Vous êtes sur la page 1sur 9

Giaïo aïn: Tiãút 55. Baìi 4.

CÁÚP SÄÚ NHÁN (T2)

I. Muûc âêch yãu cáöu:


- Giuïp hoüc sinh nàõm âæåüc CT tênh säú haûng TQ vaì
cäng thæïc tênh täøng cuía cáúp säú nhán hæîu haûn.
- Váûn duûng âënh nghéa, caïc cäng thæïc âãø giaíi mäüt
säú baìi táûp trong saïch giaïo khoa.
II. Chuáøn bë cuía giaïo viãn vaì hoüc sinh:
1. Giaïo viãn: Chuáøn bë caïc phiãúu hoüc táûp vaì caïc
kiãún thæïc cå baín vaìo 1 tåì giáúy khäø räüng.
2. Hoüc sinh: Xem laûi baìi âaî hoüc tiãút 1 vaì traí låìi
caïc cáu hoíi trong SGK vaìo våí.
III. Näüi dung vaì tiãún haình lãn låïp.
1. Baìi cuî: - Nhàõc laûi âënh nghéa vaì tênh cháút caïc
säú haûng cuía cáúp säú nhán.
- Laìm baìi táûp trong caïc daîy säú sau, daîy säú
naìo laì 1 CSN
(Un) = 1; 2; 4; 8; 16; ...263
(Un) = 4; 6; 9; 13; 5
(Un) = 1,5; 3; -6; 12; -24; 48; -96; 192
2. Baìi måïi:
Hoaût âäüng 1: Säú haûng täøng quaït
Phiãúu hoüc táûp säú 1
+ Tênh cháút vaì cäng thæïc tênh säú haûng täøng quaït cuía
CSN
+ Näüi dung âënh lyï 2

Hoaût âäüng cuía tháöy vaì Näüi dung kiãún thæïc


troì
- Giaïo viãn âàût váún âãö tçm
säú haûng báút kyì cuía CSN
thäng qua tênh cháút cuía noï
vaì dáùn dàõt hoüc sinh: sæû
cáön thiãút phaíi tçm säú
haûng täøng quaït.
- Giaïo viãn giåïi thiãûu näüi
Âënh lyï 2: Giaí sæí (vn) laì
dung âënh lyï 2 vaì noïi roî cho
mäüt CSN coï säú haûng âáöu
HS tháúy näüi dung cuía âënh u1, cuìng bäüi ≠ 0 thç säú
lyï xuáút phaït tæì tênh cháút
haûng täøng quaït un âæåüc
cuía CSN. xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
Un = u1 . qn-1 (n ≥ 2).
- Giaïo viãn yãu cáöu HS xem Vd4. Theo yãu cáöu cuía baìi

1
laûi vê duû måí âáöu âãø laìm toaïn ta cáön tênh u6 vaì u12
vê duû 4
Do (un) laì mäüt säú CSN coï:
U1 = 107 + 107 . 0,004
Vaì q = 1,004 nãn theo
âënh lyï 2
Ta coï: un = 107 . 1,004
n-1
(1,004)
= 107 . (1,004)n våïi moüi n ≥
1
Suy ra: u6 = 107 . (1,004)6

U12 = 107 . (1,004)12 ≈
- Giaïo viãn yãu cáöu låïp chia
thaình 4 nhoïm vaì traí låìi
cáöu hoíi (H3)
Sau âoï goüi tæìng nhoïm lãn
trçnh baìy kãút quaí

Hoaût âäüng 2: Täøng n säú haûng âáöu tiãn cuía mäüt


CSN
Phiãúu hoüc táûp säú 2
+Cäng thæïc tênh täøng n säú haûng âáöu cuía CSN
+ Näüi dung âënh lyï 3
+ Biãøu thæïc tênh täøng Sn cuía säú haûng âáöu tiãn cuía CSN

Hoaût âäüng cuía tháöy vaì Näüi dung kiãún thæïc


troì
- Giaïo viãn âàût váún âãö xeït + Xeït CSN un coï cäng bäüi q
CSN un coï cäng bäüi q. våïi täøng caïc säú haûng âáöu
Hæåïng dáùn HS âi tæì biãøu tiãn:
thæïc tênh täøng cuía n säú Sn = u1 + u2 + u3 +.......un.
haûng âáöu tiãn cuía CSN tæì
âoï ruït ra nháûn xeït:
Sn = u1 + u2 + u3 +.......un.
- Giaïo viãn giåïi thiãûu näüi * Nháûn xeït:
dung âënh lyï 3 vaì noïi roî cho - Nãúu q = 1 thç un = 1 våïi
HS tháúy näüi dung cuía âënh moüi n ≥ 1
lyï xuáút phaït tæì tênh cháút Vç váûy suy ra: Sn = n . u1
vaì âënh lyï 2 cuía CSN - Khi q ≠ 1 thç ta coï Sn âæåüc
xaïc âënh theo âënh lyï 3

