Vous êtes sur la page 1sur 6

PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG ACB

Mục tiêu phân tích được xác định là: Phân tích để có cơ sở khuyến nghị cho đầu tư

TỔNG QUAN ACB

Thông tin liên lạc Quy trình nghiệp vụ


Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Các quy trình nghiệp vụ chính được chuẩn hoá
TP HCM theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.
Tel: (848) 3929 0999 Fax: (848) 3839 9885
Email: acb@acb.com.vn Công nghệ
Trang web:www.acb.com.vn ACB bắt đầu trực tuyến hóa các giao dịch ngân
hàng từ tháng 10/2001 thông qua hệ quản trị
Vốn điều lệ nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ (TCBS- The
Kể từ ngày 10/09/2009 vốn điều lệ của ACB là Complete Banking Solution), có cơ sở dữ liệu
7.705.743.780.000 đồng (Bảy nghìn bảy trăm tập trung và xử lý giao dịch theo thời gian
lẻ năm tỷ bảy trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm thực. ACB là thành viên của SWIFT (Society
tám mươi nghìn đồng). for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication), tức là Hiệp hội Viễn
Sản phẩm dịch vụ chính thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn Thế giới,
• Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách bảo đảm phục vụ khách hàng trên toàn thế giới
hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và trong suốt 24 giờ mỗi ngày. ACB sử dụng dịch
vàng vụ tài chính Reuteurs, gồm Reuteurs Monitor:
• Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu cung cấp mọi thông tin tài chính và Reuteurs
tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Dealing System: công cụ mua bán ngoại tệ.
Nam, ngoại tệ và vàng
• Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh
Chiến lược
toán trong và ngoài nước, thực hiện Chuyển đổi từ chiến lược các quy tắc đơn giản
dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối (simple rule strategy) sang chiến lược cạnh
và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân tranh bằng sự khác biệt hóa (a competitive
thọ qua ngân hàng. strategy of differentiation). Định hướng ngân
hàng bán lẻ (định hướng khách hàng cá nhân
• Kinh doanh ngoại tệ và vàng.
và doanh nghiệp vừa và nhỏ).
• Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng,
thẻ ghi nợ.
Cổ đông nước ngoài
Mạng lưới kênh phân phối (Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 30%) Connaught
Gồm 226 chi nhánh và phòng giao dịch tại
những vùng kinh tế phát triển trên toàn quốc: Investors Ltd. (Jardine Matheson Group),
• Tại TP Hồ Chí Minh: 1 Sở giao dịch, Dragon Financial Holdings Ltd., Standard
30 chi nhánh và 85 phòng giao dịch Chartered APR Ltd., Ngân hàng Standard
• Tại khu vực phía Bắc (Hà Nội, Hải Chartered Hồng Kông, Công ty Tài chính
Phòng, Thanh Hóa, Hưng Yên, Bắc Quốc tế (IFC) của Ngân hàng Thế Giới (World
Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc): 13 chi Bank) và J.P.Morgan Whitefriars Inc.
nhánh và 41 phòng giao dịch
• Tại khu vực miền Trung (Thanh Hóa,
Các nguyên tắc hướng dẫn hành động
Đà Nẵng, Daklak, Gia Lai, Khánh Hòa, Chỉ có một ACB; Liên tục cách tân; và Hài hòa
Ninh Thuận, Hội An, Huế): 9 chi nhánh lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan.
và 13 phòng giao dịch ACB tham gia các chương trình tín dụng của
các định chế nước ngoài và quốc tế.
• Tại khu vực miền Tây (Long An, Tiền
Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng
Thành viên của các tổ chức thẻ quốc tế:
Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà
Visa, MasterCard
Mau): 8 chi nhánh, 6 phòng giao dịch
(Ninh Kiều, Thốt Nốt, An Thới)
Thẻ thanh toán đồng thương hiệu:
• Tại khu vực miền Đông (Đồng Nai, Saigontourist; Saigon Co-op; Mai Linh Taxi;
Tây Ninh, Bình Dương, Vũng Tàu): 4 HSBC; Vera; VDC; Vietravel; Citimart.
chi nhánh và 16 phòng giao dịch.
• Trên 2.000 đại lý chấp nhận thanh toán Bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng:
thẻ của Trung tâm thẻ ACB đang hoạt Prudential, AIA.
động
• 812 đại lý chi trả của Trung tâm chuyển Kiểm toán độc lập:
tiền nhanh ACB-Western Union Ernst & Young (trước đây), hiện nay là
PricewaterhouseCoopers (PWC).
Công ty trực thuộc
• Công ty Chứng khoán ACB (ACBS). Hỗ trợ kỹ thuật:
• Công ty Quản lý và khai thác tài sảnIFC đã dành một ngân khoản trị giá 575.000
Ngân hàng Á Châu (ACBA). đô-la Mỹ trong chương trình Hỗ trợ kỹ thuật
• Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng
nhằm mục đích nâng cao năng lực quản trị điều
Á Châu (ACBL). hành của ACB, được thực hiện trong năm 2003
và 2004. Ngân hàng Standard Chartered đang
Công ty liên kết thực hiện một chương trình hỗ trợ kỹ thuật
toàn diện cho ACB, được triển khai trong
• Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ngân
khoảng thời gian năm năm (bắt đầu từ năm
hàng Á Châu (ACBD).
2005).
• Công ty Cổ phần Địa ốc ACB (ACBR).
Xếp hạng Tín nhiệm Quốc tế:
Công ty liên doanh Bắt đầu từ năm 2001, Fitch (tổ chức đánh giá
• Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim hoàn xếp hạng quốc tế) đã có đánh giá xếp hạng tín
ACB- SJC (góp vốn thành lập với SJC). nhiệm ACB. Tháng 4/2004, Fitch đánh giá tiêu
chí năng lực bản thân của ACB là D, và xếp
hạng theo tiêu chí hỗ trợ từ bên ngoài là 5T.
Cơ cấu tổ chức
• Bảy khối : Khách hàng cá nhân, Khách Các giải thưởng, bằng khen :
hàng doanh nghiệp, Ngân quỹ, Phát triển
kinh
PHÂNdoanh, Vận hành,
TÍCH CHIẾNQuảnLƯỢC
trị nguồn lực, Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch
Công nghệ thông tin; nước trao tặng; Cờ thi đua của Ngân hàng nhà
• Bốn ban: Kiểm tra– Kiếm soát nội bộ, nước; Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2009 do
Chiến lược, Đảm bảo chất lượng, Chính ASIAMONEY trao tặng; Ngân hàng tốt nhất
sách và Quản lý tín dụng. Việt Nam 2009 do EUROMONEY trao tặng;
• Hai phòng : Quan hệ Quốc tế, Thẩm
Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2009 do Finance
định tài sản (trực thuộc Tổng giám đốc). Asia trao tặng; Ngân hàng tốt nhất Việt Nam
Chiến lược của ACB 2008 (Tạp chí Euromoney); Ngân hàng tốt nhất
Nhân sự Việt Nam 2007; Cờ thi đua của Chính Phủ;
Chuyển đổi từ chiến lược "Nhà lãnh đạo trẻ triển vọng của Việt Nam
Tính đến ngày 30/09/2009 tổng số nhân viên
củacác quyhàng
Ngân tắc đơn giản (simple
Á Châu là 6.587 người.Cán bộ năm 2007" (Ông Đỗ Minh Toàn - Phó Tổng
rule độ
có trình strategy)
đại học và sang
trên chiến
đại học chiếm 93%, Giám Đốc ACB); "Nhà lãnh đạo trẻ triển vọng
lược cạnh tranh
thường xuyên được đào tạo bằng sự chuyên môn của Việt Nam năm 2007" (Ông Đỗ Minh Toàn
nghiệp
khácvụ tại hóa
biệt trung(atâm đào tạo riêng của ACB.
competitive - Phó Tổng Giám Đốc ACB); Dịch vụ Ngân
hàng bán lẻ được hài lòng nhất năm 2008 ;
strategy of differentiation).
Hai năm 1998-1999, ACB được Công ty Tài Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2009 do
chính
ĐịnhQuốc
hướngtế (IFC)
ngân tài
hàng trợbán
một chương trình GLOBAL FINANCE trao tặng..v.v
hỗ lẻ
trợ(định
kỹ thuật
hướngchuyên
kháchvềhàng
đào tạo nghiệp vụ
chocánhân
nhân và doanh nghiệp Far East Bank
viên, do Ngân hàng
and Trust Company (FEBTC) của Phi-lip-pin
vừa và nhỏ).
thực hiện. Trong năm 2002 và 2003, các cấp
điều hành đã tham gia các khoá học về quản trị
ngân hàng của Trung tâm Đào tạo Ngân hàng
(Bank Training Center).

 ACB đã hình dung Tầm nhìn 2015, theo đó ACB sẽ phấn đấu trở thành một trong ba tập
đoàn tài chính- ngân hàng hàng đầu và hoạt động có hiệu quả ở Việt Nam , với hai trị cột
kinh doanh là ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư.

Tiềm năng của dịch vụ tài chính bán lẻ trên thị trường Việt Nam còn rất lớn.

Với 86 triệu dân của Việt Nam nhưng hiện chỉ có 10 triệu tài khoản trong ngân hàng, thì tiềm
năng phát triển dịch vụ bán lẻ của ngành ngân hàng là không nhỏ.
Do vậy, tiềm năng của dịch vụ tài chính bán lẻ trên thị trường Việt Nam còn rất lớn.

Điều đó cho chúng ta thấy, ACB định hướng ngân hàng bán lẻ là chiến lược triển vọng, điều
quan trọng là các ngân hàng có xây dựng được giải pháp phù hợp để thu hút người dân tiếp cận
dịch vụ tài chính - ngân hàng bán lẻ hay không.

Bởi dân số Việt Nam chủ yếu là người trẻ và thu nhập sẽ tăng lên theo sự phát triển của nền kinh
tế, nhưng mật độ sử dụng dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam trung bình chỉ đạt 5 - 6% dân số; ở một
số đô thị thì mật độ này có cao hơn, khoảng 22%. Trong khi đó, con số này ở Thái Lan hay
Malaysia là 70 - 80%.

Mặt khác, nhiều người dân Việt Nam còn ngại tiếp xúc với ngân hàng, vì cho rằng thủ tục phức
tạp. Vì vậy, việc triển khai đội ngũ tư vấn tài chính cá nhân, trung tâm chăm sóc khách hàng
24/24h để tiếp cận, tư vấn các sản phẩm tài chính cá nhân tại nhà là hết sức cần thiết, để rút ngắn
khoảng cách giữa ngân hàng và khách hàng.

ACB đã có những động thái xuyên suốt về việc triển khai chiến lược như sau:

 Ngân hàng ACB đang ra sức mở rộng mạng lưới, đa dạng sản phẩm…, nâng cao chất lượng,
phong cách phục vụ “thượng đế”, nhằm sớm thực hiện được mục tiêu trở tập đoàn tài chính
bán lẻ đa năng hàng đầu.
 ACB đã xây dựng chiến lược phát triển theo mô hình bán lẻ, tập trung phục vụ, cung cấp các
giải pháp tài chính toàn diện cho đối tượng khách hàng cá nhân bằng cách hình thành đội
ngũ tư vấn tài chính cá nhân (PFC).

Với đội ngũ này, ACB có thể phục vụ khách hàng tại nhà hoặc các địa chỉ yêu cầu. Chẳng hạn,
khi khách hàng có nhu cầu vay một khoản vốn ngân hàng để mua nhà ở dưới hình thức trả góp,
PFC của ACB sẽ tư vấn để khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với khả năng trả
nợ của mình.

 Hiện nay ACB đã hình thành một loạt các Cty với mảng hoạt động ngân hàng đầu tư:

Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu ACBA,

Công ty chứng khoán ACBS, Công ty địa ốc ACBR,

Công ty cổ phần Saigon Kim Hoàn ACB-SJC,

Công ty thẩm định giá địa ốc Á Châu AREV,

Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu ACBL,

Trung tâm giao dịch Vàng,


Công ty Quản lý quỹ ACB (ACBC)

CTCP Dịch vụ bảo vệ ACB

Song chiến lược này thì nhiều ngân hàng đang theo đuổi và sẽ gặp phải sự cạnh tranh của
đối thủ:

Tổng giám đốc OCB, ông Trần Văn Vĩnh cũng cho hay, trong tổng số dư nợ của Ngân hàng hiện
nay thì tỷ lệ khách hàng cá nhân chiếm đến 60%.

Đây cũng là phân khúc khách hàng mục tiêu mà OCB đang nhắm tới. Vì vậy, chiến lược phát
triển trong năm tới của OCB là đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ chất lượng để thu hút khách
hàng cá nhân.

Theo ông Vĩnh, hiện khách hàng cá nhân vay vốn tại OCB chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo,
nhưng trong thời gian tới, dưới sự hỗ trợ của đối tác chiến lược là Tập đoàn BNPP để phân loại
nợ, khách hàng và xác định rủi ro, OCB sẽ cung ứng dịch vụ cũng như mức vốn phù hợp cho
từng cá nhân vay, với tỷ lệ tài sản đảm bảo thấp, chỉ 20 - 30%, thay vì phải có đến 70% giá trị tài
sản thế chấp hiện nay.

Ngoài việc nhắm đến khối khách hàng cá nhân, DN nhỏ và vừa, Sacombank còn đưa ra giải pháp
tư vấn khách hàng 24/24h sau khi khai trương Trung tâm dịch vụ khách hàng hoạt động liên tục
24giờ/ngày và 7 ngày/tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật, kể cả ngày lễ, kể từ ngày 18/12.

Khách hàng có thể trực tiếp liên hệ với hệ thống phục vụ tự động của Sacombank để được tư
vấn, giải đáp thắc mắc về tài khoản, sản phẩm, dịch vụ và các chế độ bảo hành, hậu mãi… thông
qua Contact Center, email, webchat…
Giám đốc Trung tâm dịch vụ khách hàng Sacombank, ông Trần Thái Bình cho biết, hiện tại
Trung tâm có 40 máy điện thoại bàn và được nhân viên phục vụ khách hàng 3 ca, trong 24/24h.
Trong năm tới, Trung tâm sẽ nâng tổng số máy dịch vụ này lên 100 máy.

Người viết:

Vũ Quang Mạnh

E – mail liên hệ: manh.tcdn@gmail.com

Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp – Đại Học Kinh Tế TP HCM

Trưởng dự án “Nghiên cứu tài chính vi mô”- Dự án với đơn vị tài trợ độc quyền là Ngân hàng
TMCP Á Châu (ACB)
Tác giả đề tài đạt giải thưởng NCKH sinh viên “Nhà kinh tế trẻ - năm 2009”- Đại học Kinh tế TP
HCM