʿ̸̨̖̖̏ ̦̖ ̨̛̬̬̣̌̐̏̌́̚; ̭̥̱̯ ̛ ̡̭̬̻̍ ̛̛̛̪̻̣̦̣̚ ˃̨̨̨̛̱̬̦̯̏ ̶̭̻̬̖. ʻ̌ ̛̭̱̯̬̦̯̌ ̨̯̜


̨̛̯̹̻̣ ̛̪̬ ˁ̨̬̌̔, ̡̨̨̜̯ ̶̖̪̖̣ ̻̬̔̏̌ ̌̚ ̨̬̖̐̏, ̌ ̻̬̯̔̏̌̌ ̛̥ ̛̛̣̍ ̡̨̥̣̌, ̨̪̦̖̙̖ ̦̖ ̛̭̥̖̖̣ ̔̌
̛̛̣̯̌̚̚ ̛̚ ̨̬̯̐̌̌; ̶̭̯̬̖̻̯̌ ̡̨̯̻̥ ̭̖ ̨̛̪̪̬̣̔̌ ̦̌ ̶̛̪̯̖̬̯̌̌̌ ̛ ̣̖̣̐̔̌ ̨̛̦̖̻̬̹̖̦̔̏́ ̨̯̬̦ ̦̌
ˈ̛̱̬̦, ̵̻̬̣̖̦̌̏̚ ̏ ̛̖̦̔ ̻̻̣̐.

Ͷ ʪ̨̜̖̔ ̛ ̨̛̦̖̯̐̏́ ̬̖̔ Ͷ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏ ̨̯̜, Ͷ ̨̨̺̯̌̚ ̏ ̛̦̖̹̦̯̖̔ ̛̦̔ ̯̬́̍̏̌ ̔̌


̛̛̥̭̣̥ ̨̭̥̌ ̌̚ ̦̜̌-̨̨̦̭̻̺̦̯̌.

Ͷ ʻ̖ ̻̬̜̍̌̚ ̔̌ ̨̐ ̶̛̖̪̹ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʺ̨̙̖ ̺̍̌̌ ̛̥ ̡̨̨̭̬ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚ ̛


̨̯̐̌̏̌ ̺̖ ̭̖ ̬̌̌̔̏̌̚ ̔̌ ̛̛̏̔ ̡̡̨̌̏ ̛̭ ̛̦̪̬̣̌̌̏, ̨̨̖̯̔̔ ̨̐ ̦̥̹̖́̌.

Ͷ ʸ̨̛̻̙̦̯̖̏ ̛̦̖̙̌̔̔ ̭̌ ̨̪-̨̛̪̭̦̌ ̨̯ ̵̨̭̯̬̖̯̖̌̏ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˁ̨̬̌̔ Ͷ ̛ ̦̥́̌ ̔̌ ̛̦


̨̭̯̪̣̯́ ̪̬̖̚ ̛̥̯̌̌̚. Ͷ ˃̨̜ ̨̛̪̪̣̌ ̨̻̬̬̖̯̔̏̍̌̌̚ ̨̪ ̨̯̬̦̌ ̛ ̵̻̻̦̣̏̔̌̚. Ͷ ˁ̨̥̌ ̭̻̥ ̛̭
̵̨̪̬̭̣̌̏̌ ̨̬̖̥̖̯̏, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̛̥ ̖̹̖̍ ̨̛̪̬̯̦́. ʻ̨ ̡̨̭̏́ ̨̦̖̺ ̖ ̨̨̦̖̻̣̯̬̜̦̔̐̌; ̛ ̡̨̥̜̌
̨̬̭̯̯̌̔̌ ̨̯ ̯̬̱̔̌ ̛̭ ̨̭̯̌̏̌ ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̙̦̏̌̌. ʤ ̭̖̐̌ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̔̌ ̛̯ ̻̬̦̏̌ ̨̡̪̬̻̔̌̌.

˃̛̱̬̦ ̨̪̬̯̖̦̣̐̌ ̡̬̻̌, ̣̌̌ ̖̦̏̔̌̐̌ ́ ̨̯̬̻̪̦̣̔̌.

Ͷ ʿ̨̡̬̻̔̌ ̦̖ ̭̖ ̛̥̏̌̚ ̨̨̬̯̦̍̌ Ͷ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ̨̯̜.

Ͷ ʻ̛̣̌ ̖ ̨̥̜, ̨̺̌̚ ̔̌ ̦̖ ̨̐ ̥̔̌ ̡̨̨̥̱̯ ̛̭ ̡̛̭̥̌? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˁ̨̬̌̔.

Ͷ ʪ̜̌ ̨̐ ̡̨̨̥̱̯ ̡̛̭̹̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦, Ͷ ̨̭̥̌ ̦̖ ̛ ̦̌ ̥̖̦. ʤ̣̌ ̨̺̌̚ ̺̖ ̨̐ ̹̔̌̏̌?

Ͷ ʻ̥̥́̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̔̌ ̨̐ ̨̛̪̣̥̏̌̚̚ ̌̚ ̨̨̛̭̯̜̦̔ ̖̣̔̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˁ̨̬̌̔. Ͷ ʦ ̛̛̦̯̖̔ ̛̦̔


̦̖ ̺̖ ̛̥̌ ̨̬̱̔̐ ̌̚ ʸ̣̌̍̌̔̌, ̨̭̖̦̏ ̨̡̛̬̭̍ ̯̬̱̔.

Ͷ ˍ̨ ̖ ̨̬̍? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ʿ̛̬̖̹̖̦̔ ̸̨̡̖̏, ̡̻̥ ̡̨̨̨̯̐ ̭̖ ̨̯̦̭̯̌́ ̡̨̯̌ ̡̻̥ ̨̡̛̯̻̔̍ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˁ̨̬̌̔. Ͷ
ˈ̬̦̯̌́ ̨̐ ̨̭̥̌ ̌̚ ̔̌ ̛̙̖̖̏, ̛̙̖̖̏ ̨̭̥̌ ̌̚ ̔̌ ̨̛̬̯̌̍, ̨̛̬̯̌̍ ̨̭̥̌ ̨̛̪̬̌̔ ̵̭̯̬̌ ̨̯ ̨̡̣̍̌ ̛
̭̥̻̬̯. ʤ ̨̡̨̪̦́̐̌ ̛̯́ ̛̛̬̯̖̣̐̌̍ ̬̯̌̔̌̏̌̚ ̨̡̣̍̌ ̛ ̭̥̻̬̯ ̨̨̪̬̭̯ ̌̚ ̨̨̭̭̯̖̦̍̏ ̨̨̛̱̣̭̯̖̔̏̏.
ˋ̱̣̏̌ ̭̻̥, ̸̖ ̛̛̬̯̍̌̚ ̦̜̌-̨̨̛̻̬̦̯̖̍̐̚ ̛ ̛̐ ̪̬̖̭̣̖̯̔̏̌ ̭ ̪̭̖̯̌ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌. ˃̖ ̭̌ ̸̛̛̦̱̣̌ ̨̯
̨̡̛̬̯̖ ̨̨̥̦̐ ̸̨̪̖̖̏, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̛̦̖ ̨̯ ʿ̡̛̬̖̬̭̦̌́ ̨̦̬̌̔.

Ͷ ˁ̖̐̌ ̛̬̬̥̌̍̌̚ Ͷ ̨̪̬̱̥̣̔̌ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ˃̨̻̙̦ ̖, ̸̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̬̖̬̖̹̌̍̚ ̨̨̛̪̦̔̍ ̦̖̺̌ ̏ ̯̻̜ ̬̦̦̌̌ ̻̬̭̯̏̌̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˁ̨̬̌̔;
̭̖̯̦̖ ̛̣̏̔́ ̨̨̭̯̬̦̦̯̌ ̛̛̬̙̖̦̖̌̚ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̛̪̯̣̌̌̚: Ͷ ʶ̡̨̌̏ ̛̬̬̹̌̍̌̚?

Ͷ ʯ̨̺̌ ̥̖ ̨̯̪̬̺̌̌ ̡̥̜̌̌ ̛̥ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˃̛̱̬̦ ̛ ̏ ̸̨̛̯̖ ̥̱ ̛̛̛̣̍̚ ̛̭̻̣̚.

Ͷ ʤ! Ͷ ̡̡̛̻̣̦̣̏̌̚ ˁ̨̬̌̔ ̛ ̵̸̡̨̛̛̯ ̛̭ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏: Ͷ ʤ̣̌ ̨̺̌̚ ̯̻̜ ̡̨̻̭̦? Ͷ ʿ̨̭̣̖ ̭̖


̨̻̬̦̣̍̌ ̡̻̥ ˃̛̱̬̦. Ͷ ˋ̛̛̦ ̛̥ ̭̖, ̸̖ ̦̖ ̖ ̌̚ ̛̭̻̣̚ ̯̌́ ̨̛̦̦̏̌. ʤ̣̌ ̦̜̌̚, ̸̖ ̦̖ ̛̍̏̌ ̔̌ ̨̨̛̬̹̐̏
̌̚ ̸̛̛̥̜̦̯̖̌ ̛̭ ̨̪̣̦̖̌̏ ̨̛̦̯ ̦̌ ʸ̣̌̍̌̔̌, ̨̛̦̯ ̡̨̨̥̱̯ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍. ʦ ̨̦̖̹̦̔ ̬̖̥̖̏ ̸̡̛̛̭̏
̛̭̯̖̦ ̛ ̨̛̬̐̌̔ ̛̥̯̌ ̛̱̹ Ͷ ̛̱̹, ̨̺ ̦̖ ̬̭̯̯̌̌ ̦̌ ̸̨̛̪̯̖̦ ̛̣̐̌̏.
Ͷ ʻ̨ ̌̚ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̨̨̪̬̐̏́ ̭ ̡̨̨̦́̐! Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʦ̛̛̦̌̐ ̭̻̥ ̨̭̪̖̣̣̔́ ̭ ̯̖̍. ʻ̖
̡̛̭̥̌ ̔̌ ̯̖ ̦̪̱̭̦̌̌, ʸ̣̌̍̌̔̌. ʻ̨̛̯ ̡̪̻ ̔̌ ̦̪̱̭̦̌̌ ̨̛̯̚ ̨̥̔ ̛ ̡̥̜̌̌ ̛̭.

Ͷ ʤ̣̌ ̡̨̌ ̦̖ ̨̐ ̨̛̭̯̬̹ Ͷ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ʸ̣̌̍̌̔̌, Ͷ ̡̨̨̭̬ ̺̖ ̨̜̖̔̔ ̛̛̦̌̏̌̐̚ ̡̬̯̌́ ̦̌


ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔. ˁ̨̛̱̬̦̐ ̸̖̖̏ ̛̬̬̹̌̍̌̚ ̨̯̏̌. ʸ̣̌̍̌̔̌ ̦̖ ̡̛̭̌ ̔̌ ̛̭ ̯̬̻̹̐̏̌, ̨̦ ˁ̨̬̌̔, ̛̖̬̦̯̏́
̭̣̱̐̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦, ̺̖ ̻̖̍̔ ̨̪-̛̺̭̯̣̌̏, ̡̨̌ ˈ̨̛̛̱̬̦̯̏́ ̛̭̦ ̭̖ ̛̯̬̻̦̖̐̚ ̨̯ ̛̣̪̯̖̌ ̦̌ ̶̛̛̪̬̹̻̣̯̖.
ʫ, ̦̥́̌ ̡̡̌, ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̭̱̥̖̍̐̏̌. ˁ̖̐̌ ̺̖ ̖̥̖̹̏̚ ̛̣ ̨̥́ ̡̛̦̙̣̌ ̡̨̯̌ ̨̪̬̺̣̖̦̌ ̨̡̪̬̻̔̌?

Ͷ ʻ̖! Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʺ̡̜̌̌ ̛̥ ̡̌̏̌̚, ̸̖ ̨̛̯̥̏̌ ̛̪̬ ̴̛̖̣̯̖, ̛̪̬ ̡̬̣̌́ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌.
˃̥̌ ̨̛̭̱̬̦̐ ̺̖ ̛̭ ̦̥̖̬̌́ ̛ ̨̪-̵̛̱̍̌̏ ̦̖̺̌. ʤ̣̌ ̦̖ ̺̖ ̨̥̐̌ ̔̌ ̛̯ ̛̪̬̯̌́̚ ̶̨̛̪̬̻̔̌, ʸ̣̌̍̌̔̌.
ˍ̖ ̻̍̔̌ ̸̦̣̖̌̔̌ ̛ ̭̻̭̖̥̏ ̭̥̌.

ʿ̨̭̣̖ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̡̬̪̣̣̌̌̌̚, ̨̦ ˁ̨̬̌̔ ̥̱ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʫ̵̖̜! ʶ̻̖̔ ̖ ˈ̨̛̛̱̬̦̯̏́ ̛̭̦? ʻ̖ ̸̡̌ ̨̡̨̯̣̚ ̨̯̦̔̌̏̌ ̨̐ ̸̵̱ ̔̌ ̡̌̏̌̚: _ʿ̨̬̭̦̌̌ ̛̣, ̺̖
̨̛̯̔̌ ̔̌ ̨̥̏̀̏̌ ̌̚ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭́ ̣̖̯̖̣̏̌̔._

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̪̬̖̣̻̯̦̣̐̌ ̛̭̻̣̯̖̚ ̛ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʺ̨̨̦̐ ̨̬̖̔̍; ̨̺̥ ̖ ̡̛̬̖̻̣̚ ̡̛̯̌̏̌ ̨̭̣̏̌, ˈ̨̛̛̱̬̦̯̏́ ̛̭̦ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̱̻̬̙̔ ̦̌
̱̥̯̔̌̌ ̛̭ ̛ ̔̌ ̛̭ ̛̥̦̖̌̚. ʻ̨ ̛̛̦̏̌̐ ̡̨̨̯̐̌ ̡̥̌̏̌̚, ̸̖ ̺̖ ̨̭̯̬́ ̨̖̦̔ ̛̛̣ ̨̬̱̔̐, ̦̖̺̯̌̌
̛̣̖̙̯̐̔̌̚ ̭̻̭̖̥̏ ̸̛̛̬̣̦̌̚, ̨̺̥ ̨̜̖̔̔ ̬̖̥̖̏ ̔̌ ̛̪̻̣̦̥́̏̌̚. ˁ̖̐̌ ̭̻̙̣̥̌́̏̌. ʦ̸̖̖ ̺̖ ̯̬́̍̏̌
̔̌ ̛̦̥̥̏̌̏̌ ̡̡̨̌̏ ̸̛̛̬̥̌̚.

Ͷ ʪ̌, ̡̯̌̌ ̺̖ ̖ ̦̜̌-̨̬̖̔̍ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˁ̨̬̌̔. Ͷ ʺ̨̛̦̦̌̚ ̯̔̌̏̌ ̨̨̪̖̦̔̍ ̭̻̖̯̏, ̣̌̌
̶̛̥̣̦̌̌ ̨̐ ̛̪̻̣̦̯́̏̌̚. ʻ̡̖̌ ̨̛̭̯̥̌̏ ̦̌ ̛̥̬̌ ̛̻̦̯̖̍̔ ̛̦̔. ʰ ̛̭̖̹̦̯̐̌́ ̛̦ ̖ ̨̨̪̬̖̥̦̐.

ˁ̡̨̨̬ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̨̨̛̪̯̣̔̐̏ ̌̚ ̨̛̪̻̯̖̹̖̭̯̖̯̏, ̨̭̱̣̍̐̏̌ ̭̖ ̭ ̡̥̜̌̌ ̛̭ ̛ ̨̯̜̦̌ ̨̛̪̯̖̣̣̐


̨̖̦̌̔̚ ̭ ̥̔̏̌̌ ̶̛̛̭̪̻̯̦. ʻ̨ ̡̨̨̯̐̌ ̥̱ ̡̛̬̖̣ ̔̌ ̭̖ ̨̻̬̦̖̍ ̛ ̔̌ ̨̪̣̖̦̖̐̔ ̛̛̺̦̍̌́ ̛̭ ̨̥̔,
̨̡̣̯̍̌̌ ̨̯ ̬̣̯̌̔́̌̌̚ ̨̐ ̨̛̪̬̦̣̌̌̚ ̡̨̯̌ ̸̥̖, ̯̌ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ ʺ̨̬̖̦̏, ʺ̨̬̖̦̏, ̡̨̐̌ ̺̖ ̯̖ ̛̏̔́ ̨̨̨̯̦̏?

ʤ ʺ̨̬̖̦̏, ̡̡̨̯̌ ̨̭̯̣́̌ ̦̌ ̪̬̌̐̌, ̸̱̣̌ ̨̛̯̚ ̡̛̏ ̔̌ ̨̡̯̖̏̌ ̛̚ ̨̛̛̬̭̯̯̖̐ ̵̨̻̣̥̖̏ ̛ ̛̪̣̏̌
̨̔ ̨̡̣̍̌ ̛̪̬̻̭̯ ̏ ̡̬̥̯̌̌̌ ̦̌ ̬̯̯̏̌̌̌. ˃̱̜ ̛̣̍̌ ̪̻̬̯̏̌̌ ̡̛̛̭̯̦̭̌ ̡̭̬̻̍ ̦̌ ˃̛̱̬̦.

ʦ ̸̨̨̦̣̯̌̌ ̦̌ ̭̣̖̺̯̔̏̌̌̌ ̨̛̦̐̔̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̨̛̬̣̔̌ ̻̺̖̬̔́ ̛ ́ ̡̦̬̖̣̌̌ ʻ̨̛̖̦̬, ̨̺


̸̨̦̌̌̏̌̚ ̛̛̬̦̖ͣ̔̌͞; ̣̌̌ ̨̪ ̯̱̜ ̬̖̥̖̏ ˃̛̱̬̦ ̸̖̖̏ ̛̣̍ ̸̣̖̖̔̌. ʪ̻̣̻̐ ̛ ̡̯̖̙̻ ̛̣̍ ̪̻̯̯́ ̥̱,
̨̨̺̯̌̚ ̣̭̯̯̏̌̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̭̖ ̨̛̪̬̭̯̬̣̌̌ ̛̚ ̶̣̯́̌̌ ̭̯̬̦̌̌; ̨̦ ̛̥̣̌ ̌̚ ̸̨̛̏̔̌ ʧ̨̖̯̬̦ ̛ ʧ̛̛̬̯̦̬,
̡̨̨̛̯ ̛̛̣̍ ̛̥̣̌̔ ̨̪ ̨̬̖̥̖̯̏ ̦̌ ˈ̨̬̌̔ ̛ ̭̖̐̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̡̨̪̬̖̣̦̦̯̌̌ ̛̭ ̻̬̭̯̏̌̚ ̨̛̭̯̣̌̏̌
̨̛̣̖̭̯̦̔̍ ̥̻̙̖, ̌ ̨̭̖̦̏ ̯̱̜ ̨̛̪̦̣̌̏̌̚ ̨̬̖̔̍ ̨̥̖̭̯̦̭̯̯̌, ̨̪̦̖̙̖ ̡̨̦́̐̌ ̸̨̖̭̯ ̛̪̻̯̱̣̏̌ ̛̚
ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔. ˃̻̜ ̨̛̣̬̖̦̖̍̌̐̔̌ ̦̌ ̭̻̯̔̍̌̌ ̛ ̨̭̭̯̖̦̯̍̏̌̌ ̛̭ ̵̨̬̬̭̯̌̍ ̯̖ ̵̛̛̪̬̖̻̬̣̣̏ ˁ̸̛̖̦̖̭̯̯̖
̛̛̪̣̦̦̌ ̛ ̡̨̯̌ ̭̖ ̛̭̪̱̭̦̣̌ ̡̻̥ ˁ̨̡̛̛̬̦̭̯̌̌ ̨̛̣̦̔̌, ̛̦̣̖̣̌̏̚ ̏ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭; ̛ ̦̜̌-̨̛̪̬̔,
̵̨̛̬̦̣̐̌ ̨̯ ̵̨̭̯̬̖̌̏ ̛ ̨̱̥̬̌, ̛̛̭̯̦̣̐̌ ̶̛̛̬̦̯̖̐̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌. ʤ̣̌ ̯̥̌ ̭̖ ̛̣̱̯̣̌̌̚ ̏ ̛̥̬̖̙̯̖ ̛
̛̛̛̣̬̦̯̯̖̌̍ ̦̌ ̶̡̛̬̣̯̌̌̌ ̛ ̨̛̛̬̣̍̔ ̶̨̖̖̣̦̍̚ ̛̚ ̵̨̨̛̛̦̖̪̬̥̯̖̔ ̛̖̬̔̍, ̨̨̖̯̔̔ ̵̬̦̯̌̌̌ ̛̥
̛̭̻̬̹̣̏̌. ʥ̛̛̣ ̨̭̥̌ ̦̌ ̡̨̭̻̥ ̨̯ ̛̖̣̯̐̍̌, ̨̨̺̯̌̚ ̨̡̯̻̥ ˁ̖̖̬̏̌ ̭̖ ̣̌̔̌̏̌̌̚ ̭̯̱̖̦̔̌ ̛̥̌̚; ̣̌̌
̭̻̯̔̍̌̌ ̪̖̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦ ̌̚ ̨̪-̡̛̯̖̙ ̛̭̯̬̦̌̔̌́. ʶ̡̨̯̌ ̛̣̖̙̣̌ ̸̨̛̯̦̌́ ̛ ̛̛̖̭̣̦̍̚, ̸̛̱̣ ̪̖̭̖̦ ̦̌
̨̬̐. ʥ̖̣̖̐ ʶ̡̨̡̬̖̪̣̻ ̨̣̱̣̏̏̌ ̨̪ ̨̛̦́ ̥̖̭̯̌, ̨̪̦̖̙̖ ̛̙̖̖̣̏ ̡̬̜̌ ̛̭̥̯̖̌ ̶̛̛̬̦̐̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌ ̛
̭̖ ̭̣̖̣̌̏ ̡̨̯̌ ̦̜̌-̨̛̪̯̖̦ ̸̨̭̣̖̯̻̬̭̔̌ ̦̌ ̨̨̭̖̯̏ ̬̖̥̖̏. ˋ̱̣ ̨̯̜ ̡̨̛̖̯̖̏̏ ̛̥ ̛ ̭̖ ̛̪̻̯̣̌̚
̦̯̥̌̌, ̌ ̡̨̯̌ ̵̛̦̬̦̣̌̌ ̛ ̨̛̦̪̣̌ ̶̛̛̭̯̬̦̦̯̖̌, ̱̦̣̌̚ ̛̥̖̦̯̌̌ ̛̥ ̛ ̨̡̯̻̖̔ ̛̯̔̏̌, ̯̌ ̨̐ ̨̖̣̍̌̚
̙̣̌ ̛ ̸̨̪̱̔̌. ʽ̺̖ ̨̯ ̪̬̻̏ ̨̪̣̖̐̔ ̵̬̖̭̣̌̌ ˃̛̱̬̦, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̸̨̨̥̥̖̯ ̨̛̥̣̌ ̡̨̬̭̯̯̌̌̌ ̦̌ ̡̥̜̌̌
̛̭ ̛ ̸̨̛̯̖ ̦̌ ̺̍̌̌ ̛̭, ̌ ̨̭̖̦̏ ̯̱̜ ̨̛̣̍ ̡̡̨̬̖̪ ̛ ̨̛̭̣̦.

Ͷ ʶ̡̻̌̏ ̬̔̌ ̛̍ ̛̭ ̨̪̙̖̣̣̌ ̨̯ ̡̬̣̌ ˃̨̛̦̣̐? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ̨̐ ̨̯̜.

Ͷ ʰ̡̭̥̌ ̔̌ ̻̍̔̌ ̶̨̖̍ ̨̯ ̨̦̖̯̐̏̌̌ ̶̡̨̛̦̦̌, ̯̌ ̔̌ ̪̬̖̪̱̭̦̌ ̭̬̖̺̱ ʺ̨̨̬̯̐ ̛ ̔̌ ̨̯̥̻̭̯́


̌̚ ̺̍̌̌ ̛̭ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛ ̯̻̜ ̔̌ ̭̯̦̖̌, ̡̨̯̌ ̨̪̬̭̦̖̹̌ ̭̣̖̔ ̡̨̦́́ ̛ ̬̱̔̐̌ ̨̛̦̐̔̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̖̣̖̐. Ͷ
ʯ̨̨̺̯̌ ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̛̭ ̨̺̖ ̡̥̣̻̌, ̏ ̯̖̍ ̸̛̛̣ ̵̛̬̬̯̌̍́ ̥̻̙, ̨̨̭̯̖̦̔ ̔̌ ̻̖̍̔ ̛̭̦ ̦̌ ˈ̛̱̬̦
ʻ̡̨̛̖̪̬̖̣̦̦.

ʤ ̨̛̥̖̯ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̨̛̣̍ ̸̨̨̛̪̯̦̌ ̻̏̏ ̸̡̛̛̭̏ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̡̬̣̭̯̌̏̌. ʯ̯̱̜̌ ʥ̖̣̖̐ ̵̨̨̨̯̦
̭̯̦̣̌̌ ̸̨̏̔̌ ̦̌ ̶̛̛̭̯̬̦̦̯̖̌ ̛ ̛̐ ̨̡̛̪̦̣̌ ̏ ̵̛̙̯̌̌, ̡̨̻̖̯̔ ̛̙̖̖̣̏ ̨̪ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ̨̖̦̌̔̚ ̭
̛̬̱̔̐ ̶̨̛̣̏; ̯̥̌ ̭̖ ̨̨̛̛̪̭̣̦̣̔, ̨̡̨̯̔̌ ̸̡̛̣̌̌ ̡̛̪̬̯̖̦̌ ̔̌ ̨̯̦̖̭̖ ̖̭̯̯̏̌ ̨̔ ʺ̨̖̦̖̬̯̐. ʤ
̡̨̨̯̐̌ ̨̨̹̣̔ ̛̛̖̭̯̖̏̚, ̸̖ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ʺ̛̖̣̦̌ ̺̖ ̛̪̬̖̥̯̌ ˈ̨̛̛̱̬̦̏́ ̛̭̦ ̛ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̛̛̪̯̖̣̌̚,
ʥ̖̣̖̐ ̛̐ ̨̪̖̣̏ ̨̪ ̡̛̛̭̬̹̦ ̡̛̪̻̯̖ ̡̻̥ ʿ̨̨̨̯̜̦̯̌ ̡̨̬̣̭̯̌̏.

˃̻̜ ˃̛̱̬̦ ̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ̨̛̣̖̥̐́ ̨̥̭̯ ̦̌̔ ʫ̛̭̣̱̦̐̌̔ ̛ ̛̥̦̣̌ ̪̬̖̚ ̨̛̪̬̯̯̖ ̦̌ ˃̨̨̛̛̦̣̐̏́
̸̨̖̬̯̐; ̛ ̡̨̯̌ ̖̯̖̔ ̪̦̣́̌̚ ̪̬̖̔ ̸̱̖̭̯̔̌̌ ̦̌ ʺ̨̖̦̖̬̯̐, ̡̨̨̛̯ ̨̨̯̔̐̌̏̌ ̦̖ ̛̣̍ ̛̙̣̏̔̌ ̬̱̔̐
̨̨̪̬̭̯̭̥̻̬̯̖̦ ̨̭̖̦̏ ʥ̖̬̖̦. ˃̨̐̌̏̌ ʧ̨̖̯̬̦ ̡̛̬̖̻̣̚ ̪̬̖̔ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ʺ̛̖̣̦̌ ̨̨̛̪̭̣̦̖̯̌ ̦̌
ʺ̨̬̖̦̏; ̌ ˃̨̛̦̣̐ ̨̐ ̛̭̣̱̹̣̌̚ ̨̡̨̨̣̭̣̦̦̍̌̐ ̛ ̖̣̏̚ ˃̛̱̬̦ ̵̻̬̱̏ ̡̨̨̨̣̦̯́ ̛̭ ̏ ̸̖̭̯ ̦̌ ˈ̛̱̬̦,
̦̜̌-̨̥̻̺̐ ̭̬̖̔ ̣̖̯̖̀̔, ̛ ̦̌ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̡̛̭̬̦̔ ʥ̖̬̖̦. ʰ ̡̨̨̛̯ ̛̛̖̣̏̔ ̨̯̏̌, ̭̖ ̨̛̛̪̬̣̌̚,
̨̪̦̖̙̖ ̨̯ ̸̨̨̦̣̌̌̏̌̚, ̸̖ ˃̨̛̦̣̐ ̨̨̛̭̦̏́̏̌ ˃̛̱̬̦; ̌ ̨̪ ̨̦̱̜ ̬̖̥̖̏ ̨̛̣̍ ̸̨̦̖̱̦̏̌ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭
̨̨̡̛̣̬̦̍̌̐̔, ̯̌ ̡̨̥̌ ̛̣ ̡̬̣̌, ̔̌ ̖̥̖̏̚ ̸̨̡̨̖̹̏ ̸̨̖̔. ʿ̨̭̣̖ ˃̨̛̦̣̐ ̡̛̬̖̻̣̚:

Ͷ ˃̡̱, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏, ̺̖ ̻̖̍̔ ̨̯̯̏́ ̨̥̔; ̛ ̪̬̖̚ ̶̛̖̣́ ̛̯ ̨̛̙̯̏ ̺̖ ̯̖ ̸̨̛̪̯̯̌ ̡̨̯̌ ̨̥̜
̛̭̦, ̡̨̌ ̛ ̔̌ ̛̭ ̸̨̡̖̏. ʺ̨̻̬̭̯̔ ̺̖ ̸̨̛̪̣̱̹, ̨̦̖̭̯̻̪̦̔̌ ̌̚ ̡̥̬̯́̌̌ ̦̌ ̨̨̛̪̬̭̯̭̥̻̬̯̦̯̖, ̛
̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̨̛̬̻̙́ ̺̖ ̨̡̨̭̯̔̏̌ ̶̬̻̖̯̖ ̛̯. ʺ̨̙̖ ̔̌ ̨̜̖̔̔ ̖̦̔, ̡̨̨̯̐̌ ̺̖ ̨̛̹̏̀̏̌̚ ̨̨̨̯̦̏
̛̛̺̦̯̖̍̌ ̛̭ ̛̣̖̦̏̌̔́ ̏ ˈ̛̯̣̱̥, ̣̌̌ ̨̨̯̔̐̌̏̌ ̛̙̖̜̏ ̡̯̱, ̸̨̛̦̍̌ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏.

˃̻̜ ̛̙̣̌̏́̚ ˃̛̱̬̦ ̏ ʪ̨̛̬̯̌. ʯ̌ ̨̛̖̭̯̦̏̚ ̬̖̥̖̏ ̭ ̨̦̖̐ ̛̛̣̍ ̛ ̥̯̔̏̌̌̌ ̥̱ ̛̛̪̯̖̣̌̚
ʧ̨̖̯̬̦ ̛ ʧ̛̛̬̯̦̬, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̡̨̛̪̦̖̖̣ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̯̌̏̌̚ ̛̪̬ ̨̭̯̏́̌ ̨̨̡̭̪̬̐̔̌̌ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦. ˁ̖̯̦̖
̨̭̯̬̭̯̌ ̛ ̨̛̣̖̭̯̍ ̛̛̦̣̌̔̏ ʧ̛̛̬̯̦̬, ̯̌ ̨̭̯̦̣̌̌ ̛̪̬ ˃̛̱̬̦, ̨̨̖̯̔̔ ̵̛̻̦̣̔̌̚; ʧ̨̖̯̬̦ ̸̨̖̍̌ ̛̭
̯̬̻̦̣̐̌ ̛ ˃̨̛̦̣̐ ̛̪̬̯̣̌ ̨̯̬́̔ ̶̨̛̜̍ ̔̌ ̨̐ ̱̪̻̯̯̏̌ ̛ ̵̨̬̦̯̌́̏̌, ̌ ̨̪ ̵̯́ ̪̬̖̣̔̌ ̖̭̯̏ ̌̚
ʺ̨̬̖̦̏. ʻ̜̌-̭̖̯̦̖ ̛̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ˈ̨̛̛̱̬̦̏́ ̨̥̔ ̛ ̡̨̨̯̐̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̱̦̣̌̌̚, ̸̖ ˃̛̱̬̦ ̖ ̛̪̬̖̯ ̭
̸̨̛̪̖̭̯ ̏ ̸̨̛̖̬̯̯̖̚ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐, ̡̭̬̻̯̍̌ ̜ ̨̪̦̥̣̣̌̌́̌. ʽ̭̖̦̏ ̯̱̜ ̴̛̖̣̯̖ ̨̛̦̭̖̣ ̨̛̯̍̐̌ ̨̬̖̔̌̏
̨̯ ʺ̛̖̣̦̌ ̛ ̨̡̪̦̌̌ ̔̌ ̯̬̻̦̖̐ ̭ ̵̯́ ̡̻̥ ʪ̨̛̬̯̌. ʯ̨̨̺̯̌ ʺ̛̖̣̦̌ ̛̣̍̌ ̥̻̬̔̌ ̛ ̛̛̪̬̖̣̔̏̔̏̌, ̯̌
̭̖ ̦̣̌̔́̏̌̌ ̯̻̜ ̔̌ ̨̯̖̦̖̍̐ ̨̨̣̯̚, ̨̨̬̖̦̌̔̚ ̏ ̸̛̖̬̦̯̖ ̛̛̥̭̣̌̚ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐. ʻ̨ ʺ̨̬̖̦̏ ̦̖
̨̪̙̖̣̣̌̌ ̔̌ ̦̪̱̭̦̖̌ ̨̥̔̌ ̛̭, ̨̪̦̖̙̖ ̨̪ ̦̬̌̏ ̨̭̯̣̌̏̌̌ ̭̖̏ ̯̻̜ ̨̛̬̖̣̐̔̏̌; ̌ ̛ ʻ̨̛̖̦̬ ̛̣̍̌
̨̺̖ ̨̦̖̬̻̭̯̦̏ ̸̪̖̣̖̦̖̌. ʯ̯̱̜̌ ̨̛̣̬̣̍̌̐̔̌̌ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖ ̛ ̛̐ ̨̛̯̪̬̯̣̌̌, ̡̨̯̌ ̛̥ ̨̛̪̬̣̔̌̌
̨̛̪̭̣̖̦̯̖̔ ̛̭ ̛̣̯̦̌̚ ̨̛̛̬̖̣̔̍, ̌̚ ̔̌ ̡̛̛̪̬̬̖ ̏ ̡̡̌̏̌ ̨̖̦̭̯̍̔ ̖ ̛̪̦̣̌̔̌̌̚; ̸̬̻̣̌̌̌̚ ̛̥ ̨̺̖
̔̌ ̨̯̦̖̭̯̌ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̹̣̖̥. ʤ ˃̛̱̬̦ ̖̦̔ ̨̛̪̬̔ ̖̦̔ ̸̨̡̣̌̏̌ ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌
̶̛̛̪̬̯̖̦̯̖̌; ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̛̻̬̦̣̌̏̌̚ ̛̭̥̌, ̨̯̜ ̛̣̍́̐̌̚ ̏ ̨̬̯̐̌̌ ̛ ̛̬̣̌̔̌̚; ̨̨̺̯̌̚ ̦̖̣̌̚ ̌̚
̨̡̪̦̯̌̌̌ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌ ̛ ̭̖ ̦̣̌̔́̏̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̔̌ ̛̛̪̬̭̯̦̖̐. ˃̱̜ ̛̣̍̌ ̨̯̬̯̏̌̌ ̡̭̬̻̍ ̦̌ ˃̛̱̬̦.
ʶ̨̨̯̐̌ ̶̛̛̪̬̯̖̦̯̖̌ ̛̪̬̖̣̔̌ ̨̨̨̯̬̐̏̌, ʺ̛̖̣̦̌ ̭̖ ̨̯̬̦̣̌̐̌̌̚ ̛ ̸̨̛̪̖̣̣̌̌, ̨̪̦̖̙̖
̱̭̖̺̣̌̌ ̛̛̥̭̣̯̖ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏; ̛ ̬̬̣̌̍̌̌̚, ̸̖ ̦̖ ̺̖ ̻̖̍̔ ̨̛̖̦̯̍̐̌̚ ̨̣̖̭̦ ̨̦̱̜, ̨̺
̪̬̖̱̙̣̔̐̌̔̌̌.

ˌ̣̖̥̻̯ ̦̌ ˈ̨̬̌̔ ̨̪̪̦̣̌̔̌ ̏ ˃̨̨̛̛̦̣̯̖̐̏ ̶̬̻̖. ˃̨̛̚ ̹̣̖̥ ̛̣̍ ̨̯ ̛̭̏̌ ̨̭̯̥̦̌̌ ̭̻̭
̛̣̯̦̌̚ ̶̡̛̛̛̦̬̱̭̯̌ ̛ ̛̛̬̬̦̐̌̏̌ ̨̡̨̨̣ ̵̯́ ̨̛̪̖̦̍̔ ̛̬̱̦. ʺ̸̡̛̖̭̌̐̌ ̛̭̣̌ ̪̖̣̌̌̚ ̨̛̦̭̯̖̣́ ̥̱
̨̯ ̨̨̛̭̥̻̬̯̦̭̦ ̛̬̦̌, ̨̪̦̖̙̖ ̡̛̭̖̏ ̸̥̖ ̭̖ ̨̯̬̹̣̌ ̏ ̨̦̖̐ ̛ ̡̭̏́̌ ̭̯̬̖̣̌ ̸̨̡̯̭̣̌̌̌. ʰ̨̬̯̖̦̌̍̚
̛̣̍ ̨̯ ̨̨̡̛̦̬̭̐̔́ ̨̥̜̭̯̬̌ ˃̸̖̣̬̌, ̸̨̛̛̯ ̨̛̯̬̖̦̏́ ̭̖ ̛̭̣̖̣̌̏ ̨̪ ̶̣̯́̌̌ ˁ̬̖̦̔̌ ̖̥́̚. ʰ̥̣̌
̨̬̣̌̍̌̚ (̡̨̯̌ ̨̛̦́, ̭ ̡̨̨̛̯ ̙̱̙̖̯̯̔̔̌̌ ̡̛̛̬̣̌̏̌̚ ̸̨̛̯̖ ̛̭ ̏ ̸̶̡̨̛̛̦̯̖̏̌) ̛ ̶̨̛̣̖̯ ̦̌ ̨̛̦̚,
̨̺ ̨̐ ̦̖̦̖̣̌̔, ̵̨̻̣̏̔̏̌ ̵̭̯̬̌ ̏ ̛̱̹̯̖̔ ̦̌ ̨̬̖̯̖̏̌̐̏, ̌ ̏ ̨̨̭̻̺̯ ̬̖̥̖̏ ̨̛̣̍ ̨̨̪̖̦̌̚ ̨̯ ̛̭̯̬̖̣
̛ ̨̻̦̐. ʦ̵̻̬̱ ̬̖̖̦̐̍̌ ̡̨̛̛̪̬̖̯̖̣̦̔̏̌̚ ̭̖ ̨̛̛̣̔̐̌̚ ̨̨̪̣̯̖̦̌̚ ̨̛̛̬̙̖̦̖̍̌̚ ̦̌ ̣̯̐̌̏̌̌ ̦̌
̡̨̬̦̔̌̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐; ̨̨̺̯̌̚ ̹̣̖̥̻̯ ̛̣̍ ̨̛̬̯̖̦̌̍̚ ̡̨̨̭̬ ̭̣̖̔ ̨̨̪̻̬̯̏ ̥̱ ̛̛̣̦̖̌̚̚ ̨̯
ʺ̨̨̨̛̬̯̯̖̐̏ ̨̛̪̬̯. ˈ̨̬̌̔, ̌ ̛ ʧ̨̣̬̌̔ ̨̛̪̬̔ ̨̦̖̐, ̸̨̖̭̯ ̨̐ ̨̛̦̭̖̣ ̦̌ ̨̜̦̏̌; ̛ ̨̨̬̭̯̐̔
̨̖̥̣̍̌̌̚ ̛̱̹̯̖̔ ̦̌ ̵̡̛̛̯̣̱̥̭̯̖ ̶̨̛̜̍, ̨̺̥ ̨̐ ̛̻̬̦̖̣̚ ̔̌ ̭̖ ̛̛̭̏́̏̌̚ ̭̬̖̔ ̡̛̯̯̍̌̌, ̯̌ ̭̖
̨̡̛̛̪̬̣̏̏̌: ͣʿ̨-̨̣̖̭̯̖̦̔̍ ̖ ʪ̡̨̬̦̻̯̌ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̨̯ ̛̣̯̦̌́̚ ̸̖̬̖̜̏ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔!͞

ˈ̛̱̬̦ ̸̨̖̍̌ ̦̖ ̸̨̛̣̍̌ ̔̌ ̨̐ ̨̛̦̭ ̛ ̡̣̌̏̌̚: ͣʿ̸̨̛̬̖̪̯̥̔̌ ̔̌ ̣̖̥̐̔̌ ̨̬̖̯̖̏̌̐̏ ̭


̡̨̨̛̛̭̯̦̭̯ ̛̭ ̶̛̣̖͞. ʤ̣̌ ̭̖̏ ̡̪̌ ̭̥̯̣́̌ ̹̣̖̥̌ ̌̚ ̨̖̦̔ ̨̯ ̦̜̌-̡̛̭̻̪̯̖ ̨̨̛̬̔̏ ̡̨̛̭̻̬̺̏̌.

ʪ̨̡̨̻̣̍ ̨̪̔ ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ˃̨̛̦̣̐ ̛̥̣̌ ̡̨̭̣̖̌̔̏, ̛̪̻̣̦ ̭ ̨̖̬̜̍̍̚ ̛̛̦̖̭̬̦̥̌̏ ̨̛̬̻̙́:
̶̛̛̛̬̦̚ ̭ ̴̨̬̥̌ ̦̌ ̛̛̬̖̦̍ ̛̣̭̪̀, ̛̣̖̭̯̺̍́ ̡̨̯̌ ̨̖̖̬̚ ̨̪̔ ̣̱̦̯̌̌; ̸̨̥̖̖̏ ̛ ̨̨̛̯̪̬, ̨̛̺̯̖̏
̛ ̨̹̣̖̥̖̏, ̡̨̛̛̦̏̌̚ ̨̯ ̛̭̥̌́ ˃̸̖̣̬̌ ̛ ̨̛̦̖̐̏́ ̸̛̱̯̖̣, ̛̭̯̬̌́ ʧ̛̥̣̌ ʯ̡̛̬̌, ̡̡̨̯̌ ̛ ̨̯ ̨̺̖ ̨̪-
̡̛̛̱̭̦̚ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̨̛̥̜̭̯̬̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̛̣̍ ̸̨̛̪̣̱̣ ̏ ̬̔̌ ̛̪̬̖̥̖̯̔, ̛̛̺̔̏̌ ̨̯ ʦ̨̛̛̣̦̬̌
̨̛̛̬̯̖̦̌̍̚ ̨̯ ̸̛̭̬̻̦̯̖ ̶̬̻̖ ̦̌ ˇ̨̖̦̬̌, ̭ ̡̨̨̨̯̐ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̛̥̖̬, ̨̨̖̯̔̔ ̭̯̏́ ̭̖̯̱̏̏̌.
ʤ̣̌ ̛̪̬̖̣ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̛̹̖̥ ̭ ̡̯̌̌̏̌ ̨̬̭̯̌̔, ̡̭̹́̌ ̶̡̨̛̛̭̻̬̺̦̯̏̌̌ ̥̱ ̛̣̍̌ ̪̬̦̌̌̚, ̛ ̨̯ ̶̭̻̬̖
̡̛̬̖̻̣̚:

Ͷ ʧ̨̛̬̔ ̛̣̐̌̏ ̵̛̥̌̌ ̶̛̪̬̖̯̖̔ ˈ̨̛̛̱̬̦̏, ̨̺ ̵̨̦̭̖̌ ̨̛̯̚ ̹̣̖̥.

ʿ̨̭̣̖ ̥̱ ̵̨̬̱̥̦̣̌ ̨̦̖̺, ̯̌ ̨̛̪̬̣̏̌̚ ˃̛̱̬̦ ̛ ̡̣̌̌̚, ̸̖ ʺ̨̬̖̦̏ ̪̬̺̌̌ ̦̌ ̛̭̦̌ ̛̭


̭̣̖̦̌̏ ̬̔̌, ̨̦̭̣̖̭̯̌̔̏ ̨̯ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̛̖̔̔.

Ͷ ʦ̛̖̥̚ ̭̖̐̌ ʪ̡̨̨̬̦̯̌̏̌̌ ̣̐̌̏̌ ̦̌ ˁ̖̖̬̏̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̨̛̦̣̐, Ͷ ̛ ́ ̨̛̦̭ ̭ ̸̖̭̯, ̡̨̨̯̐̌
̦̭̯̦̖̌̌ ̬̖̥̖̏.

ʻ̨ ˃̛̱̬̦ ̨̺̖ ̛̣̍ ̡̨̪̬̖̣̖̦̌ ̡̥̣̻̌, ̌̚ ̔̌ ̨̛̪̦̖̏̔̐ ̹̣̖̥̌, ̛ ̦̖ ̥̱ ̨̻̬̦̣̍̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌


̨̛̪̬̌̔ ̡̭̬̻̯̍̌ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛̭.

ʧ̣̌̏̌ V

˃̛̱̬̦ ̏ ʪ̨̛̬̯̌

ʿ̬̖̚ ̡̛̖̯̭̯̖̔ ̛̭ ̨̛̛̦̐̔ ̏ ̡̨̬̣̭̯̌̏ ʪ̨̛̬̯̌ ˃̛̱̬̦ ̛̣̍ ̨̦̖̪̬̖̭̯̦̦̌ ̨̪̔ ̨̦̬̌̔̌̚ ̦̌
ʺ̛̖̣̦̌, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̡̨̬́̔ ́ ̛̙̣̏̔̌. ʻ̨ ̨̛̥̣̌ ̨̖̦̔ ̨̡̖̜̔̏̌ ̦̌ ̛̥̖ ʻ̖̣̭̌, ̡̨̨̯́ ̛̙̖̖̣̏̌ ̛̚
̨̛̬̯̖̐; ̛ ̨̪ ̡̬̻̌̌̚ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌ ̯́ ̭̣̖̣̔̏̌̌ ˃̛̱̬̦, ̸̡̨̣̖̥ ̭̖ ̪̻̯̖̣̌̚ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌, ̛ ̸̨̖̭̯ ̨̐
̭̬̖̺̣̌̌ ̯̥̌, ̡̭̹́̌ ̸̨̭̣̱̜̦̌. ʿ̨̭̣̖ ̛̭ ̛̛̬̖̣̐̌ ̨̖̦̌̔̚ ̛̛̣ ̭̖ ̵̨̛̬̙̣̌̔̌̚, ̵̛̦̯̏̌̌ ̌̚ ̡̬̻̌;
̨̨̺̯̌̚ ̨̯̜ ̬̭̯̣̌́ ̨̻̬̍̚, ̌ ̯́ ̛̣̖̙̣̐̔̌̌̚ ̡̨̯̌ ̨̡̖̜̔̏̌ ̦̌ ̨̦̖̐̏̌ ̻̬̭̯̏̌̚ ̛ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̨̪ ̶̭̻̬̖
̛̣̍̌ ̡̯̌̌̏̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̛̻̣̯̖̔̐ ̛̭ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̨̛̛̦̐̔. ʺ̨̨̦̐ ̱̦̣̌̚ ˃̛̱̬̦ ̨̯ ʻ̖̣̭̌ ̌̚ ̛̪̻̯̺̯̌̌ ̛
̛̛̙̯̖̏ ̛̯̬̏̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌, ̌ ̨̭̖̦̏ ̯̱̜ ̯́ ̨̐ ̸̱̖̣̌ ̦̌ ̡̛̛̛̭̦̬̦̭̔̌ ̡̛̖̚, ̡̡̨̯̌ ̭̖ ̨̨̬̖̣̐̏ ̏
̨̨̬̖̦̯̔̏ ̡̨̬̣̭̯̌̏ Ͷ ̛̭̯̬̦̖̦̌, ̡̛̛̭̦̌̚ ̛ ̨̯̍̐̌ ̭ ̡̛̪̬̖̬̭̦̌ ̨̭̣̏̌. ʦ̸̡̨̛̭ ̯̱̜ ̌̚ ̨̛̖̭̯̦̏̚
̬̖̥̖̏ ̨̐ ̨̛̬̖̭̖̣̣̌̏̚, ̨̨̖̯̔̔ ̦̌̔ ̱̹̯̔̌̌ ̥̱ ̪̦̣̌̔̌̌ ̬̱̔̐̌ ̡̭̦́̌ ̛ ̡̖̯̭̯̔̌̌ ̬̱̙̔̍̌ ̨̛̯̥̦̣̌̌
̡̨̯̌ ̨̨̪̬̣̖̯̦ ̨̱̯̬. ʯ̨̨̺̯̌ ʻ̖̣̭̌ ̦̖ ̵̨̖̣̔̌ ̏ ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ̛ ̌̚ ̨̛̦̺ ̦̌ ̭̖̯̏̌ ̦̖ ̡̛̭̣̌̌ ̔̌
̦̣̖̖̌̏̚ ̨̪̔ ̡̛̥̖̦̦̯̖̌ ̨̨̭̖̏̔̏; ̯̻̜ ̸̖ ̡̨̨̯̐̌ ̨̨̖̯̭̯̯̔̏ ̨̖̣̏̚ ̔̌ ̛̭ ̨̛̯̏̌ ̛ ˃̛̱̬̦ ̸̨̛̦̭̣̌
̛̛̥̭̣ ̡̻̥ ̡̛̥̻̙̯̖ ̨̛̛̪̔̏̚, ̛̭̬̖̺̯̖ ̛̥ ̛̭̯̣̌̏̌ ̭̖̏ ̨̪-̡̛̬̖̔ ̛ ̡̦̬̌̌́ ̭̻̭̖̥̏ ̛̪̬̖̭̯̦̣̌̌.
ʤ̣̌ ̯́ ̭̖̏ ̨̺̖ ̖̦̖̣̔̍̌ ̔̌ ̨̐ ̻̬̦̖̚ ̡̨̛̭̬̹̥.

ʪ̖̖̯̏ ̨̛̛̦̐̔ ̛̙̣̏́ ˃̛̱̬̦ ̏ ̸̨̛̖̬̯̯̖̚ ʺ̨̖̦̖̬̯̐. ʤ̣̌ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛ ̛̛̥̭̣̯̖ ̥̱


̨̦̖̪̬̖̭̯̦̦̌ ̭̖ ̛̬̻̺̣̏̌ ̡̻̥ ̭̻̯̔̍̌̌ ̦̌ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̡̛̛̣̍̚ ̛ ̨̡̨̪̦́̐̌ ̸̨̪̣̱̣̌̏̌ ̛̖̭̯̏ ̨̯ ̵̯́.
ʯ̨̨̺̯̌, ̡̨̨̯̐̌ ̨̛̣̍ ̨̨̻̥̙̦̏̚, ˃̨̛̦̣̐ ̪̬̺̣̌̌ ̶̨̨̛̖̭̯̦̭̏ ̛̪̬ ʺ̨̬̖̦̏, ̌ ̯́ ̬̻̺̣̏̌̌ ̨̪ ̵̯́
̨̛̛̦̦̏ ̌̚ ̛̭̦̌ ̛̭; ̯̻̜ ˃̛̱̬̦ ̱̦̣̌̚, ̸̖ ̭̖̭̯̬̌ ̥̱ ʻ̨̛̖̦̬ ̬̭̯̖̌ ̛ ̵̱̖̖̍̌̏ ̡̨̯̌ ̶̖̯̖̏ ̭̬̖̔
̸̛̥̬̦̌́ ˁ̖̖̬̏ ̛ ̸̖ ̸̱̭̯̯̌̌ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̸̖̖̏ ̦̖ ̖ ̨̡̨̯̣̚ ̨̡̦̌́̌, ̡̡̨̯̌ ̛̪̬̖̔. ˁ̥̌ ̨̯̜ ̨̻̬̍̚
̬̭̯̣̌́ ̛ ̭̯̦̣̌̌ ̦̪̖̯̌ ̛ ̭̦̙̖̦̌ ̭̬̖̔ ̣̖̯̖̀̔, ̯̌ ̛̦̥̦̣̌̔̌ ̨̪ ̬̻̭̯ ̴̛̖̣̯̖ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌, ̌ ̛̭̣̯̌̌ ̛
̵̨̬̬̭̯̯̌̍̌ ̥̱ ̭̖ ̨̛̛̪̬̭̣̣̌̏ ̛̚ ˃̨̨̨̨̛̦̣̯̐̏ ̡̨̬̣̭̯̌̏. ʿ̬̖̚ ̨̛̦́ ̨̛̛̦̐̔ ̨̨̱̦̣̥̦̌̐̚
̨̛̪̬̖̥̻̬̭̯̔, ̨̪̦̖̙̖ ̵̨̨̨̯̦ ̭̣̱̹̣̌ ̛̪̬̖̦̔̌́ ̌̚ ̛̬̖̦̯̖̔̏ ̬̖̥̖̦̏̌ ̛ ̡̛̛̖̣̯̖̏ ̛̪̬̖̙̦
̨̛̛̪̔̏̚; ̛ ̭̯̦̣̌̌ ̛̥̭̣̖̦̌̚ ̛ ̨̨̨̦̖̥̦̭̣̖̦̐̏. ʥ̖̣̖̐ ʶ̡̨̡̬̖̪̣̻ ̸̨̖̭̯ ̛̣̔̏̌ ̏ ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ̛
̨̖̣̏̔ ˃̛̱̬̦ ̦̌ ̸̛̣̖̦̔̌ ̵̨̨̛̪̔, ̌̚ ̔̌ ̨̐ ̸̛̱ ̦̌ ̸̨̨̭̣̖̯̻̬̭̖̭̯̔̌̏, ̭̯̬̖̣̍̌ ̭ ̡̣̻ ̛ (̡̨̨̖̯ ̦̜̌
̥̱ ̨̨̪̣̔̌̔̌) ̨̬̖̦̖̍̌̏ ̭ ̸̥̖; ̨̦ ̏ ̡̛̛̱̭̦̯̖̚ ̛̦̯̌̌́̚ ̦̖ ̛̣̍ ̨̨̥̦̐ ̸̭̬̻̖̦, ̨̪̦̖̙̖ ̨̯̬̱̦̔
̨̣̣̏̌̔́̏̌ ̨̭̭̯̖̦̯̍̏̌̌ ̛̭ ̛̭̣̌, ̯̌ ̸̨̖̭̯ ̭̖ ̸̨̭̣̱̣̏̌ ̭ ̡̬̻́̚ ̵̥̌̌̚ ̔̌ ̨̛̪̬̖̏̔ ̡̡̨̨̯̌̏ ̖
̵̨̪̦̣̔̏̌̌. ʰ ̏ ̛̬̱̔̐ ̨̛̣̭̯̍̌ ̭̻̯̔̍̌̌ ̡̭̹́̌ ̦̖ ̛̣̍̌ ̨̡̨̣̭̣̦̦̍̌̐̌ ̡̻̥ ̨̦̖̐, ̯̻̜ ̸̖ ̡̨̦̖̬́̔
̛̛̥̭̣̯̖̌̚ ̥̱ ̭̖ ̨̛̪̬̣̣̏̌́ ̛ ̦̖ ̨̛̪̭̯̣̐̌ ̨̨̙̖̣̦̯̌; ̨̯̬̱̦̔ ̛̦̥̬̣̌̌ ̛̛̪̬̯̖̣́, ̨̨̺̯̌̚ ̦̖ ̛̣̍
̖̭̖̣̏ ̨̪ ̵̱̔ ̛ ̡̨̬́̔ ̭̖ ̭̥̖̖̣, ̌ ̦̌̔ ̨̥̣̭̯̯̌̔̌ ̥̱ ̯̖̦̖̣̐̌ ̡̭̦́̌. ʤ̣̌ ̭̖̏ ̡̪̌ ̛̭̣̱̙̣̌̚ ̸̨̛̍ ̛
̛̱̙̖̦̖̏̌ ̨̯ ̨̛̦́, ̨̺ ̨̐ ̨̛̪̦̣̌̏̌̚, ̌ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̭̯̦̣̌̌ ̥̱ ̨̛̯̣̔̌̏̌ ̸̨̛̪̯ ̡̨̯̌ ̦̌ ̡̡̛̬̣̭̌ ̛̭̦.

ʻ̨ ̨̛̥̣̌ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̛̖̦̔, ̡̨̨̜̯ ̛̙̣̌̏̔̌̚ ̦̌ ̯̌́ ̸̨̛̪̯ ̛ ̛̭̯̯̌̏̌̚ ̥̱ ̬̭̯̣̌́̌ ̭


̨̻̥̻̙̦̖̯̏̌̏̌̚ ̦̌ ˃̛̱̬̦; ̸̛̦̬̣̌̌ ̭̖ ˁ̨̖̬̭̌. ˃̨̜ ̛̣̍ ̨̛̬̖̣̐̔̏ ̛ ̭̖ ̨̯̦̭̣̌́ ̨̡̨̨̛̭̥̖̬̦̏ ̭
̸̡̛̛̭̏, ̡̨̨̛̯ ̭̥̯̣́̌ ̌̚ ̨̪-̡̛̛̦̭ ̨̪ ̬̦̌̐ ̛ ̛̭̣̱̌̐̚ ̨̯ ̨̦̖̐. ˁ̛̛̪̬̯̖̣̣́ ̭̖ ̭ ̶̨̨̪̖̭̦̪̖̌
ʪ̨̖̬̦̌, ̨̪̦̖̙̖ ̭̥̌ ̛̣̍ ̦̬̖̦̌̔̌ ̶̪̖̖̏; ̵̨̬̯̌̌ ̸̨̖̍̌ ̦̖ ̥̱ ̨̛̪̣̔̌̔̌, ̌ ̦̜̌-̛̭̣̦̌ ̛̦̖̪̬̻̦́̚
̛̛̪̯̣̏̌̚ ̡̻̥ ̨̬̔̌ ̦̌ ʥ̖̬̖̦ ʫ̵̨̛̬̥̦̌.

Ͷ ʻ̛̥̌ ̖ ̨̬̱̥̦̌̚ Ͷ ̡̣̌̏̌̚ ̨̯̜ Ͷ ̔̌ ̨̡̪̱̭̥̖̔̌ ̨̪ ̛̦̹̯̖̌ ̛̖̥̚ ̨̺̖ ̡̨̦̜́ ̨̯ ̨̛̦̚
̨̡̦̌́ ̨̦̬̌̔? ʻ̖ ̛̦ ̛̣ ̛̭̯̯̐̌ ̛̖̯̖̍̔, ̨̺ ̛̪̻̬̯̏́ ̸̦̣̖̖̌̏ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌?

ʯ̯̱̜̌ ̣̖̣̐̔̌ ˃̛̱̬̦ ̡̨̛̦̬̌̏ ̛ ̨̨̣̭̣̖̣̏̚ ̌̚ ̡̭̏́̌ ̨̦̖̐̏̌ ̨̡̪̭̯̻̪̌; ̣̌̌ ̨̱̥̖̣ ̡̛̛̪̬̬̣̏̌
̨̣̯̍̌̌̚ ̛̭ ̭ ̡̛̣̱̌̏ ̨̭̣̏̌. ˁ̬̖̺̦̖̣ ̛̣ ˃̛̱̬̦ ̦̭̥̖̌̌, ̨̬̣̌̐̏̌́̚ ̨̡̨̨̛̭̥̖̬̦̏ ̛
̨̛̪̬̖̦̖̬̖̙̯̖̣̦̍; ̌ ˃̨̨̨̛̱̬̦̯̏ ̛̯̻̬̪̖̦̖ ̭̖ ̸̨̛̖̬̪̣̏̌̚, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̨̻̣̔̐ ̨̯̬̻̺̣̏̌ ̭ ̸̛̥̻̣̦̖̌
̦̌ ̨̨̨̛̣̭̣̖̯̏̚, ̨̪̦̖̙̖ ˁ̨̖̬̭̌ ̛̣̍ ̡̡̛̬̣̭̌ ̡̛̭̻̖̯̦̏ ̛ ̛̖̦̔ ̨̯ ̦̜̌-̨̡̨̨̛̛̭̪̭̯̖̦̯̖̏̌̏
̶̨̨̛̛̣̬̦̍̌̐̔ ̏ ʪ̨̛̬̯̌. ʯ̌ ̖̍̔̌ ̸̨̛̥̻̣̦̖̯̌ ̥̱ ̨̭̥̌ ̨̬̦̖̣̔̌̚ ˁ̨̖̬̭̌ ̨̺̖ ̸̨̪̖̖̏.

ʦ ̨̛̦̯̐̔̌̌, ̡̨̨̯̐̌ ˃̛̱̬̦ ̛̦̻̬̹̣̌̏ ̭̖̖̥̦̜̭̖̯̔̌, ̡̭̬̻̯̍̌ ̥̱ ̭̖ ̨̨̛̪̦̣̔̏̌, ̨̨̺̯̌̚


̛̖̭̯̯̖̏ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̨̦̖̦̖̜̦̌̔ ̡̛̭̖̦̣̌. ʻ̨̡̪̭̣̖̻̌̔ ̨̥̺̯̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̨̦̖̪̬̖̭̯̦̦̌ ̬̭̯̣̌́̌ ̛
̸̖̖̏ ̶̣́ ˈ̛̯̣̱̥ ̭̖ ̛̦̥̬̣̌̌ ̨̪̔ ̨̦̖̯̐̏̌̌ ̡̭̦́̌. ˃̨̜ ̨̦̖̭̻̥̦̖̦ ̦̖̣̌̚ ̨̨̥̦̐ ̌̚ ̡̛̛̣̯̖̍̚ ̦̌
ˈ̛̱̬̦ ̛ ̨̨̯̔̐̌̏̌ ̦̖ ̛̐ ̨̨̯̬̥̖̣̚ ̨̭̥̌ ̌̚ ̔̌ ̛̛̪̻̣̦̚ ̸̛̖̬̦̯̖ ̛̭ ̛̛̥̭̣̌̚; ̣̌̌ ̭̖̐̌, ̡̪̌ ̛̬̌̌̔̚
̛̭̻̺̯̖ ̨̪̣̦̖̌̏, ̨̨̛̬̪̣̙̣̌̚ ̨̡̬̌̚ ̭̯̬̙̌̌ ̛̚ ̸̡̛̛̭̏ ̵̨̨̛̪̬̔ ̦̌ ˁ̸̛̖̦̖̭̯̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌, ̯̌ ̨̭̥̌
̭̻̭ ̭̥̻̬̯̖̦ ̡̛̬̭ ̨̨̥̙̖̣ ̔̌ ̭̖ ̣̖̖̏̚ ̛̛̣ ̛̣̖̖̚̚ ̨̯ ˈ̛̯̣̱̥; ̌ ̨̡̛̬̯̖ ̛̻̬̣̱̣̏̏̌ ̨̪ ̨̨̨̬̦̯̐
̸̨̛̪̬̖̖ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦ ̛ ̨̡̨̨̣ ̨̛̛̬̯̖̏̚ ̦̌ ʻ̨̬̌̐ ̛ ˃̛̛̖̣̦̐. ˃̻̜ ̨̦̭̯̦̣̌̌̌ ̬̖̥̖̏, ̡̨̨̯̐̌
̶̨̨̛̖̭̯̦̭̯̖̏ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐ ̦̖ ̭̖ ̛̻̬̦̣̌̏̌̚, ̛ ̨̯̜ ̛̬̖̹̣ ̔̌ ̦̖ ̛̪̬̺̌̌̚ ̛̬̱̔̐. ʯ̨̨̺̯̌ ̥̬̖̣̌̚
̶̨̛̛̪̦̯̖̔̌ ̥̱ ̔̌ ̛̛̣̯̌̚̚ ̛̻̦̏̚ ̵̨̛̬̦̦̯̖̌́̏̌ ̶̛̛̬̦̐̌ ̛ ̡̨̯̻̥ ̭ ̯̱̜ ̦̜̌-̨̛̭̣̦ ̛̣̍ ̨̡̪̣̌̌̚
̨̭̯̏́̌ ̨̡̨̨̣̭̣̦̦̭̯̍̌̐ ̡̻̥ ˈ̨̛̛̱̬̦̏́ ̨̬̔ Ͷ ̸̖ ̨̪ ̨̛̪̭̦̯̖̌ ̛̪̻̯̺̌ ̛̪̬̯̣̌ ̶̨̨̛̖̭̯̦̭̏ ̛̪̬
ʺ̨̬̖̦̏ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦.

ʻ̨̯̖̙̣̌̌ ̨̯ ̡̭̬̻̍ ̶̨̭̻̬̖̯ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̨̨̺̯̌̚ ̦̖ ̦̖̣̌̚ ̡̡̌̏̌ ̨̦̏̌ ̖̍̔̌ ̭̖ ̌̔̌̏̌̚ ̛ ̭̖
̨̣̍́, ̸̖ ̨̥̙̖ ̨̣̚ ̔̌ ̖ ̨̨̭̪̣̖̯̣́ ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ʻ̨̛̖̦̬; ̛ ̛̻̣̔̐ ̛̦̔ ̭̖̣̔́ ̸̨̛̥̻̣̣̌̏, ̡̛̛̥̭̣̖̜
̌̚ ̡̱̪̻̌̔̌ ̦̌ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔ ̛ ̣̖̯̖̀̔ ̨̯ ˁ̖̖̬̏̌. ʻ̜̌-̭̖̯̦̖ ̭̯̦̣̌̌ ̛ ̯̬̻̦̣̐̌ ̔̌ ̛̛̬̔ ˃̨̛̦̣̐;
̨̡̛̯̬̣ ̨̐ ̔̌ ̛̭̖̔ ̭ ʺ̛̖̣̦̌ ̏ ̡̭̦̯́̌̌ ̦̌ ˈ̨̛̛̬̣̬̦, ̨̨̛̬̥̦̐́ ̡̱̍ ̡̬̜̌ ʺ̨̖̦̖̬̯̐.

ˁ̨̥̦̌́ ̭̖ ̣̖̣̏̐̔̌ ˃̨̛̦̣̐ ̏ ˃̛̱̬̦, ̨̨̺̯̌̚ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̨̥̖̭̯̏ ̛̛̣̥̀̍́ ̛̭ ̨̖̖̦̔̏̔ ̛̭̦
̻̬̦̣̌̚ ̡̭̹́̌ ̨̦̖̪̦̯̌̚ ̸̨̡̖̏ Ͷ ̨̡̛̭̏, ̨̡̨̯̻̥̦̭, ̭ ̨̡̨̻̣̔̍ ̵̛̣̻̯̦̣̌ ̛ ̶̨̛̛̪̬̦̯̖̣̦̌ ̸̨̛ ̭̬̖̔
̨̨̣̯̍́ ̶̛̣̖, ̨̭̱̬̏ ̛ ̨̛̬̖̣̐̔̏; ̣̌̌ ̸̥̻̣̣̌ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ˍ̨ ̙̖̣̖̹̌, ̛̭̦̖ ̨̥̜? Ͷ ̨̛̪̪̯̣̌ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ̭̖ ̨̛̭̖̯̣̔, ̸̖ ̦̖ ̺̖ ̔̌ ̖ ̡̥̣̌̌ ̨̥̣̯̍̌̌.

Ͷ ˀ̶̛̛̦̌̚, ̸̥̖ ̛ ̛̺̯ ̡̨̯̌ ̌̚ ̥̖̦, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʤ ̨̭̖̦̏ ̯̱̜, ̡̨̌
̛̥ ̛̬̬̖̹̹̌̚, ̵̛̍ ̡̛̭̣̌ ̭̖̐̌ ̔̌ ̖̥̏̌̚ ʪ̡̨̨̛̬̦̌̏́ ̹̣̖̥ ̦̌ ̶̛̪̬̖̯̖̔ ̛̭.

Ͷ ˍ̖ ̛̐ ̛̥̹̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̨̛̦̣̐. Ͷ ʤ̣̌ ̨̺̌̚ ̭̌ ̛̯ ̨̛̪̯̬̖̦̍ ̛̯́ ̨̛̬̻̙́?

Ͷ ʿ̨̛̯̬̖̦̍ ̭̌ ̛̥ ̡̨̯̌ ̦̌ ̥̻̙ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦ Ͷ ̛ ̡̨̯̌ ̦̌ ̛̭̦, ̨̺ ̨̛̪̥̦ ̨̬̔̌ ̛̭.
ˍ̖ ̛̥ ̯̬̯́̍̏̌ ̛ ̶̛̛̭̪̻̯̦, ̨̛̣̖̭̯̦̔̍ ̏ ̡̛̛̯̯̖̍.

Ͷ ʪ̥̌̏̌ ̛̯ ̨̥̭̯́ ̭̬̖̔ ̨̛̥̯̖ ̸̶̨̨̛̥̖̦̭, ̨̨̺̯̌̚ ̱̭̖̺̥̌, ̸̖ ̸̥̖̻̯ ̺̖ ̻̖̍̔ ̨̯̖̏
̨̛̬̻̙̖ Ͷ ̡̣̌̌̚ ˃̨̛̦̣̐. Ͷ ʰ ̡̨̌ ̙̖̣̖̹̌, ̭ ̵̯́ ̨̥̙̖̹ ̔̌ ̯̬̻̦̖̹̐ ̦̌ ̨̨̜̦̍ ̡̛̬̻̺̖̦̖ ̨̪
̶̛̛̬̦̯̖̐̌.

ʻ̨ ˃̛̱̬̦ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʽ̯̻̏̔ ̛̪̬̖̖̣̯̖̔ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌ ̥̖ ̸̣̖̖̏ ̶̨̭̻̬̖̯; ̦̖ ̌̚ ̨̯̬̦̍̌̌ ̡̨̪̦̖́, ̌ ̌̚ ̡̯̌̌̌ ̭̬̖̺̱


ʦ̬̌̐̌.

Ͷ ˃̨̐̌̚ ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̯̬̻̦̖̹̐ ̭̥̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̨̛̦̣̐. Ͷ ʦ̻̏ ̨̜̦̯̏̌̌ ̭̬̖̺̱ ʤ̦̦̐̍̌̔
̱̪̬̣̥̌̏́̏̌ ̨̡̜̭̯̏̌̌ ̛̭ ̡̡̨̯̌ ̭̥̖̯̦̌ ̌̚ ̨̬̖̔̍, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏. ʻ̖ ̛̪̬̖̙̥̔̏̔̌ ̔̌ ̪̬̯̌́
̨̛̻̬̻̙̖̦̏ ̨̛̯̬́̔ ̛̻̦̏̚ ʪ̨̛̬̯̌ ̛̦ ̏ ̡̨̛̣̍̚, ̛̦ ̏ ̨̪-̸̨̣̖̦̔̌ ̻̖̺̖̍̔.

Ͷ ʤ̣̌ ̛̯ ̛̭ ̨̨̭̖̦̏̍̔ ̔̌ ̛̻̬̹̏̏ ̡̨̦̻̖̯̌̔ ̨̡̛̪̭̹̌, ̛̭̦̖ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏Ͷ ̨̛̣̔̍̌̏̌


ʺ̛̖̣̦̌. Ͷ ʿ̨̭̻̯́ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌ ̦̖ ̛̻̪̬̏̌̚ ̨̛̦́, ̨̺ ̭̌ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̭ ̦̹̖̌ ̨̨̛̪̣̖̦̖̏̚.

Ͷ ʽ̭̖̦̏ ̡̨̌ ̭̖ ̭̣̱̹̹̏̌ ̏ ̭̻̖̯̏̌ ̛̥ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̨̛̦̣̐.

Ͷ ʶ̡̻̌̏ ̖ ̨̯̯̏́ ̭̻̖̯̏, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦.


Ͷ ʿ̨ ̭̦̌̐̌ ̛̣̖̙̹̐̔̌̚ ̡̛̛̛̭̯̦̭ ̥̻̙, ̯̌ ̨̛̬̔ ̛ ̵̦̻̬̣̹̌̔̏́ ̨̛̥̦̦̌̚ ̸̖̖̏Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏
˃̨̛̦̣̐, Ͷ ̣̌̌ ̨̭̻̺̦̭̯̏ ̯̖̪̻̬̏̌ ̛̥̌ ̔̌ ̸̡̹̌̌ ̡̥̻̙̯̌̌ ̨̬̣̭̯́̚. ʪ̨̨̯̐̌̏̌ ̯̬́̍̏̌ ̨̛̯̻̬̪̖̣̏ ̔̌
̨̪̬̹̍̏̌ ̛ ̸̨̱̹̍̌̏̌ ̨̭̯̏́̌ ̛̭̣̌. ʤ ̨̜̖̔̔ ̛̣ ̬̖̥̖̏, ̨̥̙̖ ̛̍ ̺̖ ̨̪̭̣̱̹̹̌ ̻̣̔̐̌ ̡̻̥ ̨̭̏́
̨̬̔; ̨̦ ̖̔̏̌ ̛̣ ̛̥̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̛̖̦̔-̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̸̨̡̖̏ ̔̌ ̨̛̭̯̬ ̭̬̖̺̱ ʺ̸̛̬̦̌́ ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̨̦̖̺
̨̬̱̔̐, ̨̭̖̦̏ ̨̔ ̛̭̖̯̦́ ̛̥̐ ̔̌ ̨̪̥̌̐̌ ̦̌ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯̖ ̛̣̖̯̖̣̏̌̔ ̏ ̵̯̦̯́̌̌ ̨̯̬̦̍̌̌.

ʤ ˃̛̱̬̦ ̛̻̬̣̏̌̚̚:

Ͷ ʺ̨̯́ ̨̡̛̭̬̦̔ ʥ̖̬̖̦ ̖ ̨̛̭̯̬̣ ̸̨̪̖̖̏.

Ͷ ʯ̨̖̦̌̔ ̭ ʸ̛̱̯̖̦ Ͷ ̡̬̖̣̌ ʺ̛̖̣̦̌. Ͷ ʻ̨ ̦̖ ̨̨̪̔̍̌̏̌ ̔̌ ̨̨̛̬̹̐̏ ̨̡̨̯̣̚ ̡̨̬̻̔̚ ̪̬̖̔


̺̯̍̌̌̌ ̦̌ ʸ̛̱̯̖̦. ʺ̛̭̣́, ̸̖ ̦̖ ̯̻̜ ̛̻̹̖̦̏̏̌̚ ̖ ̭̻̯̔̍̌̌ ̛̯, ̛̭̦̖ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏, ̡̥̬̌̌ ̏ ̯̖̍ ̔̌
̛̥̌ ̸̛̛̖̣̖̏ ̛ ̌̚ ̨̨̬̔̍ ̛̛̣ ̨̣̚ ̸̱̭̯̯̌̌ ̛̯ ̔̌ ̭̖ ̛̪̬̖̪̣̯̌ ̭ ̦̹̯̌̌̌. ˁ̨̥̯̌ ̭̖̖̍ ̛̭ ̭̖ ̛̪̌̚,
̡̛̦̌ ̖̯̍̔̌̌ ̯̖ ̸̡̌̌. Ͷ ʰ ̡̨̯̌ ̸̨̪̥̻̣̣̌̌ ̡̨̥̣̌, ̨̨̨̯̦̏ ̨̪̬̱̥̣̔̌̌: Ͷ ʦ̛̻̬̏ ̭̖̐̌, ̛̭̦̖ ̦̹̌; ̛
̨̛̪̥̦ ̭̻̖̯̏̌ ̦̌ ̡̬̣̌́. ˃̨̜ ̛̛̦̏̌̐ ̺̖ ̖ ̨̪-̥̻̻̬̔ ̨̯ ̨̭̭̯̖̦̯̍̏̌̌ ̛̯ ̛̥̭̻̣. ʤ ̭̯̦̖̹̌ ̛̣
̡̛̛̛̭̯̦̭ ̥̻̙, ̦̖ ̬̥̏́̏̌ ̔̌ ̨̭̯̦̖̹̌ ̨̻̣̌̔̐̚ ̛̪̬ ̦̭̌ ̏ ʪ̨̛̬̯̌. ʤ̡̨ ̏ ̛̛̦̯̖̔ ̛̦̔ ̦̖ ̛̬̹̌̍̌̏̚
̨̭̣̯̏̌̌ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌, ̯̱̜ ̺̖ ̖ ̌̚ ̨̯̖̏ ̨̨̬̔̍: ̨̜̍ ̭̖ ̨̯ ̙̖̯̐̌̌ ̛ ̭̯̱̔̌ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛̭ ̛ ̛̻̍̔
̛̯̻̬̪̖̣̏, ̡̨̌ ̨̥̙̖̹.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̨̡̨̛̪̣̦̣ ̡̨̛̦̭ ̪̬̖̔ ̵̯́ ̛ ̛̭ ̯̬̻̦̣̐̌. ʻ̖ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̦̦̣̌̔́̌
ʪ̡̨̨̛̬̦̌̏́ ̹̣̖̥, ̖̣̏̚ ̨̛̬̻̙́ ̛ ̛̥̦̣̌̌̚ ̡̻̥ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏ ̛̪̬̖̖̣̔, ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̛̛̛̪̬̭̻̖̦̔ ̡̻̥
̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯̖ ̶̨̛̜̍, ̨̺ ̨̦̖̪̬̖̭̯̦̦̌ ̨̛̣̏̀̏̌ ̯̥̌ ̭ ̨̡̛̬̯̖ ̛ ̸̡̛̛̭̏ ̛̬̱̔̐ ̛̦̱̭̦̐ ̛̭̣̱̐ ̦̌
ʺ̨̨̬̯̐. ˃̻̜ ̨̺̖ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̭̖ ̛̣̍ ̛̬̖̣̣̌̔̚ ̨̡̬̜̔̌ ̭ ̨̡̛̦̹̖̭̯̖̀ ̨̛̛̦̐̔, ̨̡̣̔̌̌̚ ̨̭̯̏́̌ ̛̭̣̌ ̛
̨̣̖̭̯̔̍; ̛ ̨̡̛̪̥̦̖̜ ̸̨̛̛̣̖̭̯̦̯̖̚ ̦̌ ̡̛̛̣̯̖̍̚ ̛̭, ̡̪̬̖̪̱̭̣̌ ̸̨̦̖̣̌ ̻̏̏ ̡̭̏́̌ ̵̬̬̌̍̌ ̡̯̌̌̌, ̯̌
̶̣́ ̭̖ ̨̡̛̪̬̣ ̭ ̛̖̣̖̍̚ ̨̯ ̡̨̛̪̯́̌, ̛̭̯̬̖̣̯̖ ̛ ̡̛̛̬̯̖̏ ̸̨̥̖̖̏ ̦̌ ̨̡̛̬̯̖.

ʤ̣̌ ̭̻̯̔̍̌̌ ̨̐ ̪̖̣̌̌̚ ̨̯ ̛̖̣̐̍; ̛ ̨̯ ̨̛̬̯̖̐ ̪̣̻̦̣̌̌̚ ̥̻̣̏̌ ̸̣̖̔̌ ̛̻̦̏̚ ̶̛̛̬̦̯̖̐̌ ̦̌
ʪ̨̛̬̯̌, ̸̖ ʪ̡̨̨̛̬̦̯̌̏́ ̹̣̖̥ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̨̨̨̯̦̏ ̛̛̣̌̚̚ ̦̌ ̨̜̍. ˋ̡̛̱̜̏̌ ̯̌́ ̖̭̯̏, ̨̛̥̦̦̌̚
̛̥̻̣̖̣̏ ̭ ̸̨̪̱̔̌: ͣʪ̌ ̦̖ ̛̍ ̵̱̻̯̔ ̦̌ ˈ̨̬̌̔ ̛̛̣ ʧ̨̣̬̌̔ ʦ̨̡̛̛̭ ̔̌ ̭̖ ̖ ̻̬̦̣̌̏̌̚ ̨̯ ̭̥̻̬̯̯̌;
̛̛̣ ̡̪̻ ˈ̛̱̬̦ ˈ̡̛̛̯̣̱̥̭ ̔̌ ̖ ̛̣̍́̐̌̚ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̨̯ ̛̖̻̦̦̯̖̍̔̚ ̛̥́ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔?͞

ʿ̨ ̨̦̱̜ ̬̖̥̖̏ ̛̖̦̔-̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̭̬̖̔ ̸̛̛̬̦̦̯̖̐̌ ̶̨̛̜̍ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐ ̛̣̍ ̨̪-̨̥̻̺̐ ̨̯


˃̛̱̬̦ Ͷ ʥ̖̣̖̐ ʶ̡̨̡̬̖̪̣̻; ̛ ̥̯̔̏̌̌̌ ̸̡̛̬̖̣̌ ̨̬̥̌ ̨̔ ̨̬̥̌ ̻̏̏ ̡̭̏́̌ ̨̪̭̦̌̌ ̛̛̥̭́ ̸̣̖̔̌ ̛̚
̨̛̬̯̖̐.

˃̻̜ ̨̛̛̯̥̦̣̌ ̛̯̬ ̨̛̛̦̐̔ ̛ ̪̬̖̚ ̨̯̏̌ ̬̖̥̖̏ ˃̛̱̬̦ ̡̨̬́̔ ̭̖ ̬̻̺̣̏̌ ̏ ˃̨̨̛̛̦̣̯̖̐̏
̸̨̛̖̬̯̚; ̸̖̖̏ ̵̦̖̖̣̌ ̌̚ ̵̛̬̖̯̖̔ ̛ ̨̻̦̹̦̭̯̯̏̌ ̛̭, ̯̌ ̡̨̭̯̌̌ ̥̱ ̭̖ ̛̭̪̣̻̭̯̣̌, ̌ ̦̌̔ ̶̛̛̬̦̯̌̌̚
̦̥̯̣̌́̌ ̛̭̏ ̪̣̺̌, ̨̛̪̬̯̬̯ ̛ ̨̪̖̯̦̭̦̌ ̨̯ ̨̻̙̖̯̖̔̔̏. ʤ̣̌ ̦̌ ̨̨̯̬̖̯̯ ̨̣̯́ ̭̣̖̔ ̨̛̥̦̦̖̯̌̌̏̌̚
̥̱, ̡̨̨̯̐̌ ̛̣̍ ̸̖̖̏ ̨̛̜̭̖̯̹̖̦̔̏̌̐̔, ̨̪̙̖̣̣̌ ̔̌ ̛̭ ̸̨̛̪̦̖, ̌ ̛ ̨̛̬̻̙̯́̌ ̥̱ ̭̖ ̛̦̱̙̖̣̔̌ ̨̯
̛̛̬̙̯̖̐ ̦̌ ̸̡̨̏̌; ̖̦̔̌ ̸̖̖̬̏ ̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌ ̸̡̦̖̦̌̌ ̏ ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ̛ ̨̛̯̹̻̣ ̏ ̯̬̪̖̦̯̌̌̌̚ ̣̌̌̚.
˃̨̛̦̣̐ ̦̖ ̛̣̍ ̯̥̌, ̨̪̦̖̙̖ ̪̬̖̚ ̨̨̣̯̯́ ̥̯̔̏̌̌̌ ̭ ʺ̛̖̣̦̌ ̸̨̛̛̣̍̌ ̔̌ ̨̬̯̍̔́ ̛̚ ̛̖̣̖̦̯̖̚
̛̖̬̔̍. ˄̨̥̬̖̦ ̛ ̛̥̭̣̖̦̌̚, ˃̛̱̬̦ ̭̖̦̣̔̌ ̦̌ ̥̭̯̌̌̌, ̖̍̚ ̔̌ ̛̛̬̍̌̚; ̌̚ ̖̍̔̌ ̭̖ ̨̨̣̏̌̚ ̭̬̖̔
̶̨̨̛̛̣̬̦̯̖̍̌̐̔ ̦̌ ̡̨̨̬̣̭̯̯̌̏ ̛ ̖̣̌̚ ̡̨̯̻̥ ̨̨̥̭̯̯́, ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̔ ̌̚ ˁ̨̖̬̭̌. ʤ ˁ̨̖̬̭̌ ̣̻̣̏́̚
̭̣̖̔ ̡̨̥̣̌ ̛ ̭̖ ̛̬̦̖̣̌̐̏̚, ̡̛̛̥̭̣̖̜, ̸̖ ˃̛̱̬̦ ̖ ̨̛̪̭̯̻̪̣ ̯̻̜ ̨̯ ̨̨̬̭̯̐̔ ̛ ̌̚ ̔̌ ̨̐
̡̛̛̪̬̖̔̏̌̚; ̌ ̨̺̖ ̸̨̪̖̖̏ ̭̖ ̨̭̣́̔̌, ̡̨̯̌ ̛̣̏̔́, ̸̖ ̨̥̖̭̯̏ ̔̌ ̡̨̱̬̯́ ̡̛̦̯̬̪̦̌̌̌, ̛̬̱̯̖̔̐ ̨̐
̛̪̬̖̥̯̌ ̸̨̭̻̬̖̦̔.

ʽ̸̨̯̦̣̌̌ ˁ̨̖̬̭̌ ̨̭̻̺ ̭̖ ̨̛̪̬̖̭̯̬̣ ̦̌ ̨̨̬̱̹̖̦̔̍̔ ̛ ̨̛̯̹̻̣ ̔̌ ̭̖̦̖̔ ̭̬̖̺̱ ˃̛̱̬̦.


Ͷ ˀ̡̨́̔ ̛̦ ̬̌̔̏̌ ̭ ̨̛̛̪̬̭̻̭̯̖̯̏ ̛̭ ̨̛̯̚ ̡̛̛̺̯̦̌̚ ̦̌ ̶̛̛̬̦̯̖̐̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜ Ͷ ̛ ̭
̨̬̭̯̌̔ ̨̯̭̯̻̪̥̏̌ ̨̨̛̣̥̯̀̍ ̛̭ ̨̥̭̯́ ̭̬̖̺̱ ̸̖̭̯̯̌ ̔̌ ̨̨̨̪̬̐̏́ ̭ ̨̦̖̐.

ʻ̨ ˃̛̱̬̦, ̡̨̨̜̯ ̨̨̬̖̣̐̏ ̭ ʺ̣̱̦̌̍̐, ̦̖ ̭̖ ̛̛̪̬̣̌̏̚ ̛ ̨̭̥̌ ̡̡̨̬̯̌ ̥̱ ̨̛̣̬̣̍̌̐̔̌.

ˁ̖̯̦̖ ˁ̨̖̬̭̌ ̨̐ ̨̯̬̱̪̣̌ ̭ ̨̛̻̪̬̭̏ ̌̚ ̛̖̭̯̏ ̨̯ ̶̛̛̬̦̯̖̐̌ ̛ ̡̛̛̯̯̖̍ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌; ̣̌̌


̡̥̬̌̌ ̨̭̣̯̏̌̌ ̔̌ ̛̛̣̖̙̣̐̔̌̚ ̛̣̖̦̀̍̚, ̨̡̛̪̬̯̔̐̌̏̌̌ ̏ ̣̭̐̌̌ ̥̱ ̛̣̍̌ ̡̛̛̦̖̪̬̬̯̌. ʻ̖ ̛̻̬̙̣̔̌̚
̨̯̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦, ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ̨̐ ̛ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̛̱̭̖̯̣ ̸̨̡̛̬̣̯̐̌̌ ̦̌ ̨̛̛̦̦̖̯̐̌̚; ̛ ̡̛̻̪̬̖̏ ̛̛̭̖̯̣̦̯̖̏
̛ ̡̛̻̦̏́̚ ̵̭̥́ ̛̚ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯̖ ̸̨̛̖̬̯̚, ̏ ̛̛̥̭̣̯̖ ̛̭ ̭̖ ̻̬̦̣̏̌ ̡̻̥ ʥ̖̣̖̐ ̛ ̨̡̛̛̦̭̏́ ̨̛̙̯̏
̭̬̖̔ ̨̛̬̯̖̐, ̌ ̨̛̪̬̔ ̯̱̜ ̨̺̖ ̨̪-̸̦̣̖̌̔̌ Ͷ ̡̻̥ ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ̛̛̺̦̍̌́ ̥̱ ̨̥̔ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦;
̛̦̻̭̣̌̏ ̭̖ ̨̯ ̸̛̥̬̦̯̖̌ ̛̛̥̭̣ ̛ ̦̖ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ̦̌ ˁ̨̖̬̭̌. ʤ ̨̛̦̚, ̡̨̯̌ ̨̛̛̪̥̭̣̣ ̯̱̜ ̌̚ ̡̦̌̚ ̦̌
̛̦̖̪̬̻̦́̚, ̪̬̖̭̯̦̣̌̌ ̔̌ ̱̻̬̙̔̌ ̦̖̐̏̌ ̛̭; ̛̛̣̏̌̔̚ ̣̯̖̦̌̚ ̬̖̖̦̐̍, ̵̛̻̬̣̣̏ ̨̐ ̦̌ ̥̭̯̌̌̌ ̪̬̖̔
˃̛̱̬̦ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ˋ̸̨̖̖̏ ̨̯ ˈ̛̯̣̱̥, ̛̯ ̨̦̖̭̻̥̦̖̦ ̛̭ ̨̹̻̣̔ ̨̦̻̬̌̍̚ ̦̌ ̯̌́ ̯̬̪̖̌̌̚, ̯̌ ̨̥̙̖̥ ̛̯̔̌


̨̛̪̬̭̯̥ ̛̭̻̬̦̔̌́ ̪̣̺̌; ̣̌̌ ̨̪̦̖ ̦̖ ̨̭̯̜̌̏́ ̣̯̐̌̏̌̌ ̛̭ ̦̖̥̬̖̦̌̌̌̚ ̡̨̯̌ ̡̨̛̻̪̦̏ ̡̻̭̯̣̐̌̌. ʤ ̛
̡̨̌ ̡̛̬̬̖̹̌̚ ̛̱̹̯̖ ̛̭, ̨̥̙̖ ̛̍ ̺̖ ̸̱̹̏̌ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̡̡̨̌̏ ̛̯ ̭̖ ̨̨̛̬̐̏.

ʻ̨̛̺ ̦̖ ̡̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦, ̨̭̥̌ ̨̛̯̪̬̣̌̏ ̸̨̛ ̡̻̥ ˁ̨̖̬̭̌ ̛ ̏ ̛̯̻̥̦̯̖ ̛̥ ̛̛̻̣̦̔̍
̛̣̖̭̯̖̣̌̍̚ ̡̛̛̭̬. ʻ̨ ˁ̨̖̬̭̌ ̪̬̖̦̖̬̖̦̣̍̐̌ ̨̛̪̬̖̱̪̬̖̙̖̦̖̯̔̔ ̛ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ̭ ̛̪̬̖̬̯̖̣̖̦̚
̨̪̣̖̐̔, ̸̡̛̛̛̬̜̌̚ ̦̌ ̨̛̭̖̭̣̱̹̦̖̏̌:

Ͷ ʤ̡̨ ̥̻̙̖̯̖ ̨̯ ˈ̛̯̣̱̥ ̛̣̖̙̯̐̔̌̚ ̯̻̜ ̛̛̔̏ ̛ ̨̛̬̦̐̚, ̨̯ ̡̡̛̌̏ ̛̣ ̺̖ ̔̌ ̭̌ ̛̙̖̦̯̖ ̨̪


̨̛̦́ ̛̖̥̚? ʪ̌ ̦̖ ̛̍ ̔̌ ̸̯̻̬̯̌ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐ ̡̨̯̌ ̨̛̖̭̣̖̭̦̍̏̚ ̛̯̬̏̌, ̸̨̛̣̖̖̦̍ ̨̭̥̌ ̭ ̡̨̛̭̯̖ ̛̭?

ʧ̬̦̣̌̍̌ ̨̯̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̛̖̦̔ ̨̡̣̍̌, ̨̡̛̛̪̯̣̌̚ ̨̐ ̨̪̬̌̏ ̏ ̶̨̛̣̖̯ ̥̱ ̛ ˁ̨̖̬̭̌ ̵̬̱̦̣̌
̦̌̌̔̚ ̭ ̡̯̖̙̌ ̬̦̌̌; ̭̖̯̦̖ ˃̛̱̬̦ ̛̛̣̏̌̔̚ ̸̥̖̌ ̛ ̺̣́ ̔̌ ̭̖ ̵̛̦̻̬̣̌̏ ̨̨̯̬̖̐ ̥̱, ̡̨̌ ̦̖ ̨̐
̱̻̬̙̣̔̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̶̨̣̖̏̌. ʤ ˁ̨̖̬̭̌ ̭̯̦̣̌̌, ̛̪̣̣̀̚ ̵̻̬̱̏ ̥̭̯̌̌̌ ̵̸̡̡̻̬̬̏̌̏̌̌̌ ̛ ̨̪̬̱̥̣̔̌ ̭
̡̛̬̻̭̦̌̌̚ ̛̱̭̯̦:

Ͷ ʪ̨̡̨̐̌ ̺̖ ̥̖̔̌̏̌ ̨̨̪̭̣̦̔ ̦̌ ̨̯́ ʦ̨̚-̨̛̬̦̦̐́? ʶ̨̜ ̨̪̖̣̏́̏̌ ̡̯̱ ̛̯̌̚ ̸̖̖̬̏?
ʶ̡̛̬̣̭̯̖̌ ̡̨̛̦̌̚ ̡̦̯̌̌̏̌̚ ̨̨̭̯̬̐ ̨̛̦́, ̨̺ ̨̨̣̱̪̯̬̖̯̍́̏̌̚ ̭ ̨̨̨̨̛̭̯̪̬̖̥̭̯̯̐̏; ̌ ̌̚ ̛̙̦̖̏̌̔̌̚
̦̌ ̸̥̖ ̏ ̸̨̛̖̬̯̯̖̚ ̦̜̌-̡̥̖̯̌̌ ̛̪̬̭̻̔̌ ̖ ̸̨̖̦̏ ̛̛̦̦̖̐̌̚. ʰ̻̦̏̚ ̸̨̖̬̯̐̌ ̺̖ ̛̯ ̨̨̨̯̬̐̏́, ʦ̨̚-
̨̨̛̬̦̦̐́!

ʤ̣̌ ̨̺̥ ˃̛̱̬̦ ̻̬̦̣̌̚ ̡̬̻̯̏̌ ̵̻̬̱̏ ̥̭̯̌̌̌, ̣̯̐̌̏̌̌ ̥̱ ̵̨̣̦̣̌̔́̌; ̛ ̡̨̯̌ ̭̖ ̛̯̬̻̦̣̐̌̚
̨̯ ̵̡̯̯̏̌̌̌ ̦̌ ʺ̣̱̦̌̍̐, ̨̖̥̻̣̦̍̏̚ ̦̪̱̭̦̣̌̌ ̣̯̌̌̌̚.

˃̨̐̌̏̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ˁ̨̖̬̭̌:

Ͷ ʶ̡̨̌̏ ̯̖ ̵̛̪̬̺̏̌̌ ̯̌́ ̸̖̖̬̏? ʯ̌ ̭̯̏̌̔̌̌ ̭̥̌ ̛̭ ̨̛̦̖̦̏̏; ̛ ̨̥̙̖ ̛̍ ̡̬̣̯̌́ ̺̖


̨̛̯̭̻̔, ̸̖ ̛̬̯̯̌̍̌̌̚ ̱̭̯̌ ̖ ̭̣̱̙̖̦̌̌̚ ̨̯̪̣̯̌̌ ̌̚ ̨̛̣̦̍́̚ ̵̛̪̬̭̥̖.

Ͷ ʤ̡̨ ̨̦̱̜ ̸̨̨̦̖̦̭̖̔ ̛̥̌ ̡̡̛̦́̌̏ ̛̙̣̌̍, ̡̦̖̌ ̸̛̯̌ ̔̌ ̭̖ ̨̡̪̣̌̏̌ ̦̌ ̡̬̣̌́Ͷ
̨̯̻̬̦̣̏̌ ˁ̨̖̬̭̌. Ͷ ʤ̣̌ ̨̛̙̦̖̯̏̌̔̌̚ ̦̌ ̸̥̖ ̏ ̛̯̌̚ ̣̌̌̚ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̨̪̬̖̌̏̔̌ ̭ ̨̛̦̺. ˁ̨̛̯̬
̛̣ ̨̛̦̚ ʦ̨̚-̨̛̬̦̦̐́ ̨̨̭̻̺̯ ̛ ̦̻̦̌̏, ̺̖ ̨̐ ̛̱̍́.

Ͷ ʻ̖ ̛̻̍̔ ̸̡̌ ̨̡̨̯̣̚ ̱̖̬̖̦̏ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʺ̣̱̦̌̍̐. Ͷ ʤ̣̌ ̡̨̨̜̯ ̛ ̔̌ ̛̦̖̌̐̚, ̯̱̜ ̺̖ ̖
̡̨̛̛̭̯̦̭ ̨̣̚, ̨̪-̨̨̨̭̯̜̦̔ ̌̚ ʤ̦̦̐̍̌̔, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̌̚ ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ̨̭̥̌ ̨̛̦̏ ̛̖̍̔ ̺̖ ̨̡̛̪̦̦̯̌ ̨̯
̨̦̖̐. ʰ̡̨̭̬̖̦ ̬̥̏́̏̌, ̸̖ ̡̡̦́̌̏̌ ̡̭̦́̌ ̭̖ ̖ ̨̪̬̯̖̦̣̐̌̌ ̛̯̌̚ ̸̖̖̬̏ ̨̡̯̻̥ ˁ̖̖̬̏̌ ̔̌ ̛̦
̨̡̨̭̦̖̔. ʦ̛̦̥̜̌̏̌, ˁ̨̖̬̭̌, ̔̌ ̦̖ ̛̍ ̏ ̨̭̯̏́̌ ̨̨̬̭̯̐̔ ̔̌ ̛̛̪̻̣̦̹̚ ʺ̨̨̨̬̯̯̐̏̌̌ ̨̣̏́ ̛ ̦̖
̬̜̌̍̌̏́̚, ̸̖ ̛̭ ̨̯ ʫ̛̣̬̯̖̔̌.

Ͷ ʻ̖ ̨̐ ̬̥̌̍̌̏́̚ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˁ̨̖̬̭̌; ̣̌̌ ̦̖ ̛̛̱̭̥̬̣ ̦̖̐̏̌ ̛̭ ̛ ̶̣́̌ ̨̦̺ ̛̛̥̭̣̣ ̌̚


̨̡̨̛̭̻̬̣̖̦̖̯̍ ̛ ̨̣̯̍̌̌̚ ̥̱ ̬̭̯̣̌́̌.

ʻ̌ ̛̭̱̯̬̦̯̌, ̡̨̨̯̐̌ ˃̛̱̬̦ ̦̪̱̭̦̣̌̌ ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ̛ ̭̖ ̛̪̻̯̣̌̚ ̡̻̥ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏ ̛̪̬̖̖̣̔, ̨̯̜
̨̐ ̸̡̛̪̬̣̌̌ ̏ ̭̌̌̔̌̚. ʿ̛̬̖̔ ˃̛̱̬̦ ̔̌ ̛̛̥̦̖̚ ̨̨̥̦̐ ̪̻̯, ˁ̨̖̬̭̌ ̨̦̖̦̖̜̦̌̔ ̵̬̻̣̖̯̣̏́ ̨̛̯̌̔̚̚
̭ ̨̣̐ ̸̥̖ ̏ ̖̦̯̔̌̌ ̡̬̻̌ ̛ ̛̺̯ ̏ ̬̱̯̔̐̌̌. ʻ̨ ˃̛̱̬̦, ̡̛̛̪̬̦̣̏̌ ̔̌ ̻̖̍̔ ̡̦̺̬̖̌ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌,
̻̬̦̣̌̚ ̡̯̯̌̌̌̌ ̭ ̸̶̡̬̜̖̌̌ ̦̌ ̨̡̨̨̯ ̛̭, ̸̨̡̨̛̯̭̣ ̛̦̭̯̬̦̌̌, ̨̻̬̍̚ ̛̛̣̏̌̔̚ ̸̥̖̌ ̛̭ ̛ ̭̖ ̻̬̯̣̌̏́̚
̭̬̖̺̱ ̬̏̌̐̌.

Ͷ ʺ̨̬̖̦̏! Ͷ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̭̖ ̨̯̜. Ͷ ˁ̖̐̌ ̨̡̛̭̻̬̯̖̣̯̍́ ̛̯ ̺̖ ̛̪̣̯̌ ̌̚ ̨̡̛̛̪̬̯̖̔̐̌̏!

ˁ ̛̖̦̔ ̱̬̔̌ ̶̛̬̖̪̣̌̚ ̛̺̯̌ ̦̌ ˁ̨̖̬̭̌ ̛ ̸̨̥̖̖̯̖̏ ̛̥ ̵̨̛̪̦̣̔̏̌̌ ̸̡̛̭̖̯̦̏̌̏̌ ̨̬̍̍̌.


ʤ̣̌ ˃̛̱̬̦ ̛̻̣̔̐ ̨̛̛̦̐̔ ̛̣̍ ̨̱̭̣̏́̏̌ ̨̛̭̱̬̯̖̏ ̨̛̜̦̍ ̶̨̛̱̬, ̯̌ ̭̯̦̣̌̌ ̻̬̍̚ ̡̨̯̌ ̴̖̣, ̨̭̥̌ ̸̖
̨̨̥̦̐ ̨̪-̛̭̣̖̦. ˁ̡̨̨̬ ̦̖̣̣̌̔̔́ ̏ ̵̡̭̯̯̏̌̌̌ ̛ ̡̨̯̌ ̛̦̬̦̣̌̌ ̶̛̖̭̦̯̔̌̌ ̦̌ ̬̏̌̐̌, ̸̖̖̏ ̨̐ ̻̬̙̣̔̌
̏ ̨̭̏́ ̣̭̯̏̌. ˁ̛̯̻̪̣ ̨̯̐̌̏̌ ̵̻̬̱̏ ̸̥̖̌, ̡̨̨̜̯ ˁ̨̖̬̭̌ ̛̪̱̭̦̣̌̚, ̛ ̡̣̌̌̚:

Ͷ ˁ̨̖̬̭̌, ̸̡̌̌ ̯̖ ̻̣̻̔̐ ̍́̐, ̯̌ ̨̛̖̙̯̖̔̔ ̨̭̥̌ ̺̖ ̸̪̬̖̯̌; ̛̭̯̯̐̌ ̛̯ ̛ ̡̨̛̭̯̖.

ʿ̨̭̣̖ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̨̐ ̨̛̪̣̣̏̌, ̡̭̥̻̦̣̌ ̥̱ ̵̛̬̖̯̖̔ ̛ ˁ̨̖̬̭̌ ̭̖ ̛̛̪̣̹̣̌̚, ̡̛̱̭̖̺̜̌


̛̭̣̯̌̌ ̥̱. ʻ̨ ˃̛̱̬̦ ̨̐ ̨̛̭̯̣̌̏ ̔̌ ̭̖ ̛̛̪̬̌̏̚ ̛ ̡̛̦̣̏̌:

Ͷ ʥ̜́̐̌! ʥ̜́̐̌ ̶̨̨̪̣̖̔, ̨̺ ̨̛̭̥̹̏̌ ̛̙̖̦̯̖! ʰ ̡̨̌ ̦̖ ̛̭ ̨̪-̻̬̍̚ ̨̯ ̖̣̖̦, ̭ ̸̥̖̌ ̺̖ ̯̖


̨̡̪̬̥̔̌̏̌ ̨̛̯̌̔̚̚.

ʿ̨̭̣̖ ̛̣̌̍̚ ̨̨̛̭̯̬̖̯ ̦̌ ̸̥̖̌ ̛̭ ̏ ̶̛̦̯̌̔̌̌̚ ̦̌ ˁ̨̖̬̭̌ ̛ ̨̛̦̚ ̵̡̱̦̣̌ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌ ̭


̛̛̔̏ ̨̛̪̣̏ ̌̚ ̨̨̪̥̺; ̌ ˃̛̱̬̦ ̸̛̯̣̌ ̨̛̪̬̖̔ ̥̱ ̡̨̯̌ ̵̡̬̻̯̌, ̯̌ ̡̨̦̻̖̯̌̔ ̛ ̔̌ ̭̻̬̦̖̣̏ ˁ̨̖̬̭̌,
̭̖̏ ̱̭̖̺̣̌ ̨̯̌̔̚ ̨̨̛̭̯̬̖̯ ̦̌ ̸̥̖̌.

ʦ̨̛̪̣̯̖ ̦̌ ˁ̨̖̬̭̌ ̡̛̛̪̬̣̖̣̏ ̨̛̥̦̦̌̚ ̡̻̥ ̯̌́ ̨̛̦̯̐̍̌ ̛ ̯̖ ̭̖ ̛̯̱̬̦̣̏̌ ̨̛̪̬̔ ̥̯̔̏̌̌̌,
̣̌̌ ̨̭̥̌ ̦̜̌-̛̻̬̯̖̍̚ ̦̖ ̨̛̛̭̯̦̣̌̌̚. ʻ̜̌-̨̯̪̬̖̔ ̸̛̯̣̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̛ ̭̥̱̯ ̨̐ ̨̖̥̣̍̌̚, ̨̨̺̯̌̚,
̡̥̬̌̌ ̔̌ ̦̖ ̨̨̬̣̔̍́̏̌ ̨̛̭̦̺̦̯̖ ̨̡̛̛̪̬̔̐̌̏, ̨̭̪̥̦̣́ ̛̭ ̨̨̨̡̪̬̯̐̏̌̌: ̨̣ͣ̚, ̨̭̻̱̖̦̍̔
̨̛̛̪̬̬̚, ̨̔ ̸̖̖̬̯̏̌ ̭̖ ̪̬̖̬̻̺̏̌ ̏ ʺ̨̨̨̬̯̐̏̌ ̨̬̭̯̌̔͞; ̌ ̨̭̖̦̏ ̯̱̜ ̴̛̖̣̯̖ ̛̭̥̯̣́̌ ̌̚
̸̨̨̦̖̪̯̖̦ ̔̌ ̨̪̭̬̥̯̌̏̌ ̡̨̨̨̯̐ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍ ̖̍̚ ̭̻̔ ̛ ̛̪̬̭̻̔̌. ʻ̡̨̛̜ ̦̖ ̦̖̣̌̚ ̨̯̐̌̏̌, ̸̖ ˁ̨̖̬̭̌
̪̬̻̏ ̦̪̦̣̌̌̔̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̨̐ ̨̛̪̱̐̍.

Ͷ ˁ̛̪̬, ˃̛̱̬̦, ̛̭̪̬! Ͷ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̭̖ ̨̯̜. Ͷ ˃̱̜ ̖ ̨̡̡̨̬̭ ̨̖̣̔ ̭̬̖̔ ̨̡̛̬̭̯̖̐ ̛̖̬̔̍!

ʤ̣̌ ˃̛̱̬̦ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʽ̡̡̨̬̭ ̨̖̣̔ ̭̬̖̔ ̛̖̬̯̖̔̍ ̌̚ ̨̡̡̛̬̭ ̨̭̣̏̌ ̏ ̸̨̖̬̯̐̌!

ʿ̛̬̖̔ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̔̌ ̨̪̬̱̥̔̌, ˃̛̱̬̦ ̡̨̯̻̥ ̭̖ ̡̦̖̣̌ ̔̌ ̪̱̭̦̖ ˁ̨̖̬̭̌, ̨̦ ̭̖̐̌ ̦̣̌̔̌ ̡̛̏ ̛
̡̪̌ ̭̖ ̯̱̬̦̣̏̌ ̨̛̪̬̖̔ ̥̱; ̌ ̨̛̦̚ ̸̖̖̏ ̦̖ ̭̖ ̦̣̌̔́̏̌ ̦̌ ̨̨̪̥̺ ̛ ̡̨̯̌ ̛̥̭̣̖̣, ̸̖ ̭̥̻̬̯̯̌ ̨̐
̨̛̦̐ ̨̪ ̛̪̖̯̯̖, ̸̛̯̣̌ ̡̨̭̣̖̪̖̹̥ ̦̪̬̖̌̔, ̨̨̖̯̔̔ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̛̭̯̦̣̐̌ ̬̻̍̌ ̦̌ ̨̡̻̣̔̍̌ ̡̛̣̭̱̬̌
̥̖̙̱̔ ̡̛̭̣̯̖̌, ̨̪ ̡̨̨̯́ ̸̯̖̣̌ ̨̡̛̪̬̯ ̦̌ ʫ̛̭̣̱̦̐̌̔, ̌ ̨̛̯̭̬̖̺̦̯́ ̬̍́̐ ̛̣̍ ̸̣̖̖̔̌ ̨̛̬̔ ̌̚
̨̖̣̖̦̏ ̡̨̡̭. ʽ̖̯̍̚ ̨̯ ̱̙̭̌, ˁ̨̖̬̭̌ ̨̛̪̯̣̌ ̔̌ ́ ̸̡̨̛̪̬̖̭; ̨̦ ̦̖ ̱̭̪̣́ ̔̌ ̭̖ ̡̛̬̖̪̌̚ ̦̌ ̛̬̱̔̐́
̬̍́̐ ̛ ̭ ̡̡̬̭̻́ ̵̬̱̦̣̌ ̦̌̌̔̚, ̯̌ ̛̦̣̌̐̌̚ ̵̻̬̱̏ ̨̣̥̐́̌ ̡̭̣̌̌ ̭̬̖̔ ̨̨̡̪̯̌. ˃̻̜ ̛̭̻̬̹̣̏ ̨̛̙̯̻̯̏
̥̱ ̏ ʪ̨̛̬̯̌; ̛ ̨̻̣̔̐ ̺̣́ ̔̌ ̨̐ ̛̻̬̙̔ ʺ̨̦̭̌̔ ̏ ̸̨̛̖̬̯̯̖̚ ̛̭.

ʦ̬̣́̚ ̭̖ ˃̛̱̬̦ ̨̦̣̱̌̔ ̡̻̥ ̵̨̨̛̖̦̦̯̍̔̌̚ ̨̯̣́ ̦̭̬̖̌̔ ̨̨̡̪̯̌ ̛ ̛̭ ̨̛̛̪̥̭̣̣: ͣʻ̖̺̭̯̖̦̌
̶̣̱̪̖̐! ʽ̡̯̯̱ ̡̦̯̯̻̌̌ ̵̺́ ̔̌ ̨̐ ̪̱̭̦̌ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚ ̏ ʺ̨̖̦̖̬̯̐. ʤ ̭̖̐̌ ̥̖ ̸̨̛̖̬̦ ̭ ̛̦̏̌
̦̖̭̣̱̙̖̦̌̌̚͞. ʽ̻̬̦̣̍̌ ̭̖ ̭ ̸̥̬̖̦̌ ̨̬̏̚ ̡̻̥ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̛ ̛̬̱̯̖̔̐, ̨̺ ̛̛̛̦̣̙̣̌̍ ̛ ̛̭̪̬̖̣ ̨̔
̨̦̖̐ ̦̌ ̬̻̍̌. ʿ̨̛̬̔ ̨̻̣̔̐ ̸̛̥̻̣̦̖̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̨̪̬̱̥̣̔̌:

Ͷ ˄̛̏! ʫ̣̌ ̭̖̐̌ ̭ ̦̭̌, ˃̛̱̬̦, ̨̨̺̯̌̚ ̏ ̡̨̯̌̏̌ ̨̖̣̔ ̭̥̌ ̡̬̣̯̌́ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̛̯̭̻̔.

ʻ̨ ˃̛̱̬̦ ̛̻̬̣̏̌̚̚:

Ͷ ʤ̡̨ ̡̬̣̯̌́ ̭̻̖̹̖̔ ̨̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏, ̛̍ ̥̖ ̨̛̣̍́̏ ̌̚ ̛̦̖̦̖̦̏. ʤ̣̌ ̦̖ ̖̹̖̍ ̨̛̛̣̯̚ ̡̯̱
̨̦̖̐̏ ̡̛̭̻̖̯̦̏? ʺ̨̙̖ ̛̣ ̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏ ̡̬̣̌ ̔̌ ̛̭ ̛̖̬̖̍̚ ̛̪̬̯̖̣́ ̭ ̡̨̣̱̌̏ ̶̭̻̬̖? ʽ̵̯̻̬̣̥̏́
̡̡̨̯̌ ̡̨̛̦̯̖̌̚, ̯̻̜ ̛ ̛̪̬̭̻̯̔̌̌ ̥̱.

Ͷ ʿ̡̨̨̬̖̥̖̬̦ ̭̌ ̨̛̛̬̖̣̐̔̏ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʺ̣̱̦̌̍̐, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̨̯ ̶̭̻̬̖ ̭̻̙̣̣̌́̏̌


̥̣̖̙̌̔̌. Ͷ ʻ̸̛̱̌ ̭̖ ̦̌ ̨̥̻̬̭̯̔! ʻ̖ ̭̯̜̌̏̌ ̨̨̨̬̣̖̦̔̍̏ ̡̛̛̦̦̐̌̚. ʺ̨̣́ ̯̖ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̹̌̏̚ ̭
̥̖̦ ̡̨̯̌ ̛̪̬̯̖̣́. ʰ̥̌ ̛ ̛̬̱̔̐ ̛̛̭̖̯̖̣̏̔. ʶ̨̨̯̐̌ ̡̬̣̯̌́ ̱̦̖̌̚ ̛̛̭̯̦̯̌̌, ̨̦̬̦̌̏́ ̺̖ ̛̯ ̨̛̪̬̭̯.

ʻ̨ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̥̱ ̛̛̣̍ ̨̛̥̬̻̦̣̌̚ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯̖ ̸̨̛̖̬̯̚, ̌ ̛ ̭̖ ̨̣̍́, ̸̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̐


̨̯̬̯̌̏́̚; ̯̱̜̌̚ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ʺ̣̱̦̌̍̐:

Ͷ ʽ̵̯̻̬̣̥̏́ ̨̥̣̯̍̌̌ ̛̯. ʻ̖ ̡̛̭̥̌ ̨̯ ̡̬̣̌ ˃̨̛̦̣̐ ̨̡̪̬̹̌ ̌̚ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍; ̛ ̭̖̐̌
̨̛̯̥̏̌ ̯̥̌, ̡̨̻̖̯̔ ̣̭̯̯̏̌̌ ̥̱ ̦̖ ̺̖ ̥̖ ̨̛̭̯̦̖̔̐. ʰ̥̯̖̌ ̨̭̥̌ ̔̏̌ ̨̛̬̍̌̚: ̔̌ ̥̖ ̪̱̭̦̖̯̖ ̛̛̣
̔̌ ̥̖ ̛̱̖̯̖̍, ̡̨̌ ̡̯̻̌̏ ̖ ̡̨̦̻̯̌̚ ̛̏. ʯ̨̨̺̯̌ ̭̯̖ ̶̛̥̣̦̌̌, ̌̚ ̔̌ ̥̖ ̵̦̖̯̖̏̌ ̛̙̏.

ʿ̨ ̡̪̣̥̻̌̌ ̏ ̨̪̣̖̐̔̌ ̥̱ ̛̬̬̣̌̍̌̚, ̸̖ ̡̌̏̌̚ ̛̛̭̯̦̯̌̌, ̛ ̨̐ ̨̛̛̭̯̣̌̏ ̔̌ ̛̭ ̛̻̬̏̏; ̌


ʺ̣̱̦̌̍̐ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏:

Ͷ ˁ̛̯̐̌ ̛̦ ̛ ̖̦̔̌ ̛̖̣̐̍.

Ͷ ʻ̖ ̭̻̥ ́ ̙̖̣̣̌, ̨̦ ̛ ̦̖ ̡̭̻̬̍́ ̌̚ ̦̖́ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʻ̡̖̌ ʺ̨̦̭̌̔ ̥̱ ̨̛̯̭̻̔


̡̡̨̨̯̌̏ ̖ ̛̭̣̱̙̣̌̚; ̛ ̡̨̌ ̡̨̦́̐̌ ̡̪̌ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚ ̏ ̛̖̥̯̖̚ ̦̌ ̛̛̙̯̖̏, ̨̦̔̌ ̔̌ ̖ ̨̪-̥̻̻̬̔.
ˁ̨̨̥̍̐!

Ͷ ˍ̨̥ ̨̯̏̌ ̙̖̣̖̹̌, ̛̻̬̏̏ ̛̭ ̭ ̛̥̬! Ͷ ̡̬̖̻̣ ʺ̣̱̦̌̍̐. Ͷ ʤ̣̌ ̯̬̻̦̖̹̐ ̛̣, ̦̖ ̭̖
̦̥̌̔́̏̌ ̦̌ ̨̨̬̔̍. ˁ̡̦́̌ ̖ ̣̖̦̣̐̌̌ ̦̌ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛̯. ʪ̨̦̌ ̛̪̬ ̭̣̖̺̯̔̏̌̌̌ ̛̦ ̭̬̖̺̌ ̯́ ̦̖ ̭̖
̨̡̙̖̌ ̨̺̖ ̨̪-̸̥̬̦̌̌.

ʦ̨̥̖̭̯ ̨̨̨̯̬̐̏ ˃̛̱̬̦ ̛̥ ̨̻̬̦̣̍̌ ̬̻̐̍ ̛ ̭ ̻̬̍̌̚ ̸̡̡̬̌̌ ̭̖ ̨̛̯̪̬̣̌̏ ̸̡̛̭̥̻̌ ̨̦̖̦̜̦̌̚
̡̦̻̖̌̔.

ˀ̡̯̌̌̏̌̚̚, ̸̖ ̡̨̨̯̐̌ ˃̛̱̬̦ ̦̖ ̭̖ ̻̬̦̣̌̏̌̚ ̡̻̥ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏ ̛̪̬̖̖̣̔ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ̨̦̥̣́̌


̛̖̭̯̏ ̨̯ ̨̦̖̐, ̭̥̌ ʥ̖̣̖̐ ʶ̡̨̡̬̖̪̣̻ ̨̛̯̹̻̣ ̏ ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ̔̌ ̨̐ ̛̛̬̔; ̛ ̭ ̨̦̯̖̙̣̌̌ ̶̭̻̬̖ ̱̦̣̌̚
̨̺ ̖ ̨̛̭̯̬̣ ˃̛̱̬̦ ̛ ̡̡̌ ̖ ̛̣̍́̐̌̚. ʻ̖ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ʺ̛̖̣̦̌ ̭̖ ̛̻̬̦̣̌̏̌̚ ̏ ̸̨̖̬̯̐̌,
̨̪̦̖̙̖ ̨̨̣̯̯́ ̨̨̛̯̥̦̣̌̏̌; ̌ ̡̨̨̯̐̌ ̸̱̣ ̡̡̨̌̏ ̭̖ ̖ ̸̨̛̭̣̱̣, ̡̬̣̯̌́ ̡̣̌̌̚:
Ͷ ˁ̡̬̻̦̍̌ ̖ ̛̯̌̚ ̸̡̭̣̱̌ ̛ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̭̣̱̹̥̌̚ ̸̡̨̛̭̏ ̨̡̬̜̔̌. ʺ̡̬̌̌ ̸̖ ̖ ̨̪̱̖̦̐̍ ̨̥̯́
̡̛̭̻̖̯̦̏ ˁ̨̖̬̭̌, ̌ ̨̛̖̖̦̯̔̏̔́ ̛̥ ̛̭̦ ˃̛̱̬̦ ̛̍́̐̌̚, ̱̯̬̖ ̺̖ ̭̖̦̔̌ ̦̌ ̛̭̻̦̔́ ̨̯̬̦ ̛ ̺̖
̛̭̣̱̹̥̌̚ ̡̪̌ ̸̡̨̛̭̏ ̨̪̬̖̔, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̨̯̭̻̔́.

ʻ̌ ̛̬̱̔̐́ ̖̦̔ ̡̬̣̯̌́ ̭̖̦̣̔̌ ̏ ̨̯̬̦̦̯̌̌ ̣̌̌̚ ̦̌ ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ̛ ̭̬̣̍̌ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̭̏
̶̛̛̭̻̖̯̦̏ ̛ ̶̨̨̛̛̣̬̦̯̖̍̌̐̔ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌. ʺ̨̨̦̐ ̛̛̭̖̯̖̣̏̔ ̛̛̣̍ ̛̛̬̪̯̦̌̌̚ ̛ ̨̯ ̵̯́ ʺ̣̱̦̌̍̐
̨̨̛̬̣̐̏ ̦̜̌-̨̻̣̔̐ ̛ ̦̜̌-̨̭̦́. ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̡̬̣̌̌̌̚̚ ̌̚ ̭̯̏̌̔̌̌ ̡̬̜̌ ̯̬̪̖̯̌̌̌̚, ̦̌ ̡̬̣̌́ ̭̖
̨̨̛̭̯̬̣, ̸̖ ʺ̨̨̨̣̱̦̯̌̍̐̏ ̶̭̻̬̖ ̡̨̛̣̦ ̡̻̥ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ʶ̨̯̌ ̛̪̬̯̖̣́ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ˈ̨̛̱̬̦̏, ̛̣ ̨̨̛̬̹̐̏? Ͷ ̨̛̪̪̯̣̌ ̡̬̣̯̌́.

Ͷ ʿ̛̬̯̖̣́ ̥̱ ̵̍́, ̣̌̌ ̨̪-̨̛̭̣̦ ̛ ̨̪-̨̯̦̔̌̏̌ ̸̨̛̥̍̌ ̛̛̭̯̦̯̌̌ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ʺ̣̱̦̌̍̐.


Ͷ ˋ̱̜ ̥̖ ̨̡̬̜̔̌, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀!

ʶ̨̨̯̐̌ ̸̡̨̛̭̏ ̨̛̣̍ ̸̨̨̪̬̱̖̦ ̛ ̡̨̬̦̌̌̌̚̚ ̸̡̌ ̨̔ ̨̛̪̬̺̣̦̯̖̌ ̨̭̣̏̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ˃̨̛̦̣̐
̵̻̻̦̣̏̔̌̚ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ˄̛̏! ʦ̛̙̥̔̌ ̨̪ ̶̛̣̯̌̌ ̛̏ ̡̭̦́̌. ʶ̡̌ ̭̖ ̖ ̨̡̪̬̬̦̣̌̔̌̌ ̏ ̨̨̥̖̯ ̡̨̬̣̭̯̌̏? ˃̱̜ ̖ ̨̖̣̔
̦̌ ̸̛̦̖́ ̣̌̚ ̨̣̏́. ˁ̵̥̯́̌ ˁ̨̖̬̭̌ ̌̚ ̖̬̖̦̏ ̛ ̥̻̻̬̔; ̣̌̌ ̔̌ ̖̹̖̍ ̛̙̏, ̺̖̹̖ ̔̌ ̨̪̦̖̌̚ ̦̖̐̏̌
̛̥, ̨̪̦̖̙̖ ̨̣̦̥̖̬̖̦̌̚ ̖ ̛̣̍ ̵̛̪̬̭̥̖̻̯ ̥̱ ̛ ̭̥̯̥́̌ ̨̦̖̐ ̨̨̨̯̬̖̦̐̏ ̌̚ ̸̡̨̛̭̏, ̨̭̯̦̣̌̌ ̡̬̜̌
̯̬̪̖̯̌̌̌̚. ʪ̨̡̯̱ ˃̛̱̬̦ ̛̥̌ ̨̥̯́̌ ̨̡̪̬̹̌. ʤ̣̌ ̦̖ ̨̥̐̌ ̔̌ ̨̛̯̥̦̌ ̭ ̡̣̖̌ ̡̬̻̌ ̖̣̯̔̌̌ ̥̱ ̭̖̯̦̖,
̡̨̨̯̐̌ ̦̖̻̯̐̏ ̛̍ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̖ ̵̨̣̦̣̌̔́. ʿ̨̨̭̬̥̦̖̯̌̏̌ ̦̌ ˁ̨̖̬̭̌ ̛ ̨̛̦̯̯̐̍̌̌ ̨̔ ̭̥̻̬̯ ̭̌ ̨̺̖
̨̪-̸̛̖̬̦ ̛̖̦̔́́ ̨̯ ̭̥̯̌̌̌ ̨̛̍̔̌. ˃̖ ̛̯̔̌̏̌̚ ̨̡̨̙̖̭̯ ̛ ̨̨̛̬̖̣̐̔̏ ̶̭̻̬̖. Ͷ ˃̡̱ ˃̨̛̦̣̐ ̨̻̣̔̐
̸̥̻̣̣̌ ̛ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̡̛̬̖̻̣̚ ̭̻̭ ̡̭̬̻̍: Ͷ ʻ̨̖̣̬̖̦̍̌̐̔̌ ̵̡̛̬̦̖̦̌ ̖ ̨̯̜ ̛ ̡̨̨̪̬̖̥̖̬̦
̦̥̖̦̖̦̌̔ ̌̚ ̸̨̡̖̹̯̏̌̌ ̛̭ ̸̱̭̯̌. ʶ̡̌ ̔̌ ̛̪̬̯̀́ ̨̨̨̦̐̏̌, ̨̺ ̛̪̬̖̬̌̚ ̥̖̦ ̛ ̨̥́ ̡̨̦̌̚, ̡̡̌ ̔̌
̥̱ ̨̪̬̭̯́, ̡̨̌ ̦̖ ̭̖ ̡̬̜̌̌̏̌̚? ʫ̨̯ ̡̡̌̏̌ ̖ ̛̪̬̭̻̯̔̌̌: ̺̖ ̨̡̪̬̱̔́ ˃̛̱̬̦ ̨̯ ʪ̨̡̨̨̛̬̯̭̯̌
̡̨̬̣̭̯̌̏. ʤ̡̨ ̨̪̙̖̣̖̌ ̔̌ ̣̖̖̏̚, ̡̦̖̌ ̻̖̍̔ ̨̖̖̦̔̏̔ ̦̌ ̭̻̔ ̛̪̬ ̥̖̦; ̛ ̸̖̖̏ ̦̖ ̖ ̨̥̜ ̛̭̦,
̨̨̖̯̔̔ ̦̖ ̨̨̛̪̥̣ ̌̚ ̨̡̪̬̹̌ ̏ ̨̦̖̯̖̚ ̛̥. ʤ̡̨ ̡̨̦̜́ ̡̯̱ ̭̥̯́̌ ̨̯̏̌ ̌̚ ̨̛̦̖̭̪̬̖̣̌̏̔̏, ̡̦̖̌
̨̨̛̬̐̏!

˃̨̐̌̏̌ ̏ ̣̯̌̌̌̚ ̦̭̯̦̣̌̌̌̌ ̛̛̯̹̦̌ ̛ ˃̨̛̦̣̐ ̛̦̣̏̔̐̌ ̡̬̻̌ ̔̌ ̨̛̍́̏ ̛̪̬̭̻̯̔̌̌ ̌̚


̨̛̪̬̦̖̭̖̦̌̚. ʻ̨ ̏ ̨̛̯̚ ̨̥̥̖̦̯ ʥ̖̣̖̐ ̸̨̛̯̣̔̌ ̨̯̻̦̏ ̛ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ ʧ̨̨̭̪̬̔̌̀, ̨̥̐̌ ̛̣ ̔̌ ̨̨̬̐̏́?

Ͷ ʶ̨̻̭̦ ̛̹̔̏̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̨̛̦̣̐. Ͷ ʻ̖ ̖̹̖̍ ̛̣ ̨̡̪̦̖̦̌ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̛̬̱̯̖̔̐?

Ͷ ˃̻̜ ̖, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʥ̖̣̖̐, Ͷ ̣̌̌ ̭̖ ̵̛̌̍̌̏̚; ̵̯̻̬̭̖ ̡̨̨̦́̐. ʻ̜̌-̭̖̯̦̖ ̨̏̔́
̛̭̖̯̖̣̏̔, ̡̨̨̨̯̐ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̭̣̱̹̥̖̌̚ ̛̪̬̖̔ ̛̪̬̭̻̯̔̌̌.

Ͷ ʥ̵́ ̨̛̪̬̣̏̌̚ ̸̡̛̛̭̏, ̨̺ ̛̥̯̌ ̨̦̖̺ ̔̌ ̡̙̯̌̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̡̬̣̯̌́. Ͷ ʶ̡̨̌̏ ̛̍ ̨̨̥̣̐ ̔̌
̨̛̪̬̥̖̦ ̨̭̣̯̏̌̌ ̦̌ ̨̛̦́, ̡̨̨̛̯ ̵̛̭̣̱̹̌̚ ̨̭̖̔̐̌?

Ͷ ˁ̥̌ ̺̖ ̛̬̖̹̹, ̡̨̯̌ ̨̐ ̸̱̖̹ Ͷ ̡̣̌̌̚ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʰ̛̪̻̣̦̚ ̛̯̌̚ ̨̥́ ̨̥̣̍̌, ̡̨̌ ̭̻̥
̛̭̣̱̙̣̌̚ ̨̨̨̛̣̣̖̦̖̯̍̌̐̏ ̛̯.

Ͷ ʯ̛̬̌̌̔ ̯̖̍ ̺̖ ́ ̛̪̻̣̦́̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̨̛̦̣̐.


˃̨̐̌̏̌ ʥ̖̣̖̐ ̛̣̻̣́̚̚ ̛ ̨̖̣̔̏ ̌̚ ̡̬̻̌ ̨̡̖̜̯̔̏̌̌ ʻ̖̣̭̌, ̡̨̨̯́ ̛̙̖̖̣̏̌ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐ ̛
̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̛̣̔̏̌̌ ̏ ʺ̨̖̦̖̬̯̐; ̌ ̯́ ̭̖ ̛̭̯̻̪̭̣̌̌ ̨̯ ̬̥̦̯̐̌̌̔̌̌ ̡̨̨̣̦̦̌ ̣̌̌̚ ̭ ̡̥̖̦̖̦̌ ̨̭̏̔ ̛ ̨̯
̨̨̨̥̦̙̖̭̯̯̏ ̸̨̛, ̛̪̖̬̖̦̏ ̏ ̦̖́. ʰ ̡̨̨̯̐̌ ˃̨̛̦̣̐ ̜ ̨̛̪̖̣̣̏ ̔̌ ̨̨̛̬̐̏, ̡̬̖̣̌:

Ͷ ʧ̨̨̭̪̬̔̌̀, ̌̚ ̵̭̖̔́ ̦̌ ̨̖̦̔ ̨̻̬͙̔̏

ʤ̣̌ ̭̣̖̔ ̯̱̜ ̭̖ ̪̻̦̣̌̌̌̚ ̨̯ ̯̬̖̪̖̯ ̪̬̖̔ ̡̬̣̌́ ̛ ̦̖ ̨̥̣̐̌ ̔̌ ̸̛̬̖̖̚ ̨̛̦̺ ̸̨̪̖̖̏. ʤ ̨̯̜
̭̖ ̵̛̱̭̥̦̣̌ ̛ ̡̣̌̌̚:

Ͷ ʰ ̛̬̱̔̐ ̭̌ ̛̛̻̬̹̣̏ ̨̨̭̻̺̯, ̨̦ ̦̖ ̭̌ ̸̛̛̭̯̣̌ ̌̚ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̔̌ ̛̥ ̡̬̙̯̌̌̌̚.

Ͷ ˃̻̜ ̖ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ̯́, ̨̡̱̬̙̖̦̌̌ ̨̯ ̨̦̖̯̐̏̌̌ ̡̛̱̭̥̏̌. Ͷ ʪ̨̛̬ ̭̥̯̌̌̌ ʸ̛̱̯̖̦! ʿ̬̖̚
̨̨̦̏̌ ̨̱̯̬ ̛̭ ̵̛̥̭̣̖ ̌̚ ̦̖́ ̛ ̌̚ ̸̨̡̖̏̌ ʥ̖̬̖̦.

ʻ̨̛̺ ̦̖ ̡̣̌̌̚ ˃̨̛̦̣̐, ̨̭̥̌ ̪̬̖̭̯̦̣̌̌ ̔̌ ̭̖ ̵̛̱̭̥̏̌ ̛ ̸̡̣̌̌̌̚ ʻ̖̣̭̌ ̔̌ ̨̛̪̬̻̣̙̔.

Ͷ ʯ̨̨̺̯̌ ˃̛̱̬̦ ̛̥ ̨̦̪̥̦̌́ ̌̚ ʥ̖̬̖̦ Ͷ ̡̛̬̖̣̌̚ ̯́ ̦̜̌-̭̖̯̦̖. Ͷ ˋ̱̣̏̌̌ ̭̻̥, ̸̖ ̛̛̣̍


̶̨̛̛̭̬̦̔, ̛ ̯̱̜ ̸̨̛̣̣̌, ̡̨̌ ̭̖ ̣̖̹̏̐̔̌ ̨̪-̨̛̣̍̚.

ʻ̖ ̛̯̻̬̪̣́̚ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ́ ̡̪̬̖̻̭̦̣̌:

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛ ̯̻̜ ̔̌ ̖. ʤ̣̌ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ˈ̨̛̱̬̦̏, ̨̛̭̯̬ ̨̪̬̖̬̦́̚ ̨̖̣̔ ̛ ̸̖̖̏ ̦̖ ̺̖ ̨̐
̛̙̹̏̔̌, ̯̌ ̔̌ ̨̭̻̙̹̍̔̌ ̨̨̨̨̛̬̭̣̖̯̔̏ ̥̱. ʯ̨̨̺̯̌ ̭̖̐̌ ̺̖ ̡̛̬̖̌̚ ̛̪̬̭̻̯̔̌̌.

Ͷ ʿ̨̛̖̣̯̖̣̏̀! Ͷ ̡̛̦̣̏̌̌ ̯́. Ͷ ʰ̛̯̻̬̪̚ ̨̺̖ ̡̨̥̣̌ ̛ ̥̖ ̨̛̭̯̌̏ ̔̌ ̨̻̬̹̔̏̌. ˁ̵̖̔́ ̦̌


̨̖̦̔ ̨̻̬̔̏, ̌̚ ̔̌ ̻̬̦̌̚ ˃̛̱̬̦, ̨̡̨̯̔̌ ̛̥̦̌̏̌ ̨̪ ̪̻̯́; ̛ ̵̛̏̔́ ̡̡̌ ˁ̨̖̬̭̌ ̸̡̨̛̛̭̚ ̨̯ ̨̬̯̐̌̌ ̭
̛̺̯ ̛ ̸̥̖, ̯̌ ̨̐ ̦̪̦̌̌̔̌ ̶̛̛̛̦̖̖̣̏̔̌̚.

ʿ̛̬ ̛̯̌̚ ̖̭̯̏ ̛̚ ̣̯̌̌̌̚ ̭̖ ̛̦̦̣̌̔̐̌ ̨̨̬̪̯ ̛ ̡̬̣̯̌́ ̛̦̣̏̔̐̌ ̶̛̖̭̦̔̌ ̭ ̡̛̯̌̏̌ ̨̭̣̏̌:

Ͷ ʿ̨-̨̨̛̭̖̬̦̚ ̨̛̭̖̯̖̣̭̯̏̔̏ ̨̛̦̭̹, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̸̵̨̡̌̏̌. ʦ̛̦̥̜̌̏̌ ̭̖̐̌ ̡̡̨̌̏ ̸̛̛̬̹̌̚;


̨̨̺̯̌̚ ̡̯̱ ̭̖ ̬̖̹̌̏̌ ̸̨̡̖̹̏̌ ̭̻̔̍̌.

Ͷ ˃̻̜ ̸̬̖̖ ̛ ʥ̖̣̖̐ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ̯́ Ͷ ̛ ̨̭̥̌ ̯̱̜̌̚ ̭̖ ̵̨̛̭̥̖̣ ̔̌ ̨̜̔̔̌ ̡̯̱, ̯̌ ˃̛̱̬̦ ̔̌
̦̖ ̻̖̍̔ ̨̭̻̖̦̔ ̨̛̦̖̭̪̬̖̣̌̏̔̏. ˃̨̜ ̖ ̵̬̻̬̌̍, ̨̦ ̛ ̨̛̛̥̣̭̯̏. ʪ̥̯̏̌̌̌ ̭̖ ̵̭̬̙̌̌̏̌̌,
̨̨̭̪̬̐̔̌̀, ̨̨̖̯̔̔ ˃̛̱̬̦ ̨̯̦̖ ̦̌ ˁ̨̖̬̭̌ ̛̺̯̌ ̛ ̸̥̖̌; ̣̌̌ ̦̖ ̨̐ ̸̭̻̭̖̖. ʯ̯̱̜̌ ̦̖ ̬̥̏́̏̌, ̸̖ ̖
̙̖̣̣̌ ̭̥̻̬̯̯̌ ̥̱. ʤ ̡̨̌ ̛ ̔̌ ̨̛̪̭̬̥̌ ˁ̨̖̬̭̌, ̨̯ ̭̬̥̻̯̌ ̖̹̖̍ ̭̣̱̙̖̦̌̚.

Ͷ ˃̡̱ ̌̚ ̨̯̭̻̙̥̔̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̨̛̦̣̐. Ͷ ʤ̣̌ ̨̦̱̜, ̨̺ ̡̹̌̏̌̚, ̺̖ ̥̖ ̡̨̨̛̬̻̏̔. Ͷ ʿ̨̭̣̖


̛̬̪̯̣̌̌̚ ʻ̖̣̭̌ ̦̜̌-̨̨̨̪̬̦̔̍; ̡̦̬̌̌́ ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̡̻̥ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̛ ̨̪̬̱̥̣̔̌: Ͷ ˁ̨̯̬̦̦̌, ̸̖
˃̛̱̬̦ ̦̖ ̛̯ ̖ ̡̬̣̌̌̌̚̚ ̨̛̦̺.

Ͷ ʰ ̭̖̏ ̡̪̌ ̯̻̜ ̖̹̖̍ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʺ̣̱̦̌̍̐. Ͷ ʤ̡̨ ̖̍ ̨̨̨̛̪̬̬̣̐̏, ̵̺́ ̔̌ ̛̯ ̨̐ ̡̬̙̌̌̌̚.
ʰ ̭ ̛̬̱̔̐ ̨̭̣̏̌ ̵̺̥̖́ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̬̭̯̥.

Ͷ ʪ̬̱̐̌ ̺̖ ̖ ̛ ̛̪̬̭̻̯̔̌̌ ̛̥ ̭̖̐̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̨̛̦̣̐. Ͷ ˋ̱̜̯̖! ʶ̡̨̯̌̏̌ ̛ ̛̦̏̌ ̔̌ ̨̛̦̭


˃̛̱̬̦, ̨̨̪̬̺̥̌̏̌ ́, ̨̪̦̖̙̖ ̛̙̥̏̔̌, ̸̖ ̖ ̛̣̍ ̨̡̭̻̬̖̦̍ ̛ ̡̛̛̪̬̖̦̔̏̌̚. ʰ ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̭̌ ̛̖̬̦̏
̨̭̣̯̏̌̌ ̥̱, ̸̖ ̨̥̜ ̡̛̭̻̖̯̦̏ ̖ ̨̛̭̯̬̣ ̨̨̪̦̔̍̌ ̛̣̦̌̚, ̦̖ ̡̛̭̥̌ ̔̌ ̨̛̥̣ ̌̚ ̨̡̪̬̹̌, ̌ ̭̥̌ ̺̖ ̨̐
̛̬̔́ ̡̦̭̻̖̌̏́̔; ̛ ̺̖ ̨̐ ̨̛̪̬̏̌̚ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚ ̭ ̸̨̛̪̖̭̯ ̏ ̨̥́ ̸̨̖̬̯̐.

ʤ̣̌ ̡̨̨̯̐̌ ̛̪̬̭̻̯̔̌̌ ̛̣̍̌ ̨̛̪̬̦̖̭̖̦̌̚, ʻ̖̣̭̌ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̛̬̣̌̔̌̌̚.


Ͷ ʶ̻̖̔ ̔̌ ̨̐ ̛̦̥̖̬̥̌? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̌̚ ̯́. Ͷ ˃̨̜ ̦̪̱̭̦̌̌ ̛̖̥̯̖̚ ̛̦, ̌ ̭̖̯̻̯̏ ̖ ̨̡̛̹̬.

Ͷ ˍ̖ ̨̐ ̛̯̻̬̭̥ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̨̛̦̣̐.

ʿ̨̭̣̖ ̡̬̣̯̌́ ̭̯̦̣̌̌ ̨̯ ̨̯̬̦̌, ̌ ʥ̖̣̖̐ ̛̖̣̏̚ ʻ̖̣̭̌ ̨̯ ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʻ̖ ̸̛̪̣̌, ̨̨̺̯̌̚, ̡̨̌ ˃̛̱̬̦ ̨̺̖ ̖ ̛̙̏ ̛ ̨̛̬̍̔ ̦̖̜̖̔ ̏ ̛̛̦̦̖̐̌̚, ̺̖ ̨̐ ̦̥̖̬̌́, ̯̌
̨̛̬̔ ̸̡̛̛̭̏ ̛̬̱̔̐ ̔̌ ̦̖ ̱̭̪̖̯́.

ʻ̌ ̛̬̱̔̐́ ̖̦̔ ʥ̖̣̖̐ ̨̛̯̹̻̣ ̛̪̬ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ʺ̛̖̣̦̌ ̛ ̡̬̣̯̌́ ̥̱ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʪ̜̌ ̛̥ ̭̻̖̯̏, ʥ̖̣̖̐, ̨̨̺̯̌̚ ̭̻̥ ̡̦̭̻̬̖̦̌̍. ʿ̵̛̬̖ ˃̛̱̬̦ ̌̚ ̨̭̜̏ ̛̭̦ ̛ ̡̯̻̌̏ ̺̖
̨̭̯̦̖̌ ̡̛̦̖̌̏, ̨̭̖̦̏ ̡̨̌ ̭̥̌ ˈ̛̱̬̦ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚ ̨̯ ̡̛̭̖̦̯̖ ̔̌ ̛̭ ̨̐ ̖̥̖̏̚. ʻ̖ ̡̛̭̥̌ ̔̌ ̭̖
̨̨̛̬̐̏, ̸̖ ̨̛̦̖̭̪̬̖̣̌̏̔̏ ̖ ̛̣̍ ̨̡̪̬̱̖̦̔ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌, ̯̱̜̌̚ ̭ ̨̬̭̯̌̔ ̺̖ ̨̐ ̛̪̬̖̥̌ ̨̨̬̯̦̍̌;
̸̵̨̛̍̌ ̨̐ ̨̯ ̶̭̻̬̖.

ʤ ʥ̖̣̖̐ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏:

Ͷ ʪ̜̌ ̛̥ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀, ̛ ̨̯ ̨̯̖̏ ̛̥̖ ̺̖ ̨̪̪̬̌̏́ ̨̨̣̯̚, ̛̭̯̐̌ ̔̌ ̨̥̐̌.


ʯ̨̨̺̯̌ ̡̯̻̌̏ ̵̬̻̬̌̍ ̥̻̙, ̏ ̡̡̨̻̯̌̏ ̨̯̜ ̨̦̖̭̻̥̦̖̦ ̺̖ ̭̖ ̪̬̖̻̬̦̖̏, ̦̖ ̛̍̏̌ ̔̌ ̨̛̛̪̣̖̖̙̯̏̌
̛̭ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌. ʿ̨̯̬̖̖̦̍ ̖ ̨̯̜ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̯̍̌ ̺̖ ̬̭̯̖̌ ̯̖̪̻̬̏̌. ʻ̖ ̨̭̥̌ ̛̯, ̌ ̛ ̌̚
̨̐ ̸̨̛̥̍̌.

Ͷ ˁ̖̐̌ ̸̖̖̏ ̛̥̥̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̨̛̬̖̦̖̯̔ ̔̌ ̻̖̍̔ ̨̱̭̪̖̹̦ Ͷ ̡̣̌̌̚ ˃̨̛̦̣̐ ̦̌ ʥ̖̣̖̐. Ͷ
ʦ̛̻̬̏ ̭ ̦̜̌-̨̛̬̯̖̔̍ ̛̥ ̨̛̪̙̖̣̦̌́ ̛ ̡̨̌ ̛̦̥̖̬̹̌ ˃̛̱̬̦, ̛̪̌̚ ̨̐ ̛ ̨̐ ̦̪̻̯̭̯̜̌̏̌, ̡̡̨̯̌
̱̥̖̖̹. ʥ̖̣̖̐ ʶ̨̛̱̯̣̦̌, ̨̯̦̔̌̏̌ ̛̭ ̪̬̻̏ ̭̬̖̔ ̛̛̬̦̯̖̣̯̖̍̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ̌̚ ̨̨̥̦̐ ̵̛̬̬̌̍ ̛
̛̥̻̬̔ ̖̣̔̌ ̭̣̱̙̹̌̌̏̌̚ ̨̥̯́̌ ̨̨̣̬̦̭̯̍̌̐̔̌. ʤ ̦̜̌-̨̨̨̭̯̜̦̔ ̨̖̣̔ ̺̖ ̖ ̌̚ ̥̖̦ ̔̌ ̛̦̥̖̬̹̌
˃̛̱̬̦. ʻ̌ ̬̣̌̔́̌̚ ̨̪̙̖̣̜̌ ̡̡̨̻̯̌̏ ̛̭ ̡̛̭̹̌ ̬̔̌ ̛ ̦̖ ̺̖ ̛̯ ̨̡̯̙̌̌.

Ͷ ˍ̨̥ ̖ ̯̻̜, ̺̖ ̨̨̪̥̣́ ̌̚ ̨̻̬̔̍ ̸̥̖ Ͷ ̡̣̌̌̚ ʥ̖̣̖̐, Ͷ ̨̪̦̖̙̖ ̨̡̛̬̯̖ ̨̡̦̪̭̣̖̻̌̔
̛̯̔̏̌ ̦̌ ̛̯̻̣̪, ̯̌ ̨̭̥̌ ̡̣̻ ̦̖ ̖ ̸̨̭̯̯̻̖̦̔̌, ̌ ̛̭̖̹̦̯̐̌́ ̛̥ ̸̥̖ ̦̖ ̭̖ ̭̪̬̌̏́ ̭ ̵̛̯̖̦̯̖
̶̛̛̛̬̦̚.

Ͷ ʰ̛̬̜̍̌̚ ̛̥̖̙̱̔̚ ̸̡̨̛̭̏ ̏ ̨̛̥̯̖ ̶̨̛̛̬̻̙̖̜̦ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̨̛̦̣̐, Ͷ ̛̭̯̐̌ ̨̭̥̌ ̔̌


̦̖ ̖ ̨̛̭̭̯̖̦̯̍̏́ ̛̥ ̸̥̖ ʤ̬̦̬̱̯̌.

˃̨̐̌̏̌ ʥ̖̣̖̐ ̛̬̣̍̌̚ ʤ̵̦̣̖̣̐̌; ̨̥̺̖̦ ̛̣̍ ̨̛̯̚ ̸̥̖ ̛ ̨̦̭̖̣ ̨̛̥̖̯ ̛̭ ̨̯ ̯̱̜, ̸̖ ̛̣̍
̡̨̛̦̏̌̚ ̨̯ ̨̦̖̖̭̦̍ ̨̙̖̣́̚, ̨̺ ̨̪̦̣̌̔̌ ̡̨̦́̐̌ ̨̯ ̨̦̖̖̯̍ ̡̨̯̌ ̪̣̥̯̺̌́̌ ̖̏̔̌̚̚; ̨̨̛̭̯̬̖̯ ̥̱
̨̣̖̭̦ ̨̨̪̬̬̣́̏̌̚ ̡̨̭̏́ ̨̖̥̦̚ ̨̙̖̣́̚. ʦ ̶̣̯́̌̌ ˁ̬̖̦̖̥̔̌́̚ ̨̛̥̣̌ ̨̭̥̌ ̨̺̖ ̛̖̦̔ ̡̨̯̌ ̨̦̖̐.
ʯ̌ ̨̛̦̚ ̸̥̖ ̦̖ ̺̖ ̭̯̦̖̌ ̱̥̔̌ ̏ ̛̦̹̌́ ̡̬̌̌̚̚, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̛̭̻̺̯́ ̨̥̜̭̯̬̌ ̨̐ ̡̨̛̣̏̌̚ ̨̯ ̭̻̺̯̌̌
̬̱̔̌; ̛ ̨̛̯̚ ̨̥̜̭̯̬̌ ̛̣̍ ʫ̨̣ ʺ̸̛̬̦̌́ ̴̖̣, ̡̨̨̜̯ ̖̣̏̚ ̌̚ ̙̖̦̌ ˃̨̨̱̬̦̯̐̏̌̌ ̭̖̭̯̬̌ ʤ̬̖̖̣̔.
ʺ̡̬̌̌ ̛ ̵̨̨̨̦̖̯̦, ̡̨̦́̐̌ ̨̯̜ ̣̔̌ ʤ̵̦̣̖̣̐̌ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐ ̡̨̯̌ ̨̣̌̐̚ ̭̬̖̺̱ ̨̛̬̬̖̹̖̦̖̯̌̚ ̔̌ ̛̙̖̖̏
̏ ʻ̦̌ ʫ̨̣̥̯; ̛̬̱̔̐́ ̸̥̖, ̸̦̬̖̖̦̌ ʤ̛̦̱̬̖̣̐, ̛̪̣̌̌̚̚ ̌̚ ̭̖̖̍ ̛̭, ̨̡̨̯̔̌ ̦̖ ̨̐ ̨̡̯̬̦̣̌̔̌ ̛̭̦̻̯
̥̱ ʺ̛̖̣̦̌̐.

ʻ̨ ̡̨̨̯̐̌ ˃̨̛̦̣̐ ̨̪̬̯̖̦̣̐̌ ̡̬̻̙̯̔̌̌ ̦̌ ʤ̵̦̣̖̣̐̌ ̡̻̥ ʥ̖̣̖̐, ʺ̛̖̣̦̌ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌̌


̨̨̛̭̯̬̖̯ ̛ ̡̣̌̌̌̚:

Ͷ ʯ̨̣ ̛̥̌ ̏ ̨̛̯̚ ̸̥̖. ʺ̸̬̦̯̌̌̌ ̱̹̔̌ ̦̌ ̸̡̨̏̌̌ ̭̖̏ ̨̺̖ ̛̙̖̖̏ ̏ ̨̦̖̐. ʻ̥́̌ ̔̌ ̸̨̛̍̌
̨̯̜ ̨̛̦̚, ̡̨̨̥̱̯ ̛̭̣̱̙; ̌ ̛ ̦̥́̌ ̔̌ ̨̭̯̦̖̌ ̛̪̬ ̯̖̍ ̨̻̣̌̔̐̚.
Ͷ ʶ̡̨̯̌ ̛ ̔̌ ̖, ̺̖ ̛̭ ̭̣̱̙̌ ̭ ̨̦̖̐, ̨̨̖̯̔̔ ̨̥̐̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʥ̖̣̖̐ ̛ ̡̨̯̌ ̨̛̣̬̣̍̌̐̔̌ ̦̌
̡̬̣̌́, ̖̣̏̚ ̸̥̖̌ ̛ ̛̭ ̯̬̻̦̣̐̌.

ʿ̬̖̚ ̨̖̬̜̍̍̚ ̵̛̪̣̌̌̚ ̨̡̛̣̣̍̌́ ̦̣̻̙̌̔ ̛ ̛̹̬ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̡̛̛̬̖̜̔ ̨̦̪̬̦̌̌̚ ̛̖̭̯̏ ̨̯
˃̛̱̬̦; ̛ ̛̥̯̌̌̚ ̨̛̯̥̦̣̌̌, ̌ ̨̛̪̬̔ ̦̖́ ̛ ̨̪̬̣̖̯̯̌.

ʧ̣̌̏̌ VI

˃̛̱̬̦ ̥̖̙̱̔ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚

˃̡̱ ̡̬̻̯̌̌̚̚ ̡̪̌ ̭̖ ̬̻̺̌̏̌̚ ̡̻̥ ˃̛̱̬̦. ˁ̡̛̥̯̜́̌, ̸̖ ̖ ̡̛̪̬̖̭̯̻̪̦ ̛ ̡̬̣̯̌́ ̺̖ ̨̐


̪̬̖̭̣̖̔̏̌, ̨̯̜ ̦̖ ̨̛̯̹̻̣ ̛̪̬ ʥ̖̣̖̐ ̦̌ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏ ̶̛̛̬̦̐̌, ̌ ̭̖ ̨̛̯̪̬̣̌̏ ̦̌ ̪̌̌̔̚; ̨̯̜̦̌
̦̪̱̭̦̣̌̌ ʽ̵̨̨̬̦̦̯̌́̏̌ ̡̨̬̣̭̯̌̏ ̛ ̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ̨̡̛̬̭̯̖̐ ̛̖̬̔̍ ̨̙̦̀ ̨̯ ˃̛̛̖̣̦̐. ʿ̛̬̖̔ ʻ̛̬̦̖̯̌
ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔ ̯̥̌ ̛̛̙̖̖̣̏ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̵̨̬̌, ̛̬̖̣̖̦̌̔̚ ̦̌ ̡̛̥̣̌ ̨̛̛̺̦̍; ̸̨̨̪̖̖̯̏ ̨̛̛̣̯̍
ʻ̨̬̌̔̌ ̦̌ ˈ̣̖̯̌, ̨̦ ̛̦̥̣́̌ ̨̺̍ ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̛ ̭̖ ̵̛̪̬̖̬̦̣̌̏̌ ̭ ̨̣̏, ̡̨̨̨̭̯̻̭̯̏̔̏ ̛ ̛̖̥̖̖̣̖̔̚,
̡̨̯̌ ̨̛̯̣̖̙̣̐̔̌ ̛̭̦̖̏ ̛̚ ̨̛̻̯̖̔̍̏ ̨̛̬̐ ̛ ̨̨̛̬̯̣̍̌̍̏̌ ̡̛̥̣̌ ̸̪̬̖̯̌̌ ̸̛̬̭̯̖̦̌̌̚ ̖̥́̚. ʻ̨
̭̖̐̌ ̸̨̛̪̯ ̸̡̛̛̭̏ ̛̛̣̍ ̛̛̯̬̖̖̦̍̚ ̛̛̣ ̛̛̣̍ ̛̛̣̍́̐̌̚ ̡̻̥ ʥ̛̬̖̯̣ ̛ ̦̌̔ ̨̣̭̯̯̯̖̦̖̣̍̌̌̐ ̵̭̯̬̻̯̌
̨̯ ̨̡̛̬ ̛ ̶̨̛̛̬̜̦̌̍̚. ʯ̨̨̺̯̌ ̨̪ ̨̨̦̏̌ ̨̪̱̦̌̐̍ ̬̖̥̖̏ ̭̖ ̛̣̱̯̣̌ ̨̛̥̦̦̌̚ ̨̛̖̥̦̍̔̚ ̛ ̸̨̛̯̦̌́
̣̖̀̔ Ͷ ̛̙̖̬̯̏ ̦̌ ̡̛̛̯̍ ̛ ̨̨̛̪̱̭̯̹̖̦̖; ̛ ̡̨̛̦́ ̭̖ ̨̛̯̣̔̌̏̌ ̦̌ ̨̛̣̖̦̔́́̚ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌. ʸ̖̯̖
̨̛̣̱̣̏̏̌ ̛ ̛̛̭̬̣̍̌ ̵̬̦̌̌ ̡̡̨̯̌ ̨̥̯̐̌; ̣̌̌ ̨̺̥ ̛̐ ̦̣̖̦̖̣̌̐ ̣̻̯̐̌̔ ̛̛̣ ̬̱̔̐̌ ̦̱̙̔̌, ̛̭̯̣̌̏̌
̨̡̛̙̖̭̯. ʪ̨̭̱̺ ̡̨̯̌ ̶̛̻̣̏, ̦̜̌-̛̭̯̬̹̦̌ ̛̛̣̍ ̪̬̖̚ ̛̥̯̌̌̚ ̛ ̨̛̦́, ̨̺ ̨̺̖ ̛̪̖̣̌̚ ̨̨̥̖̯̖̔̏
̛̭, ̛̐ ̸̛̛̦̬̣̌̌ ʧ̛̱̬̯̌̏̌, ̨̯̖̭̯ ̸̛̻̣̏ ̵̨̬̌. ˌ̛̖̭̯̖̭̖̯̦̔̌ ̨̯ ̵̯́ ̭̖ ̛̛̣̍ ̛̭̬̣̍̌ ̏ ̡̹̜̌̌, ̡̨̨̯́
̻̬̣̱̣̏̏̌̌ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐ ̨̯̻̏̔ ̛̪̦̯̖̌̌̔̚ ̛̪̬̖̖̣̔ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌; ̛ ̛̭ ̛̛̭̣̱̙̣̌̚ ̛̦̖̦̭̯̌̏ ̸̨̛̪̯
̡̨̡̨̨̣̯ ̨̡̛̬̯̖, ̨̪̦̖̙̖ ̭̬̖̔ ̵̯́ ̨̛̥̣̌ ̸̡̨̨̛̬̭̻̬̖̦̌̏̔ ̶̛̛̛̦̦̐̌̚, ̛̥̬̖̺̌̚ ̨̛̭̭̯̖̦̍̏́ ̛̭
̨̬̔.

ʻ̜̌-̨̭̱̬̏ ̛̣̍ ̡̨̦̜́ ̛̭ ʤ̨̦̬̔̐, ̨̡̪̬̱̖̦̔ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛̬̌̌̔̚ ̨̛̱̜̭̯̍̏ ̦̌ ̙̖̦̌;


̛̬̱̔̐ ̨̭̻̺ ̛̛̣̔̏̌ ̨̯ ̨̛̦̚ ̡̬̜̌: ̛̭̯̬̯̌́ ʤ̣̱̦̐̔ Ͷ ̦̜̌-̛̻̬̭̯̦̯̏̌́̚ ̨̯ ̶̣̯́̌̌ ̡̹̜̌̌, ̛̣̍́̐̌̚
̨̯ ̛̭̬̙̖̦̯̌́̌ ̦̌ ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔, ̛ ̣̯̬̯̐̌̏̌̌́ ̦̌ ̡̹̜̯̌̌̌ ˇ̨̬̖̏̐Ͷ ̬̱̭ ̥̻̙ ̭ ̨̯̬̖̙̖̦̏
̡̣̭̻̍́ ̏ ̸̨̛̯̖, ̖̻̬̔ ̛ ̵̬̻̬̌̍, ̣̌̌ ̛̬̣̌̍̌̏̚ ̨̛̣̖̭̯̦̯̖̔̍ ̛̦̬̌̏ ̦̌ ʫ̛̛̦̯̖̔̌ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔.
ʰ ̭̖̏ ̡̪̌ ̨̡̨̪̦́̐̌ ̛̣̍ ̥̻̻̬̔ ̛ ̡̨̛̖̣̱̹̖̦̏̔. ˃̛́ ̶̨̛̛̬̜̦̌̍̚ ̸̖̖̏ ̛̛̣̍ ̛̛̱̣̌̐̍̚ ̛̖̭̖̯̦̔̌
̸̨̡̖̏̌ ̨̯ ̛̛̣̹̖̦́ ̛̛̣ ̏ ̵̡̛̭̯̏̌; ̸̨̖̦̏ ̛̛̣̍ ̡̦̺̬̖̌ ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̸̨̛̛̪̣̏̌, ̨̛̬̪̣̣̌̌̐̌̚ ̭̯̬̙̌̌
̨̡̨̨̦̣̌, ̌ ̨̺̥ ̛̯̬̻̦̖̣̐ ̦̌ ̪̻̯, ̛̪̬̺̣̌̌ ̦̪̬̖̌̔ ̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚̚. ʯ̯̱̜̌, ̨̺̥ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̣̱̯̣̌̌̚ ̛̚
̵̯̦̯́̌̌ ̨̣̭̯̍̌, ̯̖ ̨̻̬̍̚ ̨̐ ̛̛̱̭̖̯̣. ʿ̨̛̛̬̭̣̖̣̔ ̨̐ ̛ ̸̡̛̛̭̣̣̀ ̸̨̬̻̍ ̨̡̨̨̦̣̌; ̛ ̨̺̥ ̨̯̜
̛̣̻̣́̚̚ ̦̌ ̨̡̪̣̦̯́̌̌ ̡̬̜̌ ̛̖̦̔ ̛̭̯̻̬̍ ̨̨̡̪̯, ̨̦̖̦̖̜̦̌̔ ̭̖ ̨̨̣̏̌̚ ̨̡̬̻̙̖̦̍ ̨̯ ̥̻̙̖ ̭
̨̛̯̖̦̯̍̐̌ ̡̨̣̻̖̏ ̛ ̨̛̣̐ ̸̨̥̖̖̏ ̏ ̶̬̻̖̯̖.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̭̪̬̣́, ̨̦ ̦̖ ̨̛̪̬̣́̏ ̵̭̯̬̌.

Ͷ ʶ̨̛ ̭̯̖ ̛̖̏? Ͷ ̨̛̪̪̯̣̌ ̨̯̜. Ͷ ʺ̵̛̭̣̖, ̸̖ ̨̭̥̌ ̨̡̛̬ ̦̪̯̌̌̔̌ ̣̖̯̖̀̔ ̨̯ ̭̌̌̔̌̚; ̣̌̌
̛̙̥̏̔̌, ̸̖ ̭̻̥ ̛̬̖̹̣̐.

Ͷ ʰ ̨̪̱̦̌̐̍ ̛̭ ̛̬̖̹̣̐ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˇ̨̬̖̏̐, Ͷ ̨̨̺̯̌̚ ̛̯́ ̥̖̭̯̌ ̭̌ ̛̦̹̌ ̛ ̡̨̛̦̥̱ ̦̖


̬̬̖̹̥̖̌̌̏̌̚ ̔̌ ̨̛̬̍̔ ̨̪ ̵̯́. ʻ̌ ̛̛̦̬̱̹̯̖̣̯̖̌ ̨̯̦̖̥̥̖̌ ̨̛̙̯̏̌, ̡̨̌ ̦̖ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̭̖ ̨̡̯̱̪̯́.
ˀ̭̥̣̌́̚ ̭̖ ̸̨̥̬̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʻ̖ ̺̖ ̛̛̯̖̏̔ ̨̡̯̱̪ ̨̯ ̛̖̦̔ ̡̛̪̬̖̭̯̻̪̦ ̛ ̡̛̛̦̦̐̌̚. ʿ̦̌̔̌ ̛̣ ̥̻̬̯̻̏, ̨̥̙̖̯̖ ̔̌ ̥̖


̛̪̬̖̯̻̬̭̯̖, ̣̌̌ ̡̨̭̻̪ ̺̖ ̛̏ ̭̯̬̱̏̌ ̔̌ ̭̖ ̛̱̖̬̯̖̏, ̸̖ ̨̨̬̐̏́ ̛̛̭̯̦̯̌̌. ʺ̨̛̦̦̌̚ ̨̯ ̭̏̌ ̺̖ ̱̥̬̯̌
̛̪̬̖̔ ̥̖̦.

ʰ ̭̖̏ ̡̪̌ ̭̥̻̬̯̯̌ ̥̱ ̛̣̖̙̣̐̔̌̌̚ ̛̦̖̥̦̱̖̥̌, ̨̪̦̖̙̖ ̡̛̖̭̖̯̔ ̛̭̯̬̖̣ ̛̛̣̍ ̨̛̭̣̙̖̦ ̦̌
̛̯̖̯̯̏̌̌ ̛ ̸̡̛̣̌̌ ̨̭̥̌ ̨̨̨̭̣̯̏ ̦̌ ̣̯̬̐̌̏̌̌́; ̛ ̡̥̬̌̌ ̸̖ ˃̛̱̬̦ ̨̦̭̖̣ ̴̸̡̛̖̣̖̭̌ ̶̛̛̬̦̌̚ ̨̪̔
̛̛̭̏́ ̪̣̺̌ ̛ ̡̛̯̱̦̯̌̌, ̭̖̏ ̡̨̦́́ ̺̣́̌ ̔̌ ̨̐ ̛̦̬̦̌̌ ̨̨̨̭̥̻̬̯̦̭̦. ʤ ̨̛̦̯ ̛̖̦̔ ̨̯ ̨̬̖̯̖̏̌̐̏ ̦̖
̨̭̯̣́ ̨̡̨̯̣̚ ̨̛̣̍̚, ̸̖ ̔̌ ̭̖ ̵̛̻̬̣̏ ̭ ̸̥̖ ̭̬̖̺̱ ̨̦̖̐. ʻ̨ ̨̦̖̪̦̏̌̚ ˃̛̱̬̦ ̡̡̛̪̬̣̖̦̣̌, ̨̪̦̖̙̖
̛̣̏̔́ ̡̨̡̨̦̣́ ̡̡̥̻̌̌ ̏ ̨̨̡̪̯̌ ̪̬̖̔ ̨̦̖̯̖̚ ̛̭. ʦ ̛̭̻̺́ ̨̛̯̚ ̛̥̐ ̛̖̦̔ ̨̡̛̬̜̦̌̍̚, ̬̦̖̖̦̌̐̏̚ ̨̯
̨̛̛̬̖̣̯̖̐̔̏ ̥̱ ̨̭̣̏̌, ̪̱̭̦̣̌ ̭̯̬̖̣̌ ̨̪̬̌̏ ̡̻̥ ̶̨̛̣̖̯ ̥̱; ̣̌̌ ̯́ ̛̥̦̣̌̌ ̦̌̔ ˃̛̱̬̦, ̌ ̨̯̜
̛̬̪̦̣̌, ̯̌ ̛̪̬̯̣̌̌̚ ̡̡̥̻̌̌ ̨̪ ̶̭̯̬̖̣̖̌ ̭̻̭ ̵̨̛̭̯̬̯̌̏̌ ̛̭̣̌ ̛ ̸̨̨̯̦̭̯; ̛ ̨̛̦̚ ̵̬̱̦̣̌ ̦̌ ̖̥̯́̌̚
̭ ̶̬̖̪̖̦̌̚ ̸̖̬̖̪.

Ͷ ʮ̛̏ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̻̥ ̛̏ ̨̪-̨̪̣̖̖̦̚ ̨̯ ̨̯́ ̡̡̛̣̖̯̦ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦ ̛ ̡̨̯̌ ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̡̻̥
ˇ̨̬̖̏̐, ̨̛̣̔̍̌̏: Ͷ ʤ̡̨ ̛̯ ̛̭ ̣̯̬̐̌̏̌̌ ̡̯̱, ̦̖ ̛̍ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̬̬̖̹̹̌̌̏̌̚ ̭̯̬̖̣̍̌ ̖̍̚ ̨̯̏́
̡̨̥̦̌̔̌.

Ͷ ʻ̛̛̭̯̦̌̌ ̦̖ ̬̬̖̹̥̌̌̏̌̚ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˇ̨̬̖̏̐, Ͷ ̣̌̌ ̨̯̜ ̛̭ ̸̨̛̪̣̱ ̨̨̭̣̱̙̖̦̯̌̚.


ʦ̛̥̥̌̚ ̯̖ ̨̥̖̭̯̏ ̨̦̖̐, ̛̭̯̐̌ ̔̌ ̭̣̱̹̹̌ ̨̪-̨̬̖̔̍.

Ͷ ˍ̖ ̯̖ ̭̣̱̹̥̌ Ͷ ̡̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦, Ͷ ̨̡̨̯̔̌ ̛̭ ̣̯̬̐̌̏̌̌ ̛ ̻̏̏ ̸̡̨̛̭̏, ̨̺ ̛̛̭̌̏̚ ̨̯


̣̯̬̐̌̏̌̌́. ʻ̨ ̨̭̪̬̖̔ ̥̖̦ ̨̛̬̻̯̍̚ ̦̌ ̨̦̏ ̸̨̡̖̏ ̏ ̖̦̔̌ ̬̱̌̔̐̌̚ ̦̖ ̛̛̭̌̏̚ ̨̭̥̌ ̨̯
̨̛̪̬̖̯̖̣̔̏̔́. ʦ̸̡̛̛̭ ̨̣̭̖̐̌̏ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̛̭̣̱̹̯̌̚. ʰ̥̌ ̛̣ ̛ ̡̛̯̌̏̌, ̡̨̨̛̯ ̦̖ ̥̖ ̙̖̣̯̌́?

˃̨̐̌̏̌ ̛̥̦̔̏̌̌ ̶̨̛̛̬̜̦̌̍̚ ̛̛̻̬̣̏̌̚̚; ̛̛̖̦̯̔́ ̭̖ ̡̣̌̏̌̚ ˄̣̬̌̔ ̛ ̛̣̍ ̛̪̬̯̖̣́ ̦̌


̛̛̱̯̍́.

Ͷ ˁ̯̬̦̖̦̌ ̖ ̨̯́ ̸̛̦̦̌ ̌̚ ̛̣̦̖̏̌̚ ̏ ̡̹̜̯̌̌̌ Ͷ ̡̛̦̣̏̌ ̨̯̜, Ͷ ̡̨̯̌ ̛̱̖̹̍ ̛̖̦̔ ̨̯ ̦̜̌-
̨̛̬̯̖̔̍.

Ͷ ʻ̖ ̸̨̛̛̖̪̬̦̦̍̚ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʻ̨ ̖̣̯̖̌, ̨̺̥ ̡̛̭̯̖̌! ʧ̨̨̯̏ ̭̻̥ ̔̌ ̭̯̦̌̌̌̚ ̛


̭̬̖̺̱ ̥̔̏̌̌ ̛̏ ̭ ̨̛̬̻̙̖ ̛̛̣ ̭ ̨̛̣̐ ̶̬̻̖. ˃̨̐̌̏̌ ̺̖ ̛̛̯̖̏̔, ̸̖ ̭̻̥ ̨̨̭̯̖̦̔ ̔̌ ̥̖̭̯̌́̚ ̛̖̦̔ ̨̯
̦̜̌-̨̛̬̯̖̔̍. ʻ̨ ̡̨̌ ̺̖ ̨̪̣̯̖̏̌̚ ̡̨̣̻̖̏, ̯̬́̍̏̌ ̛ ̦̌ ̥̖̦ ̔̌ ̖̯̖̔̌̔.

ʿ̨̭̣̖ ̭̥̌ ̯̬̻̦̣̐̌ ̦̭̬̖̺̌̌; ̨̦ ˄̣̬̌̔ ̨̛̯̭̯̻̪̣ ̛ ̦̖ ̨̪̙̖̣̣̌ ̔̌ ̭̖ ̛̖̍. ʪ̛̬̱̯̐́


̵̛̻̬̣̣̌̏̚ ̡̣̻̌ ̛ ̛̛̪̬̭̯̻̪̣ ̭̬̖̺̱ ˃̛̱̬̦. ˃̨̜ ̛̣̍ ʤ̨̦̬̔̐ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦. ʯ̭̯̦̣̌̌̌ ̪̬̖̔ ˃̛̱̬̦ ̛
̨̐ ̨̣̖̣̐̔̌ ̨̯ ̣̐̌̏̌ ̨̔ ̛̪̖̯.

Ͷ ʻ̖ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̡̦̬̌̌́ ̛ ̨̡̛̪̣̯̣̌ ̣̐̌̏̌. Ͷ ʶ̡̨̯̌ ̦̯̌́̚ ̸̡̛̛̭̏ ̡̯̱, ̌̚ ̦̖ ̭̻̥ ̵̶̛̭̯̬̣̖̌̏,
̨̦ ̦̖ ̨̥̐̌ ̔̌ ̭̖ ̥̖̬́ ̭ ̯̖̍. ʤ ̛̥̭̣́, ̸̖ ̛ ̡̨̛̦̜ ̬̱̔̐ ̦̖ ̨̥̙̖. ʰ̜̔̏̌ ̭ ̦̭̌, ̥̖̦ ̡̨̌ ̛̪̯̹̌. ʤ̣̌
̭̯̬̦̖̦̌ ̡̣̭̻̍́ ̛̥̌ ̏ ̸̨̛̯̖ ̛̯; ̸̛̛̣, ̸̖ ̛̭ ̨̪̭̖̦̌. ʶ̡̌ ̛̯ ̖ ̨̛̥̖̯?

Ͷ ʻ̛̖̯̦̌ ̭̖ ̸̛̦̬̥̌̌, ̨̺ ̸̛̦̌̚ ʽ̦̖̪̬̦̌̏̔̌ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˃̛̱̬̦.

ʰ ̨̨̯̯̐̌̏̌ ̦̭̖̯̦̖̌ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̨̐ ̸̛̛̦̬̣̌̌ ʻ̛̖̯̦̌; ̣̌̌ ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̛̥ ̡̣̌̌̚, ̸̖ ̖


̨̪̭̯̬̣̌̔̌ ̨̯ ̦̖̪̬̌̏̔̌ (̛ ̵̨̨̨̯̦ ̛̪̬̖̥̣̌ ̨̭̣̯̏̌̌ ̦̌ ̛̬̱̔̐, ̨̺ ̛̯̻̬̖̣̏̔ ̨̨̭̻̺̯), ̦̖
̡̛̬̬̣̌̏̌̚ ̨̛̦̺ ̸̨̪̖̖̏ ̌̚ ̨̛̭̖̹̦̔̐̌́ ̛̭ ̨̛̙̯̏ ̛ ̨̥̔. ʦ̭̖ ̡̪̌ ̸̨̛̣̣̌, ̸̖ ̨̯ ̨̡̨̛̭̏ ̖ ̪̦̣̌̔̌
Ͷ ̦̖ ̨̦̭̖̣ ̨̛̦̺, ̨̭̖̦̏ ̨̛̬̻̙̯́̌ ̛̭, ̣̌̌ ̯̖ ̛̛̣̍ ̡̨̛̛̦̏̌̚ ̨̯ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̨̛̥̜̭̯̬̌. ˁ̡̨̨̬
̸̛̭̪̖̖̣̣ ̨̨̭̖̺̏̍ ̛̱̙̖̦̖̏̌, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̛̣̍ ̛̭̣̖̦ ̛ ̵̬̻̬̌̍, ̛ ̨̭̖̦̏ ̯̱̜ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̨̪̦̣̌̏̌̚
̨̛̬̯̖̐, ̡̪̻ ̛ ̦̖ ̛̣̍ ̸̣̖̦̌ ̛ ̦̖ ̛̥̭̣̖̣ ̌̚ ̭̖̖̍ ̛̭; ̯̌ ̛̖̣̏̚ ̔̌ ̥̱ ̭̖ ̨̖̬̯̔̏́̏̌; ̣̌̌ ̏ ̨̨̭̻̺̯
̬̖̥̖̏ ̭̖ ̨̛̖̣̍ ̨̯ ̨̦̖̐ ̛̬̌̌̔̚ ̛̦̖̪̦̯̖̏̌̚ ̶̛̛̛̣̍̚ ̦̌ ̛̦̖̬̬̖̥̌̍̌̌̚ ̨̬̭̯́.

ʧ̨̨̬̭̯̯̔̌ ̨̐ ̛̻̪̬̣̏̌̌̚ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚ ̏ ʪ̨̛̬̯̌, ̌ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̦̖ ̛̛̪̬̖̥̣̌ ̡̨̨̛̦̐


̨̛̪̬̔ ̛̖̣̯̐̍̌ ̦̌ ˇ̖̣̱̦̌̐̔. ʪ̛̬̖̦̯̖̍ ̣̖̀̔ ̨̯ ʻ̨̬̌̔̌ ̦̌ ˈ̣̖̯̌ ̛̪̬̖̬̣̌̚, ̌ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̦̖
̭̥̖̖̣ ̔̌ ̨̛̯̖̔, ̨̪̦̖̙̖ ̨̛̦́ ̥̖̭̯̌ ̛̻̥̙̣̐̌ ̨̯ ̨̬̖̏̌̐̏, ̡̪̻ ̛ ̛̭ ̛̥̭̣̖̣, ̸̖ ̌̚ ̭̥̌ ̸̨̡̖̏ ̦̥́̌
̦̖̙̌̔̔̌ ̔̌ ̡̨̛̪̬̖̭ ̵̨̨̛̪̬̯̖̔ ̦̌ ˁ̸̛̖̦̖̭̯̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌. ʯ̯̱̜̌ ̛̙̣̌̏́̚ ̭̬̖̔ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚, ̯̻̜
̡̨̯̌ ̭ ̛̬̱̔̐ ̵̨̬̌ ̨̪-̨̣̖̭̦ ̨̪̦̭̣̌́ ̨̛̦̖̭̯̖̐̔ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌; ̌ ̨̪̦̖̙̖ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̛̙̖̖̏ ̛ ̦̖
̨̥̙̖̣ ̨̦̖̪̬̖̭̯̦̦̌ ̔̌ ̬̙̱̏̌̔̏̌ ̭ ̵̯́, ̡̨̬́̔ ̨̛̪̯̣̏̌ ̔̌ ̛̛̱̭̥̬ ̨̛̣̖̦̯̔́́̌̚ ̛̥. ˁ̡̨̨̬
̡̛̛̪̬̦̣̏̌ ̡̻̥ ̨̛̭̱̬̏́ ̛ ̸̨̖̭̯ ̨̡̙̖̭̯ ̨̛̙̯̏, ̣̌̌ ̨̡̨̪̦́̐̌ ̏ ̱̹̯̔̌̌ ̥̱ ̭̖ ̛̬̱̙̣̌̍̔̌̚ ̭̬̥̌ ̛
̨̙̣̭̯̌, ̯̌ ̭̯̣̌̏̌ ̨̪̭̖̦̌ ̏ ̦̖̐̏̌ ̛̭. ˁ̬̖̔ ̡̛̯̌̏̌ ̵̛̪̣̌̌̚ ̛ ̨̛̦̖̭̐̔ ̸̨̡̣̔̌̌ ̡̬̌́ ̦̌ ̨̛̦̯̐̔̌̌ ̛
̛̪̬̖̙̣̏́ ̣̦̯̐̌̔̌̌ ̛̥̌̚, ̨̨̖̯̔̔ ̨̹̻̣̔ ̨̯̪̻̣ ̵̨̪̣̻ ̛ ̦̭̯̦̣̌̌̌̌ ̨̪̬̣̖̯.

ʤ ̏ ̨̛̬̯̖̐ ̨̙̦̀ ̨̯ ˃̛̛̖̣̦̐, ̡̡̨̯̌ ̸̖̖̏ ̖̍ ̡̨̦̌̌̚, ̡̨̡̨̦̣́ ̸̨̡̛̖̹̏ ̨̛̛̺̦̍ ̭̖̏ ̨̺̖
̶̨̛̖̣̣́̏̌ ̭ ̡̯̖̙̻ ̯̬̱̔, ̵̨̭̯̬̖̌̏ ̛ ̨̨̱̪̬̭̯̏. ʺ̡̬̌̌ ̔̌ ̦̖ ̛̛̛̪̯̣̏̌̚ ̛̦ ̸̨̛̍, ̛̦ ̙̣̌ ̡̻̥
ʧ̛̛̱̬̯̯̖̌̏̌, ̪̬̖̚ ̣̯̯̀̌̌ ̛̥̌̚ ̯̖ ̡̛̻̭̣̌ ̨̯ ̡̣̻̌̌̚ ̛̭ ̛ ̛̭̣̣̌̐̌ ̵̬̦̌̌ ̯̥̌, ̡̨̻̖̯̔
̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ́ ̦̥̖̬̯̌́; ̯̻̜ ̭̖ ̛̦̣̌̔́̏̌ ̔̌ ̛̖̦̯̍̐̌̚ ̛̦̪̖̦̌̌̔́ ̦̌ ̛̪̬̖̣̦̖̣̯̖̐̌̔
̨̛̣̖̔̚. ʤ̣̌ ̨̯ ̶̛̛̪̯̯̖ ̛ ̨̖̬̖̯̖̏̏̚ ̸̨̛̪̣̱̣̌̏̌ ̸̨̪̖̖̏ ̨̨̣̬̦̭̯̍̌̐̔̌, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̨̯
̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚, ̛ ̦̖ ̨̬̖̯̖̔̌̏ ̛̐ ̛̭̪̭̣̌́̏̌, ̌ ̸̡̱̖̯̯̌̌ ̛ ̨̡̛̛̭̯̖̏ ̨̛̬̐̌̔. ʯ̨̨̺̯̌ ̨̡̨̨̣ ̛̖̥̯̖̚
̦̌ ̡̛̭̖̏ ̸̴̡̛̛̣ ̨̛̥̣̌ ̛̬̔̌̏̚ ̨̪̣̖̯̖̏, ̌ ̡̛̻̺̯̖ ̛̛̣̍ ̛̛̺̯̖̦̌̚ ̭ ̨̨̬̖̏̏ ̛ ̨̨̛̭̯̬̍ ̨̯ ̨̛̭̯̬
̡̨̨̣̖̏; ̥̖̙̱̔ ̸̴̶̛̛̛̣̯̖ ̡̪̻ ̨̛̥̣̌ ̡̛̱̯̻̪̦̌ ̡̛̪̻̯̖ ̛ ̛̪̬ ̛̦̪̖̦̖̌̌̔ ̵̨̬̯̌̌ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌
̨̡̛̪̯̏̌ ̨̨̪̥̺ ̭ ̨̨̬̖̯̖̐̏ ̛̭.

ʶ̨̨̯̐̌ ̨̹̣̔̌ ̨̪̬̣̖̯̯̌, ̌̚ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̨̭̯̦̣̌̌ ̨̨̪̭̦̌ ̔̌ ̭̖ ̦̻̬̯̯̌̏̌ ̨̡̨̨̣ ̨̨̥̖̯̖̔̏


̦̌ ̨̛̬̦̯̖̐́, ̡̨̨̛̯ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̭̖ ̭̻̖̬̯̍̌ ̌̚ ̵̡̜̌̌; ̛ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̸̱̖̣̔ ̨̺̌̚ ˇ̨̬̖̏̐ ̦̖ ̛̐ ̨̯̖̙̏̔̌
̦̖̜̖̔ ̨̪-̸̦̣̖̌̔̌. ʿ̸̨̖̖̏ ̸̛̖̔̏ ̛ ̨̪-̡̨̥̣̌ ̨̨̛̪̭̦̭̯̌ ̨̛̥̣̌ ̦̌ ̀̐, ̡̨̻̖̯̔ ̸̖̖̏ ̦̖ ̛̛̙̖̖̣̏
̵̨̬̌. ʫ̛̦̔ ̖̦̔ ˃̛̱̬̦ ̖̣̣̌̍́̌̚̚, ̸̖ ˇ̨̬̖̏̐ ̛ ̛̪̬̯̖̣̯́́ ̥̱ ʤ̨̦̬̔̐ ̭̌ ̸̛̛̖̦̣̌̚̚; ̛̪̯̣̌̌̚ ̡̻̖̔
̭̌, ̣̌̌ ̛̬̱̯̖̔̐ ̭̖ ̛̬̭̥̖̣̌̚.

Ͷ ˁ̨̛̱̬̦̐ ̭̌ ̨̛̛̯̹̣ ̦̖̜̖̔ ̨̪ ̨̭̏́ ̛̭ ̨̬̯̌̍̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˄̣̬̌̔. Ͷ ˁ̡̨̨̬ ̺̖ ̛̭ ̨̜̯̔̔̌ ̛


̨̯̐̌̏̌ ̨̪̯̖̣̥̖̐́. ʻ̨̻̬̌̍̚, ̨̥̙̖ ̛̍; ̨̨̺̯̌̚ ̨̣̥̐́ ̡̻̭̥̖̯ ̺̖ ̛̥̥̖̌, ̡̨̌ ̛̯́ ̥̯̔̏̌̌̌ ̦̖
̬̱̦̯̌̍́̚ ̡̨̹̖̬̌.

ˁ̶̨̣̻̦̖̯ ̨̬̖̖̣̐ ̛ ̛̥̣̯̖̌̔ ̛̣̭̯̌ ̭̖ ̛̬̖̣̖̦̣̌́̏̌̚̚; ̨̯̬̯̖̦̏̌ ̨̯ ̛̛̥̖̬̦́̚


̸̨̡̛̛̬̜̦̖̭̌̍̚ ̣̖̬̌̐, ˃̛̱̬̦ ̯̬̻̦̣̐̌ ̔̌ ̨̛̬̍̔ ̭̥̌ ̸̦̣̖̌̔̌ ̛̚ ̨̬̯̐̌̌. ʻ̨̨̖̣̦̏ ̛̭ ̨̛̛̪̬̪̥̦̣
ʿ̨̨̨̯̜̦̯̌ ̡̨̬̣̭̯̌̏ ̛ ̡̭̹́̌ ̸̱̣̏̌ ̛̥̖̦̯̌̌ ̦̌ ̶̖̯̯̏́̌ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̔̌ ̨̡̯̖̯̏̌ ̡̨̯̌ ̨̭̣̏̌ ̨̯
̨̪̣̱̬̖̦̌̍̌̏̚ ̬̖̖̦̔̏ ̡̛̖̚. ʤ̣̌ ̨̦̖̪̦̏̌̚ ̸̨̱̣̔ ̶̛̛̪̭̻ ̛ ̨̯ ̡̨̛̛̣̖̹̦̏́ ̡̻̭̯̣̐̌̌ ̸̡̨̛̛̭̣̌̚
̥̣̌̔̌ ̙̖̦̌. ʸ̸̨̛̣̌, ̸̖ ̖ ̛̪̣̹̖̦̌̌̚ ̨̔ ̭̥̻̬̯, ̌ ̵̛̬̖̯̖̔ ̜ ̛̛̣̍ ̛̬̬̦̌̔̌̚. ʶ̡̨̯̌ ̣̍́̐̌̌, ̯́ ̭̖
̪̬̖̪̻̦̣̌̌ ̛ ̵̬̱̦̣̌̌ ̵̻̦̌̔̌̌̚ ̦̌ ̖̥̯́̌̚. ˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̯̱̬̦̣̏̌ ̡̻̥ ̡̣̖̺̌̌ ̭ ̨̣̐ ̸̥̖ ̛
̡̭̻̭̻̣́ ̸̪̬̖̭̣̖̔̏̌̌, ̨̺ ̸̯̻̬̣̌ ̨̛̪̬̔ ̦̖́; ̛ ̖̔̏̌ ̏ ̨̛̯̚ ̛̥̐ ̛̣̏̔́, ̸̖ ̯̱̜ ̖ ˇ̨̬̖̏̐.

ʻ̨ ̡̡̨̯̌ ̨̭̯̣́ ̛ ̣̖̣̐̔̌ ̨̭̥̦̌́ ̡̬̻̯̏̌ ̨̪ ̯̬̖̯̏̌̌, ̨̯ ̡̻̭̯̣̐̌̌̌ ̸̡̨̛̛̭̣̚ ʤ̨̦̬̔̐ ̛ ̨̭̻̺
̭̪̬̣́ ̛̱̥̖̦̚.

Ͷ ʸ̨̹̌ ̨̬̯̌̍̌, ʻ̛̖̯̦̌! Ͷ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̭̖ ̨̯̜ ̛ ̛̛̯̖̣̣̐̚ ̸̥̖̌ ̛̭.


ʤ̣̌ ˃̛̱̬̦ ̸̖̖̏ ̭̖ ̛̣̍ ̨̨̛̪̥̦̣ ̛ ̨̐ ̨̛̪̪̯̣̌:

Ͷ ʤ ̡̻̖̔ ̭̌ ̨̡̛̬̯̖? ˁ̨̛̱̬̦̐ ̭̯̖ ̛̐ ̛̦̣̌̔̍́̐̌, ̌̚ ̔̌ ̨̨̪̥̦̖̯̖̐ ̦̌ ̯̌́ ̶̡̛̣̖̯̦̌.

Ͷ ʽ̡̛̬ ̛̣? Ͷ ̡̬̖̻̣ ʤ̨̦̬̔̐. Ͷ ʧ̶̣̱̪̖! ʰ ̛̯ ̭̖ ̸̛̦̬̹̌̌ ̨̡̛̬̜̦̌̍̚. ʻ̥́̌ ̬̱̔̐ ̡̨̦̌̚ ̌̚
̨̡̛̬̜̦̌̍̌̚, ̨̭̖̦̏ ̨̦̱̜, ̨̺ ̙̖̣̖̌. ʧ̣̖̜̔̌ ̛̭ ̨̬̯̯̌̍̌̌, ʻ̛̖̯̦̌, ̛ ̦̖ ̭̖ ̛̥̖̭ ̏ ̸̱̙̯̔̌̌.

Ͷ ˃̻̜ ̺̖ ̨̭̯̬́ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʤ̣̌ ̦̖̭̔ ̛̪̻̯̺̯̌̌ ̛̦ ̭̖ ̸̛̪̬̖̭̯̌. ʽ̛̭̯̌̏ ̯̌́
̙̖̦̌ ̦̌ ̥̖̦, ̡̛̦̌ ̺̖ ̨̪̭̣̖̹̔̏̌ ˇ̨̬̖̏̐.

ʤ̨̦̬̔̐ ̭̖ ̬̭̥̣̌́̚ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ˍ̨̥ ̖ ̯̻̜, ̛̪̬̌̏ ̡̡̨̨̯̌̏ ̙̖̣̖̹̌. ʯ̦̌́, ̸̖ ̭̥̌ ̦̖ ̨̥̐̌ ̭ ̯̖̍ ̔̌ ̭̖ ̥̖̬́; ̣̌̌ ̛̬̱̯̖̔̐
̨̥̙̖ ̔̌ ̨̪̣̖̦̯̐̔̌ ̨̨̛̱̜̭̯̯̍̏ ̭ ̨̨̣̹ ̨̡̨.

˃̨̐̌̏̌ ̙̖̦̯̌̌ ̭̖ ̛̛̪̬̣̌̏̌̚ ̦̌ ̨̦̖̚ ̛ ̨̨̛̪̣̙̣̌ ̡̬̻̌ ̵̻̬̱̏ ̨̨̬̥̯̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦. ʦ̬̣́̌̚ ̭̖
̏ ̡̬̻̯̏̌, ̨̪̭̣̖ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̏ ̸̨̛̯̖ ̜ ̣̖̭̦̣̍̌̌ ̨̬̭̯̌̔.

Ͷ ˄̛̜̍ ̨̐, ̨̨̛̣̬̦̍̌̐̔ ̸̸̨̖̖̏! Ͷ ̡̬̖̣̌ ̯́. Ͷ ˄̛̜̍ ̛ ̨̦̖̐! ʤ ̨̪̭̣̖ ̖̣̌ ̭ ̥̖̦.
ʿ̨̨̬̖̣̖̦̔̏ ̺̖ ̖ ̺̍̌̌ ̛̥ ʸ̵̬̦̌̌, ̡̨̌ ̨̦̖̭̖̹̔ ̛̣̯̖̐̌̏ ̛̥. ˍ̖̬̔̌ ̦̬̌̐̌̔̌ ̖ ̣̔̌̏̌ ̨̯̜ ̌̚ ̖̔̏
̸̛̻̣ͣ̏ ̛̣̐̌̏͞.

ʻ̨ ˃̛̱̬̦ ̛̪̯̣̌̌̚ ʤ̨̦̬̔̐:

Ͷ ʪ̸̣̖̖̌ ̛̣ ̖ ̨̥̻̯̔ ̜?

Ͷ ʻ̌ ̨̡̨̨̣ ̛̥̣́ ̨̡̯̯̱ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ̨̛̦̚, Ͷ ̏ ̛̖̦̔ ̡̱̬̖̪̖̦ ̸̴̡̛̛̣. ˃́ ̭̖ ̨̥̯̖̹̖̌


̛̻̦̏̚ ̨̬̯̐̌̔̌̌.

Ͷ ʥ̜́̐̌ ̨̻̬̍̚ ̨̯̐̌̏̌ Ͷ ̨̻̬̦̣̍̌ ̭̖ ˃̛̱̬̦ ̡̻̥ ̙̖̦̯̌̌. Ͷ ʰ ̡̛̙̌ ̦̌ ̺̍̌̌ ̛̭ ̔̌ ̯̖ ̛̪̌̚
̨̪-̨̬̖̔̍. ʤ̣̌ ̨̛̦̯ ̛̬̌̌̔̚ ̨̦̖̐, ̨̛̦̯ ̌̚ ̡̨̨̨̯̐ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍ ̦̌ ̭̖̯̏̌ ̦̖ ̵̛̍ ̨̯̬̣́̌̚ ̛̣̯̖̐̌̏ ̦̌
̨̛̭̯̖̏ ̭̻̬̯̍̌́. Ͷ ʿ̨̭̣̖ ̛̪̬̬̣̍̌ ̸̥̖̌ ̛ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ʤ̨̦̬̔̐: Ͷ ˈ̜̖̌̔! ʪ̌ ̭̖ ̬̻̺̥̖̏̌. ʤ̡̨ ̡̛̭̹̌
̔̌ ̨̪̬̖̖̹̐̍ ̣̯̬̐̌̏̌̌́ ̛̭, ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̐ ̨̛̭̯̬̹ ̭̥̌. ʰ ̨̪̻̬̜̍̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̡̨̨̭̬ ̨̥̙̖ ̔̌
̨̜̖̔̔ ̨̪̯̖̬́. ʻ̖ ̬̜̌̍̌̏́̚ ̔̌ ̖̥̖̹̏̚ ̨̛̬̻̙̯́̌ ̥̱!

ʮ̖̦̯̌̌ ̵̡̱̦̣̌̌ ̪̬̖̚ ̨̬̯̐̌̌ ̛ ̦̌ ̡̨̡̨̦̣́ ̛̪̻̯ ̭̖ ̨̻̬̦̣̌̌̚, ̛̪̬̖̔ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌ ̔̌ ́


̡̛̭̬̯́. ʥ̖̚ ̸̨̪̖̖̏ ̛̱̥̔ ˃̛̱̬̦ ̨̪̖̣ ̨̨̬̯̦̍̌, ̌ ʤ̨̦̬̔̐ ̣̖̣̐̔̌ ̨̛̪̬̔ ̨̦̖̐ ̦̻̭̖̦̌̏, ̡̭̹́̌ ̭̖
̸̥̻̖̣ ̔̌ ̬̖̌̐̌̔̌̚ ̡̯̦̐̌̌̌.

ʶ̨̨̯̐̌ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̻̬̦̣̌̏̌̚ ̏ ̣̖̬̌̐̌, ̛̬̣̌̏̌̚ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̛̭̥̱̯̖̦ ̛ ̨̡̨̛̦̖̭̪̜̦;


̨̨̺̯̌̚ ̡̨̪̬̖̣̖̦̌ ̨̻̣̔̐ ̭̖ ̛̛̣̍ ̛̻̬̙̣̌̔̌̚ ̦̌ ̨̖̦̔ ̨̥̭̯́ ̨̛̣̍̚ ̨̔ ̵̨̛̬̦̦̯̖̌́̏̌ ̸̴̶̛̛̛̣ ̛
̭̖̐̌ ̨̛̬̪̯̖̣̌ ̭̬̖̺̱ ˇ̨̬̖̏̐.

Ͷ ʰ̬̖̐̌ ̛̭ ̭̻̭ ̭̻̯̔̍̌̌ ̌̚ ̦̹̌̌ ̡̭̥̖̯̌ Ͷ ̡̛̣̌̏̌̚ ̯̖, Ͷ ̛ ̛̬̱̔̐ ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̪̣̺̯̌̌ ̌̚
̨̛̦̖̯̖̐̏ ̨̨̛̱̣̭̯̔̏̏́.

Ͷ ˃̨̐̌̏̌ ̛̭ ̛̖̬̖̯̖̍̚ ̨̦̏ ̣̯̬̐̌̏̌̌! Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦, ̡̨̯̌ ̭̯̦̣̌̌̌̚ ̪̬̖̔ ̵̯́. Ͷ ˇ̨̬̖̏̐
̸̖̖̏ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̏ ̨̪̬̖̙̔̏̔̌, ̨̨̺̯̌̚ ̖ ̥̻̬̯̻̏.
Ͷ ʽ̡̯̻̖̔ ̦̖̹̌̚? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˄̣̬̌̔. Ͷ ʰ ̛̯ ̛̣ ̛̭ ̛̯̻̬̭̣ ̥̖̔ ̨̯ ̛̭̻̺́ ̡̨̹̖̬? ʿ̸̛̖̣̯̖
̛̣ ̨̐ ̵̛̛̱̙̣̌?

Ͷ ʻ̖ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ˁ̛̯̹̖̐̌ ̛ ̨̖̦̔ ̨̛̙̣. ʤ̚ ̨̐ ̵̡̨̭̻̭́. ʻ̨ ̵̨̛̪̺̌̔ ʤ̨̦̬̔̐ ̛


̨̯̜ ̡̨̨̭̬ ̺̖ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚.

ʿ̨̭̣̖ ̡̬̣̌̌̌̚̚ ̡̡̨̌̏ ̭̖ ̸̨̛̭̣̱̣, ̡̨̡̛̱̬̜́̏̌ ̸̡̛̛̭̏, ̨̺ ̛̻̬̹̖̣̏ ̨̨̛̪̦̔̍ ̖̣̔̌; ̛


̨̡̨̯̔̌ ̨̺̖ ̨̨̬̖̣̐̏, ʤ̨̦̬̔̐ ̭̖ ̻̬̦̣̌̏̌̚ ̭ ̨̛̬̻̙̯́̌ ̦̌ ˇ̨̬̖̏̐.

Ͷ ʦ̛̙, ʻ̛̖̯̦̌! Ͷ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̭̖ ̨̯̜. Ͷ ʻ̥́̌ ̨̪̯̖̬́. ʺ̨̙̖ ̛̍ ̯́ ̭̖ ̦̌̔́̏̌ ̡̪̌ ̔̌ ̯̖


̭̬̖̺̦̖.

Ͷ ʤ̡̨ ̥̖ ̛̥̹̏̌̚ ̦̌ ̨̛̪̔̍̏ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦, Ͷ ̺̖ ̭̻̙̣̌́, ̸̖ ̦̖ ̜ ̵̨̔̌̔ ̣̯̐̌̏̌̌ ̛̯.


ˀ̡̜̌̌̏̌̚̚ ̭̖̐̌ ̛ ̦̖ ̛̱̐̍ ̬̖̥̖̏.

˃̨̐̌̏̌ ʤ̨̦̬̔̐ ̨̡̨̨̯̬̖̦̏ ̡̬̣̌̌̌̚̚ ̡̡̨̌̏ ̭̖ ̖ ̸̨̛̭̣̱̣.

Ͷ ʤ̣̌ ̭̖̐̌ ̭̖ ̛̪̯̥̌ ̨̪ ̡̡̌̏̌ ̨̬̯̌̍̌ ̖̹̖̍ ̯̥̌ ʻ̛̖̯̦̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̡̦̬̌̌́. Ͷ ʻ̖ ̨̪ ̦̹̯̌̌̌,
̸̛̛̦ ̛̥ ̭̖. ʯ̨̨̺̯̌, ̡̨̨̯̐̌ ̵̛̛̪̬̭̯̦̐̌, ̸̖̖̏ ̖̍ ̡̭̻̭̻̣́ ˇ̨̬̖̏̐. ʻ̌ ̙̖̦̯̌̌ ̨̯̏̌ ̜ ̨̪̦̔̌̔̌, ̯̌
̥̱ ̨̛̪̬̖̣̙̔ ̔̌ ̯̬̻̦̖̐ ̭ ̦̖́, ̡̨̌ ̛̦ ̸̨̯̭̖̖ ̛̣̯̖̐̌̏. ʻ̨ ̨̯̜ ̦̖ ̨̪̙̖̣̌ ̛ ́ ̨̛̪̬̪̻̔; ̯̱̜̌̚ ̦̖
̛̬̬̥̌̍̌̚ ̡̡̨̌̏ ̨̡̨̯̣̚ ̛̥̹̖̌ ̨̛̪̬̯̏ ̣̯̬̐̌̏̌̌́. ʻ̌ ̥̖̦ ̛̥ ̨̛̪̺̌̔ ̨̛̙̯̏̌ ̛ ̡̥̬̌̌ ̛ ̔̌ ̦̖
̨̪̬̱̥̥́̏̌ ̨̺̌̚, ̭̻̥ ̨̣̬̖̦̍̌̐̔̌.

Ͷ ˁ̣̖̔ ̡̛̯̌̏̌ ̨̭̣̏̌ ̦̖̖̜̔ ̔̌ ̛̥ ̨̨̛̬̹̐̏, ̸̖ ̛̭ ̛̣̍ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔ Ͷ ̨̡̯̭̻̣́


˃̛̱̬̦. Ͷ ʻ̌ ˄̨̣̬̔ ʿ̨̡̛̬̣̖̯ ̺̖ ̔̌ ̛̭ ̨̡̛̭̬̦̔ ̛ ̛̍ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̨̛̪̯̻̬̭̹ ̭̣̱̙̍̌ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔.
ˋ̱̜̯̖ ̥̖ ̭̖̐̌! Ͷ ̡̛̦̣̏̌ ̨̯̜ ̡̻̥ ̸̡̛̛̭̏. Ͷ ʫ̨̯ ̡̡̻̌̏ ̨̛̬̍̚ ̪̬̖̣̥̔̌̐̌: ̛̛̣ ̺̖ ̛̏ ̻̍̔̌
̣̯̬̐̌̏̌̌ ̨̦̥̖̭̯̌ ˇ̨̬̖̏̐, ̛̛̣ ̥̖ ̪̱̭̦̖̯̖ ̔̌ ̛̭ ̻̬̏̏́. ʽ̯ ̦̖̭̔ ̡̦̯̯̻̌̌ ̌̚ ̺̖ ̡̨̥̦̥̌̔̏̌ ̨̛̯̚
̨̯̬́̔, ̛̛̣ ̺̖ ̨̐ ̦̪̱̭̦̌̌. ʻ̨ ̡̨̌ ̡̛̭̯̖̌ ̔̌ ̥̖ ̛̱̖̯̖̍, ̨̯ ̨̛̪̯̜̯̖̌ ̛̭ ̡̻̭̥̖̯̌! ˍ̖ ̭̖ ̛̍́,
̨̨̖̯̔̔ ̪̦̌̔̌ ̥̻̬̯̻͙̏ ̛̛̣ ̨̪̣̏̌́ ̸̡̛̛̭̏ ̛̏.

˃̨̐̌̏̌ ̨̛̥̦̦̌̚ ̛̬̦̣̐̌̍̌ ̨̛̬̻̙̯́̌, ̣̌̌ ʤ̨̦̬̔̐ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ ʻ̖! ʧ̣̯̌̏̌̌, ̨̺ ʻ̛̖̯̦̌ ̨̛̪̺̌̔, ̦̖ ̖ ̸̡̌ ̨̡̨̯̣̚ ̪̬̦̌̌̚. ˁ̛̖̥̍ ̛̣ ̭̖, ̨̛̥̦̦̌̚ ̺̖
̛̦̯̌̐̌̚ ̖̍̚ ̨̪̣̌̚, ̨̨̖̯̔̔ ̨̛̪̣̥̏̌ ̦̜̌-̨̛̬̔̍́ ̶̨̖̍ ̥̖̙̱̔ ̦̭̌. Ͷ ʰ ̭̖ ̬̭̥̣̌́̚. Ͷ ʶ̡̨̯̌ ̨̐
̵̛̪̬̖̥̖ ̏ ̡̹̜̯̌̌̌, ̯̻̜ ̺̖ ̖ ̛ ̭̖̐̌. ˃̨̜ ̛̱̍̏̌, ̌̚ ̔̌ ̸̛̛̬̭̯̌̚ ̨̥̭̯́. ʺ̨̙̖ ̛ ̦̖̭̔ ̔̌ ̖ ̌̚
̨̨̬̔̍, ̡̡̨̯̌ ̛̪̻̬̏́ ̪̻̯; ̨̡̯̱-̛̙̏ ̛̦ ̨̪̖̣̏ ̡̻̥ ̨̦̖̺ ̨̪-̨̭̭̯̦̏́ ̨̯ ̯̱̜ ̔̌ ̭̖ ̡̛̭̯̥̖̌ ̨̡̨̨̣
̵̨̡̛̬̭̯̖ ̛̱̦̺̍̌.

ʤ ̛̭̯̬̯̌́ ʤ̣̱̦̐̔ ̨̛̣̔̍̌̏:

Ͷ ˃̨̜ ̖ ̦̜̌-̨̛̬̯̔̍́ ̭̬̖̔ ̦̭̌. ʻ̨̬̖̥̖̯̌̏ ̛ ̛̦̖ ̵̛̥̖̍ ̨̛̛̭̯̬̣ ̨̨̭̻̺̯, ̛̭̯̐̌ ̔̌
̵̛̥̥̖̌ ̨̭̥̖̣̭̯; ̣̌̌ ̨̨̥̦̐ ̦̖̺̌ ̭̥̖ ̛̛̬̣̌̍̌̏̚. ʺ̨̙̖ ̛̍ ʻ̛̖̯̦̌ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̺̖ ̛̦ ̻̬̦̖̏ ̏
̨̛̬̦̔́ ̨̥̔.

ʿ̛̬ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̥̱ ̵̨̬̱̥̦̣̌, ̸̖ ̡̨̌ ̸̸̨̨̛̖̏ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚, ̨̥̙̖ ̛̍ ̭ ̵̯̦́̌
̨̨̪̥̺ ̺̖ ̱̭̪̖̖ ̔̌ ̨̛̏̀̏̌̚ ̨̭̖̏ ̨̨̨̭̦̏̍̔ ̛̣̖̦̖̏̌̔. ʤ̣̌ ̨̭̥̌ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ʤ̣̱̦̐̔ ̛ ʤ̨̦̬̔̐ ̛
̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʦ ̨̛̬̦̔́ ̨̥̔, ̡̹̌̏̌̚. ʦ̨̡̛̛̭ ̛ ̛̭̯̱̖̦̔ ̭̌ ˁ̸̛̖̦̖̭̯̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌, ̨̺ ̪̬̖̬̙̯̐̌̔̌ ̪̻̯́


̛̏. ʽ̯̻̏̔ ̵̯́ ̸̡̯̌̌ ̪̣̖̥̖̦̯̌̌ ̦̌ ˄̨̣̬̔ ̛ ̨̛̛̣̖̦̯̖̐ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔. ʤ̡̨ ̭̖̖̥̔ ̛̪̻̯ ̨̪ ̭̖̖̥̔
̥̻̙̖ ̦̖ ̭̖ ̪̣̹̯̌̌ ̨̯ ̸̡̨̛̭̏ ̯̱̜, ̺̖ ̛̏ ̨̪̖̏̔̌ ̡̦̯̯̻̌̌. ʤ̣̌ ̡̨̡̨̣ ̛̣ ̪̻̯ ̺̖ ̛̛̥̦̖̥̚, ̛̪̬̖̔
̔̌ ̪̦̖̥̌̔ ̛̥̻̬̯̏?

ʦ̸̡̛̛̭ ̡̛̥̣̻̦̣̌̌̚. ˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̨̪̬̱̥̣̔̌ ̨̨̨̯̦̏:

Ͷ ʿ̛̬̖̥̯̖̌ ̛̣ ̥̖ ̌̚ ̣̯̬̐̌̏̌̌? ʤ̡̨ ̖ ̯̻̜, ̦̜̌-̦̪̬̖̌̔ ̺̖ ̛̏ ̨̪̖̏̔̌ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌, ̸̣̖̔̌


̨̯ ̸̨̡̛̖̹̯̖̏ ̛̭̖̣̺̌. ˃̥̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̦ ̨̪̯̬̻̦̖̐, ̌ ̨̥̙̖ ̛ ̔̌ ̖ ̨̪-̣̖̚; ̣̌̌ ̨̪̦̖ ̦̖ ̺̖ ̭̬̖̺̦̖̥
̛̦̖̦̭̯̌̏ ̨̯ ̨̛̭̭̯̖̦̍̏́ ̛̭ ̨̦̬̌̔.

˃̨̐̌̏̌ ̸̡̛̛̭̏, ̡̨̨̛̯ ̛̛̣̍ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔, ̭̖ ̛̭̬̣̍̌ ̨̡̨̨̣ ̨̦̖̐ ̛ ̨̐ ̨̛̛̣̍́̏ ̌̚ ̨̭̜̏
̣̯̬̐̌̏̌̌; ̨̣̏̀-̨̦̖̣̏̀ ̭̖ ̛̛̭̻̣̭̣̐̌ ̛ ̛̬̱̯̖̔̐. ʰ ˃̛̱̬̦ ̖̦̏̔̌̐̌ ̛̐ ̨̪̖̣̏ ̸̦̣̖̌̔̌ ̨̯ ̨̛̦́
̥̖̭̯̌.

ʺ̨̨̦̐ ̶̨̨̛̖̭̯̦̭̏ ̪̬̺̣̌̌ ˃̨̛̦̣̐ ̔̌ ̛̬̯̔́ ˃̛̱̬̦ ̛̚ ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ̨̡̨̛̣̦̯̖ ̛̖̥̚; ̣̌̌ ̪̬̖̚
̶̣̯́̌̌ ̛̯̌̚ ̨̛̦̐̔̌ ̯̖ ̛̛̛̬̣̔ ̨̦̪̬̦̌̌̚, ̨̪̦̖̙̖ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̔, ̸̖ ̖ ̯̬̻̦̣̐̌ ̭
̦̍̌̔̌ ̶̨̛̛̬̜̦̌̍̚ ̛ ̨̬̖̏̌̐̏ ̸̨̡̛̖̹̏. ʶ̨̨̯̐̌ ̦̭̯̦̣̌̌̌̌ ̛̥̌̚, ̸̡̛̛̭̏ ̨̭̖̦̏ ̛̖̦̔ ̭̖ ̛̻̬̦̣̌̏̌̚
̛̪̬ ̡̬̣̌́. ˁ̨̥̌ ʥ̖̣̖̐ ̨̪̬̻̣̙̣̔̌̏̌ ̔̌ ̛̯̻̬̭ ˃̨̛̛̱̬̦̯̖̏ ̛̭̣̖̔ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌.

ʤ̣̌ ̏ ʪ̛̥̬̍̌ ̛ ̨̪ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏ ̶̛̛̬̦̐̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌ ̦̖̺̯̌̌ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̣̖̚. ʪ̡̨̨̛̬̦̯̌̏́


̹̣̖̥ ̸̖̖̏ ̦̖ ̛̛̣̣̌̚̚ ̦̌ ̨̜̍, ̨̦̥̣́̌ ̨̐ ̛ ʶ̡̛̬̖̪́ ̡̣̻; ̛ ʺ̨̨̨̛̬̯̯̖̐̏ ̛̭̣̱̐ ̭̖ ̨̡̨̛̛̛̪̯̣, ̯̌
̨̦̖̪̬̖̭̯̦̦̌ ̬̭̯̣̌́̌ ̡̡̨̯̌ ̨̡̬̜̯̍̌̌, ̯̻̜ ̛ ̨̻̬̭̯̯̔̌̚ ̛̥. ʯ̛̥̯̌̌ ̨̹̣̔̌ ̛ ̨̛̯̥̦̣̌̌, ̌ ̨̦̪̬̣̖̯̌
̡̛̭̖̬̦̯̖̏ ̛̯̬̏̌ ̨̨̛̛̪̦̣̔̏ ̛̦̪̖̦̯̌̌̔́̌ Ͷ ̵̛̦̣̱̣̌ ̏ ʪ̛̥̬̍̌ ̛ ̵̭̯̬̌ ̨̖̣̍̚ ̣̖̯̖̀̔ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣,
̨̪̦̖̙̖ ̨̨̣̯̚ ̸̖̖̏ ̨̻̥̙̣̐̌ ̨̪ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̛̥ ̶̛̛̬̦̐̌ ̨̭̖̦̏ ̨̪ ̙̦̯̀̌̌.

ʦ̸̖̖ ̨̭̯̣̌̏̌ ̸̨̛̪̯ ̨̛̦̐̔̌, ̨̡̡̯̌ ̸̛̖̦̣̌̚̚ ˃̛̱̬̦, ̌ ʥ̖̣̖̐ ̨̪̬̻̣̙̣̔̌̏̌ ̔̌ ̛̯̻̬̭, ̡̥̬̌̌
̸̖̖̏ ̔̌ ̱̖̣̐̍ ̦̖̙̌̔̔̌. ʦ ̛̭̯̬̦̭̯̦̯̌̏̌́̌ ̛̭ ̛̭̯̦̣̐̌ ̸̣̖̖̔̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏, ̸̡̌ ̨̔ ʥ̨̨̬̖̯̖̔̏ ̦̌
˃̛̛̖̣̦̐, ̛ ̯̥̌ ̸̨̱̣̔ ̣̌̚ ̖̭̯̏ ̌̚ ̨̦̏ ̦̖̌̍̐ ̦̌ ̨̡̛̬̯̖ ̨̯ ˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦, ̯̌ ̭̖ ̻̬̦̣̏̌ ̨̨̬̯̦̍̌ ̛
̸̭̣̱̯̌́ ̨̐ ̨̖̣̔̏ ̛̪̬ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̡̨̥̣̌ ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ˃̛̱̬̦ ̦̪̱̭̦̣̌̌ ̨̛̦̖̚ ̥̖̭̯̌. ˃̻̜ ̸̱̣ ̭̯̬̦̦̯̌̌̌
̥̻̣̏̌, ̨̺ ̭̖ ̨̦̭̖̣̌ ̥̖̙̱̔ ̵̯́. ˁ̦̙̖̦̌ ̛ ̸̛̖̣̏̌̏ ̸̨̡̖̏ ̛̛̣ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̨̛̦̏, ̡̛̬̣̌̌̏̌̚̚ ̯̖, ̭̖
̨̛̪̣́̏ ̨̯ ̨̬̯̐̌̌, ̡̭̻̭̻̣́ ̛̖̦̔ ʧ̛̱̬̯̌̏̌ ̛ ̛̭̪̭̣̌ ̻̺̖̬̯̔́̌ ̦̌ ʸ̵̬̦̌̌.

Ͷ ʸ̸̛̖̹̖, ̸̖ ̖ ̨̨̣̬̖̦̍̌̐̔ Ͷ ̨̛̪̯̻̬̣̏̔̌ ̯́ ̪̬̖̔ ʥ̖̣̖̐, Ͷ ̭ ̨̛̬̐̔ ̛ ̛̭̦́ ̸̨̛, ̨̺ ̖̔̏̌


̵̨̨̛̣̣̍̌̐̏̌ ̔̌ ̥̖ ̨̪̣̖̦̯̐̔̌. ʤ̣̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̯̱̜ ̸̦̬̖̖̌ ̸̛̻̣̯̖̏ ̵̨̬̌ ̨̛̭̏ ̭̻̬̯̍̌́ ̛ ̦̖ ̨̪̙̖̣̌
̔̌ ̨̛̪̱̐̍ ̛̬̱̔̐́, ̨̺ ̨̭̯̖̹̖ ̨̛̦̣̌̍̚. ʤ ̨̛̦̚ ̦̖̹̖̌̚ ̨̛̥̖̯ ̥̱ ̛ ̨̐ ̸̦̬̖̖̌ ʻ̛̖̯̦̌.

Ͷ ʺ̨̙̖̹ ̛̣ ̔̌ ̨̯̯̦̖̹̐̌ ̯̌́ ̡̯̦̐̌̌̌? Ͷ ̨̻̬̦̣̍̌ ̭̖ ʸ̵̬̦̌̌ ̡̻̥ ̴̖̣̌.

Ͷ ˄̛̏, ̨̥̐̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʧ̨̨̛̬̯̖̏ ̌̚ ̸̨̡̖̏̌, ̡̨̨̨̯̐ ̯̻̬̭́.

ʻ̖ ̡̛̬̬̣̌̚ ̦̌ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̨̛̦̺ ̸̨̪̖̖̏ ̌̚ ˃̛̱̬̦; ̨̦ ̛̐ ̛̪̬̖̱̪̬̖̣̔̔, ̸̖ ̨̡̯̻̥ ̭̖̖̬̏


̛̛̪̬̙̯̔̌ ̨̛̣̖̺̏̚ ̨̛̬̔.

Ͷ ˁ̡̨̨̬ ̨̡̛̬̯̖ ̺̖ ̨̜̯̔̔̌ ̔̌ ̛̭̻̭̪̯́ ̛̯́ ̥̖̭̯̌, ̛ ̨̯ ̭ ̡̯̌̌̏̌ ̛̭̣̌, ̸̖ ̦̥́̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̔̌
̛̐ ̨̯̣̻̭̦̖̯̖̍ Ͷ ̡̣̌̌̚ ̛̥ ̨̯̜. Ͷ ˃̛̌̚ ̨̛̦̐̔̌ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̬̭̯̯̖ ̭ ̨̛̙̯̏̌ ̛̛̣
̨̨̭̯̏̍̔̌̌ ̛̭. ʥ̜̯̖́̐̌ ̡̻̥ ʥ̛̬̖̯̣, ̨̨̖̯̔̔ ̖ ̬̖̥̖̏!

ʿ̨̭̣̖ ʥ̖̣̖̐ ̨̻̬̍̚ ̭̖ ̨̛̯̪̬̣̌̏ ̔̌ ̨̛̛̪̬̔ ̨̨̛̣̖̺̖̯̐̏ ̦̌ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̛ ̛̭̣̖̔, ̨̪


̡̨̨̛̯ ̔̌ ̬̖̬̖̌̍̚ ̡̦̻̖̌̔ ̭̌ ̛̛̥̦̣̌̌̚. ˁ̡̨̨̬ ̛̐ ̨̡̛̯̬̣; ̣̌̌ ˃̛̱̬̦ ̛̥̣̌ ̡̨̡̨̦̣́ ̛̦̔ ̛̪̬̖̦̦̔̌
̛ ̨̖̣̏̔ ̡̹̜̯̌̌̌ ̨̻̬̍̚, ̨̪̦̖̙̖ ̭̖ ̨̣̍́ ̨̯ ̨̪̯̖̬́ ̦̌ ̨̛̬̦̯̖̐́, ̌ ̨̭̖̦̏ ̯̱̜ ̨̛̪̣̣̏̌̚̚ ̶̨̨̣̯́ ̛̭
̛̱̥̖̦̖, ̌̚ ̔̌ ̛̣̱̌̍̔̚ ̛̛̣ ̨̡̻̬̍̌ ̸̛̪̬̖̭̣̖̯̖̔̏̌. ʿ̨̖̣̏ ̵̨̬̯̌̌ ̛̭ ̦̌ ̪̌̌̔̚, ̸̦̣̖̌̔̌ ̨̯
̨̛̬̦̯̖̐́ ̛ ̶̛̛̬̦̯̖̐̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌, ̨̨̖̯̔̔ ̨̛̛̭̯̦̣̔̐̌ ̛̭̖̖̬̦̏́ ̡̬̜̌ ̦̌ ̨̛̥̻̺̯̖̐ ̛̛̻̹̖̦̏̏́̚,
̡̨̨̛̯ ̭̖ ̛̛̛̣̔̐̌̚ ̥̖̙̱̔ ̨̛̛̣̦̯̖̔ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦ ̛ ʻ̨̬̌̐. ˃̥̌ ̖̥̯́̌̚ ̛̣̍̌ ̨̪-̵̭̱̌, ̌ ̨̬̯̐̌̌
̭̻̬̹̣̏̏̌̌ ̡̨̬́̚ ̨̪̔ ̛̖̦̔ ̵̬̖̖̯̍. ʻ̨̣̱̌̔ ̭̖ ̛̙̣̏̔̌ ̛̬̖̦̯̔̏́ ˓̙̖̦ ̪̻̯, ̨̺ ̛̣̔̏̌ ̨̯
˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏, ̌̚ ̔̌ ̛̥̦̖ ̨̡̪̬̜̌ ̨̨̪̦̯̌̌̔̚ ̨̨̛̪̦̙̖̔ ̦̌ ̻̬̯̍̔̌̌ ̛ ̔̌ ̛̭̯̦̖̐ ̨̔
ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔. ˃̥̌ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̛̛̙̖̣̏ ̨̛̖̭̯̦̏̚ ̬̖̥̖̏ ̏ ̦̖̪̬̖̭̯̦̦̌̌ ̨̯̬̖̏̐̌. ˀ̡̨́̔ ̭̖
̛̻̬̙̣̌̔̌̚ ̨̪ ̖̔̏ ̨̛̦̺ ̦̌ ̛̖̦̔ ̡̛̍̏̌ ̛ ̸̨̛̪̯ ̦̖ ̨̛̭̯̣̌̏́ ̛̭̣̖̔. ʿ̨̛̬̌̔ ̯̱̜ ʥ̖̣̖̐ ̨̦̪̬̦̌̌̚
̛̐ ̛̯̻̬̭̣. ʦ̨̖̦̔ ̨̯ ̶̛̦̌̚, ̨̺ ̨̭̥̌ ̨̯̜ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̸̛̬̯̌̌̚, ̛ ̨̯ ̵̨̭̣̱̖̏ ̌̚ ̛̛̥̦̺̌̏̌ ̵̨̬̌ ̭̬̖̔
̛̛̯̖̔̏ ̛̯̬̏̌, ̭ ̡̨̨̛̯ ̱̥̖̖̣ ̔̌ ̨̨̛̬̐̏, ̨̯̜ ̸̨̖̭̯ ̛̦̣̙̣̌̍̌̏̌ ̶̖̣̯̌ ̛̭, ̨̦ ̡̨̨̯̐̌ ́ ̨̡̛̯̬̣̏̌,
̡̛̻̯̍̏̌ ̨̛̦̖̥̖̦̦̚ ̭̖ ̨̡̣̌̏̌̚ ̨̛̭̯̖̦̌̏̚; ̨̨̺̯̌̚ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̛̛̣̍ ̡̦̺̬̖̌ ̖̦̔ ̛ ̨̦̺ ̛ ̨̺̥
̸̨̛̱̖̣̔ ̡̨̦̜́ ̔̌ ̛̦̣̙̌̍̌̏̌, ̡̛̯̱̯̭̌ ̛̯̬̻̣̐̏̌ ̡̪̌ ̦̌ ̪̻̯.

Ͷ ˄̛̏! Ͷ ̛̻̹̣̏̔̌̚ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʿ̡̨̬̖̣̖̦̌ ̨̬̖̔̍ ̭̻̥ ̸̨̛̱̣̍ ̛̭̦̌ ̸̨̡̛̖̹̏ ̦̌


̸̨̡̨̨̭̣̖̯̻̬̭̖̭̯̔̌ ̡̨̛̱̭̯̏̚! ʰ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̨̯̬́̔ ̦̖ ̛̍ ̨̥̻̣̐ ̔̌ ̭̖ ̡̛̱̬̏̌ ̨̪-̨̬̖̔̍.

ʤ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̛̛̱̭̖̯̣, ̸̖ ̛̐ ̖̦̖̔̍ ̡̡̦̻́̌̏ ̨̦̖̱̥̬̖̦ ̛ ̛̛̦̖̥̏̔ ̸̪̬̖̭̣̖̔̏̌, ̨̯


̡̨̨̨̯̐ ̦̖ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̭̖ ̨̡̯̻̭̦̯̌; ̛ ̛̐ ̨̖̣̍̌̚ ̨̯̬̖̏̐̌.

ʻ̖ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̨̛̪̭̖̦̯̌́̌ ̦̌ ʥ̖̣̖̐ ̭̖ ̛̭̻̦̣̍̔̌ Ͷ ̨̡̛̬̯̖ ̵̛̦̣̱̣̌ ̪̬̖̚ ʥ̵̛̛̬̯̌ ̛ ̯̻̜
̡̨̯̌ ˈ̛̦̬̌̔ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣ ̭̬̣̍̌ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̛̭ ̣̖̀̔ ̛ ̛̐ ̨̯̣̻̭̦̣̍̌, ̯̖ ̨̛̛̯̥̦̣̌ ̔̌ ̛̬̯̔́ ̸̡̪̣́̌ ̦̌
̀̐, ̪̬̖̚ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏. ʺ̨̛̦̦̌̚ ̨̛̬̦̐́ ̛̛̣̍ ̨̛̪̭̣̱̹̣̌ ̭̻̖̯̏̌ ̦̌ ʥ̖̣̖̐ ̛ ̛̛̪̬̯̣̌
̸̖̣̯́̔̌ ̛̭ ̔̌ ̛̛̬̔ ̛̱̖̙̺̖̍ ̏ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭. ʮ̛̖̦̯̖, ̶̖̯̔̌̌ ̛ ̵̨̬̦̯̌̌̌ ̛̥ ̛̛̥̦̣̌ ̦̬̖̥̖̌̏
̪̬̖̚ ʥ̨̨̬̖̯̖̔̏, ̯̌ ̭̖ ̛̛̭̪̭̣̌; ̨̦ ̨̛̻̬̻̙̖̦̯̖̏ ̥̻̙̖, ̨̺ ̛̛̣̔̏̌ ̨̛̪̬̔ ̵̯́, ̛̦̣̖̯̖̣̌ ̦̌
̨̡̛̬̯̖ ̛ ̭̖ ̻̬̣̌̏̌̌̚̚ ̦̖̬̦̌̏̌ ̡̛̯̍̌. ˁ̨̥̌ ̶̛̥̣̦̌̌ ̛̱̭̪̖̣ ̔̌ ̛̭ ̨̛̪̬̯̍́ ̪̻̯ ̛ ̔̌ ̨̛̭̯̦̯̔̐̌
ʥ̛̬̖̯̣. ʦ̸̡̛̛̭ ̨̛̭̯̦̣̌̌ ̛̛̣̍ ̸̛̭̻̭̖̖̦ ̛̛̣ ̛̪̣̖̦̖̦; ̌ ̨̡̛̬̯̖ ̛̛̬̬̣̌̐̌̍̚ ̸̴̶̛̛̛̣̯̖ ̛ ̛̐
̨̨̛̛̪̙̬̣̌. ʿ̨̭̣̖ ̖̦̏̔̌̐̌ ̛̛̣̌̏̚ ̨̨̬̯̦̍̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚, ̡̛̯̻̬̭̖̜ ̪̻̯́, ̨̪̦̖̙̖ ̡̛̛̭̣̌ ̸̭̌ ̨̪-
̡̨̨̭̬ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̯̌̏̌̚ ̡̻̥ ˁ̖̖̬̏̌ ̭ ̸̡̪̣̯́̌̌ ̛ ̶̛̛̪̣̖̦̦̯̖.

ʤ̣̌ ̸̨̡̛̛̬̜̦̖̭̯̖̌̍̚ ̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚̚ ̡̨̨̭̬ ̛̐ ̛̛̱̭̖̯̣; ̛ ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̵̛̦̖̖̣̌ ̌̚ ̶̛̛̪̣̖̦̦̯̖,


̸̡̪̣̯́̌̌ ̨̯ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̛̬̱̣̌̍̔̌̚ ̵̯̦̯́̌̌ ̸̨̣̦̭̯̌. ˃̛̱̬̦ ̭̥̯̣́̌ ̌̚ ̯̻̬̖̏̔ ̨̨̪̭̦̌ ̔̌ ̭̖
̡̛̬̬̯̌̏̌̚ ̪̬̖̔ ̨̡̛̬̯̖, ̖̍̚ ̔̌ ̦̯̌́̚ ̨̬̍́ ̛̥; ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̸̨̖̍̌ ̦̖ ̨̐ ̨̛̪̭̣̱̹̣̌, ̨̨̺̯̌̚
̛̭̯̬̣̌̔̌ ̨̯ ̨̡̛̦̖̥̻̔ ̭̬̖̔ ̡̛̪̱̺̦̌̌ ̛ ̸̖̖̏ ̨̛̬̪̯̖̣̌ ̭̬̖̺̱ ̨̛̦̏́ ̛̭ ̣̯̬̐̌̏̌̌. ʯ̯̱̜̌, ̡̨̯̌ ̛̭
̖̣̏̚ ̛̖̦̔-̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̡̛̭̪̻̯̦ ̦̌ ̛̥̖ ʽ̬̣̖̐, ˃̛̱̬̦ ̯̬̻̦̣̐̌ ̔̌ ̨̛̪̬̭̣̖̔ ̨̡̛̬̯̖; ̌̚ ̨̭̜̏
̡̛̥̖̭̯̦̌̚ ̨̛̭̯̣̌̏ ʤ̨̦̬̔̐ ̛ ̥̱ ̸̬̻̣̌̌̚ ̔̌ ̛̻̬̙̔ ̡̹̜̯̌̌̌ ̏ ̡̛̛̱̬̯̖.

ʻ̶̛̛̹̖̭̯̖̦̯̖̌̏ ̛̛̣̍ ̨̨̥̦̐ ̸̨̪̖̖̏ ̨̯ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚, ̨̦ ̭̖ ̛̛̦̥̬̣̌̌ ̏ ̨̣̭̯̍̌, ̏ ̡̨̨̯́


̨̡̛̬̯̖ ̡̨̬́̔ ̛̬̻̣̔̏̌̚ ̔̌ ̵̦̣̱̯̌́, ̌ ̨̭̖̦̏ ̯̱̜ ̛̦̖̣̌̚, ̸̖ ̨̯̻̏̔ ̪̻̯́ ̭̖ ̨̛̪̬̭̯̬̌ ʽ̵̬̦̦̯̌́̏̌̌̌
̛̬̦̦̌̏̌ ˃̣̯̌̌ ʪ̛̬̦̖̦, ̦̌̔ ̡̨̨̯́ ̨̡̨̬̚ ̛̖̣̍̔ ̶̨̛̜̍ ̛ ̸̛̭̻̣̖̐̔̏̌ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔; ̛ ̵̭̯̬̻̯̌ ̛̐
̪̬̖̣̌̏ ̛̛̪̬̖̪̣̔̌̏̚, ̯̌ ̸̛̬̱̦̯̖̌̌̏̌̚̚ ̛̥ ̭̖ ̨̡̛̪̬̥̻̣̏̌ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐ ̨̯ ̖̯̖̔̏ ̛̭̯̬̦̌ ̦̌
̨̛̻̬̻̙̖̦̯̖̏ ̨̛̬̔. ˃̻̜ ̛̛̣̍ ̨̡̛̛̯̬̯ ˃̛̱̬̦ ̛ ʽ̬̣̖̐, ̨̨̺̯̌̚ ̨̡̨̯̔̌ ̯̖ ̛̭ ̸̨̛̛̪̣̏̌, ̛̯̬̥̌
̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚̚ ̭̖ ̡̛̦̯̻̦̣̌̌ ̦̌ ̡̨̛̛̭̬̣̺̖̯̏̌ ̛̥; ̛ ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̛̛̱̣̍ ̥̔̏̌̌, ̛̯̬̖̯̯́ ̛̣̍́̐̌̚ ̭
̶̡̛̬̭̻́: _ͣʧ̨̣̱̐! ʧ̨̣̱̐!͞._ ʤ ̯̱̜ ̨̛̣̍ ̨̛̥̖̯, ̭ ̡̨̨̖̯ ̡̛̦̦̭̯̖̌̐̍̌̔ ̛̯̬̏̌ ̸̛̛̦̬̣̌̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔.
˃̡̛̱̯̭̌ ̦̬̖̌̏̔ ̛̚ ̨̬̯̐̌̌ ̛̪̣̻̦̣̌̚ ̸̛̪̻̣̺̌ ̨̡̛̬. ʶ̨̯̌ ̛̣̏̔́, ̸̖ ̦̥́̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̌̚ ̛̭̪̭̖̦̖̌,
˃̛̱̬̦ ̛̬̖̹̣ ̨̪̦̖ ̔̌ ̛̣̱̌̍̔̚ ̸̛̪̬̖̭̣̖̯̖̔̏̌ ̛ ̔̌ ̛̐ ̨̯̖̖̏̔ ̸̦̣̖̌̔̌ ̨̯ ̡̛̍̏̌̌ ̦̌ ̨̛̭̯̖̏ ̵̨̬̌;
̛ ̨̪̦̖̙̖ ̨̪ ̡̡̬̭̻́̌ _ͣʧ̨̣̱̐!͞_ ̬̬̣̌̍̌̚, ̸̖ ̭̖ ̨̯̍́ ̨̯ ̨̨̡̛̦̬̯̬̦̭̯̖̌̐̔ ̸̛̭̻̣̖̐̔̏̌, ̥̯̔̏̌̌̌ ̭
ʽ̬̣̖̐ ̨̛̪̦̣̍́̐̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚. ʤ̣̌ ̨̪̯̖̬̯́̌ ̨̻̬̍̚ ̛̐ ̛̦̭̯̣̌̐̌̌, ̯̌ ̡̡̨̯̌ ̛ ̔̌ ̡̛̣̻̯̱̹̖̣̌, ̦̜̌-
̭̖̯̦̖ ̛̛̣̍ ̛̛̪̬̦̱̖̦̔ ̔̌ ̛̣̯́̌̚̚ ̨̯ ̨̬̯̐̌̌; ̨̦ ̦̌ ̨̡̨̛̯̬̯ ̬̻̯̏̌̐ ̛̐ ̭̻̬̣́̚ ̖̦̏̔̌̐̌ ̛ ̨̡̨̯̔̌
̸̛̛̪̬̖̭̣̌ ̪̻̯́, ʽ̬̣̖̐ ̪̦̣̌̔̌ ̨̪̔ ̻̙̔̔ ̨̯ ̛̭̯̬̖̣. ʫ̴̸̡̛̣̖̭̯̌̌ ̶̛̛̬̦̌̚ ̸̨̖̍̌ ̛̭̪̭̣̌̌ ˃̛̱̬̦ ̛
̨̯̜ ̛̣̍́̐̌̚ ̡̻̥ ̨̛̯̻̦̏̔́ ̡̛̪̱̺̦̌; ̌ ̯̥̌, ̨̛̣̬̖̦̖̍̌̐̔̌ ̦̌ ̛̻̬̦̯̍̌̌̚ ̛ ̸̨̡̛̭̣̖̯̻̬̭̖̭̯̖̔̌ ̛̭
̛̱̥̖̦́, ̭̖ ̨̡̯̻̭̦̣̌ ̨̯ ̸̛̪̬̖̭̣̖̯̖̔̏̌ ̛̚ ̸̛̣̖̦̔̌ ̛ ̨̛̦̖̪̦̯̌̚ ̨̛̣̭̯̍̌. ˃̨̐̌̏̌ ̨̡̛̬̯̖ ̭̖
̛̛̛̪̣̹̣̌̚, ̸̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̐ ̦̪̦̯̌̌̔̌ ̴̛̖̣̯̖ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̡̛̛̣̣̌̚ ̶̛̛̪̣̖̦̦̯̖ ̛ ̨̻̬̍̚ ̨̛̪̖̣
̨̨̬̯̦̍̌ ̡̻̥ ˁ̖̖̬̏̌.

ʶ̨̨̯̐̌ ̨̛̛̯̥̦̣̌ ̛̯̬ ̛̦̔, ̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ʽ̬̣̖̐ ̨̺̖ ̦̖ ̭̖ ̛̬̻̺̣̌̏̌̚, ̡̨̛̦́ ̨̯ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚
̨̡̛̛̪̭̣̌ ̔̌ ̦̪̱̭̦̯̌̌ ̪̖̺̖̬̯̌̌, ̏ ̡̨̨̯́ ̭̖ ̡̛̛̱̬̣̏̌; ʤ̨̦̬̔̐ ̸̨̖̍̌ ̦̖ ̭̖ ̛̭̻̣̭̣̐̌. ʰ ̨̡̨̯̔̌
̨̛̭̪̬̖̣ ̨̨̬̬̖̺̖̦̌̐̚, ̪̬̖̔ ̵̯́ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̭̖ ̛̛̪̬̣̌̏̌̚ ̸̨̣̖̖̦̍̌ ̏ ̨̛̭̏ ̴̛̱̬̐̌. ʥ̖̣̖̐ ̦̜̌-
̭̖̯̦̖ ̛̐ ̛̣̍ ̛̦̥̖̬̣̌. ʯ̣̌̔̌̏̌ ̭̖ ̖̍̚ ̨̛̬̻̙̖, ̭ ̨̛̪̬̯̖̦̯̐̌ ̦̪̬̖̌̔ ̛̣̦̔̌, ̣̌̌ ̸̡̛̛̭̏
̶̨̛̛̬̜̦̌̍̚ ̸̡̨̛̛̭̣ ̨̭̯̬̖̭̦̯̌ ̦̌ ̨̦̖̚, ̌ ʤ̨̦̬̔̐ ̭̖ ̨̡̪̬̥̻̦̣̌ ̨̛̯̌̔̚̚, ̥̖̯̦̣̌ ̡̛̪̬̥̌ ̨̡̨̨̣
ʥ̖̣̖̐ ̛ ̭̯̖̦̣̐̌ ̨̬̔̌̏̚ ̶̬̻̖̯̖ ̥̱.

Ͷ ʤ̡̨ ̦̖ ̛̪̬̖̥̯̖̌ ̨̛̭̯̐, ̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌ ̭̯̖ ̨̪-̛̛̯̖̣̦̍̔ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʯ̨̺̌ ̥̖


̨̪̭̬̖̺̯̖̌ ̯̻̜? ʰ̥̔̏̌ ̡̨̯̌ ̛̪̬̯̖̣́ ̛ ̯̻̬̭́ ̛̪̬̯̖̣́. ˋ̵̱, ̸̖ ̨̐ ̸̛̦̬̯̖̌̌ ʻ̛̖̯̦̌.

Ͷ ʻ̥́̌ ̨̐ ̡̯̱ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˄̣̬̌̔. Ͷ ʻ̨ ̨̡̯̻̖̔ ̦̖̹̌̚ ̨̛̥̖̯ ̥̱, ̡̨̌ ̦̖ ̛̭ ̛̦ ̖̦̣̔̍̌
̨̯̦̔̌̏̌?

Ͷ ʽ̯̦̔̌̏̌ ̛̦ ̖̦̖̔̍ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʤ̨̦̬̔̐. Ͷ ˃̱̜ ̖ ̡̭̦̯́̌̌, ̨̺ ̭̖ ̸̛̣̏̌ ̨̛̪̬̖̔ ̛̦. ʺ̨̙̖ ̛̍
̭̖̐̌ ̺̖ ̱̦̖̥̌̚ ̡̛̛̭̯̦̭̯̌̌ ̥̱ ̶̖̣.

ʿ̨̭̣̖ ̸̬̻̣̌̌̚ ̔̌ ̻̬̙̯̏̌ ʥ̖̣̖̐ ̌̚ ̨̖̦̔ ̨̻̬̔̏ ̡̬̜̌ ̪̖̺̖̬̯̌̌; ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̴̖̣̻̯ ̛̣̍
̨̨̥̯̦̌ ̭ ̻̙̖̯̏̌ ̨̯ ̣̐̌̏̌ ̨̔ ̛̪̖̯, ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̛̖̣̏̚ ̔̌ ̨̐ ̛̬̪̯̯̌̏̌̚. ʻ̨ ̦̌ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̛̥
̨̛̻̪̬̭̏ ʥ̖̣̖̐ ̨̨̯̬̣̐̏̌́ ̨̖̦̔ ̛ ̨̭̻̺:

Ͷ ʿ̛̬̯̖̣́ ̭̻̥ ̦̌ ʻ̛̖̯̦̌ ̨̺̖ ̨̡̡̨̯̯̌ ̨̐ ̵̭̬̖̺̦̌ ̌̚ ̪̬̻̏ ̪̻̯ ̏ ̨̬̯̐̌̌, ̌ ̨̯̐̌̏̌ ̨̯̜
̖̹̖̍ ̨̦̖̬̻̭̯̦̏ ̖̯̖̔. ˃̻̬̭́ ̨̐ ̨̭̥̌ ̨̯ ̸̨̛̍ ̛ ̌̚ ̔̌ ̥̱ ̨̦̖̭̔̌ ̨̬̔̍̌ ̖̭̯̏.

Ͷ ˈ̜̖̌̔ ̔̌ ̨̐ ̡̨̛̣̥̌̚, ̯̌ ̔̌ ̭̖ ̨̯̻̬̖̥̏ ̖̦̻̙̏̔ ̛̛̦̌̏̌̐̚ Ͷ ̨̦̖̦̐̏ ̨̛̪̬̖̣̙̣̔ ʤ̨̦̬̔̐


̛ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ̭ ̛̻̙̖̣̖̦̖̏̔ ̡̻̥ ̨̛̣̖̥̐́ ̡̣̻ ̦̌ ʥ̖̣̖̐, ̨̪̦̖̙̖ ̛̭̥̯̌́ ̨̯̜ ̛̣̍ ̶̭̯̬̖̣̖.

ʻ̨ ̡̨̛̦́ ̨̪-̸̡̨̛̥̖̭̻̬̖̦̔ ̥̱ ̛̛̻̬̣̏̌̚̚, ̌ ʤ̣̱̦̐̔ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʧ̣̯̬̯̌̏̌̌́ ̨̥̙̖ ̡̨̨̭̬ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚; ̛ ̨̯̐̌̏̌ ̺̖ ̛̥̌ ̔̌ ̭̻̙̣̹̌́̏̌, ̡̨̯̌ ̱̦̖̌̚, ̸̖ ̖


̛̱̣̌̐̍̚ ̦̖̦̻̙̌̏̔ ̛ ̛̪̬̯̖̣́, ̛ ̨̬̔̍̌ ̖̭̯̏.

Ͷ ʻ̖ ̬̥̏́̏̌ ̦̌ ̡̡̛̛̪̬̯̖̌̚ ̦̌ ̨̛̯̚ ̴̖̣ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʤ̨̦̬̔̐. Ͷ ˃̨̜ ̖ ̸̭̻̣̖̐̔̏̌, ̪̬̯̖̦̌ ̨̯


̡̬̣̌́ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌. ʤ̡̨ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̨̛̦̭ ̖̭̯̏, ̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌ ̛̦ ́ ̡̙̖̌; ̛̦̖̌ ̵̺̥̖́ ̔̌ ̶̛̪̬̖̖̦̥
̛̣̔̌ ̛̬̌̌̔̚ ̦̖́ ̔̌ ̥̱ ̨̛̪̺̥̌̔ ̨̛̙̯̏̌.

Ͷ ˍ̖ ̸̡̛̥̌̌̚ ̣̯̬̐̌̏̌̌́ ̛̏ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʥ̖̣̖̐.

Ͷ ˍ̖ ̨̛̭̯̹ ̻̬̦̏̌̚, ̨̨̖̯̔̔ ̦̖ ̨̨̨̛̪̬̬̹̐̏ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʤ̨̦̬̔̐.


˃̨̐̌̏̌ ̨̪ ̨̪̖̌̏̔̚ ̦̌ ʤ̨̦̬̔̐ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̨̛̛̭̯̣̌̏ ̛̻̬̦̏̌́̚ ʥ̖̣̖̐ ̖̍̚ ̵̬̦̌̌ ̛ ̨̏̔̌, ̌
̨̪̭̣̖ ̛̭̖̦̣̔̌ ̔̌ ̛̪̬̱̯̏̌ ̨̛̦̣̌̍̚; ̣̌̌ ̨̯̜ ̦̖ ̡̣̌̌̚ ̨̛̦̯ ̱̥̔̌. ʶ̨̨̯̐̌ ̨̛̛̯̥̦̣̌ ̨̺̖ ̔̏̌ ̛̦̔ ̛
̖̔̏ ̨̛̦̺, ̸̡̛̛̭̏ ̭̖ ̛̛̬̦̖̣̌̐̏̚, ̌ ̛̐ ̨̖̥̣̍̌̚ ̛ ̵̭̯̬̌, ̯̌ ̡̛̛̭̣̌ ̸̭̌ ̨̪-̡̨̨̭̬ ̔̌ ̦̪̱̭̦̯̌̌ ̛̯́
̥̖̭̯̌; ̸̨̨̪̖̖̯̏ ̸̖̖̏ ̛̛̣̍ ̡̨̛̭̣̦̦ ̔̌ ̨̪̱̯̐̍́ ̴̖̣̌. ʿ̸̛̬̖̖̬̏ ̭̖ ̛̭̬̣̍̌ ̨̡̨̨̣ ̨̦̖̐ ̛ ˄̣̬̌̔
̨̦̖̭̻̣̔ ̣̦̐̌̏́ ̨̯ ̨̻̦̐́ ̪̬̖̔ ̪̖̺̖̬̯̌̌. ʻ̨ ̏ ̨̛̯̚ ̨̥̥̖̦̯ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̻̬̦̣̌̏̌̚. ʿ̛̛̛̬̣̙̣̍ ̭̖
̵̨̡̨̛̯̥̻̣̥, ̡̡̨̯̌ ̥̱ ̛̣̍ ̸̨̛̯̍̌́, ̭̪̬̣́ ̏ ̡̭̦̯́̌̌ ̌̔̚ ̡̬̻̐̌ ̨̯ ̵̨̬̌ ̛ ̨̪̔ ̸̖̬̖̦̯̏̌̌ ̛̭̖̯̣̦̏̌
̦̌ ̣̦̯̐̌̏́̌ ̻̬̦̣̌̚ ̸̨̨̛̥̻̖̦̯̚ ̶̛̣̖ ̦̌ ʥ̖̣̖̐.

ˁ̡̹́̌ ̡̨̛̪̖ ̨̐ ̨̨̛̪̬̦̣̌̚ ̨̪̬̌̏ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛ ̨̯ ̸̨̛̯̖ ̥̱ ̡̨̯̌ ̡̡̛̪̌ ̨̯ ̨̦̖̪̦̏̌̚


̨̬̯̪̖̦̌̚ ̡̭̬̖̙ ̡̛̛̣̦̣̍̌ ̨̻̣̔̐ ̛̭̻̬̙̦̔̌ ̛̭̻̣̚. ʦ̯̱̬̦̣̌ ̭̖ ̡̻̥ ̨̨̻̬̯̔̏ ̛ ̡̛̦̣̏̌:

Ͷ ʥ̖̣̖̐! ʥ̖̣̖̐! ʶ̡̌ ̭̖ ̨̛̪́̏ ̡̯̱? ʰ ̨̺̌̚ ̛̭ ̻̬̦̏̌̚?

ˁ̬̣́̌̚ ̖̦̏̔̌̐̌ ̻̙̖̯̯̏̌̌ ̛ ʥ̖̣̖̐ ̵̬̱̦̣̌ ̏ ̡̛̪̬̖̬̻̯̖̐̔ ̥̱. ˁ̡̛̬̻̍ ̨̬̭̯́ ̨̛̖̣̍̚ ˃̛̱̬̦,
̡̨̨̯̐̌ ̱̦̣̌̚ ̨̯ ̵̨̬̯̌̌ ̛̭ ̡̡̨̌̏ ̭̖ ̖ ̸̨̛̭̣̱̣; ̣̌̌ ̦̜̌-̦̪̬̖̌̔ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̛̪̬̙̐ ̌̚ ʥ̖̣̖̐.
ʪ̨̡̨̯̌ ̻̬̹̖̣̏ ̨̯̏̌, ̛̭ ̛̥̭̣̖̣ ̌̚ ̨̛̭̖̹̦̔̐̌́ ̛̭ ̨̛̙̯̏ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐ ̛ ̡̨̥̣̌ ̨̪ ̡̨̥̣̌ ̦̖̻̯̐̏ ̥̱
̭̖ ̸̨̛̦̭̣̌ ̭̬̖̺̱ ̨̦̖̐ ̛̭̥̌́. ʯ̨̨̺̯̌ ̸̨̖̭̯ ̭̖ ̸̨̭̣̱̣̏̌ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̔̌ ̨̪̱̯̐̍̏̌ ̵̨̬̌,
̵̛̦̯̏̌̌ ̨̛̣̍̚ ̨̔ ̵̨̨̯̦̯́ ̛̭̻̬̯̣̺̖̏̌ ̛̛̣ ̸̡̛̛̪̬̦̌̌ ̨̯ ̭̌̌̔̌̚ ̨̪ ̪̻̯́, ̌ ̨̯̜ ̦̖ ̛̐ ̛̻̪̬̣̏̌̚; ̛
̸̨̖̭̯ ̭̥̌ ̛̥ ̨̨̬̖̣̐̏ ̭̬̖̺̱ ̡̬̣̌ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ˁ̛̛̯̖̏ ̴̛̖̣, ̯̻̜ ̸̖ ̨̦̖̐̏̌ ̛̣̍̌ ̛̦̯̏̌̌ ̔̌ ̭̖
̨̯̦̭̯̌́ ̭ ̵̯́ ̡̨̯̌ ̭ ̨̬̖̏̌̐̏. ˃̨̐̌̏̌ ̭ ̨̡̣̍̌ ̦̌ ̶̭̻̬̖ ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̡̻̥ ̨̛̭̯̖̏ ̵̨̬̌ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʮ̨̡̛̖̭̯ ̵̯̖̍́, ̛ ̨̯ ̖̍̚ ̦̱̙̔̌. ʪ̨̭̖̐̌ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̭̥̖ ̸̛̛̥̻̣̏̌̚ ̶̛̛̪̣̖̦̦; ̣̌̌ ̯̻̜ ̖
Ͷ ̡̨̯̌ ̨̡̛̬ ̵̛̙̥̖̏́ ̛ ̏ ̨̡̛̬ ̭̖ ̵̪̬̖̻̬̦̥̖̏̌. ʥ̨̛̖̪̣̦̔̚ ̛ ̡̨̛̦̖̦̦̌̚ ̵̍́̌ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̛̦
̛̖̦̔́́, ̨̭̥̌ ̦̌ ̭̖̖̍ ̛̭ ̵̭̣̱̙̖̥̖ ̛ ̵̵̨̪̬̦̥̖̔̌̏̌ ̛̦̖̦̭̯̌̏ ̏ ̶̭̻̬̯̌̌ ̛̭.

ʻ̨ ʤ̨̦̬̔̐ ̛̻̬̣̏̌̚̚:

Ͷ ˃̌ ̡̨̥̱ ̔̌ ̛̭̣̱̙̥, ̡̨̌ ̦̖ ̦̌ ̭̖̖̍ ̛̭? ʶ̨̨̐ ̔̌ ̸̨̛̥̖̍̌, ̨̺̥ ̸̡̛̛̭̏ ̛̦ ̛̦̖̦̙̯̌̏̔̌?

Ͷ ʤ̚ ̨̪̦̖ ̸̖̖̏ ̦̖ ̺̖ ̛̦̏̔̐̌ ̡̬̻̌ ̭̬̖̺̱ ̴̛̖̣ ̛ ̣̖̀̔ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ


ʿ̸̨̨̬̖̭̯̯̻̦̔̌ ̛̭̣̱̐ ̛̭ ̛̥̌ ʤ̦̦̐̍̌̔. ʤ̡̨ ̛̬̱̔̐ ̦̖ ̨̪̙̖̣̯̌́ ̔̌ ̨̭̪̖̣̯̔́ ̨̥́ ̨̖̯̍, ̺̖ ̯̬̻̦̐̌
̭̥̌.

˃̨̐̌̏̌ ʥ̖̣̖̐ ̨̨̛̯̬̣̏ ̸̨̛ ̛ ̛̦̦̣̌̔̐̌ ̣̐̌̏̌.

Ͷ ʻ̖ ̺̖ ̛̭ ̭̥̌! Ͷ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏ ̨̯̜. Ͷ ˁ̖̐̌ ̸̖̖̏ ̨̥̐̌ ̔̌ ̡̛̬̖̌̚ ̨̬̯̔̍̌̌ ̖̭̯̏. ʻ̖ ̛̭


̡̛̛̦̦̐̌̚ ̛ ̨̛̥̖̯ ʻ̛̖̯̦̌ ̦̖ ̛̯ ̵̨̨̪̙̔̔̌. ʤ̡̨ ̛̭ ̛̥̣̌ ̛̦̏̌, ̯́ ̖ ̨̨̪̬̭̯̖̦̌. ʽ̯ ̨̛̦̐̔̌ ̦̭̥̌̌ ̯̖
̯̻̬̭̯́ ̦̣̻̙̌̔ ̛ ̛̹̬, ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̹̏ ̭ ̸̨̛̪̖̭̯ ̦̌ ̡̡̬̣̭̌̌ ̭̣̱̙̍̌. ʿ̡̨̬̖̣̖̦̌ ̨̯̦̔̌̏̌ ̛̦
̛̣̪̭̏̌ ʪ̡̨̨̛̬̦̯̌̏́ ̹̣̖̥.

ʻ̨ ˃̛̱̬̦ ̦̖ ̭̖ ̬̣̌̌̔̏̌̚ ̦̌ ̯̌́ ̖̭̯̏ ̛ ̨̻̣̔̐ ̭̖̣̔́ ̛̱̥̭̣̖̦; ̨̨̺̯̌̚ ̨̛̪̬̔ ̨̭̣̯̏̌̌ ̦̌
ʥ̖̣̖̐ ̨̨̨̯̦̏ ̣̖̦̣̐̌̌ ̡̭̦́̌ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱.

Ͷ ʻ̡̖̌ ̨̛̯̥̦̖ ̨̦̺̯̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̡̦̬̌̌́. Ͷ ˃̨̐̌̏̌ ̺̖ ̬̖̹̌. ˃̻̜ ̛̛̣ ̸̛̦̖̌ ̱̯̬̖ ̺̖
̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̦̪̱̭̦̖̥̌ ̨̯̏̌ ̡̛̛̭̬̣̺̖̏̌; ̨̨̺̯̌̚ ̦̖ ̸̡̛̛̭̏ ̛̦ ̛̬̯̔́ ̭ ̨̛̬̔̍ ̛̦̥̖̬̖̦̌́.

Ͷ ˋ̖ ̡̨̜ ̛̣ ̛̦ ̙̖̣̖̌ ̨̨̨̬̯̔̍? Ͷ ̨̨̛̪̬̥̻̬̥̬̣ ʤ̨̦̬̔̐ ̛ ̵̛̻̬̣̣̏ ̨̣̖̦̍̚ ̨̪̣̖̐̔ ̡̻̥


ʥ̖̣̖̐.
ʶ̡̨̯̌ ̸̡̛̛̭̏ ̛̬̖̦̔̏ ̴̛̖̣, ʥ̖̣̖̐ ̨̻̬̍̚ ̭̖ ̨̻̭̯̦̣̏̌̏́̏̌̚ ̨̯ ̛̛̪̬̖̙̖̦̏ ̨̛̦̖̭̐̔, ̯̌ ̦̌
̛̭̱̯̬̦̯̌ ̸̖̖̏ ̛̣̍ ̨̬̖̔̍ ̛ ̨̨̨̛̪̬̣̐̏ ̭ ˃̛̱̬̦ ̦̭̥̖̌̌.

Ͷ ʿ̸̨̖̖̏ ̨̬̭̯̌̔ ̸̵̨̡̌̏̌ ̨̯ ̖̭̯̯̏̌, ̨̺ ̛̯ ̵̨̨̦̖̭̔ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜. Ͷ ʻ̛̣̌ ̦̖ ̺̖ ̨̡̯̙̖̹̌


̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̹̌̏̚ ̏ ʪ̨̛̬̯̌?

ʰ ̨̪ ̡̡̛̭̏́̌̏ ̸̛̛̦̦̌ ̨̱̥̣̣́̏̌ ˃̛̱̬̦ ̔̌ ̯̬̻̦̖̐ ̭ ̨̦̖̐; ̣̌̌ ̡̨̡̨̨̣̯ ̸̨̪̖̖̏ ̨̦̭̯̣̌́̏̌,
̨̡̨̯̣̏̌ ̨̪-̨̛̱̪̬̯ ̭̯̣̌̏̌ ˃̛̱̬̦. ʦ̭̖ ̡̪̌ ̥̣̖̙̻̯̌̔ ̛̬̪̯̣̌̌̚ ̦̜̌-̨̨̨̪̬̦̔̍ ̌̚ ̛̪̬̭̻̯̔̌̌ ̦̌
˃̨̛̦̣̐. ʥ̖̣̖̐ ̥̱ ̡̬̣̌̌̌̚̚ ̡̡̨̨̯̌̏ ̦̖̣̌̚ ̛ ̡̦̬̌̌́ ˃̛̱̬̦ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏:

Ͷ ʯ̸̛̦̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̛̥ ̖ ̛̣̍ ̛̪̬̯̖̣́, ̡̡̨̯̌ ̛̭ ̵̛̥̭̣̖ ̡̨̦́̐̌.

Ͷ ʿ̨-̡̨̨̭̬ ̛̪̬̯̖̣́ ̦̌ ̛̛̭̯̦̯̌̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʥ̖̣̖̐, Ͷ ̌ ̨̯̏̌ ̏ ̡̬̜̦̌̌ ̡̭̥̖̯̌ ̛̣̖̖̚̚


̦̜̌-̨̨̬̔̍; ̛̪̬̭̻̯̔̌̌ ̦̥̹̖́̌ ̔̌ ̖ ̯̻̜ ̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏̌, ̡̨̌ ̦̖ ̖̍ ̨̨̛̭̖̯̖̣̭̯̯̏̔̏ ̦̌ ʻ̖̣̭̌. ʻ̨
̨̺̌̚, ˃̛̱̬̦, ̦̖ ̛̭ ̡̣̌̌̚ ̦̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̡̡̌ ̯̖ ̖ ̦̪̦̣̌̌̔̌ ˁ̨̖̬̭̌? ʤ̡̨ ̦̖̖̍ ̸̪̬̖̥̻̣̣̌, ̸̨̬̱̖̔̐́
̵̺́̌ ̔̌ ̯̬̻̦̯̐̌ ̦̖̺̯̌̌. ʰ Ͷ ̨̛̣̔̍̌̏ ̨̯̜, ̡̛̣̖̜̐̔̌ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚, ̛̦̣̣̌́̐̌ ̡̬̜̌ ̵̨̏̔̌ ̦̌
̪̖̺̖̬̯̌̌ Ͷ ̺̖̹̖ ̨̔ ̦̖̭̔ ̔̌ ̨̛̦̭̹ ̨̨̬̐̔ ̹̣̖̥̌ ̛̭, ̨̥̖̭̯̏ ̔̌ ̛̪̦̖̹̌̔̚ ̨̡̯̱̔.

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛ ̯̻̜ ̔̌ ̖, ̡̨̌ ̸̛̦̬̹̌̌ ̨̯̏̌ ̛̪̖̦̖ͣ̌̔͞ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʻ̨ ̨̨̭̯̦̣̯̌̌ Ͷ


̨̭̯̦̣̌̌; ̌ ̛̱̥̯̖̔ ̛̥ ̭̯̌́̔̌̚ ̦̌ ̨̨̻̬̣̯̐. ʽ̺̖ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̛̥ ̖̍ ̣̌̔̌̚ ̨̻̪̬̭̏, ̏ ̸̨̛̯̖ ̥̱ ̛̥̹̖̌
̡̱̪̬̖ ̌̚ ̛̖̦̖̔́, ̨̺ ̦̖ ̵̍́ ̛̛̻̬̹̣̏̚. ʧ̨̨̛̬̖̣̔̏ ̖̹̖̍ ̸̨̡̨̨̖̹̯̏ ̛̥ ̶̭̻̬̖, ̡̡̨̯̌ ̡̌̏̌̚
̛̹̯̏̌́ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̡̬̣̌. ʰ ̨̺̖ ̖ ̨̨̛̬̖̣̐̔̏, ʥ̖̣̖̐ ʶ̨̛̱̯̣̦̌. ʻ̖ ̺̖ ̛̥ ̨̨̛̪̣̏̚ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̌̏̌̚ ̏
ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ̛ ̔̌ ̯̻̬̪́ ̨̛̛̙̣̭̯̌̏ ̨̛̪̣̖̐̔ ̡̨̯̌ ̨̛̭̻̬̖̹̣̐ ̵̣̪̖̌, ̨̛̬̖̺̔ ̨̡̪̬̹̌. ʻ̖ ̨̡̪̬̹̌ ̛̥
̭̖ ̨̪̣̌̐̌, ̌ ̛̛̛̦̖̦̖̏̚. ʿ̡̻ ̛ ̨̯̦̔̌̏̌ ̸̖̖̏ ̦̖ ̭̻̥ ̵̣̪̖̌, ̌ ̡̨̬̌̏ ̥̻̙, ̨̨̭̯̖̦̔ ̌̚ ̨̬̔̌ ̛̭ ̛
̡̣̖̦̌̌̚ ̨̯ ̭̻̯̔̍̌̌.

ˁ̛̥̱̯̣ ̭̖ ̨̯̐̌̏̌ ʥ̖̣̖̐ ̛ ̛̪̯̣̌̌̚:

Ͷ ˍ̨̥ ̖ ̯̻̜, ̡̡̌ ̺̖ ̨̛̪̭̯̻̪̹?

Ͷ ˍ̖ ̡̛̭̯̥̌ ̦̌ ̨̣̏́ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʦ̛̻̬̏ ̛̭ ̭ ̛̥̬, ̯̻̜ ̛̥ ̸̬̖̖ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̦̌


̨̪̬̺̦̖̌̏̌. ʺ̛̭̣́, ̸̖ ̨̡̪̬̹̯̌̌ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐ ̦̖ ̭̖ ̨̛̬̪̬̭̯̬̌̌̚ ̛ ̵̻̬̱̏ ̛̯́ ̨̛̥ ̭̻̬̯̍̌́ ̨̪ ̸̱̭̯̌;
̨̦ ̡̨̌ ̯̖ ̦̖ ̭̖ ̬̖̣̯̌̔́̚ ̭ ̥̖̦ ̭̖̐̌, ̛ ̌̚ ̦̖ ̺̖ ̛̐ ̨̛̭̯̌̏́̚. ʽ̸̛̥̍̌ ̛̐ ̨̪ ̨̭̖̥̱̏, ̯̌ ̨̛̬̔ ̛ ̦̜̌-
̨̛̣̹̯̖ ̥̖̙̱̔ ̵̯́. ˃̖ ̭̌ ̨̯ ̨̥́ ̨̦̬̌̔ ̛ ̻̏̏ ̡̨̛̭̖̏̐ ̛̥̌ ̶̬̻̦̖̚ ̨̨̬̔̍, ̨̺ ̨̥̙̖ ̡̨̦̜́ ̖̦̔ ̔̌
̨̡̪̻̣̦̖. ʺ̛̭̣́, ̸̖ ̺̖ ̭̯̦̯̌̌̌̚ ̌̔̚ ̥̖̦.

Ͷ ˁ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̸̨̛ ̣̖̥̖̐̔̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʽ̛̪̯̹̌ ̛̣ ̭̖ ̔̌ ̛̐ ̨̡̨̛̯̣̦̹ ̨̯ ̨̨̣̯̚, ̺̖


̛̯ ̛̥̖̦̯́̚. ˁ̻̥̦̥́̏̌ ̭̖ ̻̏̏ ̸̡̛̛̭̏, ̌ ̦̜̌-̨̨̥̦̐ ̏ ̛̖̦̔ ̨̯ ̵̯́.

Ͷ ˃̌ ̡̡̌ ̨̥̙̖ ̴̖̣ ̔̌ ̶̛̪̬̖̖̦ ̸̨̡̖̏̌? Ͷ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ʶ̡̨̯̌ ̶̪̬̖̖̦́̏̌ ̡̨̭̏́ ̛̖̦̖̔́, ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̡̨̜ ̨̐ ̛̻̬̹̏̏̌̚ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʥ̖̣̖̐, ̨̦ ̦̖


̡̣̌̌̚ ̨̛̦̺ ̸̨̪̖̖̏ ̛ ̸̪̬̖̥̻̣̣̌ ̌̚ ̨̣̯̍̌̌̚ ̦̌ ʤ̨̦̬̔̐, ̡̨̨̥̱̯ ̦̜̌-̸̖̖̏ ̻̣̙̣̔̌ ̛̛̪̬̖̙̖̦̯̖̏
̡̛̥̻; ̨̨̺̯̌̚ ̱̭̖̺̣̌ ̸̨̨̥̬̦̯̌ ̨̛̦̭̯̬̖̦̖̌ ̦̌ ̨̭̏́ ̛̪̬̯̖̣́ ̛ ̭̖ ̨̣̍́, ̸̖ ˃̛̱̬̦ ̦̥́̌ ̔̌ ̥̱
̨̪̬̏́̏̌, ̌ ̯̱̜ ̺̖ ̡̛̦̻̬̦̌ ̭̯̬̯̌̌̌ ̬̱̙̔̍̌ ̛ ̺̖ ̯̣̭̦̖̌ ˃̛̱̬̦ ̨̨̬̯̦̍̌ ̡̻̥ ̨̨̣̯̚.

Ͷ ʯ̸̛̦̌ ̡̛̭̹̌ ̔̌ ̡̛̭̯̹̌ ̦̌ ̨̣̏́, ̛̪̬̯̖̣́̀ Ͷ ̨̛̪̬̻̣̙̣̔ ̨̯̜. Ͷ ʶ̡̨̌̏ ̺̖ ̸̬̖̖ ̯̱̜?
Ͷ ˍ̖ ̨̏̔́ ̨̛̭̯̖̏ ̵̨̬̌ ̛ ̺̖ ̨̥̏̀̏̌ ̡̡̨̯̌ ̌̚ ̛̭ ̦̥̌̚ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʤ̣̌ ̨̪̦̖ ̏
̨̖̦̔ ̭̻̥ ̭̖ ̨̛̪̬̥̖̦̣: ̡̬̜̥̌̌̏̌̚ ̭̖ ̌̚ ̡̛̭̖̏ ̱̬̔̌, ̨̺ ̦̖ ̖̹̖̍ ̸̨̦̭̖̦̌ ̭̬̖̺̱ ̨̛̺̍́ ʦ̬̌̐ ̦̌
̣̖̀̔ ̛ ̴̛̖̣. ʤ ̦̜̌-̨̛̭̣̦ ̙̖̣̌́ ̔̌ ̻̖̹̍̔ ̨̔ ̥̖̦. ʽ̛̭̯̦̌!

Ͷ ʤ̡̨ ̨̭̯̦̌̌ ̨̔ ̯̖̍, ̯̱̜ ̺̖ ̖ ̨̯ ̸̨̛̍, ̨̦ ̦̖ ̛ ̨̯ ̬̱̥̌̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʦ̖̺̖̌


̶̨̭̻̬̖̯ ̛̥, ̸̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̯̬̻̦̖̥̐ ̨̖̦̌̔̚ ̡̻̥ ʪ̨̛̬̯̌. ʻ̡̭̻̖̌̏́̔ ̬̱̖̔̐̌̔ ̡̭̦́̌ ̛̣̖̙ ̪̬̖̔ ̦̭̌.

Ͷ ʰ ̭̖̏ ̡̪̌ ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̻̬̦̌̏̌̚ ̯̥̌ Ͷ ̡̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ˄̛̏! Ͷ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʻ̨ ̛̣̺̯̀̍́́ ̺̍̌̌ ̨̯̭̯̻̪̏̌ ̪̬̖̔ ̨̛̙̖̣̦̖̯̌ ̦̌ ̨̭̏́ ̛̭̦
̨̛̬̔ ̡̨̨̯̐̌ ̛̙̏̔̌ ̡̨̡̨̣ ̖ ̨̦̖̬̱̥̦̌̚. ˍ̖ ̡̨̭̣̦́ ̪̬̖̔ ̨̣̯̏́̌ ̛̯. ʿ̨ ̨̯̏́ ̨̥̣̍̌ ̺̖ ̨̭̯̦̌̌.

Ͷ ʪ̨̬̖̍ ̺̖ ̖, ̛̛̦̭̯̦̌̌! Ͷ ̡̡̛̻̣̦̣̏̌̚ ˃̛̱̬̦.

ʿ̨̭̣̖ ̸̥̻̣̣̌̌̚, ̡̭̹́̌ ̭̥̌ ̛̙̣̏̔̌ ̡̭̦̯́̌̌, ̛ ̨̻̣̔̐ ̭̖ ̨̛̬̣̍ ̭ ̨̨̬̭̯̯̐̔̌, ̨̺ ̦̖ ̥̱


̣̔̌̏̌̌ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚. ˁ̖̣̔́ ̡̯̌̌ ̛ ̸̨̥̬̦̌ ̭̖ ̛̬̣̏̌̚ ̦̌̌̔̚ ̏ ̨̛̛̯̥̦̣̯̖̌ ̨̛̛̦̐̔.

ˁ̖̯̦̖ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̭̖ ̛̯̬̻̦̣̐̌̚ ̨̯ ̱̦̖̭̌, ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ʥ̖̣̖̐ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ˃̛ ̨̭̪̥̖̦̌ ̌̚ ̖̦̔̌ ̴̸̡̛̖̣̖̭̌ ̨̡̖̜̔̏̌, ̦̖ ̨̪̥̦́ ̡̨́ ̸̨̨̯̦. ʺ̨̨̦̐ ̜ ̻̣̙̔̌ ̌̚


̦̬̖̥̖̦̦̯̌̏̌̌ ̦̥̖̭̌̌ ̪̬̖̔ ̡̬̣̌́; ̣̌̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̯̱̜ ̦̖ ̛̭ ́ ̨̭̪̥̦̥́. ʯ̨̺̌ ̛̣ ̥̖ ̖ ̸̡̛̪̬̣̌̏̌̌
̦̌ ̪̻̯́?

˃̨̐̌̏̌ ʥ̖̣̖̐ ̨̐ ̛̣̖̣̐̔̌̚ ̨̭̯̬̦̦̌ ̛ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʦ̨̬̦́, ̨̺̌̚ ̛̣? ʿ̛̬̯̖̣́̀ ̨̥̜, ̛̦̥̌ ̛̛̦̏̌̐ ̛̭ ̛̙̣̏́ ̭̻̭ ̛̬̥̣̌̔́̌̚ ̸̱̭̯̏̏̌ ̛ ̱̥?
˃̌ ̛̦̣̌ ̡̨̯̌ ̸̨̥̥̖ ̭̖ ̵̨̬̙̹̖̌̔̌̚ ̭ ʻ̖̣̭̌ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌.

Ͷ ˃̬́̍̏̌ ̔̌ ̖ ̨̛̣̍ ̨̯̦̔̌̏̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʰ̛̣ ̨̪̦̖ ̯̻̜ ̛̥ ̭̖ ̭̯̬̱̏̌ ̛ ̥̻̣̐̌
̡̛̬̌̏̌̚ ̸̡̨̛̭̏ ̏ ̨̨̥̖̯ ̨̖̯̭̯͙̔̏ ̨̭̖̦̏ ̨̭̪̥̖̦̌ ̌̚ ̛̛̺̦̍̌́ ̨̥̔ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦. ʻ̨ ̨̺̌̚ ̭̻̥ ̭̖
̵̨̬̙̣̌̔̌̚ ̭ ̴̸̡̛̖̣̖̭̌ ̨̡̖̜̔̏̌?

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛̍ ̛̬̌̌̔̚ ̨̦̱̜, ̦̌ ̡̨̨̖̯ ̖ ̨̥̣̐̌ ̔̌ ̯̖ ̸̛̦̱̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʥ̖̣̖̐, Ͷ ̯̌ ̡̥̬̌̌ ̛


̔̌ ̭̌ ̨̭̥̌ ̛̥̖̦̯̌̌ ̦̌ ̡̨̡̨̦̣́ ̨̡̛̬̭̐ ̶̖̯̏́. ˃̵́ ̨̪̦̖ ̦̖ ̛̭ ̛̬̣̌̍̌̏̚. ˄̛̏, ̛̭̦̖ ̸̨̡̛̖̹̏! ʰ
̛̬̱̔̐ ̡̛̭̻̬̍ ̛̥̌ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̨̭̖̦̏ ̨̯̯̏́̌; ̛̥̌ ̛ ̛̬̦̌, ̨̺ ̦̖ ̭̌ ̨̯ ̨̛̬̻̙̖. ʦ̸̖̖ ̸̨̪̥̏̌
̔̌ ̬̥̏́̏̌, ̸̖ ̦̖ ̖ ̨̛̣̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̭̬̖̺̯̌ ̴̛̖̣ ̛ ̣̖̀̔.

˃̛̱̬̦ ̦̖ ̡̣̌̌̚ ̨̛̦̺, ̨̭̥̌ ̭̖ ̬̣̏́̚ ̏ ̶̨̛̣̖̯ ̦̌ ʥ̖̣̖̐, ̡̭̹́̌ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̬̖̌̐̌̔̌̚ ̨̭̣̯̏̌̌
̥̱. ʤ ʻ̖̣̭̌ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌ ̸̨̪̖̖̏ ̦̖ ̨̐ ̛̣̏̔́̌ ̛ ̡̛̭̖̦̯̖ ̛̥ ̭̖ ̛̛̬̖̣̣̌̔̚ ̡̛̦̖̌̏.

ʿ̨̭̣̖ ʥ̖̣̖̐ ̛ ˃̛̱̬̦ ̛̛̪̬̖̥̦̣̌ ̡̻̥ ̛̬̱̔̐ ̨̛̻̪̬̭̏ ̛ ̸̨̛̪̦̣̌ ̔̌ ̨̭̻̙̯̍̔̌ ̡̻̖̔ ̔̌ ̭̖
̭̖̣̯̌́̚.

Ͷ ʻ̡̖̌ ̭̖ ̻̬̦̖̥̏ ̏ ʪ̛̥̬̍̌ ̦̌ ̭̖̖̬̦̯̏̌̌ ̶̛̬̦̐̌̌, ̡̨̻̖̯̔ ̡̨̦́̐̌ ̵̨̡̛̣̥̖̍̌́ ̨̖̦̌̔̚!


Ͷ ̡̣̌̌̚ ̭ ̡̨̪̦̖̙ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʻ̵̨̨̛̛̖̥̍̔ ̭̥̖ ̯̥̌. Ͷ ʻ̨̡̪̭̣̖̻̌̔ ̨̡̛̬̯̖ ̭̌ ̨̡̛̛̯̬̣ ̡̡̌ ̔̌
̛̭̣̯̌̚ ̨̯ ˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦; ̭̖̐̌ ̬̯̐̌̔́ ̪̻̯ ̪̬̖̚ ʤ̵̡̛̦̭̌́ ̵̨̨̪̬̔.

Ͷ ʻ̖ ̨̪̥̦́ ̡̨̯̌̏̌ ̨̦̖̺ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ʯ̨̨̺̯̌ ̨̭̖̔̐̌ ̦̖ ̭̥̖ ̵̨̛̛̣̔ ̯̻̜ ̸̣̖̖̔̌ ̨̯ ̛̦̹̯̖̌ ̶̛̛̬̦̐̌ Ͷ ̡̣̌̌̚ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʻ̨ ̛̯
̛̭ ̛̙̣̏̔̌ ̏ ̸̛̣̖̦̯̔̌̌̌ ̵̨̻̬̖̯̖̏̏ ̦̌ ʶ̛̛̬̭̖̬̥̌̐ ̛ ̸̨̨̛̯̦̚ ̨̯ ̵̯́ Ͷ ̸̛̥̬̦̯̖̌ ̡̨̨̭̣̦̖̏ ̦̌
ʧ̨̨̨̬̬̯̐. ʤ̵̦̌ ̭̖ ̛̦̥̬̌̌ ̨̪̥̖̙̱̔ ̛̥, ̦̌̔ ̡̛̛̪̣̦̦̭̯̖̌ ̨̛̛̬̏̚ ̦̌ ʺ̛̦̖̔̍. ˃̡̖̙̻ ̛ ̨̪̭̖̦̌ ̖
̪̻̯̯́, ̣̌̌ ̸̖̖̏ ̨̛̥̦̦̌̚ ̨̬̖̏̌̐̏ ̛̯̔̏̌ ̨̪ ̨̦̖̐ ̛ ̵̨̬̯̌̌ ̨̯ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭ ̭̖ ̨̯̍́, ̸̖ ʪ̛̥̬̍̌,
̡̨̨̜̯ ̨̡̨̨̭̬̔ ̛̙̖̖̹̖̏ ̏ ̛̥̬, ̨̦̍̌̏ ̪̌̔̌ ̨̪̔ ̣̭̯̯̏̌̌ ̦̌ ˋ̖̬̦̯̌̌ ̡̬̻̌. ˃̥̌ ̖ ̨̦̹̖̯̌ ̨̥̭̯́.

Ͷ ʻ̖, ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̻̬̦̏̌ ̦̌̌̔̚ ̏ ̨̛̙̯̏̌ Ͷ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʤ ̛ ̭̖̐̌ ̦̖ ̺̖ ̖ ̨̣̖̭̦ ̔̌


̨̛̭̯̦̔̐̌ ʪ̛̥̬̍̌. ˁ̨̛̛̬̦ ̺̖ ̭̖ ̸̛̛̪̬̖̚ ̦̌ ̪̻̯́ ̛̦, ̌ ̪̬̖̚ ̨̦̖̐ ̦̥́̌ ̛̦ ̨̬̍̔, ̛̦ ̨̥̭̯ ̸̡̌ ̨̔
ʥ̵̛̛̬̯̌ ̸̣̖̖̔̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏; ̨̨̪̭̦̌ ̖ ̔̌ ̭̖ ̛̥̦̌̏̌ ̪̬̖̚ ̛̯̌̚ ̡̬̖̌. ʽ̭̖̦̏ ̏ ʪ̨̛̬̯̌. ʻ̨ ̦̖ ̺̖ ̣̏́̌̚
̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ̦̖ ̡̛̭̥̌ ̨̯ ˃̨̛̦̣̐ ̨̛̦̯ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚, ̨̛̦̯ ̨̡̪̬̹̌.

Ͷ ʶ̨̬̌̏ ̥̻̙ ̭̖ ̸̛̦̬̹̌̌, ˃̛̱̬̦. ʪ̌, ̡̨̬̌̏ ̛̭, ̡̨̌ ̨̪̔ ̯̱̜ ̛̬̬̹̌̍̌̚ ̡̨̦̖̪̬̖̣̦̖̦ͣ͞.
ʤ̣̌ ̭̖̐̌ ̛̔̏̌ ̨̥̜ ̬̖̔. ˁ ̨̯̖̏ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̺̖ ̛̭ ̯̬̻̦̐̌ ̸̭̌ ̨̪-̡̨̨̭̬, ̌ ̛̯ ̨̛̭̯̦̌ ̭̻̭ ̬̖̔̌̏̚.
ʤ̡̨ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̡̛̭̹̌ ʶ̡̨̡̬̖̪̣̻ ̔̌ ̖ ̨̔ ̯̖̍, ̛̯̻̬̭ ̥̖ ̏ ʪ̛̥̬̍̌; ̨̨̺̯̌̚ ̦̯̥̌̌ ̭̖ ̬̻̺̥̌̏̌̚.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̦̖ ̡̣̌̌̚ ̨̛̦̺ ̸̨̪̖̖̏.

ʻ̌ ̛̭̣̖̺̔̏̌́ ̖̦̔ ʥ̖̣̖̐ ̛̭ ̯̬̻̦̣̐̌ ̛ ˃̛̱̬̦ ̨̐ ̨̨̛̛̪̬̣̏̔̚ ̦̌ ̛̖̦̔ ̛̭̯̬̖̣̚ ̭ ̡̣̻ ̛̻̦̏̚
̣̖̬̌̐̌, ̸̨̖̍̌ ̦̖ ̡̣̌̌̚ ̨̛̦̺.

Ͷ ʯ̸̛̦̌ ̨̨̭̥̍̐ ̡̛̦̖̌̏, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ʥ̖̣̖̐.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̛ ̭̻̬̣́̚ ̏ ̸̛̣̖̦̯̔̌̌̌ ̔̌ ̭̖ ̛̛̭̏́̏̌̚ ̵̬̻̏ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔; ̛
̖̍̚ ̔̌ ̦̖̌̚ ̡̡̨̌̏ ̨̐ ̸̡̌̌, ̨̨̨̛̯̬̣̐̏:

Ͷ ʤ̡̨ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̡̛̭̹̌ ̔̌ ̛̱̻̬̙̹̔ ̦̌ ̱̥̯̔̌̌ ̛̭ ̛ ̔̌ ̻̖̹̍̔ ̨̔ ̥̖̦, ̛̛̬̔ ̥̖ ̦̌ ʤ̨̥̦


ˀ̱̔! ʤ̡̨ ̛̣ ̦̖, ̸̛̦̌̚ ̭̖ ̨̭̱̥̖̍̐̏̌ ̌̚ ̭̖̯̖̦ ̪̻̯.

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛̍ ̯̻̜ ̺̖ ̖ ̦̜̌-̨̬̖̔̍ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̖̣̖̐ ̛ ̛̭ ̯̬̻̦̣̐̌.

ˀ̡̯̌̌̏̌̚̚, ̸̖ ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̻̬̦̣̌̏̌̚ ̏ ˈ̛̣̯́̔̌̌ ̛̪̖̺̖̬, ʥ̖̣̖̐ ̛̬̪̬̣̌̌̏̚ ̸̡̨̛̭̏ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐


̛ ʺ̛̖̣̦̌, ̡̨̯̌ ̸̪̬̖̥̻̣̣̌ ̨̭̥̌ ̌̚ ̨̡̨̙̖̭̯̭̯̯̌ ̦̌ ˃̨̛̛̱̬̦̯̖̏ ̶̨̛̛̬̜̦̌̍̚. ʦ̵̻̻̦̣̔̌̚ ˃̨̛̦̣̐ ̛
̨̛̪̬̥̻̣̣̏:

Ͷ ʦ̵̖̚ ̌̚ ̨̭̜̏ ̛̭̦ ̨̨̡̪̯̥̻̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ̯̱̜ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̨̛̯̥̖̦ ̛̦ ̨̯ ̸̨̛̍, ̛̦ ̨̯


̛̦̖̦̭̯̌̏, ̨̭̖̦̏ ̡̨̌ ̭̥̌ ˈ̛̱̬̦ ˈ̛̬̬̌̍ ̨̜̖̔̔ ̔̌ ̛̭ ̨̐ ̨̡̛̪̭̌. ʶ̡̨̌̏ ̸̨̪̖̖̏ ̡̛̭̌ ̨̯ ̥̖̦ ˃̛̱̬̦?

ʤ ʺ̛̖̣̦̌ ̡̬̖̣̌:

Ͷ ʯ̌ ̨̭̯̏́̌ ̨̨̪̥̺ ̛ ̨̣̖̭̯̔̍, ʶ̨̛̱̯̣̦̌, ̨̯ ̥̖̦ ̺̖ ̸̨̛̪̣̱̹ ̏ ̬̔̌ ̦̜̌-̨̨̨̨̭̯̜̦̯̔, ̨̺


̨̥̐̌ ̔̌ ̥̔̌.

ʰ ̥̱ ̣̔̌̌ ̪̭̌̌̚ ̨̯ _̣̖̥̭̍̌_ Ͷ ̸̨̛̪̬̱̯́ ̵̣́̍ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖ ̶̛̛̪̻̯̖̹̖̭̯̖̦̏ Ͷ ̛ ̡̭̏́̌


̡̛̪̯̌ ̛̣̍̌ ̛̱̯̏̌ ̏ ̨̛̭̬̖̬̭̯̍ ̨̛̣̭̯, ̌ ̵̻̬̱̏ ̡̛̛̦̹̯̖, ̭ ̡̨̨̛̯ ̛̛̣̍ ̛̪̬̖̻̬̦̏̌̚, ̨̛̥̣̌ ̣̍́
̨̡̭̻̏ ̭ ̸̪̖̯̌̌ ̦̌ ̶̡̛̬̣̯̌̌̌ ̻̏̏ ̴̨̬̥̯̌̌ ̦̌ ̶̸̖̯̖̏ ̨̯ ˃̨̛̖̣̪̖̬̦; ̨̪̦̖̙̖ ̨̭̪̬̖̔ ̸̨̛̍̌́ ̦̌
ʫ̛̣̬̯̖̔̌ ̨̭̥̌ ̶̡̛̬̣̯̌̌̌ ̛̥̣̌̌ ̨̪̬̌̏ ̔̌ ̵̭̻̬̦̌́̏̌ ̛ ̬̌̔̌̏̌̚ ̣̖̥̭̍̌.

Ͷ ˃̨̛̚ ̵̣́̍ Ͷ ̡̣̌̌̌̚ ̯́ Ͷ ̺̖ ̨̪̥̌̐̌ ̛̚ ̛̛̥̦́̚ ̡̛̪̱̺̦̌ ̦̌ ̯̖̍ ̛ ̨̛̦̖̚, ̡̨̨̛̯ ̯̖


̨̨̭̻̪̬̙̯̏̔̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̨̪̖̬̥̏́̏̌ ̦̌ ̯̖̍ ̔̌ ̨̐ ̬̹̌̔̌̏̌̚ ̨̯ ̨̥̖ ̛̥̖, ̡̡̨̯̌ ̨̪̙̖̣̖̹̌.
ˁ ̨̛̯̚ ̬̔̌ ʺ̛̖̣̦̌ ̦̜̌-̨̛̭̣̦ ̡̛̬̬̣̌̌̚ ̡̨̡̨̣ ̖ ̨̡̨̣̭̣̦̦̍̌̐̌ ̡̻̥ ˃̛̱̬̦; ̨̨̺̯̌̚ ̡̨̛̦̐̌
̨̨̯̔̐̌̏̌ ʫ̛̣̬̯̖̔̌ ̦̖ ̛̛̣̍ ̛̬̬̖̹̣̌̌̏̌̚ ̦̌ ̸̨̡̖̏ ̔̌ ̨̛̪̯̌ ̨̯ ̵̛̯̖̦̯̖ ̸̡̛̛̥̖̭̌̐ ̡̛̛̪̯, ̌ ̛
̨̨̛̯̪̬̖̔ ̡̨̬́̔ ̭̖ ̸̨̭̣̱̣̏̌ ̨̨̨̪̦̔̍ ̨̦̖̺.

ˁ̖̯̦̖ ʥ̖̣̖̐ ̦̪̱̭̦̣̌̌ ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ̛ ̭̖ ̻̬̦̣̌̏̌̚ ̡̻̥ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏ ̛̪̬̖̖̣̔, ̡̨̻̖̯̔ ̦̜̌-̸̨̖̭̯
̛̙̖̖̣̏ ̛̪̬ ̨̛̜̦̯̖̍ ̛̭ ̛̬̱̬̔̐̌; ̣̌̌ ̡̨̨̯̐̌ ̦̭̯̦̣̌̌̌̌ ̛̥̌̚ ̛ ̨̖̖̯̖̍̏ ̵̛̛̭̯̦̣̌, ʥ̖̣̖̐ ̨̦̖̪̦̏̌̚
̸̛̖̦̣̌̚̚ ̛ ̛̛̪̬̯̖̣̯̖́ ̥̱ ̸̨̪̖̖̏ ̦̖ ̨̐ ̛̛̖̣̏̔.

ʧ̣̌̏̌ VII

ʯ̌ ̨̙̱̙̖̯̔̔ ʺ̛̥

ˁ̖̐̌ ̡̬̻̯̌̌̚̚ ̭̖ ̸̨̦̭̌̏̌ ̡̻̥ ʺ̛̥, ʶ̨̨̣̪̯̌̌̏ ̙̱̙̖̔̔. ˃̛́ ̙̱̙̖̯̔̔̌ ̭̌ ̨̯̦̔̌̏̌
̛̬̖̦̌̍̌̏̚, ̨̪̦̖̙̖ ʺ̛̥ ̛̣̍ ̨̛̪̭̣̖̦̯̔́. ʺ̡̨̣̌ ̭̖ ̨̦̖̣̌̚ ̌̚ ̵̯́ ̨̛̬̔ ̏ ̛̬̖̦̯̖̔̏ ̛̦̔. ʻ̛̛̦̍-
̨̛̦̬̥̐ ̛̐ ̸̛̛̦̬̣̌̌ ̡̨̦́̐̌ ̴̛̖̣̯̖ ̨̯ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̣̌̌ ̦̖ ̛̐ ̸̨̛̛̣̍̌; ̌ ʶ̛̣̪̯̖̌̌̏ ̙̱̙̖̯̔̔̌ ̦̖
̸̨̛̛̣̍̌ ̡̨̨̛̦̐ ̨̭̖̦̏ ̭̖̖̍ ̛̭. ʺ̡̬̌̌ ̔̌ ̭̖ ̵̛̭̯̬̱̣̌̏̌ ̨̯ ̛̛̦̖̦̭̯̦̯̖̌̏ ̨̡̛̬, ̨̭̻̺ ̯̻̜
̛̛̦̖̦̙̣̌̏̔̌ ̛ ʫ̛̣̬̯̖̔̌, ̌ ̦̜̌-̨̨̥̦̐ ʰ̶̛̛̦̦̯̖̐̌̚; ̨̨̺̯̌̚ ̛̭̥̯̣́̌, ̸̖ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̭̌ ̛̥
̨̛̯̦̖̣ ̨̛̬̦̯̖̔ ̛̖̥̚. ʺ̨̨̦̐ ̛̪̬̖̔ ̡̬̣̌ ˇ̨̛̦̬̔ ˇ̖̣̱̦̌̐̔ ̔̌ ̨̜̖̔̔ ̨̯̻̏̔ ʺ̨̨̬̖̯, ʶ̛̣̪̯̖̌̌̏
̙̱̙̖̯̔̔̌ ̨̡̛̛̯̬̣ ̛̪̖̺̖̬̯̖ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ̸̨̛̪̦̣̌̌̚ ̔̌ ̻̣̯̔̍̌́ ̛̚ ̵̯́.

ʻ̡̨̛́ ̡̯̌̏̌̚, ̸̖ ̵̨̨̛̛̪̬̙̣̔̌̚ ̨̯ ̨̛̦́ ̙̱̙̖̯̔̔̌, ̡̨̨̛̯ ̏ ̛̪̬̭̯̬̌̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̛̛̣̍


̨̡̛̪̬̱̖̦̔ ̨̯ ̡̛̛̖̣̯̖̏ ̨̬̖̐̌̔̏ ̦̌ ̨̛̭̯̖̏ ̭̻̬̯̍̌́ ̏ ̸̛̣̖̦̯̖̔̌ ̸̨̛̛̯̦̚ ̨̛̣̭̯̍̌. ʺ̨̨̦̐ ̛̪̬̖̔
̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̛̛̥̦̣̌̌̚ ̯̖ ̦̌ ̪̌̌̔̚. ʤ̣̌ ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̛̛̣̍ ̨̨̛̥̣̬̜̦̌̍ ̛ ̖̍̚ ̨̨̭̪̬̐̔̌,
̨̯̬̱̦̔ ̛̛̦̥̬̣̌̌ ̛̥̖̯̣̌ ̛ ̛̬̱̔, ̯̌ ̭ ̨̬̖̥̖̯̏ ̛̛̱̣̌̐̍̚ ̨̨̪̬̖̙̦̯ ̛̭ ̡̨̡̨̹̏̌ ̛̱̥̖̦̖ ̛
̛̪̱̭̯̖̣̌̚ ̵̛̯̖̦̯̖ ̶̨̛̛̬̻̙̖̜̦; ̛̭̯̦̣̌̌ ̨̪-̛̬̖̦̔̍ ̨̯ ̸̨̛̛̯̦̯̖̚ ̛̭ ̶̨̛̛̭̬̦̔ ̛ ̡̛̛̭̦̣̏̌ ̔̌
̸̡̬̯̌̌ ̭ ̛̪̬̖̻̬̖̦̐̍ ̛̪̣̖̺ ̛ ̨̛̛̣̍́̏̚ ̡̛̭̯̻̪. ʰ ̭̖̏ ̡̪̌, ̡̡̨̯̌ ̸̡̛̛̭̏ ̨̯ ̡̛̙̱̙̖̹̔̔́ ̨̬̔, ̯̖
̛̛̣̍ ̸̣̖̔̌ ̨̪-̛̛̭̣̦, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̸̨̛̣̣̌ ̨̪ ̭̦̯̌̐̌̌ ̛̥, ̛ ̛̱̥̖̖̣ ̔̌ ̭̖ ̸̡̨̪̯̏̏̌ ̏ ̨̛̙̯̏̌ ̭̬̖̔
̦̜̌-̡̛̯̖̙ ̨̛̦̖̭̐̔. ʻ̨ ̨̪ ̨̬̖̥̖̯̏ ̦̌ ̛̦̹̌́ ̡̬̌̌̚̚ ̯̖ ̛̛̣̍ ̭̻̭̖̥̏ ̛̪̦̣̌̌̔̌̚ ̛ ̡̦̬̌̌́
̸̛̛̖̦̣̌̚̚ ̨̯ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚, ̡̨̌ ̦̖ ̭̖ ̨̬̯̍́ ʺ̛̥ ̛ ̥̯̔̏̌̌̌ ̥̱ ̨̛̭̦̖̏; ̌ ̨̛̬̔ ̛ ̌̚ ̙̱̙̖̔̔
ʺ̛̥ ̛̣̍ ̪̬̖̭̯̬̣̌́ ̨̨̛̦̖̥̖̬̦̏ Ͷ ̪̬̖̭̯̬̣̌́ ̛ ̬̖̦̌̍̌̏̚ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏.

ˁ̣̖̔ ̬̣̯̌̔́̌̌̚ ̭ ʥ̖̣̖̐ (̌ ̯̱̜ ̨̛̣̍ ̪̬̖̚ ̨̨̨̯̬̯̏ ̨̣̯́ ̨̛̪̬̔ ̨̨̭̯̯̍́̐̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̨̯
ʪ̨̛̬̯̌) ̦̖̺̯̌̌ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̣̖̚ ̌̚ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚. ʪ̨̻̙̖̯̖̔̏ ̨̛̹̣̔ ̨̪̬̖̙̖̬̖̥̖̦̦̔̏, ̌
̨̛̦̖̪̥̦̖̦̌̚ ̸̛̪̻̣̺̌ ̨̡̛̬ ̭̖ ̛̭̪̱̭̦̣̌ ̨̡̯̻̥ ˁ̖̖̬̏̌ ̛ ̨̪ ̛̬̖̦̔̏́ ˓̙̖̦ ̪̻̯ ̪̬̖̚ ˃̛̛̖̣̦̐, ̯̌
̛̻̬̣̱̣̏̏̌ ̡̦̭̻̖̌̏́̔ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐ ̨̪ ̪̦̯̌̌̔̌̌̚ ̶̛̬̦̐̌̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌. ʻ̨̥̣́̌ ̌̚ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̛̦
̵̨̛̯̔, ̛̦ ̨̡̨̪̜ ̛ ̨̯ ̶̨̛̣̏ ̭̖̏ ̨̪-̸̨̖̭̯ ̭̖ ̛̪̬̖̬̻̺̣̏̌ ̏ ̸̡̪̣́̌.

ʫ̦̔̌ ̨̦̺, ̨̡̨̯̔̌ ̭̖ ̨̛̭̪̯̜̣̌̏̌ ̏ ̡̥̬̌̌, ̖̍̚ ̔̌ ̪̣̯̌́ ̨̻̦̐, ˃̛̱̬̦ ̡̪̌ ̭̖ ̛̛̥̭̣̣̌̚ ̌̚
̨̛̙̯̏̌ ̛̭ ̛ ̥̱ ̭̖ ̨̨̛̭̯̬̣, ̸̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̐ ̨̛̪̬̥̖̦ ̡̻̥ ̨̪-̨̨̬̔̍. ͣ˃̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̡̛̯̬́ ̨̛̭̱̬̦̐
̛̱̖̙̺̖̍ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̛̭ ̨̯̜ Ͷ ̛ ̔̌ ̨̪̌́̚ ̵̨̬̯̌̌ ̛̭ ̨̯ ̣̐̌̔ ̛ ̭̯̱̔.͞ ʤ̣̌ ̦̖ ̦̖̣̌̚ ̡̻̖̔ ̔̌ ̨̐ ̛̛̬̔.

ʻ̌ ̛̭̱̯̬̦̯̌ ̨̪̖̣̏ ̡̹̜̯̌̌̌ ̛̭ ̦̌ ̀̐, ̭̖̏ ̨̪-̸̦̣̖̌̔̌ ̨̯ ˃̛̛̖̣̦̐ ̛ ʪ̨̡̛̛̬̯̭̯̖̌ ̶̛̛̬̦̐̌


Ͷ ̡̻̥ ̥̖̭̯̌, ̨̪ ̡̨̨̛̯ ̦̖ ̛̛̣̍ ̛̭̯̻̪̣̏̌. ˁ̣̖̔ ̛̯̬ ̛̦̔ ̪̻̯ ̛̭̪̬̖̣ ̏ ̛̪̦̯̖̌̌̔̚ ̨̡̛̛̪̬̜̦̦̌ ̦̌
̨̛̬̯̖̐, ̨̺ ̛̬̭̯̖̣̌ ̛̚ ˁ̨̡̛̛̬̦̭̯̌̌ ̨̛̣̦̔̌. ˃̥̌ ̨̥̖̭̯̦̭̯̯̌ ̭̯̣̌̏̌̌ ̨̣̐̌ ̛ ̵̭̱̌, ̨̡̛̛̯̜̏̌
̨̨̪̭̯̖̪̖̦̦ ̨̦̬̖̌̐ ̡̻̥ ̨̡̛̛̭̯̖̏ ̸̡̛̱̬̌.

ʻ̖ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̭̖ ̸̨̛̭̣̱̣ ̯̻̜, ̸̖ ̨̡̨̯̔̌ ̪̣̌̔̌ ̛̛̭̯̏́ ̸̬̔̌̚ ̦̌ ̛̖̦̔ ̨̻̙̖̦̔̔̏ ̖̦̔,
˃̛̱̬̦ ̛ ̵̨̬̯̌̌ ̥̱ ̭̖ ̡̛̛̱̬̣̏̌ ̏ ̡̻̭̯̣̐̌̌ ̨̯ ̡̛̛̖̣̖̦̚; ̨̪-̡̦̯̯̻̌̌ ̸̨̪̣̌̏̌̌̚ ̨̣̐̌ ̨̪̣̦́̌,
̡̨̻̖̯̔ ̨̨̨̪̯̖̣̦̔ ̛̛̣ ̡̦̱̪̌ ̭̖ ̛̣̣̏̌́ ̛̖̬̔ ̡̛̦̬̌̌. ʻ̨̛̯ ̡̱̏̚ ̦̖ ̭̖ ̸̱̣̏̌, ̨̭̖̦̏ ̵̛̛̯̯́
̨̻̙̖̦̔̔̏ ̨̹̖̪̯ ̏ ̡̛̣̭̯̌̌.

ʻ̨̖̦̖̜̦̌̔ ̛̖̦̔ ̨̯ ̸̛̪̯̖̌̌̚ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̸̡̨̛̛̭̣ ̦̌ ̨̦̖̚,


̛̻̬̦̣̌̚ ̨̡̪̬̜̌ ̡̛̥̻̦̯̖̌ ̔̌ ̭̖ ̨̡̪̬̬̯̌̔̏̌ ̛̯̬ ̛̪̬̖̻̬̖̦̐̍ ̴̛̛̱̬̐ ̏ ̛̛̭̏ ̡̛̦̥̖̯̌. ʦ̡̭́̌ ̨̯ ̵̯́
̡̥̻̦̖̣̌ ̡̪̬̖̯̻̪̦̌̌ ̨̯̬̍̌, ̣̌̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̯̱̜ ̭̖ ̛̛̙̖̣̔̏ ̨̻̬̍̚. ˃̛̱̬̦ ̛̥ ̡̛̦̣̏̌ ̔̌ ̭̪̬̯̌, ̌
̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̭̖ ̛̯̱̬̦̣̏̌ ̦̪̬̖̌̔ ̡̨̯̌ ̵̡̛̬̻̯; ̨̦ ̛̭̯̬̦̦̯̖̌ ̴̛̛̱̬̐ ̨̛̛̪̬̻̣̙̣̔ ̔̌ ̯̍́̐̌ ̛
̡̥̬̌̌ ̸̖ ʤ̨̦̬̔̐ ̛̐ ̨̛̭̪̣̍̌ ̭̻̭ ̛̭̯̬̖̣, ̖̔̏ ̨̯ ̵̯́ ̸̛̛̖̦̣̌̚̚ ̏ ̡̥̬̌̌. ˃̬̖̯̯̌̌ ̭̖ ̨̡̣̌̌̌̚ ̨̪-
̦̍̌̏̌ ̛̛̣ ̨̪-̨̦̯̬̖̦̌̏̌̌, ̯̌ ̨̛̭̯̦̣̌̌̌̚; ̡̨̨̭̬ ̡̛̖̭̖̯̔ ̡̨̛̬̌̏ ̶̬̻̖ ́ ̸̛̛̭̬̣̐̌̍, ̨̛̛̪̣̣̏̌ ̛
̛̛̛̪̬̯̭̦̣̌ ̡̻̥ ̖̥̯́̌̚, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̭̖ ̨̬̖̣̍̌ ̛ ̵̪̖̣̌̌ ̡̨̯̌ ̛̔̏ ̬̏́̚. ʤ̣̌ ˃̛̱̬̦ ̸̨̛̯̣̔̌ ̛
̸̭̻̣̣̐̌ ̨̛̭̯̖̏ ̵̨̬̌.

Ͷ ˍ̨ ̭̯̖ ̵̛̦̣̏̌̌ ̡̯̱? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ̨̯̜. Ͷ ʰ ̛̍̏̌ ̛̣ ̔̌ ̭̯̖ ̨̡̨̯̣̚ ̛̛̭̬̖̪̏? ˃̌ ̨̯ ̖


̨̬̖̦̔̍ ̛ ̨̪̬̖̭̯̬̣̌́. ˁ ̡̡̨̌̏ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̦ ̛̦̬̖̌̏̔?

Ͷ ˈ̪̖̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʤ̨̦̬̔̐ ̛ ̨̡̪̣̌̌̚ ̨̡̻̬̖̦̯̏̌̏̌̌ ̛̭ ̡̬̻̌. Ͷ ʽ̡̬ ̺̖ ̔̌ ̖ ̛̛̣ ̨̦̖̺ ̨̬̱̔̐
̨̯ ̨̯́ ̦̱̭̖̦̐ ̨̬̔. ʪ̌ ̨̐ ̛̱̖̥̍!

Ͷ ˃̻̜ ̥̱ ̭̖ ̪̌̔̌, ̨̖̯̌̔̚ ̛̦ ̸̨̨̬̬̌̌̏̌̚ Ͷ ̨̛̣̔̍̌̏ ̬̱̔̐, ̡̨̨̜̯ ̛̣̍ ̖̣̏̚ ̨̯̬̯̍̌̌. Ͷ
ʦ̻̯̬̖ ̦̥́̌ ̨̛̦̺, ̨̭̖̦̏ ̶̡̨̛̬̖̦̌ ̛ ̸̡̥̻̖̯̌̌.

Ͷ ʻ̖ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦, Ͷ ̨̬̯̍̌̔̌ ̖. Ͷ ʺ̜̌ ̺̖ ̭̖ ̨̡̙̖̌ ̸̨̛̭̯ ̛ ̨̨̪̬̭̯ ̙̱̙̖̔̔. ʿ̱̭̦̖̯̖


̨̐ ̔̌ ̨̨̨̛̪̬̥̐̏.

˃̻̜ ʺ̛̥, ̨̙̱̙̖̯̔̔, ̦̣̻̣̌̏́̚ ̏ ˀ̡̌̌̌̚̚ ̌̚ ʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦. ʯ̨̨̺̯̌ ̨̺̥ ̨̐ ̛̪̱̭̦̣̌,
̨̯̜ ̭̖ ̵̛̻̬̣̣̏ ̦̌ ̡̨̣̖̦̖ ̪̬̖̔ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̛̥̣̣̌̚ ̔̌ ̨̐ ̨̪̺̯̌̔́.

Ͷ ˁ̯̬̌ ̭̻̥ Ͷ ̡̬̖̻̣ Ͷ ̛ ̖̖̦̍̔. ˋ̨̛̭̯ ̛ ̨̨̪̬̭̯ ̙̱̙̖̔̔, ̡̡̨̯̌ ̭̥̌ ̡̹̌̏̌̚, ̌ ̦̖ ̨̡̬.
ʺ̛̥ ̭̖ ̸̛̦̬̥̌̌. ʻ̖ ̛̥ ̨̨̪̣̜̏́̏̌̚, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀, ̔̌ ̥̖ ̨̪̱̯̐̍́ ̖̍̚ ̸̛̛̪̬̦̌, ̡̡̨̯̌ ̵̛̍̌ ̨̛̛̭̯̬̣
̨̡̛̬̯̖.

ˁ̛̻̙̣̣̌ ̨̐ ˃̛̱̬̦ ̨̯ ̶̭̻̬̖, ̣̌̌ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ̨̨̭̯̬̐:

Ͷ ʥ̖̖̦̔ ̛̣̖̙̹̐̔̌̚, ʺ̛̥, ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̖ ̨̭̯̬̦̦̌ ̯̱̜ ̌̚ ̨̖̦̔ ̙̱̙̖̔̔; ̨̦ ̨̭̪̬̖̔ ̥̖̦ ̛̦̖
̭̥̖ ̨̺̖ ̨̪-̛̖̦̍̔ Ͷ ̣̖̀̔ ̖̍̚ ̨̨̪̭̣̦̔ ̛ ̖̍̚ ̛̛̪̬̯̖̣́. ʤ̡̨ ̛̯ ̡̙̌̌, ̸̖ ̭̬̖̔ ̛̯́ ̨̛̦̖̭̐̔
̡̨̨̛̦̐ ̦̖ ̛̺̥̌̔ ̨̭̥̌ ̨̯ ̨̙̣̭̯̌, ̡̡̻̌̏ ̨̡̯̱̪ ̺̖ ̛̦ ̨̛̪̬̖̣̙̹̔?

Ͷ ʻ̖ ̦̥̌̚ ̡̡̨̌̏ ̙̖̣̖̹̌, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀ Ͷ ̨̛̪̬̖̪̣̔̌̏̚ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʺ̛̥.

Ͷ ʦ ̛̦̖̹̦̯̖̔ ̡̛̯̖̙ ̬̖̥̖̦̏̌ ̦̖ ̡̛̭̥̖̌ ̨̨̥̦̐! Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦ ̛ ̵̛̻̬̣̣̏ ̸̪̖̣̖̦̌ ̨̬̏̚
̨̡̨̨̦̣̌, ̌ ̻̙̻̯̔̔ ̭̖ ̸̛̭̯̣̌ ̏ ̸̨̛̯̖ ̥̱. Ͷ ˁ̨̥̌ ̨̖̪̭̖̦̍̌̚ ̛̪̬̯̀, ̯̌ ̔̌ ̦̖ ̛̭̪̥ ̛̚ ̛̣̙̦̯̖̏̌
̨̛̬̐. ˁ̨̛̱̬̦̐ ̛̥̹̌ ̨̨̨̪̦̔̍ ̨̥̭̯́.

Ͷ ʰ̥̥̌ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ʺ̛̥, Ͷ ̨̦ ̦̖ ̨̥̐̌ ̔̌ ̨̐ ̨̪̬̖̣̙̔̌ ̌̚ ̨̡̯̱̪. ˃̻̬̖̏̔ ̭̻̥ ̭̯̬̌, ̌̚


̔̌ ̛̙̖̏́ ̨̪̔ ̨̡̨̛̯̬̯ ̦̖̖̍.
Ͷ ʺ̨̙̖ ̛ ̔̌ ̦̖ ̭̯̬̖̖̹̌ ̸̖̖̏ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʤ̨̦̬̔̐, ̡̛̛̪̬̭̯̻̪̜̏̌ ̡̻̥ ̨̦̖̐ ̭ ̨̦̙ ̏ ̬̯̔̌̏̌̌̚
̛̭ ̡̬̻̌. Ͷ ʦ ̯̱̜ ̨̪̦̖ ̦̥̌̚ ̡̡̌ ̔̌ ̛̯ ̨̨̪̥̦̐̌.

Ͷ ʧ̨̨̭̪̬̔̌̀! Ͷ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̭̖ ʺ̛̥, ̛̦ ̛̙̏, ̛̦ ̱̥̬̣́ ̨̯ ̵̭̯̬̌, ̛ ̭̖ ̸̡̨̛̪̣̏ ̏ ̡̨̣̖̦̖̯̖


̦̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʯ̱̌̐̍́ ̛̣ ̨̛̙̯̏̌ ̛̭, ̛̖̏ ̡̪̻ ̛̱̯̖̐̍ ̨̛̛̙̣̺̖̯; ̨̨̺̯̌̚ ̦̖ ̺̖ ̨̐ ̨̡̛̯̬̖̯̖ ̖̍̚ ʺ̛̥.
ʻ̖ ̨̥̐̌ ̔̌ ̨̐ ̨̯̭̯̻̪́, ̣̌̌ ̨̥̐̌ ̔̌ ̛̏ ̛̪̬̯̀́. ˁ̖̐̌ ̯̥̌ ̛̥̌ ̨̨̥̦̐ ̸̨̪̖̖̏ ̨̥̭̯́, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯
̡̨̦́̐̌; ̨̛̥̦̦̌̚ ̛̭ ̵̨̨̛̯̔̌ ̛̛̦̌̏̌̐̚.

ʰ ̭̖ ̡̬̪̣̣̌̌̌̚.

Ͷ ʮ̨̛̯̻̯̏ ̛̯ ̖ ̨̪̺̖̦̌̔, ʺ̛̥ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ʿ̨̦̖ ̨̨̖̯̔̔ ̭̖ ̨̖̬̖̥̔̍ ̨̔ ̨̻̬̣̯̍̐̌̌ ̥̱ Ͷ ̵̨̛̪̻̬̣̣̔̏ ʤ̨̦̬̔̐.

ʤ̣̌ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̻̬̯̣̌̏́̚ ̡̻̥ ̨̦̖̐ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʤ̡̨ ʺ̛̥ ̖̍̚ ̛̥̥̌̌̚ ̛̦ ̨̯̖̖̏̔ ̏ ̨̭̏́ ̨̥̔ ̛ ̡̨̌ ̨̛̯̚ ̨̥̔ ̖ ̨̻̬̔̍, ̭ ̯̱̜ ̺̖ ̨̡̛̯̱̪
̨̛̙̯̏̌ ̛̭; ̛ ̡̨̛̦̜ ̨̯ ̨̛̥̯̖ ̵̨̬̌ ̦̖ ̺̖ ̨̐ ̨̛̪̱̐̍. ʶ̻̣̦̌ ̭̖.

˃̨̐̌̏̌ ʺ̛̥ ̶̖̣̱̦̣̌ ̡̨̣̖̦̖̯̖ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̪̬̱̥̣̔̌:

Ͷ ʺ̛̥ ̺̖ ̛̯ ̻̖̍̔ ̛̪̬̯̖̣́, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀. ʰ̨̪̻̬̥̏̚ ̨̪ ̣̭̐̌̌ ̛ ̨̭̣̯̏̌̌ ̯̖ ̵̖̏̚ ̌̚ ̴̖̣. ʤ̣̌
̛̯ ̛̭ ̸̨̡̖̏ ̛ ̯̻̜ ̖ ̨̪-̨̬̖̔̍. ʺ̛̥ ̦̖ ̸̨̛̍̌ ̴̛̖̣̯̖.

Ͷ ʶ̻̖̔ ̖ ̯̌́ ̨̯̏́ ̡̻̺̌? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ʤ̨̦̬̔̐. Ͷ ʪ̨̦̌ ̔̌ ̖ ̨̬̔̍̌, ̨̺̥ ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ʤ̨̦̬̔̐
̔̌ ́ ̨̭̪̖̣̔́ ̭ ̙̱̙̖̔̔. ʯ̨̨̺̯̌ ʤ̨̦̬̔̐ ̦̖ ̸̨̛̍̌ ̙̱̙̖̯̯̔̔̌̌. ʻ̨̛̖̯̐̏́ ̨̬̔ ̛̔̏̌ ̨̯ ̨̡̛̯̌̚ ̛ ̦̖
̖ ̨̦̖̭̻̣̔ ̨̛̬̔̍ ̨̛̭̪̥̖̦ ̌̚ ̛̯́ ̨̛̬̦̐̚ ̛̯̬̏̌.

Ͷ ʰ ̨̺̖ ̨̪-̨̛̣̹ ̨̛̭̪̥̖̦ ̖ ̨̛̭̯̣̌̏ ̌̔̚ ̭̖̖̍ ̛̭ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʺ̛̥. Ͷ ˍ̖ ̶̛̪̬̖̖̦̯̖ ̡̡̻̌̏
̖ ̨̥̻̯̔ ̛̥, ̡̨̨̯̐̌ ̨̐ ̛̛̯̖̏̔. ʻ̨ ̨̪ ̪̻̯́ ̺̖ ̛̏ ̯̬́̍̏̌ ̛̭̖̯̣̦̏̌, ̵̨̛̦̖̪̯̦̏̌ ̣̖̀̔. ˁ̣̖̔ ̬̖̥̖̏
̺̖ ̨̜̔̔̌ ̔̌ ̛̏ ̨̯̖̏̔̌.

ʰ̛̪̬̣̌̏̚ ̭̖ ̛ ̨̪̖̣ ̨̯̬̯̍̌̌.

Ͷ ʻ̖, ̦̖! Ͷ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ʤ̨̦̬̔̐. Ͷ ʻ̛̣̌ ̦̖ ̺̖ ̨̨̛̪̣̹̏̚ ̨̯̏̌, ̣̯̬̐̌̏̌̌̀? ʰ̡̦̌ ̸̨̪̖̖̏
̦̥́̌ ̔̌ ̛̛̥̏̔ ̛̻̬̯̔́ ̨̡̛̦̖̦̐̔.

Ͷ ʦ̸̖̖ ̛̪̬̯̻̥̦́̏̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʻ̡̖̌ ̛̦ ̨̛̭̯̌̏ ̨̦̖̺ ̏ ̨̣̌̐̚. ʪ̌ ̛̻̬̙̥̌̔̚ ̛̣


̨̯̬̯̍̌̌ ̛̯ ̛ ̨̯̬̏̌̌ ̏ ̦̖́, ʺ̛̥?

ʤ̣̌ ̛̪̬ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ʺ̛̥ ̨̨̨̯̦̏ ̵̬̱̦̣̌ ̦̌ ̡̨̣̖̦̖, ̨̖̯̍̚ ̨̯ ̨̯̬̖̏̐̌.

Ͷ ʤ̡̨ ʺ̛̥ ̭̥̯̹̖́̌ ̔̌ ̛̏ ̛̣̻̙̖̚, ̛̦̥̌ ̺̖ ̭̖ ̻̬̦̖̏ ̛̬̌̌̔̚ ̡̡̦́̌̏̌ ̛̭ ̵̖̯̏̌ ̨̯̬̍̌,
̪̻̣̦̌ ̭ ̡̨̛̬̖̦? Ͷ ̡̡̛̻̣̦̣̏̌̚ ̨̯̜. Ͷ ʿ̡̌ ̺̖ ̨̜̔̔̌. ʿ̱̭̦̖̯̖ ̥̖ ̔̌ ̛̭ ̻̬̏̏́ ̭ ̙̍̌̐̌̌!

Ͷ ʻ̥́̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ˍ̨̥ ̦̖ ̡̛̭̹̌ ̔̌ ̭̖ ̛̬̖̣̹̌̔̚ ̭ ̨̯̬̯̍̌̌, ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌


̨̭̯̦̖̹̌ ̛̪̬ ̦̖́. ʺ̨̙̖ ̛̍ ̖̦̔̌ ̨̦̺ ̨̪̔ ̻̙̔̔̌ ̺̖ ̯̖ ̡̦̬̌̌̌ ̦̌ ̨̭̜̏ ̬̖̔ ̔̌ ̛̦ ̨̛̪̙̣̹̌.

ʤ̣̌ ̛ ̨̯̜, ̡̡̨̯̌ ̨̛̥̦̦̌̚ ̨̯ ̛̬̱̯̖̔̐, ̖̣̣̌̍́̌̚̚, ̸̖ ʺ̛̥ ̭̥̯̣́̌ ̨̯̬̏̌̌ ̛̭ ̌̚ ̨̨̥̦̐ ̨̪-
̶̖̦̖̦, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̛̣̖̙̣̐̔̌̚ ̦̌ ̪̬̻̏ ̨̪̣̖̐̔.
ʽ̛̯̖̣̏ ̨̨̭̯̬̯̌ ̙̱̙̖̔̔ ̨̔ ̨̭̏́ ̛̛̦̖̪̬̖̯̣̏̏ ̡̛̍̏̌, ̌ ̨̯ ̪̬̖̚ ̶̨̨̣̯́ ̬̖̥̖̏ ̨̨̥̻̬̥̬̖̣
̦̌ ̡̡̦̻́̌̏ ̭̯̬̦̖̦̌ ̡̛̖̚, ̡̭̹́̌ ̦̯̖̦̣̌̐̌ ̨̯ ̬̖̦̔̏̌ ̨̥̬̌̌̚; ̣̌̌ ̡̨̨̯̐̌ ̛̻̬̣̏̌̚ ̡̡̬̯̌̌̌ ̥̱,
̛̖̦̻̙̏̔̚ ̡̨̥̣̻̦̣̌. ʤ ̨̛̦́, ̡̨̨̛̯ ̛̛̣̍ ̦̌ ̭̯̬̙̌̌, ̶̣́̌ ̨̦̺ ̨̐ ̛̛̙̣̏̔̌ ̔̌ ̛̭̖̔ ̨̖̥̻̣̦̍̏̚ ̛
̨̨̛̦̖̪̙̦̔̏ ̡̨̯̌ ̡̡̥̻̌, ̨̭̥̌ ̛̖̭̻̦̦̯̖̍̚ ̥̱ ̸̨̛ ̛̣̖̭̯̖̣̍ ̛ ̛̹̬̖̣̌ ̦̭̥̌̌-̦̯̥̌̌ ̛̚ ̡̥̬̌̌.

ʿ̨̛̛̬̬̚ ̻̙̻̯̔̔ ̪̬̖̭̯̦̣̌̌ ̛ ̯̻̬̏́ ̡̬̯̬̻̭̣̌̌̚ ̡̨̨̛̬̦̯̖ ̦̌ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌. ˄̨̨̯̬̯ ̨̨̹̣̔


̨̪-̡̨̬́, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̨̯ ̨̨̥̦̐ ̛̦̔ ̦̭̥̌̌, ̛ ̨̯̪̻̣ ̵̨̪̣̻ ̨̡̯̻̥ ˓̐̌ ̸̛̛̬̭̯̣̌̚ ̨̖̬̏̔ ̨̛̭̦̽ ̦̖̖̍
̨̡̨̨̣ ̨̨̛̬̺̯̐́̏̌̚ ̶̭̣̻̦̖. ʺ̛̥ ̭̖̣̔́ ̨̛̦̖̪̙̖̦̔̏ ̛ ̦̥́; ̡̛̯̖̙̯̖ ̥̱ ̸̡̛̣̖̪̌ ̛̛̣̍ ̨̛̯̪̱̭̦̯̌
̛ ̛̛̱̯̬̦̦̯̖ ̸̛̣̻ ̨̐ ̡̛̛̬̬̣̌̏̌̚ ̪̬̖̻̬̖̦̐̍ ̛ ̵̭̻̭̱̬̖̦ ̨̯ ̨̭̯̬̭̯̌. ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̛̛̪̬̣̌̏̚, ̨̪̣̖̦̣̐̔̌
̨̐ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʦ̸̖̖ ̖ ̨̭̖̯̣̏.

˃̨̐̌̏̌ ʺ̛̥ ̨̨̛̯̬̣̏ ̸̨̛ ̛ ̸̨̨̛̪̭̣ ̻̙̖̯̯̏̌̌ ̨̡̨̨̣ ̨̦̖̯̖̚ ̛̭; ̌ ̡̨̨̯̐̌ ̨̐ ̛̬̻̬̣̌̏̌̚̚,
̡̛̬̖̻̣̚ ̨̛̭̬̖̪̏:

Ͷ ʧ̶̛̣̱̪, ̨̪̥̦̖̯̖̌̚ ̨̖̦̔! ʻ̡̨̛̐̌ ̦̖ ̬̻̜̯̖̏̏̌̚ ̙̱̙̖̔̔! ˃̨ ̦̖ ̺̖ ̛̏ ̨̛̪̬̭̯. ʻ̖ ̡̛̭̥̌


̔̌ ̱̥̬̌, ̨̦ ̛̬̌̌̔̚ ̯̱̜, ̨̺ ̵̨̛̭̯̬̯̖, ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛̥ ̛̪̣̥̯̌ ̣̯̀̌ ̨̥̬̌̌̚. ˁ̖̐̌ ̭̻̙̣̥̌́̏̌ ̌̚
̨̨̛̖̺̦̖̯̍̌.

Ͷ ʤ̚ ̸̨̖̍̌ ̦̖ ̭̻̙̣̥̌́̏̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ˃̛ ̺̖ ̥̖ ̨̯̖̖̹̏̔ ̏ ̨̥̔̌ ̛̭. ʪ̨̨̯̐̌̏̌


̦̥́̌ ̔̌ ̨̨̛̬̥̐̏ ̌̚ ̭̥̻̬̯. ˃̡̌̌̏̌ ̖ _̨̥̯́̌_ ̨̣̏́.

˃̨̜ ̭̖ ̬̣̏́̚ ̨̣̭̯̦̏̌ ̏ ̸̨̛̯̖ ̦̌ ̨̙̱̙̖̯̔̔ ̛ ʺ̛̥ ̦̖ ̨̥̻̣̐ ̔̌ ̨̛̱̭̯; ̶̛̥̣̦̌̌ ̛̛̥̣̌
̛̭̣̯̌̌ ̔̌ ̭̖ ̨̪̬̖̬̯̍́ ̭ ̨̪̣̖̐̔̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̡̨̨̯̐̌ ̛̣̍ ̦̖̖̦̐̏ ̛̛̣ ̨̯̻̬̏̔ ̙̖̣̖̣̌ ̨̦̖̺. ˁ̡̨̨̬
̡̛̪̣̖̦̦̻̯ ̛̻̬̦̣̏̌̚ ̣̐̌̏̌ ̛ ̭̯̦̣̌̌ ̦̌ ̨̦̖̚.

Ͷ ˁ̣̖̜̔̏̌ ̥̖, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀! Ͷ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏ ̨̯̜.

Ͷ ʪ̨̬̖̍! Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʤ ̭̖̐̌ ̺̖ ̨̔̍̌̏́ ̨̖̦̔: ̛̬̬̥̌̍̌̚ ̨̯̯̏́̌ ̨̨̬̭̯̐̔. ʺ̨̙̖ ̔̌
̱̥̬̖̹, ̣̌̌ ̸̖̖̏ ̦̥́̌ ̔̌ ̯̖ ̬̻̥̖̏̏̌̚.

Ͷ ʻ̥́̌ ̔̌ ̱̥̬̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʺ̛̥. Ͷ ʰ̜̯̖̔̏̌!

ˁ ̛̯́ ̛̱̥̔ ̛̐ ̨̯̖̣̏ ̡̻̥ ̨̨̥̭̯̯́, ̡̨̻̖̯̔ ̨̐ ̨̛̛̣̣̌̏̚, ̛ ̸̨̨̛̪̭̣ ̦̌ ̪̌̌̔̚.

Ͷ ˃̥̌ ̖ ̨̥̯́ ̨̥̔! Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜. Ͷ ˁ̨̛̱̬̦̐ ̸̨̖̭̯ ̭̯̖ ̨̐ ̛̛̙̣̏̔̌, ̨̨̺̯̌̚ ̖ ̨̡̛̭̏.
ˌ̵̬̱̦̌̍̔ ̨̐ ̸̵̛̦̬̥̖̌̌, ̛̪̬̖̔ ̴̛̖̣̯̖ ̔̌ ̨̪̬̥̖̦̯́ ̸̡̛̛̭̏ ̛̦̦̌̏̌́̚.

ʰ ̸̡̛̛̭̏ ̛̛̖̣̏̔, ̸̖ ̸̨̛̭ ̡̻̥ ʧ̨̛̣́ ̵̻̣̥ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔, ̨̯ ̸̨̛̯́ ̨̣̐̌ ̣̐̌̏̌ ̡̛̪̱̺̦̻̯̌ ̭̖
̡̛̬̬̣̌̏̌̚ ̦̌ ̨̨̥̦̐ ̛̣̖̏̐ ̨̡̨̨̦̣̌.

Ͷ ʦ̛̛̙̣̔̌ ̭̥̖ ̨̐, ̨̦ ̦̖ ̨̨̛̯̣̍̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʤ̨̦̬̔̐. Ͷ ˃̌ ̡̡̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̥̌ ̯̥̌
̨̨̖̪̭̦̍̌̚ ̛̱̖̙̺̖̍, ̨̏̔̌ ̛̛̣ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍ ̨̯ ̨̦̱̜, ̨̺ ̛̦ ̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍? ˃̡̌̌ ̛̭ ̛ ̵̦̖̌̚, ̸̖
̺̖ ̛̦ ̛̛̥̥̹̌̚. ʶ̨̜ ̭̖ ̡̛̬̖ ̦̌ ̵̬̻̏?
Ͷ ˌ̨̡̛̛̬̯́ ̨̨̬̍̚ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̨̡̙̖̌ ̨̪-̨̻̬̔̍ ̨̯ ̨̨̭̪̯̜̦̖̯̌̏̌ Ͷ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʤ
̨̯ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̭̖ ̛̙̏̔̌ ̦̣̻̙̌̔ ̛ ̛̹̬. ʪ̨̬̖̍, ʺ̛̥, ̺̖ ̨̜̔̔̌ ̔̌ ̛̏̔́ ̡̡̨̌̏ ̛̦ ̪̬̖̣̹̔̌̐̌.
ʶ̨̡̨̣ ̬̖̥̖̏ ̺̖ ̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̌̚ ̦̭̌, ̵̨̛̦̖̪̯̦̯̖̏̌ ̣̖̀̔, ̔̌ ̛̭̯̦̖̥̐ ̨̯̥̔̌?

Ͷ ˉ̣́ ̖̦̔, ̸̡̌ ̨̔ ̸̭̥̬̦̖̌̌̏̌, ̡̨̌ ̯̬̻̦̖̥̐ ̖̦̏̔̌̐̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʺ̛̥.

ˁ̡̨̨̬ ̦̯̍̌̔̌̌ ̨̪̖̣̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚; ̸̨̦̖̣̌ ̛̻̬̖̣̏̏ ˃̛̱̬̦ ̛ ʺ̛̥. ʶ̨̨̯̐̌ ̛̦̪̱̭̦̣̌̌ ̨̛̬̯̖̐,
̛̯̬̻̦̣̐̌ ̨̪-̨̛̪̬̖̪̣̔̌̏̚, ̣̌̌ ̶̣̯́̌̌ ̨̥̖̭̯̦̭̯ ̛̣̖̙̣̐̔̌̌̚ ̖̥̻̣̦̍̏̌̚ ̛ ̪̱̭̯̌. ʽ̛̛̯̥̦̣̌
̡̛̱̪̺̯̌̌ ̡̛̦̬̌̌ ̛ ̸̨̛̪̦̣̌ ̔̌ ̭̖ ̸̡̛̯̌̏̌̚; ̨̨̺̯̌̚ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̭̖ ̛̛̣̔̐̌̚ ̏ ̸̨̛̛̯̦́̚ ̡̬̜̌ ̦̌
̨̡̛̛̭̏ ̻̬̍̔̌, ̡̨̨̛̯ ̛̬̖̣̣̌̔́̚ ̨̛̛̣̦̯̖̔ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦ ̛ ʻ̨̬̌̐, ̯̌ ̨̛̬̔ ̡̨̨̥̖̦̦̯̌ ̥̱ ̨̨̛̪̦̙̖̔
̨̛̣̍ ̨̡̨̛̦̭̌̏. ʻ̛̖̬̦̯̌̏́ ̥̱ ̸̨̛̯̖̦̚ ̡̨̭̣̦ ̭̖ ̸̡̛̣̌̏̌̚ ̨̪̣̦̌̏ ̨̦̬̖̌̐ ̡̻̥ ̵̛̬̖̖̯̯̖̍ ̭̬̖̔
̡̛̬̖̔ ̸̨̡̛̛̬̐ ̨̯ ̛̬̖̍̚, ̡̛̛̣̦̌ ̛ ̛̪̬̭̯̬̌̌ ̛̛̯̬̻̦̣̏ ̻̬̖̯̔̏̌, ̛̛̪̣̏ ̡̨̛̬̖̦ ̏ ̡̭̣̯̌̌̌. ʽ̡̨̨̣
̨̨̨̛̪̦̙̖̯̔ ̛ ̨̪ ̨̛̣̦̯̖̔ ̡̨̨̭̣̦̖̏ ̦̌ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̛̬̭̯̖̣̌ ̶̛̻̭̯̣̐̌̌ ̨̯ _̨̖̣̭̌̐;_ ̣̌̌ ̭̯̬̻̥̦̯̌̌
̥̱ ̛̭̏̌ ̣̐̌̏̌ ̛̣̍̌ ̨̣̐̌, ̨̭̥̌ ̸̖̬̖̦̏ _̨̭̖̬̖̦̐_ ̨̡̛̪̬̣̏̌ ̡̛̭̣̯̖̌ ̡̨̯̌ ̛̥̦̯̌́.

