Vous êtes sur la page 1sur 1

Lôøi Voïng Tình Yeâu 12

Ñoã Vy Haï
24 « «« «««
«
«ˆ« . «j «
ˆ« l «ˆ« . ˆ«
==========================
& ˆ l ««ˆ« . ««j
ˆ« l _«««ˆ . _«««ˆ _«««ˆ l ««˙« l
1. Treân ñoài cao vang thieát tha tieáng voïng lôøi tình yeâu
2. Treân ñoài cao trong tieáng ngaân chuoâng chieàu voïng tình yeâu
«« «« «« «« ««ˆ ««ˆ« «««ˆ£ «« œ
» . »
œ œ
»
»» œ «
«
£
«
« «
& ˆ« ˆ.« #ˆ« l j̄ˆ« «
========================== ˆ« l »» »» l »»» «ˆ ˆ« ˆ«« l
1. Gieâ - su guïc ngaõ treo thaân thaäp giaù Giang caùnh tay oâm toäi loaøi
2. Gieâ - su laëng leõ moâi khoâ bôø heù Tim naùt tan gai nhoïn baïo
U ««« «««
« « « « ˆ« l ««ˆ« . «« l « « « «
& «˙« l «ˆ« . «j
ˆ« l «ˆ« . ˆ«
========================== ˆ«
j «_«ˆ . _«««ˆ _«««ˆ l «˙« l
1. ngöôøi. Thaân taøn vôi, Con Chuùa Trôøi nghe hoàn chôït ñôn coâi
2. taøn AÂn tình saâu ai coù mau quay veà nguoàn yeâu thöông
«« ««« ««« «« ««ˆ ˆ««« ««ˆ«£ «« œ
» . »
œ » œ
»»» «
« «
£ «
œ «ˆ #ˆ«« ««ˆ
& ˆ« . ˆ« #ˆ« l j̄ˆ« «
========================== ˆ« l »» »»» l »»» l
1. OÂi, nhaân loaïi hôõi, sao chöa hoaøi tôùi maø nôõ queân aân tình bieån

«« ««£ «
2. OÂi, Cha töø aùi, xin tha laàm loãi nhöõng thaùng naêm xa lìa tình
U « « «« œ » œ
««˙« « «
«ˆ« . ˆ«ˆ«
«« ˆ. ˆˆ«« »
œ»»» »»»œ »»»œœ »»œœ œ»»œ ˆˆ«« ˆˆ«« #ˆˆ«««
==========================
& ll ˆ

« l » »
» l »» l
£
1. khôi? ÑK. Chæ vì tình yeâu Chuùa chòu nhuïc thaân cheát cho traàn
2. Cha.
«« «« «« « «««ˆ « « £
«˙˙« ˆ.«ˆ« . «ˆ«ˆ j̄ˆ«« «ˆ œ»»œ œœ»»» œœ»»» »
œ œ»œ» «
ˆˆ«« «««
ˆ ˆ«««
==========================
& l l » » » » »
œ
»» l »» ˆ #ˆ« l
£
gian Vì Ngöôøi chæ ñeán soáng cho tình yeâu, cheát cho tình
«« «« ˆ««« « U «« «
«
«ĵ « « «
« « «

« «
« «
« «
« «
Rall..
«
«ˆˆ« ‰ ˆ«ˆ« ˆ« « «
ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l #ˆ««ˆ« .. «ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ« «««ˆ l ˙«˙« ”
«ˆ« l j « « ˆ
& l «ˆ«
========================== ˆ« ˆ«
yeâu Ñeå cöùu nhaân loaïi loãi toäi Ñöa veà trôøi ñeïp töôi.