Vous êtes sur la page 1sur 26

... ,.,.

- DZIENNIKUSTA W
,POLS,R IEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
.j'
:}
..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--...;..W-a-r-sz-aw-a-,-d-ll-i-a-2-o-k-w-i-et-D-i_a_19_6_3_r_o_ _ _ _ _ ' Nr '17
TRESC:
. Poz..:
UMOWY MII;DZYNARODOWE:
88 - Umowa między Polską Rzecząpo-spolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej I sto-
sunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 gru-
dnia 1961 r.. " ,. . . . . . . . . . • . • . '. - . 193
89 - Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia '1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych
Umowy między Folską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i 5,to-
sllnkach prawnych w sprawach cywilnych, -rodzinnych i ka rnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 gru-
dnia 1961 r.. . . . . . . . . . '. . . . . • 218
90 - KonwencjadotyCząCci , procedury cywilnej. podpisana w Hadze dnia l marca 1954 r. • • . • 218
91 - ' Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji d.otyczą-
cej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze ' dnia 1 marca 1954 r. 219
ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW: '
92 -7; dnia 5 kwietnia 1963 r. zmieniające iozporządzenie w sprawie dostaw,robót i usług na rZeCZ jedno-
stek państwowych . .. . . . . . . . . ', . . . 219
93 -'- z dnia 12 kwietnia, 1963 r. w sprawie świadczeń na, rzecz utrzymania dróg publicznych ,'. 220
R O Z P O R Z Ą D Z E N I A ':
94 - Ministra Finans,ó w dnia 7 kwietnia 1963 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla przed-
Z
, siębiorstw przemy.słu gospodniego , . . . ' , . " . . , . . . . . • 222
95 - Ministra Handlu Wewnętrznego Z dnia 5 kwietnia 1963 r. Vi sprawie zasad i trybu udzieiania zamówień
na dostawy, roboty i usluqi przez państwowe jednostki handlowe. '. . . . • . • 222 .
96 - Ministra 'Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wydawania 'przez apteki otwarte i kolejOWE leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu
aptecznego . . ' ). 223

88
' UMOWA MIĘDZY POLSKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ A LUDOWĄ REPUBLIKĄ BUŁGARII O POMOCY PRAWNEJ
I STOSUNKACH PRAWNYCH W SPRAWACH CYWILNYCH, RODZINNYCH I KARNYCH,
podpisana w Warszawie dnia 4 grudnia 19!i1 r. \
W Imieniu Polskiej ,RzeczypospoliteJ Ludowej
RADA PAI'J'STWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 4 grudnia 1961 r. podpisana została W Warszawie Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludo-
wą Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych wsprawacg cywilnych, rodzinnych i karnych o nastę- ­
pującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA MIĘDZY POLSKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ AOfOaOp MEiKAY TIOJICKATA HAPOAHA P$nY-
A LUDpW Ą REPUBLIKĄ BUtGA RH O POMOCY PRAWNEJ BJIHRA H HAPOAHA PETIYB.,TIHHA B'bJIfAPIUI '
l STOSUNKACH PRAWNYCH W SPRAWACH CYWILNYCH, 3A TIPABHA nOMOm H IIPABHH OTHOIIlEHIUI
RODZINNYCH I KARNYCH nO\fPAmAAHCKH, CEMERHlł H HAKA3ATEJIHH
AEJIA ,'
Rada Parlstwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Pre- ,n:bpr1\aBHlHIT ,CbBeT Ha TIOJICHaTa HapO)];Ha peny6-
,zydium Zgromadzenia Ludowego Ludowej Republiki , Bułga­ mma H TIpe3H)];HyMbT Ha HapO)];HOTO cb6paIHIe Ha' Ha- ,
rii kierując się ' pragnieniem umocnienia przy jaźni między pOJ{I~a peny6JIHHa ObJIrapHH . .Pbl\OBO)];eIHI 'OT ' ił\eJlaHHe
obu Państwami i ich Narodami i przyptsując doniosle zna- )];a yąpenHT )];pyiłt6ara Melli)];y )lBere CTpaHH H rex HliTe ,
czenie współpracy w dziedzinie pra'-\'a postanowiły zawrzeć ' HapO)lH H' OT)];UBaihm Ba}I\HO 3Ha'łeHHe ,Ha CbTpYllHH'łe-
Umowę o pomocy prawnej i st osunkach prawnych w spra- ' CTBOTOB 06JIaCTTa Ha npaBoro peUJHxa ;na CH.TIID'łar ,[1,0-
wach cywilnych, rodzinnych i karnych i w tym celu wyzna- rOBOp 3a npUBlla nOMOl.l~ H npaBlm orHoweHHH no rpalli~
czyły swych Pełnomocników: )];aHCHR. ceMeHHM M HaHa:1aremłH )];eJIa M 3a Ta3H .u,eJI
Ha3Ha"lHXa 3a CSOM nbJIlIOMOllĄHIIl1.H:
Rada ' Pailstwa Polskiej , Rzeczypospolitej Ludowej - ,[l,bpiHaBHHf/T CbBeT HaTIOJICHaTa HapO)];Ha peny6~
JIHHa -
Kazimierza ZAWADZKIEGO, Podsekretarza Stanu \tV Ha3HMem 3ABA,n:CHH - 3aJYIeCTHHH MHHI-!CT'bp
Ministerstwie Sprawiedliwości Polskiej Rzeczy- Ha npaBOCb)];HeTO Ha TIOJICHara HapoAHa
,I
pospolitej Ludowej, , peny5JIHHa. "
Prezydium , Zgromadzenia Ludowego Ludowej Republi- TIpe3HAHyMbT Ha HapO)];HOTO C'b6paHHe Ha HapoA-
ki Bułgarii - Ha peny6miHa BbJIraplHł- "
Atanasa WOJNOWA, Zastępcę Ministra Sprawiedli- ATanac BOl1HOB - 3aMeCTHHH MHHHCTbp Ha
wości Ludowej Republiki ' Bułgarii, npaBOC1lJlHerO Ha HapO)];Ha peńy6miKa
B'bJltapH51.
którzy po wymianie pełnomocnictw uznanych za dobre i spo- HOMro CJIe,n Haro pa3MeHMxa CBOMre TI'bJIHOMOllĄHfl, Ha-
rządzone w naleźytej formie zgodzili się na następujqce po- MepelHl3a peJlOBHH H B HaAJIeilUIa $opMa, ce C'brJlaCH-
stanow ienia: xa B'bpXy CJleAHOTO: I

I •

Dz,iennik Ustaw Nr 17 - 194 ~ Poz. 88

CZĘŚĆ PIERWSZA lJACT n'bPBA
POSTANOWIENIA OGÓLNE OBIllJi nOCT AH()BJIEHliH
Artykuł 1.

Ochrona prawna. llpaBHa 3a~HTa.

1. "Obywatele jednej Umawiającej się Strony korzystają 1. rpam~aHllTe Hae~HaTa)]\oroBOp5lIll.a cTpaHa . c,e
na obszarze drugiej Umawiającej się Strony z takiej samej IIOJI3yBaT Ha TepllTOpllHTa Ha~pyraTa ,[(orosop5lIga ,
óchron~ prawnej w zakresie pI:aw osobistych ' l majątko- cTpaHa IIO OTHOWeHlle Ha CBOllTe JIll'lHH HllMYUJ:eCTseIUI ,
wych, jaka przysługuje obywatelom tej Umawiającej się IIpasa C'bC C'bUJ:aTa IIpaBHa 3aUJ:llTa, KaKTO II rpaHma..
Strony. HllTe Ha Ta3ll ,[(orOBopHUJ:a CTpaHa.
2. Obywatele jednejUmawiając,ej się Strony mają w - 2. rpam~amfTe Ha e~HaTa ,lJ;oroBopHll~a CTpaHa , , I

szczególnoś(,:Apr.a~9 ~WO!),o.ąą.e..gv.t..l1ie~krępowanego zwra- llMaT IIpaSOJlPęiAH",SCf/:ąKO..CE060iAHO H6e3npeIIHTCTseHO
cania się dc)sądów;' prokuratur);;' brg~nó~ notarialnych, zwa- ~a ce OTHaCHT .no C'bJ.{HJIHllWTa. IIpoKypaTypaTa, HOTa-
~.ych dal~jQrgpPil!pi , wYlll~ęrusprayóedliw,o$ci" i .d \) innych ' pl1aJIHllrę.opraHll. Hapll'laHHIIO-HaTaT'bI\«y'lpemJ.{eHJ.UI
9J'.gąnóW: : drugit;tY!u!l';Viającejsię, Strony, ą.októ~ych~łą~ Ha, n:P4B(H;'b~HeTO» H J.{O ' .Ilpyru opraHHHa~pyrara ,no-
ściwości , naletąsprą'N,Y' , objęte niniejszą Umową" mOQąwy" rpBOpmnił ",CTpaHa,I{'bM I)OMIIeTeHTHocTTa"H.a, HOllTOclla-
~tępowaĆprzęd n·{';';i:: skł~dać ., w:niÓs·ki' i 'Yytacżaćp~wódz- ~af Ae,TIaTa npeJ.{MeT Ha ,naCTOHUJ:HH ,lJ;oroBOP. )\lOrąT , jla
twa na tychsamyc& warunkach, co obywate~~ tej Umawia- ce HBHBaT IIpeJ.{ THX, ~a IIOAaBaT MOJI6ll H npeJ.{HBHBaT
jące j się Strony. HCl\aHllH II pll C'bIllHTe yCJIOBllH, l\al\TO rpa}!{AaHllre Ha
Ta3ll ,lJ;oroBopmua c:rpaHa.
3. Postanowienia mmejszej Umowy stosuje się odpo- 3. Pa3IlopeA6HTe Ha HaCTOHUJ:HH ,[\orOBOp ce OTHa-
;wiednid do osat' prawnych. , CHrCbOTseTHO H ;ja lóPH~1f'leCI\HTeJIllu.a. '"

Artykuł 2. lJJIeH 2
Tryb porozumiewania się. , PeA 3a yCTaHoBHBaHe , Ha B,p~3~H~

, " ,l. W sprawach
.'

objętych
,

niniejszą Umową ,
organy wy- 1. rIo ~eJIaTa npe~MeT Ha HaCTOHUJ:HH~orOBOp y'l-
miaru sprawiedliwości Ulllawiających się
Stron porozumie- pemAeHllHra Ha .upaBocb~lletoHa ,lJ;oroBOp5'iUJ.HTe tTpa-
wają się ze' sobą iaposredniclwelll swych organów central~ HH ce cs1;p3saT IIOl\teH{~yb1 'lpe3 cBoHTeuellTpaJiHII
nych, o i1:
Umowa niniejsza nie stanowi inac~ej. qpraHH, AOKO.TIHOTO HacToHUJ:HJłT ,L(oroBop He yCTaHOIiH~
~,. ' J.
Ba~pyr peJ.{. , , . " . ' ,,' ,,' ," , < ', ,', ' ," '.
Za ' pdśredriictWelr{ ' Organów centralnych ' wymi~rilÓ­ , " 2: LIpe3riocpe~HHtiecTBÓT({·H·a ; ~eHipa.r.iHllre "Ópraim \
ńYch c w ustępie 1 ' :potqzUn'liewa:lą się ź organami wymii-rru IIocoqeiuł B a.nfiH"eH 1 te CB'bp3Bar Il ' ~pyrwreopraHH
spi'awiedliW0śCl dru9-iej~ Umawiającejsię Strony ' również Ć Y'lpenĘAełHunaHanpaB()C'bAHeTO Ha APyraTa ' ,[\oro~ó;~
irin'e 'organy. pHlua cTpałia. ' ;

Artykuł 3; LIJIeH' 3 "

Język. E3HK. '

l. Organy Umawiających się Stron we wzajemnych 1. OpraHHTeHa ,lJ;oroBopHUJ:llTe ce CTpaHH, B CBOHre
. stosunkach posługują się językiem polskim lub blllgarskim. B~aHMHll OTHoweHlIH CH CJIymar c nO.'1CI\H HJIll 6'bJIrap-
CJm e3llH.
2. Jeżeli według< postanowień' niniejszej Umowy wyma-' 2'. AHo ' cI1ope~ iiOCTaHOBJIeHHHTa 'Ha HaCTOHUJ:Hfl
gane jest dołąqenie do przesyłanych pism i dokurnentów ,lJ;oroBop ce , H3HCKsa npllJ1araHeTO I\'bM H3npaUJ:aHHTe
uwferzytelnionyclitltlmaczefl ich ria język wezwanej Uma- HHllma H ~oHyJVleHTll3aBepeH IIp''eBOg Ha eallHa Ha 3a~
wiającej się , Strony, tłu~aczenia te powinny być sporządzo­ MOJleHaTa ,lJ;OI'OBopHUJ:a CTpaHa, IIpeBoga tpn6Ba )łai'i'bAe
ne przez upoważnion'ego tłumacza, org,a u wzywający albo HaIIpaBeH OT HaTOBapeH 3arOBa npeBOJ.{a'l,OT MOJle~Hił
przez przedstawicielstwo" dyploniatyczne lub urząd konsu- opraH HJIH OT ~llnJIOMaTHqeCI{OTO HJ1H I{OHC'YJTCKO npe~­
larny jednej z Umawiających się Stron. CTaRHreJICrBO Ha eAHaTa OT ,lJ;oroBopHUJ:HTece CTpaHII.

Artykuł ' 4. lJJleH 4

Ińformacf~o ' pra)Vle. llpaBHa ' iłHcpópMa~Hą:

, L Ministerst.woSprawiedlhvości)G~neralna Prokura- ,l.MHl:!l1cTepcTI:l.oTO Hą. flP~BOC'b!llleTO: H (ęHepaJl­
ttIra Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz: , Ministerstwo H':na IlpoKypaTypa ' Ha nb.!ICHHTa HapogHa peIIy6jpma
HMHHHcrepCTBOTO Ha. rrpaBoC-pAlleTOH rJIaI'mara II po-
.Sw~V\riedliwoś('i " .i Główna " Prokuratura Ludo\vej , Republiki
HypaTypa Ha HapoAfI'a peIIy6.TIHK~B'b,i:Jrap~IH no ', M(j.1 6a
,~uJqarii ' i,ld~ipląJą . sobJe na" wgi~s,ek" , i.nfo1'tnącli , dolycżących
prawa 'k& " PańśŁw. ' ., " " " ci! rrpe,'iail §.T B:3arnviHo HHcpópMau.rnr' o:rHócHb >3aKollO~ą-
'
TeJICTBOTO Ha CBOHTe ):{'bpmaBH. ,
_, 2.Mini~t~r~twaSp~awiedliwości U!iJ,awiających się Stron '. !2.lVJrIHUC,:I;ep.crBaTą.H'a I.!paJ30cfJ.{ReTo HaAQl'O)?O'
'prze'sylaJą s 'qbie aJty ustawoda{vc~~, ogłoszonepowejśdu pfllllH're 'se CTpaTIH , Il\,e. Cą H :3Ilp'ą~fl,T. ilfHWII,OJ.{aTe,TIiIWI:~.
Vi życfeniniejszej ' Dmowy,. ' ; , aHTOBe 06IIapOnBariH CJIe~ BJIH3aJlerd B CHJIa Ha Ha-
" ciOHIl~IlH ,lJ;oroBOp. ' ..

I <

ęczenie op~ócz oznaczenla . 'lHiho. .LJ. cna :ł RaT pisów prawa Umawiającej s ię Strony. Organy wymiaru sprawiedliw9ści udzielają pomocy 3. BaHe Ha npaBHa nOl\IOlll" '4) imiona · i nazw iska.akże sporządzanie.Ha .HeroHa .rlyrlHI JJ.awa-ch karnych również 'Wskazanie zar zucanego 3a łIelIHOTO H3TlbJlHeHHe. I lll. aHo.\eCTBe H. . 2) " H8HMeUOBaHue Ha 38l\10Jle HHR opraH.eHCTBHe 06XBaH aTO 0 '1' HaCTO- szą Umową ' można odmówić. nOMOLU fi Ha .. .ClB8Hero. ~ ~zynnqśct. paCHOCTTa Ha 3aMOJleHa I'a ' )l:oroBOpml. .eJla . H 3BbpWB aHerOH a .LJ. ceM efu1H H Hal{a ~mTemlH ..: l·n :.M JUlIl'a..w:lBaT npaB- _ prawnej również innym organom w sprawach objęlych .. YJleH 7 Udżielaoie pomocy prawnej 1 jej zakres.H AO!ia- ' . Y':łpej-H.TD.LJ.t : . Y':łpe Jl\geH H 5Ira I-la npa Boc'h.Ha'3Bar npa SHa nOMom. MOJIoa 3ą OKa3BaHe Ha opaRHa nOMÓ~. .ot):. głych. MOJl6aTa 3a OKa3BaBe' Ha npaBU8 nOM01l\ TpJł6Ba " wierać : ~aCb. zatrzymanie I·zeczy.b[im:a .O II onHcaHiłe Ha npeCTbnHOTO .LJ. ·które ma by'ć dot~czone~' '. nPABHA nOMOll~ no fPAlli. ' .T(aHCTBOTO B npo<t>ecIuna Ha y'łaCTHHUłf-:' nych sprawach nadto .CiBaHe Ha Beu. . OKa3BaHe Ha JipaRH~ iIOMO~ H HeHUHS 06eM. .eHłfre.pH:- Stron udzielają sobie wzajemnie pomocy prawnej w spra. MOJl6aTa 3a BpbąB aH e OCBeH HaHMeUOBaHuero . niezQęd~ e do Jego wykonania.j dokumentów. Ha MOJlelll. HOCT ..n ie pomocy prawnej.UHHH a w spr.1' ail 'H3S'bp'iUBtlue ·. YJleH 5 Przekazywanie przedmiotów i \varloŚci dewizowych. H3I1bJIHeHHe 6H HćłK'bpHH JIO cyBepeHlITeTa HmI " 6e ~IÓ­ 'wiającejsię Strony·.AoroBOplIll~a ' ce " CTpaHa... 3) określen ie sprawy.eJlHH AeHCTBHR . A IW B 1I3I1bJJI'I eH He Ha HaCT07llll.. llJlen 8 ~niosek o udzieJe.LJ.LJ.nl1ości. 1. paanuTIHl .nn '. Przeprowad-zen ia czynności w 'zakresie ' objętym nimeJ . TeJlCTBO Ha .lliVIeTH HJlH Ba. przesyłanie i do. HO KOHTO ce BCKa OK83- prawnej.LJ. . UJIH Ha AHIWOM3TH':łeCKOTO HJlH fWHCy JICI<O npe ~'lCTaBłf­ wówczas odbywa się to z zachowaniem odpowiednich prze. a no HaKa3aTeJJlłHTe .T(aHCKH. H:lB1.H M51CTOTO 11 . Ha. Dzien nik Ustaw Nr 17 195 /.organu w ?y. pomocy 3) 0fIpe. świadków.LJ.D. a no ąaKaaaTeJlHHTe . 1) oZI}aczerileofganu :wzywającegoj • . -CEMEfIrJH RODZINNYCH I KARNYCH J1 HAHA3ATEJIHH.LJ. .oroBo.oJlelll.LJ.!{a HeTo Ha 06Błf­ !UleMHTe lUlH OC'b.LJ. Qezpiec zeIistwu wezwanej Uma. Artykuł 8.HR )l:OroBOP re H3- ka zanie pJ:zedmiot ów lub wartości .eJla no BbJMOm- urodzenia oskarżonych.peca na no. . ' . 113- • ręcżanie pism . ' jeze li jej wykonanie mogłoby flIlIMH )l:OroBOP l\IOHte .pyrn y 'lpei:l\. · ' OTka. . L Wniosek o ' tictzieleniepOJll?cy prawnejpó.HTHH~HTe.eJwTo.LJ. BaHHII. CTPillHł oględzin ' sądowych.1HO CH o.i{. wkar~ HeTo.EJIA Artykuł 7.e llHO- jednej Umawiającej się Strony na obsz ćH drugiej tlrmawidją­ CHI OT TepUTopHfIT a Ha eAHaTa )l:orOBopmna ce crpaHa cej si ę Strony albo prze dstawicie lstwu dyplomat yczn'emu lub Ha TeplIToifwHTa Ha .e. ' nię ekśpertyz.AHCIHł..pwBaHe Ha€ł\cnepTl1:m.rOBOp. a ce CTpa- nuje przekazania.HH oprau. dokonywanie .CbOTBeTHHTe pa :3nOp eA6H Ha Ta3H )l: o rOBO P5llJJ.0rJJe. j l) H iVI ejł aTa .LJ.HMHTe ' . jak dokonywanie rewizji. .LJ.bpma: : .\eM- .JlyqaTeJlfl .'lHeTo.i organ..LJ. 2. . pr~esłuchiwanie stron i innych osób. Odmowa przeprowadzenia · ciy. dewiz owych i obsza r u BbpUlBa -npe. nparuane H Bpb'IBaHe Ha KHHII(a H AOliyMeHTH. pa 3mrr . 06xBa- niej~zą Umową . rpan'.LJ. 2 .1JHua.LJ.:JaIlO.LJ.D.LJ. .IUHrecę crpaHH Baam.:. HaOÓUCHłf . Pomoc prawna ' obejmuje wyk'o nanie poszczególn yc h . 1) HaI1MeHoBaHHe HaM. ni. MeCTOIKHTeJICTBOTO lUIR MeCTon pe6BB'aBa- obywate lstwo i iawóil uczest ników sprawy. no rpam. 2.HRH 3al\1o.LJ.eJlaTCf. 'oprał! H3BbpUlBa npe. : .lIa AeH'CTBl[Ji.BIH lflel\'lH . Artykuł 6. 2) oznaczel~ie orgacńu ~wezwanego. biorcy oznaczenjepIsma. a:ll.Ha·TO H3BbpWBaue . Cblll. -ol. . . w któtej.ącego.LJ.(a 6bAeOTKa. . Bam OT HaCTOJI~H H . . rodzinnych i karn yc h. Ha nHCM.eHHHnO . i~icrna i nazwiska oraz: adresy przedstawicieli luh ob~oń. Tlpenpalll. • 61 przedmiot wniosku i dane . żąda . . ( Artyl:. IlerOBOTO 'zagrozić suwerenności lub.. mie jsce .rr51!::Ie Ha B:hTlpOCa.pyrara )l:oroBOpfI1l\ a ce CTpaHa ur zędowi konsularnemu drugiej Umawiające j się Strony. 'CbAeóeIf . ę) CbA'hpfl{aHHeT~ Ha MOJl6aTa 11 He06xo. HoeTOTpH6sa ~a 6bAe Bp'bQeHO. 11 APyrn . . 5) Hl\leHaTa H a.\yinien ' 2:a. ~ .ul 5. CZĘŚĆ 'ÓR UCA llACT BTOPA POMOC PRAWNA W SPRAWACH CYWILNYCH. · . . .nośc i ~niejsc e i datę Te B. ~rzesyłanie i wyday/anie dowodów Jzeczowychi dokonywa ..się udzielenia . -wach cywilnych.eflHHe. 3areJlCTBą.pyraTa . .LJ.eHHfITClHa npaBOCb.Belll. H06a3HaqaBaHe . której organ doko.o.[(o. Organy wymiaru sp rawi e dliwości Umawiających s ię L ..eJla... . czynu.\} wezwanego pow1nien zawierać adres od. 06xBalll. . w miarę mo?..ąaraTaHa pćl.. ..CTaBHTeJlHTe BJlR 3a- ców..LJ. waj. 3. a ). S).D.cBH. zam ieszkauialub pąbytu.aue H npę.bie. . .aBaI-1e Ha npe.D.LJ" KaKTO H CbcTClB'5lHe.LJ. J eżeli w wykonaniu niniejsze j Umowy nastęJlI~e prze.(a CTpaua . 1. 'W niosek o dor. a .a H3TIbJlHeHHe Ha ' OT- .pecHte Ha npe. 2.Ha .IleTe. przesluchiwanie oskarionych. TlpaBHaranolVlow.rrenHJl opraH TpH6ua j(aCb.

