Vous êtes sur la page 1sur 85

DAILY ATTAINDANCE

SUN NO. ROLL NOIN CLASS


STD DIV CASTE
NAME OF BOYS AND GIRLS
3696 1 SUMIT MANOHAR SALWE HINDU/MATANG
3703 2 ANIKET SANJAY MORE BAUDHA
3715 3 SACHIM GANESH IWALE HINDU/HOLAR
3726 4 KANCHAN RAMESH UBHARE HINDU/MARATHA
3747 5 RAHUL SURESH KHAIRAT HINDU/MATANG
3748 6 SWAPNIL ANAND KUDALE HINDU/MALI
3749 7 TUSHAR CHOTU PATIL HINDU/KUNBI
3750 8 VIBHAV SACHIN KHATAL HINDU/DHANGAR
3751 9 MAYUR VIJAY BAMNE HINDU CHAMBHAR
3752 10 SAHIL NILESH JADHAV HINDU BHANDARI
3753 11 MANSI GANESH SALEKAR HINDU/MARATHA
3754 12 VARSHA SANTOSH KHANDAGALE HINDU/MAHAR
3755 13 PAYAL YAKOB DAVANDE CHRICHN
3756 14 BHAVIKA MOHAN HATEKAR HINDU/BOLAR
3757 15 DHANSHREE SAKHARAM KKHATAL HINDU/DHANGAR
3758 16 SAPANA YTHRIBAK WAGH BOUDHA
3746 17 NISARG SANTOSH GADHAVE HINDU/MARATHA
3760 18 ABHAY UMESH DHANVADE BOUDHA
3761 19 DEV ENDRA VILAS PATIL HINDU/MARATHA

CLASS STRENGHT AT THE END OF PREV.MONTH NEW BOYS/GIRLS ADMITTED


BOYS GIRLS GIRLS BOYS DIFFERENCE
3 1
DAILY ATTAINDANCE REGISTER OF BOYS AND GIRLS OF SCHOOL HANUMANPADA FORMONTH JUNE2010
DOB DATE OF ADMISSION
1 2 3 4 5 6 7 8
5/1/2003 1/6/2008
9/5/2002 1/6/2008
4/11/2003 1/6/2009
26/5/2004 1/6/2009
14/5/2005 1/16/2010
15/9/2004 16/6/2010
6/1/2005 16/6/2010
10/10/2004 16/6/2010
15/3/2005 16/6/2010
25/4/2005 16/6/2010
15/2/2005 16/6/2010
9/11/2004 16/6/2010
5/12/2004 16/6/2010
28/4/2004 16/6/2010
9/11/2004 16/6/2010
3/6/2005 16/6/2010
17/11/2004 16/6/2010
29/4/2005 19/6/2010
19/6/2005 19/6/2010

NEW BOYS/GIRLS ADMITTED IN CURRENT MONTH BOYS/GIRLS LEFT SC


GIRLS GIRLS DIFFERENCE
9 6
ORMONTH JUNE2010
DALLY ATTENDANCE
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A P P P P P S P P P P
A A A A A P S A A A A
A P P P P P S P P P P
P P P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P P P P S P P P P
P S P P P P
P S P P P P

BOYS/GIRLS LEFT SCHOOL IN CURRENT MONTH BALANCE AT THE END


Girls Boys
12
TOTAL ATTENDANCE3 SUMMARY
25 26 27 28 29 30 31 TOTAL #OF DAYS PRESENT
H P S P P P 13
A A S A P A 2
P P S A P P 12
P P S P P P 14
P P S P P P 12
P P S P P P 12
P P S P P P 12
P P S P P P 12
P P S P P P 12
P P S P P P 12
P P S P P P 12
P P S P P P 12
P P S P P P 12
P P S P P P 12
P P S P P P 12
P P S P P P 12
P P S P P P 12
P P S P P P 9
P P S P P P 9

BALANCE AT THE END OF CURRENT MONTH


Girls
12 7
3 SUMMARY
TOTAL # OF DAYS ABSENT DUE TO ILLNESS NO. OF DAYS IN THE MONTH
1 16
12 16
2 16
0 16
0 18
0 18
0 18
0 18
0 18
0 18
0 18
0 18
0 18
0 18
0 18
0 18
0 18
0 21
0 21

SIGNATURE CLASS
% ATTENDANCE REMARKS

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

SIGNATURE HEAD MASTER


DAILY ATTAINDANCE
SUN NO. ROLL NOIN STD
CLASS
1ST DIV- CASTE
NAME OF BOYS AND GIRLS
3696 1 SUMIT MANOHAR SALWE HINDU/MATANG
3703 2 ANIKET SANJAY MORE BAUDHA
3715 3 SACHIM GANESH IWALE HINDU/HOLAR
3726 4 KANCHAN RAMESH UBHARE HINDU/MARATHA
3747 5 RAHUL SURESH KHAIRAT HINDU/MATANG
3748 6 SWAPNIL ANAND KUDALE HINDU/MALI
3749 7 TUSHAR CHOTU PATIL HINDU/KUNBI
3750 8 VIBHAV SACHIN KHATAL HINDU/DHANGAR
3751 9 MAYUR VIJAY BAMNE HINDU CHAMBHAR
3752 10 SAHIL NILESH JADHAV HINDU BHANDARI
3753 11 MANSI GANESH SALEKAR HINDU/MARATHA
3754 12 VARSHA SANTOSH KHANDAGALE HINDU/MAHAR
3755 13 PAYAL YAKOB DAVANDE CHRICHN
3756 14 BHAVIKA MOHAN HATEKAR HINDU/BOLAR
3757 15 DHANSHREE SAKHARAM KKHATAL HINDU/DHANGAR
3758 16 SAPANA YTHRIBAK WAGH BOUDHA
3746 17 NISARG SANTOSH GADHAVE HINDU/MARATHA
3760 18 ABHAY UMESH DHANVADE BOUDHA
3761 19 DEV ENDRA VILAS PATIL HINDU/MARATHA
NEW ADMISSION
3762 20 VINAY GANESH PARAD BOUDHA
3763 21 SACHIN GANESH PARAD BOUDHA
3764 22 DIPESH VIJAY JADHAV HINDU/CHAMBHAR
3765 23 DRUSTI SANTOSH SAWANT BOUDHA
3766 24 DIPALI RAJU KAMBLE HINDU/MAHAR
3768 25 SIDDHIKA DIPAK DERE HINDU/MARATHA