ʶ̨̨̯̐̌ ̨̭̣̖̖̻̯̔̍̔ ̨̛̯̥̦̣̌, ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̛̛̛̦̣̙̣̌̍ ̨̨̨̛̪̦̙̖̯̔ ̦̌ ̵̻̣̥̌. ˁ̖̐̌


̛̛̣̔̏̌ ̨̡̯̻̥ ̭̖̖̬̦̯̏̌̌ ̭̯̬̦̌̌, ̨̨̺̯̌̚ ̡̯̌̌ ̛̐ ̨̖̣̏̔ ʺ̛̥, ̛ ̸̛̣̻̯̖ ̦̌ ̨̨̣̺̯̌́̏̌̚̚ ̶̭̣̻̦̖
̛̪̣̌̔̌ ̵̻̬̱̏ ̡̨̨̬̦̯̌̌ ̦̌ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔, ̌ ̸̡̛̛̭̯̏́ ̨̭̖̬̖̦̐ ̡̨̯̻̥ ̛̣̍ ̶̴̬̻̦̣̌̌̚.

Ͷ ʧ̣̖̜̯̖̔̌! ʶ̬̻̏ ̛̥̌ ̨̪ ̨̛̯̚ ̵̬̻̏ Ͷ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏ ʤ̨̦̬̔̐.

Ͷ ʦ̭̖ ̨̺̖ ̦̖ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦.

ˁ̶̨̣̻̦̖̯ ̸̨̖̦̖̣̚ ̛ ̛̚ ̸̨̡̛̛̣̦̯̖̔ ̭̖ ̛̭̬̣̍̌ ̸̬̔̌̚. ˁ̖̐̌ ̵̻̣̥̻̯ ̭̖ ̛̛̭̣̏́̏̌̚ ̨̯̪̬̖̔ ̛


̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̭̖ ̸̛̛̱̣̌̔̚ ̨̺̌̚ ̖ ̨̪̯̬̖̖̦̍ ̸̨̏̔̌ ̛̪̬ ̨̡̨̯̣̏̌ ̭̦́̌ ̶̖̣. ʤ̣̌ ̡̨̨̯̐̌ ʺ̛̥ ̛̐
̨̪̖̣̏ ̦̪̬̖̌̔ ̛ ̛̖̣̏̚ ̔̌ ̭̖ ̡̯̖̬̯̌́ ̨̪ ̨̛̪̭̣̖̦̯̖̔ ̛̭̯̬̻̥̦ ̡̨̨̭̣̦̖̏, ̛̬̬̣̌̍̌̚, ̸̖ ̨̯̜ ̭̣̖̔̏̌
̡̡̦́̌̏̌ ̯̜̦̌̌ ̡̪̻̯̖̌, ̨̯̖̣̦̍́̌̌̚ ̭ ̛̬̖̦̔̏ ̶̛̦̌̚. ˁ̖̐̌ ̡̛̣̻̯̱̹̖̣̌ ̦̭̥̌̌-̦̯̥̌̌ ̛ ̡̨̦̻̖̯̌̔ ̛
̔̌ ̨̛̪̣̖̦̖̣̐̔, ̛̛̙̣̏̔̌ ̸̛̥̬̦̌ ̖̬̖̯̔̌ ̛ ̨̛̪̬̪̭̯̌ ̛̛̣ ̛̭̯̬̻̥̦ ̨̛̦̣̦̺̌̔̌ ̡̻̥ ̡̛̛̭̣̭̯̌
̶̛̛̪̱̺̦̌ ̭ ̨̡̛̻̣̔̍ ̛̥́ ̛ ̡̛̛̪̱̦̯̦̌, ̡̛̛̬̯̌̚ ̨̯ ̡̛̯̬̻̦ ̛ ̡̛̛̻̪̦. ʥ̖̚ ̸̨̏̔̌ ̛̺̖̣ ̔̌ ̭̖ ̣̱̯̯̌
̨̪ ̛̯́ ̥̖̭̯̌ ̛̦̔ ̦̬̖̌̔, ̨̡̨̯̔̌ ̦̥̖̬̯̌́ ̛̖̬̦̏́ ̪̻̯.

ʻ̜̌-̭̖̯̦̖ ̨̛̛̭̯̦̣̔̐̌ ̨̪-̨̭̯̬̻̥̦, ̣̌̌ ̛ ̨̪-̨̡̨̛̯̬̯ ̨̥̭̯́. ʿ̬̖̚ ̡̛̭̖̦̯̖ ̦̌ ̛̭̯̬̌


̡̛̛̣̦̌ ̛̦̣̖̣̌̏̚ ̻̏̏ ̨̡̛̭̏ ̡̻̭̯̣̐̌̌ ̨̯ _̨̖̣̭̌̐,_ ̡̨̻̖̯̔ ̛̚ ̸̬̔̌̌̚ ̭̖ ̨̦̭̖̣ ̨̭̣̭̯̖̦̌̔ ̨̬̥̯̌̌.
ˁ̖̯̦̖ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̛̥ ̭̖ ̸̛̛̪̬̖̣̌̚ ̨̯̖̭̦̏̌ ̛ ̡̣̐̌̔̌ ̡̥̖̦̦̌̌ ̭̯̖̦̌, ̸̖̦̖̺̌̚ ̦̖̜̖̔ ̨̦̬̖̌̐ ̏
̡̭̱̥̬̌̌.

Ͷ ˃̱̜ ̛̣ ̖ ̨̪̬̯̯̌̌ ̦̌ ̨̯̏́ ̨̥̔? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʶ̯̌̏̌̚, ̸̖ ̙̱̙̖̯̯̔̔̌̌ ̸̨̛̛̣̍̌


̡̡̥̻̌̌.

ʰ ̨̯̜ ̛̛̪̬̭̯̻̪̣ ̨̪-̨̛̣̍̚, ̌̚ ̔̌ ̦̖ ̭̖ ̨̛̪̯̌ ʺ̛̥ ̔̌ ̛̐ ̛̛̬̖̐̌̚ ̡̦̬̌̌́.

Ͷ ʻ̖ ̦̌ ̨̥̔̌, ̌ ̦̌ ̨̬̔̏̌ Ͷ ̨̨̯̻̬̦̣̏̌ ̨̙̱̙̖̯̔̔.

ʿ̨̭̣̖ ʺ̛̥ ̛̣̌̏̚ ̨̦̣̌́̏ ̨̡̪̬̜̌ ̨̨̨̛̪̦̙̖̯̔ ̦̌ ̡̦̬̯̌̌̌̌ ̛ ̭̣̖̔ ̛̜̭̖̯̦̔̏̌̌ ̸̡̡̛̬̌
̨̦̖̪̦̏̌̚ ̭̪̬̣́; ̛ ˃̛̱̬̦ ̛̣̏̔́, ̸̖ ̨̛̏̔` ̛ ̨̖̯̬̖̏̏, ̛̛̣ ̡̪̻ ̛̱̥̖̣ ̶̬̻̖, ̭̌ ̛̛̣̏̌́̚ ̯̥̌
̡̛̪̱̦̯̦̌̌ ̭ ̡̯̌̌̏̌ ̴̨̬̥̌, ̸̖ ̖̔̏ ̡̛̭̣̦̌ ̡̛̻̦̐ ̭̖ ̵̛̛̪̬̣̱̪̣̏̌ ̖̦̔̌ ̬̱̔̐̌ ̛ ̥̖̙̱̔ ̵̯́ ̨̛̥̣̌
̨̡̪̬̣̱̌, ̨̖̺̏̔̌ ̨̦̣̌́̏. ʦ̵̨̻̯̔ ̛̣̍ ̡̛̬̯̌̚ ̨̯ ̛̻̣̔̐ ̛̛̭̺̏́ ̛̬̭̯̖̦̌́, ̡̨̛̬̖̦̖̦̏ ̏ ̡̭̣̯̌̌̌
̨̨̯̬̖̐, ̌ ̨̯̻̯̬̖̏ ̭̖ ̸̡̛̣̌̏̌̌̚ ̭̯̬̻̥̦̌ ̡̥̖̦̦̌̌ ̡̪̻̯̖̌, ̸̖̦̖̺̌̚ ̏ ̡̥̬̌̌. ʦ̣̙̦̌̌ ̛ ̵̣̻̐̌̏̌̚
̛̣̍̌, ̨̨̺̯̌̚ ̨̯̦̖̜̖̔ ̡̪̖̣̌̌ ̨̏̔̌.

ʫ̛̦̔ ̨̛̪̬̔ ̬̱̔̐ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̨̛̪̖̣ ̨̪ ̦̖́. ʧ̨̬̖ ̡̪̻̯̖̯̌̌ ̡̪̌ ̛̣̌̏̌̚ ̦̌ ̀̐ ̛ ̨̦̭̦̌̔́
̛ ̪̬̖̚ ̛̯̬̻̦̣̏ ̡̻̭̯̣̐̌̌ ̛̐ ̛̖̣̏̌̚ ̦̌ ̬̦̌̏̌ ̖̣̖̦̌̚ ̨̥̬̌̏̌, ̨̪ ̡̨̨̯́ ̨̪̬̻̣̙̣̔̌̏̌̌ ̦̪̬̖̌̔ ̡̻̥
̡̛̭̖̦̯̖. ˃̻̜ ̛̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌ ̏ ̨̥̔̌ ̦̌ ʺ̛̥, ̸̦̬̖̖̦̌ ʥ̬̌-̖̦-ʻ̛̛̦̍-̨̦̖̐, ̌̚ ̡̨̨̜̯ ̨̛̭̪̥̖̦̣̌̏̌
̨̭̥̌ ̦̜̌-̛̬̖̦̯̖̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ̡̨̻̖̯̔ ̨̨̯̔̐̌̏̌ ̦̖ ̛̣̍ ̭̯̻̪̣̏̌ ̸̨̡̛̖̹̏
̡̡̬̌. ʤ̣̌ ̨̦̺̯̌ ̪̣̌̔̌̌ ̨̻̬̍̚, ̨̡̯̻̥ ̨̡̛̯̚ ̛̛̬̖̣̐̚ ̛̖̏̔̚̚ ̛ ̭̖̏ ̨̺̖ ̦̖ ̭̖ ̸̨̛̬̣̣̌̌̏̌̚ ̡̡̌ ̖
̨̨̱̭̯̬̖̦ ̨̯̏̌ ̨̭̯̬̦̦̌ ̨̥̭̯́.

ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̛̥̣̌ ̡̨̨̬̦̌ Ͷ ̬̥̖̦̐̌̌̔ ̛̥̭̌̏ ̡̨̯̌ ̨̭̯̬̌ ̡̥̖̦̦̌̌ ̡̹̪̌̌ ̭ ̨̣̐ ̛ ̨̡̪̣̭̻
̵̬̻̏. ʽ̡̯̻̥ ̛̭̖̖̬̦̏́ ̡̬̜̌ ̭̖ ̛̣̔̌̏̌̌̚ ̬̦̌̏̌ ̛ ̸̨̛̪̯ ̡̬̯̦̏̌̔̌̌ ̨̡̪̣̺̌̔̌, ̸̛̛̦̖̬̣̥̌̌̚
̨̨̯̣̱̔; ̨̨̺̯̌̚ ̌̔̚ ̦̖́ ̭̖ ̛̛̭̣̏́̏̌̚ ̡̨̯̌ ̭̯̖̦̌ ̛̭̥̯̌́ ̵̬̻̏, ̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̛ ̨̡̛̯̚ ̛̛̭̣̣̌̚
̛̭̯̬̻̥̦ ̨̛̪̬̪̭̯̌. ˁ̨̥̌ ̨̡̯̻̥ ̭̖̖̬̏, ̡̡̨̯̌ ̛̛̣̍ ̨̛̹̣̔, ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ́ ̨̛̭̯̦̯̔̐̌ ̨̛̦́, ̨̺
̛̦̖̣̌̚ ̪̻̯́. ˁ̣̖̔ ̡̛̪̱̦̯̦̯̌̌̌ ̡̪̻̯̖̯̌̌ ̡̨̨̭̬ ̛̦̣̣̌̏̌̌̚ ̏ ̡̻̭̯̣̐̌̌ ̨̯ ̨̛̦̖̬̭̣̔̌ ̸̡̛̛̬̖̍̚
̨̡̨̨̣ ̨̛̭̯̬̍ ̶̖̖̬̖̚ ̏ ̡̨̥̖̦̦̌ ̨̣̙̖. ʿ̵̨̬̦̣̔̌̏̌ ̨̐ ̨̛̬̏̚, ̡̛̣̺̍̌ ̏ ̨̨̨̛̪̦̙̖̯̔ ̦̌ ̡̛̣̯̍̌̌̚
̡̭̣̦̌̌ ̭̯̖̦̌, ̛ ̨̛̯̖̏̔ ̛̛̪̬̖̣̣̏̌ ̡̨̯̌ ̣̍́̌ ̡̛̦̹̌ ̨̪ ̡̛̪̣̯̻ ̱̣̖̜ ̏ ̛̪̦̬̻̌̌̔́̍̚ ̦̌
̨̡̪̣̺̯̌̔̌̌. ʯ̌̔ ̸̬̻̖̯̯̔̏̌̌ ̨̛̣̍̚ ̨̔ ̨̛̬̏̌̚, ̥̖̙̱̔ ̖̔̏ ̛̬̥̦̐̌̌̔ ̡̛̦̬̌̌, ̨̛̥̣̌ ̪̖̺̖̬̌. ʻ̌
̪̬̻̏ ̨̪̣̖̐̔ ̛̣̖̙̣̐̔̌̌̚ ̭̻̭̖̥̏ ̡̛̪̣̯̌, ̭ ̡̛̦̭̻ ̦̻̖̦̌̍̚ ̨̭̏̔; ̣̌̌ ̨̪-̦̻̯̬̖̌̏ ̛̣̍̌ ̛̬̹̬̖̦̌̌̚
̛ ̨̪̬̻̣̙̖̦̔̌ ̨̡̨̻̣̔̍ ̨̪̔ ̵̻̣̥̌ ̨̯ ̛̦̯̖̍̌̏ ̶̬̻̖ ̦̌ ʶ̛̣̪̯̖̌̌̏ ̙̱̙̖̯̔̔̌ ̪̬̖̚ ̛̻̣̯̖̔̐
̨̛̛̦̐̔, ̡̨̨̯̐̌ ̨̯̏̌ ̪̣̖̥̖ ̨̛̙̖̖̣̏ ̡̯̱ ̏ ̛̥̬ ̭ ̨̡̛̬̭̯̖̐ ˁ̛̛̏ ̴̛̖̣.

ˁ̬̖̔ ̛̪̺̌̔̌́ ̸̬̔̌̚ ʺ̛̥ ̨̪̖̣̏ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̨̡̪̬̜̌ ̶̨̖̖̬̖̯̚, ̏ ̡̨̨̖̯ ̥̖̙̱̔ ̡̛̭̖̦̯̖
̦̌ ̨̛̬̖̍̏̚ ̡̛̖̜̏ ̭̖ ̨̛̯̬̣̌́̏̌̚ ̛̣̖̍̔ ̛̖̏̔̚̚. ʿ̬̖̔ ̵̨̏̔̌ ̦̌ ̪̖̺̖̬̯̌̌ ̭̪̬̣́ ̛ ̭̖ ̨̡̨̛̪̣̦̣ ̦̌
˃̛̱̬̦.

Ͷ ʦ̣̖̚, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀! Ͷ ̡̬̖̻̣. Ͷ ʦ̣̖̚ ̏ ʥ̬̌-̖̦-ʪ̦̖̌̏̔, ʪ̨̥̌ ̦̌ ̨̡̯̱̪̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̯̻̜ ̺̖


̭̖ ̸̛̦̬̌̌ ̨̯ ̦̖̭̔ ̡̦̯̯̻̌̌.

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛̍ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʿ̨̻̬̏ ̺̖ ̨̐ ̨̣̖̥̐̔̌.

ʦ̣̻̣́̚ ̦̻̯̬̖̌̏ ̭̣̖̔ ʺ̛̥, ̌ ̡̨̯̌ ̛̛̖̣̏̔, ̸̖ ̦̖ ̭̖ ̨̛̍, ̨̛̪̬̔ ̨̦̖̐ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̸̡̛̛̭̏,
̨̛̬̔ ̛ ʤ̨̦̬̔̐, ̡̨̨̜̯ ̦̜̌-̡̨̥̣̌ ̭̖ ̨̖̬̣̔̏́̏̌ ̦̌ ̨̙̱̙̖̯̔̔. ˁ̡̨̨̬ ̭̖ ̨̨̛̣̏̌̚ ̏ ̨̦̖̪̬̣̖̖̦̐̔
̡̥̬̌; ̣̌̌ ʺ̛̥ ̪̣̖̭̦̣̌ ̭ ̶̬̻̖ ̛ ̛̌̔̚̚ ̻̻̣̐̌ ̨̪̬̣̖̭̦̣̍̌̌ ̡̛̭̖̯̣̦̏̌Ͷ ̨̯ ̡̨̨̛̬̬̔̌ ̏ ̨̨̻̦̯̔
̨̛̣̣́̚̚ ̙̱̙̖̔̔ ̭ ̡̥̣̌̌ ̴̡̣̌̌ ̏ ̡̬̻̌.

Ͷ ˈ̌! Ͷ ̡̡̛̻̣̦̣̏̌̚ ʤ̨̦̬̔̐. Ͷ ˃̻̜ ̛̭ ̛ ̵̛̥̭̣̖, ̸̖ ̦̖ ̭̻̥ ̨̐ ̸̛̱̣̱̣!

ʻ̨ ʺ̛̥ ̨̻̬̍̚ ̛̬̥̖̦̣̌̚ ̭ ̨̨̨̛̦̹̣̏̔́ ̡̨̡̨̦̣́ ̛̱̥̔ ̦̌ ̭̯̬̦̖̦̌, ̨̬̱̯̐̍̏̌ ̡̛̖̚ ̛ ̡̭̹́̌
̭̯̬̖̭̦̯̌ ̛̛̣ ̬̦̖̖̦̌̐̏̚ ̨̯ ̸̨̨̱̯̯, ̵̡̱̦̣̌ ̦̪̬̖̌̔ ̛ ̸̛̖̦̣̌̚̚ ̨̪ ̡̨̨̛̬̬̔̌. ˃̨̐̌̏̌ ʤ̨̦̬̔̐
̨̛̪̬̖̣̙̣̔ ̖̦̏̔̌̐̌ ̔̌ ̨̐ ̨̪̭̣̖̯̔̏̌.

Ͷ ʪ̌ ̦̪̦̖̥̌̌̔ ̛̪̻̬̏! Ͷ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̭̖ ̨̯̜. Ͷ ˃̡̱ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̥̌ ̶̨̣́ ̨̛̻̥̙̣̐, ̣̌̌ ̭̌
̛̬̖̦̔̍.
Ͷ ˁ̨̥̌ ̛̯̬̥̌ ̭̌, ̛̥̭̣́ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̖̍̚ ̔̌ ̸̡̌̌, ̨̪̖̣ ̦̪̬̖̌̔, ̨̡̨̯̔̌
̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̨̦̍̌̏ ̭̖ ̸̨̛̯̖̣ ̨̛̪̬̔ ̨̦̖̐, ̨̡̛̛̪̪̜̏̌ ̛̬̪̯̖̐̌̌̏ ̛̭̯̖̦.

ʶ̨̨̛̬̬̻̯̔ ̛̥̣̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̨̛̭̯̬ ̨̛̌̏̚, ̣̌̌ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̨̯̪̬̖̔ ̨̥̻̯̦ ̨̪̬̣̖̭̦̣̍̌̌
̡̛̭̖̯̣̦̏̌ ̛ ̛̛̣̖̣̚̚ ̏ ̯̭̦́̌, ̨̡̛̭̏̌ ̣̌̌̚, ̨̬̦̐́̌ ̨̯ ̛̛̥̻̙̔̏ ̛̣̥̪̌, ̛̛̭̺̏́ ̨̪̔ ̨̭̏̔̌ ̦̌
̛̛̺̦́̚ ̡̛̛̖̬̙̏. ʺ̛̥ ̦̖ ̛̣̍ ̯̥̌, ̨̦ ̣̭̻̯̐̌ ̥̱ ̭̖ ̸̱̣̏̌ ̛ ̡̨̯̌ ̯̬̻̦̣̐̌ ̡̦̯̯̻̌̌, ˃̛̱̬̦ ̨̡̛̯̬̣
̬̯̏̌̌ ̏ ̨̨̻̦̯̔ ̦̌ ̣̯̌̌̌̚. ʻ̡̛̦̦̣̌̔̌ ̪̬̖̚ ̦̖́ ̛ ̻̬̦̣̌̚ ʺ̛̥, ̸̡̨̛̛̣̖̦̣ ̦̌ ̨̪̔̌. ʪ̨ ̨̦̖̐
̨̖̥̻̣̦̍̏̚ ̨̨̭̯̣́ ̨̙̱̙̖̯̔̔ ̭ ̴̡̣̯̌̌̌; ̌ ̦̌ ̡̨̥̖̦̦̌ ̨̣̙̖ ̨̔ ̨̯̭̬̖̺̦̯̌̌ ̭̯̖̦̌ ̨̣̖̙̣̌ ̨̯̬̖̯.

Ͷ ˈ̛̥, ˈ̛̥, ˈ̛̥! Ͷ ̨̭̯̖̦̖̣ ̸̨̭̯̬̖̯̌ ̛ ̛̭ ̡̨̭̱̖̣̍ ̬̯̍̌̔̌̌.

Ͷ ʻ̖ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̛̯ ̛̭̯̬̖̣ ̭̌ ̨̛̛̯̹̣ ̵̨̦̣̭̯̌̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦ ̦̌ ʤ̨̦̬̔̐. Ͷ ʤ̣̌ ̨̛̯̚ ̪̻̯
̥̜̌ ̛̭ ̸̛̱̣̱̣ ̌̚ ̣̌̚ ̖̍̔̌. ˃̻̬̖̏̔ ̨̣̖̭̦ ̡̪̱̭̹̌ ̛̭̯̬̖̣̯̖; ̨̦ ̖̔̏̌ ̛̣ ̺̖ ̨̛̙̖̖̹̔̏ ̔̌ ̭̖
̸̛̦̱̹̌ ̦̌ ̨̥̻̬̭̯̔. Ͷ ʿ̨̭̣̖ ̵̸̡̨̛̛̯ ̣̻̣̏́̚ ̛ ̡̨̯̌ ̭̯̦̣̌̌̌̚ ̌̔̚ ʺ̛̥, ̛̪̯̣̌̌̚: Ͷ ʶ̡̌̏̌ ̖
̖̯̍̔̌̌, ʺ̛̥? ʤ̚ ̣̖̏̌̔́ ̨̡̦̻̖̔́̔ ̶̡̛̛̖̣̯̖̣̭̯̖ ̡̛̱̭̯̏̌̚. ʺ̨̐̌ ̛̣ ̔̌ ̛̯ ̨̨̪̥̦̐̌?

ʺ̛̥ ̛̻̬̦̣̏̌̚ ̣̐̌̏̌ ̛ ̏ ̸̨̛̯̖ ̥̱ ̛̯̬̖̪̯̖̣ ̸̛̖̬̖̦̏ ̸̪̣̥̻̖̯̌̌.

Ͷ ʻ̖, ̨̭̖̦̏ ̡̨̌ ̨̥̙̖̹ ̔̌ ̻̬̦̖̹̏ ̨̬̖̥̖̯̏ ̦̌̌̔̚, ̌̚ ̔̌ ̸̨̯̭̖̖̹ ̨̡̛̙̖̭̯̯̖ ̶̬̻̖ ̦̌
̨̛̭̯̖̏ ̣̖̀̔ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ̨̯̜. Ͷ ˃̨̛̚ ̡̯̱ ̖ ̛̭̦̻̯ ̛̥, ̨̛̪̬̦̦̌̚ ̨̯ ̭̯̬̖̣̌. ʦ̸̖̖ ̦̖ ̺̖ ̛̦ ̸̱̖.
ʰ̵̻̦̣̔̌̚ ̖ ̨̪ ̣̖̌̚̚-̶̭̣̻̦̖. ʦ̵̻̬̯̖̌̚ ̥̖, ̯̌ ̦̖ ̵̨̥̙̌ ̔̌ ̥̱ ̨̨̪̥̦̐̌.

ʽ̨̨̯̦̏ ̡̛̛̣̦̣̍̌̌̚ ̨̙̣̭̯̌ ̏ ˃̨̨̨̛̱̬̦̯̏ ̶̭̻̬̖ ̡̨̯̌ ̨̏̔̌ ̨̯ ̡̭̣̖̦̌ ̨̛̬̏̚.

Ͷ ˄̛̏! Ͷ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏ ̨̯̜. Ͷ ʤ̡̨ ̵̨̥̙̖, ̵̛̍ ̻̬̦̣̏̌ ̦̌̌̔̚ ̨̦̌́ ̭̯̬̖̣̌. ˁ̖̐̌ ̨̛̯̚ ̨̥̔ ̭
̨̪̬̌̏ ̺̖ ̭̖ ̸̛̦̬̌̌ ʥ̬̌-̖̦-ʪ̦̖̌̏̔, ʪ̨̥ ̦̌ ̨̡̯̱̪̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̛̣̔̌ ̛̙̖̖̥̏ ̡̯̱, ̛̛̣
̦̖, ̺̖ ̭̖ ̭̥̯̥́̌ ̌̚ ̨̯̜̏ ̡̛̣̻̙̦̔; ̛ ̡̨̌ ̡̨̦̜́ ̖̦̔ ̭̖ ̨̛̭̔̍́ ̭ ̨̨̯̭̯̍̐̌̏, ̺̖ ̪̣̯̌́ _̦̖̔̌̏̔_ ̏
̡̨̯̖̙ ̨̣̯̌̚ ̌̚ ̨̯̏́ ̛̭̦ ̡̨̯̌ ̡̦̌̚ ̌̚ ̨̡̻̣̔̍̌ ̡̭̬̻̍, ̡̨̌ ̛ ̔̌ ̦̥̌̚, ̸̖ ̭ ̯̱̜ ̦̖ ̺̖ ̸̨̡̣̖̍̌
̶̨̭̻̬̖̯ ̛̯.

˃̨̐̌̏̌ ʺ̛̥ ̭̖ ̛̛̪̬̣̌̏̚ ̛ ̨̻̣̔̐ ̣̖̣̐̔̌ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ˋ̵̱ ̯̖ Ͷ ̨̪̬̱̥̣̔̌ ̨̯̜ ̡̦̬̌̌́. Ͷ ʧ̨̨̛̬̹̏ ̡̨̯̌ ̨̦̯̦̌̚ ̙̱̙̖̔̔ ̨̯ ̛̬̖̦̯̖̔̏ ̬̖̥̖̦̏̌;
̨̯̌̏̌̚ ̭̻̥ ̯̻̜ ̛̱̥̖̦̚. ˁ̖̐̌ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛̥ ̪̬̖̯̬̻̪̦̌, ̡̥̬̌̌ ̛ ̔̌ ̦̥́̌ ̵̱̯̖̌ ̌̚ ̨̦̖̐. ˍ̖ ̪̣̯̌́
̨̛̖̺̦̍̌́ ̨̡̯̱̪ Ͷ ̡̨̌ ̙̖̣̖̹̌, ̨̥̙̖̹ ̔̌ ̛̙̖̖̹̏ ̏ ̨̛̯̚ ̨̥̔. ʤ̣̌ ̨̖̦̔ ̺̖ ̨̔̍̌̏́: ̨̛̦̚, ̨̺
̛̪̬̯̌ ̛̪̱̦̌̐̍́ ̛̭̯̬̖̣̚, ̡̦̖̌ ̸̛̪̬̖̱̪ ̡̣̻̌ ̛ ̛̭̯̬̖̣̯̖ ̛̭ ̛ ̛̐ ̨̨̛̪̣̙ ̏ ̨̦̖̯̖̚ ̦̌ ̨̥́ ̛̭̦; ̛
̸̖̖̏ ̡̨̛̦̐̌ ̔̌ ̦̖ ̵̨̪̺̏̌̌ ̭̯̬̖̣̌ ̛̛̣ ̨̛̦̭ ̡̣̻. ˁ̨̛̯̬ ̛̣ ̨̐, ̨̯ ̨̛̭̭̯̖̦̍̏́ ̛̭ ̡̣̻ ̺̖ ̛̦̖̌̐̚. ˁ
̯̱̜ ̨̡̛̪̬̣̯̖́ ̨̐ ̨̻̬̥̍̏̏̌̚.

ʶ̨̨̯̐̌ ̸̱̣ ̛̯́ ̨̭̣̏̌, ʤ̨̦̬̔̐ ̭̖ ̛̛̪̣̹̣̌̚; ̛ ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̦̖ ̥̱ ̨̛̣̍ ̨̪ ̶̭̻̬̖, ̡̛̪̬̖̻̬̹̣
̡̣̻̌ ̛ ̛̭̯̬̖̣̯̖ ̛̭ ̛ ̛̐ ̨̨̛̪̣̙̣ ̏ ̨̦̖̯̖̚ ̦̌ ̨̨̥̻̬̯̯̏ ̙̱̙̖̔̔. ʻ̨ ̨̡̨̯̔̌ ̛̛̣̣̌̚̚ ̨̯ ̭̯̯̌́̌,
̵̛̻̬̣̣̏ ̨̣̖̦̍̚ ̨̪̣̖̐̔ ̡̻̥ ʺ̛̥ ̛ ̨̨̛̪̬̥̻̬̥̬̣:

Ͷ ˀ̪̬̯̌̌̏́̚, ̸̖ ̨̡̨̛̪̬̣̯̖̯́ ̦̌ ̙̱̙̖̔̔ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̨̛̱̥̬̣̌; ̛̣̌̌ ̸̨̡̨̨̖̹̯̏ ̸̨̖̭̯ ̛̭


̛̔̏̌ ̦̌ ̨̥̭̯́. ˃̨̜ ̡̪̻ ̨̦̔̌ ̱̥̬̖ ̭̻̭ ̭̯̬̖̣̌ ̏ ̨̨̻̬̣̯̐!

˃̛̌̚ ̨̦̺ ̛̭̪̣̌ ̏ ̣̯̌̌̌̚, ̣̌̌ ̭̻̦̯́ ̛̥ ̛̣̍ ̨̡̨̦̖̭̪̖̦, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̛̚ ̶̣̯́̌̌ ̪̖̺̖̬̌
̨̡̯̖̣̏̌ ̸̪̣̻̯̌ ̦̌ ʺ̛̥ ̛ ̛̬̱̔̐́ ̥̱ ̛̭̦ ʰ̱̦̍. ˃̡̌̌ ̛ ̦̖ ̛̬̬̣̌̍̌̚ ̡̨̐̌ ̖ ̛̭̻̬̹̣̏̌ ̙̣̯̌̍̌̌;
̡̨̨̯̐̌ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̭̖ ̛̛̭̻̱̣̍̔, ̙̱̙̖̯̔̔̌ ̛̛̣̍ ̸̛̛̖̦̣̌̚̚, ̌ ̭̯̯̌́̌ ̛̥ ̛̣̍̌ ̨̯̬̖̦̌̏̌̚ ̭ ̨̣̥̐́
̡̡̥̻̌. ʪ̖̦̯́ ̨̨̨̯̦̏ ̛̣̍ ̭̖̦́ ̛ ̨̪̔ ̸̛̣̻̯̖ ̦̌ ̨̨̛̱̯̬̦̦̯ ̶̭̣̻̦̖ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̭̖ ̛̛̛̥̣̚ ̏
̶̨̖̖̬̖̯̚ ̛ ̛̭ ̨̛̛̛̪̬̯̣̐̏ ̨̡̭̻̦̔̌ ̯̬̪̖̌̌̚.

ʪ̨̡̨̯̌ ̭̖ ̵̛̬̦̖̣̌, ʺ̛̥ ̡̛̛̦̦̣̌̚ ̪̬̖̔ ̵̯́, ̨̡̨̛̪̣̦̣ ̭̖ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʻ̥́̌ ̨̐ ̸̖̖̏ ̛ ̸̡̨̛̭̏ ̛̭̻̬̹̏. ˁ̖̐̌ ̛̣̖̙ ̛̪̬ ̛̖̯̖̔̔ ̛̭ ̛ ̨̥̙̖̥ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̥̌̏̚ ̡̻̥
̨̛̙̯̏̌, ̨̺ ̛̦ ̨̭̯̌̏̌, ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̭̖ ̨̍́, ̸̖ ̡̡̛̬̯̌ ̺̖ ̻̯̍̔̌ ̛̦̯̖̔ ̛̦. ˈ̬̖̭̌̏̌ ̛̣ ̛̯ ̨̥̻̯̔ ̦̌
ʺ̛̥? ʿ̣̯̖̦̌ ̛̣ ̖ ̨̡̯̱̪̻̯ ̛ ̛̪̬̖̥̌ ̛̣ ̭̖?

Ͷ ʿ̛̬̖̥̌ ̭̖ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ˃̨̐̌̏̌ ̸̡̨̛̭̏ ̖ ̨̯̖̏ ̛ ̨̥̙̖̹ ̔̌ ̨̪̣̹̏̌̚ ̡̡̨̨̯̌̏ ̙̖̣̖̹̌, ̨̭̖̦̏ ̨̖̦̔: ̨̯̬̖̦̯̌̏̌̌̚
̭̯̌́ ̦̖ ̺̖ ̨̯̬̏̌́ ̡̨̛̦̜ ̨̭̖̦̏ ̥̖̦.

Ͷ ˋ̵̱̥̖ ̯̖ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʶ̨̡̨̨̣̯ ̨̔ ̨̛̙̯̏̌ ̛̦ ̡̯̱, ̛̣̖̙̐̔̌̚, ̸̖ ̺̖ ̭̥̖ ̏


̨̨̖̪̭̦̭̯̍̌̚; ̣̌̌ ̭̖̏ ̡̪̌ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̭ ̦̥̖̌̍̌̏́ ̵̬̦̌̌ ̛ ̛̬̱̔̐ ̦̖̺̌. ʶ̡̌ ̺̖ ̛̛̣̥̖̌̚̚; ̛ ̨̺̖
̨̪-̨̙̦̏̌ Ͷ ̡̡̌ ̺̖ ̭̖ ̬̻̺̥̖̏̌?

ʯ̌ ̵̯̦́̌ ̨̯̬̖̏̐̌ ʺ̛̥ ̭̖ ̬̭̥̣̌́̚ ̨̻̬̣̖̦̐.

Ͷ ʪ̌ ̦̖ ̛̍ ̔̌ ̭̖ ̨̛̹̍, ̸̖ ̭̯̖ ̨̛̪̭̣̖̣̔̏̌ ̡̪̌́ ̏ ̥̬̖̙̯̌̌ ̥̱? Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜. Ͷ ʻ̖, ʺ̛̥
̦̖ ̖́̔ ̸̶̨̛̖̏! ʤ ̨̛̬̔ ̛ ̡̪̌́ ̨̯̬̱̦̔ ̛̍ ̭̖ ̛̬̪̬̣̌̌̏̚ ̭ ̛̯̬̜̭̖̯ ̨̛̭ ̦̖̦̻̙̌̏̔. ʧ̣̖̜̔̌, ̸̡̛̛̭̏
̭̯̖ ̨̛̻̬̻̙̖̦̏, ̌ ̌̚ ̨̭̯́ ̭̬̖̺̱ ̭̏̌ ̭ ̨̛̣̐ ̶̬̻̖. ʻ̖, ̛̯ ̛ ̌̚ ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̭ ̨̪̖̣̥̖̔́ ̸̡̨̛̭̏:
̨̥̔, ̵̬̦̌̌, ̨̻̦̐, ̌ ̨̥̙̖ ̛̍ ̛ ̛̬̱̔̐ ̣̍̌̐̌. ʦ̬̥́̏̌, ̸̖ ̌̚ ̨̭̖̏ ̨̨̬̔̍ ̺̖ ̛̪̯̖̌̚ ̨̥̔̌ ̛̥ ̏ ̯̜̦̌̌
̙̖̔̌ ̛ ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̸̛̦̱̯̖̌ ̵̨̨̖̯̖̏̔̏ ̛ ̵̨̛̛̯̖̔̚. ʿ̨̛̬̔ ̬̖̥̖̏ ̺̖ ̨̨̪̦̖̯̖̌̚ ̸̡̨̛̭̏. ʤ ̨̨̯̔̐̌̏̌
̺̖ ̭̖ ̨̭̣̦̯̖̌́ ̦̌ ʺ̛̥ ̛ ̛̭̦̌ ̥̱ ʰ̱̦̍; ̛̖̦̔ ̨̯ ̦̭̌ ̛̛̦̏̌̐ ̺̖ ̛̛̣̌̚̚ ̛ ̺̖ ̭̖ ̬̻̺̏̌ ̨̖̦̌̔̚ ̭
̭̏̌ Ͷ ̛̛̣ ̺̖ ̛̏ ̸̡̌̌ ̦̌ ̨̥̭̯́, ̡̨̨̖̯ ̦̖̯̖̌̚ ̛ ̨̥̙̖̯̖ ̔̌ ̛̦̥̖̬̯̖̌ ̖̍̚ ̛̛̱̭̣́. ʦ̬̥́̏̌, ̸̖ ̨̯̏̌
̨̥̭̯́ ̺̖ ̖ ̭̖̏ ̨̪-̨̛̦̣̌̍̚.

˃̛̱̬̦ ̭̖ ̛̭̻̣̭̣̐̌ ̛ ̨̛̣̬̣̍̌̐̔̌ ̦̌ ʺ̛̥, ̌ ̸̨̨̪̖̖̯̏ ̨̯ ̵̨̬̯̌̌ ̥̱ ̛̛̣̍ ̨̨̛̣̦̔̏; ̨̨̺̯̌̚


̨̪̔ ̨̨̛̱̯̬̦̦̯ ̶̭̣̻̦̖ ̏ ̬̬̌̐̌̌̚ ̦̌ ̨̨̣̯̯́ ̨̛̛̙̣̺̖̯ ̨̛̣̖̙̣̐̔̌̚ ̸̨̱̖̭̦̔. ˁ̨̥̌ ʤ̨̦̬̔̐
̨̻̬̪̯̣̏̌̚.

Ͷ ʶ̨̡̨̨̣̯ ̨̪-̡̨̨̭̬ ̭̯̦̖̥̌ ̡̛̛̛̭̯̦̭ ̨̨̛̭̪̬̐̔̌ ̡̯̱, ̨̡̨̯̣̏̌ ̨̪-̨̬̖̔̍ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜. Ͷ
ʻ̡̨̛̐̌ ̨̭̖̔̐̌ ̦̖ ̭̥̖ ̛̻̬̙̣̌̔̌̚ ̡̛̪̣̖̦̦, ̨̺ ̛̪̯̖̌ ̨̥̬̌̌̚ ̡̻̥ ̦̭̌.

ʿ̬̖̚ ̶̛̖̣́ ̖̦̔ ̸̨̛̛̪̣̏̌, ̸̨̛̛̪̭̯̣̏̌ ̨̛̬̻̙̯́̌ ̛ ̨̛̪̪̬̣̌̏́ ̨̛̭̦̬̙̖̦̖̯̌́ ̛̭; ̨̨̺̯̌̚
̛̛̥̣̌ ̵̬̦̌̌ ̨̪̦̖ ̌̚ ̨̺̖ ̖̦̔-̔̏̌, ̌ ̛ ʺ̛̥ ̨̛̣̔̍̌̏ ̸̡̨̛̦̖̺. ˄̛̭̣̱̙̣ ̛̥ ̭ ̛̯̬ ̨̛̣̖̥̐
̨̡̛̯̬̭̐̏̌ ̻̬̦̖̯̐̌ ̛ ̻̬̔̏̌ ̌̚ ̨̻̦̐́; ̨̪̭̣̖ ̨̦̖̭̻̣̔ ̪̻̣̦̌ ̨̯̬̍̌ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʥ̨̡̡̣̱ ̛̥̌ ̻̯̬̖̏. ʪ̨̛̬ ̌̚ ̡̬̙̌̍̌ ̦̖ ̭̯̌̏̌. ˁ̨̥̌ ̛̛̔̏ ̡̨̛̬̖̦.

ʤ̣̌ ̡̨̨̯̐̌ ̛̐ ̛̛̛̥̣̚, ̡̨̛̬̖̦̯̖ ̭̖ ̨̡̛̣̌̌̚ ̛̖̣̍ ̛ ̸̨̛̭̦ ̨̪̔ ̡̯̻̦̯̌̌ ̡̨̙̌, ̌ ̨̛̭̯̖̦̐̏
̛̛̣̍ ̡̛̱̭̦̏ ̸̨̛̪̯ ̡̨̯̌ ̵̣́̍; ̛ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̭̖ ̛̬̣̌̌̔̏̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̨̯̦̔̌̏̌ ̛̙̱̣̌̔̏̌ ̌̚ ̵̣́̍,
̡̨̨̜̯ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̛̭ ̦̯̌̍̌̏́ ̨̭̥̌ ̸̬̖̚ ̡̬̙̌̍̌.
Ͷ ʪ̛̛̯̖̏ ̴̛̖̣ ̦̖ ̛̐ ̨̪̦̯̌̏̌̚; ˁ̛̛̯̖̏ ̴̛̖̣ ̦̖ ̭̌ ̛̐ ̨̡̛̛̯̬̣; ̶̨̛̛̬̖̣̯̖̐̔̏ ̨̯
̨̡̛̥̬̭̯̖̌̔̚ ̛̖̥̚ ̭̌ ̡̨̪̬̖̣̖̦̌ ̸̛̛̯̻̦̖̦̚, ̌̚ ̔̌ ̡̨̪̯̌́ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʺ̛̥.

Ͷ ʶ̡̌ ̛̥ ̖ ̨̛̥̖̯? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦.

ʺ̛̥ ̨̐ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ̭ ̨̨̣̯̍́ ̦̌ ̸̨̛̯̖ ̛̭ ̛ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʻ̥̯́̌ ̨̬̱̔̐ ̛̥̖, ̨̭̖̦̏ ̦̌ ̡̛̙̱̙̖̹̔̔́ ̡̛̖̚, ̡̨̨̜̯ ̦̖ ̨̭̪̖̣̥̖̔́ ̭ ̸̶̛̱̙̖̦̔. ʰ ̦̖


̸̛̱̥ ̣̖̯̖̀̔ ̡̡̌ ̔̌ ̛̐ ̛̦̥̬̯̌̌, ̨̨̺̯̌̚ ̯̖ ̭̌ ̸̛̣̦̌ ̛ ̨̛̖̣̖̦̍̐̔̚, ̯̌ ̵̛̍̌ ̛̬̣̍̌ ̦̬̖̌̔, ̨̨̖̯̔̔
̨̪̱̯̐̍́ ̛ ̨̨̨̪̭̣̖̦̯̔ ̸̡̭̯̬̻̖; ̌ ̭̖̐̌ ̛̐ ̨̛̪̥̦̯̔̌̏̌, ̨̡̛̬̖̜̍̔ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌. ʻ̨̛̺ ̨̬̱̔̐ ̦̖ ̺̖
̱̦̖̯̖̌̚ ̨̯ ̥̖̦; ̣̌̌ ̨̥̐̌ ̔̌ ̛̏ ̥̔̌̏̌ ̡̨̡̨̨̣̯ ̡̛̭̯̖̌, ̛̭̯̐̌ ̔̌ ̭̯̖ ̛̣̖̦̀̍̚ ̛ ̔̌ ̭̖ ̻̻̬̙̯̖̏̔̌̚
̨̯ ̡̛̬̙̌̍. Ͷ ˁ̖̯̦̖ ̡̪̌ ̭̖ ̬̭̥̣̌́̚ ̨̻̬̣̖̦̐ ̛ ̨̛̣̔̍̌̏: Ͷ ʺ̨̨̦̐ ̭̌ ̶̛̖̦̦. ʦ ̣̦̯̐̌̔̌̌ ̛̥̌̚
̭̯̬̱̯̏̌ ̨̪-̡̨̭̻̪ ̨̯ ̨̣̯̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̭̖ ̛̭̬̯̍̌ ̡̦̱̪̌, ̡̡̨̯̌ ̪̬̯̌̏́ ̶̡̛̛̯̖̬̯̖̌ Ͷ ̛ ̛̦̖ ̭̖
̪̭̥̖̌̌́̏̌̚ ̨̺̖ ̨̺̥ ̸̨̪̦̯̌ ̔̌ ̬̖̯́̚ ̛̪̻̬̯̖̏ ̡̨̛̬̖̦. ʤ̣̌ ̶̛̣̱̪̐ ̭̯̖, ̡̨̌ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̵̛̥̭̣̖̯̖,
̸̖ ̦̖ ̵̛̍ ̭̖ ̛̛̣̹̣ ̨̯ ̛̖̦̔-̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̨̯̬̏̌, ̌̚ ̔̌ ̭̪̭̌́ ̨̛̙̯̏̌ ̛̭.

Ͷ ˋ̵̱ ̯̖ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˄̣̬̌̔, ̡̨̨̜̯ ̛̣̍ ̡̛̦̦̦̣̌̔̌ ̏ ̨̯̬̯̍̌̌ ̭̣̖̔ ̨̣̦̖̯̌̌̏́̚ ̦̌ ʺ̛̥.Ͷ ʰ
̭̖̏ ̡̪̌ ̛̯ ̦̖ ̡̛̭̹̖̌ ̔̌ ̨̐ ̨̛̛̭̯̹̌̏̚, ̯̌ ̭̖̐̌ ̛̥ ̖ ̨̺̖ ̨̪-̸̨̱̦̔.

ʺ̛̥ ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̛ ̨̐ ̛̣̖̣̐̔̌̚ ̸̨̥̬̦̌.

Ͷ ˃̛ ̛̭ ̨̯ ̨̛̦́ ̶̛̣̱̪̐, ̡̨̨̛̯ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̛̙̣̌ ̨̦̪̬̣̖̯̌, ̡̨̌ ̱̥̬̯̌ ̪̬̖̚ ̛̥̯̌̌̚ Ͷ ̡̬̖̻̣
̨̯̜. Ͷ ʥ̵́ ̣̔̌ ̱̥̔̌ ̛ ̯̱̜̌̚ ̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̌̏̌̚, ̡̛̭̥̌ ̛̛̣ ̦̖ ̡̛̭̥̌, ̭ ̨̯̬̍̌ ̛̛̣ ̖̍̚ ̦̖́,
̡̪̻ ̡̦̖̌ ̛̛̣̻̙̣̯̖̏ ̛ ̨̨̛̖̬̣̥̦̏ ̣̖̀̔ ̛̭ ̛̥̭̣̯́ ̡̡̨̨̯̌̏ ̺̯̌! ʤ̣̌ ̦̖ ̸̨̛̥̍̌ ̔̌ ̨̛̭̯̥̌̏́̚
̨̨̭̖̯̏, ̨̛̣̍ ̨̯ ̛ ̨̭̥̌ ̵̨̖̯̏ ̸̬̖̥̻̖ ̨̯ ̨̡̱̍̏̌. ʻ̛̥̌ ̦̖ ̨̪̥̦́, ̸̖ ̛ ̨̛̯̯̖̏ ̶̬̻̖ ̵̍́̌ ̥̖̙̱̔
̨̛̦́, ̨̺ ̥̖ ̵̨̨̥̯̌̌ ̭ ̻̙̖̯̏̌ ̛ ̯̻̜ ̛̥ ̸̵̨̛̪̪̬̖̌ ̔̌ ̬̥̖̦̌́̚ ̨̛̪̬̺̣̦̌ ̨̭̣̏̌ ̭̻̭ ̛̭̦̌ ̛̭? ʽ̯
̦̖̭̔ ̡̦̯̯̻̌̌ ̦̖ ̺̖ ̯̖ ̨̬̍́, ̡̨̨̯̐̌ ̬̥̌̔̌̏̌̚ ̛̖̥̦́̚ ̵̣́̍ ̨̯ ̡̭̣̌̔̌ ̛̭, ̛ ̡̨̌ ̭̖̏ ̡̪̌ ̨̐ ̖̹́̔, ̨̯
̺̖ ̖ ̨̪ ̨̨̛̣̣̖̦̖̍̌̐̏ ̦̌ ̨̛̯̯̖̏ ̛̬̱̬̔̐̌, ̌ ̦̖ ̨̪ ̨̥́ ̨̣̏́.

ʿ̨̭̣̖ ʺ̛̥ ̛̭ ̯̬̻̦̣̐̌; ̌ ˄̣̬̌̔, ̡̨̨̜̯ ̭̖ ̛̣̍ ̛̭̣̏ ̨̛̪̣̹̖̦̌̚ ̪̬̖̔ ̨̛̦̖̐̏́ ̦̐́̏,
̵̨̛̪̻̬̣̣̔̏ ̌̔̚ ̻̬̐̍̌ ̥̱:

Ͷ ʤ̥̌ ̸̖ ̛̦̱̯̌̔ ̡̡̛̛̪̬̌̚! ʰ ̭̖̏ ̡̪̌ ̡̻̬̯̻̯̔̌ ̡̛̬̖̹̖ ̛ ̛̬̱̔̐ ̦̖̺̌ ̏ ̨̯̬̯̍̌̌ Ͷ ̭̻̭
̭̻̺̯̌̌ ̴̨̬̥̌, ̨̭̥̌ ̸̖ ̨̪-̛̯̻̬̏̔ ̛ ̡̛̯̖̙. ʺ̨̙̖ ̛̍ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌ ̛̥̌ ̛ ̨̺̖ ̯̱̜-̨̦̱̜, ̨̖̯̔
̴̛̖̣̯̖ ̦̖ ̭̌ ̨̐ ̨̡̛̛̯̬̣, ̌ ̣̖̯̖̀̔ ̦̖ ̛̍̏̌ ̔̌ ̨̐ ̱̦̯̌́̚!

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛̍ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʻ̨ ̨̪̦̖ ̏ ̨̖̦̔ ̦̖ ̛̣̻̐̌̚ ̨̙̱̙̖̯̔̔ Ͷ ̸̖ ̛̭ ̶̣̱̪̖̐. ʯ̨̺̌


̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌ ̸̛̛̬̹̌̚ ̛̛̥̭̣̯̖ ̛̭? ʤ̡̨ ̛̣̖̦̯̖̀̍̚ ̨̭̣̏̌ ̛̯ ̪̬̖̭̯́̔̌ ̦̌ ̨̨̻̬̣̯̐, ̨̯ ̸̨̛̥̻̣̦̖̯̌
̺̖ ̖ ̨̪-̨̨̪̣̖̦̚ ̌̚ ̸̡̛̛̭̏ ̛̦.

ʪ̖̦̯́ ̨̛̯̥̦̣̌ ̨̡̨̨̭̪̜̦ ̛ ̡̨̛̦̜ ̨̯ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̦̖ ̨̪̙̖̣̣̌ ̔̌ ̛̣̖̖̚̚ ̦̻̦̌̏. ˃̛̱̬̦


̨̻̣̔̐ ̭̖ ̵̨̬̙̣̌̔̌̚ ̨̪ ̖̣̖̦̯̌̌̚ ̨̥̬̌̏̌ ̦̌ ̨̡̪̣̺̯̌̔̌̌; ̣̖̣̐̔̌ ̦̌ ̨̡̛̯̚, ̪̌̌̔̚, ̭̖̖̬̏ ̛ ̭̖
̛̣̔̏́ ̡̨̡̨̣ ̸̦̣̖̌̔̌ ̛̭̯̐̌ ̨̬̻̯̏̚ ̭̬̖̔ ̸̛̛̭̯́ ̵̻̱̏̔̚. ʶ̸̨̣̖̥ ̨̪̣̖̦̖̣̐̔ ̦̌ ̭̖̖̬̏, ̛̭̻̬̣̌̚
̡̭̹́̌ ̦̌ ̡̬̻̌ ̨̛̬̭̯̦̖̌́̚ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭ ̭̻̭ ̛̖̣̖̦́̚ ̵̬̻̏ ʤ̨̥̦ ʽ̖̣̍ ̨̪ ̭̬̖̯̔̌̌. ˁ̥̌ ̦̖
̦̖̣̌̚ ̨̺̌̚ ̨̬̻̯̏̚ ̥̱ ̭̖̏ ̭̖ ̛̭̯̬̖̥ ̦̯̥̌̌; ̨̭̻̺̦̭̯̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ ̸̨̨̛̪̬̖̪̯̣̔̌
̨̭̖̖̬̪̦̯̏̌̌̔̌̌̚ ̨̨̡̪̭̌, ̡̨̻̖̯̔ ̨̯̻̏̔ ̨̛̖̬̜̦̍̍̚ ̛̣̖̏̐ ̥̱ ̭̖ ̨̭̯̬̱̣̏̌, ̸̖ ̸̛̬̣̌̌̏̌̚ ̏
̨̨̦̖̖̭̦̯̍ ̨̨̛̪̦̙̖̔ ˁ̸̛̖̦̖̭̯̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌, ̛̭̯̖̦̯̖ ̦̌ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̬̖̦̔ ̡̬̜̌. ʻ̨ ̸̛̪̬̖̖̬̏ ˃̛̱̬̦
̣̖̣̐̔̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̡̻̥ ̣̖̌̌̚̚, ̨̡̨̯̔̌ ̸̨̨̖̬̖̦̯̏ ̶̭̣̻̦̖ ̨̦̍̌̏ ̨̨̪̯̻̣̏̌ ̏ ̛̥̻̣̯̖̐ ̦̌̔ ̸̛̣̖̦̯̖̔̌
̨̬̖̖̍̐̏ ̛ ̨̛̣̦̯̔̌̌ ̦̌ ʻ̨̬̌̐ ̸̖̦̖̣̌̚ ̏ ̨̡̛̻̣̔̍ ̡̛̭̖̦.

˃̻̜ ̸̨̪̦̣̌̌̚ ̨̪̬̖̭̯̯́ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ˈ̨̛̱̬̦̏, ̏ ̨̥̔̌ ̦̌ ʺ̛̥, ̸̦̬̖̖̦̌ ʥ̬̌-̖̦-ʪ̦̖̌̏̔,
̨̺ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ʪ̨̥ ̦̌ ̨̡̯̱̪̌.

ʪ̨̻̣̐ ̬̖̥̖̏ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̛̛̙̖̣̏ ̨̡̨̨̭̪̜̦ ̛ ̨̛̪̬̯̦́. ˈ̬̦̯̌̌̌ ̛̣̍̌ ̏ ̨̛̛̛̣̖̍̚ ̛


̛̛̥̣̌ ̨̨̬̔̍ ̛̱̖̙̺̖̍ Ͷ ̨̨̯̪̣, ̵̨̭̱ ̛ ̸̨̨̪̬̖̭̯̯̻̦̔̌ ̌̚ ̸̡̛̛̭̏; ̨̨̺̯̌̚ ̨̡̛̛̯̬̣, ̸̖ ̛̪̬
̵̨̨̨̛̦̖̥̭̯̍̔ ̛̪̖̺̖̬̯̖ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̨̨̪̭̣̦̯̔́ ̸̨̪̖̖̏ ̨̯ ̨̛̭̯̯̦̌ ̛̱̹̔. ʻ̻̯̬̖̌̏ ̨̛̥̣̌ ̬̱̔̐̌,
̨̪-̡̥̣̌̌ ̣̌̌̚ ̭ ̨̛̦̺̖̐ ̨̯ ̖̦̯̔̌̌ ̭̯̬̦̌̌, ̸̨̛̜̯ ̡̨̛̥̦ ̛̥̦̣̌̏̌ ̪̬̖̚ ̡̭̣̯̌̌̌ ̡̻̥ ̡̨̛̱̭̦̚ ̡̛̱̬̯
̨̡̛̯̱̹̦̔ ̏ ̖̦̔̌ ̡̛̪̱̦̯̦̌̌ ̦̌ ̡̨̭̣̦̌. ʰ̨̥̣̌ ̛ ̨̺̖ ̨̨̥̦̐ ̨̛̪̥̖̺̖̦́, ̡̻̥ ̡̨̨̛̯ ̭̖ ̨̛̭̯̣̐̌ ̨̯
̣̯̌̌̌̚ ̛̛̣ ̨̯ ̡̨̨̛̬̬̔̌ Ͷ ̡̨̛̦́ ̛̛̣̍ ̛̛̙̣̺̌, ̛̬̱̔̐ ̛̭̣̱̙̖̣ ̌̚ ̶̨̛̛̛̬̯̣̦̌̍ ̛̛̣ ̡̨̭̣̖̌̔̏.
ʺ̛̥ ̛̣̍ ̸̣̖̔̌ ̨̪-̨̛̪̯̖̦ ̨̯ ̵̯́ ̏ ̨̯̬̱̪̦̖̯̌ ̦̌ ̛̪̭̌̌̚ ̛ ̛̥̣̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̨̭̻̖̔̏ ̛ ̶̛̭̦̻̌̔ ̨̯
̡̡̥̻̌ ̛ ̨̻̬̔̏, ̨̛̭̯̦̣̌̌ ̨̺̖ ̨̯ ̛̬̖̦̔̏ ̬̖̥̖̦̏̌. ʤ̣̌ ̸̨̨̪̖̖̯̏ ̨̯ ̛̭̯̯̖̌ ̛̛̣̍ ̛̪̱̭̯; ̏
̶̨̛̛̬̻̙̖̜̦̯̖ ̛̛̭̖̣̏ ̛̛̬̻̙̔̏ ̛ ̛̪̬̹̦̌ ̨̨̛̯̪̬ ̛ ̛̬̱̔̐ ̨̛̬̻̙́, ̶̛̛̣̯̖̌̏ ̏ ̡̛̛̣̖̬̯̖ ̛̛̣̍
̛̪̬̦̌̚, ̸̶̡̨̛̛̦̯̖̏̌ ̨̯̦̔̌̏̌ ̦̖ ̨̛̬̯̖̣̌̍. ˁ̨̥̌ ̖̦̔̌ ̶̨̛̛̬̯̣̦̌̍̌ ̪̬̖̣̌̏̌ ̸̡̛̛̣̖̦̖̀̚Ͷ
̡̥̣̌̌ ̸̡̛̭̯̌̌ ̌̔̚ ̻̯̬̖̹̦̯̏̌̌ ̣̌̌̚, ̏ ̡̨̨̯́ ̨̛̥̣̌ ̪̖̺, ̭̻̬̦̏̌̌̚ ̭ ̡̨̛̥̦̌ ̦̌ ̨̨̨̣̥̯̐́ ̨̛̦̺̖̐.
ʺ̛̥ ̨̬̯̖̣̌̍ ̯̥̌ ̨̡̨̪̦́̐̌, ̣̌̌ ̦̖ ̬̬̖̹̣̌̌̏̌̚ ̡̨̛̦̥̱ ̔̌ ̛̣̏̌̚ ̭ ̨̦̖̐; ̛ ̦̖ ̡̣̌̏̌̚ ̌̚
̨̨̨̪̯̜̦̯̌ ̛̭̯̻̣̺̖̍, ̨̺ ̨̨̖̣̏̔ ̨̯ ̨̥̔̌ ̥̱ ̡̻̥ ̨̡̛̪̣̭́ ̵̬̻̏ ̦̌ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔. ʤ̨̦̬̔̐ ̭̖ ̡̦̯̻̦̣̌̌
̦̌ ̨̦̖̐, ̡̨̨̯̐̌ ̨̯ ̣̐̌̔ ̖̣̏̚ ̔̌ ̛̯̻̬̭ ̡̛̛̭̬̯̯̖ ̛̪̭̌̌̚ ̦̌ ʺ̛̥ ̛ ̭̖ ̣̱̯̣̌̌̚ ̛̚ ̛̪̖̺̖̬̯̖; ̨̦
̛̪̣̌̌̚̚ ̨̡̨̛̛̯̬̯̖̯ ̌̚ ̭̖̖̍ ̛̭.

ʪ̨ ̡̬̌́ ̦̌ ̨̛̦̯̐̔̌̌ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̦̖ ̛̦̪̦̣̌̌̔̌ ̡̨̨̛̦̐, ̌ ̌̚ ̨̣̏ ̛ ̛̬̖̦̖̔ ̦̌ ̵̬̦̌̌


̛̛̛̣̣̌̚̚ ̨̡̨̨̛̦̖̦̍̏ ̦̌ ̡̛̥̣̌ ̸̡̛̛̬̱̪̐. ʻ̨ ̨̻̣̔̐ ̬̖̥̖̏ ̦̖ ̛̱̭̪̣́̏̌ ̔̌ ̨̡̛̯̬̯́ ̨̛̬̯̦̍̌́ ̪̻̯
̛ ̨̭̖̦̏ ˃̛̱̬̦ ̖̔̏̌ ̛̹̖̭̯̥̌ ̨̯ ̵̨̬̯̌̌ ̥̱ ̨̨̛̪̦̣̌̚ ̨̬̖̔̍ ̨̡̨̛̣̦̯̖ ̡̛̪̻̯̖. ʦ̭̖ ̡̪̌, ̡̨̯̌
̛̛̖̣̏̔, ̸̖ ̱̥̖̣ ̸̨̭̣̖̯̻̬̭̔̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̭̯̦̖̐ ̨̔ ̵̨̨̯̦̯́ ̛̱̖̙̺̖̍ ̛ ̖̍̚ ̨̨̪̥̺̯̌ ̦̌ ʺ̛̥, ̯̖
̨̨̛̛̬̪̣̙̣̌̚ ̨̨̖̦̦̺̦̔̌ ̭̯̬̙̌̌ ̡̬̜̌ ̡̛̪̱̦̯̦̯̌̌̌ ̏ ̛̭̖̖̬̦̏́ ̡̨̭̣̦. ʽ̡̯̻̥ ̀̐ ̦̖ ̸̨̡̛̣̌̏̌
̨̬̖̏̌̐̏, ̨̛̦̯ ̡̪̻ ̨̛̥̣̌ ̨̨̪̭̦̭̯̌ ̡̨̦̜́ ̔̌ ̸̡̛̛̌̚ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̨̪ ̨̯̖̭̦̯̏̌̌ ̡̭̣̌̌; ̨̦ ̖̦̖̥̔
̨̡̨̨̛̦̖̦̍̏ ̛̪̬̺̣̌̌ ̦̣̯̖̣̌̍̀̔̌ ̨̬̖̐ ̦̌ ̵̻̬̏̌ ̔̌ ̨̣̖̙̐̔̌ ̶̣̯́̌̌ ̨̣̭̯̍̌. ʶ̨̡̨̨̣̯ ̛ ̛̭̯̬̻̥̦
̔̌ ̛̛̣̍ ̡̛̦̬̯̖̌̌, ̨̛̯̚ ̵̬̻̏ ̭̖̏ ̡̪̌ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̻̖̍̔ ̨̛̭̯̦̯̔̐̌, ̨̨̺̯̌̚ ̏ ̡̭̣̯̌̌̌ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̨̯
̪̖̺̖̬̯̌̌ ̛̛̣̍ ̸̛̛̭̖̖̦̚ ̛̬̱̐̍ ̭̯̻̪̣̌̌, ̨̛̖̺̏̔ ̡̻̥ ̡̨̨̭̣̦̖̏, ̨̪ ̡̨̨̛̯ ̵̨̬̯̌̌ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̭̖
̡̛̯̖̬̯̌́̚ ̖̍̚ ̸̱̙̔̌ ̨̨̪̥̺.

˃̻̜ ̨̛̦̯̐̔̌̌ ̭̖ ̛̛̦̣̌̌̚̚ ̖̍̚ ̛̖̍̔ ̛ ̨̛̯̬̖̏̐. ʻ̨ ̡̨̨̯̐̌ ̛̦̯̖̔ ̛̖̣̏̚ ̔̌ ̦̥̣̯̌̌́̏̌,
̨̨̖̖̬̯̚ ̨̭̯̦̣̌̌ ̨̛̭̏ ̛ ̵̨̣̦̌̔, ̛̬̖̯̖̍̚ ̡̬̜̌ ̨̦̖̐ ̵̛̛̻̬̣̣̌̏̚ ̪̻̭̯̬̯̌̌ ̛̭ ̪̬̖̥̦́̌ ̛ ̛̦̣̖̯̖̣̌
̨̛̛̪̬̣̦̏ ̨̻̙̖̔̔̏, ̵̨̬̯̌̌ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̡̪̬̖̬̯̌̏̌ ̭̖̏ ̸̨̪̖̖̏ ̬̖̥̖̏ ̏ ̪̖̺̖̬̯̌̌. ˁ̡̨̨̬ ̛̥
̨̥̬̻̦̣̌̚ ̨̛̪̖̥̦̯̔́̚ ̡̥̬̌ ̛ ̥̻̯̦̯̌̌ ̛̭̖̯̣̦̏̌ ̦̌ ̨̻̦̐́ ̏ ̨̺̯̍̌̌ ̣̌̌̚ ̛ ̸̨̨̪̖̖̯̏ ̨̯ ̵̯́ ̛̖̣̏̚
̔̌ ̛̥̭̣̯́, ̸̖ ̺̖ ̖ ̨̪-̨̬̖̔̍, ̡̨̌ ̦̖ ̨̭̪̖̣̯̔́ ̨̛̛̙̣̺̖̯ ̭ ʺ̛̥. ʿ̡̨̬̖̣̖̦̌ ̸̨̖̭̯ ̭̖ ̸̨̭̣̱̣̏̌
̨̯̜ ̔̌ ̡̛̛̦̏̌̚ ̨̯ ̡̨̦̖́ ̸̨̭̖̦̖̭̯ ̸̡̻̯̖, ̨̡̨̯̔̌ ̛̛̥̭̣̖̣, ̸̖ ̖ ̭̻̭̖̥̏ ̬̱̖̔̐̌̔; ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̛̣̍
̨̛̦̣̌̍̚, ̨̖̥̣̍̌̚ ̛̐ ̭̥̱̯, ̯̌ ̡̛̭̖̏ ̨̨̬̬̌̐̏̚ ̡̭̖̣̏̌. ˁ̡̨̨̬ ̛̖̣̏̚ ̔̌ ̛̭ ̨̨̬̯̐̏́ ̨̭̥̌
̡̨̹̖̪̦̖̹̥.

ʤ̣̌ ̭ ˃̛̱̬̦ ̦̖ ̨̛̣̍ ̡̯̌̌ ̛ ̯̱̜ ̛̐ ̡̨̬̣̌̌ ̔̌ ̭̖ ̸̱̯̔́; ̨̯̜ ̭̖̏ ̸̨̪̖̖̏ ̭̖ ̛̭̪̬̯̖̣̣́́̏̌ ̭̻̭
̨̨̭̯̬̯̌ ̙̱̙̖̔̔ ̛ ̭̖̏ ̨̪-̸̨̖̭̯ ̭̣̱̹̣̌ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̛̭̻̖̯̏. ʿ̬̖̚ ̛̛̥̦̯̖̚ ̸̛̖̖̬̏ ̭̖̣̔́ ̭ ̸̨̭̖̌̏
̛̪̬ ʺ̛̥ ̛ ̭̣̱̹̣̌ ̡̛̬̌̌̚̚ ̌̚ ̛̬̖̦̔̏ ̨̛̪̬̖̥̻̬̭̯̔ ̛̛̣ ̌̚ ̛̻̣̔̐́ ̨̛̙̯̏ ̦̌ ̨̙̱̙̖̯̔̔; ̛ ̡̨̛̦̐̌
̦̖ ̨̐ ̡̱̪̬̖̣̏̌, ̸̖ ̨̨̛̬̐̏ ̣̖̚ ̌̚ ʫ̛̣̬̯̖̔̌. ʺ̛̥ ̛̣̖̙̣̐̔̌̚ ̨̨̥̦̐ ̨̨̣̖̦̔̏ ̛ ̨̯̬̻̺̣̏̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦
̭ ̡̛̭̬̖̦̌ ̨̡̨̨̣̭̣̦̦̭̯̍̌̐; ̨̭̥̌ ̨̦̖̐ ̨̡̪̱̭̣̔̌ ̨̯ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ̬̖̥̖̏ ̏ ̨̭̯̏́̌ ̸̶̡̨̛̦̏̌̌ ̛ ̯̥̌
̥̯̔̏̌̌̌ ̨̛̬̬̣̌̐̏̌́̚ ̵̸̡̨̛̛̯.

ʻ̨ ̡̨̨̯̐̌ ̖̭̖̦̯̌ ̨̛̯̥̦̣̌̌, ̛̥̯̌̌̚ ̛̐ ̛̛̪̬̯̭̦̣̌̌ ̡̨̯̖̙. ʿ̛̬̖̔ ˓̣̖ ̨̡̯̻̥ ˁ̖̖̬̏̌
̦̣̖̯̣̌́ ̭̦́̐, ̡̡̨̻̯̌̏ ̦̖ ̛̛̣̍ ̛̛̙̣̏̔̌ ̏ ̸̛̬̖̦̯̖ ̨̛̛̣̦̔; ̨̨̨̬̖̣̐̏ ̭̖, ̸̖ ̛̛̥̯̖̚ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔
̛̭̯̣̌̏̌ ̭̖̏ ̨̪-̛̣̯̀, ̨̡̡̨̯̯̌ ̦̬̭̦̣̌̌̌̌ ̨̥̺̯̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔. ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̛̣̍ ̯̬̱̪̦̌̌̚ ̛ ̨̭̥̌ ̦̜̌-
̵̛̬̬̯̖̌̍ ̛̬̻̣̔̏̌̚ ̔̌ ̛̛̣̯̌̚̚ ̦̻̦̌̏; ̦̭̯̦̣̌̌̌ ̣̐̌̔ ̛ ̨̛̥̦̦̌̚ ̭̖ ̨̛̬̣̖̣̌̍̚.

ʿ̬̖̚ ̛̖̦̔ ̸̭̱̥̬̖̦̌ ̖̦̔ ̏ ̭̬̖̯̔̌̌ ̦̌ ̛̥̯̌̌̚ ̭̬̖̔ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̭̖ ̨̛̪̣́̏ ̡̨̦̜́, ̡̨̨̜̯
̛̣̖̙̣̐̔̌̚ ̡̨̯̌ ̨̥̻̺̐ ̥̻̙ ̭ ̨̣̍́ ̨̦̥̖̯̣̌̌ ̛ ̣̍́̌ ̸̡̡̱̣̌̌. ʥ̛̣ ̭̖ ̨̡̪̬̥̻̦̣̌ ̨̡̪̬̜̌ ̵̯̦̯́̌̌
̭̯̬̙̌̌ ̛ ̭̖̐̌, ̖̍̚ ̔̌ ̡̙̖̌ ̨̛̦̯ ̱̥̔̌, ̛̛̪̬̭̯̻̪̣ ̡̻̥ ̨̨̛̦̺̖̯̐. ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̛̛̪̣̹̖̦̯̖̌̚ ̵̨̬̌
̸̡̛̦̭̣̌̌̌, ̨̛̭̯̖̦̦̻̯̐ ̭̖ ̬̭̥̣̌́̚, ̨̯̥̖̯̦̣̌ ̸̡̡̱̣̯̌̌̌ ̛ ̸̡̛̛̭̏ ̛̛̖̣̏̔, ̸̖ ̨̯̏̌ ̖ ʥ̖̣̖̐
ʶ̡̨̡̬̖̪̣̻. ʿ̨̔ ̨̡̛̛̹̬́ ̛̭ ̪̣̺̌ ̨̦̭̖̣ ̨̣̥̐́ ̨̻̬̪̏̚, ̏ ̡̨̨̜̯ ̨̛̥̣̌ ̨̨̥̦̐ ̨̛̪̯̬̖̦̍ ̌̚ ̵̯́
̦̖̺̌.

˃̻̜ ̸̨̛̯̍̌ ̦̌ ʥ̖̣̖̐ ̦̖̣̣̌̔̔́̌ ̦̌̔ ̬̱̥̌̌̚, ̯̌ ̡̪̌ ̭̖ ̻̬̦̣̌̏̌̚ ̛̪̬ ˃̛̱̬̦. ʤ ˃̛̱̬̦
̡̨̛̭̬̖̦ ̭̖ ̬̣̌̌̔̏̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̸̨̖̭̯ ̭̻̙̣̣̌́̏̌ ̌̚ ̨̭̯̏́̌ ̨̨̛̱̪̬̯̭̯; ̛ ̭̖̐̌ ̦̜̌-̡̨̨̨̭̻̬̖̦̯̏ ̥̱
̛̙̖̣̦̖̌ ̭̖ ̨̭̻̣̍̔̏̌, ̖̍̚ ̔̌ ̭̖ ̛̱̦̙̌̏̌ ̛̛̣ ̔̌ ̨̯̭̯̻̪̏̌ ̨̯ ̨̣̯̏́̌ ̛̭. ʻ̖ ̯̻̜ ̨̛̬̭̯̦̌̔ ̛̛̣̍
̸̨̖̍̌ ʤ̨̦̬̔̐ ̛ ̡̨̛̦́ ̛̬̱̔̐ ̨̯ ̡̹̜̯̌̌̌. ˁ̨̯̬̱̣̏̌ ̛̥ ̭̖, ̸̖ ̥̖̙̱̔ ̵̛̯̖̦́ ̣̯̬̐̌̏̌̌ ̛ ʥ̖̣̖̐ ̸̖̖̏
̖ ̨̛̥̣̌ ̬̱̔̐̌ ̨̪̯̜̦̌̌ ̭̬̖̺̌; ̛ ʤ̨̦̬̔̐ ̛̐ ̣̖̣̐̔̌ ̭̻̭ ̛̭̯̌̏̚, ̨̡̨̯̔̌ ̛̭̖̖̣̔ ̛̦̭̯̬̦̌̌ ̛ ̛̭
̡̛̛̪̬̣̌̏̌̚.

ʥ̖̣̖̐ ̛̣̍ ̨̦̖̭̻̣̔ ̭̻̭ ̭̖̖̍ ̛̭ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̹̣̖̥, ̨̪̦̖̙̖ ̭̖ ̦̣̌̔́̏̌ ̭ ̯̱̜ ̔̌ ̛̛̦̖̔̐̚
̨̨̨̯̦̏ ̛̛̥̭̣̯̖ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̦̌̔ ̛̛̔̏́ ̨̛̙̯̏ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌ ̸̨̦̖̣̌ ̦̌ ̡̹̜̌̌ ̶̨̛̛̬̜̦̌̍̚.

Ͷ ˃̨̖̏ ̖ ̨̯̏̌ ̛ ̭̖̐̌ ̛̯ ̨̐ ̬̻̺̥̏̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̨̡̨̯̔̌ ̛̙̣̏̌̔̌̚ ̹̣̖̥̌. Ͷ
ʥ̖̹̖ ̛̥ ̨̨̭̯̖̦̌̏ ̦̌ ̵̛̭̻̬̦̖̦̖̌ ̏ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏ ̛̪̬̖̖̣̔; ̣̌̌ ̬̥̏́̏̌, ̸̖ ̦̖ ̛̭ ̨̐ ̛̬̣̌̍̌̏̚.

Ͷ ʿ̸̨̛̯ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʤ̣̌ ̦̖ ̺̖ ̨̐ ̬̌̍̌̏́̚ ̸̖̖̏.

ˁ̖̯̦̖ ̸̥̻̣̣̌̌̚ ̛ ̨̛̱̥̭̣̖̦ ̭̖ ̣̖̣̌̐̔̌̚ ̦̖̜̖̔ ̸̦̣̖̖̌̔̌, ̨̨̖̯̔̔ ̨̦̖̪̦̏̌̚ ̭̻̬̣́̚ ̏


̶̛̖̭̦̯̔̌̌ ̦̌ ʥ̖̣̖̐ ̔̌ ̛̣̖̭̯̍ ̨̺̖ ̨̦̖̺. ˃̱̜ ̛̣̍ ̬̻̯̔̌ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌, ̨̦ ̛̛̭̬̖̬̭̯̯̖̍ ̛̣̭̯̌
̛̛̣̖̙̣̐̔̌̚ ̸̛̖̬̖̦̏ ̏ ̶̨̛̯̣̭̻̯̖̍́ ̦̌ ̨̻̦̐́ ̛ ̡̨̨̯̐̌ ˃̛̱̬̦ ̻̬̦̣̌̚ ̸̪̖̯̌̌,̸̨̛̯̖ ̥̱ ̛̭̯̦̣̌̌
̸̛̥̬̦̌.

Ͷ ʶ̡̨̌̏ ̛̭ ̨̦̖̭̻̣̔? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ̨̯̜.

Ͷ ʻ̜̌-̨̛̣̖̥̐́ ̬̔̌, ̨̺ ̭̖̏ ̨̺̖ ̨̥̙̖̥ ̔̌ ̨̛̪̬̖̣̙̥̔ ̦̌ ̨̛̦̖̚, ̡̨̨̛̯ ̸̨̛̥̖̍̌ Ͷ


̨̯̻̬̦̣̏̌ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ˃̱̜ ̖ _̣̖̥̭̍̌ ̛̦ ʫ̛̣̔,_ ̛̪̻̯̦̯́ ̵̣́̍ ̦̌ ʫ̛̣̬̯̖̔̌, ̨̯ ̡̨̨̜̯ ̨̭̖̔̐̌ ̦̖ ̖
̵̪̦̣̌̌ ̨̛̦̯ ̛̖̦̔ ̸̨̡̖̏.

Ͷ ˌ̣̖̥̌ ̦̌ ̛̖̯̖̔̔ ̛̭ ̺̖ ̛̪̬̖̥̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦ Ͷ ̭ ̨̨̣̬̦̭̯̍̌̐̔̌, ̨̖̯̌̔̚ ̛̭ ̨̐


̨̛̪̣̌̚; ̨̦ ̨̬̖̔̌̏ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌ ̦̖ ̺̖ ̨̡̨̭̦̔̌.

Ͷ ˃̨̐̌̚ ̛̻̬̦̏ ̯̥̌ ̸̥̖̌ ̛ ̛̬̱̯̖̔̐ ̛̭ ̨̛̬̻̙́ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʦ̛̻̬̦ ̸̡̨̛̭̏, ̨̺ ̛̭
̸̛̦̱̣̌, ̛ ̛̛̬̙̯̖̐ ̌̚ ̨̨̖̯̭̯̯̔̏ ̛̯. ʤ̣̌ ̨̪̦̖ ̦̖ ̡̬̜̌̌ ̵̨̬̯̌̌ ̛̭ (̨̺ ̡̹̌̏̌̚, ̸̖ ̭̌ ̛̯ ̛̛̣̍
̛̖̬̦̏) ̔̌ ̛̱̥̬̯̌ ̭̬̖̔ ̛̯̌̚ ̨̪̱̭̯̹ ̛̬̌̌̔̚ ̨̯̏́ ̡̛̪̬̌̚! ʿ̡̻ ̛ ̨̛̯̚ ̵̣́̍ ̖̍ ̬̔̌ ̌̚ ̥̖̦, ̌ ̦̖ ̌̚
̯̖̖̍, ̯̻̜ ̸̖ ̨̥̐̌ ̔̌ ̨̐ ̖̣̔́ ̭ ̡̨̨̨̯̐ ̛̭ ̡̛̭̥̌. ʻ̖ ̙́, ̡̨̌ ̛̯ ̪̬̖̭́̔̌ ̦̌ ̨̨̻̬̣̯̐; ̨̦ ̛̬̱̔̐ ̡̯̱
̨̥̯̐̌ ̔̌ ̭̖ ̨̡̙̯̌̌ ̨̪-̛̣̦̐̌̔ ̛ ̦̖ ̯̻̜ ̨̛̛̬̖̣̐̔̏.

ʿ̛̣̥̦̣̌̌ ̸̨̛̯̖ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̣̌̌ ̡̨̯̌ ̭̖ ̬̣̏́̚ ̏ ̶̨̛̣̖̯ ̦̌ ʥ̖̣̖̐, ̨̻̦̯̐́ ̏ ̵̯́ ̛̭̦̣̐̌̌̚, ̯̌
̸̨̛̪̥̬̦̖̣̌ ̛ ̨̯̜ ̡̛̬̖̻̣̚ ̖̔̏̌ ̸̨̱̯:

Ͷ ˋ̨̱̦̔ ̛̥ ̖, ̛̪̬̯̖̣́̀, ̸̖ ̛̭ ̛̦̥̖̬̣̌ ̛̛̭̣ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̹̌̏̚ ̛̪̬ ̡̯̻̌̏ ̨̡̛̦̖̣̬̦̍̌̐̔̌.


ʽ̯ ̯̖̍ ̺̖ ̛̪̬̖̥̌ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛̥ ̖̹̔̌̔, ̨̛̬̔ ̛ ̡̱̪̬̖. ʯ̦̪̬̖̌̌̔ ̥̖ ̭̻̖̯̜̏̏̌ ̌̚ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛̭
̨̪̙̖̣̖̹̌, ̨̭̖̦̏ ̌̚ ̬̻̺̦̖̌̏̌̚ ̏ ʪ̨̛̬̯̌.

ʧ̣̌̏̌ VIII

ʯ̖̥̯́̌ ̦̌ ʸ̡̻̌ ̛ ˌ̣̖̥̌

ʿ̬̖̚ ̛̭̣̖̺̯̖̔̏̌ ̛̦̔ ʥ̖̣̖̐ ̨̨̥̦̐ ̭̖ ̛̯̬̱̣̔ ̌̚ ̨̨̣̯̍̌̐ ̦̌ ̨̯̬́̔̌. ʧ̛̬̙̖̣ ̭̖ ̌̚


̛̬̦̖̦̯̖̌ ̛ ̨̛̣̦̯̖̍ ̛ ̯̖ ̨̻̬̍̚ ̨̛̬̣̔̌̏́̏̌̚. ʯ̨̨̺̯̌ ̏ ̨̛̦́ ̛̦̔ ˁ̛̛̯̖̏ ̴̛̖̣ ̭̖̏ ̨̺̖ ̛̛̣̍
̡̛̖̣̏ ̨̦̬̌̔, ̦̬̖̦̌̔̌ ̭ ̨̣̥̐́̌ ̨̥̺ ̛ ̡̛̖̣̏̌ ̨̥̻̬̭̯̔ ̌̚ ̨̛̙̯̏̌ ̛ ̛̛̙̯̖̏ ̛̯̬̏̌; ̛ ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̦̖
̛̛̣̍ ̯̻̜ ̛̥̻̬̔ ̛ ̡̛̛̱̭̦̚ ̡̨̯̌ ʰ̶̛̛̦̦̯̖̐̌̚ ̨̯ ʦ̨̛̣̦̬̌, ̭̖̏ ̡̪̌ ̪̬̖̚ ̛̻̣̔̐́ ̛̭ ̨̛̙̯̏ ̏
ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̛̱̭̪̖̣ ̔̌ ̦̯̬̱̪̯̌̌ ̶̛̬̖̔̌ ̨̛̪̦̦̌́̚, ̨̛̦̖̭̯̻̪̦̔ ̌̚ ̣̖̯̖̀̔. ʽ̭̖̦̏ ̯̱̜ ʥ̖̣̖̐
ˁ̶̯̬̖̣̖̌ ̛̣̍ ̨̪̬̭̣̖̦̌̏ ̭̬̖̔ ̨̦̬̌̔̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌; ̛̛̬̻̙̣̔̏̚ ̛̣̍ ̛ ̛̭̣̖̦, ̦̬̖̦̌̔̌ ̭̻̭ ̨̡̬̻̚
̨̪̣̖̐̔ ̛ ̶̨̛̪̬̦̯̖̣̖̦̌ ̱̥, ̌ ̨̨̦̣̙̖̣̌ ̛̣ ̭̖ Ͷ ̵̬̻̬̌̍ ̏ ̡̛̯̍̌, ̡̨̯̌ ̸̛̬̯̣̌̌̚ ̦̖ ̨̭̥̌ ̦̌
̛̻̬̯̖̍̚ ̛̭̯̬̖̣ ̨̯ ̛̻̣̔̐́ ̛̭ ̡̣̻, ̨̦ ̛ ̦̌ ̨̛̥̺̦́ ̸̥̖ ʤ̵̦̣̖̣̐̌. ʤ̣̌ ̖̦̔ ̨̛̪̬̔ ̖̦̔ ̬̭̯̣̌́̌
̨̥̬̯̌̌̌̚ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̦̌ ʺ̛̥, ̨̺ ̛̦̖̦̙̣̌̏̔̌ ̴̛̖̣̯̖, ̡̡̨̯̌ ̖̍ ̡̨̦̌̌̚, ̛ ̣̖̣̐̔̌ ̭̻̭ ̨̛̛̭̯̣̌̏̏̚
̨̡̨ ̸̨̛̯̍̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̡̻̥ ʥ̖̣̖̐.

ʶ̨̨̯̐̌ ̨̛̯̥̦̣̌̌ ̛̥̯̌̌̚, ̨̛̛̬̯̪̣̌̚ ̭̖ ̨̭̦̖̖̯̖̐̏ ̛ ̨̹̣̔̌ ̨̪̬̣̖̯̯̌, ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̡̪̌


̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̵̦̯̌̏̌̌̚ ̭ ̨̪-̨̛̭̱̬̏ ̖̣̔̌. ˀ̛̛̙̣̌̔̏̌̚ ̭̖ ̨̥̺̯̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔; ̡̨̯̌ ̛̻̣̔̐ ̛̪̬̻̭̯
̦̌ ̨̛̪̪̺̏̌̌ ̡̬̻̌ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̸̛̖̣̦̯̖ ̨̛̯̬́̔ ̦̌ ̛̦̖̭̥̖̯̦̯̖ ̥̱ ̛̛̬̥̌ ̔̌ ̬̱̦̯̌̌́̚̚ ̛̪̻̯̺̯̌̌
̡̻̥ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔.

ʶ̨̜ ̛̣ ̨̪̦̌̏̌̚ ̸̛̖̬̦̯̖ ̛̛̥̭̣̌̚ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐? ʶ̨̜ ̛̍ ̨̥̻̣̐ ̔̌ ̛̛̥̖̬̚ ̨̦̖̯̦̯̍́̌̌ ̛̥̭̻̣
̦̌ ̨̨̨̦̐̏̌, ̨̺ ̡̨̦́̐̌ ̛̣̍ ʺ̡̨̖̣̬, ̦̜̌-̨̥̻̺̐ ̶̪̖̖̏ ̭̬̖̔ ʦ̡̛̖̣̯̌̌ ̨̛̥̖̣̔́ ̦̌ ʤ̛̜̦̱̬̯̖, ̌
̭̖̐̌ ̭̖̣̔́ ̡̨̯̌ ̸̥̬̖̦̌ ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̵̻̬̱̏ ̸̛̥̬̦̌́ ̛̭ ̨̯̬̦ ̸̣̖̖̔̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̛ ̭̻̭ ̨̨̣̦̍̚
̡̨̣̱̭̯̌̏̏ ̨̭̻̙̣̍̔̌ ̡̭̏́̌ ̨̦̏̌ ̖̭̯̏, ̡̛̱̦̜̌̏̌̚ ̯̻̜ ̌̚ ̖̣̯̔̌̌ ̦̌ ̨̛̭̯̖̏ ̨̬̖̏̌̐̏ ̨̨̥̦̐ ̸̨̪̖̖̏,
̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̨̨̛̪̬̣̔̌̚ ̡̨̨̜̯ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍ ̨̯ ̵̯́, ̨̭̖̦̏ ̨̥̙̖ ̛̍ ̶̡̛̬̣̌̌ ʺ̛̖̣̦̌? ʶ̻̥ ̦̖́ ̸̨̖̭̯
̨̯̪̬̺̣̌̌ ̛̛̥̭̣̯̖ ̛̭ ʺ̨̨̬̯̐, ̣̌̌ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̱̭̪̣́̏̌ ̔̌ ̬̖̌̐̌̔̌̚ ̛̯̜̦̯̖̌ ̜.

ʿ̬̖̚ ̨̛̦̌̚ ̨̛̦̐̔̌ ̨̯̜ ̸̨̛̦̭̣̌ ̨̣̯̍̌̌̚ ̛̭ ̡̻̥ ̛̖̥̯̖̚ ̨̪̦̌̌̔̚ ̨̯ ˁ̨̛̛̬̦, ̡̨̻̖̯̔ ̭̖̏
̨̺̖ ̨̛̥̣̌ ̛̭̣̌ ̔̌ ̥̱ ̭̖ ̨̨̨̛̛̪̬̯̪̭̯̏̌̏. ʧ̨̨̛̦̣̦̔ ̨̺̖ ̨̭̯̣́, ̣̌̌ ̛̣̍ ̡̛̭̬̯. ʯ̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔
̦̖̣̌̚, ̨̦ ̭̖̌̐̌̚ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̨̐ ̪̬̖̖̥̖̏̚. ʿ̨-̡̦̯̯̻̌̌ ̛̣̍ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̡̻̥ ̡̨̨̜̯ ̡̨̛̦̜ ̨̯
̨̛̦̖̯̖̐̏ ̛̭̣̱̐ ̦̖ ̛̣̍ ̨̡̛̯̬̣ ̪̻̯́ ̛ ̨̛̥̖̯ ̥̱ ̨̭̣̏́̏̌ ̱̙̭̌ ̭̬̖̔ ̵̯́. ʤ ̨̯ ̸̛̣̖̦̔̌́ ̙̖̦̀ ̬̍́̐
̦̌ ʤ̛̬̖̬̦̖̦̏ ̛ ̨̛̱̭̯̖̯ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦, ̨̯̻̏̔ ̛̖̣̯̖̍ ̨̛̬̖̍̏̚ ̨̛̬̐ ̦̌ ʻ̛̛̥̬̖̯̣̍, ̨̛̣̯̣̔̌̌ ̥̻̣̏̌
̌̚ ʿ̛̛̬̭̯̦̺̯̌̌̌ ̦̌ ʶ̨̛̬̯̖̌̍. ʪ̨̯̥̌ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̭̖ ̨̖̬̖̔̍, ̛̪̬̖̔ ̸̡̨̛̭̏ ̨̬̱̔̐ ̔̌ ̪̦̖̌̔.
ʯ̨̯̌̏̌ ̨̡̛̬̯̖ ̛̛̛̪̬̙̣̔̌ ̨̡̯̻̥ ˁ̖̖̬̏̌ ̦̌ ̭̖̏ ̨̪-̛̦̖̭̥̖̯̦ ̨̛̬̔. ʿ̬̖̚ ʤ̵̡̛̦̭̌́
̵̨̨̪̬̔ ̛̛̥̦̣̌ ̯̖ ̛ ̛̪̬̖̖̣̏̚ ʪ̛̥̬̍̌, ̌ ̨̛̪̬̔ ̯̱̜ ̵̛̦̣̱̣̌ ̏ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏ ̛̪̬̖̖̣̔ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌.
ʿ̨̛̛̬̻̣̙̣̔ ̨̪ ̛̬̖̦̔̏́ ̪̻̯, ̡̨̨̜̯ ̭̣̖̣̔̏̌ ̨̨̻̣̯̔̐ ̴̛̖̣̖̔ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦, ̛̥̦̣̌̏̌ ̡̬̜̌ ̨̨̭̯̬̏̌,
̡̨̻̖̯̔ ̡̨̦́̐̌ ˇ̨̛̦̬̔ ̛̣̍ ̛̛̦̣̔̐̌̚ ̡̱̣̯̌̌ ʺ̛̦̭̌ ˃̛̛̬̯, ̸̛̪̬̖̭̣̌ ̛̖̥̯̖̚ ̥̖̙̱̔ ʺ̛̣̱̦̌̔ ̛
ˁ̨̛̛̬̦, ̌ ̭̖̯̦̖ ̪̬̖̚ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭ ̨̛̭̯̣̔̐̌ ̨̔ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏. ʽ̯̯̥̌ ̏ ̛̬̖̦̔̏
̬̖̥̖̦̏̌ ̪̻̯̯́ ̛̦̣̣̌̏̌̚ ̏ ʽ̵̬̦̦̯̌́̏̌̌̌ ̛̬̦̦̌̏̌ ̛ ̨̡̪̬̜̌ ̨̨̨̛̪̦̙̖̯̔ ̦̌ ̛̛̻̹̖̦̯̏̏́̌̚ ̨̡̨̨̣
ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̨̪̬̻̣̙̣̔̌̏̌ ̪̬̖̚ ̨̛̣̦̯̔̌̌ ̦̌ ʻ̨̬̌̐, ̌̚ ̔̌ ̛̭̯̦̖̐ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̨̔ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔. ʻ̨
̭̖̌̐̌̚ ̨̡̛̬̯̖ ̦̖ ̛̭̥̖̖̣ ̔̌ ̦̪̬̖̯̌̔̏̌ ̨̪ ̨̦̖̐; ̨̨̺̯̌̚ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌ ̛̐ ̖̦̖̣̔̍̌ ̨̦̏̌ ̛̛̦̖̥̏̔̌
̵̪̣̌̌̌̚ ̛ ̨̯ ̸̛̖̬̖̦̏́ ̵̬̻̏ ̛̖̣̍̔ ̨̡̛̬̚ ̸̨̛, ̌̚ ̡̨̨̛̯ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̛̐ ̛̣̍ ̛̪̬̖̱̪̬̖̣̔̔.

ʿ̬̖̚ ̨̛̦̌̚ ̨̪̬̣̖̯ ˃̛̱̬̦ ̨̨̨̯̦̏ ̦̦̣̌̔́̌ ˌ̣̖̥̌ ̦̌ ˈ̨̬̌̔ ̛ ʥ̖̣̖̐ ̭̖ ̻̬̣̏̌̔̏̌̚.
ʽ̸̨̯̦̣̌̌ ̨̯̬̻̯́̔ ̛̥ ̨̦̬̣̌̍́̏̌ ̨̪-̡̨̥̣̌ ̨̯ ̪̖̯̖̭̖̯̔ ̶̨̛̜̍, ̣̌̌ ̸̨̡̛̭̣̖̯̻̬̭̖̭̯̖̔̌ ̛̱̥̖̦́ ̦̌
ʥ̖̣̖̐ ̛ ̨̣̖̭̯̯̔̍̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛̐ ̛̪̬̖̬̻̺̣̏̌ ̌̚ ̬̏̌̐̌ ̏ ̶̣́̌ ̛̬̥̌́. ˁ̸̛̻̣̖̯̖̐̔̏̌ ̦̌ ̨̡̛̬̯̖ ̛̛̣̍
̛̛̛̦̍̏̌̚, ̛̣̖̬̯̖̌̐ ̛̥ ̛̛̣̍ ̸̨̖̦̏ ̨̪̔ ̛̦̣̖̦̖̌̍̀̔, ̌ ̡̨̌ ̭̖ ̛̛̭̻̬̣̍̌ ̨̪ ̨̨̥̦̐, ̌̚ ̔̌ ̡̨̪̬̖̭̯́
̡̨̦́́ ̛̯̖̭̦̦̌, ̨̯ ̡̛̭̣̯̖̌ ̛̛̣ ̨̯ ̛̻̬̖̭̦̯̖̔̏ ̡̛̭̖̦ ̸̡̛̭̣̌̌̚ ʪ̡̨̨̛̬̦̌̏́ ̹̣̖̥ ̭̻̭ ̨̛̭̯̖̏ ̵̨̬̌,
̨̛̥̻̺̐ ̛ ̛̣̯̀. ˁ̡̨̨̬ ̨̛̛̪̬̖̯̖̣̯̖̔̏̔ ̛̥ ̭̖ ̛̬̯̬̖̪̖̬̣̌̏̌̚ ̨̯ ̭̥̯̌̌̌ ̪̖̭̖̦ ̦̌ ̨̬̐̌ ̥̱ ̦̖̜̖̔
̛̚ ̵̨̻̣̥̖̯̖̏ ̛ ̨̡̛̬̯̖ ̛̱̬̣̔́ ̦̌ ̍́̐ ̨̺̖ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̸̱̯́ ̨̛̭̭̯̖̦̖̯̏ ̦̌ ̭̯̬̖̣̌ ̛̛̣ ̔̌ ̻̬̦̯̌̚
̛̯̖̣̖̦̐̚ ̸̥̖.

ˀ̡̯̌̌̏̌̚̚, ̸̖ ̡̨̨̯̐̌ ̨̛̯̭̯̻̪̣ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̯̬́̔ ̨̨̨̪̯̜̦̯̌ ̛̭ ̛̛̙̣̺̖ ̵̻̬̱̏


ʤ̨̥̦ ˀ̱̔, ʺ̛̥ ̨̦̭̯̣̌́ ̨̛̦̚, ̡̨̨̜̯ ̛̣̍ ̛̪̬̯̣̌ ̪̱̦̯̌̐̍̌̌ ̭̯̬̖̣̌ ̨̪ ̛̭̦̌ ̥̱, ̔̌ ̸̛̪̬̖̱̪ ̡̣̻̌ ̛
̛̭̯̬̖̣̯̖ ̛̭ ̛ ̔̌ ̛̐ ̨̨̛̪̣̙ ̏ ̨̦̖̯̖̚ ̦̌ ˈ̛̥; ̌ ̨̛̯̚ ̸̨̡̖̏ ̛̣̍ ʤ̨̦̬̔̐. ʻ̵̨̨̨̖̯̦ ̛̛̪̻̣̦̣̚ ̨̯̜
̨̣̯̏́̌ ̦̌ ̨̙̱̙̖̯̔̔. ʤ ʺ̛̥ ̨̛̣̍́̏ ̨̺̖, ̸̖ ʤ̨̦̬̔̐ ̦̖ ̛̍̏̌ ̸̖̖̏ ̡̨̛̦̐̌ ̔̌ ̵̨̪̺̏̌̌ ̭̯̬̖̣̌ ̛̛̣
̔̌ ̨̛̦̭ ̡̣̻, ̛ ̨̐ ̨̻̬̣̍̏̌̚ ̭ ̡̨̯̌̏̌ ̨̡̛̪̬̣̯̖́: ̛̦̬̱̹̌ ̛̣ ̨̖̯̍̌, ̨̯ ̨̛̭̭̯̖̦̍̏́ ̛̭ ̡̣̻ ̔̌
̛̦̖̌̐̚.

ʿ̬̖̚ ̨̪̬̣̖̯̯̌ ̦̌ ̨̛̦̌̚ ̨̛̦̐̔̌ ʤ̨̦̬̔̐ ̪̬̖̦̖̬̖̦̣̍̐̌ ̨̡̨̛̪̬̣̯̖̯́ ̦̌ ʺ̛̥ ̛ ̡̪̌ ̖̣̏̚
̡̣̻ ̛̪̬ ̛̖̦̔ ̨̖̦̍ ̦̖̌̍̐ ̨̯ ʥ̬̌-̖̦-ʪ̦̖̌̏̔; ̛ ̏ ̵̡̭̯̯̏̌̌̌ ̛̣̍ ̬̦̖̦̌ ̨̯ ̨̡̡̬̭̌ ̨̨̯̬̦̏̌ ̭̯̬̖̣̌,
̯̌ ̨̐ ̨̛̦̖̭̣̔ ̨̨̬̯̦̍̌ ̛̱̥̬̺̌ ̨̯ ̛̭̯̬̹̦̌ ̡̛̥̻. ʻ̨ ʥ̖̣̖̐ ̨̐ ̶̛̛̖̣̣̚ ̨̯ ̬̦̯̌̌̌. ʰʺ̛̥
̸̨̪̦̣̌̌̚ ̨̺̖ ̨̪-̨̣̯̀ ̔̌ ̛̦̖̦̙̌̏̔̌ ̴̖̣̌, ̨̛̭̱̖̯̣ ̨̡̨̛̪̬̣̯̖̯́ ̥̱; ̣̌̌ ̡̣̌̏̌̚: ͣʻ̨̛̺, ̨̯ ̺̖
̵̱̪̖̌ ̨̨̨̯̦̏͞.

ʿ̬̖̚ ̨̛̦̌̚ ̨̛̦̐̔̌ ̦̣̻̙̌̔ ̛ ̛̹̬ ̛̚ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̦̌̔ ̨̛̬̐, ̶̨̨̛̪̯ ̛ ̡̛̛̪̣̦̦̭̌ ̵̨̨̛̪̬̔
̪̣̻̦̣̌̌̚ ̥̻̣̏̌, ̸̖ ̏ ̦̜̌-̛̖̦̖̙̦̍̌̔̔́̚ ̸̭̌ ̨̨̨̯̦̏ ̭̖ ̛̯̏̔̐̌ ̦̌ ̨̜̍ ʸ̡̻̻̯ ̛ ˌ̣̖̥̻̯, ̨̺
̡̨̦́̐̌ (̡̡̨̯̌ ̭̖ ̨̛̥̭̣̖̣) ̛̛̣̍ ̛̪̦̣̌̔̌ ̏ ʪ̛̥̬̍̌. ˃̨̐̌̏̌ ̨̛̥̦̦̌̚ ̴̛̖̣ ̛ ̣̖̀̔Ͷ ̨̡̛̪̬̱̖̦̔ ̛
̛̛̣̹̖̦ ̨̯ ̸̡̨̛̭̏ ̶̨̛̛̖̥̦̍̔̚, ̡̨̨̛̯ ̨̛̬̖̣̍̔ ̖̍̚ ̸̨̏̔̌ ̨̛̪̬̔ ̡̛̛̯̍, ̨̛̪̬̙̖̦̌́ ̛ ̵̬̬̱̌̌̚Ͷ
̨̡̛̛̯̬̣ ̏ ̶̭̻̬̯̌̌ ̛̭ ̨̦̏̌ ̵̨̬̬̭̯̌̍ ̛ ̭̖ ̡̛̭̯̖̣ ̡̦̯̯̻̌̌ ̔̌ ̛̬̯̔́ ʪ̥̯̏̌̌̌ ̸̶̨̛̛̖̦̣̦̏̌̌, ̡̥̬̌̌
̸̖ ̨̺̖ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̦̖̣̌̚ ̖̐̔ ̖ ̵̯̦̯́̌̌ ̡̨̬̖̪̭̯. ˃̛̱̬̦ ̵̨̨̨̯̦ ̛̪̬̖̥̣̌ ̸̡̛̛̭̏, ̨̺ ̛̛̣̔̏̌ ̛̪̬
̨̦̖̐, ̨̦ ̨̪ ̭̻̖̯̏ ̦̌ ʥ̖̣̖̐ ̦̖ ̨̡̪̱̭̣̔̌ ̛̦ ̛̖̦̔ ̶̨̨̦̬̦̖̏̍̌ ̏ ̨̨̭̖̯̏ ̛̱̖̙̺̖̍ ̵̻̬̱̏ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔
(̌ ̭̖̐̌ ̨̯ ̨̛̣̍ ̸̨̦̬̖̖̦̌ ʫ̵̌̔ ̛ ˁ̛̖̬̦̔, ̸̛̭̬̖ ʸ̖̬̌̐ ̦̌ ̛̖̬̦̯̖̏); ̪̻̯́ ̦̯̥̌̌ ̛̦̖̣̌̚ ̨̭̥̌
̶̨̛̜̯̖̍ ̨̯ ˁ̛̯̬̌́ ̨̯̬́̔. ʻ̨ ̨̨̪̭̯̖̪̖̦̦ ̛̭̻̣̔̌̚ ̨̡̨̨̦̣̌ ̛̬̱̔̐ ̵̨̛̬̦̦̌́̏̌ ̛̣̖̬̌̐ ̛
̡̛̱̬̖̪̣̖̦́: ̏ ̨̛̬̯̖̐ ̦̌ ̨̡̛̯̚, ̨̪ ̛̛̻̹̖̦̯̏̏́̌̚ ̛ ̛̚ ̛̙̦̯̖̀ ̸̨̛̥̱̬̺̌, ̨̯ ʺ̖̯̖̔-̖̦-̣̐̌̔
(ʶ̬̌́ ̦̌ ̨̬̯̐̌̌) ̨̙̦̀ ̨̯ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏ ̨̔ ʥ̬̌-̛̖̬̍, ̡̨̨̜̯ ̭̖ ̛̦̥̬̣̌̌ ̦̌ ̡̨̡̨̦̣́
̛̣̖̏̐ ̨̙̦̀ ̨̯ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̏ ̡̨̛̦̹̦̯̖́̐̌ ̨̨̨̛̪̣̬̦̔̔ ̛̖̥̚ ̥̖̙̱̔ ʻ̨̬̌̐ ̛ ˁ̨̡̛̛̛̬̦̭̯̖ ̖̖̬̌̚.
ʽ̯ ̸̡̛̛̭̏ ̛̯́ ̥̖̭̯̌ ̵̨̬̯̌̌ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̛̙̯̏̔̌ ̵̻̬̏̌ ̦̌ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̛ ̸̬̖̚ ̛̯̜̦̌ ̛̛̭̦̣̐̌ ̔̌
̸̨̪̣̱̯̌̏̌ ̛̖̭̯̏ ̛ ̨̛̪̖̌̏̔̚.

˃̻̜ ̨̺̖ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̨̛̯̥̦̖ ̨̨̣̯̯́, ̨̨̛̪̭̣̖̯̖̣̯̖̔̏̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̛̪̬̖̻̬̦̣̏̌ ̏ ̨̥̻̺̐̌


̛̬̥̌́; ̛ ̣̭̯̯̏̌̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̛̣̍̌ ̵̨̯̻̬̣̖̦̏̌. ʺ̻̣̏̌ ̌̚ ̵̯́ ̛̭̯̦̣̐̌̌ ̨̛̬̔ ̨̔ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛
̨̛̥̦̦̌̚ ̯̥̌ ̭̖ ̛̬̻̣̦̱̣̌̏̏̌̚, ̡̡̛̜̌̏̌̚, ̸̖ ̨̺̥ ̬̱̪̐̌ ̶̨̛̛̱̦̯̦̍̏ ̨̥̙̖ ̔̌ ̦̦̖̭̖̌ ̡̯̻̌̏ ̱̬̔̌
̦̌ ʦ̬̌̐̌, ̨̯ ̡̡̨̌̏ ̛̣ ̛̍ ̨̛̭̯̬̣ ̣̖̯̖̣̯̏̌̔́ ̦̌ ʻ̨̬̌̐. ʻ̨ ̡̬̣̯̌́ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ʽ̨̬̬̖̯̔ ̦̖
̨̪̙̖̣̣̌ ̔̌ ̨̛̪̬̥̖̦ ̨̪̣̦̖̯̖̌̏ ̛̭. ʦ̻̏ ̸̡̨̛̭̏ ̭̣̖̣̔̏̌ ̛̛̥̭̣̯̖̌̚ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐, ̭ ̡̨̨̨̯̐ ̬̥̖̦̣̌́̚
̛̖̭̯̏ ̨̪ ̛̯̜̦̌ ̛̪̻̯̺̌; ̌ ̛ ̛̣̍ ̥̻̻̬̔ ̣̖̯̖̣̏̌̔, ̨̡̨̡̨̨̣̯̔ ̭̌ ̛̥̻̬̔ ̨̛̦́, ̨̺ ̦̜̌-̦̪̬̖̌̔
̛̥̭̣̯́ ̌̚ ̨̭̏́ ̨̦̬̌̔ ̛ ̡̡̌ ̔̌ ̨̪̯̌́̚ ̨̛̙̯̏̌ ̛ ̨̨̛̣̖̦̭̯̖̯̍̌̐̔̏ ̥̱ ̨̯ ̬̙̯̏̌̌̌ ̛̭̣̌. ʯ̯̱̜̌ ̦̖
̛̬̬̖̹̣̌̚ ̦̌ ̨̛̦̯ ̛̖̦̔ ̨̭̜̏ ̶̨̖̍ ̔̌ ̭̖ ̛̛̛̪̬̭̻̖̦̔ ̡̻̥ ˃̛̱̬̦ ̛ ̛̪̬̯̣̌ ̶̨̨̛̖̭̯̦̭̏ ̔̌ ̥̱
̡̙̯̌̌, ̸̖ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛ ̔̌ ̪̣̦̱̌̏̌ ̛̛̣ ̛̻̬̹̏ ̏ ̨̛̭̯̖̏ ̡̛̛̯̍, ̦̖ ̛̍̏̌ ̔̌ ̭̯̻̪̏̌ ̦̌ ̨̨̡̛̦̬̯̬̦̭̌̐̔
̛̖̥̚, ̨̛̦̯ ̔̌ ̨̡̯̣̻̭̍̏̌ ̨̡̛̬̯̖ ̦̯̥̌̌. ʤ̣̌ ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̨̡̯̣̌̏̌̚ ̨̻̬̻̙̖̦̏̌ ̨̡̪̬̖̪̔̌ ̦̌ ʪ̥̯̏̌̌̌
̸̶̨̛̛̖̦̣̦̏̌̌, ̻̏̏ ̸̡̨̛̭̏ ̨̬̱̔̐ ̛̥ ̨̖̺̣̍̌ ̨̨̪̥̺ (̛ ̌̚ ̯̱̜ ̨̨̖̬̯̦̏́ ̨̐ ̛̛̣̍ ̨̛̪̭̻̖̯̣̏̏̌
˃̨̛̦̣̐ ̛ ʺ̛̖̣̦̌).

˃̨̐̌̏̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̌̚ ̨̛̖̭̯̦̏̚ ̬̖̥̖̏ ̱̻̬̙̣̔̌ ̶̛̖̭̦̯̔̌̌ ̛̭; ̣̌̌ ̸̨̖̭̯ ̭̖ ̪̬̖̭̯̬̱̣̏̌, ̸̖
̡̯̱̌̌̏̌, ̯̌ ̭ ̛̣̖̭̦ ̨̛̪̖̍̔ ̔̌ ̵̻̦̖̏̔ ̨̨̭̥̱̖̬̖̦̭̯̌̏ ̦̌ ̛̯́ ̶̨̛̛̱̦̯̦̍̏. ʶ̡̨̯̌ ̛ ̨̭̯̦̣̌̌.
ʯ̨̨̺̯̌ ˃̛̱̬̦ ̸̖̖̏ ̸̛̦̬̣̌̌ ʪ̨̬-ʶ̨̱̬̯̣̌, ̸̛̭̬̖ ʯ̖̥́ ̦̌ ʸ̡̻̌ ̛ ˌ̣̖̥̌, ̶̣̯́̌̌ ̨̣̭̯̍̌ ̥̖̙̱̔
˃̛̛̖̣̦̐ ̛ ̛̪̦̯̖̌̌̔̚ ̛̪̬̖̖̣̔ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌; ̛ ̡̨̯̌ ̭̖ ̨̛̣̍́̏ ̌̚ ̛̦̖̦ ̣̖̯̖̣̏̌̔, ̛̭ ̛̬̣̍̌̚ ̨̨̨̦̯̏
̛̥̖ ʧ̨̨̬̯̣, ̨̺ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ˁ̵̨̛̛̯̬̯̌̏́ ̹̣̖̥, ̛ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ ̭̖ ̨̛̻̬̣̏̔̌̚ ̪̬̖̙̦̯̌̌ ̱̜̦̍̌
̨̻̬̭̯̔̚. ʤ̣̌ ̦̌ ʥ̖̣̖̐ ̥̱ ̭̖ ̨̭̯̬̱̣̏̌, ̸̖ ʪ̡̨̨̛̬̦̯̌̏́ ̹̣̖̥ ̦̖ ̖ ̨̪̖̜̭̯̣̔̏̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̡̯̌̌,
̡̡̨̯̌ ̨̯̜ ̭̖ ̦̣̌̔́̏̌; ̛ ̭̥̱̯ ̨̐ ̨̖̥̣̍̌̚, ̡̨̯̌ ̭̖ ̛̬̣̏̌̚ ̏ ̛̛̦̯̖̔ ̛̦̔.

ʦ̖̦̻̙̔, ̡̨̨̯̐̌ ̨̨̣̯̯́ ̸̖̖̏ ̨̪̬̖̣̣̏̌́, ̥̯̔̏̌̌̌ ̛̭̖̖̣̔ ̏ ʫ̵̌̔ ̛ ̛̭ ̸̨̛̛̪̣̏̌ ̨̛̪̬̔
̻̣̻̔̐ ̨̖̦̍ ̵̨̨̪̔. ˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̡̣̌̌̚ ̦̌ ʥ̖̣̖̐:

Ͷ ʯ̨̺̌ ̛̭ ̯̻̜ ̛̱̬̙̖̦̐ ̛ ̸̪̖̣̖̦̌? ʻ̛̥̌ ̦̖ ̛̦ ̨̪̯̬̻̦̐̌, ̨̡̡̨̯̯̌ ̨̜̖̔̔ ̛̪̬ ̥̖̦? ʻ̛̥̌
̶̛̖̣̯̖ ̛̥ ̦̖ ̭̌ ̨̛̛̪̭̯̦̯̐̌?

Ͷ ʦ̸̡̨̛̭ ̖ ̦̬̖̌̔ ̭̖̌̐̌̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʦ̨̬̖̯̖̌̐̏ ̨̺̖ ̭̌ ̛̭̯̬̖̭̦̯̌ ̛ ̛̛̪̣̹̖̦̌̚. ʰ


̯̖̪̻̬̏̌ ̛̦ ̨̪̬̖̭̯̯̔́ ̨̛̬̔̍ ̛̦̔; ̨̔ ̡̨̦̖́ ̬̖̥̖̏.

Ͷ ʤ ̭̖̯̦̖? Ͷ ̨̛̪̪̯̣̌ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ˁ̖̯̦̖ ̛̥̯̌̌̚ Ͷ ̡̣̌̌̚ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʤ ̨̛̪̬̔ ̦̖́ ̨̺̖ ̖̦̔̌ ̨̛̦̐̔̌ ̌̚ ̨̛̦́, ̨̺ ̨̛̙̖̯̔̏́.

Ͷ ʤ ̭̖̯̦̖?

Ͷ ˔̨̬̭̯̯̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔. ʻ̛̖ ̨̭̥̌ ̵̨̛̪̬̥̖̌ ̵̸̬̻̖̯̯̏̌̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̯̖ ̦̌ ˋ̖̬̦̯̌̌ ̡̬̻̌Ͷ


̨̛̦̺ ̸̨̪̖̖̏. ˃́ ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̨̯̬̻̪̦̖̔.

Ͷ ʻ̨ ̛̦̥̌ ̨̬̭̯̯́̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̦̖ ̖ ̦̹̌̌ ̶̖̣ ̛ ̨̬̭̯̌̔? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʶ̡̨̌̏ ̨̬̱̔̐
̛̍ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̨̭̯̬́?

Ͷ ʯ̦̖̹̌ ̨̨̥̦̐ ̨̬̖̔̍ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʥ̖̣̖̐. Ͷ ʤ̣̌ ̌̚ ̨̛̦̚ ̪̻̯ ̛̭ ̛̥ ̛̬̦̣̌̍̌̚ ̔̌ ̨̨̬̐̏́.
ˋ̱̜ ̥̖ ̨̪̦̖ ̭̖̐̌. ʽ̯ ̨̨̥̦̐ ̦̖̺̌ ̭̖ ̦̱̙̖̔̌ ̛̖̦̔ ̡̬̣̌ ̛̛̣ ̨̛̪̬̖̯̖̣̔̏̔ ̦̌ ̨̥̻̺̐̌ ̛̬̥̌́. ˃̨̜
̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̥̌ ̨̛̭̱̬̦̐ ̛̱̖̙̺̖̍; ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̥̌ ̨̨̯̭̯̍̐̌̏ ̛ ̨̛̥̦̦̌̚ ̶̨̛̛̬̯̦̌̍, ̨̺ ̣̖̯̏̌̔́ ̛
̨̬̱̔̐ ̨̭̖̦̏ ̸̥̖̌. ˁ ̨̡̬̜̯̍̌̌ ̛̔̏̌ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̍ ̨̯ ̵̬̦̌̌, ̡̨̨̯́ ̦̖ ̭̖ ̛̦̥̬̌̌ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌. ʰ
̡̯̌̌ ̯̜̦̯̌̌̌ ̭̻̬̹̏̏̌. ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̖ ̨̨̬̔̍ ̨̥̭̯́ ̌̚ ̨̨̥̣̬̖̦̌̍ ̨̯̬́̔ Ͷ ̨̯̜ ̛̥̌ ̸̨̛ ̛ ̛̱̹. ʻ̨ ̖
̨̱̭̥̯̖̦̌ ̛ ̭̖ ̛̙̏̔̌ ̸̨̯̣̖̖̔̌; ̙̖̔̌ ̛ ̡̥̣̌̌ ̨̡̜̭̏̌ ̛̍ ̨̐ ̨̛̬̣̍̐̌̔̌ ̨̦̪̻̣̦̌Ͷ ̨̭̖̦̏ ̡̨̌
̨̬̪̣̌̌̐̌̚ ̭ ̨̥̻̺̐̌ ̛̬̥̌́, ̡̡̨̯̌̏̌ ̦̥̥̖́̌ ̛ ̖̔̏̌ ̛̣ ̺̖ ̛̥̥̖̌.

Ͷ ʦ̡̛̻̪̬̖ ̯̱̜ ̡̛̭̥̌ ̔̌ ̻̍̔̌ ̶̡̨̨̪̻̣̖̏̔ ̦̌ ̨̭̭̯̖̦̍̏̌ ̛̬̥̌́ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦, Ͷ ̛ ̡̨̌
̛̥ ̖ ̨̛̪̭̦̌, ̡̦̖̌ ̔̌ ̛̦̌̐̌̚. ˃̡̱ ̪̬̖̬̙̥̐̌̔̌ ̦̖̌̍̐̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̛ ̨̨̖̯̔̔ ̭̖ ̨̬̍́, ̨̯̜ ̦̖ ̨̥̙̖
̔̌ ̨̛̪̣̏̌̚̚ ̛̙̦̯̖̀ ̛̪̻̯̺̌.

ʺ̻̣̯̏̌̌ ̌̚ ʪ̡̨̨̛̬̦̌̏́ ̹̣̖̥ ̛̚ ̛̖̥̯̖̚ ̨̪̦̌̌̔̚ ̨̯ ˁ̨̛̛̬̦ ̡̨̨̭̬ ̛̭̯̦̣̐̌̌ ̨̔


ʺ̨̨̨̛̬̯̯̖̐̏ ̛̱̹ ̛ ̨̯̐̌̏̌ ʦ̬̻̯̌̐ ̭̖ ̬̭̥̣̌́̚, ̨̨̺̯̌̚ ̯̻̜ ̨̨̨̯̦̏ ̥̱ ̭̖ ̡̛̬̬̣̌̚ ˃̛̱̬̦, ̡̨̨̜̯
̨̻̣̌̔̐̚ ̛̣̍ ̡̛̱̬̯ ̏ ̡̛̭̖̦̯̖ ̛ ̨̪̔ ̨̛̣̯̖̏̌ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌. ʤ̣̌ ̨̯̜ ̸̨̪̣̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̍, ̸̖ ˃̛̱̬̦ ̺̖ ̭̖
̨̛̭̖̔̍ ̭ ̡̯̌̌̏̌ ̨̥̺, ̯̌ ̵̻̬̣̖̦̯̏̌̌ ̦̌̔ ̨̦̖̐ ̨̡̨̪̬̍̌ ̺̖ ̭̖ ̨̛̛̖̭̥̭̣̍̚ ̛ ̨̯̜ ̺̖ ̛̖̦̖̍̐̚
̸̪̬̖̦̖̬̯̦̯̔̌̌̌̌ ̥̱ ̸̱̭̯̌, ̛̛̣ ̡̪̻ ̺̖ ̭̖ ̨̛̯̯̖̣̐ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ̡̪̌ ̺̖ ̸̛̖̦̖̚̚ ̨̯ ̨̬̏̌̚ ̥̱.
ʻ̛̱̥̣̌ ̛̭ ̨̯̐̌̏̌ ̔̌ ̨̛̣̌̏̚ ˃̛̱̬̦ ̛ ̔̌ ̨̐ ̨̨̛̪̬̍, ̛̛̣ ̔̌ ̨̐ ̨̨̛̪̣̙̔ ̦̌ ̡̛̥̻ ̡̨̯̌ ̺̥̱̍̌̌.

ʿ̨̬̌̏ ̛̣̍ ̡̣̌̌̚ ʥ̖̣̖̐ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̸̖ ̨̭̥̌ ̭̌ ̨̛̛̪̬̣̌ ̵̸̬̻̖̯̯̏̌̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̯̖ ̦̌ ˋ̖̬̦̯̌̌
̡̬̻̌ ̛ ̸̖ ̯́ ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̨̯̬̻̪̦̖̔. ʻ̨ ʺ̨̨̬̯̐ ̡̛̛̪̬̬̣̏̌ ̡̨̛̬̖̙̯̖ ̛̭ ̛ ̭̖̌̐̌̚ ̭̖ ̨̨̣̣̌̔̏́̏̌̚ ̔̌
̪̬̺̌̌ ̦̯̥̌̌ ̦̜̌-̛̱̥̖̣̯̖ ̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚̚; ̛ ̦̖ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̨̡̨̨̣ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̨̻̥̙̣̐̌ ̨̯
̸̛̭̻̣̖̐̔̏̌, ̨̺ ̭̖ ̨̛̭̪̯̜̣̌̏̌ ̛̦̖̖̣̦̌̍́̌̚̚ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌ ̛ ̦̖ ̛̦̪̣̌̌̔̌ ̛̛̣̺̯̖̏̌̚ ̛̛̣
̛̛̛̣̺̌̚̚ ̨̛̯̬́̔.

ʤ̣̌ ʺ̛̥ ̱̭̖̺̣̌ ̨̛̛̪̬̭̻̭̯̖̯̏ ̦̌ ̨̡̛̬ ̛̚ ̛̖̥̯̖̚ ̨̡̨̨̣ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̛ ̨̥̬̯̌̌̌̚ ̡̻̥ ʥ̖̣̖̐
̨̛̬̣̌̔̌̚ ̏ ̸̨̨̨̪̥̬̦̣̯̌́ ̥̱ ̶̭̻̬̖ ̣̌̚ ̛̱̥̭̻̣. ʫ̛̦̔ ̖̦̔ ̡̻̥ ̡̬̌́ ̦̌ ̨̛̦̯̐̔̌̌ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ̵̨̬̯̌̌
̏ ʥ̬̌-̖̦-ʪ̦̖̌̏̔, ̸̖ ̛̛̣̌̚̚ ̭̻̭ ̛̭̦̌ ̛̭ ʰ̱̦̍ ̔̌ ̛̭̻̬̯̍̌ ̡̨̛̬̖̦ ̌̚ ̛̛̥̦̯̖̚ ̛̭ ̛̪̭̌̌̚; ̨̦
̡̛̛̭̯̦̭̯̌̌ ̥̱ ̶̖̣ ̛̣̍̌ ̔̌ ̛̦̥̖̬̌ ʺ̨̨̨̛̬̯̯̖̐̏ ̛̭̣̱̐ ̛ ̔̌ ̛̐ ̨̯̖̖̏̔ ̨̔ ̡̨̛̛̭̬̣̺̖̯̏̌ ̦̌
˃̛̱̬̦*.

[* ʤ̣̌ ̡̬̯̌̌̏̌̚̚ ̛ ̸̨̬̱̖̔̐́: ̸̖ ʺ̛̥ ̦̖ ̯̻̬̭̖̣ ̨̪̬̖̦̥̖̬̖̦̔̌ ̨̡̛̬̯̖. ʶ̻̥


̨̨̪̬̖̯̖̣̭̯̯̔̌̏ ̨̐ ̨̯̣̭̦̣̌̌ ̨̣̦̖̯̌̌̏́̚ ̦̌ ̛̭̦̌ ̥̱ ̛ ̵̪̣̯̌̌̌̌̚ ̔̌ ̨̐ ̸̛̥̻̯̏̌̚.]

ʦ̭̖ ̡̪̌ ̨̯̜ ̭̖ ̨̛̪̯̣̌ ̔̌ ̨̛̦̣̙̌ ̡̨̛̦́ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ ̨̡̛̬̯̖, ̡̨̨̛̯ ̥̱ ̭̖ ̛̛̪̬̭̥̖̣, ̨̦
ʺ̛̥ ̡̣̌̌̚, ̸̖ ̨̛̦̺ ̦̖ ̦̯̌́̚, ̡̨̌ ̭̥̯̯́̌ ̔̌ ̸̡̨̛̪̯̌̚ ̭ ̸̛̥̻̖̦́ ̨̦̖̺ ̨̯ ̨̖̦̔ ʶ̨̣̪̌̌̏ ̙̱̙̖̔̔.
˃̨̐̌̏̌ ̯̖ ̨̐ ̨̛̛̪̪̯̣̌ ̡̡̛̌̏ ̭̌ ̨̛̱̭̣̯̏́̌ ̛ ʺ̛̥ ̛̐ ̨̛̣̍́̏: ̔̌ ̥̱ ̪̣̯̯̌́ ̏ ̨̙̖̣́̚ ̨̨̯̖̣̯̐ ̦̌
̡̛̭̖̏ ̪̣̖̦̖̦ ̛̛̣ ̛̱̯̍ ̸̨̡̖̏, ̌ ̌̚ ˃̛̱̬̦ ̛ ʥ̖̣̖̐ ̪̣̯̯̌̌̌ ̔̌ ̖ ̏ ̨̣̯̌̚; ̌ ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̨̯̻̬̯̏̌ ̨̯
˃̛̱̬̦ ̛ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̯̬́̔, ̔̌ ̦̖ ̸̡̯̌̌̌̚ ʺ̛̥ ̛ ̔̌ ̥̱ ̨̭̯̯̌̏́ ̨̥̔̌; ̔̌ ̨̭̯̯̌̏́ ʥ̖̣̖̐ ̻̬̦̌̏̌̚̚, ̯̌
ʺ̛̥ ̔̌ ̭̖ ̬̪̬̌̌̏́̚ ̭ ̨̦̖̐; ̌ ˃̛̱̬̦ ̔̌ ̪̱̭̦̯̌ ̦̌ ̨̨̭̏̍̔̌.

ʫ̛̛̥̭̬̯̖̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̵̨̨̨̯̦ ̛̛̪̬̖̣ ̛̯̖̚ ̨̛̱̭̣̏́ ̖̍̚ ̡̡̨̛̦̌̏ ̛̦̥̖̬̖̦̖̌ ̔̌ ̛̐


̛̪̻̣̦̯́̚. ʧ̣̯̬̯̌̏̌̌́ ̦̌ ̨̡̛̬̯̖ ̦̥̣́̌ ̨̛̦̺ ̨̛̪̬̯̏ ̔̌ ̨̛̭̯̌̏ ʥ̖̣̖̐ ̏ ̶̬̻̖̯̖ ̦̌ ʺ̛̥;̣̌̌ ̔̌
̪̱̭̦̖ ˃̛̱̬̦ ̦̖ ̨̨̥̙̖̣ ̛ ̱̥̔̌ ̔̌ ̭̯̌̏̌ Ͷ ̛̥̣̌ ̦̜̌-̨̭̯̬̐̌ ̨̪̖̌̏̔̚ ̔̌ ̨̐ ̨̯̖̖̏̔ ̛̙̏ ̏
ʤ̦̦̐̍̌̔. ʿ̡̛̛̬̖̥̜̌ ̨̛̪̭̯̖̦̯̖̌̏ ̨̛̱̭̣̏́, ̨̯̜ ̨̦̭̯̣̌́ ̔̌ ̻̬̙̯̌̔̌̚ ʰ̱̦̍ ̌̚ ̨̡̛̣̙̦̌̚; ̨̯̐̌̏̌
ʺ̛̥ ̭̖ ̛̱̪̣̹̣̌ ̛ ̨̛̪̯̣̌ ̔̌ ̭̖ ̨̯̥̖̯̦̖ ̛̛̣ ̔̌ ̛̍́̐̌̚. ʤ̣̌ ̨̡̛̬̯̖ ̛̻̬̙̣̔̌ ̛̭̦̌ ̥̱ ̛ ̨̯̜ ̛̣̍
̛̪̬̦̱̖̦̔ ̔̌ ̛̐ ̨̯̖̖̏̔ ̨̔ ʥ̬̌-̖̦-ʪ̦̖̌̏̔. ˃̻̜ ̛̣̍ ̪̬̖̖̦̔̌̔ ʪ̨̥̻̯ ̦̌ ̨̡̯̱̪̌.
ʦ̸̖̖ ̖̍ ̡̨̦̌̌̚, ̸̖ ̡̛̛̥̖̦̭̯̯̌́ ̛̥̭̌̏ ̦̌ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔ ̛̥̣̌ ̨̣̐ ̛ ̨̡̪̣̭̻ ̵̬̻̏, ̣̌̌ ̡̨̡̨̨̣̯
̛ ̛̭̯̬̻̥̦ ̔̌ ̛̛̣̍ ̡̨̨̭̣̦̖̯̖̏ ̥̱, ̵̨̬̯̌̌ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̨̛̭̯̦̯̔̐̌ ̵̻̬̏̌ ̨̪ ̸̛̭̖̖̦̌̚ ̏ ̡̡̥̻̌̌
̭̯̻̣̍̌, ̡̨̨̯́ ̯̬̻̣̐̏̌̌ ̨̯ ̡̛̭̣̭̯̯̌̌̌ ̯̖̬̭̌̌ ̪̬̖̔ ̨̥̔̌ ̦̌ ʺ̛̥. ʻ̌ ̵̻̬̏̌ ̨̛̥̣̌ ̛̭̯̬̙̌ ̛ ̯̖
̛̛̪̬̖̱̪̬̖̣̔̔ ̌̚ ̨̛̦̣̙̦̖̯̌̍̌̏̌ ̦̌ ̬̏̌̐̌. ʻ̨ ̨̛̖̦̏̔ ̨̯ ʺ̛̥, ̨̡̛̬̯̖ ̛̛̣̖̣̚̚ ̦̌ ̬̦̯̌̏̌̌
̨̡̪̣̺̌̔̌ ̪̬̖̔ ̨̪̬̯̯̌̌ ̛ ˃̛̱̬̦ ̛ ʥ̖̣̖̐ ̛̛̣̍ ̨̛̯̣̻̭̦̯̍̌ ̡̻̥ ̵̨̏̔̌ ̦̌ ʥ̬̌-̖̦-ʪ̦̖̌̏̔. ʻ̡̨̛́ ̨̯
̵̨̬̯̌̌, ̡̨̨̛̯ ̨̛̛̪̯̣̌ ̔̌ ̭̖ ̡̛̯̖̬̯̌́̚ ̨̪ ̡̭̣̦̯̌̌̌ ̭̯̻̣̍̌, ̛̛̣̍ ̨̛̛̪̬̦̦̌̚ ̭ ̨̡̡̛̬̭ ̛̭̯̬̖̣.

˃̛̱̬̦ ̛ ʥ̖̣̖̐ ̭̖ ̨̛̛̯̯̖̣̣̐ ̏ ̪̖̺̖̬̯̌̌ ̛ ̛̛̪̱̹̣̌̚ ̵̨̏̔̌ ̭ ̨̣̥̐́ ̡̡̥̻̌. ʦ ̨̛̯̚ ̡̯̖̙̻
̸̭̌ ʤ̨̦̬̔̐ ̛̥ ̡̬̣̌̌̌̚̚ ̌̚ ̨̨̯̜̦̯̌ ̛̭̯̻̣̺̖̍ ̡̻̥ ̨̡̛̪̣̭́ ̵̬̻̏ ̦̌ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔, ̡̨̨̖̯ ̛̣̍ ̨̡̛̯̬̣,
̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̣̱̯̣̌̌̚ ̛̚ ̛̪̖̺̖̬̯̖, ̡̡̨̯̌ ̸̖̖̏ ̖̍ ̡̨̦̌̌̚. ˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ʥ̖̣̖̐ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̨̛̥̦̦̌̚ ̨̯
̨̛̭̯̖̏ ̵̨̬̌ ̭̖ ̸̡̛̛̛̣̌̚ ̨̪ ̨̯̏̌ ̛̭̯̻̣̺̖̍ ̛ ̛̛̣̖̣̚̚ ̦̌ ̵̻̬̏̌, ̡̨̯̌ ̛̛̦̖̦̣̌̔̌̚ ̶̛̥̣̦̯̌̌̌
̨̡̛̬, ̨̺ ̸̖̖̏ ̭̖ ̛̛̣̍ ̡̛̛̛̯̖̬̣̌̚ ̨̪ ̛̻̦̹̦̯̖̏ ̭̯̻̪̣̌̌, ̛ ̛̐ ̵̛̛̻̬̣̣̏ ̏ ̨̪̬̪̭̯̯̌̌. ʯ̌ ̨̛̖̭̯̦̏̚
̬̖̥̖̏ ̛̱̻̬̙̣̔̌ ̨̦̪̬̌̌ ̦̌ ̸̡̛̛̺̯̖̌̏̌̚ ̭̖ ̨̡̛̬, ̨̦ ̦̌ ̨̣̯̐̌̌ ̡̭̣̌̌ ̨̦̥̣́̌ ̡̛̛̱̬̯́ ̛ ̨̛̥̦̦̌̚
̛̛̣̍ ̨̛̪̬̭̯̬̖̣̦́ ̨̨̛̯̣̱̔̚. ʻ̜̌-̵̬̻̬̌̍ ̭̬̖̔ ̵̯́ ̛̣̍ ʤ̨̦̬̔̐, ̡̨̨̜̯ ̪̦̣̌̔̌ ̦̌ ̨̨̻̦̹̦̯̏
̛̭̯̻̣̺̖̍, ̨̨̨̭̥̻̬̯̦̭̦ ̱̬̖̦̔̌ ̨̯ ̭̯̬̖̣̌ ̏ ̣̯̐̌̏̌̌.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ʥ̖̣̖̐ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̶̨̛̖̣̖̣̯̖ ̭̖ ̨̛̛̯̯̖̣̣̐ ̡̻̥ ̶̖̦̯̻̬̌ ̦̌ ̵̻̬̏̌, ̡̨̻̖̯̔
̨̛̥̣̌ ̸̭̯̻̬̺̌ ̡̡̥̻̌, ̛ ̡̨̯̌ ̛̭̯̦̣̌̌̌̚ ̏ ̡̬̻̐ ̨̡̨̨̣ ̨̦̖̐, ̨̛̯̬̦̣̍̌́̏̌ ̭̖, ̨̨̖̯̔̔ ̦̖ ̛̛̦̣̌̐̌̚
̸̡̛̛̭̏ ̨̭̖̦̏ ʥ̖̣̖̐ ̛ ˃̛̱̬̦, ̨̨̺̯̌̚ ̵̻̬̱̏ ̵̯́ ̨̡̛̬̯̖ ̵̛̛̻̬̣̣̏ ̛̥̬̖̙. ˃̛̛̱̬̦̣̍ ̻̬̦̏̌̚ ̛
̨̯̦̖̭̖̦; ̌ ̛̬̦̖̦̌́ ʥ̖̣̖̐ ̨̛̛̭̯̣̌̏ ̔̌ ̛̣̖̙ ̭̻̭ ̛̻̬̦̌̏̌̚̚ ̡̡̛̛̯ ̛ ̛̣̖̖̦̐̚ ̌̚ ̛̙̖̣̖̦̚ ̡̨̛̣̦̖̏,
̛̛̯̌̍̚ ̏ ̡̭̣̯̌̌̌.

ʶ̨̯̌ ̨̡̛̛̯̬̣ ̨̨̯̬̏̌ ̦̌ ̨̨̨̪̯̜̦̯̌ ̛̭̯̻̣̺̖̍, ̨̡̛̬̯̖ ̭̖ ̛̭̪̱̭̦̣̌ ̨̦̣̱̌̔, ̯̌ ̸̡̨̛̪̣̭̣́̌


̛ ̨̡̛̛̭̖̬̦̣̏ ʥ̬̌-̖̦-ʪ̦̖̌̏̔. ʻ̖ ̨̡̛̛̯̬̣ ʺ̛̥, ̨̪̦̖̙̖ ̭̖ ̨̭̪̯̜̣̌̏̌ ̨̡̨̻̣̔̍ ̛̚ ̛̪̖̺̖̬̯̖; ̌
̡̨̨̯̐̌ ̛̭ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̨̯ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔, ̨̯̜ ̛̣̻̣́̚̚ ̦̌ ̵̻̬̏̌. ʽ̛̯̹̻̣ ̨̔ ̨̛̪̬̭̦̯̌́ ̛ ̨̛̦̖̪̙̖̦̔̏
ʥ̖̣̖̐ ̛ ̭̻̭ ̨̣̬̌̔̚ ̵̭̥́ ̸̨̪̦̣̌ ̔̌ ̸̨̛̯ ̨̦̙̌ ̛̭.

ʤ̣̌ ̦̖ ̨̭̥̌ ʺ̛̥ ̛ ʥ̖̣̖̐ ̛̛̣̍ ̛̛̙̏ ̦̌ ̨̛̦̚ ̡̥̖̦̖̦̌ ̵̬̻̏. ʺ̡̬̌̌ ̛ ̨̭̥̻̬̯̦ ̬̦̖̦̌,
ʤ̨̦̬̔̐ ̨̛̪̬̣̣̌̚ ̭̬̖̔ ̨̯̬̱̪̖̯̖̏, ̸̛̭̬̣̐̌̍ ̸̥̖ ̛ ̵̥̦̣̌̌̌̚ ̭̬̖̺̱ ̨̙̱̙̖̯̔̔. ˁ ̱̙̭̖̦̌ ̡̛̪̭̻
̵̡̱̦̣̌ ʺ̛̥ ̡̻̥ ̬̻̍̌ ̦̌ ̡̦̬̯̌̌̌̌ ̛ ̸̛̖̦̣̌̚̚ Ͷ ̛̣̍́̐̌̚ ̨̦̣̱̌̔ ̨̪ ̖̦̔̌ ̭̯̬̻̥̦̌ ̡̨́̚ ̡̪̻̯̖̌,
̛̖̭̯̦̏̌̚ ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̦̖̥̱. ʤ ʤ̨̦̬̔̐ ̭̻̭ ̛̭̖̯̦ ̛̛̭̣ ̭̬̣́̌̚ ̡̛̛̪̬̥̯̖ ̦̌ ʥ̖̣̖̐, ̯̌ ̨̐ ̨̨̨̛̭̣̏̍̔;
̛ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̱̥̬̖, ̡̛̬̖̻̣̚:

Ͷ ˃̻̬̖̏̔ ̨̡̛̻̣̔̍ ̭̌ ̨̛̥̯̖ ̛̬̦̌ ̨̛̬̔ ̌̚ ̶̛̖̣̯̖̣ ̡̨̯̌ ̯̖̍.

ʧ̣̌̏̌ IX

ˁ̥̻̬̯̯̌ ̦̌ ʥ̖̣̖̐

ʥ̖̣̖̐ ̨̻̣̔̐ ̛̯̻̬̭̣ ˃̛̱̬̦ ̭̬̖̔ ̶̛̥̻̬̯̻̯̖̏, ̌̚ ̔̌ ̨̪̬̖̖̐̍ ̨̨̯̣̯́ ̥̱, ̣̌̌ ̦̖ ̨̐ ̨̡̛̯̬̣.
˃̨̐̌̏̌ ̬̬̣̌̍̌̚, ̸̖ ˈ̨̛̛̱̬̦̯̏́ ̛̭̦ ̖ ̨̯̖̖̦̏̔ ̛̙̏ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔; ̨̦ ̛̣̍ ̛̪̬̦̱̖̦̔ ̔̌ ̨̭̯̦̖̌ ̏ ʥ̬̌-
̖̦-ʪ̦̖̌̏̔, ̨̡̨̯̔̌ ̛̬̦̯̖̌ ̥̱ ̬̖̯̌̔̌̏́̚̚. ˁ̖̯̦̖ ̨̛̪̯̖̣̣̐ ̸̨̛̪̯ ̖̍̚ ̦̖̙̌̔̔̌ ̔̌ ̨̡̛̯̬̖ ̭̣̖̯̔̌̌
̦̌ ̨̡̛̬̯̖, ̨̦ ̭̖ ̡̦̯̻̦̣̌̌ ̦̌ ̛̛̬̯̖̔ ̛̥ ̨̛̣̍̚ ̨̔ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏. ˃̥̌ ̛̛̬̯̖̔ ̭̖
̛̬̖̣̣̌̔́̚ Ͷ ̛̖̦̔ ̛̛̥̦̣̌̏̌ ̨̡̪̬̜̌ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭ ̡̻̥ ʥ̵̡̛̛̛̬̯̭̌́ ̨̬̍̔, ̌ ̛̬̱̔̐ ̛̛̣̌̏̏̌̚
̦̌ ̪̌̌̔̚. ʯ̌ ʥ̖̣̖̐ ̨̛̣̍ ̨̭̦́, ̸̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̣̖̔̏̌ ̨̛̦̖̚, ̡̨̨̛̯ ̨̛̯̯̏̌ ̨̪ ̦̜̌-̡̛̪̬̖́ ̛ ̦̜̌-̻̬̍̚
̪̻̯ ̡̻̥ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̪̬̖̚ ʤ̵̡̛̦̭̌́ ̵̨̨̪̬̔. ʯ̯̱̜̌ ̨̛̪̬̻̣̙̣̔ ̪̬̖̚ ʪ̛̥̬̍̌ ̛ ̨̦̬̖̌̐ ̡̻̥ ̵̨̨̪̬̔̌
ʤ̵̦̌ ̏ ʿ̛̛̣̦̦̯̖̌ ̦̌ ˄̙̭̌̌ ʫ̬̖̔ ʧ̨̨̨̬̬̯̐, ̌ ̨̯̯̥̌ ̛̣̻̣́̚̚ ̦̌ ̨̨̪̣̯̯̌ ˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦, ̨̺
̸̨̦̌̌̏̌̚ ʧ̨̬̌ ̨̪̔ ̨̦̺̯̌, ̨̣̭̯̍̌ ̦̌ ̱̙̭̌ ̛ ̸̥̬̦̌̌ ̛̥̌̐́, ̦̌ ̸̡̨̛̭̯̣̖̭̯̌̏ ̛ ̸̨̛̯̦̖̌́.

ʻ̨ ̯̻̜ ̭̖ ̸̨̛̭̣̱̣, ̸̖ ̨̡̨̯̔̌ ̻̬̣̏̏́ ̖̦̔̌ ̨̦̺ ̪̬̖̚ ̨̛̦́ ̨̡̛̪̬̻̣̦̯̌ ̛̖̥̚, ̖̣̣̌̍́̌̚̚
̡̛̭̖̯̣̦̏̌ ̥̖̙̱̔ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌ ̛ ̡̨̯̌ ̨̛̯̹̻̣ ̦̯̥̌̌, ̛̣̏̔́ ̛̖̦̔ ̴̖̣ ̔̌ ̛̭̪ ̨̪̔ ̵̨̛̭̻̦̣̌̚
̡̨̨̖̦̏̏ ̨̻̬̔̏. ʪ̨ ̣̯̐̌̏̌̌ ̥̱ ̭̖̯̖̣̏̌ ̣̥̪̌̌, ̸̨̛̖̯ ̨̡̨̛̪̬̣̏̌ ̭̖ ̨̛̣̍ ̡̨̭̥̻̦̣̌. ʥ̖̣̖̐
̛̭̻̱̣̍̔ ̛̭̪̺́́, ̣̔̌ ̥̱ ̣̖̥̭̍̌ ̛ ̛̪̯̣̌̌̚ ̡̡̌̏̌ ̣̌̚ ̸̱̭̯̌ ̨̐ ̖ ̨̖̣̔̏̌ ̦̌ ̨̯̏̌ ̨̭̯̬̹̦̌ ̨̥̭̯́; ̌
̴̖̣̻̯ ̭̖ ̨̦̣̌̏̌̚ ̭ ̨̛̥̖̯ ʧ̨̛̦̬̏̔, ̛̭̦ ʧ̨̛̛̱̣̦̏.

ˁ ̨̡̻̣̔̍̌ ̡̭̬̻̍ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̨̐ ̣̖̣̐̔̌ ʥ̖̣̖̐; ̨̨̺̯̌̚ ̭̖̐̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̛̣̍ ̨̭̥̌ ̪̬̖̻̬̖̦̐̍̌ ̛
̨̛̣̍́̏̌̚ ̡̭̦́̌ ̦̌ ̪̬̖̙̦̯̌̌ ̛̭̣̌ ̛ ̨̣̖̭̯̔̍ ̦̌ ̨̛̦̚ ̨̨̡̛̣̬̦̍̌̐̔ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̡̨̨̜̯ ̏
ʥ̡̛̯̯̌̌ ̦̌ ʻ̨̛̛̛̖̬̥̯̖̍̚ ̛̭̻̣̚ ̭ ̖̱̥̦̍̌̚ ̵̨̬̬̭̯̌̍ ̸̡̪̬̖̪̱̭̦̣̌̌ ̨̔ ̨̛̪̬̯̯̖ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̛ ̯̥̌
̛̣̍ ̨̣̖̦̌̏̚. ʯ̨̨̺̯̌ ̛̬̌̌̔̚ ̨̛̭̯̖̏ ̛̱̥̖̦́ ̏ ̡̨̡̛̹̏̌́ ̦̯̌̌́̚ ̛ ̨̛̛̬̦̖̯̔̏̌̚ ̦̌ ̛̬̱̔ ̛
̶̡̨̛̭̻̪̖̦̦ ̡̛̥̻̦̌ ̶̛̥̣̦̌̌ ̨̯ ̛̪̣̖̦̖̦̯̖ ʻ̨̨̛̣̬̔ ̛̛̣̍ ̛̛̱̦̍̏̌; ̯̻̜ ̛ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̦̖ ̛̦̣̌̐̌̚, ̌
̨̪̪̦̣̌̔̌ ̡̨̯̌ ̨̬̍ ̏ ˁ̛̖̖̬̦̯̖̏ ̶̛̛̬̱̦̔. ʻ̡̨̛́ ̨̯ ̛̯́ ʻ̨̨̛̣̬̔ ̛̛̪̬̯̖̙̣̌̏̌ ˇ̨̨̛̖̦̬̌̏
̛̣̥̪̌, ̡̨̨̛̯ ̛̪̬̖̭̯̣̣̔̌̏́̏̌ ̡̛̛̬̭̯̣̌, ̸̡̛̖̦̌̌̚ ̏ ̥̬̖̙̌ ̨̯ ̛̛̺̦́̚ ̡̛̛̖̬̙̏ ̛ ̸̛̛̣̻̺̏̌̚ ̨̯
̨̨̬̯́̔ ̛̭ ̨̦̖̭̦̖̺̐̌ ̨̛̭̦̽ ̛̛̭̦̖́, ̨̺ ̛̥ ̨̨̪̥̣̌̐̌ ̨̪ ̻̣̹̖̖̦̏̍ ̸̛̦̦̌ ̔̌ ̛̦̥̬̯̌̌ ̪̻̯́ ̛̭ ̏
̨̦̺̦̯̌̌ ̯̻̥̌ ̛̛̣ ̛̚ ̸̛̥̬̦̌ ̛̯̱̦̖̣; ̣̌̌ ̯̜̦̯̌̌̌ ̦̌ ̛̯́ ̛̣̥̪̌ ̦̖ ̨̛̪̦̣̌̏̌̚ ̨̛̬̔ ̯̖ ̛̭̥̯̖̌.
˃̻̜ ̨̛̥̦̦̌̚ ̴̛̖̣-̨̛̛̥̦̬̽ ̛̱̭̪̣́̏̌ ̔̌ ̛̭ ̨̛̪̬̯̍́ ̵̨̛̔̚ ̛ ̔̌ ̛̯̍́̐̌̚ ̨̯ ̡̥̬̌̌ ̦̌ ̛̛̥̦̯̖; ̨̦
ʧ̨̛̦̬̏̔ ̛̣̍ ̸̨̛̪̣̱̣ ̨̯ ̛̖̦̔ ̨̡̛̬̯̦̌̍ ̏ ̸̶̡̨̛̛̦̯̖̏̌ ̡̥̣̻̌ ̸̥̖ ̛ ̨̡̨̯̔̌ ̭̖ ̯̬̱̖̣̔ ̏
̡̨̨̛̥̖̦̣̥̦̯̖̌, ̨̦̖̪̦̏̌̚ ̦̪̦̣̌̌̔̌ ̭̯̬̙̯̌̌̌. ʰ̣̍́̐̌̚, ̣̌̌ ̭ ̸̨̯̭̖̖̦̌ ̡̡̛̯̌; ̛ ̭̖̐̌ ̣̖̙̣̌
̛̦̱̬̖̦̚ ̨̪̔ ̨̛̥̻̺̯̖̐ ̨̨̬̖̍̏ ̦̌ ˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦.

ʽ̯ ʧ̨̛̦̬̏̔ ʥ̖̣̖̐ ̱̦̣̌̚, ̸̖ ̡̛̥̣̯̌́ ̨̯̬́̔ ̨̡̛̬ ̪̬̖̔ ̵̯́, ̨̯ ̡̨̨̜̯ ̭̖ ̡̛̬̖̣ ̶̖̣̖̻̯̍̐, ̦̖
̨̖̣̏̔ ̶̛̛̪̣̖̦̦ ̛ ̻̬̣̍̌̚ ̭ ̭̖̏ ̛̭̣̌ Ͷ ̨̥̙̖ ̛̍ ̌̚ ̔̌ ̛̛̪̬̖̬̏̌̚ ̨̛̭̯̦̣̯̖̌̌ ̛ ̔̌ ̨̯̦̖̭̖
̡̡̦́̌̏̌ ̖̭̯̏ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔. ʶ̨̯̌ ̸̱̣ ̨̯̏̌, ʥ̖̣̖̐ ̛̪̦̣̌̔̌̚ ̏ ̛̛̱̦̦̖, ̨̪̦̖̙̖ ̭̖ ̨̛̭̖̯̣̔, ̸̖ ̛̭̣̖̯̖̔
̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̯̻̏̔ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏ ̭̌ ̨̛̭̯̖̦̌̏ ̨̯ ̨̪-̨̣̥̐́̌ ̨̬̔̌, ̯̬̻̦̣̐̌̌ ̨̭̪̬̖̔ ̨̡̡̛̬̭́
̸̨̛̜̍̌ ̔̌ ̻̬̣̱̏̏̌ ̏ ̯̻̬̭̖̦̖ ̦̌ ̵̬̦̌̌ ̛ ̸̡̪̣́̌; ̛ ̨̥̙̖ ̛̍ ̛̯́ ̨̡̛̬ ̸̖̖̏ ̭̖ ̛̬̻̺̣̏̌ ̡̻̥
ʤ̦̦̐̍̌̔ ̨̪ ͣ˃̭̦̯́̌̌ ̖̥́̚͞ Ͷ ̨̨̻̣̯̔̐ ̴̛̖̣̖̔ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦, ̡̨̨̖̯ ̨̣̖̙̣̌ ̸̣̖̔̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚. ʤ̡̨
̛̛̦̭̯̦̌̌ ̨̛̣̍ ̯̻̜, ̨̭̯̣̌̏̌̌ ̸̡̛̖̦̯̔̌̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̏ ̨̔ ̨̬̍̔̌ ̦̌ ʥ̵̛̛̬̯̌, ̌ ̨̪̭̣̖ ̔̌
̨̛̪̬̻̣̙̔ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̡̻̥ ˃̨̣ ˁ̨̛̛̬̦. ʤ̣̌ ̖̔̏̌ ̛̣̍ ̖̣̏̚ ̨̯̏̌ ̛̬̖̹̖̦̖, ̡̨̨̯̐̌ ̸̛̱̣ ̨̡̯̻̥ ̀̐
̪̬̖̚ ̨̬̯̐̌̌ ̔̌ ̭̖ ̌̔̌̏̌̚ ̨̣̥̐́̌ ̨̡̜̭̏̌; ̛ ̡̨̯̌ ̭̖ ̡̛̛̱̬̣ ̌̔̚ ̛̻̬̖̭̦̯̖̔̏ ̡̛̖̜̏, ̛̛̖̣̏̔
ʺ̨̨̨̛̬̯̯̖̐̏ ̛̭̣̱̐ ̔̌ ̛̥̦̯̌̏̌ ̨̦̍̌̏, ̨̛̪̬̖̯̬̖̦̏̌ ̭ ̸̡̪̣́̌, ̌ ̥̖̙̱̔ ̵̯́ ̭̖ ̛̯̻̯̬̖̣ ̶̛̛̪̣̖̦̦,
̨̡̛̬̻̙̖̦̍ ̨̯ ̶̛̻̣̏. ʦ̛̛̖̣̔ ̛ ̛̭̥̌́ ˃̛̱̬̦ ̔̌ ̸̡̛̬̌ ̭ ̨̡̨̛̦̏̌ ̶̬̻̖, ̌ ̨̡̛̬̯̖ ̨̨̛̦̖̥̣̭̻̬̦̔
̨̐ ̛̛̖̣̍ ̭ ̶̡̛̛̥̹̌.

˃̨̐̌̏̌ ʥ̖̣̖̐ ̡̬̣̌̌̌̚̚ ̨̺̌̚ ̖ ̨̹̻̣̔ ̏ ˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦ ̛ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̭̖ ̨̛̪̯̣̌ ̔̌ ̨̐ ̛̬̱̖̌̍̔̚


̨̯ ̨̨̖̱̥̦̯̍̚ ̸̛̛̦̦̦̖̌̌, ̡̨̯̌ ̡̣̌̏̌̚, ̸̖ ̯̻̜ ̦̖ ̺̖ ̨̛̪̭̯̦̖̐ ̨̛̦̺, ̨̭̖̦̏ ̔̌ ̛̛̪̬̬̱̙̔ ˃̛̱̬̦ ̏
̨̛̪̬̖̭̯̺̯̖̔́ ̸̛̥̻̖̦́. ʻ̨ ʥ̖̣̖̐ ̦̖ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̨̛̭̯̌̏́̚ ̨̭̏́ ̛̪̬̯̖̣́ ̛ ̡̥̬̌̌ ̭̥̌ ̔̌ ̛̣̍ ̸̨̯̦̌́,
̭ ̛̪̣̥̖̦̦̌ ̸̛̬̖ ̛̬̪̣̣̌̌̚ ̨̦̏̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̦̌ ʧ̨̛̦̬̏̔; ̛ ̥̯̔̏̌̌̌ ̨̛̛̪̬̻̣̙̣̔ ̦̪̬̖̌̔
̨̛̪̬̔ ̨̡̛̬̯̖, ̨̨̖̯̔̔ ̛̛̣̖̣̚̚ ̨̯ ̨̬̯̐̌̌ ̵̻̬̱̏ ̡̛̛̪̣̦̦̭̯̖̌ ̡̨̨̭̣̦̖̏, ̛̛̭̣̺̌̚ ̡̻̥
̨̛̖̪̣̦̯̖̍̔̚ ̛̦̔̀ ̦̌ ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐. ʤ ̨̡̛̬̯̖, ̨̺̥ ̛̻̬̦̣̌̚ ̵̨̻̬̖̯̖̏̏ ̦̌ ˃̨̨̛̦̬̬̥̌̐̔, ̭̖
̨̡̨̛̛̱̭̪̣, ̯̌ ̨̪ ̸̬̔̌̚ ̛̭̪̬̖̣ ̦̌ ̡̛̍̏̌ ̏ ̖̦̔̌ ̨̣̐̌ ̸̨̡̛̣̦̔̌ ̛ ̨̨̛̛̬̪̣̙̣̌̚ ̨̡̨̨̦̣̌ ̸̻̣̏̌
̭̯̬̙̌̌. ˃̥̌ ̛̦̭̣̌́̔̌ ̦̌ ̱̣̜̐́ ̛ ̛̪̬̱̦̖̏̌ ̭ ̸̡̪̣̯́̌̌; ̛ ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̸̨̛̛̪̥̻̣̏̌̚ ̶̛̛̪̣̖̦̦̯̖,
̸̨̨̪̖̖̯̏ ̨̛̪̯̻̦̣̌ ̏ ̡̛̛̪̦̭́ ̭̻̦. ʺ̨̻̺̐̌ ̱̬̍́ ̭̖ ̣̌̔̌̌̚ ̨̯ ̪̌̌̔̚ ̛ ̏ ̸̛̣̖̦̯̔̌̌̌ ̛̯̻̯̦̖̣
̶̨̛̛̬̻̥̯̖̐̏, ̨̡̨̯̔̌ ʥ̖̣̖̐ ̛ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̭̖ ̨̡̛̪̬̬̣̌̔̏̌ ̡̻̥ ̣̖̬̌̐̌.

ʶ̨̨̯̐̌ ̶̛̖̣̯́ ̣̖̬̌̐ ̭̪̣̌̌̚, ʥ̖̣̖̐ ̛̛̣̏̌̔̚ ̡̣̻̌ ̛̭ ̛ ̏ ̛̯̻̥̦̦̯̌̌ ̭̯̬̖̣̣̌́̚ ̸̛̛̖̯̬ ̨̯
̶̛̻̣̯̖̏-̛̭̯̬̙̌ ̨̡̯̻̥ ̙̦̯̀̌̌ ̭̯̬̦̌̌, ̛̖̦̔ ̨̪ ̛̖̦̔ ̛ ̨̖̹̱̥̦̍̚. ʿ̨̭̣̖ ̭ ̖̱̥̦̍̌̚ ̵̨̬̬̭̯̌̍
̥̯̔̏̌̌̌ ̭̖ ̨̡̛̪̬̥̻̦̣̌ ̪̬̖̚ ̣̖̬̌̐̌ ̛ ̛̛̦̥̖̬̣̌ ˃̛̱̬̦ ̭ ̨̡̨̛̦̏̌ ̶̬̻̖ ̛ ̨̦̖̚, ̻̬̦̏̌̚ ̌̚ ̨̖̦̔
̵̨̭̱ ̨̻̬̔̏. ʽ̯ ̻̦̖̬̔̌ ̨̡̨̨̣ ̨̦̖̐ ̸̛̭̯̻̬̣̌ ̡̛̬̻̙̯̖̔ ̦̌ ̨̨̦̙̖̯̖̏, ̭ ̡̨̨̛̯ ̨̐ ̛̥̖̬̣̌́̚ ̨̡̛̬̯̖;
̨̦ ̨̯̜ ̦̖ ̛̣̍ ̦̬̦̖̦̌̌, ̨̭̥̌ ̨̯ ̨̛̛̯̺̖̦̖̚ ̛̣̍ ̨̪̯̻̦̣̌ ̏ ̡̛̥̻̬̯̖̹̏ ̭̻̦. ˃̨̐̌̏̌ ʥ̖̣̖̐ ̛
ʧ̨̛̦̬̏̔ ̛̭̬̣́̌̚ ̻̙̖̯̯̏̌̌ ̛ ̦̌ ̶̬̻̖ ̛̛̦̖̭̣̚ ̡̛̪̣̖̦̦̌ ̨̯ ̸̨̡̛̣̦̯̔̌̌; ̣̌̌ ̦̖ ̨̛̥̣̐ ̔̌ ̨̐ ̨̦̭̯́
̨̻̣̔̐ ̛ ̖̔̏̌ ̛̱̭̪̖̣ ̔̌ ̛̭̯̦̯̐̌ ̨̔ ̛̖̦̔ ̛̯̬̻̦̣̏ ̡̻̭̯̣̐̌̌ ̨̡̨̛̭̏ ̦̌ ̡̨̭̣̦̌ ̦̌̔ ̣̖̬̌̐̌. ˃̥̌ ̨̐
̨̛̛̭̯̣̌̏ ̦̌ ̖̥̯́̌̚; ̌ ̱̬̯̍́̌ ̸̖̖̏ ̛̦̣̙̣̌̍̌̏̌̌. ʥ̖̣̖̐ ̛̛̯̖̣̣̐̚ ̨̭̏́ ̸̥̖ ʤ̵̦̣̖̣̐̌ ̛ ̭ ̨̦̖̐
̡̬̭̻̣̌́̚ ̨̡̨̛̯̖̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦; ̣̌̌ ̪̬̖̚ ̨̦̌́ ̨̦̺ ̣̯̌̌̚ ̭̻̔̍̌ ̛̣̍̌ ̨̪-̛̭̣̦̌, ̨̨̺̯̌̚ ̨̨̛̭̯̬̖̯ ̦̌
ʫ̨̣ ʺ̸̛̬̦̌́ ̴̖̣ ̭̖ ̨̨̯̪̣̖̭̦̣̌ ̏ ̡̬̻̯̌̌ ̥̱ ̛ ̨̛̦̬̦̣̌̌ ̡̡̬̌̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦.

ˁ̛̻̱̣̍̔ ̭̖ ˃̛̱̬̦ ̛̖̦̻̙̏̔̚, ̨̖̯̍̚ ̨̯ ̨̬̭̯́ ̛ ̵̭̯̬̌, ̛ ̡̨̯̌ ̻̬̦̣̌̚ ̡̨̦̜́ ̔̌ ̭̖ ̛̪̬̖̙̏̔̌
̦̌̔ ̨̦̖̐ ̭ ̨̣̐ ̸̥̖ ̏ ̡̬̻̯̌̌, ̛̬̪̦̣̌ ̭ ̛̔̏ ̡̡̬̭̻́, ̨̪̦̖̙̖ ̭̥̯̣́̌, ̸̖ ̨̡̛̬̯̖ ̡̪̌ ̭̌ ̨̛̹̣̔ ̔̌ ̨̐
̸̛̥̻̯̏̌̚; ̛ ̡̨̯̌ ̭̖ ̪̬̖̭̖̦̣̐̌ ̪̬̖̚ ̡̥̬̌̌, ̛̯̬̻̦̣̐̌̚ ʤ̵̦̣̖̣̐̌ ̛ ̡̭̻̭̻̣́ ʥ̖̣̖̐ ʶ̨̛̱̯̣̦̌, ̡̨̨̨̯̐
̛̥̭̣̖̣ ̌̚ ̬̏̌̐.

ʻ̨ ̡̡̨̯̌ ̨̭̯̣́ ̸̖̖̏ ̨̨̭̖̦̏̍̔ ̛ ̨̨̯̐̏ ̡̨̭̻̪ ̔̌ ̨̪̬̖̔̌̔ ̨̛̙̯̏̌ ̛̭ ̦̌ ̨̛̻̬̙̖̥̯̖̏̍̌̌


̶̨̛̛̛̪̬̯̦̏, ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̨̪̬̌̏ ̦̌̔ ̵̯́ ̵̛̱̦̣̍̌̌̚ ̨̛̭̣̖̪̯̖̣̦̌ ̛̥̻̣̦́ ̛ ̏ ̦̖̜̦̯̌̌ ̛̭̖̯̣̦̏̌
̭̻̬̣́̚ ̡̛̣̌ ̦̌ ʥ̖̣̖̐. ˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̛̭̯̦̣̌̌̚ ̡̥̖̦̖̦̏̌ ̛ ̖̥̻̣̖̦̍̏̚ ̪̬̖̔ ̛̯̱̙̭̦̌̌̌̚ ̭̥̻̬̯,
̨̨̺̯̌̚ ̸̡̌ ̭̖̐̌ ̬̬̣̌̍̌̚ ̨̺ ̖ ̨̛̭̯̬̣; ̛ ̯̻̜ ̨̭̯̬̹̦̌ ̨̛̣̍ ̶̨̛̣̖̯ ̥̱ ̨̪̔ ̡̣̭̻̍́̌ ̦̌ ̛̦̖̖̭̦̯̖̍
̛̛̥̻̣̦, ̸̖ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̭̖ ̵̛̣̱̪̣̌̚ ̨̪ ̸̨̛ ̦̌ ̖̥̯́̌̚ ̛ ̦̖ ̭̥̖̖̣ ̔̌ ̛̦̖̏̔̐ ̣̐̌̏̌.