2
Âënh lyï 3: Nãúu un laì mäüt
CSN våïi cäng bäüi q ≠ 1. Khi
âoï ta coï:
Sn =
(
u1 1 − q n )
våïi moüi n ≥ 1
1− q
- Giaïo viãn hæåïng dáùn cho + Chæïng minh:
HS tæû chæïng minh âënh lyï Tæì Sn = u1 +
bàòng caïch thæûc hiãûn caïc u2 + u3 + u4 +.......un.
bæåïc: ⇒ qSn = qu1
+ Sn = u1 + u2 + u3 + u4 + qu2 + qu3 + .......qun.
+.......un. = u2 + u3 + u4 +.......un
+ qSn = ? +1
+ Sn - qSn = ? ⇒ Sn - qSn = u1 - un+1
= u1 - u1.qn
= u1 (1-qn)
Khi q ≠ 1 ⇒ âpcm
- Yãu cáöu HS thæûc hiãûn Vê duû: Cho CSN (un) coï u1=
giaíi VD 5 âãø cuíng cäú laûi 24, u3= 48.
kiãún thæïc vãö âënh lyï 3 Haîy tênh täøng 5 säú haûng
væìa chæïng minh âáöu tiãn cuía CSN âoï
- Giaïo viãn goüi 1 HS giaíi åí Giaíi:
baíng vaì caí låïp theo doîi Goüi q laì cäng bäüi cuía CSN
(un) ta coï:
48
Q= =2
24
Do âoï theo âënh lyï 2 ta
âæåüc:
U3 = u1 . 22 = 24 ⇒ u1 = 6
Theo âënh lyï 3 ta coï: S5 =
( )
6 1 − 25
= 186
1− 2
- Sau âoï GV goüi 1 HS nháûn
xeït baìi laìm cuía baûn. Vaì
yãu cáöu 4 nhoïm laìm vaìo
phiãúu traí låìi baìi toaïn âäú
vui âãø cuíng cäú laûi caïc
cäng thæïc âaî hoüc
IV. Cuíng cäú vaì luyãûn táûp
Giaïo viãn nhàõc laûi cho hoüc sinh caïc näüi dung:
+ Âënh nghéa CSN, säú haûng täøng quaït.

3
+ Tênh cháút vaì cäng thæïc tênh säú haûng täøng quaït
cuía CSN.
+ Cäng thæïc tênh täøng n säú haûng âáöu tiãn cuía CSN.
+ Biãøu thæïc tênh täøng Sn cuía säú haûng âáöu tiãn cuía
CSN.
So saïnh våïi CSC ?
Luyãûn táûp bàòng baìi táûp 29, 30 (SGK)

4
Tiãút 56 LUYÃÛN TÁÛP

I. Muûc âêch yãu cáöu:


- Än luyãûn kiãún thæïc, kyî nàng âaî âæåüc hoüc vãö CSC.
CSN.
- Reìn luyãûn khaí nàng täøng håüp caïc kiãún thæïc âaî
biãút.
- HS váûn duûng caïc kiãún thæïc âaî hoüc giaíi âæåüc caïc
baìi táûp åí SGK.
II. Chuáøn bë:
Giaïo viãn chuáøn bë caïc phiãúu hoüc táûp, caïc baìi táûp
âiãøn hçnh vaì lyï thuyãút vãö CSN.
Hoüc sinh chuáøn bë baìi táûp åí nhaì vaì hoüc kyî lyï
thuyãút vãö tênh cháút vaì caïc cäng thæïc xaïc âënh caïc
täøng hay säú haûng cuía CSN vaì CSC.
III. Näüi dung vaì tiãún haình lãn låïp.
1. Baìi cuî: Nãu âënh nghéa CSN vaì caïc cäng thæïc tênh
säú haûng täøng quaït, cäng thæïc tênh täøng n säú haûng
âáöu cuía mäüt CSN.
2. Baìi hoüc:

Hoaût âäüng cuía tháöy vaì Näüi dung kiãún thæïc


troì
Hoaût âäüng 1: GV yãu cáöu Baìi 38: Coï duy nháút mäüt
HS giaíi caïc baìi táûp 38, 39, khàóng âënh âuïng. Khàóng
40 (SGK). âënh (b)
• Baìi 38: GV goüi HS âæïng
taûi chäù traí låìi nhanh.
- HS theo doîi traí låìi
+ GV phán nhoïm 1 vaì nhoïm
3 thaío luáûn sæía baìi (39) vaì
ghi vaìo giáúy.
+ Nhoïm 2 vaì 4 thaío luáûn
laìm baìi (40)
- GV goüi 2 hs lãn baíng sæía
baìi (39), (40)
Baìi 39: Caïc säú x+6y, 5x+2y, Baìi 39: Vç caïc säú x+6y, 5x +
8x+y theo thæï tæû âoï láûp 2y, 8x+y theo thæï tæû âoï
thaình 1 CSC; âäöng thåìi caïc láûp thaình 1 CSC nãn:
säú x-1; y+2; x-3y theo thæï 2(5x+2y) = (x+6y) + (8x + y)
tæû âoï âaî láûp thaình 1 CSN. Hay x = 3y (1)
Haîy tçm x, y?

5
→ GV nháûn xeït vaì cho âiãøm Vç caïc säú x=1, y+2, x-3y
theo thæï tæû âoï láûp thaình
1CSN
Nãn: (y+2)2 = (x-1) (x-3y) (2)
Thãú (1) vaìo (2) ta âæåüc:
(y + 2)2 = 0 hay y = -2
Baìi 40. Cho CSC (un) våïi d ≠ 0. Baìi 40.
Biãút ràòng caïc säú: u1u2, Vç CSN (un) coï d ≠ 0.
u2u3, vaì u3u4, theo thæï tæû Nãn caïc säú u1u2u3 âäi mäüt
âoï láûp thaình mäüt CSN våïi khaïc nhau.
cäng bäüi q ≠ 0.. Tçm q? Suy ra: u1u2 ≠ 0, vç nãúu
ngæåüc laûi thç êt nháút hai
trong ba säú u1, u2 ,u3 bàòng 0.
Do âoï: q ≠ 1
Ta coï: u2u3 = u1u2.q u3u1 =
u 1 u 2 q2
Suy ra: U3 = u1q = u2q2 (vç u1
,u2 ≠ 0)
Do âoï u1 = u2q (vç q ≠ 0)
Vç u1,u2 ,u3 laì mäüt CSC nãn:
u1+u3= 2u2
Tæì kãút quaí trãn, suy ra:
U2 (q + q2) = 2u2 ⇔ q2+q-2= 0
(u2 ≠ 0)
⇔ q=-2 (vç q ≠
1)
Hoaût âäüng 2: Baìi 41, 42.
+ Baìi 41: Säú haûng thæï 2, + Baìi 41: Kyï hiãûu (un) laì CSC
thæï 3 cuía mäüt CSC våïi cäng q laì cäng bäüi cuía CSN u1, u2
sai d ≠ 0 theo thæï tæû âoï ,u3
láûp thaình mäüt CSN. Haîy Ta tênh q?
tçm cäng bäüi cuía CSN âoï.
Baìi 42: Haîy tçm ba säú haûng Baìi 42: Kyï hiãûu u1, u2 ,u3
âáöu tiãn cuía mäüt CSN, biãút láön læåüt laì säú haûng thæï
148 nháút, thæï 2 vaì thæï 3 cuía
täøng cuía chuïng bàòng
9 mäüt CSN, q laì cäng bäüi
vaì âäöng thåìi caïc säú haûng Goüi d laì cäng sai cuía CSC
âoï tæång æïng laì säú haûng nháûn u1, u2 ,u3 tæång æïng laì
âáöu, säú haûng thæï tæ vaì säú haûng thæï nháút, thæï tæ
säú haûng thæï 8 cuía mäüt vaì thæï taïm.
ESC.

6
148
Ta coï: u1 + u2 + ,u3 = ≠0
9
Suy ra u1 ≠ 0 , u2 ≠ 0, u3 ≠ 0.
Theo gt ta coï: u2 = u1q = u1 +
3d
u 3 = u2q = u2 +
4d
Suy ra u1 (q-1) = 3d. (1)
u2 (q-1) = 4d (2)
Xeït hai træåìng håüp:
Træåìng håüp 1: q ≠ 1
Tæì (1) vaì (2) suy ra:
u2 4
q= =
u1 3
Suy ra: u1 = 4
16
u2 = u1q =
3
64
u3 =
9
Træåìng håüp 2: q = 1
Khi âoï u1 = u2 = u3. Do âoï
148
= 3u 1
9
148
Suy ra: u1 = u2 =u3 =
27
- GV gåüi yï hæåïng dáùn HS Baìi 43:
laìm baìi (43) a) Ta coï: un+1 +2 = 5(un +2)
Theo âãö baìi ta suy ra: un+1 +2 hay vn+1 = 5vn
= do âoï (vn) laì 1 CSN våïi v1 = u1
Hay vn+1 = +2=3
Suy ra vn = ? vaì q =5
n-1
+ GV hæåïng dáùn HS thaío Suy ra: vn = 3.5
luáûn nhoïm vaì ghi vaìo b) un = vn - 2 = 3.5nn-1 - 2, n ≥ 1
phiãúu hoüc táûp.
Sau âoï GV âæa ra kãút quaí
vaì yãu cáöu HS sæía vaìo våí
IV. Cuíng cäú vaì dàûn doì.
- Yãu cáöu HS xem kyî caïc daûng baìi táûp âaî sæía.
- Xem laûi pháön lyï thuyãút chæång III vaì laìm baìi táûp
än chæång III.

7
Tiãút 59: KIÃØM TRA CHÆÅNG III
1. ÂÃÖ RA:
Pháön I: Tràõc nghiãûm khaïch quan (3â)
Cáu 1: Cho daîy säú un = 2.3n. Haîy choün mãûnh âãö âuïng
trong caïc mãûnh âãö sau:
A. un-1 = 2.3n -1 B. un-1 = 2.3n -3
2.3n
C. un-1 = D. un-1 = 6.3n -1
3
Cáu 2: Trong caïc daîy säú sau, daîy säú naìo aì daîy säú tàng.
A. un = 2-3n B. un = 2n -1
n
1
C. un =  
2
D. un = 1 +
3 n
Cáu 3: Trong caïc daîy säú sau daîy säú naìo laì cáúp säú nhán.
A. un = 2n +1 B. un = 3.2n
C. un = 3n D. un = 3 + n
Cáu 4: Cho cáúp säú cäüng: ÷ a, b, c, d. Haîy choün mãûnh
âãö âuïng trong caïc mãûnh âãö sau:
a+d
A. =b B. a + d = b + c
2
C. a + c = b + d D. a + b = c + d
Cáu 5. Choün mãûnh âãö âuïng trong caïc mãûnh âãö sau:
A. Mäüt cáúp säú cäüng coï cäng sai dæång laì mäüt daîy
säú giaím.
B. Mäüt cáúp säú cäüng coï cäng sai bàòng 0 laì mäüt daîy
säú tàng.
C. Mäüt cáúp säú cäüng coï cäng sai ám laì mäüt daîy säú
tàng.
D. Mäüt daîy säú khäng âäøi laì mäüt cáúp säú cäüng.
Cáu 6. Choün mãûnh âãö âuïng trong caïc mãûnh âãö sau:
A. Mäüt cáúp säú nhán coï cäng bäüi ám laì mäüt daîy säú
giaím.
B. Mäüt cáúp säú nhán coï cäng bäüi dæång laì mäüt daîy
säú tàng.
C. Mäüt cáúp säú nhán coï cäng bäüi låïn hån 1 vaì caïc säú
haûng âãöu dæång laì mäüt daîy säú tàng.
D. Mäüt cáúp säú nhán coï cäng bäüi ám coï táút caí caïc
säú haûng âãöu ám.
Pháön II: Tæû luáûn (7 â)
Cáu 1. Cho daîy säú sau:
U=1
un+1 = un + (n+1)2n, n ≥ 1
Chæïng minh ràòng: un = (n-1).2n +1

8
Cáu 2. Tçm caïc säú haûng cuía mäüt cáúp säú cäüng coï 5 säú
haûng biãút:
u3 + u4 + u5 = 12
u3u4u5 = 48
Cáu 3. Tênh täøng sau:
Sn = 9 + 99 + 999 + ... + 999...9
N säú 9
II. ÂAÏP AÏN
Cáu 1. (3 âiãøm)
u1 = 1 nãn cäng thæïc âuïng (1â)
Giaí sæí cäng thæïc âuïng våïi n = k ≥ 1 tæïc uk = (k - 1).2k
+1 ta chæïng minh
Cäng thæïc âuïng våïi n = k +1 tæïc uk+1 = k.2k+1 +1. Tháût
váûy: (1â)
uk+1 = uk + (k+1)2k = (k-1)2k + 1 + (k+1)2k (2 âiãøm)
k k+1
= 2k.2 + 1 = k.2 +1
Váûy cäng thæïc âæåüc chæïng minh.
Cáu 2. (3 âiãøm)
u3+u4+u5 = 12 3u4 = 12 u4 = 4 u4 = 4

u3u4u5 = 48 u3u4u5 = 48 ⇔ (u4 - d).(u4 - d) = ⇔
12 d = ±2
(2â)

Cáu 3. (1 âiãøm)
Sn = 9+99+999+...+999...9 = (10-1)+(102-1)+...+(10n-1)=
n säú
9
10.(10 n − 1)
2 n
= (10+10 +...+10 - n = −n
9