CLASS STRENGHT AT THE END OF PREV.MONTH NEW BOYS/GIRLS ADMITTED


BOYS GIRLS GIRLS DIFFERENCE
12 7
DAILY ATTAINDANCE REGISTER OF BOYS AND GIRLS OF SCHOOL HANUMANPADA FORMONTH JULY2010
DOB DATE OF ADMISSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5/1/2003 1/6/2008 P P P S H P P P P P S
9/5/2002 1/6/2008 A P P S H P A P P A S
4/11/2003 1/6/2009 P P P S H P P P P P S
26/5/2004 1/6/2009 P P P PS H P P P A P S
14/5/2005 1/16/2010 P P P S H P P P P P S
15/9/2004 16/6/2010 P P P S H P P P P P S
6/1/2005 16/6/2010 P P P S H P P P P P S
10/10/2004 16/6/2010 P P P S H P P P P P S
15/3/2005 16/6/2010 P P P S H P P P P P S
25/4/2005 16/6/2010 P P P S H P P P P P S
15/2/2005 16/6/2010 P P P S H P P P P P S
9/11/2004 16/6/2010 P P P S H P P P P P S
5/12/2004 16/6/2010 P P P S H P P P P P S
28/4/2004 16/6/2010 P P A S H A A A A P S
9/11/2004 16/6/2010 P P P S H P P P P P S
3/6/2005 16/6/2010 P P P S H P P P A A S
17/11/2004 16/6/2010 P P P S H P P P P P S
29/4/2005 19/6/2010 P P P S H P P P P P S
19/6/2005 19/6/2010 P P P S H P P P P P S

1/3/2005 1/7/2010 P P P S H P P P P P S
6/10/2003 1/7/2010 P P P S H P P P P P S
25/4/2004 1/7/2010 P P P S H P P P P P S
12/2/2005 14/7/2010 S H S
4/7/2005 14/7/2010 S H S
30/7/2005 31/7/2010 S H S

EW BOYS/GIRLS ADMITTED IN CURRENT MONTH BOYS/GIRLS LEFT SCHOOL IN CURREN


ORMONTH JULY2010
DALLY ATTENDANCE
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
P P P P P P S P P P P P P S P P P
A P A P A A S P P A A P P S P A P
P P P P P P S P A A P P P S P P P
P P P P P P S P P P P P P S P P P
P P P P P P S P P P P P P S P P P
P P P P P P S P P P P P P S P P P
P P P P P P S P P P P P P S P P P
P P A P P P S P P P P P P S P P P
P P P P P P S P P P P P P S A A P
P P P P P P S P P P P P P S P P P
P P P P P P S P P P P P P S P P P
P P P P P P S P P P P P P S P P P
P P P P P P S P P P P P P S P P P
A A A A P P S A P P A P A S A A P
P P P P P P S P P P P P P S P P P
A A A P P P S A A P P P A S P A P
P P P P P P S P P P P P P S P P P
P P P P P A S P A P A P A S P P P
P P P P P P S P P P P P P S P P P

P P P P P P S P P P P P P S P P P
P P P P P P S P P P P P P S P P P
P P P P P P S P P P P P P S P P P
P P P P S P P P P P P S P P P
P P P P S P P P P P P S P P P
S S

LEFT SCHOOL IN CURRENT MONTH BALANCE AT THE END OF CURRENT MONT


Girls Boys Girls
15
TOTAL ATTENDANCE3 SUMMARY
29 30 31 TOTAL #OF DAYS PRESENT TOTAL # OF DAYS ABSENT DUE TO ILLNESS
P P MONTH END 24 0
P P MONTH END 14 10
P P MONTH END 22 2
P P MONTH END 23 1
P P MONTH END 24 0
P P MONTH END 24 0
P P MONTH END 24 0
P P MONTH END 23 1
P P MONTH END 22 2
P A MONTH END 23 1
P A MONTH END 23 1
P P MONTH END 24 0
P P MONTH END 24 0
P P MONTH END 11 13
P P MONTH END 24 0
P P MONTH END 15 9
P P MONTH END 24 0
P P MONTH END 20 4
P P MONTH END 24 0
MONTH END
P P MONTH END 24 0
P P MONTH END 24 0
P P MONTH END 24 0
P P MONTH END 15 16
P P MONTH END 15 16
MONTH END

END OF CURRENT MONTH SIGNATURE


rls
10
NO. OF DAYS IN THE MONTH TOTAL NO OF DYS IN THE MONTH % ATTENDANCE
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31
7 31

CLASS
SIGNATURE HEAD MASTER
REMARK
DAILY ATTAINDANCE
SUN NO. ROLL NOIN STD
CLASS
1ST DIV- CASTE DOB
NAME OF BOYS AND GIRLS
3696 1 SUMIT MANOHAR SALWE HINDU/MATANG 5/1/2003
3703 2 ANIKET SANJAY MORE BAUDHA 9/5/2002
3715 3 SACHIM GANESH IWALE HINDU/HOLAR 4/11/2003
3726 4 RAHUL SURESH KHAIRAT HINDU/MATANG 14/5/2005
3747 5 SWAPNIL ANAND KUDALE HINDU/MALI 15/9/2004
3748 6 TUSHAR CHOTU PATIL HINDU/KUNBI 6/1/2005
3749 7 VIBHAV SACHIN KHATAL HINDU/DHANGAR 10/10/2004
3750 8 MAYUR VIJAY BAMNE HINDU CHAMBHAR15/3/2005
3751 9 SAHIL NILESH JADHAV HINDU BHANDARI 25/4/2005
3752 10 NISARG SANTOSH GADHAVE HINDU/MARATHA 17/11/2004
3753 11 ABHAY UMESH DHANVADE BOUDHA 29/4/2005
3754 12 DEV ENDRA VILAS PATIL HINDU/MARATHA 19/6/2005
3755 13 VINAY GANESH PARAD BOUDHA 1/3/2005
3756 14 SACHIN GANESH PARAD BOUDHA 6/10/2003
3757 15 DIPESH VIJAY JADHAV HINDU/CHAMBHAR25/4/2004
3758 16 KANCHAN RAMESH UBHARE HINDU/MARATHA 26/5/2004
3746 17 MANSI GANESH SALEKAR HINDU/MARATHA 15/2/2005
3760 18 VARSHA SANTOSH KHANDAGALE HINDU/MAHAR 9/11/2004
3761 19 PAYAL YAKOB DAVANDE CHRICHN 5/12/2004
3756 20 BHAVIKA MOHAN HATEKAR HINDU/BOLAR 28/4/2004
3757 21 DHANSHREE SAKHARAM KKHATAL HINDU/DHANGAR 9/11/2004
3758 22 SAPANA YTHRIBAK WAGH BOUDHA 3/6/2005
3765 23 DRUSTI SANTOSH SAWANT BOUDHA 12/2/2005
3766 24 DIPALI RAJU KAMBLE HINDU/MAHAR 4/7/2005
3768 25 SIDDHIKA DIPAK DERE HINDU/MARATHA 30/7/2005

NEW ADMISSION
3769 26 MANSI SANTOSH JADHAV BOUDHA 6/8/2005
3770 27 VRUNDA ANAD KUDALE HINDU/MALI 16/8/2005
3771 28 ANIKET SHANTARAM WALUNJ HINDU 18/8/2005
3772 29 SONALI GANESH IWALE HINDU/HOLAR 23/8/2005
3773 30 ABHISHEK VINOD IWALE HINDU/HOLAR 28/5/2005

CLASS STRENGHT AT THE END OF PREV.MONTH NEW BOYS/GIRLS ADMITTED IN


BOYS GIRLS GIRLS BOYS DIFFERENCE
15 10 2
DAILY ATTAINDANCE REGISTER OF BOYS AND GIRLS OF SCHOOL HANUMANPADA FORMONTH AUGUST 2010
DATE OF ADMISSION DALLY A
1 2 3 4 5 6 7
1/6/2008 S P P P P P P
1/6/2008 S P P A P A A
1/6/2009 S P P P P P P
1/16/2010 S P A A A LEFT THE SCHOOL FROM 6/8/201
16/6/2010 S P P P P P P
16/6/2010 S P P P P P P
16/6/2010 S P P P P P P
16/6/2010 S P P P P P P
16/6/2010 S P P P P P P
16/6/2010 S P P P P P P
19/6/2010 S P P P P P P
19/6/2010 S P P P P P P
1/7/2010 S P P P P P P
1/7/2010 S P P P P P P
1/7/2010 S P P P P P P
1/6/2009 S P P P P P P
16/6/2010 S P P P P P A
16/6/2010 S P P P P P P
16/6/2010 S A P P P P P
16/6/2010 S P P P P A A
16/6/2010 S P P P P P P
16/6/2010 S P P P P P A
14/7/2010 S P P P P P P
14/7/2010 S P P P P P P
31/7/2010 S P P P P P P

7/8/2010 S P
17/8/2010 S
18/8/2010 S
27/8/2010 S
30/8/2010 S

/GIRLS ADMITTED IN CURRENT MONTH BOYS/GIRLS LEFT SCHOO


GIRLS BOYS
3 1
RMONTH AUGUST 2010
DALLY ATTENDANCE
8 9 10 11 12 13 14 15
S P A P P P A S
S A A A A A A S
S P P P P P P S
S S
S P P P P P P S
S P P P P P A S
S P P P P P P S
S P P P P P P S
S P P P P P P S
S P P P P P P S
S P P P P P A S
S P P A A A A S
S P P P P P P S
S P P P P P P S
S P P P P P P S
S P P P P P A S
S A P P PP P A S
S P P P P P A S
S P P P P P P S
S A A A A A A S
S P P P P P A S
S P P P P P A S
S P P P P P A S
S P P P P P P S
S P P P P P P S

S P P P P P P S
S S
S S
S S
S S

BOYS/GIRLS LEFT SCHOOL IN CURRENT MONTH


BOYS GIRLS GIRLS DIFFERENCE
1
16 17 18 19 20 21 22 23
P P P H P P S P
A A A H A A S A
P P P H P P S P
H S
P P P H P P S P
P P P H P P S P
P P P H P P S P
P P P H P P S P
A A A H A P S P
P P P H P P S P
P P P H P P S P
A A A H A A S A
P P P H P P S P
P P P H P P S P
P P P H P P S P
P P P H P P S P
P P P H P P S P
P P P H P P S P
P P P H P P S P
A A A H A A S A
P P P H P P S P
P P P H P P S P
A A A H A A S A
P P P H P P S P
P P P H P P S P

P P P H P P S P
P P H P P S P
P H P P S P
H S
H S

BALANCE AT THE END OF CURRENT MONTH


Boys Girls
16
24 25 26 27 28 29 30 31
H P P P P S P A
H A A A A S A A
H P P P A S P P
H S
H P P P P S P P
H P P P P S P P
H P P P P S P P
H P P P A S A P
H P P P P S P P
H P P P P S P P
H P P A P S P P
H P P P P S P P
H P P P P S A P
H P P P P S P P
H P P P P S A P
H P P P A S A P
H P P P P S A P
H P P P P S P P P
H P P P P S P P
H A A A A S A A A
H P P P P S P P
H P P A A S P P
H A A A A S A A
H P P P P P A P
H P P P P S P P

H P A A P S P P
H P P P P S P P
H P P P A S P P
H P P S P P
H A P

URRENT MONTH
irls
13
TOTAL ATTENDANCE3 SUMMARY
TOTAL #OF DAYS PRESENT TOTAL # OF DAYS ABSENT
NO. OF
DUE
DAYS
TO
TOTAL
IN
ILLNESS
THE
NOMONTH
OF
% ATTENDANCE
DYS IN THE MONTH
21 3 7 31
2 22 7 31
23 1 7 31
7 31
24 0 7 31
23 1 7 31
24 0 7 31
22 2 7 31
20 4 7 31
24 0 7 31
22 2 7 31
14 10 7 31
23 1 7 31
24 0 7 31
23 1 7 31
21 3 7 31
21 3 7 31
23 1 7 31
23 1 7 31
4 20 7 31
23 1 7 31
20 4 7 31
12 12 7 31
23 1 7 31
24 0 7 31

17 2 12 31
10 0 21 31
9 1 21 31
4 0 27 31
1 1 29 31

SIGNATURE SIGNATURE HEAD MASTERCLASS


REMARK
DAILY ATTAINDANCE
SUN NO. ROLL NOIN STD
CLASS
1ST DIV- CASTE DOB
NAME OF BOYS AND GIRLS
3696 1 SUMIT MANOHAR SALWE HINDU/MATANG 5/1/2003
3703 2 ANIKET SANJAY MORE BAUDHA 9/5/2002
3715 3 SACHIM GANESH IWALE HINDU/HOLAR 4/11/2003
3747 4 SWAPNIL ANAND KUDALE HINDU/MALI 15/9/2004
3748 5 TUSHAR CHOTU PATIL HINDU/KUNBI 6/1/2005
3749 6 VIBHAV SACHIN KHATAL HINDU/DHANGAR 10/10/2004
3750 7 MAYUR VIJAY BAMNE HINDU CHAMBHAR15/3/2005
3751 8 SAHIL NILESH JADHAV HINDU BHANDARI 25/4/2005
3752 9 NISARG SANTOSH GADHAVE HINDU/MARATHA 17/11/2004
3753 10 ABHAY UMESH DHANVADE BOUDHA 29/4/2005
3754 11 DEV ENDRA VILAS PATIL HINDU/MARATHA 19/6/2005
3755 12 VINAY GANESH PARAD BOUDHA 1/3/2005
3756 13 SACHIN GANESH PARAD BOUDHA 6/10/2003
3757 14 DIPESH VIJAY JADHAV HINDU/CHAMBHAR25/4/2004
15 ANIKET SHANTARAM WALUNJ
3761 16 ABHISHEK VINOD IWALE CHRICHN 5/12/2004
17 KANCHAN RAMESH UBHARE
3757 18 MANSI GANESH SALEKAR HINDU/DHANGAR 9/11/2004
3758 19 VARSHA SANTOSH KHANDAGALE BOUDHA 3/6/2005
3765 20 PAYAL YAKOB DAVANDE BOUDHA 12/2/2005
3766 21 BHAVIKA MOHAN HATEKAR HINDU/MAHAR 4/7/2005
3768 22 DHANSHREE SAKHARAM KKHATAL HINDU/MARATHA 30/7/2005
23 SAPANA YTHRIBAK WAGH
24 DRUSTI SANTOSH SAWANT
3769 25 DIPALI RAJU KAMBLE BOUDHA 6/8/2005
3770 26 SIDDHIKA DIPAK DERE HINDU/MALI 16/8/2005
3771 27 MANSI SANTOSH JADHAV HINDU 18/8/2005
3772 28 VRUNDA ANAD KUDALE HINDU/HOLAR 23/8/2005
3773 29 SONALI GANESH IWALE HINDU/HOLAR 28/5/2005

NEW ADMISSION
3774 30 ASHWINI SHARAD PATIL Hindu/Kunbi 24/09/05
3775 31 VIKAS ASHOK BAMBLE Hindu/MKOLI 24/09/05
3776 32 RAJ RAVINDRA CHAVAN HINDU/CHAMBHAR20/09/05

CLASS STRENGHT AT THE END OF PREV.MONTH NEW BOYS/GIRLS ADMITTED IN


BOYS GIRLS GIRLS BOYS DIFFERENCE
16 13 2
DAILY ATTAINDANCE REGISTER OF BOYS AND GIRLS OF SCHOOL HANUMANPADA FORMONTH SEPTEMBER 2010
DATE OF ADMISSION DALLY A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1/6/2008 P P P P P A P
1/6/2008 A A A A A A A
1/6/2009 P P P P P P A
16/6/2010 P P P P P P P
16/6/2010 P P P P P P P
16/6/2010 P P P P A P P
16/6/2010 P P A A P P P
16/6/2010 P P A A A P P
16/6/2010 P P P P P P P
19/6/2010 P P P P P P A
19/6/2010 P P P P P P A
1/7/2010 P P P P P P P
1/7/2010 P P P P P P P
1/7/2010 P P P P P P P

GANPATI VACATION
P P P P P P P
16/6/2010 P P P P P P A
HOLIDAY

SUNDAY

A A A A P P P
16/6/2010 P P P A A P P
16/6/2010 P P P A A P P
14/7/2010 P P P A P P A
14/7/2010 A A A A A A A
31/7/2010 P P P P P P P
P P A P P A A
P P P A A P P
7/8/2010 P P P P P P A
17/8/2010 P P P P P P A
18/8/2010 P P P P P P P
27/8/2010 P P P P P P P
30/8/2010 P P P P P P P

30/09/10
30/09/10
30/09/10

/GIRLS ADMITTED IN CURRENT MONTH BOYS/GIRLS LEFT SCHOOL IN CURRENT MONTH


GIRLS BOYS GIRLS GIRLS
1
GANPATI VACATION

N CURRENT MONTH
11

GANPATI VACATION
RMONTH SEPTEMBER 2010

12

GANPATI VACATION
DALLY ATTENDANCE
13

GANPATI VACATION
14

GANPATI VACATION
15

GANPATI VACATION
16

GANPATI VACATION
17

GANPATI VACATION
18
19 20 21 22 23 24 25 26
P P P P P
A A A A A
A A P P P
A A P P P
P P P P P
P P P P P
P A P P P
P P A A P
P P P P P
P P P A P
P A P P P
P P P P P
P P P P P
P P P P P
GANPATI VACATION

A A P P P
A A P P P
HOLIDAY

SUNDAY
A A A A A
A A A A P
A A A A P
A P P P P
A A A A A
A A P P P
P A P P P
A P A A A
P P P P P
P P P P P
A P A P P
A P P P P
P P P P A

BALANCE AT THE END OF CURRENT MONTH


Boys Girls
18 14
TOTAL ATTENDANCE3 SUMMARY
27 28 29 30 TOTAL #OF DAYS PRESENT
P P P P 15
A A A A 0
P P P A 12
P P P P 14
P P P P 16
P P P P 15
P P P P 13
P P P P 11
P P P P 16
P P P P 12
P P P P 14
P P P P 16
P P P P 16
P P P P 16
P P P P 14
P P P P 13
P P P P 7
P P P P 10
P P P P 10
P P P P 13
A A A A A 0
P P P P ### 14
P P P P 12
P P A P 9
P P P A 14
P P P P 15
P P A P 13
P P P P 15
P P P A 14

P 1
P 1
P 1
SUMMARY
TOTAL # OF DAYS ABSENT
NO OFDUE
HOLIDAYS
TO
noILLNESS
days
INCLUDING
in the
% ATTENDANCE
month
Sundays
REMARK
1 14 30
16 14 30
4 14 30
2 14 30
0 14 30
1 14 30
3 14 30
5 14 30
0 14 30
4 14 30
2 14 30
0 14 30
0 14 30
0 14 30
2 14 30
3 14 30
9 14 30
6 14 30
6 14 30
3 14 30
16 14 30
2 14 30
4 14 30
7 14 30
2 14 30
1 14 30
3 14 30
1 14 30
2 14 30

0 29 30
0 29 30
0 29 30

SIGNATURE SIGNATURE HEAD MASTER CLASS


DAILY ATTAINDANCE
SUN NO. ROLL NOIN STD
CLASS1ST DIV- CASTE DOB
NAME OF BOYS AND GIRLS
3696 1 SUMIT MANOHAR SALWE HINDU/MATANG 5/1/2003
3703 2 ANIKET SANJAY MORE BAUDHA 9/5/2002
3715 3 SACHIM GANESH IWALE HINDU/HOLAR 4/11/2003
3748 4 SWAPNIL ANAND KUDALE HINDU/MALI 15/9/2004
3749 5 TUSHAR CHOTU PATIL HINDU/KUNBI 6/1/2005
3750 6 VIBHAV SACHIN KHATAL HINDU/DHANGAR 10/10/2004
3751 7 MAYUR VIJAY BAMNE HINDU CHAMBHAR15/3/2005
3752 8 SAHIL NILESH JADHAV HINDU BHANDARI 25/4/2005
3746 9 NISARG SANTOSH GADHAVE HINDU/MARATHA 17/11/2004
3760 10 ABHAY UMESH DHANVADE BOUDHA 29/4/2005
3761 11 DEV ENDRA VILAS PATIL HINDU/MARATHA 19/6/2005
3762 12 VINAY GANESH PARAD BOUDHA 1/3/2005
3763 13 SACHIN GANESH PARAD BOUDHA 6/10/2003
3764 14 DIPESH VIJAY JADHAV HINDU/CHAMBHAR25/10/2004
3771 15 ANIKET SHANTARAM WALUNJ HINDU 18/08/05
3761 16 ABHISHEK VINOD IWALE HINDU/HOLAR 20/08/2005
3775 17 VIKAS ASHOK BAMBLE Hindu/MKOLI 24/09/05
3776 18 RAJ RAVINDRA CHAVAN HINDU/CHAMBHAR30/09/05
3726 19 KANCHAN RAMESH UBHARE HINDU/MARATHA 26/05/04
3753 20 MANSI GANESH SALEKAR HINDU/DHANGAR 15/02/2005
3754 21 VARSHA SANTOSH KHANDAGALE BOUDHA 9/11/2004
3755 22 PAYAL YAKOB DAVANDE BOUDHA 5/12/2004
3756 23 BHAVIKA MOHAN HATEKAR HINDU/MAHAR 28/10/2004
3757 24 DHANSHREE SAKHARAM KKHATAL HINDU/MARATHA 9/11/2004
3758 25 SAPANA YTHRIBAK WAGH BAUDHA 3/6/2005
3765 26 DRUSTI SANTOSH SAWANT BAUDHA 9/2/2005
3766 27 DIPALI RAJU KAMBLE HINDU/MAHAR 4/7/2005
3768 28 SIDDHIKA DIPAK DERE HINDU/MARAHTA 30/07/05
3769 29 MANSI SANTOSH JADHAV BAUDHA 6/8/2005
3770 30 VRUNDA ANAD KUDALE HINDU/MALI 16/08/05
3772 31 SONALI GANESH IWALE HINDU/HOLAR 23/08/05
3774 32 ASHWINI SHARAD PATIL Hindu/Kunbi 24/09/05

CLASS STRENGHT AT THE END OF PREV.MONTH NEW BOYS/GIRLS ADMITTED IN


BOYS GIRLS GIRLS BOYS DIFFERENCE
16 13 2
DAILY ATTAINDANCE REGISTER OF BOYS AND GIRLS OF SCHOOL HANUMANPADA FORMONTH OCTOBER 2010
DATE OF ADMISSION DALLY A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1/6/2008
1/6/2008
1/6/2009
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
19/6/2010
19/6/2010
1/7/2010
1/7/2010
1/7/2010
18/08/10
20/8/2010
30/09/10
30/09/10
1/6/2009
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
14/07/10
7/8/2010
31/07/10
7/8/2010
17/08/10
25/08/10
30/09/10

/GIRLS ADMITTED IN CURRENT MONTH BOYS/GIRLS LEFT SCHOOL IN CURRENT MONTH


GIRLS BOYS GIRLS GIRLS
1
RMONTH OCTOBER 2010
DALLY ATTENDANCE
11 12 13 14 15 16 17 18

N CURRENT MONTH
19 20 21 22 23 24 25 26

BALANCE AT THE END OF CURRENT MONTH


Boys Girls
18 14
TOTAL ATTENDANCE3 SUMMARY
27 28 29 30 31 TOTAL #OF DAYS PRESENT
SUMMARY
TOTAL # OF DAYS ABSENT
NO OFDUE
HOLIDAYS
TO
noILLNESS
days
INCLUDING
in the
% ATTENDANCE
month
Sundays
REMARK

SIGNATURE SIGNATURE HEAD MASTER CLASS


DAILY ATTAINDANCE
SUN NO. ROLL NOIN STD
CLASS1ST DIV- CASTE DOB
NAME OF BOYS AND GIRLS
3696 1 SUMIT MANOHAR SALWE HINDU/MATANG 5/1/2003
3703 2 ANIKET SANJAY MORE BAUDHA 9/5/2002
3715 3 SACHIM GANESH IWALE HINDU/HOLAR 4/11/2003
3748 4 SWAPNIL ANAND KUDALE HINDU/MALI 15/9/2004
3749 5 TUSHAR CHOTU PATIL HINDU/KUNBI 6/1/2005
3750 6 VIBHAV SACHIN KHATAL HINDU/DHANGAR 10/10/2004
3751 7 MAYUR VIJAY BAMNE HINDU CHAMBHAR15/3/2005
3752 8 SAHIL NILESH JADHAV HINDU BHANDARI 25/4/2005
3746 9 NISARG SANTOSH GADHAVE HINDU/MARATHA 17/11/2004
3760 10 ABHAY UMESH DHANVADE BOUDHA 29/4/2005
3761 11 DEV ENDRA VILAS PATIL HINDU/MARATHA 19/6/2005
3762 12 VINAY GANESH PARAD BOUDHA 1/3/2005
3763 13 SACHIN GANESH PARAD BOUDHA 6/10/2003
3764 14 DIPESH VIJAY JADHAV HINDU/CHAMBHAR25/10/2004
3771 15 ANIKET SHANTARAM WALUNJ HINDU 18/08/05
3761 16 ABHISHEK VINOD IWALE HINDU/HOLAR 20/08/2005
3775 17 VIKAS ASHOK BAMBLE Hindu/MKOLI 24/09/05
3776 18 RAJ RAVINDRA CHAVAN HINDU/CHAMBHAR30/09/05
3726 19 KANCHAN RAMESH UBHARE HINDU/MARATHA 26/05/04
3753 20 MANSI GANESH SALEKAR HINDU/DHANGAR 15/02/2005
3754 21 VARSHA SANTOSH KHANDAGALE BOUDHA 9/11/2004
3755 22 PAYAL YAKOB DAVANDE BOUDHA 5/12/2004
3756 23 BHAVIKA MOHAN HATEKAR HINDU/MAHAR 28/10/2004
3757 24 DHANSHREE SAKHARAM KKHATAL HINDU/MARATHA 9/11/2004
3758 25 SAPANA YTHRIBAK WAGH BAUDHA 3/6/2005
3765 26 DRUSTI SANTOSH SAWANT BAUDHA 9/2/2005
3766 27 DIPALI RAJU KAMBLE HINDU/MAHAR 4/7/2005
3768 28 SIDDHIKA DIPAK DERE HINDU/MARAHTA 30/07/05
3769 29 MANSI SANTOSH JADHAV BAUDHA 6/8/2005
3770 30 VRUNDA ANAD KUDALE HINDU/MALI 16/08/05
3772 31 SONALI GANESH IWALE HINDU/HOLAR 23/08/05
3774 32 ASHWINI SHARAD PATIL Hindu/Kunbi 24/09/05

CLASS STRENGHT AT THE END OF PREV.MONTH NEW BOYS/GIRLS ADMITTED IN


BOYS GIRLS GIRLS BOYS DIFFERENCE
16 13 2
DAILY ATTAINDANCE REGISTER OF BOYS AND GIRLS OF SCHOOL HANUMANPADA FORMONTH NOVEMBER 2010
DATE OF ADMISSION DALLY A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1/6/2008
1/6/2008
1/6/2009
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
19/6/2010
19/6/2010
1/7/2010
1/7/2010
1/7/2010
18/08/10
20/8/2010
30/09/10
30/09/10
1/6/2009
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
14/07/10
7/8/2010
31/07/10
7/8/2010
17/08/10
25/08/10
30/09/10

/GIRLS ADMITTED IN CURRENT MONTH BOYS/GIRLS LEFT SCHOOL IN CURRENT MONTH


GIRLS BOYS GIRLS GIRLS
1
RMONTH NOVEMBER 2010
DALLY ATTENDANCE
11 12 13 14 15 16 17 18

N CURRENT MONTH
19 20 21 22 23 24 25 26

BALANCE AT THE END OF CURRENT MONTH


Boys Girls
18 14
TOTAL ATTENDANCE3 SUMMARY
27 28 29 30 31 TOTAL #OF DAYS PRESENT
SUMMARY
TOTAL # OF DAYS ABSENT
NO OFDUE
HOLIDAYS
TO
noILLNESS
days
INCLUDING
in the
% ATTENDANCE
month
Sundays
REMARK

SIGNATURE SIGNATURE HEAD MASTER CLASS


DAILY ATTAINDANCE
SUN NO. ROLL NOIN STD
CLASS1ST DIV- CASTE DOB
NAME OF BOYS AND GIRLS
3696 1 SUMIT MANOHAR SALWE HINDU/MATANG 5/1/2003
3703 2 ANIKET SANJAY MORE BAUDHA 9/5/2002
3715 3 SACHIM GANESH IWALE HINDU/HOLAR 4/11/2003
3748 4 SWAPNIL ANAND KUDALE HINDU/MALI 15/9/2004
3749 5 TUSHAR CHOTU PATIL HINDU/KUNBI 6/1/2005
3750 6 VIBHAV SACHIN KHATAL HINDU/DHANGAR 10/10/2004
3751 7 MAYUR VIJAY BAMNE HINDU CHAMBHAR15/3/2005
3752 8 SAHIL NILESH JADHAV HINDU BHANDARI 25/4/2005
3746 9 NISARG SANTOSH GADHAVE HINDU/MARATHA 17/11/2004
3760 10 ABHAY UMESH DHANVADE BOUDHA 29/4/2005
3761 11 DEV ENDRA VILAS PATIL HINDU/MARATHA 19/6/2005
3762 12 VINAY GANESH PARAD BOUDHA 1/3/2005
3763 13 SACHIN GANESH PARAD BOUDHA 6/10/2003
3764 14 DIPESH VIJAY JADHAV HINDU/CHAMBHAR25/10/2004
3771 15 ANIKET SHANTARAM WALUNJ HINDU 18/08/05
3761 16 ABHISHEK VINOD IWALE HINDU/HOLAR 20/08/2005
3775 17 VIKAS ASHOK BAMBLE Hindu/MKOLI 24/09/05
3776 18 RAJ RAVINDRA CHAVAN HINDU/CHAMBHAR30/09/05
3726 19 KANCHAN RAMESH UBHARE HINDU/MARATHA 26/05/04
3753 20 MANSI GANESH SALEKAR HINDU/DHANGAR 15/02/2005
3754 21 VARSHA SANTOSH KHANDAGALE BOUDHA 9/11/2004
3755 22 PAYAL YAKOB DAVANDE BOUDHA 5/12/2004
3756 23 BHAVIKA MOHAN HATEKAR HINDU/MAHAR 28/10/2004
3757 24 DHANSHREE SAKHARAM KKHATAL HINDU/MARATHA 9/11/2004
3758 25 SAPANA YTHRIBAK WAGH BAUDHA 3/6/2005
3765 26 DRUSTI SANTOSH SAWANT BAUDHA 9/2/2005
3766 27 DIPALI RAJU KAMBLE HINDU/MAHAR 4/7/2005
3768 28 SIDDHIKA DIPAK DERE HINDU/MARAHTA 30/07/05
3769 29 MANSI SANTOSH JADHAV BAUDHA 6/8/2005
3770 30 VRUNDA ANAD KUDALE HINDU/MALI 16/08/05
3772 31 SONALI GANESH IWALE HINDU/HOLAR 23/08/05
3774 32 ASHWINI SHARAD PATIL Hindu/Kunbi 24/09/05

CLASS STRENGHT AT THE END OF PREV.MONTH NEW BOYS/GIRLS ADMITTED IN


BOYS GIRLS GIRLS BOYS DIFFERENCE
16 13 2
DAILY ATTAINDANCE REGISTER OF BOYS AND GIRLS OF SCHOOL HANUMANPADA FORMONTH DECEMBER 2010
DATE OF ADMISSION DALLY A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1/6/2008
1/6/2008
1/6/2009
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
19/6/2010
19/6/2010
1/7/2010
1/7/2010
1/7/2010
18/08/10
20/8/2010
30/09/10
30/09/10
1/6/2009
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
14/07/10
7/8/2010
31/07/10
7/8/2010
17/08/10
25/08/10
30/09/10

/GIRLS ADMITTED IN CURRENT MONTH BOYS/GIRLS LEFT SCHOOL IN CURRENT MONTH


GIRLS BOYS GIRLS GIRLS
1
RMONTH DECEMBER 2010
DALLY ATTENDANCE
11 12 13 14 15 16 17 18

N CURRENT MONTH
19 20 21 22 23 24 25 26

BALANCE AT THE END OF CURRENT MONTH


Boys Girls
18 14
TOTAL ATTENDANCE3 SUMMARY
27 28 29 30 31 TOTAL #OF DAYS PRESENT
SUMMARY
TOTAL # OF DAYS ABSENT
NO OFDUE
HOLIDAYS
TO
noILLNESS
days
INCLUDING
in the
% ATTENDANCE
month
Sundays
REMARK

SIGNATURE SIGNATURE HEAD MASTER CLASS


DAILY ATTAINDANCE
SUN NO. ROLL NOIN STD
CLASS1ST DIV- CASTE DOB
NAME OF BOYS AND GIRLS
3696 1 SUMIT MANOHAR SALWE HINDU/MATANG 5/1/2003
3703 2 ANIKET SANJAY MORE BAUDHA 9/5/2002
3715 3 SACHIM GANESH IWALE HINDU/HOLAR 4/11/2003
3748 4 SWAPNIL ANAND KUDALE HINDU/MALI 15/9/2004
3749 5 TUSHAR CHOTU PATIL HINDU/KUNBI 6/1/2005
3750 6 VIBHAV SACHIN KHATAL HINDU/DHANGAR 10/10/2004
3751 7 MAYUR VIJAY BAMNE HINDU CHAMBHAR15/3/2005
3752 8 SAHIL NILESH JADHAV HINDU BHANDARI 25/4/2005
3746 9 NISARG SANTOSH GADHAVE HINDU/MARATHA 17/11/2004
3760 10 ABHAY UMESH DHANVADE BOUDHA 29/4/2005
3761 11 DEV ENDRA VILAS PATIL HINDU/MARATHA 19/6/2005
3762 12 VINAY GANESH PARAD BOUDHA 1/3/2005
3763 13 SACHIN GANESH PARAD BOUDHA 6/10/2003
3764 14 DIPESH VIJAY JADHAV HINDU/CHAMBHAR25/10/2004
3771 15 ANIKET SHANTARAM WALUNJ HINDU 18/08/05
3761 16 ABHISHEK VINOD IWALE HINDU/HOLAR 20/08/2005
3775 17 VIKAS ASHOK BAMBLE Hindu/MKOLI 24/09/05
3776 18 RAJ RAVINDRA CHAVAN HINDU/CHAMBHAR30/09/05
3726 19 KANCHAN RAMESH UBHARE HINDU/MARATHA 26/05/04
3753 20 MANSI GANESH SALEKAR HINDU/DHANGAR 15/02/2005
3754 21 VARSHA SANTOSH KHANDAGALE BOUDHA 9/11/2004
3755 22 PAYAL YAKOB DAVANDE BOUDHA 5/12/2004
3756 23 BHAVIKA MOHAN HATEKAR HINDU/MAHAR 28/10/2004
3757 24 DHANSHREE SAKHARAM KKHATAL HINDU/MARATHA 9/11/2004
3758 25 SAPANA YTHRIBAK WAGH BAUDHA 3/6/2005
3765 26 DRUSTI SANTOSH SAWANT BAUDHA 9/2/2005
3766 27 DIPALI RAJU KAMBLE HINDU/MAHAR 4/7/2005
3768 28 SIDDHIKA DIPAK DERE HINDU/MARAHTA 30/07/05
3769 29 MANSI SANTOSH JADHAV BAUDHA 6/8/2005
3770 30 VRUNDA ANAD KUDALE HINDU/MALI 16/08/05
3772 31 SONALI GANESH IWALE HINDU/HOLAR 23/08/05
3774 32 ASHWINI SHARAD PATIL Hindu/Kunbi 24/09/05