ʤ̣̌ ̨̖̯ ̸̖ ̏ ̛̛̦̦̯̌̌̚ ̨̪̔ ̵̯́ ̨̡̛̬̯̖ ̭̖ ̛̛̭̻̱̣̍̔, ̡̡̨̯̌ ̨̯ ̱̬̯̍́̌, ̯̻̜ ̛ ̨̯ ̡̡̬̭̻́̌ ̦̌
˃̛̱̬̦, ̛ ̨̡̛̛̯̬̣, ̸̖ ̡̛̪̣̖̦̦̻̯ ̖ ̛̣̍́̐̌̚; ̨̦ ̦̖ ̛̛̪̬̯̣̌ ̨̪̯̖̬́, ̨̨̺̯̌̚ ̭̖ ̨̛̣̍́ ̨̯ ̛̪̦̯̖̌̌̔̚
̶̨̛̛̬̻̥̯̖̐̏ ̛ ̛̛̥̭̣̖̣, ̸̖ ̛̥ ̛̐ ̪̬̺̯̌̌ ̡̛̛̖̣̯̖̏ ʻ̛̛̖̪̬̯̖̣́ ̨̯̻̏̔ ʺ̨̨̬̖̯. ʻ̣̖̯̣̌́ ̨̥̺̖̦
̯̻̬̏́, ̨̨̪̬̜ ̭̖ ̨̛̪̭̪̣̌ ̨̯ ̸̨̨̥̬̦̯̌ ̦̖̖̍ ̛ ̛̥̻̯̦ ̡̛̬̖ ̵̛̬̻̣̖̯̖̣̏ ̨̦̣̱̌̔ ̨̪ ̡̨̨̭̣̦̖̯̖̏ ̦̌
˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦; ̛ ̡̥̬̌̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̔̌ ̡̬̖̺̣́, ̸̖ ̭̌ ̏ ̭̥̻̬̯̦̌ ̨̨̪̭̦̭̯̌, ˃̛̱̬̦ ̦̖ ̨̨̯̬̣̐̏̌́ ̛
̨̪̬̻̣̙̣̔̌̏̌ ̔̌ ̛̭̖̔ ̦̭̬̖̌̔ ̱̬̯̍́̌, ̨̛̦̖̪̙̖̦̔̏ ̛ ̖̍̚ ̨̛̦̯ ̖̦̔̌ ̭̻̣̌̚, ̨̔ ̨̨̨̪̬̭̦̯̯̌ ̏
̸̥̬̦̯̌̌̌ ̨̬̐̌ ̨̯̣́ ̦̌ ʥ̖̣̖̐ ʶ̨̛̱̯̣̦̌ Ͷ ̛̱̯̍ ̨̯ ̨̭̭̯̖̦̯̍̏̌̌ ̥̱ ̡̬̻̌, ̨̡̨̯̔̌ ̨̐ ̨̨̨̭̙̣̏̍̔̌̏̌
̨̯ ̨̡̛̬̭̯̖̍ ̛̛̖̬̏̐.

ʿ̨̛̛̬̬̚ ̱̬̯̍́̌ ̨̛̯̥̦̣̌̌ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̦̌̔ ʸ̨̯̣̦̌ ̛ ̨̛̬̣̐́̚ ̨̨̯̪̣, ̡̨̬́ ̨̖̭̖̦̦ ̶̭̣̻̦̖; ̨̦
̨̡̛̬̯̖ ̛̥̬̖̣̌̚ ̶̨̭̣̻̦̖̯ ̸̨̛̪̯ ̡̨̡̨̨̣̯ ̶̨̛̛̬̻̥̯̖̯̖̐̏ ̛ ̨̪̦̖̙̖ ̛̛̥̭̣̖̣, ̸̖ ˃̛̱̬̦ ̨̯̦̔̌̏̌ ̖
̛̣̍́̐̌̚ ̸̦̣̖̌̔̌, ̌ ̨̨̪̬̯́ ̖ ̸̛̛̛̣̣̚ ̛̭̣̖̯̖̔ ̥̱, ̨̛̛̪̯̖̣̣̐ ̨̦̻̬̌̍̚ ̔̌ ̭̖ ̛̪̬̖̬̯̍̌ ̸̭̌ ̨̪-
̡̨̨̭̬ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔. ʧ̨̛̦̬̏̔ ̛̐ ̛̣̏̔́ ̸̨̯̣̖̖̔̌ ̡̡̌ ̸̡̬̯̌̌ ̪̬̖̚ ̛̛̥̺̯̖̔́ ̶̛̪̭̻́ ̦̌ ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐.
˃̻̜ ̛̣̯̖̚ ̛̯̬̏̌ ̭̖ ̛̻̬̦̣̌̏̌̚ ̛̪̬ ʺ̨̨̬̯̐ ̭ ̛̪̬̦̌̚ ̶̬̻̖ ̛ ̨̛̛̛̭̯̣̌̏̚ ̌̔̚ ̭̖̖̍ ̛̭ ˈ̨̛̛̱̬̦̏́
̛̭̦, ̡̨̨̜̯ ̭̖̣̔́ ̨̦̖̥̣́ ̛ ̖̱̥̖̦̍̚ ̵̻̬̱̏ ̡̨̭̣̦̌ ̦̌ ˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦, ̪̬̖̻̬̖̦̐̍ ̨̪̔ ̛̛̦̖̥̏̔
̨̯̬̏̌, ̨̪-̡̯̖̙̻ ̨̯ ̵̛̯̖̦̯̖ ̨̡̨̛̏.

ʻ̡̬̌̌́ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̨̨̛̪̥̣̣ ˃̛̱̬̦ ̔̌ ̥̱ ̨̨̪̥̦̖̐ ̌̚ ̨̨̛̪̬̖̖̦̖̯̐̍ ̦̌ ʥ̖̣̖̐ ̛ ̨̯̜ ̭̖


̛̛̪̬̣̌̏̚ ̡̨̯̌ ̦̭̻̦̌. ʯ̨̖̦̌̔ ̨̨̛̛̪̣̙̣ ʥ̖̣̖̐ ̏ ̡̛̪̣̯̻ ̨̬̐̍ ̛ ̨̛̛̭̣̙̣ ̨̔ ̨̨̛̦̖̥̻̺̐̐́ ̥̱ ̡̣̻
ʥ̨̛̖̣̯̬̦̦̔̐, ̨̺ ̛̣̍ ̨̛̬̯̖̦̌̍̚ ̨̯ ̸̖̬̖̦ ̛̯̭. ʻ̨ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̖̣̏̚ ̨̡̨̛̣̦̍́̚ ̸̥̖ ʤ̵̦̣̖̣̐̌, ̡̨̯̌
̡̣̌̌̚, ̸̖ ̺̖ ̖ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̨̯̏̌ ̨̛̭̯̬̖ ̔̌ ̛̥̻̭̯ ̦̌ ʺ̨̨̨̛̬̯̯̖̐̏ ̛̭̣̱̐, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̔̌ ̛̣̖̙ ̖̍̚
̨̪̣̌̚ ̨̪̔ ̖̥̯́̌̚; ̖̣̏̚ ̛ ̪̭̌̌̌̚ ̨̯ ̣̖̥̭̍̌ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌, ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̡̪̬̖̪̯̔́ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌.

˃̻̜ ̨̯ ̡̬̻̯̌̌ ̦̌ ̨̛̦̚, ̡̨̨̨̯̐ ̦̜̌-̨̛̭̣̦ ̸̨̛̣̍̌, ̛̦̣̌̐̌̚ ʥ̖̣̖̐ ʶ̡̨̡̬̖̪̣̻ Ͷ ̦̜̌-
̛̖̬̦̯̏́ ̛̪̬̯̖̣́ ̛ ̦̜̌-̡̛̛̱̭̦̯́̚ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏ ̸̨̛̭̣̖̯̻̬̭̔̌, ̨̛̛̬̣̍̔ ̏ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐ ̦̌
ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔; ̛ ̯̌́ ̡̭̬̻̍ ̭̖ ̸̪̖̯̣̌̌̌̌̚ ̡̛̦̖̌̏ ̵̻̬̱̏ ̶̨̛̣̖̯ ̦̌ ˃̛̱̬̦.

ʻ̨ ̵̨̬̬̭̯̯̌̍̌ ̛ ̦̖̙̯̌̔̔̌̌ ̭̖ ̨̛̛̻̬̣̏̔̚ ̏ ̛̻̬̯̖̐̔ ̦̌ ̴̖̣̌ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ̨̯̜ ̨̪̖̣̏


˃̛̱̬̦ ̸̦̣̖̖̌̔̌ ̨̯ ˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦. ʪ̨̻̣̐ ̨̛̛̬̣̍̔ ̨̪ ̨̛̪̭̦̌ ̡̛̪̻̯̖, ̣̌̌ ˃̛̱̬̦ ̸̖̖̏ ̛̦ ̖̦̻̙̏̔
̦̖ ̨̪̬̱̥̣̔̌ ̛ ̻̬̣̏̏́ ̡̭̹́̌ ̖̍̚ ̶̖̣ ̛ ̨̨̡̪̭̌, ̨̡̨̯̔̌ ̨̛̦̯̐̔̌̌ ̛̪̬̻̬̹̣̏̏̌̌ ̛ ̛̥̯̌̌̚ ̨̦̍̌̏ ̭̖
̨̡̪̬̬̣̌̔̏̌̌ ̨̡̯̻̥ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏ ̛̖̥̚. ʧ̨̛̦̬̏̔ ̸̨̖̍̌ ̨̨̦̖̯̭̯̻̪̦ ̸̡̬̖̣̌ ̨̔ ̨̦̖̐, ̌̚ ̔̌ ̨̐ ̛̪̌̚ ̛
̱̪̻̯̏̌; ̛ ̯̻̜ ̭̖ ̵̛̛̪̬̖̻̬̣̣̏ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̪̬̖̚ ˁ̨̛̛̬̦, ̯̌ ̛̛̭̯̦̣̐̌ ̡̦̬̌̌́ ̨̔ ʶ̨̨̛̬̭̯̌̏ ̨̖̖̬̚ ̛
ʫ̜̯̖̣ ʰ̛̬̦̏ ̨̪̔ ˁ̸̛̖̦̖̭̯̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌, ̨̡̨̯̻̖̯̔ ̛̛̬̣̏̌̚ ʻ̨̬̌̐. ʰ ̯̥̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ˃̛̱̬̦:

Ͷ ˁ̛̻̱̍̔ ̭̖ ̭̖̐̌, ˃̛̱̬̦, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏! ʻ̌̔ ̨̨̖̖̬̯̚ ʰ̛̬̦̏ ̛̻̦̏̚ ̸̖̖̦̏ ̵̭̥́.
ʶ̛̛̬̭̯̣̦̌ ̡̛̛̪̣̦̦̭̌ ̨̛̛̬̏̚ ̨̐ ̵̨̪̬̦̯̔̌̏̌, ̌ ̨̯ ̨̡̭̖̬̦̦̖̏́̏̌ ̨̐ ̡̛̬̣̌́̚ ̭̥̌ ʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌
ʦ̨̛̯̖̔ ˄̨̣̥, ̡̨̨̜̯ ̡̨̦́̐̌ ̨̛̭̻̯̬̣̏ ̡̯̱̹̦̯̌̌̌ ̪̬̖̣̖̭̯.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̸̡̨̛̛̣̖̦̣ ̛ ̨̛̯̪̣ ̨̯ ̨̯̏̔̌̌; ̌ ̨̪̭̣̖ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̵̬̱̦̣̌ ̦̌ ̬̖̍̐̌ ̛ ̛̭̻̣̯̖̚
̥̱ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̭̖ ̨̛̛̛̯̪̬̺̣, ̌̚ ̔̌ ̨̐ ̶̛̖̣̯́̚ ̨̯ ̨̛̖̱̥̖̯̍̚.

˃̥̌ ̸̛̛̭̻̦̣ ̪̖̭̖̦ ̌̚ ʥ̖̣̖̐ ̛ ́ ̨̦̣̌̏̌̚ ʸ̖̬̌ ʶ̱ ʥ̖̣̖̐, ̨̺ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ͣʿ̖̭̖̦ ̌̚ ʶ̡̛̬̖̪́
̡̣̻͞; ̛ ̖̍̚ ̔̌ ̭̖ ̨̛̍ ̨̯ ̨̛̦̺, ̪̣̌́̚ ̭ ̪̻̣̖̦ ̣̭̐̌. ʤ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̨̪̣̔̌ ʤ̵̦̣̖̣̐̌ ̏ ̶̬̻̖̯̖ ̥̱ ̛
˃̛̱̬̦ ̛̱̭̖̯̣, ̸̖ ̏ ̨̛̯̚ ̡̯̖̙̻ ̛ ̨̥̺̖̦ ̸̥̖ ̭̖ ̡̛̬̖ ̨̣̥̐́̌ ̛̭̣̌. ʻ̨ ̸̨̨̖̬̦̯ ̨̛̭̯̬̖ ̦̖ ̨̣̖̭̯̣̍́
̛ ̨̛̣̖̙̣̐̔̌̚ ̵̨̖̦̌̌̍̚, ̯̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̨̪̬̱̥̣̔̌:

Ͷ ˁ̨̯̬̦̦̌ ̖ ̨̯̏̌ ̨̛̭̯̬̖, ̨̬̱̔̐ ̡̨̯̌̏̌ ̦̖ ̭̻̥ ̛̙̣̏̔̌ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚. ˃̨ ̡̛̭̻̬̍ ̌̚
ʥ̖̣̖̐ ̨̭̻̺ ̡̨̯̌ ̯̖̍. ˄̨̡̨̭̪̜ ̭̖ ̭̖̐̌; ̨̨̺̯̌̚ ̌̚ ̭̖ ̬̻̺̥̌̏̌̚ ̛̪̬ ˇ̴̨̛̛̛̦̬̦̌̏́ ̨̬̔ ̏
ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̖̐̔ ̭̻̥ ̨̬̖̦̔ ̛ ̵̛̙̖̖̏, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̥̖ ̛̦̭̯̦̖̌̐ ̡̭̬̻̯̍̌. ʤ ̛̯ ̺̖ ̨̜̖̹̔̔ ̭ ̥̖̦ ̔̌
̛̦̥̖̬̹̌ ̯̥̌ ̶̛̛̖̣̖̦̖̚ ̛ ̨̛̦̏ ̛̛̭̣.

Ͷ ʶ̨̜ ̛̭ ̛̯? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ʤ̚ ̭̻̥ ̨̖̥̖̦̍̔̚ ̴̖̣, ̶̖̣̖̍̐ ̨̯ ̨̨̬̭̯̍̏, ̡̨̨̨̯̐ ʥ̖̣̖̐ ̸̨̭̣̱̜̦̌ ̭̬̖̺̦̌ ̛ ̛̱̯̖̹Ͷ
̨̯̻̬̦̣̏̌ ʧ̨̛̦̬̏̔. Ͷ ʤ̣̌ ̡̨̦́̐̌ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̥̖ ̵̦̖̌̌̚ ̡̨̯̌ ̨̨̛̣̬̦̍̌̐̔́ ʧ̨̛̦̬̏̔, ̛̭̦
ʧ̨̛̛̱̣̦̏, ̨̨̖̯̔̔ ̦̖ ̵̍́ ̪̣̖̦̖̦ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̨̪ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔.

Ͷ ʯ̸̛̦̌ ̛̭ ̛̙̣̏̔̌ ̨̛̣̖̭̯̦̔̍́ ˈ̛̱̬̦, ̛̭̦ ̦̌ ʧ̨̣̬̌̔ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ̨̨̨̯̦̏


˃̛̱̬̦.

Ͷ ʻ̖ ̭̻̥ ̨̐ ̛̙̣̏̔̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʧ̨̛̦̬̏̔. Ͷ ʤ̣̌ ̛̚ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̭̖ ̨̛̦̭ ̥̻̣̏̌, ̸̖ ̛ ̨̔ ̦̖̭̔


̨̣̯̏́̌ ̥̱ ̛̣̍̌ ̡̨̦̖̪̬̖̣̦̦̌; ̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̛̣̍ ̵̛̻̬̣̣̏ ̨̡̛̪̬̣̯̖́ ̦̌̔ ̨̦̖̐ ̛ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̬̔.

Ͷ ʦ̬̥́̏̌, ̸̖ ̖ ̯̻̜ Ͷ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏ ˃̛̱̬̦.

ʤ ̨̪̭̣̖ ̛̭̯̦̣̌̌, ̨̛̻̬̦̣̍̌ ̬̻̐̍ ̦̌ ʫ̜̯̖̣ ʰ̛̬̦̏ ̛ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̦̌ ̀̐ ̨̡̪̬̜̌ ̨̬̖̖̯̖̍̐̏ ̦̌


ʻ̨̬̌̐, ̨̡̨̯̔̌ ̛̛̣̍ ̨̛̣̖̦̌̏̚ ̨̯ ̬̱̪̐̌ ̴̛̖̣-̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚̚ ̛ ̨̛̯̖̖̦̏̔ ̡̨̯̌ ̶̛̛̪̣̖̦̦ ̏ ̨̪̯̜̦̯̌̌̌
̡̨̬̖̪̭̯.
˃̻̜ ̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

ʧ̣̌̏̌ X

˃̛̱̬̦ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔

ʽ̸̨̯̦̣̌̌ ̨̛̬̔ ̛ ̦̜̌-̡̛̛̣̯̖̍̚ ̨̛̛̬̦̦̔ ̦̖ ̨̛̪̦̣̌̚ ʧ̨̛̦̬̏̔, ̡̨̨̜̯ ̛̣̍ ̯̬̻̦̣̐̌ ̦̌ ̨̜̍
̥̣̌̔ ̛ ̛̭̣̖̦, ̌ ̨̛̪̬̔ ̛̛̪̬̖̙̖̦̯̖̏ ̡̛̥̻ ̛ ̛̭̯̬̦̌̔̌́ ̭̖ ̬̻̺̣̌̏̌̚ ̡̨̯̌ ̪̬̖̻̬̖̦̐̍ ̶̭̯̬̖̌ ̨̯
̸̨̡̛̖̹̏́ ̨̬̔; ̌ ̭̖̐̌ ̨̨̯̬̖̐ ̦̌ ̸̡̨̛̭̏ ̛̣̍ ̛ ̡̭̯̌̌. ʻ̨ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌, ̻̺̖̬̯̔́̌ ̦̌ ̡̬̣̌ ʽ̨̬̬̖̯̔,
̖̦̏̔̌̐̌ ̬̬̣̌̍̌̌̚ ̡̨̜ ̖ ̛ ̨̐ ̨̪̭̬̖̺̦̣̌̌ ̸̨̭̻̬̖̦̔, ̨̨̺̯̌̚ ̨̐ ̸̨̛̣̍̌̌ ̛ ̛̪̬̖̔ ʻ̛̬̦̖̯̌
ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔ ̛̛̣̍ ̨̛̭̖̦̐̔, ̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̨̡̨̯̣̏̌ ̸̨̛̣̍̌ ̦̖̜̦̯̌̌ ̵̨̱̭̯̍, ̸̖ ́ ̡̦̬̖̻̣̌ ˇ̛̛̖̣̬̦̌̏,
̨̺ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ˁ̸̣̻̦̖̏ ̡̣̭̻̍́ ̨̪ ̨̨̖̖̬̯̚ ʰ̛̬̦̏.

˃̻̜ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̭̖ ̛̪̬̬̣̍̌ ̱ ̨̥̔̌, ̌ ̛̬̌̌̔̚ ̨̦̖̐ ̛̛̪̬̖̣ ̛ ˃̛̱̬̦; ̨̨̺̯̌̚ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̡̣̌̌̚,
̸̖ ̖ ̵̬̻̬̌̍ ̥̻̙ ̛ ̡̭̻̪ ̛̪̬̯̖̣́ ̦̌ ʥ̖̣̖̐ ʶ̨̛̱̯̣̦̌ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌. ʻ̨ ̡̨̨̯̐̌ ̨̪̙̖̣̣̌ ̔̌ ̡̙̖̌
̨̛̥̖̯ ̥̱, ˃̛̱̬̦ ̨̐ ̛̛̪̬̖̬̣̏̌̚ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʤ̚ ̭̻̥ ʤ̬̖̦̐̌̏̌, ̛̭̦ ̦̌ ˄̥̬̯̌ (̌ ̯̱̜ ̸̨̦̖̣̌̚ ʽ̡̛̻̬̖̦̏̌̏́, ̛̭̦ ̦̌ ʯ̸̨̛̣̖̭̯́), ̶̨̣̖̏
̛̚ ̨̛̬̯̖̐.

ʰ ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̭̖̺̣̔̌, ̸̖ ̖ ̛̬̣̍̌̚ ̛̯̖̚ ̛̥̖̦̌ ̛̬̌̌̔̚ ̨̨̛̱̜̭̯̯̍̏ ̦̌ ̨̭̏́ ̛̪̬̯̖̣́


(̨̪̦̖̙̖ ̦̖ ̛̦̖̣̌̚ ̛̬̱̔̐ ̸̛̛̛̪̬̦), ̴̛̖̣̯̖ ̦̖ ̨̐ ̛̛̬̪̯̣̌̏̌̚ ̸̨̪̖̖̏.

ʺ̸̖̻̯ ʤ̵̦̣̖̣̐̌ ̛̣̍ ̡̨̛̦̏̌̚ ̨̨̦̦̌̏ ̨̯ ̡̛̛̱̭̦̯̖̚ ̨̨̡̛̦̬̯̬̦̭̌̐̔ ̸̡̨̛̏̌ ̛ ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̛̭


̨̭̯̦̣̌̌ ̸̖̬̖̦, ̨̪ ̨̬̻̖̯̖̍̏ ̥̱ ̡̛̭̬̣́ ̣̖̍̔ ̡̪̣̥̻̌. ˃̨̐̌̏̌ ̛̭̥̯̌́ ˃̛̱̬̦ ̭̯̦̣̌̌ ̛̖̭̯̖̦̏̚ ̏
ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̭ ̨̛̥̖̯ ʺ̨̛̬̥̖̣̐, ̨̯̖̭̯ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖, ̛̬̌̌̔̚ ̥̻̣̯̏̌̌ ̌̚ ̨̛̛̪̯̖̔̏̚ ̥̱ ̭ ̨̯̏̌
̨̛̬̻̙̖; ̌ ̨̯̜ ̡̦̬̖̻̣̌ ̸̥̖̌ ʧ̱̬̯̦̌̐, ̨̺ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ˁ̨̨̨̥̻̬̯̦̭̦ ̨̙̖̣́̚.

ʯ̛̬̌̌̔ ̨̭̯̏́̌ ̨̣̖̭̯̔̍ ̛ ̨̛̖̦̦̯̖̏ ̛̭ ̛̱̥̖̦́ ˃̛̱̬̦ ̸̛̭̪̖̖̣̣ ̨̡̨̨̣̭̣̦̦̭̯̯̍̌̐̌ ̦̌


ʽ̨̬̬̖̯̔ ̛ ̛̣̍ ̛̪̬̖̯ ̭̬̖̔ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̶̛̛̭̻̖̯̦̏. ʻ̨ ̦̖ ̥̱ ̨̪̣̔̌̔̌ ̸̛̦̦̻̯̌, ̨̪ ̡̨̨̜̯ ̨̛̣̏̀̏̌
̸̬̖̚ ̭̌̌̔̌̚, ̖̦̖̦̖̔̍ ̛ ̭̯̬̖̣̍̌ ̨̯ ̡̛̛̱̬̯̖ Ͷ ̛ ̨̛̪̬̣̏̌̏̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̡̯̙̯̌̌ ̨̯ ̨̦̖̐ ̛ ̔̌ ̨̛̪̣̯̏̌̚̚
̨̭̯̏́̌ ̛̭̣̌ ̏ ̨̡̛̛̯̬̯ ̛̭̬̙̖̦̌́ ̛ ̪̬̖̭̣̖̦̖̔̏̌ ̦̌ ʺ̨̨̨̛̬̯̯̖̐̏ ̛̭̣̱̐. ʿ̬̖̔ ̡̡̛̬̣̭̌́ ̭̻̖̯̏
ʧ̨̛̦̬̏̔ ̛̛̦̏̌̐ ̨̨̬̖̣̐̏ ̨̛̪̬̯̏ ˃̛̱̬̦ ̨̪ ̛̯́ ̨̛̻̪̬̭̏, ̡̛̯̻̬̖̜̏̔, ̸̖ ̨̪̦̖̙̖ ̖ ̛̣̍ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔,
̦̖̌̚ ̨̨̥̦̐ ̌̚ ̨̥̺̯̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̛ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̨̪̣̦̖̌̏.

Ͷ ʪ̛̬̖̦̯̖̍ ̨̛̪̖̍̔ ̏ ̡̬̜̦̌̌ ̡̭̥̖̯̌ ̺̖ ̭̖ ̨̡̙̯̌̌ ̨̛̖̪̣̦̍̔̚ Ͷ ̡̣̌̏̌̚ ̨̯̜, Ͷ ̨̪̦̖̙̖


̸̬̖̚ ̵̯́ ʺ̨̨̬̯̐ ̸̦̱̌̌̏̌ ̡̻̖̔ ̭̌ ̦̜̌-̵̛̬̬̯̖̌̍ ̥̱ ̛̛̦̖̪̬̯̖̣́ ̛ ̛̭̬̍̌ ̸̨̨̭̯̯̻̦̔̌ ̛̭̣̌, ̌̚ ̔̌ ̛̐
̨̛̛̱̦̺̙. ˉ̣̯́̌̌ ̨̛̖̦̖̦̍̔̌ ̨̥̺ ̦̌ ̴̛̖̣ ̛ ʫ̛̛̦̔̌ ̖ ̛̭̯̦̣̐̌̌ ̨̭̥̌ ̡̨̡̨̨̣̯ ̔̌ ̨̐ ̱̻̬̙̯̔̌ ̛ ̔̌
̛̭ ̸̭̪̖̖̣̯́ ̛̥̬̌ ̦̌ ̨̭̯̍̌̔̌̌; ̨̻̣̔̐ ̖ ̯̬̣̌́ ̨̯̜, ̣̌̌ ̨̭̥̌ ̨̨̺̯̌̚ ʺ̨̨̬̯̐ ̦̖ ̻̬̣̍̌̚ ̔̌ ̡̬̻̭̌̌̚
̸̨̬̻̍̌; ̛ ̸̖̖̏ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̺̖ ̻̖̍̔ ̸̡̭̣̖̦̀ ̨̨̪̖̦̔̍ ̭̻̀̚. ˁ̖̐̌ ̏ ̯̜̦̯̌̌̌ ̖ ̛̖̦̭̯̖̦̯̔̏̌̌ ̛̦
̦̖̙̌̔̔̌. ʪ̨̡̨̯̌ ̛̛̪̬̭̯̦̯̐̌ ʦ̛̣̬̯̖̌̌.

Ͷ ʦ̛̣̬̯̖̌̌! Ͷ ̡̡̛̻̣̦̣̏̌̚ ˃̛̱̬̦. Ͷ ˃̖ ̭̏̌ ̭̌ ̨̛̛̛̭̯̣̌̏̚, ̌ ̦̭̌, ̣̖̯̖̀̔, ̛̪̬̖̬̯̌̚.


ʶ̡̌̏̌ ̨̪̣̌̚ ̔̌ ̣̖̥̖̐̔̌ ̪̬̖̚ ̨̨̖̬̖̙̦̯̍̍̚ ʺ̨̬̖ ̡̻̥ ̛̛̱̥̬̺̌́ ̣̖̌̚̚ ̦̌ ʯ̪̌̌̔̌? ˁ̨̥̌ ̭ ̛̖̦̔
ʦ̣̬̌̌ ̛̥̥̖̌ ̨̬̯̌̍̌ ̛ ̨̯̜ ̭̖ ̸̛̦̬̌̌ ʺ̨̨̬̯̐; ̛ ̨̛̬̔ ̡̨̌ ̦̖ ̱̭̪̖̖̥ ̔̌ ̨̐ ̛̦̖̥̌̔̏, ̨̪̦̖ ̺̖ ̨̐
̛̦̬̦̥̌̌ ̛ ̺̖ ̥̱ ̸̨̛̪̪̬̖̥. ʯ̨̨̺̯̌ ̛ ̦̜̌-̬̖̦̯̔̍̌̌ ̨̪̖̍̔̌ ̛̭ ̨̭̯̌̏̌ ̨̪̖̍̔̌, ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚
̡̡̨̌̏ ̨̛̛̪̬̣̌̚̚ ̨̯ ̦̖́. ʤ ̛ ̡̯̌̌ ̖ ̦̜̌-̨̬̱̥̦̌̚. ʦ ̡̬̜̦̌̌ ̡̭̥̖̯̌ ̯̜̦̯̌̌̌ ̖ ̨̦̖̻̥̙̦̏̌̚ Ͷ ̨̭̥̌
̨̛̬̻̙̯́̌ ̭̌ ̪̬̖̬̐̌̔̌ ̭̬̖̺̱ ʺ̨̨̬̯̐. ʻ̖ ̨̛̭̯̬̯̖ ̛̣ ̨̦̖̺ ̔̌ ̨̐ ̭̪̬̖̯̖, ̦̖ ̭̣̖̔ ̨̨̥̦̐ ̨̛̛̦̐̔
̶̣́ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̺̖ ̪̦̖̌̔ ̨̪̔ ̨̦̖̯̐̏̌̌ ̡̭̦́̌ ̛ ̨̯̜ ̺̖ ̛̏ ̨̛̛̬̏̚ ̛̖̦̔ ̨̪ ̛̖̦̔ ̨̯ ̡̛̛̭̬̣̺̯̏̌̌̌
̛̏. ʤ ̨̪̭̣̖ ̡̡̨̌̏? ʮ̡̣̌̌ ̸̡̛̹̖̪̌ ̶̨̛̖̣̖̣ ̺̖ ̛̯̍́̐̌̚ ̦̌ ̀̐ ̛ ̦̌ ̪̌̌̔̚, ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̡̛̬̯́ ̨̪
̨̡̛̥̬̭̯̖ ̨̬̖̖̍̐̏, ̵̛̦̯̏̌̌ ̏ ̡̛̣̖̺ ̥̖̙̱̔ ʺ̨̨̬̯̐ ̛ ʽ̭̖. ˃̨̐̌̏̌ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̔̌ ̛̭ ̸̛̭̪̖̖̣̥ ̵̨̖̪̌
̦̌ ̭̣̌̏̌, ̡̥̬̌̌ ̛ ̔̌ ̖ ̨̛̥̥̣̖̯̦̌; ̨̨̺̯̌̚ ̡̬̯̌́ ̦̥́̌ ̔̌ ̖ ̨̪-̨̣̹. ʧ̨̨̛̬̹̏ ̌̚ ̯̜̦̌̌ ̛ ̡̹̌̏̌̚,
̸̖ ̏ ̦̖́ ̖ ̛̖̦̭̯̖̦̯̔̏̌̌ ̛̦ ̦̖̙̌̔̔̌; ̣̌̌ ̨̥̙̖̹ ̛̣ ̔̌ ̛̖̦̖̹̔̍̚ ̛ ̨̛̛̱̦̺̙̹ ̡̛̭̖̏ ̸̭̻̣̖̐̔̏̌
̦̌ ʺ̨̨̬̯̐, ̸̡̌ ̨̔ ̨̛̪̭̣̖̦̔́, ̯̌ ̡̨̛̦̜ ̔̌ ̦̖ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚ ̭ ̛̖̭̯̏ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔ Ͷ ̛ ̦̥́̌ ̛̣ ̡̨̯̻̥
̯̱̜ ̔̌ ̥̱ ̨̡̪̙̖̌, ̸̖ ̨̺̖ ̭̥̖ ̛̛̙̏ ̛ ̸̨̨̯̦ ̡̻̖̔ ̭̖ ̡̛̱̬̥̖̏̌? ʫ̨̯ ̡̡̨̌̏ ̺̖ ̨̔̍̌̏́: ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̖
̡̡̬̯̻̌ ̨̛̙̯̻̯̏ ̦̌ ̨̨̛̪̬̭̯̭̥̻̬̯̦̯̖ ̣̖̀̔ ̪̬̖̔ ̨̛̯̚ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖, ̯̖ ̸̨̛̪̬̖̪̯̯̔̌ ̔̌ ̨̐ ̱̯̌̐̍́̚ ̏
̛̭̬̙̖̦̖̌, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̏ ̨̨̪̬̖̦̚ ̍́̐ ̛̛̣ ̨̨̬̭̯̍̏. ʦ̡̛̖̣ ̨̛̪̔̏̐ ̖ ̡̨̨̛̛̪̬̖̯̖̣̭̯̯̔̏̌̏̚ ̦̌ ˈ̛̱̬̦
˃̨̛̣̦̌; ̛ ̨̛̬̔ ̡̨̌ ̨̛̛̱̦̺̙ ̵̶̬̬̖̌̍̌, ʺ̨̨̬̯̐ ̦̥́̌ ̣̭̯̏̌ ̔̌ ̻̬̦̖̏ ̨̨̨̭̯̬̖̦̯ ̦̌̌̔̚. ˁ̛̥̯̖̌
ʯ̛̪̦̌̌̔ ̛̛̣̭̯̖̣̦̏̌ ̺̖ ̸̨̛̪̯̯̌ ̨̖̬̐́; ̛ ̦̖ ̭̌ ̛̣ ̛̛̪̭̦̌̌̚ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̖̣̔̌ ̏ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̦̌ ʤ̬̔̌,
̨̺ ̛̦ ʺ̨̨̬̯̐, ̛̦ ̨̛̭̖̥̻̺̯̏̐́ ʺ̦̖̌̏ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̛̪̬̥̖̦.

Ͷ ʯ̌ ̛̛̻̹̖̦̏̏̚ ̦̖̺̌ ̨̨̛̬̹̐̏ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ Ͷ ̛ ̨̭̦́ ̸̛̛̣, ̸̖ ̛̭ ̛̙̣̏́ ̥̖̙̱̔


ʫ̛̣̬̯̖̔̌. ʤ̣̌ ̡̥̬̌ ̖ ̪̦̣̌̔̌ ̦̌̔ ̯̖̍, ̨̺̥ ̭̣̹̌̐̌ ̦̌ ̖̦̔̌ ̖̦̏̌̚ ʺ̨̨̬̯̐ ̛ ʺ̦̖̌̏ ̛ ̸̛̦̬̹̌̌
ʦ̛̣̬̯̖̌̌ ̨̬̖̏̌̐̏ ̦̌ ̴̛̖̣ ̛ ̣̖̀̔; ̨̨̺̯̌̚ ʦ̛̣̬̯̖̌̌ ̦̖ ̛̪̬̖̬̯̌̚ ̨̛̦̺ ̦̌ ̨̛̯̚ ̭̯̏́, ̌ ̦̜̌-̡̨̥̣̌
̡̪̻ ˋ̖̯̔̌̌ ̦̌ ʰ̣̱̯̬̏̌̌. ʶ̡̨̌̏ ̦̖̹̌̚ ̛̯ ̌̚ ̛̦̖̙̯̖̌̔̔ ̦̌ ʫ̛̣̬̯̖̔̌? ʺ̖̙̱̔ ̦̭̌ ̭̖ ̨̛̦̭
̸̨̨̨̪̬̬̖̭̯̏, ̸̖ ̛̖̦̔ ̖̦̔ ̡̛̪̬̯̖̦̌ ̨̯ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̺̖ ̛̭̯̦̖̐ ̪̬̖̚ ̡̛̭̖̦̯̖ ̨̔ ʦ̨̛̣̦̬̌ ̛
ʺ̦̖̌̏ ̺̖ ̨̐ ̛̭̣̱̹̌̚, ̌ ʺ̨̦̭̌̔ ̺̖ ̭̖ ̛̛̭̥̣. ʻ̛̥̌ ̦̖ ̛̍̏̌ ̛̬̌̌̔̚ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ̔̌ ̵̛̭̻̬̦̥̌
̨̭̖̥̖̯ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̛ ʫ̛̛̦̯̖̔̌? ʤ ʶ̛̬̦̔̌ ̭̖̐̌ ̛̙̖̖̏ ̦̌ ̀̐ ̛ ̯̥̌ ̛̬̐̌̔ ̡̨̛̬̌̍; ̣̌̌ ̨̺ ̦̖̹̌̚
̛̯ ̌̚ ̡̨̛̬̯̖̌̍ ̛ ʺ̨̨̬̖̯? ˁ̨̥̌ ̌̚ ̭̖̖̍ ̛̭ ̛̛̥̭̣̹ ̛ ̌̚ ̨̭̭̯̖̦̯̍̏̌̌ ̛̭ ̭̣̌̏̌, ̌ ̦̭̌ ̭̻̖̯̹̏̏̌ ̔̌
̨̛̭̯̬̥ ̨̨̭̻̺̯; ̨̦ ̛̦̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̛̥̭̣̥ ̛ ̌̚ ̛̬̱̯̖̔̐, ̨̨̺̯̌̚ ̦̖ ̸̡̛̛̭̏ ̨̥̯̐̌ ̨̨̬̐̔ ̔̌ ̪̦̯̌̔̌
̏ ̛̭̬̙̖̦̖̌ Ͷ ̛ ̨̨̖̯̔̔ ̛̥̥̖̌ ̛̛̭̣, ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̐ ̨̛̪̥̌̚ ̨̯ ̨̜̦̏̌ ̛ ̵̬̬̱̌̌̚.

Ͷ ʰ̪̬̯̖̯̖̌̚ ̛̐ ̨̯̐̌̏̌ ̛̪̬ ̡̨̛̬̯̖̌̍ ̛̭, ̨̡̨̯̔̌ ̨̺̖ ̖ ̬̖̥̖̏ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ˃̖ ̦̖ ̵̛̍̌ ̭̖ ̛̛̬̖̣̣̌̔̚ ̭ ̦̭̌ Ͷ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ʧ̨̛̦̬̏̔, Ͷ ̨̛̬̔ ̡̨̌ ̛̥̹̖̌ ̡̡̌ ʶ̛̬̦̔̌ ̔̌
̛̐ ̛̻̬̙̔̌̚. ʪ̨̡̨̯̌ ̖ ̨̨̻̥̙̦̏̚, ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̙̖̖̥̏ ̨̖̦̌̔̚, ̌ ̦̖ ̔̌ ̛̭ ̛̬̖̥̐̌ ̭̻̭ ̭̥̻̬̯̯̌.

Ͷ ʻ̌ ̸̡̨̛̭̏ ̯̱̜ ̸̖̖̏ ̵̨̨̨̛̯̬̐̏ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ˈ̬̬̌̍̌ ̛̺̯̌̌̚ ̦̌ ̶̛̛̬̦̯̖̐̌ ̛


̨̛̥̺̦ ̛̱̬̔̌, ̛̪̬̖̔ ̬̻̯̏̌̐ ̔̌ ̭̖ ̖ ̭̻̬̣̍̌ Ͷ ̨̯̏̌ ̖ ̦̜̌-̛̭̱̬̦̯̐̌̌ ̛̏ ̦̖̙̌̔̔̌ ̔̌ ̛̙̖̖̯̖̏ ̨̪-
̨̻̣̔̐ ̨̖̦̌̔̚. ʰ ̛̦̥̌ ̨̛̦́, ̌̚ ̡̨̨̛̯ ̨̨̛̬̹̐̏, ̸̨̛̯̍̌ ̵̶̛̛̭̯̬̣̌̏, ̨̺ ̭̖ ̨̭̪̯̜̯̌̏̌ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐ ̛
̖̦̯̔̍̌ ̡̨̯̌ ̶̛̻̣̏; ̦̖ ̵̛̍̌ ̛̣ ̸̨̛̪̬̖̪̖̣̔ ̨̛̖̬̐, ̨̺ ̭ ̨̨̬̐̔ ̛̦̯̏̔̐̌ ̹̣̖̥ ̛ ̬̔̌̏̚ ̛̺̯
̨̡̯̣̻̭̯̍̏̌ ̸̣̖̔̌ ̨̪-̨̨̨̥̦̬̖̦̐̍ ̛̦̖̪̬̯̖̣́? ʯ̌ ̛̙̖̦̯̖ ̦̌ ʫ̛̛̦̯̖̔̌ ̨̪̦̖ ̦̥̌̚, ̸̖ ̨̯̏̌
̸̨̛̪̬̖̪̯̯̔̌. ˃̖ ̦̖ ̵̻̪̬̏́̌̚ ̥̻̙̖̯̖ ̛̭ ̛̪̬̖̔ ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔.

Ͷ ʤ̣̌ ̸̣̖̔̌ ̨̪-̡̯̖̙̌ ̡̭̬̻̍ ̛̐ ̨̭̪̣̖̯́, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̡̨̌ ̯̱̜ ̦̖ ̭̖ ̖̍ ̸̨̛̭̣̱̣ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌
ʧ̨̛̦̬̏̔.

ʤ ˃̛̱̬̦ ̛̭ ̸̛̭̪̖̖̣̣ ̨̡̨̨̣̭̣̦̦̭̯̯̍̌̐̌ ̦̌ ʽ̨̬̬̖̯̔ ̛ ̭̯̦̣̌̌ ̣̖̦̐̌̏ ̡̛̭̻̖̯̦̏ ̦̌ ̡̬̣̌́,


̡̨̨̜̯ ̌̚ ̸̡̨̛̭̏ ̭̖ ̭̣̱̹̣̏̏̌ ̏ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̛̱̥̔. ʿ̨ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ̴̛̖̣̯̖ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔
̨̛̛̛̭̯̣̌̏̚ ̛̛̪̬̖̹̦̯̖̔ ̨̛̜̦̍ ̵̨̛̪̯̏̌ ̛ ̸̨̛̪̦̣̌ ̔̌ ̛̛̣̯̌̚̚ ̏ ̨̡̛̛̯̬̯ ̛̭̬̙̖̦̌́, ̌ ̏
̨̛̪̖̥̯̔́̌̚ ̛̭ ̛̭̬̣̍̌ ̨̛̣̖̥̐ ̛̪̭̌̌̚ ̨̯ ̨̛̬̻̙́; ̛ ̨̪ ̭̻̖̯̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̛̛̛̬̣̐̌̔̚
̨̥̻̺̐ ̨̥̭̯ ̦̌̔ ʻ̨̬̌̐ ̪̬̖̔ ˇ̨̖̣̱̦̯̌̐̔̏̌̌ ̨̪̬̯̌, ̌̚ ̔̌ ̛̥̦̯̌̏̌ ̨̪-̨̻̬̍̚ ̨̡̛̜̭̯̖̏ ̛̥, ̯̻̜
̡̨̯̌ ̨̜̦̯̏̌̌ ̭̖̐̌ ̭̖ ̨̖̣̏̔̌ ̨̣̦̐̌̏ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̨̯ ʻ̨̬̌̐ ̏ ʽ̵̬̦̦̯̌́̏̌̌̌ ̛̬̦̦̌̏̌. ʻ̌ ̭̖̖̬̏
ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̱̻̬̙̣̔̌ ̨̭̯̏́̌ ̶̛̬̦̐̌̌ ̛̚ ͣˁ̨̛̪̬̦̯̖ ̛̖̥̚͞ ̨̡̨̨̣ ̨̛̛̬̯̖̏̚ ̦̌ ʧ̛̛̦̣̯̐, ʻ̨̬̌̐ ̛
̨̡̛̛̪̬̜̦̦̯̖̌ ̦̌ ̨̬̯̐̌̌ ʻ̱̯̌. ʺ̖̙̱̔ ʻ̛̖̦̐ ̛ ʻ̨̬̌̐ ̦̖ ̛̛̪̬̭̯̻̪̣̏̌ ̨̡̛̬; ̌ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̨̯ ʻ̨̬̌̐
̡̨̨̬̣̭̯̯̌̏ ̛̥ ̨̛̭̯̣̐̌ ̨̔ ˃̛̛̖̣̦̐ ̛ ʥ̻̬̯̔̌̌ ̦̌ ʻ̛̛̦̍-̨̦̖̐.

ʧ̨̛̦̬̏̔ ̛̪̦̣̌̔̌̚ ̏ ̨̛̦̖̥̣̭̯, ̨̨̺̯̌̚ ̛̣̍ ̨̣̦̍̌̏, ̯̌ ̸̖̖̏ ̦̖ ̡̪̬̖̪̱̭̣̌ ̸̨̦̖̣̌ ̏


̛̭̬̙̖̦̯̌́̌ ̛ ̸̨̖̭̯ ̨̐ ̸̛̥̻̖̣ ̨̡̛̣̍ ̏ ̨̡̭̯̖̦̯̌̌̌̌ ̣́̏̌ ̡̬̻̌. ʤ̣̌ ˃̛̛̱̬̦̣̍ ̨̺̖ ̥̣̌̔ ̛ ̖̔̏̌
̭̖̐̌ ̻̥̻̙̣̏̌̏̌̚ ̛̛̦̭̯̦̌̌; ̌ ̨̪ ̨̡̛̣̍ ̛̣̍ ̡̛̛̭̻̺̦̭ ̛̭̦ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏ ʫ̣̖̖̦̔̏: ̨̡̨̯̻̥̦̭,
̨̡̛̖̣̣̍, ̭̻̭ ̛̛̭̏ ̸̨̛ ̛ ̨̪-̡̛̬̭̌̏ ̨̯ ̡̨̨̜̯ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍ ̨̨̪̬̭̯̭̥̻̬̯̖̦ ̪̬̖̚ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔. ˀ̸̖̯̌
̛ ̨̨̡̛̦̭̯̖̍ ̥̱ ̡̭̹́̌ ̛̛̣̔̏̌ ̨̦̪̬̌̌̏ ̨̯ ̨̨̬̖̦̯̔̏ ̡̨̬̣̭̯̌̏ ̦̌ʪ̨̛̬̯̌, ̯̌ ̨̛̬̔ ̛ ̭̬̖̔ ̴̛̖̣̯̖
̸̨̖̭̯ ̨̐ ̛̛̥̭̣̖̣ ̌̚ ̡̛̦̭̣̖̦̌̔ ̦̌ ̡̨̦̜́ ̨̯ ̦̜̌-̨̨̛̣̬̦̯̖̍̌̐̔ ̨̨̡̛̦̣̬̭̔ ̨̨̬̖̔̏. ˃̻̜ ̵̬̻̬̌̍
̛̣̍ ˃̛̱̬̦ ̛ ̯̻̜ ̨̱̥̖̣ ̣̖̖̣̏̌̔ ̨̛̬̻̙̯́̌, ̨̨̨̭̖̦̍ ̸̥̖̌ ̛ ̛̺̯̌, ̸̖ ̴̛̖̣̯̖ ̡̛̣̌̏̌̚:

Ͷ ʻ̨̛̺ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̐ ̨̛̪̱̐̍ ̨̭̖̦̏ ̣̌̚ ̭̻̔̍̌ ̛̛̣ ̭̯̬̖̣̌ ̸̨̯̣̖̖̔̌.

ʯ̯̱̜̌ ̥̱ ̨̛̛̪̬̣̔̌ ̡̙̱̙̖̹̔̔̌ ̶̛̛̬̦̌̚ ̔̌ ̨̐ ̛̪̌̚; ̌ ̖̦̻̙̏̔, ̡̨̯̌ ̛̣̍ ̨̛̭̬̖̪̣̏́,


̨̡̛̯̬̣ ̏ ̶̨̛̛̬̻̙̖̜̦̯̖ ̛ ̡̙̱̙̖̹̔̔̌ ̡̥̭̌̌, ̶̣̯́̌̌ ̨̪̣̯̖̦̌̌̚. ʽ̨̯̯̐̌̏̌ ̛̭ ́ ̭̣̣̌̐̌ ̛̪̬̖̔
̛̭̬̙̖̦̖̌ ̛ ̨̺̥ ̛̻̬̦̖̣̚ ̯̌́ ̡̥̭̌̌, ̨̬̖̯̖̏̌̐̏ ̛̣̍́̐̌ ̪̬̖̣̐̌̏̌̚.

ˁ̣̖̔ ̡̨̯̌ ̸̖̖̏ ̸̡̨̛̭̏ ̨̭̯̣̌̏̌ ̡̡̨̯̌ ̙̖̣̖̣̌, ̛ ̻̬̹̖̣̏ ̨̨̣̖̭̯̦̔̍ ̡̡̨̨̯̌̏ ̥̱ ̨̛̣̍ ̨̪
̱̹̔̌, ̨̯̜ ̭̯̦̣̌̌ ̣̖̖̦̀̍̚ ̛ ̦̖ ̯̻̜ ̸̥̬̖̦̌ ̡̡̨̯̌ ̛̪̬̖̔, ̯̌ ̸̨̛̪̯ ̸̡̛̛̭̏ ̶̭̻̬̌ ̨̐ ̨̡̛̛̦̣̍̌; ̛
̨̛̥̦̦̌̚ ̨̐ ̸̛̛̦̬̣̌̌ ʤ̦̖̖̣̔̌̔, ̸̛̭̬̖ ̴̸̨̨̡̖̣̖̏. ʤ̣̌ ̦̜̌-̨̛̭̣̦ ̨̯̬̖̪̣̏̌ ̶̨̭̻̬̖̯ ̦̌
ʽ̨̨̬̬̖̯̯̔̏̌̌ ̡̺̖̬̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌, ̸̡̨̣̖̥ ̨̯̜ ̛̛̪̬̣̙̣̍̌̏̌ ̨̔ ̦̖́. ˃́ ̛̣̍̌ ̨̡̨̣̯̭̌̌̚ ̡̨̯̌
̸̡̛̛̭̏ ̨̯ ˇ̴̨̛̛̛̦̬̦̌̏́ ̨̬̔ ̛ ˃̛̱̬̦ ̖̣̏̚ ̔̌ ̛̛̪̯̏̌̚ ̦̭̣̌̌̔̌ ̨̯ ̛̭̬̖̺̯̖ ̭ ̦̖́; ̨̨̺̯̌̚ ̥̱
̨̦̪̥̦̣̌́̌ ̌̚ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̡̛̛̣̍̚ ̛ ̛̙̖̦̯̖ ̨̯ ̛̛̺̦̍̌́ ̥̱ ̨̥̔ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦.

ʽ̸̨̯̦̣̌̌ ́ ̭̬̖̺̣̌ ̨̭̥̌ ̡̨̨̯̐̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̛̣̍ ̨̛̦̣̌̍̚; ̨̦ ̭̣̖̔ ̬̖̥̖̏ ̯́ ̸̨̪̦̣̌̌ ̔̌ ̨̐
̛̯̻̬̭ ̛ ̥̯̔̏̌̌̌ ̸̨̖̭̯ ̭̖ ̛̭̬̖̺̣̌ ̦̭̥̖̌̌, ̡̭̹́̌ ̸̨̭̣̱̜̦̌. ˃̨̐̌̏̌ ̯́ ̨̐ ̛̬̪̯̣̌̏̌̌̚ ̌̚ ʫ̛̛̦̯̖̔̌,
̨̯ ̡̨̨̛̯ ̛̣̍̌ ̛̙̣̏̔̌̌ ̨̭̥̌ ̶̛̥̣̦̌̌, ̌̚ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̬̔ ̛ ̭̯̬̦̯̌̌̌ ̥̱.

˃̛̱̬̦ ̵̨̨̨̯̦ ̜ ̡̬̣̌̌̏̌̚̚ ̌̚ ̸̡̨̛̭̏ ̨̯̏̌, ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̦̖ ̨̭̪̥̖̦̣̌̏̌ ̸̨̨̯̦ ̡̻̖̔ ̖ ̨̛̬̦̯̔́
̥̱ ̡̬̜̌ ̛ ̡̡̌ ̭̖ ̸̛̦̬̯̌̌ ̡̛̛̣̯̖̍̚ ̥̱; ̌ ̖̦̻̙̏̔ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʰ̵̥̌ ̸̡̛̭̖̭̯̬̌ ̦̌ ̛̥̖ ʸ̛̣̯̌̌ Ͷ ̌̚ ̨̪̦̖ ́ ̸̵̛̦̬̌̌ ̡̯̌̌; ̛ ̌̚ ̦̖́ ̛̥ ̨̦̪̥̦̹̌́. ʻ̨


ʸ̛̣̯̌̌ ̖̹̖̍ ̖̯̖̔, ̨̣̯̦̌̚ ̶̖̯̖̏ ̭̬̖̔ ̖̣̖̦̯̌̌̚ ̨̪̬̣̖̯̦̌ ̯̬̖̏̌; ̛ ̡̨̌ ̖̍ ̛̙̣̏́̌, ̦̖̭̔ ̨̥̙̖ ̛̍
̺̖̹̖ ̔̌ ̖ ̨̪̭̻̬̦̣̌̌ ̨̯ ̡̭̬̻̍. ʤ̣̌ ̛̯ ̛̭ ̸̛̖̣̏̌̏̌ ̡̨̯̌ ̨̣̯̦̌̚ ̨̻̬̔̏; ̡̡̌ ̵̛̍ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̛̥̥̌
̯̻̜ ̡̪̬̖̬̭̦̌̌ ̭̖̭̯̬̌!

Ͷ ˃̌ ̛̯ ̨̭̻̺ ̛̭ ̸̛̖̣̏̌̏ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ̯́, Ͷ ̨̭̱̺̔ ̡̨̯̌ ̛̣̖̯̖̣̯̖̏̌̔ ̨̯ ˇ̴̨̨̛̛̛̦̣̦̐̏́


̨̬̔; ̵̛̍ ̙̖̣̣̌̌ ̔̌ ̛̥̥̌ ̯̻̜ ̵̬̻̬̌̍ ̬̯̍̌. ʰ ̦̖ ̛̥̭̣́, ̸̖ ʤ̬̖̦̐̌̏̌ ̖ ̡̨̨̛̛̭̯̦̭̯ ̛̯ ̛̥̖, ̨̛̦̯
̡̪̻ ̛̯ ̵̨̨̪̙̔̔̌, ʤ̦̖̖̣̔̌̔. ʥ̵̛ ̯̖ ̡̦̬̖̣̌̌ ˃̵̛̱̬̦, ̨̺ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ʿ̨̛̯̜̦̌́.

ʿ̛̬ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̭̯̬̖̭̦̣̌, ̨̦ ̡̬̖̻̣ ̨̭̥̌:

Ͷ ʻ̖ ̖ ̨̯̏̌ ̨̛̥̖̯ ̛̥; ̛ ̦̖ ̭̻̥ ̣̖̯̖̣̏̌̔, ̨̨̺̯̌̚ ̛̦̹̯̖̌ ̛̣̖̯̖̣̏̌̔ ̭̌ ̨̯ ʫ̛̣̬̯̖̔̌, ̌ ̌̚


̦̖ ̭̻̥ ̨̯ ̵̯́.
ˁ̡̨̨̬ ˃̛̱̬̦ ̖̣̣̌̍́̌̚̚, ̸̖ ̬̱̙̯̔̍̌̌ ̥̱ ̭ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̸̨̪̏̌ ̔̌ ̵̨̣̦̌̔́̏̌; ̛ ̭̖ ̸̛̱̣̌̔̚,
̨̨̺̯̌̚ ̨̔ ̨̦̖̯̦̔̌̏̌ ̡̭̬̻̯̍̌ ̛ ̱̙̭̻̯̌ ̨̯ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̡̨̥̣̌ ̨̪ ̡̨̥̣̌ ̡̛̦̪̱̭̣̌̌ ̴̖̣̌, ̌ ̭̖̐̌ ̨̯̜
̡̭̹́̌ ̨̨̨̯̦̏ ̯̻̣̌̏̌̚ ̏ ̸̪̖̣̌ ̛ ̨̯̬̖̏̐̌. ͣʺ̨̙̖ ̛̍ ̖ ̡̦̭̻̬̖̦̌̍Ͷ ̨̛̛̪̥̭̣̣ ̛̭ ˃̛̱̬̦, Ͷ
̨̪̦̖̙̖ ̭̖ ̨̨̨̛̪̬̯̪̭̯̥̏̌̏́ ̦̌ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̛̭̻̖̯̏ ̛ ̨̐ ̨̨̬̥̍̏̌; ̺̖ ̛̥ ̭̖ ̔̌ ̦̖ ̖̹̖̍ ̡̯̌̌.͞
ʯ̨̨̺̯̌ ̨̯̜ ̸̨̛̣̍̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̡̨̯̌ ̨̭̜̏ ̸̨̏̔̌ ̛ ̶̛̛̖̣̯̖̣̚, ̯̌ ̨̡̨̻̣̔̍ ̡̭̻̬̣̍́ ̌̚ ̛̖̯̖̍̔ ̥̱. ʻ̨
̨̪ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ̸̣̻̖̬̦̯̌̌̌̚ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌ ̨̭̻̺ ̨̡̪̥̬̻̦̣̌̌, ̛̦̍̌̏ ̛̭̯̦̣̌̌ ̛̦̖̜̦̯̖ ̡̛̭̯̻̪ ̛
̨̨̯̬̖̙̦̏ ̶̨̛̣̖̯ ̜; ̛ ̡̨̯̌ ̛̣̏̔́ ̨̯̏̌, ˃̛̱̬̦ ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̣̔, ̸̖ ̨̭̣̯̏̌̌ ̦̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̭̌ ̛̛̭̖̣̣̏ ̏
̶̨̭̻̬̖̯ ̜ ̵̭̯̬̌ ̨̯ ̨̦̱̜, ̨̺ ̨̥̙̖ ̔̌ ̵̛̬̻̣̖̯̏.

ʤ ̨̭̻̺̦̭̯̏ ̏ ̛̛̥̭̣̯̖ ̛̭ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌ ̭̖ ̡̬̻̭̣̌̏̌̌̚ ̦̌ ̖̔̏. ʯ̨̨̺̯̌ ̸̨̛̪̯̣̌̌ ̛


̭̻̙̣̣̌́̏̌̌ ʧ̨̛̦̬̏̔, ̯̌ ̦̖ ̙̖̣̖̣̌̌ ̔̌ ̛̛̪̬̍̌̏ ̛ ̡̡̪̌̌ ̡̻̥ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̛̭̯̬̦̌̔̌́; ̣̌̌ ̡̛̻̪̬̖̏
̨̣̯̏́̌ ̜ ̨̣̯̀̍̏̌ ̡̻̥ ˃̛̱̬̦ ̬̭̦̖̣̌̌ ̖̦̔ ̨̛̪̬̔ ̖̦̔ ̛ ̯́ ̸̨̖̭̯ ̛̭ ̛̥̭̣̖̣̌ ̌̚ ʥ̖̬̖̦ ̛ ʸ̛̱̯̖̦.
ʻ̨ ˃̛̱̬̦ ̦̖ ̛̣̍ ̡̨̯̌ ʥ̖̬̖̦! ʻ̖ ́ ̪̬̖̦̖̬̖̣̍̐̏̌ ̛ ̭̖ ̬̣̌̔̏̌, ̸̡̨̣̖̥ ̭̖ ̛̭̬̖̺̣̌; ̛ ̭̖̏ ̡̪̌ ̯́
̛̬̬̣̌̍̌̌̚, ̸̖ ̦̖ ̺̖ ̛̦̥̖̬̌ ̏ ̨̦̖̐ ̸̨̛̯̍̌, ̌̚ ̡̨̨̯́ ̡̨̪̦̖̖̣̌. ʪ̬̱̖̐̌̔ ̛̛̣̍ ̱̥̻̯ ̛ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱
Ͷ ̡̬̜̌ ̨̯̦̔̌̏̌ ̡̛̛̯̖̣̚ ̡̛̬̖ ̛ ̶̨̨̛̪̯.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌:

Ͷ ʻ̖ ̨̨̪̣̜̏́̏̌̚ ̦̌ ʧ̨̨̛̛̦̬̯̖̏̔̏ ̨̭̣̏̌ ̔̌ ̯̖ ̛̪̣̹̯̌̌̚. ˃̨̜ ̖ ̭̯̬̣̌̔̌ ̏ ̶̛̛̯̻̥̦̯̖ ̦̌


ʤ̦̦̐̍̌̔; ̌ ̡̨̯̖̙ ̖ ̌̚ ̵̶̬̬̖̌̍ ̡̨̯̌ ̨̦̖̐ ̔̌ ̻̖̍̔ ̨̦̖̥̺̖̦ ̛ ̨̪ ̨̦̖̣̏́ ̔̌ ̨̛̭̯̌̏̌̚. ʻ̱̙̖̔̌ ̭̖
̨̯ ̵̱̯̖̌ ̛ ̬̖̥̖̏ ̌̚ ̶̛̛̖̣̖̦̖̚.

Ͷ ʯ̦̥̌ ̨̐ ̨̬̖̔̍ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ̯́.

Ͷ ʻ̨ ̛̦̖ ̺̖ ̥̱ ̸̛̭̪̖̖̣̥ ̨̯̏̌ ̬̖̥̖̏! Ͷ ̨̛̣̔̍̌̏ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̺̖ ̨̛̱̭̯!


ʺ̨̨̬̯̐ ˁ̵̶̛̯̬̣̖̌̏̌ ̸̖̖̏ ̛̦̏̐̌ ̦̖ ̺̖ ̛̣̖̖̚̚ ̨̯ ʤ̦̦̐̍̌̔ ̛ ̭̖̐̌ ̸̛̬̯̌̌̚ ̶̨̛̣́̚ ̦̌ ̛̭̣̱̯̖̐ ̛̭;
̯̻̜ ̡̌̏̌̚ ʺ̛̖̣̦̌ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌. ˃̖ ̭̌ ̛̪̬̻̭̯̯̖ ̦̌ ̡̬̻̯̌̌ ̥̱, ̌ ̛̦̖ ̺̖ ̛̐ ̸̭̖̖̥ ̛ ̪̬̖̥̥̖̌̏̌̚,
̨̨̖̯̔̔ ̨̯̬̻̪̦̖̔ ̨̡̛̦̯. ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̺̖ ̨̛̱̭̯!

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛̍ Ͷ ̡̬̖̣̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌. Ͷ ˍ̖ ̨̛̱̭̯, ̡̨̌ ̖ ̨̪ ̛̛̭̣̯̖ ̛̯ ̔̌ ̨̐ ̨̛̪̭̯̦̖̹̐. ʤ̣̌


̛̦̥̜̏̌̏̌, ˃̵̛̱̬̦; ̡̛̭̖̏ ̪̻̯, ̨̺̥ ̯̬̻̹̐̏̌ ̦̌ ̬̯̌, ̶̨̭̻̬̖̯ ̛̥ ̭̖ ̛̭̏̏̌ ̨̯ ̵̭̯̬̌, ̸̖ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔
̺̖ ̯̖ ̛̱̌̐̍̚.

ʤ ̨̛̪̬̔ ̯̱̜ ˃̛̱̬̦ ̨̛̪̯̻̬̭̣ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̛ ̥̱ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʧ̨̛̦̬̏̔, ̡̛̭̻̪ ̛̪̬̯̖̣́̀, ̛̯ ̨̨̨̯̦̏ ̛̪̹̌̔̌̚ ̏ ̸̪̖̣̌; ̦̖̖̜̔! ʯ̨̨̺̯̌ ̺̖ ̛̦̥̖̬̹̌


̶̛̛̖̣̖̦̖̚ ̏ ̨̨̥̖̯̖̔̏ ̦̌ ̨̭̏́ ̨̦̬̌̔ ̛ ̨̪̔ ̸̛̣̻̖̬̦̌́̚ ̨̬̏̚ ̦̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌.

˃̨̐̌̏̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̭̖ ̬̣̏́̚ ̏ ˃̛̱̬̦, ̣̌̌ ̦̖ ̡̣̌̌̚ ̨̛̦̺ ̛ ̶̨̛̣̖̯ ̥̱ ̨̡̨̪̥̬̻̦̣̌.

Ͷ ʯ̨̺̌ ̥̖ ̣̖̹̐̔̌ ̡̯̌̌? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʻ̨̡̪̭̣̖̻̌̔ ̸̨̛̯̖ ̛̯ ̸̨̖̭̯ ̭̖ ̛̬̯̏̌̚ ̡̡̦́̌
̨̭̯̬̦̦̌ ̡̻̥ ̥̖̦. ˁ ̡̡̨̌̏ ̭̻̥ ̯̖ ̡̛̦̭̻̬̣̌̍? ʽ̵̨̬̍̏̌ ̛̭̻̖̯̯̖̏ ̛̯; ̣̌̌ ̸̨̡̖̏ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̡̌̏̌̚
̡̡̨̨̯̌̏ ̥̱ ̖ ̦̌ ̱̹̯̔̌̌, ̌ ̦̖ ̔̌ ̡̛̬̖ ̨̭̯̏́̌ ̛̛̭̯̦̌ ̛̬̌̌̔̚ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍. ʺ̨̨̦̐ ̵̛̍ ̡̛̭̣̌
̔̌ ̭̥̖ ̦̌ ̨̖̦̔ ̛̥̦̖̦̖; ̨̨̺̯̌̚ ̨̣̥̐́ ̻̣̔̐ ̛̥̥̌ ̡̻̥ ̯̖̍ ̛ ̦̖ ̺̖ ̨̐ ̬̌̍̌̏́̚.
Ͷ ˃̻̜ ̛̣? Ͷ ̡̬̖̻̣ ʧ̨̛̦̬̏̔. Ͷ ʤ̣̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̯̱̜ ̭ ̖̣̔̌ ̛ ̛̭̻̖̯̏ ̨̪̬̥̖̦̹́ ̨̥́ ̨̥̔ ̛
̨̛̥̯̖ ̡̛̛̣̍̚. ˁ̡̦̯́̌̌ ̛̯ ̖ ̪̦̣̌̔̌̌ ̦̌̔ ̵̯́. ʶ̡̌ ̔̌ ̭̖ ̬̥̌̔̏̌, ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̸̡̨̛̭̏ ̵̛̱̌̐̍̚ ̛̬̌̌̔̚
̯̖̍?

ʻ̨ ˃̛̱̬̦ ̦̖ ̨̪̬̱̥̣́ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ̛ ̨̭̥̌ ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̣̔, ̸̖ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̥̱ ̛̙̌̏̔̌̚ ̛̬̌̌̔̚


̸̨̛̯̍̌ ̛ ̨̨̛̖̬̖̯̔̏ ̦̌ ̡̬̣̌́.

ʤ ̡̨̨̯̐̌ ˃̛̱̬̦ ̛̭ ̨̛̯̹̻̣, ʧ̨̛̦̬̏̔ ̨̻̣̔̐ ̭̖̣̔́ ̱̦̖̭̖̦ ̏ ̸̛̥̬̦̌ ̛̛̥̭̣ ̛ ̨̡̛̪̬̣̦̣̌
ʺ̨̨̬̯̐, ̸̖ ̨̥̙̖ ̯̻̜ ̔̌ ̪̬̖̭̣̖̔̏̌ ̭̻̭ ̡̭̬̻̍ ̨̛̭̯̖̏ ̛̙̖̬̯̏ ̡̨̻̖̯̔ ̛ ̔̌ ̛̯̍́̐̌̚.

Ͷ ˁ̖̐̌ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ Ͷ ̨̪̬̱̥̣̔̌ ̨̯̜ Ͷ ̬̥̏́̏̌ ̦̌ ̥̻̣̯̏̌̌, ̨̺ ̭̖ ̨̦̭̖̹̖ ̛̚ ʤ̦̦̐̍̌̔, ̸̖


ʺ̨̨̬̯̐ ̖ ̵̛̻̬̣̣̏ ̨̡̨̪̬̍̌ ̦̌̔ ˈ̛̱̬̦ ̛ ̶̛̖̣́ ̥̱ ̨̬̔.

ʰ ̨̛̯̹̻̣, ̯̌ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌:

Ͷ ˁ̛̻̥̦̖̦́ ̛ ̸̪̖̣̌ ̭̌ ̯̖ ̨̛̖̣̍̚; ̯̻̬̖̏̔ ̸̨̖̭̯ ̛̥ ̛̣̪̭̹̏̌ ̛ ̸̨̪̥̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̙̥̔̐̌̔̌,


̸̖ ̥̖ ̛̹̍́̐̏̌̚. ˃̻̜ ̡̨̯̌ ̦̖ ̛̥ ̡̹̌̏̌̚ ̡̡̌̏̌ ̖ ̸̛̛̪̬̦̯̌̌, ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̭̖̯̔́ ̭̥̌. ʪ̻̺̖ ̦̌
̨̬̔̌ ˇ̴̨̛̛̦̬̦̌̏, ̡̦̖̌ ̦̥́̌ ̸̪̖̣̌ ̨̪̥̖̙̱̔ ̛̦; ̡̥̬̌̌ ̸̖ ʺ̨̨̬̯̐ ̛̭̻̭̪̌ ̨̛̙̯̏̌ ̛̥, ̌̚
̨̪̬̻̣̙̥̔̌̏̌ ̔̌ ̯̖ ̸̨̛̥̍̌. ʦ̛̻̬̏ ̯̥̌, ̡̨̦̻̖̯̌̔ ̯̖ ̛̯̖̣̐ ̶̨̭̻̬̖̯; ̨̪̦̖̙̖ ̸̖̖̏ ̭̻̥ ̨̦̖̖̦̐̔ ̔̌
̭̖ ̨̙̖̦́ ̌̚ ̯̖̍ ̛ ̦̖ ̥̖ ̸̯̯̌̌ ̦̖̭̔ ̨̛̦̯ ̌̚ ̨̣̖̭̯̔̍, ̨̛̦̯ ̌̚ ̨̥̻̬̭̯̔.

ʯ̛̬̣̌̔̌̌ ̨̯̐̌̚ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌.

Ͷ ʻ̖ ̛̬̜̔̌! Ͷ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏ ʧ̨̛̦̬̏̔. Ͷ ʤ̣̌ ̛̦̥̜̏̌̏̌ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̔̌ ̦̖ ̛̭̯̦̖̹̐ ̨̔ ̸̪̣̌!


ʻ̖ ̨̨̪̔̍̌̏̌ ̦̌ ʿ̨̨̛̻̬̬̦̯̖̏̔ ˋ̖̔̌ ̦̌ ʰ̣̱̯̬̏̌̌ ̔̌ ̭̖ ̨̥̯̌̔́̏̌̚ ̭ ʶ̨̨̛̻̭̦̬̖̦̯̖̔; ̡̪̻ ̛ ̦̖ ̖
̨̬̱̥̦̌̚, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̯̖ ̭̌ ̸̨̛̦̖̻̣̖̦̔̐̏ ̛ ̨̻̬̍̚ ̛̭ ̨̛̯̯̏̌, ̌ ̌̚ ̦̭̌ ̨̭̯̯̌̏́ ̡̨̨̭̬̻̦̯̍ ̨̨̭̯̏̔̏̏ ̨̔
̡̬̌́ ̦̌ ̭̖̯̏̌. ˁ̥̯̌̌̌ ̭̻̔̍̌ ̦̖ ̺̖ ̨̨̛̪̣̏̚ ̯̱̜ ̔̌ ̭̖ ̸̛̭̣̱, ̨̭̖̦̏ ̖̦̻̙̏̔ ̛̛̣ ̙̔̏̌ ̛̬̌̌̔̚
̡̨̦́́ ̛̭̹̏̌ ̶̖̣, ̡̨̨̯́ ̛̦̖ ̦̖ ̨̪̬̱̥̥̖́̏̌. ʻ̨ ̨̛̯̚ ̸̨̡̖̏ ̦̖ ̖ ʥ̖̬̖̦, ̡̨̌ ̛ ̔̌ ̦̖ ̥̱ ̨̯̭̯̻̪̏̌
̨̪ ̵̨̬̬̭̯̌̍ ̛ ̵̨̱̭̯̍. ˁ̻̯̔̍̌̌ ̛̛̭̏ ̦̌̔ ̨̦̖̐ ̛ ̸̥̬̦̌̌ ̖ ̯̌́ ̭̻̔̍̌. ʻ̖ ̛̪̬̭̯̻̪̜̏̌ ̡̻̥ ̦̖́!
ˁ̨̛̯̬̹ ̛̣ ̨̐, ̸̨̛̯̍̌ ̺̖ ̯̖ ̯̣̭̦̖̌ ̡̨̨̬̦̏̌ ̡̻̥ ̨̡̪̬̱̭̌ ̛ ̛̖̣̐̍. ˋ̱̜ ̥̖ ̛ ̨̛̪̥̦̌̚! ʤ̡̨ ̛ ̭
̨̪̬̌̏ ̔̌ ̭̖ ̸̛̦̬̌̌ _̬̖̦̌̐̌̏̌,_ ̛̭̦ ̦̌ _̱̥̬̯̌,_ ̡̨̨̛̛̭̯̦̭̯ ̥̱ ̛̥̖ ̖ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ̦̌ ˈ̛̱̬̦,
̡̨̨̨̯̐ ʺ̨̨̬̯̐ ̛̻̬̙̔ ̏ ̶̛̛̯̻̥̦̯̖ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔, ̌ ̦̌̔ ̨̬̔̌ ̥̱ ̖ ̵̛̻̬̣̣̏ ̡̨̯̖̙ ̨̡̛̪̬̣̯̖́. ʻ̖ ̭̖
̭̻̥̦̜́̏̌ ̏ ̨̥̺̯̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ʥ̛̱̣̬̌̐! ʻ̛̥̌ ̦̖ ́ ̛̙̹̏̔̌ ̛̛̪̭̦̌̌̚ ̵̻̬̱̏ ̥̖̦?

ʰ̛̪̬̣̌̏̌̚ ̭̖ ̨̯̐̌̚ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌ ̛ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̛̣̖̙̣̐̔̌̌̚ ̸̛̖̣̏̌̏̌ ̡̨̯̌ ̶̡̛̬̣̌̌.

Ͷ ʯ̛̭̣̖̪̖̦̌ ̭̌ ̨̛̯̯̖̏ ̸̨̛, ʧ̨̛̦̬̏̔ Ͷ ̡̬̖̣̌ ̯́. Ͷ ʻ̖ ̛̙̹̏̔̌ ̛ ̦̖ ̛̬̬̹̌̍̌̚ ̨̺ ̭̯̌̏̌


̡̯̱. ˃̬́̍̏̌ ̛̣ ̭̖̐̌ ̔̌ ̨̪̖̥̌ ̨̖̦̔̏ ̭̬̥̌, ̡̨̯̌ ̛̯ ̡̛̬̬̌́̚ ̛̛̭̯̦̯̌̌? ʯ̨̨̺̯̌ ̌̚ ̯̖ ̸̨̛̥̍̌,
ʧ̨̛̦̬̏̔, ̛ ̸̖̖̏ ̦̖ ̭̖ ̭̬̥̱̥̌̏̌ ̨̯ ̯̱̜, ̣̌̌ ̨̺̖ ̨̪-̛̭̣̦̌ ̸̨̛̍ ̥̖ ̖ ̨̖̣̍̌̚ ̛ ̦̖ ̨̥̐̌ ̔̌ ̛̥̍́̐̌̚
̨̯ ̦̖́. ʻ̖ ̭̻̥ ́ ̛̯̻̬̭̣̌ ̛ ̨̻̣̔̐ ́ ̵̨̡̯̣̻̭̍̏̌. ʻ̨ ̡̨̌ ̌̚ ̙̣̌́ ̨̛̯̯̖̏ ̛̭̯̬̦̌̔̌́, ̨̛̪̙̣̌ ̛ ̛̯
̨̛̥̯̖. ʻ̖ ̥̖ ̸̨̛̍̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̺̖ ̥̖ ̨̡̛̦̖̍.

Ͷ ʶ̹̌̏̌̚ ̨̐ ̡̬̖̻̣ ʧ̨̛̦̬̏̔, Ͷ ̌̚ ̔̌ ̵̨̛̯̻̬̣̹̏ ̡̱̪̬̖̌ ̨̯ ̨̨̨̦̐̏̌, ̡̨̨̨̯̐ ̸̨̛̹̍̌.


ʯ̨̺̌ ̯̖ ̛̯̻̬̭ ̨̯̜, ̨̺̌̚ ̛̭̖̔ ̨̻̣̔̐ ̭ ̯̖̍ ̛ ̸̨̖̦̏ ̛̭ ̯̬̻̐̏̌ ̨̨̣̖̦̔̏?
Ͷ ʯ̨̨̺̯̌ ̛ ̦̖̥̱ ̖ ̨̪̯̬̖̦̍̌ ̵̱̯̖̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌, Ͷ ̌ ̖ ̛̣̹̖̦ ̨̯ ̡̛̛̣̍̚ ̛
̨̬̔. ʦ̛̖ ̛ ̥̯̔̏̌̌̌ ̭̯̬̯̖̌̔̌. ʤ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌? ʻ̖ ̛̭̯̐̌ ̛̣, ̨̖̯̔ ̭̻̥ ̛̪̬̦̱̖̦̔̌ ̔̌ ̛̯ ̛̪̬̦̌́̚, ̸̖
̦̖ ̭̻̥ ̸̨̛̦̍̌̌, ̌ ̨̨̯̬̖̐ ̦̌ ̯̱̜ ̥̖ ̨̛̦̹̍̏́̏̌ ̏ ̛̥̥̌̌̚.

Ͷ ʻ̖, ̛̙̖̦̯̖ ̛̥̯̌ ̨̖̪̬̖̹̖̦̍̐̚ ̱̭̖̯ ̏ ̛̯́ ̦̖̺̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʧ̨̛̦̬̏̔. Ͷ ʤ ̛ ̖̔̏̌ ̛̣ ̛̍ ̭̖
̛̦̥̖̬̣̌̌ ̡̯̌̌̏̌, ̡̨̨̯́ ̔̌ ̸̨̯̬̖̖, ̸̖ ̖ ̸̨̛̦̍̌̌.

Ͷ ʤ̡̨ ̡̨̦̜́ ̨̯ ̛̯̬̥̌ ̛̦ ̖ ̨̨̖̬̣̥̖̦̏, ̨̯ ̨̯̏̌ ̺̖ ̔̌ ̭̻̥ ̌̚ Ͷ ̨̦ ̦̖ ̨̪ ̨̭̏́ ̨̣̏́. ʤ


̡̡̨̌̏ ̔̌ ̸̬̖̖̥ ̌̚ ̨̛̯̯̖̏ ̨̡̨̛̣̦̍̚ ̡̛̬̌̌̚̚ ̌̚ ʤ̦̦̐̍̌̔? ʶ̡̨̌̏ ̔̌ ̸̬̖̖̥ ̌̚ ̛̖̣̯̐̍̌ ̛ ̵̬̬̱̯̌̌̌̚?
ʤ̦̖̖̣̔̌̔ ̖ ̨̥̻̺̐ ̏ ̪̖̭̖̦̯̌ ̦̌ ˁ̖̯̏̌ ̛ ̡̨̦̜́ ̖̦̔ ̺̖ ̭̖ ̡̛̬̬̖̌̚ ̭ ̪̻̣̖̦ ̬̻̭̯ ̪̬̖̔ ʺ̨̨̬̯̐.

Ͷ ʧ̨̛̬̖̣̔̏ ̖ ̨̯̜ Ͷ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏ ʧ̨̛̦̬̏̔.

Ͷ ʤ̣̌ ̛ ̨̛̛̥̣̭̯̏ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌. Ͷ ʽ̺̖ ̦̖ ̭̖ ̖ ̨̭̻̦̣̌̚, ̨̦ ̨̙̣̭̯̯̌̌ ̨̥̙̖


̔̌ ̨̡̛̪̬̦̦̖ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ ̛ ̨̯̜ ̦̖ ̺̖ ́ ̵̨̛̯̻̬̣̏. ʺ̨̙̖ ̛̍ ̯́ ̺̖ ̖ ̛̛̖̦̭̯̖̦̯̔̏́ ̸̡̣̀ ̡̻̥
̨̦̖̐. ʤ̣̌ ̨̯̜ ̦̖ ̥̖ ̛̙̣̌. ʿ̡̬̖̣̦̌́ ̭̖ ̪̬̖̔ ̥̖̦, ̡̭̹́̌ ̭̻̥ ̨̨̖̦̬̖̥̖̦̦̔̏ ̨̦̖̐̏̌ ̡̥̜̌̌ ̛
̶̡̛̬̣̌̌!

ʺ̨̙̖ ̛̍ ̨̬̦̏́ ̨̨̬̖̣̐̏̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌, ̡̛̛̙̜̏̔̌ ̸̡̨̛̭̏ ̭ ̶̨̛̛̪̬̦̯̖̣̦̌́ ̛̭ ̡̛̖̣̬̭̔̌


̨̬̏̚. ʥ̖̚ ̔̌ ̦̖̌̚ ̨̺ ̭̖ ̖ ̸̨̛̭̣̱̣ ̥̖̙̱̔ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̛ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌, ˃̛̱̬̦ ̭̯̣̌̏̌ ̭̖̏ ̨̪-̦̖̙̖̦ ̡̻̥
̦̖́, ̌ ̯́ Ͷ ̭̖̏ ̨̪-̸̪̖̣̦̌̌. ʻ̨ ̛̖̦̔ ̖̦̔ ̥̱ ̡̬̖̣̌:

Ͷ ˃̵̛̱̬̦ ʤ̦̖̖̣̔̌̔, ̨̺̌̚ ̡̛̱̬ ̨̛̥̖̯ ̛̭ ̨̯ ̥̖̦? ʤ̡̨ ̵̦̖̌̚ ̡̨̜ ̛̭, ̦̥̹̖́̌ ̔̌ ̯̖
̸̨̛̪̯̥̌ ̨̪-̡̨̥̣̌, ̣̌̌ ̵̺́ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̔̌ ̬̖̬̌̍̌̚ ̨̛̯̯̖̏ ̡̛̭̻̬̍.

Ͷ ˍ̨ ̡̛̭̹̌ ̔̌ ̡̙̖̹̌? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ̨̯̜. Ͷ ʯ̌ ̡̨̨̐ ̥̖ ̛̛̥̭̣̹?

Ͷ ʯ̌ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ̦̌ ̛̭̖̖̬̦̏́ ̶̡̨̨̪̻̣̖̏̔ ˈ̛̱̬̦ ˃̨̛̣̦̌.

ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̱̦̣̌̚ ̨̯ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌ ̡̡̨̌̏ ̖ ̨̭̯̦̣̌̌, ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̛̬̦̖̣̌̐̏̚ ̛ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ʧ̨̛̦̬̏̔:

Ͷ ʽ̸̛̥̍̌ ̯̖ ̨̯ ̭̖̏ ̶̭̻̬̖ ̯̱̜̌̚, ̸̖ ̥̖ ̛̭̪̭̌ ̛ ̡̛̣̖̱̏̌̚. ʤ̣̌ ̭̖̐̌ ̛̭ ̛̥ ̨̛̭̯̬̣ ̨̣̚,
̛̪̬̯̖̣́̀, ̡̨̯̌ ̨̦̌̏̌̚ ̡̨̨̛̛̭̯̦̭̯ ̛̥ ̛̥̖ ̛ ̯̻̜ ̨̛̪̬̏̌̚ ̣̯̌̌̚ ̭̻̔̍̌, ̨̯ ̡̨̨̯́ ̵̙̖̣̖̌ ̔̌ ̭̖
̡̛̱̬́.

ʻ̨ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʻ̖ ̏ ̨̛̥̖̯ ̖ ̭̻̯̔̍̌̌, ̌ ̏ ̛̭̥̌́ ̯̖̍.

ʿ̬̖̚ ̨̛̦́ ̛̦̔ ̦̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̛ ̡̡̬̯̻̌ ̵̨̛̯̔, ̡̨̨̯̐̌ ʺ̨̨̛̬̥̖̣̯̐̏̌̌ ̨̣̖̭̯̔̍ ̨̡̯̣̻̭̣̍̏̌̌
̨̥̺̯̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̨̪̦̌̌̔̚ ̨̯ ˁ̨̛̛̬̦ ̛ ̛̚ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̬̐ ̦̭̯̦̣̌̌̌ ̛̥̬, ʺ̨̬̖̦̏ ̦̜̌-̭̖̯̦̖
̛̣̍́̐̌̌̚ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̻̺̖̬̔́ ̛̭ ʻ̨̛̖̦̬ ̛ ̨̪̖̣̌ ̨̪ ̛̻̣̔̐́ ̪̻̯ ̡̻̥ ̸̨̛̖̬̯̯̖̚ ̦̌
˃̨̛̦̣̐. ˃̥̌ ́ ̸̡̣̌̌̌ ̨̦̏̌ ̡̭̬̻̍, ̨̪̦̖̙̖ ̱̦̣̌̌̚, ̸̖ ˃̛̱̬̦ ̖ ̸̛̖̦̣̌̚̚ ̛ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̨̦̥̣́̌ ̛̖̭̯̏
̌̚ ̨̦̖̐, ̨̡̡̨̯̯̌ ʪ̡̨̨̛̬̦̯̌̏́ ̹̣̖̥ ̭̖ ̛̱̣̌̐̍̚ ̦̖̜̖̔ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̯ ˁ̨̛̛̬̦; ʺ̨̬̖̦̏ ̸̨̖̍̌
̨̭̯̦̣̌̌̌ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ʻ̨̛̖̦̬ ̡̨̯̌ ̸̨̪̖̯̦̌ ̨̡̭̯̖̦̐̌ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ʺ̛̖̣̦̌.
ʧ̣̌̏̌ XI

ʿ̨̦̖̯̌̔̌ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔

ʶ̨̨̯̐̌ ̨̛̛̯̥̦̣̌ ̪̖̯ ̨̛̛̦̐̔, ̨̡̡̨̯̯̌ ˃̛̱̬̦ ̨̹̻̣̔ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̪̬̖̚ ̨̪̬̣̖̯̯̌
̛̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌ ̛̥̦̔̏̌̌ ̴̛̖̣, ̡̨̨̛̯ ̭̖ ̨̛̦̣̌̏̌̚ ʧ̛̖̣̥̬ ̛ ʤ̛̬̥̦̭̌ ̨̯ ˇ̴̨̛̛̛̦̬̦̌̏́ ̨̦̬̌̔; ̛
̡̛̣̌̌̚, ̸̖ ̨̦̭̯́ ̖̭̯̏ ̌̚ ̣̖̯̖̣̏̌̔́ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔. ˃̛̱̬̦ ̸̖̖̏ ̡̨̥̦̣̌̔̏̌ ̶̣̯́̌̌ ̨̨̡̦̬̯̬̦̭̌̐̔̌
̨̡̜̭̏̌ ̛ ̬̖̹̣̌̏̌ ̸̡̛̛̭̏ ̛̬̯̦̌ ̖̣̔̌; ̨̭̱̬̏ ̛̣̍ ̭̯̦̣̌̌ ̛ ̨̛̬̖̣̐̔̏, ̛ ̨̡̡̨̪̖̣̣̯̏́̏̌̌ ̙̖̣̖̣̌
̛̛̣ ̭̥̯̣́̌ ̌̚ ̨̬̖̔̍. ʯ̯̱̜̌ ̛̐ ̨̛̯̖̣̏ ̛̪̬ ̨̦̖̐; ̣̌̌ ʧ̛̖̣̥̬ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ˁ ʽ̨̬̬̖̯̔, ̛̭̦ ˇ̴̨̛̛̦̬̦̌̏ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̬̬̥̖̌̐̏̌́̚.

ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̨̹̻̣̔ ʽ̨̬̬̖̯̔, ʧ̛̖̣̥̬ ̥̱ ̡̣̌̌̚:

Ͷ ʧ̨̨̭̪̬̔̌̀, ̛̦̖ ̵̥̖̍́ ̨̯ ̨̬̔̌ ̦̌ ʤ̨̦̬̐̔ ̛ ̨̻̣̔̐ ̭̖ ̵̡̛̭̯̥̖̌ ̨̛̪̬̔ ʻ̛̬̦̖̯̌;


̨̡̦̪̭̣̖̻̌̔ ̸̨̖̍̌ ̵̛̙̥̖̏́ ̛̪̬ ʶ̛̬̦̔̌ ̡̬̜̌ ̨̛̱̭̯̖̯ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦. ʫ̛̦̔ ̖̦̔ ̨̯̜ ̛̦ ̨̡̛̪̏̌ ̛
̸̬̻̌̌̚ ̔̌ ̨̜̖̥̔̔ ̛̪̬ ̯̖̍; ̨̨̺̯̌̚ ̭̥̌ ˄̨̣̥, ʦ̛̣̭̯̖̣̦̌ ̦̌ ʦ̨̛̯̖̔, ̥̱ ̭̖ ̛̣́̏ ̛ ̨̐
̛̪̬̖̱̪̬̖̣̔̔, ̸̖ ̨̣̥̐́̌ ̵̪̣̌̌̌̚ ̛̦̭̌̔̏̏̌ ̦̌̔ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

ʻ̨ ʽ̨̬̬̖̯̔ ̛̣̍ ̛̪̬̖̪̣̔̌̏̚ ̛ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏:

Ͷ ˃̨̐̌̏̌ ̨̺̌̚ ̛̯̖̔̏̌ ̦̭̥̌̌ ̨̡̯̻̥ ˁ̖̖̬̏̌? ʪ̌ ̦̖ ̭̯̖ ̛̛̥̣̌ ̛ ̛̬̱̔̐ ̸̛̌̔̌̚?

˃̨̐̌̏̌ ʤ̛̬̥̦̭̌ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʪ̌, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀. ʽ̺̖ ̨̯ ̨̬̖̥̖̯̏ ̭̣̖̔ ʻ̛̬̦̖̯̌ ̛̬̔́ ̨̨̨̪̯̜̦̯̌ ̡̨̬̣̭̯̌̏ ̦̌ ˃̨̱̬̦̐, ̣̌̌
̦̖ ̨̐ ̵̛̦̥̖̬̌; ̛ ̭̖̐̌ ̭̖ ̨̍́, ̸̖ ̛̬̌̌̔̚ ̨̯̏̌ ̯̻̬̭̖̦̖ ̡̨̪̬̖̣̖̦̌ ̵̛̌̍̌̏̚ ̖̭̯̯̏̌ ̌̚ ̯̖̖̍. ʿ̨̦̖̙̖,
̌̚ ̔̌ ̖ ̨̪-̨̻̬̍̚ ̛ ̨̯̜̦̌, ʶ̛̬̦̔̌ ̛̦ ̛̛̪̬̯̌̚ ̨̡̪̬̜̌ ̬̖̍̐̌ ̭ ̡̨̬̌̍, ̯̌ ̵̨̭̣̥̖́̚ ̏ ʪ̛̬̖̦̭̯̐. ʻ̨
̥̖̙̱̔ ̡̛̬̜̬̖̙̦̌̍́ ̨̦̬̌̔ ̛̥̹̖̌ ̡̨̛̦́, ̨̛̹̣̔ ̛̪̬̖̔ ̨̛̛̦̐̔ ̡̨̯̌ ̶̛̛̪̬̯̖̦̌ ̦̌ ˃̨̱̬̦̐, ̛ ̨̯
̵̛̯̖̦̯̖ ̛̛̪̬̖̪̣̔̌̏̚ ̨̭̣̏̌ ̛̥ ̭̖ ̨̛̭̯̬, ̸̖ ˃̨̱̬̦̐ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̙̖̖̏ ̦̌ ̭̖̖̬̏, ̌ ̦̖ ̦̌ ̀̐, ̡̡̨̯̌
̛̥̭̣̯́ ̨̛̥̦̦̌̚. ʤ̣̌ ̦̖ ̵̨̡̛̯̬̥̖ ̛̦ ̡̛̪̬̦̌̚, ̛̦ ̖̭̯̏ ̌̚ ̨̦̱̜, ̨̺ ̵̛̬̖̥̖̔.

Ͷ ʯ̨̺̌ ̭̯̖ ̛̛̯̻̬̭̣ ˃̨̱̬̦̐? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ʽ̨̬̬̖̯̔.

Ͷ ʯ̨̨̺̯̌ ̭̖ ̨̨̛̬̐̏, ̸̖ ̨̨̨̦̖̯̐̏ ̡̨̬̣̭̯̌̏ ̺̖ ̨̛̱̭̯ ̦̜̌-̨̻̣̔̐ ̭̬̖̺̱ ʺ̨̨̬̯̐ Ͷ


̨̯̻̬̦̣̏̌ ʤ̛̬̥̦̭̌.

ʯ̣̌ ̸̨̛̪̣̍̌ ̛̣̏̔́ ʽ̨̬̬̖̯̔ ̏ ̛̯́ ̨̭̣̏̌, ̯̌ ̭̖ ̛̬̦̖̣̌̐̏̚.

Ͷ ˃̨̐̌̚ ̦̖ ̭̖ ̖̯̖̍̌̏ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜, Ͷ ̨̨̺̯̌̚ ̡̯̱ ̦̖ ̺̖ ̱̦̖̯̖̌̚ ̨̛̦̺ ̌̚


˃̨̱̬̦̐. ʰ ̦̖ ̭̖ ̦̱̙̔̌́ ̨̯ ̸̛̱̙̔ ̛̭̻̖̯̏, ̌̚ ̔̌ ̦̥̌̚, ̸̖ ̦̌̔ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛̦̭̌̔̏̏̌ ̵̪̣̌̌̌̚.

Ͷ ʻ̖ ̭̖ ̛̦̖̐̏, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʧ̛̖̣̥̬, Ͷ ̨̖̯̌̔̚ ̛̯ ̨̨̯̬̥̖̐̏̌́ ̨̛̪̬̌̏̔̏. ʤ ̛ ̯̱̜,


̸̖ ̭̖ ̵̨̡̨̛̯̣̦̥̖ ̨̯ ̛̪̬̌̏́ ̪̻̯, ̦̖ ̖̍ ̨̨̖̪̣̖̦̍̚̚, ̨̪̦̖̙̖ ̵̛̭̯̦̥̖̐̌ ̨̪-̸̣̖̔̌ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̯̏
̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚̚; ̵̡̨̛̪̬̖̭̥̖ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛ ̛̖̥̯̖̚ ̨̪̔ ̡̨̨̭̣̦̖̯̖̏ ̦̌ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦, ̌ ̭̖̯̦̖
̵̨̛̪̬̭̣̖̥̖̔ ̡̨̨̬̙̖̭̯̏̌ ̛̛̪̬̙̦̖̔̏̏̌ ̪̬̖̚ ˁ̨̡̛̛̛̬̦̭́ ̵̨̨̪̬̔. ʺ̨̨̦̐ ̨̡̛̬ ̛ ̛̬̱̔̐ ̛̣̚ ̛̯̬̏̌
̭̖ ̛̭̬̯̍̌ ̨̪ ̨̛̦́ ̥̖̭̯̌, ̌ ̨̡̨̨̣ ˁ̨̨̛̱̬̦̌̏́ ̨̨̭̯̬̏ ̣̖̬̱̌̐̏̌ ̨̡̜̭̏̌.
Ͷ ʯ̦̥̌ ̨̯̏̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʽ̛̭̯̬̖̣̌ ̭̌ ̛̹̯̖̏̌ ̛̖̭̯̏. ʤ̡̨ ̏ ʶ̨̨̨̛̬̦̯̔̌̏ ̨̛̪̭̣̦̖̌
̛̥̹̖̌ ̡̡̦̻́̌̏ ̛̭̥̭̻̣, ̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌ ̨̐ ̨̦̖̭̖̯̖̔ ̨̪-̨̬̦̌.

Ͷ ʿ̨̦̖ ̛̭̣̱̹̜̌̚ ̨̨̛̪̭̣̦̖̯̌, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀ Ͷ ̨̻̬̦̣̍̌ ̭̖ ʧ̛̖̣̥̬ ̡̻̥ ʽ̨̬̬̖̯̔. Ͷ ˋ̱̜ ̨̺


̸̬̖̖ ʦ̣̖̯̖̣̯̌̔́ ̦̌ ʦ̨̛̯̖̔! ˃̛́ ̨̭̣̏̌ ̖ ̪̬̖̣̔̌ ̨̪ ʶ̛̬̦̔̌ ʶ̨̨̨̛̬̭̯̬̯̖̣̌̍́: ͣʯ̨̨̣̯ ̨̯ ˁ̖̖̬̏̌
̨̡̛̭̖̬̦̏ ̨̛̛̬̯̖̏̚ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦ ̛ ̨̥̯́̌ ̨̥̺ ̭̖ ̨̯̬̻̪̦̔̌ ̨̯ ̨̛̖̬̜̦̯̖̍̍̚ ̛̪̬̻̭̯ ̦̌ ̡̛̛̪̣̦̦̭̯̖̌
̶̨̨̛̪̯. ʤ̣̌ ̨̺̖ ̨̪-̨̨̣̹ ̺̖ ̭̯̌̏̌ ̯̖̪̻̬̏̌. ʯ̯̱̜̌ ̡̙̖̯̖̌ ̦̌ ̣̖̯̖̣̏̌̔́ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔: ʯ̨̛̯̬̌̏
̨̛̪̬̯̯̖ ̦̌ ̡̨̬̖̪̭̯̯̌ ̛ ̦̖ ̛̛̣̜̌̚̚ ̦̻̦̌̏. ʯ̵̛̻̬̣̌̏ ̡̛̥̻̦̯̖̌ ̦̌ ̨̭̯̏́̌ ̨̨̬̭̯̐̔ ̏ ̹̱̥̦̯̌̌ ̡̬̖̌,
̯̌ ̨̨̪̻̣̺̯́̚ ̨̣̚ ̔̌ ̦̖ ̨̡̛̯̬̖ ̪̻̯ ̡̻̥ ̬̯̯̏̌̌̌.͞

ʺ̸̛̬̦̌ ̭̖ ̨̛̛̭̯̬̣ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ̦̌ ʽ̨̬̬̖̯̔ ̛ ̨̯̜, ̡̡̨̯̌ ̛̛̦̏̌̐, ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̡̻̥ ˃̛̱̬̦ ̌̚
̭̻̖̯̏. ʻ̨ ˃̛̱̬̦ ̦̖ ̭̖ ̨̖̬̣̔̏́̏̌ ̦̌ ̶̨̨̛̖̭̯̦̭̯̖̏ ̛ ̡̬̖̻̣ ̨̨̛̪̬̯̖̣̦̔̐̌̏̌:

Ͷ ʶ̡̨̌̏ ̦̖̌̚ ̌̚ ̛̦̹̯̖̌ ̨̛̜̦̏ ʶ̛̬̦̔̌, ̨̺ ̛̙̖̖̏ ̨̛̣̍̚ ̨̔ ʻ̛̖̪̬̯̖̣́́? ʻ̡̖̌ ̨̡̥̬̻̯́
̛̭ ̣̖̐̔̌ ̡̨̛̬̯̖̌̍! ʤ ̡̨̌ ʦ̣̖̯̖̣̯̌̔́ ̦̌ ʦ̨̛̯̖̔ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̖ ̨̪̙̖̣̣̌ ̔̌ ̛̦ ̛̪̬̯̌ ̭̻̖̯̏, ̡̦̖̌
̨̨̛̬̐̏ ̨̪-̨̭̦́. ʰ̡̦̌ ̭̖̏ ̡̪̌ ̵̛̥̖̍ ̛̛̬̖̹̣, ̸̖ ̺̖ ̖ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̔̌ ̭̖̬̖̥̍ ̨̭̯̏́̌ ̛̭̣̌ ̛ ̔̌
̯̬̻̦̖̥̐ ̵̨̬̬̌̍ ̭̬̖̺̱ ̨̬̖̯̖̏̌̐̏, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̭̌ ̛̛̛̦̣̙̣̌̍.

˃̨̐̌̏̌ ʧ̛̖̣̥̬ ̭̖ ̨̡̨̛̪̣̦̣ ̦̌ ʽ̨̬̬̖̯̔ ̛ ̡̛̬̖̻̣̚:

Ͷ ʧ̵̨̨̛̬̏ ̯̻̜, ̡̡̨̯̌ ̛̥ ̖ ̸̨̬̻̦̌̌̚, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀.

ˁ̣̖̔ ̯̱̜ ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌. ʤ ʤ̛̬̥̦̭̌ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ˃̛̱̬̦:

Ͷ ʦ̨̬̦́ ̛̣ ̖ ̡̡̨̨̯̌̏ ̭̻̥ ̸̱̣̏̌, ̸̖ ̛̭ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔?

Ͷ ˃̡̱ ̥̖ ̸̛̦̬̯̌̌ ʤ̬̖̦̐̌̏̌, ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʺ̜̌ ̨̨̥̦̐
̯̖ ̛̍̏̌ ̔̌ ̛̭ ̛̻̬̙̹̔ ̡̛̖̌̚ ̌̔̚ ̛̻̯̖̍̚, ̛̪̬̯̖̣́̀ ʤ̛̬̥̦̭̌. ʰ ̨̬̖̔̍, ̸̖ ̯̜̦̯̌̌̌ ̦̌ ˃̨̱̬̦̐ ̖
̡̛̱̬̯̌ ̨̯ ̯̖̍, ̡̛̦̌ ̡̨̨̭̬ ̺̖̹̖ ̔̌ ̭̖ ̸̬̱̖̌̚ ̸̡̌ ̨̔ ʤ̦̦̐̍̌̔. ʰ̨̥̖̯ ̦̌ ̸̨̡̖̏̌ ̛̭ ̖ ̨̦̖̐̏̌
̨̬̯̌̍̌ ̛ ̡̨̌ ˈ̨̛̛̱̬̦̯̏́ ̛̭̦ ̱̦̖̌̚, ̸̖ ̛̭ ̨̐ ̛̣̔̌̚, ̡̨̨̯̐̌ ̙̖̣̖̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̌̚ ̏ ̯̜̦̌̌, ̨̯ ̨̪-
̨̬̖̔̍ ʺ̨̨̬̯̐ ̔̌ ̯̖ ̨̛̣̌̏̚ ̛ ̭ ̨̛̦̖̦̐ ̡̛̣̖̺ ̔̌ ̛̯ ̛̯̬̻̦̖̐̚ ̡̛̖̌̚.

ˁ̯̬̖̭̦̣̌ ̭̖ ̨̯̐̌̏̌ ʤ̛̬̥̦̭̌ ̨̯ ̸̛̖̬̦́ ̦̐́̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦; ̨̦ ʧ̛̖̣̥̬ ̡̣̌̌̚:

Ͷ ʻ̖ ̺̖ ̻̖̍̔ ̛̖̦̔̌̔̚ ̨̯ ̦̭̌, ʤ̬̖̦̐̌̏̌. ʻ̛̥̌ ̦̖ ̭̥̖ ̭̖ ̛̭̻̬̣̍̌ ̦̌ ̭̻̖̯̏ ̌̔̚ ̡̛̛̬̯̌̚
̛̬̯̏̌, ̯̌ ̔̌ ̨̨̛̬̥̐̏ ̨̨̨̭̦̏̍̔? ʤ ̨̭̪̬̖̔ ̥̖̦ ʤ̛̬̥̦̭̌ ̖̌̔̌̔̚ ̨̛̯̚ ̨̻̪̬̭̏, ̨̪̦̖̙̖ ̸̡̛̛̭̏
̡̬̜̌ ʺ̨̨̬̖̯ ̦̯̌́̚ ̡̨̡̨̣ ̨̡̻̣̔̍̌ ̸̨̛̍ ̛̛̪̯̏̌̚ ˄̨̣̥ ̡̻̥ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔ ̛ ̡̨̛̦́ ̡̯̌̏̌̚, ̸̖
̛̪̬̖̔ ̨̛̛̦̐̔ ˈ̛̱̬̦ ̛ ̬̯̍̌ ̥̱ ˈ̨̱̬ ̭̌ ̨̛̛̪̭̖̯̣ ʿ̨̨̨̯̜̦̯̌ ̡̨̬̣̭̯̌̏.

Ͷ ʤ̡̨ ̖ ̯̻̜, ̨̯ ̨̛̦̯ ̛̛̖̦̯̔́, ̨̛̦̯ ̛̬̱̯̔̐́ ̖ ̨̭̪̥̖̦̣̌ ̨̦̖̺ ̪̬̖̔ ̡̨̨̨̯̐ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍, ̌
̦̜̌-̡̨̥̣̌ ̪̬̖̔ ̛̦̖̬̻̭̯̦̏́ ̛̭ ̛̭̦ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʯ̯̱̜̌ ̦̖ ̛̥ ̭̖ ̬̏́̏̌ ʤ̛̬̥̦̭̌ ̔̌ ̖
̣̌̔̌̚ ̨̻̪̬̭̏̌ ̭ ̦̖̙̌̔̔̌ ̔̌ ̱̦̖̌̚ ̨̦̖̺ ̌̚ ˃̨̱̬̦̐. ʻ̥̥́̌ ̬̏́̌ ̦̌ ̨̨̛̪̦̔̍ ̡̨̛̬̦̏̌ ̶̛̛̪̬̯̖̦̌.

Ͷ ʯ̬̻̙̌̔ ̛̭ ̨̨̛̦̖̖̬̖̯̔̏! Ͷ ̨̦̖̦̐̏ ̨̪̬̱̥̣̔̌ ʤ̛̬̥̦̭̌. Ͷ ʧ̛̖̣̥̬ ̡̯̻̣̱̏̌ ̨̨̪̬̖̹̦̐


̨̭̣̯̏̌̌ ̛̥. ʿ̵̛̯̌, ̨̪̦̖̙̖ ̭̖ ̵̛̱̭̻̥̦ ̏ ̨̦̱̜, ̨̺ ̡̯̱ ̭̖ ̭̥̯́̌ ̌̚ ̸̨̨̛̖̦̏̔; ̨̨̺̯̌̚ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛ ̔̌
̖ ̨̛̥̖̯ ̛̯, ̦̖ ̸̛̛̪̬̣̹̌ ̦̌ ʫ̛̛̦̯̖̔̌ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔.

Ͷ ʤ ̡̡̨̌̏ ̦̖̹̌̚ ̌̚ ̵̯́? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦.


Ͷ ʦ̛̙̣̔̌ ̭̻̥ ˈ̛̱̬̦ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʤ̛̬̥̦̭̌ Ͷ ̛ ̛̪̬̖̔ ̨̦̖̐ ̛̖̯̖̔̔ ̥̱. ʤ ̭̬̖̔ ʪ̨̬-
̨̡̛̛̣̥̦̭̯̖ ̶̛̛̪̱̺̦̌ ̵̭̬̖̺̦̌ ˃̨̱̬, ̛̭̦ ̦̌ ˈ̨̛̛̱̬̦̏́ ̬̯̍̌ ˈ̨̱̬; ̛ ̌̚ ̡̛̬̣̌̌̚ ̨̯ ̯̖̍, ̨̯̜ ̖
̡̨̯̌ ̛̖̯̖̔̔ ̛̭.

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛̍ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦, Ͷ ̡̥̬̌̌ ̨̔ ̦̖̭̔ ̔̌ ̦̖ ̵̍́ ̸̱̣̏̌ ̸̡̨̛̛̦̺ ̌̚ ˃̨̱̬. ʤ̣̌
̡̥̬̌̌ ̣̯̐̌̏̌̌ ̛̥ ̔̌ ̖ ̯̻̥̦̌, ̌ ̦̖ ̨̡̨̣̯̭̌̌̚, ̯̱̜ ̦̖ ̖ ̨̨̪̏̔ ̌̚ ̭̬̥̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̦̖ ̭̻̥ ̛̪̻̬̯̏́
̛̭̦, ̨̺ ̸̛̛̪̬̣̌ ̨̪-̡̨̨̭̬ ̦̌ ̡̥̜̌̌ ̛̭; ̌ ̵̨̨̛̪̬̙̥̔̌̚ ̨̯ ʺ̨̬̖̦̏ ʫ̣̖̖̦̔̏, ̨̨̡̪̯̥̌ ̦̌ ʥ̨̖̬ ̛
̶̨̛̭̬̦̔̌ ̦̌ ʥ̖̬̖̦ ʶ̨̥̣̭̯̌.

Ͷ ʻ̖ ̌̚ ̡̛̬̣̯̌̌̌̚ ̥̖̙̱̔ ̸̨̖̬̦ ̛ ̨̛̣̯̭̯̌̚ ̵̨̨̬̖̐̏ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʤ̛̬̥̦̭̌. Ͷ ʪ̸̨̬̱̖̐́ ̭̖


̻̬̙̯̔̌ ̨̛̭̯̦̣̯̖̌̌ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔ ̛ ˃̨̱̬ ̖ ̡̨̯̌ ̵̯́. ʯ̨̨̺̯̌ ̦̯̌́̚ ̨̺ ̖ ̨̣̖̦̭̯̀̍̚, ̭̣̱̹̯̏̏̌
̭̖ ̏ ̨̛̬̯̖̔̍ ̛̭̻̖̯̏ ̛ ̸̨̛̪̯̯̌ ʯ̛̪̦̯̖̌̌̔ ̛̛̣̭̯̖̣̦̏̌. ʤ ̛̯, ̛̣̖̙̐̔̌̚, ̦̖ ̛̪̬̖̥̹̌ ̛̭̻̖̯̏ ̨̯
̨̛̬̱̔̐̐ ̛ ̬̹̏́̏̌ ̨̭̥̌ ̦̌ ̸̥̖̌ ̛̭; ̛̪̬ ̨̯̏̌ ̛̭ ̛ ̨̡̨̛̭̥̖̬̖̦̏. ʶ̥̌̏̌̚ ̛̯, ʤ̬̖̦̐̌̏̌ ʺ̨̛̬̥̖̣̐,
̸̖ ̨̛̪̬̻̣̙̹̔ ̛̣ ̡̯̌̌, ̸̡̌̌ ̯̖ ̦̖ ̨̛̦̌̚ ̭̻̔̍̌, ̡̨̨̯́ ̭̣̱̙̯̌̌̏̌̚ ̶̨̨̛̪̯̥̯̖ ̦̌ ˈ̨̬̌̔ ̛ ʥ̨̖̬.

Ͷ ˃́ ̛̛̦̏̌̐ ̖ ̛̣̍̌ ̸̛̬̣̦̌̌̚ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʰ ̡̨̌ ̨̦́̏ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̯̻̬̪́


ʺ̨̨̨̬̯̯̐̏̌̌ ̛̦̖̦̭̯̌̏ ̛̬̌̌̔̚ ̨̣̖̭̯̯̔̍̌ ̦̌ ̺̍̌̌ ̛̭, ̨̯ ̛̍̏̌ ̛̣ ̔̌ ̨̪̦̭̥̌́ ̨̛̬̱̭̯̐̍ ̛
̨̡̛̛̪̬̔̐̌̏ ̨̯ ̛̖̦̔ ̶̖̣̖̍̐, ̯̌ ̡̥̬̌̌ ̛ ̔̌ ̛̯̻̬̏̔, ̸̖ ̖ ̨̯ ̡̡̨̬̣̭̌ ̨̡̨̪̯̖̣? ˋ̱̜ ̨̥́ ̭̻̖̯̏:
̛̻̬̦̏ ̭̖ ̡̻̥ ̨̛̖̪̭̦̯̖̍̌̚ ̨̬̖̖̍̐̏ ̦̌ ʺ̨̨̬̖̯!

˃̨̐̌̏̌ ʧ̛̖̣̥̬ ̛ ʤ̛̬̥̦̭̌ ̛̦̪̱̭̦̣̌̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ̭̖ ̛̻̬̦̣̌̏̌̚ ̦̌ ̀̐; ̣̌̌ ̡̛̻̪̬̖̏


̨̡̛̛̪̬̯̖̔̐̌̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̵̨̨̨̯̦ ̛̛̣̍ ̨̨̛̯̐̏ ̔̌ ̸̡̛̯̌̌̚ ̡̛̯̯̍̌̌ ̨̖̦̌̔̚ ̭̻̭ ̨̭̏́ ̨̦̬̌̔ ̛ ̛̭
̛̯̬̻̦̣̐̌ ̨̭̥̌ ̨̨̺̯̌̚ ʶ̛̬̦̔̌ ̛̥ ̸̬̻̣̌̌̚ ̨̯ ̨̛̥̖̯ ̦̌ ˄̨̣̥ ̔̌ ̨̦̖̭̯̔̌ ̛̖̭̯̏ ̡̡̨̌̏ ̭̯̌̏̌ ̏
ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ̡̡̌ ̖ ̨̛̪̬̖̯ ̨̨̛̪̭̣̦̖̯̌. ʤ ʽ̨̬̬̖̯̔ ̨̡̨̻̣̔̍ ̭̖ ̨̛̬̯̬̖̙̣̌̏̚ ̨̯ ̨̭̣̯̏̌̌ ̦̌
̶̨̨̛̖̭̯̦̭̯̖̏; ̨̦ ̨̺̖ ̨̪-̨̣̦̬̖̦̌̏̚ ̭̯̦̣̌̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̌̚ ̨̛̦̺ ̦̌ ̭̖̯̏̌ ̦̖ ̨̪̙̖̣̣̌ ̔̌ ̭̖ ̭̣̱̹̏̌ ̏
̛̭̻̖̯̯̖̏ ̛̥, ̡̨̥̌ ̛̣ ̔̌ ̛̬̬̖̹̌̚ ̨̨̪̣̦̖̯̏̌́ ̦̌ ̨̛̣̖̥̐́ ̨̥̭̯. ʯ̨̨̺̯̌ ̡̥̬̌̌ ̛ ̛̛̦̖̪̻̣̦̖̦̚,
̨̭̣̯̏̌̌ ̦̌ ˄̨̣̥ ̛̛̣̍ ̡̛̛̯̻̣̱̦̏̌̚ ̨̬̦̏́.

ˁ̡̨̨̬ ̨̛̪̬̔ ̨̨̯̪̻̯̱̦̖̯̏̌ ̦̌ ̶̨̨̛̖̭̯̦̭̯̖̏ ̡̛̛̬̖̯̣̭̯̍́ ̣̖̯̖̣̏̌̔ ˈ̛̛̦̬̦̣̌̔̌̐̌̚ ̏


̡̛̯̍̌; ̨̨̺̯̌̚ ̨̡̛̬̯̖ ̵̛̦̣̱̣̌ ̏ ̛̖̥̯̖̚ ̥̱, ̡̛̯̻̬̭̖̜ ̔̌ ̣̖̯̌̏̌̔́̚ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏ ̌̚ ̨̪-
̨̦̯̯̻̹̦̌̌ ̛̦̭̯̻̪̣̖̦̖̌. ˈ̛̦̬̌̔ ̛̣̻̣́̚̚ ̦̌ ̨̜̍ ̭̬̖̺̱ ̵̯́, ̣̌̌ ̵̨̬̯̌̌ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣ ̦̖ ̨̛̱̭̯̣́ ̦̌
̱̬̔̌̌ ̛ ̛̛̣̍ ̨̛̯̣̻̭̦̯̍̌ ̏ ̨̛̬̯̖̐. ʽ̡̛̬̯̖ ̦̖ ̛̐ ̛̪̬̖̭̣̖̣̔̏̌, ̨̪̦̖̙̖ ̭̖̌̐̌̚ ̛̛̣̍ ̨̛̛̪̭̯̦̣̐̌
̨̛̭̯̖̏ ̶̛̖̣; ̛ ̨̛̛̪̬̻̣̙̣̔ ̔̌ ̛̭̬̯̍̌ ̨̥̺ ̏ ˁ̨̡̛̛̛̬̦̭́ ̵̨̨̪̬̔.

ʤ ̪̬̖̚ ̖̭̖̦̯̌ ̦̌ ̯̌́ ̨̛̦̐̔̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̛̬̖̹̣, ̸̖ ̖ ̦̭̯̦̣̌̌̌ ̸̭̻̯̌, ̛ ̛̪̬̯̣̌ ̭̬̖̺̱ ʻ̨̬̌̐
̨̨̬̥̦̯̐̌̌ ̨̡̜̭̏̌, ̡̨̨̯́ ̨̨̪̯̣̔̐̏́ ̨̯̦̔̌̏̌; ̛ ʥ̺̯̌̌̌ ̦̌ ̡̨̛̬̦̯̖̔̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛̥̦̣̌ ̪̬̖̚
ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐, ̌ ̨̯̯̥̌ ̭̣̻̣́̚ ̡̻̥ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏ ̨̛̛̣̦̔ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦, ̨̨̡̛̪̱̭̯̹̜̌̏̌ ̸̡̨̛̭̏ ̨̪ ̪̻̯́ ̛̭.
ʦ̨̡̛̖̜̔ ̨̛̪̬̔ ̭̖̖̍ ̛̭ ̨̨̬̥̦̐̌ ̛̬̥̌́ ̨̡̛̬, ̏ ̨̨̨̛̪̦̙̖̯̔ ̦̌ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦ ̨̯̜ ̨̡̛̭̖̬̦̣̏
ʫ̜̯̖̣ ʰ̛̬̦̏, ̨̛̪̬̔ ̯̱̜ ̭̖ ̵̛̪̬̖̻̬̣̣̏ ̏ ʻ̨̨̡̨̨̬̯̬̦̭̯̌̐̔ ̡̨̬̣̭̯̌̏ ̛ ̛̛̪̖̪̖̣̣̚ ̶̣̯́̌̌
ʽ̵̬̦̦̌́̏̌̌ ̛̬̦̦̌̏̌ ˃̣̯̌̌ ʪ̛̬̦̖̦ ̥̖̙̱̔ ʻ̨̬̌̐ ̛ ˃̛̛̖̣̦̐.

˃̨̐̌̏̌ ̶̨̛̜̯̖̍ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛̛̣̖̣̚̚ ̦̌ ̨̜̍; ̨̡̛̭̏ ̛ ̭̯̬̹̖̦̌ ̛̣̍ ˃̛̱̬̦ ̪̬̖̚ ̨̛̦̚
̖̦̔ ̛ ̸̡̛̛̭̏ ̶̭̻̬̌ ̭̖ ̛̻̬̣̏̌̔̏̌̚, ̡̨̯̌ ̨̐ ̛̛̖̣̏̔ ̡̡̌ ̛́̔̚ ̨̨̯̭̦̔́ ̦̌ ʽ̨̬̬̖̯̔. ʤ̣̌
ʺ̨̨̨̬̯̯̐̏̌̌ ̨̡̜̭̏̌ ̛̣̍̌ ̸̣̖̔̌ ̨̪-̨̥̺̦̌, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̡̛̛̬̬̣̌̚ ̨̨̡̛̦̬̯̬̦̭̯̖̌̐̔ ̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚̚, ̌
̨̛̪̬̯̏ ̵̛̛̬̻̣̯̺̏̌́ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̨̛̱̭̯ ̡̨̛̦̜, ̨̭̖̦̏ ˃̛̱̬̦, ̛̺̯̖̦̌̚ ̨̯ ̨̭̯̏́̌
̡̙̱̙̖̹̔̔̌ ̡̥̭̌̌.
ʫ̴̛̣̯̖ ̛̛̣̍ ̨̛̯̣̻̭̦̯̍̌ ̛ ̛̛̬̯̌̍̚ ̏ ̨̪̣̯́̌ ̦̌ ˃̵̱̥̣̌̌̔; ̛ ̯̥̌ ̨̪̭̻̬̦̣̌̌ ̶̣̯́̌̌ ̨̜̦̍̌
̨̨̬̭̯̐̔ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔. ʽ̨̬̬̖̯̔ ̪̦̣̌̔̌, ̸̭̻̭̖̖̦ ̏ ̸̛̖̣̦̯̖ ̶̛̛̬̖̔, ̌ ʧ̨̛̦̬̏̔, ̛̭̦ ʧ̨̛̛̱̣̦̏,
̛̣̍ ̨̭̥̻̬̯̦ ̬̦̖̦̌. ʻ̨ ˃̛̱̬̦ ̥̱ ̭̖ ̡̛̪̬̯̖̻̣ ̦̌ ̨̨̪̥̺ ̛ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̪̦̣̍́̐̌ ̪̬̖̔ ̨̦̖̐; ̛ ̡̨̯̌
̛̦̖̭̻̣̚ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̨̯ ̸̨̬̻̍̌, ̨̯̜ ̛̣̍́̐̌̚ ̡̻̥ ̨̡̛̬̭̯̖̐ ̛̖̬̔̍ ̛ ̯̥̌ ̨̐ ̨̨̛̪̣̙̣ ̵̻̬̱̏ ̯̬̖̯̏̌̌.

˃̨̐̌̏̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̨̪̬̱̥̣̔̌:

Ͷ ʻ̵̨̛̭ ̯̖ ̡̨̦́̐̌, ̨̖̯ ̸̖ ̭̻̭ ̨̨̭̻̺̯ ̛̥ ̭̖ ̨̯̪̣̺̹̌̌! ʻ̨ ̌̚ ̣̌̚ ̸̱̭̯̌ ̖̍ ̨̨̥̖̯ ̨̦̭̖̦̖,
̌ ̨̦̪̬̦̌̌̚ ̖ ̨̨̯̖̯̏; ̨̨̺̯̌̚ ̦̥́̌ ̸̖̖̏ ̡̣̖ ̌̚ ̸̨̨̨̪̭̖̖̦̯ ̛̥ ̨̯̣́, ̯̌ ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̦̪̱̭̦̌̌
ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚. ʰ ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̯̖ ̸̨̛̥̍̌, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏, ̨̯ ̱̹̔̌ ̨̡̛̪̬̣̦̥̌ ̖̦̔́, ̏ ̡̨̨̜̯ ̯̖
̵̛̯̬̻̦̐̌̚ ̨̯ ̨̡̛̬̯̖. ʤ̡̨ ̦̖ ̖̹̖̍ ̨̯̯̏́̌ ̵̨̬̬̭̯̌̍ ̛ ̨̨̬̭̯̐̔, ̨̺̖ ̵̺́ ̔̌ ̭̖ ̬̥̌̔̏̌ ̦̌ ̨̛̙̯̏ ̛
̸̨̛̍, ̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̺̖̹̖ ̔̌ ̨̛̱̭̯ ̨̺̖ ̡̨̥̣̌. ʤ ̭̖̐̌, ̡̨̌ ̥̖ ̸̨̛̹̍̌, ̛̻̬̏̏ ̛̭! ʥ̻̬̜̌̚ ̡̻̥
ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̔̌ ̛̭̪̭̹̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌. ʰ ̨̯̏̌ ̺̖ ̛̯ ̡̙̌̌ ̡̦̬̌̌́: ̨̭̥̌ ̯́ ̖ ̪̬̖̬̯̐̌̔̌̌ ̥̖̙̱̔ ̯̖̍ ̛
̨̡̙̖̭̯̯̌̌ ̸̱̭̯̌. ʰ̨̛̭̯̹̌̏̚ ̛̣ ́, ̭̻̯̔̍̌̌ ̦̖ ̺̖ ̯̖ ̨̛̛̭̯̌̏̚. ˁ̨̨̥̍̐!

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̯̱̬̦̣̏̌ ̨̨̬̯̦̍̌ ̡̻̥ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̡̛̛̭̬̜̍̌ ̨̪ ̪̻̯́ ̸̡̛̛̭̏ ̛̛̬̪̣̖̦̌̚
̶̨̛̜̍, ̡̨̨̛̯ ̭̬̖̺̣̌; ̛ ̨̡̨̯̔̌ ̛̻̬̖̣̏̏, ̵̛̻̬̏ ̨̬̦̖̣ ̛̣̭̯̌ ̨̯̻̬̖̯̯̔̏̌̌, ̨̨̺̯̌̚ ̨̛̪̬̔ ̖̭̖̦̯̌
̭̖ ̣̌̔̌̏̌̌̚ ̣̯̀̌ ̛̥̌̚. ʻ̨ ̡̨̬̦̻̯̔̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛ ̛̬̥̯̌́̌ ̦̌ ̨̡̛̬̯̖ ̨̐ ̛̛̛̪̬̖̬̣̏̌̚, ̨̪̦̖̙̖ ̭̖
̛̣̍ ̛̣̌̍̌̏̚ ̔̌ ̭̪̭̌́̏̌ ʧ̨̛̦̬̏̔, ̛ ̛̦̪̦̣̌̌̔̌ ̶̛̛̛̦̖̖̣̏̔̌̚, ̛̪̬̖̔ ̭̯̬̙̯̌̌̌ ̔̌ ̱̦̖̌̚ ̡̡̨̌̏ ̭̖
̖ ̸̨̛̭̣̱̣ ̭̬̖̔ ̨̪̣̯́̌ ̦̌ ˃̵̱̥̣̌̌̔. ʿ̱̖̦̌̐̍ ̭̖ ̨̡̣̌̌̚ ̪̬̖̚ ̨̛̦̚ ̖̦̔ ̨̥̭̯̻̯, ̨̺ ˃̛̱̬̦ ̛̦̬̖̣̌̔
̔̌ ̭̖ ̵̛̪̬̖̻̬̣̏ ̦̌̔ ʻ̨̬̌̐; ̨̨̺̯̌̚ ̛̣̍ ̨̣̥̐́ ̛ ̡̡̨̬̖̪ ̛̬̖̦̐̌̔̚, ̯̌ ̦̖ ̛̱̭̪̖̣ ̨̦̻̬̌̍̚ ̔̌ ̨̐
̬̬̱̹̯̌̌̚, ̛ ̯̻̜ ̬̻̯̏̌̐ ̨̡̨̨̭̪̜̦ ̡̨̛̪̬̖̭̣ ̨̡̻̣̯̔̍̌̌ ̡̬̖̌, ̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̨̻̬̦̯̍̐̌ ̨̯ ̨̻̦̐,
̦̣̖̯̣̌́ ̭̬̖̺̱ ˇ̨̖̣̱̦̯̌̐̔̏̌̌ ̨̪̬̯̌, ̨̛̪̣̣̏̌ ́ ̛ ̵̦̣̱̣̌ ̏ ̡̨̬̖̪̭̯̯̌.

ʶ̨̨̯̐̌ ̭̖ ̣̌̔̌̚ ˃̛̱̬̦, ̵̨̨̨̛̭̯̬̯̯̌̏ ̨̨̛̪̱̭̯̹̖̦̖ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̸̖̖̏ ̨̨̛̯̣̏̌ ̡̻̥ ̡̬̌́
̛̭. ʽ̡̛̬̯̖ ̛̛̣̍ ̡̛̛̣̣̌̚ ̛̛̣ ̨̨̛̛̪̬̦̣̐ ̸̡̛̛̭̏ ̶̛̛̛̺̯̦̌̚ ̛ ̸̡̨̛̪̣̭̣́̏̌ ̨̨̛̪̬̭̯̬̦̯̖ ̛̣̌̚,
̨̡̛̛̱̦̺̙̜̌̏̌ ̸̡̨̛̭̏, ̡̨̨̖̯ ̦̖ ̨̨̥̙̖̣ ̔̌ ̭̖ ̨̯̦̖̭̖; ̌ ̦̌ ̯̖̬̭̯̌̌̌ ̪̬̖̔ ̨̪̬̯̯̌̌ ̛̭̻̬̣̍̌ ̨̛̦́
̛̙̖̦ ̛ ̨̡̛̖̜̔̏, ̡̨̨̛̯ ̨̺̖ ̦̖ ̛̛̣̍ ̨̛̛̬̖̦̐̚ ̛̛̣ ̸̛̭̻̭̖̖̦, ̌̚ ̔̌ ̛̐ ̨̯̖̯̏̔̌ ̡̨̯̌ ̨̛̛̬̦̍ ̏
ʤ̦̦̐̍̌̔. ˁ̬̖̔ ̛̯̌̚ ̡̭̬̻̦̍̌ ̵̬̬̱̌̌̚ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̦̣̖̯̣̌́ ˃̛̱̬̦ ̛ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̨̛̱̭̯ ̪̬̖̔
̨̦̖̐; ̌ ̛ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̬̻̦̣̔̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̨̯̜ ̨̡̨̛̪̭̣ ̸̡̨̛̭̏ ̨̛̙̏ ̪̬̖̔ ̭̖̖̍ ̛̭, ̛̥̦̣̌ ̨̪ ̨̥̭̯̌ ̛ ̭
̸̥̖ ̛̭ ̨̛̪̬̪̬̣̌̏ ̪̻̯ ̡̻̥ ̸̡̛̛̪̣̖̦̦̯̖.

ˁ̛̯̦̣̐̌ ̨̯̥̔̌ ̭̻̭̖̥̏ ̸̡̛̭̥̻̌, ̨̨̺̯̌̚ ̨̨̛̥̣̬̜̦̯̌̍́ ̥̱ ̨̯̬́̔ ̭̖ ̛̣̍ ̬̣̌̍́̐̌̚. ʻ̨ ̏


̨̛̯̚ ̛̥̐ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛̣̻̣́̚̚ ̨̯ ̖̜̦̣̯̌̌̌̚ ̨̪̬̯̌ ̛ ̣̖̦̣̐̌ ̥̖̙̱̔ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̥̭̯̌. ˁ̖̯̦̖ ̛̖̦̻̙̏̔̚
̛̣̯́̚ ̵̱̔ ̏ ̨̦̖̐ ̨̨̨̛̪̬̬̣̐̏:

Ͷ ʯ̬̖̜̔̌̏, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏. ʪ̨̬̍̌ ̭̬̖̺̌!

ʯ̻̬̯̣̌̏́ ̭̖ ˃̛̱̬̦ ̛ ̡̨̬̻̔̚ ̯̬̻̦̣̐̌ ̦̭̬̖̺̌̌ ̥̱; ̨̻̦̐ ̪̣̥̯̣̌́ ̏ ̸̨̛̯̖ ̥̱, ̌ ̨̨̛̭̯̬̖̯ ̦̌
ʧ̱̬̯̦̌̐ ̨̣̱̥̦̣̌ ̡̨̯̌ ̨̦̙̖̙̖̦̌. ʻ̨ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̦̖ ̛̱̬̣̔̌ ̭ ̨̦̖̦̐ ̵̻̔, ̌ ̨̭̥̌ ̨̨̛̯̬̣̏ ̨̡̨̛̹̬
̡̛̛̥̜̭̯̖̚ ̛̭ ̸̨̛ ̛ ̭̖ ̸̛̯̬̖̦̣̏ ̏ ̵̶̬̬̖̌̍̌. ʥ̖̚ ̵̭̯̬̌ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ˃̛̱̬̦ ̨̪̬̌̏ ̏ ̵̯́, ̡̛̛̜̏̔̐̌
̸̥̖̌ ̌̚ ̱̬̔̌; ̨̦ ̡̛̯̱̯̭̌ ̨̐ ̛̦̣̌̔̏̌ ̣̯̌̌̚ ̛̥̌̐́ ̦̌ ̡̨̨̛̬̦̔̌̏́ ̨̬̏̚, ̯̌ ̛̭̯̦̣̌̌̚ ̦̌ ̨̥̭̯́ ̡̨̯̌
̡̥̖̦̖̦̏̌. ʪ̨̻̣̐ ̨̛̭̯̣́ ̡̯̌̌ ̏ ̨̛̖̥̻̣̖̯̍̏̚ ̪̬̖̔ ̛̭̣̦̯̖̌̏ ʿ̨̛̬̯ ̦̌ ˇ̖̣̱̦̌̐̔. ʤ̣̌ ̡̦̬̌̌́
ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̡̪̌ ̨̨̨̛̪̬̬̣̐̏ ̛ ̭̖ ̨̛̪̬̣̔̐̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̭ ̡̛̯̌̏̌ ̨̭̣̏̌:

Ͷ ʯ̨̣ ̖̹̖̍ ̸̡̨̛̭̏, ̨̺ ̨̛̭̯̬, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏. ʻ̨̖̣̬̖̦̍̌̐̔̌ ̵̡̛̬̦̖̦̌, ̨̡̛̬̜̦̌̍̚, ̶̛̱̖̍
̦̌ ̨̭̏́ ̛̪̬̯̖̣́, ̶̡̬̖̌̔ ̦̌ ̸̱̙̔̌ ̸̨̛̍, ̡̛̦̯̬̪̦̌̌ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̖̬̭̻̖̦̍̌̔̚̚ ̸̨̡̛̖̦̣̦̏̌̌ ̛
̡̛̛̥̖̦̦̚ ̦̌ ̨̭̏́ ̨̬̔. ʦ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̡̥̜̌̌ ̛̯ ̛ ̭̖̭̯̬̌ ̛̯ ̛̙̖̯̏́ ̨̪̔ ̨̨̬̭̯̍̏ ̏ ̛̛̥̖̬́̚ ̛
̛̦̺̖̯̌. ˃̛ ̭̖ ̛̛̹̐̔̚ ̭ ̡̡̛̬̣̭̌ ̨̛̖̙̔̔, ̌ ̯̖ ̵̨̯̔́ ̏ ̛̛̬̪̔. ʽ̡̨̯̣̖ ̙̱̯̌̔̏̌ ̔̌ ̯̖ ̻̬̦̯̌̚, ̣̌̌ ̛̯
̵̦̖̖̹̌. ˋ̛̖̭̯̯ ̺̖ ̖ ̺̍̌̌ ̛̯ ̔̌ ̸̱̖ ̡̡̻̌̏ ̛̭̦ ̖ ̨̯̣̖̣̐̔̌; ̛ ̡̨̨̭̬ ̺̖ ̨̐ ̱̦̖̌̚.

ʤ ˃̛̱̬̦, ̡̡̨̯̌ ̛̣̍ ̨̡̨̦̏̌ ̨̯ ̛̥̯̌̐́̌ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̛̭̣̱̹̣̌̚ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ̛ ̡̭̹́̌ ̭̖ ̻̬̦̣̌̚
̏ ̡̨̛̛̬̖̦̏̚ ̨̯ ̨̣̍̌̚ ̨̨̣̖̣̐̔̌ ̛ ̨̐ ̨̖̣̍̌̚ ̛̦̖̦̭̯̌̏ ̡̻̥ ̨̦̱̜, ̨̺ ̛̙̣̏̔̌.

ʪ̨̡̨̯̌ ̨̯̜ ̭̖ ̯̖̬̖̣̌̚ ̯̻̜ ̏ ̪̣̖̦ ̦̌ ̡̨̨̛̬̦̔̌̏́ ̨̪̣̖̐̔, ̖̍̚ ̛̭̣̌ ̔̌ ̨̪̥̬̻̦̖̔, ̨̪
̨̪̖̌̏̔̚ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̡̛̬̯̖ ̨̛̪̖̣̏ ̨̛̭̯̖̏ ̸̡̛̛̪̣̖̦̦, ̛̛̥̦̣̌ ̨̡̪̬̜̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̛̪̖̣ ̨̪ ̨̥̭̯̌.
ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌ ̛̣̍̌ ̥̖̙̱̔ ̛̯́ ̡̛̣̖̯ ̛̙̖̦, ̨̪̬̯̣́̐̌̌ ̶̬̻̖ ̡̻̥ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̐ ̨̣̏́̌̚ ̨̪ ̛̥̖. ʤ̣̌
ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̐ ̻̬̙̣̔̌ ̡̨̛̪̬̦̏̌ ̸̡̌ ̨̨̖̯̔̔ ̶̛̛̪̭̻̯̖ ̛ ̛̛̬̦̯̔̌́̌ ̦̌ ̨̛̛̬̦̯̖̍ ̵̛̣̻̦̣̌̐̌̚ ̸̣̖̖̔̌
̨̪ ̛̭̖̖̬̦̏́ ̪̻̯ ̛ ˃̛̱̬̦ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̨̛̬̔ ̔̌ ̛̪̱̹̌̚ ̛̱̹, ̯̌ ̔̌ ̦̖ ̸̱̏̌ ̨̛̯̚ ̣̭̐̌, ̡̨̨̜̯ ̭̖̯̦̖ ̨̐
̪̬̖̭̣̖̣̔̏̌ ̦̭̻̦̌ ̛ ̦̖̌́̏.

ʿ̨̭̣̖ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̦̖̦̖̜̦̌̔ ̛̻̬̦̣̏̌̚ ̨̪̣̖̐̔ ̛ ̸̡̣̌̌̌̚; ̌ ˃̛̱̬̦ ̨̦̍̌̏ ̨̪̥̬̻̦̣̔̌, ̡̭̹́̌
̭̖ ̭̻̱̙̣̍̔̌ ̨̯ ̨̬̖̦̐̚ ̡̨̹̥̬̌. ʰ ̡̨̯̌ ̭̖ ̨̨̛̪̥̦̣, ̵̬̻̣̖̯̣̏́ ̭̬̖̺̱ ̡̨̬̦̔̌̌ ̭ ̨̬̭̯̖̦́ ̡̛̏. ʻ̨
ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̭̖ ̛̭̥̣́̚ ̛ ̡̣̌̌̚:

Ͷ ʤ̡̨ ̛̭ ̛̛̬̹̔ ̭̥̻̬̯̯̌, ̦̌ ̨̬̔̌̐ ̶̭̻̬̖ ̺̖ ̯̖ ̨̪̱̐̍́. ʻ̨ ̯̻̜ ̛̦̣̌̔̌ ̺̖ ̨̨̪̥̦̖̹̐ ̦̌


ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ʻ̨̛̖̦̬. ʥ̨̛̖̯̖̯̦̏̚ ̵̨̭̯̦̌̌̌ ̦̖̭̔ ̨̛̪̣̯̖̏ ̦̌ ̴̸̡̛̖̣̖̭̯̌̌ ̨̡̖̜̔̏̌. ˍ̖
̪̬̖̦̖̬̖̦̖̹̍̐ ̛̣ ̭ ̡̣̖̌ ̡̬̻̌ ̛ ̣̭̐̌̌ ̦̌ ̡̬̻̯̏̌ ̛̭?

ʤ ˃̛̱̬̦ ̛̛̯̖̣̣̐̚ ̸̥̖̌ ̛ ̵̥̦̣̌̌̌̚ ̔̌ ̨̛̪̬̦̙̖ ̸̨̛̯̖ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌; ̨̦ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̭̖


̨̯̬̻̪̦̣̔̌ ̨̨̛̥̻̣̦̖̦̭̦, ̛̛̛̭̣̏̚ ̣̐̌̏̌ ̦̌̔ ̨̦̖̐ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʻ̖! ˃̛ ̨̪̦̖ ̛̭ ̸̣̖̔̌ ̨̪-̵̬̻̬̌̍ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏ ̛̬̱̔̐, ̡̨̨̛̯ ̭̻̥ ̭̬̖̺̣̌. ʸ̻̙̯̌ ̨̛̦́, ̨̺
̡̯̌̏̌̚, ̸̖ ̛̦̖, ̡̨̛̬̦̯̖̔̌, ̦̖ ̸̨̛̪̯̥̖̌ ̨̣̖̭̯̯̔̍̌ ̦̌ ̨̬̖̯̖̏̌̐̏. ʦ̛̙! ʿ̬̖̣̥̔̌̐̌ ̛̯ ̨̨̭̏̍̔̌.
ʰ̛̔ ̛̪̬ ̨̭̏́ ̨̬̔, ̡̨̌ ̨̥̙̖̹. ʦ̛̻̬̏ ̛̭! ʤ ̡̨̌ ̶̨̖̣̖̯́ ̴̛̖̣ ̛̛̣ ̵̨̬̌, ̯̌ ̔̌ ̡̬̯̌̌̏̌̚̚ ̛̣̖̖̦̐̔
̌̚ ̛̦̖̹̦̯̖̔ ̛̦̔, ̭ ̦̐́̏ ̺̖ ̸̛̛̬̯̌̚ ̨̨̯̖̯̏ ̛̥̖, ̵̨̛̯̻̬̣̹̏ ̛̣ ̨̛̯̚ ̬̔̌.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦, ̨̺̖ ̥̦̌̌́̚ ̨̯ ̡̨̨̛̬̦̔̌̏́ ̨̪̣̖̐̔, ̨̪̬̣̏́̏̌ ̏ ̨̭̣̯̏̌̌ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̡̭̹́̌
̛̛̦̭̯̦̌̌ ̛̥̣̌ ̨̬̯̌̍̌ ̭ ̬̏̌̐, ̡̨̨̜̯ ̦̖̌̚ ̨̺ ̖ ̨̙̣̭̯̌; ̨̻̬̦̣̍̌ ̭̖ ̛ ̨̪̦̣̍́̐̌ ̨̪ ̨̥̭̯̌. ʻ̨
̨̡̨̯̔̌ ̭̖ ̸̨̯̣̖̣̔̌̌̏̌, ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̨̣̬̌̔̚ ̵̨̛̪̻̬̣̣̔̏ ̌̔̚ ̻̬̐̍̌ ̥̱:

Ͷ ʥ̻̬̜̌̚ ̭̖̐̌ ̡̻̥ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏! ʰ̸̦̖̌ ̨̡̯̱-̛̙̏ ̨̡̛̬̯̖ ̡̪̌ ̯̖
̛̛̛̪̬̖̬̣̏̌̚. ˃̬̻̦̖̹̐ ̛̣ ̔̌ ̛̛̬̹̔ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌, ̸̖̖̏ ̦̖ ̺̖ ̻̬̦̖̹̚ ̛̦ ʺ̨̬̖̦̏, ̛̦ ̭̖̭̯̬̌ ̛̭
ʻ̨̛̖̦̬; ̛ ̯̖ ̺̖ ̯̖ ̨̡̛̪̬̣̦̯̌, ̨̨̖̯̔̔ ̭̌ ̛̛̙̏.

ʻ̖ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̛̪̬̻̣̙̣̔ ̔̌ ̸̛̯̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏, ̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̡̪̌ ̭̖ ̬̭̥̣̌́̚, ̨̨̺̯̌̚


̛̣̍ ̛̛̪̻̣̦̣̚ ̨̪̖̣̯̏́̌ ̦̌ ̨̭̏́ ̨̨̭̪̬̐̔̌. ʿ̨̭̣̖ ̛̬̖̹̣ ̔̌ ̭̖ ̨̪̣̌̍̌̏́̏̌̚ ̛ ̭ ̨̛̦̖̦̐́ ̛̭ ̵̻̔
̛̛̪̖̪̖̣̣̚ ̸̡̨̛̭̏ ̨̡̨̨̦̣̌. ʦ̸̡̛̛̭ ̸̡̨̛̪̣̭̺́̏̌ ̨̡̛̬ ̨̛̪̬̪̻̣̔ ̸̦̣̖̌̔̌, ̡̨̯̌ ̛̥ ̛̬̦̣̌̍̌̚ ̔̌
̖̥̯̏̌̚ ̨̛̬̔ ̛ ̦̜̌-̛̬̖̦̔̍́ ̡̛̦̯̌. ˁ̣̖̔ ̯̱̜ ̛̬̣̌̍̚ ̨̥̭̯̌ ̛ ̨̐ ̨̛̭̻̬̣̍ ̏ ̛̪̖̦̖̭̯̯̖ ̨̛̏̔ ̦̌
ʻ̨̬̌̐; ̛ ̡̨̯̌ ̛̭ ̨̛̛̭̱̬̣̐ ̨̨̖̪̭̦̍̌̚ ̛̱̖̙̺̖̍, ̭̻̬̣̍̌ ̸̡̛̛̭̏ ̨̯̭̯̍̐̌̏̌ ̨̯ ̵̦̯̌̌̌̚ ̦̌ ˇ̖̣̱̦̌̐̔,
̭̯̬̱̪̣̌ ̛̐ ̏ ̦̜̌-̨̡̻̣̯̔̍̌̌ ̣̌̌̚ ̛ ̣̖̦̣̐̌ ̨̨̯̬̖̐ ̛̥ ̔̌ ̸̨̛̪̏̌.

ʤ ˃̛̱̬̦ ̻̬̣̍̌̚ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̪̬̖̚ ̨̨̛̪̱̭̯̹̖̦̯̖ ̛̖̥̚ ̥̖̙̱̔ ʻ̨̬̌̐ ̛ ˃̛̛̖̣̦̐, ̛ ʸ̯̯̀̌̌
̛̥̌̚ ̛̣̔̏̌̌ ̦̭̬̖̺̌̌ ̥̱; ̨̨̺̯̌̚ ̪̬̖̚ ̨̦̌́ ̨̛̦̐̔̌ ̪̦̣̌̔̌ ̭̦́̐ ̨̺̖ ̏ ̡̬̌́ ̦̌ ̖̭̖̦̯̌, ̌
̨̪̬̣̖̯̯̌ ̛̣̍̌ ̡̻̭̦̌ ̛ ̨̛̥̬̯̌̏̌̚. ʰ ̨̡̨̯̔̌ ̻̬̣̏̏́, ̭̖̏ ̥̱ ̭̖ ̨̭̯̬̱̣̏̌, ̸̖ ̸̱̏̌ ̡̡̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌
̨̐ ̡̛̏̌ ̨̪ ̛̥̖ ̪̬̖̚ ̨̛̬̐ ̛ ̻̬̍̔̌. ʻ̨̛̖̥̖̬̦̏̌ ̛̣̍̌ ̨̦̖̯̐̏̌̌ ̨̡̣̍̌, ̨̦ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ ̛̯̣̖̖̣
̛̣̻̙̯̖ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛ ̡̨̯̌ ̛̭ ̪̬̖̭̯̣̔̌̏́ ̡̡̌ ̨̡̛̬̯̖ ̨̨̪̙̬̯̌́̏̌ ̨̥̔̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛̛̣ ̸̛̥̻̯̏̌̚
ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ʻ̨̛̖̦̬, ̡̛̭̯̭̣̌ ̛̻̍̚ ̛ ̨̪̬̻̣̙̣̔̌̏̌ ̨̪ ̪̻̯́, ̖̍̚ ̔̌ ̨̪̣̖̙̐̔̌ ̦̌̌̔̚.

ʧ̣̌̏̌ XII

ʯ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦

ʻ̡̬̌̌́, ̛̦̱̬̖̦̚ ̨̯ ̨̻̬̦̖̯̍̌̚ ̛ ̛̻̣̔̐́ ̪̻̯ (̨̨̺̯̌̚ ̛̣̍ ̛̛̥̦̣̌̚ ̦̌̔ ̸̛̛̖̯̬̜̭̖̯ ̛̣̖̏̐
̖̍̚ ̨̛̦̯ ̛̥̐ ̵̨̛̯̔), ̭ ̛̪̻̬̯̖̏ ̛̛̥̦̚ ̛̭̣̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ʰ̡̛̛̬̦̭̯̖̏ ̖̖̬̌̚, ̨̺ ̡̨̦́̐̌ ̥̱
̛̛̬̣̔̌ ̶̛̛̖̣̖̦̖̚. ʤ̣̌ ̭̖̐̌ ̯̖ ̛̛̣̍ ̨̨̪̬̭̯ ̨̥̬̻̦̣̌̌̚̚ ̸̨̛̥̱̬̺̖ ̛ ̸̖̖̏ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̛̪̖ ̨̯
̵̯́.

ʽ̯̯̥̌ ̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ̵̨̨̛̪̬̯̖̔ ̌̚ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦. ʽ̯ ˁ̖̖̬̏̌ ̛̛̣̔̏̌ ̨̭̦̖̖̐̏ ̛ ̣̯̀ ̭̯̱̔, ̯̌


̛̪̻̯̺̯̌̌ ̛̛̣̍ ̨̛̪̭̦̌ ̛ ̡̛̯̖̙. ʺ̡̬̌̌ ̔̌ ̛̣̍ ̛̥̦̣̌ ̨̪ ̛̯̌̚ ̡̪̻̯̖̌ ̛̪̬̖̔ ̶̛̖̣ ̜̭̖̯̔̏̌ ̛ ̛̯̬
̨̛̛̦̐̔, ̯́ ̨̭̯̣̌̏̌̌ ̸̨̯̪̖̯̦̌̌̌ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ Ͷ ̨̡̨̯̣̚ ̨̡̣̍̌ ̛ ̡̭̬̻̍ ̱̭̖̺̣̌ ̛̪̬ ̡̭̏́̌ ̸̡̡̬̌̌
̨̛̪̬̔ ̬̣̯̌̔́̌̌̚ ̭ ʺ̨̬̖̦̏. ˃̻̜ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̭̖ ̻̬̦̣̌̏̌̚ ̏ ̭̯̬̦̯̌̌̌ ̦̌ ̨̨̭̖̯̏ ̨̖̯̭̯̔̏.
ʥ̨̖̬̭̯̦̌̔̌̚ ̛ ̪̱̭̯̌ ̛̣̖̙̣̐̔̌̌̚ ̯́ ̭̖̐̌, ̌ ̡̨̬́̔ ̛̭̬̖̺̦̯̖̌ ̵̨̬̌ ̛̛̣̍ ̛̬̱̐̍ ̛ ̨̨̛̛̦̖̭̯̪̬̖̥̦̐;
̨̨̛̬̖̣̐̏ ̨̛̦̖̣̦̔̔́̌́ ̡̛̖̚ ̦̌ ̸̨̛̛̯̦̯̖̚ ̶̛̛̪̬̹̻̣, ̌ ̨̨̬̖̦̯̔̏ ̨̨̭̣̏ ̨̛̭̯̣̌̏́ ̨̭̥̌ ̌̚ ̨̛̬̯̖̍
̛ ̨̬̖̯̖̏̌̐̏. ʯ̯̱̜̌ ˃̛̱̬̦ ̻̬̣̏̏́ ̨̛̪̬̖̪̣̔̌̏̚ ̛ ̨̖̥̻̣̦̍̏̚, ̭ ̡̨̛̦̭ ̭̪̱̭̦̯̌̌ ̸̡̡̱̣̌̌ ̛ ̡̦̬̌̌́
̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ̨̥̔̌, ̨̺ ̯̻̬̭̖̣. ʿ̱̭̯ ̛ ̸̥̬̖̦̌ ̛̣̍ ̨̯̜ ̛ ̨̡̨̨̦̣̌ ̨̦̥̣́̌ ̛̙̏̌ ̱̹̔̌; ̨̨̺̯̌̚
ʺ̨̬̖̦̏ ̛̣̍̌ ̛̣̍́̐̌̌̚, ̌ ̶̛̪̬̹̻̣̖̻̯ ʥ̨̬̔̌ (̨̛̦̚, ̡̨̨̜̯ ̛̦̭̣̌̌ ̖̣̏̚ ̌̚ ̭̻̪̬̱̐̌ ˈ̨̛̱̬̦̯̏̌̌
̶̨̛̭̬̦̔̌ ʤ̛̖̬̦) ̛̬̬̣̌̐̌̍̚ ̨̥̔̌ ̜, ̡̛̛̥̜̏̌̚ ̸̡̛̛̭̏ ̛̭̣̱̐ ̛ ̡̡̨̨̯̌̏ ̨̛̣̍ ̨̨̭̯̦̣̌̌ ̨̯
̨̨̛̥̱̺̖̭̯̯̏. ʪ̶̨̬̖̻̯̏ ̦̌ ʥ̨̬̔̌ ̭̖ ̛̛̣̔̐̌̚ ̦̜̌-̨̛̣̍̚ ̨̔ ̛̭̯̬̌́ ̨̥̔ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ̨̛̯̺̖̦̚ ̨̯
̛̻̣̔̐́ ̪̻̯ ̛ ̡̭̬̻̯̍̌, ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̨̛̯̪̬̣̌̏ ̡̦̯̯̻̌̌ ̔̌ ̛̛̬̔ ̨̨̪̭̣̦̔; ̛ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̨̐ ̛̦̥̖̬̣̌,
̨̪̦̖̙̖ ʤ̛̖̬̦ ̭̖̏ ̨̺̖ ̭̖ ̸̥̻̖̣̌ ̔̌ ̨̪̻̬̙̔̔̌ ̨̨̭̯̬̯̌ ̨̨̨̛̭̯̪̬̖̥̭̯̐̏. ʻ̛̛̭̯̦̣̌̌ ˃̛̱̬̦ ̡̬̜̌
̨̻̦̐́ ̨̖̦̌̔̚ ̭̻̭ ̛̭̣̱̯̖̐ ̛ ̶̡̨̛̦̖̣̦̌ ̶̡̛̛̛̭̯̦, ̸̛̥̬̦̌ ̛ ̛̛̬̪̔̌̏ ̡̨̯̌ ̨̦̖̐; ̛ ̨̯̜ ̛̪̯̣̌̌̚
̡̡̨̌̏ ̨̨̦̏ ̛̥̌ ̨̪ ̨̛̯̚ ̡̬̜̌.

ʿ̛̬ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ̸̡̛̛̭̏ ̡̛̥̣̻̦̣̌̌̚ ̛ ̡̨̛̦́ ̭̖ ̨̛̯̬̻̪̦̣̔̌, ̡̨̯̌ ̨̨̨̛̛̪̣̖̙̣̣̐̔̌̍́̏̚


̡̛̭̯̬̦̦̌̌. ʤ̣̌ ̛̖̦̔ ̭̯̬̌ ̡̡̛̛̭̯̦ ̭ ̶̛̪̯̖̬̌̌ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʤ̡̨ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̨̛̬̹̐̏ ̦̌ ̛̭̯̬̌́ ̡̛̖̚, ̨̛̬̔̍ ̸̸̨̖̖̏, ̨̨̛̬̐̏ ̨̐ ̨̪-̵̨̛̯ ̛ ̦̖ ̛̪̯̜̌ ̌̚
̨̛̛̦̦̏. ʻ̛̥̌ ̙̖̣̖̹̌ ̔̌ ̻̖̹̍̔ ̛̪̬̖̯̍ ̡̨̯̌ ̱̦̯̬̍̌ ̛̛̣ ̨̖̭̖̦̍ ̡̨̯̌ ̨̛̛̹̪̦̦? ʯ̨̨̺̯̌, ̡̡̨̯̌
̯̖ ̣̖̥̐̔̌, ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̭ ̛ ̨̨̖̦̯̔, ̛ ̨̨̬̱̯̔̐. ʤ ̯̱̜ ̸̛̦̌̚ Ͷ ̨̛̣̔̍̌̏ ̨̯̜ ̡̨̹̖̪̦̖̹̥, ̡̛̭̖̙̜̏̔̌
̣̐̌̏̌ ̡̻̥ ̵̨̨̱̯ ̦̌ ˃̛̱̬̦, Ͷ ̸̖ ̛̭ ̨̯ ̛̦̹̦̯̖́̏̐̌ ̶̨̨̛̛̣̬̦̍̌̐̔, ̨̺ ̵̨̨̜̔̔̌ ̡̯̱ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ˈ̨̬̌̔
̏ ̛̣̯̦̯̖̌̚ ̛̦̔, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̦̭̯̦̯̌̌̌ ̸̛̻̣̯̖̏ ̬̖̥̖̦̏̌. ʰ̥̌ ̭̬̖̔ ̦̭̌ ̛ ̡̛̯̌̏̌, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̦̖̭̔ ̭̌
̡̛̙̣̌ ̶̨̛̪̬̭́ ̛̛̣ ̨̛̬̍ ̛ ̖̍̚ ̨̛̬̦̯̔̍̌̌ ̦̌ ̨̨̡̭̪̬̯̐̔̌̌̌ ʤ̛̖̬̦ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̵̛̍̌ ̛̛̖̣̏̔ ̨̻̦̐ ̛
̨̯̪̣̌ ̸̖̖̬̏́. ʽ̡̯̻̖̔ ̛̹̔̏̌ ̛ ̡̡̛̌̏ ̛̖̭̯̏ ̛̛̬̹̔?

Ͷ ʰ̥̹̖̌ ̖̦̔̌ ̨̨̡̭̪̬̐̔̌̌ ̦̌ ̛̥̖ ʺ̨̬̖̦̏ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʿ̛̬̖̔ ̨̨̥̦̐ ̨̛̛̦̐̔
̵̛̙̏́ ̏ ̛̦̖̜̦́ ̨̥̔. ˁ̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̸̡̨̛̭̯̣̖̭̯̌̏ ̡̪̌ ̵̛̦̥̦̌̌ ̯̥̌ ̔̌ ̨̛̪̬̔́ ̨̨̪̭̣̦̔, ̣̌̌ ̦̖
̵̛̬̌̏̌̚ ̛̦ ̨̻̦̐, ̛̦ ̣̖̀̔.
Ͷ ˃̻̜ ̖ ̸̨̪̖̖̏ ̨̯ ̨̛̦̐̔̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ̶̭̯̬̖̻̯̌. Ͷ ʤ̣̌ ̛ ̣̖̀̔, ̛ ̨̻̦̐ ̭̖ ̵̭̬̖̺̌̌ ̡̨̬́̔
̏ ̨̛̯̚ ̨̥̔ ̨̺̖ ̨̯ ̨̬̖̥̖̯̏ ̦̌ ̨̡̙̖̭̯̯̌̌ ̨̜̦̏̌; ̨̨̺̯̌̚, ̡̡̨̯̌ ̨̦̬̦̌̏́ ̦̖̹̌̚, ̯́ ̖̹̖̍ ̨̯
̛̬̖̦̔̏́ ̨̦̬̌̔ Ͷ ̶̨̛̏̔̏̌ ̦̌ ̛̦̹̌́ ̨̨̭̪̬̐̔̌ ˈ̛̱̬̦, ̛̭̦ ʧ̨̨̣̬̌̔̏. ʻ̖ ̵̨̪̭̥́̌ ̔̌ ́ ̨̡̨̭̦̯̔̌
̸̨̖̍̌, ̨̨̺̯̌̚ ̛̥ ̵̻̹̖̏̔̏̌ ̵̭̯̬̌; ̡̪̬̖̬̭̦̌̌ ̛ ̨̬̐̔̌ ̖̍ ̡̨̯̌ ̶̡̛̬̣̌̌, ̛̪̬̖̔ ̡̭̬̻̯̍̌ ̔̌
̸̨̛̪̥̬̌ ̡̛̣̌ ̜. ʦ̶̛̖̺̌ ́ ̸̵̛̦̬̌̌̌ ̛ ̵̭̯̬̦̌́̌ ̨̯ ̦̖́. ʦ̶̛̖̺̌ Ͷ ̦̌ ̨̛̦̏́ ̡̛̖̚ ̯̱̜ ̸̛̦̌̚
̡̛̪̬̯̖̣ͣ́̌ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖͞. ʻ̨ ̡̛̻̪̬̖̏ ̵̭̯̬̌̌ ́ ̵̨̛̬̐̌̍̌. ʪ̖̯̖̏ ̭ ̻̺̖̬̔́ ̜ ̵̺́̌ ̔̌ ̣̱̯̐̌̔̏̌, ̡̨̌
̦̖ ̖̹̖̍ ̨̨̡̭̪̬̯̐̔̌̌̌ ʤ̛̖̬̦. ʶ̯̌̏̌̚, ̸̖ ̯́ ̛̥ ̨̪̥̣̌̐̌̌ ̨̯̜̦̌ ̛ ̯̱̜̌̚ ̸̨̖̭̯ ̯̻̬̪̣́̌ ̨̨̛̪̺̍̌
̨̯ ̨̭̏́ ̦̯̬̪̖̦̌̌ ̭̻̪̬̱̐, ̛̛̬̱̦̦̐̍́̌ ʥ̨̬̔̌.

Ͷ ʯ̸̛̦̌ ̸̨̪̖̖̏ ̨̯ ̨̛̦̐̔̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʺ̛̻̬̯̏ ̛̣ ̭̌, ̛̛̣ ̨̨̛̪̬̖̦̍? ʰ̛̣ ̨̥̙̖ ̛̍
̨̡̛̬ ̭̌ ̛̐ ̛̦̪̦̣̌̌̔̌?

Ͷ ʻ̡̨̛̜ ̦̖ ̦̖̌̚ ̭̻̭ ̨̛̭̱̬̦̭̯̐ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ̶̭̯̬̖̻̯̌. Ͷ ʻ̨ ̯́ ̸̛̖̦̌̚̚ ̭ ̻̺̖̬̔́ ̛̭; ̌


ʥ̨̬̔̌ ̨̛̬̐̌̍ ̡̡̨̨̯̌̏ ̖̹̖̍ ̨̨̭̯̦̣̌̌. ʪ̙̖̌ ̸̡̱̖̯̯̌̌ ̛̪̬̬̍̌, ̌ ̛̭̣̱̯̖̐ ̨̨̛̪̬̍, ̨̭̥̌ ̶̡̨̛̦̖̣̦̌
̵̯̬̻̦̐̌̌ ̨̪ ̨̛̪̬̭́ ̡̨̯̌ ̥̖̦. ʪ̛̻̣̐ ̨̛̛̦̐̔ ̭̻̥ ̛̭̣̱̙̣ ̦̌ ̦̖́ ̛ ̦̌ ̨̨̛̣̬̦̍̌̐̔́ ̨̨̭̪̬̐̔̌.
ˁ̨̬̌̔ ˈ̨̛̬̥́ ̛̥ ̖ ̨̛̥̖̯ Ͷ ̡̨̦́̐̌ ̖̦̔̌ ̨̡̪̬̣̖̯̌ ̡̛̭̖̬̌ ̥̖ ̛̛̣̹ ̨̯ ̡̡̬̌ ̭̬̖̔ ̨̛̬̯̖̐, ̡̛̦̌
̦̖̭̔ ̛ ̌̚ ̵̺́ ̔̌ ̣̖̙̌ ̻̏̏ ʦ̡̛̖̣̯̌̌ ̨̛̥̣̐̌. ʪ̨̬̖̍ ̛̭ ̨̭̪̥̦̥́ ̖̦̔́, ̡̨̨̯̐̌ ̵̨̛̯̪̬̯̌̌
ˈ̨̨̨̛̱̬̦̯̏ ̸̨̥̥̖ ̛ ̡̨̡̨̣ ̡̪̣̌̌ ̨̯ ̨̯̐̌̏̌; ̌ ̭̖̯̦̖ ̨̻̣̔̐ ̛̬̔̌ ̛ ̯́. ʶ̯̌̏̌̚, ̸̖ ̨̛̥̦̣̌̌̚ ̌̚
ʿ̨̨̨̯̜̦̯̌ ̡̨̬̣̭̯̌̏. Ͷ ʿ̛̬ ̛̯́ ̛̱̥̔ ̶̭̯̬̖̻̯̌ ̵̪̬̖̪̣̌̌ ̡̛̖̚, ̨̣̖̣̐̔̌ ˃̛̱̬̦ ̨̨̨̛̪̬̯̖̣̦̔̚ ̛
̨̛̣̔̍̌̏: Ͷ ʰ̴̡̱̣́̚ ̭̻̥ ̸̖̖̏ ̛ ̡̬̻̦̥̔̌ ̨̛̣̱̪̭̯̐ ̨̛̬̔̍ ̸̸̨̖̖̏. ʻ̖ ̛̥ ̨̬̻̺̜̍̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌! ʻ̨
̡̥̬̌̌ ̸̖ ̖ ̨̛̪̬̯̦́ ̔̌ ̛̭ ̨̪̻̬̍̍́ ̭ ̸̨̡̖̏, ̨̺ ̨̨̛̬̐̏ ̛̬̖̦̔̏́ ̡̛̖̚ ̡̡̨̯̌ ̏ ̨̛̬̯̖̔̍ ̬̖̥̖̦̏̌,
̛̦̖̹̦̯̖̔ ̛̦̔ ̭̌ ̡̛̯̖̙ ̛ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̦̥̥̖̏̌̏̌. ʻ̖ ̸̡̛̛̭̏ ̡̛̛̬̭̌̏ ̨̭̣̏̌ ̛̯̔̏̌ ̨̯ ̸̨̛̭̯ ̶̭̻̬̖.

Ͷ ʦ̨̬̦́ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʺ̸̨̬̦̌ ̖ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛̥. ʤ̣̌ ̡̨̌ ̭̖ ̨̛̹̍, ̸̖ ̭̻̥ ̨̛̛̹̪̦̦ ̦̌
ˁ̖̖̬̏̌ ̛̛̣ ʰ̨̡̯̌̚, ̸̛̦̌̚ ̦̖ ̛̭ ̨̪̥̻̬̣̔́ ̌̚ ̛̯́ ̛̻̣̔̐ ̨̛̛̦̐̔, ˁ̨̬̌̔ ʸ̣̌̍̌̔̌.

ˁ̶̯̬̖̻̯̌ ̨̐ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ̨̯̬̖̺̖̦̏; ̭̖̯̦̖ ̨̪̬̱̥̣̔̌ ̭ ̯̬̖̪̖̬̖̺ ̣̭̐̌:

Ͷ ʫ̣̌ ̦̻̦̌̏! ˃̥̌ ̖ ̨̭̯̱̖̦̔, ̨̦ ̨̨̖̪̭̦̍̌̚. ˃̛ ̨̨̛̬̹̐̏ ̡̨̪̬̖̣̖̦̌ ̨̡̨̛̭̏, ̌ ̌̚ ̯̻̬̖̏̔


̨̨̥̦̐ ̏ ̨̛̯̚ ̨̥̔ ̦̌ ̶̛̛̪̬̹̻̣̯̖.

ʶ̨̨̯̐̌ ̛̛̣̖̣̚̚ ̦̌ ̨̬̔̏̌, ̨̯̜ ̭̖ ̸̡̨̛̪̣̏ ̏ ̪̣̺̌̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦.

Ͷ ʶ̹̌̏̌̚, ̸̖ ̡̯̱ ̛̭ ̛̙̣̏́ ̛̪̬̖̔ ̨̨̥̦̐ ̨̛̛̦̐̔. ʧ̨̨̭̪̬̔̌̀ ˃̛̱̬̦, ̨̺̌̚ ̭̖ ̻̬̦̌̏̌̚?
ʻ̜̌-̭̖̯̦̖ ̨̪̬̣̖̦̐̔̌ ̨̥̯́ ̨̬̏̚ ̛ ̯̖ ̸̵̱̌ ̛̱̹̯̖ ̛̥; ̛̥̹̌ ̣̭̐̌ ̨̭̱̺̔ ̡̨̯̌ ̺̍̌̌ ̛̭. ʤ̣̌
̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̡̛̥̣̯̌́ ˃̛̱̬̦ ̥̖ ̸̛̦̬̹̖̌̌ ̭ ̨̛̥̖̯ ʸ̣̌̍̌̔̌. ʻ̖ ̨̯ ̨̣̚ ̶̭̻̬̖ Ͷ ̨̪ ̨̦̱̜ ̬̖̥̖̏
̵̥̖̍́ ̛̛̺̭̯̣̌̏ ̛̛̪̬̯̖̣́. ˍ̨ ̛̛̬̹̔ ̡̯̱ ̭̖̐̌? ʺ̶̛̣̦̌̌ ̵̨̭̯̦̥̖̌̌; ̛̭̯̬̌ ̭̥̖ ̛ ̖̍̚ ̨̛̬̻̙̖.
ʿ̨-̛̛̺̭̯̣̌̏ ̨̯ ̦̭̌ ̭̌ ̨̛̦́ ̻̏̏ ʦ̡̛̖̣̯̌̌ ̨̛̥̣̐̌.

Ͷ ʻ̖ ̭̻̥ ̨̹̻̣̔ ̡̯̱ ̌̚ ̡̛̯̍̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦, Ͷ ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̨̭̣̯̏̌̌ ̛̯ ̥̖ ̡̬̯̌̌ ̔̌ ̭̖


̛̥̭̣̌́̚, ʸ̣̌̍̌̔̌. ʤ̣̌ ̨̯̏̌ ̺̖ ̸̨̡̪̌̌. ʪ̵̨̨̜̔ ̔̌ ̯̻̬̭́ ̡̣̖̯̖̣̯̏̌̔̌̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ʻ̨̛̖̦̬. ʻ̖ ̥̖
̛̍̌̏, ̡̜̌̏̌̚ ̡̡̨̨̯̌̏ ̦̖̹̌̚.

Ͷ ʺ̡̨̣̌ ̖ ̨̯, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˁ̨̬̌̔. Ͷ ˃̖ ̛̭ ̵̛̥̦̌̌̌̚ ̨̯̜̦̌. ʺ̖̙̱̔ ̦̭̌ ̪̣̻̦̌̚
̥̻̣̏̌, ̸̖ ̭̌ ̨̡̛̛̪̦̏̌ ̨̯ ̨̨̭̪̬̐̔̌́ ˃̛̱̬̦; ̨̨̺̯̌̚ ̦̖ ̭̖ ̵̭̻̥̦̥̖́̏̌, ̸̖ ̖ ̭̯̦̣̌̌ ̡̛̖̣̏ ̪̬̖̚
̛̯́ ̨̛̛̦̐̔ Ͷ ̡̬̣̌ ̛̛̣ ̶̡̨̨̪̻̣̖̏̔ ̏ ̡̨̦́́ ̙̦̀̌ ̭̯̬̦̌̌. ʽ̸̖̍̌ ̭̖̐̌ ̛̙̥̏̔̌, ̸̖ ̖̔̏̌ ̛̣ ̖ ̡̯̌̌.
Ͷ ʪ̌, ̦̖ ̖ ̡̯̌̌ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʥ̵́ ̨̨̡̛̣̬̦̍̌̐̔ ̏ ̙̦̀̌ ̭̯̬̦̌̌, ̣̌̌ ̭̖̐̌ ̭̻̥
̡̡̛̛̭̯̦. ʰ ̦̖ ̭̻̥ ̛̐ ̨̡̛̪̣̏̌.

Ͷ ˃̨̐̌̏̌ ̦̖ ̦̥̌̚ ̨̺ ̔̌ ̛̯ ̡̙̌̌, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˁ̨̬̌̔. Ͷ ʻ̨ ̨̨̡̭̪̬̯̐̔̌̌̌ ʤ̛̖̬̦


̨̦̖̭̻̥̦̖̦ ̺̖ ̦̖̌̚. ˃́ ̖̍ ̨̪̭̖̯̖̦̏̌ ̻̏̏ ̸̡̛̛̭̏ ̨̪̣̦̖̌̏ ̦̌ ̡̥̜̌̌ ̛̯.

Ͷ ʶ̡̌ ̔̌ ̛̭̯̦̐̌ ̨̔ ̦̖́?

Ͷ ˃̨̏̌ ̦̖ ̦̥̌̚. ʪ̨̛̬ ̡̨̌ ̡̡̦́̌ ̱̭̪̖̖̥ ̔̌ ̜ ̛̪̬̯̥̌ ̖̭̯̏, ̭ ̨̨̥̦̐ ̛̭̯̬̦̌̔̌́ ̺̖ ̯̬́̍̏̌
̔̌ ̛̪̣̯̌̌̚, ̻̖̍̔ ̛̣ ̵̦̯̏̌̌̌ ̔̌ ̛̭ ̡̹̱̹̱̌ ̦̌ ̪̬̌̐̌ ̭ ̨̡̦̌́ ̶̡̛̭̯̣̖̌ ̨̯ ̛̛̦̖̬̦̯̏̐̌́̚ ̨̦̬̌̔. ʤ
̨̡̪̬̭́ ̡̨̯̌ ̯̖̍ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̯̬̻̦̖̐ ̨̦̪̬̌̌̏ ̛̚ ̸̨̖̬̯̐̌ ̡̻̥ ̛̦̖̜̦̯̖ ̨̡̨̛̪Ͷ ̨̛̭̯̬ ̛̣ ̨̦̖̺
̨̨̨̪̦̔̍, ̶̛̛̪̬̹̻̣̯̖ ̨̛̥̥̐ ̺̖ ̨̐ ̛̪̬̖̯̍́, ̌ ̨̥̙̖ ̛ ̨̪-̨̨̣̹ ̔̌ ̥̱ ̭̖ ̸̛̭̣̱.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̨̦̖̦̐̏ ̡̛̛̣̏̌̚:

Ͷ ʯ̸̛̦̌ ̦̖ ̨̨̥̙̖̣ ̔̌ ̯̬̻̦̐̌ ̪̬̖̚ ̨̥̔̌ ̦̌ ʥ̨̬̔̌, ̖̍̚ ̔̌ ̥̖ ̛̪̬̖̯̍́? ʫ̣̌ ̔̌ ̛̛̥̏̔!

ˁ ̛̯́ ̛̱̥̔ ̨̯̜ ̛̣̻̣́̚̚ ̏ ̡̨̨̛̬̬̔̌, ̨̯̥̖̯̦̣̌ ̸̡̡̱̣̯̌̌̌ ̛ ̡̡̛̬̣̻̭̜̌̍̏̌̚ ̸̡̛̛̭̏ ̨̪ ̪̻̯́
̛̭, ̨̪̖̣ ̭ ̨̡̛̹̬̌ ̸̡̡̬̌̌ ̨̪̬̌̏ ̡̻̥ ̯̬̪̖̦̯̌̌̌̚ ̣̌̌̚, ̡̨̻̖̯̔ ̛̭̖̖̣̔ ʥ̨̬̔̌, ̭̻̪̬̱̯̐̌̌ ̥̱ ̛
̛̬̱̔̐ ̛̦̯̦̌̚ ̶̛̛̪̬̹̻̣. ʻ̶̡̨̛̖̣̦̌ ̭̖ ̛̯̱̬̦̣̏̌ ̔̌ ̨̐ ̵̦̯̏̌̌, ̣̌̌ ̨̯̜ ̛̐ ̨̛̪̣̣̏̌ ̛ ̭̖
̨̡̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ ʻ̡̨̛̜ ̛̣ ̦̖ ̡̨̥̦̌̔̏̌ ̏ ̨̛̯̚ ̨̥̔, ̛̛̣ ̨̭̥̌ ̨̡̛̬ ̛̙̖̯̏́ ̡̯̱? ʶ̻̖̔ ̖ ̨̨̭̪̬̯̐̔̌́?

ʿ̨̖̭̦̣̍́ ̨̯ ́̔, ʥ̨̬̔̌ ̭̖ ̛̛̪̬̣̌̏̚ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʦ ̨̛̯̚ ̨̥̔ ̌̚ ̭̻̥ ̨̨̭̪̬̐̔̌.

ʤ̣̌ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̨̛̪̬̻̣̙̔, ˃̛̱̬̦ ̨̐ ̡̪̬̖̻̭̦̣̌:

Ͷ ʯ̸̛̦̌ ̦̖ ̛̭ ̭̖ ̸̛̦̱̣̌ ̦̌ ̨̨̨̛̭̯̪̬̖̥̭̯̐̏, ̡̡̨̨̯̌̏ ̛̥̹̖̌ ̏ ̛̯̌̚ ̭̯̬̦̌̌ ̛̪̬̖̔ ̯̖̍. ˃̱̜
̛̣ ̖ ̦̖̭̔ ̡̥̻̙̯̌̌ ̵̨̬̬̭̯̌̍ Ͷ ̔̌ ̪̬̺̹̌̌ ̛̭̣̱̐ ̭ ̨̛̯́̐ ̭̬̖̺̱ ̶̨̛̛̭̬̦̯̖̔ ̦̌ ̙̖̦̌ ̛̭? ʯ̨̨̺̯̌
̭̻̥ ̨̡̛̭̬̦̔ ̦̌ ̛̣̖̜̔ ʤ̛̖̬̦ ̛ ̛̥̥̌ ̨̬̯̌̍̌ ̭ ̦̖́. ˍ̖ ̥̖ ̨̡̛̪̦̹̌ ̛̣, ̛̛̣ ̭̥̌ ̔̌ ̣̏́̌̚?

Ͷ ʯ̨̪̜̌̏́̔̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̨̬̔̌ ̛ ̭̖ ̛̦̻̭̣̌̏; ̌ ʤ̛̖̬̦ ̪̬̖̣̖̦̣̍̔́̌.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̛̛̪̬̭̯̻̪̣ ̡̻̥ ̯̬̪̖̯̌̌̌̚, ̭̪̬̣́ ̛ ̭̖ ̨̡̨̛̪̣̦̣.

Ͷ ʿ̨̛̬̭̯ ̛̥, ̛̣̖̜̔ ʤ̛̖̬̦ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜, Ͷ ̸̖ ̡̯̌̌ ̵̦̻̣̯̥̌̏̌ ̛̪̬ ̯̖̍; ̨̦ ̨̬̯̯̌̍̌̌ ̦̖
̛̯̻̬̪ ̨̯̣̦̖̌̐̌ ̛ ̸̨̯̣̖̔̌ ̵̨̨̜̔̔ ̛̬̌̌̔̚ ̦̖́. ˃̻̬̭́ ʺ̨̬̖̦̏, ̡̣̖̯̖̣̯̏̌̔̌̌ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ̛
̦̖̜̦̯̌̌ ̻̺̖̬̔́ ʻ̨̛̖̦̬. ʤ̣̌ ̡̻̺̯̌̌ ̛̥ ̖ ̪̱̭̯̌ ̛ ̬̬̖̦̌̐̌̍̌̚. ˍ̨ ̨̥̙̖̹ ̔̌ ̛̥ ̡̙̖̹̌?

Ͷ ʻ̨̛̺ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ʤ̛̖̬̦, ̛̪̬̥̬̣́̌ ̨̯ ̵̭̯̬̌, ̨̪̦̖̙̖ ʥ̨̬̔̌ ́ ̣̖̣̐̔̌ ̸̨̯̬̖̦̖̦̏.

Ͷ ʻ̖ ̛̯ ̬̥̏́̏̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦.

˃̨̐̌̏̌ ʥ̨̬̔̌ ̸̡̨̛̭̣ ̦̌ ̨̦̖̚, ̸̛̖̬̖̦̏̚ ̨̯ ̡̛̪̦̭́̌ ̨̬̭̯́.

Ͷ ˁ̛̯̐̌ ̨̡̨̯̣̚! Ͷ ̡̬̖̭̦̣̌ ̨̯̜. Ͷ ʻ̛̥̌ ̺̖ ̯̻̬̪́ ̙̖̦̌ ̛̥ ̔̌ ̻̖̍̔ ̨̛̦̦̍̏́̏̌̌ ̪̬̖̔
̥̖̦ ̏ ̣̻̙̌ ̨̯ ̛̖̦̔ ̨̡̪̬̭́, ̨̺ ̨̨̛̬̐̏ ̦̌ ̨̡̛̬̭̍ ̡̛̖̚? ʻ̥́̌ ̡̡̛̦̌̏̌ ̡̣̖̯̖̣̏̌̔̌ ̦̌ʪ̨̬-
̨̛̣̥̦. ʶ̨̡̨̨̣̯ ̨̔ ʺ̨̬̖̦̏, ̯́ ̖̍ ̨̯ ̨̡̛̬̭̍́ ̨̦̬̌̔ ̛ ̛̍́̐̌̚, ̡̡̨̯̌ ̛̪̬̌̏ ̡̛̭̖̏ ̨̬̍, ̡̨̌ ̦̖ ̨̐
̦̣̖̙̯̌̐̔̌. ʿ̨̻̬̜̍̌̚ ̔̌ ̨̛̭̯̬̹ ̨̨̭̻̺̯, ̨̨̖̯̔̔ ̦̖ ̭̻̥ ̸̬̻̣̌̌̚ ̔̌ ̯̖ ̨̪̬̖̭̯̏́ ̦̌ ̡̨̦̖́ ̨̻̬̔̏!

ʰ̛̯̖̣̣̐̚ ˃̛̱̬̦ ̸̛̖̬̦́ ̛̭ ̸̥̖, ̵̛̻̬̣̣̏ ̭̖ ̦̪̬̖̌̔, ̸̛̭̬̣̐̌̍ ʥ̨̬̔̌ ̌̚ ̡̨̭̯̌̌ ̛ ̬̻̪̦̣̔̌
̦̌̌̔̚ ̣̯̐̌̏̌̌ ̥̱.

Ͷ ʻ̡̨̛̜ ̔̌ ̦̖ ̨̪̥̬̻̔̏̌ Ͷ ̡̬̖̻̣, Ͷ ̡̛̦̌ ̯̌́ ̣̐̌̏̌ ̺̖ ̵̡̬̻̦̖̏ ̨̯ ̬̥̖̦̖̯̖̌! ʸ̛̖̜̔


ʤ̛̖̬̦, ̡̪̌ ̵̛̍ ̯̖ ̨̨̛̪̥̣̣ ̌̚ ̨̡̪̬̹̌, ̡̨̌ ̵̬̏́̏̌, ̸̖ ̨̛̯̚ ̨̡̛̦̖̦̐̔ ̨̪̦̖ ̖̦̻̙̏̔ ̛̯ ̖ ̨̛̭̯̬̣
̨̨̬̔̍. ʧ̨̨̛̬̏ ̭̖̐̌, ̖̍̚ ̔̌ ̭̖ ̛̹̍̌̏. ʻ̖ ̭̻̥ ̛̣ ˃̛̱̬̦, ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦? ˃̬́̍̏̌ ̛̣ ̔̌ ̛̯
̨̪̥̌̏́̔̌̚?

Ͷ ʯ̨̪̜̌̏́̔̌ ̛̥ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ̯́.

Ͷ ʶ̨̜ ̛̬̬̌̐̌̍̚ ̨̥̔̌ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏?

Ͷ ʥ̨̬̔̌ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏̌ ʤ̛̖̬̦.

Ͷ ʶ̨̐̌ ̛̍́̐̌̚ ̯́ ̛ ̡̦̻̖̌̔?

Ͷ ʿ̛̬̖̔ ̨̛̦̐̔̌ ̛ ̛̯̬ ̶̥̖̭̖̌ Ͷ ̡̬̖̣̌ ʤ̛̖̬̦. Ͷ ʧ̨̨̭̪̬̯̔̌́ ʥ̨̬̔̌ ̛ ̛̬̱̔̐ ̶̛̛̪̬̹̻̣
̨̯ ʰ̨̡̯̌̚ ́ ̵̨̨̯̬̥̖̌̚ ̨̨̛̦̖̥̣̭̻̬̦̔. ʽ̯̦̔̌̏̌ ̖̹̖̍ ̨̡̪̦̖̦̌̌ ̔̌ ̨̛̯̖̔ ̏ ʿ̨̨̨̯̜̦̯̌ ̡̨̬̣̭̯̌̏;
̛ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̯̬̻̦̐̌ ̦̯̥̌̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̨̪ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ̨̣̖̭̯̯̔̍̌ ̦̌ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖ ̨̯ ˓̐̌ ̖̍
̨̨̨̛̭̣̏̍̔̌ ̨̛̯̥̹̦̯̖̌ ̛̖̥̚ ̨̯ ̨̨̣̯̚; ̣̌̌ ̭̖̐̌ ̭̖ ̨̨̛̬̐̏, ̸̖ ̛̣̍ ̛̦̣̌̐̌̚. ˃́ ̭̖ ̦̹̖̌̔́̏̌ ̔̌
̨̡̛̯̬̖ ̯̥̌ ̨̭̏́ ̛̭̦. ʤ̣̌ ̡̨̯̌ ̯̖ ̛̙̥̏̔̌ ̡̯̱, ̨̍́ ̭̖, ̸̖ ̸̡̨̛̭̏ ̖ ̨̯̬̻̦̣̐̌ ̡̨̛̦̬̌̏.

ʤ ˃̛̱̬̦ ̵̛̱̦̣̍̌̚ ̏ ̸̨̛̬̐̏ ̵̭̥́.

Ͷ ʻ̡̨̛̬̌̏ ̛̣? Ͷ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̭̖ ̨̯̜. Ͷ ʪ̌, ̸̡̨̛̭̏ ̛̻̬̏̏ ̡̨̛̦̬̌̏ Ͷ ̡̨̨̬̦̏̌ ̛ ̨̨̪̣̔
̡̨̯̌ ̡̨̛̦̯̖̚ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐!

ʰ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̶̣́ ̭̖ ̬̯̬̖̭̻̣̌̚ ̨̯ ̸̖̬̖̦ ̦̐́̏; ̨̨̺̯̌̚ ̏ ̨̛̯̚ ̛̥̐ ̸̨̛̯̖ ̥̱ ̭̖ ̨̛̛̬̯̬̣̌̏̚,
̛̪̦̣̌̔̌ ̛̭̖̯̦̯̖ ̡̛̛̦̹ ̨̯ ̛̥̯̌̐́̌ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛ ̨̯̜ ̨̭̻̦̣̌̚ ̭ ̡̡̛̌̏ ̛̣̻̙ ̖ ̛̣̍ ̛̥̥̖̦̌̚.

Ͷ ʻ̛̥̌ ̵̍́ ̨̪̖̖̦̔̏̔, ̯̌ ̔̌ ̨̜̔̔̌ ̡̯̱ ̛ ̔̌ ̱̥̬̌ ̏ ̸̛̖̖̭̯̖̍̚, ̨̡̨̯̔̌ ̵̨̥̙̖ ̨̪̦̖ ̔̌
̛̦̌̐̌̚ ̵̨̬̬̌̍ ̪̬̖̔ ̨̛̪̬̯̯̖ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦. ʰ ̥̱ ̭̖ ̨̨̛̭̯̬̣, ̸̖ ̨̯ ̨̦̺̯̌
̡̬̜̌ ̶̨̬̖̔̏̌ ̨̛̣̯̯̔̌ ̶̛̛̪̭̻̯̖ ̦̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌. Ͷ ʪ̨̛̬ ̔̌ ̱̥̬̌ ̡̯̱, ̦̖ ̺̖ ̔̌ ̭̻̥ ̛̪̻̬̯̏́! Ͷ
̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̭̖ ̨̯̜. ʿ̨̭̣̖ ̸̛̭̬̣̐̌̍ ʥ̨̬̔̌ ̛ ̭ ̶̣̯́̌̌ ̸̨̡̦̖̖̹̏̌ ̛̭̣̌ ̦̌ ̨̨̭̖̯̏ ̸̨̛̯̦̖̌́ ̛ ̦̐́̏
̛̦̣̏̔̐̌ ̨̡̛̛̪̯̭̦̌ ̛ ̨̐ ̡̬̯̬̻̭̣̌̌̚ ̡̨̯̌ ̪̭̖. Ͷ ʺ̨̬̖̦̏ ̨̯ ̨̡̛̬̭̍́ ̨̦̬̌̔ ̛̣ ̸̬̖̖? ˃̛, ̛̭̦ ̦̌
̶̨̛̪̣̖̔, ̶̡̬̖̌̔, ̨̬̍ ̦̌ ̨̛̬̯̖̍!

ʰ ̨̛̪̬̔ ̯̱̜ ̨̡̛̛̪̯̣̌̚ ʥ̨̬̔̌ ̭ ̣̯̐̌̏̌̌ ̦̪̬̖̌̔ ̪̬̖̚ ̨̭̭̯̖̦̯̍̏̌̌ ̥̱ ̥̭̌̌ ̭̬̖̺̱ ̛̬̱̯̖̔̐
̶̛̛̪̬̹̻̣, ̨̺ ̭̖ ̛̛̦̣̌̔̐̌, ̌̚ ̔̌ ̦̪̦̯̌̌̔̌ ˃̛̱̬̦. ʿ̛̬ ̨̪̦̖̯̌̔̌ ̬̯̻̯̏̌ ̦̌ ʥ̨̬̔̌ ̭̖ ̨̛̭̯̬̹̣, ̌
˃̛̱̬̦ ̛̬̪̦̣̌ ̭̣̖̔ ̨̦̖̐ ̛ ̡̭̻̭̻̣́ ̨̺̖ ̛̯̬̥̌, ̡̨̨̛̯ ̭̖ ̡̛̛̬̖̣ ̨̪̔ ̥̭̯̌̌̌, ̨̪̦̖̙̖ ̛̛̣̍ ̖̍̚
̨̛̬̻̙̖. ʰ̚ ̣̯̌̌̌̚ ̭̖ ̛̦̦̣̌̔̐̌ ̹̱̥. ʿ̶̛̛̬̹̻̣̯̖ ̡̛̛̭̣̌ ̔̌ ̭̖ ̵̦̻̬̣̯̌̏́ ̭̬̖̺̱ ˃̛̱̬̦, ̣̌̌
̨̡̨̨̦̣̌ ̭̖ ̛̭̬̣̍̌ ̨̛̥̦̦̌̚ ̶̛̭̯̬̌ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ Ͷ ̛̻̣̔̐ ̨̛̛̦̐̔ ̛̛̣̍ ̯̖ ̨̨̛̖̬̪̯̦̍̚ ̛̭̣̱̐, ̨̦
̭̖̐̌ ̭ ̛̦̖̦̐̏ ̶̡̛̬̭̻́ ̭̖ ̛̛̦̣̏̔̐̌ ̦̌ ̱̦̯̍. ʿ̣̥̦̣̌̌̌ ̨̡̙̖̭̯̌ ̡̛̯̍̌ ̛ ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̨̛̬̯̖̍ ̭̖
̛̛̛̪̬̣̌̏̚ ̭̬̖̺̱ ̸̨̥̖̖̏ ̛ ̡̛̛̦̙̣̌ ̨̭̥̌ ̭ ̨̡̛̯̬̭̐̏̌ ̨̨̦̙̖̏ ̛ ̡̡̨̨̯̌̏ ̨̬̱̔̐ ̛̥ ̨̨̪̪̦̣̌̔̌
̨̪̔ ̡̬̻̌, ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̛̙̖̬̯̏ ̵̛̬̱̦̣̌ ̛ ̨̯ ̖̯̖̔̏ ̛̭̯̬̦̌, ̨̨̖̯̔̔ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̛̛̛̪̬̭̻̖̦̣̔ ̡̻̥ ̵̯́
̛ ̨̡̪̭̻̣́ ̛ ̨̛̪̭̣̖̦̯̖̔ ̶̛̛̪̬̹̻̣.
ʿ̨̭̣̖ ̨̪̪̬̣̔́ ̬̻̐̍ ̦̌ ̖̦̔̌ ̡̨̨̣̦̌ ̔̌ ̛̭ ̸̨̛̪̦̖ ̛ ̨̻̦̯̐́ ̦̌ ̨̬̭̯̯́̌ ̥̱ ̭̖ ̪̬̖̻̬̦̣̏̌ ̏
̪̖̪̖̣. ʤ̣̌ ̛̭̯̬̯̌́ ˈ̨̬̌̔ ̨̪̬̪̻̣̣́̚ ̨̔ ̨̦̖̐ ̛ ̨̐ ̪̬̖̻̬̦̣̐̌ ̪̬̖̚ ̡̨̣̖̦̖̯̖, ̨̪̦̖̙̖ ̛̣̍
̨̭̥̻̬̯̦ ̬̦̖̦̌.

Ͷ ʪ̨̻̣̐ ̸̵̨̡̌̏̌ ̨̛̯̚ ̸̭̌, ̛̛̯̬̙̔ ̨̪ ̭̖̖̥̔ ̨̛̛̦̐̔, ̸̖ ̛ ̸̨̪̖̖̏ Ͷ ̨̪̬̱̥̣̔̌ ̨̯̜. Ͷ ʤ̣̌
̭̖̐̌ ̜̍́̐̌, ̜̍́̐̌, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀! ʥ̜́̐̌ ̛ ̦̖ ̭̖ ̬̻̺̜̌̏̌̚ ̖̍̚ ̛̬̥̌́. ˃̖ ̺̖ ̛̦̯̏̔̐̌ ̶̣̯́̌̌ ̨̣̭̯̍̌
̭̬̖̺̱ ̯̖̍. ʺ̨̛̦̦̌̚ ̵̱̭̪́̌ ̔̌ ̭̖ ̡̛̥̻̦̯̌̚. ʥ̜́̐̌, ̡̛̦̌ ̡̯̱ ̺̖ ̛̯ ̻̖̍̔ ̡̬̯̌́. ˁ̨̨̥̍̐!

ʿ̨̭̣̖ ̭̖ ̨̯̪̱̭̦̣̌ ̦̌ ̨̪̔̌ ̛ ̵̛̻̦̣̔̌̚.

Ͷ ʰ̛̭̯̦̌ ̸̛̬̖̖̚ ̨̯̜ ̏ ̛̪̬̖̭̥̻̬̯̦̔́ ̛̭ ̛̥̐ Ͷ ̡̬̖̣̌ ʤ̛̖̬̦. Ͷ ˃̛ ̱̦̌̚ ̡̡̨̨̯̌̏


̯̻̬̭̖̹̖. ˃̬̻̜̐̏̌ ̭̖̐̌, ̖̍̚ ̔̌ ̭̖ ̛̹̍̌̏! ʤ̣̌ ̦̜̌-̦̪̬̖̌̔ ̛̛̔ ̛̪̬ ʺ̨̬̖̦̏ ̔̌ ́ ̛̱̯̖̹̹, ̡̛̦̌ ̺̖
̭̥̯̥́̌ ̌̚ ̨̨̛̦̖̪̬̭̯̥ ̸̡̨̛̭̏, ̨̺ ̨̛̭̯̬ ̡̯̱. ʯ̨̨̺̯̌ ̡̨̡̨̨̣̯ ̛ ̨̡̦̌́ ̔̌ ̖̍ ̨̥̯́ ̨̛̙̯̏, ̛̯ ̛̥
̸̦̣̖̖̌̏ ̛̖̣̐̍ ̭ ̯̌́ ̖̱̥̦̍̌̚ ̨̬̭̯́. ʽ̺̖ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̨̛̯̥̦̖ ̨̦̺̯̌, ̶̛̛̪̬̹̻̣̯̖ ̨̯ ʰ̨̡̯̌̚ ̺̖ ̛̭
̨̯̥̻̭̯̯́ ̦̌ ̸̡̛̛̭̏, ̨̺ ̭̌ ̛̛̣̍ ̏ ̶̨̬̖̔̏̌. ʿ̛̛̬̻̬̦̍̌̚ ̭̌ ̖̣̯̔̌̌ ̛̯, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏, ̡̭̹́̌ ̨̺̖
̛̭ ̨̦̱̜ ̖̯̖̔, ̡̨̨̖̯ ̵̨̪̦̌̏̌̚.

Ͷ ʤ ̛̯ ̛̭ ̭̣̌̍̌ ̨̪ ̵̱̔, ʤ̛̖̬̦, ̻̺̖̔ ʰ̨̨̦̬̔̏̌, ̡̡̨̯̌ ̨̖̦̔ ̬̖̥̖̏, ̡̨̨̯̐̌ ̯̖ ̸̵̛̦̬̌̌
̨̣̖̣ͣ̽͞ ̛ ̡̨̭̏́ ̪̭̖ ̨̥̙̖̹̖ ̔̌ ̯̖ ̛̛̪̣̹̌̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʯ̌ ̨̪-̨̛̥̣̭̻̬̖̦̔ ̭̯̏́ ̛̭
̭̻̖̦̔̌̔̌̚. ˈ̜̖̌̔, ̖̣̌! ˍ̖ ̯̖ ̨̯̖̏̔̌ ̛̪̬ ʺ̨̬̖̦̏.

Ͷ ʻ̻̦̌̏ ̭̦̖̻̯̐ ̖ ̦̯̬̱̪̣̌̌ ̸̨̪̖̖̏ ̨̯ ̸̨̡̛̖̹̏ ̨̜̍Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ̯́. Ͷ ˁ̥̻̬̯̯̌ ̛̥ ̖


̛̦̖̥̦̱̖̥̌ ̛ ̭ ̯̖̍ ̏ ̡̛̪̱̺̦̌̌, ̛ ̭ ̛̛̯̖̔̏ ̶̛̛̪̬̹̻̣. ʦ̸̖̖ ̦̖ ̨̥̙̖̹ ̔̌ ̨̛̪̬̥̖̦̹ ̨̨̨̭̯̬̖̦̯.
ʦ̛̻̬̏! ʽ̭̯̦̖̹̌ ̛̣, ̺̖ ̭̯̦̖̌ ̨̪-̣̖̚ ̛ ʺ̨̬̖̦̏ ̺̖ ̭̖ ̛̛̣̹ ̨̯ ̛̭̦̌ ̛̭. ʦ̛̻̬̏, ̨̱̥̣̥́̏̌ ̯̖!

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̨̡̨̛̪̣̦̣ ̡̨̛̦̭ ̪̬̖̔ ̦̖́, ̨̻̬̦̣̍̌ ̭̖ ̛ ̦̪̱̭̦̣̌̌ ̶̨̬̖̔̏̌ ̦̌ ʥ̨̬̔̌; ̌
̸̡̛̛̭̏ ̶̨̛̛̱̦̯̦̍̏, ̡̨̨̛̯ ̨̺̖ ̛̛̥̣̌ ̛̛̭̣, ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̨̛̪̬̔ ̨̦̖̐. ʰ̛̣̍́̐̌̚ ̡̻̥ ̛̛̪̣̦̦̯̖̌,
̨̨̺̯̌̚ ̶̡̨̛̦̖̣̦̌ ̭̬̖̔ ̵̯́ ̨̛̪̦̣̌̏̌̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌ ̛ ̭̖̐̌ ̨̛̣̭̣̣̍̌̐̌̏́ ̛̪̺̌̔̌́ ̭̦́̐, ̨̺
̛̭̪̣̌̏̌̚ ̛̭̣̖̯̖̔ ̛̥. ʯ̯̱̜̌ ̡̥̬̌̌ ̡̨̨̭̬ ̔̌ ̛̐ ̨̨̛̪̦̣̔̐̌ ̨̪̯̖̬́ ̭ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̣̖̀̔, ̡̨̦̖ ̛
̵̡̛̬̻̯, ̶̛̖̻̣̯̖̍̐ ̛̱̭̪̖̣ ̔̌ ̭̖ ̨̖̬̯̔̍̌ ̨̔ ̛̙̦̯̖̀ ̵̨̻̣̥̖̏. ʤ ̡̨̯̌ ̨̛̪̣̖̦̣̐̔̌ ̦̌̌̔̚, ̛̻̬̦̣̌̚
̪̱̬̪̱̬̦̌ ̛̭̖̯̣̦̏̌ ̦̖̜̖̔ ̸̣̖̖̔̌ ̛̚ ̨̛̦́ ̥̖̭̯̌, ̨̺ ̛̛̣̍ ̛̦̪̱̭̦̣̌̌.

Ͷ ˃̖ ̭̌ ̨̛̛̪̪̣̣̔̌ ̶̨̬̖̔̏̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʯ̨̺̌ ̛̣ ̛̥ ̖ ̨̯̬̣́̍̏̌?

Ͷ ˃̖ ̛̣? ʻ̖, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀, ̨̭̪̬̖̔ ̥̖̦ ̯́ ̨̐ ̖ ̨̛̭̯̬̣̌ Ͷ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ̡̨̦̜́ ̛̭ ʤ̨̭̦̐. Ͷ


ʽ̛̦̚, ̨̺ ̡̛̭̯̭̌ ̸̥̖, ̸̨̖̭̯ ̭̥̯́̌ ̨̛̯̻̬̪̖̦̖̯ ̌̚ ̨̡̨̨̪̬̭̯̏. ʤ ̯́ ̨̛̭̯̬ ̨̨̥̦̐ ̨̛̛̬̦̔̍ ̌̚ ̦̭̌,
̡̥̬̌̌ ̸̖ ̡̨̭̻̪ ̜ ̵̭̯̬̱̏̌̌. ʻ̖ ̖̍ ̨̥̣̱̹̦̌̔̌ ̨̪ ̶̭̻̬̖ ̛ ̨̛̯̻̬̪̖̦̖̯ ̜ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̖ ̨̛̭̻̬̹̣̏.

ʻ̡̨̛́ ̨̯ ̦̜̌-̛̛̛̬̻̙̣̯̖̔̏̚, ̡̨̨̛̯ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̨̱̭̯̯́ ̦̌ ̛̛̥̦̯̖̚ ̨̭̯̱̖̔̏, ̨̛̭̯̦̣̌̌ ̭


˃̛̱̬̦ ̛ ̨̪ ̡̛̻̯̦̌̌̚ ̡̛̪̻̯̖ ̨̐ ̨̛̯̖̣̏ ̨̔ ̨̖̦̔ ̡̨̛̪̣̦̦̭̌ ̛̱̖̙̺̖̍Ͷ ̪̖̺̖̬̌, ̛̖̭̯̦̏̌̚ ̨̭̥̌ ̦̌
̶̡̨̛̦̖̣̦̌ ̶̛̖̻̣̍̐ ̛ ̶̨̛̛̬̜̦̌̍̚; ̻̯̬̖̏ ̨̛̥̣̌ ̡̛̛̭̬̯ ̛̪̭̌̌̚ ̨̯ ̵̬̦̌̌. ˃̥̌ ̸̡̛̛̣̌̌̚ ̭̦̖̻̯̐ ̔̌
̭̪̬̖, ̨̪̭̣̖ ̥̱ ̛̣̔̌ ̵̬̦̌̌ ̛ ̨̐ ̨̨̛̛̛̪̬̣̏̔̚ ̨̔ ̛̖̦̔ ̡̨̬́̔ ̨̛̪̣̦̏̌̚̚ ̵̨̨̪̬̔, ̨̖̺̏̔ ̦̌ ̀̐ ̡̻̥
ˁ̨̡̛̛̬̦̭̯̌̌ ̨̛̣̦̔̌, ̨̡̨̻̖̯̔̔ ̨̭̦̖̖̯̖̐̏ ̦̖ ̛̛̣̍ ̛̛̭̯̦̣̐̌. ʻ̌ ̨̯̏̌ ̨̥̭̯́ ̭̖ ̛̛̬̖̣̣̌̔̚.

Ͷ ˁ̨̨̥̍̐, ̣̖̯̖̣̏̌̔̀ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʤ̨̭̦̐. Ͷ ʤ̣̌ ̦̖ ̛̦ ̬̜̌̍̌̏́̚. ˁ̖̐̌ ̺̖ ̛̦


̪̬̖̭̣̖̯̔̏̌ ̡̨̯̌ ̛̛̔̏ ̨̖̬̖̏̏̚; ̌ ̨̛̪̬̔ ̨̨̯̖̯̏ ̛̦̖̔̏̌ ̸̛̻̣̯̏́ ̨̦̬̌̔ ̺̖ ̭̯̦̖̌ ̨̺̖ ̨̪-̨̡̙̖̭̯.
ʯ̯̱̜̌ ̛̻̬̏̏ ̛ ̦̖ ̭̖ ̬̻̺̜̌̏̌̚, ̨̭̖̦̏ ̡̨̌ ̦̖ ̨̖̖̹̔̏̔ ̨̡̜̭̏̌, ̌̚ ̔̌ ̛̦ ̛̛̹̍̌̏̚. ˁ̨̨̥̍̐!
ʧ̣̌̏̌ XIII

ʿ̨̛̛̬̭̯̦̖̯̐̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ʥ̛̬̖̯̣

ˁ̛̣̣̌̚ ˃̛̱̬̦ ̨̦̣̱̌̔ ̡̻̥ ˁ̨̛̛̬̦ ̛ ̨̡̨̻̣̔̍ ̭̖ ̨̱̥̣̔̏́. ʯ̨̨̺̯̌ ̥̱ ̭̖ ̨̭̯̬̱̣̏̌, ̸̖


̨̡̨̯̔̌ ̛̪̬̖̔ ̭̖ ̡̬̻̭̣̌̏̌̚ ̏ ̨̛̬̍̌̚ ̥̖̙̱̔ ̖̔̏ ̸̛̪̖̣̦̌ ̨̨̛̻̥̙̦̭̯̏̚, ̭̖̐̌ ̡̛̛̦̣̏̌̌̚ ̯̬̖̯̌Ͷ
̨̻̯̏̚ ̦̌ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̨̪̬̖̦̍ ̨̦̬̌̔, ̵̻̬̱̏ ̡̨̨̜̯ ̨̭̥̌ ̛̣̍ ̡̦̣̻̣̌̏́ ̨̛̦̏ ̛̭̯̬̦̌̔̌́. ʫ̦̔̌-̸̡̛̖̦̔̌
̵̱̯̖̌ ̛̥̣̌: ̸̖ ̖̍̚ ̛̭̻̥̦̖̦̖ ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ʻ̨̛̖̦̬ ̨̯̦̔̌̏̌ ̭̌ ̛̛̭̯̦̣̐̌ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ̪̻̯̯́ ̛̥ ̖ ̛̣̍
̸̛̬̭̯̖̦̌̚ ̸̬̖̚ ̨̛̛̪̯̖̔̏̚ ̦̌ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔. ʰ ̛̭ ̡̬̖̻̣ ̦̱̥̌: ͣʪ̨̛̬ ̔̌ ̵̍́ ̨̹̻̣̔
̨̪-̨̬̦̌, ̵̨̥̙̖ ̛̣ ̔̌ ̛̐ ̨̯̖̏̔̌ ̦̌ ̨̪-̨̛̭̱̬̦̐ ̨̥̭̯́? ˀ̵̱̦̖ ̛̣ ʿ̨̭̻̯́ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌, ̸̛̦̌̚ ̸̡̨̛̭̏
̖ ̨̭̻̬̹̖̦̏. ʻ̖, ̯̻̜ ̺̖ ̖ ̨̪-̨̬̖̔̍; ̨̨̺̯̌̚, ̡̨̻̖̯̔ ̛ ̔̌ ̛̙̖̏́, ̨̥̯́ ̛̦̖̣̐̏̏ ̛ ̛̪̬̻̬̦̍̌̚ ̦̬̌̏
̵̻̬̣̏́ ̡̭̦́̌ ̨̡̨̨̦̣̌. ʻ̡̖̌ ̛̐ ̛̪̌̚ ʺ̛̖̣̦̌! ʤ ̌̚ ̺̖ ̛̐ ̨̭̯̌̏́ ̭̖̌̐̌̚ ̔̌ ̛̙̖̯̏́ ̨̡̨̨̭̪̜̦ ̛
̨̖̥̖̯̖̙̦̍̚.͞

ʰ ̖̔̏̌ ̭̖̐̌, ̡̨̨̯̐̌ ̸̖̖̏ ̨̛̣̍ ̡̨̪̬̖̣̖̦̌ ̡̨̻̭̦, ̯̬̻̦̣̐̌ ˃̛̱̬̦ ̔̌ ̛̛̬̔ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌,
̨̡̛̬̖̜̍̔ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐ ̨̪̔ ̡̨̨̭̣̦̖̯̖̏ ̦̌ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦, ̨̛̪̣̔̏́ ̛ ̨̛̣̍́̏̚ ̡̨̯̌ ̬̏́̚; ̨̻̣̔̐ ̖̦̣̔̍̌
̏ ̭̌̌̔̌̚ ̨̡̨̨̣ ̛̪̻̯̺̯̌̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̨̯ ˁ̨̡̛̛̛̬̦̭́ ̵̨̨̪̬̔. ʤ̣̌ ̛̣̍ ̡̻̭̦̣̌́̚, ̨̨̺̯̌̚ ̨̻̙̖̔̔̏ ̛
̨̭̦̖̖̐̏ ̸̛̛̛̛̣̣̚ ̸̡̛̛̭̏ ̛̛̬̔. ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̭̣̻̣́̚ ̨̦̣̱̌̔ ̨̡̪̬̜̌ ˃̛̛̖̣̦̐, ̭̖ ̡̦̯̻̦̣̌̌ ̦̌ ̵̨̬̌ ̨̯
ʻ̨̬̌̔̌ ̦̌ ˈ̣̖̯̌, ̡̨̨̛̯ ̛̛̙̖̖̣̏ ̏ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭. ʦ̨̜̦̯̌̌ ̛̣̍̌ ̨̡̨̛̪̭̣̌ ̨̛̥̦̦̌̚ ̨̯ ̵̨̨̯̦̯́
̪̣̖̥̖, ̌ ̶̨̛̖̣̖̣̯̖ ̨̛̛̯̣̍̌̏̌ ̨̨̪̯̜̦̌ ̛̭̖̣̺̖ ̌̔̚ ̨̡̛̭̏̌ ̨̬̐̌̔̌ ̵̻̬̱̏ ʤ̨̥̦ ʽ̖̣̍ ̭̬̖̔
̨̡̛̬̭̯̖̐ ̛̖̬̔̍. ʻ̸̛̛̬̣̌̌ ̨̐ ʫ̴̖̣ ʥ̛̬̦̬̌̔; ̨̨̺̯̌̚ ʥ̛̬̦̬̌̔, ̛̭̦ ˈ̨̛̦̬̌̔̏ ̭̯̦̣̌̌ ̵̯̖̖̦ ̨̙̏̔
̭̣̖̔ ̛̖̣̯̐̍̌ ̦̌ ̺̍̌̌ ̛̭. ˁ̛̥̯̌́ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛̣̍ ̵̨̬̥ ̨̺̖ ̨̯ ̨̨̖̯̭̯̯̔̏ ̛̭, ̯̌ ̦̖ ̭̯̣̌̏̌ ̌̚ ̶̨̖̍;
̨̭̖̦̏ ̯̱̜ ̛̥̣̌ ̡̨̡̬̯̌ ̱̹̔̌ ̛ ̸̨̛̪̬̖̪̯̣̔̌ ̛̖̣̖̦̯̖̚ ̨̛̬̐ ̪̬̖̔ ̵̣̦̯̌̔̌̌ ̨̭̯̥̦̌̌, ̌ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏
̨̛̪̬̖̥̻̬̭̯̔ ̦̜̌-̨̨̥̦̐ ̸̨̛̣̍̌ ̨̛̪̦̦̯̌́̌̚ ̌̚ ̛̯̬̖̏ ̛ ̻̬̖̯̔̏̌.

ʻ̨ ̡̨̛̦́ ̨̯ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̭̖̏ ̨̺̖ ̛̪̬̖̭̣̖̣̔̏̌ ̨̡̛̬̯̖ ̨̪ ̨̛̭̯̖̏ ̶̛̛̬̦̐̌; ̛ ̯̻̜ ̨̭̯̦̣̌̌, ̸̖
̡̨̨̯̐̌ ˃̛̱̬̦ ̨̛̭̯̦̣̔̐̌ ̨̛̦́ ̥̖̭̯̌, ̸̱̣ ̹̱̥̌ ̦̌ ̡̛̯̍̌. ʿ̨̻̬̣̍̌̚ ̡̦̯̯̻̌̌ ̛ ̡̨̯̌ ̭̖ ̨̡̪̬̥̻̦̣̌
̨̛̪̬̖̪̣̔̌̏̚ ̥̖̙̱̔ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌, ̻̬̦̣̌̚ ̸̡̛̬̱̪̐̌ ̵̨̬̌, ̨̡̛̬̻̙̖̦̍ ̨̯ ̨̡̛̬. ʽ̛̯̬̦̣̍̌́̏̌ ̭̖
̸̨̨̯̦̌́, ̨̛̪̬̖̣ ̨̻̬̖̐̍̏ ̏ ̡̨̡̨̦̣́ ̻̬̖̯̔̏̌, ̡̨̨̛̯ ̛̬̭̯̖̣̌ ̦̭̬̖̌̔ ̖̦̔̌ ̨̪̣̦́̌; ̣̌̌ ̨̡̛̬̯̖
̛̛̣̍ ̨̨̥̦̐ ̛ ̖̍̚ ̸̱̙̔̌ ̨̨̪̥̺ ̣̖̯̖̀̔ ̛̦̥̣́̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̌̚ ̛̭̪̭̖̦̖̌. ʯ̯̱̜̌ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̡̛̛̪̬̬̣ ̏
̡̻̭̯̣̐̌̌̌ ̛ ̖̣̏̚ ̔̌ ̨̯̬̪̌ ̛ ̨̹̱̥̦ ̔̌ ̨̛̯̬̹ ̡̨̛̣̦, ̌ ̨̪̭̣̖ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̨̨̬̻̥̣̭̦̐̐̌, ̡̭̹́̌
̨̖̣̏̔ ̶̣́̌ ̨̡̜̭̏̌:

Ͷ ʤ! ʫ̨̯ ̛̐ ̦̜̌-̭̖̯̦̖! ʦ̸̡̛̛̭ ̭̣̖̔ ̥̖̦! ˁ̸̖̖̯̖ ̦̬̖̌̔!

ˋ̡̛̱̜̏̌ ̛̯́ ̨̭̣̏̌, ̛̛̭̣̭̦̯̖̌ ̨̡̛̬ ̭̖ ̨̛̻̬̦̣̌̚, ̌ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̵̛̻̬̣̣̏ ̦̪̬̖̌̔,


̵̡̛̬̥̜̌̌̏̌̚ ̶̬̻̖, ̡̭̹́̌ ̌̚ ̔̌ ̡̛̛̪̬̦̌ ̡̨̨̦́̐ ̨̛̪̬̔ ̭̖̖̍ ̛̭, ̛ ̨̨̛̭̯̬̖̯ ̦̌ ʧ̱̬̯̦̌̐ ̨̣̖̭̯̣̍́
̡̨̯̌ ̡̪̣̥̻̌ ̏ ̶̛̖̭̦̯̔̌̌ ̥̱. ˃̻̬̖̏̔ ̨̬̖̔̍ ̨̛̪̦̣̌̏̌̚ ̨̡̛̬̯̖ ̨̛̯̚ ̸̥̖, ̯̌ ̨̺̖ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̛̐
̨̛̭̯̦̖̔̐, ̯̖ ̭̖ ̛̬̪̬̻̭̦̣̌̌̚ ̛ ̨̛̪̦̣̍́̐̌. ˃̨̐̌̏̌ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̭̖ ̛̯̱̬̦̣̏̌ ̡̻̥ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̖̦̌̔̚
̡̛̛̯̣̭̣̌̌̚ ̨̬̖̯̖̏̌̐̏ ̏ ̡̬̖̯̌̌; ̨̭̥̌ ̹̖̪̌ ̨̡̛̬ ̭̖ ̨̛̬̣̔̍̌ ̨̔ ̨̛̯̻̦̏̔́ ̬̍́̐.

ʻ̡̬̌̌́ ̛̭̪̬̖̣ ̦̌ ̬̖̍̐̌ ̔̌ ̛̭ ̸̨̛̪̦̯̌ ̛ ʪ̨̬̣̭̌, ̨̛̪̬̖̯̖̣̯̔̏̔́ ̦̌ ̨̛̬̦̯̖̐́, ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʥ̻̬̚ ̛̭ ̏ ̨̬̯̍̍̌̌, ̨̨̛̣̬̦̍̌̐̔ ̸̸̨̖̖̏; ̣̌̌ ̨̛̯̯̖̏ ̣̖̀̔ ̨̦̖̺ ̭̖ ̯̍̌̏́.

Ͷ ʻ̖ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦, Ͷ ̨̡̨̯̣̚ ̭̥̖ ̛̦̖̬̖̣̦̌̔̚, ̸̖ ̸̛̯̥̖̌ ̨̖̦̌̔̚ ̡̨̯̌ ̛̖̦̔ ̸̨̡̖̏.
˃̨̐̌̏̌ ̶̛̛̬̖̯̣̯̖̍ ̭̖ ̛̬̭̥̖̣̌̚ ̛ ̡̛̬̖̣:

Ͷ ʫ, ̡̯̻̌̏ ̸̨̡̖̏ ̛ ̭̥̌ ̔̌ ̖, ̭̯̬̱̏̌ ̡̨̡̨̨̣̯ ̶̣́̌ ̨̡̜̭̏̌. ʧ̨̣̥́̌ ̨̨̣̬̦̭̯̍̌̐̔̌ ̛̯


̛̻̣̙̥̔. ʻ̨ ̡̨̜ ̛̭ ̛ ̨̺ ̛̛̬̹̔ ̡̯̱?

Ͷ ˁ̨̥̌ ̛̭ ̻̬̹̏̌ ̨̬̯̯̌̍̌̌, ̌ ̯́ ̖ ̔̌ ̸̛̭̻̭̥̌ ̨̡̛̬ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʶ̨̻̖̯̔ ̛̐


̛̥̌, ̯̥̌ ̭̻̥ ̛ ̌̚. ʻ̸̛̬̯̌̌ ̥̖ ʥ̨̖̥̖̦̔̚ ̨̛̬̦̦̐́.

Ͷ ˃̨̐̌̏̌ ̖̣̌ ̔̌ ̛̙̖̖̹̏ ̛̪̬ ̦̭̌ Ͷ ̡̛̬̖̣ ̯̖. Ͷ ʯ̨̨̺̯̌ ̛̦̖ ̛̙̖̖̥̏ ̏ ̨̛̬̯̖̐ ̛ ̛̥̥̖̌
̦̱̙̔̌ ̨̯ ̨̯̏́ ̦̯̌̌́̚. ˍ̖ ̻̖̹̍̔ ̨̬̖̔̍ ̨̹̻̣̔!

ʤ ˃̛̱̬̦ ̛̐ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ̨̭̯̬̦̦̌ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʻ̛̥̌ ̭̖̏ ̨̺̖ ̛̥̌ ̣̖̀̔, ̨̺ ̵̛̍̌ ̛̯̻̬̪̖̣ ̔̌ ̸̨̪̥̬̥̌̌̏̌ ̨̥̔̌ ̛̥? ˁ̨̥̌ ̸̖, ̡̛̭̻̪
̛̛̪̬̯̖̣́, ̨̺̖ ̦̖ ̭̻̥ ̛̛̪̻̣̦̣̚ ̨̭̯̏́̌ ̡̭̬̻̦̍̌ ̸̌̔̌̌̚ Ͷ ̔̌ ̦̥̖̬̌́ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌, ̡̺̖̬̌ ̦̌
ʽ̨̬̬̖̯̔ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̛̛̣ ̨̪̦̖ ̔̌ ̱̦̌́̚ ̛̖̭̯̏ ̌̚ ̦̖́. ˄̛̏! ʺ̨̨̦̐ ̶̛̛̭̖̥̔ ̵̛̥̦̌̌, ̨̡̡̯̌ ̖̍
̸̨̯̣̖̖̦̏̌ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̣̌̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̯̱̜ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̪̬̻̣̙̔̌̔̌ ́ ̛̬̔́.

˃̨̐̌̏̌ ̯̖ ̨̐ ̨̛̪̣̖̦̣̐̔̌ ̭ ̨̙̣̭̯̌ ̛ ʪ̨̬̣̭̌ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʻ̖̖̜̔ ̔̌ ́ ̛̛̬̹̔. ʯ̨̨̺̯̌ ̛̖̦̔ ̨̯̬́̔ ̨̡̛̬ ̨̜̖̔̔ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̡̻̥ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐
̨̨̬̖̍̔̏ ̛ ̛̦̖ ̨̨̯̬̦̌ ̛̐ ̵̛̱̭̖̯̥̖ Ͷ ̵̻̬̏̏́̌ ̭̻̭̖̥̏ ̨̦̍̌̏, ̨̨̺̯̌̚ ̵̨̖̏̔̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏
̶̛̛̪̣̖̦̦. ˃̨̐̌̏̌ ̵̛̬̖̹̥̖ ̔̌ ̖̥̔̌̔ ̨̭̏́ ̡̨̭̬̥̖̦ ̨̛̪̬̦̭ ̻̏̏ ̨̜̦̯̏̌̌ ̛ ̸̵̡̛̪̬̥̖̌̌ ̨̡̛̬̯̖ ̭
̸̡̛̛̭̏ ̶̛̭̯̬̖̣, ̨̺ ̵̱̭̪̥̖́ ̔̌ ̭̻̖̬̖̥̍, ̡̨̯̌ ̭̖ ̵̦̥̖̌̔́̏̌ ̔̌ ̛̭̪̭̥̌ ̸̭̯̌ ̨̯ ̶̛̛̪̣̖̦̦̯̖. ʻ̨
̛̱̏! ʽ̺̖ ̨̺̥ ̛̐ ̵̦̪̦̥̖̌̌̔̌, ̛̦̱̭̦̯̖̐ ̨̡̛̬ ̵̡̨̭̻̭́̌ ̸̡̛̛̭̏ ̛̪̣̖̦̖̦ ̛̙̖̦; ̌ ̻̺̖̬̯̔́̌ ̦̌
ʽ̨̬̬̖̯̔ ̵̡̨̛̪̬̏̌̌ ̭ ̡̨̛̪̖ ̌̚ ̨̖̦̔ ̵̨̭̱ ̨̻̬̔̏.

ʯ̛̭̯̦̣̌̌ ˃̛̱̬̦, ̡̨̯̌ ̸̖ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ̥̱ ̛̦̦̖̭̣̌ ̛̖̣̦̐̍̌ ̬̦̌̌.

Ͷ ʽ̡̯̻̖̔ ̦̖̹̌̚? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ̨̯̜.

Ͷ ʯ̦̥̌, ̨̨̺̯̌̚ ̯́ ̛̥ ̨̐ ̡̌̌̚, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̱̥̬̖ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʪ̨̬̣̭̌. Ͷ ʽ̣̖̐̔̌ ̛̦, ̡̭̹́̌
̸̨̡̹̖̌̏̌ ̔̌ ̛̛̏̔ ̡̨̨̦́̐, ̨̪̭̣̖ ̸̬̖̖: ͣʺ̨̛̬̥̖̣̐. ʶ̙̖̯̖̌ ̦̌ʺ̨̛̬̥̖̣̐, ̸̖ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌ ̖ ̡̯̱͞.
ʻ̨̛̺ ̨̬̱̔̐ ̦̖ ̡̌̌̚. ʻ̨ ̛̬̌̌̔̚ ̛̭̖̯̦̯̖ ̜ ̨̭̣̏̌ ́ ̵̨̪̬̖̥̖̐̍̌ ̯̥̌, ̡̨̻̖̯̔ ̵̛̻̦̔̌̚. ʦ̸̖̖ ̨̯
̶̥̖̭̖ ̦̭̥̌̌ ̛̣̖̙ ̨̪̔ ̖̣̖̦̌̚ ̨̛̥̣̐̌ ̡̬̜̌ ˃̛̛̖̣̦̐.

Ͷ ʽ̯̖̖̯̖̏̔ ̥̖ ̯̥̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦.

ʽ̛̯̖̣̏ ̨̐ ̨̔ ̖̦̔̌ ̨̡̛̥̣̐̌ ̡̬̜̌ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏. ˃̥̌ ˃̛̱̬̦ ̵̬̱̦̣̌ ̛ ̡̥̬̌ ̨̐
̨̻̬̦̣̍̐̌, ̯̌ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̨̛̛̛̪̥̭̣̣, ̸̖ ̖ ̥̻̬̯̻̏. ʻ̨ ʪ̨̬̣̭̌ ̭̖ ̬̣̏́̚ ̏ ̨̨̨̛̦̖̪̙̦̯̔̏ ̨̯̣́, ̌
̭̖̯̦̖ ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̡̻̥ ̨̛̭̯̖̏ ̣̖̀̔ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʶ̨̻̭̦ ̨̜̖̔̔! ʮ̨̡̖̭̯̌ ̖̍ ̭̻̯̔̍̌̌ ̡̻̥ ̨̦̖̐. ʤ̣̌ ̛̙̯̖̏ Ͷ ̪̬̖̔ ̦̭̌ ̛̣̖̙ ̭̥̌
ʺ̨̛̬̥̖̣̐, ̛̭̣̦̯̌̏́ ̶̡̨̨̪̻̣̖̏̔ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔. ʿ̨ ̸̥̖̌ ̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌ ̨̐ ̨̪̦̖̥̌̚, ̡̡̨̯̌ ̨̐
̵̨̪̦̌̌̚ ̨̡̛̬̯̖.

ʯ̨̨̺̯̌ ̭̣̯̌̏̌̌ ̦̌ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖ ̨̯ ˓̐̌ ̭̖ ̨̦̭̖̣̌ ̦̣̻̙̌̔ ̛ ̛̹̬ ̸̡̌ ̨̔ ̦̜̌-̵̛̣̱̯̖̐
̨̡̛̬̭̐ ̨̛̱̭.
ʯ̯̱̜̌ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̭ ̨̨̛̣̖̦̖̍̌̐̐̏ ̛̛̦̣̏̔̐̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̐ ̨̛̯̦̖̭̣ ̏ ʫ̴̖̣ ʥ̛̬̦̬̌̔; ̌ ʥ̛̬̦̬̌̔
̛̣̻̣́̚̚ ̔̌ ̛̐ ̨̪̭̬̖̺̦̖ ̛ ̭̖ ̸̛̱̣̌̔̚ ̨̺ ̌̚ ̨̡̛̦̭̣̌ ̸̣̯̏̌̌. ˃̨̐̌̏̌ ̬̻̪̦̣̔̌ ̡̛̯̌̏̏̌̌̚, ̭̻̬̣́̚
̡̛̣̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ˈ̨̛̱̬̦̏, ̛ ̸̖̬̦̌ ̡̭̦́̌ ̪̦̣̌̔̌̌ ̦̌ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱.

Ͷ ʽ, ̨̡̛̙̖̭̯ ̣̖̀̔ ̨̯ ʻ̨̬̌̔̌ ̦̌ ˈ̣̖̯̌! Ͷ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̭̖ ̨̯̜. Ͷ ʯ̨̺̌ ̵̨̯̣̻̭̦̯̖̍̌


̶̛̖̭̦̯̔̌̌ ̦̌ ̭̥̻̬̯̯̌ ̨̯ ̨̛̯̚ ̸̨̡̖̏? ˁ ̨̨̥̦̐ ̡̛̥̻ ̛ ̯̬̱̔ ̭̯̖ ̨̛̦̖̭̣̔ ̦̭̥̌̌ ̨̨̭̖̯̦̯ ̨̡̛̪̬̣̯̖́
̌̚ ̨̦̹̖̯̌ ̪̣̖̥̖.

ʻ̨ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̨̛̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʻ̖, ̯̱̜ ̖ ʺ̨̛̬̥̖̣̐ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̨̥̻̺̐ ̶̨̖̍ ̛ ̵̨̛̭̯̬̯̌̏ ̬̏̌̐ ̦̌ ̨̡̛̬̯̖; ̶̨̖̣̖̖
̛̣, ̺̖ ̛̦ ̻̖̍̔ ̨̯ ̨̨̪̥̺. ʤ ̛ ̔̌ ̦̖ ̶̨̖̣̖̖, ̛̹̖̍̏̌ ̛̣ ̔̌ ̨̛̭̯̥̌̏ ̸̨̡̖̏, ̨̪̬̖̦̌̚ ̨̯ ̡̭̬̻̯̍̌,
̔̌ ̭̖ ̣̏̌́ ̡̨̯̌ ̣̖̹ ̡̬̜̌ ̪̻̯́?

Ͷ ˃̻̜ ̖, ̦̖ ̛̹̖̍̏̌ Ͷ ̨̪̬̱̥̣̔̌ ʥ̛̬̦̬̌̔. Ͷ ˁ̻̯̔̍̌̌ ̨̐ ̖ ̨̪̙̖̣̣̌̌.

ʿ̨̭̣̖ ̖̣̏̚ ˃̛̱̬̦ ̏ ̨̛̭̭̯̖̦̍̏́ ̛̭ ̨̥̔ ̛ ̨̻̣̔̐ ̭̖ ̛̛̬̙̣̐ ̌̚ ̨̦̖̐.

ʤ ̡̨̨̯̐̌ ˃̛̱̬̦ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̭̖ ̛̯̬̻̦̣̐̌̚ ̨̯ ̡̥̬̌̌, ̸̖̖̏ ̛̣̔̏̌̌ ̨̪̬̣̖̯̯̌; ̛ ̡̨̯̌ ̭̖


̛̭̻̱̣̍̔, ̻̬̦̣̌̚ ̸̛̭̣̻̦̖̏ ̸̛̣̻ ̨̪ ̛̖̣̖̦̯̖̚ ̡̛̪̻̪. ˃̨̐̌̏̌ ̭̖ ̛̭̻̱̣̍̔̌ ̏ ̨̦̖̐ ̛ ̵̨̬̬̭̯̯̌̍̌ ̦̌
ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔, ̯̌ ̭̖ ̛̦̦̣̌̔̐̌ ̛ ̛̭ ̡̬̖̻̣: ͣʦ̸̡̛̛̭̯̖ ̛̥ ̖̣̔̌ ̛ ̨̛̛̯̥̦̣̌ ̛̦̔ ̵̍́̌ ̸̛̥̬̦̌ ̛
̨̛̛̪̬̪̯ ̨̯ ̨̣̚. ʤ̣̌ ̦̭̯̌̌̏̌ ̨̦̏ ̖̦̔. ˃̡̱ ̺̖ ̛̙̖̌̏́̚ ̏ ̛̥̬ ̛ ̺̖ ̭̖ ̨̡̯̬̖̌ ̨̯ ̨̬̔ ̛ ̛̥̖; ̯̻̜ ̺̖
̨̭̯̌̏́ ̡̭̦̯́̌̌ ̌̔̚ ̻̬̐̍̌ ̛̭, ̛̛̣ ̨̪̦̖ ̦̖ ̺̖ ́ ̵̻̬̣̥̏́ ̵̻̬̱̏ ̨̛̦́, ̡̨̨̛̯ ̸̨̛̥̍̌.͞

ʯ̨̯̌̏̌ ̛̭ ̛̬̣̍̌̚ ̨̨̦̏ ̛̥̖ ̛ ̭̖ ̡̦̬̖̻̣̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌, ̡̨̨̖̯ ̦̌ ̡̛̖̌̚ ̦̌ ʦ̵̨̛̻̬̦̯̖̏ ̴̛̖̣
̸̨̨̦̣̌̌̏̌̚ ʿ̨̛̖̣̯̖̣̏ ̦̌ ̭̻̯̔̍̌̌; ̛̙̣̌̏́̚ ̭̬̖̔ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̛ ̡̨̯̌ ̸̛̭̪̖̖̣̣ ̸̨̛̯̍̌ ̛̥, ̨̨̛̪̥̣̣
̛̐ ̔̌ ̬̯̌̍̌̏́̚ ̨̨̛̪̬̖̹̦̯̔ ̥̱ ̛̥̖ ̛ ̔̌ ̨̐ ̭̥̯̯́̌ ̌̚ ̨̬̖̦̔ ̏ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭. ʤ̣̌ ̭̻̭ ̭̥̦̯́̌̌
̦̌ ̨̛̥̖̯ ̦̖ ̨̥̙̣̌ ̔̌ ̨̛̪̬̥̖̦ ̨̡̬̜̔̌ ̦̬̌̏̌ ̛̭, ̨̛̦̯ ̡̪̻ ̔̌ ̛̬̌̍̌̏̚ ̨̡̬̜̔̌ ̛̭̯̬̯̖̌ ̡̛̭̥̖̯ ̭
ʺ̨̨̨̛̬̯̯̖̐̏ ̛̭̣̱̐; ̛ ̸̨̖̭̯ ̵̨̖̣̔ ̔̌ ̨̛̦̐ ̨̡̛̬̯̖ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̶̡̨̛̦̖̣̦̌ ̵̛̬̬̌̍ ̥̻̙̖, ̡̥̬̌̌ ̸̖
̯̱̜ ̦̖ ̭̖ ̨̦̬̖̣̌̏ ̦̌ ̨̙̏̔̌. ʯ̨̨̺̯̌ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̭̖ ̦̣̌̔́̏̌ ̔̌ ̨̛̪̌̚ ̨̦̬̌̔̌ ̛̭ ̸̬̖̚ ̛̛̭̥̬̖̦̖ ̛
̨̨̪̯̜̦̭̯̌.

Ͷ ʻ̥́̌ ̨̐ ̸̖̖̏ ʺ̨̛̬̥̖̣̐ Ͷ ̡̣̌̏̌̚ ̨̯̜, Ͷ ̣̌̌ ̛̦̥̜̯̖̏̌̏̌ ̔̌ ̦̖ ̛̍ ̵̨̬̬̭̯̯̌̍̌ ̦̌


˃̱̬̥̬̌̍̌ ̔̌ ̸̦̣̖̖̌̏ ̵̨̛̭̯̬̯̌̏̌ ̥̻̭̯ ̵̻̬̱̏ ʥ̛̬̖̯̣!

ʯ̯̱̜̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̡̭̻̯̣̌ ̸̛̖̬̦́ ̛̭ ̸̥̖ ̦̌ ̨̯̜̦̌ ̨̥̭̯́ ̛ ̸̖̖̏ ̦̖ ̨̐ ̨̦̭̖̣ ̦̌ ̨̜̍, ̌
̸̨̛̪̬̖̪̯̣̔̌ ̔̌ ̨̛̬̍̌̏ ̭ ̡̣̻ ̛ ̡̨̛̪̖. ʻ̨ ̦̖ ̨̨̪̣̣̏́̏̌̚ ̨̡̛̬̯̖ ̔̌ ̡̪̬̖̭̖̯̌ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐
̨̨̬̖̍̔̏ ̛̛̣ ̔̌ ̭̖ ̛̛̪̬̣̙̯̍̌̏̌ ̨̔ ̨̛̥̣̯̐̌̌, ̡̨̻̖̯̔ ̸̨̛̪̣̏̌̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌. ˈ̱̌̔-̖̦-ʫ̣̖̯ ̨̛̣̍
̸̨̦̬̖̖̦̌ ̨̨̦̏̌ ̨̥̭̯́, ̨̺ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ʺ̨̛̣̐̌ ̦̌ ̴̸̡̛̖̣̖̭̯̌̌ ̨̡̖̜̔̏̌, ̛ ̡̨̨̭̬ ̨̡̛̬̯̖ ̛̖̣̏̚ ̔̌
̛̛̪̯̯̏̌̚ ̡̯̻̌̏ ̱̙̭̌ ̨̯ ̨̦̖̐, ̸̖ ̨̐ ̨̡̛̛̣̣̌̍̌́̚ ̸̨̯̣̖̖̔̌. ʤ ʪ̨̬̣̭̌ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌:

Ͷ ʽ̯ ̨̛̥̖̯ ̭̖ ̨̡̯̌̌̚, ̣̌̌ ̛̭ ̨̭̯̹̌̏̌ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖; ̛ ̦̖ ̖ ̛̣ ̬̦̏́̌ ̥̻̣̯̏̌̌, ̸̖ ̨̯̜ ̖ ̛̭̦
̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛ ̨̛̪̖̣̯̖̣̏ ̦̌ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔?

ʤ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏:

Ͷ ˃̻̜ ̭̻̥ ̸̱̣̏̌ ̛ ̌̚. ʻ̨ ̡̨̌ ̛̭ ̛̥ ̛̪̬̯̖̣́, ̨̥̣́ ̯̖ ̔̌ ̦̖ ̨̐ ̨̪̯̬̹̏̌́.


ʧ̣̌̏̌ XIV

ʿ̨̛̻̯̖̹̖̭̯̖̯̏ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ʻ̨̛̖̦̬ ̡̻̥ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔

ʶ̨̨̯̐̌ ̛̭ ̨̛̯̹̣̌ ʸ̯̯̀̌̌ ̛̥̌̚, ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̛̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌ ̨̛̦̏ ̛̖̭̯̏ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔. ʯ̨̨̺̯̌
̶̡̨̛̦̖̣̦̌, ̨̺ ̛̛̣̍ ̛̱̭̪̖̣ ̔̌ ̭̖ ̭̪̭̯̌́ ̨̯ ̦̖̌̍̐̌ ̛ ̔̌ ̛̪̬̖̙̖̯̏́ ̡̡̦́̌ ̛̛̥̦̯̖̚ ̨̭̯̱̖̔̏ ̛̚
̡̛̪̱̺̦̌̌, ̛̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̔̌ ̛̬̯̔́ ̛̱̖̙̺̖̍ ̛̪̬ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ̸̛̛̬̦̦̯̖̐̌ ̛̛̬̦̯̖̣̍̌ ̛̐
̨̛̯̖̣̏ ̪̬̖̔ ̡̬̣̌́. ʰ ̡̨̛̦́ ̡̛̣̌̏̌̚, ̸̖ ̶̣̯́̌̌ ̡̬̙̖̭̏̌̌ ̨̡̜̭̏̌ ̭̖ ̖ ̨̛̯̯̖̣̣̐̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏, ̌ ̛̬̱̔̐
Ͷ ̸̖ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̺̖ ̭̖ ̨̭̪̯̜̌̏̌ ̏ ̸̨̛̖̬̯̯̖̚ ̦̌ ˇ̖̣̱̦̌̐̔; ̛̯̬̖̯ ̛̯̻̬̖̣̏̔, ̸̖ ʺ̨̛̬̥̖̣̐ ̖
̛̦̣̌̐̌̚, ̌ ̸̛̖̯̻̬̯̏ Ͷ ̸̖ ̖ ̨̨̥̭̦̌̐̽̌ ̨̯ ̡̨̬̦̔̌̌ ̛ ̨̛̭̯ ̯̥̌ ̡̨̯̌ ̡̥̖̦̦̌̌ ̭̯̯̱̌́. ʻ̨ ̏ ̨̖̦̔
̸̡̛̛̭̏ ̛̛̣̍ ̛̭̻̣̭̦̐̌: ̸̖ ̛̪̬̖̔ ̡̬̌́ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̭̖ ̨̬̬̣̌̍̌̚ ̡̨̜ ̖ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖Ͷ ̭̥̌ ˃̛̱̬̦,
̛̭̦ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦.

ˁ̡̬̻̍ ̛ ̵̭̯̬̌ ̨̛̖̣̍̚ ̨̯̐̌̚ ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ʻ̨̛̖̦̬; ̛ ʺ̨̬̖̦̏ ̡̬̖̣̌:

Ͷ ʦ ̯̱̜ ̛̭̻̥̦̖̦̖ ̛̭ ̸̛̛̣ ̪̬̻̭̯̻̯ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐! ʻ̥́̌ ̛̣ ̡̡̌ ̔̌ ̬̖̬̖̥̌̍̚ ̛̛̭̯̦̯̌̌, ̯̌ ̔̌


̦̖̥̌̚ ̨̯̻̬̏̔, ̸̖ ̛̦ ̖ ̨̨̭̪̣̖̯̣́ ̦̜̌-̨̨̨̣̹̯?

ʤ ˃̨̛̦̣̐ ̨̭̻̺ ̙̖̣̖̣̌ ̔̌ ̱̦̖̌̚ ̸̨̪̖̖̏ ̌̚ ̭̻̯̔̍̌̌ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ̸̖̖̏ ̛̭ ̛̣̍ ̛̦̱̥̣̌
̔̌ ̛̪̬̯̌ ̡̦̯̯̻̌̌ ̶̡̨̛̦̖̣̦̌, ̨̺ ̛̱̥̖̖̣ ̔̌ ̭̖ ̛̙̯̔̏̌ ̨̨̪̯̜̦̌; ̣̌̌ ̬̣̏́̏̌, ̸̖ ˃̛̱̬̦ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̖
̛̦̣̌̐̌̚ ̛̛̣ ̨̨̥̭̦̌̐̽̌ ̖̍̚ ̦̖̙̌̔̔̌ ̌̚ ̛̛̣̖̦̖̍̌̏̚ ̛ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ ̭̖ ̡̨̻̭̣̌ ̡̨̯̌ ̛̥̭̣̖̣ ̌̚ ̛̥̐̌,
̡̨̨̯̐̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̺̖ ̨̐ ̱̦̖̌̚ ̭̻̭ ̨̛̭̱̬̦̭̯̐. ʯ̯̱̜̌ ̜ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʽ̛̪̭̦̌ ̭̌ ̛̯́ ̖̣̔̌, ̡̨̣̖̯̖̣̏̌̔ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ̛ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̥̭̣̯̍́. ˃̨̡̱-̛̙̏


̨̨̛̪̦̔̍ ̛̭̻̥̦̖̦́ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̭̖ ̨̡̙̯̌̌ ʺ̨̨̨̨̬̯̐̏ ̨̖̣̔, ̶̨̖̣̺́ ̔̌ ̛̦ ̯̣̭̦̖̌ ̡̻̥ ̛̛̪̬̻̬̦̍̌̚
̨̡̛̪̭̯̻̪.

ʻ̨ ̨̯ ̡̭̬̻̍ ʺ̨̬̖̦̏ ̡̭̹́̌ ̛̣̍̌ ̛̱̣̌̐̍̌̚ ̡̬̭̻̻̌̔̚ ̛ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌̌:

Ͷ ʿ̛̛̬̻̬̦̍̌̚ ̛̣, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀? ʤ̡̨ ̛̭̦̻̯ ̛̥ ̨̛̬̍̔ ̣̖̦̐̌̔ ̛̚ ̨̡̛̬̭̯̖̐ ̛̖̬̔̍, ̡̨̌ ̛̣̦̖̖
̏ ̨̡̨̛̏, ̡̨̌ ̨̨̯̣̯́ ̥̱ ̛̣̖̙ ̨̨̦̖̪̬̖̦̐̍̌, ̨̯̐̌̏̌ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̺̖ ̨̪̻̬̥̍̌̚. ˃̬̻̥̐̏̌ ̔̌ ̨̐ ̛̬̔́,
̖̍̚ ̔̌ ̱̐̍́ ̨̛̦̯ ̸̭̌.

Ͷ ʦ̡̨̣̖̯̖̣̌̔ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̨̛̦̣̐, Ͷ ̖̔̏̌ ̛̣ ̛̍ ̨̪̙̖̣̣̌ ̨̨̨̪̦̔̍ ̨̦̖̺


̛̭̦̻̯ ˈ̨̛̱̬̦̏. ˃̨̜ ̛̍ ̛̬̖̹̣, ̸̖ ̡̯̱ ̛̭ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̨̪̖̦̌̌̚, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̡̨̻̖̯̔ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍ ̬̱̖̔̐̌̔
Ͷ ̡̯̱, ̨̪̔ ̛̛̬̙̯̖̐ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌. ʽ̯ ̨̛̥̖̯ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˃̛̱̬̦ ̯̖ ̨̛̪̬̥̏̌̏̌̚ ̔̌ ̦̖ ̨̛̬̹̍̔ ̭̥̌̌
̭̬̖̔ ̸̛̖̬̦̯̖ ̵̛̪̣̌̌̚ ̦̌ ̛̦̖̹̦̯̖̔ ̛̭̯̬̹̦̌ ̛̦̔.

Ͷ ʻ̖ ̛̭ ̨̛̪̣̌̚ ˃̛̱̬̦ ̨̯ ̵̛̪̣̯̖̌̌̚, ̌ ̭̖̐̌ ̥̖ ̛̻̪̬̹̏̌̚ ̔̌ ̛̔̌ ̛̪̬ ̨̦̖̐ Ͷ ̡̛̦̣̏̌̌


ʺ̨̬̖̦̏. Ͷ ʿ̨̔ ̛̛̬̙̯̖̐ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌, ̡̹̌̏̌̚! ʪ̌, ̡̨̯̌ ̶̛̪̣̖̦̦̌ ̦̌ ʿ̨̭́̌. ʪ̨̻̣̐ ̭̖ ̵̡̨̣̖̍̌,
̛̪̬̖̔ ̔̌ ̨̜̔̔̌ ̦̭̥̌̌, ̌ ̭̖̐̌ ̭̻̙̣̥̌́̏̌, ̸̖ ̨̐ ̵̨̛̭̯̬.

Ͷ ʻ̖, ̡̨̣̖̯̖̣̏̌̔ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̨̛̦̣̐, Ͷ ̨̺̥ ̨̨̛̬̹̐̏ ̡̯̌̌, ̦̜̌̚ ̨̖̦̔:
ʿ̨̭̻̯́ ̖ ̨̨̯̬̖̦̏. ˁ̨̨̦̏̍̔̌ ̨̜̖̔̔ ̦̭̥̌̌; ̨̨̭̦̏̍̔̌ ̛̭ ̛ ̔̌ ̨̭̯̦̖̹͙̌ ̛̛̣ ̔̌ ̛̭ ̛̻̬̹̏̏.

˃̨̐̌̚ ̸̛̥̻̣̣̯̌̏̌̌ ʺ̛̖̣̦̌ ̨̪̬̱̥̣̔̌̌:


Ͷ ʻ̖ ̛̭ ̯̬̻̜̐̏̌ ̨̡̯̯̱, ʺ̨̬̖̦̏. ʦ̛̖̬̦ ̨̭̣̏̌ ̸̛̬̖̖̚: ̯̱̜ ̛̭̻̥̦̖̦̖ ̖ ̨̯ ʺ̨̨̬̯̐. ˃̬̻̦̖̹̐
̛̣, ̨̡̨̪̬̹́̏̌ ̭̖ ̦̌ ̨̦̖̯̐̏̌̌ ̨̣̏́.

Ͷ ˁ̵̯̬̻̯̌ ̨̯ ʺ̨̨̬̯̐ ̦̖ ̺̖ ̥̖ ̛̱̻̬̙̔ ̔̌ ̛̪̻̣̦́̚ ̨̪̖̣̯̏́̌ ̦̌ ̡̬̻̯̏̌Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌


ʺ̨̬̖̦̏. Ͷ ʤ ̡̨̌ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̭̖ ̨̛̹̍ ̌̚ ̥̖̦, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀, ̨̯ ̜̔̌ ̛̥ ̶̛̛̭̪̻̯̦ ̨̯ ̶̨̛̜̯̖̍ ̛̭.

Ͷ ʻ̖ ̨̥̐̌ ̔̌ ̛̯ ̨̪̥̌̏́̔̏̌̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̨̛̦̣̐. Ͷ ʤ̣̌ ̦̌̔ ̶̨̛̜̯̖̍ ̛̭ ̛̥̥̌ ̪̻̣̦̌ ̣̭̯̏̌.
ʿ̬̺̥̌̌ ̛̐ ̯̥̌, ̡̨̻̖̯̔ ̭̥̌ ̬̖̹̌.

ʻ̨̛̺ ̸̨̪̖̖̏ ̦̖ ̡̛̬̖̣̌̚ ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ̛̬̣̌̔̌̌̚; ̨̪̭̣̖ ̦̪̱̭̦̣̌̌̌ ̡̡̛̬̣̭̯̖̌ ̨̡̨̛̪. ˁ̡̬̻̍
̦̯̖̙̣̌̌̌ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐, ̨̪̦̖̙̖ ̥̱ ̭̖ ̨̭̯̬̱̣̏̌, ̸̖ ʺ̨̬̖̦̏ ̖ ̨̖̱̥̣̍́̌̚; ̛ ̛̪̯̣̌̌̚
ʺ̛̖̣̦̌ ̛̣̔̌ ̦̖ ̺̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ́ ̛̱̻̬̙̔ ̭̻̭ ̨̭̯̏́̌ ̛̭̣̌.

Ͷ ʺ̨̨̦̐ ̨̥̐̌ ̔̌ ̨̭̯̬́ ̭̬̖̺̱ ̨̨̛̛̪̬̙̺̯̔̌ ̨̣̚ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ̯́. Ͷ ʤ̣̌ ̦̥̥́̌ ̣̭̯̏̌
̨̛̪̬̯̏ ̨̣̯̏́̌ ̦̌ ̨̛̦́, ̨̺ ̡̛̭̯̌ ̔̌ ̛̭ ̨̛̯̯̔̌. ˃̱̜ ̛̛̭̌̏̚ ̨̭̥̌ ̨̯ ̯̖̍. ʤ̡̨ ̙̖̣̖̹̌ ̔̌ ́
̛̱̻̬̙̹̔, ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̐ ̨̛̭̯̬̹ ̛̦̭̣̌̌. ʤ̣̌ ̨̥̙̖ ̛̍ ̭̖̏ ̨̺̖ ̛̥̌ ̸̛̦̦̌ ̔̌ ̨̛̪̬̥̖̦̹
̨̛̬̖̹̖̦̖̯ ̜.

ʤ ʺ̨̬̖̦̏ ̨̛̯̹̣̌ ̛̪̬ ʻ̨̛̖̦̬ ̛ ̡̬̖̣̌:

Ͷ ˁ̨̨̥̍̐, ̻̺̖̔ ˈ̨̛̱̬̦̏̌. ˃̬̻̥̐̏̌ ̔̌ ̛̬̔́ ̛̭̦̌ ̛̭, ̛̛̣ ̨̪̦̖ ̛̖̭̯̏ ̌̚ ̨̦̖̐, ̯̻̜ ̡̨̯̌
̡̯̱ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̡̛̭̌ ̔̌ ̨̛̭̯̬ ̨̬̱̔̐, ̨̭̖̦̏ ̔̌ ̨̡̪̬̯̌̌, ̨̨̖̯̔̔ ̭̯̦̖̌ ̯̻̬̖̏̔ ̡̨̻̭̦. ˋ̡̜̌̌ ̥̖ ̡̯̱ ̛
̨̦̔̌ ̭̖ ̻̬̦̌̏̌̚.

˃̨̐̌̏̌ ʻ̨̛̖̦̬, ̨̖̯̍̌̚ ̨̯ ̵̭̯̬̌ ̛ ̨̛̯̬̖̏̐, ̨̡̛̪̭̣̌̌ ̔̌ ́ ̛̱̻̬̙̔, ̨̦ ʺ̨̬̖̦̏ ̦̖


̨̨̨̛̯̬̣̐̏̌ ̨̛̦̺ ̛ ̨̛̯̹̣̌ ̏ ̨̡̨̛̪̯̖ ̛̭; ̌ ̡̨̨̯̐̌ ̨̦̭̯̦̣̌̌̌ ̨̱̯̬, ̖̣̏̌̚ ̡̨̦ ̛ ̨̛̪̯̖̣̣̐̌.

˃̨̛̦̣̐ ̛̣̍ ̨̛̪̖̣̣̏ ̡̨̛̦̜ ̔̌ ̦̖ ́ ̛̻̪̬̏̌̚ ̛̛̣ ̨̨̭̻̪̬̙̏̔̌ ̨̡̨̛̯̬̯. ʻ̨ ̨̺̥ ̨̪̖̣̌ ̦̌
̪̻̯, ̡̛̭̣̏̌ ̨̯̬́̔ ̨̯ ̦̜̌-̨̛̛̪̯̦̯̖ ̛ ̵̛̬̬̌̍ ̸̛̛̬̦̦̐̌ ̛̛̬̦̯̖̣̍̌ ̸̨̦̖̣̌ ̭ ʺ̣̱̦̌̍̐.

Ͷ ʥ̨̻̬̚ ̯̬̻̦̖̯̖̐ ̭̣̖̔ ̦̖́ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̛̥ ̨̯̜, Ͷ ̣̌̌ ̯̻̜, ̸̖ ̔̌ ̦̖ ̛̏ ̛̖̣̖̙̌̍̚. ʻ̨ ̡̨̨̯̐̌
̦̣̖̖̌̏̚ ̏ ̡̛̪̱̺̦̌̌, ̨̡̪̙̖̯̖̌ ̭̖, ̡̨̌ ́ ̛̪̣̹̌̌̚ ̨̨̪̭̦̭̯̌; ̦̖ ̭̖ ̛̣ ̻̬̦̖̌̏̚ ̛ ̨̯̐̌̏̌, ̪̖̯̖̌̚ ́
̡̡̨̯̌ ̨̥̙̖̯̖. ʰ̡̭̥̌ ̸̨̖̍̌ ̶̡̨̛̦̖̣̦̌ ̨̯ ̭̏̌ ̔̌ ̨̛̯̯̔̌ ̦̪̬̖̌̔ ̛ ̔̌ ̬̱̦̯̌̌́̚̚ ̡̨̡̨̨̣̯ ̖
̨̨̻̥̙̦̏̚ ̸̨̪̖̖̏.

˃̻̜ ˃̨̛̦̣̐ ̛̛̪̬̯̣̌̚ ̨̪-̨̣̥̐́ ̨̯̬́̔, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̻̦̥̖̬̣̏̌́̏̌̚ ̸̨̨̯̦̣̌̌, ̛ ̥̖̙̱̔


̶̨̛̜̯̖̍ ̨̛̥̣̌ ̖̭̖̯̔ ̶̡̨̛̛̦̦ ̭ ̛̬̖̖̬̦̏̚ ̡̨̦̖. ˃̖ ̨̛̪̭̣̖̣̔̏̌ ʺ̨̬̖̦̏, ̌ ̯́ ̭̖ ̨̛̯̪̬̣̌̏̌ ̦̌ ̀̐
̪̬̖̚ ˀ̨̛̖̦̐ ̛ ̛̭̯̦̣̐̌̌ ̨̔ ̨̬̖̖̯̖̍̐̏ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦ ̦̌̔ ʯ̸̛̬̦̯̖̔̌ ̖̖̬̌̚; ̯̥̌ ̭̪̬̣́̌, ̨̪̦̖̙̖
̡̬̖̯̌̌ ̛̣̍̌ ̨̨̪̻̣̦̦̏̔̌ ̛ ̻̬̍̌̚, ̯̌ ̦̖ ̦̖̣̌̌̚ ̡̡̌ ̔̌ ́ ̸̪̬̖̭̖̖. ʯ̯̱̜̌ ̶̨̛̜̯̖̍ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̭̖
̡̛̬̬̯̌́̚ ̛ ʺ̨̬̖̦̏ ̛̐ ̛̪̯̣̌̌̌̚:

Ͷ ʪ̌ ̦̖ ̛̍ ˃̨̛̦̣̐ ̔̌ ̡̛̭̌ ̔̌ ̥̖ ̻̪̬̖̏̚? ʰ̛̣ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̭̖ ̛̪̬̖̭̯̬̹̌ ̔̌ ̛̥ ̛̪̬̯̌


̨̨̪̥̺̯̌, ̨̺ ̨̡̯̌̌̚ ̛̪̬̖̔?

Ͷ ʰ ̨̨̖̦̯̔, ̛ ̨̨̬̱̯̔̐ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʺ̣̱̦̌̍̐. Ͷ ʻ̥́̌ ̛̣ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̹̌̏̚?

Ͷ ʻ̖ Ͷ ̡̣̌̌̌̚ ̯́.
Ͷ ˃̨̐̌̏̌ ̭̻̥ ̣̻̙̖̦̔ ̔̌ ̛̯ ̨̨̪̥̦̐̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʺ̣̱̦̌̍̐, Ͷ ̡̥̬̌̌ ̛ ̨̛̪̬̯̏ ̨̣̯̏́̌ ̛̭.
ʪ̨̡̻̣̍ ̛ ̨̨̪̻̣̦̖̦̏̔ ̖ ̡̯̱ ˁ̨̛̛̬̦, ̯̌ ̡̛̬̖ ̭̥̻̬̯̦̌ ̵̪̣̌̌̌̚ ̛ ̌̚ ̸̨̡̖̏, ̛ ̌̚ ̬̏́̚.

Ͷ ˃̨̐̌̏̌ ̥̖ ̵̛̪̬̖̻̬̣̏ ̦̌ ̨̛̯̻̦̏̔́ ̬̍́̐ ̯̻̜, ̡̡̨̯̌ ̨̐ ̛̪̬̌̏ ̨̦̬̻̯̌̔ ̛̏Ͷ ̡̬̖̣̌
ʺ̨̬̖̦̏, Ͷ ̡̛̦̌ ̺̖ ̭̖ ̨̛̪̯̥̌ ̔̌ ̪̬̖̪̣̱̥̏̌ ̨̯̥̔̌.

ʦ̨̣̀-̨̦̖̣̏̀, ʺ̣̱̦̌̍̐ ́ ̨̯̖̣̏ ̨̔ ʯ̸̛̬̦̯̖̔̌ ̖̖̬̌̚. ˃̥̌, ̥̖̙̱̔ ̨̛̬̭̣̯̖̍̌ ̭ ̡̛̛̯̬̻̭̯


̖̬̖̯̔̌ ̨̪ ̸̨̛̛̯̦́̚ ̬̍́̐, ̨̛̥̣̌ ̡̛̛̭̬̯ ̛ ̵̨̛̬̦̦̌́̏̌ ̨̡̛̣̔ ̛ ̨̭̣̖̌̏; ̨̨̺̯̌̚ ̸̬̖̚ ̵̯́ ˃̨̛̦̣̐
̪̬̺̣̌̌ ̶̨̨̛̖̭̯̦̭̏ ̛̪̬ ̨̛̭̯̖̏ ̡̛̛̣̍̚ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔. ʰ̸̡̛̣̌̌̚ ̔̌ ̪̦̖̌̔ ̨̦̺ ̛ ̔̌ ̛̬̖̯̐́̚
̛̖̏̔̚̚, ̨̪̭̣̖ ̡̨̛̛̪̬̖̭̣ ̡̬̖̯̌̌ ̭̬̖̔ ̛̣̖̯̖̍̔ ̛̥̻̣̐ ̛̪̬̖̔ ̬̭̻̥̦̖̌̏̌̚. ʰ ̨̡̨̯̔̌ ̸̨̨̖̬̖̦̯̏
̶̭̣̻̦̖ ̨̛̬̣̐́̏̌̚ ̛̌̔̚̚ ˁ̛̛̦̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌, ̌ ̛̭̖̙̯̏́ ̛̱̯̬̦̖̦ ̯̻̬̏́ ̦̣̖̯̣̌́ ̔̌ ̡̬̻̭̌̌̚ ̛̥̻̣̯̖̐,
̨̯̬̻̯́̔ ̭̖ ̸̡̛̛̣̌̚ ̨̪ ̛̪̦̌̌̔́̚ ̬̍́̐ ̛ ̦̪̱̭̦̣̌̌ ʿ̨̭́̌ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌. ˁ̛̦̙̦̌ ̴̛̖̣ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌
̛̛̣̍ ̸̡̛̛̭̏ ̶̨̛̜̍, ̛̦̥̖̯̦̯̌̌ ̭̻̭ ̛̛̭̏ ̨̪̣̺̖̌̏ ̦̌̔ ̶̛̛̛̬̦̯̖̚. ʺ̨̬̖̦̏ ̛̐ ̣̖̣̐̔̌̌ ̨̯ ̭̣̌̌ ̡̡̌
̸̡̬̯̌̌ ̸̨̖̱̦̍̏̚̚, ̣̌̌ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̡̡̛̻̣̦̣̏̌̌̚ ̛ ̸̨̨̛̪̭̣̌ ̡̻̥ ̨̛̪̭̣̖̦̔́ ̏ ̨̛̯̥̦̺̯̌̏̌̌̌
̡̨̨̣̦̌.

Ͷ ʽ̡̯̻̖̔ ̨̜̖̔̔ ̨̛̯̚? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̌̚ ̯́. Ͷ ˃̛̛̬̙̔ ̨̪ ̖̭̖̯̔ ̵̨̨̜̯̖̔̔ ̛̪̬ ̥̖̦. ˃̛̛̬̙̔ ̨̪
̖̭̖̯̔ ̛ ̛̖̦̔ ̛̭̣̯̖̌̚ ̦̌ ̬̖̍̐̌!

˃̨̐̌̏̌ ̛̬̱̯̖̔̐ ̭̖ ̨̛̻̬̦̣̍̌ ̛ ̛̛̖̣̏̔, ̸̖ ̨̬̯̌̌̚ ̛̣̖̭̯̍ ̨̪ ̛̱̜̦̍ ̛̛̣̯̭̯̌̚ ̡̨̛̭, ̨̨̺̯̌̚
̨̯̏̌ ̛̣̍̌ ʻ̨̛̖̦̬ ̭ ̨̯̥̖̯̦̯̌̌ ̨̯ ̯̻̬̏́̌ ̸̡̡̱̣̌̌. ˃̻̜ ̭̖ ̡̨̛̬̬̣̌̚, ̸̖ ̯́ ̛̣̍̌ ̨̪̭̣̖̣̔̏̌̌
̶̨̛̜̯̖̍ ̛ ̭̖ ̛̛̛̪̬̭̻̖̦̣̔̌ ̡̻̥ ̵̯́ ̏ ̨̨̯̻̥̦̯, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̡̨̪̬̖̭̯́ ̡̬̖̯̌̌. ˁ̥̱̯ ̛̐ ̨̖̣̍̚, ̌ ̦̜̌-
̨̨̥̦̐ ̭̖ ̭̯̬̖̭̦̣̌̌ ʺ̨̬̖̦̏.

Ͷ ʦ̛̻̬̦ ̭̖, ̛̻̬̦̏ ̭̖! ʿ̨̖̣̥̏́̏̌ ̛̯! Ͷ ̡̛̦̣̏̌̌ ̯́.

Ͷ ˍ̨̥ ˈ̨̛̱̬̦̯̏̌̌ ̭̻̪̬̱̐̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̣̖̔̏̌ ̨̏̌̚ ̦̌ ̡̬̻̯̏̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̸̡̛̛̭̏ ̛̭̻̖̯̏Ͷ
̡̬̖̣̌ ʻ̨̛̖̦̬, Ͷ ̸̛̦̌̚ ̯̱̜ ̖ ̨̨̨̪̣̖̦̏̚ ̛ ̌̚ ̻̺̖̬̔́ ̥̱. ˀ̛̛̦̖̔̌ ̛̭ ̥̖ ̡̦̬̖̣̌̌, ̣̌̌ ̦̖ ̺̖
̛̬̔̌́ ̭̥̌̌ ̌̚ ̺̍̌̌, ̬̯̍̌ ̛ ̡̥̜̌̌. ʻ̨ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏, ̨̺ ̵̨̭̪̥̖̦̌, ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̯̖̍ ̨̪̦̥̌̏̌̚ ̛
̸̨̛̥̍̌ ̦̌̔ ̸̡̨̛̭̏ ̨̬̱̔̐. ʻ̖ ̭̖ ̛̣ ̨̛̹̍, ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̱̪̣̹̌̌ ̛ ̌̚.

ʰ ̛̛̦̭̯̦̌̌, ̦̖ ̸̛̣̣̌ ̵̭̯̬̌ ̛̦ ̏ ̣̭̐̌̌, ̛̦ ̏ ̨̡̛̪̭̯̻̪̯̖ ̜. ˁ̦̙̦̌̌ ̛ ̡̡̬̖̪̌ ̛̣̖̙̣̐̔̌̌̚;


̨̨̺̯̌̚ ̛̣̍̌ ̨̡̛̭̏̌ ̡̨̯̌ ̸̡̛̛̭̏ ̨̯ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔ ̛ ̯̻̜, ̸̨̣̖̖̦̍̌ ̏ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̨̛̖̙̔̔, ̦̖ ̭̖
̸̛̬̣̣̌̌̏̌̌̚ ̨̯ ̛̭̯̬̙̯̖̌, ̡̛̛̖̜̍̔ ̨̪-̬̖̦̔̍̌ ̨̭̥̌ ̨̯ ̦̜̌-̨̛̥̻̺̯̖̐ ̭̬̖̔ ̵̯́.

Ͷ ˍ̨ ̛̭ ̛̬̖̹̣̌ ̔̌ ̨̛̭̯̬̹? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̌̚ ʺ̨̬̖̦̏.

Ͷ ʪ̌ ̨̜̔̔̌, ̡̨̻̖̯̔ ̨̛̯̹̏̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ʻ̨̛̖̦̬. Ͷ ʰ̛̬̜̍̌̚ ̭̥̌̌. ʺ̨̙̖̹ ̔̌ ̥̖


̻̬̦̖̹̏ ̨̨̬̯̦̍̌ ̛ ̔̌ ̨̭̯̦̖̥̌ ̦̌ ̨̛̭̱̬̦̐ ̨̥̭̯́ ̨̪̔ ̛̛̬̙̯̖̐ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌; ̨̨̺̯̌̚ ̖ ̨̦̖̬̱̥̦̌̚
̔̌ ̭̖ ̵̨̯̻̬̣̯̏́ ̛̭̻̖̯̯̖̏ ̜. ʰ̛̣ ̡̪̻ ̔̌ ̦̖̹̌̚, ̸̖ ̯̬̻̦̖̹̐ ̛̣ ̭̬̖̺̱ ̨̨̛̪̭̦̭̯̯̖̌, ̭ ̯̖̍ ̺̖ ̻̍̔̌
̛ ̌̚.

ʯ̨̨̺̯̌ ̨̭̻̺̦̭̯̏ ʻ̨̛̖̦̬ ̛̣̍̌ ̨̹̣̔̌ ̦̜̌-̸̖̖̏ ̭ ̦̖̙̯̌̔̔̌̌, ̸̖ ̨̯ ̵̭̯̬̌ ̛ ̸̨̛̍ ̡̻̥ ̦̖́
̡̥̜̌̌ ̜ ̺̖ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚; ̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̭̖ ̨̱̥̣̔̏́̌.

Ͷ ʫ̨̦̔ ̖ ̔̌ ̵̨̛̯̻̬̣̹̏ ̭̻̖̯̏ Ͷ ̡̬̖̣̌ ̯́, Ͷ ̌ ̭̻̭̖̥̏ ̨̬̱̔̐ ̔̌ ̛̪̬̖̭̯̻̪̹ ̸̛̥̜̦̯̌̌̌


̡̬̻̌̌̚. ʦ̬̻̺̜̌ ̭̖!
Ͷ ʻ̖! Ͷ ̛̻̬̣̏̌̌̚̚ ʻ̨̛̖̦̬. Ͷ ʦ̸̖̖ ̨̯̦̔̌̏̌ ̦̖ ̭̻̥ ̖̯̖̔. ʰ̥̥̌ ̨̭̭̯̖̦̍̏̌ ̨̣̏́ ̛ ̬̱̥̌̚,
̡̥̬̌̌ ̨̭̖̔̐̌ ̔̌ ̦̖ ̭̖ ̵̍́̌ ̡̛̭̣̻̭̣̍̏̌ ̭ ̨̛̯̯̖̏. ʰ̥̔̏̌ ̭ ̯̖̍. ʿ̸̨̛̬̖̪̯̥̔̌ ̔̌ ̖ ̡̻̥ ʪ̨̛̬̯̌,
̨̪̦̖̙̖ ̸̨̛̪̯̥̌ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̶̛̛̱̪̬̦̌̏; ̡̨̌ ̛̣ ̦̖ Ͷ ̨̯̐̌̏̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚. ʦ̨̭̻̺̦̭̯ ̡̨̌ ̨̨̛̺̍̚ ̡̨̦́́
̨̯ ̦̭̌ ̯̬̻̦̖̐ ̦̪̬̖̌̔, ̯̱̜ ̛̍ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̭̻̥ ̌̚, ̏ ̶̬̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ̛̛̭̣̯̖ ̛̭.

˃̨̐̌̏̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̭̻̬̣́̌̚ ˈ̨̨̨̛̱̬̦̯̏ ̨̨̱̪̬̭̯̏ ̏ ̛̛̭̯̖̏ ̸̨̛ ̦̌ ʻ̨̛̖̦̬ ̛ ̭̖ ̡̨̬̣̖̣̌̍̌̌̚;


̣̌̌ ̦̥̣́̌̌ ̛̛̭̣ ̔̌ ̨̪̬̖̻̥̦̖̏̐̚ ̨̨̬̭̯̯̐̔̌ ̛ ̦̖ ̙̖̣̖̣̌̌ (̡̛̻̪̬̖̏ ̛̬̱̥̦̯̖̌̚ ̨̭̣̏̌) ̔̌ ̭̖
̻̬̦̖̏ ̨̛̪̬̔ ̻̺̖̬̔́ ̛̭ ̡̨̯̌ ̨̣̱̪̣̐́̌ ̛ ̡̛̪̬̦̌̌̚ ̶̛̭̯̬̌̌.

Ͷ ʿ̨̬̻̣̙̥̔̌̏̌ ̦̪̬̖̌̔, ̡̡̨̯̌ ̭̻̥ ̨̐ ̛̬̖̹̣̌ Ͷ ̡̬̖̣̌ ̯́. Ͷ ʰ̜̔̏̌ ̛ ̛̯, ̣̌̌ ̯̱̜ ̺̖ ̖
̨̛̪̬̯̏ ̨̥̯́̌ ̨̣̏́.

Ͷ ˃̻̜ ̔̌ ̻̖̍̔ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ʻ̨̛̖̦̬.

˃̨̐̌̏̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ̨̭̏́ ̨̯̬́̔:

Ͷ ʰ̛̭̯̦̌ ̖, ̸̖ ̦̖ ̨̛̪̬̌̔ ̛̣̪̭̌ ̦̌ ̵̨̬̬̭̯̌̍, ̌ ̨̯ ̨̖̬̭̻̭̯̍̌̔̏̚̚ ̨̛̦̭ ˈ̨̛̛̱̬̦̯̏́ ̨̬̔


̡̭̬̻̍ ̌̚ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̭̯̦̣̌̌. ˃̻̜ ̖̹̖̍ ̨̛̬̔ ̭ ˃̛̱̬̦; ̣̌̌ ̡̛̛̣̯̖̍̚ ̥̱ ̵̛̣̖̙̐̔̌̌̚ ̨̪-̛̛̬̭̻̣̌̔̏̚.
ˁ̖̐̌ ̸̡̛̛̭̏ ̭̌ ̡̨̯̌ ̨̛̖̱̥̖̣̍̚ ̛ ̨̯̏̌ ̦̖ ̛̥ ̭̖ ̛̦̬̌̏. ʽ̯ ̨̛̦̯̯̐̍̌̌ ̦̌ ʦ̡̻̣̌ ̦̖ ̭̻̥ ̭̖ ̨̣̍́ ̯̻̜,
̡̡̨̯̌ ̨̯ ̛̯̌̚ ̸̌̔̌̌̚ ̦̌ ̡̬̣̌́. ˍ̨ ̔̌ ̨̛̭̯̬̥?

ʤ ʺ̨̬̖̦̏, ̡̨̨̯́ ̡̨̯̻̥ ̛̭̣̣̌̌̚ ̨̯ ̭̣̌̌ ̛ ̛̛̦̣̙̣̌̍̌ ̡̻̥ ̨̦̖̐, ̸̱̣̌ ̨̛̪̭̣̖̦̯̖̔ ̥̱
̨̭̣̏̌ ̛ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌:

Ͷ ʦ̛̻̬̹ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛̯ ̖ ̨̛̪̖̣̣̏ ̡̬̣̯̌́. ˃̛̻̬̭ ̛̖̭̯̏ ̌̚ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ˃̛̱̬̦. ʯ̛̬̌̌̔ ̯̱̜
̭̥̖ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̸̡̛̛̭̏.

Ͷ ʤ̣̌ ̪̻̯̯́ ̖ ̻̣̻̔̐ ̛ ̨̪̭̖̦̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʺ̣̱̦̌̍̐. Ͷ ʤ̡̨ ̨̛̪̬̻̣̙̯̖̔ ̨̪-̡̦̯̯̻̌̌, ̺̖


̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̵̦̖̯̖́ ̡̨̦̖ ̛ ̔̌ ̭̖ ̛̛̙̯̖̔̏ ̥̖̙̱̔ ̸̛̖̯̖̔̌̚, ̖̍̚ ̔̌ ̭̖ ̨̯̖̣̯̖̔́ ̨̛̦̯ ̌̚ ̛̥̐.

ʰ ̯̻̜, ̡̨̨̯̐̌ ̭̻̭̖̥̏ ̭̖ ̨̛̛̬̖̣̣̌̏̔̚, ̯̖ ̨̛̪̖̣ ̦̪̬̖̌̔ ̨̦̍̌̏ ̛ ̨̛̪̬̖̪̣̔̌̏̚, ̯̌


̛̦̪̱̭̦̣̌̌ ̡̛̛̯̬̻̭̯̯̖ ̛ ̶̛̻̬̣̯̖̏̍̌̌ ̛ ̛̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ̸̛̥̬̦̯̖̌ ̨̛̬̐, ̨̺ ̨̡̛̛̪̬̣̏̌ ̨̪-̨̣̥̯̐́̌̌
̸̭̯̌ ̨̯ ̙̦̯̀̌̌ ̛̬̦̦̌̏̌ ̪̬̖̔ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔. ˉ̣́ ̖̦̔ ̭̖ ̛̛̛̙̣̔̏ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̪̌̌̔̚, ̖̍̚ ̔̌ ̸̱̯́ ̛
̻̬̦̯̌̚ ̨̛̦̺ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌; ̨̨̺̯̌̚ ̶̣̯́̌̌ ̨̥̖̭̯̦̭̯ ̛̣̍̌ ̖̥̻̣̦̍̏̌̚ ̛ ̦̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̥̱ ̭̖
̨̭̯̬̱̣̏̌, ̸̖ ̡̡̦̻́̌̏ ̨̦̖̯̦̹̖̦̔̌̏̌ ̵̭̯̬̌ ̯̖̦̖̐ ̦̌̔ ̦̖́. ʿ̨ ̛̭̻̺́ ̪̻̯ ̛̣̍ ̛̥̦̣̌ ʥ̖̬̖̦ ̛̪̬̖̔
̨̛̛̦̐̔ ̛ ̨̯̐̌̏̌ ̛̚ ̶̣̯́̌̌ ̨̬̐̌ ̭̖ ̨̛̭̪̯̜̣̌̏̌ ̸̨̛ ̦̌ ̸̛̪̬̖̭̣̖̔̏̌; ̣̌̌ ̭̖̐̌ ̶̛̖̣̯́ ̨̡̛̦̬̭̌̐
̨̦̬̌̔ ̛̣̍ ̸̛̖̦̣̌̚̚, ̌ ̨̡̛̬̯̖ ̡̨̯̌ ̸̖ ̛̣ ̭̖̏ ̨̺̖ ̦̖ ̛̻̬̣̱̣̏̏̌ ̨̡̨̯̣̏̌ ̸̣̖̖̔̌ ̦̌ ̀̐. ˃̛̌̚ ̨̦̺
̛̭̪̬̖̣ ̦̌ ̣̖̬̌̐ ̭̬̖̔ ̨̨̛̯̔̏ ̨̱̭̖, ̖̍̚ ̔̌ ̪̣̯̌́ ̨̻̦̐.

ʿ̬̖̚ ̛̭̣̖̺̯̖̔̏̌ ̔̏̌ ̛̦̔ ̨̛̛̪̬̻̣̙̣̔ ̦̪̬̖̌̔ ̛ ̸̛̪̬̖̖̬̏ ̦̌ ̛̯̬̖̯́ ̖̦̔ ̭̣̖̔ ˁ̨̛̛̬̦
̡̨̛̛̪̬̖̭̣ ̛̬̦̦̯̌̏̌̌ ̛ ̛̛̛̦̣̙̣̌̍ ̸̨̛̛̯̦́̚ ̬̍́̐ ̦̌ ʻ̨̬̌̐. ˃̻̜ ̛̭̣̦̌ ̨̯̬̖̏̐̌ ̨̖̣̍̌̚ ʺ̣̱̦̌̍̐
̨̯̐̌̏̌, ̸̖ ̨̨̛̪̥̣̣ ʺ̨̬̖̦̏ ̔̌ ̭̪̬̯̌. ʻ̨ ̯́ ̭̖ ̬̭̥̣̌́̌̚ ̛ ̡̬̖̣̌:

Ͷ ˃̛ ̡̨̥̜̌ ̭ ̨̬̭̯̌̔ ̛̍ ̭̖ ̨̯̻̬̣̏̌ ̨̯ ̦̭̌. ˁ̡̨̨̬ ̛ ̯̱̜ ̺̖ ̭̯̦̖̌. ʤ̣̌ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̦


̛̯̬̖̹̌̚ ̨̺̖ ̡̨̥̣̌. ʿ̡̨̬̖̣̖̦̌ ̸̣̖̖̔̌ ̭̥̖ ̛̛̭̯̦̣̐̌, ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̪̖̥̔̔̌̔ ̡̨̯̻̥ ̭̖̐̌ ̦̌ ̵̭̯̬̌̌.

˃̨̐̌̏̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌:


Ͷ ʯ̛̥̦̌̌́ ̭̯̖ ̛̖̏ ̖̯̖̔̏, ̛̥̦̌̌́̚ ̛ ̛̖̬̭̻̦̍̌̔̚̚. ʻ̖ ̨̪̥̯̖̌̐̌, ̌ ̛̦ ̸̛̪̬̖̯̖ ̏
̨̯̻̬̭̖̦̖̯ ̦̌ ̛̖̭̯̏. ˋ̱̜̯̖ ̥̖ ̭̖̐̌! ʰ̵̥̌ ̡̬̻̌̌̚ ̔̌ ̦̖ ̛̏ ̛̭̪̬̥̌ ̛̦̭̣̌̌; ̣̌̌ ̡̬̣̯̌́ ̛̥ ̨̛̪̖̣̏ ̛
̔̌ ̛̏ ̪̌́̚ ̡̡̨̯̌ ̱̥̖́. ˁ̨̥̌ ̨̖̦̔ ̨̥̐̌ ̔̌ ̨̭̯̬́ ̭̖̐̌. ˍ̖ ̛̏ ̪̌́̚. ˄̯̬̖ ̺̖ ̛̏ ̨̯̖̏̔̌ ̨̔ ̡̛̛̣̍́̚
ˈ̻̣̥ ̦̌ ̸̛̭̻̣̖̯̖̐̔̏̌ ʤ̨̥̦ ʫ̛̯̬; ̯̥̌ ̺̖ ̨̭̯̦̖̯̖̌ ̨̪̔ ̵̨̬̦̌̌ ̛ ̦̖ ̺̖ ̥̬̻̦̖̯̖̔ ̨̛̦̯ ̸̡̡̬̌̌
̦̪̬̖̌̔, ̨̡̨̯̔̌ ̌̚ ̨̪̥̌̏́̔̏̌̚ ̡̯̱.

ʤ ʤ̨̥̦ ʫ̛̯̬ ̭̖ ̸̛̦̬̣̌̌̌ ̖̦̔̌ ̨̨̬̥̦̐̌ ̨̛̥̣̐̌, ̡̨̨̯́ ̡̨̦́̐̌ ̨̪ ̨̪̖̌̏̔̚ ̦̌ ˇ̖̣̱̦̌̐̔
̛̣̍̌ ̛̛̦̯̔̐̌̌̚ ̭ ̨̨̥̦̐ ̯̬̱̔ ̏ ̛̬̦̦̯̌̏̌̌ ̪̬̖̔ ̨̛̪̬̯̯̖ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̦̌ ̖̦̔̌ ̣̖̏̐̌ ̸̨̨̛̯̦̚ ̨̯
ʻ̨̬̌̐. ˉ̣̯́̌̌ ̛̣̍̌ ̨̬̭̣̍̌̌ ̭ ̨̛̬̐, ̨̭̥̌ ̵̻̬̻̯̏ ̨̭̯̣̌̏̌ ̨̣̐, ̯̌ ̔̌ ̡̛̬̬̌̏̌̚ ̨̨̬̍̚ ̻̏̏ ̸̡̛̛̭̏
̨̨̡̛̪̭ ̡̻̥ ̨̡̨̛̣̦̯̖ ̨̛̣̭̯̍̌ ̛ ̡̻̥ ̛̪̻̯̺̯̌̌, ̨̺ ̨̛̖̣̏̔ ̨̔ ̨̛̣̖̥̐́ ̨̨̡̛̦̬̯̬̦̭̌̐̔ ̨̥̭̯.
ʺ̡̨̣̌ ̛̪̬̖̔ ̪̣̦̖̌̔ ̨̯̬̻̯́̔ ̨̛̭̯̦̣̔̐̌ ̵̻̣̥̌ ̛ ̭̖ ̡̛̛̯̖̬̣̌̚ ̨̪ ̨̦̖̐ ̨̡̯̻̥ ̸̨̛̯̦̯̌̌̚ ̭̯̬̦̌̌.
ʰ ̡̨̯̌ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ̨̯̯̥̌ ̡̻̥ ˇ̨̡̨̨̬̯̭̯̌ ̨̪̣̯̌, ̨̺ ̭̖ ̨̛̛̣̔̐̌̚ ̴̡̨̌́̏ ̛ ̨̨̣̐ ̨̯̻̏̔ ̡̬̖̯̌̌,
ʺ̣̱̦̌̍̐ ̻̬̦̣̌̚ ̭ ̨̛̭̯̬́ ̛̭ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̨̪̣̖̐̔ ̛̯̖̬̭̯̖̌ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̵̻̬̱̏ ̛̭̯̬̻̥̦́ ̪̖̦̌̌̔̚
̬̍́̐, ̌ ̌̔̚ ̵̯́ ̡̨̯̌ ̸̖̬̦̌ ̸̶̛̱̪̔̌ ̏ ̡̭̣̦̯̌̌̌ ̭̯̖̦̌ ̖̖̣̌̚ ˇ̨̖̣̱̦̯̌̐̔̏̌̌ ̨̪̬̯̌. ʤ̣̌ ̦̖ ̸̨̱̣̔
̡̡̛̦̻̌̏ ̡̱̏̚, ̨̛̦̯ ̡̪̻ ̻̬̦̣̌̚ ̛̭̣̖̔ ̨̯ ̡̬̙̖̭̏̌̌ ̨̡̜̭̏̌ ̛̛̣ ̨̯ ̡̨̬̦̔̌̌, ̨̭̖̦̏ ̨̨̛̪̙̬̺̖̯̌
̨̡̪̬̜̌ ʿ̨̛̬̯̯̖, ̨̨̭̯̦̣̌̌ ̨̺̖ ̨̯ ̖̦̔́ ̦̌ ̨̛̦̪̖̦̖̯̌̌̔. ʦ̸̡̨̛̭ ̨̛̣̖̙̣̐̔̌̚ ̨̛̥̬̦ ̛ ̵̨̛̯ ̨̪̔
̛̣̖̯̖̍̔ ̸̛̭̣̻̦̖̏ ̸̛̣̻.

˃̨̐̌̏̌ ʺ̣̱̦̌̍̐, ̡̡̨̯̌ ̸̖̖̏ ̛̣̍ ̡̣̌̌̚, ̨̪̣̌̏́̔̌̚ ̦̌ ̛̖̭̖̯̥̯̔̌̌ ̶̡̨̛̛̦̦ ̔̌ ̪̯̌́̚
ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ʻ̨̛̖̦̬ ̦̌ ̵̻̣̥̌ ̛ ̔̌ ̦̖ ̥̻̬̯̔̌ ̨̯̯̥̌ ̨̔ ̨̨̨̦̖̯̐̏ ̬̻̺̦̖̌̏̌̚, ̨̭̖̦̏ ̡̨̌ ̦̖ ̛̐
̵̛̬̻̣̖̯̏ ̨̣̥̐́̌ ̵̪̣̌̌̌̚; ̌ ̸̭̣̱̖̣̌ ̛̣ ̭̖ ̖̍̔̌, ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̨̡̬̻̙̯̍̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ʻ̨̛̖̦̬ ̛ ̔̌
̯̍́̐̌ ̡̨̡̨̨̣̯ ̭̖ ̨̥̙̖ ̨̪-̨̻̬̍̚ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̡̻̥ ʪ̨̛̬̯̌, ̡̛̪̬̺̜̌̌ ̦̪̬̖̌̔ ̶̨̨̖̭̯̦̭̖̏ ̔̌ ̛̛̬̔
̨̨̪̥̺.

ˁ̖̯̦̖ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̖̣̏̚ ̨̛̭̯̦̣̯̖̌̌ ̜̭̖̯̔̏̌ ̶̨̛̜̍ ̛ ̭̖ ̨̡̪̬̥̻̦̣̌ ̨̛̪̬̖̪̣̔̌̏̚ ̨̦̣̱̌̔ ̨̪


̡̨̭̣̦̌; ̌ ̨̺̥ ̛̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ̛̬̦̦̯̌̏̌̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚, ̡̨̻̖̯̔ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌ ̛̛̣̍ ̡̛̬̖̔, ̸̡̛̛̭̏ ̭̖
̛̬̪̬̻̭̦̣̌̌̚ ̛ ̭ ̨̻̬̭̯̔̚, ̨̦ ̨̛̪̬̖̪̣̔̌̏̚ ̨̛̛̪̬̻̣̙̣̔ ̛̖̦̔ ̨̪ ̛̖̦̔ ̔̌ ̭̖ ̨̡̪̬̬̯̌̔̏̌ ̡̻̥
̬̖̍̐̌ ̦̌ ʻ̨̬̌̐. ˁ̛̥̯̌́ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̛̬̣̍̌̚ ̛̭̬̖̦̔́ ̪̻̯ ̡̻̥ ̨̥̭̯̌, ̣̌̌ ̡̨̨̯̐̌ ̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ̨̦̖̐,
̛̣̏̔́, ̸̖ ̖ ̬̬̱̹̖̦̌̚, ̌ ̨̣̱̔ ̏ ̨̡̻̣̯̔̍̌̌ ̡̛̣̭̱̬̌ ̡̬̖̯̌̌ ̛̣̍̌ ̨̛̪̬̹̣̔̌ ̨̯ ̨̻̙̖̯̖̔̔̏, ̯̌ ̭̖
̪̖̦̖̣̌ ̭ ̵̨̨̬̯̐ ̛ ̬̖̏ ̨̡̨̨̣ ̵̛̬̱̦̣̯̖̌ ̡̛̥̻̦̌.

ʻ̨ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̭̖ ̨̭̪̯̜̣̌̏̌ ̯̥̌, ̏ ̡̭̦̯́̌̌ ̦̌ ̨̛̣̖̥̐́ ̡̨̨̛̬̬̔, ̨̺ ̨̖̣̏̔ ̦̻̯̬̖̌̏ ̨̯


̛̬̬̱̹̖̦̯̖̌̚ ʿ̨̛̬̯, ̛ ̨̯̦̔̌̏̌ ̛̣̍ ̛̱̭̖̯̣ ̸̛̭̻̣̖̯̖̐̔̏̌, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̖̔̏̌ ̛̣ ̨̛̥̣̌ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌
̖̥́̚ ̛̬̱̔̐ ̸̨̛, ̨̨̛̭̪̭̦̍ ̔̌ ̛̐ ̸̛̬̣̯̌̌̚. ʽ̭̯̻̬ ̛̣̍ ̡̛̭̖̬̦̯̏́ ̥̱ ̨̬̏̚, ̨̪-̨̭̯̻̬ ̨̯ ̨̛̯̚ ̦̌
̨̛̬̣̯̖, ̌ ̛ ̸̦̣̖̌̔̌ ̛̙̣̏̔̌ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̨̯ ̴̛̖̣̯̖; ̯̱̜̌̚ ̬̬̣̌̍̌̚, ̸̖ ̶̡̨̛̦̖̣̦̌ ̭̌ ̨̛̭̯̦̣̌̌ ̔̌
̸̡̛̯̌̌̚ ̵̻̬̱̏ ̨̛̣̐́ ̵̬̻̏ ̦̌ ʤ̨̥̦ ʫ̛̯̬.

ʰ ̨̡̨̯̔̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̭̖ ̨̡̪̬̥̻̣̏̌ ̥̖̙̱̔ ̡̛̭̣̯̖̌, ̡̛̯̻̬̭̖̜ ̪̻̯ ̔̌ ̡̨̛̪̬̖̭ ̱̜̦̯̍̌̌ ̡̬̖̌
̨̪ ̵̛̬̱̦̣̯̖̌ ̡̛̥̻̦̌ ̨̯ ̨̥̭̯̌, ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̵̬̻̣̖̯̣̏́ ̶̛̛̛̦̖̖̣̏̔̌̚, ̡̛̻̣̜̍̏̌ ̨̨̛̬̥̦̐ ̨̛̦̖̦̐
̶̛̛̖̚ ̛ ̨̪̬̪̻̣̣́̚ ̨̦̣̱̌̔ ̏ ̡̬̖̯̌̌. ʺ̨̛̥̐ ̭̖ ̨̬̣̌̔̌̚ ̨̨̛̣̱̹̯̖̣̦̐ ̡̭̻̭̦̖̌ ̛ ̡̛̛̣̦̣̍̌
̶̨̛̣̍̌ ̪̬̌̌, ̯̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̛ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̶̨̛̜̍, ̡̨̨̛̯ ̭̖ ̨̛̭̪̯̜̣̌̏̌ ̨̛̦̣̌̍̚, ̛̛̣̍ ̨̛̻̬̦̯̍̐̌ ̏
̨̛̦̖̪̬̣̖̦̐̔ ̛̛̪̬̖̦̌́̚ ̛ ̨̦̱̭̦̐ ̨̨̛̣̦̖̏̚; ̛ ̸̨̨̪̖̖̯̏ ̛̛̣̍́̐̌̚ ̨̨̡̛̦̪̭̌ ̡̻̥ ˈ̻̣̥̌ ̦̌
̸̛̭̻̣̖̯̖̐̔̏̌. ʻ̨ ̨̡̨̯̔̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̡̨̪̬̖̭̣́̏̌ ʻ̨̬̌̐, ʺ̣̱̦̌̍̐ ̭̖ ̨̯̬̻̪̦̣̔̌ ̛̦̭̯̬̦̌̌, ̣̖̦̣̌̐̌̚
̨̪̔ ̖̦̔̌ ̡̭̣̌̌ ̛ ̸̡̣̌̌̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̥̱ ̭̖ ̨̭̯̬̱̣̏̌, ̸̖ ̭̖̏ ̨̺̖ ̦̖ ̖ ̛̛̪̻̣̦̣̚ ̸̯̌̔̌̌̌̚ ̛̭.ʦ̨̬̦́,
̸̖̖̏ ̦̖̣̌̚, ̸̖ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̛̯̍̌̏̌ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̣̌̌ ̛̥̣̌ ̡̬̻̌̌̚ ̛ ̔̌ ̱̦̖̌̚ ̛̛̭̯̦̯̌̌ ̌̚
ˈ̨̛̛̱̬̦̏́ ̛̭̦; ̛ ̡̛̛̭̻̬̜̍̌ ̵̨̬̬̭̯̌̍ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛̭, ̛̬̖̹̣, ̨̺̥ ̨̛̯̥̦̖ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̔̌ ̭̖
̵̛̪̬̖̻̬̣̏ ̨̯̻̏̔ ̡̬̖̯̌̌ ̛ ̔̌ ̛̪̬̖̯̻̬̭ ̸̨̛̖̬̯̯̖̚ ̦̌ ˇ̖̣̱̦̌̐̔. ˁ̥̯̣́̌, ̸̖ ̖ ̸̨̡̨̛̛̭̯̬̣̭̏
̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̌̚ ̨̨̪̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ʻ̨̛̖̦̬ Ͷ ̛̛̺̯̔̏̌́ ̡̨̬̦̔̌ ̭̖ ̛̙̣̏̔̌ ̸̨̯̣̖̖̔̌ ̛
̶̡̨̛̛̦̦̯̖ ̨̦̬̦̌̏́ ̸̖̖̏ ̡̛̪̬̖̪̱̭̣̌ ̡̻̥ ʪ̨̛̬̯̌.

˃̻̜ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̛̯̥̦̣̌ ̨̡̪̬̜̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̡̨̯̌ ̭̥̻̯̦̌ ̬̥̐̌̌̔̌ ̭̬̖̔ ̥̻̣̯̐̌̌; ̛̙̖̣̔̏ ̭̖
̨̻̬̍̚, ̨̨̺̯̌̚ ̛̣̍ ̨̥̻̺̐ ˋ̖̬̖̜̏, ̌ ̦̖ ̥̱ ̛̣̪̭̣̏̌̌ ̛ ̛̪̻̬̦̐̌̏̌. ˃̨̐̌̏̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̭ ̖̱̥̦̍̌̚
̵̨̬̬̭̯̌̍ ̛̪̬̖̣̐̌̚ ʻ̨̬̌̐ ̌̔̚ ̻̬̐̍̌ ̥̱; ̣̌̌ ̛̭̯̬̙̯̖̌ ̵̻̬̱̏ ʤ̨̥̦ ʫ̛̯̬ ̛̭̻̬̖̣̚ ̨̛̦̖̯̔̏̌ ̦̌
̡̨̬̦̔̌̌ ̛ ̛̐ ̨̖̣̍̚ ̱̙̭̌. ʦ̖̦̔̌̐̌ ̸̛̬̻̣̌̌̚ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ʻ̨̛̖̦̬ ̔̌ ̵̦̯́̌ ̡̨̦̖̯̖ ̖̍̚
̛̻̬̙̖̦̏̌́̚ ̛ ̭̖ ̨̛̛̛̪̬̯̣̐̏ ̔̌ ̛̯̍́̐̌̚ ̦̌ ̨̡̛̯̚, ̡̡̨̯̌ ̛̥ ̨̛̣̍ ̨̦̬̖̖̦̌̔. ʻ̨ ̡̡̨̯̌ ̛̛̭̣̣̌̚ ̨̪
̡̨̭̣̦̌ ̡̻̥ ̛̬̦̦̯̌̏̌̌, ̻̣̚ ̯̻̬̏́ ̨̣̔̏́ ̶̨̛̣̯̖̍̌ ̨̯ ̛̛̪̬̖̦̌́̚, ̨̛̦̭̖̺ ̨̨̛̣̦̖̏̚, ̡̨̨̖̯ ̨̛̦̯
̛̖̦̔ ̡̨̦ ̦̖ ̨̥̻̣̐ ̔̌ ̛̛̯̻̬̪̚. ʯ̛̭̣̖̪̖̦̌ ̨̯ ̥̻̣̯̐̌̌ ̛ ̨̛̖̱̥̖̣̍̚ ̨̯ ̨̦̯̏́̌ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌, ̡̨̦̖̯̖
̛̭̯̦̣̌̌ ̛̦̖̱̪̬̣̖̥̌̏́ ̛ ̡̛̣̱̖̹̔ ̛̪̬̖̪̱̭̦̣̌ ̦̭̥̌̌-̦̯̥̌̌. ʥ̶̨̛̜̯̖ ̭̖ ̛̬̪̬̻̭̦̣̌̌̚, ̯̌ ̡̨̛̦́
̨̯ ̵̯́ ̨̛̪̭̯̬̣̌̔̌ ̣̖̚ ̛̪̬ ̶̛̭̣̻̭̻̍ ̭ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌, ̌ ̛̬̱̔̐ ̨̦̪̬̦̌̌̚ ̛̯̻̬̭̖̣ ̨̯̬́̔̌. ʶ̨̡̨̦̭
̶̛̣̖̦̖̏ ̛ ̸̨̡̛̖̹̏ ̶̡̛̬̭̻́ ̨̛̛̣̯̣̔̌ ̨̔ ̛̱̹̯̖ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐; ̛ ̡̨̬̦̻̯̔̌ ̭̖ ̬̣̌̌̔̏̌̚.

ʪ̨̡̨̯̌ ̭̖ ̨̬̖̣̍ ̭ ̡̨̦́ ̛̭ ̭̬̖̔ ̥̻̣̯̐̌̌, ̛̖̦̔ ̨̯ ̸̛̖̯̖̔̌̚ ̻̬̦̣̌̚ ̨̦̖̪̦̏̌̚ ̛̣̖̜̔
ʺ̨̬̖̦̏ ̔̌ ̛̥̦̌̏̌ ̨̛̦̣̌̍̚ ̡̨̯̌ ̛̭̏ ̡̛̪̬̬̌̚ ̵̻̬̱̏ ̖̱̥̖̦̍̚ ̶̙̬̖̖̍; ̣̌̌ ̯́ ̸̛̖̦̣̌̌̚̚ ̏
̡̭̱̥̬̌̌ ̭ ̡̨̛̖̏̏ _ͣʻ̨̛̖̦̬͞_ ̛ ̸̨̪̖̖̏ ̦̖ ́ ̛̛̖̣̏̔.

ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̛̭̣̖̪̯́ ̱̙̭̌ ̵̬̻̣̖̯̣̏́ ̵̻̬̱̏ ̨̯̬́̔̌, ̨̛̪̖̭̦̖̣̯̍́ ̡̨̦ ̦̌ʻ̨̛̖̦̬ ̭̖ ̪̬̖̪̻̦̣̌
̛ ́ ̵̛̛̻̬̣̣̏̚ ̨̯ ̨̨̭̖̣̯̔. ʿ̦̣̌̔̌̌ ̡̨̥̖ ̵̻̬̱̏ ̯̬̖̯̏̌̌, ̯̌ ̦̖ ̨̪̭̯̬̣̌̔̌̌; ̨̦ ̡̨̨̯̐̌ ̭̖
̛̛̪̬̣̌̏̌̚ ̦̌ ̨̦̖̚, ̛̣̍̌ ̭̥̌̌ Ͷ ̛̱̖̦̐̍̌̚ ̭̬̖̔ ̥̻̣̯̐̌̌ ̖̍̚ ̡̨̦ ̛ ̶̛̛̭̪̻̯̦. ʻ̖ ̛̱̣̌̐̍̌̚ ̡̱̬̙̌,
̌ ̭̖ ̛̛̥̭̣̣̌̌̚; ̨̨̛̭̯̬̣ ̜ ̭̖ ̨̣̱̪̐̌̏ ̔̌ ̸̛̯̌ ̡̻̥ ̛̖̦̔ ̛̛̣ ̬̱̔̐ ̡̛̏, ̨̨̺̯̌̚ ̨̣̭̖̯̖̐̌̏
̨̛̛̣̯̣̔̌ ̨̡̯̭̻̖̏́̔, ̣̌̌ ̛̭̯̣̌̏̌ ̭̖̏ ̨̪-̛̭̣̌̍. ˁ̥̖̯̦̣̌̌ ̌̚ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̔̌ ̨̛̪̯̻̬̭ ̨̨̨̯̦̏ ̵̻̣̥̌
Ͷ ̨̦̖̭̻̥̦̖̦ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̺̣́ ̔̌ ̛̥̦̖ ̨̯̯̥̌, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̛̭ ̯̬̻̦̖̐, ̯̌ ̡̥̬̌̌ ̛ ̨̭̥̌ ̌̚ ̔̌ ̨̛̪̬̖̬̏
̛̣̔̌ ̡̨̦̜́ ̨̯ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̯̬́̔ ̦̖ ̖ ̨̛̭̯̦̣̌̌̚.

ʯ̯̱̜̌ ̡̛̯̻̬̭̖̜ ̨̨̡̛̦̪̭̌ ̨̭̪̬̖̔ ̡̨̦̣̦̌̌ ̨̪̔ ̨̦̖̯̖̚ ̛̭, ̯́ ̡̨̨̭̬ ̨̡̛̯̬̣̌ ̵̻̣̥̌, ̡̨̨̜̯
̛̛̦̭̯̦̌̌ ̦̖ ̛̣̍ ̸̣̖̖̔̌; ̛ ̨̦̍̌̏ ̭̖ ̡̛̛̯̖̬̣̌̌̚ ̨̪ ̡̪̻̯̖̯̌̌ ̨̡̯̻̥ ̸̨̛̯̦̯̌̌̚ ̥̱ ̭̯̬̦̌̌. ʶ̨̡̨̨̣̯
̨̪-̨̦̬̖̌̐ ̨̛̯̣̏̌̌, ̨̡̨̯̣̏̌ ̨̪-̡̬́̔̌ ̭̯̣̌̏̌̌ ̥̻̣̯̐̌̌, ̨̡̨̯̔̌ ̡̦̬̌̌́ ̛̣̣́̌̚̚ ̨̪̔ ̸̛̭̣̻̦̖̯̖̏
̸̛̣̻ ̵̻̬̱̏ ̨̛̣̐́ ̵̬̻̏. ʿ̛̛̬̭̯̻̪̣̌ ̨̯̐̌̏̌ ̦̪̬̖̌̔ ̛ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚. ʤ ̯̥̌, ̨̪̬̌̏ ̭̬̖̺̱
̦̖́, ̛̣̍̌ ̬̥̦̯̐̌̌̔̌̌ ̣̐̌̏̌ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̡̨̨̜̯ ̡̨̯̻̥ ̏ ̨̛̯̚ ̛̥̐ ̨̪̬̪̻̣̣́̚ ̨̦̬̖̌̐ ̨̯ ̬̱̯̔̐̌̌
̭̯̬̦̌̌; ̛ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̬̖̬̖̌̍̚ ̨̺ ̭̯̌̏̌, ̨̬̻̯̏̚ ̜ ̭̬̖̺̦̣̌ ̸̨̛̯̖ ̥̱, ̌ ̛̛̯̖̣̍ ̛̭̯̬̹̦̌ ̛
̛̛̪̻̣̦̖̦̚ ̭̻̭ ̨̛̣̖̺̏́̚ ̵̱̔ ̦̌ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̨̭̪̬̐̔̌ ʺ̨̨̬̯̐.

˃̨̐̌̏̌ ʻ̨̛̖̦̬ ̭̖ ̨̛̪̯̣̌̌ ̔̌ ̨̛̱̭̯ ̪̬̖̔ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̨̨̺̯̌̚ ̛̣̍̌ ̛̭̣̦̌ ̵̨̱̥̔; ̣̌̌ ̨̯̜
̦̪̬̖̦̣̌̐̌ ̶̣̯́̌̌ ̛̭ ̨̥̺ ̭̬̖̺̱ ̦̖́ ̛ ̛̪̯̣̌̌̚:

Ͷ ˍ̨ ̛̛̬̹̔ ̡̯̱?

ʰ ̛̪̬̦̱̖̦̔̌ ̔̌ ̨̨̨̛̯̬̐̏, ̯́ ̡̛̬̖̣̌̚:

Ͷ ˃̻̬̭́ ̸̨̡̖̏ ̦̌ ̛̥̖ ˃̛̱̬̦, ̨̺ ̡̨̦́̐̌ ̛̙̖̖̹̖̏ ̡̯̱. ʤ̣̌ ̨̯̜ ̨̦̬̦̌̏́ ̖ ̥̻̬̯̻̏.

Ͷ ʻ̖ ̦̥̌̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʧ̣̱̬̱̦̌̐. Ͷ ʥ̵́̌ ̨̐ ̨̛̛̭̯̣̌̏ ̡̯̱ ̔̌ ̛̺̯̌̌̏̌̚ ̛̙̖̦̯̖ ̛ ̶̛̭̯̬̯̖̌; ̨̦


̡̨̨̯̐̌ ̵̨̨̜̔̔, ̨̯̜ ̨̨̨̪̬̦̚ ̬̌́̌̚̚ ̨̪̭̯̌ ̛̭ ̛ ̛̍́̐̌̚. ˈ̶̬̬̖̌̍ ̖̹̖̍ ̦̌ ̛̱̥̔, ̡̥̖̬̻̚
̵̶̛̭̯̬̣̖̌̏ ̦̌ ̨̖̣̔. ʯ̨̺̌ ̛̯ ̖ ̡̯̻̌̏ ̸̨̡̖̏?
Ͷ ʸ̻̙̖̹ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ʻ̨̛̖̦̬. Ͷ ʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̌ ̸̡̨̛̭̏ ̨̬̱̔̐, ̨̦ ̦̖ ̛
̵̶̛̛̭̯̬̣̌̏. ʻ̖ ̭̖ ̨̛̥̍ ̨̯ ̯̖̍.

ˀ̭̥̣̌́̚ ̭̖ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̨̨̺̯̌̚ ̭ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ˈ̨̛̱̬̦̯̏̌̌ ̻̺̖̬̔́ ̭̖ ̡̛̬̬̣̌̌̚ ̪̬̖̔ ̨̦̖̯̐̏̌̌
̨̣̍̌̚.

Ͷ ˃̨̐̌̏̌ ̭̯̖ ̶̛̣̱̪̐ ̛ ̛̯, ̛ ̨̯̯̏́ ̬̯̍̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜. Ͷ ʤ ̵̛̣̯̖̏̌̍ ̛̯ ̺̖ ̛̣̯́̌̚̚ ̨̭̥̌
̛̦̱̯̌̔ ̨̭̣̏̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̌̚ ̭̻̥ ʧ̣̱̬̱̦̌̐!

ʿ̨̭̣̖ ̛̪̣̏ ̨̪̣̖̐̔ ̏ ̸̨̛̯̖ ̦̌ ʻ̨̛̖̦̬ ̛ ̨̣̯̏́̌ ̜ ̭̖ ̡̛̪̬̖̻̬̹̣̌. ˁ̨̨̛̯̬̣ ̜ ̭̖, ̸̖


̶̨̭̣̻̦̖̯ ̛̣̖̦̍̔́̏̌̚ ̨̨̣̦̍̌̏ ̛ ̨̡̨̨̦̣̌ ̪̌̔̌ ̸̬̔̌̚. ʿ̨̨̭̯̖̪̖̦̦ ́ ̨̻̬̦̣̍̐̌ ̨̦̖̪̬̣̖̖̦̐̔
̡̥̬̌, ̏ ̡̨̨̜̯ ̨̦̥̣́̌ ̨̬̱̔̐, ̨̭̖̦̏ ̨̪̱̭̯̯̌; ̦̖ ̦̖̣̌̌̚ ̨̛̦̺, ̦̖ ̸̱̣̏̌̌ ̨̛̦̺ ̛ ̦̖ ̨̪̥̦̖̣̌
̨̛̦̺.

ʦ̡̛̻̪̬̖ ̨̨̨̛̣̦̖̯̏̚ ̛ ̡̥̬̌̌, ʺ̣̱̦̌̍̐ ̨̻̣̔̐ ̨̡̛̣̣̍̌́ ̛̚ ̛̣̯̖̌̚ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔; ̣̌̌ ̦̖


̨̡̛̯̬̣ ̛̙̏̌ ̱̹̔̌ Ͷ ̨̛̦̺ ̦̖ ̨̨̪̥̬̻̣̔̏̌ ̭̬̖̔ ̡̛̱̪̺̯̌̌ ̡̨̛̭̯ ̛ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̨̯̬̻̺̣̏̌ ̦̌
̡̨̛̖̯̖̏̏ ̥̱. ʻ̡̬̌̌́, ̨̪̦̖̙̖ ̨̐ ̨̡̛̪̯̭̣̌ ̛̖̥̻̣̦̯̍̏́̚ ̱̙̭̌ ̦̌ ̨̯̏̌ ̨̥̭̯́, ̌ ̛ ̭̖ ̨̣̍́ ̨̯
̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̨̯̜ ̭̖ ̨̛̯̪̬̣̌̏ ̡̻̥ ʿ̨̛̬̯̯̖. ʻ̌ ̪̌̌̔̚ ̶̨̭̣̻̦̖̯ ̨̣̣̌́̏̌̚̚ ̛
̸̛̥̬̦̯̖̌ ̡̛̭̖̦ ̦̌ ˇ̨̬̯̌ ̛̪̣̌̔̌ ̨̛̯̌̔̚̚ ̵̻̬̱̏ ̛̯̖̬̭̯̖̌ ̛ ̱̜̦̯̍̌̌ ̡̬̖̌ ̨̪̔ ̵̯́; ̨̦ ̏
̸̛̣̖̦̯̔̌̌̌ ̵̻̬̱̏ ʤ̨̥̦ ʫ̛̯̬ ̡̨̯̌ ̸̖ ̛̣ ̭̖ ̛̙̣̏̔̌ ̨̛̬̦̯̐́̚ ̛̭̣̱̖̯ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌. ʽ̺̖ ̨̪-̨̯̬̱̦̔
̛ ̨̨̪̭̦̌ ̨̛̣̍ ̭̖̐̌ ̌̚ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̡̨̨̪̬̖̭̦̖̯́̏̌ ̦̌ ʻ̨̬̌̐, ̨̨̺̯̌̚ ̵̭̯̬̻̯̌ ̨̐ ̨̦̖̣̐ ̨̪ ̛̪̖̯̯̖; ̛
̖̔̏̌ ̨̛̭̯̦̣̔̐̌ ̨̛̯̻̦̏̔́ ̬̍́̐ ̛ ̨̪̬̪̻̣̣́̚ ̛̦̭̯̬̦̌̌ ̨̪̔ ̡̛̭̣̯̖̌, ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̣̌̔̌̚ ʧ̣̱̬̱̦̌̐. ʤ̣̌
̭̖̐̌ ̡̨̬̦̻̯̔̌ ̪̻̣̣́̚ ̨̦̍̌̏ ̛ ̨̛̪̬̖̪̣̔̌̏̚; ̨̨̺̯̌̚ ̨̨̦̖̯̖̐̽̏ ̏ ̨̦̖̐ ̨̛̬̣̔̐̌́Ͷ ̨̨̥̦̐ ̨̥̺
̛̣̍ ̛̛̱̣̐̍̚ ̛ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̸̨̨̛̯̪̦̖ ̭̬̖̔ ̡̥̬̌̌. ʿ̨̛̬̣̣̌̚ ̨̯̜ ̪̬̖̚ ̡̬̖̯̌̌ ̛ ̭̖ ̨̛̯̪̬̣̌̏ ̨̦̬̖̌̐
̡̻̥ ̨̛̪̬̯̯̖ ̡̨̯̌ ̨̨̬̥̦̐̌ ̪̖̪̖̣́̏̌ ̛̥́̚, ̨̭̯̺̌̏́̌ ̵̯̻̬̱̌̔̍̌̚ ̛̭ ̛̣̐̌̏̌ ̛̬̔́.

ʤ̣̌ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̣̖̖̏̚, ̭̪̬̣́, ̨̻̬̦̣̌̚ ̭̖ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̛ ̨̯ ̛̦̣̯̌̌̌̚ ̥̱ ̪̭̯̌ ̨̣̖̯̣̔́ ̵̭̥̖̻̯ ̦̌
ʺ̨̨̬̯̐ Ͷ ̛̪̬̣̱̹̖̦̐, ̨̦ ̱̙̭̖̦̌ ̡̨̯̌ ̵̨̖ ̦̌ ̨̣̦̍̌̚ ̨̬̭̯̌̔ ̨̯ ̸̛̣̖̦̯̖̔̌ ̸̛̖̬̦ ̛̖̦̍̔̚. ʤ
̨̛̪̬̔ ̵̭̥̖̌ ̭̖ ̬̣̌̔̌̚ ̣̖̖̦̔ ̛ ̭̯̬̹̖̦̌ ̣̭̐̌:

Ͷ ʫ̨̯, ̸̖ ̭̖ ̨̭̪̯̜̹̌̏̌ ̡̨̯̌ ̨̡̪̣̭̌ ̡̛̥̹̌ ̨̪̔ ̬̖̍̐̌, ̵̛̬̬̌̍ ʺ̣̱̦̌̍̐! ʯ̣̖ ̛̪̻̣̦̹́̏̌̚
̡̬̻̯̌̌̌̚ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐. ʿ̨̻̬̜̍̌̚ ̭̖̐̌ ̡̻̥ ̵̻̣̥̌, ̯̌ ̔̌ ̛̛̹̏̔ ̡̡̨̌̏ ̭̯̦̌̌ ̭ ̨̛̦̖̚, ̨̺ ̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌
̨̛̪̹̌̚!

ʿ̨̭̣̖ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̣̻̣̏́̚ ̏ ̨̨̛̣̖̺̖̯̐̏ ̛̭, ̌ ̶̨̭̣̻̦̖̯ ̨̣̣̌́̚̚ ̛ ̸̬̦̔̌̌̚ ̸̖̖̬̏ ̪̬̻̭̦̣̌̌
̵̣̌̔ ̦̌̔ ̛̖̥̯̖̚. ʦ̯̱̬̦̣̌ ̭̖ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̡̻̥ ʤ̨̥̦ ʫ̛̯̬; ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̡̛̛̯̖̬̣̌̚ ̦̌ ̵̻̬̏̌, ̨̡̯̻̥
ʰ̨̡̯̌̚ ̡̛̣̖̺̱̣̌̍̌̚ ̛̖̏̔̚̚. ʻ̌ ̵̛̯̖̦́ ̴̨̦ ̻̬̦̣̌̚ ̔̌ ̨̛̭̯ ̸̥̬̦̌̌ ̛ ̨̛̦̖̪̙̦̔̏̌ ̴̛̱̬̐̌, ̡̭̹́̌
̛̦̏̌́̌̚ ̨̯ ̡̡̥̻̌. ʻ̨̛̖̦̬ ̛̣̍̌ ̨̯̏̌ ̛ ̨̛̦̯ ̸̱̣̏̌̌ ̨̺ ̜ ̨̨̛̬̐̏, ̨̛̦̯ ̨̯̬̻̺̣̦̏̌̌̌ ̨̭̣̯̏̌̌ ̥̱.
ʤ̣̌ ̡̨̨̯̐̌ ́ ̵̦̣̏̌̌ ̌̚ ̡̬̻̌, ̯̬̖̪̦̣̌̌ ̛ ̯̬̻̦̣̐̌̌ ̨̡̨̨̪̬̦ ̭̣̖̔ ̨̦̖̐; ̛ ̻̬̣̏̏́̌ ̡̨̦̻̖̯̌̔ ́
̨̖̣̏̔, ̣̌̌ ̨̺̥ ́ ̡̪̱̭̣̌, ̡̪̌ ̛̭̯̣̌̏̌̌̚ ̨̨̛̦̖̪̙̦̔̏.

ʥ̖̥̖̬̦̌̚ ̡̭̬̻̍ ̨̖̣̍̌̚ ̛̭̥̦̌́́ ʺ̣̱̦̌̍̐; ̨̦ ̦̖ ̥̱ ̨̭̯̣̌̏̌ ̬̱̔̐ ̨̛̬̍̚, ̨̭̖̦̏ ̔̌ ̨̪̖̖̏̔
ʻ̨̛̖̦̬ ̨̪ ̛̻̣̔̐́ ̪̻̯ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̖̍̚ ̨̨̪̥̺ ̛ ̛̬̱̙̦̔̌. ˃̻̜ ̨̛̪̖̣ ̦̪̬̖̌̔, ̨̡̛̬̖̜̍̔ ̡̨̯̌ ̦̭̻̦̌
̪̬̖̚ ̛̬̦̦̯̌̏̌̌, ̨̪̯̻̦̣̌̌ ̏ ̨̛̦̺̦ ̡̛̭̖̦. ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̡̪̌ ̨̦̭̯̦̣̌̌̌ ̨̱̯̬, ʻ̨̛̖̦̬ ̭̖ ̪̬̖̪̻̦̣̌̌,
̪̦̣̌̔̌̌ ̛ ̨̭̯̦̣̌̌̌ ̔̌ ̛̣̖̙, ̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̛̱̣̌̐̍̚ ̦̖̙̌̔̔̌, ̯̌ ̭̖̦̣̔̌ ̨̔ ̦̖́.
Ͷ ˁ ̨̪̬̌̏ ̭̖ ̵̨̍́ ̨̯ ̛̯̌̚ ̸̌̔̌̌̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜. Ͷ ʯ̨̨̺̯̌ ̛̣̖̙̐̔̌̚, ̸̖ ̺̖ ̛̥ ̻̖̍̔
̨̪̭̣̖̦̔̌. ˁ ̯̌́ ̡̣̖̯̌ ̨̬̙̍̌ ̸̨̡̖̹̏̌ ̺̖ ̛̦̌̐̌̚ ̭̬̖̔ ̡̛̪̱̺̦̌̌ ̛ ̨̛̥̖̯ ̛̥ ̺̖ ̭̖ ̨̡̛̪̬̖ ̭
̨̨̪̬̚ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ Ͷ ̡̨̌ ̨̨̛̺̍̚ ̛̭̯̦̯̐̌ ̨̯̥̔̌ ̛̖̭̯̏ ̌̚ ̦̹̯̌̌̌ ̸̱̭̯̌. ʦ̸̡̛̛̭ ̛̬̱̔̐ ̨̦̬̦̌̏́ ̭̌
̛̥̻̬̯̏, ̸̡̛̖̦̔̌ ̯́ ̶̨̖̣́, ̣̌̌ ̨̭̥̌ ̌̚ ̛̭̯̬̦̌̔̌́.

˃̻̜ ̛̐ ̛̛̬̣̌̏̌̚ ̛̯̬̥̌ ̨̯ ̨̯̬́̔̌, ̡̨̨̛̯ ̛̛̣̍ ̛̛̣̍́̐̌̚ ̨̯ ʻ̨̬̌̐ ̭̣̖̔ ̨̛̦̖̯̔̏̌ ̦̌
ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛ ̨̛̪̬̔ ̨̻̣̔̐ ̣̱̯̦̖̌ ̭̖ ̛̻̬̦̣̏̌ ̡̻̥ ̵̻̣̥̌, ̡̨̨̯̐̌ ̥̻̣̯̐̌̌ ̨̛̯̥̦̣̌̌; ̛ ̡̨̯̌ ̦̖
̛̭̬̖̺̦̣̌ ̡̨̨̛̦̐ ̯̥̌, ̛̛̬̖̹̣ ̔̌ ̨̪̖̥̯̌ ̨̨̬̯̦̍̌. ʽ̛̦̖̙̣̍̌̔̔ ̭̖ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̛ ̨̖̦̌̔̚ ̛̯̬̻̦̣̐̌
̦̌ ̨̨̡̛̭̖̖̬̯̏̚, ̨̨̺̯̌̚ ̨̡̯̻̥ ̙̦̯̀̌̌ ̭̯̬̦̌̌ ̨̦̥̣́̌ ̪̻̯ ̌̚ ʪ̨̛̬̯̌, ̌ ̭̣̖̔ ̨̪̦̖̯̌̔̌ ̦̌
ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̨̛̣̍ ̨̬̦̖̦̌̍̌̚ ̨̭̣̖̯̖̌̏ ̛ ̨̡̛̣̯̖̔ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̣̯̏̌̚̚ ̌̚ ̬̻̺̦̖̏̌ ̏ ʿ̨̨̨̯̜̦̯̌
̡̨̬̣̭̯̌̏.

ʪ̻̣̻̐ ̛ ̖̦̍̌̏ ̛̣̍ ̵̛̯̖̦̯́ ̪̻̯, ̡̭̹́̌ ̨̛̖̣̏̔ ̨̨̣̦̍̌̏ ̖̯̖̔. ʤ̣̌ ̭ ̸̨̨̯̣̖̦̖̯̔̌̌̏̌ ̨̯
ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ̨̛̦̣̙̦̖̯̌̍̌̏̌ ̡̻̥ ʪ̨̛̬̯̌ ̡̣̖̯̯̌̌ ʻ̨̛̖̦̬ ̡̨̥̣̌ ̨̪ ̡̨̥̣̌ ̛̭ ̻̬̻̺̣̏̏̌̌̚
̛̛̭̣̯̖ ̛ ̸̖̖̏ ̨̥̙̖̣̌ ̨̡̨̨̪̬̦ ̔̌ ̛̻̬̏̏ ̸̨̭̖̌̏ ̦̬̖̌̔, ̨̡̨̯̔̌ ́ ̨̛̖̣̏̔ ̌̚ ̡̬̻̌. ʻ̨̛̺ ̸̨̖̍̌ ̦̖
̛̙̣̏̔̌̌ ̭ ̨̡̨̛̹̬ ̨̛̬̯̬̖̦̯̖̌̏̚ ̛̭ ̸̨̛, ̨̛̦̯ ̡̪̻ ̸̱̣̏̌̌ ̭ ̛̱̹̯̖ ̛̭ ̛ ̨̯ ̛̱̭̯̦̯̖ ̜ ̦̖ ̭̖
̨̨̨̯̬̦̣̏̌ ̨̨̭̣̏.

ʻ̜̌-̭̖̯̦̖ ̨̛̪̬̔ ̨̨̥̦̐ ̛̦̔ ̛̛̛̦̣̙̣̌̍ ̪̦̯̌̌̔̌̌̚ ̶̛̬̦̐̌̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌ ̨̙̦̀ ̨̯ ˃̛̛̖̣̦̐;
̨̨̺̯̌̚ ̛̻̦̥̖̬̣̏̌́̏̌̚ ̔̌ ̡̪̬̖̭̖̯̌ ̯̭̦̯́̌̌ ̶̛̛̏̌ ̨̯ ˃̨̨̛̛̦̣̯̖̐̏ ̛̖̥̚ ̨̯̻̏̔ ˁ̨̛̛̬̦ ̛ ̯̻̜ ̔̌
̛̭̯̦̯̐̌ ̨̔ ̵̨̛̬̦̦̌́̏̌́ ̨̥̭̯ ̸̦̖̣̖̔̌ ̨̯ ̨̨̥̭̯̯́, ̡̨̻̖̯̔ ̭̖ ̛̣̣̏̏̌ ʫ̛̭̣̱̦̐̌̔. ˁ̛̪̬̖̣ ̌̚ ̡̨̥̣̌
̔̌ ̛̭ ̸̨̛̪̦̯̌; ̨̨̛̛̪̣̙̣ ʻ̨̛̖̦̬ ̵̻̬̱̏ ̨̪̭̯̖̣́ ̨̯ ̯̬̖̏̌ ̛ ̌̚ ̪̬̻̏ ̪̻̯ ̶̡̛̛̻̣̖̦̯̖̚ ̜ ̸̨̛ ̭̖
̨̛̛̯̬̣̌̏̚, ̡̭̹́̌ ̛̣̍̌ ̭̪̣̌̌̌̚. ʿ̨̭̣̖ ̴̛̖̣̯̖ ̨̭̻̺ ̛̦̣̣̌́̐̌ ̛ ̨̯ ̨̱̥̬̌ ̨̛̬̔ ̦̖ ̨̛̛̛̪̥̭̣̣
̡̡̛̌̏ ̵̛̪̣̌̌̚ ̛̐ ̖̦̯̔̍̌. ˃̻̜ ̛̐ ̦̪̦̣̌̌̔̌̌ ̶̛̛̛̦̖̖̣̏̔̌̚ ̦̍̌̔̌ ̨̡̛̬ Ͷ ̖̦̔̌ ̨̯ ̨̨̨̥̦̯̐, ̡̨̨̛̯
̨̡̦̪̭̣̖̻̌̔ ̛̻̬̣̱̣̏̏̌ ̛̚ ̨̛̦́ ̥̖̭̯̌ ̨̛̭̥̔̌ ̶̛̛̬̦̯̖̐̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌. ʦ ̬̬̌̐̌̌̚ ̦̌ ̵̡̭̯̯̏̌̌̌
ʻ̨̛̖̦̬ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̛̬̪̦̣̌̌ ̨̯ ̨̪̭̯̖̣̯́̌ ̡̨̯̌ ̸̨̡̖̏, ̡̨̨̜̯ ̭̖ ̭̻̱̙̍̔̌ ̨̪̭̬̖̔ ̨̦̺ ̨̯ ̨̯̬̖̙̖̦̏
̡̱̏̚, ̛ ̭ ̡̛̪̭̻ ̨̪̦̣̍́̐̌̌ ̪̬̖̚ ̨̬̯̐̌̌. ˃̨̐̌̏̌ ̨̡̛̬̯̖ ̭̖ ̨̛̻̬̦̣̍̌ ̛ ́ ̨̨̛̛̪̦̣̔̐, ̌ ̴̛̖̣̯̖ ̭̖
̛̯̱̬̦̣̏̌ ̨̛̪̬̔ ̵̯́. ʤ̣̌ ̨̦̖̺ ̨̭̯̬̦̦̌ ̨̛̣̍ ̨̭̯̦̣̌̌ ̭ ʻ̨̛̖̦̬, ̯̌ ̦̣̌̔̍́̐̌̌ ̸̡̛̛̭̏, ̡̛̣̖̯̖̜
̡̨̯̌ ̭̻̬̦̌ ̥̖̙̱̔ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌ ̭ ̛̬̖̦̌̏̚ ̨̪ ̯̻̬̏́̌ ̡̨̛̭. ʶ̨̡̨̨̣̯ ̨̔ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̛ ̛̬̱̬̯̖̔̐̌ ̥̱,̯̖
̨̻̬̍̚ ̨̨̛̛̦̣̔̐ ̨̡̛̬̯̖ ̛ ̛̐ ̡̛̛̣̣̌̚ ̨̔ ̛̖̦̔, ̌ ̭̖̯̦̖ ̨̛̪̻̬̣̍̌̚ ̦̪̬̖̌̔. ʻ̨ ʻ̨̛̖̦̬ ̸̖̖̏ ̛̣̍̌
̨̯̣̖̯̣́̌ ̸̦̣̖̌̔̌ ̡̨̯̌ ̡̛̪̬̬̌̚; ̛ ̨̛̦̯ ́ ̛̻̬̦̣̌̚, ̨̛̦̯ ̨̡̛̛̯̬̣ ̭̣̖̔̌ ̨̯ ̦̖́, ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̛̛̯̻̬̭̣
̛̻̣̔̐ ̛̦̔.

ʻ̡̬̌̌́ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̭̖ ̻̬̦̣̌̏̌̚ ̏ ʪ̨̛̬̯̌, ̪̬̖̻̬̖̦̐̍ ̨̯ ̡̭̬̻̍ ̛̭̬̥̌.

Ͷ ʰ̛̖̬̍̚ ̛̭ ̨̦̏ ̸̨̏̔̌ ̦̌ ̛̛̬̦̯̖̣̯̖̍̌, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜ ̦̌ ̡̬̣̌́. Ͷ ʯ̨̨̺̯̌ ̌̚


̭̻̥ ̨̨̨̪̬̖̦̚.

ʻ̨ ʺ̛̖̣̦̌ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌:

Ͷ ʻ̖ ̖ ̯̻̜, ʺ̣̱̦̌̍̐. ˃̛ ̨̛̭̯̬ ̸̡̨̛̭̏ ̨̨̻̥̙̦̏̚ ̛ ̡̨̛̦̜ ̬̱̔̐ ̭̬̖̔ ̛̛̭̣̱̙̯̖̣̯̖ ̦̌


̡̬̣̌́ ̦̥̹̖́̌ ̔̌ ̨̛̪̭̯̦̖̐ ̨̡̨̯̣̏̌. ʤ̣̌ ̌̚ ̣̌̚ ̖̍̔̌ ̛̭ ̭̖ ̡̭̣̻̭̣̍̌ ̭ ̡̨̨̪̬̖̥̖̬̦ ̨̨̥̻̺̖̭̯̐̏,
̭̬̖̺̱ ̡̨̨̖̯ ̦̖ ̛̍ ̭̖ ̨̛̪̬̖̬̣̍ ̡̨̛̦̜ ̨̯ ̛̛̙̯̖̏ ̦̖̭̔ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚.

Ͷ ʿ̵̛̬̯̌ ̯̖ ̔̌ ̭̻̖̬̖̹̍ ̛̖̭̯̏ ̛ ̛̯ ̛̛̪̻̣̦̚ ̡̬̻̯̌̌̌̚ Ͷ ̨̛̣̔̍̌̏ ˃̨̛̦̣̐. Ͷ ʻ̖ ̖ ̨̯̏́


̛̦̯̏̌̌, ̸̖ ̨̛̦̖̚, ̡̨̨̛̯ ̛̯́ ̛̖̭̯̏ ̭̯̌́̐̌̚ ̦̜̌-̨̨̥̦̐, ̸̖̖̏ ̦̥́̌ ̡̡̌ ̔̌ ̛̐ ̸̱̯́. ʪ̌, ̡̭̬̻̖̦̍ ̡̬̜̌
̨̭̪̣̖̯́ ̶̛̖̣́ ˈ̨̛̱̬̦̏ ̨̬̔, ̣̌̌ ̦̖ ̨̐ ̨̪̖̥̜̌ ̦̌ ̨̭̜̏ ̬̻̐̍.
ʯ̨̨̺̯̌ ̦̖ ̨̭̥̌ ʻ̨̛̖̦̬ ̛̣̍́̐̌̌̚ ̨̖̱̥̦̍̚ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌, ̨̦ ̛ ʺ̨̬̖̦̏ ̛̣̍̌ ̸̛̖̦̣̌̌̚̚.
ʻ̨̛̯ ̨̯̐̌̏̌, ̨̛̦̯ ̨̪-̡̨̻̭̦ ̛̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌ ̛̭̦́ ̛̖̭̯̏ ̌̚ ̸̱̭̯̯̌̌ ̜ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̛̛̣ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦. ʤ
ʺ̣̱̦̌̍̐ ̦̖ ̨̪̙̖̣̣̌ ̔̌ ̛̭ ̸̨̛̪̦̖, ̨̪̖̣ ̭ ̡̥̣̻̌ ̨̯̬́̔ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌ ̛ ̛̯̬ ̨̛̛̦̐̔ ̡̨̬̻̭̯̭̣̏̌
̦̣̻̙̌̔ ̛ ̛̹̬ ̨̯ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦ ̸̡̌ ̨̔ ̨̛̱̭̯̖̯ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦, ̡̛̯̻̬̭̖̜ ̛̛̬̯̖̔ ̦̌ ̸̛̛̖̦̣̯̖̌̚̚.

ʧ̣̌̏̌ XV

ʻ̨̛̖̦̬ ̏ ʥ̛̬̖̯̣

ʶ̨̡̨̨̣̯ ̨̔ ʻ̨̛̖̦̬, ̯́ ̣̍́̐̌̌ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐, ̡̨̯̌ ̸̱̣̏̌̌ ̌̔̚ ̻̬̐̍̌ ̛̭ ̶̡̛̬̭̻̯̖́ ̦̌


̸̛̪̬̖̭̣̖̯̖̔̏̌; ̌ ̨̛̖̙̯̖̔̔ ̛̭ ̬̬̣̌̔̌̌̚, ̵̡̛̻̬̣̜̏́ ̸̡̨̛̯̖̹̥ ̵̬̖̔̌ ̭̣̖̔ ̵̬̖̔̌, ̨̨̖̯̔̔
̨̭̯̦̣̌̌̌ ̭̻̭̖̥̏ ̨̣̐̌; ̛ ̪̬̖̚ ̶̛̖̣́ ̨̛̯̚ ̖̦̔ ̨̛̪̬̻̣̙̣̔̌ ̔̌ ̸̛̯̌ ̡̨̯̌ ̬̏́̚, ̨̨̪̦̖̦̔̐ ̨̔
̪̬̻̭̦̖̏̌ ̦̌ ̶̨̭̻̬̖̯, ̨̺ ̦̖ ̭̥̖̖ ̔̌ ̭̪̬̖, ̌̚ ̔̌ ̛̭ ̨̪̖̥̖ ̵̻̔. ʤ̣̌ ̸̛̪̬̖̖̬̏ ̨̣̱̭̯̯̔̌ ̜
̨̦̖̪̦̏̌̚ ̛̪̬̖̥̦̣̌̌. ˁ̪̬̣́̌ ̌̚ ̛̥̐ ̡̨̯̌ ̥̦̌̌́̌̚, ̌ ̭̖̯̦̖ ̨̯ ̨̛̛̯̺̖̦̖̚ ̵̬̱̦̣̌̌ ̡̨̯̌
̨̡̨̪̭̖̦̔̌ ̏ ̦̖̭̭̯̏́ ̭̬̖̔ ̨̡̛̛̭̯̖̏ ̛̪̪̬̯̌̌. ʰ ̯̥̌, ̭̬̖̔ ̭̯̬̯̌̌̌ ̹̱̥̌ ̛ ̛̥̣̯̖̌̔ ̨̛̪̬̣̖̯̦
̡̨̻̣̦̖̏, ̭̪̣̌̌̌̚ ̨̡̨̻̣̔̍, ̨̡̯̻̭̦̯̌̌ ̨̯ ̶̛̖̣́ ̭̯̏́.

