Vous êtes sur la page 1sur 1

c   

Shrinu watsa prabaksami adyastotram mahaphalam, jah pathet satatam bhaktah sa eba Vishnu ballava.

Mrityu vyadhi bhayam tashya nasty kinchit kalau yuge, aputrah lavate putram tri-paksham sravanam yadi.

Dwaw masow bandhanammukti viprabaktwat srutam yadi, mritavatsa jivvatsa shanmasow shravanam yadi.

Naukayam sankate yuddhe pathanat jayamaapnuyat, likhitwa sthapayet gehe nagni chaura bhayam kwacchit.

Rajasthane jayi nityam prasannah sarva devatah, Bramhani Bramhaloke cha Vaikunthe Sarvamangala.

Indrani Amaravatyam Ambika Varunalaye, Yamalaye Kaalarupa cha Kuaver bhawane Shubha.

Mahanandagni kone cha vayavyam Mrigavahini, nairityam Raktadanta cha aishanyam Shuladharini.

Patale Vaishnavirupa cha Singhale Devamohini, Shurasha cha Manidwipe Lankayam Bhadrakalika.

Rameshwari Setubandhe Vimala Purushottame, Viraja Ouddhradeshe cha Kamaksha Nilaparvate.

Kalika Bangadeshe cha Ayodhyayam Maheswari, Varanasyam Annapurna cha Gayakshetre Gayeswari.

Kurukshetre Bhadrakali cha Vraje Katyayani para, Dwarakayam Mahamaya cha Mathurayam Maheshwari.

Kshudha twam sarva bhutanam bela twam sagarasya cha, navami shuklapakhshasya krushnasyaikadasi para.

Dakshasya duhita twamhi dakshayaggya vinashini, Ramasya Janaki twamhi Ravana dhwasakarini.

Chanda munde badhe devi raktabija vinashini, Nishumha Sumha mathani Madhu Kaitava ghatini.

Vishnu bhaktiprada Durga Sukhada Mokshada sada, Addyastabamimang punyam yah pathet satatam narah.

Mrityu vyadhi bhayam nasyat sarva vyadhi vinashanam, koti tirtha phalam tasya lavate naatrasamshayah.

Jaya me chagrata patu Vijaya patu prishthatah, Narsinghi shirshadeshe sarvange singhavahini.

Shivadyuti Ugrachanda pratyange Parameshwari, Vishalakshi Mahamaya Koumari Shankhini Shiva.

Chakrini Jayadatri cha Ranamatta Ranapriya, Durga Jayanti Kaali cha Bhadrakaali Mahodari.

Naarsinghi cha Varahi Sukhadatri Sukhaprada, Bhayamkari Maharaudri Mahabhayavinashini.

EEti Bramhayamale Bramha-Narada sangbade Aadyastotram Samaptam.