Vous êtes sur la page 1sur 6

| 

 

 

 

 

 
   


 

 
 !"#$
%
 & 

 "
 


 '
 
 !
! 
 (
) 
* !
"5.# 0/
 1
+
!
,
-!.


/ ! 01-


-

,
 !#-. .
2!0!
,

2( 
 
 
3 
 .-/4 -

 
1


 

/

 

1

5

'


'

,
  
#
 
3.

8
3
 

5
- 
07#@ 70#

7@ 
7 
#/1 7 ) @ 7# )
m
63

 5
 5
 

!6(aq) 7j# (aq) @

6


 $j
/# 1j
(aq) 7j# (aq) @ j# (aq) 7j(l)

(6


8
(aq) 7 j# (aq) @ j# (aq) 7 j(l)
2 .

38 
 ;

 
.'


|;<2#


1 /||1 5
7  
1 9/1/817#/81
1 5
7
1 2/1(/817 )/81

1 5
7  
1 :/817#/81
   


  
a) 3Fe(OH)2(aq) + 2H3PO4(aq) @ Fe3(PO4)2(aq) + 6H2O(l)
iron(II) hydroxide + phosphoric acid @ iron (II) phosphate
b) Ba(OH)2(aq) + 2HCl(aq) @ BaCl2 (aq) + 2H2O(l)
barium hydroxide + hydrochloric acid @ barium chloride
c) Ca(OH)2(aq) + 2HNO3(aq) @ Ca(NO3)2(aq) + 2H2O(l)
calcium hydroxide + nitric acid @ calcium nitrate
d) 2Al(OH)3(aq) + 3H2SO4(aq) @ Al2(SO4)3(aq) + 6H2O(l)
aluminum hydroxide + sulfuric acid @ aluminum sulfate
e) 2NH4OH(aq) + H2S(aq) @ (NH4)2S(aq) + 2H2O(l)
ammonium hydroxide+ hydrosulfuric acid@ ammonium sulfide
f) KOH(aq) + HClO2(aq) @ KClO2(aq) + H2O(l)
potassium hydroxide + chlorous acid @ potassium chlorite