ʻ̌ ̛̭̱̯̬̦̯̌ ̭̖ ̛̭̻̱̣̍̔̌ ̛ ̸̛̭̣̻̦̖̯̖̏ ̸̛̣̻ ́ ̛̬̣̌̌̔̏̌̚, ̡̭̹́̌ ̖̔̏̌ ̭̖̐̌ ̭̖ ̬̙̣̌̔̌̌ ̌̚


̨̛̙̯̏; ̛ ̸̡̨̛̭̏, ̨̺ ̛̙̣̏̔̌̌, ̜ ̭̖ ̨̭̯̬̱̣̏̌ ̨̨̦̏ ̛ ̨̨̦̖̪̦̯̌̚, ̯̌ ̦̖ ̦̖̣̌̌̚ ̡̨̖ ̡̡̌ ̭̖ ̸̛̦̬̌̌.
ʯ̨̨̺̯̌ ̌̔̚ ̦̖́ ̣̖̙̣̌̌ ̨̭̥̌ ̸̥̬̦̌̌ ̨̪̱̭̯̯̌, ̪̬̖̚ ̡̨̨̯́ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̛̥̦̖ ̛̦ ̨̭̪̥̖̦ ̌̚ ̨̦̱̜,
̨̺ ̨̪̦̣̌̏̌̌̚ ̛̪̬̖̔, ̛̦ ̵̨̖ ̨̯ ̨̨̭̣̏ ̸̨̡̨̖̹̏. ˁ̨̥̌ ̡̭̦́̌ ̨̯ ̱̙̭̌ ̛̭ ̨̛̪̬̪̥̦̣́̌, ̨̯̌̏̌̚ ̛̣̍̌
̛̪̣̹̣̌̏̌ ̛ ̸̨̖̦̏ ̛̬̖̣̔̌ ̡̛̛̭̬̣̺̖̏̌ Ͷ ̯̱ ̭̖ ̡̯̖̬̖̣̌̌ ̨̪ ̻̬̖̯̔̏̌, ̯̱ ̭̖ ̹̥̱̣̐̏̌̌ ̏ ̡̨̦̜́
̡̹̱̬̍̌ ̻̬̍̌̚ ̡̨̯̌ ̸̡̡̛̯̖̬̌̌ ̛̛̣ ̶̛̛̣̭̌, ̸̡̨̣̖̥ ́ ̭̯̬̖̭̦̖̣ ̡̱̏̚ ̛̛̣ ̡̭̦́̌; ̨̛̯̯̥̌ ̨̻̣̔̐
̸̛̦̦̣̌̔̌̌ ̭ ̵̛̪̣̌ ̸̨̛ ̪̬̖̚ ̛̣̭̯̯̌̌, ̛̪̬̖̔ ̡̪̌ ̔̌ ̨̪̖̥̖ ̦̪̬̖̌̔.

ʪ̨̻̣̐ ̻̬̣̏̏́̌ ̯̻̜ ̭̖̏ ̏ ̨̦̌́ ̨̨̡̪̭̌, ̨̺ ̛̬̣̍̌̌̚ ̦̜̌-̦̪̬̖̌̔, ̨̨̖̯̔̔ ̛̣̣́̌̚̚ ̡̬̜̌ ̡̬̖̌
˃̛̛̖̣̦̐ ̛ ̨̛̱̯̣̣̌ ̙̙̯̌̔̌̌ ̛̭; ̨̦ ̵̬̦̌̌ ̦̖ ̛̦̥̖̬̣̌̌, ̨̛̦̯ ̡̪̻ ̦̖̣̌̌̚ ̡̡̌ ̔̌ ̛̭ ̛̦̌̍̌̏, ̌ ̛̣̍̌
̪̬̖̣̦̣̐̌̔́̌ ̛ ̻̦̖̣̌̚̚ ̨̯ ̭̯̱̔. ʰ ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌ ̨̯̻̏̔ ̡̬̖̯̌̌ ̛̛̣̖̙̣̐̔̌̚ ̨̪-̛̻̭̯̐ ̛
̸̛̭̖̦̖̭̯ (̌ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̨̛̣̍ ̡̯̌̌, ̨̪̦̖̙̖ ̨̯̯̥̌ ̸̨̪̣̌̏̌̚ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭̯́ ̣̖̭), ̯́ ̛̪̬̖̣̐̌̌̚ ̪̬̖̚
̨̯̏̔̌̌, ̛̭̯̦̣̐̌̌ ̨̔ ̖̦̔̌ ̖̣̖̦̌̚ ̨̛̥̣̐̌ ̛ ̭̖ ̨̪̬̭̦̣̌̌ ̨̪ ̸̨̛, ̨̨̺̯̌̚ ̛̣̍̌ ̨̛̯̺̖̦̌̚, ̌ ̜ ̭̖
̨̭̯̬̱̣̏̌, ̸̖ ̡̥̬̻̯̌, ̨̯ ̡̨̨̜̯ ̣̍́̐̌̌, ̡̪̌ ́ ̛̦̭̯̌̐̌ ̛ ̶̨̭̣̻̦̖̯ ̭̦̖̐̌.

ʻ̨ ̨̭̻̺̦̭̯̏ ̸̖̬̦̌ ̱̬̍́ ̭̖ ̣̌̔̌̏̌̌̚ ̨̡̯̻̥ ˓̐̌, ̸̡̛̣̖̜̏̌ ̨̨̪̬̜ ̛ ̶̡̛̛̭̖̯̏̌̏; ̛


ʻ̨̛̖̦̬ ̣̖̙̣̌̌ ̯̥̌, ̸̭̻̬̖̦̐̌ ̨̯ ̱̙̭̌ ̪̬̖̔ ̶̨̛̛̬̻̥̯̖̯̖̐̏, ̌ ̸̛̥̬̦̯̌́ ̻̙̔̔ ̨̛̭̪̣̍̏̌ ̦̖̜̦̯̌̌
̨̨̣̯̐̌ ̛ ̯́ ̣̖̣̐̔̌̌ ̨̖̥̻̣̦̍̏̚ ̡̨̯̌ ̸̖̬̖̏̚ ̏ ̡̪̦̌̌.

˃̻̜ ̭̖ ̸̨̛̭̣̱̣, ̸̖ ̏ ̨̛̯̚ ̸̭̌ ̶̡̨̛̦̖̣̦̌ ̨̛̬̦̐́ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣ ̛̛̥̦̣̌ ̨̯̯̥̌ ̨̛̪̬̔ ̦̖̌̍̐
̭̬̖̺̱ ̨̡̛̬̯̖, ̡̛̻̬̜̍̌̚ ̔̌ ̡̨̪̬̖̭̯́ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏ ̛ ̔̌ ̭̖ ̨̖̬̯̔̍̌ ̨̔ ̨̖̦̔ ̡̨̛̣̍̚
̛̱̖̙̺̖̍; ̛ ̨̦̖̦̖̜̦̌̔ ̵̛̱̦̣̍̌̌̚ ̵̨̛̭̯̬̯̌̏̌ ̛̥̻̣̦́, ̯̌ ̶̣̯́̌̌ ̨̛̥̣̐̌ ˈ̱̌̔-̖̦-ʫ̣̖̯ ̣̱̥̦̣̌̌ ̏
̛̖̣̍ ̶̛̪̣̥̻̌. ˃̨̐̌̚ ˃̱̬̥̬̌̍̌, ̡̨̨̜̯ ̨̖̣̏̔ ̨̯̬́̔̌, ̸̨̡̨̛̯̭̣ ̦̌̌̔̚, ̡̛̬̣̌̚ ̸̨̛ ̛ ̭̖
̛̬̯̬̖̪̖̬̣̌̚; ̨̨̺̯̌̚ ̥̱ ̭̖ ̨̨̛̭̯̬̣, ̸̖ ̛̙̏̔̌ ̡̛̪̬̬̌̌̚ ̦̌ ̨̪̱̖̦̐̍̌ ̨̡̖̜̔̏̌, ̨̪̬̭̦̯̌ ̵̻̬̱̏
̨̬̐̍̌ ̦̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌.

ʻ̨ ̛̖̦̔ ̨̯ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̶̨̛̜̍ ̸̛̛̯̣̌̚ ̡̻̥ ̨̛̥̣̯̐̌̌ ̛ ̥̱ ̡̛̛̣̏̌̚:


Ͷ ʻ̭̥̌̌, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀! ˃̡̱ ̛̣̖̙ ̥̣̌̔̌ ̙̖̦̌ ̛ ̨̺̖ ̖ ̛̙̏̌!

ʿ̛̛̛̬̣̙̣̍ ̭̖ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛ ́ ̛̦̣̏̔̐̌; ̨̯ ̨̡̛̥̬̯̖ ̜ ̡̨̛̭ ̭̖ ̸̛̭̯̣̌̌ ̨̏̔̌, ̣̌̌ ̯́ ̨̭̥̌


̡̛̭̯̭̣̌̌ ̸̨̛ ̛ ̯̬̖̪̖̬̖̣̌, ̖̍̚ ̔̌ ̭̖ ̨̛̭̻̪̬̯̣̏́̏̌. ˁ̥̦̌́ ̨̯ ̯̱̜, ̸̖ ̛̣̖̙ ̨̨̣̪̐̌ ̻̙̔̔̌,
˃̱̬̥̬̌̍̌ ́ ̛̣̌̏̚ ̭ ̪̣̺̌̌ ̛̭ ̛ ́ ̨̯̦̖̭̻̣ ̏ ̖̦̔̌ ̨̡̛̣̙̜̭̏̔̌ ̡̨̛̣̍̌ ̭̬̖̔ ̨̬̯̐̌̌. ˃̥̌ ̡̛̦̣̣̌̌
̨̻̦̐ ̛ ́ ̨̛̛̭̯̪̣̣ ̭̻̭ ̡̛̛̌̏̏̚, ̌ ̯́ ̨̨̛̯̬̣̏̌ ̸̨̛ ̛ ̛̐ ̨̣̖̣̐̔̌̌. ˍ̨̥ ̨̬̻̯̏̚ ̜ ̪̦̣̌̔̌ ̵̻̬̱̏
˃̱̬̥̬̌̍̌, ̶̨̛̣̖̯ ̜ ̨̬̖̜̦̣̐̌, ̛̱̯̖̹̣̌ ̭̖ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̛ ̨̪̬̯̖̦̣̐̌̌ ̡̬̻̌ ̡̻̥ ̨̦̖̐, ̨̨̺̯̌̚
̛̱̭̖̯̣̌, ̸̖ ̡̭̹́̌ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̖ ̛̦̥̖̬̣̌̌ ̨̦̖̺ ̨̻̣̔̐ ̨̯̻̬̭̖̦ ̏ ̡̥̬̌̌. ʤ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̨̪̖̣ ̦̖̜̦̯̌̌
̡̬̻̌, ̵̛̱̭̥̦̣̌ ̭̖ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʻ̥́̌ ̛̣ ̔̌ ̛̦ ̡̙̖̹̌ ̭̖̐̌ ̨̨̭̖̯̏ ̛̥̖, ̨̬̔ ̛ ̡̡̨̌̏ ̨̣̚ ̯̖ ̖ ̨̨̭̪̣̖̯̣́?

˃̨̐̌̏̌ ̯́ ̨̡̛̪̣̯̣̌̌ ̣̐̌̏̌ ̛ ̸̨̛̥̻̣̣̌̏ ̡̪̣̣̌̌̌̌̚; ̸̨̪̖̖̏ ̦̖ ́ ̛̛̬̪̯̣̌̏̌̚, ̨̨̖̯̔̔ ̦̖


̛̛̭̯̣̌̌̚ ̣̐̌̔̌ ̛̭ ̭̻̭ ̡̨̭̬̥̦̯̌̌ ̵̬̦̌̌, ̡̨̨̯́ ̨̛̥̣̐ ̔̌ ̜ ̨̪̬̖̣̙̯̔̌. ʶ̨̯̌ ̭̖ ̵̛̦̬̦̣̌̌̌, ̯́
̵̻̻̦̣̏̔̌̌̚ ̛ ̡̪̌ ̨̨̛̪̣̙̣̌ ̡̬̻̌ ̏ ̶̛̖̭̦̯̔̌̌ ̦̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌; ̌ ̨̯̜ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ˁ ̦̭̌ ̺̖ ̛̭ ̏ ̨̨̖̪̭̦̭̯̍̌̚. ˃̛̌̚ ̨̦̺ ̨̥̙̖̹ ̔̌ ̸̨̨̛̯̪̦̖̹ ̡̯̱, ̌ ̦̌ ̬̭̻̥̦̖̌̏̌̚ ̺̖ ̯̖


̨̯̖̖̥̏̔ ̏ ̨̦̹̖̯̌ ̛̭̖̣̺̖ ̭̬̖̔ ̨̡̛̬̭̯̖̐ ̛̖̬̔̍. ʤ̣̌ ̵̛̥̖̍ ̛̙̖̣̣̌ ̔̌ ̦̖̥̌̚ ̨̨̯̖̯̏ ̛̥̖ ̛ ̨̬̔,
̯̌ ̔̌ ̨̡̛̯̬̖̥ ̡̛̛̣̯̖̍̚ ̛̯ ̛ ̔̌ ̛̥ ̨̯̦̖̭̖̥ ̖̭̯̏ ̌̚ ̯̖̖̍. ʻ̥́̌ ̛̣ ̔̌ ̛̦ ̡̙̖̹̌?

ʻ̨ ̯́ ̡̪̌ ̦̖ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏̌ ̛ ̭̖ ̡̬̪̣̣̌̌̌̌̚.

Ͷ ʻ̖ ̨̜̍ ̭̖! Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̱̬̥̬̌̍̌. Ͷ ʻ̨̬̦̌̏́ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̖ ̯̻̬̖̏̔ ̸̪̖̣̦̌̌, ̌̚ ̔̌ ́


̡̬̹̌̌̏̌̚̚ ̯̻̜ ̡̨̨̭̬. ʻ̨ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̯ ̥̔̌ ̛̥̖ ̛ ̺̖ ̯̖ ̨̦̌̏̌̚ ʻ̛̛̦̖̣, ̨̺ ̸̛̦̌̚ ʿ̨̬̭̻̣̖̦̯̌̌̚.

ʶ̨̯̌ ̸̱̣̌ ̨̛̥̖̯, ̯́ ̛̦̣̏̔̐̌̌ ̸̨̛ ̛ ̨̡̛̪̣̯̣̌̌ ̣̐̌̏̌, ̨̦ ̨̨̪̭̣̱̹̦ ̨̨̛̪̯̬̣̏̌:

Ͷ ʻ̛̛̦̖̣.

˃̨̏̌ ̛̣̍̌ ̪̻̬̯̏̌̌ ̱̥̔̌, ̡̨̨̯́ ̡̛̬̖̣̌̚ ̨̛̪̬̔ ̡̥̬̌̌, ̛ ̯̻̜ ̸̨̛̪̣̱̣̌ ̨̛̥̖̯ ̛̭ ̥̖̙̱̔
̨̛̬̦̯̖̐́.

ʻ̌ ̛̭̱̯̬̦̯̌ ̨̛̪̦̖̭̣ ʻ̛̛̦̖̣ ̡̻̥ ʫ̴̖̣ ʥ̛̬̦̬̌̔. ʿ̻̯̯́ ̭̖ ̸̡̛̣̌̏̌̚ ̨̭̯̬̻̥̦ ̨̦̬̖̌̐ ̨̔
̨̨̥̭̯̯́, ̡̨̻̖̯̔ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̸̪̬̖̭̖̖ ̛̱̜̦̍́ ̨̨̡̪̯ ʶ̨̖̣̖̬̭̍. ˃̥̌ ̛̣̍ ̛̬̖̦̐̌̔̚ ̻̬̖̦̔̏ ̨̥̭̯, ̌
̨̪̔ ̨̦̖̐ ̸̨̛̯̖̖̦̖̯ ̨̛̪̬̖̣̯̣̌ ̪̬̖̚ ̡̛̥̖̦̦̌́ ̬̻̍ ̛ ̨̪ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̛̪̖̦̖̭̯ ̭̯̻̪̣̌̌ ̨̪̣̌̔̌
̸̣̖̖̔̌ ̨̦̣̱̌̔ ̡̻̥ ̨̡̻̣̔̍ ̡̭̣̖̦̌ ̭̖̜̦̍̌; ̛ ̨̛̦̯̖̏̔ ̡̛̪̬̻̭ ̛̛̪̻̣̣̏̌̚ ̵̻̱̏̔̌̚ ̨̡̨̨̦̣̌ ̡̨̯̌
̛̭̯̖̦ ̶̻̙̖̔̔. ʶ̬̜̌ ̨̨̪̏̔̌̔̌ ̭̖ ̨̛̪̬̭̯̬̣̌̌ ̖̣̖̦̌̚ ̨̥̬̌̏̌, ̨̡̬̻̙̖̦̍̌ ̨̯ ̛̬̖̍̚, ̌ ̨̯ ̨̥̭̯̌ ̭̖
̡̛̬̬̣̌̏̌̌̚ ̡̣̖̐̔̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̡̻̥ ˃̡̛̛̖̣̦̭̯̐̌̌ ̡̛̣̭̱̬̌. ʦ̵̻̱̻̯̔̚ ̯̥̌ ̛̛̦̏̌̐ ̛̣̍ ̵̨̪̬̣̖̦̌̔ ̛
̪̬̖̚ ̨̨̣̯̯́ ̶̛̛̪̻̯̦̯̖ ̸̨̖̭̯ ̛̛̭̪̬̣̌ ̔̌ ̸̨̨̛̯̪̦̯̌ ̛ ̔̌ ̭̖ ̛̦̪̯̌́ ̭̻̭ ̭̯̱̖̦̔̌ ̨̏̔̌. ʪ̨̛̥̬̭̯ ̭̖
̸̛̦̬̣̌̌ ̨̯́ ̨̨̪̏̔̌̔, ̨̺ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ʪ̨̻̙̦̯̔̏̌̌ ̭̯̻̣̍̌, ̣̌̌ ̨̯ ̨̛̦̚ ̖̦̔ ̭̯̦̣̌̌ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯, ̨̯̖̭̯
˃̬̖̪̖̬̖̺̯̌̌ ̨̏̔̌; ̨̨̺̯̌̚ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̶̛̛̭̪̻̯̦ ̛̭̪̬̖̣ ̯̥̌, ̨̦ ̨̺̥ ̨̛̭̯̦̣̔̐̌̌ ̨̯̏̌
̨̥̭̯́, ʻ̛̛̦̖̣ ̭̖ ̛̬̯̬̖̪̖̬̣̌̌̚ ̶̣̯́̌̌ ̛ ̸̖̖̏ ̦̖ ̨̛̥̣̐ ̔̌ ́ ̨̭̯̪̣̯́ ̛ ̱̯̖̹̯̌. ʯ̯̱̜̌ ̨̛̪̻̬̣̍̌̚
̦̪̬̖̌̔; ̨̦ ̨̡̨̯̔̌ ̭̖ ̨̖̬̯̔̍̌ ̨̔ ʫ̴̖̣ ʥ̛̬̦̬̌̔, ʻ̛̛̦̖̣ ̸̖̖̏ ̪̣̥̯̣̌́̌ ̨̯ ̡̯̬̖̭̌.

ʪ̨̻̣̐ ̣̖̙̣̌̌ ̨̣̦̍̌ ̛ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̭̖ ̨̬̖̣̍ ̭ ̶̨̨̣̯́ ̛̭ ̵̡̨̦̬̭̌̌̚ ̛̱̥̖̦̖ ̔̌ ́ ̶̛̛̖̣̚, ̌


̛̙̖̦̯̖ ̦̌ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̛̖̣̍̔ ̦̌̔ ̦̖́ ̖̦̖̥̔ ̛ ̨̦̺̖̥. ʤ̣̌ ̨̭̥̌ ̡̨̨̯̐̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛̣̍ ̨̔ ̦̖́, ̯́
̣̖̙̣̌̌ ̨̡̨̨̭̪̜̦ ̛ ̛̭̪̣̌̏̌̌̚, ̖̍̚ ̔̌ ̭̯̖̦̖; ̛ ̨̺̖ ̨̦̖̺ ̛̖̣̣̌̍́̌̚̚ ̸̡̛̛̭̏, ̡̨̨̛̯ ́ ̛̣̖̣̐̔̌:
̡̥̬̌̌ ̔̌ ̻̣̦̱̣̍̏̌̌ ̸̨̖̭̯, ̪̬̖̚ ̶̨̨̣̯́ ̛̭ ̨̣̖̱̦̖̍̔̏̌ ̯́ ̦̖ ̡̛̬̖̣̌̚ ̛̦ ̨̨̭̣̏, ̨̛̣̍ ̨̯ ̦̌
̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̛̛̣ ̸̨̡̛̖̹̏ ̡̛̖̚. ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̨̬̖̯̔̌̏̚ ̜ ̭̖ ̨̻̻̬̦̣̏̏̌̚ ̡̨̥̣̌ ̨̪ ̡̨̥̣̌, ̯̌ ̭̯̦̣̌̌̌ ̦̌
̨̦̖̚ ̛ ̡̪̌ ̸̨̪̦̣̌̌̌̚ ̔̌ ̭̖ ̵̛̬̦̌, ̡̛̛̬̖̯̣̭̯̖̍ ̛̙̖̦ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ́ ̸̱̯̌ ̦̌ ̨̨̬̐̏ ̱̥̔̌ ̨̪ ̱̥̔̌
̡̨̯̌ ̡̨̥̣̌ ̖̯̖̔. ʻ̨ ʻ̛̛̦̖̣ ̨̱̭̣̏́̏̌̌ ̛̯́ ̶̨̛̱̬ ̨̻̬̍̚ ̛ ̭ ̛̙̏̌ ̦̭̣̌̌̔̌ ̡̨̯̌ ̸̨̡̖̏, ̨̺ ̨̨̨̯̦̏
̛̦̥̬̌̌ ̛̛̱̖̦̐̍̚ ̡̨̛̭̻̬̺̏̌; ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̨̥̙̖̣̌ ̔̌ ̨̬̬̌̐̏̌́̚ ̭ ̡̛̛̪̬̯̖̣̯̖́ ̛̭, ̸̨̖̭̯
̛̪̯̣̌̌:

Ͷ ʶ̡̌ ̭̖ ̸̛̦̬̌̌ ̨̖̯ ̨̯̏̌? ʯ̨̨̺̯̌ ̏ ̡̥̬̌̌ ̵̛̛̱̐̍̚ ̨̛̥̖̯ ̥̱.

ʰ ̡̨̨̯̐̌ ̸̖̖̏ ̭̖ ̡̬̖̪̣́̌ ̦̌ ̨̦̖̚ ̖̍̚ ̸̱̙̔̌ ̨̨̪̥̺, ̖̣̏̌̚ ̸̨̖̭̯ ̔̌ ̵̨̛̔ ̏ ̨̥̔̌ ̦̌
ʥ̛̬̦̬̌̔; ̨̨̺̯̌̚ ̦̜̌-̨̛̭̣̦ ̙̖̣̖̣̌̌ ̔̌ ̸̛̦̱̌ ̛̥̖̦̯̌̌ ̦̌ ̛̛̙̯̖̏ ̛̯̬̏̌, ̌ ̨̯̜ ̦̖̣̌̚ ̨̨̥̦̐ ̌̚
̵̯́; ̛ ̥̯̔̏̌̌̌ ̭̖ ̵̨̛̬̙̣̌̔̌̚ ̛̚ ̛̛̬̦̯̖̐̌̔ ̛ ̛̪̭̺̯̌̌̌.

ʽ̡̛̦̣̍̌ ́ ̨̯̐̌̏̌ ʥ̛̬̦̬̌̔; ̌ ̨̺̥ ̡̦̣̌́̌̌̚, ̯́ ̖̣̏̌̚ ̔̌ ̨̐ ̨̡̪̬̖̪̔́, ̨̪̦̖̙̖ ̛̣̍ ̵̨̬̥,
̛ ̨̐ ̸̛̦̬̣̌̌̌ ̨̭̜̏ ̬̯̍̌. ʤ̣̌ ̦̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̨̯̣̔̌̏̌̌ ̶̨̨̣̯́ ̛̭ ̶̭̻̬̖ ̛ ̨̭̥̌ ̏ ̨̨̦̖̐̏ ̛̛̪̬̭̻̭̯̖̏
̭̖ ̵̛̱̭̥̣̏̌̌, ̌ ̸̨̪̦̖̣ ̛̣ ̔̌ ̨̨̛̬̐̏ ̨̦̌̍̌̏̚, ̸̨̖̭̯ ̵̛̱̣̍̏̌̌̚ ̏ ̵̭̥́.

ʿ̬̖̚ ̖̦̔̌ ̣̯̦̌̌̚ ̖̭̖̦̦̌ ̸̖̖̬̏ ̥̯̔̏̌̌̌ ̛̭̖̖̣̔ ̛̖̦̔ ̨̔ ̬̱̔̐, ̌ ̶̨̭̣̻̦̖̯ ̡̨̪̬̻̭̣̌
̨̛̦̖̦̐ ̸̛̣̻ ̨̪ ̡̨̭̣̦̌ ̛ ̡̛̻̺̯̖ ̦̌ ʫ̴̖̣ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛ ̨̡̨̨̦̣̌ ̶̬̱̣̌̏̌ ̖̥̖̯̖̙̖̦̍̚ ̨̡̨̪̜. ˃̨̐̌̏̌
ʻ̛̛̦̖̣ ̨̪̬̱̥̣̔̌̌:

Ͷ ʦ̸̖̖ ̵̛̪̯̌ ̌̚ ̸̡̛̛̭̏ ̛̥̖̦̌ ̨̭̖̦̏ ̌̚ ̨̨̯̖̯̏. ʶ̡̌ ̭̖ ̸̛̦̬̹̌̌?

Ͷ ˃̱̬̥̬̌̍̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ̨̯̜.

ʯ̸̥̻̣̣̌̌̌ ̯́, ̡̭̹́̌ ̭̖ ̭̣̱̹̣̏̏̌̌ ̏ ̸̣̖̖̦̔̌ ̨̡̯̱̏̚; ̨̦ ̡̦̬̌̌́ ̡̣̌̌̌̚:

Ͷ ʰ ̡̡̨̌̏ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ̨̯̏̌, ̛̛̣ ̖ ̨̨̪̬̭̯ ̛̥̖, ̌̚ ̔̌ ̯̖ ̦̯̌́̚?

Ͷ ʽ̸̦̌̌̏̌̚ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ̨̯̜ Ͷ ʿ̨̛̖̣̯̖̣̏ ̦̌ ʺ̸̬̦̯̌̌̌ ̡̭̦́̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̛ ̌̚, ʻ̛̛̦̖̣,


̵̛̥̌ ̡̥̬̌, ̏ ̡̨̨̜̯ ̵̛̛̱̐̍̚ ̨̨̥̦̐ ̡̛̭̻̪ ̦̖̺̌; ̣̌̌ ̭̖̐̌ ̬̥̏́̏̌, ̸̖ ̭̻̥ ̨̐ ̨̪̬̖̻̥̦̣̏̐̌̚.

Ͷ ʰ ̛̯ ̛̣ ̛̭ ̣̍́̐̌ ̨̯ ̨̦̖̐ ̸̡̌ ̨̔ ̛̯́ ̡̛̛̬̭̌̏ ̨̛̬̐? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̌̚ ̯́. Ͷ ʶ̨̐̌ ̱̭̪́ ̔̌ ̭̖
̛̭̪̭̹̌, ˃̱̬̥̬̌̍̌?

Ͷ ʪ̌ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏ ̨̯̜, Ͷ ̛̻̣̔̐ ̨̛̛̦̐̔ ̵̍́̐̌. ʤ ̭̖ ̵̛̭̪̭̌ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̯̖̍. ʯ̨̨̺̯̌ ̸̨̥̬̦̌
̖̍, ̨̦ ̨̡̡̨̯̯̌ ̨̜̖̔̔ ̛̯, ʻ̛̛̦̖̣, ̬̖̖̐ ̛̭̖̯̣̦̏̌. ʰ ̛̥ ̭̖ ̭̯̬̱̏̌, ̸̖ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̨̡̛̯̬̥̏̌ ̨̦̖̺,
̡̨̨̖̯ ̨̯̦̔̌̏̌ ̭̻̥ ̛̯̻̬̭̣.

ʤ ̨̪̭̣̖, ̨̡̨̯̔̌ ̻̬̣̏̏́ ̪̬̖̚ ̸̬̔̌̌̚ ̡̻̥ ̨̭̏́ ̨̥̔, ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏:

Ͷ ˈ̱̌̔-̖̦-ʫ̣̖̯! ʽ̯ ̖̣̖̦̯̌̌̚ ̨̛̥̣̐̌ ̨̜̖̔̔ ̯́. ʿ̸̨̛̣̍̌ ̛̣ ̖ ̯̱̜ ̛ ̡̡̌ ̔̌ ́ ̡̛̯̻̣̱̥̏̌̚?

ʽ̛̯̥̦̣̌̌ ̣̯̦̯̌̌̌̚ ̖̭̖̦, ̨̹̣̔̌ ̡̥̖̌ ̛̥̌̚ ̛ ̸̨̪̦̣̌̌̌̚ ̨̦̏̌ ̨̡̨̭̪̜̦̌ ̨̛̦̐̔̌. ʦ
ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭ ̦̭̯̦̣̌̌̌ ̛̥̬, ̨̛̬̦̯̖̐́ ̛̛̙̖̣̌̏̚ ̡̨̡̨̬̯ ̛ ̦̖ ̡̛̦̪̱̭̣̌̌ ̨̛̭̯̖̏ ̥̖̭̯̌, ̯̌ ̦̖
̸̨̛̪̣̱̣̌̏̌ ̛̖̭̯̏ ̨̯ ̨̡̨̛̣̦̯̖ ̛̖̥̚. ʯ̨̨̺̯̌ ̨̪ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ̨̡̛̬̯̖, ̡̨̨̛̯ ̛̛̣̔̏̌ ̦̌ ̀̐ ̡̻̥
̸̨̨̥̬̦̯̌ ̶̨̬̭̯̌̏ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛̛̣ ̛̖̦̖̣̔̍ ̨̡̨̨̣ ̶̛̛̬̦̯̖̐̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌, ̛̛̣̍́̐̏̌̚
˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏ ̛ ̛̛̥̦̣̌̏̌ ̨̯̻̏̔ ̡̬̖̯̌̌ ̸̣̖̖̔̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚.
ʤ ʻ̛̛̦̖̣ ̨̬̣̔̌̏́̌̚ ̨̦̪̻̣̦̌ ̛ ̭̯̦̣̌̌̌ ̭̦̙̦̌̌ ̵̶̛̱̍̌̏̌; ̦̖ ̭̖ ̱̻̬̙̣̔̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛ ́
̨̨̛̪̥̣̣ ̔̌ ̥̱ ̭̯̦̖̌ ̙̖̦̌. ʦ̻̬̣̌̔̏̌̌̚ ̭̖ ̯́; ̨̦ ̡̨̨̯̐̌ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̸̱̣ ̯̌́ ̖̭̯̏, ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ ̭̖
̨̛̭̣̏ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʻ̖ ̻̬̜̍̌̚! ʰ ̦̖ ̛̛̥̭̣ ̨̨̣̹ ̌̚ ̥̖̦, ̨̖̯̌̔̚ ̯̖ ̭̻̖̯̥̏̏̌ ̔̌ ̸̡̛̹̌̌̚.

Ͷ ʶ̡̨̨̯̌̏ ̛ ̔̌ ̨̛̭̯̬̹, ̦̖ ̺̖ ̨̛̪̥̭̣́ ̨̨̣̹ ̌̚ ̯̖̍ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ʻ̛̛̦̖̣. Ͷ ʤ̣̌ ̨̺̌̚


̛̥ ̹̔̌̏̌ ̡̯̻̌̏ ̭̻̖̯̏, ̛̥̻̬̔ ̡̨̬̯̍̌?

Ͷ ʺ̛̻̬̔ ̡̨̬̯̍̌ ̛̣? Ͷ ̡̡̛̻̣̦̣̏̌̚ ̨̯̜. Ͷ ˁ̡̯̌̌ ̡̨̬̯̍̌ ̡̛̙̌, ̨̬̖̦̐̚ ̛ ̨̨̦̖̭̯̖̦̔ ̌̚
̸̨̛̍ ̡̨̬̯̍̌. ʿ̡̻ ̛ ̭̥̌ ̦̖ ̦̌́̚ ̨̺̌̚. ʤ̣̌ ̡̭̦́̌ ̯̖̦̖̐ ̦̌̔ ̨̛̯̚ ̸̨̡̖̏ ̛ ̨̯̌̏̌̚ ̭̖ ̨̍́.

Ͷ ʰ̨̥̣̌ ̖ ̡̭̦́̌ Ͷ ̡̬̖̣̌ ʻ̛̛̦̖̣, Ͷ ̨̯̜ ̭̥̌ ̛̥ ̡̌̌̚. ʻ̨ ̖ ̛̣̍́̐̌̚ ̨̯ ̦̖́, ̡̡̨̯̌ ̛ ̌̚. ʤ
̛̦̥̌ ̦̖ ̭̣̱̙̌̌̏̌̚ ̸̨̛̍? ʺ̡̬̌̌ ̦̖̭̔ ̔̌ ̛̙̖̖̏ ̏ ̛̥̬, ̦̖ ̖ ̛̣ ̛̣̍ ̡̨̦́̐̌ ̦̜̌-̛̭̣̦̯̌̏́
̶̡̨̨̪̻̣̖̏̔, ̨̯ ̡̨̨̨̯̐ ̛̣̍́̐̌ ̪̬̖̣̐̌̏̌̚ ̸̡̛̛̭̏ ̨̬̖̏̌̐̏?

Ͷ ʶ̨̜ ̛̯ ̡̌̌̚ ̨̯̏̌? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ʥ̛̬̦̬̌̔.

Ͷ ʪ̨̬̣̭̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ̯́. Ͷ ʻ̖ ̖ ̛̣ ̛̛̭̯̦̌?

Ͷ ʰ̛̭̯̦̌ ̖ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̛̬̦̬̌̔, ̣̌̌ ̛̣̍ ̨̨̦̖̣̖̦̔̏, ̨̨̺̯̌̚ ʪ̨̬̣̭̌ ̨̪̬̖̙̣̔̏̔̌ ̨̛̦́,
̡̨̨̛̯ ̛̙̖̣̖̣̌ ̡̪̌ ̔̌ ̦̪̦̯̌̌̔̌ ̨̡̛̬̯̖. ʤ ̭̖̏ ̨̺̖ ̭̖ ̸̥̻̖̣ ̔̌ ̛̛̛̥̭̣̚ ̭ ̡̡̨̌̏ ̔̌ ̛̱̻̬̙̔
ʻ̛̛̦̖̣ ̨̯ ̛̙̖̦̯̯̍̌̌; ̯̱̜̌̚ ̨̛̣̔̍̌̏: Ͷ ʰ̛̭̯̦̌, ̨̦ ̦̖ ̶̣̯́̌̌; ̨̨̺̯̌̚ ̨̯̜ ̖ ̛̣̍ ̶̡̨̨̪̻̣̖̏̔ ̦̌
ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̌ ̛̪̬̖̔ ̯̱̜ ̨̹̻̣̔ ̨̯ ˁ̖̖̬̏̌ ̛ ̡̯̌̏̌̚, ̸̖ ̛̣̍ ̛̭̦ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ʪ̨̬-̨̡̛̛̣̥̦̭ ̨̯
̨̛̜̦̭̯̖̦̏̏́ ˈ̨̨̬̌̔̏ ̨̬̔. Ͷ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛̣̏̔́, ̸̖ ̡̭̦́̌ ̛̥̦̣̌̌ ̨̪ ̶̨̛̣̖̯ ̜, ̨̺̥ ̨̭̪̥̖̦̣̌
̨̛̥̖̯, ̨̦ ̨̐ ̡̛̯̻̣̱̣̏̌̚ ̨̨̪̬̖̹̦̐ ̛ ̨̛̪̬̻̣̙̣̔: Ͷ ˁ ̨̪̬̌̏ ̛̍ ̛̭ ̨̛̛̪̥̭̣̣̌, ʻ̛̛̦̖̣, ̸̖ ̡̯̻̌̏
̸̨̡̖̏ ̨̨̖̬̯̦̏́ ̏ ̦̜̌-̡̨̛̣̍̚ ̬̖̥̖̏ ̺̖ ̯̬̻̦̖̐ ̨̨̨̯̦̏ ̦̌ ̨̜̍, ̨̥̙̖ ̛̍ ̸̣̖̖̔̌ ̨̯ ̡̛̯̱̹̦̯̖̌
̛̖̥̚. ʰ ̡̨̌ ̭̯̦̖̌ ̯̻̜, ̡̡̌ ̺̖ ̨̐ ̨̪̦̖̭̖̹? ʿ̛̌̚ ̭̖, ̨̨̺̯̌̚ ̸̪̬̖̱̭̯̥̔̏̏̌, ̸̖ ̣̖̖̏̚ ̛̣ ˃̱̬̥̬̌̍̌
̏ ̨̦̏̌ ̡̛̯̍̌, ̦̖ ̨̯̜, ̌ ˁ̡̦̯́̌̌ ̺̖ ̨̛̪̖̍̔.

Ͷ ˃̨̬̱̦̔ ̺̖ ̨̐ ̨̪̦̖̭̌ Ͷ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏̌ ̯́, Ͷ ̣̌̌ ̨̥̻̙̖̦̌ ̛̛̣ ̦̖, ̛̍ ̛̥ ̨̛̣̍ ̡̨̖̦̔̌̏
̡̨̯̖̙. ʤ ̡̨̯̌ ̭̻̪̬̱̐̌ ̨̥̙̖ ̛̍ ̺̖ ̨̡̛̯̬́ ̡̡̌ ̔̌ ̨̐ ̱̻̬̙̔̌ ̛ ̔̌ ̨̯̣̻̭̦̍̌ ̡̭̦̯́̌̌.

ʦ̭̖ ̡̪̌ ̨̭̣̯̏̌̌ ̦̌ ʥ̛̬̦̬̌̔ ́ ̛̛̭̥̱̯̣ ̛ ̯́ ̨̨̛̪̥̣̣̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̔̌ ̸̨̡̪̌̌. ˄̛̛̣̔̏ ̭̖ ̨̯̜
̛ ̨̐ ̨̖̣̍̌̚ ̸̪̖̣̌; ̌ ̡̨̨̯̐̌ ̱̦̣̌̚ ̨̯ ʻ̛̛̦̖̣, ̸̖ ʥ̛̬̦̬̌̔ ́ ̖ ̨̪̭̻̖̯̣̏̏̌ ̦̖̔̌ ̻̬̍̌̚, ̯̻̯̐̌̌ ̥̱
̭̖ ̪̬̖̻̬̦̣̏̌̌ ̏ ̦̐́̏.

ʻ̨ ̨̺̥ ̦̭̯̦̣̌̌̌̌ ̨̦̏̌ ̨̪̬̣̖̯, ̡̬̖̻̣ ̦̌ ʻ̛̛̦̖̣:

Ͷ ʦ̨̬̖̥̖̯ ̛̥̦̌̏̌. ˋ̵̡̥̖̌̌ ̨̻̣̔̐ ̛ ̸̨̪̖̖̏ ̦̖ ̙̖̣̌́ ̔̌ ̸̡̥̌̌. ˁ̨̛̯̬ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛̯


̨̪̖̣̏́̏̌ ̶̨̭̻̬̖̯, ̸̨̛̦̍̌ ʻ̛̛̦̖̣, ̣̌̌ ̛̬̖̬̌̍̚: ̦̥̥́̌ ̬̱̔̐ ̨̛̬̍̚. ʰ̛̣ ̺̖ ̭̖ ̻̬̦̏̌ ̔̌ ̨̥̏̀̏̌
̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌, ̛̛̣ ̺̖ ̭̖ ̨̛̙̖̦̥ ̛ ̸̖̖̏ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̺̖ ̯̬̻̦̐̌ ̦̌ ̨̜̍, ̨̭̖̦̏ ̌̚ ̔̌ ̯̖ ̛̺̯̌́̚, ̡̨̌
̡̡̨̦́̌̏ ̨̣̚ ̨̜̖̔̔ ̡̻̥ ̛̦̹̌́ ̨̥̔.

˃̨̐̌̏̌ ̯́ ̡̨̛̭̣̦̣̌ ̦̌ ̨̬̔̌̐ ̶̭̻̬̖, ̣̔̌̌ ̥̱ ̱̥̔̌ ̛ ̏ ̭̬̖̯̔̌̌ ̦̌ ̨̨̣̯̯́ ̭̖ ̸̛̖̦̣̏̌; ̌


̨̛̬̦̯̖̐́ ̨̛̛̱̭̯̬̣ ̨̣̥̐́ ̡̛̪̬̦̌̚ ̛ ̡̨̯̌ ̭̯̖̦̏̌̍ ̬̔̌ ̛̥ ̨̨̛̛̪̭̯̬̣ ̡̛̬̭̌̏̌ ̡̻̺̌ ̵̻̬̱̏ ʤ̨̥̦
ʽ̖̣̍. ˃̥̌ ̥̯̔̏̌̌̌ ̛̛̙̖̣̌̏̚ ̸̨̛̖̭̯̯, ̣̌̌ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛̣̍ ̨̡̨̦̖̭̪̖̦ ̛ ̡̭̦̯́̌̌ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱
̭̯̣̌̏̌̌ ̭̖̏ ̨̪-̸̥̬̦̌̌.
ʧ̣̌̏̌ XVI

ʰ̨̦̖̯̔̏̌ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐

ʺ̨̖̙̱̬̖̥̖̦̦̔̏ ̨̥̺̯̌ ̛ ̨̣̯̍̌̌̚ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛̦̬̭̦̣̌̌̌ ̨̨̛̦̖̥̖̬̦̏; ̯̣̻̭̯̣̌́̚ ̨̯


̛̖̖̣̖̍̔̚, ̛̭̬̣̍̌ ̨̯̜ ̨̡̛̬̯̖ ̨̡̨̨̣ ̭̖̖̍ ̛̭ ̡̨̯̌ ̡̨̬̦̔̌-̣̖̯̖̣̏̌̔ ̛ ̻̬̙̣̔̌ ̏ ̸̨̛̛̪̦̖̦̖̔
̶̨̨̣̯́ ̡̨̨̦̹̦́̐̌ ʻ̨̨̡̨̬̯̬̦̭̌̐̔ ̡̨̬̣̭̯̌̏. ʰ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̛̭̻̬̹̏ ̨̛̦̯̐̔̌̌ (̯̬̖̯̯̌̌, ̨̡̡̨̯̯̌
˃̱̬̥̬̌̍̌ ̭̖ ̛̭̖̣̣̌̚ ̛̪̬ ̨̛̬̦̯̖̐́), ̡̨̬̦̻̯̔̌ ̸̨̪̦̣̌̌̚ ̔̌ ̦̪̌̌̔̌ ̛̖̥̯̖̚, ̡̨̻̖̯̔ ̌̚ ̨̛̖̭̯̦̏̚
̬̖̥̖̏ ̛̣̍ ̦̭̯̦̣̌̌̌ ̛̥̬; ̨̪̦̖̙̖ ̛ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̛ ̨̛̦̖̯̐̏́ ̨̨̭̪̬̐̔̌ ̛̦̖̣̌̚ ̨̨̥̦̐ ̨̬̖̔̍, ̸̖ ̏
ʥ̛̬̖̯̣ ̭̖̏ ̨̺̖ ̛̙̖̯̏́ ̹̖̪̌ ̨̨̛̭̦̏̍̔ ̣̖̀̔ Ͷ ̨̛̪̭̣̖̦̯̖̔ ̨̯ ˃̛̬̯̖ ̨̬̔̌, ̨̡̛̯̺̌̏̌̚ ̔̌ ̭̖
̡̨̪̬̖̣̦̯́ ̪̬̖̔ ̨̥̺̯̌ ̦̌ ˁ̖̖̬̏̌. ʤ ̯̱̜ ̦̖ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̨̪̦̖̭̯̌; ̨̨̺̯̌̚ ʺ̨̨̬̯̐ ̻̦̥̖̬̣̏̌́̏̌̚
̔̌ ̨̡̨̛̪̬ ̶̣́ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̛ ̔̌ ̛̪̬̖̯̻̬̭ ̡̨̭̏́ ̸̡̻̯̖, ̯̌ ̨̛̬̔ ̛ ̏ ̦̜̌-̯̻̦̯̖̦̯̌̌̌̚ ̡̱̪̔̌ ̔̌ ̦̖
̨̭̯̦̖̌ ̛̙̏̌ ̯̬̏̌, ̨̨̦̖̪̬̖̦̍̌ ̨̯ ̨̦̖̐. ʿ̨̛̬̌̔ ̨̯̏̌ ̦̥́̌ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̛̣̔̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̭̖ ̨̭̖̺̣̔̌
̡̻̖̔ ̖ ̡̛̱̬̯ ˈ̨̛̛̱̬̦̯̏́ ̛̭̦, ̛̛̣ (̡̡̨̯̌ ̯̻̬̯̏̔́ ̡̨̛̦́) ˃̛̱̬̦ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̛̣̍ ̱̭̪̣́ ̨̬̖̥̖̦̦̏ ̔̌
̛̍́̐̌̚ ̨̯ ʯ̨̨̣̯ ̨̡̨, ̨̺ ̨̐ ̨̪̬̖̭̣̖̣̔̏̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̏ ̡̬̜̦̌̌ ̡̭̥̖̯̌ ̸̡̛̛̭̏ ̛̭̻̖̯̏ ̦̌ ʥ̛̬̦̬̌̔
̛̺̖̣ ̔̌ ̭̖ ̨̡̙̯̌̌ ̨̛̖̪̣̦̍̔̚ ̛ ̌̚ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̨̺̣́ ̔̌ ̛̥̌ ̨̭̥̌ ̛̖̦̔ ̨̛̬̍̚: ̔̌ ̛̭̖̔ ̭̻̭
̡̛̭̬̻̭̯̖̦ ̶̬̻̖, ̨̨̖̯̔̔ ̡̦̬̌̌́ ̨̐ ̵̦̯̏̌̌ ̡̨̯̌ ̵̪̣̻, ̛̛̣ ̔̌ ̭̖ ̡̛̬̬̖̌̚ ̛ ̔̌ ̯̬̻̦̖̐ ̦̌ ̨̜̍.

ʻ̨ ̡̨̨̯̐̌ ̏ ʫ̴̖̣ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌ ̛̪̻̬̯̖̏ ̛̖̭̯̏ ̌̚ ̨̛̦̹̖̭̯̖̯̌̏ ̦̌ ̨̡̛̬̯̖, ̨̯̜


̨̛̯̭̯̻̪̣ ̪̬̖̔ ̨̛̥̣̯̖̍ ̦̌ ʻ̛̛̦̖̣ ̛ ̦̖ ̨̛̯̹̻̣ ̔̌ ̭̖ ̭̬̙̌̌̏̌, ̨̨̺̯̌̚ ̯́ ̡̬̖̣̌:

Ͷ ʽ̺̖ ̦̖ ̭̌ ̛̦̪̦̯̌̌̔̌ ̨̨̥̖̯̖̔̏ ̛̦, ̡̡̨̯̌ ̵̨̨̛̬̥̖̐̏ ̡̨̦́̐̌. ʶ̯̌̏̌̚, ̸̖ ̨̡̛̬̯̖ ̛̛̣̍
̡̨̥̣̌. ʤ ̨̯ ʪ̨̬̣̭̌ ̸̵̱, ̸̖ ̛̪̬̖̔ ̨̨̯̖̯̏ ̛̦̖̔̏̌ ̸̨̖̭̯ ̨̛̥̣̌ ̨̨̛̪̦̔̍ ̵̡̛̭̯̏̌ ̛ ̨̛̬̦̯̖̐́
̨̡̛̯̣̻̭̣̍̏̌ ̨̬̖̯̖̏̌̐̏.

ʧ̨̛̬̦̯̖́ ̸̨̖̍̌ ̛̱̖̣̐̍ ̡̛̯̍̌ ̨̛̪̬̔ ̡̛̯̍̌, ̨̨̺̯̌̚ ̛̯́ ̨̡̛̬ ̛̛̣̍ ̨̯ ̦̜̌-̛̦̱̭̦̯̖̐ Ͷ
̛̛̭̬̖̪̏ ̛ ̵̛̛̯̬; ̸̖̖̏ ̦̖ ̛̛̥̦̣̌̏̌ ̡̡̨̯̌ ̛̪̬̖̔ ̨̡̪̬̜̌ ̨̬̯̐̌̌, ̡̛̛̪̻̣̦̜́̏̌̚ ̛̬̱̔̐ ̸̛̌̔̌̚,
̨̛̦̯ ̡̪̻ ̵̛̦̣̱̣̌̏̌ ̦̌ ̡̛̥̣̌ ̛̬̱̪̐, ̌ ̛̛̣̔̏̌ ̭ ̯̻̬̯̏̔̌̌ ̶̖̣ ̔̌ ̨̯̌̏̀̏̌̚ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭.
ʿ̨̛̬̌̔ ̯̱̜ ʪ̨̬̣̭̌ ̛ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̶̨̛̜̍ ̛̛̣̍ ̨̛̯̣̻̭̦̯̍̌ ̭ ̡̛̯̖̙ ̛̱̌̐̍̚, ̌ ̨̡̛̬̯̖ ̡̨̛̛̪̬̖̭̣
˃̛̛̖̣̦̐ ̛ ̸̨̛̪̦̣̌ ̔̌ ̻̬̣̱̯̏̏̌ ̸̣̖̔̌ ̦̻̯̬̖̌̏ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐. ʪ̨̹̻̣ ʪ̨̬̣̭̌ ̛̪̬ ˃̱̬̥̬̌̍̌, ̨̡̪̣̌̌̚
̥̱ ̛̬̦̯̖̌ ̛̭ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʦ̛̙, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀, ̛̦̥̌ ̦̖ ̭̌ ̛̦ ̛̦̣̖̦̣̌̐̌ ̡̛̯̖̙ ̬̖̥̖̦̏̌ ̨̛̪̬̔ ̛̛̛̪̬̦̏̔́ ̛̥̬,


̡̡̨̯̌ ̸̵̛̪̬̖̬̔̌? ʰ ̛̦̥̌ ̛̯ ̭̥̌ ̦̖ ̨̨̛̪̥̣ ̔̌ ̯̖ ̨̛̬̥̍ ̌̚ ̛̖̦̔ ̨̯ ̦̭̌ ̨̥̖̭̯̏ ̌̚ ̸̶̱̙̖̦̖̔? ʻ̖
̖ ̛̣ ̛̯̌̚ ̵̪̣̌̌̌̚ ̛ ̨̯̏́? ʯ̨̨̺̯̌ ̨̨̥̖̯̖̔̏ ̛̦ ̦̖ ̺̖ ̨̭̯̦̯̌̌ ̡̛̛̱̬̯, ̡̨̌ ̨̡̛̬̯̖ ̵̦̣̱̯̌́ ̨̺̖
̡̨̥̣̌ ̦̭̥̌̌.

˃̨̐̌̏̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̭̯̦̣̌̌, ̖̣̏̚ ̨̨̨̯̦̏ ̸̥̖̌ ʧ̱̬̯̦̌̐ ̛ ̯̬̻̦̣̐̌ ̦̌ ̨̜̍; ̛ ̡̨̯̌ ̛̱̦̣̌̚ ̨̯̏̌,
̨̛̬̦̯̖̐́ ̭̖ ̨̛̛̻̱̹̖̣̏̔̏ ̛ ̨̐ ̨̛̪̭̣̖̣̔̏̌, ̯̌ ̭̬̣̍̌ ̶̨̛̛̭̯̯ ̶̨̛̜̍. ʿ̨̭̣̖ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̔̌
̪̬̖̯̻̬̭̯̏̌ ̨̬̯̐̌̌, ̛̛̛̣̍̚ ̸̡̛̛̭̏ ̨̡̛̬, ̡̨̨̛̯ ̭̖ ̨̛̭̪̯̜̣̌̏̌ ̛̚ ̦̖́, ̛ ̛̐ ̸̨̡̛̛̣̌ ̨̪ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌
̨̡̨̨̣ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏. ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̦̭̬̖̺̌̌ ̛̥ ̯̬̻̦̣̐̌̌ ̨̦̏̌ ̨̡̜̭̏̌, ̸̡̛̛̪̬̣̌̌ ́ ̏ ̭̌̌̔̌̚;
̯̻̜ ̨̨̥̦̐ ̛̛̣̍ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̛ ̯̻̜ ̡̛̖̣̏ ̱̙̭̌ ̵̨̻̣̏̔̏̌ ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖, ̸̖ ̛̛̭̣̭̦̯̖̌
̨̡̛̬ ̛̛̱̣̌̐̍̚ ̱̥̌ ̛ ̱̥̔̌ ̛ ̸̨̛̪̯ ̸̡̛̛̭̏ ̛̪̦̣̌̔̌ ̛̛̱̯̍. ˃̨̐̌̏̌ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̡̛̦̣̣̌̌ ̛̬̥̦̐̌̌̔
̨̨̦̖̐̽̏ ̛ ̨̛̛̛̬̣̐̚ ̡̦̱̪̌ ̸̛̭̻̭̖̖̦̯̖ ʺ̨̨̨̛̬̯̐̏ ̶̨̛̛̜̦̏, ̌ ̡̪̱̹̖̻̯ ̦̌ ̵̯̦̯́̌̌ ̥̻̭̯ ̭̖
̛̛̦̣̔̐̌̚ ̡̻̥ ̦̖̖̭̯̍̌̌ ̛ ̯̻̬̻̯̏́ ̨̐ ̨̯̦̖̭̻̣ ̦̌ ̪̌̌̔̚. ʻ̨ ̶̡̨̛̦̖̣̦̌ ̶̨̛̖̣̖̣ ̨̬̖̏̌̐̏ ̭̖
̛̻̬̦̣̌̏̌̚ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̔̌ ̡̬̙̯̌̌̌̚ ̡̡̨̌̏ ̛̐ ̨̨̭̪̣̖̯̣́.
ˁ̛̬̖̪̏ ̦̐́̏ ̨̖̣̍̚ ̨̯̐̌̏̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐; ̨̦ ̸̨̨̯̦̣̌̌ ̨̯̜ ̦̖ ̛̪̬̖̪̬̖̣̔ ̨̛̦̺ ̛ ̨̭̥̌
̨̛̥̭̣̣̍́ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛̣̍ ̱̦̣̌̚. ˃̻̜ ̛̥̯̌̌̚ ̨̛̯̥̦̣̌̌ ̏ ̛̥̬ ̛ ̵̨̬̯̌̌ ̨̨̛̬̖̣̐̏:

Ͷ ʦ̡̛̖̣ ̖ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣, ̨̨̺̯̌̚ ̪̬̖̔ ̨̦̖̐ ̵̪̦̌̔̌̌ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̛̦ ̨̬̖̏̌̐̏.

ʻ̛̛̦̖̣ ̛̣̍̌ ̸̛̖̭̯̯̌ ̛ ̭̖ ̬̣̌̔̏̌̌ ̦̌ ˃̨̱̬̥̬̯̌̍̌̏̌̌ ̭̣̌̏̌; ̣̌̌ ̨̯̜ ̭̖̣̔́ ̛̱̥̭̣̖̦ ̛ ̛̭
̡̣̌̏̌̚: ͣʮ̛̬̖̯̍́ ̖ ̵̻̬̣̖̦̏. ˁ̖̐̌ ̛̔̏̌ ̨̡̪̬̖̬̏̌, ̏ ̡̨̨̯́ ̺̖ ̸̨̛̛̪̬̣ ̛̣̔̌ ̭̣̱̙̥̌̌̏̌̚
̵̛̣̯̖̏̌̍, ̛̛̣ ̯̱̜ ̭̌ ̨̭̥̌ ̛̦̱̯̌̔ ̨̭̣̏̌. ʿ̸̨̖̖̏ ̦̥́̌ ̔̌ ̥̍́̐̌. ʰ̡̛̛̭̯̦̭ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̺̖ ̻̍̔̌ ̛
̭̻̭ ̨̭̭̯̖̦̯̍̏̌̌ ̛̭ ̨̣̏́ ̛ ̨̣̖̭̯̔̍ ̺̖ ̨̪̬̖̻̥̦̏̐̌̚ ̭̻̯͙̔̍̌̌ ̛̛̣ ̺̖ ̛̦̌̐̌̚. ʻ̨ ̨̛̬̔ ̛ ̔̌
̪̦̌̔̌, ̨̪̦̖ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̺̖ ̨̪̱̐̍́.͞

ʿ̛̬ ̭̖̏ ̨̯̏̌ ̨̡̨̨̨̖̪̜̭̯̯̍̏̚ ̦̖ ̨̐ ̡̨̦̪̱̭̣̌̌ ̛ ̨̯̜ ̛̛̪̬̯̣̌̚ ̵̛̬̬̌̍ ̥̻̙̖ ̔̌ ̬̱̦̯̌̌̏̌̚̚
̸̣̖̖̔̌ ̨̡̨̨̦̣̌. ʯ̨̨̺̯̌, ̡̥̬̌̌ ̔̌ ̦̖ ̨̛̣̍ ̨̨̖̦̍́̏, ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̸̖̖̏ ̭̖ ̨̬̪̬̖̙̣̌̔̌̚ ̡̨̯̌
̨̪̻̣̦̪̬̖̦̌̏ ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̦̌ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭ ̛ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̭̣̱̹̣̌ ʥ̛̬̦̬̌̔.

ʿ̨̬̣̖̯̯̌ ̨̦̖̭̣̔̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̛ ̵̨̬̯̌̌ ̨̛̬̯̖̣̌̍ ̭ ̪̖̭̖̦ ̦̌ ̱̭̯̌. ʤ̣̌ ̪̬̖̚ ̯̌́ ̨̪̬̣̖̯
ʻ̛̛̦̖̣ ̸̖̦̣̌̌̌̚, ̸̨̪̦̣̌̌ ̔̌ ̛̣̦̖̖ ̛ ̨̬̭̯̯̌̔̌ ̜ ̨̡̪̥̬̻̦̣̌̌. ʤ ̡̨̨̭̬ ̣̖̯̖̀̔, ̨̺ ̨̡̨̪̦́̐̌
̛̛̛̣̣̌̚̚ ̨̯̻̏̔ ˃̛̛̖̣̦̐, ̛̖̣̏̚ ̔̌ ̭̖ ̬̻̺̯̌̏̌̚ ̭̻̭ ̛̭̯̬̦̦̌ ̛̖̭̯̏ ̌̚ ̨̛̣̖̥̐ ̨̛̪̙̬̺̌̌ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐
̏ ̛̬̦̦̯̌̏̌̌ ̡̬̜̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̨̛̦̖̱̥̣̔́̏̌ ̡̡̨̌̏ ̨̥̙̖ ̔̌ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ̨̯̏̌.

ʻ̖ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̨̛̹̣̔ ̨̛̦̏ ̛̖̭̯̏: ̸̖ ̨̛̪̙̬̺̯̌̌̌ ̛̯̔̏̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̛ ̸̖ ̭̥̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛̐
̨̪̪̣̔̌̏̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̨̯̜ ̛̣̍ ̦̪̱̭̦̣̌̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ̨̬̖̣̍̔ ̨̪ ̡̡̦́̌̏̌ ̨̭̏́ ̨̬̯̌̍̌. ˃̨̐̌̏̌
̶̛̣̱̪̯̖̐ ̛ ̡̨̛̭̣̦̦̯̖ ̡̻̥ ̛̪̬̦̌̚ ̛̦̖̙̌̔̔ ̡̛̬̖̣:

Ͷ ʽ̭̯̦̌̌ ̖̍̚ ̛̬̥̌́ ̛ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̖ ̨̪̱̥̦̣́, ̯̌ ̭̖ ̬̻̺̏̌ ̯̥̌, ̨̡̨̯̻̖̯̔ ̨̜̖̔̔.

ʪ̛̬̱̐ ̡̪̻ ̡̛̣̌̏̌̚:

Ͷ ʪ̌ ̭̖ ̦̥̖̌̔́̏̌, ̸̖ ̺̖ ̛̦ ̨̛̯̥̦̖.

ʻ̨ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̦̖ ̵̬̦̖̣̌ ̨̨̪̦̔̍̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̛ ̦̖̣̌̚, ̸̖ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛̔̏̌ ̔̌ ̨̐ ̛̯̻̬̭. ʯ̯̱̜̌,


̡̥̬̌̌ ̸̖ ̡̛̬̖̣ ̨̯̬̖̯̏̐̌̌ ̛̭ ̨̯ ʻ̛̛̦̖̣, ̖̦̔ ̛ ̨̦̺ ̛̥̭̣̖̣ ̡̡̨̌̏ ̔̌ ̛̪̬̖̪̬̖̥̖̔; ̌ ̨̪̬̣̖̯̯̌
̨̛̯̥̦̣̌̏̌̌ ̛ ̨̛̛̦̣̙̣̌̍ ̨̨̣̯̯́.

ʪ̨̹̻̣ ̖̦̔, ̡̨̨̯̐̌ ̥̔̏̌̌ ̥̻̙̖ ̸̨̛̛̯̣̔̌ ̏ ʫ̴̖̣ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛̪̬̖̣̖̦̖̣̍̔ ̨̯ ̱̙̭̌, ̨̨̺̯̌̚
̛̛̣̍ ̛̛̖̣̏̔ ʦ̡̛̛̖̣́ ̸̖̬̖̜̏.

Ͷ ʰ̛̭̯̦̌ ̖, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀ Ͷ ̡̛̬̖̣ ̯̖ ̦̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌, ̸̖̖̏ ̛̦̣̙̌̍̌̏̌ ̨̪̬̌̏ ̡̻̥ ˃̛̛̖̣̦̐.


ʸ̖̙̖̹̖ ̭̬̖̔ ̨̨̛̬̥̦̐ ̶̛̪̣̥̻̌ ̛ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌ ̵̛̥̔́̌ ̨̡̨̨̣ ̨̦̖̐. ʯ̨̨̨̛̣̦̖̯̏ ̥̱ ̖ ̨̨̨̛̦̖̪̦̭̥.
ʰ ̛̦ ̭̖ ̨̛̭̯̬, ̸̖ ̦̱̭̦̯̐̌̌ ̥̱ ̭̣̖̔̌ ̭̖ ̨̛̪̬̭̯̬̌ ̦̌ ̨̨̥̦̐ ̛̣̖̏̐ ̦̌̌̔̚ ̡̻̥ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̖̍̚ ̔̌
̛̌̏̏̌̚ ̨̛̦̯ ̖̦̻̙̏̔, ̡̨̯̌ ̸̖ ̛̔̏̌ ̸̨̨̯̦ ̡̻̥ ̦̭̌. ˍ̨ ̨̥̙̖̥ ̔̌ ̨̛̭̯̬̥?

Ͷ ʺ̡̨̣̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌, Ͷ ̣̌̌ ̌̚ ̸̖̖̏ ̭̻̥ ̨̐ ̨̛̛̥̭̣̣̍. ʦ̹̯̌̌̌ ̖̭̯̏ ̛̥ ̨̛̦̭
̦̖ ̵̭̯̬̌, ̌ ̦̖̙̌̔̔̌; ̨̨̺̯̌̚, ̡̨̌ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̨̛̪̬̻̣̙̔ ̨̪̬̌̏ ̦̪̬̖̌̔ ̖̍̚ ̨̛̌̏̚, ̡̡̨̯̌ ̡̯̖̌̏̌̚,
̨̯̐̌̏̌ ̛̥̌ ̵̨̛̔̚ ̌̚ ̵̨̬̯̌̌ ̭ ̵̛̬̬̌̍ ̶̭̻̬̌.

ʧ̨̛̬̦̯̖́ ̭̖ ̸̛̛̱̣̌̔̚, ̨̨̺̯̌̚ ̨̪ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̦̖ ̡̣̌̌̚ ̨̛̦̺ ̸̨̪̖̖̏; ̨̦


̨̯̻̬̭̯̯̏̔̌ ̥̱ ̛̥ ̵̻̦̣̏̔̌̌ ̦̖̙̌̔̔̌.
ʫ̨̯ ̡̡̨̌̏ ̨̛̣̍ ̸̨̛̯̖̖̦̖̯ ̦̌ ˃̛̛̖̣̦̐. ʥ̻̬̚ ̛ ̱̖̦̍ ̡̨̯̌ ʻ̨̬̌̐, ̨̯̜ ̭̖ ̡̭̪̱̭̣̌ ̨̯ ʫ̬̖̔
ʦ̛̖̯̬̦ Ͷ ̨̛̪̻̬̥̏̚ ̥̖̙̱̔ ̡̛̛̦̭ ̨̬̖̖̍̐̏, ̨̨̖̯̔̔ ̭̣̖̔ ʥ̨̨̬̖̯̖̔̏ ̨̛̛̪̬̣̔̍̏̌ ̛̭̣̌ ̨̯ ̛̬̱̔̐
̶̨̨̛̪̯ ̛ ̛̭ ̨̪̬̬̣́̏̌̚ ̪̻̯ ̪̬̖̚ ̨̨̨̛̪̦̙̖̯̔ ̦̌ ̛̛̻̹̖̦̯̏̏́̌̚, ̨̪ ̡̨̨̛̯ ̬̭̯̣̌́ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭̯́
̣̖̭. ʽ̯̯̥̌ ̡̦̯̯̻̌̌ ̨̪̬̻̣̙̣̔̌̏̌ ̪̬̖̚ ̨̡̛̻̣̔̍ ̡̛̛̣̭̱̬, ̸̨̛̛̯ ̛̭̯̬̻̥̦ ̡̨̨̭̣̦̖̏ ̛̛̣̍ ̡̨̯̌
̡̛̭̣̦̌ ̛̭̯̖̦, ̌ ̨̪ ̨̨̻̦̯̔ ̛̥ ̨̛̯̖̏̔ ̛̖̭̦̖̖̣̍ ̭ ̨̛̣̱̹̯̖̣̖̦̐ ̵̨̨̬̯̐. ʰ ̸̨̨̯̦ ̨̪ ̪̻̯́ ̦̌
ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̨̭̖̖̬̦̏ ̨̯ ̨̨̥̭̯̯́, ̡̨̻̖̯̔ ̭̖ ̛̣̣̏̏̌ ʶ̨̖̣̖̬̭̍, ̣̖̙̣̌̌ ̖̦̔̌ ̨̯ ̛̯́ ̡̛̛̣̭̱̬ Ͷ ̸̣̖̔̌
̦̖ ̦̜̌-̨̡̻̣̯̔̍̌̌, ̣̌̌ ̨̪-̯̭̦́̌ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏ ̛̬̱̔̐. ʯ̯̱̜̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛̪̬̯̣̌ ̯̥̌ ̛̯̬̥̌ ̵̛̬̬̌̍ ̥̻̙̖
̔̌ ̖̦̯̔̍̌ ̌̚ ̨̛̦̖̯̔̏̌ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌; ̌ ̭̥̌ ̨̯̜ ̭̖ ̡̦̖̣̌ ̔̌ ̨̛̯̖̔ ̛̪̬ ̨̡̛̛̭̏́ ̨̨̪̏̔̌̔ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯,
̡̨̻̖̯̔ ̛̖̭̯̯̖̏ ̛̺̖̣ ̔̌ ̨̐ ̨̛̭̯̦̯̔̐̌ ̨̪-̨̻̬̍̚, ̌ ̛ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̨̣̖̙̐̔̌ ̸̦̣̖̖̌̔̌ ̛̚ ̨̣̭̯̯̍̌̌.

ʻ̨ ̦̜̌-̦̪̬̖̌̔ ̭̬̣̍̌ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̬̦̐́ ̏ ʫ̴̖̣ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛ ̡̛̬̖̻̣̚ ̡̛̯̌̏̌ ̨̭̣̏̌:

Ͷ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭ ̥̻̙̖, ̌̔̌̏̌̚ ̭̖ ̨̨̭̥̻̬̯̦̭̦̌ ̵̪̣̌̌̌̚, ̡̨̨̯́ ̨̭̥̌ ̭ ̡̛̖̣̏̌ ̨̣̖̭̯̔̍ ̵̛̥̖̍
̛̱̭̪̖̣ ̔̌ ̨̛̪̬̖̯̬̯̥̔̏̌. ʥ̨̬̯́ ̛̦ ̭̖̐̌ ̦̥́̌ ̸̛̦̖̦̖̌̚; ̭ ̵̨̛̯̬̭̯ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̬̖̬̥̍ ̛ ̔̌
̸̛̬̯̥̖̌̌̚ ̦̌ ̛̺̭̯̣̯̌̏̌̌ ̛̭ ̖̏̔̌̚̚. ˃̬̻̦̖̥̐ ̛̣ ̨̛̪̬̯̏ ̡̨̬̦̔̌̌ ̭ ̶̣̯́̌̌ ̛̭ ̛̭̣̌, ̡̡̨̯̌ ̭̬̖̺̱
̨̡̜̭̏̌ ̨̯ ̨̡̛̬, ̨̭̥̌ ̺̖ ̭̖ ̸̨̬̖̖̥̍ ̦̌ ̛̖̣̐̍, ̨̡̛̭̯̜̌̏́ ̛̙̖̦̯̖ ̛ ̶̖̯̔̌̌ ̛̭ ̛̛̖̺̯̦̍̌̚̚. ʯ̯̱̜̌
̛̏ ̡̥̌̏̌̚ ̔̌ ̨̭̯̦̖̯̖̌ ̡̯̱ ̛ ̔̌ ̭̖ ̨̛̛̪̬̯̯̖̐̏ ̌̚ ̨̭̯̍́̐̏. ʯ̨̨̺̯̌, ̡̨̌ ̨̜̖̔̔ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̺̖ ̯̬́̍̏̌
̔̌ ̨̛̛̭̯̯̖̌̏̚ ̨̯̏̌ ̛̭̖̣̺̖ ̛ ̔̌ ̭̖ ̬̪̬̻̭̦̖̯̖̌̚ ̦̣̻̙̌̔ ̛ ̛̹̬; ̯̻̜ ̡̨̛̦́ ̺̖ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̛̭ ̭̪̭̯̌́
̨̛̙̯̏̌. ʿ̨̦̖̙̖ ̦̥́̌ ̛̭̻̥̦̖̦̖, ̸̖ ̡̨̬̦̻̯̔̌ ̦̌ ̡̭̏́̌ ̶̖̦̌ ̺̖ ̨̜̖̔̔ ̏ ̨̦̹̖̯̌ ̛̭̖̣̺̖, ̌̚ ̔̌ ̨̐
̨̛̛̱̦̺̙ ̛ ̛̛̯̬̖̍̚ ̸̡̨̛̭̏ ̨̛̙̏; ̣̌̌ ̭̖̯̦̖ ̦̖ ̺̖ ̨̭̯̦̖̌ ̡̯̱. ʦ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̖ ̶̨̨̣̯́ ̥̱
̡̨̛̭̻̬̺̖̏ ̛ ̯̥̌ ̛̥̌ ̨̛̪̖̥̦̔̚ ̛̣̌̚, ̡̨̻̖̯̔ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̣̖̙ ̛ ̔̌ ̬̭̯̖̌ ̏ ̨̨̖̪̭̦̭̯̍̌̚.

ʽ̸̛̯̣̌́ ̭̖ ̨̯̐̌̏̌ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̛ ̨̛̱̦̣ ̛̦̖̣̌̏ ̛̣̐̌̏, ̨̪̦̖̙̖ ̛̬̣̏́̏̌ ̏ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛


̸̛̛̬̯̣̌̌̚ ̦̌ ̨̪-̨̣̥̐́̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̏ ̨̭̣̯̏̌̌ ̥̱. ʻ̨ ̨̯̜ ̨̛̪̬̻̣̙̣̔:

Ͷ ʻ̖, ̨̡̯̱̔ ̖̹̖̍ ̨̨̨̣̹̯. ʤ ̨̯ ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̸̛̭̣̱, ̡̨̌ ̭̻̯̔̍̌̌ ̖ ̨̡̨̣̭̣̦̦̍̌̐̌ ̛ ̨̬̖̔̍ ̭̻̥
̨̛̛̥̭̣̣̍ ̦̖̺̯̌̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̦̖ ̬̥̏́̏̌, ̸̖ ̡̨̬̦̻̯̔̌ ̖ ̨̛̦̖̪̖̥̍̔, ̡̥̬̌̌ ̭ ̨̛̛̦̯̖̐̔ ̔̌ ̖
̨̛̛̪̬̣̔̍ ̨̨̬̥̦̐̌ ̨̥̺ ̛ ̨̣̍̌̚. ʯ̦̥̌ ̸̡̨̛̦̖̺ ̌̚ ̨̦̖̐. ʻ̖ ̨̯ ̨̨̯̣̯́ ̛̭ ̸̛̖̬̪ ̛̭̣̌ ̨̯̜, ̡̨̡̨̨̣̯
̛ ̔̌ ̖ ̨̨̥̻̺̐, ̌ ̨̯ ̛̣́̚ ̵̱̔, ̨̺ ̨̐ ̨̣̍̌̔̌̏̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̸̱̜̯̖ ̡̡̨̌̏ ̛̥ ̵̡̬̌̌̌̌̚̚ ̣̖̀̔, ̡̨̨̛̯ ̭̌
̭̖ ̛̭̬̙̣̌̌̏̌ ̪̬̖̚ ̨̛̦̯̐̔̌̌ ̦̌ ʻ̛̬̦̖̯̌, ̡̨̨̯̐̌ ̛ ̌̚, ̛ ̸̨̛̪̯ ̸̡̛̛̭̏ ̛̖̏ ̭̥̖ ̛̛̣̍ ̨̺̖ ̶̖̔̌. ʦ
̨̨̦̏̌ ̛̭̬̙̖̦̖̌ ̙̱̙̖̯̯̔̔̌̌ ̨̛̱̭̯̣́ ̪̬̖̔ ̡̨̬̦̔̌̌, ̌ ʤ̣̌̐̌̚ ̨̯ ʥ̨̖̣̖̭̯̐ ̨̐ ̛̦̬̦̣̌̌ ̯̻̜
̨̡̨̙̖̭̯, ̸̖ ̨̯̜ ̛̣̍́̐̌̚ ̨̨̬̯̦̍̌ ̏ ʤ̦̦̐̍̌̔. ʤ̣̌ ̨̖̯ ̛̏ ̡̯̱ ̛̖̦̔ ̯̬̻̦, ̡̨̨̜̯ ̖ ̨̪-̨̭̯̻̬ ̛ ̻̣̻̔̐
̨̯ ̡̛̦̙̣̌̌ ̦̌ ʤ̣̌̐̌̚.

ʿ̛̬ ̛̯́ ̛̱̥̔ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛̛̯̖̣̣̐̚ ʧ̱̬̯̦̌̐ ̨̯ ̶̨̛̦̙̦̯̌̌, ̛̦̣̏̔̐̌ ̨̐ ̭̻̭ ̵̥̌̌̚ ̦̌̔
̣̯̐̌̏̌̌ ̛̭ ̛ ̦̌ ̸̡̛̛̭̏ ̨̡̨̨̦̣̌ ̛̥ ̭̖ ̨̨̛̭̯̬̣, ̸̖ ̨̯ ̶̛̖̭̦̯̔̌̌ ̦̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̨̡̨̛̭̏ ̻̏̏ ̵̻̱̏̔̌̚
̡̛̣̦̣̍̌ ̡̪̣̥̻̌. ˃̨̐̌̏̌ ̭̖ ̨̡̛̛̪̬̦̣̏̌ ̡̨̯̌ ̛̖̦̔:

Ͷ ˋ̛̖̬̦́ ̯̬̻̦ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣!

Ͷ ʪ̌, ̯̱̜ ̖ ˋ̛̖̬̦́ ̯̬̻̦ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̱̬̥̬̌̍̌ Ͷ ̛ ̛̥̌ ̭ ̡̡̨̌̏ ̔̌ ̛̛̪̣̹̌̚
̬̏̌̐̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̦̖̯̖̌̚ ̨̖̦̔: ̡̯̌̌̏̌ ̖ ̨̛̛̬̭̯́̌ ̦̌ ̨̛̯̚ ̡̨̬̦̔̌ (̌ ̛ ̦̌ ̨̨̨̦̖̯̐̏
̨̨̨̪̯̥̭̯̏, ̡̯̌̏̌̚), ̸̖ ̡̨̡̨̨̣̯ ̛ ̨̥̻̺̐̌ ̡̨̭̯̦̌ ̨̬̦̍́ ̔̌ ̨̐ ̨̡̛̪̬̏̌, ̨̪-̡́̌ ̨̛̬̔ ̨̯ ̨̙̖̣́̚,
̨̨̯̣̱̔ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̸̛̣̏̌ ̵̻̬̱̏ ̡̛̛̥̜̭̚ ̡̨̬̖̥. ʯ̯̱̜̌, ̡̛̛̬̖̯̣̭̍ ̣̖̀̔, ̯̬̻̥̐̏̌ ̭̖̐̌ ̔̌ ̭̖
̨̖̬̔̍̌ ̡̡̨̯̌ ̨̥̐̌ ̨̔ ̵̯̻̬̱̍̌ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐. ʶ̨̜ ̛̔̏̌ ̭ ̥̖̦? ˃̬̯́̍̏̌ ̛̥ ̨̭̥̌ ̶̡̨̛̦̖̣̦̌ ̥̻̙̖ ̭
̡̡̛̬̖̪ ̶̬̻̖ ̛ ̨̺̖ ̨̪-̡̡̛̬̖̪ ̶̭̻̬̌.

˃̨̐̌̏̌ ʪ̨̬̣̭̌ ̛̣̻̣́̚̚ ̦̪̬̖̌̔ ̛ ̡̬̖̻̣:


Ͷ ʤ̚ ̛̥̔̏̌ ̭ ̯̖̍, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀; ̛̛̦̏̌̐ ̭̻̥ ̸̨̛̪̬̖̪̯̣̔̌ ̔̌ ̯̬̻̦̐̌ ̭̬̖̺̱ ̬̏̌̐̌,
̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̔̌ ̨̐ ̸̡̛̥̌̏̌̚.

ʤ̣̌ ̡̨̛̦̜ ̬̱̔̐ ̦̖ ̻̬̣̍̌̚ ̔̌ ̨̨̨̛̯̬̐̏ ̦̌ ̛̛̪̬̏̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̛̐ ̛̣̍ ̨̖̣̍̚ ̵̭̯̬̌ ̨̯
ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̡̬̻̯̌̌̚̚ ̦̌ ̸̛̬̱̦̯̖̌̌̏̌̚̚, ̡̨̨̛̯ ̨̐ ̛̛̖̣̏̔, ̯̬̻̦̣̐̌ ̨̯ ̱̭̯̌ ̦̌ ̱̭̯̌. ˃̨̐̌̏̌
ʪ̨̬̣̭̌ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ ˁ̣̱̹̜̯̖̌, ̡̛̛̬̖̯̣̭̍ ̥̻̙̖, ̸̖̖̏ ̖ ̨̭̦́, ̸̖ ̌̚ ̛̦̖̹̦̯̖̔ ̛̖̍̔ ̸̡̛̛̭̏ ̛̭̻̖̯̏ ̦̌


ʥ̛̬̦̬̌̔ ̭̌ ̛̛̣̍ ̨̛̖̪̣̦̍̔̚. ˁ ̡̛̬̖̦̖ ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̛̭̪̭̥̌. ʻ̥́̌ ̛̣ ̡̨̦̜́ ̭̬̖̔ ̭̏̌ ̔̌ ̖̥̖̌̚
̨̨̥̭̯̯́ ̦̌ ˈ̨̛̛̦̬̌̔̏́ ̛̭̦, ̯̌ ̔̌ ̛̭̪̭̌ ̨̯ ̨̨̪̬̌̚ ̨̬̔̌ ̦̌ ˈ̣̖̯̌?

ˋ̱̣ ̛̯́ ̵̛̛̪̬̭̥̖̱̣̦ ̨̭̣̏̌ ʥ̛̬̦̬̌̔, ̡̨̨̜̯ ̭̖̣̔́ ̵̻̬̱̏ ̨̯̬̦ ̡̨̯̌ ̨̛̪̬̖̯̖̣̔̏̔ ̦̌
̨̭̬̍̌, ̣̌̌ ̨̭̻̺̦̭̯̏ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̨̐ ̸̛̯̣̌̌̚; ̛ ̸̨̡̛̬̣̐̌ ̭̖ ̣̣̏́̌ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱, ̨̨̺̯̌̚ ˃̱̬̥̬̌̍̌
̦̖ ̡̱̪̬̖̦̣̌ ʪ̨̬̣̭̌. ʻ̨ ̛̖̦̔ ̨̦̖̐̏ ̨̡̛̭̬̦̔ ̦̌ ̛̥̖ ˈ̨̱̦̯̬ ̭̖ ̛̛̪̬̣̌̏̚ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʯ̣̖ ̨̪̭̯̻̪̹̏̌, ʪ̨̬̣̭̌, ̡̨̯̌ ̵̛̱̣̹ ̯̻̜ ̨̭̏́ ̨̙̏̔, ̸̨̛̛̯ ̨̦̖̚ ̌̚ ̖̍̔̌ ̦̖ ̨̥̯̐̌ ̔̌
̨̭̯̬̯́ ̡̡̨̨̯̌̏ ̙̖̣̖̌ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱. ʦ̛̦̥̜̌̏̌, ̔̌ ̦̖ ̛̍ ̦̌ ̨̭̜̏ ̬̖̔ ̔̌ ̭̬̖̺̦̖̹ ̨̨̪̦̔̍̌ ̸̱̭̯̌!
ʰ ̡̡̌ ̛̯̻̬̹̏̔, ̸̖ ̛̭̻̖̯̯̖̏ ̥̱ ̭̌ ̛̛̣̍ ̨̛̖̪̣̦̍̔̚, ̡̨̨̯̐̌ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̨̪̙̖̣̌ ̔̌ ̛̐ ̭̣̱̹̌? ˁ̥̌ ̛̯,
̨̛̦̖̯̐̏́ ̨̡̛̪̦̔̌, ̛̐ ̨̛̛̖̭̥̭̣̍̚. ʶ̥̌̏̌̚ ̛̯, ̸̖ ̭̖ ̭̻̦̍̔̌ ̡̡̨̨̯̌̏ ̸̪̬̖̬̖̖̔ ʥ̛̬̦̬̌̔ Ͷ
ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛̔̏̌ ̭̖̐̌ ̡̻̥ ̦̭̌, ̡̡̨̯̌ ̨̜̖̔̔ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̨̪̦̖̙̖ ̭ ̖̣̯̔̌̌ ̛̭ ̭̖ ̵̨̛̥̖̔̌̔̚. ʻ̨
̯̻̜ ̡̨̯̌ ̨̨̣̯̚ ̸̖̖̏ ̖ ̨̨̭̯̬̖̦, ̡̨̌ ̛̥ ̛̬̬̖̹̹̌̚, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̦̬̌̔̏, ̺̖ ̨̛̯̔̌ ̔̌ ̛̺̯̌́̚ ̨̣̖̭̯̯̔̍̌
̦̌ ̛̦̹̌́ ̨̬̔.

˃̨̐̌̏̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̡̣̌̌̚:

Ͷ ˃̛̬̥̌ ̭̌ ̸̨̨̭̯̯̻̦̔̌! ʦ̭̌ ̥̯̔̏̌̌̌ ̺̖ ̖̥̏̌̚. ʤ̣̌ ̛ ̯̖̍ ̦̖ ̪̬̖̦̖̬̖̥̍̐̏̌, ̨̙̖̏̔. ˋ̱̜
̥̖! ˃̬́̍̏̌ ̔̌ ̯̬̻̦̖̥̐ ̸̭̌ ̨̪-̡̨̨̭̬ ̛ ̌̚ ̛̯̌̚ ̸̌̔̌̌̚ ̺̖ ̭̌ ̛̦ ̨̛̪̯̬̖̦̍ ̛̬̔̌̏̚ ̨̦̖̚. ˁ̥̯̥́̌, ̸̖
̨̨̥̭̯̯́ ̛̯ ̖ ̭̬̖̔ ̨̯̏́ ̨̦̬̌̔. ʯ̨̨̺̯̌ ̛̭ ̥̻̻̬̔ ̛ ̣̖̖̹̏̌̔ ̶̡̛̛̖̣̯̖̣̭̯̖ ̛̱̥̖̦́; ̌ ̨̥̙̖ ̛̍ ̦̖
̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̣̖̯̖̀̔ ̺̖ ̭̖ ̦̱̙̯̔̌́ ̡̡̨̯̌ ̨̯ ̶̥̻̬̖̔, ̯̻̜ ̛ ̨̯ ̶̛̖̣̯̖̣.

ʻ̨ ̡̥̬̌̌ ̛ ̡̛̛̬̭̌̏, ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ̨̭̥̌ ̨̺̖ ̸̨̪̖̖̏ ̸̨̨̛̛̬̣̐ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛ ̨̯̜ ̡̬̖̻̣ ̦̌
ˈ̨̱̦̯̬:

Ͷ ʦ̛̻̬̏ ̨̯̐̌̏̌, ̣̌̌ ̦̖ ̸̡̜̌̌ ̨̯ ̥̖̦ ̨̨̛̬̖̦̖̔̍. ʯ̨̨̺̯̌ ̡̭̦́̌ ̯̖̦̖̐ ̦̌̔ ̨̛̯̚ ̸̨̡̖̏ ̛ ̯́
̺̖ ̯̖ ̨̯̖̖̏̔ ̡̻̥ ̨̛̪̖̣̐̍.

ʤ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̻̬̣̍̌̚ ̔̌ ̨̛̪̯̖̣̐; ̨̦ ̡̨̨̯̐̌ ̨̛̯̹̻̣ ̔̌ ̭̖ ̨̭̱̍̐̏̌ ̭ ʻ̛̛̦̖̣, ̯́ ̛̬̣̌̔̌̌̚


̡̨̭̬̻̦̍ ̛ ̭̖ ̸̡̨̛̪̣̏̌ ̏ ̨̦̖̐.

Ͷ ʻ̖ ̯̬̻̜̐̏̌, ˃̱̬̥̬̌̍̌, ̨̱̥̣̥́̏̌ ̯̖! Ͷ ̡̬̖̣̌. Ͷ ʻ̖ ̡̛̛̪̬̖̜̔̏̏̌̚ ̡̭̦̯́̌̌, ̨̯ ̡̨̨̯́


̛̭ ̛̣̍́̐̌̚! ʿ̨-̨̬̖̔̍ ̺̖ ̖ ̔̌ ̨̪̖̦̖̹̍̐ ̡̪̌ ̛ ̔̌ ̥̖ ̖̥̖̹̏̚ ̭̻̭ ̭̖̖̍ ̛̭!

Ͷ ʽ̸̛̦̍̌ ̛̥ ʻ̛̛̦̖̣ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ̨̯̜, Ͷ ̸̖̖̏ ̨̛̦̯ ̛̯, ̨̛̦̯ ̌̚ ̛̥̥̖̌ ̡̦̻̖̌̔ ̔̌ ̥̖̍́̐̌.
ʦ ̛̯́ ̛̖̥̚ ̭̥̖ ̸̨̛̬̖̖̦̍ ̔̌ ̨̭̯̦̖̥̌. ʤ ̨̛̬̔ ̛ ̔̌ ̛̥̍́̐̌̚, ̨̡̛̛̭̯̜̌̏́̚ ̨̛̯̚ ̨̨̛̭̯̪̬̖̥̖̦̐
̨̦̬̌̔, ̵̛̍ ̨̥̻̣̐ ̔̌ ̯̖ ̨̯̖̏̔̌ ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̡̻̥ ̖̣̦̯̍̀̔̌̌̚ ̨̪̱̭̯̹, ̖̐̔ ̺̖ ̨̡̛̯̬̖̹ ̨̭̥̌ ̛̖̣̐̍
̌̚ ̭̖̖̍ ̛̭ ̛ ̨̨̨̦̖̬̖̦̯̔ ̛̦ ̖̯̖̔. ˁ̶̨̛̛̯̯ ̛̣̖̏̐ ̪̻̯ ̛̥̌ ̨̔ ̡̨̨̯́ ̛ ̔̌ ̖ ̬̱̔̐̌ ̭̯̬̦̌̌, ̨̭̯̦̣̌̌̌
̭̖̌̐̌̚ ̛̻̦̏̚ ̣̭̯̯̏̌̌ ̦̌ ˁ̡̦̯́̌̌. ˁ̛̻̖̬̍ ̡̱̬̙̌, ʻ̛̛̦̖̣. ʯ̨̨̺̯̌ ̸̛̪̬̖̬̥̔̌: ̛̯ ̛ ̌̚ ̦̖ ̺̖
̛̦̖̥̌̐̚ ̨̯ ̨̛̯̚ ̡̨̬̦̔̌, ̨̛̦̯ ̨̯ ̡̨̨̜̯ ̛ ̔̌ ̨̛̣̍ ̬̱̔̐ ̭̣̱̐̌ ̦̌ ˁ̖̖̬̏̌.
˃̨̐̌̏̌ ʻ̛̛̦̖̣ ̡̥̣̻̦̣̌̌ ̛ ̪̬̖̭̯̦̣̌̌̌ ̔̌ ̛̬̖̔̌, ̣̌̌ ̨̪̬̺̣̦̯̌̌̌ ̜ ̶̡̖̣̱̏̌ ̛̣̍̌
̭̯̱̖̦̔̌.

ʤ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ʪ̨̬̣̭̌ ̛ ˈ̨̱̦̯̬ ̪̬̖̪̱̭̦̣̌ ̡̻̥ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯ ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̛̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌,
̨̨̣̺̯̌́̏̌̚̚ ̶̭̣̻̦̖ ̸̖̖̏ ̵̨̻̬̣̣̏́ ̛̻̣̔̐ ̡̛̭̖̦; ̛ ̨̛̪̭̣̖̦̯̖̔ ̥̔̏̌̌ ̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚̚ ̛̐ ̸̡̛̣̌̌
̯̥̌.

Ͷ ʥ̖̚ ̡̨̥̣̌ ̔̌ ̡̻̭̦̖̖̹̌̚, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀ Ͷ ̡̛̬̖̣ ̯̖. Ͷ ʯ̨̨̺̯̌ ̡̨̬̦̻̯̔̌ ̨̜̖̔̔ ̦̭̥̌̌ ̛
̡̨̨̯̐̌ ̛̭ ̵̯̬̻̥̖̐̏̌, ̸̖̖̏ ̖̍ ̨̛̭̯̦̣̔̐̌ ̬̻̍̌ ̦̌ ̡̛̣̭̱̬̯̌̌ ̛ ̣̖̹̖̐̔̌ ̨̛̭̬̖̪̏ ̨̯̻̏̔ ˃̛̛̖̣̦̐. ʻ̖
̛̭̪̬̌ ̛̦ ̖̦̖̥̔, ̛̦ ̨̦̺̖̥, ̯̌ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̥̖ ̨̨̛̯̐̏ ̌̚ ̦̖̌̍̐̌ ̥̱ ̨̺̖ ̛̪̬̖̔ ̬̭̻̥̦̖̌̏̌̚.

ʿ̨̣̖̦̣̐̔̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̨̯̻̏̔ ̨̨̛̪̯̖̏̔̌̔ ̦̌ ʶ̨̖̣̖̬̭̍ ̛ ̏ ̛̭̖̯̣̦̯̏̌̌ ̦̌ ̣̖̌̌̚̚ ̻̬̦̣̌̚


̸̛̖̬̦ ̡̨̨̛̣̦ ̨̯ ̡̪̱̹̖ ̔̌ ̭̖ ̛̛̯̔̐̌̚ ̨̡̪̬̜̌ ̡̬̖̯̌̌.

Ͷ ʻ̥́̌ ̬̖̥̖̏ ̌̚ ̱̖̦̖̐̍ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜, Ͷ ̣̌̌ ̨̪̦̖ ̛̯̌̚ ̖̭̯̏ ̖ ̨̬̔̍̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̭̖ ̵̨̍́, ̸̖
̡̨̬̦̻̯̔̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̡̨̛̛̣̌̍̚; ̡̨̌ ̖̍ ̨̛̯̹̻̣ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̡̻̥ ʥ̨̨̬̖̯̖̔̏ ̛ ̖̍ ̨̡̛̯̬̣ ̛̭̯̬̌́ ̪̻̯
̪̬̖̚ ̛̛̛̦̦̯̖̚, ̺̖̹̖ ̔̌ ̨̛̭̣̙ ̡̬̜̌ ̦̌ ̛̦̖̙̯̖̌̔̔ ̛̦. ʤ̣̌ ̨̦́̏ ̖ ̨̪̖̭̦̣̍́ ̨̯ ̨̨̬̭̯̐̔ ̛ ̨̣̍̌̚,
̯̌ ̛̻̬̏̏ ̨̨̖̣̖̦̍̐̔̚ ̦̪̬̖̌̔.

ʻ̨ ̨̡̨̯̔̌ ̸̛̛̬̣̌̚ ̨̯̏̌, ̭̥̌ ̭̖ ̸̛̱̣̌̔̚ ̛ ̭̖ ̛̪̯̣̌̌̚ ̦̱̥̌: ͣʦ̨̨̻̥̙̦̚ ̛̣ ̖ ̨̛̬̔ ̯̻̜
̦̱̭̦̐̌ ̛ ̣̯̀̌ ̯̬̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̍ ̨̯ ʥ̨̨̬̖̯̖̔̏ ̨̭̱̺̔ ̡̨̯̌ ̨̡̛̬̯̖? ˈ̱̌̔-̖̦-ʫ̣̖̯! ʻ̛̥̌ ̛ ̨̯ ̨̬̐̍̌ ̛̭
ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌ ̛̻̪̬̏̌̚ ̣̯̌̌̚ ̛̥ ̸̱̭̯̌?͞

ʿ̨̭̣̖ ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̡̻̥ ̨̛̭̯̖̏ ̶̛̛̭̪̻̯̦ ̛ ̨̛̣̔̍̌̏:

Ͷ ʫ̨̯ ̡̡̌̏̌ ̸̌̔̌̌̚ ̛̦ ̨̛̪̬̖̭̯̔. ˃̬́̍̏̌ ̔̌ ̸̡̛̥̖̌̌̚ ̨̺̖ ̡̨̥̣̌; ̨̨̺̯̌̚ ̡̪̬̖̣̖̦̯̌̌̌
̨̛̪̬̻̬̦̭̯̍̌̚ ̺̖ ̖ ̨̭̻̺ ̯̻̜ ̪̱̦̌̐̍̌, ̡̡̨̯̌ ̛ ̡̨̛̻̭̦̖̦̖̯̌̚. ʿ̦̖̌̔ ̛̣ ̸̬̔̌̚, ̺̖ ̭̖ ̨̡̪̬̥̻̦̖̥
̡̨̛̭̬̹̥ ̨̦̣̱̌̔ ̡̻̥ ˃̛̛̖̣̦̐. ʤ̣̌ ̛̦̥̜̯̖̏̌̏̌! ʯ̨̨̺̯̌ ̵̭̣̱̻̯ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̖ ̨̭̻̺ ̯̻̜ ̨̭̯̻̬,
̡̡̨̯̌ ̛ ̨̬̻̯̏̚ ̥̱ ̌ ̔̌ ̛̦ ̛̱̭̖̯ ̖ ̨̨̛̬̦̭̣̦̌̏ ̦̌ ̛̖̣̐̍. ʤ̡̨ ̛̭̯̦̖̥̐ ̨̦̖̖̣̦̌̍́̌̚̚ ̨̔ ̡̬̖̯̌̌,
̨̪̭̣̖ ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̭̪̱̭̦̖̥ ̏ ̡̛̣̭̱̬̯̌̌, ̔̌ ̡̨̛̪̬̖̭̥ ̸̨̛̯̖̖̦̖̯ ̛ ̯̻̜ ̔̌ ̭̯̦̖̥̌̌̚ ̦̌ ̪̻̯́,
̨̪ ̡̨̨̜̯ ̺̖ ̨̪̖̥̖.

Ͷ ʤ̣̌ ̡̡̌ ̨̥̙̖ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̔̌ ̛̥̦̖ ̨̯̯̥̌? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ʪ̨̬̣̭̌. Ͷ ʶ̨̡̨̨̣̯ ̛ ̔̌ ̖ ̪̻̬̐̌̏,
̭̖̏ ̡̪̌ ̛̭ ̨̭̯̌̏̌ ̬̥̖̦̐̌̌̔ ̡̨̬̦̔̌ Ͷ ̡̡̌ ̺̖ ̭̖ ̭̪̱̭̦̖ ̨̪ ̖̦̯̔̌̌ ̡̭̣̌̌ ̛ ̡̡̌ ̺̖ ̭̖ ̡̛̛̯̖̬̌̚ ̨̪
̬̱̯̔̐̌̌, ̨̡̨̯̔̌ ̶̛̦̯̌̔̌̌̚ ̥̱ ̨̺̖ ̛̭̣̌̚ ̨̦̣̱̌̔? ʤ ̨̛̬̔ ̛ ̔̌ ̨̐ ̨̛̭̯̬, ̡̡̻̌̏ ̛̭̥̭̻̣ ̛̥̌ ̔̌
̨̛̭̯̥ ̏ ̛̱̜̦̯̖̍ ̨̛̏̔ ̨̪̔ ̨̦̖̐?

Ͷ ʺ̨̙̖ ̛ ̔̌ ̨̐ ̨̛̭̯̬ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦ Ͷ ̛ ̡̨̌ ̖ ̯̻̜, ̨̣̚ ̛̦ ̸̨̡̌̏̌. ʤ̣̌ ̨̭̪̬̖̔ ̨̦̱̜,
̨̺ ̦̥̌̚ ̌̚ ̨̦̖̐, ̡̡̨̯̌ ̛ ̨̭̪̬̖̔ ̨̨̥̭̯̯́, ̡̨̻̖̯̔ ̛̣̖̙ ̭̖̐̌, ̨̥̐̌ ̔̌ ̭̖ ̦̥̌̔́̏̌, ̸̖ ̖ ̛̛̥̭̣̣̌̚
̨̬̱̔̐. ˁ̛̯̦̣̐̌ ̖ ̨̔ ̬̻̍̌ ̦̌ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌, ̪̬̖̚ ̡̨̨̜̯, ̡̡̨̯̌ ̡̬̯̖̌̌̏̌̚̚, ̡̨̦́̐̌ ̛̣̍ ̸̡̨̛̪̬̖̭̣
̨̨̪̦̖̦̔̐ ̖̣̖̦, ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̛̭̪̭̌ ̨̯ ̶̨̛̣̯̖̏ ̦̌ ˈ̣̖̯̌. ˃̻̜ ̬̥̖̦̐̌̌̔ ̖ ̭̖̐̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̸̖ ̨̭̪̬̖̔ ̥̖̦
̺̖ ̨̛̪̯̌ ̔̌ ̭̖ ̵̛̪̬̖̻̬̣̏ ̨̯̯̥̌. ʦ ̯̱̜ ̖ ̶̣̯́̌̌ ̛̦ ̦̖̙̌̔̔̌ ̛ ̦̌ ̦̖́ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̸̛̬̯̥̖̌̌̚.

ʿ̛̬ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ̶̨̭̻̬̖̯ ̦̌ ʪ̨̬̣̭̌ ̨̛̯̬̻̪̦̣̌̚; ̨̨̺̯̌̚ ̨̯̜ ̨̪̦̣̌̏̌̚ ̶̛̖̣́ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭ ̣̖̭
̨̪-̨̬̖̔̍ ̨̯ ̡̛̭̖̏ ̬̱̔̐ ̨̛̬̦̦̐́, ̌ ̡̛̣̭̱̬̯̌̌ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̛̣̍̌ ̨̨̣̖̺̏̚ ̨̥̭̯́.
ʽ̡̯̻̥ ̸̨̛̯̦̯̌̌̚ ̜ ̭̯̬̦̌̌ ̭̖ ̛̛̣̔̐̌̌̚ ̨̣̐̌ ̨̯̖̭̦̏̌ ̡̭̣̌̌, ̨̬̭̣̍̌̌ ̨̭̥̌ ̦̜̌-̨̬̖̐ ̭ ̻̬̖̯̔̏̌; ̨̯
̛̬̱̔̐́ ̡̬̜̌ ̬̖̻̯̍̐ ̛̣̍ ̡̨̥̣̌ ̨̪-̨̪̣̖̯̐̌ ̛ ̦̖ ̯̻̜ ̨̡̛̭̏, ̨̬̭̻̣̍̌ ̭ ̡̻̭̯̣̐̌̌ ̨̯ ̨̛̛̪̬̭̦̣̏̌
̻̬̖̯̔̏̌ ̛ ̵̛̬̭̯̌, ̣̌̌ ̥̖̙̱̔ ̵̯́ ̨̯̏̔̌̌ ̱̹̱̣̍̏̌̌ ̭̬̖̔ ̡̛̭̣̯̖̌ ̛ ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̵̬̻̬̌̍ ̛ ̡̡̬̖̪̻ ̥̻̙
̨̥̙̖̣ ̔̌ ́ ̡̨̛̪̬̖̭ ̨̪̭̬̖̔ ̣̍́ ̖̦̔, ̨̦̺̖̥ ̨̛̣̍ ̛̭̱̬̦̐̌ ̭̥̻̬̯ ̔̌ ̯̬̻̦̖̹̐ ̪̬̖̚ ̦̖́. ʻ̨ ̡̯̻̌̏
̛̣̍ ̪̣̦̻̯̌ ̦̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛ ̨̦̥̣́̌ ̛̭̥̭̻̣ ̔̌ ̨̛̭̪̬ ̭ ̨̦̖̐.

ʿ̨ ̸̬̔̌̚ ̛̯̬̥̯̌̌ ̨̛̪̖̣ ̦̌ ̪̻̯, ̡̨̯̌ ̦̖ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̨̪̬̌̏ ̡̻̥ ̡̨̬̦̔̌̌, ̌ ̸̨̨̯̦̣̌̌ ̛̛̥̦̣̌
̨̪ ̡̪̻̯̖̯̌̌ ̌̚ ʥ̨̨̬̖̯̖̔̏; ̦̖ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̛̛̣̌̏̚ ̦̌ ̀̐ ̨̪ ̬̱̔̐̌ ̯̭̦́̌ ̡̪̻̯̖̌ ̛ ̪̬̖̚ ̨̡̛̬̭̯̖̐
̡̛̭̖̦ ̛̛̣̖̣̚̚ ̦̌̔ ˃̛̛̖̣̦̐. ʰ ̨̡̨̯̔̌ ̛̛̦̣̙̣̌̍̌̏̌ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌ ̡̭̯̻̪̌ ̨̪ ̡̭̯̻̪̌, ̡̛̛̭̪̬̜̌
̸̨̖̭̯, ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̭̣̱̹̯̌, ̦̭̬̖̺̌̌ ̛̥ ̨̣̖̯̣̔́ ̛̛̥̬̭ ̦̌ ̨̛̛̬̖̣̐̚ ̻̬̖̯̔̏̌, ̭̥̖̭̖̦ ̭ ̨̨̨̛̦̖̪̦̭̥
̨̨̛̣̦̖̏̚. ʤ̣̌ ̵̻̱̻̯̏̔̚ ̦̖ ̨̪̯̬̖̪̣̏̌ ̛ ̶̬̱̣̌̏̌̌ ̡̥̻̬̯̖̹̏̌ ̛̛̯̹̦̌. ʻ̌ ̨̡̛̯̚ ̪̬̖̔ ̵̯́
̡̛̣̖̺̱̣̌̍̌̚ ̛̪̻̬̯̖̏ ̛̖̏̔̚̚, ̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̭̬̖̔ ̛̭̖̯̦̯̖ ̛̦̖̦̔̏ ̶̨̛̯̣̭̻̍́ ̭̖ ̛̛̛̣̔̐̌̚ ̛̣̖̍̔,
̛̦̖̯̬̖̪̺̏̌ ̡̛̭̯̬̱̜ ̛̥̔.

ʶ̨̨̯̐̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛̭ ̛̥̦̣̌̌̚, ʻ̛̛̦̖̣ ̨̭̯̦̣̌̌̌ ̔̌ ̨̛̭̯ ̖̥̻̣̦̍̏̌̚ ̛ ̨̛̦̖̪̙̦̔̏̌ ̡̨̯̌


̡̡̥̻̌; ̨̦ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̨̹̻̣̔ ̛̪̬ ̦̖́ ̛ ̡̣̌̌̚:

Ͷ ʻ̖ ̛̛̥̭̣ ̌̚ ̦̜̌-̨̨̭̯̬̹̦̯̌, ʻ̛̛̦̖̣, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̖ ̨̨̹̣̔. ʤ̣̌ ̛̦̥̌ ̦̖ ̯̖ ̵̨̪̭̻̖̯̏̏̌ ̔̌


̸̡̛̹̌̌̚?

Ͷ ʦ̨̬̦́, ̯̻̜ ̖̹̖̍ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌̌ ̯́. Ͷ ʻ̨ ̛ ̔̌ ̵̍́ ̯̖ ̨̪̭̣̱̹̣̌̌, ̭ ̡̡̨̌̏ ̺̖̹̖ ̔̌ ̛̥


̨̨̪̥̦̖̐ ̨̯̏̌? ʸ̨̯̀̍̏̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̯̬̌̔̌ ̛ ̖̍̚ ̸̨̛̖̦̣̏.

Ͷ ʯ̦̥̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̛̬̦̬̌̔. Ͷ ʰ ̭̖̏ ̡̪̌ ̸̨̨̛̖̦̣̯̏ ̦̖ ̖ ̨̛̬̖̣̔̍́.

Ͷ ˃̻̜ ̖ Ͷ ̡̬̖̣̌ ʻ̛̛̦̖̣. Ͷ ʦ̸̖̖ ̨̛̯̬̏ ̶̥̖̭̖ ̨̦̭́ ̨̦̖̐̏̌ ̨̬̙̍̌. ʤ̣̌ ̨̯ ̯̱̜ ̨̯̬̻̯̏̌ ̦̌
̵̭̯̬̌̌ ̛̥ ̌̚ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̦̖ ̭̯̌̏̌ ̛̦ ̨̪-̡̣̖, ̛̦ ̨̪-̡̯̖̙̻. ʻ̖ ̯̖ ̛̬̬̥̌̍̌̚, ʥ̛̬̦̬̌̔.

Ͷ ʤ̚ ̛̭̥̯̌́ ̦̖ ̭̖ ̛̬̬̥̌̍̌̚ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ̨̯̜. Ͷ ʰ ̭̖̏ ̡̪̌ ̭̖ ̨̍́.

Ͷ ʻ̖ ̯̖ ̛̍̏̌ ̌̚ ̛̱̯̖̹̯̖̣! Ͷ ̡̡̛̻̣̦̣̏̌̌̚ ̯́. Ͷ ʻ̨, ʥ̛̬̦̬̌̔, ̡̛̭̻̪ ̛̪̬̯̖̣́̀, ̭


̸̨̛̖̦̣̏ ̛̛̣ ̖̍̚ ̨̦̖̐, ̡̥̜̌̌ ̛̛̣ ̶̛̖̔̏̌, ̱̙̭̻̯̌ ̛̥ ̖ ̨̨̛̦̖̪̦̭̥. ʿ̨̛̖̣̯̖̣̏́ ̦̌ ˁ̻̯̔̍̌̌
̨̛̯̖̔ ̸̦̣̖̌̔̌, ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̬̖̬̍ ̭̻̭ ̨̭̯̏́̌ ̸̱̭̯̌; ̡̡̌ ̔̌ ̨̭̯̦̌̌ ̡̯̱ ̛ ̔̌ ̸̡̛̥̌̏̌̚ ̛̦̯̖̍̌̏
̛̖̭̯̏, ̛̛̣̍ ̯̖ ̨̛̬̔̍ ̛̛̣ ̨̛̣̹? ʺ̨̙̖ ̛̍ ̛̯̌̚ ̨̦̺ ̨̯̜ ̺̖ ̭̖ ̭̬̖̺̦̖ ̭ ̡̨̬̦̔̌̌; ̡̡̌ ̔̌ ̭̖̔́ ̡̯̱
̛ ̡̡̌ ̔̌ ̛̯̬̌́̚ ̛̯́ ̛̛̖̣̦̐̍ ̸̨̭̖̌̏?

Ͷ ʻ̖ ̦̥̌̚ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̛̬̦̬̌̔, Ͷ ̣̌̌ ̯̻̜ ̛̛̣ ̸̛̦̖̌ ̸̨̭̖̯̖̌̏ ̺̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̥̦̯̌ ̛ ̌̚
̯̖̍, ̛ ̌̚ ̛̭̻̪̬̱̯̖̐ ̦̌ ̨̛̦́, ̨̺ ̵̯̬̻̦̐̌̌ ̭ ̨̦̖̐.

Ͷ ʻ̡̖̌ ̡̭̏́̌ ̨̯ ̵̯́ ̔̌ ̨̛̭̯̬ ̡̡̨̨̯̌̏ ̜ ̨̛̪̖̣̏ ̶̨̭̻̬̖̯! Ͷ ̡̛̛̣̏̌̌̚ ʻ̛̛̦̖̣. Ͷ ʶ̨̡̨̨̣̯
̨̔ ̥̖̦, ̌̚ ̯̬̻̥̐̏̌ ̦̯̥̌̌. ʻ̖ ̺̖ ̭̖ ̖̣̔́ ̨̯ ̨̭̏́ ̨̛̪̖̣̯̖̣̏ ̏ ̭̯̬̹̖̦̌ ̸̭̌. ʽ̛̯̥̏̌ ̔̌ ̨̪̭̬̖̺̦̌
̛̖̭̯̯̖̏!

ʺ̸̬̖̦̌ ̱̙̭̌ ̨̖̣̍̚ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛̪̬ ̛̯́ ̨̭̣̏̌, ̯̌ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ ʻ̖ ̺̖ ̨̐ ̨̛̭̯̬̹, ̡̨̌ ̨̥̐̌ ̔̌ ̛̯ ̸̨̪̪̬̖̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̯̻̜ ̨̭̱̖̯̹́̏̌ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̛̦ ̨̪̣̦̖̌̏.


ʪ̸̣̖̖̌ ̖ ̨̯̥̔̌ ̛ ̡̨̌ ̭̖ ̸̛̭̣̱ ̦̜̌-̨̨̨̣̹̯, ̡̯̱ ̵̛̥̖̍ ̛̛̥̣̌ ̬̖̥̖̏ ̔̌ ̛̥̖̍́̐̌̚.

Ͷ ʤ̡̨ ̭̖ ̸̛̭̣̱ ̦̜̌-̨̨̨̣̹̯, ̦̖ ̵̛̍ ̡̛̭̣̌̌ ̔̌ ̛̥̍́̐̌̚ Ͷ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏̌ ̯́. Ͷ ʥ̨̖̪̣̖̦̌̚̚


̖ ̸̖̖̏ ̨̯̯̏́̌ ̨̥̻̬̭̯̔ ̛ ̦̖ ̺̖ ̨̥̙̖̹ ̔̌ ̥̖ ̻̪̬̖̹̏̚.
ʿ̨̭̣̖ ̛̣̣́̌̚̚ ̪̬̖̔ ̵̨̬̯̌̌, ̛̭̯̬̱̪̦̌ ̦̌ ̨̡̨̛̯̬̯ ̥̖̙̱̔ ̡̛̻̺̯̖ ̦̌ ʫ̴̖̣, ̛ ̭̖
̨̡̛̪̬̦̣̏̌̌:

Ͷ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭ ̣̖̀̔! ʻ̖ ̺̖ ̸̡̥̌̌ ̡̯̱. ʯ̛̦̖̌̐ ̛̣ ̨̥̯́ ̨̛̪̖̣̯̖̣̏, ̛̦̪̬̦̌̌̚ ̭̌ ̸̡̛̛̭̏


̛̦̖̙̌̔̔. ʦ̛̹̯̖̌ ̛̖̥̚ ̛ ̨̛̬̐ ̺̖ ̻̯̍̔̌ ̨̛̛̬̖̦̐̚ ̨̡̬̜̔̌, ̡̛̻̺̯̖ ̛̏ ̛̛̪̖̪̖̣̖̦̚ ̛ ̡̨̛̦̜,
̡̨̛̦̜ ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̛̭̪̭̌. ˃̨̐̌̏̌ ̨̺̌̚ ̔̌ ̭̖ ̛̥̍̌̏ ̡̯̱? ʽ̛̯̥̏̌ ̔̌ ̨̪̭̬̖̺̦̌ ̛̖̭̯̯̖̏ ̛ ̭̻̯̔̍̌̌,
̡̡̨̯̌̏̌ ̛ ̔̌ ̖ ̯́. ʶ̨̨̜̯ ̛̛̥̭̣ ̡̨̯̌ ̥̖̦, ̡̦̖̌ ̥̖ ̛̛̪̬̬̱̙̔!

ʺ̨̛̦̦̌̚ ̨̛̪̙̖̣̣̌ ̔̌ ̯̬̻̦̯̐̌ ̭ ̦̖́ Ͷ ̛̙̖̦̯̖ ̦̌ ʪ̨̬̣̭̌ ̛ ˈ̨̱̦̯̬, ̨̨̺̯̌̚ ̸̨̛̛̦̯̖̍ ̛̥


̛̭̻̪̬̱̚ ̛̛̣̍ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̭ ˃̱̬̥̬̌̍̌; ̛̬̱̔̐ ̡̪̻ ̨̯ ̨̙̣̭̯̌ ̡̻̥ ʻ̛̛̦̖̣ ̛ ̨̯ ̛̙̖̣̦̖̌ ̔̌ ̭̖
̛̭̪̬̯̖̣̯́́ ̭ ̦̖́; ̌ ̨̺̖ ̨̛̥̦̦̌̚ ̛̛̣̍ ̨̛̪̥̥̖̦̔̌ ̨̯ ̥̻̣̯̏̌̌ ̌̚ ̡̨̬̦̔̌̌, ̡̛̛̥̭̣̖̜ ̨̯
̵̨̬̬̭̯̌̍ ̛̛̣ ̨̯ ̨̣̱̪̭̯̐ (̨̪̦̖̙̖ ̛̦̖̣̌̚ ̯̻̬̖̏̔ ̡̨̥̣̌ ̌̚ ̨̨̣̯̚), ̸̖ ̺̖ ̛̯̏̔́ ̛̭̯̬̦̦̌ ̛ ̛̭̣̦̌̏
̖̣̔̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̨̛̦̖̥̖̬̦̚ ̡̛̖̣̏ ̛̣̍ ̭̯̦̣̌̌ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖ ̏ ̨̱̥̖̯̖̏ ̛̥, ̯̌ ̶̛̥̣̦̌̌ ̨̛̥̙̖̣ ̔̌ ̛̭
̪̬̖̭̯̯̔̌̏́, ̸̖ ̨̛̬̔ ̛ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̖ ̨̨̭̪̭̖̦̍ ̔̌ ̨̐ ̛̦̖̌̔̏. ʿ̨̛̬̌̔ ̸̡̨̛̭̏ ̯̱̜ ̦̖ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐
̡̨̱̪̥̏ ̭̖ ̛̯̱̬̦̣̏̌ ̡̻̥ ̵̪̣̯̌̌̌̌̚, ̡̨̨̯́ ̦̖ ̨̛̭̻̦̣̌̏̌̚; ̛ ̨̭̥̌ ̭ ̡̨̡̨̦̣́ ̡̡̛̬̯̌ ̸̨̡̛̛̪̏ ̦̜̌-
̨̛̪̬̔ ̛̛̭̯̦̣̐̌ ̨̛̛̯̺̖̦̚ ̨̔ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯ ̡̨̯̻̥ ̨̪ ̸̬̔̌̚, ̸̨̖̍̌ ̡̨̥̣̌ ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌
̨̛̪̯̖̣̣̐ ̨̯̯̥̌. ʤ̣̌ ̨̦̺̯̌ ̵̨̛̣̣̌̔̌ ̨̛̬̖̺̯̖̐ ̛̥ ̛̣̐̌̏ ̛ ̨̛̥̦̦̌̚ ̭̖ ̸̨̛̛̪̱̣̔ ̦̌ ̨̭̭̯̖̦̯̍̏̌̌
̛̭ ̨̻̬̭̯̔̚; ̌ ̡̨̯̌ ̸̛̱̣ ̨̯ ̥̯̔̏̌̌̌ ̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚̚ ̡̨̡̨̣ ̨̛̣̍̚ ̖ ̨̹̻̣̔ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛ ̡̡̛̌̏ ̭̌
̛̖̱̥̦̯̖̍̚ ̛̦̥̖̬̖̦̌́ ̦̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌, ̶̭̻̬̯̌̌ ̛̥ ̛̛̛̭̯̦̣̌̚ ̛ ̯̖ ̦̖ ̨̛̪̭̥̖̣ ̔̌ ̨̪̬̻̣̙̯̔̌.
ʻ̡̨̛́ ̭̖ ̛̣̖̙̣̏̐̔̌ ̭ ̨̛̯̬̖̙̦̏ ̸̨̛ ̡̻̥ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌, ̨̦ ̦̖ ̸̛̛̬̣̣̌̌̏̌̚ ̨̛̦̺ ̛ ̸̛̱̣̏̌ ̨̭̥̌
̵̣̦̯̌̔̌̌ ̪̖̭̖̦ ̦̌ ̨̨̪̏̔̌̔̌. ʤ ʻ̛̛̦̖̣ ̭̖̦̣̔̌̌ ̛̭̯̬̦̏̌ ̛ ̛̯̬̖̪̖̬̣̌̌̚ ̨̯ ̣̐̌̏̌ ̨̔ ̛̪̖̯.

ʶ̨̨̯̐̌ ʻ̛̛̦̖̣ ̛ ̛̬̱̯̖̔̐ ̭ ̦̖́ ̭̖ ̸̨̛̛̯̣̖̣̔̌, ʥ̛̬̦̬̌̔ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ̨̛̭̯̦̣̯̖̌̌:

Ͷ ʦ̛̙̯̖ ̡̡̌ ̥̖ ̪̬̖̦̖̬̖̯̍̐̏̌ ̛ ̵̨̯̻̬̣̯̏́ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̥ ̛̭̻̖̯̏! ʰ̖̬̖̯̖̍̚ ̛̭ ̬̱̔̐ ̸̨̏̔̌,
̨̪̦̖̙̖ ̡̯̱ ̛ ̭̖̐̌ ̭̖ ̸̨̛̯̬̥̌ ̨̯ ̣̭̯̏̌ ̛ ̪̣̖̥̖. ʻ̡̖̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̔̌ ̻̖̍̔ ̹̏̌ ̨̙̏̔ ̛ ̨̪ ̛̥̖, ̭̣̖̔
̡̨̯̌ ̸̖̖̏ ̨̖̬̱̍̔̐̚ ̖ ̨̯̦̖̣ ̶̣̯́̌̌ ̛̥ ̣̭̯̏̌. ʿ̸̨̖̖̏ ̡̨̛̦̜ ̔̌ ̦̖ ̥̖ ̛̯̻̬̭ ̌̚ ̭̻̖̯̏ ̛̛̣
̶̛̛̖̣̖̦̖̚!

ʰ ̨̯̜ ̸̛̪̬̖̱̪̣ ̙̖̻̣̌̚, ̌ ̨̛̪̬̔ ̯̱̜ ̛̭ ̨̛̛̪̥̭̣̣: ͣʦ̸̖̖ ̨̛̦̺ ̦̖ ̛̥ ̨̭̯̌̏̌, ̨̭̖̦̏
̸̨̛̯̍̌ ̡̻̥ ʻ̛̛̦̖̣; ̡̨̻̖̯̔ ̛ ̔̌ ̨̛̯̖̔, ̡̡̨̨̯̌̏ ̛ ̔̌ ̨̛̭̯̬, ̨̛̬̭̻̣̌̔̏̚ ̛̛̣ ̨̖̱̥̦̍̚, ̯̬́̍̏̌ ̔̌
́ ̨̪̭̣̖̥̔̏̌. ʦ ̨̛̯̚ ̸̥̬̖̦̌ ̸̭̌ ̨̛̦̺ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̛̛̪̬̖̔̏̔; ̣̌̌ ̛̥̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̨̛̬̔ ̛
̨̦̖̥̺̖̦ ̥̻̙ ̡̨̯̌ ̥̖̦ ̔̌ ́ ̨̛̪̌̚ ̨̯ ̨̨̣̯̚, ̡̨̌ ̨̛̭̯ ̨̛̦̣̌̍̚.͞

ʿ̬̖̪̭̣̌̌ ̨̯̐̌̏̌ ̡̻̭ ̸̥̖, ̡̡̨̯̌ ̡̨̬́̔ ̛̣̍ ̛̪̬̣̌̏ ̛̪̬̖̔, ̖̣̏̚ ̶̛̪̯̖̬̯̌̌̌ ̛ ̡̨̡̨̨̣̯
̨̥̙̖̣ ̨̪-̨̻̬̍̚ ̛̥̦̣̌ ̪̬̖̚ ̨̪̬̯̯̌̌ ̦̌ ʫ̴̖̣, ̶̡̡̛̱̜̌ ̨̛̪̬̔ ̛̬̱̯̖̔̐ ̨̪ ̻̣̯̔̐̌̌ ̡̪̻̯̖̌ ̡̻̥
̛̪̦̯̖̌̌̔̚ ̛̪̬̖̖̣̔ ̦̌ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭.

ʧ̣̌̏̌ XVII

ʧ̛̖̣̯̍̌ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐
ʻ̜̌-̭̖̯̦̖, ̡̨̨̯̐̌ ̸̥̬̦̌̌ ̨̦̺ ̪̦̣̌̔̌̌ ̦̌̔ ̛̖̥̯̖̚, ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̨̖̦̌̔̚ ̖ ̥̯̔̏̌̌̌ ̛̭
̶̛̛̭̪̻̯̦ ̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌ ̛ ̭̖ ̬̣̌̌̔̏̌̚ ̦̌ ̵̨̨̬̯̐̌ ̦̌ ̡̬̖̯̌̌; ̨̨̺̯̌̚, ̡̥̬̌̌ ̔̌
̖̺̖̣̏̌ ̵̛̪̣̌̌̚ ̏ ̡̛̣̭̱̬̯̌̌, ̨̛̯̚ ̹̱̥ ̣̱̹̣̌̐̌̏̌̚ ̸̡̨̛̭̏ ̨̨̭̯̦̣̌̌.˃̨̐̌̏̌ ʪ̨̬̣̭̌ ̛̐ ̨̪̖̣̏ ̦̌
̀̐ ̛ ̭̣̖̔ ̡̨̥̣̌ ̛̥ ̨̡̪̣̌̌̚ ̡̡̌ ̔̌ ̭̖ ̭̪̱̭̦̯̌ ̨̪ ̖̦̔̌ ̡̛̪̱̦̯̦̌̌ ̨̔ ̨̨̨̛̪̦̙̖̯̔ ̦̌ ̡̦̬̯̌̌̌̌;
̣̌̌ ̯̥̌ ̵̨̬̬̭̯̯̌̍̌ ̥̱ ̛̛̦̖̖̬̣̏̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̻̏̏ ̨̯̏̔̌̌ ̨̛̥̣̌ ̡̛̱̪̺̌ ̡̛̥̻̦̌ ̛ ̡̛̭̣̌, ̌
̸̨̛̯̖̖̦̖̯ ̨̱̹̱̣̍̏̌ ̥̖̙̱̔ ̵̯́ ̭̻̭ ̵̨̨̛̭̯̬̯̌̏ ̶̡̭̻̬̦̖̌.

Ͷ ˃̱̜ ̖ ̪̬̌̏ ̪̻̯ ̡̻̥ ̛̖̣̯̐̍̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʪ̨̬̣̭̌.

Ͷ ʶ̻̥ ̛̖̣̐̍ ̛̛̣ ̡̻̥ ̨̛̙̯̏, ̣̌̌ ̬̱̔̐ ̪̻̯ ̦̥́̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌, Ͷ ̌ ̨̡̨̪̬̯̦̖̯̌̌
̦̖ ̺̖ ̛̦ ̨̦̖̭̖̔ ̦̖̙̌̔̔̌. ʯ̯̱̜̌ ̻̬̖̯̖̏̏ ̭̣̖̔ ̥̖̦!

ʿ̨̭̣̖ ̯̬̻̦̣̐̌ ̪̬̻̏ ̛ ̨̛̣̬̖̦̖̍̌̐̔̌ ̦̌ ̛̭̣̯̌̌ ̛ ̛̪̻̬̦̯̐̌̏̌̌ ̛̭, ̛̛̣ ̡̪̻ ̡̛̬̣̦̌́̚ ̨̯
̭̻̯̔̍̌̌, ̱̭̪̣́ ̔̌ ̛̥̦̖ ̨̯̻̏̔ ̛ ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̭̬̖̔ ̨̛̦̖̪̬̣̖̦̐̔́ ̡̥̬̌ ̔̌ ̛̛̏̔ ̡̨̜ ̺̖ ̖ ̨̛̯̬̏.
˃̻̥̖̦ ̛̭̣̱̖̯ ̛̛̪̬̭̯̻̪̣ ̨̔ ̨̦̖̐.

Ͷ ʪ̨̬̣̭̌? Ͷ ̛̪̯̣̌̌̚ ˃̱̬̥̬̌̍̌.

Ͷ ʻ̖, ̌̚ ̭̻̥ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˈ̨̱̦̯̬. Ͷ ʪ̨̬̣̭̌ ̦̖ ̛̦̥̖̬̌ ̵̨̬̬̭̯̌̍ ̔̌ ̡̨̛̪̬̖̭ ̡̬̖̯̌̌.


ʯ̨̨̺̯̌ ̸̨̡̖̏ ̨̥̙̖ ̔̌ ̸̨̛̍̌ ̡̛̛̯̯̖̍ ̛ ̛̪̬ ̭̖̏ ̨̯̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̍ ̨̯ ̛̬̱̔̐ ̦̖̺̌. ˁ̖̐̌ ̨̦̬̦̌̏́ ̛̭̖̔
̬̯̬̖̪̖̬̦̌̌̚ ̦̌ ̨̛̦̚ ̬̍́̐; ̛ ̨̦̔̌ ̭̖ ̛̭̬̥̌̌̚ ̌̚ ̵̛̱̣̯̖ ̭̬̖̺̱ ̨̥́ ̨̡̛̭̬̦̔.

˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛ ˈ̨̱̦̯̬ ̨̛̪̭̖̦̣̔̌ ̔̌ ̸̨̨̛̯̪̦̯̌, ̣̌̌ ̡̨̨̭̬ ̨̛̦̺̦̯́ ̵̣̌̔ ̖̣̏̚ ̔̌ ̛̐


̨̛̪̬̦̏̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̛ ̥̯̔̏̌̌̌ ̛̛̣̍ ̨̡̛̥̬ ̨̯ ̣̐̌̏̌ ̨̔ ̛̪̖̯, ̯̌ ̛̭̯̦̣̌̌ ̛ ̨̛̛̛̪̬̣̔ ̨̡̪̬̜̌ ̨̨̡̪̯̌
̪̻̯ ̦̌ ̭̖̖̬̏, ̡̨̻̖̯̔ ̣̖̙̣̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐. ˃̥̌ ̖̦̯̍̔̌̌̚ ̭̯̣̌̏̌̌ ̨̺̖ ̨̪-̯̭̦́̌ ̛ ̸̥̬̦̌̌ ̛ ̨̡̨̯̔̌
̛̦̪̬̖̣̌̔̏̌ ̡̨̛̪̪̦̖̹̥, ̛̻̬̦̣̌̚ ̦̌̔ ̭̖̖̍ ̛̭ ̶̨̛̯̣̭̻̍́ ̡̨̯̌ ̨̯ ̭̦̖̺̐̌ ̨̻̦̐, ̌ ̭̖̯̦̖ ̸̨̛̱̣̔
̡̡̌ ʦ̡̛̛̖̣̯́ ̸̖̬̖̜̏ ̛̬̻̥̙ ̏ ̨̡̨̦̖̭̪̜̦̯̌̌ ̛̭ ̡̬̥̔́̌. ˃̨̐̌̏̌ ̛̖̣̏̚ ̔̌ ̯̻̬̭̯́ ̡̡̌ ̔̌ ̭̖
̡̛̯̖̬̯̌́̚ ̨̔ ̬̻̍̌; ̨̨̺̯̌̚ ̏ ̯̱̜ ̛̣̍̌ ̶̣̯́̌̌ ̛̥ ̦̖̙̌̔̔̌ ̔̌ ̨̛̭̯̦̯̔̐̌ ̨̨̛̦̖̺̯̖̦̯̌̚ ̨̥̭̯́ ̦̌
̬̏̌̐̌. ʤ̣̌ ̯̻̜ ̨̦̱̭̦̐ ̨̭̯̦̣̌̌ ̨̨̨̛̣̦̖̯̏̚, ̸̖ ̛̣̯̖̐̌̏ ̛̥ ̭̖ ̛̥̣̌̌́̚ ̛ ̯̖ ̭̖ ̵̨̛̪̣̻̣̔̏̌̚ ̨̪
̡̛̭̣̯̖̌, ̸̡̨̛̪̣̏̏̌ ̭̖ ̏ ̡̛̬̖̯̖̔ ̻̬̖̯̔̏̌ ̛ ̨̛̪̬̻̺̣̏̌ ̨̛̦̖̱̻̬̙̥̔, ̡̛̬̜̌̍̌̏́̚ ̏ ̛̭̯̬̦̯̌̔̌́̌
̛̭ ̡̛̭̖̏ ̬̱̔̐ ̵̭̯̬̌, ̨̭̖̦̏ ̱̙̭̌̌ ̔̌ ̦̖ ̨̪̣̖̯̯́ ̡̻̥ ̡̛̥̖̦̦̯̖̌ ̛̻̍̚ ̦̌ ˃̛̛̖̣̦̐.

˃̨̐̌̏̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ˈ̨̱̦̯̬:

Ͷ ˈ̛̥̌̍ ̛̭̖̯̦ ̛̛̭̣ ̖̍̚ ̡̡̛̦̌̏̌ ̨̪̣̌̚. ʯ̨̨̺̯̌ ̨̦̪̬̦̌̌̚ ̖ ̔̌ ̭̖ ̡̛̯̖̬̥̌, ̨̨̖̯̔̔ ̦̖
̭̥̖ ̛̛̭̱̬̦̐, ̸̖ ̡̨̬̦̻̯̔̌ ̺̖ ̛̪̬̖̥̦̖.

Ͷ ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̬̖̬̖̥̌̍̚ Ͷ ̛̻̬̣̏̌̚̚ ˈ̨̱̦̯̬, Ͷ ̦̖ ̺̖ ̛̥̥̖̌ ̬̖̥̖̏ ̔̌ ̛̛̬̥̔ ̵̨̛̔̚ ̨̯


̖̦̯̍̔̌̌̚.

Ͷ ʦ̨̬̦́ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌. Ͷ ʻ̨ ̡̨̨̯̐̌ ̸̡̨̛̭̏ ̛̛̭̌̏̚ ̨̯ ̸̨̭̣̱̜̦̭̯̯̌̌, ̦̌ ̦̖́


̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̖̬̥̔̏.

ʯ̯̱̜̌ ̛̭̪̬̖̣ ̛ ̸̡̛̣̌̌̌̚, ̡̛̣̖̜̐̔̌ ̨̯ ̨̡̻̣̯̔̍̌̌ ̡̛̣̭̱̬̌ ̡̡̌ ̨̡̨̛̭̏ ̨̬̖̐ ̖̦̔̌ ̣̍́̌
̖̏̔̌̚̚ ̨̦̍̌̏ ̛̪̻̣̚ ̪̬̖̚ ̯̭̦̯́̌̌ ̶̛̛̏̌ ̦̖̖̍; ̛ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̨̨̪̭̯̖̪̖̦̦ ̭̖ ̱̦̖̭̻̣ ̏ ̡̬̥̔́̌, ̭̬̖̔
̡̨̨̯́ ̭ ̶̣̯́̌̌ ̛̭ ̛̭̣̌ ̛ ̨̣̏́ ̭̖ ̸̡̨̪̣̏̏̌ ̛ ̡̛̭̯̭̣̌, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̸̖̬̖̦ ̵̛̻̬̏ ̨̐ ̡̭̥̱̣̌̏̌̚ ̦̌̌̔̚ ̛
̛̬̬̣̌̔̌̚ ̨̦̖̯̖̚ ̥̱.
ʰ̖̦̻̙̏̔̚ ̨̪̬̻̬̥̣̐́ ̨̛̣̱̹̯̖̣̖̦̐ ̹̱̥ ̛ ̛̭̯̖̦̯̖ ̦̌ ̖̦̯̍̔̌̌̚ ̭̖ ̛̬̯̬̖̭̣̌̚ ̨̯ ̵̨̨̖̯.
˃̱̬̥̬̌̍̌ ̯̬̖̪̦̣̌ ̛ ̡̬̖̻̣ ̦̌ ˈ̨̱̦̯̬:

Ͷ ʫ̨̯, ̛̬̙̌̔̏̏̌̚ ̭̖. ʰ̔̏̌ ̛̦̹̯̌́ ̸̭̌. ˄̬̜̔́ ̭ ̭̖̏ ̛̭̣̌, ̨̨̺̯̌̚ ̭̖̐̌ ̛̥̦̯̔̏̌̌̌ ̺̖
̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̛̖̥̍ ̌̚ ̛̯̬̥̌!

ʦ ̨̛̯̚ ̛̥̐ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̸̨̪̦̣̌̌̚ ̨̭̏́ ̦̖̌̍̐ ̭̬̖̺̱ ʥ̛̬̖̯̣; ̛ ̸̡̨̛̭̏ ̨̭̯̦̣̌̌ ̡̯̌̌, ̡̡̨̯̌ ̭̖
̦̣̌̔́̏̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̡̨̬̦̻̯̔̌ ̨̦̍̌̏ ̸̨̛̪̬̣̣̏̌ ̡̨̨̯̖̙̯ ̛̭ ̨̛̯̱̣̺̖̏ ̡̻̥ ̬̻̍̌ ̦̌
̡̦̬̯̌̌̌̌ ̛ ̨̥̖̭̯̏ ̔̌ ̛̖̌̏̚, ̭̖ ̨̛̛̪̬̯̣̐̏ ̔̌ ̸̡̨̛̪̬̖̭ ̦̌̔ ̖̦̯̍̔̌̌̚ ̭ ̨̛̥̻̺̯̖̐ ̛̭ ̛̪̬̖̦̔
̛̣̪̌, ̌ ̨̛̪̬̔ ̯̱̜ ̔̌ ̵̛̪̬̖̻̬̣̏ ̨̯̻̏̔ ̛ ̶̨̨̣̯́ ̛̭ ̨̯̣́. ˁ ̨̦̖̐ ̛̣̔̏̌ ̛ ̱̙̭̻̯̌, ̨̪̦̖̙̖ ̦̖
̨̹̻̣̔ ̨̪̬̌̏ ̦̌̔ ̵̯́, ̌ ̡̨̥̣̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̛ ̥̯̔̏̌̌̌ ̛̻̬̦̣̌̚ ̨̨̛̯̣̱̔̚ ̡̡̌ ̡̭̦̯́̌̌ ̦̌ ̬̥̦̯̐̌̌̔̌̌
̥̱ ̣̐̌̏̌ ̡̛̬̌̏̌̚ ̛̖̯̖̏̔̚̚, ̌ ̏ ̛̦̣̯̌̌̌̚ ̥̱ ̪̭̯̌ ̨̛̥̣̌ ̭̖̖̥̔ ̨̛̦̖̦̐ ̡̛̖̌̚. ʿ̨̭̣̖ ̛̻̣̣̍̏̌̚
̪̣̥̯̺̌́ ̨̡̣̍̌, ̯̌ ̡̨̻̬̏̌̏ ̨̬̖̌̏̚ ̨̨̬̣̐́ ̶̣̯́̌̌ ̡̛̣̭̱̬̌ ̛ ̸̛̖̬̦ ̡̛̭̖̦ ̸̨̡̛̪̭̣̌̔̌̌̚ ̥̖̙̱̔
̡̛̭̣̯̖̌; ̌ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌ ̭̬̖̺̱ ̨̦̖̐ ̭̖ ̸̛̛̭̻̬̣̐ ̭̬̖̔ ̡̨̨̛̣̦ ̨̯ ̛̥̔ ̛ ̏ ̡̬̖̯̌̌ ̭ ̡̯̬̭̻́ ̭̖
̨̛̛̪̭̪̣̌ ̡̛̥̻̦̌. ˁ̖̯̦̖ ̨̯̜ ̭̖ ̥̖̯̦̣̌ ̦̪̬̖̌̔, ̸̛̭̬̣̐̌̍ ̨̯̭̬̖̺̦̯̌̌ ̡̦̬̌̌̌ ̭ ̸̨̛̛̱̺̦̯̖̔̏ ̛̭
̨̡̛̦̯ ̛ ̸̨̪̦̣̌ ̔̌ ̭̖ ̵̪̬̖̻̬̣̏́ ̨̯̻̏̔.

ˁ̖̐̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛ ˈ̨̱̦̯̬ ̭̖ ̛̦̱̙̖̣̔̌ ̨̯ ̵̨̬̬̭̯̌̍ ̛ ̛̻̬̦̍̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̛̛̖̦̣̍̐̌̚


̶̛̪̣̥̻̯̖̌, ̦̖ ̭̖ ̛̛̦̥̬̣̌̌ ̸̨̨̯̦ ̦̌ ̪̻̯́ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̯̖̪̻̬̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̖̬̯̔̍̌ ̨̔
̨̦̖̐, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̖ ̛̪̬̖̥̦̣̌, ̡̛̦̌ ̛̱̖̣̐̍ ̡̭̏́̌ ̦̖̙̌̔̔̌. ʯ̛̬̣̌̍̌̏ ̌̚ ̨̨̪̭̦̭̯̯̌̌, ˃̱̬̥̬̌̍̌
̸̛̛̯̣̌̚ ̦̪̬̖̌̔ ̨̡̪̬̜̌ ̡̛̦̬̯̖̌̌, ̌̚ ̔̌ ̛̭̯̦̖̐ ̨̪̔ ̨̦̖̐; ̣̌̌ ̯̻̜ ̭̯̬̹̦̌̌ ̛̣̍̌ ̙̖̯̐̌̌ ̛ ̨̦̯̏́̌
̨̪̔ ̡̨̬̦̔̌̌, ̸̖ ̨̯̜ ̭̖ ̨̪̣̹̦̣̀̌ ̛ ̺̣́ ̔̌ ̪̦̖̌̔, ̡̨̌ ̦̖ ̨̐ ̛̣̍ ̸̛̭̬̣̐̌̍ ˈ̨̱̦̯̬, ̡̨̨̜̯ ̵̨̬̬̌̍
̛̣̔̏̌ ̭̣̖̔ ̨̦̖̐.

Ͷ ʪ̨̨̣̖̭̯̦̍ ̶̭̻̬̖! Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̱̬̥̬̌̍̌. Ͷ ˍ̛̭̯̣̌̏ ̨̛̬̍̚ ̖̍, ̸̖ ̵̖̏̚ ̸̨̨̯̦ ̯̖̍!

ʤ̣̌ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̨̛̻̬̹̔̏, ̬̥̖̦̐̌̌̔ ̡̡̥̻̌ ̭̖ ̨̛̭̯̬̣̏̌ ̨̨̯̬̖̐, ̛̬̣̌̍̚ ̣̯̐̌̏̌̌ ̦̌ ˈ̨̱̦̯̬ ̛
̨̐ ̨̡̛̛̪̯̣̌̚ ̏ ̡̬̖̯̌̌ Ͷ ̯̻̜ ̛̦̥̖̬̣̌ ̨̭̏́ ̡̬̜̌ ̛̖̦̔ ̨̯ ̦̜̌-̵̛̬̬̯̖̌̍ ̶̨̛̜̍ ̏ ̨̬̔̌ ̦̌ ˈ̣̖̯̌.
˃̨̐̌̏̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ ˄̛̏! ʯ̣̖ ̖ ̌̚ ̡̨̛̭̖̏̐ ̔̌ ̸̡̛̬̌ ̏ ̨̥̯́̌ ̡̭̦́̌! ʯ̨̺̌ ̛̣ ̵̨̛̪̯̻̬̭ ̨̨̪̥̺? ʫ̨̯, ̸̖̖̏ ̛̭
̭̥̌, ʿ̨̛̖̣̯̖̣̏̀ ̦̌ ˁ̻̯̔̍̌̌, ̡̡̨̯̌ ̛̍ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̦̖̹̌̚, ̸̖ ̺̖ ̭̯̦̖̌. ʯ̣̜̌̏̌̔́̏̌ ̭̖̐̌ ̭̥̌-
̸̡̛̭̥̻̌!

ʿ̨̭̣̖ ̨̛̪̬̣̏̌̚ ̶̣̯́̌̌ ̛̭ ̨̣̏́ ̛ ̛̦̖̦̭̯̌̏ ̡̻̥ ̡̨̬̦̔̌̌ ̛ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̨̭̪̬̐̔̌ Ͷ ̛ ̡̭̹́̌
̨̦̖̦̖̜̦̌̔ ̨̡̛̯̬̣ ̏ ̨̨̯̣̯́ ̛ ̱̹̯̔̌̌ ̛̭ ̛̛̭̣, ̡̡̨̛̯̌̏ ̦̖ ̛̣̍ ̨̨̪̦̣̌̚ ̨̨̯̔̐̌̏̌; ̡̨̬̖̦ ̨̪ ̡̨̬̖̦,
̡̡̥̻̌ ̨̪ ̡̡̥̻̌ ̨̨̪̬̖̣̣̔́ ̨̯̖̭̦̯̏̌̌ ̡̦̬̌̌̌, ̨̨̖̯̔̔ ̭̖ ̸̡̨̛̪̣̏ ̏ ̨̖̦̔ ̡̨̯̻̦ ̸̬̻̖̔̏, ̡̨̨̖̯
̨̬̭̯̣̌́ ̡̨̥̣̌ ̨̪̔ ̬̻̍̌ ̦̌ ̡̛̣̭̱̬̯̌̌ ̛ ̡̥̬̌̌ ̭ ̨̨̪̙̬̖̦̌̌ ̡̨̨̬̦̌, ̭̖̏ ̨̺̖ ̭̖ ̨̻̬̙̣̔̌ ̨̬̔̌̏̚
̵̻̬̱̏ ̡̨̛̬̖̦̯̖. ʰ ̡̨̯̻̥ ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̦̥̖̭̯̣̌̏̌ ̏ ̸̯̣̌̌̌ ̥̖̙̱̔ ̔̏̌ ̡̨̣̦̌, ̵̯̻̬̱̻̯̍ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌ ̭̖
̨̛̪̣́̏ ̨̪̬̌̏ ̨̨̯̬̖̐ ̛ ̨̛̪̬̭̦̣̏̌ ̨̛̭̥̔̌ ̣̯̐̌̏̌̌ ̥̱, ̛̪̬̖̔ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̔̌ ̨̐ ̛̪̬̻̬̪̔̌ ̨̦̬̖̌̐.
ʥ̣̖̔ ̛ ̸̡̭̬̻̦̍̌ ̛̣̍ ̨̯̜ ̨̨̛̯̣̱̔̚, ̶̣́ ̨̥̦̌̌̚ ̏ ̥̻̯̦̌ ̭̣̱̚, ̨̪ ̡̨̨̯́ ̨̛̪̣̖̪̣̏̌ ̨̛̭̖̻̥̙̦̏̏̚
̶̨̡̛̣̱̍; ̛ ̸̛̣̻̣̏̌̚ ̨̨̛̦̖̪̦̭̥ ̛̛̥̬̭ ̦̌ ̭̥̻̬̯. ˃̨̐̌̏̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛̛̯̖̣̣̐̚ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖ ̦̌
ʥ̖̣̖̐ ̛ ̵̥̦̣̌̌̌̚ ̨̦̬̖̌̐ ̭ ̶̣̯́̌̌ ̨̥̺ ̦̌ ̶̛̖̭̦̯̔̌̌ ̛ ̨̥̬̯̌̌̌̚ ̛̭; ̛ ̨̨̻̣̯̔̐, ̨̛̖̣̦̐̍ ̛
̡̨̨̬̻̙̦̏̌̔ ̨̛̭̯̬̖ ̨̨̪̯̻̦̣̌ ̏ ̡̨̨̛̬̦̔̌̏́ ̵̯̻̬̱̍ ̸̡̌ ̨̔ ̡̬̻̙̯̔̌̌.

ʶ̨̯̌ ̛̱̭̖̯̣ ̨̨̛̭̥̻̬̯̦̭̦́ ̱̬̔̌, ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̦̣̌̔̌ ̡̛̪̭̻, ̡̨̨̜̯ ̛̬̯̻̬̭̣̌̚ ̨̛̬̯̖̐ ̛
̶̛̖̪̖̦̣̏ ̨̯ ̱̙̭̌ ̣̖̯̖̀̔ ̡̬̜̌ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯. ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̭̖ ̣̹̦̣̀̌ ̡̨̯̌ ̨̯ ̱̬̔̌ ̛ ̨̪̣̖̯̣́ ̨̦̣̱̌̔,
̌ ̸̥̖̻̯ ̭̖ ̛̯̬̻̦̣̐̌̚ ̨̯ ̶̛̖̭̦̯̔̌̌ ̥̱ ̛ ̨̭̯̦̣̌̌ ̔̌ ̸̛̭̯̻̬ ̏ ̵̯̻̬̱̍̌ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̏
̸̨̛̱̺̖̦̔̏ ̭̪̻̥̌̚ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̭̬̣̍̌ ̶̨̨̣̯́ ̛̭ ̨̯̬̖̪̖̬̖̺ ̨̛̯̱̣̺̖̏, ̪̬̖̥̖̯̦̣̌ ̨̐ ̨̯̻̏̔
̡̛̣̭̱̬̯̌̌ ̛ ̯̥̌, ̦̌ ̨̛̯̭̬̖̺̦́ ̬̍́̐, ̭̖ ̸̛̻̬̣̌̐̚ ̨̯ ̨̡̣̍̌, ̡̛̛̭̜̏̏̌ ̛ ̡̡̛̬̪̱̭̜̌̌̚ ̨̯̣́, ̨̨̖̯̔̔
̨̨̛̪̱̭̯̹̣ ̸̡̨̛̭̏ ̨̡̨̨̦̣̌. ʻ̡̬̌̌́ ̨̭̯̦̣̌̌ ̔̌ ̛̣̖̙ ̨̨̛̦̖̪̙̦̔̏ ̭̬̖̔ ̡̪̱̹̖ ̛ ̡̛̥̖̦̦̌
̨̨̡̛̯̣̥.

ʯ̥̦̌̌́ ̛ ̸̨̛̪̯ ̛̱̣̌̐̍̚ ̭̭̯̏́, ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛̭̣̏́, ̸̡̨̪̖̦̏ ̏ ̡̨̛̬̖̦̯̖ ̦̌ ̸̨̬̻̖̯̔̏. ʤ̣̌
̱̭̪̣́ ̔̌ ̨̪̬̖̻̥̦̖̏̐̚ ̹̖̥̖̯̌, ̛̛̬̙̣̌̔̏̚ ̭̖ ̛ ̡̻̖̔ ̭ ̨̨̪̬̌, ̡̻̖̔ ̭ ̪̦̖̌̔̌ ̨̨̪̭̯̖̪̖̦̦ ̭̖
̨̬̣̔̍̌ ̨̔ ̡̬̖̯̌̌; ̨̨̨̯̦̏ ̬̻̦̣̔̌̚ ̔̌ ́ ̡̨̛̪̬̖̭, ̨̦ ̭̖̐̌ ̣̖̣̌̚ ̨̪ ̡̛̥̻̦̯̖̌ ̦̌ ̸̛̛̖̯̬ ̡̡̬̌̌ ̭
̨̡̛̻̬̖̦̏̌̏ ̨̡̛̦̯ ̛ ̭̣̖̪̖̦̌̚ ̨̯ ̪̦̯́̌̌, ̨̨̖̯̔̔ ̡̦̬̌̌́ ̛̪̬̖̥̦̣̌ ̨̯̻̏̔ ̛ ̭ ̨̛̪̭̣̖̦̔ ̛̛̭̣ ̭̖
̡̛̛̯̖̬̣̌̚ ̨̔ ̡̛̪̱̦̯̦̯̌̌̌, ̨̪ ̡̨̨̯́ ̛̛̣̍ ̛̭̣̖̣̚. ˃̻̜ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̛̣̻̣́̚̚ ̪̬̖̔ ̛̛̱̥̬̺̌́ ̡̨̬̦̔̌
̛ ̭ ̣̯̀̌ ̨̬̭̯̌̔ ̭̖ ̬̣̏́̚ ̏ ̨̛̪̣̖̦̏̌́ ̬̏̌̐.

˃̥̌ ̣̖̙̣̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̭̻̭ ̛̦̣̌̌̚ ̪̭̯̌; ̣̌̌ ̛̭̦̖̣̐̌ ̸̖̖̏ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̥̱ ̨̨̦̖̐̽̏ ̛ ̛̣̯̖̚ ̥̱
̸̨̛ ̛̛̣̍ ̨̛̯̬̖̦̌̏̚. ʿ̨̬̭̦̯̌ ̛̣̍ ̦̌ ̖̦̔̌ ̭̯̬̦̌̌, ̛̪̬̱̙̖̦̚ ̭ ̶̨̣́ ̨̯̣́, ̌ ̡̬̻̙̯̔̌̌ ̦̌ ʧ̱̬̯̦̌̐
̸̭̯̻̬̣̌̌ ̨̯ ̵̯̻̬̱̍̌ ̥̱. ʦ̨̻̬̣̌̔̏̌̚ ̭̖ ̨̯̐̌̏̌ ̶̨̭̻̬̖̯ ̦̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛ ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̡̨̬̦̻̯̔̌ ̨̺̖
̛̹̣̔̌, ̨̯̜ ̨̡̛̪̭̣̌ ̔̌ ̛̪̬̖̬̖̍ ̸̥̖̌ ̛̭, ̡̨̨̜̯ ̶̖̦̣́ ̛ ̛̪̬̖̔, ̨̦ ̭̖̐̌ ̨̐ ̨̪̭̯̣̌̏́ ̦̌̔ ̸̡̛̛̭̏
̡̨̛̭̻̬̺̏̌ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔. ʦ̛̖̬̦ ̭̖ ̨̡̛̣̌̌̚ ̨̭̣̯̏̌̌, ̸̛̛̬̖̖̦̚ ̛̪̬ ̡̨̨̛̦̖̯̏̌̏̌̚ ̦̌ ̨̛̯̚ ̸̥̖
Ͷ ̸̖ ̡̨̛̦́ ̯̬̏̌, ̛̣̍̌ ̯́ ̨̣̥̐́̌ ̛̛̣ ̡̥̣̌̌, ̦̖ ̺̖ ̛̦̙̖̖̌̔̏ ̨̨̨̦̖̯̐̏ ̵̱̪̦̖̌̏̌.

ʯ̯̱̜̌ ̛̛̪̬̭̯̻̪̣ ̡̻̥ ̨̭̏́ ̛̦̖̦̭̯̖̦̌̏ ̬̏̌̐, ̛̭̯̻̪̣ ̵̻̬̱̏ ̡̨̬̖̥̌ ̥̱ ̛ ̡̨̯̌ ̵̦̣̏̌̌
̡̬̻̙̯̔̌̌ ̦̌ ʧ̱̬̯̦̌̐, ̦̪̻̦̣̌̌ ̭ ̭̖̏ ̛̭̣̌ ̔̌ ̨̐ ̛̛̯̖̣̐̚. ʰ ̡̛̦̣̏̌ ̵̨̛̪̬̭̥̖̱̣̦, ̨̡̛̦̪̥̦̜̌́ ̌̚
̨̭̣̯̏̌̌, ̸̛̛̬̖̖̦̚ ̪̬̖̔ ̨̛̪̬̯̯̖ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔:

Ͷ ʯ̬̖̜̔̌̏, ˋ̖̬̖̜̏ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐! ʪ̨̬̍̌ ̭̬̖̺̌ ̨̨̨̯̦̏! ˄̛̥̬ ̭̖̐̌ ̛ ̨̦̔̌ ̡̥̬̻̯̌ ̯̖
̨̪̻̣̦̖̐ ̡̛̦̖̌̏! ˃̻̜ ̛̥̻̭̯ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ˈ̨̛̱̬̦̏.

ʿ̨̭̣̖ ̛̯̬̻̦̣̐̌̚ ̸̥̖̌, ̨̦ ̭̯̬̱́ ̸̖̬̦̌ ̡̬̻̏ ̛̪̣̭̦̣̌̌ ̵̻̬̱̏ ̡̬̻̯̌̌ ̥̱ ̛ ̨̨̯̬̯̏̌̌ ̨̐
̨̛̛̬̣̐̌̚ ̨̡̨̙̖̭̯, ̯̌ ̡̛̬̖̺̣́̚ ̨̯ ̨̡̣̍̌. ˃̨̐̌̏̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̭̖ ̬̥̻̬̣̌̔̌̚, ̨̨̛̯̬̣̏ ̡̛̭̖̬̦̯̖̏ ̛̭
̸̨̛ ̛ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̭ ̯̻̜ ̣̯̀̌ ̨̣̍̌̚, ̸̖ ̡̭̹́̌ ̭̯̬̖̣̌ ̨̐ ̨̛̪̬̦̣̌̌̚; ̛ ̨̖̦̌̔̚ ̭
̨̨̛̦̖̪̦̭̥̯̌̌ ̨̡̣̍̌ ̏ ̡̬̻̯̌̌ ̯̱̜ ̨̐ ̨̨̛̪̣̣̏̌ ̏ ̦̖̭̭̯̏́ ̡̨̯̌ ̥̻̬̯̻̏ ̡̬̜̌ ̡̨̬̦̔̌̌, ̌ ̸̥̖̻̯
̨̭̯̦̣̌̌ ̛̯̭̦̯̌̌̚ ̨̪̔ ̨̨̯̣̯́ ̥̱.

ʿ̡̛̭̻̻̯ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̣̖̯̣̔́ ̨̔ ̵̨̬̯̌̌ ̡̬̜̌ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯ ̛ ̛̐ ̛̛̪̻̣̦̣̚ ̭ ̱̙̭̌; ̌ ̡̨̨̯̐̌
̛̭̻̬̖̣̚ ̏ ̸̛̣̖̦̯̔̌̌̌ ̨̨̨̦̖̦̯̐ ̨̨̛̪̱̭̯̹̖̦̖ ̨̯ ̛̪̬̖̭̥̻̬̯̦̔́ ̸̻̬̐ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌, ̯̖ ̛̛̬̖̹̣, ̸̖
̸̯̻̪̖ ̛ ̨̛̱̦̺̙̌̏̌ ̨̛̦̖̚, ̨̺ ̭̌ ̨̐ ̛̦̪̦̣̌̌̔̌. ˃̨̐̌̏̌ ̨̯ ̶̭̻̬̖ ̛̛̭̻̙̣̣̌, ̸̖ ̦̖ ̭̌ ̦̖̜̖̔ ̨̪-
̸̣̖̖̔̌; ̨̦ ̦̖ ̛̭̥̖̖̣ ̔̌ ̦̪̱̭̦̯̌̌ ̨̛̛̻̹̖̦̖̯̏̏̚, ̨̨̺̯̌̚ ̛̭ ̨̛̭̪̥̦̣́ ̨̭̣̯̏̌̌ ̦̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌, ̸̖
̡̨̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̛̪̖̍̔, ̦̜̌-̦̪̬̖̌̔ ̺̖ ̨̛̯̖̔ ̏ ʫ̴̖̣ ʥ̛̬̦̬̌̔. ʯ̯̱̜̌ ̭̖ ̛̛̬̣̏̌̚ ̭ ̱̙̭̌ ̔̌ ̛̯̏̔́
̡̦̻̖̌̔ ̺̖ ̯̬̻̦̖̐, ̨̦ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̛̣̍ ̨̡̨̯̣̚ ̵̬̻̬̌̍, ̸̖ ̔̌ ̭̣̖̖̚ ̛ ̔̌ ̨̦̖̭̖̔ ̛̖̭̯̏ ̨̯ ̨̨̥̭̯̯́ ̦̌
̨̛̭̬̙̖̦̖̯̌. ʤ ʻ̛̛̦̖̣ ̭̖̣̔́̌ ̨̨̛̦̖̪̙̦̔̏, ̯̬̖̪̖̬̖̣̌ ̶̣̯́̌̌ ̛ ̦̖ ̨̥̙̖̣̌ ̔̌ ̨̣̖̖̏̌̔ ̶̬̻̖̯̖ ̛
̨̦̖̯̖̚ ̛̭; ̨̨̺̯̌̚ ̡̨̨̯̐̌ ̸̨̱̣̔̌ ̣̭̐̌̌ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌, ̶̨̭̻̬̖̯ ̜ ̨̥̬̣̌́̚ ̛ ̛̱̭̖̯̣̌ ̡̡̌ ̡̥̬̻̯̌
̨̨̨̯̦̏ ̭̖ ̨̡̪̬̬̌̔̏̌ ̡̻̥ ̦̖́.

˃̻̜ ́ ̛̬̣̌̏̌̚ ʥ̛̬̦̬̌̔. ʯ̨̨̺̯̌ ̡̥̬̌̌ ̛ ̵̨̬̦̣̐̌ ̨̯ ̨̱̥̬̌, ̨̯̜ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔
̨̥̭̯̌ ̦̌̔ ʶ̨̖̣̖̬̭̍; ̨̪ ̶̛̖̣́ ̻̣̻̔̐ ̪̻̯ ̶̡̡̱̱̣̌ ̸̡̛̭̥̻̌ ̭ ̶̛̪̯̖̬̯̌̌̌ ̛̭, ̌ ̨̯̏̌ ̨̥̭̯́ ̨̛̣̍
̨̪̦̖ ̦̌ ̪̖̯ ̛̣̖̏̐ ̨̯ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̥̔. ˃̡̣̭̣̌̌ ̨̐ ̵̭̯̬̻̯̌ ̌̚ ʻ̛̛̦̖̣, ̌ ̭̖̐̌ ̸̱̣ ̨̛̛̦̦̏, ̭ ̡̨̨̛̯ ̭̖
̛̭̻̣̍̔̏̌ ̦̜̌-̸̛̥̬̦̯̖̌ ̥̱ ̸̛̪̬̖̱̭̯̔̏̏́.
Ͷ ʪ̡̨̬̦̻̯̌ ̛̥̦̌ ̡̬̖̯̌̌ Ͷ ̡̛̣̌̏̌̚ ̵̨̬̯̌̌, Ͷ ̌ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖ ̨̦̖̭̻̥̦̖̦ ̖ ̥̻̬̯̻̏, ̡̡̨̯̌
̛ ̛̬̱̯̖̔̐, ̨̺ ̵̍́̌ ̭ ̨̦̖̐.

˃̨̐̌̏̌ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̭̯̦̣̌̌̌̚ ̨̔ ʻ̛̛̦̖̣, ̛̱̭̖̯̣ ̡̡̌ ̭̯̬̌̔̌ ̛ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ ̭̖ ̨̛̭̣̏ ̨̯ ̨̙̣̭̯̌
̌̚ ̦̖́; ̣̌̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̯̱̜ ̛̭ ̨̛̛̪̥̭̣̣: ͣˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖ ̛̦̌̐̌̚, ̨̦ ʻ̛̛̦̖̣ ̖ ̛̙̏̌.͞ ʿ̨̭̣̖ ̨̪̯̬̻̪̦̣̌,
̨̨̺̯̌̚ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̥̱ ̨̭̯̦̣̌̌ ̨̭̯̱̖̦̔ ̡̬̜̌ ̨̛̯̖̏̔ ̦̌ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯, ̛ ̻̬̦̣̌̐̌̚ ʻ̛̛̦̖̣ ̭ ̪̣̺̌̌ ̛̭.
ʻ̨ ̦̖ ̛̦̥̬̣̌̌ ̡̡̨̌̏ ̔̌ ̡̙̖̌; ̌ ̯́ ̸̥̻̣̣̌̌.

ʦ̨̬̖̥̖̯ ̨̨̛̯̥̦̣̌̏̌, ̌ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̭̖̏ ̯̻̜ ̨̭̯̣́ ̨̖̥̻̣̦̍̏̚ ̨̔ ̦̖́, ̛̬̣̏̌̚ ̭̖ ̏ ̨̦̺̯̌ ̛
̦̪̬̣̌́̐̌ ̵̭̣̱; ̣̌̌ ̨̛̦̺ ̦̖ ̛̙̣̏̔̌, ̸̱̣̏̌ ̨̭̥̌ ̛̪̺̯̖̌̔̌ ̨̛̏̔ ̦̌ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯ ̛ ̛̭ ̨̛̛̪̥̭̣̣:
ͣʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̛̭̱̬̦̐ ̸̖̖̏ ̖ ̦̣̻̣̌̏́̚ ̏ ʥ̛̬̖̯̣͞. ʻ̨ ̸̖̖̏ ̦̖ ̭̻̙̣̣̌́̏̌ ̨̛̭̯̖̏ ̣̖̀̔Ͷ ̛̯́ ̶̛̣̱̪̐,
̨̺ ̭̖ ̛̛̛̪̬̭̥̣̏̌ ̦̌ ̛̭̻̖̯̯̖̏ ̥̱ ̛ ̯̻̜ ̨̐ ̛̛̛̱̦̣̚. ͣʻ̡̖̌ ̡̨̬̦̻̯̔̌ ̛̖̔ ̡̻̥ ʤ̨̥̦ ʽ̖̣̍, ̨̯̐̌̏̌
̺̖ ̛̥̥̌ ̬̖̥̖̏ ̔̌ ̛̥̍́̐̌̚ ̛ ̔̌ ̨̯̖̏̔̌ ʻ̛̛̦̖̣.͞ ʻ̡̻̖̌̔ Ͷ ̦̥̣́̌ ̪̬̖̭̯̔̌̏̌, ̨̨̺̯̌̚ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖
̛̣̍ ̛̛̣̣̌̚̚ ̛̻̦̏̚ ʥ̛̬̖̯̣.

ʻ̜̌-̭̖̯̦̖ ̨̯̜ ̭̖ ̛̪̬̖̣̏, ̨̡̨̭̦̣̔̌ ̡̬̻̯̌̌ ̦̌ ʻ̛̛̦̖̣ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʻ̥́̌ ̌̚ ̡̨̐̌ ̔̌ ̸̡̥̖̌̌, ʻ̛̛̦̖̣! ʫ̣̌! ʦ̬̖̥̖ ̖ ̔̌ ̛̻̬̥̏̏. ʤ̡̨ ̛̭ ̭̻̣̭̦̐̌̌, ̌̚ ̺̖ ̯̖


̨̏̔́.

˃̨̐̌̏̌ ̯́ ̭̖ ̛̛̪̬̣̌̏̌̚ ̨̖̥̻̣̦̍̏̚, ̵̦̣̏̌̌̌ ̨̐ ̌̚ ̡̬̻̯̌̌ ̛ ̥̯̔̏̌̌̌ ̛̛̥̦̣̌ ̨̪ ̨̥̭̯̌, ̌


̭̖̯̦̖ ̨̛̛̪̬̻̣̙̣̔ ̨̪ ̡̪̻̯̖̯̌̌ ̡̻̥ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏. ʻ̨ ̨̛̦́, ̨̺ ̛̐ ̛̛̖̣̏̔ ̔̌ ̭̖ ̛̙̯̔̏̌
̡̨̯̌ ̡̛̭̖̦ ̪̬̖̚ ̡̥̬̌̌, ̨̛̦̯ ̛̦̖̣̌̚ ̡̨̛ ̭̌, ̨̛̦̯ ̡̪̻ ̭̖ ̛̛̦̯̖̬̖̭̱̣̏̌. ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̸̨̛̛̯̣̖̣̔̌
̨̪̔ ̵̛̛̭̯̦̣̯̖̌ ̻̬̖̯̔̏̌, ̣̱̦̯̌̌ ̛̬̣̐́̌̚ ̛̌̔̚̚ ʤ̨̥̦ ʽ̖̣̍ ̛ ̨̣̣̍́̌ ̭ ̨̥̻̯̦ ̛̛̭̦̖́ ̨̡̛̬̭̯̖̐
̨̛̪̣̦́. ˃̨̐̌̏̌ ʻ̛̛̦̖̣ ̭̪̬̣́̌ ̛ ̡̬̖̣̌ ̦̌ ʥ̛̬̦̬̌̔:

Ͷ ˃̨̏̌ ̛̣ ̖ ̪̻̯̯́?

ʤ ̨̯̜ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʯ̌ ̡̡̻̌̏ ̪̻̯ ̨̨̛̬̹̐̏? ˁ̛̻̬̹̏ ̭̖ ̦̹̯̌̌̌ ̦̖̙̌̔̔̌ ̏ ʥ̛̬̖̯̣. ʻ̥̥̖́̌ ̬̱̔̐ ̪̻̯, ̨̭̖̦̏
̔̌ ̭̖ ̛̭̪̭̥̌ ̨̯ ̡̨̬̦̔̌̌ ̛ ̔̌ ̛̥̖̍́̐̌̚ ̸̦̣̖̌̔̌, ̨̡̨̯̔̌ ̨̺̖ ̖ ̬̖̥̖̏.

ˁ̨̥̦̌́ ̨̐ ̨̪̣̖̦̣̐̔̌̌ ʻ̛̛̦̖̣ ̛ ̡̬̖̣̌:

Ͷ ʻ̛̥̌ ̦̖ ̨̛̪̬̖̣̙̔ ̔̌ ̥̖ ̨̯̖̖̹̏̔ ̛̪̬ ̨̦̖̐? ʰ̛̣ ̛̭ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̥̖ ̛̛̥̥̹̌̚? ˋ̛̖̬̦́


̸̥̖ ̖̍ ̨̥̜ ̛̣̥̀̍ ̛ ̭̻̪̬̱̐, ̯̬̻̦̣̐̌̌ ̭̻̥ ̨̭̥̌ ̌̚ ̔̌ ̨̐ ̛̬̔́. ʤ ̛̯ ̡̡̨̌̏ ̛̭ ̛̥̭̣̖̹̖? ʿ̛̬̌̏
̭̖̐̌ ̡̡̨̨̯̌̏ ̙̖̣̖̹̌, ̣̌̌ ̌̚ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̻̬̥̍̌̚.

ʰ ̨̡̨̯̔̌ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̨̭̯̣́ ̥̦̌̌́̚, ̯́ ̨̪̦̣̍́̐̌̌ ̨̯ ̨̦̖̐; ̌ ̨̯̜ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̭̣̖̔ ̦̖́:

Ͷ ˋ̡̜̌̌, ʻ̛̛̦̖̣! ʻ̖ ̯̬̻̜̐̏̌ ̭̥̌̌! ʻ̖ ̦̖̹̌̚ ̡̡̨̌̏ ̺̖ ̛̬̹̌̏̌̚. ʰ̥̔̏̌ ̭ ̯̖̍!

ʤ̣̌ ̯́ ̦̖ ̨̐ ̸̱̣̏̌̌ ̛ ̸̛̯̣̌̌ ̯̻̜, ̡̭̹́̌ ̛̛̭̯̦̣̯̌̌̌̚ ̜ ̨̛̪̬̖̔̔ ̡̨̥̣̌ ̡̬̻̏ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̭̖
̛̣̍̌ ̨̬̬̣̌̐́̌̚; ̛ ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̻̬̣̍̌̚ ̭̣̖̔ ̦̖́, ̨̡̨̡̨̨̣̯̔ ̨̥̙̖̣, ʥ̛̬̦̬̌̔ ̡̨̨̭̬ ́ ̛̛̱̣̐̍̚ ̨̯
̨̪̣̖̐̔. ˃̨̐̌̏̌ ̨̯̜ ̨̡̪̬̣̖̣ ̦̖̻̔̐̌ ̛̭, ̨̦ ̦̖ ̨̪̙̖̣̣̌ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̏.

ʻ̨̛̣̙̣̌̍̌̏̌ ̨̛̪̻̣̦̣̱̦̖, ̌ ̣̯̍́̌̌ ̣̱̦̌ ̭̖ ̛̛̣̔̐̌̌̚ ̨̡̨̛̭̏ ̏ ̨̦̖̖̯̍ ̛ ̡̨̨̯̐̌ ʻ̛̛̦̖̣


̭̣̣́̌̚ ̨̪ ̡̨̭̣̦̌ ̡̻̥ ̸̬̖̦̯̌̌ ̨̛̣̦̔̌, ̨̨̛̭̯̬̣ ̜ ̭̖, ̸̖ ̛̭ ́ ̨̭̪̥̦́, ̛ ̨̯̏̌ ́ ̨̛̛̪̻̣̦̣̚ ̭̻̭
̵̭̯̬̌. ʯ̨̨̺̯̌ ̛̣̍̌ ̛̣̣́̌̚̚ ̡̬̜̌ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏ ̛ ̪̬̖̔ ̦̖́ ̭̖ ̛̛̭̣̏́̏̌̌̚ ̨̛̥̣̯̐̌̌
ˈ̱̌̔-̖̦-ʫ̣̖̯, ̨̡̻̪̦̌̌ ̏ ̣̱̦̖̦ ̡̛̭̖̯̣̏, ̭ ̸̖̬̦̌ ̡̭̦́̌ ̨̯̥̖̯̦̯̌̌ ̛̦̭̯̬̦̌̌; ̛ ̨̯ ̛̯̌̚ ̨̛̥̣̐̌
̵̣̻̣̌ ̱̙̭̌.

ˁ ̡̛̪̭̻ ̭̻̬̦̣̏̌̌ ʻ̛̛̦̖̣ ̛̦̭̯̬̦̌̌ ̛ ̨̪̦̣̍́̐̌̌ ̦̌ ̀̐ ̨̡̪̬̜̌ ̡̬̖̯̌̌, ̵̡̛̻̬̣̜̌̏́̚


̸̡̨̛̯̖̹̥ ̪̣̺̌̌ ̛̭, ̡̭̹́̌ ̵̨̯̻̬̣̣̏́̌ ̡̥̬̌̌, ̨̪̣̖̪̦̣̌ ̨̪ ̦̖́; ̌ ̨̨̯̣̱̔ ̛̣̍̌ ̸̨̣̖̖̦̍̌ ̏ ̨̣̍́
̛ ̨̯̬̖̪̖̯̦ ̡̛̭̬̣́̌ ̨̪̔ ̛̣̱̦̦̯̖ ̸̛̣̻ ̥̖̙̱̔ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌. ˃̻̜ ́ ̻̬̦̣̌̚ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̨̯ ̵̻̣̥̌, ̯̌ ̭̖
̯̱̬̦̣̏̌ ̔̌ ̜ ̸̪̬̖̭̖̖ ̪̻̯́ ̛ ̸̨̭̣̱̜̦̌ ̨̡̛̯̬̣ ̯̭̦̯́̌̌ ̡̪̻̯̖̌, ̨̪ ̡̨̨̯́ ̛̣̍ ̛̥̦̣̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌;
̨̛̯̣̍ ̭̖ ̨̪ ̦̖́, ̭̣̻̣́̚ ̨̭̯̬̻̥̦ ̦̌ ̀̐ ̡̻̥ ̡̬̖̯̌̌ ̛ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̖̣̏̚ ̔̌ ̨̨̦̔̐̏̌ ʻ̛̛̦̖̣. ʤ̣̌
̡̥̬̌̌ ̔̌ ̡̛̣̏̌, ̯́ ̦̖ ̨̬̻̺̣̍̌̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̛̛̣ ̦̖ ̸̱̣̏̌̌ ̛ ̡̨̨̭̬ ̡̪̌ ̸̛̖̦̣̌̌̚̚ ̸̣̖̖̔̌ ̦̪̬̖̌̔;
̛ ̯̻̜ ̛̛̛̦̣̙̣̌̍ ̨̬̯̐̌̌ ̡̬̜̌ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌, ̡̨̻̖̯̔ ̛̱̥̬̣̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐.

ʻ̌ ̀̐ ̣̱̦̯̌̌ ̛̭̖̣́̌ ̭̬̖̔ ̸̨̨̨̖̣̦̯̍̍̌̚ ̦̖̖̍ ̭ ̛̭̯̬̍̌, ̭̯̱̖̦̔̌ ̛̭̖̯̣̦̏̌. ʻ̡̛̛̣̙̜̌̍̌̏̌


̨̨̨̨̪̱̭̯̹̖̦̯ ̨̯ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̥̭̯́, ʻ̛̛̦̖̣ ̨̐ ̻̬̦̣̌̌̚ ̡̡̌ ̛̣̖̙ ̯̥̌ ̛ ̵̯̻̬̱̻̯̍ ̥̱ ̭̖ ̛̭̖̖̏ ̨̪̔
̛̣̱̦̦̯̖ ̸̛̣̻; ̣̌̌ ̨̔ ̨̦̖̐ ̣̖̙̣̌ ̛ ̸̨̡̖̏. ˃̨̐̌̏̌ ̛̬̣̌̍̌̏̌̚ ̌̚ ̵̭̯̬̌̌, ̯̱̬̦̣̏̌̌ ̭̖ ̭̬̖̔
̛̯̣̖̖̺̯̖ ̨̨̡̛̯̣̥ ̛ ̯̻̜ ̛̭̯̦̣̐̌̌ ̨̔ ˃̱̬̥̬̌̍̌. ˃̨̜ ̛̣̍ ̪̦̣̌̔̌ ̦̌ ̖̦̔̌ ̭̯̬̦̌̌ ̵̻̬̱̏ ̸̥̖̌ ̛̭, ̌
̶̨̛̣̖̯ ̥̱ ̨̛̣̍ ̡̛̥̻̬̯̖̹̏ ̨̣̖̍̔ ̏ ̦̖̭̦̯́̌̌ ̛̭̖̯̣̦̏̌. ˃̨̐̌̏̌ ʻ̛̛̦̖̣ ̭̖ ̨̪̬̭̦̣̌̌ ̭ ̛̛̬̦̔̌́
̵̻̬̱̏ ̨̦̖̐ ̛ ̨̐ ̶̖̣̱̦̣̌̌; ̨̨̛̭̯̬̣ ̜ ̭̖, ̸̖ ̨̣̔̌̏́ ̭̣̌̍ ̵̻̔, ̨̦ ̛̬̖̹̣̌, ̸̖ ̯̱̜ ̖ ̣̱̌̍̔̌̚ ̛̛̣
̛̥̥̦̌̌̚ ̦̖̙̌̔̔̌, ̨̨̺̯̌̚ ̛̣̍ ̭̯̱̖̦̔ ̛ ̨̛̦̯ ̨̪̥̬̻̣̔̏̌, ̨̛̦̯ ̜ ̨̨̯̬̣̐̏̌́. ʰ ̨̡̨̯̔̌ ̨̐ ̣̖̣̐̌̌,
̨̡̛̯̬̣̌, ̸̖ ̡̬̻̯̌̌ ̥̱ ̖ ̸̨̪̖̬̦̣́̌ ̡̨̯̌ ̨̯ ̛̬̦̖̐̌́̚; ̛̛̥̣̌̚ ́ ̨̯̐̌̏̌ ̭̻̭ ̛̭̻̣̚ ̛ ̪̬̖̻̬̣̏̌̌̚
̬̦̯̌̌̌ ̭ ̸̪̬̖̌ ̨̯ ̵̬̖̯̔̌̌ ̛̭. ʤ̣̌ ̨̪̦̖̙̖ ̨̯̜ ̨̺̖ ̦̖ ̨̪̥̬̻̣̔̏̌ ̨̯ ̛̦̖̜̦́ ̨̛̪̬̔, ̡̪̌ ̨̐
̶̖̣̱̦̣̌̌ ̛ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌̌:

Ͷ ˃̱̬̥̬̌̍̌, ˃̱̬̥̬̌̍̌, ̛̻̬̦̏ ̭̖! ˋ̱̜ ̥̖! ˁ̛̻̱̍̔ ̭̖! ʤ̚ ̭̻̥ ʻ̛̛̦̖̣. ʪ̡̨̬̦̻̯̌ ̖
̥̻̬̯̻̏, ̥̻̬̯̻̏ ̛ ̨̭̥̌ ̌̚ ̨̭̯́ ̡̯̱ ̡̬̜̌ ̯̖̍.

ʻ̨ ̨̯̜ ̦̖ ̨̨̯̬̣̐̏̌́.

ʪ̸̨̱̣ ̸̪̣̌̌ ̜ ʥ̛̬̦̬̌̔, ̨̨̺̯̌̚ ̨̭̻̺ ̛̣̍ ̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ̨̨̨̨̪̱̭̯̹̖̦̯ ̨̥̭̯́; ̨̦ ̡̨̯̻̥ ̭̖
̡̦̖̣̌ ̔̌ ̛̛̪̬̭̯̻̪ ̡̻̥ ʻ̛̛̦̖̣, ̡̨̨̯̐̌ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̭̪̬̣́ ̛ ̛̭̯̦̣̌̌̚. ʯ̨̨̺̯̌ ̛̪̬ ̡̛̏̌ ̦̌ ʻ̛̛̦̖̣
̡̨̬̦̻̯̔̌ ̭̖ ̬̥̻̬̣̌̔̌̚ ̌̚ ̭̖̯̖̦ ̪̻̯, ̨̨̛̯̬̣̏ ̸̨̛ ̛ ̣̱̦̯̌̌ ̨̪̬̣̖̭̦̣̍̌̌ ̏ ̵̯́, ̡̨̨̯̐̌
̨̨̨̛̪̬̬̣̐̏ ̵̨̻̦̌̔̌̚:

Ͷ ʯ̬̖̜̔̌̏, ʻ̨̛̖̦̬, ̻̺̖̔ ˈ̨̛̱̬̦̏̌. ʫ̨̯ ̸̖ ̡̪̌ ̭̖ ̭̬̖̺̥̖̌ ̛̪̬̖̔ ̡̬̌́. ˀ̨̭̯̌̔ ̛̯ ̨̦̭́
Ͷ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̛̦̥̖̬̌ ̬̯̍̌ ̛̭. ʰ ̭̖̐̌ ̺̖ ̨̐ ̨̨̪̦̖̹̌̚: ̶̛̱̖̍ ̏ ̨̛̦̺̦́ ̡̥̬̌, ̡̨̬̖̦̏̌ ̡̻̥
̨̬̖̯̖̏̌̐̏, ̦̖̖̬̖̦̏ ̡̻̥ ̛̛̪̬̯̖̣̯̖́ ̛ ̨̡̛̪̬̣̯̖́ ̌̚ ̨̭̏́ ̨̬̔ Ͷ ̡̯̻̌̏ ̖ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ˈ̨̛̱̬̦̏! ʤ̣̌
̦̜̌-̨̨̨̬̦̯̐̚ ̨̯ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̥̱ ̖̣̔̌ ̸̖̖̏ ̱̭̖̺̹̌ ̏ ̨̱̯̬̯̍̌̌ ̛̭.

˃̨̐̌̏̌ ʻ̨̛̖̦̬ ̨̭̯̦̣̌̌̌ ̡̨̯̌ ̹̖̥̖̯̖̦̌̌̚, ̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̵̛̻̦̣̔̌̚; ̛ ̭ ̛̖̣̯̐̍̌ ̥̱ ̪̖̣̖̦̯̌̌


̦̌ ̣̯̌̌̚ ̛̥̌̐́ ̪̦̣̌̔̌̌ ̨̯ ̦̖́, ̯̌ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̻̬̦̣̌̌̚ ̨̭̦́ ̶̛̖̣́ ̛̭ ̨̛̙̯̏ ̖̦̔ ̨̛̪̬̔ ̖̦̔, ̌ ̦̖
̛̬̣̌̍̌̏̌̚ ̛ ̡̡̨̌̏ ̭̖ ̨̛̣̍ ̸̨̛̭̣̱̣, ̨̡̡̨̯̯̌ ̣̖̙̣̌̌ ̵̻̬̱̏ ˈ̱̌̔-̖̦-ʫ̣̖̯. ˉ̣̯́̌̌ ̭̖ ̬̯̬̖̭̣̌̌̚ ̨̯
̱̙̭̌ ̛ ̨̛̥̖̬̖̦̖̚. ʤ ʥ̛̬̦̬̌̔, ̡̨̨̜̯ ̸̱̣ ̸̡̨̛̭̏, ̛̱̣̌̐̍̚ ̛̛̭̣ ̛ ̭̖ ̨̪̪̬̣̔́ ̦̌ ̨̖̦̔ ̨̻̬̔̏.

ʦ̨̦̖̪̦̌̚ ʻ̨̛̖̦̬ ̸̡̨̛̭̣̌ ̦̌ ̨̦̖̚, ̭̪̬̣́̌ ̭̖ ̌̚ ̛̥̐, ̣̖̍̔̌ ̡̨̯̌ ̡̛̪̬̬̌̚ ̨̪̔ ̣̱̦̯̌̌,
̭̖̣̏̌ ̨̬̏̚ ̡̻̥ ˃̛̱̬̦ ̛ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌̌:

Ͷ ˁ̨̨̥̍̐, ̨, ̛̙̔̏̌̔ ̛̛̣̥̀̍! ʤ ˃̛̱̬̦ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̯̱̬̱̦ ̥̬̯̦̖̦̌̍̌̌: ̨̛̪̖̣̯̖̣̏ ̦̌


̭̻̯̔̍̌̌ ̨̯ ̭̻̔̍̌ ̨̪̣̖̦̏̌! ʥ̣̖̌̚ ̛̯, ̸̖ ̛̭ ̥̻̬̯̻̏!
ʤ ̭̖̯̦̖, ̨̖̱̥̣̍́̌̚ ̨̯ ̡̭̬̻̍ ̛ ̨̨̛̦̖̪̦̭̥ ̱̙̭̌, ̨̛̔̏ ̨̪̦̣̍́̐̌̌ ̨̯ ̨̨̦̏̌ ̨̥̭̯́; ̌
ʥ̛̬̦̬̌̔ ̶̡̡̱̱̣̌̌̚ ̭̣̖̔ ̦̖́, ̡̡̛̬̖̺̖̜:

Ͷ ˋ̡̜̌̌! ˋ̡̜̌̌, ʻ̛̛̦̖̣!

ʯ̌ ̛̥̐ ̯́ ̭̖ ̭̪̬̣́̌, ̨̪̣̖̦̣̐̔̌̌ ̦̌̌̔̚ ̭ ̶̡̛̛̻̣̖̦̚ ̸̨̛ ̛ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌̌:

Ͷ ʪ̌ ̸̡̥̌̌ ̛̣? ʪ̌ ̸̡̥̌̌? ʦ̭̖ ̨̯̏̌ ̥̖ ̭̻̖̯̹̏̏̌. ʪ̌ ̵̍́ ̯̖ ̨̪̭̣̱̹̣̌̌! ʤ̣̌ ̸̖̖̏ ̖
̯̻̬̖̏̔ ̡̨̻̭̦. ʻ̖ ̺̖ ̸̡̥̌̌ ̸̖̖̏ ̦̌ ̯̌́ ̖̥́̚.

ʰ ̡̪̌ ̭̖ ̯̱̬̦̣̏̌̌ ̪̬̖̔ ̨̦̖̐.

ʥ̨̻̬̚ ̛̭̯̦̣̐̌̌ ̨̔ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌, ̭̪̬̣́̌ ̯̥̌, ̣̖̣̏̐̔̌̌ ̭̖ ̏ ̸̡̨̡̨̣̖̺̯̌̌ ̨̏̔̌ ̛


̡̛̛̣̏̌̌̚:

Ͷ ʦ̨̔̌, ̨̏̔̌! ʿ̛̛̬̖̥ ̭̖̐̌ ʻ̛̛̦̖̣ ʻ̨̛̖̦̬, ̻̺̖̬̔́ ˈ̨̛̱̬̦̏̌; ʿ̨̨̬̭̻̣̖̦̚ ˀ̛̛̦̖̔̌,
̻̺̖̬̔́ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏! ʿ̛̛̬̖̥ ̥̖, ̯̌ ̔̌ ̛̥̦̌̌̚ ̨̦̣̱̌̔ ̡̻̥ ʺ̨̨̬̖̯!

ˁ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ̭̖ ̵̛̻̬̣̣̏̌ ̨̯̻̏̔ ̬̻̍̌ Ͷ ̣̍́ ̨̡̪̬̣̭̻̍́, ̨̪̻̣̦̯̐̌ ̨̯ ̸̖̬̦̯̌̌ ̖̦̍̔̌̚; ̡̛̏,
̵̣̻̦̣̌̐̌̚ ̭̬̖̔ ̵̨̨̬̯̐̌ ̦̌ ̡̬̖̯̌̌.

ʿ̨̛̬̻̣̙̣̔̌̏̌ ̔̌ ̡̯̖̯̌ ̨̛̯̖̏̔ ̦̌ ˃̛̛̖̣̦̐, ̣̌̌ ̨̦̥̣́̌ ̸̖̖̏ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌ Ͷ ̨̨̯̯̐̌̏̌


̦̭̖̯̦̖̌ ̣̖̯̖̀̔ ̛̛̦̏̌̐ ̸̛̛̦̬̣̌̌ ̯̌́ ̡̛̣̭̱̬̌ ʶ̖̌̍̔ ʻ̖̬̥̬̯̌̌̌, ̨̺ ̸̛̦̌̚ ˁ̡̨̡ ̦̌ ̭̯̬̹̦̯̌̌̌
̸̱̭̯̌; ̨̨̺̯̌̚ ̨̦̥̣́̌ ̸̖̖̏ ̖̣̖̦ ̔̌ ̸̡̨̛̪̬̖̭ ̦̌̔ ̦̖́, ̨̛̯̣̍́̐̏̌ ́ ̸̡̛̛̭̏ ̛̛̙̏ ̛̯̬̏̌ ̛̦̖
̭̯̻̪̣̏̌ ̯̥̌ ̸̨̡̛̖̹̏ ̡̡̬̌. ʿ̨̭̣̖̖̦̔ ̨̯ ̵̨̬̯̌̌ ̡̛̦̦̦̣̌̔̌ ̏ ̛̦̖̜̦́ ̡̥̬̌ ʥ̛̬̦̬̌̔, ̛̭̦
ˈ̨̛̦̬̌̔̏; ̛ ̭̖ ̛̻̬̦̣̏̌̚ ̭ ̱̙̭̌, ̨̨̺̯̌̚ ̦̖ ̛̦̥̖̬̣̌ ̦̱̙̦̯̌̌ ̨̭̥̖̣̭̯ ̏ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛̭ ̛ ̡̥̬̌̌ ̸̖̖̏
̔̌ ̛̦̖̦̙̣̌̏̔̌ ̨̛̙̯̏̌, ̦̖ ̱̭̪̣́ ̔̌ ̭̬̖̺̦̖ ̯̥̌ ̭̥̻̬̯̯̌, ̌̚ ̡̨̨̯́ ̡̨̪̦̖̖̣. ˃̨̛̛̥̭̣̯̖̐̌̏̌ ̥̱
̭̖ ̛̻̬̦̣̏̌ ̡̻̥ ˃̛̱̬̦ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛ ̨̯̜ ̡̛̛̣̏̌̚:

Ͷ ʪ̌ ̯̖ ̥̬̌́̚ ̛̣, ̛̛̣ ̔̌ ̯̖ ̨̡̜̥̌̏̌? ʤ̣̌ ̛̯ ̸̖̖̏ ̛̭ ̥̻̬̯̻̏. ʻ̖ ̛̯ ̻̣̙̔̌ ̨̨̣̬̦̭̯̍̌̐̔̌,


̵̨̛̛̪̯̯̖̣̀ ̦̌ ̸̡̨̛̭̏, ̨̺ ̵̛̪̬̯̖̙̌̏̌ ̛̛̣ ̵̙̖̣̖̌. ʻ̨ ̨̥̯́ ̨̦̬̌̔ ̛̯ ̖ ̡̛̣̻̙̦̔. ʽ̯ ̥̖̦
̨̨̪̔̍̌̏̌ ̔̌ ̱̦̯̌́̚ ̡̡̨̌̏ ̭̖ ̸̛̭̣̱.

ʰ ̶̡̱̣̌̌̚ ̨̨̨̯̦̏ ̡̻̥ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯, ̨̡̡̛̛̣̜̌̍̌́̚ ̭ ̡̛̯̬̻̪ ̦̌ ̱̙̭̌ ̨̨̥̭̯̯́, ̡̨̻̖̯̔ ̣̖̙̣̌
̡̨̬̦̻̯̔̌; ̛ ̨̡̨̯̔̌ ̭̖ ̡̯̖̬̖̣̌ ̨̪ ̭̯̬̻̥̦̯̌̌ ̡̪̻̯̖̌, ̡̦̯̻̦̣̌̌ ̭̖ ̦̌ ̸̨̡̖̏, ̡̨̨̜̯ ̸̛̦̦̣̌̔̌
̛̥̖̙̱̔̚ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌ ̛ ̨̺̥ ̨̐ ̛̣̏̔́, ̨̛̥̥̐ ̭̖ ̬̻̪̦̣̔̌ ̦̌̌̔̚. ʥ̛̬̦̣̌̔ ̨̬̪̦̣̌̌̚̚ ̶̨̛̣̖̯ ̥̱ ̏
̛̭̖̯̦̯̖ ̸̛̣̻ ̦̌ ̣̺̯̌́̏̌̌̌̚̚ ̣̱̦̌ ̛ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ ˈ̖̜, ʪ̨̬̣̭̌! ʶ̡̛̌̏ ̛̖̭̯̏ ̨̛̦̭̹? ʶ̡̌ ̯̻̜ ̨̭̯̦̌̌ ̛̙̏? ʰ ̡̻̖̔ ̖ ̨̥̯́ ̨̡̛̭̬̦̔?

Ͷ ʻ̖ ̦̥̌̚ Ͷ ̸̨̥̬̦̌ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʪ̨̬̣̭̌.

Ͷ ˁ̯̬̦̦̌̌ ̨̬̯̌̍̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʥ̛̬̦̬̌̔.

Ͷ ʤ̡̨ ̡̛̭̹̌ ̔̌ ̦̖̹̌̚ Ͷ ̡̣̌̌̚ ʪ̨̬̣̭̌, Ͷ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖ ̛̦ ̡̬̹̖̌̌ ̔̌ ̡̨̛̪̬̖̭̥ ̏


̨̨̯̻̥̦̯ ̛̻̬̖̯̖̍̚ ̦̌ ˃̛̛̖̣̦̐. ˁ̨̯̬̦̦̌ ̛̣ ̖, ̸̖ ̦̖ ̵̨̥̙̌ ̔̌ ̨̐ ̨̭̯̬́? ʦ̻̬̯́ ̬̯̍̌̔̏̌̌ ̨̪-̨̬̖̔̍
̨̯ ̨̛̥̦̦̌̚ ̛̬̱̔̐, ̣̌̌ ̦̖ ̱̥̖́ ̔̌ ̸̡̭̥̌̌ ̡̨̯̌ ̡̨̖̣̚.
Ͷ ʯ̸̛̦̌ ̭̌ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̖̍̚ ̯̖̍ ̭̬̖̺̱ ̡̨̬̦̔̌̌? Ͷ ̡̡̛̻̣̦̣̏̌̚ ʥ̛̬̦̬̌̔. Ͷ ʤ̣̌ ̡̡̌ ̖
̨̭̯̦̣̌̌ ̯̱̜, ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̨̯̜ ̖ ̛̪̬̖̥̦̣̌? ˃̬̹̖́̍̏̌ ̨̪̦̖ ̔̌ ̨̭̯̦̖̹̌ ̨̛̦̣̌̍̚ ̛ ̔̌ ̛̛̹̏̔ ̡̡̨̌̏
̺̖ ̭̖ ̸̛̭̣̱.

ʻ̨ ʪ̨̬̣̭̌ ̦̖ ̨̨̯̬̣̐̏̌́ ̛ ̨̭̥̌ ̨̐ ̣̖̣̐̔̌ ̭ ̛̦̖̦̭̯̌̏ ̏ ̸̨̛̯̖. ˃̨̐̌̏̌ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̬̬̣̌̍̌̚


̸̡̨̛̭̏, ̡̛̱̭̖̺̜̌ ̛̖̦̻̙̏̔̚, ̸̖ ̨̛̯̚ ̸̨̡̖̏ ̖ ̨̛̛̭̯̣̌̏̚ ̛̬̱̬̯̖̔̐̌ ̛̭ ̛ ̨̯ ̨̨̛̦̖̪̦̭̥ ̭̬̥̌ ̭̖
̡̛̱̬̏̌ ̏ ̨̛̬̯̖̐.

Ͷ ʿ̨̨̬̚ ̌̚ ̯̖̍, ʪ̨̬̣̭̌! Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜. Ͷ ʽ̯ ̯̖̍ ̵̨̨̜̔̔̌ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̛̦ ̛̖̍̔: ̛̯ ̛̛̪̬̯̀
ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖, ̛̯ ̨̖̖̔̏̔ ̡̨̬̦̔̌̌, ̛̯ ̛̥ ̭̖ ̛̛̪̬̭̥̹̖̏̌, ̛̯ ̨̪̖̖̏̔ ˈ̨̱̦̯̬ ̡̻̥ ̛̖̣̐̍, ̌ ̡̦̬̌̌́
̛̍́̐̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̭̪̯̜̹̌̏̌ ̡̨̯̌ ̵̶̛̭̯̬̣̖̌̏ ̏ ̨̛̬̯̖̐! Ͷ ˁ̖̯̦̖ ̥̱ ̵̨̬̱̥̦̣̌ ̨̺̖ ̨̦̖̺, ̯̌ ̡̛̬̖̻̣̚ ̭
̦̐́̏: Ͷ ʯ̨̺̌ ̦̖ ̛̦ ̨̦̖̭̖̔ ̛̖̭̯̏? ˃̱̜ ̖̹̖̍ ̦̜̌-̨̨̬̖̦̯̔̍ ̡̛̛̱̪̣̖̦̖̚ ̌̚ ̡̯̌̌̏̌ ̛̦̏̌. ʤ̡̨ ̨̐ ̖̍
̨̛̭̯̬̣, ̦̖ ̛̍ ̭̖ ̨̨̛̦̣̙̣̌ ʻ̛̛̦̖̣ ̭̥̌̌ ̔̌ ̛̐ ̛̯̻̬̭. ʰ ̨̯̐̌̏̌ ̦̥̹̖́̌ ̔̌ ̭̖ ̭̬̖̺̦̖ ̭ ̡̨̬̦̔̌̌.
ʺ̨̙̖̹̖ ̔̌ ̛̙̖̖̏. ʺ̬̌́̚ ̯̖, ʪ̨̬̣̭̌!

Ͷ ʯ̬̻̙̌̔ ̛̭ ̨̥̬̯̌̌̌̚! Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʪ̨̬̣̭̌. Ͷ ˃́ ̖ ̨̦̖̥̺̦̌ ̡̨̯̌ ̱̥̌ ̛̯. ʤ̡̨ ̦̖ ̵̍́ ̌̚,
̨̡̛̬̯̖ ̵̺́̌ ̔̌ ̨̜̯̔̔̌ ̛ ̔̌ ̯̖ ̸̨̡̯̌̌ ̡̨̯̌ ̨̛̪̣̹̣̌ ̏ ̨̭̭̯̖̦̯̍̏̌̌ ̛̯ ̛̬̦̐̌̔̌. ʿ̨̻̬̏ ̭̖̖̍ ̛̭
̸̛̦̬̖̌ ̵̶̛̭̯̬̣̖̌̏!

ʤ ̨̛̪̬̔ ̯̱̜, ̨̪̦̖̙̖ ̭̬̥̻̯̌ ̨̐ ̪̬̖̣̌̏ ̨̺̖ ̨̪-̛̦̖̣̐̏̏, ̨̯̜ ̵̥̦̣̌̌̌̚ ̭̬̖̺̱ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̭
̛̬̥̦̐̌̌̔́ ̛̭ ̡̥̬̱̀ ̛ ̯̻̜ ̛̭̻̬̹̣̏ ̨̛̦̖̯̐̏́ ̨̛̙̯̏ ̨̺̖ ̛̪̬̖̔ ̨̭̥̜̦̖̯̌̏̌ ̔̌ ̦̪̱̭̦̖̌ ̸̨̛̯̖ ̥̱
Ͷ ̨̨̺̯̌̚ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛̛̯̖̣̣̐̚ ̸̥̖̌ ̛ ̵̥̦̣̌̌̌̚, ̯̌ ̨̐ ̡̭̻̭̻̣́ ̨̨̨̭̥̻̬̯̦̭̦. ˁ̖̯̦̖ ̨̻̣̔̐ ̨̭̯̣́
̬̯̬̖̪̖̬̦̌̌̚ ̛ ̨̯̬̯̖̦̏̌ ̨̯ ̡̬̻̯̏̌; ̡̦̬̌̌́ ̵̛̻̬̣̣̌̏̚ ̸̥̖̌, ̨̻̬̦̣̍̌ ̭̖ ̛ ̨̛̪̬̻̣̙̣̔ ̪̬̖̻̬̖̦̐̍
̦̪̬̖̌̔, ̡̨̯̌ ̭̖ ̨̛̪̪̬̣̔̌ ̦̌ ̶̛̪̯̖̬̯̌̌̌.

ʶ̨̨̯̐̌ ̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯, ̣̖̯̍̔̌̌ ̣̱̦̌ ̛̣̍̌ ̣̣̌́̌̚̚ ̛ ̨̦̺̯̌ ̨̪̬̭̖̯̣̣̏́̏̌̌; ̦̌
̨̡̛̯̚ ̭̖ ̡̬̪̱̣̌̏̌̌̚ ̨̬̯̌̌̚. ˈ̨̬̯̌̌, ̨̺ ̭̖̏ ̨̺̖ ̭̖ ̛̯̻̣̪̖̣ ̡̬̜̌ ̨̥̭̯̌, ̨̐ ̛̛̖̣̏̔ ̔̌ ̛̔̏̌ ̡̨̯̌
̛̭̏̌ ̡̭̦́̌ ̏ ̛̛̪̬̖̱̯̬̦̦̔́ ̡̭̱̥̬̌ ̛ ̡̨̛̦́ ̨̯ ̵̯́ ̥̱ ̨̡̛̛̪̦̣̔̏̌ ̨̭̥̦̌́:

Ͷ ʶ̻̖̔ ̖̹̖̍? ʦ̛̔́ ̛̣ ʻ̛̛̦̖̣? ʯ̨̨̺̯̌ ̯́ ̛̭ ̛̥̦̌̌̚.

Ͷ ʪ̌, ̛̥̦̌̌̚ ̛̭ Ͷ ̡̬̖̻̣ ̨̯̜. Ͷ ʯ̛̥̦̌̌; ̛̥̦̌̌̚ ̛ ̸̖̖̏ ̦̖ ̺̖ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚! ʤ̣̌ ̌̚


̵̨̨̜̔̔ ̔̌ ̛̏ ̨̦̖̭̔̌ ̛̖̭̯̏. ˋ̱̜̯̖ ̥̖ ̭̖̐̌, ̡̛̛̬̖̯̣̭̍ ̣̖̀̔, ̛ ̡̙̖̯̖̌ ̨̛̥̣̌ ̛̣ ̖ ̡̨̦́̐̌ ̡̬̌̌̚̚
̡̨̯̌ ̨̯́, ̨̺ ̨̦̭́! ʪ̡̨̬̦̻̯̌ ̖ ̥̻̬̯̻̏, ̣̌̌ ̛ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛̣̖̙ ̥̻̬̯̻̏ ̨̔ ̨̦̖̐. ʰ ̨̯̏̌ ̭̌ ̨̛̬̔̍
̛̖̭̯̏ Ͷ ̔̌, ̨̛̬̔̍ ̭̌ ̛ ̖̯̖̔̏.

˃̨̐̌̏̌ ̨̦̬̻̯̌̔ ̨̛̥̻̬̥̬̣̌̚, ̭̥̦̌́ ̨̯ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̨̭̣̏̌, ̛ ̡̨̛̦́ ̡̛̬̖̣, ̸̖ ̖ ̨̪̣̱̣̔́; ̨̦


ʥ̛̬̦̬̌̔ ̡̛̛̣̏̌̚:

Ͷ ʰ̭̣̱̹̜̯̖̌̚ ̥̖ ̨̔ ̡̬̌́! ʻ̛̛̦̖̣ ̨̭̻̺ ̖ ̥̻̬̯̏̌ Ͷ ̡̪̬̖̬̭̦̯̌̌̌ ʻ̛̛̦̖̣, ̡̨̨̯́


̸̵̨̛̯̖̍̌, ̡̨̨̯́ ̛ ̌̚ ̸̵̨̛̍̌ ̸̨̪̖̖̏ ̨̯ ̸̡̨̛̭̏ ̦̌ ̭̖̯̏̌. ˃́ ̭̖ ̵̛̻̬̣̏ ̨̯̻̏̔ ̬̻̍̌ ̦̌ ʫ̨̛̣̖̦̏́
̡̨̡̭ ̛ ̨̛̭̯̬̯̖ ̛̻̍̚ ̦̌ ˃̛̛̖̣̦̐ ́ ̵̨̪̻̣̦̐̌̌. ʽ̛̯̖̔ ̛̭, ̡̛̛̦̖̦̙̜̌̏̔̌ ̛̖̣̍́ ̭̯̏́. ʯ̨̨̺̯̌ ̨̖̯
̡̡̨̌̏ ̱̦̌̚, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̛̍́̐̌̚: ̛ ̥̯̔̏̌̌̌ ̭̌ ̛̛̣̍ ˈ̨̛̛̱̬̦̏ ̸̖̔̌, ̬̯̍̌ ̛ ̭̖̭̯̬̌. ʺ̨̛̬̥̖̣̐
̸̵̛̦̬̌̌̌ ̨̦̖̐, ̌ ̭̥̌ ̛̭ ̛̬̍̌̚ ̨̛̥̖̯ ˃̱̬̥̬̌̍̌, ̌̚ ̔̌ ̡̛̭̬̖ ̨̨̛̪̬̖̹̦̯̔ Ͷ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ˈ̨̛̱̬̦̏.
ʻ̖́ ̡̪̻ ̸̦̬̖̖̌ ʻ̛̛̦̖̣, ̨̪̦̖̙̖ ̦̖ ̦̖̹̖̌̚, ̸̖ ̖ ʻ̨̛̖̦̬, ̻̺̖̬̔́ ˈ̨̛̱̬̦̏̌. ʦ ʥ̛̬̖̯̣ ̵̨̨̜̔̔̌,
̸̡̛̣̖̜̏̌ ̨̛̪̬̔ ̭̖̖̍ ̛̭ ̡̭̦̯́̌̌ ̦̌ ̸̖̬̦̌ ̸̱̭̯̌. ˃̡̱ ̭̖ ̨̛̭̯̬̏̌ ̭̻̯̔̍̌̌ ̵̻̬̱̏ ̛̥ ̛ ̦̖ ̺̖ ̭̖
̨̯̻̬̯̏̌ ̸̖̖̏ ̨̯ ̡̭̬̻̍ ̛̯́ ̛̖̥̚. ʽ̯ ̦̖̭̔ ̦̖ ̛̐ ̸̛̦̬̜̯̖̌̌ ̨̛̦̯ ʥ̛̬̖̯̣, ̨̛̦̯ ̭̯̬̦̌̌ ̦̌
ˈ̛̛̣̖̯̬̥̯̖̌, ̌ _ˁ̵̬̌ ̛̦́ ˈ̛̦ ˈ̛̱̬̦_ Ͷ ʧ̨̬̍ ̦̌ ˈ̨̛̛̱̬̦̯̖̏ ̸̖̔̌!
˃̨̐̌̏̌, ̡̥̬̌̌ ̭̖̏ ̨̺̖ ̔̌ ̦̖ ̛̛̬̬̣̌̍̌̚ ̡̡̌ ̭̖ ̖ ̨̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ̯̌́ ̖̍̔̌, ̣̖̯̖̀̔ ̛̛̬̣̌̔̌̚
̛ ̡̨̛̦́ ̨̯ ̵̯́ ̡̛̬̖̣:

Ͷ ʧ̨̬̍ ̛̭ ̛̦̥̖̬̌ ̏ ˃̛̛̖̣̦̐ ̡̭̻̪̯̌̌ ʻ̛̛̦̖̣, ̨̬̐̍ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̥̌ ̛ ̌̚ ˃̱̬̥̬̌̍̌, ̦̜̌-
̵̛̬̬̌̍́ ̭̬̖̔ ̥̻̙̖̯̖. ʻ̖ ̛̍̏̌ ̛̭̪̭̯̖̣̯̌́ ̛̦ ̔̌ ̛̣̖̙ ̨̪̔ ̨̦̖̖̯̍. ʻ̡̖̌ ̛̖̥̔ ̔̌ ̨̐ ̨̛̪̯̻̬̭̥.

ʧ̣̌̏̌ XVIII

ʧ̛̖̣̯̍̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦

ʤ ̡̨̨̯̐̌ ʻ̛̛̦̖̣ ̛̣̍́̐̌̌̚, ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̬̥̻̬̣̌̔̌̚ ̛ ̥̱ ̭̖ ̨̨̛̭̯̬̣, ̸̖ ́ ̸̱̏̌ ̔̌ ̨̐ ̨̖̏̚ ̨̯


̸̣̖̖̦̔̌ ̖̻̦̖̦̍̔̚ ̡̥̬̌; ̨̦ ̭̻̭ ̭̥̻̬̯̯̌ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̛̭̻̦̦̖̯̌̚ ̥̱ ̭̖ ̨̻̻̬̦̣̏̏̌̚ ̛ ̨̯̜ ̨̨̨̯̦̏
̛̭ ̨̪̖̣ ̨̡̨̻̣̔̍ ̵̻̔, ̨̪̭̣̖ ̨̯ ̨̛̛̯̺̖̦̖̚ ̨̪̯̻̦̣̌ ̏ ̨̡̻̣̔̍̌ ̡̬̥̔́̌. ʿ̛̬̖̔ ̬̭̻̥̦̖̌̏̌̚ ̸̨̖̍̌
̛̣̯̯̀́ ̨̦̺̖̦ ̭̯̱̔ ̖̣̏̚ ̔̌ ̨̐ ̸̛̥̻, ̯̌ ̭̖ ̻̬̯̣̌̏́̚ ̦̭̻̦̌, ̡̬̻̙̯̔̌̌ ̦̌ ʧ̱̬̯̦̌̐ ̨̐ ̨̪̪̬̣̔́̌ ̏
̬̖̬̯̍̌̌ ̛ ̨̯̜ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̭̖ ̛̭̻̱̣̍̔. ʻ̨̺̯̌ ̨̛̯̥̦̣̌̏̌̌ ̛ ̛̚ ̵̻̱̏̔̌̚ ̭̖ ̨̦̭̖̣ ̛̱̯̬̦̖̦ ̵̨̪̣̻.
ˁ̸̡̨̛̣ ˃̛̱̬̦ ̦̌ ̨̦̖̚, ̡̨̯̌ ̛̭ ̨̛̛̪̬̪̥̦̣ ̨̪̖̯̍̔̌̌ ̛ ̪̬̖̺̯̌̌̌ ̨̨̯̬̏̌ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌. ʦ̛̦̣̔̐̌
̡̬̻̌, ̨̣̖̣̐̔̌ ́ ̛ ̭̖ ̸̨̛̪̱̣̔. ʯ̨̨̺̯̌ ̛̣̍̌ ̪̬̖̻̬̦̏̌̌̚ ̭ ̭̖̏ ̨̺̖ ̨̣̙̦̏̌ ̸̪̬̖̌ ̣̍́ ̪̣̯̌, ̡̨̨̖̯
̸̨̡̨̣̖̣̍̌̏̌ ̨̡̣̯̍̌̌; ̛ ̛̭ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʶ̡̌ ̯̻̜ ̡̨̦̜́ ̭̖ ̖ ̨̛̛̪̬̙̣̐ ̌̚ ̥̖̦, ̌ ̭̖̯̦̖ ̥̖ ̖ ̨̛̛̭̯̣̌̏̚ ̔̌ ̣̖̙̌ ̦̌ ̛̭̯̱̖̦̔́


̡̡̥̻̌ ̭̬̖̔ ̵̨̭̌ ̛ ̡̨̨̨̬̦̔̌̏ ̨̨̛̣̦̖̏̚? ʶ̡̛̌̏ ̛̣ ̛̭̯̬̦̦̌ ̦̖̺̌ ̭̌ ̭̖ ̸̛̛̭̣̱̣?

˃̨̐̌̏̌ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌, ̣̌̌ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̥̱ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏. ʻ̨̡̨̨̣̌ ̨̛̥̣̌ ̨̭̥̌ ̡̥̬̌,


̨̨̛̪̱̭̯̹̖̦̖ ̛ ̨̣̖̺̏̚ ̛̛̥̬̭ ̦̌ ̭̥̻̬̯. ʿ̛̬̖̣̏ ̭̖ ̔̌ ̛̦̖̏̔̐ ̸̥̖̌ ̛̭ ̛ ̛̣̏̔́, ̸̖ ̖ ̶̣́, ̌
̨̛̛̭̦̖̯́ ̨̪ ̨̨̛̭̯̬̖̯ ̛̣̖̭̯̍ ̭̖̏ ̯̻̜ ̡̨̬́.

Ͷ ˁ̡̖̬̦̏̌ ̖̍ ̨̨̯̬̯̏̌̌ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ Ͷ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏ ̨̯̜, Ͷ ̣̌̌ ̛̯ ̛̭ ̨̪-̡̡̬̖̪̻ ̨̯ ̥̖̦,


ʧ̱̬̯̦̌̐! ʽ̯ ̸̛̛̦́ ̡̬̻̏ ̦̖ ̭̖ ̨̡̯̹̌̏̌̚. ˃̨̏́ ̖ ̨̪̖̯̍̔̌̌. ʫ̣̌ ̭̖̐̌! ˃̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̛̪̬̔́ ̨̨̪̥̺.
ʰ̨̦̱̬̖̦̚ ̖ ̨̨̥̖̯ ̨̯̣́ ̛ ̥̬̌̚ ̨̛̪̬̦̏̌̚ ̡̨̛̭̯̯̖ ̛̥.

ʿ̨̭̣̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̬̻̐̍ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛ ̨̐ ̨̛̭̯̣̌̏ ̔̌ ̛̦̖̐; ̨̦ ̨̡̨̯̔̌ ̭̖ ̸̨̯̣̖̣̔̌̌̏̌ ̨̯


̨̨̦̏̌ ̨̥̭̯́, ̡̭̏́̌ ̨̦̏̌ ̡̭̯̻̪̌ ̥̱ ̭̖ ̭̯̬̱̣̏̌̌ ̭̖̏ ̨̪-̡̯̖̙̌ ̛ ̨̯̜ ̛̭ ̨̛̛̪̥̭̣̣: ͣʺ̨̙̖ ̛̍ ̡̬̜̌
ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯ ̺̖ ̬̌̏̌́̚ ̡̨̦̜́ ̨̯ ̸̛̬̱̦̯̖̌̌̏̌̚̚. ʤ̣̌ ̛̥ ̭̖ ̺̖ ̸̭̌ ̨̪-̡̨̨̭̬ ̔̌ ̛̭̯̦̐̌ ̨̔ ̨̭̏́ ̨̥̔,
̯̌ ̔̌ ̱̭̖̯́ ̛̦̖̙̦̯̖ ̶̬̻̖ ̦̌ ʻ̛̛̦̖̣ ̛ ̵̡̛̦̬̭̯̖̌̌̚ ̛̱̥̖̦́ ̦̌ ̨̛̬̔̍́ ʥ̛̬̦̬̌̔!͞

ʰ ̯̻̜ ̸̡̬̖̣̌ ̨̛̦̖̥̺̣́̚ ̨̪̔ ̛̥̻̯̦̯̖ ̸̛̣̻ ̦̌ ̨̬̯̌̌̚, ̡̨̯̌ ̭̖ ̨̛̪̪̬̣̔̌ ̭ ʧ̱̬̯̦̌̐,
̨̨̖̯̔̔ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̛̭̯̦̣̐̌ ̡̬̜̌ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯ ̛ ̭̯̦̣̌̌̌̚ ̪̬̖̔ ̣̖̯̖̀̔ ̡̨̯̻̥ ̡̨̨̯̐̌ ̛̯̬̻̣̐̏̌ ̔̌
̯̻̬̭̯́ ̯̬̱̪̌ ̥̱.

ˁ ̱̙̭̌ ̭̖ ̨̛̯̬̻̪̦̣̔̌ ̯̖, ̡̛̛̥̭̣̖̜, ̸̖ ̨̯̏̌ ̖ ̡̛̛̦̖̪̬̦̯̌́́ ̥̱ ̵̱̔, ̌ ̛̙̖̦̯̖ ̛̦̣̌̔̌ ̨̜̏
̛ ̡̛̛̬̣̌̚ ̸̨̛. ʻ̨ ˃̛̱̬̦ ̛̥ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʻ̖, ̬̜̯̖̌̔̏̌ ̭̖, ̨̥̖̭̯̏ ̔̌ ̛̬̖̯̖̔̌! ʦ̛̙̯̖! ʻ̛̥̌ ̦̖ ̭̻̥ ̛̙̏? ʰ ̛̦̥̌ ̦̖ ̵̨̛̪̱̐̍
̡̨̬̦̔̌̌, ̨̯ ̡̨̨̜̯ ̭̖ ̵̨̯̖̍́?

˃̨̐̌̏̌ ̸̡̛̛̭̏ ̭̖ ̨̛̻̬̦̣̍̌ ̡̻̥ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛ ̡̛̛̦̣̏̌:


Ͷ ʧ̶̣̱̪̖ ̛̭ ̛̯ ̭ ̨̛̯̯̖̏ ̨̛̣̻̙̦̏ ̡̡̛̛̪̬̌̚, ̸̖ ̛̣̍ ̥̻̬̯̻̏. ʻ̖ ̛̯ ̛̣ ̵̡̥̖̌̌̚, ̸̖ ̛̭ ̣̱̔?

ʤ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̨̐ ̣̖̣̐̔̌ ̡̨̯̌ ̯̬̖̺̖̦̏ ̭ ̱̙̭̌ ̏ ̸̨̛̯̖ ̛ ̨̛̦̺ ̦̖ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̸̛̬̖̖̚. ʻ̨ ˃̛̱̬̦
̥̱ ̡̣̌̌̚:

Ͷ ʯ̸̛̦̌ ̛̯ ̛̭ ̨̹̻̣̔ ̯̥̌ ̔̌ ̪̬̖̻̬̙̖̹̏ ̡̬̻̯̌̌ ̛̥? ʥ̨̣̬̌̐̔̌́. ʤ̣̌ ̨̦́̏ ̛̱̹̐̍
̛̱̥̖̦̯́̌ ̛̭, ̨̺̥ ̦̖ ̨̥̙̖̹ ̔̌ ̸̛̛̬̣̹̌̚ ̭̥̻̬̯ ̨̯ ̡̛̪̬̪̻̌̔. Ͷ ʤ ̨̪̭̣̖ ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̡̻̥
̵̨̬̯̌̌: Ͷ ʻ̖ ̨̨̬̖̯̖̐̏ ̡̯̌̌ ̌̚ ̨̦̖̐, ̶̛̣̱̪̐. ʶ̨̜ ̨̯ ̭̏̌ ̛̍ ̨̛̭̯̬̣ ̸̨̪̖̖̏? ˃̨̜ ̨̪̦̖ ̛̥̹̖̌
̨̣̖̭̯̯̔̍̌ ̔̌ ̭̣̖̖̚ ̨̔ ̨̨̨̜̦̯̍ ̨̪̣̖, ̨̡̨̯̔̌ ̛̖̏ ̵̭̖̯̖̔́ ̡̯̱ ̛ ̭̖ ̵̡̜̯̖̏̌̌! ʫ, ̵̜̖̌̔, ̛̭̦̖
ˈ̨̛̦̬̌̔̏! ʽ̺̖ ̨̨̥̦̐ ̦̖̺̌ ̡̛̭̥̌ ̔̌ ̱̦̌́̚. ʯ̨̺̌ ̛̭ ̡̯̱ ̛ ̨̺̌̚ ̭̌ ̨̛̹̣̔ ̸̡̛̛̭̏ ̛̯́ ̣̖̀̔,
̡̨̨̛̯ ̵̨̛̭̯̌̏ ̏ ʫ̴̖̣? ˍ̨̥ ̭̻̥ ̯̬̻̦̣̐̌ ̛̬̌̌̔̚ ̭̏̌ ̭̬̖̺̱ ̭̥̻̬̯̦̌ ̵̪̣̌̌̌̚, ̦̖ ̨̥̐̌ ̛̣ ̔̌
̸̛̬̯̥̌̌̚, ̸̖ ̺̖ ̛̛̪̻̣̦̯̖̚ ̨̣̯̏́̌ ̛̥, ̨̡̨̯̔̌ ̥̖ ̦̥́̌? ʰ ̡̻̖̔ ̖ ʻ̛̛̦̖̣? ʯ̌ ̦̖́ ̨̪̦̖ ̭̖
̦̥̌̔́̏̌, ̸̖ ̦̖ ̭̯̖ ́ ̨̛̖̣̔̏ ̦̭̥̌̌, ̌ ̛̭ ̨̛̭̯ ̡̨̻̖̯̔ ̸̵̬̻̌̌̚ Ͷ ̏ ̨̥́ ̨̥̔ ̭ ̵̨̬̦̌̌ ̨̯ ̵̛̬̬̌̍
̥̻̙̖.

ʤ ̡̨̨̯̐̌ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̥̱ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏, ̨̯̜ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ ˈ̜̖̌̔, ̡̙̖̯̖̌ ̡̻̖̔ ̖ ʻ̛̛̦̖̣? ʯ̨̨̺̯̌ ̦̜̌-̦̪̬̖̌̔ ̦̖́ ̡̛̭̥̌ ̔̌ ̛̏̔́; ̛ ̦̌ ̦̖́ ̦̜̌-
̦̪̬̖̌̔ ̺̖ ̡̬̙̌̌̌̚ ̌̚ ̖̣̯̔̌̌ ̨̯ ̛̯̌̚ ̨̦̺.

ʤ̣̌ ̸̡̛̛̭̏ ̛̛̬̻̺̣̏̌̚ ̶̛̣̌ ̛ ̡̦̬̌̌́ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̨̪̬̱̥̣̔̌:

Ͷ ʻ̛̛̦̖̣ ̦̖ ̖ ̡̯̱.

Ͷ ʺ̨̨̦̐ ̨̬̖̔̍ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ˍ̨̥ ̖ ̯̻̜, ̺̖ ̭̖ ̛̪̬̖̬̍̌ ̱ ̨̥̔̌. ʰ̥̌ ̛̣ ̡̯̱ ̡̨̦ ̔̌
̥̖ ̨̛̦̭? ʰ̛̣ ̨̺̖ ̨̪-̨̬̖̔̍ ̨̡̛̦̭̣̌. ʺ̨̨̦̐ ̛̛̭̣ ̵̛̱̌̐̍̚ ̏ ̡̯̖̙̯̌̌ ̡̛̯̍̌.

Ͷ ʻ̖, ̦̖! Ͷ ̸̨̨̯̦̌́ ̡̬̖̻̣ ʥ̛̬̦̬̌̔. Ͷ ʿ̬̦̌̌̚ ̖ ̨̯̯̏́̌ ̡̻̺̌. ʻ̛̛̦̖̣ ̦̖ ̖ ̯̥̌. ʺ̻̬̯̏̌
̖.

ʻ̨ ̖̦̔̌ ̨̯ ̛̙̖̦̯̖ Ͷ ̭̻̪̬̱̯̐̌̌ ̦̌ ʪ̨̬̣̭̌, ̡̨̨̯́ ̦̖ ̸̨̛̣̍̌̌ ʥ̛̬̦̬̌̔ Ͷ ̡̛̦̣̏̌̌


̡̨̛̛̪̭̣̏:

Ͷ ʻ̖ ̨̐ ̭̣̱̹̜̌, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀! ˃̨̜ ̖ ̨̪̣̱̣̔́. ʪ̨̜̖̔ ̭ ̡̨̛̖̏̏, ̸̖ ̛̭ ̥̻̬̯̻̏, ̛ ̸̦̬̖̖̌ ̯̱̜


̨̬̔̍̌ ̨̛̦̦̏̌. ʯ̨̺̌ ̨̯̐̌̏̌ ̔̌ ̬̥̖̏́̏̌ ̦̌ ̡̡̛̛̪̬̯̖̌̚ ̥̱ ̌̚ ʻ̛̛̦̖̣ Ͷ ̸̖ ̛̣̍̌ ̥̻̬̯̏̌, ̯̌ ̨̛̬̔
̛ ̨̺̖ ̨̪-̨̨̣̹?

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̛̛̪̬̭̯̻̪̣ ̡̻̥ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛ ̡̛̛̣̏̌̚:

Ͷ ʯ̸̛̦̌ ̨̥̯́̌ ̭̥̻̬̯ ̛̣̍̌ ̨̬̔̍̌ ̨̛̦̦̏̌? ʪ̌, ̦̥̌̚ ̛̭, ̸̖ ̨̡̯̬̜̌ ̬̖̥̖̏ ́ ̬̖̦̱̹̏̏̌ ̨̯
̥̖̦. ʤ ̭̖̐̌ ̛̣̍̌ ̥̻̬̯̏̌, ̡̹̌̏̌̚? ˃̌ ̨̛̬̔ ̛ ̨̺̖ ̨̪-̨̨̣̹. ʶ̡̌̏̌ ̣̻̙̌ ̛̭ ̨̛̭̻̯̬̣̏ ̏ ̨̭̯̏́̌
̨̣̍̌̚, ̨̡̡̨̛̪̬̣̖̯̦ ̡̛̭̯̌̌? ʺ̨̙̖ ̛̍ ̛̭ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̛̦ ̨̛̪̱̹̐̍ ̭ ̛̦̱̭̦̐ ̨̭̣̏̌, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̦̖
̣̖̖̹̏̌̔ ̨̬̱̔̐ ̨̛̬̻̙̖?

ʧ̦́̏ ̪̣̥̦̣̌̌ ̏ ʥ̨̨̨̛̬̦̬̯̌̔̏ ̶̭̻̬̖, ̯̌ ̨̨̛̪̬̦̣̐ ̡̭̏́̌ ̨̙̣̭̯̌ ̛ ̨̯̜ ̭̖ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌:

Ͷ ʿ̨̣̱̣̔́ ̛̣? ʻ̖, ̛̣̱̯̔́ ̛̭ ̛̯, ˋ̖̬̖̦ ̸̥̖ ̭ ̸̖̬̦̌ ̭̻̔̍̌! ʤ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̯̖̍ ̛ ̸̡̛̛̭̏ ̛̯́
̨̛̭̣̱̥̦̌̍ ̣̖̀̔. ʻ̖ ̣̻̙̌! ʻ̛̛̦̖̣ ̖ ̥̻̬̯̏̌, ̥̻̬̯̏̌, ̥̻̬̯̏̌! ʦ̛̻̬̏ ̔̌ ́ ̛̯̻̬̭̹ ̏ ˃̛̛̖̣̦̐!

ʯ̥̬̻̦̣̌̌̚ ˃̛̱̬̦ ̨̨̛̦̖̪̙̦̔̏ ̛ ̵̨̛̯ ̨̪̬̱̥̣̔̌:


Ͷ ʽ̡̯̻̖̔ ̦̖̹̌̚? ʶ̡̌ ̛̭ ́ ̯̣̭̦̣̌̌ ̡̻̥ ̛̖̣̐̍?

Ͷ ʯ̦̥̌, ̨̨̺̯̌̚ ́ ̵̛̏̔́ ̔̌ ̭̖ ̵̻̬̣̏́ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʥ̛̬̦̬̌̔. Ͷ ʤ̣̌ ̦̖ ̌̚, ̌ ̛̯ ́ ̯̣̭̦̌̌. ˃́


̛̍́̐̌̚ ̨̯ ̯̖̍, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏, ̛ ̭̖ ̵̛̻̬̣̏ ̏ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌, ̯̌ ̡̨̛̦̐̌ ̸̖̖̏ ̔̌ ̦̖ ̯̖ ̛̛̏̔. ʻ̛̛̦̖̣!
ʻ̛̛̦̖̣ ̛̣? ʻ̖, ̯́ ̖̍ ʻ̨̛̖̦̬, ̻̺̖̬̔́ ˈ̨̛̱̬̦̏̌.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̸̛̭̬̣̐̌̍ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛ ̨̐ ̡̬̯̬̻̭̣̌̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̏ ̛̯́ ̨̭̣̏̌ ̸̨̱̣̔ ̡̡̌ ̨̐
̨̨̦̯̔̐̏̌ ̡̛̭̯̻̪̯̖ ̦̌ ̭̻̯̔̍̌̌, ̣̌̌ ̨̯ ̱̙̭̌ ̛ ̨̬̭̯́ ̶̨̭̻̬̖̯ ̥̱ ̦̖ ̡̨̛̭̣̌ ̔̌ ̛̐ ̛̪̬̖̥̖, ̡̡̨̯̌
̨̭̥̻̬̯̦ ̬̦̖̦̌ ̬̏́̚ ̖ ̨̨̯̐̏ ̔̌ ̛̦̬̦̌̌ ̡̨̛̭̖̏̐ ̨̡̨̨̣ ̭̖̖̍ ̛̭, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̵̛̻̦̖̔̚.

Ͷ ʪ̌, ̌̚ ̭̻̥ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ˈ̨̛̱̬̦̏ Ͷ ̡̛̦̣̏̌ ̨̯̜. Ͷ ʽ̯̦̔̌̏̌ ̛̭ ̭̖ ̨̛̭̖̯̣̔ ̌̚ ̯̱̜. ʤ̣̌
̨̛̦̺ ̦̖ ̦̖̹̌̚ ̌̚ ̭̖̭̯̬̌ ̛̥ ʻ̨̛̖̦̬. ʻ̨̛̺! ˃́ ̖ ̦̌ ̨̛̭̱̬̦̐ ̨̥̭̯́ ̏ ʿ̨̨̨̯̜̦̯̌ ̡̨̬̣̭̯̌̏. ˃̱̜ ̖
̣̻̙̌, ̸̖̦̯̌̌̌̚ ̏ ̛̦̱̭̦̯̖̐ ̛̯ ̛̛̥̭̣, ̌̚ ̔̌ ̨̛̪̣̱̹̔̔ ̨̪̻̬̏ ̭̻̪̬̱̯̐̌̌ ̛̥, ̌ ̭̖̯̦̖ ̛ ̥̖̦. ˈ̨̬̥
̨̣̖̜̔̚ Ͷ ̸̛̦̌̚ ̛̭ ̡̛̭̣̌ ̔̌ ̯̣̭̦̖̹̌ ̡̻̥ ̛̖̣̐̍ ̛ ̥̔̏̌̌ ̛̦?

ʻ̨ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̨̯̣̻̭̦̣̍̌ ̡̬̻̯̌̌ ̥̱ ̛ ̨̯̻̬̦̣̏̌:

Ͷ ʻ̖ ̥̖ ̨̡̨̭̜̔̏̌! ˄̡̨̛̬̯ ̡̨̥̣̌ ̨̨̖̱̥̭̯̯̍̏̚ ̛̭. ʽ̛̦̌̚, ̡̨̨̯́ ̸̛̦̬̹̌̌ ̨̭̏́ ̭̻̪̬̱̐̌,
̨̜̖̔̔ ̛ ̯̖ ̪̬̖̻̬̏̌̚, ̌ ̛̯ ̦̖ ̨̨̨̛̯̬̐̏ ̦̌ ̛̦̖̜̦́ ̨̏̚. ʤ̣̌ ̬̱̔̐ ̨̨̨̛̯̬̐̏ ̨̦̥̖̭̯̌ ̯̖̍ Ͷ
̡̨̬̦̻̯̔̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̡̨̨̜̯ ̨̦̬̦̌̏́ ̖ ̨̨̥̭̣̌̐̽̌ ̨̪̱̦̌̐̍ ̛ ̥̔̏̌̌ ̛̏. ˃̛́ ̨̭̣̏̌ ̸̛̬̖̖̚, ̛̪̬̖̔ ̔̌
̵̛̻̦̖̔̚: ͣʻ̨̛̖̦̬, ̻̺̖̔ ˈ̨̛̱̬̦̏̌, ̨̖̯ ̨̐ ̬̯̍̌ ̛̯, ̡̨̬̖̦̏̌ ̡̻̥ ̨̬̖̯̖̏̌̐̏, ̦̖̖̬̖̦̏ ̡̻̥
̛̛̪̬̯̖̣̯̖́, ̨̡̛̪̬̣̯̖́ ̌̚ ̨̭̏́ ̨̬̔ Ͷ ̡̯̻̌̏ ̖ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ˈ̨̛̱̬̦̏͞. Ͷ ʿ̨̭̣̖ ʥ̛̬̦̬̌̔ ̛̖̦̻̙̏̔̚
̵̛̱̦̣̍̌̚ ̏ ̖̱̥̖̦̍̚ ̵̭̥́. Ͷ ˀ̪̬̯̌̌̏́̚, ̸̖ ̦̌ ̨̭̥̻̬̯̦ ̨̣̖̣̐ ̸̨̡̖̏ ̨̨̛̬̐̏ ̛̛̭̯̦̯̌̌Ͷ ̡̡̛̛̭̣̌̚
̭̖ ̨̯̜. Ͷ ʤ ̡̨̥̜̌ ̛ ̭ ̡̨̛̬̦̯̖̔̌ ̖ ̨̨̭̻̺̯. ˃̛̱̬̦, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏, ̨̡̪̬̣̖̯ ̔̌ ̖ ̨̯̯̏́ ̨̬̔ ̛
̸̡̛̛̭̏, ̡̨̨̛̯ ̯̖ ̨̨̪̭̣̦̯̔́!

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̸̛̭̬̣̐̌̍ ʧ̱̬̯̦̌̐ ̛ ̛̭̬̖̪̏ ̨̻̦̐ ̣̱̥̦̣̌ ̏ ̸̨̛̯̖ ̥̱.

Ͷ ʤ ̨̺ ̔̌ ̸̬̖̖̥ ̌̚ ̯̖̍, ̦̖̻̔̐̌̏̌ ̯̬̏̌? Ͷ ̨̦̍̌̏ ̨̪̬̱̥̣̔̌ ̨̯̜. Ͷ ʶ̨̜ ̜ ̡̛̬̬̌̚ ̌̔̚
̻̬̐̍̌ ̛̥ ̨̨̥̖̯ ̡̨̛̛̭̯̦̭ ̛̥̖? ʶ̨̜ ́ ̨̯̖̖̏̔ ̛̪̬ ̡̨̨̬̦̯̔̌̏̌̌ ̨̣̍̌̚? ʶ̨̜ ̨̭̯́ ̭̻̭ ̡̛̭̬̻̭̯̖̦
̶̬̻̖ ̛ ́ ̨̛̭̯̌̏ ̔̌ ̱̥̬̖? ʶ̨̜ ̨̜̖̔̔ ̦̭̥̌̌, ̯̌ ̸̭̌ ̨̪-̡̨̨̭̬ ̔̌ ̡̬̙̖̌̌̚ ̦̌ ̨̛̭̖̭̣̱̹̦̖̏̌ ̌̚
̛̦̖̜̦́ ̱̙̭̌? ʶ̨̜ ̛̥ ̭̖ ̛̦̭̥̌̔̏̌ ̨̨̣̬̌̔̚ ̭̖̐̌? ʯ̸̛̦̌ ̵̨̬̯̌̌ ̡̛̣̌̏̌̚ ̛̛̭̯̦̯̌̌, ̛̪̬̖̔ ̔̌
̱̥̬̯̌? ʧ̨̨̛̬̏ ̨̯̐̌̏̌, ̖̍̚ ̔̌ ̭̖ ̛̹̍̌̏.

ʤ ʥ̛̬̦̬̌̔, ̡̨̯̌ ̛̣̏̔́ ̭̥̻̬̯̯̌ ̛̭ ̛̛̪̭̦̌̌̚ ̵̻̬̱̏ ˃̨̨̨̛̱̬̦̯̏ ̶̛̣̖, ̨̭̯̦̣̌̌


̨̛̦̖̪̙̖̦̔̏ ̛ ̦̖ ̨̪̦̣̍́̐̌, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̦̥̣́̌ ̨̬̱̔̐ ̨̛̬̻̙̖ ̨̭̖̦̏ ̶̛̪̯̖̬̯̌̌̌ ̛̭; ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ʪ̻̣̻̐ ̖ ̡̬̻̯̌̌̚̚ ̌̚ ̨̦̱̜, ̨̺ ̭̖ ̸̛̭̣̱, ̌ ̛ ̸̖̖̏ ̭̻̥ ̨̛̥̬̖̦̚ ̨̯ ̯̖̍. ʤ̣̌ ̛̯ ̨̨̛̣̭̣̹̏̚
̌̚ ̥̖̦, ̛̭̦̖ ˈ̨̛̱̬̦̏. ʻ̛̥̌ ̛ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̖ ̨̨̛̣̭̣̣̏̚? ʿ̸̨̭̖̖̹ ̛̣ ̥̖, ̸̡̛̛̭̏ ̺̖ ̛̯̏̔́, ̸̖ ̖ ̛̣̍
̪̬̌̏. ʻ̨ ̦̖ ̭̖ ̨̍́ ̨̯ ̭̥̻̬̯̯̌, ̨̨̺̯̌̚ ̭̣̖̔ ̦̖́ ̺̖ ̛̔̌ ̔̌ ̯̻̬̭́ ̸̨̛̦̯̍̌̌ ʻ̛̛̦̖̣ ̛ ̨̥̙̖ ̛̍ ̡̪̌
̺̖ ́ ̦̥̖̬̌́ ̨̯̻̏̔ ʺ̨̨̬̖̯.

Ͷ ʻ̛̛̦̖̣ ̛̣ ̔̌ ̛̯̻̬̭̹? Ͷ ̡̛̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʻ̖, ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̺̖ ̛̦̥̖̬̹̌, ̯̌ ̨̖̦̌̔̚ ̔̌


̨̛̯̬̯̖̏ ̛̣̻̙. ˍ̖ ̛̭̪̹ ̨̔ ˋ̖̬̖̏́, ̨̯̏́ ̭̻̬̯̍̌ ̨̪ ̱̹̔̌, ̛ ̏ ̨̺̍ ̡̥̬̌ ̺̖ ̛̦̖̯̖̐!

ˁ̖̯̦̖ ̛̦̣̏̔̐̌ ʧ̱̬̯̦̌̐ ̛ ̨̨̨̭̥̻̬̯̦̭̦ ̡̭̻̭̻̣́ ʥ̛̬̦̬̌̔. ʤ̣̌ ̵̨̬̯̌̌ ̡̛̛̬̣̌̚ ̸̨̛ ̪̬̖̔
̭̯̬̹̦̯̌̌̌ ̡̣̖̐̔̌ ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̨̻̬̦̣̍̌ ̔̌ ̦̪̱̭̦̖̌ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯, ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̪̦̣̍́̐̌ ̭ ̱̙̭̌ ̨̯ ̨̦̖̐.
˃̬̻̦̣̐̌ ̨̯̐̌̚ ˃̛̱̬̦ ̡̨̯̌ ̨̖̱̥̣̍́̚ ̪̬̖̚ ̨̡̛̬̭̯̖̐ ̛̖̬̔̍ ̛ ̯̱ ̨̡̛̪̬̣̦̣̌ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̛
̸̨̡̖̹̯̏̌̌ ̸̱̭̯̌, ̯̱ ̨̭̯̬̭̯̦̌ ̨̣̏́̚ ʻ̛̛̦̖̣. ʻ̨ ̡̨̨̯̐̌ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̨̣̱̭̯̯̔̌ ̦̌ ̡̭̬̻̯̍̌ ̨̐
̦̪̱̭̦̣̌̌̌, ̨̯̜ ̭̖̦̣̔̌, ̛̛̥̭̣̣̌̚ ̭̖ ̦̌̔ ̖̣̯̔̌̌ ̛̭ ̛ ̨̯ ̛̱̭̯̦̯̖ ̥̱ ̭̖ ̨̨̛̯̬̦̣ ̡̛̏:

Ͷ ˃́ ̖ ̦̌ ̨̛̭̱̬̦̐ ̨̥̭̯́ ̏ ʿ̨̨̨̯̜̦̯̌ ̡̨̬̣̭̯̌̏!

ʰ ̛̭ ̨̛̛̪̥̭̣̣, ̸̖ ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̶̛̖̣̯́ ̥̱ ̨̛̙̯̏ ̖ ̛̭̻̭̪̦̌, ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̯̬̻̦̖̐ ̡̦̯̯̻̌̌;


̨̨̺̯̌̚ ̸̡̛̛̭̏ ̛̣̻̙ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̐ ̡̛̯̣̭̣̌̌ ̸̦̣̖̌̔̌ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌. ʯ̯̱̜̌ ̭̖ ̛̛̪̬̣̌̏̚, ̨̪̖̣ ̡̻̥
ʥ̨̨̬̖̯̖̔̏ ̦̌ ˃̛̛̖̣̦̐ ̛ ̡̛̛̥̦̜̌̏̌ ̨̡̪̬̜̌ ˈ̱̌̔-̖̦-ʫ̣̖̯, ̡̛̛̣̏̌̚:

Ͷ ʽ, ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌, ̸̨̨̛̬̐̏ ̵̛̪̣̯̌, ̨̖̯̌̔̚ ̭̖ ̵̭̣̱̹̏̌ ̏ ̨̭̣̯̏̌̌ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌! ʪ̜̌ ̛̥


̨̥̻̬̭̯̔ ̭̖̐̌!

ʤ̣̌ ̨̺̖ ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̨̛̻̬̹̔̏, ̻̬̦̣̌̚ ̦̜̭̖̯̔̏̌̌ ̨̛̻̬̻̙̖̦̏ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭ ̶̨̛̜̍ ̔̌ ̛̥̦̯̌̏̌
̪̬̖̚ ʥ̨̨̬̖̯̖̔̏; ̛ ̡̨̨̯̐̌ ̛̛̛̦̣̙̣̌̍, ̨̬̪̦̣̌̌̚̚ ̥̖̙̱̔ ̵̯́ ʺ̣̱̦̌̍̐, ̪̬̻̏ ̶̡̨̨̪̻̣̖̏̔ ̦̌
˃̨̛̦̣̐. ʤ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̨̐ ̛̪̬̖̯̭̯̣̏̏̌ ̭ ̡̛̏:

Ͷ ˃̛̱̬̦! ʪ̨̬̍̌ ̭̬̖̺̌ ̦̜̌-̭̖̯̦̖! ʪ̨̻̣̐ ̯̖ ̵̛̯̻̬̭ ̛ ̭̖ ̬̥̌̔̏̌ ̔̌ ̯̖ ̛̏̔́ ̛̙̏, ̡̥̬̌̌ ̔̌
̸̛̛̣, ̸̖ ̛̯́ ̨̛̛̦̐̔ ̭̌ ̛̛̣̍ ̡̛̯̖̙ ̌̚ ̯̖̍.

Ͷ ˃̡̛̖̙! Ͷ ̨̨̛̪̯̬̣̏ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʪ̌, ̡̛̯̖̙ ̡̨̯̌ ʺ̨̨̨̛̬̯̯̖̐̏ ̨̦̖̚. ʤ̣̌ ̨̺̥ ̭̖ ̬̹̌̔̏̌
̔̌ ̥̖ ̛̛̹̏̔ ̛̙̏, ̸̛̦̌̚ ̛̭ ̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚. ʯ̨̺̌ ̛̥ ̭̖ ̬̹̌̔̏̌?

Ͷ ʯ̨̨̺̯̌ ̨̛̥̖̯ ̛̯ ̖ ̦̌ ̸̨̛̪̯ ̭̬̖̔ ̦̭̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ʺ̣̱̦̌̍̐. Ͷ ʰ ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̨̯ ̨̨̥̦̐


̵̛̪̣̌̌̚ ̱̭̪́ ̔̌ ̭̖ ̛̪̣̻̦̖̹̚̚, ̨̡̦̪̭̣̖̻̌̔ ̭̖ ̵̨̍́ ̌̚ ̯̖̍. ʧ̵̣̖̔̌ ̨̛̦̖̯̔̏̌ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛ ̛̭
̵̛̥̭̣̖, ̸̖ ̖ ̨̛̪̭̯̦̣̐̌ ̛̦̱̭̦̯̖̐ ̛̭ ̶̛̖̣, ̌ ̭̖̐̌ ̭̖ ̬̻̺̌̏̌̚ ̛̪̬ ̨̭̏́ ̨̨̭̪̬̐̔̌. ʤ̣̌ ̨̯̜ ̛̌̏̚ ̡̻̥
ʥ̛̬̖̯̣ ̛ ̏ ̨̨̭̻̺̯ ̬̖̥̖̏ ̵̱̦̌̚ ̨̯ ̶̨̛̛̬̦̍̔ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌, ̸̖ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̭̖ ̛̣̍
̨̛̪̣́̏ ̨̨̨̯̦̏ ̛ ̨̡̛̬̯̖ ̭̖ ̨̛̣̍́ ̨̔ ̭̥̻̬̯ ̨̯ ̨̦̖̐. ˃̨̐̌̚ ̥̖ ̨̖̍̚ ̨̯̬̖̏̐̌ ̛ ̛̭ ̵̡̨̬̖: ͣ˄̛̏! ˃̥̌,
̡̨̻̖̯̔ ̦̖ ̭̥̖̯́ ̔̌ ̛̪̬̪̬̯̌́ ̨̡̛̬̯̖, ̭̥̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̨̛̯̏̌ ̔̌ ̛̛̬̔ ˃̛̱̬̦͞. ʯ̯̱̜̌ ̵̨̨̜̔̔ ̸̭̌ ̨̪-
̡̨̨̭̬ ̦̭̥̌̌ ̔̌ ̯̖ ̪̬̖̱̪̬̖̔̔́ ̛ ̔̌ ̛̯ ̨̨̪̥̦̐̌.

Ͷ ʥ̻̬̣̌̚ ̛̭, ̣̌̌ ̦̖ ̸̨̨̭̯̯̻̦̔̌ Ͷ ̡̬̖̻̣ ˃̛̱̬̦. Ͷ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̖ ̥̻̬̯̻̏.

˃̨̐̌̏̌ ̴̛̖̣̯̖ ̨̐ ̨̛̪̣̖̦̣̐̔̌ ̨̭̥̦̌́ ̛ ̡̡̛̛̻̣̦̣̏̌̚:

Ͷ ˄̛̣̍ ̛̭ ʦ̡̛̛̖̣́ ̸̖̬̖̜̏! ʻ̡̛̖̌̏ ̺̖ ̭̖ ̛̭̣̌̏ ̨̨̯̖̯̏ ̛̥̖ ̭̬̖̔ ̴̛̖̣ ̛ ̣̖̀̔!

Ͷ ʻ̖ ̥̖ ̖ ̛̬̙̐̌ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ˃̛̱̬̦. ʯ̨̨̺̯̌ ̛ ̶̨̭̻̬̖̯ ̛̥ ̛̦̌̐̌̚. ʤ̣̌ ̨̺̥ ̛̯̖̔̏̌ ̨̯


ʪ̨̛̬̯̌, ̡̬̙̖̯̖̌̌̚ ̛̥ ̛̖̭̯̏ ̌̚ ̨̛̥̯̖ ̡̛̛̣̍̚. ʯ̨̨̺̯̌ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̵̱̦̌̚, ̸̖ ̭̌ ̛̦̣̌̍́̐̌̚ ̏
ʿ̨̨̨̯̜̦̯̌ ̡̨̬̣̭̯̌̏.

ʪ̨̻̣̐ ̦̖ ̨̨̛̯̬̣̐̏̌́ ̴̛̖̣̯̖, ̨̦ ̡̦̬̌̌́ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̨̪̬̱̥̣̔̌:

Ͷ ˃̻̜ ̵̨̛̭̯̬̌ ̛̛̦̭̯̦̌̌, ̏ ̨̛̦̯̐̔̌̌ ̛̪̬̖̔ ̨̛̦̖̯̔̏̌ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌. ʻ̨ ̭̖̐̌ ̦̖ ̭̌ ̯̥̌, ̛̱̏!

ʰ̨̛̭̯̦̣̌̚ ̶̨̭̻̬̖̯ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̨̨̺̯̌̚ ̸̨̱̣̔ ̡̡̌ ̡̛̭̯̻̪̯̖ ̦̌ ̭̻̯̔̍̌̌ ̨̐ ̨̦̯̐́ ̡̻̥
̛̭̯̬̹̦̌́ ̡̬̜̌.

Ͷ ʿ̨̬̻̣̙̜̔̌̏̌! Ͷ ̡̛̦̣̏̌ ̨̯̜. Ͷ ʰ ̦̖ ̭̖ ̛̍̌̏!


Ͷ ʪ̖̯̖̏ ̵̯̬̻̦̐̌̌ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌ ̔̌ ̯̖ ̛̬̯̔́ Ͷ ̡̬̖̻̣ ʺ̣̱̦̌̍̐. Ͷ ˃̱̜ ̖̍ ̨̛̪̬̯̏ ̸̡̛̛̭̏
̛̬̱̥̦̌̚ ̛̭̻̖̯̏; ̣̌̌ ̨̺̥ ̵̬̬̌̍̌̌̚, ̸̖ ̛̯ ̛̭ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖, ̵̨̪̙̖̣̌̌ ̔̌ ̛̯̔̌ ̡̻̥ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔; ̌
ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̸̡̨̛̛̭̚ ̦̭̬̖̺̌̌ ̛ ̬̪̬̻̭̦̌̌̚ ̵̯̦̯́̌̌ ̭̯̬̙̌̌. ʽ̯ ̨̛̦̚ ̖̦̔ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̖ ̛̣̏̔́ ʺ̨̬̖̦̏;
ʻ̨̛̖̦̬ ̡̪̻ ̖̍ ̨̨̥̭̦̌̐̽̌̌, ̯̌ ̛̱̌̐̍̚ ̸̬̖ ̛ ̬̱̥̌̚, ̨̪̭̣̖ ̛̍́̐̌̚ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̡̨̯̌ ̨̡̬̭̐̌ ̭̻̬̦̌ ̛
̸̛̖̦̌̚̚ ̭̬̖̔ ̛̖̬̯̖̔̍.

˃̨̐̌̏̌ ̌̚ ̸̨̪̱̔̌ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̬̭̥̣̌́̚ ̡̨̬̻̥̐ ̛ ̨̨̛̛̪̬̦̯̖̣̦̚.

Ͷ ʻ̖ ̖ ̛̣ ̹̖̐̌ ̨̯̏̌? Ͷ ̡̛̦̣̏̌ ̨̯̜. Ͷ ʽ, ̡̪̬̖̬̭̦̯̌̌̌ ʻ̨̛̖̦̬! ʯ̸̛̦̌ ̛̣̍́̐̌̌̚ ̨̯


ʪ̨̛̬̯̌ ̡̻̥ ̡̨̬̦̔̌̌, ̌ ̨̯ ̡̨̬̦̔̌̌ ̡̻̥ ̥̖̦. ʶ̡̌̏̌ ̨̡̨̣̭̣̦̦̍̌̐̌ ̭̻̔̍̌! ʺ̱̬̐̌̏̌ ̡̨̯̌ ̨̡̛̬̭̐
̨̪̣̔ ̖̍ ̯́, ̭ ̛̯̻̥̦ ̡̨̛̭; ̬̖̦̔̍̌ ̛ ̵̡̡̬̖̌ ̡̨̯̌ ̴̸̡̨̛̖̣̖̭ ̸̨̖̔, ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̛̍ ̨̥̻̣̐ ̔̌ ́ ̡̭̻̬̍̌!

ˁ̛̯̻̪̭̣̌ ̭̖ ̨̯̐̌̏̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̛ ̡̬̖̻̣:

Ͷ ˃̡̱ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̥̌ ̡̡̦́̌̏̌ ̡̬̖̹̐̌. ʻ̖ ̖̍ ̡̯̌̌̏̌ ̭̖̭̯̬̌ ̛̯. ʦ̨̡̛̭̌ ̖̍, ̭̻̭ ̛̛̭̦ ̸̨̛ ̛
̡̨̭̌ ̨̯ ̸̨̛̭̯ ̨̣̯̌̚ Ͷ ̨̭̱̺̔ ̡̨̯̌ ̺̍̌̌ ̛̭ ˈ̛̱̬̦. ʻ̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̭ ́ ̛̙̣̏̔̌!

Ͷ ʻ̖ ̨̥̙̖ ̛̣, ʺ̣̱̦̌̍̐, ̦̖ ̨̥̙̖ ̛̣? Ͷ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̭̖ ˈ̛̱̬̦. Ͷ ʤ ̨̺̌̚ ̦̖? ˃̌ ̌̚ ̭̻̥
̭̣̪́, ̨̛̪̣̖̦̐̔ ̥̖! ʻ̖ ̦̖̹̖̌̚ ̛̣? ˁ̣̪́, ̭̣̪́ ̛ ̣̱̯̦̌̌̚ ̨̺̖ ̨̯ ̨̖̯̭̯̔̏ ̏ ̸̛̥̬̦̯̖̌ ̛̥̻̣̐ ̦̌
ʺ̨̨̬̯̐! ʯ̯̱̜̌ ̨̛̭̯̌̏ ̥̖! ʦ̛̻̬̏ ̛̭, ̛̻̬̏̏! ʦ̛̻̬̦ ̭̖ ̏ ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ̨̦̔̌ ̛̥̦̌̚ ̭̣̦̌̌ ̨̐ ̨̛̪̪̬̌!
ʿ̨̡̬̣̖̯ ̔̌ ̖ ʺ̨̖̦̖̬̯̐! ʿ̨̡̬̣̖̯ ̔̌ ̖ ̛ ̪̻̯̯́, ̨̪ ̡̨̨̜̯ ̭̯̻̪̹̏̌! ʦ̸̖̖ ̸̡̨̛̭̏ ̛̭̻̬̹̏. ˁ̖̐̌ ̛̔̏̌
̨̦̺̯̌!

ʿ̨̭̣̖ ̛̣̍́̐̌̚ ̨̪-̨̻̬̍̚ ̨̯ ̯̻̬̏́̌, ̌ ̯̖ ̛̣̖̣̐̔̌ ̨̛̪̬̔ ̨̦̖̐ ̭ ̸̨̪̱̔̌ ̛ ̵̭̯̬̌. ʰ ʺ̣̱̦̌̍̐
̡̬̖̻̣:

Ͷ ˁ̸̨̛̣̱̣ ̭̖ ̖ ̨̦̖̺ ̸̨̨̛̦̖̜̦̍̌ ̛ ̵̨̨̛̭̯̬̯̌̏, ̌̚ ̡̨̨̖̯ ̦̖ ̦̖̥̌̚. ʻ̡̖̌ ̔̌ ̨̐


̨̪̭̣̖̥̖̔̏̌ ̛ ̔̌ ̥̱ ̨̨̪̥̦̖̥̐, ̡̨̌ ̛̦ ̖ ̨̪ ̛̛̭̣̯̖ Ͷ ̨̨̺̯̌̚ ̨̯̜ ̖ ̨̖̱̥̣̍́̚ ̛ ̖̬̭̻̖̦̍̌̔̚̚.

ʻ̨ ˃̛̱̬̦ ̛̐ ̨̛̭̯̣̌̏ ̸̣̖̖̔̌ ̌̔̚ ̭̖̖̍ ̛̭, ̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌ ̛ ̭̪̬̣́. ˋ̱̣ ̵̨̨̬̯̐̌
̦̌ ̨̯̏̔̌̌ ̛ ̛̣̏̔́, ̸̖ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌ ̨̛̦̣̌̍̚ ̛ ̸̦̣̖̌̔̌ ̭̌ ̵̛̭̻̭̱̬̖̦ ̛ ̛̥̻̬̯̯̖̏ ̛̥ ̛̣̭̯̌ ̭̖ ̨̬̦̯́
̸̨̪̖̣̦̌, ̡̭̹́̌ ̛̥̌̚ ̛̣̍̌ ̦̭̯̦̣̌̌̌̌ ̏ ̛̪̻̬̯̖̏ ̛̦̔ ̦̌ ̨̨̣̯̯́.

Ͷ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌, ʶ̖̌̍̔ ʻ̖̬̥̬̯̌̌̌! Ͷ ̡̛̛̣̏̌̚ ̨̯̜. Ͷ ʻ̖ ̺̖ ̨̡̭̖̬̦̏́ ̨̛̯̖̏̔, ̡̨̨̛̯


̵̛̛̥̌̚ ʻ̛̛̦̖̣. ʯ̨̨̺̯̌ ̛̣̚ ̵̍́̌ ̸̡̛̛̭̯̖̏ ̛̥ ̖̣̔̌, ̌ ̦̜̌-̨̭̯̬̹̦̌ ̛̣̖̖̚̚ ̨̨̨̪̭̣̖̦̯̔.

ˁ̖̯̦̖ ̛̛̯̖̣̣̐̚ ̸̥̖̌ ̛̭ ̛ ̨̪̬̱̥̣̔̌:

Ͷ ʯ̬̖̜̔̌̏, ʧ̱̬̯̦̌̐, ̨̨̨̭̥̻̬̯̦̭̦ ̨̙̖̣́̚, ̛̯ ̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̭̖̐̌ ̛̥ ̨̭̯̦̌̌! ʤ̣̌ ̨̪̦̹̌̏̌̚


̛̣ ̬̱̔̐ ̨̨̭̪̬̐̔̌ ̛ ̬̱̔̐̌ ̨̬̦̭̯̏́, ̨̭̖̦̏ ̡̬̻̯̌̌, ̨̺ ̯̖ ̵̬̥̌̌̏̌̚? ʽ̯ ̸̛̛̦́ ̡̬̻̏ ̦̖ ̭̖ ̨̡̯̹̌̏̌̚.
ˍ̖ ̛̪̬̖̥̖̹ ̛̣ ̨̯̐̌̚ ̛ ˃̛̱̬̦ ˃̱̬̥̬̌̍̌? ˍ̖ ̥̖ ̨̛̪̱̹̐̍ ̛̣ ̨̻̬̍̚?

ʰ ̏ ̨̨̨̯̬̐̏ ̨̯ ̨̨̛̭̯̬̖̯ ̨̣̖̯̣̔́ ̭̯̱̖̦̔ ̣̭̐̌:

Ͷ ʪ̌, ̺̖ ̛̛̪́̚ ̡̬̻̯̏̌ ̛̯, ̯̌ ̨̦̔̌ ̔̌ ̬̌̍̌̏́̚ ̡̬̻̯̏̌ ̦̌ ̨̭̏́ ̨̨̭̪̬̐̔̌ ʥ̖̣̖̐ ̛ ̡̬̻̯̏̌ ̦̌
ʥ̛̬̦̬̌̔, ̡̨̨̨̯̐ ̸̨̪̭̖̖ ̨̛̦̖̭̪̬̖̣̌̏̔̏. ʥ̨̻̬̚ ̺̖ ̯̖ ̨̪̱̐̍́.

˃̨̐̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̨̣̌̍̚ ̏ ̖̥̯́̌̚ ̡̬̻̙̯̔̌̌ ̦̌ ̸̥̖̌, ̵̛̻̬̣̣̏ ̭̖ ̵̻̬̱̏ ʧ̱̬̯̦̌̐ ̛ ̸̨̨̖̬̦̯
̨̛̭̯̬̖ ̥̱ ̨̨̯̦̖̣ ̨̛̙̯̏̌.
ʤ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̡̨̯̌ ̨̹̻̣̔, ̨̪̣̖̦̣̐̔̌ ̨̨̨̬̦̯̐̚ ̨̛̯̱̣̺̖̏ ̦̌ ̛̥̻̬̯̏́ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̨̪̭̣̖
̭̻̬̣́̚ ̯̬̱̪̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̡̨̻̣̔̍ ̭̖ ̡̛̦̭̻̬̣̌̍, ̡̛̛̥̭̣̖̜ ̌̚ ˈ̛̱̬̦, ̡̡̨̻̯̌̏ ̨̐ ̛̣̍ ̛̣̏̔́ ̏
̡̛̯̯̍̌̌ ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔, ̛ ̌̚ ̭̯̬̹̦̯̌̌̌ ̸̱̭̯̌ ̦̌ ̨̨̨̦̖̯̐̏ ̨̭̖̥̖̜̭̯̏. ʪ̨̡̨̯̌ ̴̛̖̣̯̖ ̨̛̭̯̣́
̯̥̌, ̵̨̬̯̌̌ ̛̭̣̖̣̚ ̨̯ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯ ̔̌ ̨̪̣̖̯̐̔̌ ̡̨̬̦̔̌̌ ̛ ̡̨̯̌ ̛̛̖̣̏̔ ̡̡̻̌̏ ̭̯̬̹̖̦̌ ̡̬̜̌ ̖
̨̭̪̣̖̯̣́ ˃̛̱̬̦ ˃̱̬̥̬̌̍̌, ̸̡̛̛̭̏ ̛̛̬̣̌̔̌̚; ̌ ̴̛̖̣̯̖ ̭̖ ̨̛̪̯̬̖̭̣, ̨̺̥ ̛̱̦̣̌̚ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̡̡̨̌̏
̸̨̛̦̣̌̌̏̌̚ ̛̭̖̯̦̯̖ ̨̭̣̏̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦. ˃̨̐̌̏̌ ʺ̣̱̦̌̍̐ ̡̛̬̖̻̣̚ ̸̨̨̛̬̐̏:

Ͷ ʤ̚ ̨̭̻̺ ̵̍́ ̥̖̭̖̦̌̚ ̏ ̭̻̯̔̍̌̌ ̦̌ ˈ̨̛̛̱̬̦̯̖̏ ̸̖̔̌ ̛ ̯̻̜ ̵̨̛̪̱̐̍ ̭ ̛̱̥̔ ̨̨̨̦̐̏̌,
̡̨̨̨̯̐ ̸̵̨̛̍̌.

ʿ̨̭̣̖ ̛̛̦̣̏̔̐̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̡̛̛̯̬̣, ̸̖ ̸̥̖̻̯ ̥̱ ̭̖ ̖ ̨̛̭̯̬̹̣ ̦̌ ̖̔̏. ˃̻̜ ̸̨̛̖̦̣̌̚̚ ̛


̨̨̨̪̭̣̖̦̯̔, ̨̺ ̛̪̬̯̖̙̣̌̏̌.

ˁ ̨̨̥̦̐ ̯̬̱̔ ̛̭̻̬̣̍̌ ̡̛̱̪̺̌ ̻̬̔̏̌, ̡̛̦̣̣̌̌ ̨̨̬̥̦̐̌ ̡̣̌̔̌ ̛ ̨̛̛̛̱̦̺̙̣ ̯̬̱̪̌ ̦̌
̡̨̬̦̔̌̌, ̨̨̖̯̔̔ ̨̭̯̦̣̌̌̌ ̨̭̥̌ ̸̖̬̦̌ ̪̖̪̖̣ ̛ ̛̛̭̯̬̯ ̦̌ ̵̪̬̌ ̡̨̛̭̯; ̛ ̨̨̥̭̯̯́ ̦̌ ̡̣̯̌̔̌̌
̨̨̭̯̦̣̌̌ ̡̛̦̖̌̏ ̨̨̖̪̣̦̍̔̚ ̛ ̨̨̣̐. ʻ̨ ̌̚ ˃̛̱̬̦ ̡̨̛̛̪̣̌̚ ̨̬̐̍ ̛ ̥̱ ̛̛̛̦̣̔̐̌̚ ̨̛̥̣̐̌ ̯̥̌,
̡̨̻̖̯̔ ̛̣̍ ̪̦̣̌̔̌, ̌ ̨̔ ̨̦̖̐ ̨̨̛̛̪̣̙̣ ̨̛̭̯̬̹̖̦́ ʧ̱̬̯̦̌̐. ʰ ̡̨̨̯̐̌ ̸̡̨̛̭̏ ̨̛̭̻̬̹̣̏ ̛
̶̨̨̛̪̖̭̦̪̜̯̖ ̦̌ ̴̛̖̣ ̛ ̣̖̀̔ ̨̐ ̨̡̛̪̣̣̌̌, ̡̡̛̬̜̌̌̏̌̚̚ ̌̚ ̵̨̬̬̭̯̯̌̍̌ ̦̌ ˃̱̬̥̬̌̍̌ ̛ ̡̨̬̭̯̯̌̌̌
̦̌ ʻ̛̛̦̖̣, ̨̖̦̌̔̚ ̨̡̛̣̖̣̔̏ ̵̻̬̱̏ ̨̛̥̣̯̐̌̌ ̬̥̖̦̐̌̌̔ ̛̭̏ ̡̡̥̻̌; ̛ ̦̌ ̨̦̖̐ ̴̛̖̣̯̖ ̡̛̛̭̖̣̚ ̭
̨̡̛̛̬̯̭̔̌ ̛̬̱̦:

˃˄ˀʰʻ ˃˄ˀʤʺʥʤˀ ʪʤʧʻʰˀ ʧʸʤ˄ˀ˄ʻʧʤ

ʤ ̨̪-̨̣̱̔ ̛̛̛̪̭̣̌̚ ̨̭̻̺:

ʻʰʫʻʽˀ ʻʰʻʰʫʸ

ʤ̣̌ ̯́ ̦̖ ̛̣̍̌ ̯̥̌ ̛ ̡̨̛̦̜ ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̱̦̣̌̚ ̡̦̻̖̌̔ ̭̌ ́ ̨̛̯̦̖̭̣ ̵̛̣̦̯̖̌̔ ̨̛̏̔ ̦̌
˃̛̛̖̣̦̐.

˃̻̜ ̭̻̬̹̏̏̌ ˀ̡̻̯̌̌̚̚ ̌̚ ̶̖̯̔̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ Ͷ

̦̜̌-̻̣̯̔̐̌̌ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏ ̛̣̍̌̌̔ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔.

ˁ̣̖̔ ̛̖̣̯̐̍̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ʻ̨̛̖̦̬ ʺ̨̨̬̯̐ ̨̨̨̛̭̣̏̍̔ ˈ̛̱̬̦ ̨̯ ̪̣̖̦, ̌̚ ̔̌ ̛̛̪̻̣̦̚


̨̡̬̜̔̌ ̛̣́̚ ̛̭ ̛̥̭̻̣̌̚. ˁ̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̡̛̭̯̦̖̌ ˈ̛̱̬̦ ̭̖ ̨̬̣̔̍̌ ̨̔ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭ ̛ ̖̦̔̌ ̸̖̖̬̏
̛̭̯̦̣̐̌ ̨̯ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏ ̨̔ ̨̨̥̭̯̯́, ̡̨̻̖̯̔ ̛̣̍ ̨̛̬̖̦̐̚ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛ ̡̨̻̖̯̔ ̡̬̜̌ ʶ̖̌̍̔
ʻ̖̬̥̬̯̌̌̌ ̭̖ ̛̛̣̔̐̌̚ ̨̛̣̖̥̯̐́ ̡̡̥̻̌. ʶ̡̨̌̏ ̨̭̯̦̣̌̌ ̯̥̌ ̖ ̡̨̬̦̌̌̌̚̚ ̨̪-̨̣̱̔:

ˈ̛̱̬̦ ̸̨̖̍̌ ̦̖ ̣̖̣̐̔̌ ̡̡̥̻̌̌, ̨̨̺̯̌̚ ̦̖̣̌̚ ̡̡̨̌̏ ̖ ̸̨̛̭̖̖̦̚ ̦̌ ̨̦̖̐; ̌ ̸̨̛̯̖ ̥̱ ̛̛̣̍
̛̖̣̣̌̍́̌̚̚, ̸̖ ̦̖ ̖ ̭̥̌. ʦ ̡̭̦̯́̌̌ ̦̌ ̡̡̥̻̌̌ ̛̣̍̌ ̸̡̨̛̛̣̖̦̣̌ ̪̬̖̻̬̖̦̐̍̌ ̴̛̱̬̐̌. ʿ̸̛̛̬̣̣̌̌
̦̌ ̨̖̥̦̍̔̌̚ ̶̛̭̯̬̌̌, ̨̭̣̥̖̦̌ ̨̯ ̻̬̭̯̯̏̌̌̚ ̛ ̯̻̜ ̛̦̱̬̖̦̌̚, ̸̖ ̦̖ ̨̬̻̺̣̍̌̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌
̨̨̨̦̖̯̐̏ ̛̦̖̔̏̌; ̨̦ ̭̖̏ ̨̺̖ ̸̨̛̣̣̌, ̸̖ ̛̛̬̪̯̖̔ ̜ ̡̨̦́̐̌ ̭̌ ̛̛̣̍ ̡̛̭̻̪ ̨̛̖̙̔̔. ʰ ̨̡̨̯̔̌
ˈ̛̱̬̦ ̨̭̯̣́ ̖̥̻̣̖̦̍̏̚, ̯́ ̨̯̥̖̯̦̣̌̌ ̶̛̪̬̣̯̌̌̏̌̌ ̛̭ ̸̡̡̱̣̌̌ ̛ ̨̦̍̌̏ ̛̦̣̏̔̐̌̌ ̶̛̣̖, ̨̛̛̪̯̚ ̛
̨̨̖̱̥̣̍́̚ ̡̨̯̌ ̶̥̱̱̦̌ ̦̌ ̨̻̣̔̐ ̪̬̖̭̣̖̦̔̏̌ ̡̻̣̏. ˁ̯̬̌̌ ̛̣̍̌ ̛ ̨̪̖̣̣̍́̌, ̭ ̛̯̻̦̣́̚ ̨̦̭ ̛
̨̛̭̯̬̹̖̦ ̛̻̍̚, ̛ ̭ ̡̨̛̭̯̖̣̏̌ ̡̬̻̌ ̻̬̪̣̔̌̌ ̪̣̺̌̌ ̵̻̬̱̏ ̛̻̬̯̖̐̔ ̛̭. ʤ̣̌ ̛̖̦̻̙̏̔̚ ̨̛̯̪̬̣̌̏̌
̨̬̏̚ ̡̻̥ ̨̦̖̐ ̛ ̨̯̐̌̏̌ ˈ̛̱̬̦ ́ ̨̪̦̣̌̚; ̨̨̺̯̌̚ ̡̥̬̌̌ ̸̨̛̯̖ ̜ ̭̖̐̌ ̔̌ ̛̛̣̍ ̛̖̱̥̦̍̚ ̛ ̛̪̻̣̦ ̭̻̭
̵̭̯̬̌, ̨̺̖ ̣̖̭̯̣̍́̌ ̏ ̵̯́ ̨̦̌́ ̡̛̭̬̌, ̡̨̨̯́ ̡̨̦́̐̌ ̜ ̨̦̖̭̣̔̌ ̨̛̥̖̯ ʫ̣̖̖̦̔̏ Ͷ ̦̜̌-̨̬̯̐̔̌̌ ̛
̦̜̌-̡̪̬̖̬̭̦̯̌̌̌ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏ ̨̨̛̪̬̭̯̭̥̻̬̯̦ ̛̙̖̦ ̦̌ ̛̬̖̦̯̖̔̏ ̬̖̥̖̦̏̌.

Ͷ ʫ̣̖̖̦̔̏! ʫ̣̖̖̦̔̏! Ͷ ̨̡̛̪̬̦̣̏̌ ̭̖ ˈ̛̱̬̦, ̌ ̯́ ̭̖ ̛̛̪̬̣̌̏̌̚, ̛̣̯̦̣̌̌̌̚ ̦̪̬̖̌̔ ̛ ̨̯̜


́ ̵̨̪̦̣̔̏̌̌ ̏ ̡̛̪̬̖̬̻̯̖̐̔ ̛̭.

Ͷ ʻ̜̌-̭̖̯̦̖ ̛̹̔̏̌ Ͷ ̨̛̪̬̥̻̣̣̏̌ ̯́. Ͷ ˃̻̬̖̏̔ ̨̻̣̔̐ ̯̖ ̸̵̡̌̌.

Ͷ ʺ̸̬̖̦̌ ̖̍ ̪̻̯̯́ Ͷ ̨̯̻̬̦̣̏̌ ̨̯̜. Ͷ ʰ̥̔̏̌, ̡̨̨̯̐̌ ̨̥̐̌.

Ͷ ʤ̣̌ ̸̖̖̏ ̖ ̡̨̻̭̦ Ͷ ̡̬̖̣̌ ̯́. Ͷ ˃̻̬̖̏̔ ̡̨̻̭̦. ʻ̥́̌ ̛̐ ̸̖̖̏.

Ͷ ʯ̦̥̌ Ͷ ̡̣̌̌̚ ̨̯̜. Ͷ ʻ̨ ̛̯ ̨̺̖ ̛̭ ̡̯̱.

ʤ̣̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̛̻̬̣̏̌̌̚̚:

Ͷ ʻ̖ ̨̻̣̌̔̐̚. ʦ̸̖̖ ̨̬̥̔̐̌́. ˍ̖ ̛̭ ̨̛̯̔̌ ̭̻̭ ̶̨̭̣̻̦̖̯. ʻ̥́̌ ̛̐ ̸̖̖̏. Ͷ ʰ ̯́ ̭̖


̸̡̨̛̪̣̏̌ ̏ ̪̣̺̌̌ ̥̱. Ͷ ʺ̡̨̣̌ ̬̖̥̖̏ ̨̭̯̌̏̌, ̯̱̜̌̚ ̛̥ ̡̛̙̌, ̡̨̌ ̦̖̹̌̚! ʶ̡̌ ̨̐ ̖ ̛̦̥̖̬̣̌̌?

ʤ̣̌ ˈ̛̱̬̦ ̦̖ ̨̨̨̛̯̬̣̐̏, ̨̭̥̌ ̭̖̦̣̔̌ ̨̔ ̡̡̥̻̌̌ ̭ ʺ̨̬̖̦̏ ̏ ̡̛̪̬̖̬̻̯̖̐̔ ̛̭; ̛ ̸̨̪̖̖̏ ̦̖
̡̛̛̬̖̣̚ ̛̦ ̱̥̔̌; ̌ ̡̨̨̯̐̌ ̶̨̭̣̻̦̖̯ ̨̣̣̌́̚̚, ʺ̨̬̖̦̏ ̵̻̻̦̣̏̔̌̌̚, ̛̭̯̭̦̣̌̌ ̨̬̔̌̏̚ ̡̬̻̯̌̌ ̥̱ ̛
̭̖ ̨̯̪̱̭̦̣̌̌ ̨̨̛̦̖̪̙̦̔̏; ̛ ˈ̛̱̬̦ ̬̬̣̌̍̌̚, ̸̖ ̖ ̥̻̬̯̏̌.

ˀ̨̨̨̛̭̣̖̔̏

{img:hurin-image1.png|ˀ̨̻̯̔ ̦̌ ˈ̨̬̌̔ ̛ ̨̦̬̻̯̌̔ ̦̌ ˈ̣̖̯̌}

{img:hurin-image2.png|The House of Hador & the People of Haleth}

{img:hurin-image3.png|ˀ̨̻̯̔ ̦̌ ʥ̨̖̬}

{img:hurin-image4.png|The House of B̘or}

{img:hurin-image5.png|ʦ̛̣̖̯̖̣̯̖̌̔ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔}

{img:hurin-image6.png|The princes of the Noldor}


ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖

(1)

ˀ̨̯̌̏́̚ ̦̌ ̡̛̛̖̣̯̖̏ ̛̣̖̖̦̐̔

˃̛̖̚ ̨̛̛̥̭̻̬̦̏̌̏̌̚̚, ̨̦ ̛̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̛̪̬̖̦̔̌́ ̨̯̦̔̌̏̌ ̡̛̪̻̯̏̌̚ ̻̣̯̏̔̐̌̌ ̛ ̨̭̣̙̦̌


̨̛̛̭̯̬́ ̦̌ ʦ̛̣̬̌̌, ̴̛̖̣ ̛ ̣̖̀̔ ̻̏̏ ʦ̨̛̣̦̬̌ ̛ ʧ̨̛̣̖̥̯̖ ̛̖̥̚; ̛ ̪̬̖̚ ̨̛̛̦̯̖̐̔ ̭̣̖̔ ̡̨̯̌
̨̛̛̭̯̣̌̏̚ ̨̛̦̖̻̬̹̖̦̔̏ ͣʰ̛̱̖̦̯̖̐̍̚ ̛̣̖̖̦̐̔͞, ̺̍̌̌ ̛̥ ̨̻̬̦̣̍̌ ̬̻̐̍ ̦̌ ̨̪̬̯̌̌̚ ̛ ̸̨̪̦̣̌̌̚
̨̬̯̌̍̌ ̵̻̬̱̏ ̻̣̔̐̌ ̨̪̖̥̌ ̭̻̭ ̛̣̖̌̐̌̏̚ ͣ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ˈ̨̛̱̬̦̏ ̛ ʧ̨̣̬̱̦̔ ʪ̡̨̬̦̻̯̌͞, ̨̪-̡̨̻̭̦
̪̬̖̻̬̦̯̏̌̌ ̏ ̨̪̬̖̬̯̖̦̌̍ ̛̬̦̯̏̌̌ ̦̌ ͣʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞. ˃̨̏̌ ̨̭̯̦̣̌̌ ̏ ̸̨̨̦̣̯̌̌ ̦̌ 20-̯̖
̨̛̛̦̐̔, ̡̨̨̯̐̌ ̛̣̍ ̸̦̦̖̦̌̌̚ ̏ ˄̛̛̦̖̬̭̯̖̯̏̌ ̏ ʸ̛̜̭̔. ʯ̌ ̛̯̌̚ ̨̪̖̥̌ ̨̛̪̣̣̏̌̚̚
̨̡̛̭̯̬̦̣̜̭̯̌̌̐̌̌ ̛̛̣̯̖̬̯̦̌̌̏̌ ̡̭̯̻̪̌ (̵̨̨̛̭̯̯̬̦̯̏̌̌ ̴̨̬̥̌ ̦̌ ͣʥ̴̨̛̖̱̣̏͞ ̛̬̱̔̐
̨̡̨̡̛̦̣̭̭̦̭̌̐̌ ̸̨̛̛̪̖̯̦ ̨̛̯̬̏̍), ̡̛̦̣̜̌̌̐̌ ̵̻̬̱̏ ̛̭̻̬̖̥̖̦̦̏́ ̡̛̛̦̣̜̭̌̐ ̨̛̭̯̬̯̖̐ ̴̨̛̬̥ ̦̌
̛̱̬̖̦̯̖̔̌ ̸̡̛̛̭̬ ̛ ̸̦̣̦̯ͣ̌̌̌̌ ̛̬̥̌͞, ̛̭̪̦̌̏̌̚ ̨̯ ̛̬̖̦̯̖̔̏ ̨̛̪̖̯Ͷ ̛̱̥̖̦̖, ̏ ̡̨̨̖̯
̨̛̪̭̯̦̣̐̌ ̸̡̨̛̛̣̯̖̣̦̀̚ ̨̨̥̜̭̯̬̭̯̌̏ ̨̪̔ ̦̜̌-̸̛̛̬̣̦̌̚ ̴̨̛̬̥, ̨̯ ̸̛̛̬̥̯̦̔̌̌́ ̨̛̣̔̌̐ ̏
ͣʯ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌ ̦̌ ʥ̨̨̖̬̯̦̯͞ ̨̔ ̛̖̣̖̯̐́̌ ̌̚ ̵̨̬̯̌̌, ̛̪̦̣̌̔̌ ̏ ̡̛̯̯̍̌̌ ̦̌ ʿ̨̡̛̖̣̖̦̬̭̯̖ ̨̪̣́.
ʤ̛̛̣̯̖̬̯̦̯̌̏̌̌ ̨̪̖̥̌ ͣʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞ ̖ ̦̜̌-̻̣̯̔̐̌̌ ̥̱ ̨̯̬̏̍̌ ̏ ̛̯̌̚ ̡̭̯̻̪̌, ̵̡̛̦̻̬̣̜̌̔̏́
̖̔̏ ̵̛̛̣́̔ ̵̛̭̯̌; ̛ ̭̖̏ ̡̪̌ ̨̯̜ ́ ̛̥̭̣̣̌́̚ ̏ ̯̻̜ ̛̺̖̬̔ ̛̥̺̌̌̍, ̸̖ ̡̛̻̪̬̖̏ ̛̻̣̙̦̯̔̌̌ ̜
̛̭̯̦̣̐̌ ̏ ̨̨̨̛̪̖̭̯̦̖̯̏̏̏̌ ̨̭̥̌ ̨̔ ̨̛̦̪̖̦̖̯̌̌̔ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌ ̭̬̖̺̱ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̌ ̭̖̯̦̖ ́
̨̛̛̭̯̣̌̏̚. ʶ̨̯̌ ̦̖̥̌̚ ̨̺̖ ̡̨̡̨̣ ̛̛̭̻̯̍́ ̨̯ ͣʰ̛̱̖̦̯̖̐̍̚ ̛̣̖̖̦̐̔͞ ̖ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̨̛̪̹̖, ̦̥́̌
̛̭̻̥̦̖̦̖, ̸̖ ̏ ̨̛̯̚ ̥̺̌̌̍ ̵̛̍̌ ̛̛̣̍ ̨̛̪̯̬̖̦̍ ̨̺̖ ̨̨̥̦̐ ̵̛̛̣́̔ ̵̨̛̭̯̖̏; ̌ ̛̖̦̔ ̨̛̯̬̏
̛̬̦̯̏̌̌, ̡̪̬̖̻̭̺̏̌ ̏ ̨̪-̬̦̖̦̌ ̨̥̥̖̦̯ ̨̯ ̡̬̌̌̌̚̚, ̖ ̸̨̛̪̯ ̨̨̜̦̔̏ ̨̪-̻̣̻̔̐ ̨̯ ̛̪̻̬̏́ ̛̬̦̯̏̌̌
̨̔ ̭̻̺̯̌̌ ̸̨̡̯̌.

ʦ ̛̯̌̚ ̸̭̯̌ ̨̯ ̣̖̖̦̯̐̔̌̌ ̌̚ ʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦, ̡̨̨̯́ ̺̍̌̌ ̛̥ ̱̭̪̣́ ̔̌ ̨̛̛̣̙̚ ̏ ̨̭̯̏́̌
̛̛̣̯̖̬̯̦̌̌̏̌ ̨̪̖̥̌, ̭̯̬̯̌̌̌ ̨̛̛̭̯̬́ ̨̯ ͣʶ̛̦̐̌ ̦̌ ̛̛̱̖̦̯̖̐̍̚ ̛̣̖̖̦̐̔͞ ̖ ̨̭̻̺̖̭̯̖̦̏
̛̬̹̬̖̦̌̌̚ ̛ ̸̨̻̣̖̦̌̔̍̌̚. ʻ̜̌-̛̖̣̖̙̥̌̍̌̚ ̖ ̨̪̯́̏̌̌ ̦̌ ̡̛̛̖̣̏́ ̨̪̖̥̖̦̔̚ ̬̐̌̔-̡̨̬̖̪̭̯
ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̛ ̨̛̛̹̬̦̯̖̍ ̛̖̥̚ ̦̌ ̛̣̖̦̯̏̌̔́̌ ̥̱ (̶̖̦̯̬̣̖̦̌ ̖̣̖̥̖̦̯ ̦̖ ̨̭̥̌ ̏ ̣̖̖̦̯̐̔̌̌ ̌̚
˃̛̱̬̦ ̛ ʻ̨̛̖̦̬, ̨̦ ̛ ̏ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̦̌ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔ ̦̌ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚), ̭ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̦̌
̡̛̖̥̖̖̣̭̯̖̔̚ ̛̖̥̚ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̡̨̨̖̯ ̛̦ ̔̌̏̌ ̡̪̬̯́̌̌ ̨̨̻̥̙̦̭̯̏̚ ̔̌ ̻̬̦̖̥̚
̛̛̥̬̦̯̖ͣ ̛̱̥̖̦́͞ ̦̌ ̛̬̖̦̔̏́ ̭̯̏́ Ͷ ̌ ̡̛̯̌̏̌ ̨̛̥̖̐̏ ̭̌ ̡̛̬̖̔ ̛ ̨̡̛̭̻̦̔. ʰ̡̛̜̔̏̌ ̦̌ ̀̐
̨̡̪̬̜̌ ̡̬̖̌ ʻ̨̬̌̐, ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̛̦̖̯̐̏́ ̡̛̭̪̻̯̦ (̏ ̨̦̭̯̺̯̌́̌̌ ̡̛̦̐̌ ̨̯̏̌ ̖ ʧ̨̛̦̬̏̔) ̨̡̛̛̯̬̣
̛̖̥̯̖̚ ̨̡̨̨̣ ̵̨̏̔̌ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̨̛̛̪̬̦̏̔ ̨̛̪̱̭̯̖̣:

͙ ̛̣̖̣̏̚ ̏ ̨̣̭̯̍̌ ̨̬̦̌// ̭ ̶̴̛̻̦̣̌ ̨̨̡̛̹̏;

̪̬̖̚ ̨̪̣̯́̌ ̨̛̪̣̦̔// ̛ ̡̛̪̬̖̬̭̦̌ ̛̛̦̏

̪̻̯ ̛̪̱̭̯̦̖̦ ̨̖̣̏̔,// ̨̪̬̦̌̚ ̨̛̣̍ ̸̡̨̛̭̏,


̨̣̖̭̖̏, ̛̛̣̏̌̔,// ̣̻̻̯̐ ʻ̨̨̡̛̬̯̬̦̭̌̐̔,

̡̛̬̖ ̨̨̛̛̬̥̦̣̏,// ̌̔̚ ̡̛̛̬̯̌ ̡̛̛̭̬̯.

ʸ̡̛̻̭̌̏ ̨̛̣̪̯̌// ̛̚ ̵̛̣̖ ̛̣̖̙̣̌

̡̭̹́̌ ̖̍̚ ̨̛̭̯̪̦̦̌;// ̏ ̛̻̭̯̯̖̐ ̛̛̬̦̐̌̔

̸̡̛̛̭̯̻̣̯̖̍ ̛̭̯̬̻̥̦// ̭̥̌-̛̭̥̌ ̸̛̭̯̻̬̣̌;

̨̬̏̚ ̸̨̯̬̖̦̏̌ ̪̖̬̣̏̏̌// ̡̨̭̜̏́ ̵̬̻̏ ̻̬̖̭̖̦̔̏

̛ ̛̯̬̖̏ ̛̯̬̖̪̯̺́// ̛̭̣̱̹̣̌ ̌̚ ̡̛̭̯̻̪;

̨̪̭̬̖̔ ̨̨̯̪̣ ̪̣̦̖̌̔// ̡̛̯̬̻̪ ̛̐ ̨̛̛̪̣̍.

ʰ ̯̻̜ ̥̯̔̏̌̌̌ ̶̛̛̪̻̯̖̹̖̭̯̖̦̏ ̛̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ̨̛̪̬̯̯̖ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̏ ̡̛̣̭̱̬̯̌̌ ̦̌


ʻ̨̬̌̐:

̦̌̔ ̨̛̯̖̏̔ ̛̬̺̏́// ̭ ̵̛̛̬̖̦̏ ̨̛̻̬̯̪̏

̛̻̭̖̣̏ ̭̖ ̛̭̯̬̻̥̦// ̵̨̻̬̖̏̏ ̡̛̛̭̣̭̯̌;

̛ ̌̔̚ ̬̖̔ ̻̬̖̯̔̏̌// ̣̻̦̖̭̯̔̐̌ ̯̖̬̭̌̌

̭̻̭ ̸̡̛̛̭̯̻̣̍ ̛̭̯̬̻̥̦,// ̸̛̭̖̖̦ ̏ ̡̭̣̯̌̌̌,

̛̛̹̬̖̣ ̭̖ ̨̛̹̬̥// ̯̥̌ ̦̭̬̖̌̔ ̡̨̦̣̦̌̌.

ʿ̨̛̬̯ ̸̨̛̪̣̱̥̬̦̌,// ̨̛̭̖̭̯̏̔ ̛ ̨̛̭̯̬̐

̛̖̖̣̚ ̨̨̣̖̺̏̚;// ̛̻̦̖̬̔ ̛̖̖̣̔̍

̨̛̬̐̔ ̛̐ ̛̬̖̣̐̌̔;// ̛ ̛̬̥̦̐̌̌̔ ̛̪̦̯̌

̨̛̖̣̏̔ ̻̬̯̖̙̏̌// ̦̌ ̛̬̯̏̌ ̨̡̛̛̭̏

̏ ̡̛̥̻̦̯̖̌ ̡̡̛̬̖̪// ̨̡̨̻̣̔̍ ̡̨̛̪̦̏̌.

ʯ̨̛̣̖̦̌̏ ̨̯ ̴̛̖̣̯̖, ̥̯̔̏̌̌̌ ̛̛̣̍ ̛̻̖̖̦̏̏̔ ̪̬̖̚ ̨̛̪̬̯̯̖, ̡̨̨̛̯ ̭̖ ̨̛̛̯̬̣̌̏̚ ̌̔̚ ̵̯́:

ˁ̯̻̬̙̖̦̖ ̛ ̡̨̛̭̬̪̯// ̛̭̣̖̣ ̭̖, ̌ ̭̖̯̦̖

̵̨̬̦̣̐̌ ̬̻̥̐ ̨̬̻̥̖̦̐̏;// ̭ ̯̻̯̖̦ ̸̛̛̯̯̯̦̖̦̌

̨̛̪̬̯̯̖ ̛̪̬̖̖̣̦̔// ̪̻̯́ ̡̪̌ ̡̛̛̛̪̬̬̣,


̌ ̡̻̦̯̖̙ ̨̡̨̪̬̖̦̍// ̏ ̛̪̱̭̯ ̡̨̨̛̛̬̬̔

̭̱̬̦̣̌ ̭̖ ̛ ̵̛̭̯̦̣̌// ̏ ̨̨̭̖̯̖̏̔̏ ̡̛̛̭̬̯;

̡̭̖̦̣̌ ̯̥̌ ̡̛̭̖̯̣̻̯̏.// ʿ̨̭̣̖ ̛̐ ̨̛̪̖̣̏

̨̪ ̸̛̭̱̥̬̦̌ ̛̭̯̻̣̍,// ̛̭̯̖̣̖̺ ̭̖ ̏ ̨̭̯̬̻̥̦;

̛̛̭̣̣̌̚ ̭̻̭ ̭̯̬̙̌̌// ̡̭̯̻̪̌ ̨̛̪̬̔ ̡̭̯̻̪̌

̸̡̌ ̨̬̖̔̔ ̛̭̻̬̖̣̚// ̨̭̣̌̍ ̔̌ ̭̖̯̣̖̯̏́

̴̡̛̣̌ ̭̬̖̔ ̡̭̱̥̬̌̌;// ̡̛̭̯̻̪ ̡̨̛̛̱̭̬̣

̛ ̸̨̛̱̣̔ ̵̛̣̱̐// ̨̣̭̖̐̌̏ ̔̌ ̻̦̯̐̐̌.

ˁ̨̻̯̏̔ ̛̛̛̭̣̏̚ ̭̖// ̏ ̡̛̭̖̦̯̖ ̛ ̡̨̨̭̬

̌̔̚ ̨̜̌̏̚ ̦̖̪̖̦̏̌̚// ̛̻̬̦̣̌̚ ̭ ̸̨̪̱̔̌

̨̭̬̍ ̸̭̥̻̣̦̌ ̛ ̵̛̭̯̦̣̌// ̦̌ ̶̨̛̛̭̯̯ ̡̛̭̖̦

̏ ̨̡̪̣̱̥̬̌ ̨̨̪̬̭̯̬̖̦// ̨̪̔ ̨̨̛̪̯̦ ̛̛̪̺̦

̡̨̥̻̣̥ ̔̌ ̛̐ ̸̡̌̌.

ʻ̨ ̡̯̖̭̯̻̯ ̨̯ ͣʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞, ̛̪̬̖̖̦̏̔ ̏ ̨̦̭̯̺̯̌́̌̌ ̡̛̦̐̌, ̡̛̦̌̏̌̚ ̨̭̥̌ ̨̡̨̯̣̏̌:

ʤ ̨̪̭̣̖ ̛̭̯̦̣̌̌, ̨̛̻̬̦̣̍̌ ̬̻̐̍ ̦̌ ʫ̜̯̖̣ ʰ̛̬̦̏ ̛ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̦̌ ̀̐ ̨̡̪̬̜̌ ̨̬̖̖̯̖̍̐̏ ̦̌


ʻ̨̬̌̐, ̨̡̨̯̔̌ ̛̛̣̍ ̨̛̣̖̦̌̏̚ ̨̯ ̬̱̪̐̌ ̴̛̖̣-̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚̚ ̛ ̨̛̯̖̖̦̏̔ ̡̨̯̌ ̶̛̛̪̣̖̦̦ ̏ ̨̪̯̜̦̯̌̌̌
̡̨̬̖̪̭̯.

˃̻̜ ̛̛̪̬̭̯̦̣̐̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

ʶ̡̌ ̭̖ ̖ ̨̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ̨̯̏̌? ʿ̨-̨̦̣̱̌̔ ̺̖ ̭̖ ̨̛̪̯̥̌ ̔̌ ̨̨̨̯̬̐̏́ ̦̌ ̨̛̯̚ ̨̻̪̬̭̏.

ʰ̣̖̙̐̔̌̚ ̭̻̭̖̥̏ ̨̛̭̱̬̦̐, ̸̖ ̸̡̨̛̭̏, ̡̨̨̖̯ ̺̍̌̌ ̛̥ ̖ ̛̦̪̭̣̌̌ ̏ ̨̭̯̏́̌ ̛̛̣̯̖̬̯̦̌̌̏̌


̨̪̖̥̌ ̌̚ ˃̛̱̬̦, ̖ ̨̨̭̻̯̬̖̦̏ ̏ ʸ̛̜̭̔, ̛ ̸̖ ́ ̖ ̨̛̛̭̯̣̌̏̚ ̏ ̡̬̌́ ̦̌ 1924 ̛̛̣ ̸̨̨̦̣̯̌̌ ̦̌ 1925
̨̛̦̐̔̌; ̣̌̌ ̨̺̌̚ ̨̐ ̖ ̨̛̭̯̬̣ ̺̖ ̛̭ ̨̭̯̦̖̌ ̨̛̦̖̖̭̯̦̏̚. ʻ̖ ̖ ̯̜̦̌̌ ̸̨̖̍̌ ̡̻̥ ̡̡̨̌̏ ̭̖ ̖ ̸̨̛̦̭̣̌
̨̪̭̣̖ Ͷ ̪̬̖̚ ̨̨̣̯̯́ ̦̌ 1925 ̨̛̦̐̔̌ ̨̯̜ ̵̨̪̦̣̔̏̌̌ ̨̦̏̌ ̨̪̖̥̌ ̏ ̭̻̭̖̥̏ ̸̛̬̣̦̌̌̚ ̡̭̯̻̪̌,
̸̨̨̛̛̭̥̭̬̦ ̛̛̬̥̱̦̏̌ ̡̛̱̪̣̖̯ ̭̻̭ ̛̣̖̌̐̌̏̚ _ʥ̣̌̌̔̌ ̌̚ ʸ̛̛̖̯̦̌_ ̛̛̣ ͣʽ̨̨̛̭̙̖̦̖̏̍̔ ̨̯
̨̨̨̬̭̯̯̍̏͞. ˃̡̌̌ ̛̛̪̬̭̯̻̪̣ ̡̻̥ ̬̱̔̐̌ ̨̯ ̛̣̖̖̦̯̖̐̔, ̡̨̨̯́ (̡̡̨̯̌ ̸̖̖̏ ̵̨̭̪̥̖̦̌) ̴̨̨̛̬̥ ̨̨̥̦̐
̨̪-̡̨̻̭̦, ̪̬̖̚ 1951 ̨̛̦̐̔̌, ̨̭̻̺ ̯̻̜ ̶̨̣̭̯̦́̌, ̛̛̦̖̭̥̌̏̌̚ ̛ ̭̖̏ ̡̪̌ ̭̻̬̦̏̌̌̚ ̭ ̨̺̯ͣ̍̌̌
̨̛̛̭̯̬́͞; ̨̨̺̯̌̚ ̯̖̥̌ ̦̌ _ʥ̣̌̌̔̌ ̌̚ ʸ̛̛̖̯̦̌_ ̖ ̣̖̖̦̯̐̔̌̌ ̌̚ ʥ̖̬̖̦ ̛ ʸ̛̱̯̖̦. ˃̨̜ ̨̛̬̯̣̌̍ ̦̌̔
̛̯̌̚ ̨̯̬̏̌ ̻̣̔̐̌ ̨̪̖̥̌ ̹̖̭̯ ̨̛̛̦̐̔ ̛ ̨̨̨̯̦̏ ́ ̨̛̛̭̯̣̌̏̚ ̪̬̖̚ ̛̭̖̪̯̖̥̬̏ 1931 ̐., ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̛̣̍
̛̦̪̭̣̌̌ ̦̌̔ 4000 ̵̛̭̯̌. ˁ̨̻̺ ̡̨̯̌ ̛̛̣̯̖̬̯̦̯̌̌̏̌̌ ̨̪̖̥̌ ͣʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞, ̡̨̨̯́ ̛̛̥̖̭̯̣̌̚
̛ ̛̦̭̣̖̣̌̔̌, ̛̯̌̚ ̨̪̖̥̌ ̪̬̖̭̯̣̔̌̏́̏̌ ̭̻̺̖̭̯̖̦̏ ̡̦̪̬̖̻̌̔ ̏ ̨̬̌̏́̚ ̦̌ ̸̨̪̻̬̦̣̦̯̏̌̌̌̌
ͣʰ̱̖̦̐̍̌̚ ̣̖̖̦̐̔̌͞ ̌̚ ʥ̖̬̖̦ ̛ ʸ̛̱̯̖̦.

ʿ̬̖̚ 1926 ̨̛̦̐̔̌, ̨̡̨̯̔̌ ̛̣̍̌ ̏ ̪̻̣̖̦ ̵̨̔ ̨̬̯̯̌̍̌̌ ̦̌̔ _ʥ̣̌̌̔̌ ̌̚ ʸ̛̛̖̯̦̌,_ ̨̯̜
̛̦̪̭̣̌̌ ͣʥ̡̛̖̣̖̙ ̌̚ ̨̨̛̛̥̯̣̯̐́̌͞ ̶̨̛̭̪̖̣̦̌ ̌̚ ˀ. ˄. ˀ̨̖̜̦̣̭̔, ̡̨̨̜̯ ̛̣̍ ̨̦̖̐̏ ̸̛̱̯̖̣ ̏
̡̨̨̛̛̬̥̦̥̭̯̍̐̌ ̸̛̛̱̣̺̖ ͣʶ̬̣̌ ʫ̱̬̔̌̔͞, ̌̚ ̔̌ ̨̛̭̦̍́ ̨̨̛̭̦̯̖ͣ̏ ̦̌ ̛̛̛̣̯̖̬̯̦̌̌̏́ ̛̬̦̯̏̌̌ ̦̌
̣̖̖̦̯̐̔̌̌ ̌̚ ˃̛̱̬̦ ̛ ̡̨̬̦̔̌̌͞. ˃̨̛̚ ̡̡̬̯̻̌ ̡̨̛̬̻̪̭ ̨̯ ̛̜̭̖̯̦̔̏̌̌ ̸̛̪̖̯̦̌ ̶̛̛̭̯̬̦̌ ̖
̨̪̬̖̦̥̖̬̖̦̔̌ ̛̦̪̭̦̌̌ ̡̨̯̌ ̬̖̥̖̀̚ ̏ ̨̭̖̹̦̐̌ ̸̨̡̨̛̛̭̯̬̖̭ ̬̖̥̖̏ ̭ ̸̡̨̛̣̦̖̦̌ ̛̭̯̣; ̛ ̭̖̏ ̡̪̌
̨̯̜ ̖ ̨̯̪̬̦̯̌̏̌̌ ̸̨̡̯̌ ̌̚ ̛̭̣̖̺̯̖̔̏̌ ̛̛̖̬̭̏ ̦̌ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ (̡̥̬̌̌ ̨̯̏̌ ̛̥̖ ̭̖̏ ̨̺̖ ̔̌ ̦̖
̛̪̬̭̻̭̯̏̌ ̯̥̌). ʻ̨ ̡̛̻̪̬̖̏ ̸̖ ̏ ̡̯̖̭̯̌ ̖ ̨̛̣̙̖̦̌̚ ̶̣̯́̌̌ ̸̨̨̛̛̥̯̣̦̐̌ ̶̶̡̨̛̦̖̪́, ̨̡̖̯̻̯̍ ̦̌
̨̨̬̭̯̐̔ ̨̦́̏ ̖ ̣̖̖̦̯̐̔̌̌ ̌̚ ˃̛̱̬̦ Ͷ ̛ ̛̛̦̭̯̦̌̌, ̨̨̪̻̣̦̯ ̛̣̖̌̐̌̏̚ ̦̌ ̡̨̛̬̻̪̭̌ ̖ ͣʥ̡̛̖̣̖̙ ̌̚
̨̨̛̛̥̯̣̯̐́̌ ̭̻̭ ̶̛̭̪̖̣̦̌̌ ̨̡̯̪̬̯̌̌ ̡̻̥ «ʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦»͞, ̡̨̨̖̯ ̛̔̌̏̌̚ ̛ ̣̦̯̐̌̏̌̌ ̶̖̣ ̦̌
̨̨̨̦̖̯̐̏ ̭̻̭̯̦̖̌̏́.

ʿ̬̖̚ 1930 ̐. ̨̹̻̣̔ ̬̖̔ ̦̌ ̨̨̥̦̐ ̨̪-̭̻̺̖̭̯̖̦̏̌ ̨̯̬̏̍̌, _ʶ̱̖̦̯̌ ʻ̨̨̛̣̬̦̔̏̌_


(ͣʰ̨̛̭̯̬́ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔͞ Ͷ ̨̨̺̯̌̚ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖ ʻ̨̨̛̣̬̔ ̖ ̶̖̦̯̬̣̦̯̌̌̌ ̯̖̥̌ ̏
ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞). ˃́ ̵̨̨̛̪̬̙̔̌̚ ̡̨̪̬́ ̨̯ ͣʥ̡̛̖̣̖̙̯̖͞ ̛ ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̨̛̭̣̦ ̛̛̬̹̬̣̌̚ ̛̛̪̬̖̹̦̔́
̡̯̖̭̯ ̛ ̨̐ ̛̪̬̖̭̯̣̔̌̏ ̏ ̸̣̖̔̌ ̨̪-̻̬̹̖̦̌̏̚ ̛̏̔, ̺̍̌̌ ̛̥ ̭̖̏ ̨̺̖ ̛̙̣̏̔̌ _ʶ̱̖̦̯̌_ ̡̨̯̌
_̨̨̺̺̍̍̌̏̌ ̯̬̱̔_, ̬̖̥̖̀̚ ̦̌ ̸̣̖̔̌ ̨̪-̨̛̯̍̐̌ ̨̨̛̪̖̭̯̯̖̣̦̏̏̏̌ ̛̛̖̔, ̡̡̨̯̌ ̨̭̦́ ̸̛̛̣ ̨̯
̨̨̛̪̣̖̯̔̌̐̌̏̚, ̏ ̡̨̨̖̯ ̨̯̜ ̸̨̛̛̬̦̚ ̸̨̛̭, ̸̖ ̨̯̏̌ ̖ ͣ_̡̡̬̯̌̌ ̨̛̛̭̯̬́_ (̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔),
̸̛̣̖̖̦̏̌̚ ̨̯ «ʶ̛̦̐̌ ̦̌ ̛̛̱̖̦̯̖̐̍̚ ̛̣̖̖̦̐̔»͞.

ʻ̖ ̛̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̬̌̍̌̏́̚, ̸̖ ̨̪ ̨̨̦̏̌ ̬̖̥̖̏ _ʶ̱̖̦̯̌_ ̖ ̪̬̖̭̯̣̣̔̌̏́̏̌̌ (̡̥̬̌̌ ̛ ̡̨̯̌


̭̻̭̖̥̏ ̨̨̣̖̦̐̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌) ̶̨̛̣̭̯̦́́ ̵̨̯̍̏̌ ̦̌ ̛̛̺̦̍̌́ ̛̥ ̨̻̬̙̖̥ͣ̏̍̌̌ ̭̯̏́͞. ˃̨̏̌ ̦̖ ̖
̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̦̌ ʿ̻̬̯̏̌̌ ̵̨̖̪̌, ̏ ̡̨̨̯́ ̭̖ ̪̬̖̻̬̦̣̏̌̌ ̨̪-̡̨̻̭̦, ̨̨̺̯̌̚ ̭̖̏ ̨̺̖ ̨̦̥̣́̌ ̨̛̦̯
ʦ̨̯̬̌, ̨̛̦̯ ˃̬̖̯̌ ̵̨̖̪̌; ̨̦̥̣́̌ ʻ̨̱̥̖̦̬, ̨̦̥̣́̌ ̵̨̛̛̯̍, ̛, ̛̬̬̌̍̌̚ ̭̖, ̨̦̥̣́̌ ʿ̬̻̭̯̖̦.
ʰ̨̛̭̯̬̯́̌ ̻̬̹̣̌̏̏̌̌̚ ̭ ʦ̡̛̖̣̯̌̌ ̡̛̯̍̌, ̏ ̡̨̨̯́ ʺ̨̨̬̯̐ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̛̣̍ ̨̪̖̖̦̍̔ ̨̯ ̛̬̱̯̖̔̐
ʥ̨̨̖̐̏ (ʦ̛̣̬̯̖̌̌), ̡̨̨̛̯ ̨ͣ̐ ̵̛̛̛̻̬̣̣̏̚ ̪̬̖̚ ʿ̨̬̯̯̌̌ ̦̌ ʥ̖̬̖̥̖̦̦̯̏̌̌̚ ̨̦̺ ̏ ʿ̨̱̭̯̯̯̌̌ ̨̯̻̏̔
ˁ̛̯̖̦̯̖ ̦̌ ˁ̖̯̏̌͞; ̛ ̺̍̌̌ ̛̥ ̛̦̪̭̣̌̌ ̏ ̡̬̌́ ̦̌ _ʶ̱̖̦̯̌: ͣ˃̡̻̌̏ ̖ ̡̬̯̌́ ̦̌ ̛̣̖̖̦̯̖̐̔_ ̌̚ ̛̦̯̖̔
̛̪̬̖̔ ̛̦̯̖̔ ̏ ˁ̛̖̖̬̦̯̖̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̦̌ ʯ̛̪̦̌̌̔́ ̭̯̏́͞.

ʯ̨̯̌̏̌ ̛̣̖̙̐̔̌̚ ̯̻̬̖̏̔ ̨̭̯̬̦̦̌, ̸̖ _ʶ̱̖̦̯̌_ ̨̯ 1930 ̐. ̡̛̻̪̬̖̏ ̸̡̨̛̭̏ ̪̬̖̭̯̣̔̌̏́̏̌


̛̛̖̦̭̯̖̦̯̔̏́ ̻̬̹̖̦̌̏̚ ̡̯̖̭̯ (̭̣̖̔ ͣʥ̡̛̖̣̖̙̯̖͞) ̦̌ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞, ̡̨̨̜̯ ̨̯̜ ̡̨̦́̐̌ ̖
̛̭̻̭̯̣̌̏. ʿ̨-̡̨̻̭̦, ̪̬̖̚ 30-̯̖ ̨̛̛̦̐̔, ̨̹̻̣̔ ̨̦̏ ̛̬̦̯̏̌̌ ̏ ̡̛̬̭̌̏ ̡̨̛̬̻̪̭, ̨̦̭̖̺ ̦̜̌-̭̖̯̦̖
̨̛̣̖̯̌̐̌̏̚ _ʶ̱̖̦̯̌ ˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌, ʰ̨̛̭̯̬́ ̦̌ ˁ̛̛̛̣̥̬̣̯̖̌._ ˃̨̜ ̖ ̨̯̬̣́̍̏̌ ̔̌ ̻̖̍̔ ̨̨̥̦̐ ̨̪-
̻̣̻̔̐ ̨̯ ̪̬̖̹̖̭̯̺̯̔̏̌̌̌ _ʶ̱̖̦̯̌ ʻ̨̨̛̣̬̦̔̏̌._ ʽ̨̭̦̦̯̏̌̌ ̛̖̔́ ̦̌ ̨̯̬̯̏̍̌̌ ̡̨̯̌ ̨̨̺̦̖̍̍̌̏̌
̦̌ ̨̛̥̯̖̏ ̛ ̛̣̖̖̦̐̔ (̛̭̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍ ̛̭ ̭̻̭ ̭̻̭̖̥̏ ̸̛̬̣̦̌̌̚ ̨̭̻̺̦̭̯ ̛ ̶̖̣, ̡̨̌ ̻̯̍̔̌ ̡̛̬̦̌̌̌̚̚
̶̨̨̣̭̯̦́) ̭̻̭̖̥̏ ̦̖ ̭̖ ̖ ̛̛̱̣̐̍̌̚ ̛ ̨̨̨̯̦̏ ̖ ̸̨̪̖̬̯̦̔̌̌ ̏ ̨̛̣̖̯̌̐̌̏̚ ͣ_ʶ̱̖̦̯̌
ˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦͙̌_ ˃̨̏̌ ̖ _̡̡̬̯̌̌ ̨̛̛̭̯̬́_, ̸̛̣̖̖̦̏̌̚ ̨̯ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̛̬̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́, ̨̪̦̖̙̖
̸̡̨̛̭̏ ̏ ̦̖́ ̖ ̡̨̬̦̌̌̏̌̚̚ ̡̨̦́̐̌ ̛ ̭̖̏ ̨̺̖ ̭̖ ̡̬̌̌̏̌̚̚ ̭̬̖̔ ʫ̛̣̬̯̖̔̌ ̨̯ ʯ̪̌̌̔̌ ̨̨̥̦̐ ̨̪-
̨̪̻̣̦ ̏ ̛̬̱̔̐ ̛̣̖̖̦̐̔ ̛ ̛̪̖̭̦͞.

ʰ̣̖̙̐̔̌̚, ̛̻̣̖̯̖̏̐̔̚ ̦̌ ̺̍̌̌ ̛̥ ̌̚ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̭̌ ̡̛̛̻̦̦̣̏̌̚ ̨̯ ̴̡̯̌̌,


̸̖ ̨̨̦̏̌, ̡̨̨̖̯ ̭̥̌ ̸̛̦̬̌̌ ̖̯̪ͣ̌ _ʶ̱̖̦̯̌_͞ ̦̌ ̨̨̭̖̯̏ ̸̨̨̯̬̖̭̯̏̏ ̪̬̖̚ 30-̯̖ ̨̛̛̦̐̔, ̖
̸̨̨̪̦̣̌̌̚ ̡̨̯̌ ̶̡̨̨̛̦̖̦̯̬̬̦̌ ̬̖̥̖̀̚, ̨̭̣̱̙̖̺ ̦̌ ̡̨̡̦̬̖̯̦̌ ̶̖̣, ̨̦ ̭̖̯̦̖ ̖ ̨̪̬̖̯̻̬̪̣́
̨̨̛̪̭̣̖̯̖̣̦̔̏̌ ̛̖̯̪̌ ̦̌ ̛̬̹̬̦̖̌́̏̌̚ ̛ ̱̭̻̻̬̹̖̦̭̯̦̖̏̏̌, ̨̡̨̯̔̌ ̨̛̱̣̌̐̍̚ ̛̏̔̌ ̦̌ ̬̖̥̖̀̚,
̨̦ ̡̛̻̪̬̖̏ ̨̯̏̌ ̨̛̪̣̌̌̚̚ ̨̯ ̨̛̛̬̦̣̐̌̌ ̵̡̬̯̖̬̦̯̌̌̌̌ ̨̨̱̬̦̖̭̖̦̭̯ͣ̌̏̏͞ ̦̌ ̨̯̦̌. ʪ̬̱̖̐̌̔ ̸̖̖̏
̭̻̥ ̛̪̭̣̌, ̸̖ ̨̛̭̯̭̯̯ͣ̍̌ ̛ ̸̡̨̨̛̣̦̦̭̯̯̌̌ ̻̏̏ ̴̨̬̥̯̌̌ ̛ ̛̭̯̣̌ ̦̌ «ˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌» ̭ ̨̛̦̖̯̖̐̏
̶̛̦̥̖̌ ̌̚ ̡̛̛̱̬̯ ̌̔̚ ̡̯̖̭̯̌ ̨̖̬̜̍̍̚ ̡̨̖̖̏̏ ̦̌ ̨̛̪̖́̚ ̛ ̨̛̪̬̖̥̻̬̭̯̔ ̨̛̭̣̦ ̦̌̏́̏̌ ̨̱̭̖̺̦̖̯̌
̌̚ «̡̛̦̖̬̦̌̌̌̚̚ ̛̣̖̖̦̐̔» ̨̛̬̔ ̛̪̬ ̨̨̭̥̯̌ ̛̥ ̡̬̦̖̌̌̏̌̚̚; «̶̛̛̭̯̦̯̔̌́̌» ̡̨̛̦̐̌ ̦̖ ̭̖ ̛̱̐̍.
ʻ̥́̌ ̡̨̬̯̖̣̦̌̌̏̌̚̚ ̛̦̪̬̖̙̖̦̖̌, ̦̥́̌ ̛̐ ̵̨̭̯̬̖̯̖̌̏ ̛ ̡̛̦̯̭̻̯̌ ̦̌ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̯̔̏ ̛
̨̦̖̦̜̦̌̚ ̛̛̭̻̯̖̍. ʦ̨̭̻̺̦̭̯ ̛̦̖ ̦̖ ̛̙̥̖̏̔̌ ˁ̛̛̛̣̥̬̣̯̖̌, ̡̡̨̯̌ ̛̙̥̖̏̔̌ ʿ̬̻̭̯̖̦̌͞.

ʤ̣̌ ̏ ̛̯̌̚ ̛̭ ̴̨̬̥̌ ͣʶ̱̖̦̯̌ ˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̛̭̯̦̐̌ ̨̔ ̦̖̪̖̦̏̌̚ ̛, ̡̡̨̯̌ ̭̖ ̨̡̌̌̚,


̖̻̬̯̖̦̍̏̏̌̚̚ ̡̬̜̌ ̪̬̖̚ 1937 ̨̛̦̐̔̌. ʻ̌ 21 ̛̭̖̪̯̖̥̬̏ ͣˈ̨̛̯̻̯̍͞ ̖̍ ̛̖̦̔̌̔̚ ̨̯ ʪ̨̙̬̙̔ ʤ̣̻̦ ̛
ˎ̛̦̱̦ ̛ ̦̖ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̨̪ ̵̯̦́̌ ̨̥̣̍̌ ̺̍̌̌ ̛̥ ̛̥ ̛̛̪̬̯̌̚ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̡̨̛̛̬̻̪̭, ̡̨̨̛̯ ̵̍́̌
̨̛̭̯̖̦̔̌̏ ̏ ʸ̨̨̦̦̔ ̦̌ 15 ̨̛̦̖̥̬̏ 1937. ˁ̬̖̔ ̵̯́ ̛ ͣʶ̱̖̦̯̌ ˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞, ̨̡̨̻̖̯̔̔ ̖̍
̛̭̯̦̣̐̌̌ ̏ ̨̛̦̚ ̨̥̥̖̦̯, ̨̯̖̭̯ ̻̬̹̺̌̏̏̌̌̚ ̨̪ ̭̬̖̯̔̌̌ ̦̌ ̸̨̛̛̬̖̖̦̖̯̚ ̏ ̡̬̌́ ̦̌ ̶̛̭̯̬̦̯̌̌̌. ʻ̨
̨̡̨̯̔̌ ̨̨̛̭̦̦̯̏́ ̡̯̖̭̯ ̛̣̪̭̹̖̏̌, ̨̯̜ ̨̛̪̬̻̣̙̔ ̏ ̡̨̡̛̦̭̪̖̯̦̏̌ ̴̨̬̥̌ ̨̨̨̛̪̖̭̯̦̖̯̏̏̏̌ ̨̔
̨̨̭̯̯̍́̐̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̨̯ ʪ̨̛̬̯ ̛ ̸̨̨̦̣̯̌̌ ̦̌ ̨̛̙̯̏̌ ̥̱ ̡̨̯̌ ̨̡̛̱̦̯̦̍̏:

͙ ̛ ̡̨̯̌ ̛̥̦̣̌ ̪̬̖̚ ̶̛̛̬̦̯̖̐̌ ̦̌ ̡̨̨̬̣̭̯̯̌̏, ̭̻̬̣̍̌ ̨̯̬́̔ ̨̯ ̦̜̌-̨̛̖̥̦̯̖̍̔̚ ̛


̸̨̛̯̦̌́ ̣̖̀̔, ̡̡̨̛̯̌̏ ̭̖ ̨̛̭̪̯̜̣̌̏̌ ̏ ̨̛̦́ ̸̛̥̬̦̌ ̛̦̔ ̛̚ ̡̛̪̱̺̦̌̌; ̛ ̛̛̣̏̔̐̌ ̯̖ ̶̬̻̖ ̭̬̖̺̱
̡̨̛̭̖̏̐, ̨̺ ̭̖ ̸̛̪̬̖̖̣̚ ̦̌ ̪̻̯́ ̛̥, ̛̣̍ ̨̯̜ ̴̖̣, ̸̨̡̖̏ ̛̛̣ ̨̡̬.

˃̨̏̌ ̖ ̡̛̪̬̖̹̖̭̯̖̦̻̯̔̏ ̦̌ ̪̭̙̌̌̌ ̏ ̸̨̨̦̣̯̌̌ ̦̌ ̣̯̐̌̏̌̌ ͣ˃̛̱̬̦ ̥̖̙̱̔ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚͞


̏ ̨̦̭̯̺̯̌́̌̌ ̡̛̦̐̌.

ʥ̺̌̌ ̛̥ ̖̍ ̛̭̯̦̣̐̌ ̨̔ ̛̯̖̚ ̛̱̥̔, ̡̨̨̯̐̌ ̥̱ ̵̻̬̦̏̌̌ ͣʶ̱̖̦̯̌ ˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̛ ̛̬̱̯̖̔̐


̡̨̛̛̬̻̪̭; ̛ ̛̯̬ ̛̦̔ ̨̪-̡̨̻̭̦ ̨̯̜ ̛̪̬̯̌ ̦̌ ʤ̣̻̦ ̛ ˎ̛̦̱̦ ̨̛̪̭̥ ̭̻̭ ̛̭̣̖̦̯̖̔ ̛̱̥̔: ͣʻ̵̛̪̭̌̌
̪̻̬̯̏̌̌ ̣̐̌̏̌ ̦̌ ̨̦̏̌ ̨̛̛̭̯̬́ ̌̚ ̵̨̛̛̯̯̖̍ Ͷ «ʫ̛̦̔ ̸̨̨̡̻̣̦̔̐̌̏̌ ̡̛̪̬̦̌̚»͞.

ʦ ̨̛̯̚ ̨̥̥̖̦̯ ̦̖̪̬̖̭̯̦̦̯̌̌̌ ̛ ̛̬̺̌̏̏̌̌̚ ̭̖ ̶̛̛̯̬̌̔́ ̦̌ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̏


̨̨̛̺̺̍̍̌̏̌́ _ͣʶ̱̖̦̯̌ ̛̭̯̣͞_ ̛̭̯̦̐̌ ̨̔ ̡̬̌́ ̛̭, ̨̪̣̖̦̏̌̌ ̦̭̬̖̌̔ ̨̪̣̖̯ Ͷ ̏ ̛̥̐̌, ̡̨̨̯̐̌ ˃̛̱̬̦
̡̦̪̱̭̌̌ ʪ̨̛̬̯̌. ʦ ̨̛̛̦̯̖̐̔ ̨̛̪̬̔ ̨̛̯̚ ̨̥̥̖̦̯ ̨̪-̦̯̯̻̹̦̯̌̌̌̌ ̨̛̛̭̯̬́ ̨̭̯̦̌̌ ̏ ̨̪̬̭̯̯̌̌,
̶̡̨̛̦̖̦̯̬̬̦̌̌ ̛ ̨̛̦̖̬̯̔̌̏̌̚ ̴̨̬̥̌ ̦̌ _ʶ̱̖̦̯̌_ ̨̯ 30-̯̖ ̨̛̛̦̐̔, ̡̭̹́̌ ̥̬̖̦̌̌̌̚̚, ̨̡̨̯̔̌
̨̛̥̻̺̯̖̐ ̡̛̭̯̬̱̯̱̬ ̦̌ ʦ̨̯̬̯̌̌ ̛ ˃̬̖̯̯̌̌ ̵̨̖̪̌ ̭̖ ̵̛̦̌̔̐̌̌ ̛̪̬ ̨̛̪̭̦̖̯̌ ̦̌ ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌
̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞. ʻ̨ ̛̯̌̚ ̨̪-̦̯̯̻̹̦̌̌̌ ̨̛̛̭̯̬́ ̛̥̹̖̌ ̸̡̨̛̛̣̯̖̣̦̀̚ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̏ ̛̬̖̦̯̖̔̏
̛̣̖̖̦̐̔, ̨̨̺̯̌̚ ̸̡̛̛̣̯̖̣̦̯̖̌̀̚ ̨̛̛̛̭̯̬ (̸̨̛̛̛̪̬̯̺̌̚ ̨̯ ̸̨̪̻̬̦̣̦̯̏̌̌̌̌ ͣʶ̛̦̐̌ ̦̌
̛̛̱̖̦̯̖̐̍̚ ̛̣̖̖̦̐̔͞) ̵̡̬̌̌̏̌̌̚̚ ̌̚ ̛̖̣̦̯̐̍̌̌ ̨̛̛̭̯̬́ ̦̌ ˈ̛̱̬̦, ̺̯̍̌̌̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̭̣̖̔ ̡̨̯̌
ʺ̨̨̬̯̐ ̨̐ ̨̨̨̛̭̣̏̍̔, ̛ ̌̚ ̵̬̬̱̯̌̌̌̚ ̦̌ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯̖ ̡̬̣̭̯̌̏̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ʪ̨̛̬̯̌ ̛ ʧ̨̨̛̦̣̦̔,
̌̚ ̡̨̨̛̯ ʧ̛̛̥̣ ̪̖̖ ̏ ̛̛̥̦̯̖ ̦̌ ʺ̨̛̬́ ̵̛̛̣́̔ ̨̛̛̦̐̔ ̨̪-̡̨̻̭̦.

ˁ̖̯̻̯̏ ̖̍ ̸̛̭̯, ̨̡̛̭̏ ̵̻̬̻̯̏

̛ ̨̺̖ ̸̯̖̹̖̌ ̭̖̯̻̯̏

̡̬̣̖̌ ̨̛̥̻̺̐ ̏ ʧ̨̨̛̦̣̦̔

̛ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔; ̨̦ ̪̻̯̯́ ̛̭̦


̦̌ ʯ̪̌̌̔ ̖̍ ̛̥ ̨̯̬̖̖̦͙̔

ʰ ̨̯̏̌ ̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌ ̻̖̍̔ ̡̻̬̹̖̻̯̌̏̚ ̛ ̶̖̦̖̻̯̏ ̦̌ ̶̨̨̣̯́: ̸̱̭̯̯̌̌ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖ ʻ̨̨̛̣̬̔ ̏


̻̣̯̔̐̌̌ ̛̥ ̨̬̍̍̌ ̨̛̪̬̯̏ ʺ̨̨̨̨̨̬̯̯̐̏ ̨̨̥̻̺̖̭̯̐̏ ̛ ̨̬̣̯́̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˃̛̱̬̦ ̏ ̛̯̌̚ ̨̛̛̭̯̬́;
̡̛̻̬̹̜̌̏̏̌̚ ̭ ̨̛̪̬̖̦̖̯̔̌ ̌̚ ʫ̛̬̖̦̣̌̔, ̡̨̨̜̯ ̛̣̍́̐̌̚ ̨̯ ̨̛̬̺̯̖̐́ ̛̛̬̱̦ ̦̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔.

ʶ̨̨̯̐̌ ̨̨̥̦̐ ̨̛̛̦̐̔ ̨̪-̡̨̻̭̦, ̏ ̸̨̨̦̣̯̌̌ ̦̌ 50-̯̖, ̖̍ ̨̻̬̹̖̦̔̏ ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌


̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞, ̺̍̌̌ ̛̥ ̭ ̛̖̦̖̬̐́ ̛ ̨̱̖̬̖̦̭̯̏ ̭̖ ̸̨̛̦̭̌ ̡̻̥ ̯̖̥̯ͣ̌̌ ̌̚ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔͞, ̸̖̖̏
̸̛̦̬̖̖̦̌ ͣʿ̻̬̯̏̌̌ ̵̨̖̪̌͞; ̛ ̪̬̖̚ ̛̭̣̖̺̯̖̔̏̌ ̨̛̛̦̐̔ ̛̛̏̌̔̚ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̛̭̯̬̌ ̡̨̛̛̬̻̪̭ ̨̯
̡̛̛̭̬̣̺̯̏̌̌̌, ̡̨̻̖̯̔ ̨̻̣̔̐ ̵̍́̌ ̛̣̖̙̣̌. ʶ̨̯̌ ̭̖ ̸̨̛̦̭̌ ̡̻̥ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞, ̨̯̜ ̨̭̖́
̡̛̛̬̭̌̏́ ̡̨̛̬̻̪̭ ̦̌ ͣʶ̱̖̦̯̌ ˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̭ ̨̡̛̪̪̬̌̏ ̛ ̨̛̪̻̣̦̖̦̔́; ̨̦ ̛̯̌̚ ̨̡̪̬̖̬̯̌̍̌
̡̭̖̦̌ ̪̬̖̚ 1951 ̐., ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̛̭̯̦̖̐ ̨̔ ̨̨̥̭̯̯́, ̡̨̻̖̯̔ ̖̍ ̨̛̛̭̯̣̌̏̚ ͣʶ̱̖̦̯̌ ˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞
̪̬̖̚ 1937 ̐. ̛̬̌̌̔̚ ̨̛̦̌̚ ̨̦ͣ̏̌ ̨̛̛̭̯̬́ ̌̚ ̵̨̛̛̯̯̖̍͞.

˃̨̜ ̸̨̪̦̌̌̚ ̨̡̪̬̖̬̯̌̍̌ ̦̌ _ʥ̣̌̌̔̌ ̌̚ ʸ̛̛̖̯̦̌_ (̨̛̭̯̖̦̯̌̏̌̌̚ ̪̬̖̚ 1931 ̨̛̦̐̔̌ ̨̪̖̥̌
̏ ̛̛̬̥̱̦̏̌ ̵̨̛̭̯̖̏, ̡̬̺̌̌̏̌̌̚̚ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̦̌ ʥ̖̬̖̦ ̛ ʸ̛̱̯̖̦), ̡̨̨̯́ ̡̨̨̭̬ ̭̖ ̪̬̖̻̬̦̏̌ ̏ ̸̨̛̪̯
̨̭̻̻̬̹̖̦̏ ̨̦̏̌ ̨̪̖̥̌ ̭ ̸̣̖̔̌ ̨̪-̨̡̛̭̏̌ ̨̨̭̯̜̦̭̯; ̨̦ ̨̬̯̯̌̍̌̌ ̨̨̪̭̯̖̪̖̦̦ ̪̦̌̌̔̌̚ ̛ ̏ ̡̬̜̦̌̌
̡̭̥̖̯̌ ̖̍ ̨̛̭̯̖̦̌̏̌̚. ˁ̣̖̔ ̨̯̏̌ ̭̖ ̵̦̌̏̌̌̚ ̭ ̨̦̖̺, ̡̨̨̖̯ ̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̪̬̖̻̬̦̖̏ ̏ ̻̣̔̐̌ ̭̌̐̌
̏ ̨̪̬̌̚ ̌̚ ʥ̖̬̖̦ ̛ ʸ̛̱̯̖̦, ̨̯̭̦́ ̭̻̬̦̏̌̌̚ ̭ ̨̪̬̖̬̯̖̦̯̌̍̌̌ _ʥ̣̌̌̔̌ ̌̚ ʸ̛̛̖̯̦̌;_ ̯́ ̸̨̖̍̌ ̨̭̻̺
̖̍ ̨̛̭̯̖̦̌̏̌̚. ˃̡̌̌ ̦̖ ̱̭̪́ ̔̌ ̭̖ ̛̛̪̻̣̦̚ ̨̨̨̦̖̯̐̏ ̛̙̖̣̦̖̌, ̨̛̬̖̦̌̚̚ ̏ ̡̨̡̨̦̣́
̨̨̛̪̭̣̖̯̖̣̦̔̏̌ ̨̛̪̯̌, ̔̌ ̛̦̪̹̖̌ ̛̪̻̬̯̖̏ ̨̯ ̡̛̛̖̣̯̖ͣ̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞ ̏ ̛̙̖̣̦̌́ ̨̯ ̨̦̖̐ ̥̺̌̌̍.

ʿ̡̌ ̨̪ ̨̯̏̌ ̬̖̥̖̏ ̨̯̜ ̨̨̨̯̦̏ ̭̖ ̸̨̛̦̭̌ ̡̻̥ ̡̨̨̛̖̣̯ͣ̏ ̛̪̬̖̦̖̔̌͞ ̌̚ ʿ̨̦̖̯̌̔̌ ̦̌
ʧ̨̨̛̦̣̦̔, ̨̭̻̺̖̭̯̱̺̏̏̌ ̭̖̏ ̨̺̖ ̨̭̥̌ ̻̏̏ ̴̨̬̥̯̌̌ ̦̌ ̛̱̖̦ͣ̐̍̌̚ ̣̖̖̦̐̔̌͞ ̨̛̯̪̬̖̔ ̨̡̨̨̣
̛̯̬̜̭̖̯ ̛ ̪̖̯ ̨̛̛̦̐̔ ̛ ̏ ̡̨̡̨̨̦̣̯́ ̸̡̛̛̭̯̬̦̌ ̨̯ _ʶ̱̖̦̯̌ ʻ̨̨̛̣̬̦̔̏̌_ ̨̯ 30-̯̖ ̨̛̛̦̐̔. ˃̡̌̌ ̏
̶̬̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ̛̛̭̣̯̖ ̛̭ ̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌ ̛̪̬̖̭̯̔̌̏ ̏ ̨̬̻̬̦̯̌̐̌̚ ̨̨̛̪̖̭̯̦̖̏̏̏̌ ̸̡̛̛̣̯̖̣̦̯̀̌̌̚
̨̛̛̭̯̬́, ̡̨̨̯́ ̡̨̦́̐̌ ̸̨̪̬̖̣ ̪̬̖̔ ʫ̸̨̨̛̛̭̖̭̯̦̯ ̨̬̱̙̖̭̯̔̏ ̦̌ ̨̭̏́ ̡̨̣̖̙ ̏ ʽ̴̡̨̭̬̔ ̪̬̖̚ 1920
̨̛̦̐̔̌ ̛ ̡̨̨̯́ ̪̬̖̚ ̶̛̖̣́ ̥̱ ̨̛̙̯̏ ̛̭ ̨̭̯̦̌̌ ̨̨̭̦̖̦̏ ̖̣̖̥̖̦̯ ̨̯ ̛̪̬̖̭̯̯̖̔̌̏ ̥̱ ̌̚ ʪ̛̬̖̦̯̖̏
̛̦̔. ˁ̶̛̪̖̣̦̯̌̌̌ ̡̬̻̏̌̚ ̭ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛̥̦̌̏̌ ̪̬̖̚ ̬̯̯̍̌́̌ ˈ̛̱̬̦, ̺̍̌̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̛
ˈ̨̱̬, ̺̍̌̌ ̦̌ ˃̨̱̬. ʻ̌ ̛̛̥̣̦̌̔ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬ ̛̣̖̣̏̚ ̏ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭́ ̬̐̌̔ ʧ̨̨̛̦̣̦̔, ̡̛̱̬̯ ̏
̪̬̻̭̯̖̦ ̨̯ ̨̡̛̛̭̏ ̛̛̪̣̦̦̌, ̡̡̨̯̌ ̖ ̡̨̬̦̌̌̌̚̚ ̏ ͣʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞; ̌ ̨̪-̡̨̻̭̦ ̏ ʥ̡̛̯̯̌̌ ̦̌
ʻ̨̛̛̛̖̬̥̯̖̍̚ ̛̭̻̣̚ ̨̨̨̯̦̏ ̭̖ ̛̭̬̖̺̦̣̌ ̭ ̨̨̡̛̛̦̣̦̭̐̔́ ̡̬̣̌ ˃̨̱̬̦̐, ̛ ̨̯̜ ̛̥ ̡̣̌̌̚: ͣʦ̸̖̖ ̦̖
̺̖ ̭̖ ̵̛̭̻̬̦̌ ̨̻̣̔̐ ̯̜̦̯̌̌̌ ̦̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔, ̌ ̻̖̍̔ ̛̣ ̨̡̛̯̬̯, ̨̯̜ ̖ ̸̨̬̖̖̦̍ ̔̌ ̪̦̖̌̔͞. ʤ ˈ̨̱̬
̨̨̨̛̯̬̣̐̏: ͣʰ ̭̖̏ ̡̪̌, ̡̨̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔ ̨̛̱̭̯ ̨̭̥̌ ̨̺̖ ̡̨̥̣̌, ̨̯ ̨̯̏́ ̨̬̔ ̺̖ ̶̴̛̬̻̯̌̚ ̦̖̙̌̔̔̌
̌̚ ̴̛̖̣ ̛ ̵̨̬̌. ˃̨̏̌ ̺̖ ̛̯ ̡̙̌̌, ̨̨̭̪̬̐̔̌̀, ̨̨̺̯̌̚ ̨̐ ̛̙̥̏̔̌ ̭ ̸̨̛̯̖ ̦̌ ̸̨̛̬̖̖̦̍́: ̡̥̬̌̌ ̸̖
̭̖ ̬̖̣̥̖̌̔́̚ ̡̯̱ ̛̛̦̌̏̌̐̚ ̛ ̸̨̪̖̖̏ ̦̖ ̺̖ ̻̬̦̌̚ ̛̖̣̯̖̍ ̛̭̯̖̦ ̦̌ ̨̯̏́ ̬̐̌̔, ̨̯ ̯̖̍ ̛ ̨̯ ̥̖̦ ̺̖
̭̖ ̨̛̬̔ ̨̦̏̌ ̖̏̔̌̚̚͞.