CLASS STRENGHT AT THE END OF PREV.MONTH NEW BOYS/GIRLS ADMITTED IN


BOYS GIRLS GIRLS BOYS DIFFERENCE
16 13 2
DAILY ATTAINDANCE REGISTER OF BOYS AND GIRLS OF SCHOOL HANUMANPADA FORMONTH JANUARY 2010
DATE OF ADMISSION DALLY A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1/6/2008
1/6/2008
1/6/2009
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
19/6/2010
19/6/2010
1/7/2010
1/7/2010
1/7/2010
18/08/10
20/8/2010
30/09/10
30/09/10
1/6/2009
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
14/07/10
7/8/2010
31/07/10
7/8/2010
17/08/10
25/08/10
30/09/10

/GIRLS ADMITTED IN CURRENT MONTH BOYS/GIRLS LEFT SCHOOL IN CURRENT MONTH


GIRLS BOYS GIRLS GIRLS
1
RMONTH JANUARY 2010
DALLY ATTENDANCE
11 12 13 14 15 16 17 18

N CURRENT MONTH
19 20 21 22 23 24 25 26

BALANCE AT THE END OF CURRENT MONTH


Boys Girls
18 14
TOTAL ATTENDANCE3 SUMMARY
27 28 29 30 31 TOTAL #OF DAYS PRESENT
SUMMARY
TOTAL # OF DAYS ABSENT
NO OFDUE
HOLIDAYS
TO
noILLNESS
days
INCLUDING
in the
% ATTENDANCE
month
Sundays
REMARK

SIGNATURE SIGNATURE HEAD MASTER CLASS


DAILY ATTAINDANCE
SUN NO. ROLL NOIN STD
CLASS1ST DIV- CASTE DOB
NAME OF BOYS AND GIRLS
3696 1 SUMIT MANOHAR SALWE HINDU/MATANG 5/1/2003
3703 2 ANIKET SANJAY MORE BAUDHA 9/5/2002
3715 3 SACHIM GANESH IWALE HINDU/HOLAR 4/11/2003
3748 4 SWAPNIL ANAND KUDALE HINDU/MALI 15/9/2004
3749 5 TUSHAR CHOTU PATIL HINDU/KUNBI 6/1/2005
3750 6 VIBHAV SACHIN KHATAL HINDU/DHANGAR 10/10/2004
3751 7 MAYUR VIJAY BAMNE HINDU CHAMBHAR15/3/2005
3752 8 SAHIL NILESH JADHAV HINDU BHANDARI 25/4/2005
3746 9 NISARG SANTOSH GADHAVE HINDU/MARATHA 17/11/2004
3760 10 ABHAY UMESH DHANVADE BOUDHA 29/4/2005
3761 11 DEV ENDRA VILAS PATIL HINDU/MARATHA 19/6/2005
3762 12 VINAY GANESH PARAD BOUDHA 1/3/2005
3763 13 SACHIN GANESH PARAD BOUDHA 6/10/2003
3764 14 DIPESH VIJAY JADHAV HINDU/CHAMBHAR25/10/2004
3771 15 ANIKET SHANTARAM WALUNJ HINDU 18/08/05
3761 16 ABHISHEK VINOD IWALE HINDU/HOLAR 20/08/2005
3775 17 VIKAS ASHOK BAMBLE Hindu/MKOLI 24/09/05
3776 18 RAJ RAVINDRA CHAVAN HINDU/CHAMBHAR30/09/05
3726 19 KANCHAN RAMESH UBHARE HINDU/MARATHA 26/05/04
3753 20 MANSI GANESH SALEKAR HINDU/DHANGAR 15/02/2005
3754 21 VARSHA SANTOSH KHANDAGALE BOUDHA 9/11/2004
3755 22 PAYAL YAKOB DAVANDE BOUDHA 5/12/2004
3756 23 BHAVIKA MOHAN HATEKAR HINDU/MAHAR 28/10/2004
3757 24 DHANSHREE SAKHARAM KKHATAL HINDU/MARATHA 9/11/2004
3758 25 SAPANA YTHRIBAK WAGH BAUDHA 3/6/2005
3765 26 DRUSTI SANTOSH SAWANT BAUDHA 9/2/2005
3766 27 DIPALI RAJU KAMBLE HINDU/MAHAR 4/7/2005
3768 28 SIDDHIKA DIPAK DERE HINDU/MARAHTA 30/07/05
3769 29 MANSI SANTOSH JADHAV BAUDHA 6/8/2005
3770 30 VRUNDA ANAD KUDALE HINDU/MALI 16/08/05
3772 31 SONALI GANESH IWALE HINDU/HOLAR 23/08/05
3774 32 ASHWINI SHARAD PATIL Hindu/Kunbi 24/09/05

CLASS STRENGHT AT THE END OF PREV.MONTH NEW BOYS/GIRLS ADMITTED IN


BOYS GIRLS GIRLS BOYS DIFFERENCE
16 13 2
DAILY ATTAINDANCE REGISTER OF BOYS AND GIRLS OF SCHOOL HANUMANPADA FORMONTH FEBRUARY 2010
DATE OF ADMISSION DALLY A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/6/2008
1/6/2008
1/6/2009
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
19/6/2010
19/6/2010
1/7/2010
1/7/2010
1/7/2010
18/08/10
20/8/2010
30/09/10
30/09/10
1/6/2009
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
16/6/2010
14/07/10
7/8/2010
31/07/10
7/8/2010
17/08/10
25/08/10
30/09/10

/GIRLS ADMITTED IN CURRENT MONTH BOYS/GIRLS LEFT SCHOOL IN CURRENT MONTH


GIRLS BOYS GIRLS GIRLS
1
H FEBRUARY 2010
DALLY ATTENDANCE
12 13 14 15 16 17 18 19

ENT MONTH BA
20 21 22 23 24 25 26 27

BALANCE AT THE END OF CURRENT MONTH


Boys Girls
18 14
TOTAL ATTENDANCE3 SUMMARY
28 29 30 31 TOTAL #OF DAYS PRESENT TOTAL # OF DAYS ABSENT DUE TO
NO OF HOLIDAYS
no days
INCLUDING
in the
% ATTENDANCE
month
Sundays
REMARK

SIGNATURE SIGNATURE HEAD MASTER CLASS