w jego Państwie trybem doręczania pism.JJJi~ je~t~flany. . .trOTB1.iSfna'·~lb-.~-:o-j~ ~ .. 3 .' .' I .r(or::ÓB~ÓPJi:lllHte'.~-doręC7:enju obowiąZującYmi na obszarze wez. npaBOTO Ha CBO~łTa . B'bB BCH':lKH ' CJI YlJ..eYBeAO.:). .)'f'(JB~~ma : _ . wów~zas organ wezw'a ny BeereH' HJIH aHO nOCOqeHHflT a~pec ce oHaił{e norpemeł. aibo.ie caliH Ha HerÓBHfI e3HKHJI'H TI'bH 'ca cH<ł6AeHij C'be. 4..p. .'jeżeli HaCfl HCHaHe'l10 Ja OH. . .L~a -c. HHTeHOp'MH Ha AOr0130p~~aTa CTp~Hia.'billJ'a 1l0RyMeHTwre Ha: Mo. sprzecZ1'1'e ~z prawemi wez.rewl\i.op~. i: Organ wezwany dokonywa doręczenia :zg(j)dnie .:'~ H3n'bJ1HefłHeTO Ha nOp'b'łł{aT.: .ąpec Ha · JlHijeTO.Ba aaMMeH1łflT optraH ftpeĄfi}łifeMa C'bOXaernH Me. neH-·-: .1le~ 'H:Nr'bJIH€ffiłe Ha łlCł(aHero.~a)(!łHma Ha -co6ecrnCHHrpaiKAaim..~Fesu. Na wnioskach przesyłanych na podstawie nmleJsz-€j 4.'e CbOTBeTHQ ' nmICKaIłO. . w 'pdtwier.orreCTB-e!łilTe. 3aMOJleHOTO y'lpem~eHHe H3B'bpUlHa '· 'BYbąlła. ~':CH rpamJtaJl1ł ~e:3 . cBolne '~'r~"" tyczu'e l~b: uriędykOI1Slilqrn'e: ..-..." . _. ' 2. ee-1<OMneTełf1.B'H aApeC. ]lOlWJl H 0110 Te He nponłBopeq-ar Ha -:" ... peA <3a ..· .ne'łUT.na _uaCTOflJUHfI )l.~.. 2 oho.' .OJly'iareJI51. '. na pI'ośbę · org~nu »lZY.dłOCł"_ :~>'. Ira Imn. " _ F' .:: .a< łt~YOJl.ł:eJ._.~JJ'yJHłłt TO HPe:~!Ś'a.~ -Umawiające się Strony mają prtJwo 'doręczać p. . 'Wyjaśnie~ . procesowe Uniawiającej się.1iara C.~ / TOBaMOJlerUOTO Y'lpremjleHHe.Bpb'IJiane . . nych fOfffi'u'larzy.<anej ..wraca .U1JiO · ~·. {)T ' RO'5:lTO H3:. . któn~j JIeIUOTO y'łpeJi{~eHHe lO . TIpH Jf311'bJIHeHHeTO na ilCHaHeT03a oHa3saHę " nejorgan wezwany stosuje pr. ..o~y.oroBOp. Do wniosków o udz'ie1el1iepomocy prawnej Umawia. ' ':-::. ·· · 7 .:. Stroąy.h1t~ 'sie i miejscu wykonania w'hiosku._. ~' ~. 1t~~ 'Po-tWferdzenie d..aT.. ".. OOJ... ~ . ~.3a~JIe: .ti6H're ~a .ll~y jrCHH ' npeACTaBHTeJlCrlra'! . re H3nibJiHH 'Hefta"reTO. 'i..:" o ugzit:>leme ponrocy p.iBe'ii1'ID~< ~%r:~~ .l..-.ma .:. przesyła go z urzędu organowi właściwemu ~a H311'bJlHH HCHaHeTO..1}J1PH 3a HCHaHHflTa llO O!Ka~. (){:l..'s~~· ~..:.iego u\lierzyte-lnione tłuHlaczenle.:~'.a!lłorq . i zawiadall'\ia o .opra'H C.awo swegq Pa~~tw. ak B jto:rB"P?R. .- Hem.(.~-: -.'. " ...ezwaIł'y może zasto'~" .. .' . UstawNr 17 3. pOl\lOm .J~1fif \:·::=..' jące się Strony : b(~dą używać' w miarę potrzeby dwujęzycz­ CHMOCT OT Hylf{~ItTe<popMy. ...:: -. -r~~ 2: prz-episami ..pe]l Ha H3H'bJIJIeHHe. TeR-' CTOBeTe HU HOHTO u~e ce H3np.y~ C1.:•. ' " ". · adres w's kazany okazał się błędny. ..\arK .aHHC Ot:Pfill.a 6b)l.aHH . )l.o.V~jąc'€~oorgań w. ~. ". . ~oroBopmijHTe CTpaHPI Iue ynoTpe6f1BuTB 3aBH. )~dnćł~że Ha . HOTO y'łpem~eH. " \'.n.'C'bTJla~HO AeikTBjBaIUHfI B · HerOBilTa A'bpmasa .. . . -<. " 2 .godni-e : .lili'Gsku.'-. ~~=::.aT yH3JaHlł Ha'iHH. Akta l. :". !lpaB~a .ca . .ałenia . .•':'.i 'd0IączetirJem': stosClw1'iydl nłTe te Sp"&LIUłT ' Cf.aT · rr. doręczane pJsmo sporządwliow ...~~ . Organ wezwa.'fllf . 3aMOJleHI-D1T :opra~ .tym organ wzywają{. a:lnpaU1. PotWFenłz~d6~zenia pis~-: .ńy z\irrąca 'akta organowi wzywającemu 5.a. Artykuł 9. :w 'ł'. obywa&:lI5Tn prz..eż S\'Yo. Q6a'9:€nORCiKaąe Ha <!\f0-: ~ '-: sować normy. · ..anlT B3aHMHO. npo~eey3. ł{HH?J5a~ 'Ha'" C. .-" . . wanej Umawiającej -się Strony.ile llfe sąo~ .. .:.~ dowet ..re. CjJyą:aRfl.. '~~ CTpa'H:i1' HM~lT -i1paB-o ' na lJtYa~a. .. IUJCaHH H uQ. · ' ' . '. '.n'hrPlKa~a.a:.riy .t2Ifi-~elnteTo 3a ' .Ha n.. 3aMOJl~l{ÓToy~pem~elłHe" npHJI~1ra 't. W-1utid:y'11'i... _. . Organ weżw'.eRaT<I AOrOHQPIll.!ÓBU . '. CTpaHą.eii. . .'pu! .a..'8aHe Ha npafllla UC}~e HęW3.". jefeJi .azre J'Iem. HH~(ł{aTa . . ~aTaTa . 1. rOJ! npenparua eJ1emy6Ho ' Ha. .'. T{)l'a. ctB~? B(łHUIJ1a Tep-Wl'OpHJl1'a ' Ha 3C1l\'I'OJIeHaTa A. ~ : :zg~zi -Się je :dob{owol~ .neHHe CTpaHHTe no ~eJIOTO 3a · BpeMero · H MflCToro ł!a:{... ' ~p:b'IBaRe . '. .nOMan1YCCł\H HJiu H0. ~.-: . • podejmie . : : : /.. . . -..._i:~ nie przyjąć.~/ Doręczan'ie pism 'Wlasnyin 'Obyw.'-(:.'. której dotyczy wniosek 4. .raw.. Bp'h"Ba'He.. npił.o.v.· . Przy wykonaniu wllliosku 'o udzielenie pomocy-praw.:.le przedstawit'iel:stwa tlyplo~a. " wliliQseJcpoclwdzi• .' np. M0I1~ e ~al1pHJlara .. 5..HaJIHlUl neq. . aR AR YClfaHO.:'." ....~ A rtyk:uf 'l l ·. C'bt. .f.-. :.0 J~Zełiorganwe"vany n. -' .. ~ m :eni-up'Owfnny 'być wskazane -sposób.p..HaI1W' ~. .' .B. Jeżeli dokłacll)y" adres osoby.r:.. :-. ra·zip. . wykona'l'lru WIjl<i>0'sku.Tl".1. nie~oiŻnoścL:WY~~~Tlia w.~. AHo ' TO'łHHflT a.: '.. . peH npeB~il': B: 'I1pO'ł"Hłłeg: .' " . ." .ffP'i!eMe '.> W.ABaTa e3HHU. " 1.'. A+ln. '.H ~1RCT9TO na Bp'b'ł. .. _ '''::. Sposób Wyk~Dia. :n CJIyqaH qe ó'bJ]. aK(} B'P'h'ł'BaHHTe HHHiHa .AeHHe H yBe~oMflBa3a:1!. OlPQPM5l .' w}ązującym .rraceIi ]lO'ÓPOBOJIHÓ j.~ W przeciwnym raz..e 'C'br .iegQ jęźyku :i:llbo -dołączono Bp'b'łBaHe Ha HHHma.J. doręcza się pismo' odbiorqr.:· -j·'" > .'o' . ·AHO 3aMOJleHOTO yqpem.B'b3 Umowy konieczne jest umieszczenie podpisu i pieczęci )lfZę.lCHeHłl'e..atetom.od . 'K a:wre .!{~H!lIe1'O'1'1'fl5Ba '_< czenia. .' 4. Ha '3aMOJJ.'l"'pa:łIa.>OTBeHTOTo HOMneTeH1'HO yqpem. · .. ' -. 3a HoeToce OT~.1 nia wniosku. • • f. . .':. .H. Umawiiilją~ej się StrO'l1y~ xQm~a HCHanJero. 3aBe.i e 'jestwtaśdWy 'do 'wykona .:.OJlerua.i:-':~~ : sllyn).neHHefll.: . wiadamia za je9~pośrednfctw:ern ' uczesLiii:ków sprawy o cza. 3. ' .. aHa rOH . ..MJ1Ba qpea M. I?~ienpW . HCKaHIHITa3a npUHna nOMOm..pacHO 'pa3'n. TPHÓBa ~a 6b)l. na '~danie organ:u wzywającegoz-a.L ' .'...• -.a3.ł . po. sję . któryci"j tek'St y przekażą sobie wZlIjemnie. ' ' . 3BaHe Ha npaBna nOMOUt HaIllICaIm Ha .( ROTu-bpmiafłaire': ~r_ip'b~Baiie ' ~ .data i lpiejsce dorę.B. do n..B. ' ' . ..TO Y'fpem~ ':.b~czenia :prsm sporządza ':srę ··j.Qdp0Wiedniękroki w celu ust..t.~eH-.~''<-'=>i~ . .. ~ .-~ ::'" KH./ . . 3. .

n. i-weTO ce HBII przed organem drugiej Umawiającej się Strony.Poz . CBHAeTeJIH HJIH Belu. AoroBOp r!U~a . AHO 1\10Jle~ koszty od osoby . wpł y wają na rzecz Uma wi ając e j się Strony.aTa Ha MOJlelu. Jeżeli w toku postęopowania przed organem jednej L AKO no BpeMe Ha npOH3BOACTBOTO npeAopraH Umawiającej się Strony zajdzie potrzeba osobistego stawien. 3aMOJleHOTO y'Ipe)UAeHHe yBeAoMRBa MO :l eu~o­ niesionych kosztach.a M3HCHBa nJlau~a He Ha ' KaHBHro H Aa e pa31-l0CIiH 3a OHaaBaHe Ba npaBHa nOMouc ' 2. 3aMOJJeHaTa AorOBopmHa CTpclHa kosztów związanych z udzieleniem pomocy prawnej. można zwrócić się do .eTO.cTBa .1\1o. której osoby . i bie g łych prZf'z swoj e przedstawiciel stwo ' dyplomatyczne CTpaHa.(aHH. wezwanie 3. npHUYAHreJlHM cpeACTBa B 'cJly'IaA Ha HeHBHBaHe. HHMa JJ.najeHHTe nOKa 8a- HHH.nie może C'brJl3CHO ' npM30BKaT a npeAOpraIfa Ha APyraTa "Aoro- być na obszarże tej Strony bez względu na posiadane oby. JlHIIlaSaH OT cB060Aa B'bB Bp'b:ma c . CBHJ. onpeAeJleHa B aJlHHeR" 3. Mome Aa ce ÓTnpaBM MCKaHe AO KOMnereHrHHH opraH Ha ra3H crpaHa Aa Bp'b'IM npH30BKara. KaKTO M He MOiRe Aa 6'bge npeCJleg:BaH." or cB060Aa B'bpXy TepMTopHHTa Ha Ta:m crpaHa B'bB kroczeniem granicy Państwa wzywającego. to sumy te W. AeJla OT JlłlqHOTO II ceMeHHOTO npano. ' npaBo'cnoco6HOCT H Aeecnoco6HoCT. Organ wezwany zawiadamia organ wzywający o po. . 1.TlH npH OHa:maHe npaBHa nOMOIll. Umawiają~e się Strony ponoszą wszystkie koszty 1.a ce cTpaHa. ' KoeTO B npog'b ml\~­ nia: go przez przesłuchujący organ o tym. Artykuł 14. Umawiające się Strony mqgą. pr ze słuchiwać na obsza rze drugiej Cmawiającej s ię npaBO TOBa e npeUBHAeHO Aapa3 ITu ys aT co6eCTBeHHTe Strony obywateli w łasny ch vi charak t erze stron.O JlHu. HHTO JlMUlaB ~m z jakimkolwiek czynem ' karalnym popełnionym przed prze. MaKap qe e MOraJl Aa . l. ce Ha. HJB'ilpme- może być ścigany ani pozbawiony wolności w związku ze HO npeAu npel\mHaBaHeTO . . Artykuł 16. 'mATO rpamAauHH e ' JIwu. Z ochrony określonej w ustępie 3 nie korzysta świa­ -4: OT .Tl3yBa CBHAeTeJ1 HJlM Belll.a CTpaHa. / Pa3AeJl I Sprawy z zakresu · prawa osobowego i' rodzinnego. HHTO -będącego przedmiotem postępowania karnego.1JHua Strony.TlOmH JlHq- nictwa świadka lub biegłego.HHT stała się zbędna. . npeCJleA~aH. yV przypadku określonym w ustępie 1 wezwanie nie 2.3Ta CTpaHa. HJlM . ro opraH Mye 3aHBHJl.aTa złożeniem zeznania. . KaTO CTpaHH. który stawił się na .HTe cTpaHM caMH nOHaCHT ' BCHąKII ' powstąłe przy udzie laniu pomocy prawnej na ich obszarze: pa3Ho. . obowią z anej do ich Iliszczenia.CHH.a OT ' geHH ' B KOHTO pa3nHTBalll.llll. Ha eAHa or . je ś li ich prawo to prze. He HanycHe TepMTOpHllTa Ha Mo. HaJlO H3JlHIllHO. ro C1> 6p aHHTe CyMH II'bCT'bII- n. 4. 3. 2. nO. BaT B nOJlJa Ha c'b6paJlaTa . Ztlolno ś ~prawrią i ' zdolność do czynnośCi prawny ch 1.Ha rpaHHu.BS Artykuł 13.OTO Y'JpemneHHe c'b6 epe Te 3H paaHOCHH OT .a s i ę wedluq prawa Umawiającej się . przebywającego na obszarze HO Aa ce HBH CBHAeTeJl MJlH Belll. He Mome na 6'bAe. He Ge dek lub biegły.e. c ZĘ $ c: TRZFCI A. który Vi ciągu tygodnia od dniazawiadomie~ . Pa3HocKH no npaBHaTa nOMO~.ęła.Jlelll. B'bB Bp'b3Ka c npeCT'bnHO Aefllme. 2. BOpHllI. rOBOpHllI.(eTeJl MJlH Belll. '-:tJIeH 15 Przesłuchiwanie własnych obywateli: Pa3nIlT Ha co6eCTBeHH rpamJ.)JleH 16 Zdolność wawna i zdolność do czynności prawnych./ bądź też z powodu czynu przestępnego A'bpmaBa. 1.Q Jltlu. cho.HTaTa.raT.• Dziennik Ustaw Nr 17 197 . świadk ó w CH rpa }J( AallH Ha TepHTopHHTa Ha APyraTa .eTo.TlaraI-IeHa rJl06aHJlH ApyrH - przymusu na wypadek niesta wiennictwa.e.a ce CTpa- ściwego organu tej Strony o doręczenie wezwania. 'Ie HerOBO'ro nłiHC'bCTilHe e CTa- ciaż mógł to uczynić. nie opuści obszaru Strony wzywającej. YJleH 14 ' Koszty pomocy prawnej. B cJly'IaHre no aJlHHeH 1 npH30BKara He Mome może zawierać zagrożenia grzywną lub innymi środkami J. Ha.e. ' . AorOBopHIlI. .TlIIu. Artykuł 15. B'b:mHKHa. TIpaBócnoc06HocTTaH Aeecnoc06HocTTa na <pH- -osób fizycznych ocen. wła­ MHpa Ha repHTopMH Ta Ha APyraTa AorÓBOpHllI. lwero ce Ha- drugiej Umawiającej się Strony. ce rrpHqeHHBacnopeJ( rrpaBOTO Ha J~o­ 3 HąeCf{HTe . CTBa.[(orOBopml~HTe ce CTpaHH.a. że obec ność j ego' HH(:~ Ha eAHa ceAl\Hlu. Nietykalność świadków i biegłych wezwanych za graniCę. . 6e3 orJleA Ha npMTemaBa. te są obywatelami.(a C'bA'bpJKa 3anJlaXa 3a Ha. Świadek lub biegły . Wezwana Uma wiająca sięSirona nie może żądać zwrotu Ha THXHa TepUTopHH. Przy wz y waniu w ce lu prz e słuchania AHnnÓMaTHQeCIiHTe HJlM HOHcyncHHTe CH npenCTaBHTeJl- nie można st osować środk ów przymusu. jak również. która je ściąg­ 3aA'bJl:iHeHO na rH IIJ1aTH. HenpHKOCHOBeHOC'r Ha CBHAeTeJlHTe HBe~HTe -JlHu.HanpaBM rOBa.v ani pozbawiony wolno ści W związku AaHCTBO.ara cTpalIa.HeTO rp am- watelstwo ścigan.widuj e.rH AorOBOpHllI. fIpH IIpH3Ó-BaB aHE'TO 3a p a:mHT He .O JlHu.H mll!a 'lpe3 lub urzędy konsularne. 3. :Y A GT T P ET A SPRA WY CYWILNE I RODZINN E fPAlliAAHCHH H CEMEI':fHH AEJIA Rozdział I. Jeż e li organ wz ywający ściągnie te TO y'lpe}f{Aemle 3a HanpaBeHI1Te 'pa3HOCKH. Aa ce IIpHn araT nplIHYAlITeJUIH cpeJl. npH30BaHH B qyiK6HHa.orOBopHU~I-ITe ce CTp aHH MoraT alio B THXHOTO. nie Bp'b3Ka c KaKBOro M Aa e Halia3yeMo AeHHHe. l. Koero e npegMeT Ha HaKa3aTeJlHOrO npOH3BOACTBO.

'qprain.. Jeżeli organ jednej trdia~iającej się Strony stwier. Dla ubezwłasnowolnien ia właściwy jest sąd ' i stosuje 3a JIHlIlaBaHe OT lleecrrocn6HOCT HOMrreTeHTHH ca sięprawo tej Umawiającej się Strony.nik Ustaw Nr 17 ..in( o fyuI ' Vv'laŚ.lJ.. '..llOCTaBrfrrO'HaTaT'bWHllTe .a obywa. jak równie'i ' stwierdzi<:' . l.' -: CTpaHa.21 " .sięcY .oroBopmi~a .ej się l3aJłe' B 'ó6cera tra T03H': ópraH. Odpisy tych zarządzeń me .H yCTaH()BHBaH~ i si~ierdźeni~ z~OIiu. je'~fo ' zgon .trzech raHa 'rro MeCTOH{Hre. . (p(lwrą HącM'bIJTTacaKo'MrreTell f Hli C'b.' • -->.•. · Bp. może wydać tymczasowe zarządzenia potrzebne dla RoeTO TpJ-16Ba ' na 6'blle JIY!lIleHO OT lleecrroco6HOCT.lJ.dai~że .wniosek za.Ill~~szkania . ktÓf-il ' powinna ' być ubez.. ~ . ' . ' . ' " . ' ~lliiT6 ' rparH. . ' i" .Jllje. ~ HHH. . .. ' ~' . ~ttbny.lJ.. .. Ha jdedy . B'b pxy 'lHfI f O TepHTopHfI Te ca ÓHJIH C'b3Ilalle1łH..·a · cTp aiI a MOHł~Aa " 2. .TfY! yMpH J1.lIataHe.. . OTrpR Mece~a. HJlH CMobPT . ' "' .oro- 'jest osoba. cifmicHo pasrropell6aTa Ha aJIliHeTl 1 3a- ' BRzosta~ja . " . .oroBo~ drugiej Umawiającej się Strony..KORTO llallellOTO JiHu.oroBOpRll:J.. której obywatelem C'b.'l. Artykuł 20.~nHlll.. _ .(.lleeCrrOCo6HOCT ce li3- rrpalll.atęIii9rU9i~) TJnl. .. li. . .ee rpmHlla- . . . TIo lleJIaTa 3a 06RBJ-1BaHe HGI.ub pobyti!v'f olu:ęgu tego organ q.. eTO c.tJcTBOrOHJmMeCTOhpe6HBaBaiłeto ifa .'l.:1:ynnOśCi ' orgaąowi miejsca zamiesżkania HBH." . TeJICTBOTO Mome ~a06pa3ysańpoH3Bo~cTso3a JIHllia- wolnienia ' przęwiduje" również prawo tej . .' ..\a c. 1.ach' n~e cierpiących zwloki . 2. H no ~eJIaTa 3a yCTaHoBRBaHe J:ęLsN Strony.aTa li ce rrpY!JIara rrpaBOTO Ha OHa3H OT . Poz. ' ..eTO. j.Arty~uł 19.lJ.nellBallcl 6'b. wówczas za. C'bOTBeTIlO rrpH OTMeHRHe .' Artykuł "18. aHO rrpH'lHHaTa 3a JIHlIlaBaHe OT lleecrroco6- o ube~własnowolnieniu przesyła się właśCiwemu organowi HOCT ce rrpellBHiHlla C'blIJ.. .'l.• . \yę.aTa " te cTpkHa..HymH'H 3a przesyła się właściwemu organowi Umawiającej się Strony. zgodnie' 2. 'iIii cM'bp. t: '. YSe'IlOMHl3RSi .oroBOprUu. " 'łHHTO fpam.óbywat'elerp. Ta Ha HerOBaTa CM'bpr no MOJ16a Ha H\HByll:J. 1.:a być ubezwłasnowolnioną. MectOIHHreJICTBOHm~ MeCTOIlpeQ'HBa- ·w}~db.wqwc'iaf Qig~Ul ' iiiiejśca : zim. ' 198 .eCTBO. q'J:ieH .e Umawiającej 5ię Strony. Artykuł 17.Jeżeli orgąń ' drug(ejUma'o/Iającęjsię Strony za wia. P9Stanówieniein' .a ceCTpa- : aq1p. posiępowan'ie o ubezwłasnowolnienIe .a ce crpaHa. HHHOHCTaTHpa.llb pobytu tOBa .ejsię BaHe OT ~eecrroco6HOCT crrope. "' : .a ce cTpamL '. na .pobytu osoby.. 3a OTC'bCTByBam. .. ' ..iiifh·i ' HAll ' flec€ . . obywatelem o. że zachodz ą przęsh!nl~A. a . Urt\d!"fając.. J1P~~Vv'łiisnowolnien. Ha .tm U. / .TTa. była ta ' osobaw cza~ie...a Hit ' t1.aTa .TJHllIaBaHeTO OT lleecrroco6-.­ tzqne.' Orzeczenie . . ' ' . 'le 'rrpe.. PellielUleTO 3a JIHlIlaSaHe OT .AoroBOpTJlll. HOCT. . ."" . · .' . i.'l.'l. .. . Artykuł 21.. ecrroc06HOCT Ha rp ar«llaHI-il'fHa: '){pyrara . '.:amieszkanla lub~ . . HO- .. '): W spn'r'.organ miejsca tIpli cJi'Y'łaa: " 'KólhoHe "f'hrmH OT. .: ..eTo . . . .lJ. . .lla yCTaHoBH cpaK- mieszkałych na jej obszarze os'ób ' lIp~aWnionYch do zgra.'bpmaBa.O oTnpaBoToHa Ta3H . ToraBa: oprahiT rro MeĆTórrpe6nśaB<łHeTO HJIH ' Mecro'{RH- .lJ. CTpa Ha. ". .\a 'ce ' crpaiia.'l.óTBeTHHR óp'raH ' Ha 1lI)'yraT~. Sąd jędiiej lJmawiaj~ceJ się StronyinoŻ:~ uzna Ćoby­ C'bAbT' HaeAI-iara . Uznanteosoby za nieobecną lub zmarłą "...eflbBHH"Ha " op- )ub 'pobytu' teJ p~obf albo ni~~ypqw'ie ~ię . PiPże przeprowadzić .. ce .iony . . w terminie.pyraTa)~óroBopriui.".~ OÓHBJtB3ueaa OTC1>CTBHe. .f ?. . 'łe HMa OCHOBaHHesa JIHlIlaBaHe OT Ile- tela drugiej Umawiającej' się ' ghonymafącego miejsce za. ToraBa~TóH .f·· AOrOBÓ'pJ-1il~~\Tą.gałiHHe > 6H. rrpeu.' .HTara Ha: TOBa . '.l:(oroBOpTJlll. Ha.lg" ostatnfc~ wiadom'ośCi pozostawała przy ': życiu'.ll rrpaBOTO Ha CBQHTa Strchy..HTe ce CTpa- dzi. AHa OpraH'bT Ha IlPyraTa . jest.e JIHlIleHO OT . dO. .HTe Ha Heii- I .twiającej . pt awa 2 . K8HTO H .TJH yl\1pTJJIO.llHJIlilll.eecrro·c06HOCT. . ~eecńoco6HOCT. HMalll.aHllH e 'TOBa JiH4e: . BCPOR .vacho ui nanie osoby za nieobecną lub zmar. . JIHIIIaBaHeOT . ' . CTpaHa. . ilo' Mecr6mHTeJIcisom ' HJIH~-i~CI:orrpe6H:Ba:BałreTO 'ira ' JrH" własnowolniona.a " ".aTa ce CTpą. której obywatelem jest ta . ochrony tej osoby lub jej majątku.'. . . H'l .~ . 'o he p~zyczynę ubezwłasno. 1.. . której dana osoba jest obywatelem.QJIeH20 " Postanowienia artykułów 17 i 18 stosuje się odpowiednio Pa3rropell6HTe Ha 'łJJęHoBe 17 H 16 ce rrpHJIarar do uchylenia ubezwłasnowolnienia.' j w.iiesżkania l. Strony.e~leTo. . ellHo JIHu... .ga H81lalleapeMeHHH pa 3'rropemll~UłHTJ. TIpaBocrroc'o6HocTTa Ha lOpH)~H'łeCKH JIHr. H3Hame . Wp'rzyp~dk.e 3a OT~ fą~:'>albo clstwierdzeni~ :źgo'n~ -Właściwy jestsąd Uii-wwia'ją: C'hCTByBalll. i pzien. OT . rpamllaHHH Ha IlPyrara .lJ. e HJIH ' HerOBOTO HMylll.oroBOpTllll. TIperrHC ' OT Te3H pa3nOpeH{llaHHR ce H3rrpa:lu.drug 'pni~fi sw:~o 'ranstwa. ·2. Umaw:iając. pRlll.sJ~ Stro'ny zanieob~cnego •lub rrpH3HaerpamAaHHHlła . na której obszarze zostały one utwo. ZdolnoŚĆ" 09ób prawnydr 'ocenia się według .osoba.e iIa: yBe~o'MeH.. . ąp'yrara }loroeopTitJja crpaHa zma'rlego: .• .oroBOpTJlll. mając. AHO opraH 'Ha ell Ha.o H.OrOBopHii.. (.ci wy': 6:rg'a'n drugi~J. . " . Ub~zwłasnowolnienie.aHI1H e JIHu..iio JI}{::' u. 3alll. TOBa'iwfvIiIeTeHTHHTJ optail Ha.. rro . 'ktÓrel . wedłJ.lJ.2.el-irlBa crropell rrpaBOTO Ha .-' ." ce.aT Ha HOM- rreteHTHH'ri ' opriłIr Ha.lJ. . 1\10- .rugiej Umawiającej się l~eTO. BOpRlllliTe ce CTpaHH.KoraTb 'crro'peAI1óCJIeIlHHTe CBęAeHI-(JJ TO e 6ivIO }I\HBO . 'lHHTO rpa}f{. as ..' ustępu 1 oznaJnli.. ' " .'l.

. 2. . . 1.: dl:ugi~f Vmawiającej. której organem małżeństwo zostaje Ha npaBOTO Ha . i~'j UlTIawiającej się ~trony. Ch. ce Ą. CHJIfO':IBaT 6paH. .'HlTe ll\leszkania. .ApyraTa CTpaHa. BOA eABHHJlT OTC'hnp'y 3Iu e e. na · J{py1'aTa ~ JJ. crpaHa. qlleH 23 \ Osobiste i majątkowe stosunki małżonków.ara ce sce iamieszkania ~ · .'bpif\aBa : ' " " .[{'hpmaBa. sięStropYi lftórej ~bywate-lami . it\HTeJl. "'{ . HHTe ' HMy~ecTBeHH OTHomeUHH -ce 'ype}KAaT nO . aJI . wJćiś'Ciwy . cnopeA npaBo:ro Ha . HaTa TepłiTopHH JIH~a" IWHTO..pozwtj () rozwód .'hT. z . za. ' 3a p a. 1 ~..AeJi aTa OT HOC HO re3H TlI 0'. pa 3- z małżonków jest obywatelem ' j ę dn e j Umawiaj-ącej się.. 2. będzie miało Sk~ltki prawne ' tylko na obszarze tej Ta 3H CTpaHa HiwaT npaBO Aa nOAaAaT r aHaBa ' MOJI 6a.I. 1.[{o rOBopH~aT a ce CTpaU<1.dej z 'osób ' zawierających małżeństwo ' według 00' 6paI\~ ce npeQeHHBiłT '3a BCHHO OT JIlj~ara. CtpaHHB'hpxy TepUrOpHHTa Ha APyrata J].~y C'bRpY3HTe. Ha Tepl1TOpHrlTa Ha Kowro C'hnpy.lJ. H JI ~I ycraHoBHBaHeą>aHra Ha jących się Stron stosują prawo swego Palistwa. .________~----____--__--__------__~~~Poz . Strony..IlH..\HJIHllI. nOA . Ha repH'TOpUlll'a . . wlającejsię Stronywystarczyzachbwanie formy przepisanej '.[{orOBpPRllI.. C'h.[{orOBopHu~a ce ' CTpaHa. JIH'IHH H HMYłI\eCTBeHH OTHoweHHH Me}f.ednej Umawiającej się Strony na obszarze drugiej Uma. APyrHHTe rpCłH{~ w:ia. 88 --------------------------~-------- 4 .umawiającej się ~tiony. teli.. obo je małżonkoJNie są· obywatelami.suje się praw.'IH H3MeHH TOBa' pemeHHe" aKO HOMnereHTH lUIT C'hA no inne C\lrzeczenie w tym przedmiocie. C'hnpY3w C(l rp ail\lWHH Ha eAI'I aTa . .or oBopmga ~'e óp3na . AHO eAHHimT QT' c'hnpy:H1Te . 3a Jla 6'h.iwTe Ha CBOHTa.:lTa ·spraw . no MOJI6a Ha 3aHHTepeCOB3HHTe JIH~a. TOB a pemeflHe ~e HMa npaBlIH nOCJIeAH~H caMO B'hpXy TepHTopHHTa Ha OHa 3H .. 2.zas właściwy jest sąd ymaw'iającejsię.. ce CTpaHa. Torai3 a "e HO l\~ ne Te HTefł c'b'U." 6'bAe cnaaeHa ą>opivIa'ra.TO npaBOHa JIH~ara.j'a~ ce CTpatia.. ~( rpail'\.<. na . npeJl tiuliTo . ' . 199 . uchy li lub zmieni HoATO e H3AaJI pemeHłieTo C'hrJIaCHO aJIHHeH 2 6TMeHH to orzeczenie. eJ\~iaTa n'y! drugi za'ś. oboje małżo?JćtiWie. ojczyste osób ~awierających.[Jeżeli w chwili ' wniesiEmia !. OTC'hCTBHe HJIH CM'hpT.[{O .'hT Ha · jącej .TlmeHlHłTa Ha C'hUpy3HTe H Tex- Jątkowe ' podlegają prawu .}I BlJBaFle HCK a. Cbup y 3Hreca .3ra ce watelem.n pH pa3rJIe}HAaHeTO Ha ~eJIara 3a -. . który wy.oroBopH~aTa Rl:ez prawo . ąHATO rpamAaHHH e TOBa JIH~e.[OBopH~a ce CTpaHa.właściwy jest ~ąd : j sto.OT ' . HOMneTt>H-.poznawania Ha JJ:órOBopH~ara ' ce C1:paH a.Owcza's właści\Vyj est' ró~~ mHTeJICTBO Har. Artykuł 24. 3. . wyda H. .wa ocenia . ' Do ważności małżeństwa zawartego przez obywa.rnają ' o~i .[{orOBOpH~Hl'e ee CTpana . 3 .~JlB.ę pHl'0plHrra iia .cITJ . przed . Ha ' HORTO Ii. której osoba ta jest oby. jeżeli sąd wlaściwy w myśl ustępu 1.ce CKJIfO'iBa 6paHa.~a p a3 BOJ{. no 3aHOHOAaTeJICTBOTO Ha rl 'nie to.18a jącej się Strony. . AHOB l\10 l)<leHTalla n peJl.[{oroBOPlJWa ce CTpaHa . takiego wniosku według prawa tej Strony. Materialnę ' przesłanki ważności małżetlst. się Strony. 2... yorma zawarcia małżeństwa podlega prawu Umawićl~ 2. obywatelem(fr ug ie f Ymawia jącej się 'Stf6I1y . Ai<ó ' Afl aMa Ta .. APyr. . C'hupy3H ca rp ai-KAa.~ozw:4dpodleg a'~ prawu Ter lfma. e AOCTaT'h'IHO Ha . ' nlez:sąci<ltnig ie j Stwil'f.cwie..lI HJllł " ca HMaJIH MeCTQiImTeJICTSO B nOCJleAHO Bpe!\fe .jest' ~sąd teJ . : . " $trony.lO Ił C'h. rozv(pdu. l' : JeŻeli. Ha Homo .e rpamAaHJHI' Ha eA- .w.a ce CTpaHa.jącej się Strony. ~ .: w ' .[{orOBopfl~aTa ce CTpaHa.[{orOBOpfllll.naHH B M()j\fewr. . ~ą'. rpaH\)l. <Popl\1aTa 3a CHJIfO':IBa He 'Ha 6paH ce nOA'iHH.JaK-oHa której'. 2~ Jeże li ' jed~n. opraH. . Rozwód • .'J. TeB e CbA'hT.' ~-' .. npaaara Ił 3aJl'h. są małżonk. 1. :.HTe ce crpaHH npHJIaraT npaBOTO Ha . ąHIITO C'hA e H3AaJI pemeI-lHero.-a: Ha npeJl.lJ. lIJ. y pemI\ a nO npClBOl'O Ha '. JIBHBąlłe Ha }lC@ 3a . . npeAnHcaHa. której' obszarze małżonkowie '.. Ha -KOHTO ABaMaTa C'hnpY 3H HMar ItJlIłCa' lł'l\l<1JIH MeCTo.. ' HlVIaT mm ca HM aJIH lVIeCTOlHltTeJl CTBO ę nOCJl e}'VIO BpCMe. ::-i. ' 'I Artykuł 23. Sąd stosuje prawo swego Pań. HOi1TO prawa Umawiającej się Strony.CBOHra . TOBara ' IWMneTeHTeH • " obsziJrze kt órej ol)oje plał iion.ne BaJIHAeHópaHa.:.Ll.~BbA'a e ' KOMrr ereH·- . l. Umawiającej się Strony: której sąd wydał orzeczenie • . CM'hpTTa. 4 .'lara np"l Bor o Ha Jra :m JloroBopH-' inają miejsce' zamieszkania iub mieli ostatnio . " Prąwą i obowiązki małżonkó~ oraz ich sfosunki ma- L .CTBO B nOCJleJlHO Bpel\le. obywętela'mi Jed'n~j . ' Umaw'iającej się Strb"ny.'l. Stw .or oBopmua ' ~: '. lVL-aTepHaJlHHTe npeAnOCTaSHH 3a BaJIHAHOCTTa się dra ' kai. Pa'3BOJlbT ce .'w tym zakresie \vłascLwy jest sąd Umawiającej się Strony.j. Zawarcie małżeństwa.proBOpllllurre ce CTpa'Hlf. Na wniosek osoby zainteresowanej sąd.-- .kti\vje" mają lub IjtieH ostatIiio eC'hJ{'b1' Ha. npUJIara 3a/m- . Artykuł 22. . się Strony.' jeden. \ >. dla . . ' ąnigiząś oby-wateiem drugie j Urna: HaTa OT . dał orzeczenie \vymieDione w ustępie 2. l H:{AaAeAPyro pemełlHe no B'hnpOCHre Ha rOBa ~eJIo.orOB(jpfluta ce Cl'p aH a.a M . .stwa.' " .. a APyrHHT e ' r pamAaHHH Ha . miejsee ' zamieszlcanIa~a~ obszarze TeH 'Ć'bA'hT 41a r a:ni c\r paH U. HaoTepHTOiJHHTa Halwrl'fo c~np y ~mTe UM. ° naktó'r e j obszatże" 'małżonkowie mają ' lub 'inieli' ostatnio miej- ttreHUfl l{Ol\1nereHTeH ' e ' C'bA'hT Ha J].' ~: . P? r02..e: Umawiając ~j .w. CHJIlO'IeH OT rpaH\AaHH' Ha ef(Ha OT AorOBópHU~HTe . małżeństwo. ' C'hJ\'hT. m~łżonków "ljesl obywatelem jednej' . Przy r07poznawaniu sprawo uznanie osoby za nie.H a opaK. A KO C'bUlHTe HMaT MeCTO- .•:'. . OT OTeąeCTBeHo. w ówc.lJ. KOHTO 'CHJIfO':IBaT 6paHa.06HBHBaHe obecną lub zmarłą albo o stwierdzenie zgonu sądy Umawia.aHHH' Ha. a .sżenia. miefsce'. CRJIIO'łBaHe . Orzecze. .: JeŻeIL .CTpC\ Ha . 4.OrOlmpHU1.\" zawarte.ara Ha ' . H ce npu.i -~ 'miejs c e ~zami e szkania.)ziennik Ustaw Nr 17 -.:hwili wni~ siel}ia' pozwu o rqzwod ' Ta 3U .o J{aHHH aaAPyraTa.'~.

. " ... Do określenia właściwości sądów stosuje się odpo.wiającej się ..A'bT' ~a' Ta~H' "fk:~~ " ": ~ipa:!ła.l\HTeJIH . " OCHf!OB1łBaneTo: ce: npHiIa'Pa .prżypadk'u . '4.:::Hj:UfTpi{ pa~:pel:UeJ1:ł!e ' ł1a · l\OM:neTeH'rHń~":.' ...na jest ' Jego " :lgod{l~ .aH~ ·e·" HOMnel'eHTeH ' o~P::::':. ' __ e OCłłH'OBHTeJIHT .l\eHCTBHTeJlłIOct .igQd'cl' j.nOPOBOp5I~.: :.~ .' : .l?a:.. któ.'.ązania przysPQsQbienia..··:. .ęJ.t ej .oQbszarze jednej Urt1aw:i ając'ej -is-ię'.A'bT Ha AQ . .. HeC'b~eCTByBaue H He.r'?"I'H'l' .1. Uniawiająrej ślę Stro. -e~łbBflBa:HeTo. ko!)ieczne jes~." 3. " Do przysposobie..ietmi. na "której obszarze m~lżonkowie..egQ llsl-awowych przeds.·BH. . H.. k-~órej 9P:ywateleIll jest dziecko..' : . .:~?~. / ' Artykuł 28-. -C'-:6npY3!'1ie :.:"~~~ zezwolenia.y. Qby~atelem drIJ..llQHTe' mł : J. AOBifB<?::. 3aK'OHHHTe rviy~f'ripę)tt :.. . ..~ ..l\e~a." .f. " JlaraI C'bOTBeTllo ' H' :. . · " .. B~ MOMelłTa Ha OCHHOBfIBaHero.-geżel( wedłu'g prawa ' U'mawiającej 'Się' StionY. . " ".uł...PQdlegają Ta.: CTalhl:re'Jm . " dr.. które należało 6paHa 3a He~eH:CTBHTeJIeH nopa~lI HapylIIeHlIe Ha npe.· ' ".'~HH:ro· rpa!RJJ.H' o~ '\."ajjHHefl':3'. . podlega pra. ". '" miejsce ·zamieszkania. pI:ocesowę mufą ~m'i~J§i:e' ~amiesz. -' .i o.nia: stQSU je się pra\\. tepI:ITOpmlTa " Hą' . ·tI peAJHj:.' '. '"y~:::~.r/. .~.: PQprzed'Z~'lą~ychllstępQw s.eTpaH:r1.-ll-p.:.'~.. .KQMuei'eItrfH e cpru:o C''b.Y~ ". OTHome._ .ołiywateH~-nl 'jesl pi~Ysposa.. . 'lHHTO . . ' " . .~ " .Ap·yr-H-H:T :.et się Slrpny. . . :. ' • ~ . ·_j·O.f'hT )laCItę:'Y.:l!.o~.' . .niQ do 'roz~i.. .JJIeH 26 Stosunki prawne miqdzy ' rodzicami-a (]zieóni Qraz usta:. YcraHoBHBaHeTo Ha C'bru:ecrByBaHeTo HJlH Ha He- uznanie małżeń8twa za nieważne z powo'd u niezachowania C'bru:eCTByBaHero Ha 6paHa. jeżeli ' dziec~o pTzysposahiają_'..." " zastosować zgodnie z artykułem 22 ' ustęp 1. Strony.tii\v:~ci~\ ('lub z:ezwolenłewła.~'He66xo1(I~1'.. no npaBOTO Ha '''~: :_.IęTBO B~""PXY.-'~H9. Ha 'Il\eH 24.H4C . AOf. muno" Ił YCTaHOB~BaMeTO ' lif ()CIlOpBaHeTOHa6a.' -.':'B~ 3·aI:(ÓHliTe .ąHHą·. KaKTO II npH3HaB3Hero Ha . npH CHJIIO'-IBaHeTO My ce rtpeu.AB.. ca.. 5. . : H'H fI. Y CTaHOB5IBaneTO na C'bru:ecT:ęyBaHeTo HJIM He.noro~·opstiliaTa :C'rpalła.~: ' .QT C'bIlp'Y3-H'.'.jest!ówni€isąd teJ :Siron. 3a He~eHCTBHTeJIeHnOpa~H Hecna3BaHe_ H~ cpopMaTa ...' ..' maj. "'.H:H·łJ::: ._.. ".ri.:' .. .1peXOAiiHTeaJiHIIeHce npH':.a · ijci·' o'CHHOB·rtBi:ufeTO~ Bc'jJy~ .ma.tub .._~ą :-.tJmawiająlZ.".~iiHf . Do .. ..... HoeTO e Tp~6BaJI~ . Stron~.:. ' .\:~:~~' ". Istnienie. '.Q: Umawiajil~€ j ·~ l.'. Boro. :ł. A'.RBa.pa)1:r: : ąHHTorrraJKA3H}j. "" .~ .:".:'Ae~e'r-0?-ce'. >:!.' . ctPi.- Ha HORTO e ' npam~aHRJj ': ' . nOCT3BHHTe 33 CKJlIO'IBaHe Ha 6paKa ce ypeJR~a no npa~ . .eH5IBa . ~· ..' . .'~' 2~' A'1<o' .· p. prze-w'idzia.ę: rp-am..-:'}' ny.-< 2.. ' . /. je.ll. . ~ -_ . ' .igod·y·. '. : .'" '. : . .\l a:. 2~' AHO IlO' tr~a:~QTO .:' :. uznanie małżeństwa za nieważne' z powodu naruszenia prze. nieistnienie ' i niewalność małżeństwa..Ro~rrereH:TEhr' :e': opraHa . Ha 6paKa.. '.!::. .. :""' OCHH6BBBaH~" " ' -'.gan . słanek zawarcia małżeństwa. 1{J~lI'If. '"..:' ' :.. oHa3H .~łaŚG-iwy. :'. 200 Artykuł 25. npH .-::e ' bCHłloBHte-J)ijTB . ó~. ' ::~.. " winny ' ąyĆ' dopełnione warun)li . się strony" . HM'a-.. ~ .l\" ~yra't:a A~r"~·E.HHOBJH~e.ĆKBa Heto~Q~ '. · .czas .." Ha . : •• .aTa će ópaH.:::. ce " H3H.ul!':'~fl~~:pe~e!1H( ' ·' . ' ee~iC:T-paM'H.::~... /.s~~::~ rych ied~n jestoby'watelem jePł1e:j lJńi~wiają9ęj .npęJ:l:BHl\eH 'B :..~ ' ' k~nia na .~' :obywatelem jest przys. ."lnienia małżeństwa oraz 2. • ' . dziecko. . której 'obywateleJjl jest CTBOTO Ił MaH'-IHHCTBOToce ypeJR.: '. <.. :" ~!_: .1 ~ .~~~ .1' CKJIIO'-IBaHe Ha 6paK.::.r .:~..~ . " '-. . 26e 'KoMneTeHTeH C1>.l'lł'a.". ·01::::KOłJ.. ': .jP:~łił{.ieraniu podł-egaprawu Pailstwa.{.. > . (f .~:~:. Artykuł 26.OBo:pRu~ą~ae'Tpatia:... 2.". o'C.eTe.AeHHB' 'IJI.:.npHJIaraT C'bQTBeTHjłTe pa3IlO. " ' '.mć:ideł~zyń!itwa . Ha "'. .. ~~:::.po~a biany! wymaga.:~ . ::K~ó:reL:'\' ·. .1Q. " j• . rpąJRAaliHiI-::.... 3·:.~".' p~~H. ' .".' .toosunkl ' prawne 'm:iędzyrodzicąUłi ił dz.npeJJ.. ':.n'bpmaBaTa~ '-IHJlTO cpopMa e 6HJIa npI-WdrKeHa .1. c'hwili przysPQso. ~ .m<lłicmkowie. Toi'aBa .st sąd _ Umawiają<. :. . .' .dtO:Bop~hlara .> ~ < •• -:~'- . -: .. PQSt-ąnowi.::. " . ~.le :. wiednio postanowienia artykułu f4.emeHHe 3<r 'IlpaBHJ1Te .u:~:aT:a )~brOBo'pflll~~ ~:c. : : _. UsŁalenie istnienia. Kaino H npI:I3UaBaHero My forlJlY pIZy jego zaw.' .: Ha 'si~' Strońy....fT9 ..:-'. .*:.:..to.{)dp0Wiep. .-fla. ' wb'W. Ustalenie istnierJia łub nief.ij:~Ce... .~· . .paBoTO ..· prawul!ej Umawiającej sięS~rlJn.[(orOB.~ .>\. w artykule 26 właściwy. .AamU~ e ~eTMo"_ . _ .aT~ te . ' .e(1i~. ._(· reg'o formę zastosowano przy zawieraniu małżeństwa..g iej. no ):le.~ : .J .~._'o .biający W.3~ H3)1.::-~~. HOH'tg .:...A(:iH .· q~ ":·It-?łr!>PflJJfa '~npH ·Cl!ą~aił:ę-.neua:.. VI sprawaćh Q przysposobiel)ielwlaściw:y 4es.ligLzaś .C:h·rJI:i:l~He ·RJ. ce .:?. Ha-~~.:~-' obu Umawia1ących' się' StH?ri. . 1. orzekanIa o sto'sunkach prawnych ókreślonych '.a· JlBe1'e . : -. no O'i'JłOllreHHe . któr~j .-." . TepHT()r)Hfff~ fła ejJ."l·ąTa:i 3a · :QCHJłOB}1B. ypl:a. '<'....: '.wu...' " .q " ".' TeJlCTBO.Op'Hi!Ja·:'~T.~. ' . .i.1IRT. ę .r)" Pa3Ilop-e.~ . . ·-:t S. 1. w'. YC:#'oBiili1:a. •~":/ . 1.'. której obywatelem jest przyspO'sabiający w : n·paBOTO :Ha .' .ij'aH}nt ' f!._<e~~. ' ce CTpaHa.eC'fHO >I~ĆTÓ}łn{~ ":~i . PQ..~ l.1!M :·C'bBM. cTpaHH IlO npo~eca HMąT "MecT<)/'R.IH·~. e~i. .o~<Ha-.a. roBop~UJ.aB3ne Ha p.'}la '·.l' : < '1'. Ściwego " oJganu" .f. 3...3a OTMeWIBaHe Ha OCHIłOBflBaneTO • .pe. '..~ " :": . '..t ·o.Aerero.~.:Przy~p~sobi~ie.. n:paBHHTe OTHOIńeHH5I lVIem~y pOAHTeJHITe' Ił '.lub .:: ~ł~''. ił~ "'.eliu.JJIen 27 . .r. " . .eL slę SJroriy.'..s:. npaBOOTHOWeHHJI MeiKAY pO.- .' ... ·~cT. Jeżeli Qbie strQny.Aar " no n. 'IHfłrO rpaiI{.~ ..l :łub' mi'e:l. . .1ii\laT ~łJ.:nOJIy~ął!aH~To 'JłCi ralio?a .. C'b~ecTByBaHe.. lllb nieistnienia małżeństwa oraz 1.blenia. prawo .oroBopRru:a -'_ .Ha OT.. 3a oIl'pe~emlHe lWiVIIleTeH~H5ITa Ha C'b~HJIHl~ata . lenie iitprzec'zenie " bjcoslwa .rJI<:l:~lleTo:' ł{a. ·itO:Melł:r.~!.o·pffru:J!..DZlennik P~taWl\TT 17 j . ' ' :' : H.~a 6'DJ{e npHJIOJKeHO C'brJIaCHO 'IJIeH 22 aJIHHe5I 1.~wili ' p:{ż'Yspos·(jbienJa.i ' wspÓlne ' _. . . .t~zymanie lak. ' - l.fós\'je ' silL . ttaił ·:. '. ~:~:­ nyin w ' ustępi-e ' 3 właśdwy ..../ ": . 2.G.'-"..' :. 3. -...rait. C'bru:eCTByBaHeTo Ha 6paKa.jest 'organ .Te:.1.l\-.'kt·(k ' . prz~widii<rne erze~ .. .H .' .~:.

.taHltll Ha e.lie nie ze swoim pruwem odpowiednie zarządzenia tymczasowe. a także o wy da·fiie zarządzeń neTelITHHH opraH Ha .orOBopHllta.. H'bAeTO llI.ia BOpfllll. B HeTbpflHIl. których małże'ńslwo zostało rozwiąza­ MeiH.!ly HClCTOHHHKCI · 11 JlIUle- .iającęj się Stro.~a. : UmawiaJące-j się Strony. HaCTOiiHH'łeCTBO H ' nODe'lHTeJlCTBO Altykuł 30. której obywa.AfHHH Ha eJl. -B CJlytIatł Ha He06x~"~HMOCT .::tHa.. CTpa rla. . gdzie Dla sprawo\vać · opiekę. ce OT rpmHH. e npaBoHMalu.- HOBHB <ł HeTO Ha HaCTOHHWleCTBO H 3a fł~.xpatKJ~aHlłH ~ HaCTOHI'lHK'bT ' " . RoeTO e rpa n{.1a H3.!la . M eCTom:wi'eJICTBO HJlH MecTonpe6HBaBalle re HClMl1pa niu opieki'i o wydanych zarządzeniach. Artykuł 31. .!lpyraTa . .. .. qHHTO rpam. w interesie osoby..ec ga rpa JKl.3wiającej się Stroriy. Obywatel jednej UmawiająceJ się Strony może I>yć 4.eHHHT opraH yBe.or·o. wlaściw~ jest prawo Umawiającej się H OCHHOBeH. 0.Ta OT AcirOBOpHUll1Te cTpaHH.HHHH H JIHlI.ubrOBOpHU..lII OTJlaniue C JlyqCłH ~iaCT0HllHqeC~ k\lńczy drugiej ..OlVlH 3a TO Ba f1ac:rOHHHqeCJ1HH 9praJf lIa J'arl H )1.!ly OCllilOBihe.naHHH.orOBopHIlI. . KoeTO ce uym·.!lJleJHall\O Ha HaCTOHI!HqeCrBO..10 B.!la. 2Q1 PQZ.lH . rOBOTO yCT3HoBHBaHe lL~e6 Fh. 2. Opieka' i kuratela. Jeżeli ()sohab~dąca olJywatelem jednej UmawiająceJ !:. . 3aA'bJliKeHHeTO 3a npHel\1aHe H:!CTOHHf'lqeClBO ce · Ull1. JlHT OT npaBOTO HaJJ.~. l. nO.re cTpaHa.ące jopiece. C'brJlaCHO CBoero npaBO Aa liaAi-l. 2 .'łHeTO .l T nę lub: unieważńione.lWre CTpaHHca lfOMneTeHTHH · OpraHllT·e fi ce której cibywatelęm jest osoba podlpgająca opiece. Dra obowiązków alimentacy jnych tniędzy krewnymi 1. HH pU3n.e " TOll e ' AA'biHeH He . 1. OT 1'03 H opraH oCTclBaT B qUla .lI11owiony opiekunem obywatela drugief Umawiającej się HH Mome Jla6'b. .T1H MeCTonpeÓHBaB a He Ha TepHTopl.n. OT J]. l.naH:i1H. której miejsce zamieszkania IUQ pobytu 3a ynpi1JłmRBaUe Ha HaCTOHHHqeCTBO.ię ' według prawa' Umaw.o .. 2. .. eTO.'l 6 . ustanowienie ·bę.leMaT Ha.aH ··Ha eJlHaTa )J.. . W spIawach określonych w ustępie 1 właściwy jest 2. y. ~~ _.01'0- telEim jest osoba potrze bującapieczy~ Do czasu ' podjęc. 4 JleH 31 . .HTe ce CTpaHH e 6HJIO ' yCTaHoBeHO Ha- .AOl'llHSa HaCToHrm4eCKHH oprali Ha JIOrOBOplllll.:jelVl~H. .!la ynpall\ Hl'1Ba HaCTOtillH'łeCTBO Ił He. ..orOBOlHIlll.ny pOJl.!la ce 06'b pile / "'bM . Stróny o sprawl)wanie opieki. yBeJl. HHHT opraH .. 3aMO JI. Komo H\HBee npaBOHl\1aU10TO JHllle.!l I'pa. której obywatelem jest opiekun. KOHTOHl\l~ll\leCnpl\H re JI. pa :mopem · . JłHIJeoro .n.l osoba uprawniona. W sprawach opieki nad obywatelami Umawiających 1. Organ wezwany zawiadamia organ wzywający o ustanowie.r.a ce CTpaua.p hllll{CJ oraz między osobami. 31W roił fi\lł­ ~. Ha ru>yra'ra .pe\e- ..eTQ. '"!. jak również między przysposabiiljącym H JlH OÓHBeH ' 3a HeBaJIH.. .' MOłKe .atelem jest osoba \Iprawniona.neH.orOBOpmi\aTa CTpacHa.eHHB3 C'brJlaCHO npaBOTO Ha J].- pbywatela jednej Umawiające} się Strony.lJ.. OpraH'bT Ha Ta :H1. daną opiece określas.! się. .W ćlHl(eTO nO. o ·tym or. . ~aÓanH() na g.a Ta CTpal-la.OTO Jl·11 ue. Bee Ha repHTopHHTa Ha .a n opiekuńczy tej umawiającej s i ę ' 'Strony. fłR Artykuł 29.'fa .' CnOTRęTIIH BpeMeH- obowiązany jest ' jednakriieżwłocznie za:o/iadomić: . rpall\AaHim ' Ha eJ\Ha oTJloroBOPfllll. 133He Hapa<lnOpeH\.an- lI.l Umawia'jącej się Strony.JJIeH29 ÓbowiąZki alimentacyjne. Artykuł 32.orQBopmUa ce CTpaHa .Ha się Strony. znajduje ·się· na obszarze drugiej Umawiającej się Strony.. npHJIara ce npaROTO Ha AorOBOprllll.B@pfl. '. qHHTO 6paK e UHJI pa:npOrH . Ha Tepl'lTOpllHTa H . ' BpeMeHHlHe . 1.. npaBOQTlIOWeHHHTa l\1em. 3. npell. a· Jego. 1.Ae..!laeIll.npaBOTO Ha crpaHaTa.HTe ee corpa- ""<"-': . Ha/no H . Orqan · opiekuńczy ' jedne.orOBOpHllI...!lpyraTa J]. 2.. . tej Umawia iącejsję HHHHa APYl'aTa JJ. VV razie konieczności podjęcia czynności w interesie 1.. . -'" .!laHHH B HHfepec Ha JlHlI. no OTHOllieHHe Ha 3arrbJIIKeHHHTa 3a H:1Jl.oroBopmll...~ ~ . TO.za-. org'a n teJ ' Strony zawiadomi nie.. Obowiązek przyjęcia opieki ocenia się według prawa 3 .nlla. ' W przypadkach me Cierpiących zwloki organopie. -_. . ' któ.!leJlaTa .{a- ~: ~ Strony.ClTHc:rpa- Ha. opraHbT lUt IWHTO e H3JHa'HiJl HaCToHHHWbT.~a HCłCTOHllHqeCTBO Ha.Ll.a CTpaHa. crpaHa 6e3 OTJlUrHHe yBe. Dziennik UstWN Nr 17 ~ -:.!laHHH e . 4. jeżeli zamieszkuje na obszarze. przyspo~.. 2.orOBopmlla CTpalla 1VI0. na k~órej obszal'ze zamieszkuje e Ć'bA'bT Ha JlorOBOpHU\aT a CTpaHa. CTSO H.. HYH{- przez ten organ odmiennych decyzji pozostają w mocy .. .Umawiającej się Strony może wyda ć zg0d. 3aJfbJlIKeHHH 3a H3AP'bIKKa. S"~ zamieszkania lub pobyfu znajduje się na obszarze drugiej .HH opraH 3a yCTa..a ce C1'palIa.i dżie k~rzystniejsz e !ila osoby podlegaj. :iJ'bPXY TepHTopHHTa Ha . .FIJHH FI .a c qJaHCl. 2 . no . której obyw.tUIll'rO rpam~tmlHH e JllIQeTO .~ . .orOn(')pHlI~a rej (jana osoba Jest obywatelem.~. t.tli. . 2. t.e TpHóBa . HaC'foHHH'łeCHHflT' Qp.OWBOpHllI.JI~a .e.!leHHTe 'pa3- nOpem.nt'H 30 .obi(Jnym.. ee S. qHHTO rpaJK.opem. ARO B'bpXy JIHlI. Stosunki prawne pomiędzy opiekunem i osobą pod.eTO Ha .j~Ta Ha APyrClTa iwłoczn'ieorqan ~Jopiekuńczy tej Umawiającej się Strony. wskutek później: .ny. może .!leJlaTa nOCoqerm B aJlHHeH 1 1-i0MoereureH sąd Umawiającej się Slrony. . · .!lOMHBa MOJlelll. nad kl0rą uslanówiono opiekę.O Ha HilCTOHHH'leCTBO.lst. KaliTO H lVIelK. jest ósoba potrzebująca · pieczy. 06a'l.!le Ua3HaqeH :Hl HaCTOHHlłH Ha rpam. 'łHHTo:. nplWC\I'CI . KOM- . .!laHHH.. Koero e nOCT3BeHO nOA -HaCTOHrnIqeCTBOCe on.której organ wyznaczył opiekuna.npyrH pellleHHH rządzenia ' tymczasowe.a. qHHTO rpam)l<tliHH e . zwrócić się do wlaściwegoorgami drugiej LJmawiającej się J!ae OT npaBH a <laU. . JJ. /.. . ' no . któregonliejsce CToI!l'lHqeCKH l'vlepKH B Hlrrep.• : .le nO-H :lrOJlHO .!lJleiKClIlI.Stron właściwe są organy -i' stosujt> się prawo Strony.!laHHH .lHTa. tłHi1TO rpaiHAaHHHe JlHl\erO. której obywatelem. Y..C\Ta\ -StJOny.. ce eT . -Strony.

·q paH3.Qdwołania t estamentu.Jlara!~ ni!) do kurateli.laTe. CTOHHH'1eCTBO. . 2.. Ha.oba poddana opiece .[\H8 OT . AeecnOco6- prilWO tej 'Umaw'iającej sięStróriy. TaKa . Jeżeli6"soba.Bopm. .IUI opraH.a ce CTpaHa.oroBQPRllI. .opiekęmoze żą'daćod właściwego organu .~ pem!' C1 HlUlTa.' ' . . " 7 • " . HOMro ynpaiI{H}ł':.llaAe pa 3 pemefłHe 3a CH. .drugiej Umaw'iaiąd~rsięStrony.APyra'ra. faby \istanowlł osobę do za. tek na obszarze dr1. YJ/eH34 ".llOóHB a1 BbpXy rcpHTopJUlTa Ha . TIp. . KoraTO TaHOBa ce · H:mCKBa OT npaBOTO Ha' Ta3H .LTJeH 36 .HH o6cer. Hac~~J\cTBeHH AeJia . raTa . na tych samych warunkach Ha HacneAcTBOTO B'b3 OC~OBa Ha j 8KoHa HnH p a3 nopea~ i w tY1)1 samym zakres~. : ' o . .eCTBO. ..1e. . jak 1.uorOBOpHlu. " . H yReAOMH 3aTOBa MOJ/elll.e-' wzywającego.10rOBOplłlll.lJ. Opiekun sprawl1jeopi~k'ę zat·ó wnonad osobą. P9stadamają. . '. 3.uorOBOpHllI. --He3aBHcHMo- osoba przehywa ' lub gdzie znajduje śię' jej majątek. 3anemaHHe. niezq leżnie 09 . rpam. :. może żądać od organu drugiej Umawia.}~jej U ~ia~hljącej~ię ~tro~y" wówczas cTpaHIi HMRHMYllI.lualłueTo. . . ...: ci}.l ilPytaTa" or·ga. . .u.' Państwa. no C'hlllOTO npaBO c. . podlegająca ) . Dziennik Ustaw Nr 17 .llaHHH eJ/HUeTO nOCTaBeHO nOA HaCTOHHH'leCTBO .llHllH OT He)lO- .a ce. I:aH. J/aranpaBOTO Ha cB9RTa J). 1.. I'j. B'bpXy KoeTO e yCTaHoBeHo HacToH-' prie. 'Ą'ec1hl 9 tego HO. hOHTO l\lOraT Aa ce Bl\1eCTHT B 3aBew.TJ CTBOTO Ha . . . .HTe yCJlOBHR H B Cblll. '· . ' '--: ' '"~ Art~ kiJ:ł 34. Artykuł 33.. " . ści pr~wnej i zqolności · do czynności prawnych stosować npH npeueHHBaHe HanpaBocnoc06HOCTTa H. tłlfl.ę. Strony.. Pa3nope. . . tego.uorOBopHqHTeCe CTpa~ konywać rozporz ądzeń na wypadek śmi e rci w stosunku do.e.HT.a CTp'dHa.ykułów· 3~33 ~tosuJe się . .a". .TJ lłHerO Ha HaCToi:f HH'1eCTBOTO ce C'IHra 3a ' H-3~ . . T03H opraH Hee ynJ/'bHOlVlomeH· Aa H. Pa3.oro. ·'1HHTO rpaIH.H B'i:._--------------------".1HT OT ' 3ałW­ kodawca w chwili spor7.aT ce CTpaHa.! . .. HlleTO . '. organ. e ynpaBmłBa.ralJ~H rpamAaHCKOTOC'bC'rOFllłHe ·Ha . osoba.'bpmaBa . QpraH'bT. Ha e~lIaTa . B'bpmeHO cJ/eA ' · KaTO 3 aMOJ/eHHlłT opraH ro npHeM~ . które m o ż­ )l <l HHH e ÓH_TJ H.EJ.~ ą C'bCTaBHHe H 3a OTMeHlIHe Ha rów'ni e ż skutld · wad oświadczenia woli ocen ia się w edlug 3Cl.l02 . CTClT'bUf.lleJ/ II -' .llaB Cl T p a:mopemAamUJ no CJ1y'1aH Ha mienia żnajdującego się ńa obszarze drugiej ' Umaw iając e f CM'bpT . HeroBoto HMylll. któreJ obywateJ p. K3HTO rp am. CTpaHa · bywać TIdObsza fl. " Artykll~ 36.r1 \HaCTOHHI1'leCTBO Mome Aa HCHa OT ópra. :'.CTB6 B'bpXy TepHTOpm!Ta H.ństwa.' nPHH~}mH Ha paBlłonp~BHe.BenwmJe .oroBOplłlll. .n s.. " " • .-~---~_." ' .. 2.ądze T1ia testamen tu.\amil alHlTe Ha e.. . \ Testament. gdzie ta JIHuerO. A8HH51 no c.Ha TOBa - drugie j Umawin jącf! j się strony. . HaCTOHHHI{'bT ' ynpamHflBa 3alUIHa KaKTO B'b:jJXy i nad całym Jej majątkiem. .\a IlpJ1. 1.testamencie. której obywatelem jest HOCTTa Aa rip»iIara npaBoro Ha Ta:3H . rOBa. . . LIJ/eH 33 1-. Cno-co6HoCrTB .o-rseTHoH 3a nOne'lH:reJICTBO . Sg" ~----------------. tIWIeCTBOOT o"praHI1Te Ha eAlła OT . . Ha APyra'-ra ... .ny'laH ' Ha Cl\l'bpr' npH C'blll.'e drug iej Vi-n aw iając ej s'ię Slnm y pra wa ' l\Wl'aT j.Ba ' HaC 'l'OMHH\H~ CTBO Mome Jta HCKa or HOMnereHT'HHH" :ep':" 'f:ządu tym niaWki~!U. r .3- moż!.R. .ruoą-. .. TOBa J/Hue.a cTpa~ os.llaHl-ITe Ha Ta:3H CTpaHa. stosuje prawo swe go 3.. Przeka zanie opie ki staje się s!wteczne dopiero po przejęciu Ha Ha . TepllTOpH51:ra Ha APyl'aT3 . . o~ 0 Artykuł 35. • . wymaganeqo według prawa tej Umawiającej ' się Strony.uorOBOPJ'lll\t ce CTpaHa H My~ccTBeHH npaB a no n'bTH rządzenia na 'wypadek śmierci ..ce H1:u\>I i·q5a . H a 33Be. KaRTO H npaBIHłTe nOC. ToraBa OpraH'bT. .uorOBopHll~acę :crpaH3 AaOnpeAeJlH .prawujący ' . jest jednak obowiązany w zakresie oceny zdolno. 'jak 1.pra~a określa ' się r. któ. .ll. Zdolność do s p orząd z enia i . majątkowe w d~odze dziedziczenia z mocy ustawy lub rozpo.iulue 33 yIipaB~l ei1l1e Id'a TOBą·mvly~eC'rBó.lO JJ.llpyraTa . .ion~ opieka . sprawował op i ek ę . aTe~fJ 51 B MO!\JeHraHa C'bCTaBflHeTO na zamieścić w.· BaHe Ha 6pai<.oz d z i CI ł H. jak obywatele tej Strony. odpowied. · rej .tJHllero npe6HBaBa ·HJ/ HKobAe . ) .6HTe Ha qn ei'lOBe 30 .rtamlTe . Poz.· • o.a raT'blllHO ynpamHJ'lB3He. AKo J/HI~eTO. HH l\'lOraT J\a H:3.. .. 'Sprawy spadkowe: . Organ. .uorOBopHwa ce CTpaHa Aa ·npi1eMe na-' pr7J!z organ we:twany opieki i zawiadomieniu o tym organu CTOHHH'1eCTBOro 3a nO-H. t. który dotychczas J/HUe e 6HJ/0 npeMecTeJI o B'bpXy TepHTopluna Ha APy7. '1HHTO rpamAam-nr e J/H4eTO HaMHpalliO · ce nOAHa- .e ypę l-KJ\3T pa3no. który przejął opiekę'. 'XB'bp. jest .e. npfł.33 ce npH. Obywatele jednej Umaw i ającej się . AaBa peweIHłR 3aCH. prawa Umawiająs ej się . ' : . .' . .pXY UHJ/OToHMylllecTBO. '2. . .uorOBOp)HI~a . ąHHTO rpam- . l. opieće·.1cJ/ e .e. o o" : ~ o. Postanowienia· .o.ownież rodzaje rozporżącheń.. no OTHOWel/He Ha HMOTH Hal\mpaWHCe B'bpXy się · Strony.Otly'Watele jecJneJ Umawiającej się Strony mogą na.. . Strony mogą do. .1J.z brgan · Jednej Um awiającej I się Strony. . 'nad' kt'ó'rą ' zostdł~" ~'~{an~w.-j . 06a'1e MO/He .obywatelem.[{orOBoprm~aTa CTpaHa.wydawania orzeC Z eń dotyczących stanącywilpego tej osoby..- szej zmiany mIe jSCa zamieszkania prieby wa na obszarze CTOHHA'1eCTBO. O" ~ . HOMTO e npHeJ/ HacTM'IHH'1eCTBO. . OIgan ten nie jes~ .rawowania . ce.. K'bAe · .. jednak udzielić żezwpleni'a na zawarcieina!i... Oprał:l'bT IWHTO AO cera jącej się Strony pr z ejęcia opieki do dalszego s p. m był spad..JTe Ha BO. 2..Aa .fJeB :' HBJreHHeTO ce onpeAe. a cJ/eA TOBa MeCTomHTeJ/CTBOTO . LI JleH 35 Zasada równouprawnienia'. ' OT. .· . uprawniony do .. o6a'1e '~OH e AJ/'bmeIf .

.lJ.lJ.lJ.nHHu.n:orOBopmu.CT130TO no .a .H BCHqHO.HJIOTO ABUIKUMO HaCJle.aHueTO c-ę . " ~_ ..wiającej sIę .ncTBo 3a . HU 3a ona3BaHe Ha HaCJIe.'10N 3a HaCJIe.lJ.aHUHTa Ha aJIUHeH 1 H 2 će npUJIaraT również do sporów powstałych w związku z dziedziczeniem.lJ. Ha ' npaSOC'b. 3.OMRT 3a TOBa Heaa6aBHO .CTBOTO. że .CTaBHTeJICTBO nOJIyqu no-paHo CBe.JI chwili sporządzenia testamentu.OMHBa 3a TOBa opraHa. 3a . :: :. Pa3nOpeil\.l\CTBeHn< . H0JliJ. AHo U.HerO ł{a Ta3U ):(orOBopHllla CTpaHa:):mo c TOBa ca C'brJIaCHH' BCUqKU HaCJIe. AHo Ha TepHTopHRTa Ha e. W przypadku gdy <::ide mienie ruchome pozostałe po 4. 2.o.OI'OBÓpH~aTa . był spad.rUI OT rrpa- jącej się Strony.n:orOBop:iUl~Hre CTpaHH nOJIyqfl CBe- obu Umawiających się Siron pozostawił majątek na obsza.l\CTaBUTeJICTBO no HaCJIe.lJ.lJ.yBe.llcrBO HJIH Mecro- spadku. śrpjerciObywatela jednej Umawiającej się Strony znajduje ()craHaJIO CJIe.aHuero. .UnJIOMaTHqe- CHoro HJIH HOHCyJICIWTO npe.lJ. HOraTO C'bOrSeTHOro yqpeil{Ile- wateldrugiej Umawiającej się Strony zmarły poza obszarem HHe Ha e. . il\UMO . qHHTO rpam.lJ. ROMneTeHTHOCT. 3a pa3Mepa H CTOHHocrTa Ha HaCJIBJlCTBO- ten stosuje się również -w przypadku. . 1. '. Iie.lJ. Formę testamentu określa się według prawa Umawia.Dziennik Ustaw Nr 17 -c . ce pa3rJIeil\.HTecTpaHU. JIB 2. onpe.' Ta:1u pa3no~ testamentu.Hre scu zamieszkania lub Ińiejscupobytu.' Artykuł 38.aHHe.lJ.~ej .lJ.lJ.pyraTa lloroBopmu.eJłue. B'b3HłlHHaJIU BbB Bpb3Ha c HaCJIe.a npej. HaCJIe. ' TepHTopHRTa Ha HORTO ce HaMflpa TO Ba uMYIUecTBo.ęCTBO . vv sprawach spadkowych przedstawicielśtw~dypIoma­ TIo .:' .eJIaTa 3a HaCJIe.lJ.aHHH Ha ltPyraTap.r(Ha OT . qe .tawicieJstwo dyplomatyczne lub urząd 3.a Tem1T B MOMeHTaHaC'bCTaRRfIeTOHa3aseIlla- nie prawa obowiążującego w miejscu sporiądzenia testa:. _.' . czy istnieje testament.e.a . . tym .oroBopmu.gdy właściwY' organ TO.lJ.e UMa~o npeTeHU. Artykuł 37.e yBe.CTBOTO. na któ.ęHue Ha npa~ BOCb. Tono MO.' .a . Jeżeli na obszarze jednej Umawiającej się Strony na.eJIa 3a HaCJJe.HHH'hT HJIH 3aBeTHHH'bT e rpail\L(aHHH czas organ miejscowy powiadomi o tym niezwłocznie przed. Przepis npe6HBaBaue. " ópilHa'. Jeżeli przeds. ARO JlHnJIOMaTHqeCHOTO HJIH HOHCyJICHO npe.JI'biHHO Heaa6aBHo ~. jak również o tym.lJ.aTa . osoby.eJI3 • . oby.9.aHU e 6H. . ąi:il!! się to Ipienie: .ałllłe H ce sobiercą jest obywatel drugiej Umawiającej się Strony.. . Jeżeli na obszarze jednej Umawiającej się Strony 1. zawiadamia o. rze jej Państwa.lla . 2.CTBOTO Ha . . .lJ.I'HqeCHOTO HJIH HOHCyJICHO npeJlCTaBH- wiającej się Strony i zakomunikować mu wszystko.lJ.: 10Ba npaBHJIO ce jednej Umawiającej się Strony otrzyma wiadomość. ' ytłpem.lJ.Ha nie W.aCTpaHa H Jla My c'b06- jest wiadomo o .lJ.o- się na obszarze drugiej Umawiającej się Strony. orgąn właściwy do zabezpie. crpaHa. drugiej Umą.ne. Postępowanie spadkowe w sprawach dotyczących L TIpOU3BO. Artykuł 3.l]. e H3BeCTHO 3a HaCJIe._ .iIeto Ha .npHJIara H B CJIylfaHTe.j1a OT .n:orOBopmu.ię.lJ.O. _. jeżeli CJIe.yBe. P()stęp~wa­ rOBopJ:iiu.oroBopHIIJ.ściwość.'16a Ha Hi:lCJIeg~. <t>opMaTa Ha 3aBew. konsularnych w · .: '.lJ.eCTBO Ha TepHropHHTa Ha HerOBaTa .lJ.lJ.lJ. npe. OHail\e. AHo B'bpXy TepHTopHRTa Ha e.' • .nHara or. 4.cwaHa.że spadkobiercą lub zapi.nBumHMo 'HlVIYIIJ.LreCłiOTO HjnrrtOH~' tyczne lub urząd kOnsufarny jednej Umawiającej się 'Strony' CyJICKOTO rrpe. -. ..HHQU.lJ. rpaiti.THXHbfo ivIeCTOił\HTe.CTaBHTeJICTBO Ha e. raHH w.eHHR 3a CM'bpTTa TO kodawcy. t:IJIeH 39 Uprawnienia przedstawlcielstwdyplomatYcZnych i urzędów: IIpaBa Ha .CTaBHreJICTBO H.l].l]. HoeTO My . ' .lJ.. 1.OMH JlHnJIOMa.ectBo ce pa3rJlem.lJ.eHR H~t CM'bpTTa.D.Hre.lJ.lJ. . C'bOTBerHOH H'bM cnopoBeTe . .):(OCTa'T'hQHO ' e 06aqe.lJ.pyra JIuu.HBaHeTO. .lJ.CTpaHa.a uq:lJze obywatel. . .n:or~OPJ:lUla.lJ.a cielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny drugiej ' Uma.lJ. Strony" w~aściwy cTpaHa Y'Mpe rpaiH.aTa CTpaHa.CTBO ·Ha mienia niemchomego przeprowadza orgań~ymiaru sprawie. 203 P07. 2.o L/wielkości i wartości "H 3aBerHHU. ~.. Hiłero.lJ. P()stanowienie to stosuje ' się .obszarze znaj. .oroBopR- stąpi otwarcie spadku iokażes.UnJIOMaTH'leCKOTO H KOJłCYJICKO .l].lJ.lJ.pyraTcl .'. '.BeIIJ.lJ.py.BeTe .r(6a te npuJIara U K'bM 01'MeHmieTO Ha 3aBeIIJ. prżeprowadza ' organ HHKaUJIHHa . .spadkobiercach i zapisobiercach.lJ. qe HaCJIe.n:'b pil\aBa.HaTa ):(OI'OBOpHw.lJ.lJ.HaTa .eHHRTa wości Urnawiającej się Strony.. yMpHJI H3B'bH' repHTopmiTa Ha . .ne. 3a HaCJIe. co jemu TeJICTBO Ha JlPyr:na.aIIHe!0. . sprawIe o spadek na wniosek spadkobiercy lub innej .HeTO Ha .ncTBeHo uMYLUeCTBO. " 'JUHTO kódawca w chwili śmierci. której obywatelem był spadkodawca w :ąoto Ha .. HURTa Ha npaso'cb. Postępowanie spadk:owew sprawach d()tyczących 2.lJ. ma}ącejroszczenie do spadku.CTBO wszyscy spadkobiercy na to się godzą.oroBopHFl(a ' cTpa- organ obowiązany jest niezwłoczn'iezawiadomić przetistawi-Ha. ~ • .'aHHH e 6fIJI IiaCJIe. . CM'b pTTa Ha rpaiH. .AOl'OBopHw. ' .lJ. .Iównież do odwołania SOTÓ no MeCTOC'bCTaBRHe Ha 3ą.- konsularny otrzyma wcześniej wiadomość o · śmierci spad.lJ. .cepa3I'JIem.c " ' . ToraBa MeCTłIHTCOp­ stawicielstwodyplomatyczne lub urząd 'konsularny tej Strony. wów. .l(oroBopRrQH CTpa# HH. ' .a CTpaHa. npe.lJ. .. . HMyw. Postanowienia ustępÓ~ 1 i 2 stosuje się odpowiednio 3. t:IJIeH 38 ' Zawiadomienie o śmierci spadkodawcy.a OT HOMneTeHTHOTO yqpeil\.c e HaMHpa Ha TepHTopHHTa . -. . " .l' -.naTeJIHT B .lJ.( yqpe~*ę~ dliwościUmawiającej się Strony.sprawach spadkowych.nCTBO .eHHe e ..IIJ. IIJ.lJ.lJ. ··3.<l Ta~ij cTpaHa. aKoe 6uJIO cna3eHO npa- mentu. .lJ. rpaitiJlaHUH Ha . npOU3BO.nCtBOTO nO. . Wystarczy jednak zachowa.lJ.raTa.UH H'bM Ha- wymiaru sprawiedliwości tej Umawiającej się Strony. . .aHIUI Ha e. mi . C'bOTBeTHOTO yqpeiH.BH- mienia ruchomegoprzepro\radzą organ wymiaru sprawiedli. Wła.+lrIJIolViaTH.lJ.lJ. e OCraBHJI HMYIIJ.neTeHTeH . HaHTO H JlaJIH HMa3aBeIIJ. " p'e.HTe ce ctpaHH CTaHe OTBapHHe Ha 3aBeIIJ. której obywatelem . o ich miej..lJ.a B3eMe Mep- czenia spadku. TIPOU3BO.lJ.Ha .lJ.

AHo c:he~ npHHJIIOąBaHe Ha HaCJIeACTBeHOTO npo- obszarze .\eHO JIH~e. Mienie to może być . crpaHa ABHmHMOIJ> HaCJIe~CTBeHO . jednej Umawiającej się ... sek organu drugiej Umawiającej się Strony właściwego do .y. HHlI. AeiicTBHH no aaBeII\aHHero. nOJIytIeHH OT npoAam6a Ha ~BHmHMO HJIH HeABH- kobiercom -. Strony. nie ' rpamAaHH Ha ~pyraTa ):\orOBopmIJ.rpam~aHHH e 6HJI 3aBell. : Artykuł 40. BopHll(a CTpaHaHJIH HaCJIe~CTBO. ' .\a~HeTO.\aCTp~lHa n03ana3BaHe Ha HaCJIe~­ tego testamentu. 1.\~CTBO. uchylić Ha AHI1JIOMaTHQeCHOTO HJIH HOHCyJICHO rrpeACTaBHTeJICTBO \ lub odroczyć ich wykonanie.owego Da 1..ne~CTBoTO.' He HU UJIU Aa ce OTJIomH THXHOTO U3n'bJIHeHHe. mający w.\aTa ce CTpaHa.HHH.iIH HOHCyJlCHO npe~CTa­ lem. CTBOTO ~a My H3~aAe 3aBepeHO HonHe OT TOBa 3aBelll.oroBopHlll.\O TaHa opHrHHa:J! Ha 3aBell.. Hac.Ha.\a cTpC). przechowani. ~pyraTa .\aHHeTO ce H3" Umawiającej się Strony. Te3HpasnopemAaHllR MOrar Aa Ó'bAaT H3MeHeHU..lJ.. .. 2.\aTa ce CTpaHa.\aTeJIH. Ha HaCJIe~HHlI.\eCTBO ce npeAaBa. ąltMTO spadkodawca.. Dzierinik Ustaw Nr 17 są uprawnione bez specjalnego upoważnleniado reprezento.HMYlI.HTe UJIIi na 3aBeTHHlI. HeH 1 He3aóaBH'(j' 'c e YBeAbMHBa AHnJIOMaTHtIeS::HoTo< UJIłł tyczne iub urząd konsularny drugiej Umawiającej się Stro.. Ha .. 3a pa3IiOpem~aHHHTa HanpaBeHH C'brJIaCHO a. lJJIeH 42 Organ' Umawiającej się Strony.. wówczas mienie to przekazuje się BaHe Ha HaCJIeAHH~HTe HJIH 3aBeTHHIJ.HTe.broBopHlI. . HHeTO e ~JI'bjf{eH no HCHaHe Ha HOMqeTewnmH opraH Ha · :zabezpieczenia spadku ' przesyła· mu uwierzytelniony odpis 1-\pyra Ta AorOBopHlI. na wnio. ~aHHH e 6HJI 3aBell.Strony ruchomy majątek H3BO~CTBó Ha TepIiTopHHTa Ha e~HaTa ):\orOBopHu~a spadkowy .. tIHHTO ' rpam- stamentu na wniosek organu Umawiającej się Strony.d o prowadze-nia sprawy.m. OCTaHaJIO Ha TepHTO- Strony lub spadku~ który przypadałby obywatel<:iWi drugiej pHHTa 'Ha ra3M CTpaHa OT rpalImaHHH Ha ~pyraTa . 1 .lJ.. HoeTO ce na~a I-Ia rpam~aHHH Ha 1-\pyraTa .lJ.oroBOpHlI.\aHHe BJIH3a organu Umawiającej się Stron.oroBbpflll. nO. 2.oroBopH. jeżeli -obywatele ci są nieobecni i nie ustanowili raTa . Ha QHHTO TepH:rbpHH ce HaMupa 3aBell. HoeTO Mome Aa B3eMe yqaCTHe rrpH H3-· - dzeń.\aTeJIH.ej npe~CTaBJIHBa CBOHTe rpmH~aHH npe~ opraHHTe Ha ~py­ "': się Strony.a daje zgodnie z prawem swego Państwa zarządzenia nie):będ­ CTpaHa H3~aBa C'brJIaCHO c npaBOTO Ha CBOHTaCTpaHa ne do zabezpieczen'ia lub zarządu spadku pozostawionego na ' HeOÓXO~HMHTe pa3nOp'eil\~aHJUI 3a3ana3BaHeTO HJIH Obszarze tej'stronyprzeż obywatela drugiej Umawiającej się ynpaBJIeHHeto . rrOHCHBaHe OT opraHa Ha . spadkowego podlegają wydaniu spad. BepeHrrperlHC OT 3aBell. a C'bll. wydaje się je przedstawicielstwu HMYll..\al-meTO.lJ. Wydanie spadku. które mogą uczestniczyć przy wykonaniu ~-ch ~arzą­ II~a CTpaHa.. HOMneTeHTHHHT opraH " Ha e~HaTa .. !{OHTO ta spadkobiercom lub zapisobiercom.lJ. _.MHTe. Na wniosek _przedstawicielstwa dyplomatycznego lub n'bmieHHeTO Ha Te3H pa3nOpemAaHHH..oroBopHlI.. HOMTO BO~H rrpOH3BO~­ I·' • . cy- ruchomego majątku .\a Ha AHrrJIOManltIeCHOTO H. któ. H3npall. lub organu drugiej Uma. TO ce rrpe):laBa Ha AHnJIOMaTHąeCHOTO ~.. 3a- k o łu otwarcia i ogłoszenia testamentu przesyła się przedsta. ąHHTO rpam~aHHH e6HJl 3aBell. Jeżeli po zakończeniu postępowania l'padk...a CTpaHa.lJ.lub zapisobiercom.lJ.. Te OTC'bCTByBaT H He ca Ha3HaąHJIIi \ n'bJIHOlVlOIll.' ny. TOBa HMYll. a aHO .. no n'peAJIomeIIHe · urzędu konsularnego zarządzenia te ' można zmienić. Czynności dotyczące testamentu.)JHoMoII~HH ~a wania swoich obywateli przed organami 4rugiejUmawiając.lJ. testament.oro- Umawiajlg:ejsię Strony.do właściwego OT-\3apHHerOH 06HBHBaHeTO Ha 3aBell.o ny. . urzędowi konsularnemu 3a OTBapHHeTO H. zawiad()mić przedstawicielstwo ' dyploma. będącym -obywatelami: drugiej mHMO HaCJIeACTBeHO HMYll. B'b3JIOmHJIK Bo~eHeTO Ha ~eJIOTO Ha yn'bJI~OMOll. 06HBHBaHeTOHa 3aBell.który prowadzi postępowanie spadkowe.a CTpaHa. 2. npeACTaBHTeJICTBO HJIH HOHCyJICTBOTO HaT83H cTpaHB..żiiwości przesyła się· również oryginał· te.\O H rrpOTOHOJIa wicielstwu dyplomatycznemu Jub . l:IJIeH 40 Zabezpieczenie spadku..c< leży niezwłocznie. jeżeli są nieobecni i . Artykuł 43.. W miarę mo. Artykuł 41.a- HHe..\3TeJIHHJIU OT opraHaHa . aHO Te OTC'bCTByBar H He ca pełnomocników .oroBopfllI1. Uwierzytelniony odpis testamentu oraz proto. ktÓrej obywatelem był OpraH'bT Ha AorOBOpHlI.\aCe C'bll.HTe HJIH Ha3aBeT- dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu tej Strony.\aHueTO I1pU wiającej się Sir.\a.\ecTBo MOfł{e~a 61>JW npe~a~eł-IO lła: zapisobiercom.. . Właściwy organ jednej Umawiającej się Strony wy. OTMę. O zarządzeniach wydanych zgodnie z ustępem na. ToraBa TOBa ustanowili pełnomocnika.oroBOpHlI.lJ.HTe.OHOJIHOTO ·e B'b3MOiKHO ~j obywatelem był spadko9awca. przekazane spadkobiercom lub 2.IiTe aHO: .\a:Ta crpa- się znajduje. 3anaaBaH€ Ha Hacne~CTBOTO.u . BHTeJICTao Ha .\a CTpaHa. CTpaHa HMa npaBO 6e3 'cnel~HaJIłm n'b. HOMTO naSH 3aBell. lJJIeH 41 Otwarcie i ogłoszenie testarpentu należy . której spćJdkodawca był obywate. lJJIeH 43 1.\eCTBO HJIIi .. Ha.Z:ĘJIemaT 'Ha I1pe~a­ Umawiającej się . CTBOTO no ~eJIOTO 3a i-IaCJIe~CTBbTO • • Artykuł 42. lub sumy uzyskane ze sprzedaży ruchomego i nie. jeżeli: HaCJIe~Hlfll. rrpall.lJ. na której obszarze testament B HOMrIeTeHTHOCTTa Ha opraHa Ha .\aTa' ce ' CTpaHa. HOHCyJICHO' ' npeACTaBHTeJICTBO Ha ~pyra1'a ' . .

. ości wartości . cspo'k::oi lub zabezpi-eczy do wysok. tegQ ' mienia . c ... H ~n H HOHCy .lY. TOpI-lTe ao pa3Mep Ha COotlJ-lO. ~91~mość. które miał z ..oroBOpR'ma ' ce CTpaHCl.e się. s~o­ e nU3Ha'lia. OCTaH i:l . ' Artykuf 45. ' \ ' . c HJKJllO'-leHHe Ha JaA'bJl.~J:iomość.io TaM ll1. 2.()cBd l<1.~o KpeAH.[{aBaHeTO Ha Hi\'lyw.czną wartość. . Hpenl1 npe. OT rp(l .. '1H1lTO rpa1HlJ.BHjj{HMMJI Hl\10r. cze'nia zostaly zaptac.)e3nelfe.AliTopare He.. .ła CaM81'3.t "': __~ . spadko. neJlBHilml\1H H!\'IO - or9any i stosuje się ..KQI OTHUCIIO HenBH- podlega' prawu lej Umawiającej : się Strony. 2. npaBOTO.!- ~ . .(l. HH HCHaJlH'H ca 6HJlH TIJI3TeHH H. " Artykui 44.l0ś.i.osób uj:}IawRio- Han Ha Tep. ' l. no B'bnpOCHTe OTHaCRWH ce AD . mil:jsce zami. zobowiązań d<.lOTO. e CI1aJBaHeTO Ha npaBOTO fł'O MJlctOW3B'bpll. po~o~ona ..npHJlara f1pas.ię ~a. Pa3JleJL III.eCTBOTO.ejscu sporzą..[I. miesiąca od dnia .prawri~j podl~ga pra'wu: ' ktÓ-ł'~ wła­ 1 .(-) .aś.fUt CBO w re npeTeHlI. .Ha H.:: oomi fizycznymi ora.}Kel'ł-HflT'(-) .-' r~ChOó. 'OT AeHll . 6e:-l · Aą ce BO~H u..nt'loCTł1~ e .x.rl- no'ści.~ÓHO. pr·l. .l\1Y.: Rówpiet.Aln-O-lH1lVIOrO HI\WW.llea- usLano.flTO TepHTopHR.a samei cźyn. są orYal1Y · i stosuje s. .r a ŻaUNoa ..Te ąMOTH.• <.e nie zgłosili Ha. 3C\A'bj'J..J.nCK.. B'bpXy 'ł!UlTO repHTOpH51 .lIHO wanie prawa obowiązując e go w mi.CCTBO . FOł1I1lil . aych do spadku ni-e zamieszkuj.JH~ara I:lMClUnl upaW . B'bpXy-'l'H'HTO -Tep-M'f1f pH ił ce 't wa. .eszkania..JnJlOMaTH'IeCKOTO HJlIlKo. j-HHiVIH HMOTH ..le. «l»epl\'ła Ba aplmXaTa €Ae.aJł. poł<.otrzymania mienia.(l \ołł!e -.uCTseH i JTO swych roSzczeń w tym terminie..n.~oUma •.tyczących nieruchomośii.ch dotyczą'-yc:h .lVIllJlOM3TH"leCKOTO. i... p-necfstawicrełstwo dyplomatycZne lub urząd konsularny za. ct>opMaTa n.io~a. na klórej obsza. "fi()lIHIU . " .:le. Pa~mopelKAaHan'fa Ha ClJlH-Hea 1 ce '-"ptwal aT nia'.eaO npOH.J.c~ynno~l prawnej.pKro-pHHl H He ~lekazu je . ' Jeżeli ruchome' mienie pozostałe po obywatelu jed. t!orOBOp}'uqaTa..eCTOlKHTe'J lC'fBO ua rdJH re.\H. 2.. Artykuł 47.sunków umowl'Iycn:.(!Kit. rze nieruchomość jest pollDżona. U:OKTO eU()lJ\I- Umawiającej się Strony.------~~------------------~-- l) Wła!knvy organ wez'wał ' wierzycieli spadkodawcy do 1 )KOl'.suj. CTBO łUIMa M.e na tym oh&zaFze ani nie CI'OthlOCT 11 Hl1Koe .ąc tam .a MemAY cPH31i'leCKH H. Ha np8U'f:t Artykuł 4f? q'JleH 46 1. IweTO e HMan ChC ceóe Cl-f Strony.:J ~ tH ściwe Jest al. CAeJlI'. 1'- .O CH.cić1~ti w'ł.. ca npeAJlBH.oron pe. . .n-e ros-z.wroplUlTa Ha · APyraTa ~OrQoop. Cb~rH) TClKół no' .one lub zabezpiećzone. między oso.ącej nieruchomości 2.Hll B To:m CpOK: 2) należne podatki i' opiaty rn-az wszystkie zgłoszo.Tpa-H'a..prawo Umawiającej się Strony. Ha 'HlHTO TepHToplUI ce HaMHpa ' HaCJle. .rI. ' . omacnUlH ceJJ.dzenia czyn. '-I.. .'IH"1 .o . 2} Wb..". '-~''.jątkowe między i.. . ce..YHcymL " I'paacJl. .meHHJHa 3aCHl'cUl~U ' .r. na której obszarze .jącej się Strony" .HH .11H. e.ułu 23.a: łłp.' :li .lIl\a . której oh'y wateiem ' npeACiBa Ha AI.sobą obywatel jednej ({Jmawiającej się C'}. opraHHTe Ha ' -. . z wy. -~ .lHlJecl-io 1I1IlPI'i. 2. ' .p '. PauflopeA6HTe Ha ' ammen . ~: jątkiem. Poslanoiwieni<r ustępu 1 sto.flUlC\ c. HI\IOT.. BaH€TOHa HMymeCTJ. ce f10jl'-llHiflBa Ha npaBoro Ha OHa . I 1.BJ.OTOH ca KOl\lt1eTeH'l'Hl-I ·ru. ' ..e HM.!-ń ze.ll.-..['1 H~lC JleA'~..VHiUMTe.e dstawia l!Uezna. na któ:J:ej o." "'.. który Z91afl B-a Ql>s2iarze drugiej JWIHIJ-liłJaejlHaTaAoI"owpffi. eWlH M:eceu. Wlaściwo8f: fHgilDÓ-W t pFawa. -przez iJ:fa-wo Umawii.lnon}O~nika.' wiającej się StroJ.!l .3 JI Ta~ MeCToaune. j~st .znajduje się mienie spadkowe. ce fIaMHpal" HeABHfI-\HMH. ce Oflpel\e.CIdQI-\H I1peJ~HBB­ T'. ' " . ~ HMymecTBo H kpe. KoeTO Barl.lBal-le Ha cne.:J.a.CTa Bwrt: JICl' BO roszczenB wrerzycieli spadkodawcy ~z9'foszone 'iN' terminie w.bszarze B cpOHa npeABlIAen 01' npaBOT(i) ml.oroBopnm. rpail\JWHHH Ha eAHaTa . <t>opMaTa Ha npaSllaTa t:AeJll!\a ... pe. \H . <- 2. Ha tJoJly'ła. Toi: aBa 1'. et wierzycie-l.. vua.CI­ ..1'I.JlHlI. JłMY"ee:'JiłeHlI . no' OT JlOrOBOpH'H IHHOll'lel-l H l. Do ' zobowiąz.CTB.l..lICyJlCIHl npe A t:Ta- był spadkodawca. ce -konsularnemu lJmawiającej się Strony. na któ ~ TH ce ' npH..l. " Dzietti:Y:ik Usti1\\: Nr 17 '205 Po.motynoomu ' luf> ' ur2'ęd'Jwi CTED.e się rówme'l do mie.R'Errr CBO'MTe HCHallHJ<ł . Qgt~niczonych .e YAOBJleTBOpH HJlH 06e3ne'lH lfCKClHl.. CHO .eCTBOTO llaHaC.neu 47 .H lTa Ha Kpe :~H­ ' do jednego.'lO .-_. He. 88 ~~~~----~--~----~------~+-----.nara npaBOTO H ca IWMneTęHTlm opr .aHHH e 6H .\..iącejsię Strony.praw rzeczowy~. 'c. ~ ( Forma czyonośc. OT J]. ce HaMHpa H eJ{B Rl-Im M Im. Hara. zmarły w' czasie 'podróży na obszarze ' drugiej Uma. ' npelVlBeHH B CpOKO'f. - zg.lflłeTe~iiłOTo Y"Ipem.aTa ce CTpaHa" B'bPXY :" '1Y!.lJ.ustępu l nie naru~zajił pGstanowień .W sP1"awach dotyczących nieruchomości właściwe są 1. : arlyR.TIH Memny qm.ności. " . AI-\9 . .i~ swoicq rO&Z1:zeń w telmin~e przewi-dzianym TopUTe Ha HaCJJeAOAareJJJł Aa npe.:l.&e'HHe e I-T~H<um.lleJla Meił.H .\{- n-eJ Umdwia.wadz~ia ' prisŁęP9wania .lJ.:U<l H. KODlmeTeHT~T Ka oprUHTe H.--. Sin<twy cywilne' ma..nOFOBopRIllar<ł ~l'). OrpaHH'leHM BelLl'HH npaBa BD'PXY 'Il-e- ":.l.pyl a- Ta . stosuj. ' .bierćom B1HeJlCTBO.or o- t.Hil{Hl\lIne AC1WbUH H TaHCH ' 11 B.' Przed wydaniem mienia .e. ' ..Obsz:i lrze ..L\a CTpaHa.e.sto. .RO.} He oTMeHHsaT 'pa .HH.łos'lie.twu" dyj>lo. IW LIOCTi:ln.łjącej. wysfarczy ' jerlnak zasloso. .UłłłfłT<l C. Forma czynności: prilw~j dotyc7.CTTa Ha TOBa HMyll(eCTBO.TIHOMO ll. Postanowie:nia.z .i. npe ~1 BpeMe Ha n'bTyBaHe liM3 TepUTopH5rra Ha D..się Sh00y. nopeJ:\óHTe"" HaqJleH 23. na nie7 HrtMHpa .WO H 3a IUlyw..z' osobą fizyczną oso-bą prawną.ni1 o. .a CTpaHa.11I1He Ha rej .Q lttamJł JIłf~a.jest nie': ABHJHHMH HMOTH ce . mąj." spra.le- ~e9-0 ' przedstawiCiels. e Ć He:mil'HHe.aCMrre.J1CTBO.oroBopnma CTpaml : Rozdział Ul.CI\'.wiła tam swego. się hez J)l"zepro.-:. wówczas mienie-" to . BOp>HlI.

. H MaTepll.JlPy~aTa .p. Pa3nOpem..aTa ce CTpaHa.' .palHltBHHre I:ła e.. Ha lJHflTO TepHTOpHJI e HaCT'bnHJlO Aeu- CTBHeTO. Jla. .midr\lgiej Umawiającej się Strony.' tów proces u wyłącznie na.aTa -CTpaHa..L\a ce npeJlCT3BH YAocTQBepe~He 3a i rodzinn ych oraz Q doch. zmi. na któ. ce crpaHH" He MOfl\e Jla ce HCKa 06e3ne'IaBBHe Ha pa3- zieJ)lCami albo że nie mają miejsca zamieszkania lub pobytu HOCHHTe no np9H3BOJlCTBOTO H3HJlIOt{HTeJlHO ' Ha rOBa na" ..ożna żądać zabezpieczenia k. . 6HBaBaHe Ha r. U1a~whmia procesowe.'(BCTpaHB H HMaT MeC'fOmHTeJICTBp liJlH Mecror:rpe~ wiający ::: n się Stron. l.!!H MeCTonpe6liBaBaHe Ha TepHTopHflTa Ha JlPyrara .że crBO orBeTHHRa.' " 2.odach i stanie majątkowym. ' ...n6rOBOpfllll. TpR6Ba . Kali)'O H 3a lloxo.norOBopHlll.LlpyraTa Ao ~<F.. . npHJlara ce npaBOTO Ha . ' 1.ecrmł\HreJlSl' Jcl0 HąJe'-'-ą. jak obywatel'e te j Strony. Obywatele jednej Umawiającej się Strony korzystają 1.3 Jl ę Jl iv .noro BOpRlll.}Jlen51 L Dla uzysk ania ułatwi e ń przewid7ianvch w artyku. pi'zedlni~t s'poru albo uiajątek pozwanego.. Ha TepWf. . ustęp 1 uczestnicy stosunku .. Zwolni~ńje od . 88' . Artykuł 50. miej~ce za. HMa . objętych postanowieniem ' artykułu 47 właściwy ' jest sąd BHJleHH B 'IJleH · 47 KOMneTeHTeH e C'bJl'bT Ha . lłJleH 49 ..a\vania sprawo roszczenia ze stosunków 1. właściwe jest prawo UniawiaJącej się Strony. a... lll. .~.esowych.. Ha '!HHTO TepIłTopl'lfl HMa MeCTOnmreJl- mieszkania poi.~ ~ -' . wysta.lłTa CTpaH'a.· 'ipeJ cllopa3yBeHHe MeJH. Dziennik Ustaw Nrl7 206 Poz. M. zobowiązaniowego mogą 2:HOMlleTeHTHOCTTa Ha . M€cronpe6wSHBUHe.ej Or r.a CTpaHa OT pa3HOCHH nonpOH3BOJlCrBOTO Ha JleJILlTO soweg. ud-ziel'ćlnie . na której obszarze ma miej.bezpiecżenia ko~ztów proce~u. BOp1łll. P. innych z. ...od koszt6w sądowych oraz z bezpłatnego zastępstwa proce.[(orOBOpJ1: r . 3a)l'bJlmeHHeTO.flBflBa'tnpeJl 'C'bAH. c KOHTO npaBOTÓ CB'bp3Ba !t'b3H. Artykuł 48.' Artykuł 49.CbJla no JleJlaTa ::la orHO. nie m.okreśfone w ustępie l obłJ mują :również Te Ha Ta:m CTpaHa.a ce CTpaHa. IIpo~ecyaJlHH yJ1eCneHHH.OpHHTa "'~ '.O H ' npf! OHa3B-<lHe Ha npaBHa nOMoll~no dr~giej Um'awiającej się Strony..osz.a ce CTpana. na której obszarze ma . .. rej obszarze wnioskodawca . OCBeH aHO CTpaHHTe no . no re3H JleJla HOMnereHTeH e C'blll.~i1 alleHO OT HOi\meTeRrHHlł '. OCHOBałIHe. którzy J.noro. C'brJlaCHJlH )la npHJlOmaT JlPyro npaBo~ 2. .LleHOrO .ma miejsce zamieszkania lub' po. pfllll.r(lITe wione przez wla ściwy .!UIlll.L1IIOTO C'bCrOHIIHe.'.oroBOpJl. " _Postanowienia o kosztach .a CTpaHa...LleH'-'-H HJlH 'Ie HflMat "Meóo.rlS cTpaHlire nb JlOrOBOpa . li na tym obszArze znaJ4uje się repHT. or y an Umawiającej się Stro ny. . Jlli'łHOTO H ćeMeHHO nO JIO }ł\ eHHe..~. ~ .l\8HHH 3D pa3HOCKHTe H npo~ecy8J1HJITe .'Ulr HMa CBoeTO.a ce CrpaH<ł.Lla HI1Te Ha e)lHaTa . 1.wiadczenie o stosunkach .!I)..lJ. wy stępują p. C'b. C'blll. tej' podstawie.y)Vateli je. . za. .l\8BaHeOT 06e3ne'ieHHe Ha pa3HÓCKHTe .Ll'br Ha Ta3H .H r e yCJJOBHH li B Cblll. . aH(? B1>PXy. -•.norOBO-·. si~ Strony. Umawiającej się Strony. mit>'szkal:ych :. npHJlara ce npaf30TO Ha . W sprawach tych właściwy jest ta)5:.' .norOBOpHlll.)". w.lł re. TaJH TepHTopHfl ce HaMHpa npeJlMeT'bT Ha cnopa HJlH HMOTa Ha OTBeTHliKa.ecrpałlH.araHB '._ BOpfllll. • sąd tej Umawiając~ _się 'Strony. .obszarze druqiej Umawiającej się Strony. pd l.ęnić w--urodzeulilOwy.po.mocy prawnej w danej sprawie na obszarze npocTHpar C'bW.noiJpOH3BOAC'JBOTO. na któ. obsząrze zobowią­ HeJlBHilUlMH .osobist yc h ~ 'lJleH 50.obszarze jednej z Uma.!l'b.'1 ~żp. no 3U.o na tych samych zasadach i w takim samym zakresie H ce nOJ1:Jy'Bar or 6e3llJlaTHa aJlBOHaTCKa 3aU~HTa npli . .opHH . .Hfl pa3Mep HaRTO rpa/HJlaHH-·. . chyba że Strony uczestniCzące w umowie lll.. bytu.11. )ł{HTeJlCTBO li. że są oni eudzo..' BaHe Ha 3aJl'bJl:iKeHHe.1up I!rzehyw~)ą«ych : na . Ha Homo MOJIWre.mawiającej się Strony ze zwolnienia óCB060m. na której .LleJIO BbpXy repliTOpliHTa Ha JlPyrara ' .l\H~ :or .L\ClBar Ha rePHTOpHJHa Ha ·. H .Illawiąjącej .aJlHHe1:L l ce pa3--. 'll'pe:llBH)leHH B. ·YJl€CI·I€HIHłra .HK- zania. 3a Jla ce nOJly'łar yJleCHeHHflra. · . .norOBOpH1ll..TIiI\eHHflTa B'b3HHHBaJlH OT Hen03BoJieHH - j . memUł no 'IJleH 47 aJlHHeH 1 Mome Jla 6'bJle H3MeI-ieHa .epHTopHflt a Ha eJlHa OT . UJatw.\HH OT OniOllleH:Hi=lTa npeJl~ .nQrOBOpfllll.. Do zobowiązań.p. yJ1eCHeHHB • . 'Ie re' I ca lJym..HT.LleI1H . 'L któ'rymi prawo łączy powstanie zobowią­ H JlPyrH JleHCTBHfl . Ha lJHJHO TepHTopHfl e B'b3HHKHclJlO poddadzą ten stosunek innemu prawu. opraH Ha ra 3H . . 2. 2. r e j obsLilfze nastąpił czyn lub ' inne zdarzenie. ułatwieniach proc. zanie gowstało.norOBopa ca ce .O' '.: 'Rozdzi~ł IV. lJJIeH 48 1: Do fóżpozn. l\tecrOJ-IUlreJlCTBO I-J. rpa lł{.ieni-a . Wlaśchvość sądil W sprawąch określonych w artyku- le 47 .' lil.norOBOpJl. HOHTO ce(:.f'zedsąda.wany.a cTpa Ha ce ' na obszarze drugiej U.\ prawo lJll~awiając~j się Strony. J)cBo6om. HMOTH.TIaTa 3a npeTeHI. le 50 nal eży złożyć z aś. .lllł·:. npellBH..~larleń. no Ae. B'bpXy 'IHHTO sce zamieszkania powód... powstałych z czynów niedozwolonych 2..

e. który orzeka ' o wniosku co do przyznariia ' 3 . .HTe ce cTpaHH B3aHMHO ~e npH3Ha~ BaT: prawomo~ne orzeczenia organów wymiaru sprawiedIi- 1) 1) BJle3JlHTe B CHJla perueHHH Ha y'łpemJJ. . t. _'" r • " ••• 1 •. I .lhnawiają~ " BH~eHI1 B qJJeH '50 no ' rtpoH3BO)J.penpaw.[(orOBopHIlJ. OT THX H npHJlOiKeHHHTa HM Ha e3HKa Ha śię Strony.l'{oroBOpaw.~lHi-m .lleJut3a Ta3H l~e.R'rioJJ. Organ.eUIBaAe Ha B pe.~ellJł~ Ustaw Nr 17 207 \.I1H J. 3.llClHCKH 'H ceMeHHH' ".ll e Jl V Uznawanie i wykonywanie .lleHa H MOJl6a 3a 06pa3yBaHe Ha HCKOBO HJlH stępowanie. 3a BHaCHHe Ha' C'b.lleJla. HHHOH OT . no MectOJi<HTeJlCTBOTO pobytu.OCTOBepeHHeTO 'rro amiH'eH l ' Ha'lJleH 5t złożonymi przez' wnioskodawcę. ~TpaHa.aBaHKM' Ha yqaCTHllKa B l{eJlOTO. Wnioski określone w ustępach l j 2 sporządza się ' w 3.a 'ce' wyznaczy mu termin nie krót'szyniz jeden inies'iąc. Artykuł' 54.TICTs9 . 2.' . Mogą być rówriiez Uznawane praw'omocne orzeczenia 2.llCTBO. .lJ .e6HH perneHHH OTHOCHO nia szkody. ~ ~.a . Sąd ten przesyławniósek wraz " i zaświadczeniem HJliI Mec1'orrpe6llBasaHeTo' cH : To3H C'b. zaświadCzenie pr'z~dsta \vicielst~a dyplomatyczn. .[(órOBopHw.' CTBO Ha HerOBaTa . E. B Te3H CJlyqaH ce stanowieniaarlykułu 9 ustęp 2. wnioskodawca ' nie ma na .1::.p'rocesowych . 3a.lla nOHCl<a .[('bplRaBa. ' .2 ce H3rOTBHT formie prze~idzianej przez prawo Umawiającej się . MOlRe JJ. 2) prawomocne Orzeczenia sądów dotyczącewynagrodze­ 2) BJIe3.01"e. .Artykuł 52.lla ' H'a- cejsię Strony może złdźyć wniosek w tym przedmiecie d() .:tHerO! nO rpa.o TaKa pa3nopeJJ. .llOII'bJlHHT€JlHHAaHHH • .e MOJ16ił sądu właściwego według miejsca ' swego' .yaJIHHte -y JleCHeHHii npeJJ..!.llHaOT .przeWidzHinych w KoiftoHcHa .llpyronpoH3Bo. Jeżeli ..llpyrH .1~ rpalRJJ. OpraH'bT.Sądjed~ejUmawiającej się Stro~y _ wzywając . ' Ta "3a:e.llCTaBeHH OT !I10JHiTeJlR .eHlun3 Ha 'Wości w sprawach cywilnych i rodzinnych. UJ.J:K.llOCTOSepeHHe go lub uriędu konsularnego jego Państwa : OT .HTe ce CTpaHI1. cpOK 'H enO CHpaT'bK" '. uciest~ka C'b.llace npH3HasaT B-JIe:łJJH B iłaHOHHi( w sprawach .eHHeHa pemeHHR.a MOJlÓ'ai okreslonymwar-tYkU:le 51 ' ustęp ' l iinnYrri.lle6HH pa3HOCliH i ol1pe. 3.f' tlokuiri<!ntaini.llOCT3.' TIpH3H8BaHeH H3n'bJIH.QHllH<łe" .strony. 3) cnoroA6Ii. ·. npaBOC'b.AoroBopHw.orzeczeń.lhM Te3H MOJl6H ce npHJIara 3a- uwierzytelnione tłumaczenie na język wezwanej Umawiającej BepeH npeBoJJ. wni()$kiem określonym w qstępie " l" 2.1': crpaHćI. się 'o uzyskanie '. npHJlaraC'bw.'. Artykuł 53. 6'b.lleHH Ha BJl113aHe B CH .orOBU!J: " . Obywatel jednej Umawiającej się Strony ubiegający . Jednocześnie z . . .' ~ •••• :.aJJ.. CRB H nOne'łHTeJICKH .ll rt. wydane ' przed dniem wejścia ' CHna pellleHHR no HeHMyw:eCTB'eHH AeJla. e..ll'bT Ha e. H:IJ\a flerm iIpe~ ' w" 'źycie niniejsz'ej Umowy~ . ułatwień '.llemi . niemajątkowych.8 ! może być złożony pozew lub inny wniosek wśzcżymijący po. Ha .obszarze wnioskodawca ma miejsce zamieszkania .6aTa Ha 'łJleH 9 aJlHłłefl 2.lub " przebywającego na obszarze' drU. 3aMOJleHaTa .a CTpaHa.a:orOBopHw. ' Do tych wniosków i załączników należy dołączyć HJlH M:ecTonpe6HBaBaHe.llOKYMeHTlJ. AH .' jak~ również 'Orze.:(HOC yJJ. R o zd zi a ł V. MOlRe .IJIeH 52 1.llpyraTa.' Ka-ł\TO cze'niawłaściwychorganów w sprawach opieki i kurateli. Ha .llaBa peIllE!HHe no MQJl6aTa: ułatwień procesowych. 2.. HpH3H8BaHe Ha -pemeHHR. ' MoJl6HTe nOCO'łeHH B aJlHHeH 1 H .. mOże żądać dodatkowych danych..• _.a. ' KOHTO H3.llHIIJIOMaTllqeCKOTO HJIH\ KOHCyJICKO npe. W przypadku tym należy rownież st-osowac' pó~ .[(Of()BOpHw. ce CTpaHa.llHOBpeMeIiHo c !I10Jl6aTa nOaJIHHeH l MomeJJ.r-PQHO . CKJIIOQeHH np'eA C'bAHJlHIlI.CTBOTb rtpetf C'b.lleJla. e Y.HTe ce CTpaHH MeCTOJi:{HTe. wpeweHHH Ha KOMneTeHTHHTe opraHH no -Hac·t.a CTpaHa.'aTa na której . Ha HaCTOHIlI.oroBOpHl:l:I. sądowi drugiej Umawiającej' H .lla. obszarze żadnej 2. MoraT C_'bIlI.C'b06- spr. B KOHTO MOJIHTeJlHT HMa MeCTOlRHTeJICTBO lub pobytu. AHO MOJHITeJUlT HH!I1a B-ppxy l'epHTOpHHTa Hą Z Umawiających się Stron niiejsca zamieszkanialuh pobytu.llpyraTa' ..llCTClBHTeJl.[(oto'sOpHw.llaBaHe HanpOu. npe..awyzamleszkałego. ·. no' cpopMaTa yCTaHoBeHa OT npaBOTOHa . • :. ' 1. ' Pa 3. Uniawiającesię Strony będą wzajemnie uznawać: 1 :" . lRllByur HJIW npe6łł­ giejUmawiającej ' się' Strony do uiszczen'ia kosztów sądowych ' B3MW.acTpaIła .lJHTe ' B CHJIac'bJJ.zamieszkatiia Tub ' 3a ' 'toBa~0 I\OMneTeHTHHH c'hJJ.llHaTa .'l a. 2. 3) ugody zawarte " przed sądem. . HJIH MeCTonpe6HBasaHe .orzeczeń..tIa n O'Jl y tui npor. się Strony.llH nOCTaHOBeHH no HaKa3areJIHH .O .llHli Mece~ .llpyraT3 )J. .'. wydane sprawach karnych.tec.ll0 C'b~a .ecyaJIHWYJleCHeHHH.lle nO. p7.. wystarczy . • w 06e3IlI. 'B'bpXy repwropwna iIa .- artykule 50' w postępowaniu prze'clsądeindtugiej . . -Uznawanie .a:orOBopHw.

Rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wyko. w tym samym przedmiocie i na tej ' BaH He H nO C'b~HTe npe. · .[la pa3rJIem- Umawiającej się Strony.na byłby Wyłaściwy do rozpoznania sprawy według prawa tej H3L{aBa C'b. i 1) uwierzytelniony przez sąd odpis orzeczenia z uzasad. 208 . aRO HMa nepe.[{orOBopR~a ma być uznane.[ly C'b~HTe samej podstawie nie toczy się już postępowanie przed orga.JJ:o- na której obszarze ma być prowadzona egzekucja. 2) CTpaHaTa He e 6HJIa perneHćl OT B'b3MOiKHOCTTa zie ograniczenia zdolności procesowej. na której obszarze uznawane orze.[l6HTe Ha HaCTOl1~Hl1 .aTaCTpaHa.[la" HQHTO e ' nOCTaHOBHJI pernelIHeTo .[leHO npe.. obszarze ma nastąpić wylwnanie. ' MOJI6aTa 3a .. Ha '). OT C'bOTBerHO npe.!la 6'b. r Artykuł 56. \. jeżeli istnieją przesłanki do jego 'uznania. .rOBopHIll. Sąd . a VI ra.[la ce H3B'bpWH H3n'bJIHeHHeTO.[lO C'b. który 3a npH3HaBaHe Ha perneHHfI no HeHMylIl. Pa3rJIeiK. . n'bpBa HHcraH~HH . rOBopfl~arace CTpaHa. Huero e B. 3) orzeczenie nie jest sprzeczne z wczesme]szym prawo.e rpfl6Ba .!le npH3HaTO peweHueTO. .[lnOCTaBHH 3a He~ rOBOTO npH3HasaHe.llH. Ha 'lllJITO TepHTopmr pememrero II(ę ' Ó'b.weHHeTO c MOTH- nieniem oraz z urzędowyni stwierdzeniem prawomocnośc~ BHTe 3aeAHO C . HOHTO e KOllmereHTeH .aeJIO MeiK.[le. oąHł~IlaJIHO nOTB'bpH{L{eHHe. no npe.[lpyro H3.!laBa . na której obszarze orzecżenie ma być uznane.. jeżeli orzeczenie . Ha C'bIlWTO ÓCHO. Na wniosek osoby zainteresowanej postanowienie o uzna.aonycRaHe " Ha H3TI'bJI'HeHHe ' ce ' no..[{orOBOpRl. . jeżeli: .należytego przed~ 3a 3a~HTa.[la.[la 6'b. Artykuł 57.[l npaBOTO Ha Ta3U . DpH3HaBaHe Ha pemeHHJI lIG HeHMy~ecTBeHH AeJIa.[la.QHRnpe. 'IN peweHIle yCTaHoBeHO OT opraH Ha .!lpyraTa czenie nadaje się do wykonania w trybie egzekucji.' ~H. DpeAIIOCTąmm 3a IIpH3HaBaHe H. 2. Wniosek o nadanie klauzjlli wykorullneści składa się 3.a MOJI6aTa Ha strzygnięcia.[le pewe- się Strony.a pemeHHKTa.. na której . co do tego samego CTpaHa.[lCTBO.[le H3B'b prneHO' 113II'b.[la Ha .[leJIOTO crrope.LlY C'b~HTe CTpaHH. B'bpXy 'lHRTO Tepi1TopHfI npH3HaBaHeTO Ha pe- wiada pr~esłankom określonym w artykule 55.[l nperrpalIl..JIHemreTO.HHe 3a H3rr'bJIHeHHe Ha peweHHeTO HaC'b. odpo. rueHHeTo lIl. .[le' rrpH:r-." . L Na wniosek wierzyciela śąd Umawiającej się Strony.[laJI K'bM H3HJIIO'lHTeJIHaTa ROMne- Strony.TI'bJIHeHHe ' e OT KOMneTeHTHOCT Ha C'bL{HJIH~aTa Ha Ao- ny.'IH3JIO B CBJla.len 55. a pe~eHHeTO ce npe. Artykuł 58" Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy za.[{orOBOp należała do wyłącznej właściwości organu Umawiającej się B'bnpOC'bT He e cna. H'bM MOJI6aTa ' 3a .[lMer nami Umawiającej się Strony. Poz:8S Artykuł 55. qe pewe-' tego orzeczenia.3- nalności należy do właściwości sądów Umawiającej się Stro.[laHeTO Ha l\10JI6H 3a L{OnycKaHe Ha 1:1.[lJIOmeHHe Ha Kpe. stawiciełstwaj aJIHara CTIOC06Hocr .[la npenHC OT pe.[le npH3Haro pe- rneHHero.!la 6'b. nada kla. ROHro 6H6HJI KOMneTeHTeH .[la . na której obszarze orzeczenie He ce BOL{H L{eJIO npe.[lOnycRaHe Ha H3n'b..r łączyć: Ba ):la 6'b. ' Wykonywanie orzeczeń w sprawach majątkowych. ' CTpaHa.[laT npH. B'bpXy 'lHRTO TepHTopHfI Tpfl6Ba uzulę wykonalności orzeczeniu sądu drugiej Umawiającej . 2. a orze. lJJIeH 55 Przesłanki uznania orzeczenia. który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.PeweHHRTace npH3HaBaT aHO: 1) według postanowień niniejszej Umowy sprawa nie 1) cnope.nie podlega uznaniu./ C'b.[l'bT Ha .!lCTaBHTeJI- CTBO. I1\e H3. B'bpXy 'lHflTO TepHTOplUI TpR6Ba . 3) perneHHeTo He ce HaMHpa B npOTHBOpe'lHe mocnym orzeczeniem wydanym przez organ Umawiającej się c .epHTOpHRTa Ha Iwino TpR6Ba .[lH TOBa H BJIR3JIO B 3aROHHa CHJIa Strony.[{orOBopR~aTa sprawie.[l opraI:IHTe Hara3H .eCTBeHH .T03H . '7' roszczenia i na tej samej podstawie.[l pa3nope.10iHeHH: '" .[lH3BHł\a rrpaBHH nOCJIe.[{orOBopfl~a ce czenie ma wyvyrzeć skutki prawne.Dziennik Ustaw Nr 17 . albo jeżeli między ty.[lHTOpa C'b.[lnOCTaBRHTe Ha 'ł.[la npe. Orzecze. 1.[la nocraHOBH peweHHe no HeR. Ha 'lHRTO TepHToIlHH TpR6Ba.[l'bT. 1) 3aBepeH OT C'b. Ha C'b~oro OCHOBaHHe H no C'bI. lJJIeH 56 Uznawanie orzeczeń w sprawach niemajątkowych. crpaHa. aRO peweHHeTO OTrOBapR Ha TIpe. C'bL{a.[laBa 3a H3- TI'bJIHeHHe no n'bTfI Ha H3n'bJIHHTeJIHOTO npOH3BO. na której obszarze orzeczenie ma być uznanej TeHTHOCT Ha opraHa Ha goroBbpl1~aTa ce CTpaHa.Qa ce crpaHa. '- mi samymi stronami.nueHHe TpH6. . a B CJIy'laH Ha OrpaHH'laBaHe Ha TIpe~ecy.[lMerH HJIH aKO ' MeJH.. . między tymi satnymistJ'OnitIDi. H3ll'bJIHeHHe Ha pemeHHJI lloHMy~ecTBeHH AeJIa.Haro no .' do sądu.. no HCRaHe Ha 3aHHrepeCOBaHHTe mi~a pa3TIopeL{6H niu orzeczenia w sprawie niemajątkowej wydaje sąd. ' ' 2) strona nie była pozbawiona możności obrony. RaTo ten przekazuje wniosek sądowi właściwemu do jego roz. 3. .crpaHH.

a CTpaHa Ha TepHTOpIIJlTa. wania zmierzającego do ' uchylenia lub zmiany tego orzecze. . H3n'bJIHHTeJIHO TIpOH3BO. sąd.' qJ1eH49 e 6HJIO HaJIOmeHO c BJIH3.paBOTO Ha OHa3H Aoro- dzona egzekucja.u: e 1:i3.UI peIiIeHYleTO H3TI'b. na której obszarze ma być prowa.u: Ha e~Ha OT ~OJ.u:cTBa B 06JIaCTTj.. sąd ten przesyła wniosek właściwemu sądowi drugiej BTI'bpBa micTaHIJ. ąJIeH 61 Jeżeli na stronę procesową. Hall'bJIHeHHe Ha . 6'b.JIHeHHeTO. HOMro e H3J{aJI' pellIeHHeTO. . B'bpXy qHHTO TepwropHH e 6HJIO H3. dług prawa Umawiającej się Strony.u:a . TIpe~aBaHeTo M Ha C'bOTBeTHHH opiaH 3a H3TI'bJIHeHHe.C'hOTBeTHHI1T C'h~ Ha rej obszarzecrzeczenie to ma być wykonane.1IHeHHeTO tek w5zczęcia przewidzianego prawem tej Strony postępo. 2) . wówczas należy Hel'. która w myśl artykułu 49 i. Do nadania klauzuli wykonalności i dalszego postę­ 1. nada bezpłat­ ~pyraTa ~orO'BopH:rn. MaTepHaJIHaTa 11 Me- który orzeka w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności.u:CTBHe Ha 3aTIOqBaHe ITpOH3BO~­ i.HTaTa npo- Umawiającef się Strony.{JIapal(HJr mm ~a TIOTI'hJIHHT również zażądać wyjaśnień od sądu. pa3HOCHHTe.. kfóry jest właściwy do prżeprowadzep. 3a npaBHHre cpe.'OBOpl1w. aHO TOBa e . 209 Poz. 3a H3rt'bJIHeHHe e Beqe H3. HOMTO e HOMTIeTeHreH ~a BO~H H3TI'bJIHHTeJIHO nia egzekucyjnego. npe~H pa3pellIaBaHe Ha HCKaHeTO 3a j:p~aBaHe wykonalności. Właściwość rzeczową i miejscową w tych BopH:rn.u:a ce . .u:JI'biI\HHH'bT Mome . może wezwać Ha pellIeHIie 3aH3TI'hJIHeHHe C'b~'bT. Wykonywanie orzeczeń . 3. HOMTO e H3~aJI pellIeHHeTo TIO ~eJIoro cji.u:eJIH C'bIIJ.u:eJIOTO oCB060~eHa OT 06e3- była zwolniana od obowiązku zabezpieczenia kosz~ów pro. . 6e3nJIaTHO H3~'aBa pellIeHlle 3a li3TI'hJIUelmeHa i pewe- HHeTO 3a pa3HOCHHTe TIO npOli3BO~CTBO. nia. rrO-HaTar'bIlIHOro . TIpOH3Bo~crBO. który orzekał w sprawie w pierwszej instan. HaXTO kresie obrony przeciwko egzekucji stosuje się przepisy tej H . ~orOBOpHlIJ. 1) BC'b~a. Mome ~a TIpH30Be CTpaHHTe no rrpOl~e­ do uzupełnienia braków oraz' moi. wów. . \.u:e H3TI'bJIHeHp TIpli TIOliCKBaHe . na której obszarze rrOJI3yBa OT TIpaBHHTe cpe.u:CTBO./ sprawach określa również prawo tej Strony. a jeżeli c'}>rJIaCHO TIpaBOTO Ha ra3H CTpaHa..u:e H3B'bpllIeHO H3n'bJIHeHHeTO. jeżeli to jest dopuszczalne .o nadanie klauzuli 3. 'lHHTO opJ.u:onycTHlvio CTIope. TIeqaBaHe Ha pa3HOCHliTe TIO TIpOH3B'O'~C'rBOTO C'hrJIaCHO cesu. . konalności.a ce CTpaHa. Sąd może ca ~a HanpaBHT nHCMeHa ~eJ.u:HTe. Ha HOBTO nie na wniosek strony orzeczeniu o kosztach klauzulę ~ wy.a MOJI6ara Ha HOM- Umawiającej się Strony w celu skierowania do właściwego rreTeHTHHH C'b~ Ha ~pyrara ~orOBopHlua ce CTpaHa aa ' organu egzekucyjnego.B'bpxy qHHTO repHTopHH TpH6Ba .HTe HJIH Mome ~a rH pa3TIHTa. AHO B'bpXy TepHTopHHTa Ha ~orOBopmuaTace sąd wydał orzeczenie. nałożono prawomocnym orzeczeniem sądu jednej Uma. CTHaTa no. 2) ~oHyMeHT.bezpośrednio do organu drugiej Umawiającej się 2) HaTIpaBO ~o opraHa Ha ~pyraTa ~orOBopH:rn. 88 2) dokument.HTa npOTHB TIPH- orzeczenie zostało wydane. CTpaHa.ir0 B 3aKOliHa CH. THB H3n'bJIHeHHeTa ce npHJIara 11. qHMTO Cb. Hy. Jeżeli na obszarze Umawiającej się Strony.we. HOBaTa MOll6a H qe npaBHJIHO e yBe~OMHBaH 3a ~aTHTe Ha 3ace~aHHHTa Ha c'b~a. CTIHpa ce H3. a aHO pellIeHHeTO zawiesić egzekucję na obszarze tej Umawiającej się Strony.sięStrony. Przed sądem. CTBO B'bpXy repHTopHHra Ha ~pyraTa. e 6HJIO cnpHHOBCJIe. no- wskazanych w punktach 1 i 2. 2. Przed rozstrzygnięciem wniosku . .O Ha tiellIęHHeTO 3a H3TI'hJIHeHHe.'a~ TpH6Ba ~a H3n'bJIHH pellIeHHeTo. 1.. pemeHHe 3a . 3) uwierzytelnione tłumaczenie wniosku i dokumentów 3) 3aBepeH npeBO~ Ha MOJI6aTa H ~oHyMeHTHTe.u:.O ~a TIOHCHa 06HCHeHHH OT ' C'h~a.e je przesłuchać . ~a 3aTIJI3TH Ć'h~e6HII pa3HOCHH. 3a H3~aBaHe ' Ha pellIeHHe 3a H3n'bJIHeHHe H 3a powania egzekucyjnego oraz ' do środków prawnych w za. C'b~'br H3TIpa:rn. Artykuł 61.u:C'b. CTBO 3a OTMeHHBaHe HJIH H3MeHHHe Ha pellIeHHeTO. TI'h. OT HOMTO ce BHm~a. COqeHU B TOqHH 1 H 2.u: C'b~a KOMTO H3.u: npaBOTO Ha ~orOBopHlIJ. ·Dziennik Ustaw Nr 17 . pellIeHHe fUl C'h.ia postępowa.l1a wiającej się Strony obowiązek zapłaty kosztów procesu. Artykuł 60. .u:aBa obrony pr?E:cj~ko egzekucji.HH. pellIeHHeTO pa H3n'bJIHeHHe. której 2. egzekucja została ' zawieszona wsku. .C'h~'hTMOme C'h:rn. CTpaHaTa. Strony.HTe ce CTpaHII czas właściwy sąd drugiej Umawiającej . He~OCTaT'hIJ.u:HOCT no Te3H B'bnpOCH ce onpe.rIHOTO H3TI'bJIHeHHe Ha pellIeHHeTO.CTpaHa. ! ąJIeH 59 Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na MOJI6a 3a 3anOqBaHe Ha H3TI'bJIHHreJIIW TIpOH3BO~­ obszarze drugiej Umawiającej się Strony wraz z uwierzy tel.I Ha 3a:rn. -należy zawiesić nadanie klauzuli wykonalności. .u:a. o ile uzna to za potrzebne.u:eHO ToraBa ce cnHpa H3- której organ wykonuje orzeczenie.u:a. HeR Ha ra3H crpaHa Mome ~a ce no~a~e: 1) w'iiądzie. ąJIeH 60 1. z którego wynika. o kosztach.a CTpa- niimym tłumaczeniem na język tej Strony można złożyć: Ha 3ae~HO C'bC 3aBepeH TIpeBO~ Ol'. B'hpXy TepHTopHHTa Ha .O dłużnik może korżystać ze środków prawnych w zakresie OT npaBOTO Ha Ta3H CTpaHa. że pozwanemu w spo.u:CTBa 3a 3a:rn. na któ. npe.u:aBa- klauzula wykonalności została już nadana. który wydał orzeczenie. pellIelUleTO Tpn6Ba ~a 6'b. aHO npH3Hae TOBa strony procesowe do złożenia oświadczenia na piśmie lub 3a· He06xo~HMO. qe Ha OTBeTHHHa sób prawem przewidziany doręczono pozew oraz że prawidło": no ycraHoBeHHH 3aHOHeH pe~ e Bp'bqeH npenHC OT HC- wo zawiadamiano go o terminach posiedzeń sądu.u:eHO pe- llIeHHeTO. Artykuł 59.a ce . AHO Ha crpaHa TIO .aTa ce crpaHa.

.. w ustępie 2 stosuje sięodpowfednio post~nowienia ar tyku. orzeczeniu .[lHaro. orzeczenia.{ocToBepeHHetQ • . _ 1. kosztaęh. ' ' 3aA'bJlmeHBe 3a npeA8B8He. pe!. HJlH ~pyro llO-Te}HHO · Haki3a..iuwierzytelnio.:tOHYMeHTHTe. :_ • . do .~ " ~ :. pa3Ho~H. . ce . BJlR3. egzekucji i przekazuje ściągniętą IIJ.e .[IOoycHa caMC 3a TaRHBa )Ie. kosztów są­ OTHOCHO pa3Mep'bT " H ·tiaqilHa Ha C'b6HpaHeHa dowych związanych 1: ... _.cyMa Ha .. nym tłumaczeniem.[l'bT HOMTO H3J.e oso.'bOTBeTHopa3TIO- łu ·· 61 · ustęp · 2. .enia' pra. nO.o .. ąJleH 65.ll. RHHH.eHQHHTa 3a ·pa3HOCHHTe. .. Umawiającesię Strony na wniosek wydają sobie .... .:"'. Hoił'ro H3. po\'{.ć.lta ce npUJICmH: ' peureHHe . fiTO repUl'OpHJl peWeHHeTDCenpHBem):{a B HSn'bJIHeHHe. ' 3a do odpowied"lialuośdkarnej łub w celu wykonania Ol'zecZO. . . <ce.r ej obszarz. craUUHR ·Ha )l. . Artykuł 62.JnienzO~dij..które ma być wykonali€'.llHCC y]{QCTOBepeHHe.lt-6I-f-Te Halł. HHeTO e BJlJl3JIO B 3aKOHHa CHJIa.: Strony o ' ściągnięcie> kosztów sądowych.·:'~ ." "~ "~ c ' .{HTe H 3asep.. e npH. 1.iJla rrpeT.Ce CTpaHa.fIJUH:l'e ceCTpa HH npn nOHQRBaHeca przebywające na ich' obszarz. .a ce CTpaHci 3a C'b6HpaHe Ha C'b. : Artykuł 64.Ha repHTopHRTa HM.ll. czy: perneHHe'rO 3apa3HÓCł\Ine no ITpOIt3BOJ. ' 'le TO . ce ' jącej się Strony. pe. Ilpe. npeCT'hllJleHHR. tłumaczenia i uwie(zytelnienia.[(oroBCp.ace 'c'rpaHa.[(orOBopRUJ.str!.aTa ce . wraZ ze stwierdzeniem jego prawomocności .~eóHH wych.ltBeTe . e..lt ..lHeTo.zyćorzeczenie o kosztach 2. c' 2 . . ' " . ł{-bM UCHRHęTO' TpR6Ba . ynO'MeHaTH B aJIHHeR2 CenpHJlarar 'c. Do kosztów procesu należą r~wnież koszty stwier- d:.. 'le eBCT'bnHJlO B aa- łiOHHa CHJla.orOBopFl- rządza prz. . Do wniosku nalE'ży dołąc. aaka3ałIHe żeJjednego . '..e prowadzenie .' 3. . I które według prawa obu Umawiających . ' JIO B CHJla H3aBepeHH npeBo. . cę. < - / .e następuje .: : .y-g~~ęQie··jo kosztach. . I: A:. . rozstrzygający o nadaniu klauzuli wykonalności C'b.ione tłumaczenie tej czę­ dołączone zostało 2) e 6HJl npHJlOmeH 3aBepeH npeBO.l:\a 'B'b6pałfara .[lJ1ell"aIltH ' i~a .ltaBaHeTo ce .Ó'l'OBOpJllliaT3.#ennik Ustaw Nr.AU8He H TpaH3HTHpaHe Ha ~a.< " . 3ae. KOHTC CnOpe.CB'bp3aHHCł13ll'bJlHeHHeTO. aa pa3HOCHHTe.lt e6 HliT e paąHOCHH. . .•.:tH. Obowiązek wydania. .K'bMHOMOereHTHHJl C'b~ Ha .lfre nQnpoH3BQ~CTI'IOTO . .ll.a ' .CBO~ 6o){a. 1 . KOerO '1'pJl6Ba ~a 6'b~eHan~JIHeItO dzenie prawomocności. Ha peweI..Ha peIi1~ konsularnemu drugiej> Umawiającej się Strony.lta 3a lł3n'bJlHeHHe .f\aBar JIHua. BHJIKl'lBCl~ . C'b~O TaHapa3HocHHTe 3a yJ. ' " \ 2. 3a pa3HOCliHTe nc npeBo~a Ha.roku ·lub karą sUfowsząlprzestępstwa uzasadnia.uce stępstwainizagrożonymi ' karą pozbawienia wolności powy. KHTe. wykonanie npH. sądo­ L ' CQe.ll paanopem..1Tc'b6paHH ' IH~IIJlateHHTeó.za-' · 06pbIll. naklórej ' obszarze powstało ' roszczenie o 'kosztach.:.ltaBa perneHHeroB. t.się Stron są prze.HHe' (I1peciibt1JleHHH.. Sąd wezwany ..a .[IpymeHO c y~ocToBepeHHe. .{aJlH: . W celu Ściąg'p. na kto.' .womocnośd. IWJlTQC'b. cZĘ$C CZWARTA lIACT lJETB'bPTA SPRA WY KARNE HAHA3ATEJIHH AEJIA ' Ro zd zia 'ł L · Pa3~ . .[l'bT.TBO Ha ~Pyra1. . :. Crpa'HH " ca .iIę-" . ' i)~rzeczenie.właściwe. 2.[l opaBOTO Ha . ' .. 2. opeBOJ. k\ó1a.. HHeTO H npeselK.IaBa'He OTn .. ' .. ' -.ila~a npasoTOHa ·. .HTe . Artykuł 65 . -.. . .ięcia nie zapłaconych ' kosztów. Wydanie nast~puie tylko z powodu takich czynóYfi 2. c mnIiaBaHe OT 'cBo6o. "'-..iI ~a 6'bJi.orzekający sąd · pierwszej instan:cji Umawiającej' śię pa3HOCHH C'b.. l)"perueinfeTó.{aBa pemeHHeTO 3a H3n'bJlHefłHe Ha .{CTBO'l'0 TpH6Ba ~a npOBepH J.OrGBoPFlll1.BbpXy'lHJiTOTe- ZWraca się ./ ' Wydawanie i tranzyt osób•..ltpyraTa .ltllHa jąCewydimie) albo za które pra:'Womocnymwyrokienipodl~. . llpe. "'.lla :JacpOK nOBeqe OT e..ltHITJlOMaTHqe" CROTCHJIH HOHCyJlCHO npeACTaBl-lTeJI<.HallmpalrtH . lIJleH 64 Do ustalenia wysokośd~ trybu ściągnięcia.' npHBJlH'laHe H'bM HaKa3aTeJIHa OTrOBopHOCT HJlY!' 3a It3~ ne J kary pozbawienia wdlności~ ll'bJIHeHHe Ha UaJlOmeHO ilalm3aHHe JIHIJ. n'bpBa HH~ ' Strony.zawi€Ja rQ!. lIJIeH 62 I Sąd. . procesu. .by w celu pociągnięcią ich npe. ~awiera s't wier. gosądu drugiej Umawiającej się pHTopHR"e B'b3HHKH. kwotę pr:zedst'awicielstwu dyplomatycznemu ' lub urzędowi 3aMOJleHHJlTC'b."Ol._ . . Do kosztów tłumacżenia dokumentów wymienionych 3.lt'bpmR pa3pewaBaHe Ha B'bOpO- ea aa pa3HOCH. . HaqH. · ó'6b'. ..eJI I . . Ha OHa3H 'lClCT ści orzeczenia..gzekucją stosuje się prawo Umawia~ C'b~e6HHTe pa3HOCHH. I 2) uwierzytelI}. c.oroBopmb.. e. 17 B.1leH61-aJlHHeH 2. crpaHa .

'leIl~HfI opraH H Ha 3aMO JleHHJł . 21i Poz. wniosek ' dotyczy wydania w celu wykonania kary --=. _.y . .I\..'lHa OTrOBopllOCT H aa 3aAbpił(aHe.jącej ściganie lub wykonanie kary. 88 .'lH :l. AaBHOCTHIVl CpOI< Hm:! .'lelrara ) 10" "~.' . wska. " " " . organu wzywającego oraz wezwanego. gdy żąda się wydania osoby prawomocnie HlIe .3aBepeH IIpenHC OT B.>BaHUeT() HaMO. I " ~ I. przewidujących dane przestępstwo. ~aTa )]. której wydania się żąda.lJellaTa . 0CBeH aHo 'IIpoHypOp:bT.lJ.lJHem:CTO F' puszczalne według prawa wezwanej Umawiającej sic:: Strony Ha HaK~~aHHeTO cnopeAnpaBOTO Ha 38MOJJeHaTa Aoro.'leH 67 I ' Odmowa wydania. H3n'h.i:l l." " . której wydania zażądano.orOBop~l~a ce CTpaHa IIpeABH}I\Aall~H AaAeHOTO npeCT'hn. ' .nli cnOCTdHOll Jle- " . HHC "3a npeKpaTfłsaHe Ha npoH3BDAcTBOTO.' ~ł " . chyba .'lH 3a HOHTO e B. Artykuł 66.oroBoprt~HTe ce CTpaHH ~iBMa Aa CH npeAaBaT wateli własnych.'lHe- rzytelniony odpis prawomocnego wyrcku.'leHHeTO H MHCTOTO H BpeMeTO Ha H3BbpWBalIeTO My.'leHHe ce Bon H HaHa8aTCJlIlO . prywatnego. OTKa3BaHe Ha npe)\aBaHe. C BJlnaJJa B .eTO HoeTO . e Ha3eJ! HaRaJaTe.oroBopH~a ce cTpaHa.l Be OT cB060Aa. j eżeli czynem przestępnym wyrządzono HOCT . • . 2) HaHR3aTe. .'lHu. należy podac jej . będą wydawały sobie oby.'1HeHHe e Ha· JIOmeHO Hal{a3aHłle "nOBelJe OT e~Ba rOAHHa JlHWa B.CBeAeHHe 3a MeCTOH\HTe.la- pozbawienia wolności.. B C.kary.'10rT\RT: 1) uwierzytelniony odpis postanowienia o wszczęciu ~ci­ 1) aaBepeH IIpeIIHC OT nOCTaHOBJIellHeTO 3a IIpHB. Artykuł 67. >. informacje opraH. ce OTHaCH AO IIpenaB a He 3a H3llb. Z" powodu przedawnieni-a albo innej okoliczności wyłącza­ BopH~a ce CTP&H8 e HeAonycTHMO nopaAH HJTHlJa/-Ie . " ściganiu w trybie '.M HaHa3aT'e . 'ł. gającym wykonaniu orzeczono karę powyżej jednego roku . . uwie. dokumenty te po.J. wysokość. ce HCI'W aa npe'iWBalle. ~ zostało prawomocnie zakończone wyrokiem lub pos'tano~i~~ . OIIHcaBHe Ha 06CTOHTeJICTBaia Ha npeCT'hn.3) AaHHH 3a pa3Mepa Ha HeuaT'hpm1HaTO H<lHa :{a- w przypadku.Ha '~ ' .1!.'lanpHC'hAa. ie" nastąpile objęcie oskarże-: . ' na obszarze wezwanej Umawiającej . .~ tSśobie. J)dane o wysokości kary. . 2.'lHcpHHaIJ. . lJJIeH 66 Niewydawanie . 'HCKaHe 3a npe)\aBaHe.' . co6CTBelłHTe rpamAaHH.-.'laTa winnyiawIeraćdane ' o stanie faktyczńymprzestępstwa oraz B CH.albo je~eli : postępowanie to . się Strony. /.'1 H- gania karnego "'oraz o tymczasowym aresztowaniu.' ' 3) Q to samo 'przestępstwo ' toczy się p~stępowanie karne ' 3) 3a Ci~OTO npeCTbn.'lH MeCTonpeÓHBaBaHeTO My. H'hM HCHaHeTO TpR6Ba Aa ce llpH.'lHOTO IIpeCJleABaHe. CHOBaBa~H"npe~aBaHeTO) H.'lCTBtHO zanie . .'IHeTO npeAHsaHe ' e no" .lJ. HMeTO HaJIHlJ. imię i nazwisko ' oso. / Dziennik Ustaw Nr 17 .'la IIpHC'hAa JIHU.' 4) popełnione przestępstwo podleg~ 4) H3BbpllleHoTo npeCT'hnJleHlie ce npecJlel1Ba no 'oska'rifmia. Wydanie nie nastąpi rów'}i!iż"jeżeli: ' npeAaBaHeTO He ce AonycHa C'h~O Ta Ha aHO: 1) przestępstwo zostało popełnione na obszarze wezwa.r' '. ł'OBOpHLUa CTpal:Ja npO'THB.1bp. l?eAa Ha 'IaCTIlOTO 06BlIHeH~Ie. lłJIeH68 \Vniosek o wydanie. a aKO HCHaHeTo . Do wniosku należy dołączyć: 2. się Strony przeciwko. Te3H . HOlUla CHJlR npHC'hAa nOA. 'aHO c npeCTbn. HeroBoTo rpalli AaIICTBO. '" nia. pozostającej do wykonania :.e.lJeiHaw.-. c B.~ .yHaaaH'I-Ie 3a IIpeCTbnHOTO AeflHHe li HerOBC\Ta szkodę materialną.JlOl{yMeHTH Tpfl6n3AaC'bI1'hpmar o miejscu :i czasie jego popełnienia..lJHOTO np~CJJeABaHe HJIH . ' ~ 2) tekst przepisów karnych wzy w ającej ' Umawiającej 2) TeKCT'hT Ha HaHa3aTeJIHHTe pa3IIopeA6H Ha MOJJe- '. ) . obywateli własnych. " npOH3S0AC'fBO B'hpXy T.3J1a B 3aHOHlla CH.. Iwero Beqe e H3TbpnHJIO qaCT OT Hał<aJaHlieTO.epHl'OPHHTa Ha aallIO.c zynu pr z est ę pnego i jego kwalifikacji prawnej oraz H. BHe Ha HaHa3aHHe -.'lylJaH ąe ce HCHa npeAaBallC Ha OCbJlf'HO . 1) npeCTbnJleJ-lHeTo ' e H ~lBbpweHO Ha TepHTopHma nej Umawiajqcejsię Strony. HCHaHo H. Ha3aMO.'lfł. .' H3HJII-O'IS<lUJ.3aHOBHa 'Clwa npHC'hAa H.Hfł H npeAMeTa Ha HCHUHeTO. ' ua3. która~' odbyla już część.'leHHe. jej obywatelstwo. ci j e żeli 'IaHę Hl. ..H HaHa~~~~emIOTO npeC.:IIlH. Artykuł 68. Henpe)\aB8HeHa co6cTBe~H rpam)\aHH.'lHa meTa Heo6- XOAHMO e Aa ce nOCO<IH H BeHHlW p'a3Mep .im al{o TOBa npOHJBOAcTBO e 6HJJO aaBbpUJeHO '~ ~iem o umorzeniu pO'stępowania.!teHlieTO e HaHeceHa l\1aTepHa.m meTO .a Ha HaIIb. ~ o 'miejscu' jej 7amieszkania lub pobytu i dane bSbbow'e. npaBHa HBa. przez prokuratora. AaHHH J a HerOBClTa ' JHIU- przedmiot wniosku. APym npHlJ.'la B . " 2) postępowanie karne lub wykonanie kary jest niedo. Umawiające się Strony nie .by.'lR3. sk~zanej.eA!3aHe HJIH H3nbJJI\ eHi1CTOHa ' Ha. ' - '"' 1t ' Wńiosek o wydanie pOWll11en zawierać oZllaczenie HCHaIieTO ' 3a "'n peAaBaHe rpJł6Ba Aa C'h. H<1HMeH<.

. I\rtykuf1O.we Lwana Umawiająca · się pelllaBaHe Ha HCHaHeTO 3a npeJ]. fotografię i ./Um Jl.Lt-oF080p"Hl4t 0.. c'TpaUa IlJile.on'bJlHeHHJł K'bIW nm. l\1'OJl6a 3a npe:Jl.i!l Umawrającą. a sa He e Jl. .o.(l ce litCI~.rawbm6cne\Jo wyroku 'orazzairowie JIHl.'bpmaHO. . . Jl. ~7 / I .ll. .[{~rOBopHw"a ' r.pJ:żes.TJ·Óa 3a rtpe'Jl. aKO MOJTem.OcTaT'b'iHO ó60Cłlo.tór.~ 'łH-e'fU ape~~ ' _f Baue ee aelia.OMH.esatOlWame '0IS'0by." 'o -wniosek tej Strony termin 1'ł10'Żi~ byĆ pr... C1ł0e'l'O mpa'80 3a 3aJl.3 OOlłĆKa Te ):la <Y'b..tOBa ' .l1.~ . jeJ. .din.:{. '1.anaHe.rn r 3a 'rO-ff3 H eAHOB'pe.aBaHe..' J.' .aBaHe.óIi c'P~a He..lrnenaMoie' Ma zakreślić FO'Bop1nl~a c.a~ <~:' można zgłaszać pocztą.• .lJ.p'yraTa .ażądap.. noiu. ~ Jlnl\W~ ar. .aiłHH.r . I ': ł: .TJ eH 71 ce ' oCBo6omJl. &tykul n.odc[ski piIlców. CTpaHa · "epOK .ćl> € 'rpaHa><.-aeMa M~pti1ł e1lr. ~~m. __.H OT rr..rJlacu.. ' ••: 2.e. po. 3a .p'bCTllTe. Stro. 2. AHp HCK3.HeTo 3a n p eJ].ilOmaHHeHa 1'a3H crpa"' ·. a wzywająca Umawiająca się Strona nie nadeśle w e 3aJl. C'hIll'o li np'e~H' manrem wniOSKU o ' wyd'an'ie'. 'il3: Od'l:oq-eriie_ wy. j.alle.eżeli w.. AUAęHO . o:r e. HCKil I:leTO .o.wień..H3HPaTH HCKaue 3a npeJl. 1:ł2aIpe.l.aBa.~~ d:e-J.• . o wydanie jest dostatecznie.(i)oł:}.aT<ł JI.· Cld jednego do.l103pełIlle. ~e'f!o:. -be2 . HeIW . wniosku 2.aneg. 3aJl. 4) no.aTa . jei. _ 1.n:6wta 3a npeJ]. '.pstw0 \:I. Na ..z as.on~ terminie.Dziel1nik Vstaw Nr 17 . ' pnma Ha Jl. .M-3' . moopml.•::1 kułu 7~ ust ęp 2 bCtdzie zwornfonę..eTO. _ wiadomić clrug.TeJlerpacpa.td~ownie do..Ha Meceł\ miesiąca od wystania zawi.-.ena " j! ólJlllHe·f!.bplKaHe MOIl{e Jl..starc2!.0: Jl.e . ~ 1.. waniu lub o wydaniu' ' j:. . no npe.eJl(:!~~ . o wydanie'.erO... ~~K~ ~aEla~~e.a CTpaHa He H3.l wIają. Wniosek o aresztowanie npHCbJl.lłoą>o. nOM'o..'bpmaHEl C'b..IJleH 72 :. .e . 3a'Jl.y pF zestę.aAeHO rrOCTaHOBJleH'He 3ą. ' 1.'la B ' 3aKOHua Ci-dla~. J eieH nadesłane c:bane' ruf> są.H01'O" .H'Ie ~e. .a 6'bJl.o wydanie.eml'l'e . ce .sztowaufu nie OT H3rrpaIll ai'le H3BeCTHeT03a 3aA'bp1lWHe Ile' rrOCT'bIlH wpłynie \. której wydania się B'b3MOJKHOCT ' (}ooca ~I>l.rrpeJ].:ze\v:idzi. saHO Cl.aBaHe ce HCHa. e npaBJle'łeHO K'bM HaKa3aTeJlHa orrOB~p ~lOC1' HJla lł3- ." jeie'h w teńniniedwóch 'łJl€'IF 71 ce ocoo{){nł('AaB'a. sit: Stro~. Jl.. . .:~~HO f.. "łjyeH 70 ! Jeżefi ofrzymany wniosek.cej-się Stren. ter~nie Je:dneg.. JIHuero. arty- 2.p!Jmme'r0" My me· . wówczas wezwana Umawiająca si(.f1ellaTa /10. ~Z Areszlowant'e w cera wydania.·_~ miestęcy ': oCli wysIania zawiarlom:i"e-JIlia' o jej ' aresAlowaDJu nie OT ' H3npaIll &R. .ifimefr 1 lUf:':':' ~ kl)łu 7-ł usilę]:} 1 bę-dż. . 5>' ArtykHł 72: t.3.PJla:CłIO 'HRCTOHIllHH .yllb m-e~y(7h 00 le~Strzygn}ęcia ~pa~H B onpe.8 WydałUe:. Ił OTrre'łaT'bl. dwóc~ .l. AKo H..llleI-nłO: y1re- niu" codo tej osoby posfatTOwienia o tyirrczaso\vym are~zro­ J].:~ Osoba ares.-< wpłynie wniosek. 2. której dołyc'l:yl"w~tosek.':.wodu inn~Q. JlHll. ToraBą .. .o- . Strona: może żąd'ać ic:ln.~e: !-la. ". .~ ~ JpżeTi ósoba której wyda. .FO<B()'P'J'I'llI.:t ' f.a H 3n pal~H' .eli.rta ee YBe~OMH ~pyfam tI/o. ':IHerO npeJl. istnieje. sIę · Stpoo.'bpI1IUJIO Ha TepId1'Ó-_.l.'J. . wnt paJl.aTe sztowana stos('wnie do postanowi eń arty.'Oliosek o wydanie. .ane'U3 ' ś .' r Artykllł 69. 6e.a'ta ..i'ę: StIr~ zCIlnąrlz:i nie~wł(ll€...\ Wiiłi]ęCił'. l. 3a)rhplliaHe Nl~}Ke M ce ' Ił3B'bpUIH_ H. n pe]la RaMRT 0 nca H.1' e..dAInia.UllHHr-F He ea AOCraT'b'lEH 3a ' _:. postano. LaKoHMa 06QCHOBąlW UQ.Qe-'J.'bpiKaHeTo MDme Jl. . .a cTaHe . leieH V1zywającii' UmawiaJąca· nOJT'yqaBilHe HCltaUeTO 3a npeJU1BaHe.I·e łła . l. AHO ' JlHiJ.' p.rzenie. 3.-"". ajulHea 2. QeTO.y. OU8F.l.[{orOBopHlll.en pOJl.a s. swoim Mli>1łlll.a{}:niająG. .danie-. _. nadesłanie ' wniosku o wv.k1a.OnyCKól npeAaBaHe.tępst. -: zakre5!. ~ .al:eszt~ ­ 2.. .'bJlH\e..r. . L 3aJ). ia-dio : " .pmaJ. 4) ~ąda.o 'I .aTa.(l ' are. .. 33lVlO. . ". 3'a RO€TO re OTBaCH Hck:HleT'O / ' wana. nie lub 'odbywa ' karę z ' ~o. ' .Oró~ . na obsz/iIolze ' drugiel Urna.a fi to wystąpf i równocześnie powiadomi o wyda.Ta .pełaiJa...o. . -y.Bap#TeJIH(}TO> 3aJl-~p1ł\ialil:e' e H·eo6x'()l~H. 'l.. .a ce ~ianpaBHr:ro.. .3aA. Heros"Ha CP. He3a6a:BHo .acrpąHa .. It. . kar~ AHo m j l. 'Ie e H3J]. aa.:towan.MO:iiÓa~ '. j est śdgana..':·.'·:' / BHe.~X..lla'F Jlmr'bJI~ .p' ~&. np€AlHI. w~wa-na (Jma. -~~.pe~gr.e} wydam iiI ~~. telegraficznie. ulupelniającychdanych ..a H ' C'bó6lil.~. muLe e H 8B.l uzasadniony ·stosownie do nini~jszej Umowy. . 3alfópmaHe iła:.Orr'bJlHHTeJlHH . nil· zwollirit:ę: o5obę~ 3aM:Ul1ełłaTa AOraBOpJluiJa CT~!Ha ' cBO~aS'a..ennin.. Jeieli osoba.J 'strzygnięcia wniosku owydanip..Io:-. ..e J].. Osoba .Ha H.a.HJ\1H 3a pelllaBaHe Ha HCKaHeTO 3a rrpeJl.oroBopaClMOJleHaTa A.. nOC1"blht MO. .nia 7.· łl~n.-.!e.2ll'rie> zY0. f .wapopeł.- ..zeOłużony. ':.J JleH 69 Uzupełnienie. 3aKoeTO ce Jl..'bPiHa~O C'brJlaCHO a.SaJ). S'bamnocnai Hoil' .O. "'1 Artyliuł '.' z W Il)iąrę możności rysopj~ osoby. telefonic-żnię 'lub przez BHue . O tYlllczasow:ym areSż1low&Qiu nalezy ruezw!ocznie za. s.3a. 1.H.wnioHiu Q wydanie.ii!iJ"'t'e. Aresztowanie · osoby może nastąpić także przed Qtrzy. że dan~.e ]l)&. Jl...~-­ wniosku . ~.'bpm1łlle 3a npeA1łBałt~.'ł>. ~a!iiKhaJ.. -...>3BaHe. '" w zy wające] Umawia iącej się Stronie.~ J. .i:ezw:o'hrimJ!jl. Anisztowaruie możfrrutst~ t . została.CT~hnJJe.!IaCHO.ri H3. 1.aBClHe. a MOJle1Ll.Jl.aiIomJeńfa .a .e.~ 'Fe. aHO' s'· epOK m JlBa · me. ... w · ustętM.l. oSDba.erO HJIH " ~ee li::lJl.mpa-. ...BaMeceu.TpaHa MO:a.~ Ha CPOH'b T M?me Jl. (lo roz.'~:~ ..eT€J>.e _ Iif3:BeCT-RICW' 3a" 33-Jl. .I<óiwruei.. Jl.. 111iesięcy dCl nąd e slania ·.•: a lfO R epUK 0.()\l'(}t~~a.cen~\. J{a. JlHll.'( ._- ~~6' '~'. TH MOH{e Aa orrpene:1H Ha MOJle1Ll.

a CTpaua.BaHe HJJII . popełnionego przed H3T1bJIHełme Ha HaKa3aHlIe 3a APyro IIpecTbIIHo Ae~!Hue wydaniem. IIpueMe nUQeTO.aBaHeTO Mome . 1. H3BbpWBaHe Ha. JIIIl.na 6b.bpmaBU .J.e OT JIomeno .n.n. IIpe.a 6'bAeBpeMeHHO . wezwana Umawiająca się Strona rozstrzyga.n. JIUQęTO.kary HbM HaHa3aTeJIUa OTrOBOpHOCT HUTO IIOAJIOiKeAo Ha z powodu innego czynu przestępnego.n.0 1'0 BOpHlll.'IeHaTa )]. 213 --' Poz.eHcTBHe e 6UJIO IIpe.n.n. .n.n.n.n. Ha IIpe.n. Te3H HCKaHUH .n.01'OBOpHt1\a CTpa- nia postępowania karnego lub odbycia albo darowania kary. Artykuł 78.a..bpmaHe. przekazana niezwłocznie po dokonaniu czyn:n6śc:i · w sprawie BbpnaTO He3a6aBHO CJle. .aBHOCTTa 3a naHa3aTeJIHO IIpec:ne.o II3T'bpnH- Bane na naHa3anIIeTO. Artykuł 75.a.n.n.naBaHeHa eAHO II Cblll.e. rrpeAH o wyjaśnienie. Artykuł 77 • .aJIII Beąe He e II30CTaBeHO IIpe- CJIe.d . Osoby tej 1I3BbpweHo npeAu npe.n.p. IIpeCJJe.n. wydania się żąda. npe. AHo QTJIa1'aUeTO . IIpe.n.aBarre.n.py1'H nia karnego.:tBaHe li .eoo.e wydania przewidzianego w arty.eHcTBlieTo karnej.oMHBa Mone- cą 'Umawiającą się Stronę o miejscu i czasie wydania.aBaHe.IIQH 3aHaHa3aTeJIHOTO IIpeCJIe.\eTO He MomeCbU.JJJeH 74 Wydanie czasowe. której .n. ' . Jeżeli od kilku państw wpłyną wnioski o wydanie tej AHO OT HHHonHO .aTa. Dziennik Ustaw Nr 17 .n. .n.na B3eMe peweHIIe.a CTpa~a He gającej wydaniu w ciągu miesiąca od ustalonej dla wyda.n. 88 ~~----------~~--------~----------------~----------~------~----- monego na obszarze wezwanej Umawiającej się Strony.a CTpaHa yBe. czy już -nię 'zaniechano śCigania czynu prze. 3a .py1'o IIpeCT'bIIJJemie II 3B'b pme- wówczas wydanie może byc: odroczone 90 chwili ukończe~ no na TepUTOpiułTa na 3aMOJJenaTa )].01'0130- który z tych wniosków uwzględliić. 1. Ha .eHOTo JIIIQe TpH6Ba .orOBOpalll.o1'oBOpHlll. stępnego popełnionego przez oskarżonego. 2.a 6b. l. IIpeAaAeHO Ha TpeTa CTpaHa 6e3 Cbr:JIaCHe Ha 3ąMO:'le­ HaTa )].JIej{{alll. 3a karnego albo .BH):{eHO kule 73· mogłoby doprowadzić. lfJIeH 76 Ponowne wydanie •. duje ponownym wydaniu na podstawie dokumentów załą­ .n. BpeMeHHO npe. · IIO HaH33aTeJIHOTO . Artykuł 76. w związku z którą została wydana. BpeMeHHo npe.n.O .eJJO.n. do przedawrt'i enia sngania B · ąJieH 73. TOBaJIliQe ce oCB060iH.·B bpHe .O Ha npe. IIpe.n. za któtyzostała wydana.n. t.n.n. l.n. Wezwana Umawiająca się ' Strona decy.eHoTo JIHQe ~e OTHJIOHII OT HaKa3aTeJI~ {powróCi na obszar wezwanej Umawiającej się Strony.o1'oBOpHlll.e . ..a . Wezwana Umawiająca się . .n.n. IIpe.n. Osoba czasowo wydanapowinn~ być z powrotem <. BTOpHO IIpeAaBaHe Bb3 OCHOBa Ha .aBaHe.CTpaHa3a MHCTOTO .BaHeTO 3a H3B'bpWBaHeTO OT 06BHHlleMHH . B TeąeHHe nia daty.aBaHeTO Ha HoeTO ce UCHa.d:l innych ujemnych skutków dla post()powa. ce . T'b pmma naIia3anIIe 3a . IIpe. IIpe- CT'bTlHO .aBaueTO.a 6'bAe wezwanej Umawiającej się Strony . aniżeli ten.aAellOTO JJHQe He MO/He 6e3C'br~TJaCUeTO Ha: Umawiającej ' sięStrony pociągnięta do odpowiedzialności 3aMoneHaTa ~01'OBOpHlll.o H3TUąaHe 'Ha CpOIHl. pH~aCTpaHa pewaBa Koe or .n.a CTpaua Aa 6'bAe IIpUBneqeHO karnej ani nię można w stosunku do niej wykonać .n.e y. Mome "Aa ··AoBe. IIO 060CHO- \ BaBo ~CKaHeMome .01'OBOpmQa . OrpaIlH'IeHHH 33 npeCJJeaBaHe Ha npeaaaeHO JJH}\e.n. npe. AHO 'MQJJelll.n.n. wówczas osoba. l. Jeżeli ll~aTa )].H BpeMeTO.JJJeH 78 Ograniczenie ścigania osoby wydanej. KoeTO .a 6'b. 6bAe rrpeACTaBeHO HOBO HCKaHe 3a rioBTopnOTO My IIpe- o .aBa OT 3a. Strona zawiadamia wzywają­ 3a~0. od postępowania karnego AHO npe. IIo. TH MO/He.rUlQe 3aMOJleH:łTa )].n. Artykuł 74. . nie HOTO. osoba ta będzie zwolniona.IIOCT'bIIaT HCKamHI 3a samej osoby.n.aTa )].n.OBJIeTBOpeno.n. Jeżeli odroczeni. Ha eAUH Meceą OT yCTaHoBeHaTa 3a rrpeAaaaHe . l.n.n.n.HMOA3 nowego wniosku. Jeżell osoba wydana uchyli ·się .n.01'OBOpHlll.o n-pIIHJI10ą­ Bane na naHa3aTeJIHOTO IIpeCJIe. ue e Heoóxo.aBaHe.o IIOMIIJIBaHeTO< HJJH aMHIICTII- paHeTO.Ba- byĆ na uzasadniony wniosek czasowo wydana. . ' móże OTpUQaTeJIHU IIOCJIe.n.naBaHeTo u · paaJIUąHO OT TOBa nie można również wydać pallstwu trzeciemu bez zgody 3a KoeTO e rrpeAaAeHO.n.n. He.n.eHo.I(BaHe linII'. Osoba wydana nie może być bez :zgody wezwanej. wzywająca Umawiająca się Stropa nie przejm"ie osoby podle.\O .JJIeH 75 Przekazanie.n.01'OBopmQa CTpaHa.OKyMeHTIITe T1pI-WO- wzięciem decyzji prosić wzywającą Umawiającą się Stronę llieHH HbM HcrrpaTeHOTO Beąe HCHaue. BbpXy TepUTOpmłTa Ha jest konieczńe d1a ponownego jej wydania przedstawienie 3aMOJleHaTa )]. Może ona przed po. IIpe.a.[\a nOMOJIH MOJiell\aTa )]. Zbieg wniosków o wydanie.'IeH 77 .emme. na. 1. KOJJH3HH Ha HCKaHHH 3a npeaaBaHe.aBaHe.n.a CTpaHa pewaBa no- czonych do przesłanego już wniosku. IIoBTopHO npe.aBaHeTO.n. 3aMOJIeHaTa )].n. 2·. CTpaHa 3a pa3HCHeHIIH .' .

.fl"j{QHTO 06YSJIa/3H! npej. odpis. suir osób wydanych przez pat'Istwo trzecie.JlllięHHe. " . K'oeTo e JlIHlle'J:io ól'cB060J\a B'b pxy repi-ITOpHH1i{Yła" właściwy organ wezwanej Umawiającej się Strony udzieli TpeTa A'bpmaBa." : '~:" . Ha 'JHHTO TeplłTopHH ca 6HJIH Hanpa. --:-. j'BeJlOMHB. osoby pozbawionej w'olności na obszarZ.\aAeHoro mll~e e HanycHaJIO repHTopHHra Ha jącej si'ę Strony. 1. Artykuł 79.. npec~eABaHe . )loroBopHill.. . pelllaBa rpaH3HTHpaHerO" Ha 'TOBa JIHl\e npe3CBOHTa Te- pHTOpHH..BH. ' l.<:J. ' a .ata '~O:. rOBOpHlI\3 crpaH a. : . (:raHe Hylli. 2) osoba wydana opuściła opszar wzywającej Umawia.prawomoonego · or~e­ e npeAaJla.lę. ' npe. 2) rrpej. j". gdy według 'postanowień niniejszej Umo.. Hp. Artykuł 81. Ha RQHTO e rrpeAaj. .JJIeH 81 Koszty.. Ha j. .. '.. której' . Ao ii~BopąlIia crpaHa .obszarze drugiej Umawiającęj się Strony prze: rpamj{afllł.B!lH3Jlą .wateli oskarżonych q po.. .ikrównież posiadanedo~ l\eJI ce npej. 3a.HH pej. l. .\aBaHe. c. Ba. na Pa3HocRHTe no npej.ą.' .zęcia ścigania karnego. Zawiadomienie o wyniku .a T<ł TepUTopUH.\B'bPllle~ow npe<:r1)[~.ez orąan ~ . MOJI6aTa 3a pa3perniłl3aHeHa TpaH3HTHp.łl.' . '!i ..82. .naeHłłEm) · tla ': jednego miesiąca nie opuści obs?aru wzywającej Umawiają­ H3Ra33 HHeTo HAH: oCBó6oIHAaB3HeTo OT Hero' BcpclK ÓT '~ ' cEd srę strony. lJJIeIt 82 Obowiązek wszc.·: J- H.i~. lecz na obszar ten powróciła ~ MOJleU\ara AorOBop~n~ll. /' I?:z.'bpHaJIO \.' . BeHH..adka MOJIeptaTa .wi..> popełrlionym .\eHO jIH- mi Umawiającą się Stronę.a CTpaHa Il.a AorOBopHlHaTa crpaHa. 'g { Ó.. .. Umawiające " się Strony' zobowiązują się śćigaćzgod~ . \ Jeżeli zachodzi potrzeba p~zesłuchania prz.ącej .~". CJIY<J.I:laBaHe.BqPfl~. HJIH · H3rr'b.\ro.\aBc)THHcpopMaUHH :3.. AOrOBOpJlw. i -.. ~/ TpaHaHTHpane • .\aBaHe. TOBa pa3nopeiHj.o ' po \vykonaIiiu kary lub zwolnleniu od niej w termirtie " HaR33aT eJIHOTO rrpoH:3BOAcTBO. AorOBopJ'JUJ:aTa CTpaHa. eAHH Meceu He HarrycHe TepHTopmua Ha MOJIeIiI.osoba · wydana po zakbÓczeniupostępowania kaineg~ 1) aHQ rrpeAa~eHQTb JIH.RTO H HCRa- Heto 3a npej.\- czenia. · .wydano osobę. obsża.~To. J<.l.. B To ~m CpOK He w.\'b. 3aMO.l \eCJIej:{ 'rrpHl{J:no~B?H~ :l!a:: alb. osobie sprawcy 'orai. .IeHH B H3B'bpIlTBaHęHa npe".. . Ta3H ~orol3(. prześle jego·.. H ce pa3r JIellij.?a. W" tym celu prze~azufą CT'bnJIeHHe: B'b'PXY TepHTqpHHra . " 1~ . .l.1l wy nie istniałby obowiązek \vydania.HTe 'ce crpaH'Hce ' 3a]l'bJImaBaT ' -.. . Ha JIHl\a. Koszty wydanIa · ponosi. rym o~oba wydana nJe mogła bez swej winy opuścić' . Ha (YbUJ. 3a pe ~~ yJITaTJjTe OT. Przepis ten nie CBOH TepH1:0pHH ..a RonHe OT Tm".a CTpalla.·.Tl HHa ·tleHI~l:ięTQ .ydania · . Umawiającej się Strony zezwoli na tranzyt przez swój ob.e. Ha j. . H3npalU.wymagana.~..dane _ o . PaaHOCKH.JJIew80 Tranzyt.c' ' .rta:. :".\aHe He ęe · npHJIara.l3. .. ~HaTÓ . :.:ró nOHaCH.. S.ara Ao- rOBOpHw.\ !'IJn~ . JJH~.w razie.' jeżeJI: 2. iS HaCTOHlUlHI AoroBop . ' .f której obszarze powstały. Tą .hara~te:rze{.Aa3ą pa3!lHT .:' t . .fiii ' wZywpjąceJl1ma :'Ą'"iaj. \ . zawiado. Wfliosek o ' ~ezwoie~ie na tranzyt składa się i roz.1ItWaTa AorOBOpHll\a cTpa~a pa3- zezwolenia na przewóz tej ' osoby przez swój obszar. . . " • ~ '. GBoero npaBo copCTBeHHTe CH pełnienie na . B 3afWHH3 ~HJIa rrpHC'bAa HJIH nOCraHOBJIeHlie.Zgoda nie ' jest ..e ce BłWIOtJBa Bpe- ru wzywalącej Umawiającej .ARO . się. -. noga)3a .: ' . '. . która ją wydała.l'. przestępstwie. się Strony.ąHHa . o ... '.. .'. HaJ\33areJIHOTO rrpeCJIej.-.· w. A()1\ i:l3 aTe!1cT~:~.: " . C'brJIaCHe He ce H3HCRBa: " . nie ze . ..\a !lo CblU. swoim prawem własnych . a pa3HOCRHre no TpaH3HTHpaHeTO ca 3a CMeTKa Ha MOJlemaTa AoroBopama crpaHa. .'. Jedna Umawiająca się Strona na wniosek drugiej 1: AOrGlBOpJlmaTa cTpaHa.. ' BaHe.ecrByBa ·.npeAaj. ce CTpaHa. natomiast koszty tranzytu obcią~ pHma . no MOJI6a .\eHH OT TpeTa ' A'bpma: ma zastosowania.80.aHe Ha Halr3aaTeJIHO npeCJIeABaHe. . oby. : . do tego terminu nie wlic za się c ~asu. postępowa~iakarnego.: .\. l\ero. ROHTO ro stępowania karnego.me ce patruje w tym samym trybie.. B1?PUlHTę.\BaT C'Ł!TJIaCHo . ArtykuY. 1.U. 3.'. u. .a JIHtJHocTTa Jlą .. c. jak wniosek o wydanie.2.' żają wzywającą UJ?awiającą się Stronę..QTHOBQ. ... 3 . . YneAOMHBaHe.va peayJITaTHTe or HaKaaareJIH.ą 3a łlaJIl. iennll~ Ustaw Nr 17 ' 2.·: ... ' . .l. . lU. stępst~a uz asadniającego wydanie.e państwa trzeciego. któ.\pyraia Aoro. npeCJIej. w .JAaBaHe aa .a cTpaHa p33pelllaBa TpaH3HTH:paHeronpęa.~y Ji . HOHro ca 06. ..aaj.cTpaB.. 3aA'bJImełlHe aa B'ba6yjK. ta Urrl'1"\viającasię Strona.ee .\pyraT~ . ..Koraio cnope.praHHTe . Umawiająca się Strona. \ MeTO np~ 3 RoeTO rrpeAaAeHOTO JIHl\e H~ rro CBOH BH:Ha He e MOr JIO /la HarrycHete pHTopHHTa Ha MOJIew.\aBa.a ci~ .QTQ. ". Artykuł . "tJJIeH 79 : . o wyniku po. He C'blU. .' . '. cini'M'reJI. l! 3: wody. sobie informacje zawierąjące. a B .

Przekazanie tych przedmiOtów następuje również w e Bb:1MOmHO lll.BB. "- Postanowienia 'szczególne OcooeHHpa3Dopea'AaHll1l3a opaDna nOMO~ o pomocy prawnej w sprawach karnych.lBOA- .CTaHe eAHOBpeMeHHO c npeA<1B3HCrO przypadku.1JHu. Wydanie odnosić się będzie BbpUIBa CbllW H B CJlyl. pozbaw~onej wolności na obszarze drugiej Urnawlająć'ej· Hoeto e JIIH. . Jeieli przedmioty . " 1.()q~ " . .'Iynwr HaTO selll.3a pe8yJITaTHTe OT Haf\a:3aTe.mH ITpeAMeTHTe ąOCO'JeHH .1\l\1eTH ce H.r~TO Ha MOJIell~ara ~{orOB()pHU~a one zajęciu lub przepadkowi'. npH yĆ.yiej Umawiającej się Strony przedmioty uzyskane: npe.R o z d l ia ł II.1IHOTO npOlI. THpaneTO H Bb3óym. ~prawiedliwości Główną Pro](uraturą Ludowej Republiki CEb p.ara' )l.Ha.aTario ITpe.". 1) npH. innych przyczyn. oJ' . CTBO 'B'h36YAeHO nOaJIHHeH 1.·ąJIHlIea ~ . ma crpaHa rp:16Ba Aa ce pa3ITHTa "KaTO CBHAereJI JI.3a . Po~tanowienieartykulu 13 ustęp3sto~uje : się odpo~ .'polrze bny do . Poz. npeAaBaHe Ha Te3H npe. 3) HOHro l\lOrar Aa noc. .będzie nadal pozbawiona wolności i 'zostanie XOAHlVIO ' 3a pa3mna My. CTpaHa .hanikterze świedka oso.oro BOpJł lll. HerOBOTO npel~aBaHe.rHlClra Ludowej porozumiewają się bezpo średnio z Ministerstwem npOł<ypaTypa Ha TIOJICKaTa HapOAHa pen y5. zj!'wiadamia drugą Umawiającą się Stronę o wy.ody rzeCzowe w sprawie pro.cborBeTHo H' H-b~1 . '-IJIeH 83 Tryb porozumiewania się.. .Śniierci lubz.. raT .trzymać przedmioty określone w ustępie l. }\HO BbPXY TepH ro pHfl'ra Ha ei~II"Ta tJ.'{xotl~iaTa aJIHlleR. Hara ' npoKyparypa łia -HapOAI-/8 peny6JIl1Ka S'bJIl'a p lU! .'(0 KO. '2.oroBopillll.!lfł~ ' ~o wyd~lllie. CTpaBa .IaHTe Horaro npę. łł8 ( 2.e .a.bfl~ącego obywatelem wezwanej Umawiającej się/St. 1: Artykuł 85.J11ClBaHe ła jego odpis. i\101L\e .. '." ~ Wydawanie przedmiotów..a Be~H.!:lue" " ': by '. " 3) mogące ShlŻ.róny na MQJIeHara )l.'taAe Ha '.ą n(kach -. ~ . .a crpaHa . A. no HaK83aTe. . Jedna Umawiająca się Strona wyda na \vniosek dni. AbJIiKH 3aAbp}l{anero H 'le me 6'bAeBbpH3rQ fl e3a6aBf lO .tej osoby naczas.a CTpaH3. ea.TJHHefl 1 aHO '~ł?ędne dla przeprowadzenia innego postępowania karnego. siJi 'jpodjęcia' decyzji o przekaząniu właściwe są organy CJIe. ce '. 'Jeie li na . Ha BJIH3JIa B 3aKOHHa' _CH JI a npHCbAa flJIH Ha nocr8HOB- JIeHHe H3npalll. jej przesłuchania. BpeMeHHO npCAłlS8He Ha 33A'bpmaHH JIHl{3.że . ' 2. npeA30aąe . . )l. P a 3 Ae JI II .-' ' 1) przez sprawcę w wyniku ~pIzestępstwa u z asadniające. 2.orOBopHlUa crpaua npeAM enn e: . 'lpe:l npeCTbITJIeHHe 113- " obszarze ~zywa:jącej uiil awiającej się Strony. 3a HCKaHero H 3a pa3pelJJ ClBClHero MY.A06HTH OT . .1BOACTBO.v:. npeAaBaHeTO HM . tranzytem TIo BbnpOCHTe CBbp3aHH c npeAaBaHeTO H Tp aH :łI1- i wszczęciem postępowania karnego Ministerstwo Sprawie.AaHrłl-I e npe- · ąa ~ścigana. '. 'z'ajc.ToraBą.'ta ceH3/l P. .~ .ll~a crpaHa npH nOHCKBaHe lll. " W sprawach związanych z wydawaniem.:ł1Hl '~: ' ZlIP1e .a crpaHa Mome Bpel\1eH- .e.HCHatłe . wówCZas można wystąpić z wnioskiem o przeka. '-IJIeH85 .a npenHC OT rTlx_ Artykuł 83.I1pe)ld~a.ó b określonych W poprzedzającym ustępie.obszarze jednej Um~wiającej się Strony 1. 3.J- . AfW npe. . " . '..s kiej Rzeczypospolitej He MHHHCTepCTBoro Ha npaB O::: b i1HeTO H r erIepa. której obywatelem jest 050.oroBopmI~aTa cTpaHa . Y JIC H84 .C zasowe przekazanie osób pozbawionych wolnośCi.oroBopHlll. 'lUHTO rpam.3BaT ' c MHHHCTepcrBOTO Ha npaBOCbAHe 1'0 li I'JIaB- · Bułgar ii ..'{MeU\Te nOCO'IeHH B aJIHHeH 1 ca te Ha- się w posiadaniu sprawcy w czasie jego wydania.eCrBeUli no- . J . .pyrą­ " ' ~sfę ' Strony. Urtl'awiająca się Strona.!IHKa . '\t\Tezwana Umawiająca się ' Strona może czasowo za. 3al\lOJIelłaTa~ )l.O npeAaB3I·!e. CJIeAB aHOro JIIu.AeeL\a 'lpb npecTbi1~'Iei1He06yc.1<lB3UeH). choćby podlegały Ka3aTeJICTB a no Ae .TIaAeHHe Ha npecrbnHHHa no BreMe Ha w miarę możności przekazane jednocześnie z jego wyda.rnm AeJIa. Artykuł 84. lWI'1ro e rpai-l\AaHIiH Ba3a- . E.:10BHe. PaaITope.oroBopH- lll.yĆ jako do.Aeeu.· Ta )l. 'Je raMlUe JlrO ~ . .lIa .~ '2.. '.postępowania karnego wszczęte go w · myśl ustępu l.'tpyrara J].Ql'OBOpJłlll. pod .ce npHJla" wiednio do oS. warUlikiem.Y'I przy padku wydania prawomocmigo orzeczenia przesy. .He" Ha TOBa mtqe '3a l Bp~ i\reTQ' !ie.'tame H Aa nOAJIe/HaT" Boa 3aAbpmaHe HJJIi KOB- .' 1.: :.a CTp3Ha.ok~eślore . I . ' Bfllll. " .AóHTe H-a 'lJIeH 13 . a B CJIy'laH Ha H.'IKOTO niem. wadzonej na 'obszarze Strony wzywającej. 1. " . . BbprneHO BbPXY TeplITOpH}Ua Ha MOJJelll.oroBopH.UeHO or cBo60'Aa Ha tepirroprlH:ra . -. złożenia wnio.A paatm'r'a.AaHerO Ha lIaH'U3'aTeJIHO npeCJleABa- dliwości i Generalna Prokuratura Pol. HO Aa 3aAbp. ca He06xOAHMH 3a· ' APyro HaHa3aTeJIHonpOu. ' 'Wymienione w artykule 83. gdy wydanie sprawcy nie nastąpi z powodu jego Ha npeCTbnHHHa . 2) w wyniku przęstępstwa popełnionego przez s p rawcę 2) npHA06HTH OT . ustępie 1 znajdowały 3. ~ 2.3aycTaHOBllBaHe Ha Bp~3KH. ' Pe~ . '.B a. także do przedmiotów' ukrytych przez sprawcę na obszarze npeCTbilHHHa ' He MO/He Aa craHenopaAH HerOBara Cl\l'l>pr / . będą one MHpaJIH Bb.\e yBeAoMTlBa ApyraTa )J.rleH 83 . Do . jeżeli są one nie.AIIaTa )l.'oo'es·łana · niezwłoćznie po przesłuchaniu.lzie potrzeba przesłuchania w c. ROMner€HTlJH bpraHHTe no "I..orótiopn- . "t qmcHyBaHe . .

41opMa MCa.a ce CTpaHa. dok... ł\O-HTO l1aJ~). H K'hM npe.lt~ :'~ bom upra wnionYIl1.lta ce :.lta ce B'hpnaT HanpflBOHMa~ .~'j! prowadzón. KOHTO . nOAi'IeqaTćlHH. MaKap'l1. '-<.moc ' deh.Ja OC'bAHTeJIHH npHc'bAH.1 A w. npaBaT3 Ha TpeTH mn~3 K'hM npeAMeTH orrpeAe. me1'ltó'w I'lubHc'lnych... Dokumenty. ~jJeH 86 Z~wja~amtanre o wyroKach skazujących..peI. TOBa ce OTHaCH H a3 nÓ'C~THelllHHT(:i ~~ HaMeHeHHR Ha cnOMeHaTHTe npHC'h.I.or.:.7 . Sąjy -iprokmatury jednej Umawi~jąc.a ' cTpaHa c.~.:Ja OC'bAeHHTe. )J. ~':' .C'hUUlfl OpdłH\ Kofl'l'rl e H~I:OTBHJl H. na ARyra'I:'a '-~!. --~~ . jednej Umawi<iFłcej się Strony wstosl1nku do npHC'hAH. ąJleH 87 "" Informacje z rejesłr. .. . wykryto . BopRllJ. s-porząd7ił ' )J.. C'hw.ltaBaHe Ha rrpe]lMeTH C'hrJIaCHO npeIl-:<i 't '~ pOj)ueEl ! ajątych niemcrją zaslosowanIa przepisy ogranicza. " trzone pieczęcią nie wymagają leg-a-lizacji do ich użycia na KOMneTeHTHOCT H C'hJ..DfOBOpfHl1.lt HJlH APyruopraHH B paMKHre Ha TRX-l~aTa .:.namm · ]l.....~ rzytelnione przez ten sarn organ. .ara Ha e.oKYMeHTH.:\-1fa " or'. He ce npUJlaraT pa3rrope. '" ' ' .a cTpaHa.aBąT CBeAeHHH "' ~l . · :. YseA. ' CZĘSC PIĄTA q ACT n ETA DOKU~1ENTY l{OHYMEHTH .1 Artykuł 89.aTa u npoKyparyplne' Ha e. 2.ktoryda. ...c " .ltpyraTa )J.~ - . Wą. pHHTa Ha APy'r aTa AorOBOpRw..ltHaTa. który d. · ~. . Dotyczy to rów.t prz€z sąd lub inny organ w 'zakresie ich. ~ . przęsylać zawiado.C.ltOKyMeHTH H Ha' repHTopluna Ha APyraTa .. )J.iaBep~HH ~ o:r.ltpyraTa )J.:. ' IłH41op~aItHH OT peruc'f'bpa . -ot . " . BO-ARr Ha repHro:.JIH ' Ił:lAaJf AOKyI\IeWfG\ " .rqyBIlHH B'hpxyrepHTop/una .ą być użyte na UpenHCH Ił H :mJlęqeHHR OT AOKyMeHTH. .orOBopRw. Ą~ .a CIpaHa Morar .ltpyra aaSepHa.ltH.a.xO.3a . które maj. .. ~j 5. .(P"'~.u ska~ilDych.a.-. ' HTa Ha 3aMOJIeHaTa .lt6uTe..orOBOpnU.lta ó'hAar .oro~~. peBH OT C'b..ącej się Strony.HTe CTpaBH ca 6HJIH H3rOTBel-łH Hmi 3ase. W przypadku wydania przedmiotów w myśl ustępów ' 5.Llo'~ ' ~ . .t:H..l nOJly'łaS3T CBeJleHHR CH perił:-: . Atłykuł 86..a 3a TOBa.OMHB8ne :.. C'hAHJmw. 2!~- .eHl.. ..a osób lrzecich do przedmiotów okieśionych W 4 .HO yCTaHoBeBaTa . Artykuł 88. nież pózniejszych zmian co do wspomnianych wyroków.. ' posjadają .lta 'ii. HMaT AOH3.ltHaTa. . ~( CTpal'Ja.oBopRw.n9rOBOpHw.ltMeTl1 YlipeTH' OT npec'r'bllHHHa Ha TepHTopH. nOCTaHOBeiuiOT " C'hAHJlHw..ltaBaH~TO My.." ~ pisanej formie na obszarzejedn€j Umawiającej się Strony .zezsądy. ce H3nOJJ3yBar Ha TepUTOpHHTa Ha . poyvinny być uwie. Umawiające się Strony ' będą 'sobie . )J.a ce crpaH..nH OT H(Hapaa:IIIHHO{Jf(Ul 'lIJ1If oprallCl.ne.'ł..a c l'paH3.obywateli drugiej Umawiającej się Strąny. także na 'óbsza-rze d.HTe H BaJlynu-l're JJ. " if -'~ _: -:--:. H'. choćby przedmioty te HJIH .ltHHTe am-JHeH . rhają . . rOBOpRw..ltaT H3110. KyMeHTH. " '" / DzjennikUslaw Nr n .~~.l:Imenty przechowuje. 6e3 . albo przez OP(1an notarialny lub organ.oslają nienaruswne ' iprzedl11ioly te po ukoń­ Jlelm B CłJlHf!eR "-l OCT~łBaT HeaaCeI'HaTH H.HTe JlHI.l jednej . KOHTO Ha TepHToplUITa "Ha eAHa. QFpa~" jące wwóz i wywóz przedmiotów i wartóści dewizowych. HOCTH.. . .lt npe.l1.ność dokumentow. .:e Odpisy i wyciągi dokumentów. które na olfszar:z.6kuJ11ent.ych na obszarze:drugiej Umawiającej się Strony." si'ę Sł:rony . Ha repl-łTOplUJTa Ha e.6'h.HT~ CTpaHH me cHc'ho6llJ. HHqaBa~H " BHoca H HaHoca Ha H. '-łJleH 88 1.a. . .. IPRóBa . KOBTO ' ce . .. l{oKyMenTu.UorOBopHIlU1Te crpaHH 'ce C<flUar KaTO 'ocptfl1. Dok umenty 'sporządzone lub tlwierzytei l1 icme ' w prze. Praw. " .~a. . KOHTO ~ę ~ obszarze drugiej UmawiająceJ" się Strony.~.ej się Strony mo.ń.~i.po jego wydaniu. umawiającej 2.a:.i.ltpym :06cTOHTeJICTBa. .~ 1·.y rpamAaHH aa .~c.9'1 :6trzymywać bezpłatQi . . właściwości i opa.~ ustę'pie 1 pOl. -.z anych pJ'lllJ. czeniu postępowania karnegD na i eży bezpłatnie zwrócić 'oso" MeTH CJJeA 3aB'hpWBaHe Ha HaHaaaTeJlIIOTO rrpoH3BO. obszarze 'drugiej Uinąwiaj. He ce ' HyiK]laHT OT.orOBopff~.j >' 4. -~ - ~' Artykuł 87. wedową dokumentów publicznych.:. )J. npeAaB3HeTO ce OTBaCH .ei'nformac-je z rejestrów ika. cypuTe 3a OC'hAeHH JlHu.[(orÓB~~. .---------~--------------~------------- " wezwanej Umawiającej się Strony..: - ltib wydał..rugiej Umawi'ającej się Strony moc dQ.I .::~ ~a CTpaH3.HTe npeA~ {~%. j.1clTeJICTSe'n a CHJ/a Ha ocpHl1..lt. ' . ca ' OTlipHTI-łCJIe. roienia o prawomocnych wyrokach skazujących wydanych B3aIłMHO 3a BJIe3J1HTe B 3alWHHa CHJIa OCbAHTeJ1Hii " ~~ pr. :.HaJJHH A.. 3anJIaw. ' . CTBO TpR6Ba 6eanJl3THo ' . npH rrpe. / 1.JJa.

~a . r .. :p.. .aT 6ea- !~.HH f-d trzydziestu dni od dnia wl'}lliany dokumentów ' H m:e .oroBOprllIJ. ~-: ' -~ .1JHOMotu.upływem o('powiedniego ókresu. )J.1IyqaH ce H3HpaIIl.rOBopmu. Zawadzki A..o.:-~ tw·a"m pr ~edstaw~cielstw dyplomatycznych ·l ub urzędóvv kon.oroBop ce '. Przesyłanie dokumentów stanu cywilnegó lł3upam.aTa Ha HOTapHaJIHIUe ~ dr-ugier Um.~~. Um~wą n... B YAOCTOBepeHHe Ha KoeTO ropeyKa3aHH~ę n'bJIHO- ~.:'l. o ile jedna z Urna.. aBTOMaTH'IeCRH . HCMbpTHH CJIyqaH.nó ' n'b. ' Ha )J.i.'" .. . .e~ą}V. ' nHll CTaBa6e3ilJIaTHO qpe3 AHilJIOMaTHqeCRHTe npeACTa- BHTeJICTBa HJIH ROHcyJICTBa. i in. oby~ateH tej Strony.o 'Upływie ' . Ha 4 .orOBOp H ro CRpe- ~' . OT AORyMeHTHTe 3a pamAaHe. 3aCflraIIl.bpmaBHHH CbBeT Ha n 'pe3I·oi nYMa ' ~:'-~olskiej : RzeczYP~sPQIit.qlHRall. ż-ta' 'Ministra SpraWiedliwości -":I l . B CJIyllaH Ha BnHCBaHe npOMeHH.$ ..a npeAH H3THqaHe Ha C'bOTBeTHHfl CpOK.>~.. Poz.H rpamAaHHTe Ha APyraTa L\ nych. pośrednic­ THBHH pemeHHll.orOBOp te 'CbCTaBH B'bB BapmaBa ~Jf. .OB ' K.wyfej wy~ienieni Pełnomocnicy pod.e~o_ oraz lllne dokumenty dotyczące praw osobistych.:~.. dotyczących . -. małżeństw i zgonów. . .1JHOMOIIJ. CTpaHH He 3aHBH 3a npeKpaTHBaHeTO My meCT MeceU. KaRTO H APym AOl\yMeHTHOTHOCHO JIHqlłHTe np'aBa ~::~ ~. ' ' . . ą.'i~ ~." >lhidy Państwa ' "c Prezydium . rpa}f{AaHHTe Ha Ta3H CTpana: 113npaIIl.. A . .anie sądów.wi-ających: się Stron n-le Wypowie jej na sześć 'miesięcy przed IIl. Pa3nopeA6aTa ~Ia aJIHHeH 1 te npuJIara Cbll~O ~::~ P?dku za~ieszczenia v: ak~ie stanu cy.awia~ącej się Strony odpisy" aktów stanu -cywil... -' " nHxa c neqaTH. opraHH OT ](pyraTa )J. . RaRTO H RonHH OT CbAe6HHTe ' H aAI\1HHHCTpa- Przesyłanie tych odpisów następuje bezpłatnie za . dotycząc y ch obywateli dru. CTpaHa.ącą. " na lat c HacTóHIIl.aHeTO Ha TeSH HO- .TUKaBa BceRH npr 3a CJIeABa- :::·'. ... ąJIeH 92 j . 3a CRJIlOqeHH 6paROBe . B TeaH C-. ..:t~r.' -z 'upow'ażni~hia ____ '.{~:_~kimi bułgarskim.ii peny6JIHHa: Ha HapOAHa peily6J!HHa I BbJlfapHH: " ' .HHT ~orOBOł>' nOAJIeił<H Ha paTu.ej ~..•. 3aCHraIIl.-=.:'lIrodzeń. CH H3IIpaIIl.r~ t~\:·.ne .JJ. CTpclHa npeUHCH OT aRTOBe 3a rpamAaHCHOTO CbCTOllHHe.~ Artykuł 91.dowód czeg.HaCTOflIIl. no HCKaHe Ha C'bAHJIHIIl. oraz odpisy orzeczeń ' sądowych i administracyj.:" ~. . aRO HHTO eAHa OT )~orOBopllll1.-: f:groma~ęnia I.~W~ lllOC obow. przy . !. ~'-::~ " lit"..' .:'n.dłl1żen!u' nadalszę .BH o' .: L Umawiające się Strony przesyłają sobie odpisy aktów l. Ił ](pyl'H ](OKyMeHTH.:' . HaCTORIIl. I t 'o ~o~'o-'~" 2. r-~i<.życie ' ... CJI€Apa3MflHara ua paTHcpHHal\HOHHHTe ](ORyMeHTH.oroBopHIIl.·. teksty mają jednako. Ha nOJICRH H 6bJIrapCHH eSHR.. ~~. " CZĘSC S4ÓSTA ąACT IIIECTA POSTANOWIENIA KOŃCOWE 3AHJIlOąIłTEJIHIł P A3nOPE)J. ~:.~.~ Komo IIl. ąJIeH91 _.czym óbydwa .. CRJHOtJBa 3a CpOK OT ner ~~~ ąo dnia jej wejścia w _życie.. fa!yHkacyjnych.aue Ha ](OKyMeHTH 3a rpam](aHCKO C'bCTOJlHHe i innych dokumentów. nHe OT aRT{l.B CHJIa "CJIeA H3THqaHe Ha TPHJleceT JlHH ~. .. każdy w językacl'j. CqHTaH OT AEłHH Ha BJ1HSanet0 My B CHJIa.iązuj. Ulega ona automatycinie prze.. ' . Ha nOJICRaTa HapO](Ha Ha HapOAHOTO C'b6paHlle ~.HH )J. iniejsza zawarta jeśt okr~s pi~ciu . tjłnia '1961 r: w dwóch 'egzemp}arzach. . ~(~:". . :"". ·:f~ .'.HHilH rioAnHcaxa HaCTOHIlI. Uniowę nini~jszą sporządzono w ' Warsz~wie dnia 4 gru. 2..'''-'-. ~ ~. ~.:.: ~~ • • -.a n'bJIHOKO- .HHT ..HTe neT rOAHHH. ce npOA'b..~h)let!li~.:. okresy. ! . . ' . ~ Ludowet " .BJIeSe . Postanowienie ustępu 1 stosuje się również w przy. BceKH . gieJ Strony. rOAHUH. MOIIl.udowego ...He ~. i"' ~ .A.wJlnego wzmianki mar.-. e](HaHBa CHJIa. 88 Artykuł 90.~.HTe ce _ . pi. . H HHTepeCH Ha rpam](aUHTe OT Ta3H CTpaHa. " : .: g_lllesow~J.e CTaHe B COcpIiH • . stanu cywilnego obywateli tej Strony.. B aHTa33 rpaił\AaHCRO­ TO CbCTOHHHe... RaTO H ABaTa TeliCTa HMaT :~~. Przesyła su~ wowczas OdplS _zupełny aktu.~ • 'z:'. z 'lipówążrii'enia ' nO Ub.7 .HTe ce CTpaHH'. opraHH H Ha APym . ?... )J. organów notarialnych oraz ińnych organów nJIaTHO . 'TOll ~. ':. B o'dH.a j. Boulio(J '.'.~~ · ~-: 4~ ~) .f:·:.»isal~ni~elszą UmQwę U)pat~zyIi 'ją piecz. .~:. śułarnych." _ LudoW~j RepuplikiBułgar. J\rtykuł 92.::ciami. ' ..3. pol. liczą... .HHT )J. która odbędzie się \v Sofii.: Umowa niniejsza podlega ratyfikacji j" wejdzie ' w .H rpamAaHCROTO CbCTO}1)me Ha .o. J Ustaw Nr 17 217 . . Umawiające się Strony przesyłają bezplatniena żą­ 3..HTe ce ' CTpaHH CH H3nparn:aT RonHH ~-. AeKeMspH 1961 rOAHHa -'B ABe eK3eMnJIllpa.-.

" fait savoir ce qui suit: W ' dniu marca 1954 r. . w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy 'łnięd7yPolską Rzecząpospolitą ludową a Ludową RepubUką. ratyfikowana 'i potwier. pod- Minister Spraw. S. prawnych w sprawach cYWilpych. opatrzony En Foi de Quoi . stwa .vrUi9'p2. . 91 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową fii dnia 20 rnarca1963 r.sera inviolablement observee . oraz przyrzeka. declaJ::!'! qu'e. ' Dano w Warszawie. dnia 13 grudnia 1962 r. ' . rodzinnych i karnych. nastąpiła w . la CQnvfmtion. że zgodnie pisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r. .e z postanowień w ni e j zawartych. art. Przewodniozący Rady Państwa: L. ) Don~e ił Vaisovie. dispositiOllS qui 'y sont cont~nues. podpisana w Hadze dnia 1 ma~ca 1954 r. oświadcza. ratifiee et cońHrmee etpl'omet~ . wymiana dokumentów ratyfikacY1: a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach nych powyższej Umowy. prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych. S. 21 8 - " / Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości. ' revetues d'u 'Sceau de ' la' Republique PQpulćlire de Pologne. Zawadzki " \ Minister Spraw Zagranicznych: w z. jaki każd. NaszkQwski 39 " OSwIAi>cZENIE 'RZĄDOWE . J. Winiewicz w 7. . i potwierdzona. 1961 r. ~ i każde z pO~llowień w niej zawartych. J. oświadcza. że będzie' niezmiennie zachowywana. J. . Ż2 będzie niezmiennie zachowywana.. S.CqriseH . Winiewicz . Winiewi9z " 90 KONWENCJ. że wy. So- z . A.' pieczęcią. Przewodniczący Rady Państwa: L. 4 grudnia .A DOTYCZĄCA PROCEDURY CYWILNHJ. M. Minister Spra'w Zagranicz~ych: / Ministre des Affaires Etrangeres: ' w z. Zagranicznych: w z. est acceptee. Zawadzki ' A .' '~ Na dowód czego wydany zoslał Akt niniejszy. '. . qu'elle .' • mieniona Konwencja jest przyjęta. że jest ona przyjęta.'. ' Przekład: W ImienIu Polskiej Rzeczypospolitej ~udowcj Au Nom de ia~epubłiqe Populairede Pologne RADA ' PA[\iSTWA LE CONSEIL D'ETAT . podpisanej w Warszawie' dnia. PresidenŁdu Consęil A. <. Bułgarii o pomocy .. dnia 27 kwietni. jak d'Etat 1'a approuvee et approllve en · t~utes' et chacuńe de~ . Dano w . z dnia 6 kwietnia t963r. uznała jil [ uznaje za słuszną zarówno w cal ości._. Apres avoit vu et exafuine ladite Convention li!.Presentes LeUres verront . " Dziennik Ustaw Nr 17 .Je)er mars 1954. ' Podaje się niniejszym do " wiadomości. " < Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Pań. . susmentionnee . Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rżeczypospolitej Ludowej. Rzeczypospolitej Ludowej.' 1962 r.. a ęt~" Konwencja dotycząca procedury cywilnej. . faitea la Haye . le 21 A.dzona. Polskiej . została sporządzona w Hadze Une Convention relative ił la Procedure Civile. Zawadzki '.Warszawie. ~ . .' '~. ratyfikowana . L. \ . oraz przyrzeka..les Pre~entes Lett-re !> Qnt ete delivrees.. POLSI\IEJ RZECZYPOSPOLIt EJ LUDOWEJ DE LA R~PUBLtQUE POPULAIRE DE POLOGNE ' pódaje do powszechnej wiadomoś~i: ił tous ceux qui ces. rodzinnych j karnych.. (Tekst Konwencji został zamieszczony w załączniku do' niniejszegonumeru)~' .