˃̨̏̌ ̸̨̨̨̪̬̬̖̭̯̏ ̭̖ ̨̛̛̪̻̣̦̣̚, ̡̨̨̯̐̌ ˃̨̱̬, ̪̬̻̏ ̸̨̬̯̖̍̌̏̔ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̨̹̻̣̔ ̏


ʧ̨̨̛̦̣̦̔ ̛ ̭̖ ̸̖̦̣̏̌ ̌̚ ˃̨̨̱̬̦̯̐̏̌̌ ̻̺̖̬̔́ ʰ̛̬̣̔; ̨̨̺̯̌̚ ̵̛̯̖̦̯́ ̛̭̦ ̛̣̍ ʫ̛̬̖̦̣̌̔ Ͷ ̨̦ͣ̏̌
̖̏̔̌̚̚͞, ̦̖̙ͣ̌̔̔̌ ̌̚ ̴̛̖̣ ̛ ̵̨̬̌͞, ̡̨̨̜̯ ̛̣̍́̐̌̚ ̨̯ ʧ̨̨̛̦̣̦̔. ʦ ̻̖̺̯̍̔̌̌ ̭̌̐̌ ̏ ̨̪̬̌̚
ͣʿ̨̦̖̯̌̔̌ ̦̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔͞, ̸̨̪̦̯̌̌̌̚ ̨̨̖̬̯̦̏́ ̪̬̖̚ 1951 ̨̛̦̐̔̌, ̺̍̌̌ ̛̥ ̡̬̹̖̌̌̏̌̚̚
̨̪̻̯̱̦̖̯̏̌ ̦̌ ˃̨̱̬ ̛ ̴̸̡̛̛̖̣̖̭́ ̥̱ ̡̛̭̪̻̯̦ ̛ ̸̨̏̔̌ ʦ̨̨̬̦̖̏; ̛ ̨̪ ̪̻̯́, ̛̭̥̌ ̦̭̬̖̌̔
̡̛̪̱̺̦̌̌, ̯̖ ̸̛̱̣ ̡̛̏ ̛̚ ̨̛̬̯̖̐:

ʰ ̨̡̨̯̔̌ ̨̛̭̯̣́, ̛̥̖̙̱̔̚ ̻̬̖̯̯̔̏̌̌ ̛̣̻̣́̚̚ ̨̡̛̭̏ ̥̻̙, ̶̣́ ̸̨̣̖̖̦̍ ̏ ̸̨̖̬̦ ̛ ̭ ̻̣̻̔̐
̸̥̖ ̏ ̡̬̻̯̌̌; ̛̭̥̣̌́ ̭̖, ̨̨̺̯̌̚ ̛ ̨̨̛̭̯̬̖̯ ̦̌ ̸̥̖̌ ̨̛̣̍ ̸̨̖̬̦, ̨̦ ̨̪ ̨̬̻̖̯̖̍̏ ̡̛̭̬̣́ ̵̣̖̦̌̔
̡̪̣̥̻̌.

˃̨̏̌ ̛̣̍ ˃̛̱̬̦, ̺̍́̐̌ ̨̯ ̵̬̬̱̯̌̌̌̚ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔; ̨̦ ˃̨̱̬ ̛ ʦ̨̨̬̦̖̏ ̦̖ ̨̐ ̨̨̛̛̬̣̌̐̏̚


̛ ̡̯̌̌ ̦̖ͣ ̛̱̦̣̌̚, ̸̖ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̸̖̖̏ ̖ ̪̦̣̌̔̌ ̛ ̸̖ ̨̛̯̚ ̥̻̙ ̖ ˃̛̱̬̦, ̛̭̦ ˈ̨̛̱̬̦̏, ̸̛̦̬̦̌̌
̨̺̖ ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖. ˃̻̜ ̨̭̥̌ ̌̚ ̛̖̦̔-̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̛̥̐ ̪̬̖̚ ̶̛̖̣́ ̛̥ ̨̛̙̯̏ ̭̖ ̡̨̛̬̻̭̯̭̣̌ ̛̪̻̯̺̯̌̌
̦̌ ̥̯̔̏̌̌̌ ̶̨̛̛̭̬̦̔ ˃̛̱̬̦ ̛ ˃̨̱̬͞.

ʦ ̨̛̦̏́ ̡̬̌̌̚̚ ̌̚ ʧ̨̨̛̦̣̦̔ ̺̍̌̌ ̛̥ ̨̖̖̔̏̔ ˃̨̱̬ ̨̔ ̨̡̛̛̭̏́ ̵̨̨̪̬̔ ̏ ʿ̨̛̬̻̭̯̖̦̯̖̏


̛̛̪̣̦̦̌, ̨̡̨̯̻̖̯̔ ̨̥̙̖̣ ̔̌ ̪̣̻̦̖̚ ̨̪̣̖̐̔ ̛̚ ̛̬̦̦̯̌̏̌̌ ̨̔ ʿ̨̛̯̜̦̌́ ̬̐̌̔; ̛ ̯̥̌, ̌̚ ̨̙̣̭̯̌,
̭̪̬́ ̛ ̸̨̪̖̖̏ ̦̖ ̨̛̪̬̻̣̙̔. ʿ̨ ̛̭̻̺́ ̸̛̦̦̌ ̦̖ ̨̛̪̭̯̦̐̌ ̶̖̣̯̌ ̛̭ ̏ ͣʿ̨̦̖̯̌̔̌ ̦̌ ʧ̨̨̛̦̣̦̔͞; ̛
̦̖ ̨̥̙̖̥ ̔̌ ̛̛̥̏̔ ̨̛̦̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̨̛̦̯ ʧ̨̨̛̦̣̦̔ ̪̬̖̚ ̨̪̣̖̐̔̌ ̥̱ ̨̯ ̡̛̻̭̦̯̖ ̨̛̛̦̐̔.

ʪ̬̱̖̐̌̔ ̵̡̌̌̚, ̸̖ ̭̣̖ͣ̔ ̨̻̬̹̦̖̯̌̏̏̌̚ ̦̌ ̨̨̨̣̥̯̐́ «̨̡̨̛̯̣̦̖̦̖», ̸̨̦̬̖̖̦̌


«ʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖», ̨̯̜, ̛̣̖̙̐̔̌̚, ̡̪̌ ̭̖ ̻̬̦̌̏̌̚ ̡̻̥ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔ ̭ ̛̙̖̣̦̖̌ ̔̌
̵̨̪̦̖̔̏̌ ̨̨̨̯̦̏ ̸̣̖̔̌ ̨̪-̛̥̺̦̯̖̌̌̍ ̛̛̥̭̣̌̚, ̭ ̡̨̨̛̯ ̖̍ ̸̨̪̦̣̌̌̚ ̨̨̥̦̐ ̨̯̦̔̌̏̌ «ʶ̛̦̐̌ ̦̌
̛̛̱̖̦̯̖̐̍̚ ̛̣̖̖̦̐̔». ʯ̨̻̬̹̦̖̯̌̏̏̌ ̦̌ «ʶ̱̖̦̯̌ ˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌» ̛̭ ̨̭̯̦̌̌ ̨̦̖̐̏̌ ̶̖̣; ̨̦
«̡̛̛̖̣̯̖̏ ̛̪̬̖̦̔̌́», ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̚ ̨̛̬̬̯̖̦̌̌̍̚ ̨̯ ̨̭̯̏́̌ ̸̨̪̻̬̦̣̦̏̌̌̌ ̴̨̬̥̌, _̨̯ ̡̨̨̛̯
̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̴̨̨̬̥̯́ ̨̛̪̭̣̖̦̯̖̔ ̛̣̐̌̏,_ ̡̯̌̌ ̛ ̦̖ ̵̍́̌ ̛̻̬̹̖̦̌̏̚͞. ˃̛̌̚ ̡̖̣̖̙̌̍̌̚ ̖
̬̦̏́̌ ̛ ̌̚ ̡̛̖̣̯ͣ̏̌̌ ̣̖̖̦̐̔̌͞ ̌̚ _ʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦;_ ̨̦ ̏ ̸̭̣̱̌́ ̨̥̯́ ̺̍̌̌ ̨̛̪̭̯̦̐̌ ̨̨̥̦̐
̸̨̪̖̖̏, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̡̯̌̌ ̛ ̦̖ ̱̭̪́ ̔̌ ̨̖̖̔̏̔ ̨̪-̸̛̦̯̖̣̦̌̌̚ ̸̭̯̌ ̨̯ ̡̛̻̭̦́ ̛ ̨̛̭̣̦ ̛̬̹̬̖̦̌̚
̛̬̦̯̏̌̌ ̨̔ ̸̨̡̨̦̯̖̣̖̦̌ ̛ ̻̬̹̖̦̌̏̚ ̛̏̔.

ʿ̨ ̨̨̭̻̺̯ ̬̖̥̖̏, ̡̨̨̯̐̌ ̡̪̌ ̭̖ ̻̬̦̏̌ ̡̻̥ ͣʥ̣̌̌̔̌ ̌̚ ʸ̛̛̖̯̦̌͞ ̛ ͣʿ̨̦̖̯̌̔̌ ̦̌


ʧ̨̨̛̦̣̦̔͞, ̨̯̜ ̸̨̪̦̌̌̚ ̨̨̨̯̦̏ ̨̬̯̌̍̌ ̦̌̔ ͣʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞, ̨̦ ̦̖ ̨̯ ̨̨̖̯̭̯̯̔̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̌ ̨̯
̨̪̭̣̖̦̯̔̌̌ ̸̭̯̌ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯́̌, ̶̡̛̛̱̣̥̦̯̌́̌ ̦̌ ̛̖̣̦̯̐̍̌̌ ̥̱ ̭̻̔̍̌ ̭̣̖̔ ̨̨̛̱̦̺̙̦̖̯̌̏̌ ̦̌
ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔. ˃̨̏̌ ̖ ̡̯̖̭̯̻̯ ̏ ̨̦̭̯̺̯̌́̌̌ ̡̛̦̐̌ ̨̯ ͣʯ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦͞ ̨̔
̭̥̻̬̯̯̌ ̥̱. ʻ̖ ̨̥̐̌ ̔̌ ̨̭̦̍́́ ̨̺̌̚ ̺̍̌̌ ̛̥ ̛̬̍̌̚ ̔̌ ̨̛̬̯̌̍ ̨̪ ̡̯̻̌̏ ̸̛̦̦̌, ̨̥̖̭̯̏ ̏
̸̨̛̛̜̦̍̌́ ̛̭ ̛̭̯̣ ̔̌ ̸̨̪̌̏̌̚ ̡̪̌ ̸̨̨̯̦̣̌̌. ʻ̨ ̏ ̸̭̣̱̌́ ̨̯̜ ̨̛̭̯̌̏ ̡̛̱̪̺̌ ̨̪-̛̭̖̯̦̖̹̦ (̨̦ ̖̍̚
̯̔̌̌) ̡̛̛̪̭̌̚ ̨̪ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̨̯ ̨̬̙̦̖̯̌̔̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̨̔ ̨̨̛̱̦̺̙̦̖̯̌̏̌ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̭
̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̨̡̛̬̬̯̌̌̍̚ ̦̌ ̛̭̯̬̯̖̌ ̛̛̬̦̯̏̌̌ ̛ ̛̛̬̹̬̖̦̌́̚ ̡̛̛̻̥̦̖̖̭̯̦̏̚ ̨̨̯̔̐̌̏̌ ̛̭̙̖̯̀.

ʦ ̨̪-̨̣̥̯̐́̌̌ ̛̭ ̸̭̯̌, ̡̨̌ ̦̖ ̛ ̶̨̛̣́̚, ̨̯̬̯̏̍̌̌ ̭̪̌̔̌ ̡̻̥ ̨̬̖̥̖̯̏ ̭̣̖̔ ̨̛̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌
ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞. ʿ̬̖̚ ̨̛̦̖̚ ̨̛̛̦̐̔ ͣʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞ ̭̯̦̌̌ ̌̚ ̨̦̖̐
̨̛̛̥̦̬̺̯̔̌̌̌ ̨̛̛̭̯̬́ ̨̯ ̡̬̌́ ̦̌ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔ ̛ ̌̚ ̨̻̣̔̐ ̬̖̥̖̏ ̜ ̨̛̪̭̖̯̏ ̶̣̯́̌̌ ̛̭ ̛̥̭̻̣.
ʻ̨ ̨̡̛̯̬, ̸̖ ̖ ̨̯̬̱̦̔ ̔̌ ̨̛̦̣̙̌ ̯̻̬̏̔̌ ̨̨̪̖̭̯̯̖̣̦̏̏̏̌̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌, ̨̡̨̯̔̌ ̡̬̻̯̌̌̚̚ ̬̭̯̖̹̖̌
̨̪ ̨̨̭̣̙̦̭̯ ̛ ̨̬̜̍ ̦̌ ̸̶̛̛̱̭̯̦̯̖̌; ̛ ̛̛̦̭̯̦̌̌, ̦̌ ̛̖̦̔ ̻̣̻̔̐ ̨̡̯̬̻́̚ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̭̖ ̭̖̙̏̔̌ ̨̔
̡̻̬̪̖̙ ̨̯ ̛̦̖̭̻̬̦̏̌̚ ̸̨̛̖̬̦̏ ̛ ̵̛̦̻̬̣̦̌̏́ ̛̭̙̖̯̦̀ ̛̛̛̣̦.
ʰ ̭̖̏ ̡̪̌ ̏ ̨̪̭̣̖̦̯̔̌̌ ̛̭ ̴̨̬̥̌ ͣʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞ ̖ ̨̨̣̦̯̐̌̏ ̨̨̛̪̖̭̯̦̖̏̏̏̌ ̌̚
ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̭̣̖̔ ̨̻̬̹̦̖̯̌̏̏̌̚ ̦̌ ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞; ̨̛̙̯̻̯̏ ̛ ̭̥̻̬̯̯̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦
̭̌ ̨̛̛̪̭̦̌ ̭ ̛̱̖̯̖̣̦̍̔̌ ̛̭̣̌ ̛ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̭̯̔̏, ̡̡̨̛̯̌̏ ̖̔̏̌ ̛̣ ̺̖ ̭̬̖̺̦̖̥ ̬̱̖̔̐̌̔ ̭̬̖̔
̨̛̦̬̯̖̌̔ ̦̌ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚. ʿ̨ ̛̯̌̚ ̸̛̛̪̬̦̌ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̸̨̪̬̱̦̖̏̌ ̦̌ ̡̨̛̛̬̻̪̭̯̖ ̭̖ ̵̵̦̌̏̌̌̚ ̏
̛̯̌̚ ̡̛̦̐̌ ̔̌ ̨̭̣̐̍́ ̡̯̖̭̯, ̪̬̖̣̺̔̌̐̌ ̡̦̖̪̬̖̻̭̦̯̌ ̡̬̌̌̚̚ ̨̯ ̸̨̦̣̌̌ ̨̔ ̡̬̜̌, ̖̍̚ ̡̥̻̦̖̏̏̌ ̦̌
̛̬̱̔̐ ̛̖̣̖̥̖̦̯, ̡̨̨̛̯ ̦̖ ̭̌ ̸̛̛̯̖̦̯̦̌̏ ̨̪ ̛̥̭̻̣̌̚.

(2)

ˁ̨̻̭̯̦̖̯̌̏́ ̦̌ ̡̯̖̭̯̌

ʦ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞, ̡̛̛̪̱̣̱̦̍̏̌ ̛̪̬̖̔ ̸̨̪̖̖̏ ̨̯ ̸̖̯̻̬̯̏ ̡̖̏, ̵̛̪̬̖̭̯̔̌̏


̸̸̛̭̯̖̦̌ ̡̯̖̭̯ ̨̯ ̛̻̣̔̐́ ̛̬̦̯̏̌̌ ̦̌ ̛̯̌̚ ̨̛̛̭̯̬́, ̛̖̭̯̦̏̌̚ ̭ ̴̸̡̨̨̛̖̣̖̭̯ ̛̦̦̖̌̏̌̚ _ʻ̬̦̌ ̛
ˈ̛̦ ˈ̛̱̬̦,_ ͣˀ̡̌̌̚̚ ̌̚ ʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞. ʻ̨ ̨̯̏̌ ̖̍ ̨̭̥̌ ̛̖̦̔ ̖̣̖̥̖̦̯ ̏ ̨̣̥̐́̌ ̡̛̦̐̌ ̭
̨̨̨̬̦̬̦̌̍̌̚̚ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ ̛ ̡̯̖̭̯̻̯ ̖̍ ̯̻̬̖̏̔ ̨̦̖̻̬̹̖̦̔̏, ̡̨̨̖̯ ̭̻̪̹̖̏̌̔̌ ̭ ̨̛̺̍́ ̛̥̭̻̣̌̚
̛ ̨̭̻̺̦̭̯̯̌ ̦̌ ̡̛̦̯̐̌̌ Ͷ ̨̨̺̯̌̚ ̵̍́ ̨̪̬̪̱̭̦̣̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̛̭̻̺̖̭̯̖̦̏ ̛̪̭̙̌̌ (̛̖̦̔ ̨̯ ̵̯́
̨̛̻̦̬̖̦̏̔̚ ̻̣̻̔̐), ̡̨̻̖̯̔ ̡̯̖̭̯̻̯ ̦̌ _ʻ̬̦̌_ ̛ ̨̛̦̚ ̨̯ ̨̨̥̦̐ ̨̪-̡̡̛̬̯̌́ ̛̬̦̯̏̌̌ ̏
ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̸̨̛̪̯ ̛̭ ̭̻̪̯̏̌̔̌ ̛̛̣ ̡̨̻̖̯̔ ̵̛̬̖̹, ̸̖ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̬̖̣̙̔ ̸̡̨̛̯̖̬̖̦̌̐
̻̣̻ͣ̔̐͞ ̡̯̖̭̯.

ʿ̨̛̬̌̔ ̛̯̖̚ ̸̛̛̛̪̬̦ ̴̨̬̥̯̌̌ ̦̌ _ʻ̬̦̌_ ̏ ̨̦̭̯̺̯̌́̌̌ ̡̛̦̐̌ ̭̖ ̸̛̬̣̌̌̏̌̚ ̏ ̶̛̬̖̔̌


̨̨̛̯̦̹̖̦́ ̨̯ ̨̛̦̌̚ ̏ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞, ̡̨̯̌ ̡̨̛̦́ ̨̯ ̸̛̛̛̪̬̦̯̖ ̭̖ ̻̣̙̯̔̌ ̦̌ ̸̣̖̔̌
̨̪-̸̨̨̨̻̣̖̦̯̌̔̍̚ ̸̨̪̬̱̦̖̏̌ ̦̌ ̨̨̛̬̥̦̐́ ̡̨̡̥̪̣̖̭ ̨̯ ̡̨̛̛̬̻̪̭, ̡̨̨̖̯ ̵̛̛̻̬̹̏̚ ̭̣̖̔
̶̡̛̛̪̱̣̯̍̌́̌ ̦̌ ̨̛̦̌̚ ̡̛̦̐̌. ˃̨ ̥̖ ̨̯̖̖̏̔ ̨̔ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̨̛̛̏̔̚ ̨̨̨̯̦̭̦ ̡̬̻̯̏̌̌̚ ̛
̨̨̨̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̯̔̏̌̌ ̦̌ ̡̨̛̦́ ̡̨̯̖̭̯̖̏, ̨̣̦̐̌̏ ̛̪̬ ̨̛̻̦̬̖̦̏̔̚ ̛̦̖̭̦́́ ̨̬̜̌̏̚ ̦̌ ̣̖̖̦̯̐̔̌̌ ̏
̨̛̪̖̬̔̌ ͣ˃̛̱̬̦ ̥̖̙̱̔ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚͞. ʿ̨-̨̣̱̔ ̭̣̖̔̏̌ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̛ ̨̛̭̦̖̦̖̍́ ̌̚ ̨̭̻̭̯̦̖̯̌̏́
̦̌ ̨̛̯̚ ̨̦̏ ̡̯̖̭̯ ̨̯ ͣʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞.

ʦ̙̖̦̌ ̖̣̖̥̖̦̯ ̻̏̏ ̸̡̨̛̭̏ ̨̯̏̌ ̖ ̨̨̛̭̖̦̯̍́ ̭̯̯̱̭̌ ̦̌ ̡̛̛̪̱̣̱̦̍̏̌́ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞;


̨̨̺̯̌̚ ̡̡̨̯̌ ̵̨̭̪̥̖̦̌ ̏ ̪̻̬̯̏̌̌ ̸̭̯̌ ̦̌ ̨̯̏̌ ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖, ̺̍̌̌ ̛̥ ̨̛̛̭̯̌̏̚ ͣʶ̱̖̦̯̌
ˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̏ ̨̥̥̖̦̯̌, ̨̔ ̡̨̨̜̯ ̖̍ ̛̭̯̦̣̐̌, ̡̨̨̯̐̌ ̪̬̖̚ 1937 ̨̛̦̐̔̌ ̸̨̪̦̌̌̚ ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌
̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞ (̨̪̬̖̬̻̺̦̖̯̏̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ̨̡̛̬̜̦̌̍̚ ̭̣̖̔ ̨̨̭̯̯̍́̐̏ ̥̱ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌). ʿ̛̬
̴̨̨̨̬̥̦̖̯́ ̦̌ ̨̨̛̪̖̭̯̦̖̏̏̏̌ ̌̚ ̡̛̪̱̣̱̦̯̍̏̌̌̌ ̨̯̬̏̍̌ ̌̚ ̵̨̛̪̣̏̌̚̚ ̨̨̥̦̐ ̨̯ ͣʤ̛̦̣̌ ̦̌
ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔͞, ̸̨̨̪̻̬̦̣̦̏̌̌ ͣˀ̡̌̌̚̚ ̌̚ ̨̛̛̦̯̖̐̔͞, ̸̨̛̛̯ ̛̭̣̖̺̔̏̌ ̛̛̬̦̯̏̌̌ ̵̦̬̭̦̌̌̌̌ ̛ ̭̖
̵̪̬̖̻̬̦̏̌̌ ̏ ̨̛̣̖̯̪̭̦̌ ̨̪̖̭̯̏, ̻̬̺̏̏́̌ ̨̨̱̭̪̬̖̦̔ ̭ ̡̨̛̛̬̻̪̭̯̖ ̦̌ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̛ ̛̭̯̺̐̌̌
̨̔ ̨̨̨̨̭̙̦̖̯̏̍̔̌̏̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̨̯ ʺ̨̨̬̯̐ ̭̣̖̔ ̭̥̻̬̯̯̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ʻ̨̛̖̦̬.

ʯ̨̯̌̏̌ ̛̪̻̬̯̏́ ̨̡̯̻̭, ̡̨̨̜̯ ̵̨̪̬̪̱̭̦̌ ̻̏̏ ̛̬̦̯̏̌̌̌ ̦̌ ͣʻ̬̦̌ ̛ ˈ̛̦ ˈ̛̱̬̦͞ ̌̚
ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞ (̨̯̖̣̦̍́̌̚ ̯̥̌ ̭ ̡̖̣̖̙̍̌ 1), ̖ ̨̨̛̛̪̭̦̖̯̌ ̌̚ ̨̪̬̖̭̯́ ̦̌ ̛̥̣̯̖̌̔
ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬ ̏ ʧ̨̨̛̦̣̦̔; ̵̨̛̭̯̬ ̨̐ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̺̯̌̚ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̖ ̡̬̦̌̌̌̌̚̚ ̏ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞. ʻ̨
̺̍̌̌ ̛̥ ̨̭̻̺̦̭̯̏ ̖̍ ̛̦̪̭̣̌̌ ̔̏̌ ̛̬̦̯̏̌̌̌: ̛̛̖̦̯̔́ ̨̯ ̵̯́ ̖̹̖̍ ̶̨̛̭̪̖̣̦̌ ̛̪̬̖̖̦̔̏̔ ̌̚
̸̨̨̦̣̯̌̌ ̦̌ _ʻ̬̦̌,_ ̨̦ ̭̖ ̨̨̭̦̹̖̏̌̏̌ ̖̔̏̌ ̛̣ ̦̖ ̶̨̛̣́̚ ̵̻̬̱̏ ̨̡̯̻̭ ̨̯ ͣʤ̛̦̣̌ ̦̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔͞
̛ ̸̨̛̪̯ ̏ ̶̨̨̣̯́ ̛̭ ̨̛̪̬̯̖̙̖̦̖ ̦̖ ̭̖ ̨̡̨̯̣̦́̏̌ ̨̯ ̨̦̖̐. ʦ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̵̨̛̪̣̏̌̚̚ ̯̔̏̌̌
̡̯̖̭̯̌, ̨̦ ̡̯̱ ̭̖ ̵̛̪̬̻̬̙̔̌ ̡̻̥ ̛̬̦̯̏̌̌̌ ̦̌ _ʻ̬̦̌._
ʦ̨̛̯̬̯́ ̨̡̯̻̭ ̨̯ _ʻ̬̦̌_, ̡̨̨̜̯ ̵̨̪̬̪̱̭̦̌ ̏ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞ (̨̯̖̣̦̍́̌̚ ̯̥̌ ̭
̡̖̣̖̙̍̌ 2), ̖ ̨̨̛̛̪̭̦̖̯̌ ̦̌ ʥ̡̛̯̯̌̌ ̦̌ ʻ̨̛̛̛̖̬̥̯̖̍̚ ̛̭̻̣̚, ̨̦̪̬̖̦̌̌̏ ̨̪ ̭̻̺̯̌̌ ̸̛̛̪̬̦̌; ̛
̡̯̱ ̨̨̨̯̦̏ ̺̍̌̌ ̛̥ ̖̍ ̛̦̪̭̣̌̌ ̔̏̌ ̛̬̦̯̏̌̌̌, ̛̖̦̔ ̏ ͣʤ̛̦̣̌͞ ̛ ̨̛̯̬̏, ̨̨̥̦̐ ̨̪-̡̻̭̖̦, ̨̦
̨̨̭̯̬̐ ̨̭̻̬̖̦̍̌̚ ̭ ̛̛̪̬̖̹̦̔́. ˃̨̛̚ ̨̛̯̬̏ ̡̬̌̌̚̚ ̌̚ ̡̛̖̣̯̏̌̌ ̡̛̯̍̌ ̡̪̌ ̖̹̖̍ ̶̨̛̭̪̖̣̦̌
̛̪̬̖̖̦̔̏̔ ̡̨̯̌ ̭̻̭̯̖̦̌̏ ̖̣̖̥̖̦̯ ̦̌ _ʻ̬̦̌_ (̡̯̖̭̯̻̯ ̖ ̨̣̖̦̌̐̌̏̚ _ʻ̬̦̌ II_, ̯.̖. ̨̯̬̏̌ ̸̭̯̌ ̦̌
_ʻ̬̦̌_) ̛ ̨̯ ̨̨̭̥̯̌ ̸̨̦̣̌̌ ̌́̏́̏̌̚: ͣʯ̯̱̜̌ ̭̖̐̌ ̺̖ ̡̬̙̖̥̌̌̚ ̨̭̥̌ ̨̛̦́ ̖̣̔̌, ̨̺ ̛̥̯̌ ̡̬̻̏̌̚
̭̻̭ ̛̛̭̻̦̯̖̔̍ ̦̌ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔ ̛ ̶̖̯̔̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ʻ̡̨̛̖̪̬̖̣̦̦͞. ʿ̡̛̬̖̭̣̖̜̔̏̌ ̛̯̌̚ ̶̖̣,
̺̍̌̌ ̛̥ ̛̪̌̌̚̚ ̨̯ ̡̬̌̌̌̚̚ ̏ ͣʤ̛̦̣̌͞ ̨̭̥̌ ̨̨̛̛̪̭̦̖̯̌ ̦̌ ̪̦̯ͣ̌̌̔̌̌̚ ̡̛̯̍̌͞ ̛ ̨̨̛̱̦̺̙̦̖̯̌̏̌
̦̌ ˇ̨̨̛̦̦̯̐̏̌̌ ̛̬̥̌́; ̛ ̸̬̖̚ ̨̯̏̌ ̨̨̪̬̭̯̦̖́̏̌ ̛ ̡̭̻̬̺̦̖̌̌̏̌ ̦̌ ̨̨̨̛̪̖̭̯̦̖̯̏̏̏̌ ̨̛̪̬̥̖̦
̵̨̔̌ ̦̌ ̡̛̯̯̍̌̌, ̨̛̪̭̦̌ ̏ ͣʤ̛̦̣̌͞. ˀ̛̬̌̍̌̚ ̭̖, ̏ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̌̚ ̵̭̣̖̔̏̌ ͣʤ̛̦̣̌͞, ̡̥̬̌̌ ̛ ̭
̛̛̖̭̯̦̏̚ ̨̨̨̛̪̬̦̭̯̔̍, ̛̖̯̏̚ ̨̯ ̛̬̦̯̏̌̌̌ ̦̌ _ʻ̬̦̌;_ ̨̦ ̏ ̨̦̭̯̺̯̌́̌̌ ̡̛̦̐̌ ̭̖ ̵̛̪̬̻̬̙̔̌ ̡̻̥
̡̯̖̭̯̌, ̡̨̨̜̯ ̺̍̌̌ ̛̥ ̭̥̯̹̖́̌ ̵̨̨̪̺̔̔́ ̌̚ _ʻ̬̦̌_ ̡̨̯̌ ̶̨̣́.

ʽ̯ ͣ˃̛̱̬̦ ̏ ʪ̨̛̬̯̌͞ ̨̛̦̯̏́ ̡̯̖̭̯ ̖ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̚ ̨̪̬̥̖̦̖̦ ̨̭̪̬̥́ ̨̛̦̚ ̨̯


ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞. ʰ̥̌ ̶̛̬̖̔̌ ̡̨̛̛̬̻̪̭, ̨̨̥̦̐ ̨̯ ̵̯́ ̏ ̭̻̭̖̥̏ ̬̱̐̍̌ ̴̨̬̥̌, ̛̭̻̬̦̏̌̚
̭ ̛̖̦̔ ̛ ̛̭̻̺ ̨̨̛̪̖̭̯̯̖̣̦̏̏̏̌ ̛̖̣̖̥̖̦̯ ̏ ̸̛̬̣̦̌̌̚ ̭̯̖̪̖̦ ̦̌ ̛̛̬̯̖̌̏̚, ̛ ̏ ̨̨̪̖̦̔̍ ̸̭̣̱̜̌
̸̨̨̛̖̦̏̔ ̖ ̨̨̻̥̙̦̏̚ ̔̌ ̭̖ ̛̻̪̬̖̥̯̏̌̚ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̛̻̣̖̏̐̔̚ ̨̨̨̯̦̭̦ ̵̨̨̪̔̔̌ ̡̻̥ ̨̛̛̛̬̦̣̦̐̌́
̛̥̯̖̬̣̌̌. ˁ̵̛̯̦̐̌ ̨̔ ̛̥̭̻̣̯̌, ̸̖ ̛̪̬ ̨̭̻̭̯̦̖̯̌̏́ ̦̌ ̡̯̖̭̯̌ ̌̚ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞ ̭̻̥
̛̭ ̨̨̛̪̣̣̏̚ ̨̪-̨̣̥̐́̌ ̡̨̡̬̖̯̬̭̔̌̌ ̨̨̣̦̭̯̏, ̨̡̨̡̨̨̯̣̯ ̖ ̨̛̣̍ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔. ʦ ̨̦̭̯̺̯̌́̌̌ ̡̛̦̐̌
̵̪̬̖̬̣̖̌̐̔̌̚ ̨̛̛̛̬̦̣̦̯̖̐̌ ̡̨̛̛̬̻̪̭ ̛ ̵̨̛̻̭̯̦̏̌̏̚ ̡̯̖̭̯̌, ̡̨̯̌ ̦̌ ̨̨̥̦̐ (̦̜̌-̸̨̖̭̯
̸̛̛̦̖̦̯̖̣̦̌̚) ̥̖̭̯̌ ̵̻̬̦̏̌ ̨̛̛̛̬̦̣̯̖̐̌ ̛̱̥̔, ̵̡̥̻̦̏̌ ̸̛̛̬̖̖̦́̚ ̛̛̣ ̡̡̛̬̯̌ ̨̡̛̯̻̭, ̡̨̨̛̯
̦̖ ̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌ ̻̯̍̔̌ ̡̛̭̻̬̺̦̌̌̏̌, ̛ ̵̛̦̪̬̌̌̏ ̨̦̏ ̨̛̬̍̚ ̥̖̙̱̔ ̨̛̛̛̬̦̣̦̯̖̐̌ ̡̨̯̖̭̯̖̏.

ˍ̨ ̭̖ ̨̯̦̭̌́ ̨̔ ̡̭̯̬̱̯̱̬̯̌̌ ̦̌ ̨̨̨̛̪̖̭̯̦̖̯̏̏̏̌ ̪̬̖̚ ̨̛̦̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̯ ̨̛̙̯̏̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦


̭̣̖̔ ̨̨̭̯̯̍́̐̏ ̥̱ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌ ̨̔ ̸̨̡̨̨̛̬̜̦̖̭̯̌̍̚ ̨̛̣̖̺̖̐̏ ̦̌ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔, ̺̍̌̌ ̛̥ ̛̥̹̖̌
̛̥̭̻̣̌̚ ̌̚ ̡̨̛̦́ ̨̨̛̪̖̭̯̯̖̣̦̏̏̏̌ ̛̖̣̖̥̖̦̯ͣ͞: ̡̡̛̬̣̭̯̌́ ̭̻̔ ̭̬̖̺̱ ˃̛̱̬̦; ̨̬̖̯̖̔̌̏ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐
̛ ʺ̛̖̣̦̌ ̌̚ ʥ̖̣̖̐; ̨̡̨̙̖̭̯̭̯̯̌ ̦̌ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̡̻̥ ʥ̖̣̖̐ ̏ ̨̨̛̯̭̻̭̯̖̯̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦; ̛̭̬̖̺̯̖ ̦̌
˃̛̱̬̦ ̛ ʥ̖̣̖̐. ˃̨̜ ̬̥̖̭̯̹̖̌̏̌̚ ̛̯̖̚ ̛̖̣̖̥̖̦̯ͣ͞ ̛̖̦̔ ̨̭̪̬̥́ ̬̱̔̐ ̛ ̡̥̻̹̖̏̏̌ ̨̡̛̯̻̭ ̨̯
̨̛̛̣̔̌̚ ̏ ̸̛̬̣̖̦̌̚ ̡̨̡̦̯̖̭̯; ̨̦ ̥̱ ̖̹̖̍ ̨̯̬̱̦̔ ̔̌ ̛̐ ̸̭̻̖̯̖̌ ̏ ̱̣̖̦̣̐̌ ̭̙̖̯ͣ̀͞Ͷ ͣ̔̌ ̨̡̛̯̬̖
̡̡̨̌̏ ̭̖ ̖ ̸̨̛̭̣̱̣ ̨̭̻̺̦̭̯̏͞. ʻ̨ ̭̖̐̌, ̭̣̖̔ ̛̻̣̔̐ ̨̛̛̪̻̣̦̯̖̣̦̔ ̸̨̛̪̬̱̦̏̌́, ̛̥ ̭̖ ̭̯̬̱̏̌
̨̭̦́, ̸̖ ̺̍̌̌ ̛̥ ̖ ̨̛̪̭̯̦̣̐̌ ̨̨̛̣̯̖̣̦̌̔̏̌̚ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̛ ̨̨̨̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̔̏̌ ̌̚ ̛̯̌̚ ̸̭̯̌ ̨̯
̨̛̛̭̯̬̯́̌, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ́ ̨̛̛̭̯̌̏̚; ̛ ̸̖ ̨̨̦̏̌ ̨̛̭̣̦ ̡̨̭̻̬̯̖̦̌ ̨̨̛̪̖̭̯̦̖̏̏̏̌, ̡̨̨̖̯ ̵̛̭̻̭̯̌̏ ̌̚
̡̛̛̪̱̣̱̦̍̏̌́ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞, ̭̻̪̏̌̔̌ ̭̻̭ ̛̥̭̻̣̌̌̚ ̥̱ Ͷ ̭ ̨̖̦̔ ̸̡̛̛̣̖̦̖̀̚.

ʦ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞ ̛̥̌ ̛̯̬̖̯ ̨̡̪̬̪̱̭ ̏ ̨̨̨̛̪̖̭̯̦̖̯̏̏̏̌ Ͷ ̨̛̛̭̯̬̯́̌


̡̪̬̖̻̭̏̌, ̡̨̨̯̐̌ ʥ̖̣̖̐, ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̦̜̌-̭̖̯̦̖ ̖ ̨̡̛̯̬̣ ˃̛̱̬̦ ̭̬̖̔ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚, ̦̖ ̱̭̪́̏̌ ̔̌ ̨̐
̛̱̖̍̔ ̔̌ ̭̖ ̻̬̦̖̌̏̚ ̏ ʪ̨̛̬̯̌, ̛ ̨̪̬̻̣̙̔̌̏̌ ̖̔̏̌ ̛̪̬ ̭̬̖̺̯̌̌ ̦̌ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ ̭ ʶ̛̣̪̯̖̌̌̏
̙̱̙̖̯̔̔̌. ʯ̌ ̨̪̪̻̣̦̖̏̌ ̦̌ ̛̪̬̦̦̯̌̌̌̚ ̡̯̱ ̨̨̨̯̦̏ ̭̖ ̵̨̻̬̦̍̌ ̡̻̥ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞, ̡̨̯̌
̵̨̯̖̣̍́̌̚, ̸̖ ̏ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̭̣̖̔̏̌ ̨̨̭̱̦̖̯̍̐̏̌ ̦̌ ʥ̖̣̖̐ ̭ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌̚ ̥̱ ̏ ʺ̨̖̦̖̬̯̐,
̡̨̻̖̯ͣ̔ ̸̨̪̣̱̌̏̌ ̸̥̖̌ ʤ̵̦̣̖̣̐̌ ̨̯ ˃̨̛̦̣̐ ̛ _̣̖̥̭̍̌_ ̨̯ ʺ̛̖̣̦̌͞. ʻ̨ ̨̭̻̺̦̭̯̏ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖
̨̡̙̖̔̌, ̸̖ ̺̍̌̌ ̛̥ ̖ ̵̨̛̯̻̬̣̣̏ ̨̯̏̌; ̨̨̺̯̌̚ ̨̭̻̺̦̭̯ͣ̏ ̭̖ ̖ ̸̨̛̭̣̱̣͞ ̨̬̱̔̐ Ͷ ˃̨̛̦̣̐ ̖ ̣̔̌
ʤ̵̦̣̖̣̐̌ ̦̌ ʥ̖̣̖̐ ̭̣̖̔ ̭̻̔̌ ̭̬̖̺̱ ˃̛̱̬̦, ̡̨̨̯̐̌ ʥ̖̣̖̐ ̌̚ ̪̬̻̏ ̪̻̯ ̯̬̻̦̣̐̌ ̔̌ ̨̐ ̛̯̻̬̭. ʯ̨̯̌̏̌
̛ ̏ ̨̛̦̭̯̺̌́́ ̡̯̖̭̯ ̨̦̖̯̔̌̏̌ ̦̌ ̸̥̖̌ ̭̯̌̏̌ ̏ ̨̛̦̚ ̨̥̥̖̦̯ ̛ ̦̖ ̭̖ ̨̭̪̥̖̦̌̏̌ ̌̚ _̣̖̥̭̍̌._ ʦ
̨̪-̡̛̻̭̦́ ̨̛̖̪̔̚, ̡̨̨̯̐̌ ʥ̖̣̖̐ ̭̖ ̬̻̺̌̏̌̚ ̏ ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ̭̣̖̔ ̨̛̦̥̬̦̖̯̌̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦, ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̏ ̏
̨̛̦̏́ ̡̯̖̭̯ ̦̖ ̭̯̌̏̌ ̱̥̔̌ ̌̚ ʤ̵̦̣̖̣̐̌, ̌ ̨̭̥̌ ̌̚ ̬̔̌̌ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌.
˃̡̱ ̖ ̨̨̥̭̯̯́ ̔̌ ̨̯̖̣̖̙̍̌, ̸̖ ̸̵̡̛̛̣̀̚ ̨̯ ̨̛̦̏́ ̡̯̖̭̯ ̔̏̌ ̪̭̙̌̌̌, ̡̨̨̛̯ ̵̍́ ̸̡̛̣̣̏̀ ̏
ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞, ̨̦ ̛̣̖̙̯̐̔̌̚ ̡̨̛̱̭̯̖̦̏̚ ̡̛̥̻̦̯̏̌ ̏ ̡̬̌̌̌̚̚: ̨̯̏̌ ̭̌ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̡̡̌
ʪ̡̨̨̛̬̦̯̌̏́ ̹̣̖̥ ̨̪̪̦̣̌̔̌ ̱ ˈ̨̬̌̔ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛ ̵̨̨̛̪̬̻̯̔̚ ̦̌ ˁ̨̖̬̭̌. ʺ̖̙̱̔ ̨̨̬̱̯̔̐,
̭̣̖̔ ̸̨̨̨̻̣̖̦̯̌̔̍̚ ̨̪̦̦̖̌̌̏̌̚̚ ̭ ̡̨̛̛̬̻̪̭̯̖ ̵̨̭̯̦̌̌ ̭ ̸̛̪̖̯̣̖̦̖̏̌, ̸̖ ̺̍̌̌ ̛̥ ̖ ̵̨̛̯̻̬̣̣̏
̨̛̥̖̯ ˁ̨̖̬̭̌ ̛ ̨̐ ̖ ̛̥̖̦̣̌̚ ̭ ʽ̨̬̣̐, ̡̨̨̖̯ ̨̪ ̸̛̛̛̣̦̭̯̦ͣ̐̏̌ ̸̨̭̣̱̜̦̭̯̌͞ ̭̻̪̏̌̔̌ ̭̻̭
̨̡̛̭̯̬̦̣̜̭̯̌̌̐̌̌ ̱̥̔̌ _orgol, orgel_ Ͷ ̨̨̬̭̯ͣ̐̔͞. ʻ̨ ̸̖̖̏ ̛̥ ̭̖ ̭̯̬̱̏̌ ̯̻̬̖̏̔ ̡̨̻̭̦ ̌̚
̨̨̪̦̔̍̌ ̥̦̌́̌̚.

ʧ̛̣̦̯̌̏́ ̨̡̪̬̪̱̭ ̦̌ ̨̨̨̛̪̖̭̯̦̖̯̏̏̏̌ ̨̯ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞ ̖ ̪̻̣̦̖̦̌̚ ̨̛̦̏̏́


̡̯̖̭̯ ̨̯ ̡̬̌́ ̦̌ ̣̯̐̌̏̌̌ ͣʯ̌ ̨̙̱̙̖̯̔̔ ʺ̛̥͞ ̪̬̖̚ ̛̭̣̖̺̯̖̔̏̌ ̛̣̐̌̏ ͣʯ̖̥̯́̌ ̦̌ ʸ̡̻̌ ̛ ˌ̣̖̥̌͞,
ͣˁ̥̻̬̯̯̌ ̦̌ ʥ̖̣̖̐͞ ̛ ͣ˃̛̱̬̦ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔͞ ̨̔ ͣʿ̨̦̖̯̌̔̌ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔͞.

ʦ ̛̯̌̚ ̸̭̯̌ ̨̯ ͣˁ̯̌̐̌̌ ̌̚ ˃̛̱̬̦͞ ̭̻̺̖̭̯̱̏̏̌ ̨̭̣̙̦̌ ̨̡̛̥̬̻̏̌̏̌̚̚ ̥̖̙̱̔ ̨̛̛̛̬̦̣̦̯̖̐̌


̡̨̛̛̬̻̪̭, ̨̛̛̭̯̬̯́̌, ̡̡̨̯̌ ̖ ̡̬̦̌̌̌̌̚̚ ̏ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞, ̸̨̡̛̯̻̭̣̖̦̯̖ ̨̛̛̖̪̔̚ ̨̯
̨̛̛̪̬̣̙̖̦̯́̌ ̏ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞ ̛ ̨̛̦̏́ ̡̯̖̭̯ ̏ ̛̯̌̚ ̡̛̦̐̌. ʦ̛̛̦̌̐ ̭̻̥ ̨̪̬̖̪̣̣̔̌̐̌,
̸̖ ̺̍̌̌ ̛̥ ̖ ̛̥̣̌ ̛̦̥̖̬̖̦̖̌ ̨̛̪̬̔ ̬̖̥̖̏, ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̭̻̖̔̌̔̚ ̨̨̛̱̣̖̯̬̯̖̣̖̦̔̏̏ ̛̬̦̯̏̌̌ ̦̌
̨̛̣̖̥ͣ̐́ ̡̬̌̌̚̚͞ ̌̚ ˃̛̱̬̦, ̔̌ ̸̛̣̖̖̏̚ ̨̯ ̨̦̖̐ ̨̨̥̦̐ ̨̪-̡̡̬̯̌̌ ̴̨̬̥̌, ̡̯̌̌ ̔̌ ̭̖ ̡̙̖̌ ̏ ̛̭̯̣
ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞. ʻ̨, ̛̬̬̌̍̌̚ ̭̖, ̨̯̏̌ ̦̖ ̭̖ ̸̛̭̣̱; ̨̯̌̏̌̚ ̭̣̖̔ ̸̨̪̖̖̏ ̨̯ ̛̯̬̜̭̖̯ ̨̛̛̦̐̔ ̌̚ ̭̖
̵̖̌̚ ̭̻̭ ̭̯̬̦̦̯̌̌̌ ̸̌̔̌̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̯̥̌ ̔̌ ̛̛̛̥̯̬̥̌ ̨̨̦̏̌, ̡̨̨̖̯ ̨̯̜ ̦̖ ̖ ̨̛̭̯̬̣ Ͷ ̔̌ ̛̦̪̹̌̌
̌̚ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ ̛̖̬̭̏́ ̦̌ ̦̜̌-̡̛̻̭̦́ ̛̬̦̯̏̌̌ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯́̌, ̨̦ ̡̨̯̌ ́ ̡̛̣̖̏̌̚ ̨̯ ̛̭̥̖̭̖̦́
̛̥̯̖̬̣̌̌ ̦̌ ̻̣̯ͣ̔̐̌̌ ̛̖̬̭̏́͞, ̨̯̖̭̯ _ʻ̬̦̌._ ˃̨̏̌ ̖ ̣̐̌̏̌ 21 ̨̯ ̡̛̛̪̱̣̱̦̍̏̌́ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞.

˃̡̌̌ ̏ ̨̦̭̯̺̯̌́̌̌ ̡̛̦̐̌ ̡̯̖̭̯̻̯, ̪̻̣̺̌̏̌̚ ̻̣̯̔̐̌̌ ̛̪̬̦̦̌̌̚ ̨̯ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̏


ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞, ̖ ̸̛̣̖̖̦̏̚ ̨̯ ̛̭̻̺̯̖ ̨̛̛̛̬̦̣̦̐̌ ̛̛̥̯̖̬̣̌̌, ̡̡̨̯̌ ̛ ̨̛̭̻̯̖̯̦̯̏́
̪̭̙̌̌ ̏ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞, ̨̦ ̏ ̯̔̏̌̌ ̸̭̣̱̌́ ̯̖ ̭̌ ̨̛̛̪̣̦̏̌̚̚ ̭ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̶̛̖̣, ̌ ̛̪̬ ̨̛̦̏́ ̡̯̖̭̯
Ͷ ̛ ̭ ̨̪-̨̨̬̔̍ ̛̬̬̦̖̌̍̌̚ ̦̌ ̛̛̣̬̦̯̌̍̌ ̨̯ ̸̨̛̖̬̦̏ ̛ ̡̛̖̣̖̙̍, ̡̡̨̯̌ ̛ ̦̌ ̵̯̦̯́̌̌
̨̨̨̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̔̏̌. ʺ̨̨̦̐ ̨̯ ̨̛̛̛̬̦̣̦̯̖̐̌ ̡̨̛̛̬̻̪̭, ̡̨̨̖̯ ̖̹̖̍ ̨̨̪̬̪̱̭̦̯̌ ̛̛̣ ̡̨̭̻̬̯̖̦̌ ̏
ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞, ̨̭̯̌̏̌ ̨̨̭̯̻̪̦̔; ̨̦ ̯̥̌, ̡̨̻̖̯̔ ̨̛̦̺ ̦̖ ̨̥̙̖̹̖ ̔̌ ̭̖ ̨̛̔̍̌̏ ̡̻̥ ̛̬̦̯̏̌̌̌
̨̯ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞ (̡̡̨̯̌ ̛̪̬ ̡̬̌̌̌̚̚ ̌̚ ̭̥̻̬̯̯̌ ̦̌ ʥ̖̣̖̐, ̸̛̣̖̖̦̏̚ ̨̯ ͣʤ̛̦̣̌ ̦̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔͞),
̨̛̯̚ ̛̬̦̯̏̌̌ ̨̨̪̬̭̯ ̭̖ ̨̪̯̬̏̌́.

ʦ ̡̬̜̦̌̌ ̡̭̥̖̯̌, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̯̬̹̖́̍̏̌ ̡̯̱ ̛ ̯̥̌ ̛̪̬ ̨̨̭̣̦̖̯̐̍́̏̌ ̦̌ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̸̨̛̖̬̦̏ ̔̌
̡̥̻̥̏̏̌ ̛̭̻̬̺̏̏̌̚ ̛̖̣̖̥̖̦̯, ̏ ̛̪̬̖̭̯̖̦̔̌̏́ ̡̯̱ ̱̻̣̙̖̦̔ ̡̯̖̭̯ ̦̥́̌ ̨̛̦̯ ̛̖̦̔
̨̨̛̪̻̣̦̯̖̣̦̔ ̛̛̥̭̣̖̦ͣ̚͞ ̖̣̖̥̖̦̯, ̯̌ ̨̛̬̔ ̛ ̦̜̌-̬̖̖̦̔̍. ʦ̭̖ ̡̪̌ ̡̯̖̭̯̻̯ ̖ ̡̛̱̭̯̖̦̏̚ ̛
̸̨̬̱̖̔̐́ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̻̖̍̔ Ͷ ̨̨̨̭̖̦̍ ̡̨̌ ̭̖ ̛̥̌ ̛̪̬̖̔̏̔, ̸̖ ̨̨̛̬̥̦̯̐́ ̛̥̭̌̏ ̨̯ ̡̨̛̛̬̻̪̭
̪̬̖̭̯̣̔̌̏́̏̌ ̨̖̦̔ ̨̦̖̪̬̖̭̯̦̦̌ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̦̌ ̭̥̯̌̌̌ ̨̛̛̭̯̬́. ˋ̨̛̖̬̦̯̖̏ ̭̻̭ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̌̚
̴̨̨̛̬̥̬̦̖̯̌ ̦̌ ̡̨̦̖̪̬̖̻̭̦̯̌ ̨̨̛̪̖̭̯̦̖̏̏̏̌ ̨̥̯̐̌ ̨̭̻̺̦̭̯̏ ̔̌ ̭̪̯̌̔̌ ̡̻̥ ̨̪-̬̦̖̦̌ ̖̯̪̌.
˃̡̌̌ ̛̦̪̬̥̖̬̌ ̸̛̛̪̻̬̦̯̏́ ̡̯̖̭̯ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̌̚ ̨̛̦̖̯̔̏̌ ̦̌ ˃̨̛̛̱̬̦̏́ ̨̯̬́̔ ̦̌ ̵̻̣̥̌ ʤ̨̥̦
ˀ̱̔, ̨̨̦̥̖̬̖̦̯̌ ̛̛̙̣̺̖ ̯̥̌, ̨̛̙̯̻̯̏ ̛̥ ̏ ̨̦̖̐ ̛ ̡̡̨̛̬̯̯̬̜̦̯̖̌̌ ̵̛̱̭̪̖ ̏ ʯ̖̥̯́̌ ̦̌ ʪ̨̬
ʶ̨̱̬̯̣̌ Ͷ ̸̡̨̛̭̏ ̨̯̏̌ ̖ ̨̛̦̪̭̦̌̌, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪́̏ ̛ ̡̦̥̖̌ ̌̚ ʶ̛̣̪̯̖̌̌̏ ̙̱̙̖̯̔̔̌; ̡̨̡̨̨̣̯
̛ ̔̌ ̖ ̨̭̯̬̦̦̌, ̨̦̪̻̣̦̌ ̴̨̨̨̬̥̖̦ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̦̌ ̨̛̛̙̣̺̖̯ ̦̌ ʺ̛̥ ̨̪̔ ̵̻̬̏̌ ̭̖ ̨̪́̏́̏̌ ̛̪̬̖̔
̛̭̥̌́ ʺ̛̥.
ʦ ̨̭̯̦̣̯̌̌̌̌ ̸̭̯̌ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯́̌, ̭̣̖̔ ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ̡̨̨̯́ ̺̍̌̌ ̛̥
̖̹̖̍ ̛̦̪̭̣̌̌ ̏ ̻̬̹̖̦̌̏̚ ̛̏̔, ̛̥̌ ̨̨̥̦̐ ̡̨̥̣̌ ̡̛̛̬̣̌̚ ̨̯ ̡̯̖̭̯̌ ̏ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞.
ʻ̨ ̛̥̌ ̖̔̏ ̥̖̭̯̌ ̏ ̨̨̛̛̪̭̦̖̯̌ ̦̌ ̡̯̯̌̌̌̌ ̭̬̖̺̱ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̏ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌, ̡̨̻̖̯̔ ̭̻̥
̨̛̪̪̬̣̌̏ ̨̛̛̛̬̦̣̦̯̖̐̌ ̛̱̥̔, ̛ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̭̦̍́́ ̨̺̌̚.

ʿ̻̬̯̏̌̌ ̨̡̪̪̬̌̏̌ ̖ ̭̻̬̦̏̌̌̚ ̭ ̴̨̛̖̬̯̐̐̌́̌. ʶ̨̦̌̌̚ ̖, ̸̖ ̡̨̨̯̐̌ ̏ ̨̭̻̦̯̔̍̏̌̌ ̸̖̖̬̏


˃̛̱̬̦ ̛ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̶̛̛̭̪̻̯̦ ̛̦̪̱̭̦̣̌̌ ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯, ̯̖ ̦̖ ̛̯̬̻̦̣̐̌ ̨̪̬̌̏ ̡̻̥ ̡̨̬̦̔̌̌, ̣̖̦̣̐̌
̨̯̻̏̔ ̡̛̣̭̱̬̯̌̌, ̌ ̦̜̌-̦̪̬̖̌̔ ̛̛̥̦̣̌ ̨̪ ̡̪̻̯̖̯̌̌ ̌̚ ʥ̨̨̬̖̯̖̔̏; ̨̦ ̦̖ͣ ̭̣̖̔ ̨̻̣̔̐ ̛̛̣̌̏̚ ̦̌
̀̐ ̨̪ ̬̱̔̐̌ ̯̭̦́̌ ̡̪̻̯̖̌͞ ̛ ̡̛̪̬̖̭̖̣ ̨̛̬̯̖̐ ̦̌̔ ̡̬̖̯̌̌ ̡̻̥ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌. ˁ̨̪̬̖̔
̨̛̛̛̬̦̣̦̐̌́ ̡̯̖̭̯, ̨̡̨̯̔̌ ̭̖ ̛̛̛̪̬̣̙̣̍̌̏̌, ̦ͣ̌ ̨̡̛̯̚ ̌̔̚ ̵̯́ ̡̛̣̖̺̱̣̌̍̌̚ ̛̪̻̬̯̖̏ ̛̖̏̔̚̚͞.

ʪ̨̡̨̯̌ ̵̨̨̪̯̔̐̏́ ̡̯̖̭̯̌ ̌̚ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞, ̦̖ ̵̖̣̌̍́̌̚̚, ̸̖ ̨̯̏̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌


̻̖̍̔ ̨̬̦̏́, ̨̨̺̯̌̚ ̯̖ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̔ ̦̖ ̭̖ ̛̙̯̔̏̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚, ̌ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̛̛̣ ̨̨̡̛̯̀̐̚, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̭̖
̸̨̯̣̖̯̔̌̌̏̌ ̨̯ ʥ̨̨̬̖̯̖̔̏, ̛ ̛̪̻̬̯̖̏ ̛̖̏̔̚̚ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̌ ̪̬̖̔ ̵̯́, ̌ ̦̖ ̌̔̚ ̵̯́. ʶ̨̨̯̐̌
̵̨̭̻̙̍̔̌ ̨̯̏̌ ̻̏̏ ͣʦ̨̜̦̯̌̌ ̌̚ ˁ̛̛̛̣̥̬̣̯̖̌͞, ̌̚ ̵̛̪̬̖ ̨̨̨̛̪̬̖̪̣̙̖̦̖̯̔, ̸̖ ̬̱̯ͣ̔̐̌̌ ̯̭̦́̌
̡̪̻̯̖̌͞ ̨̛̯̏̌ ̨̪̻̬̏ ̦̌ ̀̐, ̌ ̨̪̭̣̖ ̨̨̨̯̦̏ ̛̌̏̏̌̚ ̦̌ ̪̌̌̔̚, ̌̚ ̔̌ ̛̭̯̦̖̐ ̨̔ ˃̛̛̖̣̦̐. ʻ̨ ̭̖̐̌
̨̯̏̌ ̛̥ ̭̖ ̭̯̬̱̏̌ ̨̨̨̨̦̖̪̬̪̦̌̏̔̔̍ ̛ ̨̡̨̦̖̪̬̖̪̖̦̔ ̨̯ ̨̨̨̛̪̖̭̯̦̖̯̏̏̏̌; ̸̣̖̔̌ ̨̪-̨̨̪̬̭̯ ̛̍
̨̛̣̍ ͣ̌̔̚ ̵̯́͞ ̔̌ ̭̖ ̛̥̖̦̌̚ ̭ ̪̬̖ͣ̔ ̵̯́͞, ̡̡̨̯̌ ̛ ̵̨̛̭̯̬ ̏ ̨̛̦̏́ ̡̯̖̭̯.

ʶ̬̯̯̌̌̌, ̡̨̨̯́ ̶̵̡̛̛̭̬̌, ̌̚ ̔̌ ̛̛̣̭̯̬̬̥̀̌ ̏ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞


̨̨̨̛̬̪̣̙̖̦̖̯̌̚ ̦̌ ̨̥̖̭̯̦̭̯̯̌, ̨̭̻̺̦̭̯̏ ̦̖ ̖ ̨̬̖̔̍ ̨̛̛̬̖̦̯̬̦̌̌. ʽ̯ ̛̺̦̯̍̌̌̌ ̛̥ ̡̬̯̌̌ ̦̌
ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̨̛̻̪̬̖̖̦̏̏̔̌̚̚ ̛ ̏ ̨̥̯́̌ ̡̬̯̌̌ ̡̻̥ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞, ̸̛̛̣, ̸̖ ʤ̨̥̦ ʽ̖̣̍ ̖ ̸̨̛̪̯
̨̪̬̌̏ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̨̯ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏ (̣̱̦̯ͣ̌̌ ̛̬̣̐́̌̚ ̛̌̔̚̚ ʤ̨̥̦ ʽ̖̣̍͞), ̌ ˃̛̛̖̣̦̐ ̸̯̖̖ ̨̪
̡̛̣̭̱̬̯̌̌ ̦̌ ̨̨̡̛̯̀̐̚ ̛̛̣ ̀̐-̨̨̡̛̯̀̐̚. ˁ̖̐̌ ̵̛̪̬̖̬̭̱̏̌ ̡̬̯̯̌̌̌ ̛ ̸̵̡̛̣̏̀ ̨̨̛̛̛̪̬̣̯̖̣̦̯̍̚
̵̨̨̛̥̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔ ̦̌ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌ (̏ ̡̯̖̭̯̌ ̖ ̡̨̦̌̌̚, ̸̖ ̸̨̨̯̦ͣ ̨̪ ̪̻̯́ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐, ̨̭̖̖̬̦̏
̨̯ ̨̨̥̭̯̯́, ̡̨̻̖̯̔ ̭̖ ̛̣̣̏̏̌ ʶ̨̖̣̖̬̭̍, ̣̖̙̣̌̌ ̖̦̔̌ ̨̯ ̛̯́ ̡̛̛̣̭̱̬ Ͷ ̸̣̖̔̌ ̦̖ ̦̜̌-̨̡̻̣̯̔̍̌̌,
̣̌̌ ̨̪-̯̭̦́̌ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏ ̛̬̱̔̐͞).

{img:hurin-brethil.png|ʥ̛̬̖̯̣ (̡̬̯̌̌)}

ʦ̨̯̬̯̌̌ ̨̡̪̪̬̌̏̌ ̭̌́̐̌̚ ̨̛̛̭̯̬̯́̌ ̨̡̨̨̣ ̨̛̱̦̖̯̍̏̌ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛̪̬ ̡̨̨̪̬̖̭̦̖̯́̏̌ ̦̌


̡̛̣̭̱̬̯̌̌. ˁ̻̺̖̭̯̱̯̏̏̌ ̸̨̖̬̦̏̌ ̛ ̸̨̡̨̦̯̖̣̖̦̌ ̛̬̦̯̏̌̌. ʦ ̸̨̖̬̦̯̏̌̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̨̛̦̖̯̖̐̏
̶̛̛̭̪̻̯̦ ̭̖ ̸̡̛̯̌̏̌̚ ̨̪ ̨̛̯̭̬̖̺̦́ ̬̍́̐ ̦̌ ̨̪̬̪̭̯̯̌̌, ̨̡̨̯̔̌ ̨̛̭̯̯̔̐̌ ̨̪̔ ̬̻̍̌; ̶̣́̌ ̨̦̺
̛̭̯̏́ ̯̥̌ ̛ ˃̛̱̬̦ ̭̖ͣ ̨̬̖̣̍ ̭ ̸̛̖̬̦ ̛̭̻̦̺̌, ̭̬̖̔ ̡̨̨̛̯ ̭ ̶̣̯́̌̌ ̛̭ ̛̭̣̌ ̛ ̨̣̏́ ̭̖ ̸̡̨̪̣̏̏̌ ̛
̡̛̭̯̭̣̌͞. ʶ̨̨̯̐̌ ̖̦̯̔́ ̛̦̣̙̌̍̌̏̌, ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̭̖ ̨̛̪̬̯̐̏́ ̔̌ ̡̨̛̪̬̖̭ ̡̛̣̭̱̬̯̌̌ ̦̖ͣ ̨̪̬̌̏ ̦̌̔
̵̯́, ̌ ̡̨̥̣̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏͞ ̛ ̨̯̌̏̌̚ ˃̛̱̬̦ ̖ ̛̪̬̦̱̖̦̔ ̔̌ ̭̖ ̭̪̱̭̦̖ ̨̦̣̱̌̔ ̨̔ ̸̨̨̬̖̦̯ ̡̨̨̛̬̯, ̌
̨̪̭̣̖ ̡̪̌ ̔̌ ̭̖ ̡̛̛̯̖̬̌̚ ̨̪ ̡̛̦̬̯̖̌̌ ̡̻̥ ̵̯̻̬̱̍̌ ̦̌ ̡̨̬̦̔̌̌.

ʦ ̸̨̡̨̛̦̯̖̣̦̌́ ̛̬̦̯̏̌̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̦̯̬ ̭̌ ̭̖ ̡̛̛̛̯̖̬̣̌̚ ̨̭̥̌ ̨̡̦̻̖̔́̔ ̨̪ ̨̛̯̭̬̖̺̦́


̬̍́̐, ̡̨̨̯̐̌ ˃̛̱̬̦ ̡̌̏̌̚, ̸̖ ̵̯̌̍́ ̛̛̭̣̯̖ ̛̭ ̏ ̸̡̛̦̖̌̏̌̚, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̦̯̌́̚ ̡̻̖̔ ̺̖ ̛̪̬̖̥̦̖
ʧ̣̱̬̱̦̌̐; ̯̱̜ͣ̌̚ ̛̭̪̬̖̣ ̛ ̸̡̛̣̌̌̌̚͞. ʻ̖ ̭̖ ̡̌̏̌̚, ̸̖ ̭̌ ̛̭̣̖̣̚ ̨̦̣̱̌̔ ̨̯ ̨̯̏̌ ̨̥̭̯́ ̛ ̨̡̯̻̭̻̯ ̌̚
̡̬̥̯̔́̌̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̭̬̖ͣ̔ ̡̨̨̯́ ̭ ̶̣̯́̌̌ ̛̭ ̛̭̣̌ ̛ ̨̣̏́ ̭̖ ̸̡̨̪̣̏̏̌ ̛ ̡̛̭̯̭̣̌͞ ̨̨̨̯̦̏ ̭̖
̨̪́̏́̏̌ ̨̯ ̸̨̖̬̦̯̏̌̌. ʻ̨ ̏ ̨̪̬̖̬̯̖̦̯̌̍̌̌ ̨̛̛̭̯̬́ ̦̥́̌ ̵̨̨̨̛̦̖̥̭̯̍̔ ̨̯ ̸̡̨̪̦̖̏̏̌; ̯̖ ̭̌
̨̛̥̣̐ ̛ ̭̻̭ ̨̛̭̱̬̦̭̯̐ ̭̌ ̛̭̣̖̣̚ ̨̔ ̨̨̻̦̯̔, ̌̚ ̔̌ ̸̡̛̯̌̌̚ ̯̥̌. ʦ̨̭̻̺̦̭̯ ̸̨̨̯̦ ̡̯̌̌ ̛ ̭̯̌̏̌ Ͷ ̏
̸̨̡̨̛̦̯̖̣̦̌́ ̡̯̖̭̯ ̨̯ ͣʻ̨̛̖̻̬̹̖̦̔̏ ̛̪̬̖̦̔̌́͞ ̖ ̡̨̦̌̌̚, ̸̖ ̯̖ ̦̖ ̛̛̣̍ ̦̌ ̪̻̯́ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̛
˃̛̱̬̦ ̸̛̛̯̣ͣ̌̚ ̦̪̬̖̌̔ ̨̡̪̬̜̌ ̡̬̖̯̌̌, ̌̚ ̔̌ ̛̭̯̦̖̐ ̨̪̔ ̨̦̖̐͞. ʯ̌ ̨̪-̸̨̨̛̣̦̐ ̵̛̥̖̦̌̚ ̦̖ͣ ̨̛̭̯̣́
̸̨̨̯̦ ̦̌ ̪̻̯́ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐͞ ̭ ̦̖ͣ ̭̖ ̛̛̦̥̬̣̌̌ ̸̨̨̯̦ ̦̌ ̪̻̯́ ̦̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐͞ ̛ ̸̛̛̯̣ͣ̌̚ ̦̪̬̖̌̔
̨̡̪̬̜̌ ̡̬̖̯̌̌͞ ̭ ̸̛̛̯̣ͣ̌̚ ̦̪̬̖̌̔ ̨̡̪̬̜̌ ̡̛̦̬̯̖̌̌͞

ˁ̛̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍ ̛̭ ̨̯̏̌ ̭̌ ̨̛̛̬̖̣̔̍, ̨̦ ̨̭̖̯̣̯̏́̏̌ ̨̥̙̖ ̛̍ ̦̜̌-̡̨̬́ ̨̛̛̬̖̦̯̖̍̌̚̚ ̶̛̭̖̦


̨̯ ̛̣̖̖̦̯̖̐̔ ̌̚ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔ ̛ ̨̖̦̔ ̨̯ ̦̜̌-̡̛̛̖̣̯̖̏ ̛̛̭̻̯̍́ ̏ ̵̯́.

ˁ̡̛̪̭̻ ̦̌ ̛̥̖̦̯̌̌ ̏ ͣˀ̡̌̌̚̚ ̌̚ ̶̖̯̔̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞

ˁ̻̭ ¬ ̭̌ ̨̛̯̖̣̦̍́̌̚ ̛̥̖̦̯̌̌, ̡̨̨̛̯ ̭̖ ̭̬̖̺̯̌ ̏ ̡̬̯̯̌̌̌ ̦̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔.

__ʤ̬̖̦̐̌̏̌__ Ͷ ͣʽ̡̛̻̬̖̦̏̌̏́͞, ̛̥̖, ̨̪̔ ̡̨̨̖̯ ̭̖ ̪̬̖̭̯̔̌̏́ ˃̛̱̬̦, ̡̨̨̯̐̌ ̛̛̪̬̭̯̐̌ ̏


ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

__ʤ̦̖̖̣̔̌̔__ Ͷ ͣʫ̴̸̨̨̡̣̖̏͞, ̛̥̖, ̨̖̦̔̌̔ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

__ʤ̛̖̬̦__ Ͷ ˁ̶̨̛̬̦̔̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦; ̖̯̏̌̚ ̌̚ ̭̻̪̬̱̐̌ ̨̯ ̸̨̛̛̯̦́̚ ̶̛̪̬̹̻̣̖


ʥ̨̬̔̌.

__ʤ̣̌̐̌̚__ Ͷ ʦ̣̖̯̖̣̌̔ ̦̌ ̙̱̙̖̯̯̔̔̌̌ ̨̯ ʥ̨̖̣̖̭̯̐.

__ʤ̛̜̦̱̬__ Ͷ ͣˁ̛̖̺̖̦̯̖̏͞, ̛̪̻̬̯̖̏ ̭̻̺̖̭̯̏̌, ̨̛̭̻̯̬̖̦̏ ̨̯ ʰ̣̱̯̬̏̌̌ ̛̪̬̖̔


̨̭̻̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ˁ̖̯̏̌ Ͷ ʦ̛̣̬̌̌ ̛ ʺ̛̬̌́ (̵̨̱̖ͣ̔̏ ̨̯ ̛̭̻̺́ ̨̡̪̬̻́̔ ̡̨̯̌ ʦ̛̣̬̯̖̌̌, ̨̦ ̦̌ ̨̪-
̡̨̛̦̭ ̨̛̦̏͞).

__ʤ̣̱̦̐̔ ˋ̨̡̖̏__ Ͷ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ̛̖̦̔ ̨̯ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚, ̡̻̥ ̸̨̛̯́ ̦̍̌̔̌ ̭̖


̛̛̪̬̭̻̖̦̔́̏̌ ˃̛̱̬̦.

__ʤ̨̥̦ ʪ̛̬̯̬̌¬__ Ͷ ʦ̵̬̻ ̏ ̡̛̪̣̦̦̭̯̌̌̌ ̛̖̬̏̐̌ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦, ̨̙̦̀ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦.

__ʤ̨̥̦ ʫ̛̯̬__ Ͷ ͣˈ̻̣̥ ̦̌ ̸̛̭̻̣̖̯̖̐̔̏̌͞, ̨̣̥̐́̌ ̨̛̥̣̐̌, ̛̛̦̯̔̐̌̌̚ ̨̪ ̨̪̖̌̏̔̚ ̦̌


ˇ̨̛̦̬̔ ˇ̖̣̱̦̌̐̔ ̦̌ ̖̦̔̌ ̣̖̏̐̌ ̸̨̨̛̯̦̚ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

__ʤ̨̥̦ ʽ̖̣̍¬__ Ͷ ˈ̻̣̥ ̏ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭, ̵̻̬̱̏ ̡̨̨̜̯ ̖ ̛̬̖̦̐̌̔̚ ʫ̴̖̣ ʥ̛̬̦̬̌̔.

__ʤ̨̥̦ ˀ̱̔¬__ Ͷ ͣʧ̨̛̣́ ̵̻̣̥͞, ̨̨̭̥̯̦̌ ̛̛̻̹̖̦̖̏̏̚ ̭̬̖̔ ̡̛̪̱̺̦̌̌ ̦̌ ̀̐ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣,


̡̨̻̖̯̔ ̖ ̨̛̛̙̣̺̖̯ ̦̌ ʺ̛̥.

__ʤ̵̦̌¬__ Ͷ ʿ̵̨̨̬̔, ̛̭̣̺̌̚ ̨̯ ˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦ ̡̻̥ ̛̪̦̌̌̔́̚ ̡̬̜̌ ̦̌ ʫ̬̖̔ ʧ̨̨̨̬̬̯̐.

__ʤ̦̦̐̍̌̔__ Ͷ ʺ̨̻̺̯̐̌̌ ̡̨̬̖̪̭̯ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐ ̏ ̨̛̭̖̖̬̪̦̏̌̌̔́̚ ̡̬̜̌ ̦̌ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚.

__ʤ̵̦̣̖̣̐̌__ Ͷ ʺ̸̖̻̯ ̦̌ ʥ̖̣̖̐, ̬̔̌ ̨̯ ˃̨̛̦̣̐; ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̖ ̡̨̛̦̏̌̚ ̨̨̦̦̌̏ ̌̚ ˃̛̱̬̦,
̸̨̪̣̱̌̏̌ ̨̛̥̖̯ _ʧ̱̬̯̦̌̐._

__ʤ̨̦̬̐̔__ Ͷ ˃̛̬̖̯ ̛̭̦ ̦̌ ˇ̴̛̛̦̬̦̌, ̛̦̣̌̐̌̚ ̏ ̨̛̭̬̙̖̦̖̯̌ ʪ̨̬̌̐ ʥ̵̨̬̣̌̐̌.


__ʤ̛̦̱̬̖̣̐__ Ͷ ʺ̸̖̻̯ ̦̌ ʫ̨̣.

__ʤ̨̦̬̔̐__ Ͷ ˋ̨̡̖̏ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ̸̨̏̔̌ ̦̌ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚, ̡̻̥ ̸̨̛̯́ ̦̍̌̔̌ ̭̖


̛̛̪̬̭̻̖̦̔́̏̌ ˃̛̱̬̦.

__ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐__ Ͷ ͣʯ̛̺̯̌̔̌̏́́ ̵̪̬̌͞, ̨̨̪̬̭̯̬̦̯̌̌ ̛̬̦̦̌̏̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̨̯ ˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦,


̡̨̦́̐̌ ̛̯̬̖̭̯̏̌ ̛ ̸̛̦̬̦̌̌̌ ʤ̬̔-̣̖̦̐̌, ̨̦ ̪̬̖̻̬̦̯̏̌̌ ̨̯ ʺ̨̨̬̯̐ ̏ ̛̪̱̭̯̦́ ̛̪̬ ʥ̡̛̯̯̌̌ ̦̌
ʦ̛̦̖̪̦̌́̚ ̡̪̣̥̻̌.

__ʤ̬̦̬̱̯̌__ Ͷ ͣʶ̡̬̣̭̌̌ ̨̬̭̯́͞, ̸̥̖̻̯ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐.

__ʤ̬̔̌__ Ͷ ʯ̖̥̯́̌

__ʤ̬̖̖̣̔__ Ͷ ˁ̖̭̯̬̌ ̦̌ ˃̨̱̬̦̐, ̭̻̪̬̱̐̌ ̦̌ ʫ̨̣.

__ʤ̛̬̥̦̭̌__ Ͷ ʫ̴̣ ̨̯ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔, ̡̨̨̜̯ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ʧ̛̖̣̥̬ ̨̛̯̏̌ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̌̚ ̔̌


̛̪̬̖̱̪̬̖̔̔ ʽ̨̬̬̖̯̔ ̌̚ ̛̦̣̙̺̯̌̍̌̏̌̌̌ ̵̪̣̌̌̌̚.

__ʤ̵̨̬__ Ͷ ʶ̨̦̯́ ̦̌ ˈ̛̱̬̦.

__ʤ̛̬̖̬̦̖̦̏¬ __ Ͷ ʶ̨̛̬̜̬̖̙̖̯̌̍ ̦̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̨̪̦̌̌̔̚ ̨̯ ̨̛̱̭̯̖̯ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦;


̨̭̪̥̖̦̌̏̌ ̭̖ ̏ ̪̖̭̖̦̯̌ ̦̌ ʥ̨̛̣̍ ̏ ʸ̨̨̛̥̣̔.

__ʤ̨̭̦̐__ Ͷ ˁ̶̯̬̖̌ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ̡̨̨̜̯ ̨̪̥̌̐̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̔̌ ̛̍́̐̌̚ ̭̣̖̔ ̨̨̛̱̜̭̯̯̍̏ ̦̌


ʥ̨̬̔̌.

__ʥ̬̱̦̌̌̐̔__ Ͷ ʥ̺̌̌ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏; ̸̨̬̯̖̍̌̏̔ ̦̌ ʥ̖̬̖̦.

__ʥ̬̌̌̔ ʫ̜̯̖̣__ Ͷ ͣʶ̱̣̌ ̦̌ ̨̛̬̏̌̚͞, ̡̨̬̖̪̭̯ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̡̬̜̌ ʫ̜̯̖̣ ˁ̨̛̛̬̦.

__ʥ̵̛̬̬̌̌__ Ͷ ʥ̺̌̌ ̦̌ ʥ̖̬̖̦; ̬̯̍̌ ̦̌ ʥ̨̬̖̣̭̐̌.

__ʥ̬̌-̖̦-ʪ̦̖̌̏̔__ Ͷ ͣʪ̨̥ ̦̌ ̨̡̯̱̪̌͞, ̛̥̖, ̡̨̨̖̯ ʺ̛̥ ̔̌̏̌ ̦̌ ̨̨̭̖̯̏ ̛̛̙̣̺̖.

__ʥ̬̌-̖̦-ʻ̛̛̦̍-̨̦̖̐__ Ͷ ͣʪ̨̥ ̦̌ ʶ̛̣̪̯̖̌̌̏ ̙̱̙̖̯̔̔̌͞ ̵̻̬̱̏ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔.

__ʥ̬̌ ʫ̛̬̍__ Ͷ ˄̡̛̬̖̪̣̖̦̖ ̏ ʪ̨̬ ʶ̨̱̬̯̣̌, ̨̙̦̀ ̨̯ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔.

__ʥ̛̱̣̬̌̐__ Ͷ ͣʻ̡̛̛̭̣̦̌͞, ͣʿ̨̡̛̛̯̭̦͞, ̨̛̪̬̺̖̏̚ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐.

__ʥ̨̖̥̖̦̔̚ ̨̛̬̦̦̐́__ Ͷ ʰ̥̖, ̭ ̡̨̨̖̯ ̭̖ ̪̬̖̭̯̔̌̏́ ˃̛̱̬̦ ̛̪̬ ̪̻̬̯̏̌̌ ̛̭ ̭̬̖̺̌ ̭


̵̨̬̯̌̌ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣.

__ʥ̖̣̖̐__ Ͷ ʫ̴̣ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌, ̨̪̬̭̣̖̦̌̏ ̶̭̯̬̖̣̖; ̛̪̬̯̖̣́ ̛ ̡̛̭̪̻̯̦ ̦̌ ˃̛̱̬̦. ʻ̸̛̬̦̌̌


̨̺̖ _ʶ̨̛̱̯̣̦̌_, ̨̯̖̭̯ ͣʶ̡̨̡̬̖̪̣̻͞.

__ʥ̨̖̣̖̭̯̐__ Ͷ ͣʦ̡̛̖̣̌ ̡̨̬̖̪̭̯͞, ̛̖̦̔ ̨̯ ̯̔̏̌̌ ̬̐̌̔̌ ̦̌ ̙̱̙̖̯̯̔̔̌̌ ̏ ˁ̛̛̦̯̖


̛̛̪̣̦̦̌.

__ʥ̖̣̖̱̦̐̔__ Ͷ ʥ̺̌̌ ̦̌ ˀ̛̦̌; ̬̯̍̌ ̦̌ ʥ̬̱̦̌̌̐̔.

__ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔¬ __ Ͷ ʯ̛̖̥̯̖ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̯ ˁ̛̛̦̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌ ̪̬̖̚ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔.


__ʥ̨̛̖̣̯̬̦̦̔̐__ Ͷ ʸ̡̻̻̯ ̦̌ ʥ̖̣̖̐.

__ʥ̨̖̬__ Ͷ ʦ̸̨̔̌ ̦̌ ̛̪̻̬̯̖̏ ̵̨̬̌, ̛̦̣̖̣̌̏̚ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔; ̸̨̨̡̛̬̦̣̦̔̌̌ ̦̌ ʥ̨̨̛̖̬̏́


̨̬̔, ̛̖̦̔ ̨̯ ̛̯̬̯̖ ̛̪̻̬̏ ʫ̡̛̛̦̭̔̌ ̨̨̬̖̔̏.

__ʥ̖̬̖̦__ Ͷ ʿ̨̨̡̯̥̻ ̦̌ ʥ̨̖̬, ̻̣̖̦̏̀̍̚ ̦̌ ʸ̛̱̯̖̦, ̡̨̨̜̯ ̸̨̛̯̭̌ ˁ̛̛̣̥̬̣̌̌ ̨̯


ʺ̨̨̨̬̯̯̐̏̌̌ ̡̨̨̬̦̌; ̸̛̦̬̦̌̌ ͣʫ̨̡̛̦̬̻̔́͞, ̌ ̨̭̻̺ ̡̯̌̌ _ʶ̨̥̣̭̯̌,_ ̨̯̖̭̯ ͣʿ̬̦̯̌̌̌̚ ̶̛̖̭̦̔̌͞.

__ʥ̡̛̯̌ ̦̌ ʻ̨̛̛̛̖̬̥̯̖̍̚ ̛̭̻̣̚__ Ͷ ʦ̛̙ _ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔._

__ʥ̵̨̬̣̌̐̌__ Ͷ ʦ̛̙ _ʪ̨̬̌̐ ʥ̵̨̬̣̌̐̌._

__ʥ̛̬̦̬̌̔__ Ͷ ʦ̨̙̔ ̦̌ ʻ̨̬̌̔̌ ̦̌ ˈ̣̖̯̌ ̏ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭ ̨̪ ̨̬̖̥̖̯̏ ̦̌ ˃̛̱̬̦


˃̱̬̥̬̌̍̌; ̛̭̦ ̦̌ ˈ̛̦̬̌̔.

__ʥ̨̬̖̣̭̐̌__ Ͷ ʥ̺̌̌ ̦̌ ʥ̬̱̦̌̌̐̔ ̛ ̨̔́̔ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏.

__ʥ̨̬̖̬̐__ Ͷ ʥ̺̌̌ ̦̌ ʥ̵̛̬̬̌̌ ̛ ʥ̨̬̖̣̭̐̌.

__ʥ̛̬̖̯̣¬__ Ͷ ʧ̨̬̌ ̥̖̙̱̔ ̡̛̬̖̯̖ ˃̛̛̖̣̦̐ ̛ ˁ̨̛̛̬̦ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔; _ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭ ̣̖̀̔_


Ͷ ʻ̨̬̻̯̌̔ ̦̌ ˈ̣̖̯̌.

__ʥ̵̛̛̬̯̌¬__ Ͷ ʥ̨̬̔ ̪̬̖̚ ̡̬̖̌ ˁ̨̛̛̬̦ ̨̭̖̖̬̦̏ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣.

__ʥ̨̬̔̌__ Ͷ ʰ̸̨̯̖̦̚ ̶̛̪̬̹̻̣̖ ̏ ˈ̛̯̣̱̥ ̭̣̖̔ ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔.

__ʦ̛̣̬̌̌__ Ͷ ͣʦ̨̛̭̖̥̻̺̯̖̐͞ Ͷ ̛̭̖̣̭̯̦̏̏̌ ̵̨̱̖̔̏, ̛̦̣̖̣̌̏̚ ̏ ˁ̖̯̏̌ ̏ ̸̨̨̦̣̯̌̌ ̦̌


̨̬̖̥̖̯̏.

__ʦ̨̛̣̦̬̌__ Ͷ ˁ̯̬̦̌̌ ̦̌ ʦ̛̣̬̯̖̌̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̯̻̏̔ ʦ̡̨̨̛̖̣̯ ̨̥̬̖.

__ʦ̬̌̔̌__ Ͷ ʻ̜̌-̨̥̻̺̯̐̌̌ ̨̯ ʶ̶̛̛̬̣̯̖̌ ̦̌ ʦ̛̣̬̯̖̌̌, ̭̻̪̬̱̐̌ ̦̌ ʺ̦̖̌̏.

__ʦ̡̛̖̣̯̌̌ ̨̛̥̣̐̌__ Ͷ ʦ̛̙ _ˈ̱̌̔-̖̦-ʻ̛̬̦̖̯̌._

__ʦ̡̛̖̣̯̌̌ ̪̖̭̖̦__ Ͷ ʺ̡̛̱̯̌̌̚ ̦̌ ʤ̛̜̦̱̬̯̖, ̨̯ ̡̨̨̯́ ̸̨̪̦̣̌̌̚ ˁ̖̯̻̯̏.

__ʦ̡̣̖̯̖̣̌̔̌ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦__ Ͷ ʺ̨̬̖̦̏

__ʦ̛̣̭̯̖̣̦̌ ̦̌ ʦ̨̛̯̖̔__ Ͷ ʦ̣̬̻̯̌̌ ˄̨̣̥

__ʦ̛̛̣̭̯̖̣̦̌ ̦̌ ʯ̪̌̌̔̌__ Ͷ ʦ̛̣̬̯̖̌̌

__ʦ̬̻̯̌̐__ Ͷ ʺ̨̨̬̯̐

__ʧ̨̣̬̌̔ ʦ̨̡̛̛̭__ Ͷ ˁ̛̦ ̦̌ ˈ̨̬̌̔ ʯ̨̡̨̛̣̯̭̌; ̺̍̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬; ̛̌̐̏̌̚ ̏ ʫ̜̯̖̣
ˁ̨̛̛̬̦.

__ʧ̛̥̣̌ ʯ̡̛̬̌__ Ͷ ʫ̛̦̔ ̨̯ ̦̜̌-̨̛̣̖̥̯̖̐ ̨̛̥̜̭̯̬̌-̸̡̨̛̏̌ ̥̖̙̱̔ ̙̱̙̖̯̯̔̔̌̌, ̸̛̱̯̖̣


̦̌ ˃̸̖̣̬̌ ̨̯ ʻ̨̨̬̐̔.

__ʧ̛̛̱̬̯̌̏̌__ Ͷ ͣˈ̨̬̌-̶̛̻̣̏͞, ̦̍̌̔̌ ̶̨̛̛̬̜̦̌̍̚, ̛̚ ̨̛̬̯̖̐ ̨̪ ̛̪̦̯̖̌̌̔̚ ̶̛̛̬̦̐̌ ̦̌


ʪ̨̛̬̯̌, ̡̻̥ ̡̨̨̯́ ̭̖ ̛̛̪̬̭̻̖̦̔́̏̌ ˃̛̱̬̦.
__ʧ̨̖̬̦̏̌__ Ͷ ͣʦ̨̛̛̖̯̬̯̯̏́ ̶̥̖̭̖͞, ̥̬̯̌.

__ʧ̨̛̦̬̏̔__ Ͷ ʫ̴̣ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̣̖̦̏̀̍ ̻̏̏ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌; ̡̛̭̪̻̯̦ ̦̌ ˃̛̱̬̦.

__ʧ̛̖̣̥̬ (1)__ Ͷ ʫ̴̣ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̬̯̍̌ ̦̌ ʧ̨̛̦̬̏̔.

__ʧ̛̖̣̥̬ (2)__ Ͷ ʫ̴̣ ̨̯ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔, ̡̨̨̜̯ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ʤ̛̬̥̦̭̌ ̨̪̯̖̣̐́ ̡̻̥ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔,
̌̚ ̔̌ ̛̪̬̖̱̪̬̖̔̔ ʽ̨̬̬̖̯̔ ̌̚ ̛̦̣̙̺̯̌̍̌̏̌̌̌ ̵̪̣̌̌̌̚.

__ʧ̨̖̯̬̦__ Ͷ ʫ̛̦̔ ̨̯ ̶̛̛̭̪̻̯̦̯̖ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ̨̪̻̯̱̦̖̯̏̌ ̨̔ ʪ̨̛̬̯̌.

__ʧ̛̛̦̣̯̐¬__ Ͷ ˀ̡̖̌, ̡̨̨̯́ ̭̖ ̛̣̏̏̌ ̏ ʻ̨̬̌̐ ̦̌̔ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

__ʧ̣̱̬̱̦̌̐__ Ͷ ͣʥ̺̌̌ ̦̌ ̡̨̛̬̦̯̖̔̌͞, ̛̪̻̬̯̏́ ̨̯ ̡̨̛̬̦̯̖̔̌ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐.

__ʧ̛̛̣̯̱¬ __ Ͷ ˀ̡̖̌, ̡̨̨̯́ ̛̛̬̏̌̚ ̨̯ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦ ̛ ̭̖ ̛̣̏̏̌ ̏ ˃̛̛̖̣̦̐ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̨̯


̨̡̛̪̬̯̌ ʺ̛̣̱̦̌̔.

__ʧ̨̣̬̖̖̣̔__ Ͷ ʪ̻̺̖̬́ ̦̌ ˈ̨̬̌̔ ̛ ̭̖̭̯̬̌ ̦̌ ʧ̨̣̬̌̔, ̺̯̍̌̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦; ̭̻̪̬̱̐̌ ̦̌


ˈ̛̣̬̌̔ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣.

__ʧ̴̨̛̣̬̦̖̣̔__ Ͷ ʫ̴̸̡̛̛̣̖̭ ̨̨̡̛̣̬̦̍̌̐̔ ̨̯ ʧ̨̨̛̦̣̦̔.

__ʧ̨̨̛̦̣̦̔¬ __ Ͷ ʿ̨̛̯̜̦̯̌́ ̬̐̌̔ ̦̌ ̡̬̣̌ ˃̨̱̬̦̐.

__ʧ̨̨̨̬̬̯̐__ Ͷ ʦ̛̙ _ʫ̬̖̔ ʧ̨̨̨̬̬̯̐._

__ʧ̨̛̬̦́__ Ͷ ʽ̛̛̯̯̖̣̍̌ ̦̌ ̨̛̬̯̖̐ ̨̙̦̀ ̨̯ ˃̛̛̖̣̦̐, ̛̦̪̦̌̌̔̌ ̨̯ ʧ̛̛̱̬̯̯̖̌̏̌.

__ʧ̨̨̬̯̣__ Ͷ ͣˁ̵̨̛̛̯̬̯̌̏́ ̹̣̖̥͞, ̛̥̖, ̡̨̨̖̯ ̛̪̬̖̥̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ̛̖̥̯̖̚ ̦̌ ʪ̨̬ ʶ̨̱̬̯̣̌.

__ʧ̨̨̯̥̐__ Ͷ ʦ̨̙̔ ̦̌ ʥ̨̛̣̬̯̖̌̚; ̶̛̱̖̍ ̦̌ ̡̬̣̌ ˇ̨̛̦̦̐.

__ʧ̛̛̬̯̦̬__ Ͷ ʫ̛̦̔ ̨̯ ̶̛̛̭̪̻̯̦̯̖ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ̨̪̻̯̱̦̖̯̏̌ ̥̱ ̨̔ ʪ̨̛̬̯̌, ̡̨̻̖̯̔ ̛̱̥̬̌.

__ʧ̛̛̱̣̦__ Ͷ ʫ̴̣ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̺̍̌̌ ̦̌ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̛ ʧ̛̖̣̥̬.

__ʧ̱̬̯̦̌̐__ Ͷ ͣˁ̨̨̨̥̻̬̯̦̭̦ ̨̙̖̣́̚͞, ̨̨̨̦̯̏ ̛̥̖ ̦̌ ʤ̵̦̣̖̣̐̌, ̸̥̖̻̯ ̦̌ ʥ̖̣̖̐, ̭̣̖̔


̡̨̯̌ ̛̍̏̌ ̡̨̛̦̏̌̚ ̨̨̨̪̯̬̦̏ ̌̚ ˃̛̱̬̦ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

__ʪ̨̬̌̐ ʥ̵̨̬̣̌̐̌__ Ͷ ʥ̡̛̯̌ ̦̌ ʦ̛̦̖̪̦̌́̚ ̡̪̣̥̻̌ (̛̛̣ ̨̭̥̌ _ʥ̵̨̬̣̌̐̌_), ̨̛̭̬̙̖̦̖̯̌,


̏ ̡̨̨̖̯ ʺ̨̨̬̯̐ ̭̣̌̐̌ ̡̬̜̌ ̦̌ ̨̭̯̍̌̔̌̌ ̦̌ ʤ̦̦̐̍̌̔.

__ʪ̨̖̬̦̌__ Ͷ ʿ̶̨̨̖̭̦̪̖ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌.

__ʪ̛̥̬̍̌¬ __ Ͷ ʽ̣̭̯̯̍̌̌ ̥̖̙̱̔ ̡̛̬̖̯̖ ˁ̨̛̛̬̦ ̛ ʺ̛̦̖̔̍.

__ʪ̨̛̥̬̭̯__ Ͷ ͣʪ̨̻̙̦̯̔̏̌̌ ̭̯̻̣̍̌͞, ̨̨̛̪̏̔̌̔ ̦̌ ̡̬̖̌ ʶ̨̖̣̖̬̭̍ ̏ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭,


̸̛̦̬̖̖̦̌ ̨̪-̡̨̻̭̦ _ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯._

__ʪ̨̛̬̯̌¬__ Ͷ ʶ̨̬̣̭̯̌̏ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ʺ̛̖̣̦̌ ̏ ̨̛̬̯̖̐ ʻ̨̖̣̬̖̯̔ ̛ ˀ̨̛̖̦̐,


̨̱̪̬̣̦̌̏́̏̌ ̨̯ ̨̛̪̖̥̦̔́̚ ̶̨̬̖̔̏ ʺ̨̖̦̖̬̯̐ ̡̬̜̌ ̡̬̖̌ ʫ̛̭̣̱̦̐̌̔.
__ʪ̨̬ ʶ̨̱̬̯̣̌__ Ͷ ͣʯ̖̥́ ̦̌ ʸ̡̻̌ ̛ ˌ̣̖̥̌͞, ̛̦̦̖̌̏̌̚ ̦̌ ̨̣̭̯̯̍̌̌, ̡̨̨̯́ ̨̯̬̦̯̍̌́̏̌
ʥ̖̣̖̐ ̛ ˃̛̱̬̦ ̨̯ ̨̨̭̖̯̏ ̛̱̖̙̺̖̍ ̵̻̬̱̏ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔.

__ʪ̨̬̣̭̌__ Ͷ ʦ̛̣̯̖̣̖̦́ ̥̻̙ ̭̬̖̔ ʻ̨̬̌̔̌ ̦̌ ˈ̣̖̯̌ ̏ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭.

__ʪ̨̬-̨̛̣̥̦__ Ͷ ʽ̣̭̯̍̌ ̏ ̙̦̯̀̌̌ ̸̭̯̌ ̦̌ ˈ̛̯̣̱̥, ̖̦̔̌̔̌ ̨̯ ̡̬̣̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̌̚ ̛̣̖̦̖̏̌̔


̦̌ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔; ̨̨̬̦̔ ̨̥̭̯́ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ʺ̨̬̖̦̏.

__ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦¬__ Ͷ ͣʯ̖̥́ ̦̌ ̨̨̬̖̯̖̍̏͞, ̨̨̛̪̬̭̯̬̦ ̨̛̛̬̭̯̐ ̛̛̻̹̖̦̏̏́̚ ̨̪ ̛̭̖̖̬̦̯̖̏


̶̛̛̬̦̐̌ ̦̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̨̪-̡̨̻̭̦ ̸̛̦̬̖̖̦̌ _˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦._

__ʪ̛̬̖̦̭̯̐¬__ Ͷ ʪ̻̣̻̐ ̛̣̌̏̚, ̨̪̬̬̺́̏̌̚ ̛̛̪̣̦̦̯̖̌ ʫ̬̖̔ ʸ̨̛̥̦, ʶ̛̻̦̯̺̯̖́


̛̛̪̣̦̦̌.

__ʫ̛̛̦̔̌__ Ͷ (̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̸̨̛̭̣ _̦̌̔̌_ ̛̛̣ ̨̪-̡̨̬́̔ _̛̖̦̔̌_) Ͷ ̵̨̬̯̌̌ ̨̯ ˃̛̬̯̖


̨̬̔̌ ̦̌ ʫ̴̸̡̛̛̣̖̭̯̖ ̛̛̪̬̯̖̣́.

__ʫ̜̯̖̣ ʰ̛̬̦̏¬__ Ͷ ͣʰ̨̬̻̯̏̚ ̦̌ ʰ̛̬̦̏͞, ̨̛̬̻̯̏̚ ̦̌ ̡̬̖̌ ʻ̨̬̌̐ ̏ ̨̨̨̛̪̦̙̖̯̔ ̦̌


ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦.

__ʫ̜̯̖̣ ˁ̨̛̛̬̦¬__ Ͷ ͣʰ̨̬̻̯̏̚ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦͞, ̵̻̬̱̏ ̸̨̛̛̯̦̯̖̚ ̡̨̨̭̣̦̖̏ ̦̌ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦;


̸̨̖̭̯ ̨̭̪̥̖̦̦̌̏̌ ̻̏̏ ̡̬̻̏̌̚ ̭ ̨̨̬̪̣̙̖̦̯̌̌̌̚ ̯̥̌ ʻ̨̨̡̣̬̭̔̌ ̡̨̬̖̪̭̯ _(ʥ̬̌̌̔ ʫ̜̯̖̣) _.

__ʫ̡̨̛̯̖̣̦__ Ͷ ʫ̴̸̡̛̛̣̖̭ ̨̨̡̛̣̬̦̍̌̐̔ ̨̯ ʧ̨̨̛̦̣̦̔.

__ʫ̛̣̬̔̌__ Ͷ ʫ̴̛̣̯̖ ̻̏̏ ʦ̡̨̨̛̖̣̯ ̪̻̯̱̦̖̏̌ ̨̯ ʰ̨̡̯̌̚ ̡̻̥ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔.

__ʫ̣̖̖̦̔̏__ Ͷ ʰ̥̖ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏, ͣʫ̴̸̡̛̛̣̖̭ ̡̣̭̻̍́͞.

__ʫ̨̣̖̦̏ ̡̨̡̭__ Ͷ ʦ̛̙ _ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌_

__ʫ̨̣__ Ͷ ʻ̸̛̬̦̌̌ ͣʺ̸̛̬̦̌́ ̴̖̣͞, ̡̛̖̣̏ ̸̡̨̏̌, ̡̨̨̜̯ ̛̙̖̖̣̏ ̏ ʻ̦̌ ʫ̨̣̥̯; ̭̻̯̖̣̔̌̚
̦̌ ̸̥̖̌ ʤ̵̦̣̖̣̐̌; ̺̍̌̌ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌̐.

__ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦__ Ͷ ͣˁ̸̛̖̦̖̭̯ ̛̛̪̣̦̦̌͞, ͣʿ̛̛̣̦̦̌ ̦̌ ˁ̡̦̯́̌̌͞, ̨̣̥̯̐́̌̌ ̡̛̪̣̦̦̭̌̌


̛̖̬̏̐̌, ̡̨̨̯́ ̸̨̖̬̯̌̏̌ ̶̛̬̦̯̐̌̌̌ ̦̌ ˈ̛̯̣̱̥ ̨̡̯̻̥ ̨̡̛̯̚ ̛ ̀̐.

__ʫ̬̖̔ ʧ̨̨̨̬̬̯̐¬__ Ͷ ͣʿ̛̛̣̦̦̌ ̦̌ ˄̙̭̌̌͞, ̛̭̯̬̻̥̦̯̖ ̡̨̨̭̣̦̖̏, ̭ ̡̨̨̛̯ ˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦


̭̖ ̡̭̪̱̭̌ ̦̌ ̀̐; ̸̛̛̦̬̦̌̌ ̛ ̨̭̥̌ _ʧ̨̨̨̬̬̯̐._

__ʫ̛̭̣̱̦̐̌̔¬ __ Ͷ ˀ̡̖̌ ̏ ʪ̨̛̬̯̌, ̡̨̨̯́ ̬̖̣̌̔́̚ ̨̛̬̯̖̐ ʻ̨̖̣̬̖̯̔ ̛ ˀ̨̛̖̦̐, ̛̪̬̖̔ ̔̌


̭̖ ̣̖̖̏ ̏ ˁ̨̛̛̬̦.

__ʫ̴̖̣ ʥ̛̬̦̬̌̔__ Ͷ ͣʽ̬̯̐̌̔̌̌ ̦̌ ʥ̛̬̦̬̌̔͞, ̛̭̖̣̺̖ ̦̌ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣ ̵̻̬̱̏ ʤ̨̥̦


ʽ̖̣̍. ʿ̨̡̨̦́̐̌ ̸̨̛̦̬̦̌̌ ̨̭̥̌ _ʫ̴̖̣_.

__ʫ̵̌̔ ̛ ˁ̛̖̬̦̔__ Ͷ (̛̛̣ ̨̭̥̌ ʫ̵̌̔), ͣʸ̖̬̌̐ ̦̌ ̛̖̬̦̯̖̏͞ Ͷ ̛̥̖, ̨̖̦̔̌̔ ̦̌ ̨̥̔̌ ̦̌
ʺ̛̥ ̵̻̬̱̏ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔.

__ʯ̸̛̬̦̔̌ ̖̖̬̌̚¬__ Ͷ ʽ̣̭̯̍̌ ̭ ̸̨̛̥̱̬̺̌ ̛ ̣̯̍̌̌, ̡̨̻̖̯̔ ʤ̨̬̭ ̭̖ ̛̣̏̏̌ ̏ ˁ̨̛̛̬̦.

__ʰ̱̦̍__ Ͷ ʫ̛̦̔ ̨̯ ̨̛̭̦̖̯̖̏ ̦̌ ʶ̨̨̣̪̯̌̌̏ ̙̱̙̖̔̔ ʺ̛̥.


__ʰ̛̬̦̏__ Ͷ ʰ̥̖ ̦̌ ̨̖̖̬̚ ̛ ̨̨̛̪̏̔̌̔ ̨̪̔ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦, ̨̡̨̯̻̖̯̔ ̸̨̪̌̏̌̚ ̡̬̖̌ ʻ̨̬̌̐.

__ʰ̶̛̛̦̦̐̌̚__ Ͷ ˀ̛̱̦̯̱̣̯̖̌̍̏̌̚ ̭̖ ʻ̨̨̛̣̬̔, ̡̨̨̛̯ ̛̯̍́̐̏̌̚ ̨̯ ʦ̛̣̬̯̖̌̌ ̡̻̥


ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚.

__ʰ̸̨̛̯̦̚ ̶̛̛̪̬̹̻̣__ Ͷ ˋ̨̡̛̖̹̏ ̪̣̖̥̖̦̌, ̡̨̨̛̯ ̛̯̔̏̌ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̭̣̖̔ ʫ̛̛̦̯̖̔̌.

__ʰ̣̱̯̬̏̌̌__ Ͷ ͣʥ̺̯̌̌̌ ̦̌ ̸̡̨̛̭̏͞

__ʰ̨̦̬̔__ Ͷ ʥ̨̨̡̛̣̬̦̌̐̔ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ̺̍̌̌ ̦̌ ʤ̛̖̬̦.

__ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌__ Ͷ ͣʫ̨̣̖̦̏ ̡̨̡̭͞ ̨̡̻̣̔̍̌ ̡̛̣̭̱̬̌ ̦̌ ̡̬̖̌ ˃̛̛̖̣̦̐, ̡̨̻̖̯̔ ˃̛̱̬̦


̛̱̍̏̌ ʧ̣̱̬̱̦̌̐.

__ʶ̖̌̍̔ ʻ̖̬̥̬̯̌̌̌__ Ͷ ͣˁ̡̨̡ ̦̌ ̵̨̛̭̯̬̯̯̌̏̌̌ ̸̱̭̯̌͞, ̛̥̖, ̨̖̦̔̌̔ ̦̌ ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌,


̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ʻ̨̛̖̦̬ ̭̖ ̵̻̬̣̏́ ̨̯ ̡̛̭̣̯̖̌ ̦̌ ̡̛̣̭̱̬̯̌̌.

__ʶ̛̣̪̌̌̏ ̙̱̙̖̯̔̔̌__ Ͷ ʻ̨̬̌̔ ̦̌ ̙̱̙̖̯̯̔̔̌̌ ̨̯ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚, ̸̨̛̛̯ ̨̛̪̭̣̖̦̔


̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏ ̭̌ ʺ̛̥ ̛ ̥̯̔̏̌̌̌ ̥̱ ̨̛̭̦̖̏.

__ʶ̨̖̣̖̬̭̍__ Ͷ ʿ̨̨̡̯ ̏ ʥ̛̬̖̯̣, ̡̨̨̜̯ ̭̖ ̛̣̏̏̌ ̏ ˃̛̛̖̣̦̐ ̨̛̣̍̚ ̨̔ ʥ̨̨̬̖̯̖̔̏.

__ʶ̛̬̦̔̌__ Ͷ ʻ̸̛̬̦̌̌ ̨̺̖ _ʶ̨̨̨̛̬̭̯̬̯̖̣̌̍́;_ ̨̛̪̖̣̯̖̣̏ ̦̌ ̛̛̣̯̖̌̏̚ ̻̏̏ ˇ̣̭̌̌;


̭̣̖̔ ̨̨̛̱̦̺̙̦̖̯̌̏̌ ̦̌ ̛̛̪̬̭̯̦̺̯̌̌̌ ̨̛̪̬̔ ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔ ̛̍́̐̏̌̚ ̦̌ ̀̐ ̡̻̥ ̨̨̭̯̬̏
ʥ̣̬̌̌.

__ʶ̡̨̡̬̖̪̣̻__ Ͷ ʰ̥̖ ̦̌ ʥ̖̣̖̐; ̛̙̏ _ʶ̨̛̱̯̣̦̌._

__ʶ̛̛̬̭̖̬̥̌̐¬ __ Ͷ ʿ̡̛̛̣̦̦̭̌ ̵̨̻̬̖̏̏ ̨̙̦̀ ̨̯ ʧ̨̨̛̦̣̦̔, ̡̨̻̖̯̔ ̛̯̏́ ̦̖̯̐̔̌̌̚ ̛̭


ʽ̛̬̣̯̖ ̦̌ ˃̨̨̨̬̦̬̔.

__ʶ̨̛̱̯̣̦̌__ Ͷ ͣʶ̡̨̡̬̖̪̣̻͞, ̛̥̖ ̦̌ ʥ̖̣̖̐.

__ʸ̣̌̍̌̔̌__ Ͷ ʿ̨̛̬̺̖̏̚, ̭ ̡̨̨̖̯ ̡̛̥̣̯̌́ ˃̛̱̬̦ ̸̛̦̬̌̌ ˁ̨̬̌̔.

__ʸ̨̬̭̌̔¬__ Ͷ ʯ̛̖̥ ̦̌ ̨̨̡̛̭̖̖̬̯̏̚ ̨̯ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦, ̨̛̪̬̖̦̔̌ ̨̯ ʻ̨̨̡̛̣̬̭̯̖̔ ̡̬̣̖̌


̦̌ ̵̨̬̯̌̌ ̨̯ ʥ̨̨̛̖̬̏́ ̨̬̔.

__ʸ̛̣̯̌̌__ Ͷ ͣˁ̵̥́͞, ̛̥̖, ̭ ̡̨̨̖̯ ̸̛̦̬̯̌̌ ˄̬̖̦̏.

__ʸ̵̬̦̌̌__ Ͷ ʫ̛̦̔ ̨̯ ̨̛̬̦̯̖̐́ ̏ ̛̖̥̯̖̚ ̦̌ ̀̐ ̨̯ ˃̛̛̖̣̦̐.

__ʸ̨̯̣̦̌__ Ͷ ʿ̨̨̬̭̯̬̦̌ ̛̬̦̦̌̏̌ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̨̯ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦ _(˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦)._

__ʸ̨̨̯̬̦__ Ͷ ʿ̛̖̯̯́ ̶̥̖̭̖.

__ʸ̛̱̯̖̦__ Ͷ ʪ̻̺̖̬́ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ʺ̛̖̣̦̌, ̡̨̨̯́ ̭̣̖̔ ̭̥̻̬̯̯̌ ̦̌ ʥ̖̬̖̦ ̛̛̬̍̌̚ ̔̌


̻̖̍̔ ̥̖̙̱̔ ̨̨̛̪̬̭̯̭̥̻̬̯̦̯̖ ̛ ̔̌ ̨̛̭̪̖̣̔ ̨̦̖̯̐̏̌̌ ̭̻̔̍̌. ʻ̸̛̬̦̌̌̌ _˃̛̛̦̱̖̣̏_, ̡̺̖̬ͣ̌ ̦̌
̸̬̔̌̌̚͞, ̨̯̖̭̯ _ˁ̣̖̜̌̏_.

__ʺ̣̱̦̌̍̐__ Ͷ ʫ̴̣ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌, ̛̭̯̬̹̌ ̶̡̨̨̪̻̣̖̏̔ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ̛̪̬̯̖̣́ ̦̌ ˃̛̱̬̦;


̸̛̦̬̦̌̌ ͣʸ̶̨̖̏̌͞.
__ʺ̛̖̣̦̌̐__ Ͷ ˁ̛̦ ̦̌ ʫ̨̣ ʺ̸̛̬̦̌́ ̴̖̣ ̛ ˃̨̨̱̬̦̯̐̏̌̌ ̭̖̭̯̬̌ ʤ̬̖̖̣̔; ̪̬̖̔̌̏̌
ʧ̨̨̛̦̣̦̔.

__ʺ̨̖̬̭̌̔__ Ͷ ʿ̨̨̻̬̬̖̦̏̔ ̛̭̦ ̦̌ ˇ̨̖̦̬̌ ̭ ̛̣̖̦̏̌̔́ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̨̯̻̏̔ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦.

__ʺ̛̣̱̦̌̔¬ __ Ͷ ʿ̨̡̛̬̯ ̦̌ ˃̛̛̖̣̦̐.

__ʺ̦̖̌̏ ˁ̛̯̬̹̯̌́ ̭̬̖̔ ʦ̛̣̬̯̖̌̌.__ Ͷ ʻ̸̛̬̦̌̌ ̨̭̻̺ ̡̯̌̌ _ʦ̵̨̻̬̖̦̏ ̣̖̯̖̣̏̌̔_.

__ʺ̨̦̭̌̔__ Ͷ ʫ̛̦̔ ̨̯ ʦ̛̣̬̯̖̌̌ Ͷ ̛̭̻̔́ ̛ ̛̪̯̖̣̌̚ ̦̌ ʪ̨̨̥̖̯̖̏ ̦̌ ̛̥̻̬̯̯̖̏ ̻̏̏


ʦ̨̛̣̦̬̌.

__ʺ̛̖̣̦̌__ Ͷ ʫ̦̔̌ ̨̯ ʺ̛̬̯̖̌́ (̛̙̏ _ʤ̛̜̦̱̬_), ̭̻̪̬̱̐̌ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ̶̡̛̬̣̌̌ ̦̌


ʪ̨̛̬̯̌; ̭̻̔̌̏̌̚ ̨̡̨̨̣ ̡̨̨̬̣̭̯̯̌̏ ̨̨̥̭̦̌̐̽̌ ̛̺̯̖̦̌̚ ̨̪̭́, ̸̛̦̬̦̌̌ ʿ̨̭́ ̦̌ ʺ̛̖̣̦̌; ̡̥̜̌̌ ̦̌
ʸ̛̱̯̖̦.

__ʺ̡̨̖̣̬__ Ͷ ʶ̡̨̨̛̱̖̦̜̭̯ ̛̥̖ ̦̌ ʺ̨̨̬̯̐.

__ʺ̨̖̦̖̬̯̐¬__ Ͷ ͣˈ̛̣̯́̔̌̌ ̛̪̖̺̖̬͞, ̨̛̪̯̜̦̯̌́ ̸̨̖̬̯̐ ̦̌ ˃̨̛̦̣̐ ̛ ʺ̛̖̣̦̌ ̡̬̜̌ ̡̬̖̌


ʫ̛̭̣̱̦̐̌̔ ̏ ʪ̨̛̬̯̌.

__ʺ̖̦̖̣__ Ͷ ʻ̜̌-̨̡̛̭̯̏̌̌ ̦̖̖̭̦̍̌ ̨̣̭̯̍̌, ̡̨̻̖̯̔ ̭̌ ̛̖̯̖̏̔̚̚.

__ʺ̖̯̖̔-̖̦-ʧ̣̌̔__ Ͷ ͣʶ̬̜̌ ̦̌ ̨̬̯̐̌̌͞, ̡̛̱̬̖̪̣̖̦̖ ̦̌ ʪ̨̬ ʶ̨̱̬̯̣̌, ̨̨̨̬̪̣̙̖̦̌̚ ̏


̨̡̛̛̪̬̜̦̦̯̖̌ ̦̌ ̨̬̯̐̌̌ ̨̙̦̀ ̨̯ ˃̛̛̖̣̦̐.

__ʺ̛̥__ Ͷ ʶ̨̨̣̪̯̌̌̏ ̙̱̙̖̔̔, ̨̛̙̖̖̺̏ ̵̻̬̱̏ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔.

__ʺ̛̦̭̌ ˃̛̛̬̯__ Ͷ ͣˁ̯̬̙̖̌̏̌ ̡̱̣̌͞, ̛̬̖̦̐̌̔̌̚ ̨̯ ˇ̨̛̦̬̔ ˇ̖̣̱̦̌̐̔ ̵̻̬̱̏ ̨̨̭̯̬̏ ˃̨̣
ˁ̨̛̛̬̦.

__ʺ̛̦̖̔̍¬__ Ͷ ʿ̨̡̛̬̯ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦ ̥̖̙̱̔ ʪ̛̥̬̍̌ ̛ ̨̬̯̐̌̌ ʻ̨̖̣̬̖̯̔.

__ʺ̛̛̯̬̥¬__ Ͷ ˓̸̨̨̛̯̦̯̐̌̌̚ ̨̣̭̯̍̌ ̦̌ ˈ̛̯̣̱̥, ̨̯̖̣̖̦̔̌ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̭


ʺ̡̛̛̛̯̬̥̭̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌.

__ʺ̨̬̖̦̏__ Ͷ ʪ̻̺̖̬́ ̦̌ ʥ̬̱̦̌̌̐̔ ̨̯ ʥ̨̨̛̖̬̏́ ̨̬̔; ̭̻̪̬̱̐̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ̡̥̜̌̌ ̦̌


˃̛̱̬̦ ̛ ʻ̨̛̖̦̬. ʻ̸̛̬̦̌̌̌ ̨̺̖ _ʫ̣̖̖̦̔̏_ ̛ _ʦ̡̣̖̯̖̣̌̔̌ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦_.

__ʺ̨̨̬̯̐__ Ͷ ʦ̣̬̌̌ ̨̡̛̱̦̯̦̍̏, ̸̨̨̪̻̬̦̣̦̏̌̌ ̦̜̌-̛̭̣̖̦ ̭̬̖̔ ʦ̨̛̭̖̥̻̺̯̖̐. ʻ̸̛̬̦̌̌


̨̭̻̺ ̡̯̌̌ _ˋ̖̬̖̦ ̡̬̣̌, ʺ̸̬̖̦̌ ̣̖̯̖̣̏̌̔, ʦ̬̌̐, ʥ̛̱̣̬̌̐_, ̌ ̨̯ ʪ̛̛̬̱̖̦̯̖̔̌ ̛ _ʦ̛̣̭̯̖̣̦̌ ̦̌
ʺ̡̬̌̌_.

__ʺ̨̛̬̥̖̣̐__ Ͷ ͣˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖͞, ̨̛̪̬̺̖̏̚ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

__ʺ̸̬̖̦̌ ̣̖̯̖̣̏̌̔__ Ͷ ʺ̨̨̬̯̐

__ʻ̦̌ ʫ̨̣̥̯¬__ Ͷ ʧ̨̬̌ ̏ ʰ̸̨̯̖̦̚ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̡̨̻̖̯̔ ̛̙̖̖̏ ʫ̨̣.

__ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔¬ __ Ͷ ͣʦ̡̛̖̣̯̌̌ ̨̪̖̥̦̔̌̚ ̡̨̬̖̪̭̯ ̦̌ ̡̬̖̌ ʻ̨̬̌̐͞, ̭̻̖̦̔̌̔̌̚ ̨̯ ˇ̨̛̦̬̔


ˇ̖̣̱̦̌̐̔ ̛ ̨̛̱̦̺̙̖̦̌ ̨̯ ʧ̣̱̬̱̦̌̐; ̛̦̦̖̌̏̌̚ ̛ ̦̌ ̶̨̨̣̯́ ̡̨̬̣̭̯̌̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔, ̵̨̨̺̺̍̏̌̌
̛̖̥̯̖̚ ̦̌ ̨̡̛̯̚ ̛ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̯ ̡̬̖̯̌̌.
__ʻ̨̬̌̐¬ __ Ͷ ʻ̜̌-̨̣̥̯̐́̌̌ ̡̬̖̌ ̏ ʯ̪̖̦̌̌̔ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̛̛̬̺̏̌̌̚ ̨̯ ʰ̛̬̦̏ ̨̪̔ ʫ̬̖̔
ʦ̛̖̯̬̦; ̛̣̏̏̌ ̭̖ ̏ ˁ̨̛̛̬̦ ̨̛̣̍̚ ̨̔ ̨̛̱̭̯̖̯ ̥̱.

__ʻ̖̬̭̯̏̌¬__ Ͷ ʽ̣̭̯̍̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̨̯̻̏̔ ʶ̛̻̦̯̺̯̖́ ̛̛̪̣̦̦̌ _(ʫ̬̖̔


ʸ̨̛̥̦) _.

__ʻ̛̖̯̦̌__ Ͷ ͣʽ̛̦̖̪̬̦̌̏̔̌́͞, ̛̥̖, ̭ ̡̨̨̖̯ ̭̖ ̸̛̦̬̌̌ ˃̛̱̬̦ ̥̖̙̱̔ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚.

__ʻ̖̣̭̌__ Ͷ ʫ̴̸̡̛̣̖̭̌ ̨̡̖̜̔̏̌ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌, ̡̛̪̬̯̖̣́̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ̨̡̛̦̹̖̭̯̖̀ ̥̱


̨̛̛̦̐̔.

__ʻ̖̦ ʧ̛̛̬̯__ Ͷ ͣ˃̬̖̪̖̬̖̺̯̌̌ ̨̏̔̌͞, ̛̥̖, ̭ ̡̨̨̖̯ ̛̯̍̏̌ ̸̛̦̬̖̖̦̌ ̨̨̛̪̯̖̏̔̌̔


_ʪ̨̛̥̬̭̯_ ̦̌ ̨̨̡̪̯̌ ʶ̨̖̣̖̬̭̍ ̏ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭.

__ʻ̖̦ ʸ̛̣̯̌̌__ Ͷ ʿ̸̨̨̯̖, ̨̛̛̬̺̏̌̚ ̨̯ ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦ ̨̪̔ ̵̬̻̏ ʤ̨̥̦ ʪ̛̬̯̬̌ ̛
̨̛̥̦̺̌̏̌ ̨̡̪̬̜̌ ̨̥̔̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦.

__ʻ̛̖̦̦̐¬__ Ͷ ˀ̡̖̌ ̏ ʯ̪̖̦̌̌̔ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔, ̡̬̜̌ ̸̨̛̖̯ ̛̱̭̯̖ ̖ ̨̛̛̪̬̭̯̦̺̖̯̌ ʫ̣̬̖̭̯̐̌.

__ʻ̛̛̦̍-̨̦̖̐, ʻ̛̛̦̍-̨̛̦̬̥̐__ Ͷ ʶ̛̣̪̯̖̌̌̏ ̙̱̙̖̯̔̔̌.

__ʻ̨̛̖̦̬__ Ͷ ͣˀ̛̛̦̖̔̌͞, ̻̺̖̬̔́ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ʺ̨̬̖̦̏, ̭̖̭̯̬̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦; ̛̙̏ _ʻ̛̛̦̖̣._

__ʻ̛̛̥̬̖̯̣̍¬__ Ͷ ʥ̨̬̖̏̌̚ ̨̬̐̌ ̏ ʤ̛̬̖̬̦̖̦̏, ̨̭̪̥̖̦̯̌̌ ̏ ̪̖̭̖̦̯̌ ̦̌ ʥ̨̛̣̍ ̏


ʸ̨̨̛̥̣̔.

__ʻ̛̛̦̖̣__ Ͷ ͣʿ̨̬̭̻̣̖̦̯̌̌̚͞, ̛̥̖, ̭ ̡̨̨̖̯ ˃̛̱̬̦ ̸̛̦̬̌̌ ʻ̨̛̖̦̬ ̏ ʥ̛̬̖̯̣.

__ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔__ Ͷ ͣʥ̡̛̯̌ ̦̌ ʻ̨̛̛̛̖̬̥̯̖̍̚ ̛̭̻̣̚͞, ̸̨̖̭̯ ̸̛̦̬̦̌̌̌ ̨̭̥̌


_ʻ̛̬̦̖̯̌._

__ʻ̨̨̬̐̔__ Ͷ ʫ̛̦̔ ̨̯ ̯̔̏̌̌ ̬̐̌̔̌ ̦̌ ̙̱̙̖̯̯̔̔̌̌ ̏ ˁ̛̛̦̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌.

__ʻ̨̨̛̣̬̔__ Ͷ ʦ̨̛̯̬̯́ ̨̯ ˃̛̬̯̖ ̨̬̔̌ ̦̌ ʫ̛̣̬̯̖̔̌ ̛̪̬ ʧ̨̨̨̣̥̯́ ̛̪̻̯̖̹̖̭̯̖̏ ̦̌ ̪̌̌̔̚


̨̯ ʶ̛̛̱̖̦̖̦̏; ̸̛̛̦̬̦̌̌ ̨̺̖ ͣʪ̨̡̛̻̣̍ ̴̛̖̣͞ ̛ ͣʦ̛̣̖̯̖̣̌̔ ̦̌ ̨̛̪̬̖̥̻̬̭̯̯̖̔͞.

__ʻ̱̯̌¬__ Ͷ ʧ̨̬̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̯ ̨̨̨̬̦̯̐ ̸̨̛̪̬̖̖ ̦̌ ʻ̨̬̌̐.

__ʽ̬̣̖̐__ Ͷ ˀ̨̡̛̜̦̌̍̚ ̨̯ ̦̯̍̌̔̌̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦.

__ʽ̨̬̬̖̯̔__ Ͷ ʶ̬̣̌ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̭̣̖̔ ̭̥̻̬̯̯̌ ̦̌ ˇ̨̛̦̬̔ ˇ̖̣̱̦̌̐̔; ̺̍̌̌ ̦̌


ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌.

__ʽ̭̖__ Ͷ ʺ̬̌́ ̦̌ ʺ̨̨̬̖̯, ̭̣̏̌̌ ̦̌ ˄̨̣̥.

__ʽ̵̬̦̦̯̌́̏̌̌̌ ̛̬̦̦̌̏̌__ Ͷ ʦ̛̙ _˃̣̯̌̌ ʪ̛̬̦̖̦._

__ʽ̵̨̨̬̦̦̯̌́̏̌ ̡̨̬̣̭̯̌̏__ Ͷ ʦ̛̙ _ʪ̨̛̬̯̌._

__ʿ̨̛̖̣̯̖̣̏ ̦̌ ̭̻̯̔̍̌̌__ Ͷ ʦ̛̙ _˃̱̬̥̬̌̍̌._

__ʿ̨̛̯̜̦̌́ ̬̐̌̔__ Ͷ ʦ̛̙ _ʧ̨̨̛̦̣̦̔._


__ʿ̡̬̖̬̭̖̦̌ ̨̦̬̌̔__ Ͷ ʫ̛̣̬̯̖̔̌.

__ˀ̛̦̬̌̐__ Ͷ ˁ̣̪́ ̭̣̱̐̌ ̏ ̨̥̔̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦.

__ˀ̨̛̖̦̐¬ __ Ͷ ʧ̻̭̯̌ ̨̬̐̌ ̏ ̙̦̯̀̌̌ ̸̭̯̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̯̌.

__ˀ̛̦̌__ Ͷ ʥ̸̨̡̬̯̖̌̏̔̌ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏; ̭̻̪̬̱̐̌ ̦̌ ˈ̨̱̬, ̬̯̍̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦, ̛ ̡̥̜̌̌ ̦̌ ˃̨̱̬.

__ˀ̛̛̣̏¬__ Ͷ ʿ̨̨̡̯, ̡̨̨̜̯ ̭̖ ̡̭̪̱̭̌ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̨̯ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦ ̛ ̭̖ ̛̣̏̏̌ ̏ ˁ̨̛̛̬̦ ̡̬̜̌


ˁ̵̡̨̨̖̬̖̭̯ ̸̨̛̥̱̬̺̖.

__ˁ̨̬̌̔__ Ͷ ʪ̶̨̻̬̖̣̖̏̔, ̭̣̱̐̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛ ̛̪̬̯̖̣́ ̦̌ ̡̛̥̣̌́ ˃̛̱̬̦,


̡̨̨̜̯ ̨̐ ̸̛̦̬̌̌ _ʸ̣̌̍̌̔̌._

__ˁ̨̖̬̭̌__ Ͷ ʫ̴̣ ̨̯ ʪ̨̛̬̯̌, ̡̛̭̻̖̯̦̏ ̦̌ ̡̬̣̌ ˃̨̛̦̣̐; ̨̬̙̖̦̏̌̔̍ ̨̦̭̯̬̖̦̌ ̡̻̥ ˃̛̱̬̦.

__ˁ̨̨̱̬̦̌̏ ̨̨̭̯̬̏__ Ͷ ˃̨̣ ˁ̨̛̛̬̦.

__ˁ̸̛̖̦̖̭̯ ̛̛̪̣̦̦̌¬__ Ͷ ʦ̛̙ _ʫ̬̖̔ ʦ̛̖̯̬̦_.

__ˁ̵̖̬̖¬ __ Ͷ ʧ̨̨̣̥́ ̸̨̛̥̱̬̺̖ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̨̯ ˁ̨̡̛̛̛̬̦̭́ ̵̨̨̪̬̔, ̡̨̻̖̯̔ ̡̬̖̌ ˀ̛̛̣̏ ̭̖


̡̭̪̱̭̌ ̨̯ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦.

__ˁ̛̛̏ ̴̛̖̣__ Ͷ ˁ̛̛̦̬̔̌, ̛̥̖, ̨̖̦̔̌̔ ̦̌ ʫ̛̣̬̯̖̔̌, ̡̨̨̛̯ ̨̛̭̯̦̣̌̌ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̛ ̦̖


̛̛̪̬̖̥̦̣̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̯̻̏̔ ʦ̡̨̨̛̖̣̯ ̨̥̬̖.

__ˁ̡̛̛̛̦̬̦̭̔̌ ̡̛̖̚__ Ͷ ʫ̡̛̚ ̦̌ ˁ̛̛̦̬̯̖̔̌, ̴̸̡̛̛̖̣̖̭̯́ ̡̛̖̚ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔.

__ˁ̛̛̦̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌__ Ͷ ʺ̨̻̺̯̐̌̌ ̡̛̪̣̦̦̭̌̌ ̛̖̬̏̐̌ (̸̛̦̬̦̌̌̌ ̨̺̖ _ʫ̬̖̔ ʸ̛̱̦_ ̛


_ʫ̬̖̔ ʸ̨̛̦̦̔_) ̥̖̙̱̔ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̛ ʫ̨̛̬̬̌̔ ̪̬̖̚ ʪ̛̬̖̦̯̖̏ ̛̦̔.

__ˁ̨̛̛̬̦¬ __ Ͷ ʻ̜̌-̨̣̥̯̐́̌̌ ̡̬̖̌ ̏ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔.

__ˁ̡̬̻̦̍̌ ̨̛̦̐̔̌__ Ͷ ʧ̨̛̦̯̔̌̌ ̦̌ ʻ̛̬̦̖̯̌ ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔.

__ˁ̛̣̥̖̦̌ ̛̣̐̌̏__ Ͷ ʿ̨̛̬̖̬̯̖̣̦̚ ̨̛̪̬̺̖̏̚, ̭ ̡̨̨̖̯ ̸̨̛̛̯̦̯̖̚ ̶̛̛̪̬̹̻̣ ̏ ˈ̛̯̣̱̥


̸̛̦̬̯̌̌ ˈ̨̨̛̬̌̔̏́ ̨̬̔.

__ˁ̛̯̬̌́ ̨̯̬́̔__ Ͷ ʰ̥̖, ̭ ̡̨̨̖̯ ̛̯̍̏̌ ̸̛̦̬̖̖̦̌ ̏ ʪ̨̬-ʶ̨̱̬̯̣̌ ̸̨̛̪̻̬̦̣̦̯̖̏̌̌


̸̶̛̛̱̭̯̦̌ ̏ ̦̯̍̌̔̌̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦.

__ˁ̴̸̨̡̛̛̯̬̖̣̖̭̌ ̡̛̖̚__ Ͷ ʦ̛̙ _ʶ̡̛̛̱̖̦̜̭ ̡̛̖̚._

__ˁ̯̬̦̌̌ ̦̌ ̛̻̬̯̖̏̍__ Ͷ ʦ̛̙ _ʻ̦̌-̯̯̬̖̦̌._

__ˁ̛̱̣̥̖__ Ͷ ˁ̴̸̨̡̨̛̯̬̖̣̖̭̌ ̛̥̖ ̦̌ ̛̯̬̖̯́ ̶̥̖̭̖ ̨̭̪̬̖̔ ʻ̨̡̛̱̥̖̦̬̭́ ̡̣̖̦̬̌̔̌,


̨̨̯̬̺̐̏̌́ ̦̌ ̶̥̖̭̖ ̥̬̯̌. ʦ̛̙ _ʧ̨̖̬̦̏̌_.

__ˁ̵̱̯̌̌ ̡̬̖̌__ Ͷ ʶ̨̨̨̛̬̯̯ ̦̌ ̵̪̬̖̭̻̦̣̌̌ ̭̖̐̌ ̡̬̖̌, ̡̨̨̯́ ̡̨̦́̐̌ ̖ ̛̛̬̣̏̌̌̚ ̨̯


ʿ̨̛̬̻̭̯̖̦̯̖̏ ̛̛̪̣̦̦̌, ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̣̖̖̏ ̏ ˁ̨̛̛̬̦; ̨̪ ̨̦̖̐ ̭̖ ̛̣̏̌̚ ̏ ʧ̨̨̛̦̣̦̔.

__˃̣̯̌̌ ʪ̛̬̦̖̦¬__ Ͷ ͣʽ̵̬̦̦̯̌́̏̌̌̌ ̛̬̦̦̌̏̌͞ ̦̌ ̭̖̖̬̏ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.


__˃̨̛̣̦̌__ Ͷ ʦ̛̙ _ˈ̛̱̬̦._

__˃̨̨̛̦̬̬̥̌̐̔__ Ͷ ͣʿ̛̛̣̦̦̌ ̦̌ ˃̛̛̬̦̯̌́̌͞, ̛̛̛̦̯̔̐̌̚ ̨̯ ʺ̨̨̬̯̐ ̦̌̔ ʤ̦̦̐̍̌̔.

__˃̱̬̌-̦̱-ˇ̛̱̦¬ __ Ͷ ͣʧ̨̬̌ ̨̪̔ ̨̦̺̯̌͞, ̨̪-̨̭̖̯̦̖̹̦ ̛̥̖ ̦̌ ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦.

__˃̛̛̖̣̦̐¬__ Ͷ ʿ̨̡̛̬̯ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦, ̛̛̬̺̏̌̚ ̨̯ ˁ̸̛̖̦̖̭̯̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌ ̛ ̛̥̦̺̌̏̌ ̪̬̖̚


ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭.

__˃̡̛̛̛̖̣̦̭̐ ̨̨̬̖̍̔̏¬__ Ͷ ʺ̨̭̯́, ̡̨̻̖̯̔ ˁ̛̯̬̯̌́ ̙̖̦̀ ̪̻̯ ̌̚ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̸̛̪̬̖̭̌


˃̛̛̖̣̦̐.

__˃̨̛̖̣̪̖̬̦__ Ͷ ʥ̨̨̣̯́ ̨̻̬̔̏, ̨̨̪̻̬̯̏ ̨̯ ʪ̖̯̖̏ ̻̬̖̯̔̏̌, ̨̛̬̺̐́̏̌ ʦ̨̛̣̦̬̌.

__˃̸̖̣̬̌__ Ͷ ʿ̨̬̭̣̖̦̌̏ ̸̡̨̏̌ ̨̯ ̬̐̌̔̌ ̦̌ ̙̱̙̖̯̯̔̔̌̌ ʻ̨̨̬̐̔.

__˃̨̛̦̣̐__ Ͷ ͣˁ̨̛̪̣̺̏̌͞, ͣˁ̛̛̏́ ̪̣̺̌͞, ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̦̌ ˁ̛̛̯̖̏ ̴̛̖̣ (ˁ̛̛̦̬̔̌); ̭̻̪̬̱̐


̦̌ ʺ̛̖̣̦̌ ̨̯ ʺ̛̬̯̖̌́; ̺̍̌̌ ̦̌ ʸ̛̱̯̖̦.

__˃̨̣ ˁ̨̛̛̬̦¬__ Ͷ ˀ̸̖̖̦ ̨̨̭̯̬̏ ̏ ˁ̨̡̛̛̛̬̦̭́ ̵̨̨̪̬̔, ̵̻̬̱̏ ̡̨̨̜̯ ˇ̨̛̦̬̔ ̛̛̬̣̐̌̔̚
̡̨̬̖̪̭̯̯̌ ʺ̛̦̭̌ ˃̛̛̬̯; ̨̪-̡̨̻̭̦ ̪̬̖̖̯̏̚ ̨̯ ˁ̨̱̬̦̌.

__˃̨̨̨̬̦̬̔__ Ͷ ͣʶ̬̣̌ ̦̌ ʽ̛̬̣̯̖͞ (̛̙̏ ̻̏̏ ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̻̯̌ ̦̌ ̛̪̬̻̭̯̖̦̯̖͞, ̡̛̦̐̌ VI,


̣̐̌̏̌ 4: ̛̭̯̬ͣ̌́ ˃̨̨̨̬̦̬̔, ̨̺ ̡̨̦́̐̌, ̏ ̛̥̣̯̖̌̔ ̛̦̔ ̦̌ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̬̣̐̌̔́ ̦̖̯̐̔̌̌̚ ̛̭ ̨̪
̛̛̦̖̪̬̭̯̻̪̦̯̖ ̵̛̻̬̬̏̌ ̦̌ ʽ̡̨̛̣̦̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌͞).

__˃̛̬̯̖ ̨̬̔̌__ Ͷ ˀ̨̨̖̯̖̔̏ ̦̌ ʥ̨̖̬, ˈ̣̖̯̌ ̛ ˈ̨̬̌̔.

__˃̱̥̣̖̦̌̔__ Ͷ ˁ̡̛̬̯̯̌̌ ̨̛̣̦̔̌ ̏ ʿ̨̛̬̻̭̯̖̦̯̖̏ ̛̛̪̣̦̦̌, ̡̨̻̖̯̔ ̭̖ ̛̛̔̐̌̚ ̬̐̌̔


ʧ̨̨̛̦̣̦̔.

__˃̵̱̥̣̌̌̔¬__ Ͷ ʪ̨̛̣̦̌ ̏ ʯ̪̖̦̌̌̔ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̥̖̙̱̔ ̡̛̬̖̯̖ ʧ̛̛̦̣̯̐ ̛ ʻ̨̬̌̐, ̡̨̻̖̯̔


̖ ̛̬̯̌̍̌̚ ̨̡̜̭̯̏̌̌ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

__˃̨̱̬__ Ͷ ˁ̛̦ ̦̌ ˈ̨̱̬ ̛ ˀ̛̦̌; ̸̨̬̯̖̍̌̏̔ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ̺̍̌̌ ̦̌ ʫ̛̬̖̦̣̌̔.

__˃̱̬̥̬̌̍̌__ Ͷ ͣʿ̨̛̖̣̯̖̣̏ ̦̌ ̭̻̯̔̍̌̌͞ Ͷ ̛̥̖, ̭ ̡̨̨̖̯ ̭̖ ̪̬̖̭̯̔̌̏́ ˃̛̱̬̦ ̏


ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭.

__˃̨̱̬̦̐__ Ͷ ʦ̨̛̯̬̯́ ̛̭̦ ̦̌ ̡̬̣̌ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̛ ̬̯̍̌ ̦̌ ˇ̨̛̦̦̐; ̭̻̯̖̣̔̌̚ ̛ ̡̬̣̌ ̦̌


ʧ̨̨̛̦̣̦̔.

__˃̛̱̬̦__ Ͷ ˁ̛̦ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ʺ̨̬̖̦̏, ̌̚ ̸̨̛̯́ ̭̻̔̍̌ ̡̬̌̌̏̌̚̚ ̣̯̍̌̌̔̌̌ ͣʻ̬̦̌ ̛ ˈ̛̦
ˈ̛̱̬̦͞. ʯ̌ ̛̬̱̯̖̔̐ ̥̱ ̛̥̖̦̌ ̛̙̏ _ʻ̛̖̯̦̌, ʤ̬̖̦̐̌̏̌, ˃̵̛̱̬̦, ʺ̨̛̬̥̖̣̐, ʥ̨̖̥̖̦̔̚ ̨̛̬̦̦̐́,
˃̱̬̥̬̌̍̌._

__˃̵̛̱̬̦__ Ͷ ͣʿ̨̛̯̜̦̌́͞ Ͷ ̨̛̪̬̺̖̏̚, ̨̖̦̔̌̔ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̨̯ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌.

__˄̨̣̬̔ ʿ̨̡̛̬̣̖̯__ Ͷ ʦ̨̙̔ ̦̌ ʰ̸̨̛̯̦̯̖̚ ̶̛̛̪̬̹̻̣, ̛̱̯̍ ̏ ʥ̡̛̯̯̌̌ ̦̌ ʻ̨̛̛̛̖̬̥̯̖̍̚


̛̭̻̣̚.

__˄̨̣̥__ Ͷ ʫ̛̦̔ ̨̯ ̡̛̛̖̣̯̖̏ ʦ̛̣̬̌̌, ͣʦ̛̣̭̯̖̣̦̌ ̦̌ ʦ̨̛̯̖̔͞.


__˄̣̬̌̔__ Ͷ ʫ̛̦̔ ̨̯ ̶̨̛̛̬̜̦̯̖̌̍̚ (ʧ̛̛̱̬̯̌̏̌), ̡̻̥ ̸̨̛̯́ ̦̍̌̔̌ ̭̖ ̛̛̪̬̭̻̖̦̔́̏̌
˃̛̱̬̦.

__˄̥̬̯̌__ Ͷ ͣʯ̣̌ ̸̱̭̯̌͞, ̨̛̛̥̭̣̖̦̚ ̨̛̺̦̍̌ ̛̥̖, ̭ ̡̨̨̖̯ ˃̛̱̬̦ ̭̖ ̪̬̖̭̯̔̌̏́ ̏


ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

__˄̬̖̦̏__ Ͷ ʰ̡̨̨̛̭̯̦̭̯ ̛̥̖ ̦̌ ʸ̛̣̯̌̌, ̻̺̖̬̔́ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ʺ̨̬̖̦̏, ̡̨̨̯́ ̛̱̥̬̌ ̨̺̖ ̏
̡̛̖̯̭̯̖̔ ̛̭ ̨̛̛̦̐̔.

__ˇ̛̛̖̣̬̦̌̏__ Ͷ ʧ̨̨̣̦̌̽̏ ̨̛̪̬̺̖̏̚, ̭ ̡̨̨̖̯ ʧ̨̛̦̬̏̔ ̸̛̦̬̌̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌.

__ˇ̣̭̌̌¬__ Ͷ ʯ̛̪̦̯̖̌̌̔ ̨̬̖̖̍̐̏ ̦̌ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔.

__ˇ̨̡̨̬̯̭̌ ̨̪̣̯̌¬__ Ͷ ʦ̛̛̻̹̖̦̏́̚ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̯ ̡̬̖̌ ʻ̨̬̌̐ ̦̌̔ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

__ˇ̨̖̦̬̌__ Ͷ ʿ̨̨̻̬̬̖̦̏̔ ̛̭̦ ̦̌ ˇ̛̦̖̏, ̪̬̻̏ ̸̨̏̔̌ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔; ̨̪̣̱̬̯̍̌ ̦̌


ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̛ ˇ̴̛̛̦̬̦̌; ̭̻̯̖̣̔̌̚ ̦̌ _ˁ̛̛̛̣̥̬̣̯̖̌;_ ̸̨̏̔̌ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̏ ̵̛̯̖̦́ ̱̦̯̍ ̭̬̖̺̱
ʦ̛̣̬̯̖̌̌, ̨̦ ̛̱̯̍ ̏ ̛̭̬̙̖̦̖̌ ̡̨̨̭̬ ̭̣̖̔ ̨̬̻̺̦̖̯̌̏̌̚ ̛̭ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚. ʦ̛̙ ̨̭̻̺ ̡̯̌̌
_ˇ̨̨̛̖̦̬̌̏ ̨̛̭̦̖̏_.

__ˇ̨̨̛̖̦̬̌̏ ̨̛̭̦̖̏__ Ͷ ʦ̛̙ _ˇ̨̖̦̬̌._ ˁ̛̖̥̦̯̔̌̌ ̥̱ ̨̛̭̦̖̏ ̛̥̯̌ ̛̣̖̦̏̌̔́ ̏


ʰ̸̨̯̖̦̚ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔.

__ˇ̖̣̱̦̌̐̔__ Ͷ ͣˁ̻̯̖̣̔̌̚ ̦̌ ̛̪̖̺̖̬͞ Ͷ ̛̥̖, ̭ ̡̨̨̖̯ ̖ ̛̖̭̯̖̦̏̚ ˇ̨̛̦̬̔ ̭̣̖̔


̨̛̬̙̦̖̯̐̌̔̌̚ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

__ˇ̴̛̛̦̬̦̌__ Ͷ ˃̛̬̖̯ ̛̭̦ ̦̌ ˇ̛̦̖̏, ̬̯̍̌ ̦̌ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̛ ̨̪̣̱̬̯̍̌ ̦̌ ˇ̨̖̦̬̌; ̺̍̌̌


̦̌ ˇ̨̛̦̬̔, ʽ̨̬̬̖̯̔, ʤ̨̦̬̐̔, ʤ̨̖̦̬̐ ̛ ʧ̛̣̬̖̣̌̌̔. ˇ̴̛̛̦̬̦̌ ̦̖ ̭̖ ̬̻̺̌̏̌̚ ̏ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚.

__ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐__ Ͷ ʦ̨̛̯̬ ̛̭̦ ̦̌ ˇ̛̦̖̏, ̛̪̻̬̏́ ̸̨̏̔̌ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔; ̛̙̖̖̏ ̏ ˈ̛̯̣̱̥


̡̨̯̌ ʦ̵̨̻̬̖̦̏ ̡̬̣̌ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̨̯ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔; ̺̍̌̌ ̦̌ ˇ̨̛̦̦̐ ̛ ˃̨̱̬̦̐.

__ˇ̨̛̦̦̐__ Ͷ ʿ̨̨̻̬̬̖̦̏̔ ̛̭̦ ̦̌ ̡̬̣̌ ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐ ̛ ̵̨̻̬̖̦̏̏ ̡̬̣̌ ̦̌ ʻ̨̨̛̣̬̯̖̔ ̏


ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔ ̭̣̖̔ ̭̥̻̬̯̯̌ ̦̌ ̺̍̌̌ ̛̭.

__ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌__ Ͷ ʪ̻̺̖̬́ ̦̌ ʽ̨̬̬̖̯̔, ̨̛̯̬̏́ ̡̬̣̌ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

__ˇ̨̛̦̬̔__ Ͷ ˁ̛̦ ̦̌ ˇ̴̛̛̦̬̦̌; ̨̨̭̦̯̖̣̏̌ ̛ ̡̬̣̌ ̦̌ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔; ̬̯̍̌ ̦̌ ʽ̨̬̬̖̯̔ ̛


ʧ̛̣̬̖̣̌̌̔; ̸̨̖̭̯ ̸̛̦̬̦̌̌ _ˇ̖̣̱̦̌̐̔._

__ˇ̨̬̖̏̐__ Ͷ ˋ̨̡̖̏ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ̣̯̬̐̌̏̌̌ ̦̌ ̦̯̍̌̔̌̌ ̶̨̛̛̬̜̦̌̍̚ _(ʧ̛̛̱̬̯̌̏̌),_ ̡̻̥


̡̨̨̛̯ ̭̖ ̛̛̪̬̭̻̖̦̔́̏̌ ˃̛̱̬̦.

__ˈ̨̬̌̔ ʯ̨̡̨̛̣̯̭̌__ Ͷ ʿ̛̬̯̖̣́ ̦̌ ̴̛̖̣̯̖, ̣̖̯̖̣̏̌̔ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦ ̛ ̭̣̏̌̌ ̦̌ ̡̬̣̌


ˇ̴̨̛̛̦̣̦̐; ̺̍̌̌ ̦̌ ʧ̨̣̬̌̔, ̡̨̨̜̯ ̡̪̻ ̖ ̺̍̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬; ̛̌̐̏̌̚ ̏ ʫ̜̯̖̣ ˁ̨̛̛̬̦ ̨̪ ̬̖̥̖̏
̦̌ ̡̛̯̯̍̌̌ ʪ̨̬̌̐ ʥ̵̨̬̣̌̐̌.

__ˈ̛̣̬̌̔__ Ͷ ˁ̛̦ ̦̌ ˈ̛̣̥̬̌ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣; ̛̥̏̌̚ ̌̚ ̭̻̪̬̱̐̌ ʧ̨̣̬̖̖̣̔, ̻̺̖̬̔́ ̦̌ ˈ̨̬̌̔


̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦.
__ˈ̣̖̯̌__ Ͷ ʻ̸̛̬̦̌̌̌ ̨̺̖ ʦ̡̣̖̯̖̣̯̌̔̌̌ ˈ̣̖̯̌; ̨̡̛̪̬̬̯̖̣̌̔̌ ̦̌ ʦ̨̛̯̬́ ̨̬̔ ̦̌
ʫ̛̛̦̯̖̔̌, ̸̛̛̦̬̦̌̌ _ˈ̛̛̣̖̯̬̥̌_ ̛̛̣ ʻ̨̬̌̔ ̦̌ ˈ̣̖̯̌, ̨̛̛̯̺̍̌̏̌ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭́ ̣̖̭.

__ˈ̛̣̥̬̌__ Ͷ ʦ̨̙̔ ̦̌ ˈ̛̛̣̦̯̖̌̌̔, ̺̍̌̌ ̦̌ ˈ̛̣̬̌̔.

__ˈ̛̦̬̌̔ ʥ̡̛̛̬̖̯̣̭__ Ͷ ˁ̛̦ ̦̌ ˈ̛̣̬̌̔ ̛ ʧ̨̣̬̖̖̣̔; ̺̍̌̌ ̦̌ ʥ̛̬̦̬̌̔.

__ˈ̬̖̯̌__ Ͷ ʪ̻̺̖̬́ ̦̌ ˈ̛̣̥̬̌ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣ ̛ ̭̻̪̬̱̐̌ ̦̌ ʧ̨̣̬̌̔ ̨̯ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦; ̡̥̜̌̌ ̦̌


ˈ̛̱̬̦ ̛ ˈ̨̱̬.

__ˈ̱̌̔-̖̦-ʫ̣̖̯__ Ͷ ͣʺ̨̛̣̐̌ ̦̌ ̴̸̡̛̖̣̖̭̯̌̌ ̨̡̖̜̔̏̌͞ ̡̬̜̌ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐ ̨̨̬̖̍̔̏, ̏


̡̨̨̯́ ̖ ̨̪̬̖̦̐̍̌̌ ˇ̛̛̦̱̣̭̔̌ ̨̯ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔.

__ˈ̱̌̔-̖̦-ʻ̛̬̦̖̯̌__ Ͷ ͣˈ̻̣̥ ̦̌ ̛̭̻̣̯̖̚͞ ̏ ̛̪̱̭̯̦̯́̌ ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐.

__ˈ̛̥__ Ͷ ʫ̛̦̔ ̨̯ ̨̛̭̦̖̯̖̏ ̦̌ ʶ̨̨̣̪̯̌̌̏ ̙̱̙̖̔̔ ʺ̛̥; ̛̱̯̍ ̨̯ ʤ̨̦̬̔̐.

__ˈ̨̛̛̬̣̬̦__ Ͷ ʽ̨̨̬̥̦̐ ̡̨̨̱̍̏ ̨̻̬̔̏ ̭ ̛̯̬ ̨̭̯̣̏̌ ̏ ̨̬̯̐̌̌ ʻ̨̖̣̬̖̯̔.

__ˈ̛̯̣̱̥¬__ Ͷ ͣʯ̖̥́ ̦̌ ̥̻̣̯̐̌̌͞ Ͷ ̭̖̖̬̦̏̌ ̨̣̭̯̍̌, ̸̨̛̬̦̖̦̐̌̌ ̨̯ ʿ̛̛̣̦̦̯̖̌ ̦̌


ˁ̡̦̯́̌̌.

__ˈ̨̬̌-̶̛̻̣̏__ Ͷ ʦ̛̙ ʧ̛̛̱̬̯̌̏̌.

__ˈ̨̱̦̯̬__ Ͷ ʧ̨̛̬̦̦́ ̨̯ ʥ̛̬̖̯̣; ̛̪̬̬̱̙̔̌̏̌ ˃̛̱̬̦ ̛̪̬ ̨̛̦̪̖̦̖̯̌̌̔ ̭̬̖̺̱ ʧ̣̱̬̱̦̌̐ ̏


ʶ̖̌̍̔-̖̦-ʤ̬̭̌.

__ˈ̨̱̬__ Ͷ ʥ̬̯̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦; ̺̍̌̌ ̦̌ ˃̨̱̬ ̛ ̨̔́̔ ̦̌ ʫ̛̬̖̦̣̌̔; ̛̌̐̏̌̚ ̏ ̡̛̯̯̍̌̌ ʻ̛̬̦̖̯̌
ʤ̨̛̬̦̖̔̌̔.

__ˈ̛̱̬̦__ Ͷ ʦ̣̖̯̖̣̌̔ ̦̌ ʪ̨̬-̨̛̣̥̦, ̭̻̪̬̱̐ ̦̌ ʺ̨̬̖̦̏ ̛ ̺̍̌̌ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̛ ʻ̨̛̖̦̬,


̸̛̦̬̦̌̌ ˃̨̛̣̦̌, _ʻ̡̨̛̖̪̬̖̣̦̦́._

__ˈ̻̣̥ ̦̌ ̸̛̭̻̣̖̯̖̐̔̏̌__ Ͷ ʦ̛̙ _ʤ̨̥̦ ʫ̛̯̬_.

__ˋ̖̔̌ ̦̌ ʯ̖̥̯́̌__ Ͷ ʫ̴̛̣ ̛ ̵̨̬̌.

__ˋ̖̔̌ ̦̌ ʰ̣̱̯̬̏̌̌__ Ͷ ʫ̴̛̣ ̛ ̵̨̬̌.

__ˋ̛̖̬̦́ ̡̬̣̌__ Ͷ ʺ̨̨̬̯̐

__ˋ̛̖̬̦́ ̸̥̖__ Ͷ ʰ̨̥̖̯ ̦̌ ˃̛̱̬̦ ̏ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔; ̌ ̨̭̻̺ ̡̯̌̌ ̛ ̛̭̥̯̌́ ̸̥̖. ʦ̛̙
_ʺ̨̛̬̥̖̣̐._

__ˌ̵̬̱̦̌̍̔__ Ͷ ʰ̥̖, ̭ ̡̨̨̖̯ ʶ̛̣̪̯̖̌̌̏ ̙̱̙̖̯̔̔̌ ̸̛̦̬̯̌̌ _ʤ̨̥̦ ˀ̱̔._

__˓̙̖̦ ̪̻̯__ Ͷ ʪ̛̬̖̦̯̏́ ̪̻̯ ̨̯ ˃̨̣ ˁ̨̛̛̬̦ ̡̻̥ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔ ̪̬̖̚ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̯̖̐
̨̨̬̖̍̔̏.

__˔̦̏̌̌__ Ͷ ʫ̦̔̌ ̨̯ ʦ̛̛̣̖̬̯̖̌ _(ʶ̶̛̛̬̣̌ ̦̌ ʦ̛̣̬̯̖̌̌),_ ̭̻̪̬̱̐̌ ̦̌ ʤ̱̣̖.


ʥ̡̖̣̖̙̌ ̌̚ ̡̬̯̯̌̌̌

˃̛̌̚ ̡̬̯̌̌ ̭̖ ̨̨̭̦̏̌̏̌ ̶̨̛̣́̚ ̦̌ ̡̛̪̱̣̱̦̯̍̏̌̌̌ ̏ ͣˁ̨̛̛̛̣̥̬̣̦̌͞, ̡̨̨̯́ ̡̪̻ ̖


̸̛̣̖̖̦̏̌̚ ̨̯ ̡̬̯̯̌̌̌, ̡̨̨̯́ ̺̍̌̌ ̛̥ ̭̻̖̔̌̔̚ ̪̬̖̚ 30-̯̖ ̨̛̛̦̐̔ ̛ ̸̨̪̖̖̏ ̦̖ ́ ̨̛̪̬̥̖̦, ̡̨̯̌ ́
̨̛̪̣̹̖̏̌̚̚ ̌̚ ̶̨̨̣̯́ ̛̭ ̨̭̣̖̺̔̏̌ ̸̨̨̯̬̖̭̯̏̏. ʪ̨̭̯̌ ̨̪-̡̨̨̭̻̬̯̖̦̯̌ ̪̬̖̭̯̦̖̔̌̏́ ̦̌ ̛̛̪̣̦̦̌,
̵̨̻̣̥̖̏ ̛ ̨̛̬̐ ̡̯̱ ̡̨̛̪̬̌ ̨̛̦̖̐̏́ ̛̭̯̣.

ʿ̛̬ ̨̛̬̭̱̦̖̯̏̌ ̦̌ ̨̦̯̏̌̌ ̡̬̯̌̌ ̵̨̻̖̏̏̔ ̡̨̛̦́ ̡̛̛̬̣̌̚, ̌̚ ̔̌ ́ ̨̨̪̬̭̯́ ̛ ̔̌ ́ ̦̪̬̌̌̏́


̨̪-̨̛̪̬̦̐̔̌ ̶̨̛̭̪̖̣̦̌ ̌̚ ͣʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦͞. ʯ̨̯̌̏̌ ̯́ ̦̖ ̛̭̯̐̌ ̦̌ ̪̌̌̔̚ ̨̔ ʽ̛̛̭̬̦̌̔ ̛
ˁ̛̛̦̯̖ ̛̛̪̣̦̦̌ ̛ ̡̨̛̦́ ̴̨̡̛̖̬̭̐̐̌ ̨̨̨̛̪̬̦̭̯̔̍ ̭̌ ̨̛̪̬̪̱̭̦̯̌; ̛̦̦̖̭̖̦̌ ̭̌ (̭ ̡̨̛̦́
̸̡̛̛̣̖̦̀́̚) ̨̭̥̌ ̛̦̦̌̏̌́̚, ̡̨̨̛̯ ̭̖ ̭̬̖̺̯̌ ̏ ̨̨̨̛̪̖̭̯̦̖̯̏̏̏̌.

{img:hurin-map.png|ʶ̬̯̌̌ ̦̌ ˁ̬̖̦̯̔̌̌ ̖̥́̚ ̪̬̖̚ ʿ̻̬̯̏̌̌ ̵̨̖̪̌|=600}

ʸ̖̖̦̐̔̌

__Amon Darthir__ Ͷ ʤ̨̥̦ ʪ̛̬̯̬̌

__Amon Obel__ Ͷ ʤ̨̥̦ ʽ̖̣̍

__Amon Rudh__ Ͷ ʤ̨̥̦ ˀ̱̔

__Anfauglith (Ard-galen)__ Ͷ ʤ̴̛̦̱̣̯̌̐ (ʤ̬̔-̣̖̦̐̌)

__Arvernien__ Ͷ ʤ̛̬̖̬̦̖̦̏

__Beleriand__ Ͷ ʥ̛̖̣̖̬̦̌̔

__Birchwoods of Nimbrethil__ Ͷ ʥ̨̬̖̏̌̚ ̨̬̐̌ ʻ̛̛̥̬̖̯̣̍

__Brethil__ Ͷ ʥ̛̬̖̯̣

__Brithiach__ Ͷ ʥ̵̛̛̬̯̌

__Crissaegrim__ Ͷ ʶ̛̛̬̭̖̬̥̌̐

__Crossings of Teiglin__ Ͷ ˃̡̛̛̛̖̣̦̭̐ ̨̨̬̖̍̔̏

__Dimbar__ Ͷ ʪ̛̥̬̍̌

__Doriath__ Ͷ ʪ̨̛̬̯̌

__Echoing Mountains__ Ͷ ʶ̛̻̦̯̺̯̖́ ̛̛̪̣̦̦̌

__Eglarest__ Ͷ ʫ̣̬̖̭̯̐̌
__Eithel Ivrin__ Ͷ ʫ̜̯̖̣ ʰ̛̬̦̏

__Eithel Sirion__ Ͷ ʫ̜̯̖̣ ˁ̨̛̛̬̦

__Ered Gorgoroth__ Ͷ ʫ̬̖̔ ʧ̨̨̨̬̬̯̐

__Falas__ Ͷ ˇ̣̭̌̌

__Fen of Serech__ Ͷ ˁ̵̡̨̖̬̖̭ ̸̨̛̥̱̬̺̖

__Fens of Sirion__ Ͷ ˁ̨̡̛̛̛̬̦̭ ̣̯̍̌̌

__Firth of Drengist__ Ͷ ʯ̛̣̌̏ ʪ̛̬̖̦̭̯̐

__Forest of Neldoreth__ Ͷ ʧ̨̬̌ ʻ̨̖̣̬̖̯̔

__Forest of Region__ Ͷ ʧ̨̬̌ ˀ̨̛̖̦̐

__Gates of Sirion__ Ͷ ˁ̨̡̛̛̛̬̦̭ ̨̛̪̬̯

__Gondolin__ Ͷ ʧ̨̨̛̦̣̦̔

__High Faroth__ Ͷ ˇ̨̡̨̬̯̭̌ ̨̪̣̯̌

__Hithlum__ Ͷ ˈ̛̯̣̱̥

__Ladros__ Ͷ ʸ̨̬̭̌̔

__Menegroth__ Ͷ ʺ̨̖̦̖̬̯̐

__Mithrim__ Ͷ ʺ̛̛̯̬̥

__Mountains of Shadow__ Ͷ ˁ̸̛̖̦̖̭̯ ̛̛̪̣̦̦̌

__Mouths of Sirion__ Ͷ ˄̛̭̯̖ ̦̌ ˁ̨̛̛̬̦

__Mts of Mithrim__ Ͷ ʺ̡̛̛̛̯̬̥̭ ̛̛̪̣̦̦̌

__Nan Elmoth__ Ͷ ʻ̦̌ ʫ̨̣̥̯

__Nargothrond__ Ͷ ʻ̨̨̬̯̬̦̌̐̔

__Nevrast__ Ͷ ʻ̖̬̭̯̏̌

__Old South Road__ Ͷ ˁ̛̯̬̯̌́ ̙̖̦̀ ̪̻̯

__Pass of Anach__ Ͷ ʿ̵̨̨̬̔ ʤ̵̦̌

__Ravines__ Ͷ ʶ̛̛̣̭̱̬

__R. Esgalduin__ Ͷ p. ʫ̛̭̣̱̦̐̌̔

__R. Glithui__ Ͷ p. ʧ̛̛̣̯̱


__River Aros__ Ͷ ˀ̡̖̌ Apoc

__River Ginglith__ Ͷ ˀ̡̖̌ ʧ̛̛̦̣̯̐

__River Narog__ Ͷ ˀ̡̖̌ ʻ̨̬̌̐

__River Nenning__ Ͷ ˀ̡̖̌ ʻ̛̖̦̦̐

__Rivil__ Ͷ ˀ̛̛̣̏

__R. Malduin__ Ͷ p. ʺ̛̣̱̦̌̔

__R. Mindeb__ Ͷ p. ʺ̛̦̖̔̍

__R. Sirion__ Ͷ p. ˁ̨̛̛̬̦

__R. Teiglin__ Ͷ p. ˃̛̛̖̣̦̐

__Talath Dirnen (The Guarded Plain)__ Ͷ ˃̣̯̌̌ ʪ̛̬̦̖̦ (ʽ̵̬̦̦̯̌́̏̌̌̌ ̛̬̦̦̌̏̌)

__Taur-nu-Fuin (Dorthonion)__ Ͷ Tayp-̦̱-̴̛̱̦ (ʪ̨̨̨̛̬̯̦̦)

__Tol Sirion__ Ͷ ˃̨̣ ˁ̨̛̛̬̦

__The Great Sea__ Ͷ ʦ̡̨̨̛̖̣̯ ̨̥̬̖

__Tumhalad__ Ͷ ˃̵̱̥̣̌̌̔

__Twilit Meres__ Ͷ ʯ̸̛̬̦̯̖̔̌ ̖̖̬̌̚

__Vinyamar__ Ͷ ʦ̛̦̥̬́̌

__Woods of Nuath__ Ͷ ʧ̨̬̌ ʻ̱̯̌

© 1918 ʪ̨̙̦ ˀ. ˀ. ˃̨̡̛̣̦

© 2007 ʶ̴̨̛̬̭̯̻̬ ˃̨̡̛̣̦

© 2007 ʸ̨̛̥̬̀̍ ʻ̡̨̨̛̣̏, ̨̪̬̖̏̔ ̨̯ ̡̛̛̦̣̜̭̌̐

John R. R. Tolkien, Christopher Tolkien

Narn i Chîn Húrin, 2007

ˁ̡̛̦̬̦̖̌̌, ̨̬̪̦̦̖̌̌̏̌̚̚ ̛ ̶̡̛̬̖̔̌́: moosehead, 2009


__ʰ̛̦̖̔̌̚:__

ʪ̨̙̦ ˀ. ˀ. ˃̨̡̛̣̦, ̨̪̔ ̶̡̛̬̖̯̔̌́̌ ̦̌ ʶ̴̨̛̬̭̯̻̬ ˃̨̡̛̣̦

ʪ̶̖̯̌̌ ̦̌ ˈ̛̱̬̦

ʰʶ ͣʥ̬̌̔͞, ˁ̴̨̛́, 2007

ˈ̨̡̛̱̙̦̔: ʤ̣̻̦ ʸ̛̜

ISBN 978-954-585-831-4

ˁ̨̣̖̦̏̌ ̨̯ ͣʺ̨̯́̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌͞ [http://chitanka.info/text/10636]

ʿ̨̭̣̖̦̔̌ ̶̡̛̬̖̔̌́: 2009-03-11 11:36:37