Vous êtes sur la page 1sur 1

PEYGAMBERİMİZİN VASIFLARI

Ve dahi bizim peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem hazretlerine mahsus yirmi


kadar sıfatlar vardır, beyan olunur:
1. İnsanla cine gönderilmiş hak peygamberdir,
2. Şeriatının hükmü kıyamete değin bakidir,
3. Şeriatı evvel geçen peygamberlerin bazı hükmünü nesh etmiştir, şimdi onlar ile amel etme
değildir,
4. Hâtemu'l-enbiyadır,
5. Şefaati ehl-i kebâire (büyük günah sahiplerine) ve ehl-i sağâire (küçük günah sahiplerin
6. Validesinden sünnetli doğmuştur,
7. Tebevvül ve tağavvut ettikte (küçük ve büyük abdest bozdukta) yer yutup misk gibi kokar
,
8. Mübarek gölgesi asla yere düşmedi,
9. Önünden gördüğü gibi ardından dahi görür idi,
10. Mübarek ayağı kuma bassa iz olmaz, taşa bassa iz olur idi
11. Mübaret cesedine müezziyat olan (eziyet veren) hayvanattan bir şey konmaz idi,
12. Asla ihtilam olmadı,
13. Her nereye gitmek murad eyleseler O'nun nur-ı pâki kendinden evvel varır idi,
14. Her kimin yanına dursa mübarek boyu dört parmak yüksek gösterir idi,
15. O'nun üzerinden bir beyaz bulut eksik olmadı,
16. Salât-ı evvâbîn ve kuşluk ve teheccüd (gece) namazları O'na vacip idi, bize sünnet oldu
17. Teyemmüm ile namaz kılmak ancak O'nun şeriatıncadır,
18. Uyuşa, uyansa abdesti bozulmaz idi, zira peygamberlerin gözleri uyur kalpleri uy
umaz,
19. Doğduğu gibi secdeye vardı,
20. O'nun vücud-ı pakı dünyaya gelmezden evvel şeyatîn (şeytanlar) göklere çıkarlar idi, O'
akı dünyaya geldikten sonra şeyatîn göklere çıkamaz oldu. Nice hasâis-ı Nebi (Peygamber'e m
aslet ve özellikler) vardır, -kütübi mutavvelâtta tafsil olunmuştur-.
Ve'dahi mucizatları ve sıfatları vasfa gelmez ve vasfı kabil değildir. Ve gazada ashap suy
a sıkılıp "Ya Resûlallah su yoktur" dedikte mübarek parmaklarından sular akmıştır, ol sudan
ve kırbaların(ı) doldurdular. Ve dahi mübarek parmağıyla aya işaret edip iki pare ettiği gi
e O'nun mutizatı çoktur, biz O'nun vasfını bilmekte âciziz.
Ve dahi silsile-i Resûlüllah sallallâhu taâlâ aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim aleyhi's-se
oğlu Hazreti ismail aleyhi's-selâma müntehidir. Muhammed b. Abdillah b. Abdü'l-Muttalib
b. Hâşim b. Abdi Menaf b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka'b b. Lüeyy b. Gâlib b. Fihr b. Mâ
b. Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. îlyas b. Mudar b. Nezâr b. Mu'add b. Adnan
'dır. Bundan yukarısı ihtilaflıdır. Ve Muhammedeni'l-Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem ha
retleri araptan Beni Haşimden Kureyş kabilesindendir, Mekke-i mükerreme'de doğmuştur, Medi
ne-i münevvere'ye hicret etmiştir, kırk yaşında nübüvvet gelmiştir, altmış üç yaşında dâr-ı
ikal etmiştir.
Mızraklı ilmihal