Vous êtes sur la page 1sur 3

Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-'Abbad al-Badr

Beliau adalah al-Allamah al-Muhaddits al-Faqih az-Zahid al-Wara' asy-Syaikh Abdul


Muhsin bin Hammad al-'Abbad al-Badr -semoga Allah memelihara beliau dan
memperpanjang usia beliau dalam ketaatan kepada-Nya dan memberkahi amal dan
lisan beliau-, dan kami tidak mensucikan seorangpun di hadapan Allah Azza wa Jalla.

Beliau lahir di 'Zulfa' (300 km dari utara Riyadh) pada 3 Ramadhan tahun 1353H.
Beliau adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang mengajarkan kitab-kitab
hadits seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan saat ini beliau
masih memberikan pelajaran Sunan Turmudzi. Beliau adalah seorang 'Alim Robbaniy
dan pernah menjabat sebagai wakil mudir (rektor) Universitas Islam Madinah yang
waktu itu rektornya adalah al-Imam Abdul Aziz bin Bazz -rahimahullahu-.

Beliau sangat dekat dengan al-Imam al-Allamah Abdul Aziz bin Bazz
-rahimahullahu-, bahkan karena kedekatan beliau dengan al-Imam, ketika Imam Bin
Bazz tidak ada (tidak hadir) maka Syaikh Abdul Muhsinlah yang menggantikan beliau,
sehingga tak heran jika ada yang mengatakan bahwa Universitas Islam Madinah dulu
adalah Universitasnya Bin Bazz dan Abdul Muhsin.

Semenjak kecil beliau telah biasa berkutat dengan ilmu, sehingga ketika beliau
telah menginjak dewasa, tampak pada beliau perangai dan skill sebagai seorang
muhadits yang ulung, yang sering dirujuk oleh masyaikh dan thullabul ilmi lainnya.
Kedekatan beliau dengan masyaikh kibar telah mengukir keilmuan beliau hingga saat
ini, dimana usia beliau saat ini kurang lebih 73 tahun dan beliau masih sanggup
untuk memberikan muhadharah dan nasihat dan menyampaikan pelajaran hadits
(terutama Sunan Abi Dawud) baik riwayah maupun dirayah. Beliau juga masih
menjadi dosen di Universitas Islam Madinah dengan izin khusus kerajaan yang mana
hal ini menunjukkan kesungguhan beliau dalam berdakwah dan menuntun ummat ke
jalan yang lurus dan benar.

Diantara guru-guru beliau adalah :

1.. al-Allamah asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim -rahimahullahu-


2.. al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman al-Ghaits -rahimahullahu-
3.. al-Allamah asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz -rahimahullahu-
4.. al-Allamah asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithy -rahimahullahu-
5.. al-Allamah asy-Syaikh Abdurrahman al-Afriqy -rahimahullahu-
6.. al-Allamah asy-Syaikh Abdur Razaq Afifi -rahimahullahu-
7.. al-Allamah asy-Syaikh Umar Falatah -rahimahullahu-

dan masih banyak lagi. Yang disebutkan di atas adalah guru-guru beliau yang paling
mempengaruhi diri beliau.

Beliau memiliki banyak karangan dan rekaman kaset-kaset ilmiah yang melimpah,
diantara karya tulisnya adalah :

- 'Isyruuna Hadiitsan min Hadiitsil Bukhaariy

- 'Isyruuna Hadiitsan min Shohihil Imam Muslim

- Min Akhlaaqi Rasulil Kariim

1
- Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah fish Shahabatil Kiram

- Fadhlu Ahlil Bait wa Uluwwu Makanatihim 'inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah

- Aqidah Ahlus Sunnah wal Atsar fil Mahdi al-Muntazhar

- Ar-Raddu 'ala ar-Rifa'iy wal Buthy

- Al-Intisharu lishahaabati al-Akhyar fi raddi abathil Hasan al-Maliki

- Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bazz rahimahullahu namuwdzaj minar Ra'iylil


Awwal

- Asy-Syaikh Umar bin Abdirrahman Falatah wa kaifa araftuhu

- Al-Ikhlash wal Ihsan wal Iltizaamu bisy-Syari'ah

- Fadhlul Madinah wa Aadabu Sukkanaha wa Ziyarotiha

- Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah

- Bi ayyi aqlin yakunu tadmir wa tafjir jihaadan

- Fathu Qowiy al-Matin Syarh Arba'in Nawawi

- Syarh Hadits Jibril fi ta'limis dien

- Kaifa Nastafiidu min Sunnati Nabawiyah

Dan masih banyak lainnya. Beliau juga memiliki banyak kaset-kaset ceramah yang
terekam, diantaranya adalah :

- Syarh Mukhtashor Alfiyyah as-Suyuthi (57 Kaset)

- Al-Qirwaniyyah (14 Kaset)

- Syarh Shahih al-Bukhary (623 kaset dan belum selesai)

- Sunan an-Nasa`iy (414 kaset)

- Sunan Abi Dawud (272 kaset/3 CD)

- Kitabush Shiyam min Lu'lu' wal Marjan (7 kaset)

- Aadabul Masyi ilash Sholah (14 kaset)

Dan masih banyak lainnya lagi. Ilmu dan waktu beliau benar-benar berkah, apalagi
di usia beliau yang lebih dari tujuh puluh, beliau masih sempat dan sanggup
memberikan nasehat beliau bagi generasi muda salafiyin.

Beliau memiliki putra yang juga 'alim yang bernama Syaikh Abdur Razaq bin Abdul
Muhsin al-Abbad, yang produktif dan cemerlang. Beliau memiliki banyak murid,
diantaranya adalah :
2
1.. Syaikh al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhaly
2.. Syaikh al-Allamah Ubaid al-Jabiry
3.. Syaikh al-Allamah Abdul Malik Ramadhani al-Jazairy
4.. Syaikh al-Allamah Sulaiman ar-Ruhaily
5.. Syaikh al-Allamah Ibrahim ar-Ruhaily
Dan masih banyak lagi.

Tidak diragukan lagi, beliau adalah 'Alim Robbaniy saat ini yang dianggap paling
senior. Namun, sungguh tak beradab, tatkala Syaikh al-'Alim ini dicerca bahkan
direndahkan oleh sebagian manusia-manusia yang tak tahu diri yang masih ingusan
namun merasa sok alim. Mereka merendahkan dan menjatuhkan kewibawaan Syaikh
dengan menyatakan bahwa Syaikh Abdul Muhsin bermanhaj tamyi' (lunak terhadap
ahlul bid'ah) atau tidak faham realita saat ini (tuduhan ini seperti pendapatnya
sururiyin yang menyatakan ulama tak faham waqi'/realita) tentang beberapa perkara
fitnah dimana Syaikh Abdul Muhsin memiliki sikap yang berseberangan dengan
beberapa masyaikh.

Mereka, para pemuda ingusan yang ghuluw tersebut, dengan kedangkalan ilmunya
dan dibakar oleh semangat jahiliyahnya, berani mencela risalah Syaikh yang berjudul
Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah, dan mereka mengutip perkataan beberapa
masyaikh kiram (yang mulia) tentang dilarangnya menyebarkan risalah ini. Wallahul
musta'an.

Fal hamdulillah, Syaikh yang mulia ini bangkit dan mengklarifikasi isi risalahnya
terdahulu dari para pengkritik, bahkan beliau mentahdzir salah seorang murid beliau
yang menurut beliau sudah berlebihan dalam bersikap. Maka, risalah al-Hatstsu 'ala
ittiba`is Sunnah wa tahdzir minal bida' wa bayaanu khatharaha ini muncul dan
beredar, menunjukkan kekokohan manhaj Syaikh yang diperpeganginya
sebagaimana manhajnya guru-guru beliau terdahulu.

dari risalah berjudul : "PERINGATAN TERHADAP FITNAH TAJRIH DAN TABDI'


SEBAGIAN AHLUS SUNNAH DI MASA KINI", Dialihbahasakan oleh Abu Salma dari
kutaib al-Hatstsu 'alat-tib`is Sunnah wa tahdziiri minal Bida'i wa Bayaanu Khatharaha
dengan beberapa tambahan footnote dari beberapa sumber dan diperiksa serta
diedit oleh Abu Abdurrahman Thayyib, Lc. foot note no 4.