Vous êtes sur la page 1sur 1

.\ Y.

N łł IK US:t
t . 4

RZECZYPOSPOLla;EJ POLSKIEJ.
22 maja N251. Rok 1926. c,_

T R E Ś Ć:
ROZPORZl\DZENIR MINISTRÓW:
Poz.: 303-Skarbu z dnia 19 maja 1926 r. o wypuszczeniu Serji XI biletów skarbowych. • • • • • 593
304-Skarbu z dnia 12 lutego 1926 r. w sprawie wyjaśnień uzupelniająćych taryfę celną. • • • 594

.
OBWIESZCZENIE MINISTRI\:

Poz.: 305-Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 1926 r. w sprawie ' sprostówania w polskim te!dcie ust. 3
art. 11 Konwencji Konsularnej między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad,
podpisanej w Moskwie dnia 18 lipca 1924 r.. • ~ . • • • • • ' . • • • •• 640
• f.

303. § 3. Sprzedaż Serji XI biletów skarbowych bę­


dzie odbywać siE: w Oddziałachąanku . Gospodar- .
. Rozporządzenie Ministra Skarbu stwa Krajowego oraz w innych iosfYP-ł.q~~h:~państwo­
wych i prywatnych upoważnionych&>' tego przez
z dnia 19 maja 1926 r. Ministra Skarbu. ..
O wypuszczeniu Serji XI biletów skarbowych. § 4. •
Serja XI biletów skarbowych będzie wy-
Na podstawie art. 1, 7 i 8 ustawy z dn. 15 lipca kupywana od dnia 20 listopada 1926 r. do dnia
1925 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych (Dz. U. . 20 maja 1,927 r. przez Centralną KasE: Państwową,
R. P. N2 73 poz. 507) oraz art. 3, 7 i 8 ustawy z dn. Oddziały Banku Gospodarstwa Krajowego oraz inne
instytucje publiczne i prywatne upoważnione przez
2~ lis.t~~ada 1.925 r. o upowa.ieniu Rządu do za-
ClągOlE:C1a pozyczek panstwowych oraz o biletach
Ministra Skarbu, poczynając zaś od dnia 21 maja
skarbowych, bilon!i:e. : ~~~~ocy dla instytucyj kre~yto. 1927 r. do dnia 20 listopada 1936 r. jedynie przez
wych (Dz. U. R. P,· 'N!J:(l,:a~;ipoz. 859) zarządza SIE; co Centralną Kasę Państwową. .
następuje:
. § 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
§ 1. Z dniem 20 maja 1926 r. wypuszcza siE: z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
SerjE: XI biletów skarbowych w odcinkach po 20 maja 1926r.
10.000 złotych z terminem płatności w dniu 20 li-
stopada 1926 r. na ogólną SUIDE: 30.000.000 złotych. a.
.Minister Skarbu: Czecbowicz
§ 2. Serja XI biletów skarbowych jest opro·
centowaną w stosunku 8 od sta rocznie.
Odsetki są płatne zgóry przez potrącenie od
--
wartości imiennej biletów~

Centres d'intérêt liés