Vous êtes sur la page 1sur 1

t \ \ 1\ N l ·K

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
9 listopada Rok 1926.

T REŚ C:
ROZPORZI\DZENll\ MINISTRÓW:
Poz.: 650-:Skarbu, Przemysłu'l Handlu oraz Rolnictwa i D6br Państwowych z dnia 30 pa~dziernlka
1926 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 23 lipca 1926 r. o ulgach celnych 1291
651-Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1926 r. w sprawie upoważnienia Komisarzą Rządu
na m. st. Warszawę do orzekania o przestępstwach. przewidzianych w rozporządzeniu Pre-
zydenta Rzeczypospolite) z dnia 4 listopada 1926 r. o karach za rozpowszechnianie niepraw-
dziwych wiadomości, oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli . . • • • • 1291
652-Komunikacji z dnIa 3 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedli.
wości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie przepisów o kc-
leJności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu prze-
wozowego na zasadzie kolejności. • • • • • • . , . . • . . • . . • • . • 1292
653-Komunikacji z dnia 5 listopada 1926 r: wydane vi porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Prze-
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa j Dóbr Państwowych o uzupełnienu taryfy towarowej polskich
kolei normalnotorowych • • • ' . • • • • • • • • . • . • • . . . • • . • 1294

-=

. §2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie


650. z dniem ogłoszenia.

Minister Skarbu; a.Czecbowlc~


Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze- o Minister Przemysłu i Handlu: 8. KwiatkowskI
mysłu . i Ha,ndlu oraz Rolnictwa Dóbr Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Niezabytowslcl
Państwowych

z dnia 30 października 1926 r. 651.


,., sprawie cz~ściowej zmiany · rozporządzenia Rozporządzenie .Ministra Spraw
z dnia 23 lipca 1926 r. o ulgach celnych. Wewnętrznych
Na podstawie arl 7 punkt b) ustawy z dnia 2 dnia B łist~pada 1926 r
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregu10wania stosun'
ków celnych (Dz. U. R. P. Ng 80. poz. 777) zarządza w sprawie upoważnienia Komisarza Rządu na
sit: co nastE:puje: m. st. Warszawę do orzekanialoprzestępstwach,
przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta
§ 1. Ustępowi pierwszemu § 1 rozporządzenia Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. o ka-
z dnia 23 lipca 1926 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. rach za rozpowszechnianie nieprawdziwych
Ni 74, poz. 430) nadaje się brzmienie nastt;:pujące: wiadomości, oraz o karach za zniewagę władz
"Przy przywozie maszyn i aparatów niewyrabia-
1 Ich przedstawicieli.
nych Vi kraju, o ile stanowią część składową nowo· Na zasadzie art. 7 rozporządzenia Prezydentp
instalowanych kompletnych urządzeń oddziałów za· Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. o karacJ1
kładów przemysłowych lub mają służyć do obniżenia · za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości,
kosztów względnie zwiększenia produkcji przemysło· oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawi-
wej I rolnej, może być stosowane cło ulgowe wyno· cieli (Dz. U. R. P.110 poz. 640) zeuądza alf: GClI na·
_cace .2J)O/o da normalnego". stąpu}e: